26.02.2018 Views

Runosmäkiseura_prh_säännöt

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Asiakirjatunnus: 63804385

Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin (sääntömuutos)

Perustiedot

Rekisterinumero 115489

Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen osoite (Osoite on julkinen

rekisterimerkintä)

Postinumero 20360

Postitoimipaikka

Runosmäkiseura ry

Hellsten Jorma Aleksanteri Stoltinkatu 8 A 15

Turku

Säännöt (tuo sääntöjen teksti tekstinkäsittelyohjelmasta tai kirjoita säännöt tähän

täyttöruutuun)

Hyväksytty uudet säännöt

X

Säännöt (tuo sääntöjen teksti tekstinkäsittelyohjelmasta tai kirjoita säännöt tähän täyttöruutuun)

Runosmäkiseura ry

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Runosmäkiseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on Runosmäen ja sen lähialueiden viihtyvyyden kaikinpuolinen

lisääminen ja asumisedellytysten parantaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja vaikuttaa

päätöksentekoon.

- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.

- toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä.

- seuraa kotiseudun aineellista ja henkistä kehitystä sekä tekee siihen liittyviä selvityksiä ja

tutkimuksia.

- harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa.

- edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön

vaalimista.

- järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja kulttuuritilaisuuksia, talkoita sekä kulttuurimatkoja ja

opintoretkiä.

- järjestää koulutusta sekä tiedotustoimintaa aluettaan koskevissa asioissa.

- toimii yhteistyössä Turkuseuran, Turun kaupungin, Varsinais-Suomen Liiton, Suomen

Kotiseutuliiton ja kotiseututyön aluejärjestöjen kanssa.

- voi ylläpitää toiminnan kannalta tarpeellisia tiloja.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia,

omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, harjoittaa

tarkoituksensa toteuttamiseksi matkailu-, myynti- ja kustannustoimintaa sekä asianmukaisella

luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen jäseniä ovat

1. Varsinaiset jäsenet


2. Kannattajajäsenet

3. Yhteisöjäsenet

4. Kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy

yhdistyksen hallitus. Varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo- puhe- ja äänioikeus yhdistyksen

kokouksissa.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä

muu oikeushenkilö. Kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kannattajajäsenillä on

yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeushenkilö.

Yhteisöjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Yhteisöjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa

läsnäolo- ja puhe- ja äänioikeus

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai

sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen

kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puhe- ja

äänioikeus.

Varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet sekä yhteisöjäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen

määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan

alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

4 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenmaksuvelvoitteensa tai on

menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään

helmi- maaliskuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua

koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on myös kutsuttava ylimääräinen kokous koolle,

mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti

jonkin asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän

kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla

kirjeellisesti, sähköpostitse tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on

postitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi

ääntenlaskijaa.

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

4. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

5. esitetään toiminnanjohtajien lausunto edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä.

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi

ääntenlaskijaa.

2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. hyväksytään kokouksen työjärjestys.


4. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

5. päätetään varsinaisten jäsenten seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.

6. päätetään kannattajajäsenten seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.

7. päätetään yhteisöjäsenten seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.

8. päätetään toiminnantarkastajien palkkiosta.

9. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

11. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

12. valitaan hallituksen jäsenet.

13. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan

vuoden hallintoa ja tilejä.

14. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta.

15. käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat.

6 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu

kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) – kymmenen (10) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, taloudenhoitajan ja

muut tarvittavat toimihenkilöt kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia toimikuntia tai

jaostoja. Toimikunnat tai jaostot voidaan asettaa kalenterivuodeksi tai tehtävän edellyttämiseksi

ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai

kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden

tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

7 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai

taloudenhoitajan tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

8 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään

kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava

tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään (14) päivää ennen kevätkokousta.

9 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa.

Sääntömuutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen on tullakseen hyväksytyksi

saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.


10 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa.

Kokouskutsussa on oltava maininta yhdistyksen purkamisesta ja sen on saatava vähintään

kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä

huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen omaisuuden säilymisestä jonkin

oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

11 §

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan

yhdistyslain säännöksiä.

Puheenjohtaja

Henkilötunnus

Nimi

(tallennettu, ei näytetä)

Osoite Stoltinkatu 8 A 15

Postinumero 20360

Postitoimipaikka

HELLSTEN JORMA ALEKSANTERI

Turku

Puhelinnumero (arkisin klo 8 - 16) 0449074052

Sähköpostiosoite

Allekirjoitukset

jorma.a.hellsten@gmail.com

10.12.2017 HELLSTEN JORMA ALEKSANTERI (tallennettu, ei näytetä)

pankkitunniste:50020171210202639842120

Vireilletulo

Maksettu 2017.12.10 20:42:40

Vireilletulopäivä 11.12.2017

Diaarinumero 2017/523652Y

SSL

© Patentti- ja rekisterihallitus

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!