Views
7 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Roumain

Ak z batérie vytečie

Ak z batérie vytečie kvapalný elektrolyt: obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony, umyte kvapalinu, ktorá sa dostala do styku s pokožkou, ak sa vám kvapalina dostane do očí, vypláchnite ich dostatočným množstvom vody a navštívte lekára. Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate Ak chcete kamkordér dlhodobo udržať v optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov. Pred uskladnením batériu úplne vybite. Poznámka k teplote kamkordéra/ batérie Keď je teplota kamkordéra alebo batérie veľmi vysoká alebo nízka, môže sa stať, že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať v dôsledku ochranných funkcií kamkordéra, ktoré sa v takýchto situáciách aktivujú. V takomto prípade sa na obrazovke LCD zobrazí indikátor. Poznámky k nabíjaniu pomocou kábla USB Nabíjanie nemusí byť možné pomocou všetkých typov počítačov. Ak kamkordér pripojíte k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, prenosný počítač bude naďalej využívať energiu svojej batérie. V takomto prípade nenechávajte kamkordér pripojený k počítaču. Nabitie pomocou osobne zostaveného počítača, konvertovaného počítača alebo rozbočovača USB sa nedá zaručiť. V závislosti od zariadenia USB používaného s počítačom nemusí kamkordér fungovať správne. 38 SK Ak je kamkordér pripojený k počítaču alebo k príslušenstvu Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte, kamkordér nemusí pracovať správne. Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu pomocou komunikačných káblov skontrolujte, či konektor zasúvate správne. Násilné vtláčanie zástrčky môže poškodiť koncový konektor a viesť k poruche kamkordéra. Keď je kamkordér pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte panel LCD. Mohlo by to viesť k strate nahratých obrazových údajov. Poznámky k voliteľnému príslušenstvu Odporúčame vám používať pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony. Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony nemusí byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach. Používanie obrazovky LCD Ak sa obrazovka LCD znečistí odtlačkami prstov, krémom na ruky atď., ochranná vrstva na obrazovke LCD sa môže ľahko narušiť. Zotrite tieto nečistoty hneď, ako je to možné. Ak budete obrazovku LCD nešetrne utierať papierovou vreckovkou alebo podobným prostriedkom, ochranná vrstva obrazovky LCD sa môže poškriabať. Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtlačkami prstov alebo od prachu, odporúčame vám tieto nečistoty jemne odstrániť a potom obrazovku vyčistiť mäkkou textíliou.

Obrazovka LCD Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému poškodeniu. Pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť zostatkový obraz. Nejde o poruchu. Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu. Čistenie krytu a objektívu projektora (modely s projektorom) Kryt a objektív opatrne utrite mäkkou textíliou, ako je napríklad čistiaca handrička alebo utierka na čistenie okuliarov. Ak sa kryt a objektív projektora veľmi znečistí, vyčistite kryt a objektív kamkordéra mäkkou textíliou mierne navlhčenou vo vode a potom utrite kryt a objektív projektora suchou mäkkou textíliou. Vyhnite sa krokom uvedeným nižšie, pretože môžu viesť k deformácii krytu, poškodeniu povrchovej úpravy alebo k poškriabaniu objektívu: používanie chemikálií, ako sú napríklad riedidlá, benzín, alkohol, handričky napustené chemickými látkami, repelenty, insekticídy alebo opaľovací krém, manipulácia s kamkordérom s rukami znečistenými od látok uvedených vyššie, ponechanie kamkordéra dlhodobo v kontakte s gumovými alebo vinylovými predmetmi. Údržba a skladovanie objektívu Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v nasledujúcich prípadoch: ak sa na povrchu objektívu nachádzajú odtlačky prstov, ak sa tento produkt používa v horúcom alebo vlhkom prostredí, ak sa objektív používa v prostredí s vysokým obsahom soli vo vzduchu, napríklad na morskom pobreží. Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a bezprašnom mieste. Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne čistite objektív a uchovávajte ho podľa postupu uvedeného vyššie. Nabíjanie vopred nainštalovanej nabíjateľnej batérie Kamkordér obsahuje vopred nainštalovanú nabíjateľnú batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času a ďalších nastavení aj vtedy, keď je obrazovka LCD zatvorená. Vopred nainštalovaná nabíjateľná batéria sa nabíja vždy po pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky cez sieťový adaptér striedavého prúdu alebo po pripojení batérie. Ak sa kamkordér približne 3 mesiace vôbec nepoužíva, nabíjateľná batéria sa úplne vybije. Pred použitím kamkordéra nabite vopred nainštalovanú nabíjateľnú batériu. Ak však vopred nainštalovaná nabíjateľná batéria nebude nabitá, nebude to mať vplyv na žiadne iné funkcie kamkordéra okrem nahrávania informácií o dátume. Ako nabíjať predinštalovanú nabíjateľnú batériu Pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu zapojte kamkordér do sieťovej zásuvky alebo k nemu pripojte úplne nabitú batériu a ponechajte ho so zatvorenou obrazovkou LCD aspoň 24 hodín. Iné/Register 39 SK