Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Tchèque

Tulipalo- ja

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Verkkojohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Älä säilytä paristoja tai niitä sisältäviä laitteita auringonvalossa tai avotulen tai muun lämmönlähteen lähettyvillä. Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASERLAITTEEKSI. LUOKAN 1 LASERLAITE -merkintä on laitteen takapaneelissa. VAROITUS VAARA 2 FI Optisten laitteiden käyttäminen tämän laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä. Tässä CD-/ DVD-soittimessa käytettävä lasersäde vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike. Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä). Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon. Varotoimet • Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran. • Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun verkkovirtajohto on kytketty pistorasiaan. Näin on, vaikka virta olisi katkaistu laitteen virtakytkimellä. • Älä aseta soitinta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan paikkaan. • Asenna tämä soitin siten, että verkkovirtajohto voidaan irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa viivytyksettä. • Jos laite tuodaan suoraan kylmästä lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei ehkä toimi moitteettomasti. Poista tällöin laitteesta levy ja kytke laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu. Huomautuksia levyistä Älä käytä seuraavia levyjä: – Normaalista poikkeavan muotoista levyä (esim. kortti, sydän). – Levyä, johon on kiinnitetty tarra. Aluekoodi Laitteen taakse on merkitty aluekoodi ja sillä voi toistaa vain sellaisia kaupallisia DVD-levyjä (vain toisto), joissa on sama aluekoodi. Tämän järjestelmän tarkoitus on suojata tekijänoikeuksia. Tällä soittimella voi toistaa myös sellaisia kaupallisia DVD-levyjä, joissa on merkintä ALL .

NO. DVP–XXXX X 0-000-000-00 Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin kaupallisista DVDlevyistä, vaikka niiden käyttö olisi rajoitettu tietylle alueelle. 00V 00Hz 00W Aluekoodi Tekijänoikeudet • Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. • ”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-, ”DVD+R”-, ”DVD+R DL”-, ”DVD-R”-, ”DVD VIDEO”- ja ”CD”-logot ovat tavaramerkkejä. • MPEG Layer-3- äänenkoodaustekniikka ja patentit on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta. • Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omistamia tavaramerkkejä. • Tämä tuote on lisensoitu MPEG- 4 VISUAL Patent Portfolio -lisenssin mukaisesti kuluttajan henkilökohtaiseen ja eikaupalliseen käyttöön sellaisen MPEG-4 VISUAL-standardin (”MPEG-4 VIDEO”) mukaisen videon koodauksen purkuun, joka on koodattu kuluttajan henkilökohtaiseen ja eikaupalliseen käyttöön ja/tai hankittu MPEG LA:n lisensoimalta MPEG-4-VIDEOtoimittajalta. Lisenssiä ei myönnetä mihinkään muuhun käyttöön suoraan tai epäsuorasti. Lisätietoja muun muassa esittelykäytöstä, sisäisestä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista antaa MPEG LA, LLC. Käy osoitteessa http://www.mpegla.com. FI GB Tietoja tästä käyttöohjeesta Yleistermiä ”DVD” voidaan käyttää puhuttaessa kaupallisista DVD-levyistä, DVD+RW-/ DVD+R-/ DVD+R DL (+VR-tila) -levyistä sekä DVD-RW-/DVD-R- /DVD-R DL -levyistä (VR-tila, videotila). 3 FI