Son peni

dspace.nplg.gov.ge

Son peni

spec-proeqtebi:

tyupebi

stamboli

ivnisi # 17

fasi 5 lari

giorgi qorqia

nino xoStaria

Son peni

merlin monro

igor zelenski

verisbaRelebi


hugo bosi

mis: rusTavelis gamz. #37

tel: (995 32) 92 10 35

tel/ faqsi: (995 32) 92 33 44

victoria_fashion@caucasus.net

www.victoria98.com


`bb kompani~, kostavas 26

tel.: 98 40 24

mob.: 877 48 40 25

www.lavazza.com


10-th Tbilisi Jazz Festival

22 - 29

june, 2006

koka-kola Tbilisis me-10 jaz-festivalis programa

jei qei 22 ivnisi

vokali - jei qei

gitara - rob harisi

klaviSebi - met jonsoni

basi - pol terneri

drami - derik makenzi

perkusia - sola akingbola

beq vokali - lorein makintoSi

hazel fernandesi

sem smiti

warmogidgenT

dasawyisi 20:00

filarmoniis didi sakoncerto darbazi

warmogidgenT

jazis zafxuli Zvel TbilisSi

22 - 25 ivnisi

23 ivnisi dasawyisi 23:00

qudebis karnavali - klubi `meidani~ + Bonus Cocktail : “Talulah”

23 ivnisi dasawyisi 21:00

RIGHT SIDE JAZZ BAND & TATIA KHABURDZANIA TWO SIDE

23 ivnisi dasawyisi 20:00

DIXIE LAND - restorani `Caina Tauni~ / Sardenis quCa

23 ivnisi dasawyisi 21:00

CHARDIN JAZZ SESSION - Sardenis 12

23 ivnisi dasawyisi 20:00

JUST FIVE JAZZ BAND - restorani `meidani~

23 ivnisi dasawyisi 20:00

STREET JAZZ SESSION EPISODE I - `somelie da kreperi~

24 ivnisi dasawyisi 21:00

BIG JAM - TWO SIDE - didi jem-seiSeni

24 ivnisi dasawyisi 23:00

JAZZ HOUSE PARTY - klubi `meidani~+ Bonus Cocktail “Miles Davis”

24 ivnisi

CLASSIC JAZZ SESSION EPISODE II - Sardenis 12

24 ivnisi dasawyisi 20:00

DIXIE LAND - `somelie da kreperi~

24 ivnisi dasawyisi 20:00

STREET JAZZ SESSION EPISODE II - `Caina Tauni~

24 ivnisi dasawyisi 20:00

BOOGY BAND - restorani `meidani~

25 ivnisi dasawyisi 23:00

FUNKY NIGHT - klubi `meidani~ - + Bonus Coctail: “Earth, Wind & Fire”

25 ivnisi dasawyisi 20:00

MAIDAN’S JAZZ BAND - kafe `meidani~

25 ivnisi dasawyisi 20:00

JARJI MAGALASHVILI JAZZ BAND - restorani `meidani~

25 ivnisi dasawyisi 20:00

RIGHT SIDE JAZZ BAND & TATIA KHABURDZANIA TWO SIDE

25 ivnisi dasawyisi 20:00

JAZZ PIANO SESSIONS - Sardenis 12


10-th Tbilisi Jazz Festival

22 - 29

june, 2006

koka-kola Tbilisis me-10 jaz-festivalis programa

warmogidgenT

herbi henkoki 28 ivnisi

pianino, klaviSebi - herbi henkoki

vokali & gitara - laionel luiki

drami & perkusia - riCi barSei

basi - met garisoni

violino & vokali - lili haidni

dasawyisi 21:00

filarmoniis didi sakoncerto darbazi

Tbilisi Big Band. Feat 29 ivnisi

vokali da pianino - toni omeli

vokali - maia baraTaSvili

dasawyisi 20:00

filarmoniis didi sakoncerto darbazi

fredi qouli 29 ivnisi

pianino, vokali - fredi qouli

basi - elias beili

drami - kertis boidi

gitara - jeri berdi

dasawyisi 20:00

filarmoniis didi sakoncerto darbazi

warmogidgenT

The Three Ladies of Blues 29 ivnisi

vokali - joan folkneri, sinTia aTerbaxi, joan beli

pianino - gustav ciki

basi - uein dokeri

drami - bobi darhemi

dasawyisi 20:00

filarmoniis didi sakoncerto darbazi

warmogidgenT


moqalaqe peni

avtori: jon lari

ivnisi

8 cxeli Sokoladi

24

ai, movedi!

avtori: ana korZaia-samadaSvili

№ 17

avtori: sandro naveriani

foto: niko tarielaSvili

vizaJi: anuka murvaniZe

qorqias droiT

gv.60

38

spec-proeqti:

tyupebi

foto: daviT mesxi

spec-proeqti:

stamboli

avtori: aka morCilaZe foto: david deqtori

redaqtori

art redaqtori

prodiuseri

foto

stilisti

ilustracia

dizaini

vizaJi

reklama

Sorena SaverdaSvili

liza asaTiani

marita WanWaleiSvili

daviT mesxi

levan xerxeuliZe

niko tarielaSvili

gaga lomiZe

maia sumbaZe / giorgi mari

daviT TeTraZe

mixeil dgebuaZe

Tornike lorTqifaniZe

anuka murvaniZe

nata fedoseeva

gvanca guSaraSvili

50

92


cxeli Sokoladi 9


mSvidobiT,

norma jin!

avtori: ana korZaia-samadaSvili

qalaqi -

palimfsesti

avtori: giorgi lobJaniZe

nomerze muSaobdnen:

ana korZaia-samadaSvili

Tamar babuaZe

salome kikaleiSvili

giorgi gvaxaria

daTo turaSvili

aka morCilaZe

sandro naveriani

giorgi lobJaniZe

10 cxeli Sokoladi

72

110

oTaxi # 3-10

avtori: salome kikaleiSvili

verisbaR[eleb]i

avtori: sandro naveriani

82

118

gamomcemeli

Sps `em fabliSingi~

misamarTi: Tbilisi 0105,

faliaSvilis q. 108

tel./faqsi: 23 37 31

el-fosta: mpublishing@caucasus.net

© “M Publishing” saavtoro uflebebi daculia.

JurnalSi gamoqveynebuli masalebis nawilobrivi

an mTliani gamoyeneba akrZalulia.

aracnobierSi livlivi

-as evrod

avtori: giorgi gvaxaria

fotomoTxroba

merve saocreba

avtori: daTo turaSvili

reklamis ganTavseba

Sps `msa Tbilisi~

misamarTi: faliaSvilis q. 108

tel./faqsi: 23 37 31

el-fosta: msa@msa.ge

stamba

Sps `sezani~

misamarTi: Tbilisi,

wereTlis gamz. 140

tel.: 35 70 02

el-fosta: lika@cezanne-web.com

102

124


cxeli Sokoladi 11


cremliani saTvale

nawili me-9 1981

avtori: giorgi gvaxaria

132

novela romanidan

`sayvarlebi~

avtori: elfride ielineki

140

aka morCilaZis

sxvisi wignebidan

amoxeuli furclebi

146


A NEW SURPRISING

FRAGRANCE


edaqtorisgan

amerikaSi Casuli, pirvels,

rasac vakeTeb, Jurnal-gaze-

Tebis daxlTan mivdivar da

New Yorker-s vyidulob. mere

yavaxanaSi vjdebi da daxarbebuli

viwyeb kiTxvas. gancxromis

SegrZnebac ar axanebs, radgan

umal imis iluzia meqmneba

xolme, rom msoflioSi yvelaze

aqtualuri da mniSvnelovani

diskusiis epicentrSi

vimyofebi da vigeb yvelafers,

rac Tbilisis mikro-garemoSi,

sakuTar yoveldRiurobaSi gamoketilma

gamovtove.

New Yorker-is kiTxva internetSic SeiZleba, magram ara

yvelafris. Tan adamianebis im Zvelmodur kategorias

ganvekuTvnebi, savarZelSi mokalaTeba da furclebis

Sla rom urCevniaT, monitorTan welSi moxril jdomasa

da “scrollbar”-iT zeviT-qveviT siaruls. amitom, Zalian

damwyda guli, martSi Cemma megobarma rom momwera,

New Yorker-is axali nomeri Zalian magaria, aucileblad

naxeo. nomeri internetSi ki vnaxe, magram risi wakiTxvac

mominda, veraferi wavikiTxe.

erT-erTi, ramac mosveneba damakargvina, Son penis

Profi le-i iyo, saTauriT “moqalaqe peni _ Son penis mravali

mxare”. rogorc Jurnalis xSiri mkiTxveli, mivxvdi,

rom New Yorker-is am rubrikaSi mosaxvedrad, Son

pens marto Tavisi axali holivuduri warmatebebi ar

eyofoda. mas gacilebiT ufro seriozuli sagmiro saqmeebi

unda Caedina, rom jon lars masze 20 gverdiani

“naSromi” daewera.

Jurnali megobars gamovagzavnine da Cemi varaudic

gamarTlda. Son penma bolo 3 wlis manZilze, gazeT “San

Francisco Chronicle”-isTvis avRaneTSi da iranSi imogzaura

da am gazeTis mkiTxvel milionobiT adamians auwya

is, rasac amerikeli Jurnalistebi ar hyvebian xolme.

amerikis prezidents interviuze Tavad ver Sexvda da

amitom, Washington Post-s 56,000 dolari gadauxada imisaTvis,

rom jorj buSisaTvis erTgverdiani “Ria werili”

miewera. mere niu orleanSi iyo, qariSxal “katrinas”

dros dazaralebuli adamianebis dasaxmareblad da

40-mde adamiani samSvidobos gamoiyvana. Tumca, statia

mxolod misi sazogadoebrivi aqtivobis Sesaxeb ar gegonoT.

aq yvelaferia Son penis Sesaxeb, misi fsiqologiuri

portretiT dawyebuli, bavSvobiTa da samsaxiobo

Tu piradi TavgadasavlebiT damTavrebuli.

amitom, am werilis Targmnisa da gamoqveynebis uflebis

mosapoveblad, New Yorker-Tan mimowera gavaCaRe. er-

TTvianma molaparakebebma Sedegi gamoiRo da srulad

licenzirebulad, “cxeli Sokoladis” furclebze gTavazobT

New Yorker-is yvela drois erT-erT saukeTeso

profils, araoficialuri saTauriT _ “yvelaferi Son

penis Sesaxeb”. isiamovneT!

Son peni kargi, magram Cven Cveni gmirebi gvyavs da

amitom garekanze ukve ixilavdiT giorgi qorqias _ yvelaze

reitinguli gadacema “droebis” erT-erT yvelaze

saintereso Jurnalists. giorgi avantiuristia da misi

siuJetebic yvelaze avantiurist adamianebzea xolme

(gamonaklisebic aqvs, ra Tqma unda, magram ZiriTadad

egrea). giorgis sazogadoeba kicxavs, uRmerTobasa da

satanistobas swamebs, magram is mainc dinebis sawinaaRmdegod

moZraobs, Tavisi uzarmazari kamelotebiTa da

mudam mozRvavebuli adrenaliniT.

unda gamogitydeT, rom yvelaze mtkivneulad aRviqvam

Sefasebas _ “cxeli Sokoladi” snoburi Jurnaliao.

magram, am nomerze muSaobisas, Cemda Zalian samwuxarod

davrwmundi, rom SeiZleba marTlac ase iyos. aba, sxvanairad

rogor moxdeboda, rom evropa- da amerikamovlil

Jurnals aqve, yuris ZirSi, TurqeTSi mogzauroba

meCvidmete nomramde ar gaaxsendeboda?! Tan maSin, roca

yvela Cveni avtori Seyvarebuli yofila stambolze.

stambolSi, erTis nacvlad, amjerad bevri megzuri

geyolebaT. aka morCilaZe, giorgi lobJaniZe, giorgi

gvaxaria, david deqtori da melisa oneli. ase rom, visac

geneboT, imas daemgzavreT. (Tqveni ar vici da me,

aracnobierSi Tu cnobierSi salivlivod, stamboli nebismier

evropul qalaqs mirCevnia!)

dabolos _ siaxle! ivnisSi gamova Cveni axali Jurnali

“cxeli Sokoladi _ kino”. giorgi gvaxarias werilebis

Tayvanismcemlebs marto “cxeli Sokoladi” veRar

audis da misi asparezis gafarToveba gadavwyviteT. ase

rom, kinomanebo da Cveno Zvirfaso mkiTxvelebo! ivnis-

Si ikiTxeT Jurnali “kino”, kanis festivalis cxel-cxeli

ambebiTa da kinogmirebis istoriebiT.

sityva gamigrZelda, magram mgoni amjerad mepatieba.

`cxeli Sokoladis~ redaqtori, reproduqciuli funqciis

Sesasruleblad, ivnisSi taim auts iRebs da Tu

redaqciaSi amasobaSi qveyana ar daiqca, seqtembramde

Tavs aRar SegawyenT. axali nomris gamosvlamde, axali

adamiani (wesiT) ukve dabadebuli unda iyos da vnaxoT,

rogor dagvetyoba es siaxle.

aba he da aba ho!

Sorena SaverdaSvili

www.shokoladi.ge


anticelulituri saSualebis moxmarebis Sedegebi:

celuliti qreba _ 71%-iT, “forToxlis kani” swordeba - 77%-iT,

arasasurveli cximi TeZoebze mcirdeba - 64%-iT, kani ufro gluvdeba -

75%-iT, kani iZens elastiurobas _ 78%-iT da kani mkvrivdeba - 74%-iT.

Sedegi xangrZlivad narCundeba anticelulituri saSualebis

moxmarebis Sewyvetis Semdegac!

(1) testi Catarda 73 qalze da 8 dReSi ukve xiluli iyo TeZoebis

garSemowerilobis minimum 1,72 sm-iT Semcireba.

(2) 8 dReSi damakmayofilebeli Sedegi daadastura absoluturad yvela

monawilem.

mxolod 8 dReSi

2 saxis eqskluziuri kremi

+

aqtiuri ingredientebiT

gajerebuli qsovilis trusi

=

TeZoebis garSemowerilobis

3-sm-iT Semcirebas

8 dReSi Tqven amarcxebT

celulits!

Beauty has its Method.


Cveni avtorebi

sandro naveriani

axali gataceba maqvs: fotoebis gadaReba

daviwye (ra Tqma unda, moyvarulis doneze,

magram rogorc reJisor kacs, xedva aRmomaCnda)

da, savaraudod, oqtombris bolosTvis

Cvens fotografebs _ xerxes, nikos da mesxs

samsaxuris gareSe davtoveb, radgan: werilic

Tu me davwere da fotoc me gadaviRe da amas-

Tan erTad, sxva avtorebis werilebisTvisac

gadaviRe, merwmuneT _ usamsaxurod darCebian.

da Tu Cems profesionalizmSi eWvi geparebaT,

SegiZliaT Cemive svetis fotos SexedoT, romelic

avtoportretia.

raRac, diletantis da zedmetad Tavdajerebuli

adamianis sityvebs hgavs, ara?! namdvilad

egrea. bodiSs gixdiT sul yvelas, sul.

gansakuTrebiT ki gios, qorqias. imdeni

xani vatareT gadaRebebze, rom dRes, sadac

fotoaparatian kacs (an qals) xedavs, imaleba,

an fotoaparatis wasarTmevad misdevs.

bodiSi, gio.

magram, vfiqrob, Rirda amad _ bevri axali

ram gavige, goT-kulturas Teoriulad

veziare, kidev erTi Cemnairi _ bunebrivi eqstremali

_ gavicani da kargi megobari Sevi-

Zine. mokled, Rirda. vinc giorgis msxverpli

gaxdebiT, anu visac giorgi fotoaparats dagimtvrevT

an wagarTmevT, SegiZliaT mommar-

ToT, me avanazRaureb. Cemi eleqtronuli fostis

misamarTia: KaiBichisCxovreba@hotmail.com

an asjergazomeertxelgacheri@posta.ge. imedia, arc

erTi ar momwerT.

bodiSebi xom mogixadeT, axla madlobebs

gadagixdiT: didi madloba yvela mkiTxvels,

romelmac gamokiTxvaSi (romelsac vatarebdi,

ra Tqma unda, zevidan nabrZanebs) monawileoba

miiReT.

didi madloba!

axla ki wavedi, saseirnod mivdivar... veris

baRSi. iqneb iq Tqvenc gnaxoT _ yovel SemTxvevaSi,

esses doneze mainc.

16 cxeli Sokoladi

Tamar babuaZe

Cemo Zvirfasebo,

xumrobebze imitom vicini xolme sopranos xmiT, Tanac

TvaldaxuWuli, Tavgadagdebuli, gatacebiT da xangrZlivad,

rom mere mombezrdes da axal xumrobaze axali energiiT

gadaverTo. es axsna-ganmarteba ki imitom damWirda,

rom SegatyobinoT Semdegi:

Cemi da bonos gaurkveveli vadiT gayinuli interviudan

erTi Tvis Tavze (aqamde mxolod gayinuli konfliqtebi

vicodi da Turme...), redaqciaSi gavrcelebulma frTianma

frazam: babu, bonom dareka, babus TxoveTo, sad damekarga,

gadmomirekoso _ aqtualoba dakarga. axla me da Son pens

mogvixsenieben aseTive familarul konteqstSi.

arada, bedis ironiaa, Tu ar vici _ ra, arc me da Soni

SevxvedrivarT erTmaneTs; ho, arc me da Soni... samagierod,

mas erTi wlis ganmavlobaSi, jiutad, Seupovrad, daJinebiT

da stabilurad xvdeboda Jurnal “niu iorkeris” avtori

jon lari. es uzarmazari, disertaciis rangSi gadasuli

portretic _ romlis Targmnis sapasuxismgeblo saqmec

wilad mxvda _ man am erTi wlis ganmavlobaSi dagrovil

Sexvedrebze, Son penis megobrebis, reJisorebisa da ojaxis

wevrebis naambobze aago.

rac Segvexeba me da Sons, ho, me da Sons, unda gTxovoT,

rom teqsti _ dausruleblobis gancdis miuxedavad _ bolomde

CaikiTxoT. aseT Son pens Tqven, darwmunebuli var,

ar icnobT. statiis centrSi moqalaqe peni dgas _ moqalaqe

keinTan asociaciiT _ magram jon lari migiZRvebaT

xan marjvniv, xanac _ marcxniv da Tqven TandaTan ecnobiT

penis mraval mxares. dasasrulisken ki aucileblad da kidev

erTxel ufiqrdebiT Temebs, rogoricaa: ras niSnavs,

iyo supervarskvlavi; ras niSnavs, wero supervarskvlavze;

ras niSnavs, gainteresebdes supervarskvlavis cxovreba da

ra oqro ramea xandaxan, roca adamians, Tundac supervarskvlavs,

marto darCenis saSualebas aZlev. Son peni xom yvelaze

gmiri, yvelaze vaJkacuri da yvelaze keTilSobiluri

swored aseT dros _ martoobis dros aris xolme _ roca

aravin akvirdeba da roca SeuZlia iyos Tavisi Tavi.

mokled, ase. raa? a, telefonTan mTxoven? kacia Tu

qali? ucxoelis aqcenti aqvs? v a i m e, v i n S e i Z l e

b a, i y o s ? ? ? ?


isi pari da ESCADA gamarjvebuls asaxeleben

kompania isi paris satelevizio gadacemaSi “misi parizuli

Sarmi” aprilSi gamocxadda konkursi Temaze _ “Escada - qalis

saukeTeso megobari”. aqve SegaxsenebT, rom gadacemaSi

“misi parizuli Sarmi” yovel kviras, 20 saaTze, “1 stereos”

eTeriT xatia Samugia gvesaubreba msoflioSi saxelganTqmuli

modis saxlebze, parfiumeruli industriis cnobili

saxelebze da saxeebze, surnelovan siaxleebze da unikalur

xerxebze _ rogor SevinarCunoT mSveniereba da rogor davibrunoT

is, rac drom wagvarTva.

isi paris konkursSi monawileobis msurvelebs unda daeweraT

moTxroba, novela an Canaxati Temaze Escada qalis

saukeTeso megobari!

Sedegma yovelgvar molodins gadaaWarba - muza Zalian bevrma

telemayurebelma gamoscada. 1 Tvis manZilze miRebuli

namuSevrebidan kompania isi parim SearCia erTi Canaxati,

romelic qeTi jorbenaZes ekuTvnis. gamarjvebul avtors

gadaecema eskadas mier yvelaze bolos Seqmnili sunamo _

Pasifi c Paradise da, rogorc aseve dapirebuli iyo _ gamarjvebuli

namuSevari gamoqveyndeba Jurnal “cxel SokoladSi”.

maS ase, rogor xedavs qeTi jorbenaZe qals da ratom aris

Escada qalis saukeTeso megobari!

ESCADA - qalis saukeTeso megobari!

qali…- is aris cxovrebis mTavari figura, aRmafrena,

sensacia, RvTaebrivi silamaze, eqstravagantuloba,

mizani...…

yvela asaks da qals aqvs Taviseburi araordinaluri

da unikaluri Sarmi, magram ramdenime

faseuloba yvelasaTvis saerToa: Tavisufleba -

yvelgan da yovelTvis, fufuneba am nazi qmnilebisTvis,

yuradRebis centrSi yofna!!!

ESCADA!!! zustad is aris qalis uZvirfasesi

saCuqari da ganuyreli megobari! is daexmareba

warmatebis miRwevaSi, amaRlebaSi, misi ganumeorebeli

surneli agrZnobinebs mas da masTan myof

adamians, rom es qali cxovrebis gulia da margaliti!!!

umisod arafers aqvs azri!!!

cisferi biliki, cisferi mocimcime varskvlavebi,

siaxlisa da sigrilis surneli, cisferi frTebi,

frena cisfer RrublebSi...

Senia yvelaferi, ca, dedamiwa, Rrublebi, Sen

xar RmerTi, ganmgebeli, dedofali yvelasi da

yvelafers dauflebuli!!! zeciuri ocneba xar,

nazi, alersiani, vnebiani - cis silaJvardeSi!!!

Seni cxovrebis gza sizmaria E S C A D A-sTan er-

Tad!!!

qeTi jorbenaZe


Savi Tu TeTri?

kompania `arsi”. `arsis galerea”.

3 maisi. 13 : 00.

_ Savi Tu TeTri?

_ mm, ara, arc erTi, gmadlob... samuSaod mosuli, odnav dabneuli

pasuxob, da ginda, swrafad Seabijo galereaSi, rom...

_ ara! aucilebelia!!! Savi Tu TeTri?

kompania `arsis” aRmasrulebel direqtors Tornike abula-

Zes, RonisZiebis dros arc erTi Semosuli Tu gasuli stumari

ar gamorCenia da yovlad dauzareblad, TiToeul adamians

zemoT motanili teqstiT xvdeboda.

kargi, mgoni dagabnieT da isic gafiqrebineT _ `kaco, sad

`arsi” da sad Rvinoo”... agixsniT, detalurad da dawvrilebiT.

saqme is aris, rom kompaniis iniciativiT, `arsis galereaSi”

qarTveli meRvineebis mxardamWeri sainiciativo Se-

Tanxmeba gaformda, romlis mizani meRvineobis mxardamWeri

RonisZiebebis da programebis SemuSavebaa.

dReidan, `arsi” sakuTari resursebiT, qarTuli Rvinis sazRvargareT

da qveynis SigniT popularizaciisTvis izrunebs.

amitom aRarc is gagikvirdeT, Tu `arsis” reklamebze, erTi

SexedviT, ucnaur warweras waawydebiT: `arsi” gafrTxilebT,

qarTuli Rvino sasargebloa Tqveni janmrTelobisaTvis!”...

`arsma” xom, Tavis droze, proeqti `qarTuli saxli” daiwyo,

eTnografiulSi gamarTuli konkursebiT da `gpi”-Si, arqiteqtorebisaTvis

_ amave saxelwodebis axali saleqcio kursiT.

es yvelaferi ki qarTuli arqiteqturuli tradiciis popularizacias

emsaxureboda. hoda, Rvinoc tradiciaa, Zveli tradicia

da kultura, romlis dafasebisa da meti yuradRebis

miqcevisken Cvenma Crdiloelma mezoblebma gvibiZges.

ase rom, samomavlo maketebisa da proeqtebis garemocvaSi

gamarTul sainiciativo SeTanxmebas, xeli `arsis” generalurma

direqtorma gia abulaZem, `Teliani velis” P.R. menejerma

gio xuciSvilma da akademikosma daviT tatiSvilma moaweres.

P.S. cnobisaTvis: SeTanxmeba nebismier qarTul kompanias iwvevs

TanamSromlobisaTvis!

18 cxeli Sokoladi

avtori: salome kikaleiSvili

javaxeTi

merab berZeniSvilis saxelobis sagamofeno darbazi.

28 aprili. 18 : 00.

am bolo dros, Cvens qalaqSi Zalian bevri fotogamofena

imarTeba. martivia, iyidi kameras, firs, erTi-ori kvira vi-

Racas hkiTxav _ rogor unda vaCxakunoo da morCaa... saqmec

gamosulia. swored amitomac, ufro da ufro iSviaTia bolo

periodSi TbilisSi gamarTuli fotogamofenebisgan miRebuli

tkboba. zogi saintereso, zogi uintereso, zogi feradi

da zogic _ Sav-TeTri... zogic iseTi, romelic dasaTvaliereblad

daxarjuli drois sananeblad Tu gagaxsendeba.

magram 28 aprils, berZeniSvilis saxelobis darbazSi, erTi

mSvenieri fotogamofena gaixsna; gamofena, romelic javaxeTs,

mis soflebs, mis xalxs da landSaftebs eZRvneboda.

es ambavi ramdenime wlis win daiwyo, roca deda elisabedis

kurTxeviT, javaxeTSi ori eqspedicia gaemgzavra: goga

devdariani, anka niJaraZe, dima CikvaiZe da jgufis wevrebi

javaxeTis soflebis gasaocar bunebaSi daxetialobdnen da

yvelafers firze aRbeWdavdnen. gamofenaze warmodgenili namuSevrebis

umetesoba gasaocari energiiT gmuxtavda, xolo

xeliT gamJRavnebuli kadrebidan siwrfele da bunebrioba

modioda.

zRapruli kadria: mindori. suraTis ukana xedze sami jmuxi

Tivis zvini dgas. win, balaxze ki deda-Svili SoriSors, pirispir

sxedan; isini, Zirs dafenil celofanze Camomsxdaran da

Tan, zed dayril matyls deda wvrili joxiT CeCavs... uyureb

xeliT gamJRavnebul am kontrastul Sav-TeTr suraTs, romelsac

Zlivs SesamCnevi mtveri Tu nafxaWnebi datyobia; mzis

autanel simxurvalesac grZnob da imwuTas Rrubels amofarebuli

misi Crdilic gsiamovnebs...


ucnobi xaliCebi

s. janaSias saxelobis erovnuli muzeumi.

2 maisi. 18 : 00.

20 cxeli Sokoladi

avtori: salome kikaleiSvili

wina dRes, redaqciaSi pres-relizi movida. s.janaSias saxelobis

saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi, xaliCa-fardagebis

unikaluri koleqciis gamofenaze giwvevTo.

es eqspozicia marTlac rom unikaluri iyo, radgan masze warmodgenil

nimuSebs, romlebic wlebis manZilze eTnografiul

fondSi inaxebodnen, dRis sinaTle arasdros unaxavT. da kidev

erTi. yvela es qsovili Tu xaliCa-fardagi, maRalmxatvruli

Rirebulebebis gamo, xelovnebis nimuSebadaa miCneuli.

mowveuli stumrebi, profesionalebi Tu quCidan Semosuli

cnobismoyvare xalxi, TiToeuli namuSevris win, xangrZliv

ganxilvebs awyobdnen. Tumca im dRis rekordi uZveles iranul

xaliCas ekuTvnis, romelzec iraneli Sahi da 50 gmiri iyo gamosaxuli.

namuSevris win atexili CoCqoli ki, am Zvel xaliCaze

gamosaxuli figurebis da warwerebis amocnoba-gaSifvras ukavSirdeboda.

am dros ki, darbazis Cabnelebul kedlebze, msubuqi SuqiT

naTdeboda qarTuli, azerbaijanuli, Turqmenuli, avRanuri,

somxuri, daRestnuri da iranuli xaliCa-fardagebi. sxvaTa

Soris, muzeumis pirveli xaliCa misma direqtorma gustav radem

1866 wels SeiZina. azerbaijanuli xaliCa, romelic me-18

saukuniT TariRdeba, eqspoziciaze warmodgenil namuSevrebs

Soris yvelaze Zvelia.

“xaliCa-fardagebis qsovis tradicia sameurneo cxovrebis

wesma da sacxovreblis Taviseburebebma gansazRvra. xaliCis

tipis naqsovi iyo iatakic da Weric, kedelic da tansacmlis

Casalagebeli, fanjarac da karic, loginic, sursaTisa da

WurWlis saTavso da sxva.”...

`iranuli xaliCa aRmosavluri qsovis unikalur nimuSadaa

miCneuli”...

`saqarTvelo cnobili iyo xaliCa-fardagebis satranzito gziT.

saukeTesod qargavdnen kaxeTSi, mTiuleTSi, samcxe-javaxeTSi...”

erTi sityviT, jer kidev SegiZliaT s.janaSias saxelobis saqarTvelos

saxelmwifo muzeums ewvioT da es yvelaferi saku-

Tari TvaliT naxoT; xolo Tu Zalian dainteresdiT, SegiZliaT

iqve, TiToeuli qveynis xaliCa-fardagis Sesaxeb saintereso ambebic

moiZioT.

koka-kola, Tbilisi, neskafe da

jaz-festivali...

klubi “TWO SIDE”

28 aprili. 14:00

es meaTe jaz-festivalis preskonferenciaa. festivali erT

TveSi, 22-29 ivniss, Tbilisis did sakoncerto darbazSi gaimarTeba.

filarmoniis darbazSi kidev erTxel gaiJRerebs jazuri

hangebi da scenaze namdvili varskvlavTcvena iqneba:

“Jamiroquai” _ jer kidev 1992 wels, jei qei gruvi-ritmebis

moyvaruli gaxldaT, skeitbordiT xelSi da ucnauri qudiT

Tavze. amJamad misi kariera moicavs 20 milionze met gayidul

alboms, 4 msoflio turnes da 141 kviris ganmavlobaSi, britaneTis

CartebSi mopovebul wamyvan pozicias.

herbi henkoki _ man jazis istoriaSi gadatrialeba moaxdina,

ramac saukunis udides novatorTa gverdiT, damsaxurebulad

daumkvidra adgili.

fredi koli _ momRerali da pianisti, SeiZleba iTqvas, namdvili

legendaa...

“The Three Ledies of Blues” _ sami momRerali qalbatoni namdvilad

Sokismomgvrelia. warmodgenis msvlelobisas, datyvevebuli

msmenelis warmosaxvaSi adreuli periodis harlemi

cocxldeba...

wlevandel `koka-kola jaz-festivalze” kidev ramdenime

siaxlea: daviwyoT imiT, rom Tu nanatr saRamoze dasaswrebad

jer kidev ar SegiZeniaT bileTi, banki “respublika” ganvadebiT

gTavazobT bileTis safasuris gamotanas; xolo Tu

Tqveni jibisaTvis esec miuRebelia, maSin SegiZliaT quCaSi

sagangebod damontaJebul did ekranze uyuroT da mousminoT

sayvarel momRerlebs.

aSS-s saelCo acxadebs konkurss `jaz-plakati”, romlis gamarjvebuli

25 ivniss, galerea “TMS”-Si gamovlindeba; xolo

kargi ganwyobis Sesaqmnelad, festivalis dReebSi, `M-jgufi”

Sardenze gepatiJebaT, romlis yovel kuTxe-kunWulSi cocxali

jazi, gamofenebi da konkursebi dagxvdebaT.

P.S. xvdebiT, ra ambebi moxdeba ivnisis bolo kviras qalaq Tbilisis

kulturul cxovrebaSi???


saRebavebi

laqebi

dekoratiuli

danafarebi

kaparol jorjia

a. wereTlis gamz. 118

tel.: (+995 32) 35 65 69

faqsi (+995 32) 35 65 70

offi ce@caparol.ge

www.caparol.ge

yvela feri

a. wereTlis gamz. 97 tel.: 35 63 08 Jiuli Sartavas 29a tel.: 69 17 07/00 a. wereTlis, 118 me-III pav. tel.: 34 30 34

samtrediis 15 tel.: 35 43 82 d. gamrekelis 3. (kutuzovis) tel.: 38 91 04 eliavas bazroba tel.: 899 54 98 76


saukeTeso saukeTesoTa Soris

erovnuli biblioTeka

1 maisi. 18:00

nikuSa anTaZe, paata berikaSvili, Teona

dolenjaSvili, ana korZaia-samadaSvili,

irma malaciZe, aka morCilaZe, mariana

nanobaSvili, zaal samadaSvili, irma

taveliZe, daviT qarTveliSvili, eka

RaRaniZe, nugzar SataiZe, gela Cqvanava,

beso xvedeliZe, kote jandieri _ es im

15 saukeTeso moTxrobis avtorebi arian,

romlebic 2005 wlis `15 saukeTeso qar-

Tuli moTxrobis” gamocemaSi moxvdnen.

Tqven xom ukve iciT, rom ager ukve meo-

Txe welia, rac bakur sulakauris gamomcemloba

qarTul JurnalebSi dabeWdil

saukeTeso 15 moTxrobas arCevs da maT

mkiTxvels erT wignad sTavazobs.

swored amitomac, erovnul biblio-

TekaSi gamarTuli saRamo sxvadasxva

wlis da feris `15 saukeTeso qarTuli

moTxrobiT” iyo aWrelebuli; saRamo,

sadac 2005 wlis krebulis gamocema da

dajildoveba erTad unda aReniSnaT. ra

dajildoveba? ar iciT? wignSi Sesuli

sami saukeTeso moTxrobis avtori xom

bakur sulakauris premiiT dajildovda.

ase rom, es iyo wreze dadgmuli skamebi

da zed Camomsxdari avtorebi, laSa

buRaZe _ mikrofoniT xelSi da Casawerad

momzadebuli Jurnalistebi:

maS ase: III adgili ana korZaia-samadaSvili

(yovlad saamayo saqmea!)

II _ nikuSa anTaZe

I _ kote jandieri

22 cxeli Sokoladi

avtori: salome kikaleiSvili

TumaniSvilis fondis Sesaxeb

kinomsaxiobTa Teatri

11 maisi. 18:00

`marTali giTxraT, Tuki rame maxsendeba

im periodidan, yvelaferi mas ukavSirdeba;

studentoba Tu Semdeg rus-

Tavelis Teatri. Tuki raime sayvareli

roli Semiqmnia, yvelaferi mxolod mas,

TumaniSvils ukavSirdeba.” _ guram saRaraZe.

mixeil TumaniSvilis saxelobis Teatraluri

xelovnebis ganviTarebis fondi

didi xnis win daarsda. mravalwliani

Sesvenebis Semdeg, sul raRac erTi Tvis

win, kinomsaxiobTa TeatrSi fondis xelaxali

prezentacia moewyo; prezentacia

_ samomavlo gegmebiT da saintereso

wamowyebebiT. magram pirvel rigSi, fondi,

b-n mixeil TumaniSvilis memkvidreobis

dacvas da misi speqtaklebis mowesrigebas

isaxavda miznad.

11 maiss, kinomsaxiobTa TeatrSi nostalgiuri

notebiT gajerebuli saRamo

gaimarTa, romelic misma yofilma studentebma

da misi Teatris dasma b-n miSa

TumaniSvils miuZRvnes.

Teatris foie TumaniSvilis speqtaklebisTvis

Seqmnili plakatebiT da

kostiumebis eskizebiT iyo gaformebuli

(romlis organizebaSi fonds `cxelma

Sokoladma~ gauwia daxmareba): `gvadi

bigva~, `antigone~, `espaneli mRvdeli”...

kostiumebis eskizebi speqtaklisTvis

`WinWraqa~: erosi manjgalaZis _ daTvi,

mzia _ bela mirianaSvili, melia _ medea

Caxava... saRamos dasasruls, Teatrma

TumaniSvilis 1978 wels dadgmuli speqtakli

`bakulas Rorebi” warmoadgina.

Cinuri saxlis filiali

abaSiZis 14-Si

abaSiZeze misulebs saintereso siaxle

dagvxvda _ marjaniSvilze mdebare `Cinuri

saxlis~ filiali.

aRmosavluri avejiT gawyobili maRazia-saloni

megobris Tbil da komfortul

saxls mogagonebT. Tanac, aucileblad

igrZnobT im specifiur sunsac, romelic

iq trialebs. es aris egzotikuri

xilisa da yvavilebis surnelovani Cais

msubuqi aromati. aqve SegiZliaT SeiZinoT

Cinuri saojaxo Cais mTeli asortimenti.

Tu aRmosavluri konkretika da simsubuqe

gizidavT, maSin es aveji Tqveni ocnebis

saxlisTvis zedgamoWrilia. xelnawerebiT

gaformebuli faifuris larnakebi,

Tixis keramikis da minis WurWeli,

moxatuli maraoebi, fen-Suis suvenirebi

Tu sxvadasxva samkauli aq namdvilad

asarCevadaa...

gansakuTrebiT momewona tirifisa da

lianisagan mownuli ganaTebebi da Sirma.

yvelaferi mindoda SemeZina, imdenad

gamorCeuli iyo iqauroba, magram sanam

avejamde mival, manamde samkaulebis Se-

ZeniT daviwye : )

stumrebiT nel-nela ivseboda `Cinuri

saxli~ da iq nanaxiT, dadebiTi emociac

matulobda.

warmatebas vusurvebT `Cinur saxls~

da kidev bevr karg siaxles Tbiliss!

avtori: gvanca guSaraSvili


24 cxeli Sokoladi


Originally published in

Copyright © 2006 by John Lahr

moqalaqe peni

Son penis mravali mxare

avtori: jon lari

inglisuridan Targmna Tamar babuaZem

foto: roiteri

SarSandeli ivnisis erT dilas, 7:45 wuTze _ im dros,

roca san franciskoel mawanwalebsac ki tkbilad

sZinavT, ukve quCaSi viyavi. trotuarze, Cems win

Son peni idga _ nacrisfer ujredebian Sarvlasa da bambis

perangSi, fexze kedebiT. Sublze CamoSlili sqeli yavisferi

Tma mzis sxivebze ubzinavda. ise fxizlad gamoiyureboda,

Tavisi poziTac ki magrZnobinebda, rom axali

dRis dasawyebad mzad iyo.

`arada, rogorc wesi, adre ver vdgebi xolme, RamiT ver

viZineb da imitom~ _ miTxra cota xanSi da saTvalis zemodan

moWutuli TvalebiT gadmomxeda.

Son peni Teiranidan san franciskoSi wina dRiT dabrunda.

iranSi is gazeT San Francisco Chronicles-is korespondentad

iyo wasuli da axla, ukan dabrunebuls, iqaur

winasaarCevno periodze sagazeTo masalebi unda moemzadebina.

Tan Tavisi 14 wlis gogonas, dilanis skolis gamosaSveb

saRamosac unda daswreboda.

cxeli Sokoladi 25

REUTERS


dRes dilas, sanam me Semxvdeboda,

12 wlis hoperis skolaSi miyvana ukve

moeswro. axla ki erTad mivdiodiT

iunion skverze Sveduri blinebis gasasinjad.

peni 45 wlis kacia, saSualo, daaxloebiT

1.76 metri simaRlis; etyoba,

sakuTari simaRlec da garegnobac

absoluturad akmayofilebs. is im

tipis kacia, winaT rom `xerxemlians~

eZaxdnen. vudi aleni penze ambobda:

`uyureb, da xvdebi, rom Soni yovel-

Tvis `naRdia~.

peni urTierTobebSi Tbilia, magram

ara familaruli; Tavaziani, magram

TavSekavebuli. `viRac Tvals momkravs

aT metrSi da egreve askvnis: ara,

axlos misvla ar Rirs, albaT, es kaci

Tavs momaWams.~ _ ambobs Tavis Tavze.

pirvelad mec am ganwyobiT Semxvda.

verafriT mivxvdi, rom saerTod SemniSna

da momesalma _ arc xeli CamomarTva,

arc gamiRima, arc gamomelaparaka.

moCveneba rom ar iyo, sxvaTa

Soris naTqvami `gamarjobaTi~ Tu mixvdeboda

kaci.

sasauzmod rom davsxediT, iranuli

kanfeti gamomiwoda. isev iqaur STabeWdilebebSi

trialebda; Tan im statiazec

fiqrobda, gazeTisTvis iranuli

mogzaurobis Sesaxeb rom unda

daewera (es 12 aTas sityviani statia

agvistoSi xuT nawilad ibeWdeboda).

statiis Sesavsebad uamravi saintereso

detali axsendeboda: jer Teiranis

meCeTSi eswreboda locvebs,

Semdeg akvirdeboda qalTa uflebebisTvis

gamarTul demonstraciebs,

xvdeboda disidentebsac, fotoebs

iRebda yofil prezident (da prezidentobis

maSindel kandidat) ali

aqbar haSemi rafsanjanisTan erTad.

da bolos _ rac isedac gardauvali

iyo _ iranis kinos muzeumSi samsaxiobo

karierisTvis dajildovda kidec.

penma miTxra, rom am mogzaurobis

dros mixvda imasac, Tu ras niSnavs

`cudi amerikeli~ da amas, ZiriTadad,

Jurnalistebis saSualebiT mixvda.

`sul vakvirdebodi da mivxvdi, rom

maT wreSi mudmivad dgas zedapirulobis

problema. respondentebisTvis

Jurnalisti aris adamiani saswrafod

Sesasrulebeli vadebiT da sxva aravin.

Jurnalisti eZebs `cxel-cxel

ambavs~. eZebs, eZebs, ipovis da mere

Tavisive gemovnebiT acxelebs. mopovebuli

informaciis sandoobis dad-

26 cxeli Sokoladi


cxeli Sokoladi 27

REUTERS


2002-03 wlebSi penma eraySi imogzaura, jer

iqaur cxovrebas rom gacnoboda da mere _ am

cxovrebis Sesaxeb SAN FRANCISCO CHRONICLES-

isTvis rom daewera. `Cemi mogzaurobis mizani

iyo piradi STabeWdilebis dafiqsireba.

mindoda, mexsierebaSi naTlad Camewera

erayeli xalxis adamianuri saxe; imdenad

naTlad, rom xelis gulze maTi sisxlic laqac

damenaxa da amerikeli jariskacebisac.~

genis saSualeba ar eZleva. naxevar

cxovrebas internet-kafeebSi atarebs,

informacia rom klaviaturaze

akrifos da gadasces~.

peni reportaJis keTebis sakuTar

stils, Jurnalistikis nacvlad,

`turnalistikas~ uwodebs _ sityvidan

`turisti~. `turists ar evaleba,

daakvirdes da gaaanalizos mis

Tavs gadaxdenili ambebi. turistma

ubralod unda ganicados es ambebi,

am ambebis uSualo monawile unda

gaxdes. CemTvis movlenaTa aRqmis

akuratuloba swored amgvari midgomidan

ibadeba~.

Son penis angariSze 35-ode filmia.

samsaxiobo karieraSic is rolebisadmi

skrupulozuri midgomiT gamoir-

Ceva. `Soni is tipi araa, vinc Tavisi

gmiris qcevebis da ganwyobebis gaanalizebas

iwyebs. mas ubralod surs,

mTlianad Tavis personaJad iqces~, _

ambobs reJisori alexandro gonzalez

inaritu. 2003 wels gamosul mis

filmSi `21 grami~ Son peni mTavar

rols asrulebs.

inaritus azris dasamtkiceblad

uamravi magaliTi moiZebneba. narkomani

serferis, jef spikolis gmirisTvis

ukeT rom gaego (filmi “Fast

Times at Ridgemont High”, 1982 w.), Son

penma gadawyvita, ise ecxovra, rogorc

spikolis _ manqana okeanis sanapiroze

daayena da iqve dasaxlda.

22 wlis asakSi pens dideba swored am

filmma moutana.

1988 wels gamosul filmSi Colors

28 cxeli Sokoladi

policielis roli rom Seesrulebina,

peni los anjelesis policiis departamentSi

oficrad Caewera.

Sweet and Lowdown-Si emet reis _

`msoflioSi meore yvelaze didi gitaristis~

rolisTvis penma gitaraze

dakvra iswavla.

axlac, roca Son peni politikasa

da JurnalistikaSia gadaWrili, igive

strategias mimarTavs. `Soni ise

ikvlevs sakuTar emociebsa da Cvens

garesamyaros, rogorc namdvili gamomZiebeli

Jurnalisti~ _ miTxra

erTxel denis hoperma _ romelmac

peni filmSi Colors gadaiRo _ `Soni

pirdapir TaviT eSveba morevSi. mas

yovelTvis aqvs sakuTari pozicia,

romelic arasdros ar aris _ `CemTvis

sulerTia~. mas gulwrfelad

ainteresebs, ra xdeba~. roca 1992

wels los anjelesSi rodni kingis

amboxi daiwyo, peni pirdapir movlenebis

SuagulSi SeiWra da demonstrantebma

Riad gamoxatuli cnobismoyvareobis

gamo, manqanis wina mina

supermarketis urikiT Caumsxvries.

2002-03 wlebSi penma eraySi imogzaura

(pirvelad amerikelebis

SeWramde da meored amerikelebis

SeWris Semdeg), jer iqaur cxovrebas

rom gacnoboda da mere _ am cxovrebis

Sesaxeb Chronicles-isTvis rom

daewera. `Cemi mogzaurobis mizani

iyo piradi STabeWdilebis dafiqsireba.

mindoda, mexsierebaSi naTlad

Camewera erayeli xalxis adamianuri

saxe; imdenad naTlad, rom xelis

gulze maTi sisxlic laqac damenaxa

da amerikeli jariskacebisac~ _ ganacxada

Son penma 2002 wels baRdad-

Si gamarTul pres konferenciaze.

Son penis azriT, gadasaRebi moednidan

JurnalistikaSi gadasvla absoluturad

`harmoniuli~ iyo. `iRviZeb

dilas surviliT, rom gaigo

axali da gamoxato axali.~ _ Tqva

man. _ `es absoluturad erTnairi

gancdaa. msaxioboba yvela adamianis

sakuTar TavSi moazrebas, da yvela

adamianis siyvaruls gulisxmobs. dabolos,

iqamdec midixar, rom adamianebis

tkivilis Semsubuqebaze iwyeb

zrunvas~.

2005 wlis dasawyisSi penma daasrula

muSaoba stiven zailianis rimeiqze

“All The King’s Men”, romelic did

ekranebze wlis meore naxevarSi unda

gamovides. am suraTSi peni meqrTame

da gaiZvera luizianeli Cinovnikis,

vili starkis rols asrulebs.

es Son penis bolo filmia. rogorc

miTxra, axla ramdenime wliT

kinosgan dasvenebas apirebs (Tumca,

es pirvelad ar xdeba. msaxiobobas

man 90-ian wlebSic daaneba Tavi da

mTlianad reJisuraze gadaerTo).

`sawvavisgan davicale. yovelTvis

minda Sevafaso, ras viReb imis sapasuxod,

rac gaveci. yovelTvis minda

SevinarCuno Sinagani mravalmxrivoba,

maqsimalurad movmarTo sakuTari

energia, vipovo is mizani, rasac gulsa

da suls daunaneblad mivcemdi;

minda, davitovo dro piradi zrdisa


REUTERS


Son peni: `momeciT manqana da momeciT

gzatkecilebiT daserili qveyana da me

am gzebze manqanis borblebiT uwyvetad

gavavlebdi zig-zagebs... saWesTan roca vzivar,

Citad viqcevi xolme.~

da ganaxlebisTvis,~ _ ambobs is da

imasac dasZens, rom xandaxan kinogadaRebebis

mimdinareobisas gulisyuris

bolomde SenarCuneba uWirs.

`brundebi gadaRebidan, CarTav televizors,

uyureb sainformacio gadacemas

da xvdebi, rom filmis gada-

Reba sul sxva rameze ginda. Tumca,

meore mxriv, `Tu msaxiobis xelovnebaSi

saerTod rame Zvirfasia CemTvis,

swored es _ im gulisyuris da vnebis

SenarCunebis niWi, rac gadaRebebis

pirvel etapze maqvs xolme~.

misi azriT, msaxiobis profesia

paraSutistisas hgavs. `roca TviTmfrinavidan

xtebi, giJdebi pirvel

aTas futze. am dros yvelaze bednieri

xar. mere miwaze daSvebis dro

dgeba, magram tempi araviTar SemTxvevaSi

ar unda Seanelo, mxolod

imitom, rom rac ufro uaxlovdebi

miwas, frena interess kargavs. ostatoba

swored esaa _ gadmoxtomisas

iseTi tempis aReba, rom mere miwaze

daSvebamde maqsimaluri siswrafiT

ifrino~.

. . .

peni individualisti msaxiobia,

sakuTari individualuri midgomiT.

SeiZleba asec vTqvaT: penis pirovnebaSi

gaerTianebulia daudgromeli

xasiaTi, sicocxlis siyvaruli,

mgrZnobiaroba da tkivili.

Sinagani brZola _ raTa cecxlmokidebuli

emociebi sakuTar TavSi

akontrolos _ Son pens er-

Tdroulad saxifaTo da saxaliso

adamianad aqcevs. is kars momdgar

Sanss yovelTvis iyenebs _ cxovreba-

Sic da xelovnebaSic.

amboben, rom peni megobrebs urigebda

baraTebs, romelzec uiliam

saroianis nawarmoebis “Time Of Your

Life”-is epigrafi hqonda amobeWdili:

`cxovrebis im monakveTSi, rac mocemuli

gaqvs, icxovre ise, rom arc sia-

30 cxeli Sokoladi

ve Segexos da arc sikvdili. icxovre

ise, rom borotisgan im adamianebis

sicocxlec daifaro, Sens cxovrebas

rom kveTen~. pens Rrmad swams, rom

roca rames Zalian moindomebs, aucileblad

miecema. `unda endo Sens

instinqtebs da gamocdilebas.~ _ ambobs

is. _ `da Tu gnebavT, yovelive

amas bediswera uwodeT~.

Son peni mebrZolic aris. mis biografiaSi

iyo holivuduri wlebi,

roca is paparacis scemda, Rameuli

quCis ayal-mayalSi erTveboda, srolebSic

ki xvdeboda... am yvelafers

Son peni kamerebis dasanaxad didi

siamovnebiT akeTebda xolme. da ase

grZeldeboda qronikulad, mTeli

80-90-iani wlebis manZilze. `ra

gansxvavebaa iogurtsa da los anjeless

Soris?~ _ xumrobda presasTan.

_ `ra gansxvavebaa da iogurts ufro

cocxali Semadgenloba aqvs, vidre

los anjeless _ kultura~.

magram 1996 wels moxda iseTi ram,

ramac Son pens, SeiZleba iTqvas,

Wkua aswavla. santa monikaSi, penebis

saxlis SesasvlelTan sakuTarive

manqaniT kinaRam gaitaces misi

coli, msaxiobi robin raiT peni da

ori patara Svili. sabednierod, aravin

daSavebula, magram is iyo da is

_ penebis ojaxi santa monikadan aiyara

da san franciskodan 45 wuTis

savalze, patara, myudro, wynar da

lamaz ubanSi dasaxlda, kramitiT

gadaxurul hasiendaSi, romelsac

didi meseri penma sakuTari xeliT

Semoavlo.

Son pens uyvars manqanis marTva.

amerikis gzebze is xSirad xetialobs

xolme, gansakuTrebiT maSin,

roca gadaRebebi mTavrdeba da Tavisuflebis

moWarbebuli grZnoba

iseve asxams frTebs, rogorc skolis

moswavle biWebs zafxulis ardadegebis

moaxloeba. mweral riCard ke-

lis mier daweril biografiaSi Son

peni acxadebs: `momeciT manqana da

momeciT gzatkecilebiT daserili

qveyana da me am gzebze manqanis borblebiT

uwyvetad gavavlebdi zig-zagebs...

saWesTan roca vzivar, Citad

viqcevi xolme~.

manqana Son pens patara manZilebzec

ganuzomel siamovnebas aniWebs.

axlac ki, roca kafeSi sauzmis Semdeg

saxlSi vbrundebodiT, pens

saxeze ewera, rom saWis triali, moqmedebaSi

yofna sakuTar xibls bolomde

agrZnobinebda.

Cumad atarebda manqanas, mere san-

Tebelas dawvda, aaCxakuna da sanam

`marlboros~ moukidebda, Tavisi

Savi S.U.V.-is borbals gadaxeda. vu-

Txari, axla im magar mwevels gavxar,

TuTuns TviTonve rom axvevs

qaRaldSi-meTqi. arao, _ iuara, _

egre rom viqceode, namdvili mweveli

viqnebodi. sigaretis moweviT ki

iluzias viqmni, TiTqos Tavis danebebac

SemiZliao.

mivdiodiT ase, sigareti piris ku-

TxeSi daudevrad hqonda gaCrili (am

vulgarul pozaSi mas kamerebi xSirad

afiqsireben xolme), magram mere

gverdiTa sarkeSi policiis manqanas

mokra Tvali, sigareti magrad moqaCa

da momibrunda: `roca policias vxedav,

sul mgonia, rom momdeven~. da

mere film Hurlyburly-s gmiris sityvebiT

gaagrZela _ `eg axvruli paranoiaa,

edi, sxva araferi~. Tan Cemsken

gadmoixara, `bardaCoki~ gadmowia da

marTvis mowmobas dauwyo qeqva: _

`mowmoba ki maqvs, magram axla, mgoni,

damaviwyda wamoReba~.

am `axvrul paranoias~, policiis

danaxvaze rom sul hgonia mosdeven,

logikuri mizezi aqvs _ xSiri Sexla-

Semoxla samarTaldamcavebTan:

1986 wels makaoSi film Shanghai

Surprise-is gadaRebebis dros, sas-


cxeli Sokoladi 31

REUTERS


REUTERS

tumroSi paparaci SeiWra. peni ki

sxvebs mis dakavebaSi daexmara da

paparaci mecxre sarTulis aivnidan

koWebiT Tavdayira dakida. peni

mkvlelobis mcdelobisTvis daakaves,

magram is cixidanac gaiqca da

mere gliseriT makaos teritoriis

Cumad datovebac moaxerxa.

1987 wels moxda meore SemTxveva.

ucnobma Tayvanismcemelma Son penis

pirvel colTan, madonasTan moindoma

gasaubreba, penma ki am TavxedobisTvis

is cema. samarTaldamcavebma

daajarimes, magram arc dakisrebuli

jarimis pirobebi daicva da bolos,

33 dRiT mainc los anjelesis sagrafos

cixeSi amohyo Tavi.

1988 wels ki madonam ukve TviTon

gamoiZaxa specdaniSnulebis razmi ma-

32 cxeli Sokoladi

libus saxlSi. razms pensa da madonas

Soris momxdari saSineli ojaxuri

skandali unda Caecxro. (`madona SiSma

Seipyro, rom Sin dabrunebuls dedas

vutirebdi.~ _ ganacxada Son penma am

incidentis Semdeg. sxvaTa Soris, am

gaxmaurebuli ojaxuri konfliqtis

gamo, is ar daupatimrebiaT).

daaxloebiT erTi milis manZilze,

ukan adevnebul policiis manqanas

peni gverdiTa sarkidan akontrolebda,

Tan ojaxze miambobda, Semdeg

policiis manqanam eqspres-avtobanze

gadauxvia, magram sanam sul miefareboda

Tvals, policielma gamogvxeda

da pens raRac aniSna. Tavidan megona,

manqanis gadayenebas gvTxovda, magram

mere mivxvdi, usafrTxoebis qamarze

migviTiTebda. penma saswrafod ga-

`Tavs Zalian

komfortulad vgrZnob

iseTi adamianebis

wreSi, romlebic

arc me makvirdebian

zedmetad da arc

Cemgan moiTxoven

gansakuTrebul

yuradRebas. es igivea,

rom iyo SenTvis da

Tan ise, rom ar iyo

marto.~

daiWira qamari. policiis manqanam ki

siCqares umata da male aRarc Canda.

mxolod amis Semdeg gamiRima penma

da mokled miTxra: `gadavrCiT~.

. . .

mis samuSao kuTxes _ ezoSi, gara-

Jis Tavze daSenebul or oTaxs

_ calke Sesasvleli aqvs. karze Camokidebul

trafaretze ki weria:

`mowmeTa dacvis programa~. peni am

oTaxebs `samuSao saaTebis Semdgom

saredaqcio dawesebulebas~ eZaxis.

misi megobari, musikosi devid bearveldi

ki ambobs, rom Son penis kabineti

misi bunkeria. es is adgilia,

sadac peni wers, aredaqtirebs, svams,

erToba, Rreobs.

sxvaTa Soris, am garemoSi yvelaze

kargad Cans penis is Sinagani buneba,


cxeli Sokoladi 33


REUTERS

roca Semdeg jerze Son peni vnaxe, is ukve gmiri iyo Cemi televizoris

ekranze, niu orleanis Waobis mZime wyals mkerdiT miapobda, raTa

qariSxal `katrinas~ gadarCenili msxverpli samSvidobos gaeyvana. pens

xan iaraRiT xelSi vxedavdi, xan Tavis navze idga, xan navidan wyalSi

eSveboda da adamianebi zeviT amohyavda.

rasac msaxiobi sxva mxriv ostaturad

niRbavs xolme. oTaxebi ise-

Tive SindisferSia gadawyvetili,

rogorc bordelebSia _ Sindisferi

velvetis Spaleri, Sindisferi xaverdi

biliardisa da pokeris magidebze

da Sindisferi laplapa skamebi.

es detalebi mis `qalaqur ganwyobaze~

miuTiTebs. jek nikolsonis

TqmiT ki, `Sonis xasiaTis Savbnel

mxareebs aSiSvlebs... dakarguli sulebis

es aSkara gancda da mwvaniT

34 cxeli Sokoladi

Seferili SuaRamis efeqti Sonis xasiaTis

gamovlinebaa~.

Son pens uamravi cnobili megobari

hyavs, magram Tavs bednierad

mainc ubralo da Zveli megobrebis

wreSi grZnobs. `me erTi rigiTi amerikeli

var.~ _ Tqva penma 1991 wels

`fleiboisTan~ interviuSi, _ `Tavs

Zalian komfortulad vgrZnob iseTi

adamianebis wreSi, romlebic arc me

makvirdebian zedmetad da arc Cemgan

moiTxoven gansakuTrebul yuradRe-

bas. es igivea, rom iyo SenTvis da

Tan ise, rom ar iyo marto~.

denis hoperma erTxel aseTi ram

Tqva: `sakuTari Sinagani sazRvrebis

dacva unda SeZlo~; xolo is, Tu ratom

moswons Son penis erTi xelis

gawvdenaze SemosazRvruli samyaro,

hoperma jeims dinis sityvebiT

axsna: `jeims dinma miTxra erTxel,

roca jerac axalgazrda viyavi:

giganturi seqvoias xe Tavidan Zalian

pataraa Signidan, magram qerqi


cxeli Sokoladi 35


REUTERS

penma ramdenjerme scada buSTan sagazeTo intervius

Cawera, magram verafriT SeaRwia masTan. eraySi

dasavluri jarebis Sesvlis Semdeg ki 56 aTasi dolari

gadaixada, rom `vaSington postis~ TiTqmis mTel

gverdze buSisadmi mimarTva gamoeqveynebina.

imTaviTve uzarmazari aqvs. es qerqi

daaxloebiT erTi futis sisqisaa, magram

sul ase rCeba, mere aRar izrdeba.

misi funqciaa, rom sul mtkiced

da Seuvalad iyos, raTa seqvoias

Signeulobas zrda-ganviTarebis

saSualeba misces. msaxiobic asea.

yovel jerze, roca iwyebs TamaSs da

emociurad ixarjeba, is Tavis Sinagan

samyaros mayureblis winaSe aSiSvlebs.

roca TamaSi mTavrdeba, Seni

samyaros kari maSinve unda Carazo,

36 cxeli Sokoladi

sqeli qerqi isev tanze moixvio, radgan

Tu am qerqis gareSe ivli, ubralod,

tyavgaclil xes daemsgavsebi,

mokvdebi; mokvdebi, radgan uecrad

uamravi qartexili dagatydeba Tavs.

Soni sakuTar Sinagan emociur

samyaros zedmiwevniT uRrmavdeba

da Senc SigniT SeWyetvis saSualebas

gaZlevs, magram Semdeg dasaxmareblad

isev seqvoias qerqs mimar-

Tavs, radgan asec unda moiqces _

sxvanairad ver gaZlebs~.

denis hoperis mosazrebas vudi

alenic eTanxmeba. `Sonis Sinagan samyaroSi

SeRweva ioli ar aris. iseTi

grZnoba gaqvs, TiTqos bombi geWiros

xelSi, romelic wami-wamze TiTebSi

unda agifeTqdes. swored am Tvisebis

gamo, Son peni yvelas moxibvlas

axerxebs _ qalebs mzrunvelobis

grZnobas uRvivebs, kacebi ki mas gmirad

aRiareben~.

>>> gagrZeleba gv.158


cxeli Sokoladi 37


avtori: ana korZaia-samadaSvili

foto: daviT mesxi

ganaTeba: niko tarielaSvili

stilisti: giorgi nadiraZe

vizaJi: anuka murvaniZe

varcxniloba: saloni ”Exellence”

38 cxeli Sokoladi


cxeli Sokoladi 39


sololakSi erTi antikvari cxovrobda,

kosta. mas ori SviliSvili

hyavda da erTi xSiri stumari

_ nino xoStaria.

ra aRar hqonda kostas: movarayebuli

sarkeebi, CuqurTmiani savar-

Zlebi, kobaltis WurWeli... magram

ninos amqveynad yvelafers zRapruli

boTli erCivna. Sig, albaT, arayi

iyo Casxmuli, da balerina cxovrobda,

TeTri da moxdenili. raRac

Rilaks daatrialebdi da balerina

cekvas iwyebda, trialebda, cekvavda...

Zalian undoda ninos is boTli

da balerina, `am Surma gamimwara bavSvoba~...

ninos saxli Tbilisis yvelaze lamazi

saxli iyo, yovel SemTxvevaSi,

Tavad amaSi sruliad darwmunebulia.

Cauvlida rux quCebs, qudCabRujuli

leninis Zegls da sadarbazoSi

Sedioda, sadac yoveldRiur

rituals asrulebda: pirveli karis

gavlis Semdeg Wers ascqeroda, saidanac

oTxi fumfula, vardisferi,

oqroskululebiani angelozi uRimoda.

angelozebs cal xelSi vardebi

ekavaT, meore xeliT ki _ dedamiwa.

is angelozebi zustad ninos

zomisa da asakisani iyvnen. irgvliv

samoTxis yvavilebi yvaoda, vardisferi,

cisferi, oqrosvarayiani sadarbazo...

jer muqi marmarilos kibe

unda aevlo, romlis Tujis moajirzec

raRac ucnauroba iyo damagrebuli

_ bebiam auxsna, Sig CiraRdans

arWobdneno. CiraRdani! angelozebi,

yvavilebi da CiraRdnebi!

ninos oTaxSi kedlebi mwvane iyo,

oRond ara ubralod mwvane, aramed

sul, sul sxvanairi. mere, roca nino

gaizarda, dedam uambo, sanam gaCndebodi,

Tadarigi daviWireT da oTaxis

SeRebva ganvizraxeTo. Tavdapirveli

Canafiqris Tanaxmad, rZisferi kedlebi

unda yofiliyo, mere dedam

Tqva, modi, cota sxva feri SevurioTo,

mere esec ar moewona da ase

gagrZelda da gagrZelda, ferebi

amates da amates, da bolos ostati

afeTqda, morCiT axlao. da gamovida

mwvane kedlebi. deda ki Cioda, me

SenTvis sul sxvanairi mindodao, magram

nino Zalian kmayofili iyo.

40 cxeli Sokoladi


cxeli Sokoladi 41


ninos martos mouwia am kibis avla, _ da dedas nabijebis

xma Semoesma. axla icis, rom roca hkiTxaven, dedisa ra

gamogyvao, ityvis: `nabijebi~.

42 cxeli Sokoladi


cxeli Sokoladi 43


kedeli carcis saRebaviT iyo

SeRebili. jadosnuri ramaa:

Tu TiTs daasveleb, zed

yvelafris daxatva SeiZleba,

da is naxati mere TviTon

uCinardeba!

Tan, rac mTavaria, kedeli carcis

saRebaviT iyo SeRebili. jadosnuri

ramaa: Tu TiTs daasveleb, zed

yvelafris daxatva SeiZleba, da

is naxati mere TviTon uCinardeba!

marTalia, swrafad unda daxato,

rom naxatis dasruleba mis gaqrobamde

moaswro, magram meore xelic

xom gaqvs! da loginSi mwoli nino

TiTebs isvelebda da xatavda, da

naxatebi iseve uCinardeboda.

dRes nino hyveba, rom `es saxli

iyo xmebi~. Zveli saxli sul WriWinebda,

oxravda, yvelafers Tavisi,

sakuTari hqonda. karis xma, nabijebi

marmarilos kibeze, Semdeg _ xis

kibeze... avad roca iyo xolme, amiT

erToboda: iwva da ismenda sxvebis

nabijebis xmas, da yvelas nabijebs

cnobda.

44 cxeli Sokoladi

rasakvirvelia, dedas nabijebis

xmas yvelaze kargad cnobda. musikaze

roca mihyavda xolme _ ninos,

cxadia, fexebi ukan rCeboda,

_ maCablis quCaze, aseTsave Zvel

saxlSi, xis kibe unda aevloT, jer

_ ninos, mere _ dedas, da am nabijebs

nino aTas sxvaSi gamoarCevda

– cxadia!

mere ki, roca bevri weli gavida

da deda aRar iyo, ninos martos

mouwia am kibis avla, _ da dedas

nabijebis xma Semoesma. axla icis,

rom roca hkiTxaven, dedisa ra gamogyvao,

ityvis: `nabijebi~.

sruliad banaluri ambavia: yvela

Tvlis, rom dedamisi yvelaze lamazia

da mamamisi _ yvelaze keTilSobili.

da ninosac ase miaCnia. Tavisi

ded-mama Zalian eamayeba.

erTma eqimma dedas uTxra, rom

oTx weliwadSi erTxel medikosTa

msoflio kongresi tardeba xolme

da am kongresis monacemebis Tanaxmad,

simsivnisgan Tavad gankurnebulTa

ricxvi mxolod 14 procents

Seadgens. `Zalian vwuxvar,~ uTxra

eqimma. `piriqiT!~ uTxra dedam. `me

meTxuTmete procenti viqnebi!~

deda yoveldRe eCxubeboda Tavis

sens, `ver momerevi!~ ukve mokled

SekreWili qaliSvilTan erTad qalaqSi

dadioda, kolmeurneobis bazarze

vaWrobda _ kona maneTi Tu

vedro Sauri?!…

nino Tvlis, rom yoveli axloblis

gardacvaleba masSi did cvlilebebs

iwvevs da bevr rames aswavlis.

pirveli bebia iyo, romelic wasvlamde

imas dardobda, rom uamravi


cxeli Sokoladi 45


mas amayad SeeZlo imis Tqma, rom saqarTveloSi pirveli operatori

qali iyo, mxarze Semodgmuli Tavisi zomis kameriT.

`xom operatori gWirdebaT? ai, movedi!~

dro dakarga uqmad, rom meti unda

ecxovra, rom meored unda gaTxoviliyo...

bebiisgan darCa ninos is codna,

rom drois daTmobad da nervebis

moSlad araferi Rirs amqveynad,

rom aravin viciT, aguri, bolos da

bolos, rodis dagvecema. an aguri,

an sxva ram.

magram es cvlilebebi mere iyo.

manamde nino, umcrosi dis dabadebamde,

biWebTan erTad izrdeboda,

da Zmisa da deidaSvilis Semyure,

didad verc xvdeboda, rom gogoa.

mas maTi gamonacvali kedebi da

Sortebi ecva, maisurebi warweriT

`dinamo~. isic omobanas TamaSobda,

xan mzveravi iyo da xan _ mowina-

46 cxeli Sokoladi

ve mebrZoli, da muxlebi sul daglejili

hqonda. mere iwyeboda

saamo saqme: frCxiliT mosinjva,

sakmarisad moxma naiarevis qerqi

asaclelad Tu jer ara. velosipedebic

biWebisa iyo, didi, nino

pedlebamde fexs ver awvdenda da

axlac ase dadis velosipediT _

fexze damdgari.

engelsis quCis saxlSic sul biWebi

cxovrobdnen. maT Soris iyo vadikac,

amJamad SeerTebul StatebSi

mcxovrebi, ninos Tanatoli da mesaidumle.

nino da vadika wignebs

erTad, anu erTdroulad kiTxulobdnen

da mere arCevdnen xolme

mtyuans da marTals.

unda iTqvas, rom nino xoStaria

xeze cocvis ubadlo ostati iyo da

axlac aseTad rCeba. nebismieri xis

kenweroze moqceva SeuZlia, mTavaria,

strategia SeimuSavoo... hoda,

xeze msxdomi vadika da nino im jerze

`sam muSketers~ ixilavdnen. nino

win iyo da amitom didi ambavi gaando:

rom _ mapatie, vadik, aseTi

axlobeli rom ar iyo, namdvilad

ver getyodi, _ iq erTi adgilia, miledis

da aTosis, erT oTaxSi martoebi

rCebian da... gagiJdebi, iseTi

seqsebia, rom ar vici.

vadika saswrafod CamoZvra xidan

da saxlSi gaiqca. mere ninos uTxra,

absoluturad marTali xar, es ra


cxeli Sokoladi 47


nino xoStarias hyavs baCa malazonia. ninom

yovelTvis icoda da axlac zustad icis _ baCa

erTaderTi adamiania, romelic mis gverdiT

unda yofiliyo. gaumarTla: aq, TbilisSi rom

ar daxvedroda, sul kongos auzis pigmeebidan

dawyebuli mouwevda misi Zebna. ipova da mas

mere sul mSvidadaa.

wavikiTxeo! ra aRar wagvikiTxavs,

magram aseTi raRaca sxvagan arsad

ar weria, arao?

ninom kiTxva Zalian adre iswavla

_ mamam ieSmaka. wigni moitana, ori

patara tomi. poloneli Tu Cexi

mwerali qalisa iyo, mgoni `polina

da cisferi mZivi~ erqva. saocari

ambavi iyo: ojaxi erTi binidan meoreSi

gadadioda, da patara gogom

avejis gadatanisas kuTxeSi cisferi

mZivi ipova. cxadia, jadosnuri.

is mZivi yvela survils asrulebda,

oRondac ra aasrula _ es meore

wignSi ewera, da mamam ninos uTxra,

me aRar minda kiTxva, Tu ginda, Sen

TviTon waikiTxeo. da ase moxda,

rom ninom cnobismoyvareobis gamo

iswavla kiTxva, da mere kargaxnis

ganmavlobaSi eZebda Tavis saxl-

Si im jadosnur cisfer mZivs: Tu

viRac sxva qalaqelma gogom ipova,

Tan zRaparSi ki ara, namdvil ambavSi,

viTom, ninos ratom ar unda

epova?

wigni, sul sxva samyaro, da nino

Tavis Svilsac sul uxsnis, rom wigni

sjobs yvelanair Zilis wamalsac

da mocionsac: gadaSli da sxvagan

xar, aqaurobis kari moxuruli gaqvs,

da iq bednieri xar, sul ar gaxsovs,

ra ambebi trialebs Sens Tavs.

vTqvaT, is, rom engelsis quCis yvelaze

lamazi saxli gaZarcves, karis

lomebs piridan rgolebi gamoglijes,

CiraRdnebis dasamagrebeli

Tujis saswaulebi gaaqres, da qalaqis

mesveurTa brZnuli gadawyvetilebiT,

zeTis saRebaviT gadaRebes

oqroskululebiani angelozebi da

walkotis yvavilebi.

48 cxeli Sokoladi

. . .

nino ganTlebiT musikaTmcodnea.

egona, rom didi musikaTmcodne

dadgeboda, biblioTeka aTmetriani

WeriT, didi TaRebi, mtvriani wignebi,

is ki, mwvane maudiT dafarul

magidasTan, mSvenieri lampis Suqze,

erT dResac sensaciur aRmoCenas

gaakeTebda _ rom am fugis werisas

baxi... magram sul male mixvda,

rom es ar moxdeboda, da ufro praqtikuli

saqmis wamowyeba ganizraxa:

konservatoriaSi mexuTe kursze

myofma Teatralur institutSi

saoperatoroze Caabara.

sakmaod rTuli saqme iyo _ ori

umaRlesi erTad vis gaugia? Tan

zogadi sagnebis Cabarebis Sesaxeb

cnobis moZieba metismetad Caxlar-

Tuli procedura gaxldaT, da ninom

xelmeored Caabara politekonomia,

dialeqtikuri materializmi

da sxvani.

cota xanSi mas amayad SeeZlo imis

Tqma, rom saqarTveloSi pirveli

operatori qali iyo, mxarze Semodgmuli

Tavisi zomis kameriT. erTi

isaa, rom kameris garda, jerjerobiT

arc araferi gaaCnda.

erTxel megobarma gogom uTxra,

televizia raRac proeqts iwyebs da

vici, operatori sWirdebaTo. hoda,

nino Sekrebaze gamocxadda: xom operatori

gWirdebaT? ai, movedi!

TavisTavad, kargi ambavia: nino da

kamera. magram iqve kiTxva daibada:

risi maqnisi xar? da vinaidan erT

kviraSi isedac moskovSi apirebda

gamgzavrebas, ninos davaleba misces:

interviu Zalian saxelganTqmul

adamianTan.

arc meti, arc naklebi, slava zaicevi.

satelefono saubris Semdeg

Sexvedraze misulma zaicevma aRmoaCina,

rom nino marto iyo: сам

танцует, сам поет, сам билеты продаёт...

rogorc Cans, avantiura daufasa da

saukeTeso ambebi uambo. maSin aRmoaCina

ninom, rom pranWva naxevari

sxeuliTac SeuZlia: cali TvaliT

vizerSi icqireboda, meores zaicevs

uJuJunebda. interviu gamovida,

ubralod, cota Zneli dasamontaJebeli

aRmoCnda: mkvdariviT xom ar

daugdebda yurs, hoda, ninos komentarebis

WeqasaviT ismoda _ is xom

Tavad iRebda.

ase gaxda nino xoStaria saqarTvelos

televiziis operatori. Tumca

male mixvda, rom mxari mowyda, rom

qoSinebs, da Tan kidev erTi operatori

qali gaCnda _ azarti daikarga,

radgan erTaderTi aRar iyo.

samagierod, TbilisSi gaixsna axali

telearxi, `rusTavi 2~, didi

gaugebroba trialebda da aurzauri.

nino iqiT daiZra da kvlav gamoacxada:

`ai, movedi!~

gamosacdelad gauSves samagali-

Tod mosawyen konferenciaze, romelsac

ninom veraferi gaugo, verc

is gaigo, ra `delfiusze~ iyo laparaki.

magram siuJeti gaakeTa da gadawyda,

rom mas sruliad axleburi

xedva aqvs, da mas Semdeg asec iyo

cnobili: nino xoStaria trivialuri

ambebis Sesaxeb aratrivialur

siuJetebs akeTebs!

Tavdapirvelad kameris SiSi

hqonda: Savi xvreli, romlidanac

uamravi adamiani giyurebs, Tan

axlos, saxeSi mogCerebian, araferi

gamoeparebaT. aq musikis maswavleblis

skola gamoadga, romelmac

aswavla, scenis nu geSinia, warmoidgine,

rom darbazSi adamianebi

ki ar sxedan, kombostoebi awyviao.

geSinia kombostosi? cxadia, ara!

Tumca, mainc stresi iyo, roca 13

Tu 14 wlisas, megobrisgan naTxovar

TeTr, lamaz kabaSi, konservatoriis

mcire darbazSi roialisken

mimavals fexi daucurda da

daeca. samagierod, mere didZali

aplodismenti daimsaxura, da nino

eWvobs, rom `kombostom~ imdenad

Semsrulebloba ar daufasa, ramdenadac

pirueti.

>>> gagrZeleba gv.163


teqsti: Tamar babuaZe

foto: daviT mesxi

ilustracia: liza asaTiani

“quCaSi marto mivdiodi-meTqi” – ambis moyola daviwye erTxel. megobarma gamawyvetina _ aba,

Sen marto rodis rCebi, Seni ofofebi xo sul SenTan erTad ariano: ase keTilad Semaxsena man Cemi

gaorebul-gaaTebuli naturis Sesaxeb, romelsac zodiaqos niSan “tyupebs” unda vumadlode. miwis

yivilis garda, zodiaqos yivilic Tu arsebobda namdvilad ar vicodi. Turme arsebobda da mec, bevri

viare Tu cota, martom viare Tu Cems ofofebTan erTad, daTo mesxs mivadeqi da “tyupebis” Tvis

– ivnisis aRsaniSnavad, erTad gavwieT namdvili tyupebis saZebnelad.

da mivxvdiT: gaWrili vaSlis principi miTia. arc erTi vaSlis naWeri ar hgavs erTmaneTs. tyupebi

ki bunebis TamaSia: riT ar gvanan erTmaneTs? RimiliT? gamoxedviT? erTi wavida, meore darCa, vaime

romeli wavida da romeli darCa? xmebi aqvT sxvanairi? “ara, me gaciebuli var”. mivxvdi – profili!

“ara, me bavSvobaSi daveci da”...

oRond ar daiZaboT – TamaSis mizani garTobaa da tyupebTan erTad garToba – yvelaze magari

TamaSi.

TamaSis aRmoCena: ra kargia, roca bevri xar!

50 cxeli Sokoladi


tyupebi

tyupebi

cxeli Sokoladi 51


mari da filo

1978 wlis 21 ivlisi

gansxvaveba droSi: 5 wuTi

erTi SexedviT, Cveulebrivi da-Zma, am dros – tyupebi. ar gvanan erTmaneTs da xasiaTiTac gansxvavdebian.

samagierod, uyvarT erTad yofna.

52 cxeli Sokoladi

qeTuna da ana

1984 wlis 7 noemberi

gansxvaveba droSi: 5 wuTi

ojaxis wevrebi da axlo megobrebi arCeven, nacnobebi _ vera, magram ar aprotesteben.

Tu quCaSi qeTuna Segxvda da mimarTe, rogorc anas, qeTuna mainc arafers

SeimCnevs da verasdros gaigeb, romeli iyo is.


cxeli Sokoladi 53


miSo da gio

1986 wlis 8 agvisto

gansxvaveba droSi: 5 wuTi

gios aqvs miSos Tvalebi, Tu miSos aqvs gios Tvalebi? – es eqspromtad SeTxzuli xumrobaa. ise ki,

faqtia, erTnairi Tvalebic aqvT, xasiaTic da iumoric. erTad swavloben, sul erTad dadian, sul bevrs

laparakoben da erTmaneTis xumrobebsac erT xmaSi amTavreben.

54 cxeli Sokoladi


ana da liza

1985 wlis 26 ivnisi

cxeli Sokoladi 55

gansxvaveba droSi: 10-15 wuTi

adre cal-calke maT veravin xedavda. erTnairad acmevdnen, erTad dayavdaT yvelgan. Tu erTi rCeboda, rCeboda meorec.

axla ase aRaraa. ana samxatvro akademiaSi swavlobs, liza – Jurnalistikis fakultetze. ana xSirad sxva musikas usmens, liza

– sxvas. cal-calke megobrebic hyavT da axla ukve moswonT damoukidebloba.


qeTi da ani

1991 wlis 18 aprili

gansxvaveba droSi: 5 wuTi

erTad swavloben. erTnairad laparakoben. erTnairi gemovneba aqvT, magram arasdros ar acviaT erTnairad,

arc tansacmels cvlian. da jer arc erTma ar icis, ra profesiis arCeva undaT.

56 cxeli Sokoladi

zura da zviadi

1988 wlis 30 ianvari

gansxvaveba droSi: 10 wuTi

ocnebobdnen, tyupi Seyvarebulebi hyolodaT, magram lamazi tyupi gogoebi ver ipoves. aseTebs

mxolod ors icnoben da isinic maTi naTesavebi arian.


cxeli Sokoladi 57


sergo da dimitri

58 cxeli Sokoladi

1988 wlis 25 aprili

gansxvaveba droSi: 10 wuTi

14 wlamde sruli harmonia sufevda. erTnairad ecvaT, erTnairad azrovnebdnen, sul erTad dadiodnen.

“mere jer me Sevicvale, mere _ dimitri. me dinji var, is danevrozianda, Cemi araferi ar moswons, me piriqiT”

– sanaxevro xumrobas Tavisi safuZveli aqvs – tyupebi ukve uerTmaneTodac Zleben da aRarc Zveleburad

xumroben. arada, iyo dro, roca iqceodnen ase: jer erTi aCerebda “marSrutkas” da jdeboda, as

metrSi – meore... anda asec: vinme amodioda kibeze, jer erTi Cauqrolebda, cota xnis mere _ meore...

ocneba ki dRemde erTi aqvT: orives unda tyupi coli – “Zaan magari iqneba”.


irina da Tamuna

1978 wlis 20 oqtomberi

gansxvaveba droSi: 5 wuTi

“me rom mkiTxo, arc garegnobiT vgavarT erTmaneTs, arc xasiaTiT” – ambobs Tamuna: irina ufro ficxia

da vaJkacuri. Tamuna _ nazi da wynari. irina ufrosia da bavSvobidan ufrosobs, magram erTmaneTis daxmare-

bis gamZafrebuli instinqti mainc saxezea: erTxel suxiSvilebis studiaSi gamocdas abarebdnen. irinas fexi

wamoedo kabaze da waborZikda, Tamuna maSinve mis rigSi gadavida da dis nacvlad icekva. maswavlebelma veraferi

gaigo.

debis garCeva arc qmrebs uWirT. Tumca, kiTxvaze – ratom erTi da da ara meore – qmrebs pasuxi ar aqvT.

erTaderTxel moxda kuriozi: Ramis sibneleSi Tamunas sakuTarma qmarma mimarTa: au, iri, gTxov ra, Tamunas

dauZaxeo... SemTxveva, cxadia, iqve aRikveTa.

irinas da Tamunas ocnebac erTnairi aqvT: tyupi Svilebi.

cxeli Sokoladi 59


60 cxeli Sokoladi


avtori: sandro naveriani

foto: levan xerxeuliZe

cxeli Sokoladi 61


maRali, uxvi, mdabali, gadaparsuli TaviT da nikapze

wveriT (e.w. `gouTiT~), samxedro SarvliT da kamelotebiT

(baTinkebiT) _ egeTia is.

is aris yvelafris anti. ewinaaRmdegeba yvelanair

kretinul stereotipebs, dogmebs, tradiciebs, romlebic

bevrze bevri gvaqvs qarTvelebs. amis gamo xSirad

eqmneboda, eqmneba da aucileblad Seeqmneba problemebi

garkveuli, imave stereotipebis, dogmebisa da tradiciebis

mimdevrebisgan. viRaceebisTvis zRvargadasuli

axalgazrdaa, viRaceebisTvis _ aranormaluri, maTTvis

ki, vinc kargad icnobs, absoluturad normaluri, Camoyalibebuli

adamiani. uyvars siaxleebi. sul axlis

ZiebaSia. eTanxmeba gamoTqmas _ `rac dRes alternativaa,

xval moda iqneba, zeg _ `goimoba~, amitomac ainteresebs

sul axali da axali, jer gaucveTeli, masisgan

gauTelavi.

yvelaze didi gavlena masze goTikam _ goTurma subkulturam

_ iqonia. SesaZloa, es aranormaluric aris,

xSirad iketeba Tavis TavSi, rTavs telefons, zis oTax-

Si da usmens musikas, goTur musikas. xvdeba, rom es

Caketvebi musikis bralia, goTuri musikis, romelsac

24 saaTis ganmavlobaSi usmens. amis mere SeuZlia gavides

saxlidan da ramdenime dRe ar Sevides. ai, egeTia:

warmoidgineT, quCebSi xalxi dadis, yvela erTi mimar-

TulebiT, vTqvaT, dasavleTisaken midis. is ki marto,

aRmosavleTis mimarTulebiT moZraobs, maSinac ki, Tu

icis, rom dasavleTSi ukeTesia. magram isic icis, rom

aRmosavleTSi yvelaferi misi iqneba da mxolod is iqneba.

Tavisufalia ra.

maS ase, giorgi qorqia.

jer maTTvis, vinc ver ixsenebs saxis am nakvTebs:

`imedi~, `droeba~, eqstremaluri siuJetebi da egeTebi.

mand muSaobs _ `droebas~ qmnis.

`droebaSi~ `qronikidan~ moxvda: erTxel gio ormxriv

srolaSi moyolil dazaralebulTan `niusis~ gasakeTeblad

gauSves. dazaralebuli reanimaciaSi iwva da aravin

icoda, gadarCeboda Tu ara. giom niusi ver gaakeTa,

radgan: `warmoidgine, rom me viyo egeT mdgomareobaSi

da viRac Jurnalisti mikrofoniT movides da raRac

sisuleleebi mkiTxos. Tavs gavuxev~. da amitomac ver

gaakeTa is `niusi~. ramdenime aseTi SemTxvevis Semdeg,

TviTonac da xelmZRvanelobac mixvda, rom giorgi ope-

62 cxeli Sokoladi

ratiul Jurnalistad ar gamodgeboda. amis Semdeg,

daiwyo aTvla giorgis droiT.

sakuTari droeba _ Tamamad ambobs _ Seqmna. es Zalian

patara, mikro droebaa, magram mainc. rac mTavaria, xom

misia. giorgis Taobas mZime periodSi mouwia bavSvobisa

da kacobis gasayarze yofna, anu is dro, rodesac unda

gadawyvito, momavalSi ra gaakeTo, ra gzas daadge _

gaerTo, iswavlo da egeTebi. bebia-babuis Taobam imdeni

uZaxa, Tqven ra iciT cxovrebis, Cven dros omi iyo da

gaWirveba maSin unda genaxa, maSin CamovyalibdiT adamianebad

da cxovreba maSin viswavleTo, rom arc giorgis

Taobas Cauvlia omebis da gadatrialebebis gareSe:

15 wlis ganmavlobaSi, imdeni omi da revolucia naxes,

rom ra vici... aseTma viTarebam giorgiSi protestis

gamoxatvis survili aRZra, rac mis garegnobaze aisaxa:

maSin, roca qalaqSi `buSlatebSi~, Sav `levisebSi~, Sav

reibanebSi avtomatgadakidebuli mxedrionelebi daTareSobdnen,

giorgi da misi samegobro welamde TmebiT,

sayureebiT da daxeuli jinsebiT dadiodnen. Zvel, mitovebul

abreSumis fabrikaSi ikribebodnen da Tavise-

burad ajazebdnen: svamdnen, eweodnen, uyvardaT da

aravis araferSi xels ar uSlidnen. isini qmnidnen

Tavis droebas, mxedrionelebi _ Tavisas.

es asec unda yofiliyo, magram erTmane-

TisTvis xeli ar unda SeeSalaT. giorgi

darwmunebulia, rom man da misma wrem

TbilisSi axali talRa aagora. aqedan

gamomdinare, SeuZlia imaze

Tamamad saubari, rom man Tavisi

droeba Seqmna.


cxeli Sokoladi 63


cxenosnobaze mSoblebma cxra wlis asakSi Seiyvanes

_ skoliozis gasasworeblad. skoliozi gasworda da

giorgic SerCa aristokratul sports. konkurSi (dabrkolebebis

gadalaxva) gamodioda. mTel ipodromze er-

TaderTi cxeni iyo _ beberi, oci wlis, saSineli janis

patroni da uxasiaTo _ romelsac ver itanda. ruseTidan

hyavdaT Camoyvanili, adre sabWoTa kavSiris nakreb-

Sic yofila, gastroliori erqva. sanam saqarTveloSi

Camoiyvandnen, romeliRac sportul gamocemaSi `qveynis

yvelaze umarTav cxenad~ monaTles. erTaderTi, visac

misi marTva SeeZlo, viRac rusi Jokei iyo. mokled,

rom gapartaxda da sul gamoprutunda, mere Camoiyvanes

saqarTveloSi.

erT-erT Sejibrze, kenWisyris Sedegad, `gastroliori~

maincdamainc gios Sexvda. `egreve davmandraJdi; mivxvdi,

64 cxeli Sokoladi

rac meloda~. `gastroliors~ siberisgan pirSi koJrebi

qonda da lagams ver grZnobda, Tan revmatizmi awuxebda

da siaruli uWirda, magram Tu gaiqceoda, xurdeboda,

tkivilebi uamdeboda da aRar Cerdeboda. mokled, jojoxeTi

iyo da giom am jojoxeTSi amoyo Tavi.

Sejda cxenze, moTelvis mizniT, barierebze erTi-ori

gadaxta-gadmoxta da Sejibri daiwyo. gios jeri rom

dadga, `moedanze SeviZurwe da daiwyo. damenZra!~ pirveli

Svidi barieri wriulad idga da bevri manevrireba ar

dasWirvebia, magram merveze mixvda, rom `gastrolioris~

marTva msoflioSi erT-erTi urTulesi saqme yofila.

erTi sityviT, sakaifod aforTxiala, moednidan

gaaqcuna, Tavlisken gaaqana, gzaSi rac ki xe iyo, yvelas

gamoedo da TavlaSi ise Sevarda, magram sanam TavlaSi

Sevardeboda, giorgi iqve, TavlasTan orive xelamogdebuli,

dabeJili da wiwvebiT da foTlebiT pirgamotenili

Camoagdo.


cxeli Sokoladi 65


jer ar damTavrebula _ mTeli serialia.

cxenosnebs erTi saintereso da `vaJkacuri~ wesi aqvT:

cxenidan Camovardnis Semdeg, rac ar unda gWirdes, igive

cxenze unda Sejde, Torem SiSi dagrCeba da cxenosnobac

ukan mogrCeba. xom mimixvdiT?! hoda, miuTries

isev `gastroliori~ da giorgic Semoaxta... es meore

seria iyo. dabeJilobebs, amovardnil kidurebs da ase

Semdeg, aRar CamovTvli.

eg iyo da eg. mas mere, `gastroliorze~ aRar Semjdara

da cxenosnebis `erTi saintereso da vaJkacuri~ wesi

wesadve datova _ ar Seusrulebia.

cxenosnobis alternativa curva iyo, anu an cxenosnoba,

an _ curva. ramdenadac cxenosnoba uyvars, aTjer

ufro ver itans wyals _ eSinia. wyalofobia, Tu ra qvia,

ar vici... mokled, eg Wirs _ wylis eSinia. Sesabamisad,

curva ar icis da arc unda, rom iswavlos. wylis SiSze

ise melaparakeboda, vifiqre, wyals Tu svams-meTqi.

mokled, wyalTan urTierTobas isev cxenosnoba (Tundac

`gastroliori~) urCevnia. cxeni misTvis gantvir-

Tvac aris, adrenalinic da, raRac doziT, eqstrimic.

66 cxeli Sokoladi

eqstrimi uyvars, magram ara xelovnurad Seqmnili _

bunebrivi eqstrimi uyvars. giorgis eqstrimi aris qva,

mTa, tye, klde, alpuri zonebi da egeTebi. misTvis yvelaze

magari komforti saZile tomara da karavia. yvelaze

komfortuli transporti _ fexebi, sadRac aRmarTze,

uroCiSeSi, vulkanur platoebze, xeobebSi da

rame.

erTxel svaneTSi gadafrindnen vertmfreniT, raRac

siuJets amzadebda. im dResve unda dabrunebuliyvnen

ukan, magram amindi gafuWda da sabolood erTi kvira

mouwiaT darCena. nu, ra unda akeTo? siuJeti ukve

momzadebuli gaqvs, araviTari saqme mxrebze ar gawevs.

svamdnen, eweodnen. eweodnen, svamdnen.

erTxelac, svamdnen, rogorc ityvian xolme _ `s gorliSka~.

maspinZelTan stumari mivida, isic svani. ro

naxa sufraze kubdari ar iyo, ase ar SeiZleba, kubdari

unda gaWamoT, male davbrundebio da wavida. saRamos

mokluli daTviT dabrunda. Turme sanadirod wasula


da daTvi mouklavs imis gamo, rom biWebs kubdariT gamaspinZleboda.

`viTom xo araferi, Cveulebrivi ambavia~,

magram eg aris misTvis eqstrimi _ momentaluri

gadawyvetilebis miReba.

rus skinebTan erTad ori kvira ro gaatara da erTerT

skinTan mWidro megobrobas Cauyara safuZveli,

egona, es biWi Cemi erTaderTi saukeTeso Tu ara, erTerTi

saukeTeso megobari mainc iqnebao, magram gamomSvidobebisas

skinma uTxra: ki, vmegobrobT da rame, er-

Tad vcxovrobdiT, vsvamdiT, verTobodiT, magram Cemi

Txovna iqneba, sadme bnel, miyruebul quCaze ar gadameyaro,

Torem SeiZleba cudi rame gagikeToo. is momenti

giosTvis zedmetad eqstremaluri iyo, sxvisTvis ki,

ubralod, megobrobis upativcemuloba iqneboda.

eqstrimi mec mizidavs-meTqi da gios movuyevi: 2005-

Si, seqtembris Sua ricxvebSi, yelis tbaze laSqrobaSi

wavedi. gadawyvetileba eqspromtad miviReT. mokled,

wavediT, yelis tbas veni vidi vici CavutareT da ukan davbrundiT.

gzad osi `boevikebi~ Segvxvdnen, dagviWires,

cota xniT _ sul raRac erTi dRiT _ mZevlebad agvi-

cxeli Sokoladi 67


yvanes da gamogviSves. eg aris eqstrimi, magaze magari

eqstrimi rogor unda Seiqmnao. isic magaria, paraSuti

an paraplani, ueWvelad unda vcadoo. magazec movuyevi:

gudaurSi, `kudebis~ ukana trasidan avfrindi paraplaniT,

Zalian magari iyo, magram `kanionebTan~ Camovvardi-meTqi.

aseT raRacas roca yvebi, yvela msmenels erTnairi

azri uCndeba: arasodes vifren paraplaniT. `Zaan magaria,

mec gavfrindebi~. _ miTxra giom. da me zustad

vici, rom gafrindeba; Tundac icodes, rom Camovardeba,

mainc gafrindeba _ amas eZebs, axals, adrenalins,

iseT viTarebebs, ris Semdegac grZnobs, rom cxovrobs

da ara cocxlobs. egre iyo berlinSi _ igrZno, rom

cxovrobda.

1945 wlis 30 aprils isteriaSi Cavardnilma adolf

Siklgruberma jer sakuTar germanul nagazs mouRo

bolo da Semdeg meuRlesTan _ eva braunTan erTad,

Tavi moiwamla. 30 aprilis Rame germaneli neo-nacistebisTvis

erTgvari ritualis Sesrulebis dRed iqca,

rac berlinis quCebis darbevaSi isaxeba.

daaxloebiT naxevari wlis win, Tbiliss germaneli

neo-nacisti ewvia. mas Semdeg, neo-nacists mTeli Tbilisi

daaTvalierebines _ abanoTubani, nariyala, metexi

da egeTebi _ albaT rogor dauzareblad aTvalierebda

da ecnoboda im RirsSesaniSnaobebs, riTac Cven _

qarTvelebi da gansakuTrebiT Tbiliselebi _ vamayobT!

erTi sityviT, neo-nacisti da giorgi erTmaneTs Sexvdnen,

gaicnes erTmaneTi, gaarkvies, rom orive subkulturebiT

aris gatacebuli. neo-nacistma isic gaigo,

rom gio Jurnalistia da berlinSi dapatiJa, valpurgis

Rameze siuJetis gasakeTeblad. Tan, ro icodeo, me,

`uderskesi~ tipi, neo-nacistebis guru varo.

68 cxeli Sokoladi

giorgi berlinSi wavida, kamerebiT da rame. aRmoCnda,

rom is neo-nacisti mkvexara da baqia yofila imitom,

rom gios arc ki unaxavs, aeroportSic ki ar daxvedria.

mokled, rogorc xdeba xolme, gadagdebuli kaci cdilobs,

situaciidan Tavisi Tavis daxmarebiT gamoZvres.

sastumroSi nomeri aiRo da 12 saaTs daeloda.

valpurgis Rame 30 aprilis 12 saaTze iwyeba. berlinis

quCebi neo-nacistebiT da policielebiTaa gadaWedili.

quCis erT mxares neo-nacistebi, meore mxares _

policielebi. saaTis isrebi 12-s dakravs da iwyeba berlinis

aReba.

`berlinis aReba ki iwyeba, magram yvelaferi, raRac,

dadgmuliviT aris~: xelisuflebas winaswar aqvs nayidi

maRaziis vitrinebi; manqanebis patronebs zarali

winaswar aqvT sadazRvevo kompaniebisgan anazRaurebuli;

saswrafo daxmarebis manqanebi TiTqmis yovel aT

metrSi dgas da a.S. mokled, `berlinis aReba~ winaswar

gaTvaliswinebuli scenaris mixedviT mimdinareobs. da

mainc, es aris subkulturaTa yvelaze masStaburi msvleloba...

gnebavT rbeva daarqviT, TqvenTvis momindvia.

giorgi, ra Tqma unda, quCis im mxares idga, saiTac

policielebi ramdenime mwkrivad iyvnen ganlagebuli.

Camokra 12-ma da quCis sapirispiro mxridan wamovida

boTlebi, kvercxebi, qvebi, mobilurebi... erTi-ori

“sony ericsson”-i giorgisac rom moxvda, mixvda _ iq ar

vdgavar, sadac saWiroao da neo-nacistebis areul-dareul

mwkrivebSi gadavida. erTxans iq yvelaferi kargad

midioda. magram mas Semdeg, rac erT-erTma neom gios

hkiTxa, sadauri xaro da pasuxad `jorjia~ Tu `georgien~

miiRo da varaudebis Semdeg gaigo, rom `jorjia~

Tu `georgien~ arc aSS-s `jorjiaa~ da arc sxva aravisi


cxeli Sokoladi 69


foto: niko tarielaSvili

da darwmunda, rom es `georgien` kobas mSobeli qveyanaa,

giorgis TavSi raRac mZime, blagvi sagani moxvda.

mere kamerac daumtvries da, erTi sityviT, valpurgis

`araCveulebrivi~ Rame gaatara. Tumca, reportaJi mainc

gaakeTa.

...Tu ar ginda, ar uyuro. ar mogxvdeba. umartivesi

cnebaa.

goT-kulturiT gio maSin dainteresda, rodesac kiev-

Si `droebisTvis~ reportaJis gasakeTeblad Cavida.

reportaJi goTebis erT-erT rituals asaxavda.

simarTles vityvi: kadrebi marTlac mistiuri iyo da

gauTviTcnobierebel mayurebels Tavisuflad SeiZleba

efiqra, rom Savi magiis mimdevrebis rituals adevnebs

Tvals. sabolood asec moxda, magram es moxda

maTTvis, visac bolomde ar unaxavs reportaJi

da interesi, romelic goTebis

ritualebis mimarT gauCnda, ojaxis

dasanaxad damala da xmamaRali Se-

ZaxilebiT _ raebs aCveneben es uRmerToebi!

_ saxli aiklo. saxlidan

rom gavida da giorgi qorqia

quCaSi SemTxveviT Sexvda, magrad

gamolanZRa da aseTi Zalian bevri

iyo. Tumca me da, raRa Tqma

unda, Tqven kargad vxvdebiT,

rom goTebi, Tundac skinebi da

neo-nacistebi Savi magiis mimdevrebi

ar arian.

goTika erTaderTi

subkulturaa, romelsac

araviTari socialuri

safuZveli ar aqvs. rogorc

mimdinareoba, is 1980 wels inglisSi

Camoyalibda. sxvebi go-

Tebs, rbilad rom vTqvaT, ver

itanen. vizualurad yvelasgan gamoirCevian

_ mkacri, Savi tansacmeli,

TeTri saxeebi, SeRebili Tvalebi, vampiris

ieri _ es maTi korporaciuli

imijia. isini xSirad misdeven okultizms,

ris gamoc goTebi xandaxan

satanistebSic erevaT. magram go-

TebisTvis religia meorexarisxovania.

maT Soris arian satanistebic,

qristianebic,

kerpTayvanismcemlebic,aTeistebic;

70 cxeli Sokoladi

anu es aris ara seqta, aramed Cveulebrivi mimdinareoba

_ depresiuli, bneli, mistiuri, magram Zalian lamazi

da vizualurad efeqturi. maTi musikac mravalferovania.

sakulto jgufebia _ “The Sisters Of Mercy”, “Diary Of

Dreams”, “Lacrimosa”, “Depeche Mode”. kiTxuloben edgar

pos, dantes, bairons, kafkas, kamius... maT reJisorebad

linCi, kubriki, tarkovski, kronenbergi iTvleba.

iseTebisgan, vinc am sakiTxSi zedapirulad arian ga-

TviTcnobierebuli, gios xSirad uwevs sayvedurebis

miReba, magram ukve kargad aqvs naswavli usafuZvlo sayveduris

erT yurSi SeSveba da meoredan gaSveba. `aseT

raRaceebs yuradRebas ar vaqcev~ _ ubralod, imitom,

rom icis, amiT mxolod is darCeba nervebaSlili, gamvleli

ki isev gaivlis da marSrutkaSic viRac axalgazrdas

zizRiT etyvis: cxvirSi sayure rato gikeTiao.

ginda_ar ginda, amas ver gaeqcevi _ es saqarTveloa

da, albaT, ase rom ar iyos, qarTvelebi ar

gverqmeoda, ar gveqneboda daqveiTebuli

mentaliteti da, saerTod,

sadme, san-tome da prinsipiSi

vicxovrebdiT, san-tome da

prinsipeli megobrebi da Seyvarebulebi

gveyoleboda.

sasiyvarulo istoriebi

yovelTvis hqonda da aqvs.

marto arasodes yofila.

Tvlis, rom siyvarulis

gareSe, Zalian gauWirdeba

da saerTod, amis

gareSe ar SeiZleba, magram

rogorc Tavad ambobs,

erTi didi minusi aqvs

_ arastabiluroba!

siyvaruli modis da midis

_ rCeba silamaze da uamravi

lamazi gogo. is ar aris `ojaxis

kacs~ rom eZaxian, iseTi. ar SeuZlia

didi xnis ganmavlobaSi erTsa da

imave adamians uyuros _ bezrdeba da,

albaT, Tavsac abezrebs.

arcerT siyvarulze araferi ar momiyva

_ ar uyvars Zvelis gaxseneba _

ukve xom giTxariT, sul axals da

axals eZebs-meTqi! hoda, arc me

CavZiebivar!


cxeli Sokoladi 71


72 cxeli Sokoladi

avtori: ana korZaia-samadaSvili


cxeli Sokoladi 73


wels, 1 ivniss, mas 80 weli unda

Sesruleboda, da msoflio gakvirvebiT

aRniSnavs im faqts, rom is arasodes

daberda da dRemde yvelaze

sasurveli qalia.

amboben, merlini gardacvlilic

Zalian lamazi iyoo: vizaJistma uitni

snaiderma Tavisi sayvareli gogosTvis

Zal-Rone ar daiSura da

gardacvlilisgan Sedevri Seqmna.

odesRac Zalian miyvarda elton

joni. axla aRar miyvars. ara mgonia,

amis gamo mas rame daklebodes, magram

mainc.

arada, rogor momwonda misi

Goodbye Norma Jean! gaxsovT, klipic

iseTi kargi iyo: yvelaze lamazi

gogo, Tvalwarmtaci RimiliT gabrwyinebuli,

kargi gogo, romelic

74 cxeli Sokoladi

ar SeiZleba, ar giyvardes, romel-

Tan megobrobasac nebismieri qalic

isurvebda, ugonod Seyvarebul mamakacebze

rom aRaraferi vTqvaT:

“da mgonia, cxovreba ise icxovre,

rogorc sanTelma qarSi...” _ da

uceb pativsacemma batonma gadawyvita,

rom “norma jins” “inglisis vardi”

sjobda, da aha!

rogorc yvela sxva mamrma, elton

jonmac Zalian iolad uRalata norma

jins, da me amas ar vapatieb.

. . .

mas uamravi saxeli hqonda, erTimeoreze

idioturi: amerikis afrodita,

seqs-qalRmerTi, msoflios

yvelaze ganTqmuli qera qali... merlin

monro prodiuserebma Seqmnes,

erTi koxta, kargi, magram sruliad

Cveulebrivi norma jin beker morstensoni

varskvlavad aqcies. visac

ar daezara, yvelam masze ilaparaka,

da bevri sikeTe aravis uTqvams: misi

zneobrivi saxe, niWi da erudicia maradiuli

mxiarulebis sagani iyo _

da dResac aseTad rCeba.

erTi samsaxiobo saagentos mflobelis,

jon haidis TqmiT, “misi

problema is ki araa, rom sulelia da

qeraTmiani. misi problema isaa, rom

arc qeraTmiania da arc suleli”.

marTalia, verc imas daabralebdiT,

saswaulad Wkvianiao. erTi Cveulebrivi

gogo iyo, da saerTod, kacobriobis

did nawils sxvebis gonebriv

SesaZleblobebze xma ar amoeReba:

zogi sulelicaa da maxinjic, amas

suleli da lamazi ar sjobs?


`misi problema is ki araa,

rom sulelia da qeraTmiani.

misi problema isaa, rom arc

qeraTmiania da arc suleli~.

cxeli Sokoladi 75


merlin monros erTi gamonaTqvami

ki aSkarad kargia: Tu rame imad Rirs, rom iqonio, is imadac

Rirs, rom daelodo. da isic sul siyvaruls eloda, rasac mavanni

albaT misi sisulelis kidev erT gamovlinebad Tvlidnen. amdenxans

elodo da ar gamogivides? magram ras izam, ase iyo: daudgeneli mamisa da

Wkuidan Semcdari dedis asuls siyvarulSi ar umarTlebda.

merlin monrod qceuli norma jini saaTobiT trialebda sarkis win. amboben,

sakuTari Tavi ar moswondao. arada, ra lamazi iyo!

merlin monros biografiis TxrobiT Tavs aRar SegawyenT _ rad gindaT, isedac yvelam

yvelaferi icis, an hgonia, rom icis. saerTod, ra mniSvneloba aqvs, Tavi moikla

Tu mokles _ faqtia, rom mkvdaria; raSi gedardebaT, Tma SeRebili hqonda Tu bunebrivad

qera, sWirda celuliti Tu ara? imas, rom uamravi arakeTilmosurne hyavda,

merlin monro Tavadac kargad xvdeboda:

“jer kidev ToTxmeti wlisa viyavi, roca aRmovaCine, rom qalebis mwyobridan gamoyvanis

didi unari maqvs. qalebs ar vuyvarvar. imitom ki ara, rom ufro lamazi var an

ufro kargi sxeuli maqvs. ubralod, mamakacebma qalebis Sesaxeb bevri miambes. miambes,

rogori sacodaobaa xolme maTi siyvarulobana, rogor cdiloben, isterika

vnebad gaasaRon. qalebi grZnoben, rom me aseTi ara var, rom ise viqcevi, rogorc

TviTon verasodes SeZleben, da es acecxlebT”.

hoda, visac gSurT da norma jinis naklis ZebniT ikeTebT guls, dagamSvidebT

_ didad bednieri is arasdros yofila.

pirvelad norma jins rva wlis asakSi cxra wlis biWi Seuyvarda. roca

didi gogo gaizarda, hyveboda: “is, rasac balaxSi damalulebi vake-

TebdiT, sul ar maSinebda. eWvi ki mqonda, rom cudi saqme iyo,

Torem ar davimalebodiT, magram arc is mesmoda, cuds ras

vSvrebodiT. Rameebs vaTenebdi, vcdilobdi, gamego,

ras niSnavs seqsi da ras niSnavs siyvaruli. aTasi

kiTxva mitrialebda TavSi, magram veravis

vekiTxebodi, xom vicodi, rom ufrosebi

bavSvebs sul atyueben _

rom supi sasargebloa,

rom santa klausi

arsebobs...”

76 cxeli Sokoladi


cxeli Sokoladi 77


mere, cxra wlisa roca gaxda, batonma

kimelma gaaupatiura. is im

saxlis mflobeli iyo, sadac patara

norma Tavisi gadareuli dedikos

wyalobiT cxovrobda.

“roca batonma kimelma, rogorc

iqna, kari gaaRo da gamiSva, qalbaton

kimels mivvardi. rogor bedavo

batoni kimelis ciliswamebas, _ asisinda

qalbatoni kimeli. _ is wminda

adamiania”.

ufrosebi yovelTvis ityuebian.

pirvelad norma Teqvsmeti wlisa

gaTxovda _ da arasrulfasovnebis

kompleqsi aikida. jim dagerti axalgazrda,

arcTu urigo garegnobis

mqone, Tan gulisxmieri adamiani iyo,

magram Tavis cols aranairad ar izidavda.

normam gadawyvita, rom qali

araa. an frigidulia. an umaduri.

sinamdvileSi, mas jimi _ sul ubralod

_ ar uyvarda. cxrameti wlisa

is qmars gaSorda, paraSutebis qarxanaSi

muSaobas Tavi daaneba da holivudisken

daiZra, fotomodelis

karieris imediT.

daumTavrebel wignSi “Cemi cxovrebis

istoria” merlin monro Tavad

78 cxeli Sokoladi

aRwers, rogori iyo imxanad: “nor-

Ci viyavi, Ria feris TmiT, moqnili.

CaxleCili xmiT laparaki viswavle,

marlen ditrixiviT, viswavle siarulisas

TeZoebis qneva da Tvalebis

gamometyvelebis survilisamebr

Secvla. yvela es Rirseba samuSaos

SovnaSi arafriT mexmareboda, samagierod,

mTeli xrova myavda akidebuli,

aramarto grandiozuli gegmebis

mqone holivudeli mglis lekvebisa,

aramed Rrmad pativsacemi batonebisac,

romlebic Cekebs aweren

xolme xels...” da am dros siyvaruli

gamoCnda!

ymawvili, sruliad Cveulebrivi,

colTan axlad gayrili, vaJs Tavad

zrdida. ramdenime kviris Tavze ukve

zustad icoda, rom normas uyvarda:

“roca vuaxlovdebodi, fexebi

meblandeboda xolme, ususurad va-

Rebdi pirs da guli ise mtkioda,

tirili mindeboda...” da erT dResac

ymawvilma brZana:

_ Cvens daqorwinebaze vifiqre, magram

vSiSob, es SeuZlebelia. Tu davqorwindebiT

da, RmerTma ar qnas,

rame damemarTeba, bavSvi Sennairi

qalis anabara rogor davtovo? mis

mimarT usamarTloba iqneboda”.

“avtirdi,” wers merlini, “da man

miTxra:

_ metismetad iolad tiri. imitom,

rom tvini ganuviTarebeli gaqvs.

Sens mkerdTan SedarebiT is embrionalur

mdgomareobaSia.

ar vicodi, ra meTqva. me ar vicodi,

“embrionaluri” ras niSnavs”.

amgvari “keTili” sityvebiT istumrebda

merlin monros yvela, visac

ar ezareboda. xom SeiZleba, ga-

Cumde mainc? ara! arada, TiTqos ar

iyvnen cudi kacebi. Tundac iv montani

aviRoT:

“ivma Tqva, rom simonasgan wamosvlis

ideac ki sasaciloa. ase Tqva

swored: sasaciloa. miTxra, imedia,

CemTan yofniT isiamovne, me Zalian

kargi dro gavatareo. me miyvarda,

man ki kargi dro gaatara. sul asea:

sul raRacas veli da sabolood

xelSi nexvi mrCeba!”

kidev erTi didi siyvaruli _ artur

mileri. marTalia, colad iTxova,

mis gamo ojaxic ki daangria. magram

Tu mis mier merlinis gardacva-


`norCi viyavi,

Ria feris TmiT,

moqnili. CaxleCili

xmiT laparaki

viswavle, marlen

ditrixiviT, viswavle

siarulisas TeZoebis

qneva da Tvalebis

gamometyvelebis

survilisamebr Secvla.

yvela es Rirseba

samuSaos SovnaSi

arafriT mexmareboda,

samagierod, mTeli

xrova myavda akidebuli,

aramarto grandiozuli

gegmebis mqone

holivudeli mglis

lekvebisa, aramed

Rrmad pativsacemi

batonebisac, romlebic

Cekebs aweren xolme

xels...~

lebis Semdeg dawerili piesis mixedviT

vimsjelebT, Tavis satrfoze is

maincdamainc kargi azrisa ar yofila:

gmiri qali, romlis prototipic

merlin monro gaxlavT, viskis dasaZinebel

wamlebs ayolebs da yvela

gamvlel-gamomvlelTan wveba. “megis

uxamsad moRimari mamakacebis brbo

ReWavda da afurTxebda... mis saxels

aqoTebul saxelosnoebSi, Tambaqos

bolSi axsenebdnen...” Tavad qali ki

iTxovs: “Tqvi, rom vulgaruli var,

rom sabargo manqanis mZRoliviT

vlaparakob! ki, am jiSis var. mxolod

SavebisTvis vvargivar, feradkanianebisTvis

da mZRolebisTvis!”

cxeli Sokoladi 79


iTvleboda, rom jo di majios namdvilad

uyvarda _ odesRac beisbolis

varskvlavma merlinis qmrobas

263 dRe gauZlo. am vadis sami meo-

Txedi cal-calke saZinebel oTaxeb-

Si gaatares. gagiJebisTvis savsebiT

sakmarisia.

finalis saxiT: 1954 wels bili

uailderma “meSvide wlis qavili”

gadaiRo, romlis erTi kadric merlinis

seqsualobis simbolod iqca

_ niu-iorkis miwisqveSeTis Tavze,

gisosze mdgom lamazmans qari kabas

ufrialebs. viRacam swored im dros

miiyvana di majio gadasaReb moedanze.

mas eqstazSi Cavardnili brbo

80 cxeli Sokoladi

RrialiT Sexvda. merlini da jo er-

TmaneTs dascildnen.

amboben, merlinis dakrZalvis

dRes di majio ganuwyvetliv Cur-

Culebdao: ~miyvarxar, miyvarxar”.

cota gviani ki iyo, magram mainc.

. . .

merlin monros ori didi maswavlebeli

hyavda: li strasbergi da

mixail Cexovi _ mTlad anton Cexovis

Zmiswuli. swored man auxsna erTxel

raRac-raRaceebi _ is, rac manamde

arasodes aravis auxsnia. merlini

igonebda:

_ alalad, ai, axla seqsze fiqrobdi?

_ ara, _ vupasuxe me.

_ arc kocnaze?

_ ara, mTlianad mizanscenze viyavi

momarTuli.

_ ucnauria. mTeli am drois ganmavlobaSi

vgrZnobdi, rom Sengan energia

modis. TiTqos vnebis alSi iyavi

gaxveuli. imitom Sevwyvite muSaoba,

vifiqre, metismetadaa-meTqi aRgznebuli

saimisod, rom muSaoba ganagr-

Zos... axla mesmis, ratom giWirs studiaSi.

magram studiisac kargad mesmis.

rasac ar unda fiqrobde, rasac

ar unda akeTebde, erotizms asxiveb,

da amas mTeli samyaro grZnobs, yvela

adamiani, kanis feris, safulis zomis,

>>> gagrZeleba gv.164


oTaxi # 3-10

avtori: salome kikaleiSvili

foto: niko tarielaSvili

is jer did balerinebs daatarebda scenaze. 18 wlis asakSi, marinis TeatrSi Casulma, kordebaletSi

monawileobaze uari ganacxada. is xom yovelTvis strategiulad marTavda Tavis karieras. erTxel

aeroportSi nurievma uTxra _ `ei, Sen jer mxolod 20 wlis xar, Zalian axalgazrda xar imisaTvis,

rom beJari icekvo. gaanebe amas Tavi da klasika icekve, meti klasika~.

isvenebs, roca varjiSobs da galiaze axlo adamiani aravin eguleba. erTxel, roca amis dro mova da

Svilebi eyoleba, Cajdeba rbil savarZelSi, moukidebs Cibuxs da ityvis: `bavSvebo, iciT ramdeni ram

maqvs TqvenTvis mosayoli...~

82 cxeli Sokoladi


cxeli Sokoladi 83


84 cxeli Sokoladi

ginaxavs speqtakli kulisebidan?

ara?! aqedan yvelafers sxva gemo aqvs.

sxva gemo da sxva feri. Sen TiTqos

am irealuri samyaros nawili xdebi;

mowme imis, rasac ubralo mayurebeli

verasdros gaigebs, verasdros igrZnobs.


maisi. 2006 w.

operisa da baletis Teatris scena. repeticia.

patara ekranze sadiriJoro pultis Sav-TeTri gamosaxuleba

moCans... ekranis gverdze ki, ufro sworad,

kulisebis siRrmeSi, xis maRal skamze, saSualo sisqis

notebi devs. xmarebisgan gverdebabrecili, odnav

naTdeba msubuqi cisferi proJeqtoris sxiviT:

Igor Stravinsky.

Apollon Musagete.

Ballet en deux tableaux.

Cabnelebuli, TiTqos ukuneT wyvdiadSi moqceuli

parteridan xma ismis; marto xma da meti araferi:

_ igor, SegiZlia anas xels Tavi daado?

scena. msubuqad naTdeba TeTri puantebi da TeTr

zewarSi gaxveuli `apoloni”:

_ siamovnebiT, magram balanCins ar hqonda ase... is

TiTqos verc bedavs masTan miaxloebas... amitom ase

ajobebs...”

pirvelad, igor zelenskis Sesruleba didi xnis win

vnaxe, Zalian didi xnis win, roca New York City Ballet-is

cxeli Sokoladi 85


solisti TbilisSi, operisa da baletis scenaze, Tavbrudamxvev

piruetebsa da naxtomebs akeTebda...

mas Semdeg, rac Tbilisis qoreografiuli saswavlebeli,

vaxtang Wabukianis kursi daamTavra, didi dro

gavida. TiTqmis ocwleulis manZilze, msoflio mniSvnelobis

wamyvani Teatrebis solisti da premieri gaxda

_ marinis, Royal Ballet-is, kovent-gardenis, La Scala-s,

Bayerisches Staatsballet-is Tu New York City Ballet-is. misi repertuari

klasikuri Tu Tanamedrove qoreografiaa _

balanCinis, noimaieris, makmilanis, aStonis, martinis,

forsaitis, beJaris.

_ ukacravad, igor zelenski romel oTaxSia?

_ zelenski? 3-10Si, gnebavdaT rame?

3-10.

zustad 13 wlis win.

warmoidgineT 60-iani wlebis italiuri kinos aucilebeli

kadri _ brbo. ai iseTi, rogoric felinisTan

an Tundac de sikasTanaa... anda, sulac, roselinisTan:

CoCqoli, yvirili, wivili da muStebis qneva... bavSvebis

wioki da didebis roxroxa Cxubi, ginebamde misuli sityvebiT,

ganwiruli Tvalebi...

patara viyavi, qoreografiuli saswavleblis bavSvebisTvis

damaxasiaTebeli kvatisebri nabijiT da la-

86 cxeli Sokoladi

mis Sublze gakeTebuli `kosiT~, jiqur vikvalavdiT

brboSi gzas _ gzas Teatris ukana SesasvlelTan, sadac,

rogorc yovelTvis, ubileToebis an saswavleblis

moswavleebis zmuili ismis _ `SegviSviiT!!!”. oTxdRiani

zeimi iwyeboda. sxvadasxva klasikuri repertuaridan

fragmentebs Teatris saukeTeso solistebi asrulebdnen.

oo, ra gveloda win... radac ar unda dagvjdomoda,

unda SegveRwia. imazec Tanaxma viyaviT, rom biWebiviT,

wylis Raris saSualebiT pirdapir meore sarTulze

avmZvraliyaviT. ai ise, rogorc amas debili irakli da

miSa akeTebdnen, romlebic meore sarTulis fanjridan

akvirdebodnen SesavlelSi gamarTul bataliebs da enagamoyofilebi

yvirodnen _ `beeeee... ver SemodixarT,

gogoeboooo...”

maSin erTi gvari damamaxsovrda _ igor zelenski. masze

naxevari Cemi klasis gogoebi Seyvarebulebi viyaviT,

da oTxi dRis manZilze, oTxi zRapruli warmodgenis

Semdeg, zelenskis 3-10-Tan viyaviT atuzulebi. ise, an

avtografis meoTxed saTxovnelad an raime sisulelis

saTqmelad.

maSin bevri ram damamaxsovrda _ is, rac mere aRar

minaxavs: naxtomi, haerSi wamebiT gaCerebuli Spagati da

neli daSveba. am dros, rogorc wesi, Senda uneburad

gekvreboda sunTqva, wamiT SenTvisac Cerdeboda dro

da mere fuuu, erTbaSad uSvebdi filtvebSi Semonaxul

naxSirJangs.


cxeli Sokoladi 87


isev 2006 w. maisi.

operisa da baletis Teatris scena. speqtakli.

Teatris SemosasvlelSi didi sareklamo abraa:

World ballet star IGOR ZELENSKY...

darbazSi antraqtia. scenaze `apolon musagetis” rekvizits

deben. 1928 wels dadgmuli speqtakli, bevr Tanamedrove

dadgmaze Tanamedroved gamoiyureba.

is, fardis ukan, scenaze imeorebs moZraobebs...

mayurebelTan fardaze gamosaxuli jorj balanCinis

didi foto aSorebs... maisSi zelenskis stumroba

balanCinis erT-erT uZveles da ulamazes dadgmas,

88 cxeli Sokoladi

`apolon musagets” ukavSirdeba. fardis ukan, skamze

awyobs saWiro nivTebs... TeTr mosacmels da mineraluri

wylis boTls. ramdenime wami da scenaze gava...

wamebSi yvelaferi gaviwydeba: maRali temperaturac

da travmirebuli fexic... win savse darbazi, monaTebuli

proJeqtorebi da aRtacebuli ovaciaa... da kidev

erTi _ damtkiceba... sakuTari TavisTvis damtkiceba

_ me es SemiZlia!

igor zelenski _ es aris graciozuli plastika, qrestomaTiuli

pa, Zlieri, mamakacuri muxti, dinamiuri

triali da absoluturi Tavisufleba sivrceSi.


cxeli Sokoladi 89


Tbilisidan “NYCB”-mde

_ `labinskSi davibade, krasnodaris mxareSi. magram

lamis meore dRes TbilisSi wamovediT. babuaCemi samxedro

piri gaxldaT da omis dros aq, TbilisSi, tankebis

qarxnis direqtori iyo. sami Svilic aq gauCnda. erTerTi,

anu mamaCemi, krasnodarSi swavlobda. iq gaicno

deda da Cemi gaCenisTanave, aq wamovida. moskovis prospeqtze

gavizarde, germanelebis aSenebul saxlSi.

rogor SeiZleba 9 wlis bavSvs baleti uyvardes?! amogitrialeben

fexebs, Cagacmeven trikos da... ar jobia

burTiT irbino?! dedas megobarma Seiyvana Tavisi Svili

90 cxeli Sokoladi

da maSin hkiTxa _ `ar ginda, Senc Seiyvane Senio...” TiTqmis

bolo dRes, misaReb gamocdebze mivediT... magram xom

ici... oRond biWi mivides da yvelas iReben. pirveli ori

weli saerTod ar mainteresebda, mere nel-nela mominda.

bolos, roca jgufi Wabukianma aiyvana, mivxvdi, rom es

Cemi saqme iyo. ar vici, zustad ra SeviTvise Wabukianisgan;

albaT is damokidebuleba, rac dRes saqmis, cxovrebis,

xelovnebis mimarT maqvs. roca xedav, rogor ukiafebs

repetitors Tvalebi, rogor ar grZnobs daRlas...

Senc enTebi, igive ginda ganicado, SeZlo”.

>>> gagrZeleba gv.165


92 cxeli Sokoladi

stamboli - mosasxami / avtori: aka morCilaZe / foto: david deqtori


cxeli Sokoladi 93


stambolSi oci milioni adamiani cxovrobs.

cnobarebiT, mxolod rva milioni.

stambolelebi Civian, rom qalaqi soflelebiT gaivso. jobia stambolSi iyo mtvirTavad an xelis biWad duqanSi,

vidre Sens sofelSi ijde da nards agorebde.

stambolSi Sromis kultia. samuSaos Sovna bednierebaa, jibis qurdoba ki saxifaTo profesia. cixe cixed, rac

sruli saSineleba yofila da egeb televizorSic ki gamogaWenon.

Tbilisi hgavs stambols, oRond Zalian pataraa. Tbilisi ise hgavs stambols, rom es msgavseba SemaSfoTebel

iers miiRebs xolme.

94 cxeli Sokoladi


oRond, TbilisSi ar aris aia sofia, lurji meCeTi da ubnebs ar hqvia sulTanahmeti, taqsimi. Tumca, amaze laparaki

axla sisulelea. miT umetes, TbilisSi ar aris zarva, arc bosfori da arc is saocari oqros rqa, swored

naxseneb or ubans rom hyofs. Tanac, Tbiliss Zvel droSic sxva guli hqonda.

amitom, nu SevadarebT.

stambolSi jadosnurad saRamovdeba, mtversa da xmaurSi. am dros, mSvid ubanSi yofnaa sasurveli. Tumca, mSvidi

ubnebi stambolSi mxolod Zveli qalaqidan Sors aris: korpusebis sauflo. iq ki stamboli ar aris. amitom,

jobs isev bosforis piras Semoparul saRamos daudarajde. bosforis piras, mosaRamovebis sadarajod, mTeli

msofliodan Camodian. aseTi ram tyuilad ar moxdeba. aravin getyvis, rom swored am mosaRamovebis SesagrZnobad

da Sesatkbobad Camovida, magram asea.

cxeli Sokoladi 95


es didi saocrebaa, mgoni konstantinopolis istoriul saocrebebze didi. simarTle iTqvas da egeb qalaqic amitom

daarsda. movida konstantine, dadga aq da gaxeda bosfors. albaT saRamovdeboda. hoda, stamboli gaCnda.

stambolSi msoflioSi saukeTeso qababi da msoflioSi saukeTeso Caia. saqababeSi yvelaze maTrobela sasmeli

`koka kolaa~ da yvelgan mueZinis xma ismis.

Cai saerToTurquli ambavia, magram aq... amxela qalaqSi, Cai aucilebeli tixaria, xmaurisa da melanqoliis ucnaur

nazavSi. oci milioni kaci da melanqolia xmaurSi. didi bazari, xmauri da sidinje.

96 cxeli Sokoladi


idioti unda iyo, rom dajde da dalagebiT wero stambolze, Tu ra Tqma unda, turistuli wigni ar Semogikve-

Tes. stamboli unda Candes nawerSi, rogorc mosasxami, rogorc Zveli, aqari xalaTi, romlis SigniTac mborgavi,

mousvenari, magram mainc sevdiani sxeulia.

zRva, Toliebi, taqsistebi da baqlava, mzis qveS. nargile CrdilSi. surnelebaa bazari, suleimanis meCeTi. axali

meCeTebi. sada onkanebis wre fexis dasabanad. nabiji neli. mtvirTavebi da menagveebi. verc erT did qalaqSi ver

naxav amden mtvirTavs da menagves, amden urikas da amden taqsis. sxvagan arsad aris amdeni sastumro da qebabCi,

lokanta, meixana...

cxeli Sokoladi 97


CamoTvla iolia, stambols arc bolo aqvs, arc fskeri.

ggonia, rom damTavrda da swored maSin iwyeba.

oRond ra, kargad ver gaigeb. albaT is, rom araferi iwyeba da araferi mTavrdeba.

es imis brali ar aris, rom stamboli Zveli imperiis dedaqalaqia. imperiaTa dedaqalaqebi bevri Semogxvdeba:

yvela maTgani iwyeba da mTavrdeba. stamboli arsad iwyeba da arsad mTavrdeba. is samyaros simboloa; xolo radgan

is samyaros simboloa, iq quCebi ise ver ikrialebs, rogorc briuselSi, Tumca yvelaze meti menagve swored aq

SemogxvdebaT.

98 cxeli Sokoladi


isev Cai, romlis smasac bolo ara aqvs. patara, welSi gawyvetili Wiqa. patara imitom, rom Cai ar unda gacivdes.

Cais gimateben da gimateben, dauzarlad, mkvircxlad. SeiZleba es ambavi ocdaoTx saaTs gagrZeldes. Sen unda

Sewyvito. Wiqa pirqve daamxo magidaze da egeb Tqva kidec: biTi, alabilirsin! movrCi, SegiZlia waiRo.

Tu am qalaqs zemodan daxedav, SeiZleba SiSmac Segipyros. asea, radgan ara aqvs fskeri da sazRvari.

zrdiloba, aziuri eSmakoba, sidinje, TiTqos moulodneli siswrafe da es udiadesi warsuli. zRapari, sultanTa

sisastike da araCveulebrivi sirbile. mTvlemare Tvalebi, alesili xmlebi da minareTebi.

cxeli Sokoladi 99


haramxanis gumbaTi. haramxanis iataki. haramxanis surneli. es dRevandelobidan gamqralia, magram cocxali. haramxana

cocxalia. iq aravinaa: turizmi, TiTqos meti araferi. magram cocxalia. ase cocxali da xiluli sulebi

sxvagan Znelad moiZebneba.

taqsistma Tqva: aq modian mwerlebi da uyureben bosfors, mere kidev wignebs weren.

ar vici, asea Tu ara. SeuZlebelia uyuro yvelafers. stamboli ki yvelaferia.

ase yofila da ase iqneba.

100 cxeli Sokoladi


aseTi mosasxami Zneli sapovnelia. TiTqmis warmoudgeneli. mxolod zRaprebSia.

albaT.

stambolic zRapari yofila.

cxeli Sokoladi 101


102 cxeli Sokoladi


aracnobierSi livlivi _ as evrod

avtori: giorgi gvaxaria

foto: melisa oneli

cxeli Sokoladi 103


104 cxeli Sokoladi


“sikvdilamde ase meyvarebi!”

aravis sjera amis, magram mainc ificeba

da mainc siamovnebs, roca “kubos

ficramde” siyvaruls pirdeba vinme.

“ase meyvarebi” _ komforts uqmnis

or adamians drois konkretul monakveTSi,

rogorc wesi, axalgazrdobis

Jams, roca momavali jer kidev

burusiTaa moculi da cxovrebis

nislian gzaze yvelas Zalian Wirdeba

megzuri.

megzuri, romelsac “sikvdilamde

ase eyvareba”.

magram dro gadis _ sxeuli Wkneba,

Tma TeTrdeba.

“me geubnebiT Tqven: sulac nu

daificav... vinidan, ar SegiZlia arc

erTi Tmis gaTeTreba an gaSaveba” _

gvaswavlian dasavlel qristianebs,

magram mainc “vdebT fics”... radganac

Zalian, Zalian gveSinia martoobis.

stambolic asea. ganuwyvetliv

gixsnis “sikvdilamde” siyvaruls _

ramden xansac ar unda gaCerde am qalaqSi,

mis daTvalierebas mainc ver

aswreb. jer erTi imitom, rom didia

da Wreli... da Tu Tavi Seswire, yvela

kuTxe-kunWuli moinaxule, mainc ar

daWkneba, ar gaTeTrdeba, mainc ar ga-

Tqmevinebs, “morCa, yvelaferi vnaxe,

kargad gavicani!”

“mombezrdao”, mainc ver ityvi stambolze...

SegiZlia wanwaliT Tavi ar

moikla, dro ar dakargo aia sofiasa

da cisfer meCeTze. SegiZlia, ubralod,

aituzo, sadme, istiklalis qu-

Caze (skamebs, Camosajdomad, aq ver

naxav, yvelaferia gakeTebuli imis-

Tvis, rom an idge da ise aTvaliero,

an, iaro, raTa Tavad iqce “daTvalierebis

obieqtad”) da uyuro, uyuro

“axal babilons”, usmino am qalaq-poliglots,

romelic Tavis droze, bizantiis

imperiis dacemis Semdeg “istoriis

dasasrulad” monaTles.

cxadia, dasavlelma “megzur-mogzaurebma”

monaTles ase. maT, visac Za-

lian eSiniaT istoriis dasasrulis,

drois dasasrulis _ sxeulis daWknobisa

da Tmis gaTeTrebis.

aRmosavleTs ar swams istoriis da

amitom, arc imis eSinia, rom raRac

SeiZleba Seicvalos. sadRac Sua azia-

Si, an, Tundac indoeTSi, dro didi

xania gayinulia. Cadixar buxarasa da

samaryandSi da xvdebi, rom saaTi aq ar

gWirdeba.

magram stamboli aRmosavleTi ar

aris. arc dasavleTia. stamboli ar

aris adgili “monoqromuli kulturebisTvis”.

stambolSi istoria er-

Tdroulad mTavrdeba da iwyeba.

Tavis droze, Turqebma, romelTac

CvenSi dRemde SemorCaT “damangrevlebis”

iarliyi, qristianuli samyaros

mTavari taZari _ “aia sofia” ki

ar daangries, aramed musulmanuri

arqiteqturis orientirad aqcies _

axali meCeTebi maT swored “sofias”

mibaZviT aaSenes.

Tavis droze, aqedan rkinigza gaiyvanes

parizamde da matarebels, am

axal moZrav sastumros, “aRmosavle-

Tis eqspresi” uwodes.

stambolma dasavleli mgzavrebis-

Tvisac izruna. maTTvis “beioRlus

ubanSi”, uwin “pera” rom erqva, 1892

wels “pera palasi” aaSenes. frangma

arqiteqtorma valorim daaproeqta

“ar nuvos” stilis nageboba, pirveli

liftiT stambolSi... liftiT,

romlis sanaxavad mecxramete saukunis

bolos, Turqebi uzarmazar rigSi

Camwkrivebulan.

dRes “beioRlu” Tavisi kafeebiTa

da Ramis barebiT, konservatorebis-

Tvis “garyvnilebis budea”, romelsac

“traqtoriT unda gadauaro”. magram

traqtors ra unda fexiT mosiaruleTa

zonaSi? beioRlus mTavar qu-

Cas, romelsac “istiklal kadeSi”,

damoukideblobis prospeqti hqvia,

stambolelebi didi xania evropis

nawilad miiCneven... da aba evropas

traqtoriT rogor gadauvlian qveyanaSi,

romelsac pragmatuli mizani

aqvs _ evrokavSirSi SesvlisTvis iRvwis?

pragmatizmi _ kapitalisturi dasavleTis

monapovaria. magram stamboli

xom marto “kapitalisturi dasavleTi”

ar aris. aRmosavleTicaa.

aRmosavleTs ki sjera mistikuri kanonzomierebebis.

sjera, rom buldozerebi

beioRlus ver uSvelis. asec

moxda; araerTxel scades daexuraT

beioRlus saxelganTqmuli haremebi,

magram maT adgilas axali gaCnda.

meoce saukunis dasawyisSi, istiklalis

quCa modernis stilis SenobebiT

gaavses... ifiqres, “civilizebuli

xalxi” dasaxldeba da aTas erTi Ramis

“sodomias” bolo mieRebao.

Zveli haremis adgilas, gaCnda bari

“Jasmini” _ stamboleli rokerebis,

hipebisa da transseqsualebis TavSeyris

kera; iqve axlos _ britaneTis

sakonsulo. ramdenime metris iqiT ki

“pera palasi” _ evropeli mgzavrebis

“mosasvenebeli adgili”.

taqsimis moednidan “peramde” fexiT

rom CauaroT “evropas”, Teoriulad,

oci wuTi geyofaT... Zveli tramvaiT

Tu isargeblebT, dros ufro dakargavT,

radganac “evropis babilonSi”

Zalian uyvarT Suagul quCaze, tramvais

relsebze siaruli... samagierod,

tramvai im cdunebas, ufro sworad

“cdunebebs” gadagarCenT, romliTac

Zalian mdidaria istiklal kadeSi.

viRacisTvis es _ wignebisa da firfitebis

umdidresi maRaziebia, rogorc

wesi, qurTi gamyidvelebiT, romlebic

kinoSi zogjer evropel kinokritikosebze

ukeT erkvevian. viRacisTvis

cdunebaa Tevzis uzarmazari bazari

da restorani, romelic damwvari Teatris

nacvlad aSenda. viRacisTvis ki

aqauri Ramis klubebi, sadac gaTenebamde

ismis Turqul-evropul-amerikuli

musika, sadac adgilobrivi

stamboli ganuwyvetliv gixsnis `sikvdilamde~ siyvaruls _ ramden

xansac ar unda gaCerde am qalaqSi, mis daTvalierebas mainc ver aswreb.

jer erTi imitom, rom didia da Wreli... da Tu Tavi Seswire, yvela

kuTxe-kunWuli moinaxule, mainc ar daWkneba, ar gaTeTrdeba, mainc ar

gaTqmevinebs, `morCa, yvelaferi vnaxe, kargad gavicani!~

cxeli Sokoladi 105


`siamovnebis gzas~ bolomde roca CauvliT, `pera~ dagxvdebaT...

ise, rogorc erTi saukunis win _ `evropulad~ gamowyobili

SveicariT, romelic aRmosavleTis eqspresis mgzavrebs

farTod uxsnida sastumros kars.

106 cxeli Sokoladi


transvestitebi, maTi suteniorebi

da ruseTidan TurqeTis dasapyrobad

Camosuli “nataSebi” mSvidobianad

Tanaarseboben CalmebSi gamowyobil

fundamentalist qalebTan.

am gzaze uamravi orientiria _ ginda

puri airCie, ginda sanaxaoba... ginda

suli asiamovne, ginda sxeuli!

“siamovnebis gzas” bolomde roca

CauvliT, “pera” dagxvdebaT... ise,

rogorc erTi saukunis win _ “evropulad”

gamowyobili SveicariT, romelic

aRmosavleTis eqspresis mgzavrebs

farTod uxsnida sastumros

kars.

Tuki “peras” daTvaliereba moindomeT,

araviTar SemTxvevaSi ar moirgoT

martoxela turistis roli da sastumroSi

Sesvlisas, Tvalebis ceceba

ar daiwyoT.

pirvelad ase movxvdi “peraSi”. me,

Teom da giorgim Tavi davadeT da dau-

kiTxavad CavjeqiT brolis minebiT gaformebul

Wriala xis liftSi. beber

liftiors, romelic Tavad Tvalebs

cota acecebda, rogorc Cans, movewoneT,

an, ubralod, “aRmosavleTis

eqspresis” mgzavrebi, e.i. sastumros

klientebi vegoneT... gvkiTxa, “peras”

daTvaliereba xom ar gnebavTo.

Semogvatara sastumros derefnebi,

kafeebi, restorani. piradad gagviwia

megzuroba mrude xazebis, marmarilos,

liTonisa da feradi minis samyaroSi,

romelic mxolod erTi SexedviTaa

klasikuri evropuli “ar nuvo”,

e.i. im drois arqiteqtura, roca

ferweraSi modas impresionistebi

amkvidrebdnen.

impresionistebma drois gamoxatva

sinaTliT scades. maTi “istoria” ki

dasrulda matisiT, romelmac islamuri

xelovnebis gavlena ganicada.

aRmoCnda, rom Suqi _ islamisTvisac

cxeli Sokoladi 107


wmidaTawmidaa, magram evropelebisgan

gansxvavebiT, Suqi _ drois gareSe.

raRacnairi, maradiuli sinaTle!

“pera” anri matisia arqiteqturaSi.

mas Semdeg, rac “peras” mrude xazebis

samyaros eziarebiT, sxvadasxva faqturebisa

da ferisgan Seqmnil sina-

Tlis sxivs gauyvebiT da sastumros

romelime oTaxis aivnidan bosforis

srutes gadaxedavT, mixvdebiT, rom

stamboli uzarmazar saaxalwlo na-

Zvis xes hgavs. aqedan danaxuli stambolic

arasdros mogbezrdebaT, bavSvoba

gagaxsendebaT, roca naZvis

xis daSlis rituali yvelaze metad

gZuldaT amqveynad.

“_ efendi, aTaTurqis oTaxis naxvas

xom ar inebebT?” _ mkiTxa Cvenma liftiorma,

roca “peras” aivanze beioRluSi

dasaxlebul baironze daviwye

fiqri. “siyvaruli mxolod Tavisufali

adamianis xvedria!” _ ratom mixvda

108 cxeli Sokoladi

amas maincdamainc stambolSi?

liftiorma 101-e oTaxSi Segviyvana;

iq, sadac mustafa aTaTurqi 1918 wels,

germaniidan dabrunebis Semdeg gaCerda.

es oTaxi dRes “muzeumad” aqcies.

Tumca, SesaZlebelia swored imitom,

rom Turqebs dro maincdamainc ar

aSinebT da samuzeumo eqsponatebis

“gafetiSeba” ar uyvarT. aq Tavisuflad

SegiZliaT xeliT SeexoT eqsponatebs.

me, Teo da giorgi aTaTurqis

sawolze CamovjeqiT da leibze cota

“vixtunaveT” kidec.

amasobaSi saocreba moxda _ liftiori

sadRac gauCinarda. dagvtova

ase marto, TurqeTis saamayo Svilis

sawolze.

TurqeTSi mogzaurobisas xSirad

mifiqria, TbilisSi rom davbrundebi,

aucileblad unda gavarkvio, SemTxveviT

Turquli sisxli xom ar mirevia...

aba, rogor SeiZleba ase aranormalu-

rad giyvardes es qveyana! mere sul maviwydeba

xolme. Tanac, vici, rom mainc

ver gavigeb.

“rogori xalxia mainc. rogor endobian

adamianebs. ai, amas hqvia stumarTmoyvareoba!”

_ SeniSna Teom.

“idiotebi. ratom ar wamogvyvnen.

muqTad naxavdnen am saocrebas” _

daTo da maia vigulisxme, Cveni megobrebi,

romelTac “peras” daTvalierebas

stambolis bazarze xetiali

arCies.

“peraTi” mojadoebulebma, gadavwyviteT

maTTvis gveTqva, raoden advilad

SeiZleba SeaRwio sastumroSi,

sadac greta garbos, Jaklin onasisis,

sara bernaris, mata haris, lev trockis

sulebi boboqroben. (“sulebis”

gvarebi sagangebodaa miTiTebuli “peras”

nomrebze). gadavwyviteT, sam xma-

Si gagvelanZRa iosif brodski, romelic

1985 wels “peraSi” gaCerda, mere


ki aRiara, rom ver aitana stamboli _

“ayrolebuli qalaqi saSineli mtveriTa

da siviwroviT”.

brodskim swored “pera palasSi”

naxa sazareli sizmari _ uzarmazari

katebi, romlebic virTxebs umklavdebodnen.

1926 wels agata kristim swored “peraSi”

dawera “mkvleloba aRmosavle-

Tis eqspresSi”.

dasavlel adamians ferad nislSi

siarulis eSinia. “peras” siWrele _

evropis es aRmosavluri imitacia, er-

Tnairad rodi xiblavs yvelas.

aRmosavleTis dasavluri imitacia,

icocxle!.. gviyvars orientalizmi!

indoeTi da nepalic aRgvagznebs _

vmkvidrdebiT egzotikur sivrceSi.

saerTod, mogvwons, roca Cven vaTvalierebT

da ara piriqiT...

beioRlu, Tavisi “peraTi”, evropis

es utrirebuli saxe, mxolod Tavidan

giqmnis iluzias, rom aq raRacas aTvaliereb.

sinamdvileSi, evropelebi, maT

Soris Cvenc, “uZvelesi evropelebi”,

Tavisebur satyuaraSi vxvdebiT, romelic

bolos da bolos gvagrZnobinebs,

rom Cveni civilizacia nel-nela

samuzeumo eqsponatad iqceva. “pera

palasi”, Tavisi didi minebiT, mar-

Tlac sarkeSi gvaxedebs. ai, TiTqos

Camogviyvana “aRmosavleTis eqspresma”

erTi civilizaciidan meoreSi, es

“meore” TiTqos xelgaSlili Semogvegeba,

Cvens enaze dagviwyo laparaki,

Cveni, evropuli stiliT, komforti

Segviqmna, dagvpirda, sikvdilamde

meyvarebi, oRond icode, rom Sen ara

xar yvelaferi, Sen ar wyvet samyaros

beds, gadi aivanze, gaixede gareT da

dainaxav, rom arc istoria arsebobs

da arc dro... erTic da meorec Tqven

moigoneT, evropelebma! moigoneT, da

mere SegeSindaT imis, rac SeqmeniT.

erTi Rame “pera-palasSi” 100 evro

Rirs.

ra Tqma unda, saswrafod gadmovsaxldiT

“dasavlur-aRmosavlur

divan-sastumroSi”, raTa dilaobiT

im evropelebTan erTad gvesauzma,

romlebic aziaSic evropas eZeben...

anu eZeben sakuTar Tavs ucxo garemoSi

_ aracnobierSi. trockis nomeri

ar momces _ magis dajavSna erTi wliT

adre xdebao.

daTos da maias ki, iciT, ra mouvida?

sastumroSi roca gvewvivnen, maTac

“peras” Sveicari Seegeba, salarosTan

miiyvana da uTxra: “sastumros daTvaliereba

Tu gnebavT, bileTi unda Sei-

ZinoT. fasi 30 evro”.

arada, gavafrTxile, rom SemoxvalT,

Tvalebi ar acecoT-meTqi.

cxeli Sokoladi 109


avtori: giorgi lobJaniZe

stambolSi sul oTxjer, TiTo-TiTo dRiT var

namyofi da amis miuxedavad, is mainc Cemi usayvarlesi

qalaqia. ar vici, riTi momnusxa ase. albaT

imiT, rom TurqeTi aRmosavleTis is qveyanaa, sadac

enis ucodinrobis gamo, SemiZlia Tavs diletantizmis

ufleba mivce da mec Cveulebrivi,

ucxoeli turistiviT egzotikis morevSi davinTqa.

aRmosavleTi egzotikisa da ara _ profesiuli interesis

doneze miviRo. SesaZloa, imitomac, rom

stambulSi gaCereba oTxivejer kairosaken mimavals

an iqidan TbilisSi momavals momixda da es qalaqi

evropasa da azias Soris mdebare erTgvar ulamazes

sadgurad aRviqvi.

qalaqi -

palimfsesti

axla kairoSi wasvla stambolis, stambolSi ga-

Cerebis gamoc maxarebs. am qalaqSi dilauTenia

Cavfrindebi. sastumroSi erTi-ori saaTi wavuZineb

da mere SemiZlia mTeli dRe Seusveneblad

vixetialo mSvenier quCebSi, ulamazesi meCeTebis

ezoSi Camovjde anda romelime tradiciul kafeSi

finjani yavis dasalevad movirTxa fexi. yavac ugemrielesia,

garemoc Sesaferisi da guliani, alali

Turqebic sul ar hgvanan Cveni istoriis saxelmZRvanelodan

nacnob agresorebs.

ca ulurjesia, TiTqos alag-alag izniqeba da

miwamde Camodis, Ziris ki bosforis srute gawolila

da mkerds uSvers zecas, romelsac zemoT

aia-sofiasa da sxva meCeTTa gumbaT-minareTebiRa

akavebs. yvelaferi zRapars emsgavseba da yvelaferi

uzrunvel bavSvobaSi mabrunebs.


saqme isaa, rom pirveli wigni, romelic xuTi wlisam, ufrosebis

dauxmareblad wavikiTxe, lia ClaiZisa da irine gociriZis

mier Targmnili Turquli zRaprebi iyo. am zRaprebis

krebuls Cemamde xuTi ufrosi dis xelSi gamoevlo da amitomac,

roca jerma Cemzec uwia, dafurcluli eyara ZvelisZvel

skivrSi, sadac ratomRac ufrosi debis sakontrolo weris

rveulebs, niSnebis furclebs, qebis sigelebs da sxva aseT

usargeblo `sigel-gujarebs~ inaxavdnen. am skivrSi xelis

faTuri Cemi usayvarlesi saqmianoba iyo da erTxelac xelSi

Turquli zRaprebis nagleji amomyva. kiTxva daviwye da roca

zRapari gamiwyda, danarCeni furclebis, zRapris dasasrulis

Zebnas Sevudeqi. mTeli skivri gadavaqoTe, movZebne yvela

furceli, xelaxla avkinZe wigni da ase wavikiTxe Turquli

zRaprebi.

mgoni, mas Semdeg, mgoni ki ara, swored mas Semdeg damrCa

Cemi qalaqis, gauCinarebuli qalaqis dardi, sadac im Turqu-

{qalaqi Tavisi mokirwyluli quCebiTa da wiTeli

saxuravebiT raRaciT mSobliur Tbilissac

gagaxsenebT. centrisaken mimavali gza ki, rac ufro

uaxlovdeba aia-sofias taZars, miT ufro iSleba

da feradovan xaliCas emsgavseba.}

li zRaprebis tradiciuli dasawyisisa ar iyos:

`drosa Sigan, Zvelsa Sigan, sacerisa drosa Sigan, ros eSmakni

jiriTobdnen Zvelsa abanosa Sigan, aqedana, iqidana, mec

ar vici, saidana, mesazamTrove gamoxta ai, ima kuTxidana: ai,

batono, vai batono, sazamTro da ra sazamTro. arc sasworze

daideba, arc metrobiT izomeba, arc arSiniT izomeba, TvaliT

TiTqos inaxvis da mnaxveli ki ar iqneba, naqsovia TiTqos xeliT,

magram ar ki iqsoveba...~

pirvelad, roca stambolSi Cavfrindi, swored am gauCinarebul

qalaqSi dabrunebis gancda dameufla. es gancda iseTi

mZafri iyo, sul aqeT-iqiT viyurebodi, sadacaa saidanme Cemi

nacnobi mesazamTrovec gamoxteba-meTqi.

Cveni sastumro stambolis saamayo miwiszeda metrodan or

nabijze idga, magram quCas qalaqis moednamde anu aia-sofias

didebul taZramde fexiT davuyevi.

qalaqi Tavisi mokirwyluli quCebiTa da wiTeli saxuravebiT

raRaciT mSobliur Tbilissac gagaxsenebT. centrisaken

mimavali gza ki, rac ufro uaxlovdeba aia-sofias taZars, miT

ufro iSleba da feradovan xaliCas emsgavseba. TiToeuli


112 cxeli Sokoladi

nageboba am xaliCis ulamazesi naySiviT elvarebs, mTavari naySi ki,

ra Tqma unda, aia-sofiaa.

es quCa moednamde uTvalav brWyviala maRaziasac gaivlis. stamboli

aReb-micemobis qalaqia da aq vaWroba maisis xasxasa vardiviT

ifurCqneba. iyideba turistTaTvis SefuTuli aRmosavleTi _ aRmosavluri

yofis aTas erT suvenirad daqucmacebuli yvela realia;

xolo Tu mogzaurs gemovnebasTan erTad jibec ar Ralatobs,

SeuZlia aqedan marTlac xeldamSvenebulma gaswios Sinisaken.

maRaziaTa es kaskadi moreviviT exveva stambolis uzarmazar aRmosavleTisaTvis

tipur anu daxurul bazarSi. am bazarma gamoucdeli

kaci SeiZleba marTlac moreviviT CaiTrios da, es Tu dagemar-

Ta, Seni saqme wasulia: aTasi weli TavTxels, fonsa Tu gamosavals

veRarsad ipovi.

bazris SesasvlelTan Savtuxa jeeli dgas da me da Cems megobars

Soridan gviRimis. gverdiT rom CavuareT, ratomRac sparsulad Ca-

{netav ra Sematyo am kacma supermenobisa an es Cemi

dagrovili seqsualuri vulkanebi raRa maincdamainc

stambolSi unda amovuSva boTlSi damwyvdeuli

jinebiviT?! ara, batono, arc me var is boTli da

arc masSi gamomwyvdeuli xuruSia is jini, SeCveuli

aumRvreveli garemo saeWvo Tavisuflebaze gadacvalos.}

gvCurCula: `qalebi ar gindaT? lamazi qalebi myavs!~

misi derviSuli sifaTi xumrobis gunebaze mayenebs, magram seriozulobas

vinarCuneb da rac SeiZleba mkacrad veubnebi: `ara, batono,

madlobas mogaxsenebT!~ is ki isev mogvyveba da cdilobs saubris

Zafi xelidan ar gauSvas. `romeli osTanidan (iranis romeli provinciidan)

xarT?!~ `iraneli ara var, qarTveli var!~ _ calybad veubnebi

da vcdilob, xelidan davuZvre Tu Tavidan moviSoro. suteniori

ki damtvreuli sparsulidan maSinve dalewil rusulze gadadis da

imaves axla rusulad gvekiTxeba: `devuCki ne xaTiTe?!~

netav ra Sematyo am kacma supermenobisa an es Cemi dagrovili

seqsualuri vulkanebi raRa maincdamainc stambolSi unda amovuSva

boTlSi damwyvdeuli jinebiviT?! ara, batono, arc me var is boTli

da arc masSi gamomwyvdeuli xuruSia is jini, SeCveuli aumRvreveli

garemo saeWvo Tavisuflebaze gadacvalos. amitomac: `velam qon,

baba!~ _ Tavi damanebe, kaco-meTqi, isev sparsulad, Tanac xazgasmuli

siuxeSiT veubnebi da bolos da bolos, aberzari jeelic Tavs

manebebs.


magram es scila iyo, meore mxridan ki qaribda mogvixta

da iman ratomRac arabulad gvixmo: `Ta’ala, ia habibi! _

modi, sayvarelo!~

am ulavaSas sayvarlobaRa maklda! esec Cemi sazamTros

kaci!

ulvaSas ufro moraluri miznebi amoZravebs _ tyavis qurTukebi

aqvs gasasaRebeli da fiqrobs, rom Cveni saxiT, sasurveli muStari

iSova. ra icis ulvaSam, rom Cemi mwiri ocdaaTi dolari aiasofias

dasaTvaliereblad Semovinaxe da es Tanxac mxolod ori

sarTulis dasaTvaliereblad Tu meyofa, radgan mis TiToeul

sarTulze moxvedra, oficialurad, TxuTmeti dolari Rirs. am

ocdaaTi dolaridanac erTi sarTulis fuli ucnauri danazogis

wyalobiT SemomrCa: saqarTvelosa da TurqeTs Soris bolo dros

dadebuli erTi gonivruli xelSekrulebis (diax, Turme aseTi ramec

xdeba da zogjer gonivruli samTavrobo xelSekrulebebic

ideba!) safuZvelze, Cvens qveynebs Soris savizo reJimi gauqmda.

es ki pirdapir aisaxa Cems Raribul turistul biujetze da axla

aia-sofias erTi sarTulis nacvlad, mTeli ori sarTulis daTvaliereba

SemiZlia. amitomac ar viyidi im oxer tyavis qurTuks.

romeli policieli an `kagebeSniki~ me var, rom magaT sulelur

uniformaSi gavizmano?! is ki ara, iqiT perangsac gavyidi, Tu im

fuliT aia-sofias kidev erT sarTuls davaTvaliereb! ise, am

Turqebs bileTebis sarTul-sarTul gayidva raRam moafiqraT?!

`metis Rirsni arian bizantielebi, pipa!~

bizantielebze gamaxsenda: stamboli palimfsestiviT qalaqia,

sadac waSlil konstantinepolze axali teqstiviT gadauweriaT

muslimuri meCeT-mizgiTebi.

es teqsti ise ostaturadaa Sekruli, rom misi avtoris gemovnebaSi

wuns verafriT Seitan. teqsts ki, ZiriTadad, erTi avtori

hyavs _ legendaruli arqiteqtori sinani, romelmac TiTqmis

erTi saukune icocxla da aqedan, sul mcire, samocdaaTi weli

mSobliuri qveynisa da misi umTavresi qalaqis aRmSeneblobas

Sealia.

sinanis biografia TiTqos SekumSulad imeorebs regionSi qristianobisa

da misi mTavari citadelis _ konstantinopolis tragikul

istorias. swored am gamahmadianebuli qristiani kacis

cxeli Sokoladi 113


114 cxeli Sokoladi

{stamboli palimfsestiviT qalaqia, sadac waSlil

konstantinepolze axali teqstiviT gadauweriaT muslimuri

meCeT-mizgiTebi. es teqsti ise ostaturadaa Sekruli, rom

misi avtoris gemovnebaSi wuns verafriT Seitan.}

damsaxurebaa Sua saukuneTa stambolis arqiteqturuli iersaxe, romlis

xuroTmoZRvruli Strixebic, aia-sofiasTan erTad, mis mier agebuli

ubrwyinvalesi meCeTebiTac ikveTeba.

am meCeTTagan sami mainc gamorCeuli da gansakuTrebulia: Sahzade

mehmedis, suleimaniesa da selimies cnobili mizgiTebi.

amboben, rom TviTon sinani Sahzade mehmedis meCeTs Segirdis namu-

Sevars, suleimanies _ ostatobamdel, xolo selimies ostatis naxelavs

uwodebda.

samidan bolo _ selimies meCeTi _ qalaq edirneSi dgas, pirveli ori

stambolSi minaxavs da mikvris: Tu Segirdisa da ostatobamdeli namuSevari

aseTia, ostatis naxelavi selimie raRa unda iyos!

Sahzade mehmedis meCeTi 1543 wels sinanisadmi sultnis pirveli dakve-

Ta iyo. sul raRac xuT weliwadSi ki, man es brwyinvale arqiteqturuli

kompleqsi aago. `Sahzade~ ufliswuls niSnavs. mehmedi _ suleimanis pirveli

da usayvarlesi Svili _ 22 wlisa Savi WiriT gardaicvala. mgloviare

sultanma misi sulis saoxad aagebina meCeTi, romlis galavanSic

dakrZales Wabuki ufliswuli.

`Sahzade mehdies~ gumbaTis diametri 19 metria, iatakidan Weramde ki

37 metri simaRlea. oTxi urTierTgadamkveTi naxevargumbaTi mTlianoba-

Si jvris simetriul figuras iZleva. es gegma lapidarulia, dawuruli.

aseT gegmas ver Seexumrebi, Tumca is manamde ukve gamoecadaT: stambolSi

faTihasa (1471) da baiazidis (1506) mizgiTebi swored aseTi arqiteqturuli

sqemiTaa naSenebi.

amave sqemiT muSaobda Cveni arqiteqtoric da TiTqos am meCeTiT TavisTvis

simetriis Temis amowurva ewada. Tumca sinanma am kompleqss

mxolod misi xelovnebisaTvis niSneuli elastiurobac mianiWa. mizgiTi

naxevargumbaTebiTa da TaRebiT Seamko, romelTa damgvirgvinebeli kontrforsebi

gumbaTs ise proporciulad miemarTeba, rom mnaxvels eCveneba,

TiTqos meCeTi cidan miwaze marTkuTxa samkuTxedis xazebiT eSvebao.

meCeTis SigniT uxvi Tavisufali sivrcea. sami sayrdeni burji arcTu ise

masiuria, Tumca gancalkevebiT dgas da TiTqos kedlebs arc ki uerTdeba.

aq gverdiTi galereebi ar gvxvdeba, amitomac pirveli STabeWdileba

meCeTis Riaoba, daucveloba da, Tu gnebavT, iolad mowyvladobaa. kontrapunqtSi

fasadTa SefuTuloba da Sida sipirquSe ki Sahzades saparaskeo

meCeTs ganumeorebel iersaxes aZlevs.


cxeli Sokoladi 115


meore SesaniSnavi mizgiTi _ suleimanies didebuli kompleqsi,

romlis mSeneblobac 1550 wels daiwyo da Svid weliwadSi dasrulda,

mravalplaniani da rTuli gegmisaa. esaa qalaqi qalaqSi, qvis monumenturi

savane, romlis SigniTac xetiali mTeli dRe SeiZleba. aq Tavs

iyris ramdenime medrese, saavadmyofo, upovarTa TavSesafari, sasadilo,

qarvasla, abano da sapirfareSo, Sadrevnebi, saTamaSo moedani

da xelosanTa rigebi, romelTa Sorisac gansakuTrebuli pativiT mWedlebi

sargeblobdnen, radgan TviTon sultani suleimani Wedurobis

ostati yofila.

suleimaniesa da aia-sofias taZars erTmaneTisagan sivrceSi daaxloebiT

erTi kilometri, xolo droSi erTi saukune aSorebs. Tumca

orive es Zegli erTi da imave xasiaTisaa. orive imperiis ayvavebis

xanaSia agebuli da erTica da meorec saxelmwifos Zalisa da didebis

gamomxatvel, imperiis Zlevamosilebis Tavisebur RaRadisad unda

qceuliyo.

{aia sofia misteriaa: galereebi, mijnebi, fardulebi...

adamiani ki, am taZarSi moxvedrili, mainc martoa da

misi saidumloc uwindeburad cxra beWdiTaa daluquli.

suleimanie, piriqiT, Ria sivrcea. RvTiuri Suqi adamians aq

TiTqos garedan ki ar anaTebs, Signidan asxivosnebs.}

Tqma ar unda, rom meCeTze muSaobisas sinans Tvalwin aia-sofias

didebuli taZari edga. misi suleimanie aia-sofias aSkara wabaZviTaa

agebuli. gegmac ki _ ori naxevargumbaTi erT RerZze, oTxi saydeni

burji da wre kvadratSi _ demonstraciulad uwindelia. magram, rogorc

Cans, xuroTmoZRvars surda, Tavisi naxelaviT berZnul formebze

islamis ideis upiratesobac daemtkicebina: sofias gumbaTi SeumCneveli

sarkmlebiT naTdeba. is taZrisagan ar gamoiyofa da Tavs

zemoT mfrinavi TefSiviT dacuravs. sinanis gumbaTis diametri ki

ufro mcirea (26 10) da dabalia (53 56), magram meCeTSi Sesuli kaci

wamsve misi uxilavi wnexis qveS eqceva, radgan uecrad sivrcis im

CqeralSi gaexveva, romelic maRali ialqnebiT zemodan qvemoT, adamianisaken

moiswrafis.

aia sofia misteriaa: galereebi, mijnebi, fardulebi... adamiani ki,

am taZarSi moxvedrili, mainc martoa da misi saidumloc uwindeburad

cxra beWdiTaa daluquli.

suleimanie, piriqiT, Ria sivrcea. RvTiuri Suqi adamians aq Ti-

Tqos garedan ki ar anaTebs, Signidan asxivosnebs. aia-sofiaSi kaci


antikurobas SeigrZnobs da droisa da formis mijnebs Tavs gonebis

meoxebiT aRwevs, sinanis meCeTi ki adamians erTbaSad da

daunaneblad eZleva, zustad ise, rogorc ufali gviboZebs sicocxles

Casaxvis momentSi!

meCeTs oTxi minareTi aqvs. misi damkveTi sultani suleimani

stambolis meoTxe mbrZanebeli iyo, xolo TaRi aTia, rac simbolurad

`osmanis meoTxe Zes~ gamoxatavs.

meCeTis gaRebisas, aTasobiT sasanTles anTebdnen. aseT gana-

Tebaze RamiTac ki garkveviT moCanda gumbaTis ulamazesi warwera

yuranis suridan: `alahia naTeli caTa da qveynisa.~

sanam `cisfer meCeTsa~ da aia-sofias Soris mdebare parkSi

vzivar da muslimur arqiteqturaze vfiqrob, amasobaSi Tanda-

Tan binddeba. moedanze Tavmoyrili mtredebi nel-nela iSlebian

da nawili Tavs aia-sofias, nawili ki `cisfer meCeTs~ afarebs.

religiuri tolerantulobis brwyinvale magaliTi! `qristiani~

da `muslimi~ mtredebi mTel sicocxles erTad atareben, magram

RamiT Tavs yvela sakuTar taZarSi miidreks.

yavaxanebi yavis naxevradmistikur surnelsa da oxSivarSi Ca-

Zirulan. me ki vdgebi, rom iqve, axlos wignebis erT saukeTeso

maRaziaSi Sesvlac movaswro. marTalia, yvela wigni iseTi Zviria,

rom mxolod gadaTvalierebas Tu SevZleb, magram mainc iq

mirCevnia, radgan biblioTekaSi ufro mSvidad da aumRvrevlad

vgrZnob Tavs, vidre muzeumad gadakeTebul taZarSi, romlis

TiToeuli sarTulis daTvaliereba TxuTmeti dolari Rirs.

mzeriT veferebi bosforis srutes da gzas maRaziisaken mivuyvebi.

aq evropul enebze saucxood gamocemul wignebSi Tanamedrove

Turquli literaturis metris _ orhan famuqis romanebicaa.

alalbedze erT-erT romans viReb, romelsac win mwerlis

interviu uZRvis _ `Cems stambolSi gamudmebiT Tovs~...

gamudmebiT Tovs famuqis stambolSi da es Tovli bizantiel

himnografTa saflavebs adneba...

aseTia qalaqi-palimfsesti, romelic RmerTma

mSvidobaSi moaxmara imas, visac misi movlis

Sno da unari aRmoaCnda.

oRond me ratomRa memSobliureba ase?

ara mgonia, mxolod bizantiuri kulturis

gamo, romelsac fsiqikur-mentaluri

aRnagobiT vekuTvni...

es qalaqi raRac Zalian sevdianad,

Zalze avbediTad magonebs Tbiliss...


aRac aranormaluri Tviseba maqvs _

iseTi rameebis mimarT miCndeba nostalgia,

rac arasodes ganmicdia, minaxavs, gamisinjavs.

vinme metyvis: eg, rac Sen gWirs,

nostalgia ki ara, ubralo interesiao.

CemTvis yvelaze axlobeli Sen xar, vinc

mkiTxulob da amitomac ver mogatyueb

_ interesi ki ara, namdvili nostalgiaa,

Tavisi depresiebiT, daRonebuli gamometyvelebiT

da areul-dareuli fiqrebiT.

ise, es Tbilisic iseTi mowyenili qalaqia,

_ miT ufro maSin, roca moRrublulia;

_ araferi mikvirs, _ gansakuTrebiT

nostalgiebi.

magari ramea adamiani _ feelosofiurad

cdilobs Tqvas is, rac yvelaze martivi

saTqmelia. mec eg mindoda, magram ar gamomdis.

SarSan mosmenili istoriebi gamaxsenda

da nostalgiac am mimarTulebiT

ganviTarda.

erTi sityviT, Zveli ambavia _

“verisbaR(eleb)i”.

baRebi, parkebi... amaTi araferi gamegeba.

arasodes hqonia Cems ojaxs ba-

RebSi da parkebSi saRamoobiT seirnobis

tradicia. albaT imitom, rom saxlSic

118 cxeli Sokoladi

avtori: sandro naveriani foto: arqivi

mSvenivrad grZnobdnen Tavs. rogorc ar

unda yofiliyo, Cemi bavSvoba, 77 nomer-

Si, Cems ezoSi maxsovs da ara romelime

baRSi an parkSi. mokled, iseTive bavS-

voba mqonda, rogoric Zalian bevr Tbilisel

biWs _ asfaltiani, miSenebebiani,

garaJebiani...

bavSvi ra, ukve 12-is viyavi, veris ba-

Ris kortebze rom daviwye varjiSi. eg

iyo da eg, meti aranairi urTierToba ar

mqonia arc baRebTan (Tu baga-baRs ar CavTvli),

arc _ parkebTan.

“verisbaRelebi magrebi iyvnen!” _ bevrisgan

msmenia es fraza. mominda game-

go, riT iyvnen magrebi da gavige kidec.

amisTvis im adamianebad gadaqceva, maTSi

SeRweva (ai, kidev erTi feelosofiuri gamovlineba)

momiwia, romlebsac “verisba-

Relebi” erqvaT.

“haidparkSi arasodes ar vyofilvar,

magram ara mgonia iq imden sensaciur, anekdotur,

fantastikur da gadasarev ambebs

yvebodnen, rogorc kirovis parkSi.

me, magaliTad, pirvelad aq gavigone,

rom sparseTis premier-ministri mosadiki

aferisti yofila, rom CerCili dRe-

Si sam boTl koniaks svams, rom trumenma

mowamla ruzvelti, rom harimani 14 wlamde

quTaisis gimnaziaSi swavlobda da

boria paiWaZe baskebTan oqros bucebiT

TamaSobda.

kirovis parkSi yoveldRe ixsnebian da

iniSnebian ministrebi, direqtorebi, gamgeebi,

redaqtorebi da miliciis ufrosebic

ki, ara marto saqarTvelosa da sabWoTa

kavSiris, aramed sazRvargareTisanic.

kirovis parki duRs da gadaduRs

pensionerebiT, jariskacebTan paemanze

mosuli SinamosamsaxureebiT, zafxulSi

uagarakod darCenili moqalaqeebiT, bavSviani

dedebiT, Sinabera dedakacebiTa

da mamakacebiT, gasaTxovari gogonebiT,

sacolo vaJkacebiT, fexburTis gulSematkivrebiT,

ubinao studentebiTa da

saerTod, studentebiT. kirovis baRSi yvela

kategoriis xalxs Tavisi kuTxe aqvs:

moWadrakeebi qveviT, myudro adgilas

magari ramea adamiani - FEELosofiurad cdilobs

Tqvas is, rac yvelaze martivi saTqmelia. mec eg

mindoda, magram ar gamomdis. SarSan mosmenili

istoriebi gamaxsenda da nostalgiac am mimarTulebiT

ganviTarda.

erTi sityviT, Zveli ambavia _ `verisbaR(eleb)i~.

sxedan, dominos moyvarulebi _ gadaWril

morebTan, fexburTis gulSematkivrebi _

wylis sokosTan, politikosebi sasauzmepavilionTan,

Seyvarebulebi _ sul qveviT,

mtirala TuTebisa da tirifebis CrdilSi,

pensionerebi _ eleqtroboZze Camokidebuli

reproduqtoris qveS, bavSviani qalebi

_ uwylo SadrevanTan, da ase Semdeg.”

nodar dumbaZe, “mziani Rame”


veris baRi iyo erTi didi universiteti,

romelSic, samwuxarod (qarTvelebis-

Tvis da sxva postsabWouri qveynebisTvisac),

mxolod qarTvelebi ismendnen “seminarebs”,

eswrebodnen “leqciebs”. bevri

verisbaReli (dResac da maSinac) maRal

Tanamdebobebze arian, ganaTleba miRebuli

aqvT msoflios wamyvan saswavlebleb-

Si, magram dResac aRiareben, rom yvelaze

didi skola maTTvis veris baRi iyo,

radgan iq, iswavleboda is, rasac verc

erT saxelmZRvaneloSi ver amoikiTxav.

veris baRis araoficialuri klubi

stiqiurad Camoyalibda. is bunebrivad

Seiqmna imitom, rom adamianebs erTmaneTTan

Sexvedra da Tavisufali azris

gamoTqma, gacvla-gamocvla surdaT.

cnobilia, rom verisbaRelebis moZraoba

fexburTiT daiwyo _ gulSematkivrebis

SexvedrebiT. Tumca, bevrisTvis es,

ubralod, sababi iyo. yovel SemTxvevaSi,

baRSi iseTi xalxi dadioda, romlebic

sxvadasxva dargSi wamyvani specialistebi

iyvnen. arada, zogierTi gauTviTcnobierebeli

maT laybobaSi RamismTevelebs da

usaqmurebs eZaxda. sinamdvileSi ki, veris

baRi unikaluri fenomeni iyo, romelmac

Taobebze moaxdina gavlena da qalaquri

mimdinareobebi, humanurobis dauwereli

saxelmZRvaneloebi Seqmna...

klubi Ria cis qveS ikribeboda. mas aSkarad

hqonda politikuri elferi.

gansxvavebuli politikuri azrovneba

da izolirebul yofasTan brZola

yvelaze metad ruseTis imperializmis

mimarT vlindeboda. arada maSin, komunistur

reJimTan brZola daxvretiT Tu

ara, gadasaxlebiT mainc mTavrdeboda.

verisbaRelebs safuZvlianad akontrolebda

sabWoTa Sida agentura. agentebi

baRSic dadiodnen da “baRelis” saxelsac

atarebdnen, magram WeSmaritma verisba-

Relebma zustad icodnen, vin iyo agenti

da vin _ ara. saocari ki is aris, rom

arasodes arcerTi verisbaReli sukSi ar

daubarebiaT. albaT, adgilobrivi xelisufleba

am faqts Semwynareblurad uyurebda,

an saerTodac eridebodnen maTi

arsebobis sazogadod gamomzeurebas.

zusti TariRis dasaxeleba, Tu rodis

gaCnda moZraoba “verisbaRelebi”, rTulia.

es xom araoficialuri organizacia

iyo, romelic dRiTi dRe izrdeboda,

ufro masiuri xdeboda. zogisTvis es 58-

Si daiwyo _ maSin, roca SvedeTSi, fex-

veris baRi unikaluri fenomeni iyo, romelmac

Taobebze moaxdina gavlena da qalaquri

mimdinareobebi da adamianurobis dauwereli

saxelmZRvaneloebi Seqmna...

burTis msoflio Cempionatze braziliis

erovnulma nakrebma pirveloba moipova,

xalxma ki (qarTvelebma) araferi icoda

amis Sesaxeb. maSin mixvdnen, Tu raoden

izolirebul qveyanaSi cxovroben _ ar

icodnen is, rac mTelma msofliom icoda,

patara bavSvmac ki. zogic maSin dainteresda

verisbaRelebis azriT, rodesac

sabWoTa sistema Cexoslovakias gadawvda.

mokled, rTulia zusti TariRis dasaxeleba

imitom, rom es aravin icis.

droTa ganmavlobaSi verisbaRelebis

SesaZleblobebi gaizarda _ sxvadasxva

wyarodan uamrav informacias iRebdnen.

wyaroebs, ra Tqma unda, Tavad warmoadgendnen:

verisbaRelebi mecnierebi,

profesorebi, sportsmenebi, xelovanebi

iyvnen... am xalxs Camohqonda informacia

im qveynebidan, romelSic gastrolebze,

Tu oficialur Sexvedrebze wasvla uwevdaT.

informaciis raodenoba imdenad

gaizarda, rom verisbaRelebi folklendis

kunZulebze msjelobdnen _ Tu vis

ekuTvnoda is _ argentinas Tu ingliss;

ra Sedegs moutanda msoflios civi omi;

ratom Setenes li harvi osvalds kenedis

mkvleloba da vin SeukveTa uiliam

manCesters “kenedis mkvlelobis” dawe-

ra; erTi sityviT, verisbaRelebi erTaderTi

jgufi iyo, romelic im informacias

flobda, rasac sabWoTa sistema

mosaxleobas umalavda. Tu rame problemuri

iyo da gamosavali unda moeZebnaT,

nebismier sakiTxze imdenad amomwuravad

msjelobdnen, ar SeiZleboda saRi azri

ar gaCeniliyo.

rac ar unda iyos da sadac ar unda

iyos, Tu xalxisgan Semdgari jgufia, ese

igi maT winamZRoli sWirdeba, mmarTveli,

an ra vici, uamravi epiTeti arsebobs

am sityvisa. baRelebisTvis aseTi, qarTlos

svaniZe iyo. “beladi” _ ase eZaxdnen

mas. ra Tqma unda, “beladi” imis gamo ar

SeurqmeviaT, rom proletariatis mamas,

vladimer ilias Zes hgavda. ara, ubralod,

beladis TvisebebiT bunebrivad

iyo dajildoebuli. egeTi, beladuri

iyo _ verisbaRelebis guru. yvela cdilobda,

misi guli moego, magram amas

mxolod imitom akeTebdnen, rom misTvis

esiamovnebinaT da araviTar SemTxvevaSi

gamorCenis mizniT. magaliTad, aleqsandre

rondeli _ umcrosi Taobis verisba-

Reli _ belads mTeli dRis ganmavloba-

Si axal-axal informacias awvdida. mere,

saRamos, batoni qarTlosi Taviseburad

cxeli Sokoladi 119


vfiqrob, verisbaRelebs dRes rom earsebaT,

es umZlavresi sainformacio saagento iqneboda.

isini suldgmulobdnen informaciebiT, romlebic

maT gonebas asazrdoebda da stimuls matebda, rom

Tavisufal qveyanaSi ecxovraT.

gadascemda am ambebs danarCen verisbaRelebs,

isini ki pirdaRebulni usmendnen,

saidan amdeni informaciao.

vfiqrob, verisbaRelebs dRes rom

earsebaT, es umZlavresi sainformacio

saagento iqneboda. isini suldgmulobdnen

informaciebiT, romlebic maT gonebas

asazrdoebda da stimuls matebda,

rom Tavisufal qveyanaSi ecxovraT. SedarebiT

umcrosi Taobis verisbaRelebi

dRes ixseneben, Tu rogor isxdnen dilidan

saRamomde radiosTan da “BBC”-s

usmendnen. erT-erTma verisbaRelma isic

Tqva, erTi, mezoblis karze ar mqonda

yuri midebuli da imasac vnanobo. es iumoria,

ra Tqma unda. “iumori” ki is aris,

rac veris baRSi yvelaze Warbad vlindeboda.

ar meguleba adamiani, nodar dumbaZis

moTxrobebi rom ar hqondes wakiTxuli

da kiTxvisas bevri ar ecinos. nodar

dumbaZe uxucesi Taobis verisbaReli

iyo da misi iumori, literaturuli gmirebi,

ambebi veris baRSi ibadeboda. er-

Txel, nodar dumbaZe baRSi skamze iwva,

Tvalebi minabuli hqonda da yvelas ego-

120 cxeli Sokoladi

na, Zinavso. baRelebi ki am dros, erTmaneTs

exumrebodnen. ucbad nodar dumba-

Ze wamoxta da gaiqca. sad gaiqca, es mere

gaxda cnobili, roca nodar dumbaZem

romani “mziani Rame” dawera da leninis

premia miiRo.

“_ gapon, rame axali ambavi gecodineba!

_ sTxova gogia demetraZem.

_ guSin amerikis xmam gadmosca espanuri

WianWvelis wvens Tma amohyavso. _ ar

gaawbila gaponam.

_ amis deda vatire, Cveni rom WianWvelac

ar varga! _ gadaisva melot Tavze

xeli gogiam.

_ raSia saqme? _ ikiTxa axalmosulma

karlom, romelsac Tan patara, didTvaleba,

cxvirgabuStuli da Worfliani biWi

axlda.

_ karlos gaumarjos! visia eg biWi? _

vkiTxe me.

_ Cemi disSvilia.

_ ra gqvia, biWi?

_ gia!

_ yoCaR!

_ leqsi ici? _ hkiTxa qarTlosma.

_ vici!

_ aba, Tqvi!

_ ar minda! _ uTxra biWma da biZamiss

saxelo daqaCa, wavideTo.

_ dajeqi, sad unda wavideT! _ waartya

TavSi xeli biZam. bavSvi dajda.

_ dRes eqimTan myavda! _ Tqva karlom.

_ avad aris? _ vkiTxe me.

_ avad ara, mxeciviT aris!

_ raRad gyavda eqimTan?

_ gvagiJebs, kaco, vunderkindia, nebismier

cifrebs yofs, amravlebs, umatebs da

aklebs...

_ kargi, Tu Zma xar! _ gaukvirda gaponas.

_ gia, samjer sami ramdenia? _ hkiTxa bi-

Zamisma.

_ cxra! _ Tqva Tvalis dauxamxameblad

bavSvma.

_ biWos! _ gagvikvirda Cven.

_ TerTmets gamovakloT ori?

_ cxra!

_ 1712-s gamovakloT 1703?

_ cxra!

_ vaa!!! _ aRmogvxda gancvifrebisagan.

bavSvi RvTis kalTidan CamovardniliviT

idga Cvens win da SaravandediRa aklda Tavze.

_ moica, Tu Zma xar, axla me vkiTxav! _

Tqva gaponam.

_ sxvis SekiTxvebs ver itans. _ aarida

Txovnas Tavi biZam.

_ erTi magaliTi da morCa! _ ar daixia

ukan gaponam.

_ wadi, biWo, iTamaSe! _ isev wamohkra


TavSi xeli biZam.

_ TavSi xels nu urtyam, rame ar mouvides!

_ SeeSinda qarTloss.

_ ors mivumatoT oTxi ramdenia, biWi? _

ar acala wasvla gaponam.

_ cxra! _ aafaxula Tvalebi patara geniosma

_ biWebs kivili autydaT. me skamidan

gadmovvardi.

_ gasagebia! _ Tqva gaponam.

_ es ki yofila eqimTan misayvani! _ Tqva

qarTlosma.

_ ramdeni wlis xar, biWi? _ vkiTxe me,

suli rom moviTqvi.

_ cxra! _ Tqva biWma da gaiqca.

_ disSvili biZas ase damsgavsebodes, ar

minaxavs! _ auCuyda guli elgujas.

_ kretino, magxela rom iyavi, cxramde

Tvla icodi? _ gaiqaCa elgujaze karlo.

_ mere rao eqimma? _ hkiTxa qarTlosma.

_ mixedeT bavSvso!

_ mixedeT, droze mixedeT! _ sTxova gogia

demetraZem.

_ damcini? _ ikiTxa karlom.

_ Cemi dasacini ra gWirs, me ra menaRvleba,

musxeliSvilma ikiTxos, or weliwadSi,

ase Tu iangariSa magan, umuSevars datovebs.

_ Tqva gogia demetraZem.”

nodar dumbaZe, “mziani Rame”

vinc verisbaRelebis periodSi cxovrobda,

dRemde hgonia, rom isini fexburTis

Tavgadakluli gulSematkivrebi

iyvnen da meti araferi. isini cdebodnen,

magram TiToeul verisbaRelSi fexbur-

Ti sisxliT xorcamde iyo gamjdari.

“ _ qarTloss gaumarjos.

_ fexburTze iyavi?

_ ara! _ qarTlosi Cems gverdiT dajda.

_ ratom?

_ ar miyvars fexburTi. _ vuTxari me.

_ aba, ra giyvars, biWo? _ gaiRima qarTlosma.

_ felamuSi. _ gavuRime mec.

_ wamoiRe xolme fexburTze da iq Wame. _

mirCia qarTlosma.

_ egre vizam dReidan. _ davpirdi me.

_ Sen rom basas TamaSi genaxa dRes, Wkuas

daanTxevdi.

_ ra qna aseTi?

_ marRaniam burTi xeliT gaugora

xoWos, xoWom grZeli pasi misca avTos,

avTom driblingiT waiRo, ori mcveli,

basas rom edga, uceb moswyda adgils da

avTosken wamovida... basa marcxena frTaze

gavarda, tyuilia, eg rom uburTod Tama-

Sobs. avTom CarTo mesame siCqare. axla

win sami kaci edga, aWama erTs, meores da

grZeli pasi misca gagniZes. marjvena fr-

Taze gagniZem burTi gaaCera. yvelas egona,

basas miscemso, ise Sevarda sajarimoze.

oTxma kacma Caketa uceb da am dros gagniZem

isev avTos daubruna, avTo carieli

iyo, miiRo Tu ara, daartya, iseTi cucurma

burTi iyo, RmerTi ver aiRebda. Wama ia-

Sinma, marjvniv gadaxta da Zels Seaskda,

burTi marcxniv Segorda, adgoma aRar undoda

sawyal iaSins.

_ basam raRa gaakeTa? _ vkiTxe me. qarTloss

saxe moengra.

_ ra unda gelaparako, kretini xar! _ mi-

Txra man da xeli Caiqnia.

_ bolo-bolo vin moigo? _ ar moveSvi

me.

_ iRbali ara gvaqvs, Tavze vasxediT,

imaT moiges: oTxiT erTi.

_ magrad gviTamaSia!

_ ar ginaxavs da ra unda gelaparako.

naRdi diriJoria basa, naRdi. stravinskia.

_ aRtacebiT wamoiZaxa qarTlosma da Semokrebil

biWebs gadaxeda.

_ Senc kaci ginaxia da elaparakebi! _

uTxra elgujam qarTloss. xeliT gamwia

da Cemsa da qarTloss Soris Cajda. biWebma

gaicines.

_ imis deda vatire, vinc fexburTze Tqva

sportiao, _ Tqva qarTlosma.

_ aba, ra aris? _ vkiTxe me.

_ naRdi xelovnebaa! _ Tqva gogia demetraZem.

_ maS, beThoveni vinRa aris? _ vkiTxe me.

_ morCi, kaco, Tavis saqmeSi basa beThovenic

aris da karuzoc.

_ romel saqmeSi?

_ romelSi da sportSi. _ cxviri cxvirze

momado gogiam.

_ ese igi fexburTi mainc sporti yofila!

_ daviWire sityvaze.

_ sporti, Sen rom leqsebs wer, is aris!

_ momiWra qarTlosma. kmayofilma msmenelebma

taSi daukres. Cemi leqsebis imedi

rom mqonoda, kamaTs gavagrZelebdi, ver

vende da gaCumeba varCie.

_ mokete? _ mkiTxa elgujam.

erTxel, nodar dumbaZe baRSi skamze iwva,

Tvalebi minabuli hqonda da yvelas egona, Zinavso.

baRelebi ki am dros, erTmaneTs exumrebodnen.

ucbad nodar dumbaZe wamoxta da gaiqca. sad gaiqca,

es mere gaxda cnobili, roca nodar dumbaZem romani

`mziani Rame~ dawera da leninis premia miiRo.

_ movkete! _ vuTxari me da pirze xeli

avifare.

_ morCa, fexburTi xelovnebaa! _ daaskvna

gogiam da mxarze xeli damartya.

_ ki batono, basa beThovenia, avTo mocartia,

gagniZe servantesia, xoWolava

tolstoia, marRania mark tveni da kaloevi

puSkini. ki batono...

_ miqelanjelo ar gamomitovo, Tu Zma

cxeli Sokoladi 121


xar! _ mTxova nodar dvalma, romelsac

zedmetsaxelad gaponas veZaxdiT. yvelas

gagvecina...”

nodar dumbaZe, “mziani Rame”

mokled, egrea _ fexburTiT cxovrobdnen.

im dros, saqarTveloSi, saqar-

TveloSi ki ara, mTels sabWoTa kavSirSi

ucxouri fexburTis translaciebi ar

xorcieldeboda, ris gamoc verisbaRelebs

aTasgvari maqinaciebis Catareba

uwevdaT, ama Tu im matCis angariSi rom

gaegoT. TamaSis yurebaze laparakic xom

zedmetia. erT mSvenier dResac gaCnda

“pantiani” _ adgili, sadac fexburTis

gulSematkivrebis mravalaTasiani armia

manqanebiT da Tavisi televizorebiT midioda

da fexburTs iq uyurebda. pantiani

iyo erTaderTi adgili, sadac TurqeTis

arxebs iWerda da xalxs fexbur-

Tis yurebis saSualeba eZleoda. magram

Zalian bevrma ar icis, rom pantianis

aRmoCena verisbaRelebis damsaxurebaa,

kerZod batoni nugzar peroniZis. batonma

nugzarma da misma Zmam icodnen, rom

yarsSi idga gamaZlierebeli lokatori.

isic icodnen, rom televiziis gavrceleba

pirdapirxazovania. universitetis

fizikosebisgan konsultaciebi miiRes.

ifiqres, sad SeiZleboda TurqeTis arxebi

daeWira da pantiani airCies _ yvelaze

axlos iyo. avidnen pantianSi, mezoblis

manqanaSi 12-voltiani televizori

Cadges, antena gareT gamoayofines da

TurqeTic daiWires. mere daiwyo didi

moZraoba pantianisken _ mTeli Tbilisi

dadioda...

erT dros xmebi dadioda, “nato”-s

kosmiuri dazverva dainteresebula _

ra iyo es aTasobiT manqanisgan Semdgari

ganaTebuli kolona da sad midioda.

jarebis gadaadgilebac egonaT. qar-

Tuli specsamsaxurebic dainteresdnen

pantianSi mimavali kolonebiT, magram

rodesac Seityves raSic iyo saqme, Tvi-

Tonac adiodnen, TamaSebs iwerdnen da

patiaSvilisTvis CahqondaT, romelic

verisbaRelebs yoveli TamaSis Semdeg

madlobebs swiravda.

verisbaRelebs boris paiWaZis saxelobis

dinamos stadionze TavianTi seqtori

dResac aqvT _ me-13 seqtori. Zveli

gulSematkivari yovelTvis cdilobda

iseTi bileTi eyida, romelic me-13 seqtorTan

axlos iqneboda. verisbaRelebi

moTamaSeebis misamarTiT arasodes

iZaxdnen uSver sityvebs; mowinaaRmdege

gunds, Tu man kargad iTamaSa, taSiT da

fexze adgomiT acilebdnen da rac yvelaze

mTavaria _ Tavad fexburTelebs _

dinamoelebs _ xelisgulze atarebdnen,

bevr rameSi exmarebodnen da Tu saWiro

xdeboda, maT TamaSSi Tu arCeul strategiaSi

Sesworebebic SehqondaT. Zalian

xSirad, mwvrTnelebi verisbaRelebis

rCevebs iTvaliswinebdnen, rac gundze

dadebiTad isaxeboda. yovel SemTxvevaSi,

verisbaRelebs boris paiWaZis saxelobis

dinamos stadionze TavianTi seqtori dResac aqvT

_ me-13 seqtori. Zveli gulSematkivari yovelTvis

cdilobda iseTi bileTi eyida, romelic me-13

seqtorTan axlos iqneboda.

122 cxeli Sokoladi

arasodes ugulebeluyviaT maTi azri.

qarTlos svaniZes _ belads _ daviT

yifiani, didi daviT yifiani, verisba-

Reli daviT yifiani Tavad wauyvania

qalaqgareT, mSvid garemoSi travmis

mosaSuSeblad; verisbaRelebs travmirebuli

fexburTelebisTvis iseTi wamlebi

moqondaT, romelsac fexburTis federacia

da klubis xelmZRvanelobac ver

Soulobda; verisbaRelebi axalgazrda

fexburTelebs sxvadasxvanairi saSualebiT

stimuls matebdnen _ erTs gogi demetraZis

Camotanil bekenbaueris bucebs

Cuqnidnen, meore _ rusTavis gundidan

“dinamoSi” miyavdaT sinjebze, mesames _

sadebiuto TamaSis dasrulebis Semdeg,

fexze adgomiT ukravdnen taSs da... ar

vici, meti ra SeiZleba axalgazrda fexburTels

gaukeTos adamianma?! yvelafers

rom Tavi davaneboT, Tavad fexburTelebi

_ is fexburTelebi, romlebsac

oqros Taobas veZaxiT _ ambobdnen:

yvelaze didi stimuli CvenTvis verisba-

Relebi iyvneno.

vici, rom verasodes gadmovcem im fenomens

rasac “verisbaR(eleb)i” ewodeba

da es, albaT, im Cemi aranormaluri Tvisebis

_ gaugebari nostalgiis bralia:

ar SemiZlia da romc SemeZlos, ar minda

gadmovce is, rac nostalgias mimZafrebs.

nostalgia, depresia da areul-dareuli

fiqrebi ki, axla aRar maqvs imitom,

rom veris baRSi aRarcerTi verisbaReli

aRar dadis da iqauroba, ubralod,

warsulis nasoflars hgavs.


mis.: faliaSvilis 65

tel.: 29 36 74

cxeli Sokoladi 123


espanurifotomoTxrobebi

merve saocreba

(kapadukiuri ardadegebi)

124 cxeli Sokoladi

am qveyanas merve saocrebas imitom

uwodeben, rom mTels msoflio-

Si Znelad Tu naxavT miwas, romelic

ase erTnairad aRafrTovanebs nebismier

adamians da kapadukiis sanaxavad,

msoflios nebismieri qveynis

moqalaqeebi aTasobiT kilometrebs

gamoivlian xolme, rom sakuTari

TvaliT naxon saocreba, romelsac

Zvelsparsulad katpatuka hqvia. am

qveyanaSi marTla nebismieri saxelmwifos

moqalaqes naxavT advilad

da Znelad ki mxolod saqarTvelos

moqalaqeebs, miuxedavad imisa, rom

qarTvelebisTvis kapadukiaSi moxvedra

yvelaze advilia. advilia, radgan

es saocari qveyana Cveni mezobeli

saxelmwifos, amJamindeli TurqeTis

teritoriaze mdebareobs da

saqarTvelosgan kapadukias mxolod

ubralo mondomeba aSorebs. mxolod

mondomeba da Zalian cota fuli

sWirdeba TurqeTSi mogzaurobas, Tu

mogzauroba giyvars da im kulturis

gacnobac gainteresebs, romelTanac

Seni warsulic aris dakavSirebuli

da marTalia TurqeTis respublikas

yovelwliurad uamravi, aTasobiT

qarTveli stumrobs, kapadukiaSi

arcerTi maTgani ar Segvxvedria.

Cveni mokrZalebuli survili da mizanic,

am saswaulis Sesaxeb filmi

gadagveRo, swored zemoTqmulmac

ganapiroba.

Zveli kapadukielebi ara mxolod

mezoblebi, Cveni naTesavebic iyvnen

da maTi istoria Cveni Tavgadasavlis

nawilic aris. kapadokiis istoria ki,

avtori: daTo turaSvili

foto: melisa oneli

ramdenime milioni wlis winaT iwyeba,

roca sami vulkanis amofrqvevam

asi kilometris radiusis teritoriaze

Zalian ucnauri formis, magram

ulamazesi landSafti warmoSva.

Tumca wvimisa da eroziis, aseve

sxva bunebrivi movlenebis garda,

am saocrebis SeqmnaSi, mogvianebiT,

adamianmac miiRo monawileoba da kapadukia

bunebisa da adamianis mier

Seqmnili albaT yvelaze brwyinvale

harmoniaa dedamiwis zurgze.

am miwis Zveli saxeli ki (katpatuka),

Zvelsparsulad TeTri cxenebis

qveyanas niSnavs da albaT odes-

Rac, aqaur simSvides ulamazesi Te-

Tri cxenebi arRvevdnen kidec, magram

TandaTanobiT, saukuneebis manZilze,

es miwa adamianebis sacxovrisad iqca

da adamianebma es ucnauri, marTlac

uCveulo, mistikiTa da idumalebiT

savse qveyana Seqmnes. idumalebiT moculi

kapadukia pirvelive saukuneSi

aRmoaCines pirvelma qristianebma,

rogorc miwa, romelic yvelaze ukeT

daicavda maT devnisa da Seviwrovebisagan.

Tumca adamianebi aq axal

welTaRricxvamde didi xniT adre,

uxsovari droidan cxovrobdnen da

swored aq, kapadukiaSia aRmoCenili

dRemde uZvelesi adamianis ConCxi,

romelsac tvinis operacia gaukeTes.

Tavis qalis trepanacias saukuneebis

win, rogorc cnobilia, xevsureTSic

akeTebdnen, Tumca es paraleli ar

aris erTaderTi, rac saqarTvelos

kapadukiasTan akavSirebs da jer kidev

ioseb flaviusi aRniSnavda, rom


cxeli Sokoladi 125


kapadukiis mnaxvels ara mxolod is kultura aRafrTovanebs, rasac

aq, saukuneebis manZilze, sxvadasxva xalxi qmnida, aramed saxlebic ki,

sadac es xalxi cxovrobda. Cveulebrivi sacxovrebeli saxlebic ki ise

Serwymulia garemosa da landSaftTan, imdenad zustad da gemovnebiTaa

gamoyenebuli am reliefis Taviseburebani, rom gulwrfelad gikvirs.

kapadukiis gviandeli, xeTuri gaer-

Tianebis TabalTa samefos xalxi,

genetikurad qarTul samyaros ena-

Tesaveboda. Tobel-iberis igiveobis

versia gviandeli xanis avtorebmac

gaiziares da maT Soris qarTvelma

istorikosebmac. ivane javaxiSvilic

Tvlida, rom ara mxolod kapadukia-

Si, aramed anatoliis sxva miwebzec

protoqarTuli mosaxleobda cxovrobda

uxsovari droidan. Tumca

aqac icvleboda eTniuri elementi,

rogorc sxvagan da kapadukiaSi xe-

Tebi da Tabalebi asurelebma Secvales,

mere skitebma da kimerielebma,

sparselebma da romaelebma, berZnebma

da arabebma. bolos, meTerTmete

saukuneSi kapadukia Turq-selCukebma

daipyres da 1399 wlidan es qveyana

osmaleTis imperiis Semadgeneli

nawili gaxda.

gasakviri sulac ar aris momxdur-

Ta simravle aq, am qveyanaSi, sadac

aRmosavleTidan dasavleTisaken mimavali

mTavari saqaravne gza gadioda.

am gziT modiodnen da midiodnen

xalxebi da civilizaciebi, magram

ukvalod aq TiTqmis aravis Cauvlia

da kapadukia amitomac aris mravali

kulturis sinTezi da maT Soris

(CvenTvis yvelaze saintereso) qar-

Tuli kvalic arsebobs.

arsebobs wyaro, romlis mixedvi-

Tac kapadukiis ramdenime qarTulma

sofelma meoce saukunemdec moaRwia

da maTi naSTi dRevandel Turqul

toponomikaSic ikiTxeba. adgilTa

iseTi saxelwodebebi, rogoricaa

nazraxuli da Toxarisi, xaSuri da

gorji, TuTi da kaxTa, TavisTavad,

mravalze da Cvenze ukeT metyveleben

da am mxriv gansakuTrebiT dainteresebul

adamianebs, sixaruliT

vurCevdiT zurab batiaSvilis wigns

`kabadokia~, romelsac Cvenc siamovnebiT

davesesxeT...

126 cxeli Sokoladi

magram iqac ki, sadac arasodes

ucxovriaT qarTvelebs an Cvens na-

Tesavebs, qarTvelebi mainc cdilobdnen

qarTul eklesia-monastrebis

aSenebas da ra gasakviria maTi

daarseba mezobel kapadukiaSi, Tu

Soreul palestinaSic ki, Sua saukuneebSi

ramdenime aTeuli qarTuli

monasteri moqmedebda. amitomac

gvgonia, rom kapadukiaSi, adre Tu

gvian, aucileblad miakvleven sxva

qarTul eklesiasac, magram jer-jerobiT

aseTi mxolod erTi qarTuli

eklesiaa ihlaras xeobaSi, romelic

erTma qarTvelma qalbatonma XIII

saukunis bolos daaarsa. is qarTveli

qalbatoni (Cveni varaudiT), Tamar

mefis SviliSvili, seljukeTis

imperiis ulamazesi dedofali gurji-xaTuni

iyo da ihlaras xeoba ki,

marTlac hgavs Soreuli kolorados

romeliRac kanions.

kapadukiis mnaxvels ara mxolod

is kultura aRafrTovanebs, rasac

aq, saukuneebis manZilze, sxvadasxva

xalxi qmnida, aramed saxlebic ki,

sadac es xalxi cxovrobda. Cveulebrivi

sacxovrebeli saxlebic ki

ise Serwymulia garemosa da land-

SaftTan, imdenad zustad da gemovnebiTaa

gamoyenebuli am reliefis

Taviseburebani, rom gulwrfelad

gikvirs; gikvirs, rom Cvens epoqa-

Si, aseT teqnokratiul pirobebSic

ki, Turme SesaZlebelia bunebasTan

harmoniulad Tanacxovreba da Tu

amas adamianebi saukuneebis manZilze

warmatebiT axerxebdnen, dRevandeli

urbanistuli disharmoniebi araTu

samwuxaroa, janmrTelobisTvisac

mavnea.

kapadukiis senakebsa da gamoqvabulebSi,

qvaSi gamokveTil sastumroebSi

imdenad komfortulad

grZnob Tavs adamiani, rom aq moxvedril

nebismier qarTvels albaT

CvensaviT gauxardeba, Tu Turqe-

Tis xelisufleba arasodes miscems

mSeneblobis uflebas romelime

qarTul kompanias da sruliad gaumarTlebeli,

Seusabamo da mravalsarTuliani

nagebobebi kapadukiaSi

arasodes gaCndeba. am qveyanaSi miwis

zemoT mravalsarTuliani Senoba ar

arsebobs, magram miwis qvemoT, nebismier

mnaxvels namdvili saswauli

elodeba, radgan kapadukiis miwisqveSa

mravalsarTuliani qalaqebis

naxva namdvil Soks iwvevs, romelic

zemoT amosvlisa da miwaze dabrunebis

Semdegac, karga xans grZeldeba.

kapadukiaSi dReisaTvis 36 aseTi

miwisqveSa qalaqia aRmoCenili, magram

maTi zusti raodenoba aravin

icis. aravin icis am miwisqveSa qalaqebis

Seqmnis dro da mizezic, Tumca

mizani gasagebia da adamianebi TavdacvisTvis

aSenebdnen am uCveulo

qalaqebs, sadac yvelaferi iyo, rac

nebismieri, Cveulebrivi qalaqisTvis

aris damaxasiaTebeli: sacxovrebeli

oTaxebi da salocavebi, skolebi da

biblioTekebi, maRaziebi da marnebi,

saavadmyofoebi da sasaflaoebi.

es miwisqveSa rva, cxra da zogjer

aTsarTuliani qalaqebi erTmaneTTan

mravalkilometriani gvirabebiT

iyvnen dakavSirebuli, Tumca

gvirabebis didi nawili amJamad aRar

arsebobs. arsebobs ramdenime versia

kapadukiis miwisqveSa qalaqebis

Seqmnis Sesaxeb da mecnierTa nawili

miiCnevs, rom es miwisqveSa qalaqebi

romaelebisagan devnilma pirvelma

qristianebma aages. sxvebi fiqroben,

rom aq arabebis Tavdasxmebisagan

SeSinebuli adamianebi imalebodnen,

magram wyaroebis mixedviT, kapadukiis

miwisqveSa qalaqebSi jer kidev

qristes Sobamde ramdenime saukuniT

adre cxovrobdnen xeTebi da Sei-

Zleba amitomac fiqrobs Sveicarie


cxeli Sokoladi 127


Cveni barseloneli megzuric iseTi SeSinebuli iyo, rom im ori saaTis

manZilze, rac miwisqveS gavatareT, gamudmebiT Tavis gasamxneveblad,

manu Caos simRerebs RiRinebda, miuxedavad imisa, rom kapadukiis

miwisqveSa qalaqebi, Cvengan gansxvavebiT, ukve nanaxi hqonda.

li mecnieri erik fon danikeni, rom

es qalaqebi sahaero Tavdasxmebisagan

Tavdasacavadaa gaTxrili. misi

azriT, Tavdamsxmelebi ucxoplanetelebi

iyvnen da Tanamedrove inJinrebic

adastureben, rom es adgilebi,

atomuri omis SemTxvevaSi, sauke-

Teso TavSesafaria. zogierTi aseTi

qalaqi ki ormoc aTas adamiansac

itevda, Tumca es saidumlo jer-jerobiT

isev amouxsnelia da rogorc

yvelaferi ucnobi da amouxsneli,

interesis garda, SiSsac iwvevs. Cveni

barseloneli megzuric iseTi SeSinebuli

iyo, rom im ori saaTis manZilze

(rac miwisqveS gavatareT), gamudmebiT

(Tavis gasamxneveblad), manu

Caos simRerebs RiRinebda, miuxeda-

128 cxeli Sokoladi

vad imisa, rom kapadukiis miwisqveSa

qalaqebi, Cvengan gansxvavebiT, ukve

nanaxi hqonda. Cvenc sakmaod SevSindiT

(ukve mesame sarTulze), magram

meSvidemde mainc CavaRwieT, miuxedavad

imisa, rom ukve mexuTeze Zalian

Segvcivda. miwis zemoT Zalian

cxeloda, magram haerze amosulebma

Zalian swrafad viareT zelvamde,

romelic aseve Sokismomgvreli qalaqia,

oRond miwis zemoT da Tanac

zelvaSi, sul sxva siurprizi

gveloda. namdvilad ar vicodi da

verc warmovidgendi, rom vazi (Turme)

qviSaSic xarobs da izrdeba da

qviSaSi damwifebuli yurZeni siamovnebiT

gavsinjeT. qviSaSi moweuli

rqawiTelic iseTive gemrieli aR-

moCnda, rogorc im saRamos zelvaSi

nagemi Rvino. rasakvirvelia, es ar

iyo mSobliuri, marcvalSimzeCamdgari

rqawiTeli, magram ise Zalian

hgavda Cveneburs, rom kapadukiuri

yurZnis Wamisas, goCa abaSiZem Tavi

ver Seikava da marTalia zomieri, magram

mainc cremli Camougorda. amis

Semdeg, kapadukiuri Rvinis kargi

xarisxi sulac aRar iyo gasakviri

da miT umetes imis gaTvaliswinebiT,

rom aqauri berebi saukuneebis

manZilze misdevdnen mevenaxeobasa

da meRvineobas. Tumca kapadukiaSi

saqarTvelo isedac gagaxsendeba,

radgan es qveyana wminda ninos samSobloa.

swored aq, kabadokiaSi dawnuli

vazis jvriT SemobrZanda wminda


legendis mixedviT, pirveli safosto mtredebi swored kapadukielebi

iyvnen, Tumca am qveyanaSi legendebsa da realobas Soris zRvari

ar arsebobs da Tu marTlac gindaT irealur samyaroSi moxvdeT,

aucileblad imogzaureT mezobel qveyanaSi.

nino saqarTveloSi – qveyanaSi, sadac

igi samudamod darCa. saqarTvelos

samudamod daukavSirda wminda

giorgic da sityva popularuli, albaT,

uadgilo da Seusabamoa, magram

im sityvis moZebnac Znelia, romelic

zustad gamoxatavs qarTvelobis damokidebulebas

wminda giorgis mimarT

da am kultisadmi siyvarulsa

da Tayvaniscemas saqarTveloSi analogi

ara aqvs mravali mizezis gamo.

sxva wamebulTagan gansxvavebiT, yoveli

qarTuli dRe swored wminda

giorgis saxelobisaa, rogorc TiTqmis

yoveli meore taZari saqarTveloSi,

magram am siyvaruls aqvs erTi

mniSvnelovani mizezi da safuZveli

– wminda giorgi kapadukieli iyo.

es ki Cveni winaprebisTvis yovelTvis

130 cxeli Sokoladi

sisxlisa da xorcis nawils niSnavda

da amitomac, es gansakuTrebuli siyvaruli

sulac ar iyo SemTxveviTi

da genetiuri mexsierebis wyalobiT,

igi dResac arsebobs saqarTveloSi.

Tumca kapadukia sxva didi wmindanebis

samSobloc iyo da aq moRvaweobdnen

grigol RvTismetyvelic da

basili kesarielic, grigol noselic

da sxva mamebic, romlebic qmnidnen

kidec kapadukiis idumalebas, werdnen

da Targmnidnen wignebs, loculobdnen

mSvidobisa da siyvarulisaTvis..

aq, kabadokiaSi aTeul aTasobiT

beri erTdroulad loculobda saqristianosaTvis,

adamianebisaTvis,

mTeli samyarosaTvis...

TiTqos mTeli samyaros mtrede-

bic mxolod aq ikeTebdnen budeebs

da arsad sxvagan mtredebis imdeni

bude ar arsebobs, ramdenic kapadukiaSi.

legendis mixedviTac, pirveli

safosto mtredebi swored kapadukielebi

iyvnen, Tumca am qveyanaSi

legendebsa da realobas Soris zRvari

ar arsebobs da Tu marTlac

gindaT irealur samyaroSi moxvdeT,

aucileblad imogzaureT mezobel

qveyanaSi, sadac naxavT merve saocrebas,

romelsac danarCeni Svidi

saocreba, verc ki Seedreba...

P.S. kapadukiaze filmis gadaRebisas

gaweuli daxmarebisTvis avtori did

madlobas uxdis TurqeTis saelCos

saqarTveloSi, “gaerTianebul qar-

Tul banks” da kompania “interkontinetals”.


Ceuli samkaulebi

Tanamedrove dizainerebisgan

leseliZis q. 31 tel.: 26 90 64 sales@baccaratjewelry.biz


giorgi gvaxaria / cremliani saTvale

ilustracia: maia sumbaZe

nawili mecxre 1981

`es biWi kargad TamaSobs~...

132 cxeli Sokoladi


`es biWi kargad TamaSobs... fexis cerebze dgebao~, _ amtkiceben

qarTvelebi. ar vici, ar vici...

yovel SemTxvevaSi, 1981 wlis saqarTveloSi qarTveli qalebi

sul sxva biWze kargavdnen Wkuas _ koWl biWze (naiarevi

`figuriT~), romelic eqsperimentebis siyvarulma da metismetma

cnobismoyvareobam xeibrad aqcia.

ara, ra Tqma unda, axla Cemze ar vwer. Tanac im avbediT

wels, roca drois mcire monakveTSi sadaTze, romis papze da

reiganze moewyo Tavdasxmebi, me ukve quCaSic gavedi da samu-

Saos Zebnac daviwye.

Jofrei de peiraks vgulisxmob! xeibar Jofreis. `patara an-

Jelikas~ (rogorc moferebiT eZaxian Tayvanismcemlebi ani da

serJ golonebis romanSi) erTaderT namdvil siyvaruls.

Tavis droze, sabWoTa kinogaqiravebam ekranebze jer `an-

Jelika da mefe~ gamouSva, erTi wlis Semdeg ki `anJelika _

angelozebis markiza~... seriebi auries, ramac, cota ar iyos,

daabnia 70-iani wlebis Wkviani mayurebeli. amitomac 1981

wlis dasawyisSi, gadawyvites, kinoTeatrebSi erTdroulad

ori `anJelika~ daebrunebinaT, oRond amjerad, Tanmimdevroba

daecvaT.

`anJelika~ vakis erTaderTi kinoTeatris, `yazbegis~ hiti

gaxda. vakel qalbatonebs moewonaT bernar borderis filmebis

mTavari idea _ muSketeris rolSi SeiZleba mandilosanic

mogvevlinos (didi dekolteTi)... siyvaruli (nu... davarqvaT

amas `siyvaruli~) SeiZleba ufro efeqturi saSualeba gaxdes

`umaRlesi donis molaparakebebSi~, vidre xmali da rainduli

dueli.

magram `yazbegSi~, `anJelikas~ ganmeorebiT Cvenebebze mandilosnebi

imisTvis ar dadiodnen, rom `patara anJelikas~

diplomatiuri niWiT damtkbariyvnen. 1981 wlis civ zamTarSi

`yazbegis~ axladgaremontebuli darbazi, ZiriTadad, rober

oseinis fanebiT ivseboda.

principSi, anJelika maT sulac ar aRizianebda. Cvens qalebs

Zalian kargad esmodaT angelozebis markizasi... amden TayvanismcemelSi,

aseT brge vaJkacebSi, `patara anJelikam~ xeibari

Jofrei arCia. mTeli cxovreba Sewira uiRblo alqimikoss. Cvenma

qalebma icodnen, rom zustad aseve moiqceodnen, radgan

Jofreis sul sxva Sarmi hqonda.

gaxsovT, raRac qandakebas rom efereba miSel manis musikis

fonze? `ta ra ri ra ra / tara ri ra ra / tara ra / ra ra ra

ra ra ra ra~...

`ra musikaa, ara?! Jruantelma damiara~ _ gadauCurCulebdnen

xolme erTmaneTs qalebi.

Tumca drodadro gulwrfeli replikac ismoda:

`ra kacia, ara?! Jruantelma damiara~.

ai, swored koWli Jofreis damsaxurebiT gaxda `anJelika~

kinoTeatr `yazbegis~ hiti. Jofrei Tan ealerseba qalis

biusts (am SemTxvevaSi, biusts, rogorc qandakebas) da Tanac,

msubuqad eyrdnoba mas. `yazbegis qalebs~ yavarjnis rolis

Sesruleba Zalian esalbunaT.

qarTuli enis Semqmnelebma sityva `moikoWlebs~ raRac `CamorCenils~,

`ganuviTarebels~ gauTanabres. magram Cven, feministebma,

xom viciT, rom saukuneebis manZilze enas mamakacebi

qmnidnen. es maT egonaT, rom koWloba raRac naklovans,

ukmars niSnavs. Torem mandilosnebs marTlac Jruanteli

dauvliT xolme CiTaxo-kacis xilvaze. `CamorCenili~ Tua da

`ganuviTarebeli~, me risTvisa var aba?~ _ fiqrobdnen Cveni

yazbegeli `damebi~ _ `me gavwev win, me aRvzrdi!~

es biusti, Jofrei rom ealerseba, Tanac zed rom eyrdnoba,

me var, `yazbegeli qali~!

`CiTaxo~ raRaa?

1881 wels TbilisSi Turme Zalian gaiTqva saxeli msxvilma

mewarmem CiTaxovma, romelic koWli yofila. magram fuli,

icocxle, bevri hqonda da gvaris miuxedavad, mandilosnebis

sayovelTao mowonebiT sargeblobda. am CiTaxovis pativsacemad

moigones `koWlis~ sinonimi _ `CiTaxo~.

mas mere asi weli gavida. Tbiliss frangi CiTaxo gamoecxada.

koWli da Tanac, naiarevi (yvelam viciT, raoden idumalia

naiarevi saxe). `yazbegma~ erT TveSi Seasrula 1981 wlis

pirveli kvartlis gegma, rac, cxadia, mxolod da mxolod

`anJelikas~ damsaxureba ar gaxldaT. ubralod, imdroindel

TbilisSi sanaxavi araferi iyo.

Cvens qalebs Zalian kargad esmodaT angelozebis markizasi... amden

TayvanismcemelSi, aseT brge vaJkacebSi, `patara anJelikam~ xeibari Jofrei

arCia. mTeli cxovreba Sewira uiRblo alqimikoss. Cvenma qalebma icodnen,

rom zustad aseve moiqceodnen, radgan Jofreis sul sxva Sarmi hqonda.

aba, dauZlurebuli rusi CiTaxos sanaxavad xom ar gaemar-

Teboda xalxi? Tanac iq, respublikis moedanze, 25 kapikiani

bileTiT (rogorc `yazbegSi~), veranairad ver moxvdebodiT...

breJnevs vgulisxmob.

jorj buSi-umcrosis vizitisa ar iyos, 1981 wlis 25 Tebervals,

saqarTvelos gasabWoebis 60 wlisTvisadmi miZRvnil

RonisZiebaze, breJnevisTvis xelis dasaqnevad specialuri

saSvi unda gqonodaT. principSi, aseTi saSvebis saSovnelad,

Tavi arc aravis mouklavs. televizorSi SegveZlo gvexila

leonid iliCi!

breJnevis vizitis win, TbilisSi xma gavrcelda, tribunis

ukan `gensekisTvis~ tualets da abazanas aSenebeno. SevardnaZem,

romelmac dauZlurebuli breJnevi piradad dapatiJa,

qarTveli sabWoTa sinoptikosebis prognozi (dedaqalaqSi

wvima gamocxadda) gaiTvaliswina da Ria tribuna sqeli brezentiT

gadaxura.

prognozi ar gamarTlda. wvimis nacvlad iseTma qarma daubera,

rom kinaRam transparantebianad waiRo demonstrantebic

da brezentiani tribunac. breJnevi barbacebda (ara imitom,

rom mTvrali iyo) da drodadro axalgazrda SevardnaZes eyrdnoboda

xolme (`yavarjnis~ rolis TamaSi, albaT, masac siamovnebda).

`genseki~ meqanikuri TojinasaviT uqnevda xels de-

cxeli Sokoladi 133


monstrantebs da ar hqonda reaqcia Cveni pantomimis Teatris

msaxiobebze, romlebmac tribunasTan `malaia zemlia~ gaiTamaSes

(au, ra iyo es!). amboben, mere gamococxlda, krwanisis

rezidenciaSi. ufro metic, Tavis TanaSemwes, romelmac Rvinis

daleva aukrZala, sul `paSol na xui~ uZaxa.

breJnevi kmayofili wavida saqarTvelodan. mas araferi

gaugia soxumidan Camosul qarTvel studentebze, romlebmac

TbilisSi saprotesto aqcia gamarTes (soxumis universitet-

Si gaixsna afxazuri da rusuli enebis fakulteti, qarTuli

enisa _ ara). `genseki~ ver moeswro aprilis dasawyisSi gamarTul

aqcias, romlis monawileebi universitetSi akaki baqraZis

dabrunebas moiTxovdnen (akaki baqraZis popularobiT

SeSfoTebulma xelisuflebam wlis dasawyisSi mas leqciebis

wakiTxvis ufleba aRar misca).

es yvelaferi ar Canda.

Tuki ar Cans, e.i. ar arsebobs.

aguli erisTaviviT, viRaceebs mkvdari rom egona ukve.

CemsaviT.

gareT rom gavedi, mivxvdi, rom nacnobebi gakvirvebulebi

maTvalierebdnen... gansakuTrebiT mandilosnebi. ratomRac

fexebze momaSterdebodnen xolme. mogvianebiT parizeli megobari

gogo metyvis, metroSi roca zixar da giJi dagadgeba

Tavze (an kloSari, romelic giJad asaRebs Tavs), Tu ginda,

rom Tavidan moiSoro, fexebze unda dauwyo yureba. uxerxulad

igrZnobs Tavs da aucileblad wava.

`bavSvebs awvalebs~... imas niSnavda, rom `jadosnuri saRebavis~ wamyvani

Tavad ar TamaSobda `bavSvobanas~, muxlebze ar iyo Cacucquli da enas ar

iCliqavda. bavSvebs sZulT, roca ase elaparakebian. sZulT siyalbe. maSinac

ki, roca garemo ukve uimedod yalbia!

TbilisSi axali ambebi maSinac swrafad vrceldeboda, roca

arc `rusTavi 2~ arsebobda da arc `imedi~ da amitomac, telefonis

zarma ar daayovna:

_ gamarjoba, gogi, televiziis sabavSvo redaqciidan gawuxebT.

Zalian gvinda, rom Tqven waiyvanoT gadacema `jadosnuri

saRebavi~.

saocari adamiania lali gigineiSvili. erT-erTi yvelaze

saocari qarTveli qali. yovelTvis aRwevs mizans.

ra Tqma unda, uari vuTxari, janmrTeloba movimizeze, CemTvis

dasxiveba kategoriuladaa akrZaluli-meTqi... lalis

Cemi bavSvobisdroindeli gadacemebi unaxavs (`wigniqeqia~ rom

viyavi) da sabavSvo redaqciaSi uTqvams, radac ar unda damijdes,

am biWs mainc moviyvano.

qalebs xom `ganuviTareblebis~ ganviTareba uyvarT da

uyvarT. magram mamakacebsac ekargebaT mosveneba, roca mandilosani

mxsnelad moevlinebaT xolme.

televiziasTan damxvda. mgoni maSinve `gogaCka~ miwoda

(dResac ase meZaxis), studiaSi Semiyvana da bavSvebis naxatebi

maCvena.

`xuTSabaTs Cawera gvaqvs!~ _ ise swrafad miTxra es yvelaferi

da ise lamazad, raRacnairi gansakuTrebuli `gemoTi~ iZaxa

_ `gogaCka, gogaCka~, rom uaris Tqma, ubralod, ver gavbede.

134 cxeli Sokoladi

Caweraze roca mivedi, yvelaferi gamzadebuli damxvda _ bavSvebis

naxatebi, flomasterebi, saRebavebi da, ra Tqma unda,

bavSvebi _ zogi CawyobiT moyvanili, zogi _ marTla niWieri,

zogi _ erTic da meorec.

bavSvi amoraluriao, werda froidi, siamovnebis miRebaze

uars arasdros ambobso. etyoba, aqedan gaCnda bavSvebis daxocvis

klasikuri miTi... mozrdilebs eSiniaT bavSvebis!

bavSvebis eSinodaT `zastois~ xanis qarTul televiziaSic.

amitom yvelaze metad swored sabavSvo gadacemebs akontrolebdnen.

televiziaSi axali misuli viyavi, roca cekadan mi-

TiTeba movida _ bavSvebs ar unda cmodaT maisurebi inglisuri

warwerebiT, ar unda emReraT ucxouri (e.i. dasavluri)

simRerebi.

ase aRmovCndi `amoralur bavSvebsa~ da komunistur cenzuras

Soris. Cemi avantiuristuli natura amaze uars rogor

ityoda! jandabas dasxiveba, jandabas eqimebi da fexebi!

`jadosnuri saRebavi~ Tavisuflebis patara niSa unda gaxdes

saqarTveloSi.

gadacemis dros, flomasterebs TavSi mirtyamdnen, furclebs

saxeze mafarebdnen, mCqmetdnen da miRutunebdnen. Cems

idiotur kiTxvaze _ `ratom daxate ase?~, mokled mpasuxobdnen

_ `imitom~. mogvianebiT, roca TelavSi `gasvliTi~ gadacema

gadaviReT, viRacam quCaSi micno da kaxelebs rom ekadrebaT,

ise SesZaxa: `es is ar aris, kaco, bavSvebs rom awvalebs

televizorSi?~

es replika imaze bevrad ufro sasiamovno iyo, rasac mogvianebiT,

damoukideblobis mopovebis Semdeg momaZaxeben.

`bavSvebs awvalebs~... imas niSnavda, rom `jadosnuri saRebavis~

wamyvani Tavad ar TamaSobda `bavSvobanas~, muxlebze ar

iyo Cacucquli da enas ar iCliqavda. bavSvebs sZulT, roca

ase elaparakebian. sZulT siyalbe. maSinac ki, roca garemo

ukve uimedod yalbia!

`jadosnuri saRebavi~ sabavSvo redaqciis siamaye gaxda.

daTo nakaiZe, romelic imxanad `sabavSvos~ reJisori iyo,

ganuwyvetliv igonebda raRaceebs. marTalia, cenzura yuradRebiT

adevnebda Tvalyurs `jadosnuris~ saeWvo jgufs,

bavSvebs mainc ver daimorCilebdnen. miT umetes, naxatebSi.

ver kiTxavdnen, magaliTad, vin aris es qali sapirvelmaiso

demonstraciaze transparantiT xelSi; ratomaa samjer ufro

didi, tribunaze mdgar beladebTan SedarebiT... da Tuki mainc

gabedavdnen da hkiTxavdnen, pasuxi ar daayovnebda: `dedaCemia!~

bavSvis naxatebSi xom `zomebs~ ara sinamdvile, ara perspeqtivis

kanonebi, aramed dainteresebis xarisxi gansazRvravs.

`didia~ is, rac bavSvs yvelaze mniSvnelovnad miaCnia. sxvanairad

rom vTqvaT, rac yvelaze metad uyvars... faqtobrivad,

aseTi `stili~ fetiSizmis erT-erTi nairsaxeobaa. magram ve-


avin, veravin am samyaroSi (stalinis sikvdilis Semdeg) bavSvs

ver etyvis, ratom giyvars dedaSeni beladze ufro metado...

iseve, rogorc veravin SeZlebs akontrolos Cveni sizmrebi,

Cveni xilvebi, ocnebebi.

Cvens zmanebebSi `didia~ is, rac gviyvars.

Cveni sizmrebi bavSvebis naxatebs hgavs.

kinoa!

`jadosnuri saRebavis~ warmatebas dauyovnebliv mohyva kinoredaqciidan

mowveva. pirveli gadacema akademiis diplomis

`ekranizacia~ iyo _ `kinos mxatvari dimitri erisTavi~. magram

Tavisuflebis gancda mainc `jadosnurSi~ ufro mqonda.

erT-erT gadacemaSi, romelic mSvidobas mieZRvna, Cemi yuradReba

miiqcia 13-14 wlis kikinebianma gogonam, romelsac

naxatze `solidaroba afrikel xalxTan~ inglisuri warwera

hqonda darTuli _ “Africa Unite”... operators TvaliT vaniSne,

axlodan `aeRo~ warwera, raTa mere, cenzorebs Tavi atkiebodaT;

warwera ki iyo inglisuri, magram kadris amoWras ver

gabedavdnen... SeeZloT, ra Tqma unda, eTqvaT, qarTulad, an

rusulad ratom ar dawerao, magram vicodiT, rom Cveni, qar-

Tveli cenzorebi ase ar dawvrilmandebodnen.

Tumca mTavari es ar iyo. gogonam, romelsac somxuri gvari

hqonda, Tumca qarTulad mSvenivrad laparakobda (sabavSvo

gadacemebSi nacumciresobebs TavianTi `kvota~ hqondaT)

moulodnelad daabrexa: `naxati Cems sayvarel momRerals,

bob marlis mivuZRveni!~

es ukve saSiSi iyo. cenzura aucileblad dainteresdeboda

`regeis puSkinis~ vinaobiT, `narevsisxla~ iamaikeliT, rastas

TayvanismcemliT, romelic ambobda, balaxi, e.i. marixuana _

fexiT Seagdo mrgvali sagani `wiaRSi~, romelsac `bade~ hqvia da ase,

koleqtiurad gaanayofiero metoqis kari, Tanac stvenis, ginebis,

patriotuli simRerebis fonze... amas merCivna Tvali medevnebina, rogor

Rvridnen cremlebs `yazbegis qalebi~ koWli Jofreis vnebebze.

sicocxleao... da ras miviRebdiT? am epizods aucileblad

amogvaRebinebdnen.

`da afrikeli xalxis TavisuflebisTvis mebrZols miuZRveni

es naxati?~.

vicodi, rom kiTxva daabnevda, magram aseT pasuxs namdvilad

ar velodi.

`bobis fexi stkiva. fexburTis TamaSis dros itkina. amitom

veRar cekvavs, magram...~

vifiqre, sanam `rastaze~ ar daiwyo laparaki, mere ki `balaxze~

ar gadavida, jobia saswrafod Sevcvalo Tema. magram

kikinebiani gogo Tavisas ar iSlida. saqaRaldidan sxva naxatebi

amoiRo.

`bobis balaxi uyvars...~

axla ukve Cveni gadacema ki ara, es gogo Semecoda. au, ras

uzamdnen skolaSi?! magram rogorc ki naxatebi maCvena, maSinve

davwynardi.

es iyo Cveulebrivi, gamxmari balaxebiT Sesrulebuli

aplikaciebi, flomasterebiT SeRebili wiTeli fonebiT. `ra

lamazia, rogor gyvarebia buneba!~ _ aTasjer vTqvi mgoni...

136 cxeli Sokoladi

zevidan, e.i. iqidan, sadac lali da daTi isxdnen, yurSi Cam-

Zaxodnen, moeSvi axla mag gogos, sxvaze gadadio.

gadavedi, magram ra? `svetski~ bavSvebma dauyovnebliv gaamzades

TavianTi naxatebi.

`mec vxatav balaxs~, `mec miyvars balaxi~, `Cemi ufro didia~...

gadacemis dasrulebis Semdeg, kikinebiani gogos bebiam damiZaxa

_ patara, gamxdarma qalma, romelic Caweris dros studiis

kuTxeSi, roialTan idga da eSmakurad iRimeboda. raRac

warmoudgenlad lamazi qarTuliT melaparaka, komplimentebi

ar daiSura da damSvidobebis win miTxra:

`Cveni namuSevari gvinda gaCuqoT~ (ase Tqva zustad _ `Cveni

namuSevari~).

bavSvebisgan amas SeCveuli viyavi. saxli gamevso ferad-feradi

naxatebiT, romelSic ZaRli patrons ver icnobda, ise

iyo yvelaferi areul-dareuli (vgiJdebi `areul-dareul~

xelovnebaze da im adamianebzec, asi weli rom icnobde da

mainc rom ver gaicnob bolomde!), magram es naxati sruliad

gansakuTrebuli iyo.

somxis gogos fexi hqonda daxatuli. erTi Cveulebrivi

fexi... imdenad `axlodan~ danaxuli, rom kaci ver gaarCevda,

vis ekuTvnoda es `organo~ _ mdedrs Tu mamrs.

ise ar mindoda eTqva, es naxati Tqven mogiZRveniTo, rom

egreve bob marlize gadavedi:

`gamikvirda, Tqvens SviliSvils regei rom uyvars... iciT,

bob marlis melanoma aqvs. didi xnis win miiRo travma fexburTis

TamaSis dros~

magram kargi qarTuliT molaparake somxis beboze bob mar-

lis xsenebam STabeWdileba ver moaxdina. ubralod, ver gaigo,

visze velaparakebodi.

`ara, gogi... ratom marto fexburTi? qarTul enaSi sityvas

`fexi~ xom didi mniSvneloba aqvs _ `fexmardi~, `fexmokidebuli~,

`fexsadgili~...~

amasobaSi `norCi mxatvaric~ CaerTo:

`fexmZime!~

albaT, es patara beboc igzneba koWl Jofrei de peirakze

_ vifiqre CemTvis gaRizianebulma. ratomRac megona, rom es

`prezenti~ egreT wodebuli `Selocvis~ mizniT gamikeTes. patara

naxati iyo. gazeTSi edoT. aseve waviRe saxlSi da gaze-

Tianad, bavSvebis `xaraxurasTan~ Cavde sadRac.

ki, maxsovda, ra Tqma unda, rom fexi seqsualurobis simboloa,

magram isic xom cxadia, rom xelisgan gansxvavebiT, es

`organo~ arasdros yofila Sromisa da Senebis iaraRi. qarTuli

cota mec vicodi da sxva sityvebic maxsovda _ `fexebiT

gaTela~, `fexqveS daigdo~, `fexebiT gadauara~...

bob marlisgan gansxvavebiT, arc fexburTi miyvarda.

slavoi JiJeki ambobda, fexburTi yvelaze uxamsi sanaxaobaa


cxeli Sokoladi 137


yvela sanaxaobas Soriso. JiJeks mxedvelobaSi hqonda vuaierizmi,

romelic, principSi, yvela sanaxaobis (pirvel rigSi

ki kinos) ganuyofeli atributia. magram sul sxva aris, roca

dakvirvebisa da TvalTvalis obieqti ara adamianis saxe, an

Tundac misi sxeuli (mTlianobaSi), aramed mxolod fexi da

burTi xdeba.

`burTi da moedani~, igive asparezi, igive `gasaqani~, igive

utevani...

`erTsa wavwvdi utevansa,

wavgrZeldi da wave grZelad.~ (SoTa)

fexiT Seagdo (bodiSi momiTxovia) mrgvali sagani `wiaRSi~,

romelsac `bade~ hqvia da ase, koleqtiurad gaanayofiero metoqis

kari, Tanac stvenis, ginebis, patriotuli simRerebis

fonze... amas merCivna Tvali medevnebina, rogor Rvridnen

cremlebs `yazbegis qalebi~ koWli Jofreis vnebebze.

amitomac ar miyurebia matCisTvis, romelic diuseldorfis

stadionze 13 maiss gaimarTa. im saRamos, vaJa-fSavelaze,

Cems megobrebTan, manana da nodar begiaSvilebTan yavas vsvamdi

da duJmoreuli vamtkicebdi, rom xaCaturianis baleti

`spartaki~ antisabWoTa speqtaklia. moskovidan (morigi `samedicino

gasinjvidan~) axali dabrunebuli viyavi. mindoda, yvelas

scodnoda, rogor `amagdo~ didi Teatris am speqtaklma,

rogor megona, rom spartaki Tavis laSqars scenidan darbazSi

gadmoiyvanda, mere ki revolucia mTel moskovs moedeboda.

vkamaTobdiT. meore oTaxSi ki, begiaSvilebis bebo, keTilSobili

qalbatoni, romelsac `deida tasos~ veZaxdiT, fexbur-

Ts uyurebda.

mananam morigi yava Semoitana da ise, sxvaTa Soris Tqva,

`karl-caiss veTamaSebiT... germanuli gundi yofila. karl

caisi is araa, mikroskopi rom gamoigona?~

eg vicodiT. ienelma karl caisma marTlac gadatrialeba

moaxdina optikis istoriaSi.

ienis gundi _ `karl caisi~, Cven ki _ `dinamo~.

cxadia, arc iseTi urjuloebi viyaviT, angariSiT rom ar

davinteresebuliyaviT.

`_ Sesvenebaa. jer noliT nolia~ _ gvacnoba mananam da nodaris

TxovniT, bebos SesZaxa: `tasiko, burTi Tu Seagdes, dagviZaxe

ra!~

mere yofiT ambebze gadavediT. im wels TiTqmis orjer gaizarda

fasi araysa da sigaretze. `Tu ase gagrZelda, ruseTSi

marTla moxdeba revolucia~ _ Tqva nodarma

`Segvigdes, Segvigdes!~ _ iyvira deida tasom meore oTaxidan.

televizoris xma ise hqonda aweuli, rom ver gaigo, rogor

vupasuxeT _ `aba ra gegona, mag gundma benfikas mougo

da Cven ver mogvereva?~... sawyali, adga Tavisi Zveli savar-

Zlidan, rom CvenTvis es ambavi Seetyobinebina. Semovida Tu

ara oTaxSi (mananam saswrafod Caaqro sigareti), garedan gamayruebeli

wivil-kivili mogvesma. mezoblebi aivnebze gamovidnen

da yvirodnen: `gucaevi! gucaevi!~. deida taso dagvemdura,

Tqvens gamo istoriuli faqtis mowme ver gavxdio da

matCis darCenili 20 wuTis sanaxavad, sul ZaliT Segviyavna

Tavis oTaxSi.

87-e wuTze daraseliam marTlac rom istoriuli goli gaitana.

deida taso isev wamoxta savarZlidan da saTiTaod gadagvexvia.

piradad me, televizorisgan ise Sors vijeqi, rom

kargad verc davinaxe, rogor gavida burTi (mgoni, axlomxedvelebs

fexburTi ar unda uyvardeT). magram kote maxaraZis

xma ki kargad mesmoda:

“Представьте себе, как ликует сейчас весь Тбилиси!”...

diuseldorfSi Tqva es da marTlac mTeli Tbilisi gamoiyvana

quCaSi.

is, rac ar moxda moskovSi, balet `spartakis~ dasrulebis

Semdeg, ganxorcielda TbilisSi _ 13 maisis Rames.

daTrgunulma, mravaljer Seuracxyofilma qarTvelebma,

`malaia zemlias~ dadgmas rom ubrZanebdnen pantomimis TeatrSi,

mouges gunds, romelic Tanamedrove mikroskopis `mamis~

saxels atarebda.

meore dRes yvela gazeTi `dinamos~ gamarjvebaze werda.

`pravdamac~ ki aRniSna `sabWoTa fexburTis triumfi~.

gazeTebis im ganyofilebaSi ki, sadac ucxour qronikas beWdavdnen,

`tasis~ informacia gamoqveynda: `11 maiss, maiamiSi,

36 wlis asakSi gardaicvala cnobili iamaikeli momRerali

es erTi wuTi sruliad sakmarisi aRmoCnda imisTvis, rom kikinebiani gogos

naxati gamxseneboda. didxans vqeqe `jadosnuri saRebavis~ saCuqrebi da bolos

mainc aRmovaCine `fexi~ _ tuSiTa da guaSiT Sesrulebuli naxati, romelic

SeiZleba marTlac bob marlis miuZRvna.

138 cxeli Sokoladi

bob marli. igi kanis feris mixedviT ar arCevda adamianebs da

afrikis gaTavisuflebisTvis ibrZoda~.

Tbiliss bobisTvis, cxadia, ar ecala.

gadavwyvite, me mainc Sevxvedrodi am cnobas `wuTieri dumiliT~.

es erTi wuTi sruliad sakmarisi aRmoCnda imisTvis, rom

kikinebiani gogos naxati gamxseneboda. didxans vqeqe `jadosnuri

saRebavis~ saCuqrebi da bolos mainc aRmovaCine `fexi~

_ tuSiTa da guaSiT Sesrulebuli naxati, romelic SeiZleba

marTlac bob marlis miuZRvna.

yovel SemTxvevaSi, im dros, roca bobi aravis axsovda, mindoda,

rom ase yofiliyo. rogorc ki gazeTi movacile, axalma

azrma gamielva:

`iqneb ukan aqvs warwera?~

gadmovabrune.

hqonda. Zalian wvrili SriftiT dawerili: `me kargi fexi

maqvs. Tqven televarskvlavi gaxdebiT!~


odesac elfride ielineks nobelis premia gadasces, nacnob-megobrebi ise milocavdnen, TiTqos dedaCems

gaemarjvebinos. garkveulwilad, marTlebi iyvnen: qalbaton ielinekis romans, “sayvarlebs”, Cemi cxovrebis

araerTi dRe Sevwire, misi Targmnisas xasiaTi gamifuWda, misi gamocemis mcdelobebi wlebis ganmavlobaSi

marcxiT mTavrdeboda.

pirveli adamiani, romelmac miTxra, rom avstriul-ebrauli depresiis deda elfride kargi mweralia da

goeTes institutis mier gamocxadebul konkursze warsadgenad swored is unda meTargmna, laSa baqraZe iyo.

Targmani batonma vaxuSti kotetiSvilma momiwona da me saSinlad gavamaydi. mere batonma nodar kakabaZem

jildo gadmomca da vfiqrobdi, rom Zalian magari gogo var. es kargi ambebi.

Semdeg erTma redaqtorma wiTeli fanqriT daxaza Cemi simwriT akrefili furclebi da qveS komentari

miawera: “me saerTod ver vxvdebi, vis rad unda es!” da ase daiwyo Cemi da qalbaton ielinekis urTierTobis

meore etapi, roca visac ar daezara, yvelam amixsna, rom romani saSinelia _ TiTqos Cemi brali iyos, rom

mdabio adamianebi mdabiurad iqcevian da laparakoben! avtors uwodes komunisti, feministi da seqsualuri

maniaki, da am dros me micqerdnen xolme almacerad _ neta, goeTe rom meTargmna, geniosobas damwamebdnen?

Sesabamisad, elfride ielinekis nobelis premia namdvilad iyo Cemi gamarjvebac, da me Zalian vamayob, rom

pirvelma vTargmne is qarTulenovani mkiTxvelis gulis gasaxeTqad.

“sayvarlebs” gamomcemloba “arete” aqveynebs. Zalian lamazi wignia, guram wibaxaSvilis mier gakeTebuli

ilustraciebiT, romliTac Tavad avtori, qalbatoni ielinekic ki kmayofili dagvirCa. xolo imis Sesaxeb, Tu

ra ambebi trialebs “sayvarlebis” Tavs, pirveli “cxeli Sokoladis” erTguli mkiTxveli Seityobs.

ana korZaia-samadaSvili

romanidan `sayvarlebi~

avtori: elfride ielineki

germanulidan Targmna ana korZaia-samadaSvilma

foto: guram wibaxaSvili

140 cxeli Sokoladi


cxeli Sokoladi 141


dasawyisi

erT dRes brigitam qaloba gadawyvita, namdvili

qali unda gamxdariyo erTi tipisTvis, romelsac

hainci hqvia.

brigita Tvlis, rom amieridan Tavisi sisustis sayvarlad

warmoCena da siZlieris Rrmad dafarva mar-

Tebs.

haincs ki brigita aranairad ar miaCnia sayvarlad da

misi sisustec guls urevs.

amieridan brigita haincisTvis uvlis Tavs, radgan

Tu qalobaa, am gzas veRar gadauxvev, Tavsac unda

mixedo. brigitas unda, rom momavalSi es daufasdes

da samagierod axalgazrduli ieri SeinarCunos. magram

vin icis, SesaZloa brigitas sul ar eRirsos momavali.

momavali mTlianad hainczea damokidebuli.

sanam norCi xar, sul norCad gamoiyurebi, rom moberdebi,

mere mainc gviania. Tu kargad ar xar Senaxuli,

garemos umowyalo ganaCeni gamoaqvs: axalgazrdobaSi

Tavs ar mixeda!

maSasadame, brigita samomavlod mniSvnelovan rames

akeTebs.

roca awmyo ara gaqvs, momavalze unda izruno.

brigita azRudebs keravs. Tu mokle gviristi keTdeba,

bevri unda daartya, ormoci mainc nebismier SemTxvevaSi

absoluturi minimumia. Tu ufro rTuli grZeli

gviristia, Sesabamisad naklebia gasakeTebeli. Zalian

humanuri da samarTliani ambavia.

brigitas SeuZlia mravali muSa Caigdos xelSi, magram

mas mxolod haincis mopoveba unda, romelic

mewarme gaxdeba.

masala neilonia, qveS Rrublis Txeli fena aqvs dadebuli.

brigitas fabrikas mravali ganyofileba aqvs

ucxoeTSi da mravali mkeravi hyavs ucxoeTidan. mravali

mkeravi gadis aqedan _ an Txovdeba, an bavSvs aCens,

an kvdeba.

brigitas imedi aqvs, rom erTxelac iqneba da gaTxovebiT

da bavSvis gaCeniT daaRwevs Tavs. brigitas imedi

aqvs, rom hainci gaiyvans aqedan.

sxva danarCeni misTvis sikvdili iqneboda, Tundac

cocxali darCeniliyo.

jerjerobiT b.-s Tavisi saxelis garda araferi gaaCnia,

magram droTa ganmavlobaSi haincis saxels mii-

Rebs, es ufro mniSvnelovania, vidre fuli da qoneba,

es fulis da qonebis momtania.

namdvili cxovreba, iseTi, rom gamoiCineba, vinmem

rom gkiTxos, namdvili cxovreba samuSaos mere rom

iwyeba, isaa. brigitasTvis cxovreba da muSaoba ca da

dedamiwasaviTaa. ase rom, aq ufro Tavisufal droze

iqneba saubari.

am gansakuTrebul SemTxvevaSi cxovrebas hainci

hqvia. namdvil cxovrebas mxolod hainci hqvia da sinamdvileSic

asea.

haincis garda araferi arsebobs. haincze ukeTesi

142 cxeli Sokoladi

ram sruliad miuwvdomelia brigitasaTvis, haincze

uaresi brigitas araferi unda. brigita gamwarebiT

icavs Tavs dacemisagan, dacema isaa, haincma Tu masze

guli aicrua.

magram brigitam isic icis, rom arc winsvla uweria,

an haincia, an haincze uaresi, an azRudebi sicocxlis

bolomde. haincis gareSe azRudebi ukve sicocxlis

bolos niSnavs.

SemTxvevis ambavia, rogor iqneba, icocxlebs brigita

haincTan Tu mkvdari iqneba da mokvdeba.

aq aranairi kanonzomiereba ar arsebobs. brigitas

bedi ise gadawydeba, rogorc uweria. ras Svreba brigita

da ras warmoadgens, eg ar iTvleba, iTvleba hainci

da is, Tu ras Svreba hainci da ras warmoadgens.

brigitas da haincs ambavi ar gaaCniaT. brigitas da

haincs aqvT mxolod samuSao. hainci unda gaxdes brigitas

ambavi, man brigitas sakuTari cxovreba unda

gaukeTos, mere Svili unda gaukeTos, romlis momavals

kvlav hainci da misi profesia ganapirobeben.

b.-s da h.-is ambavi araa iseTi ambavi, rom Tqva, ase

iqnebao, iseTi ramaa, rac xdeba xolme (uceb) da siyvaruli

hqvia.

siyvaruli brigitasgan modis. man unda daarwmunos

hainci, rom isic Seyvarebulia. hainci unda mixvdes,

rom arc misTvis arsebobs momavali brigitas gareSe.

cxadia, haincs ukve aqvs momavali, kerZod, eleqtrogayvanilobebi.

es isedac eqneba, brigitas gareSec. eleqtrogayvanilobis

gakeTeba isec SeiZleba, b.-s xsenebac

rom ar iyos. icxovrebs kidec kaci! hoda, boulingis

da keglis saTamaSod wasvlasac ar unda brigita.

brigitas ki amocana aqvs dasaxuli.

sul unda arwmunos hainci, rom brigitas gareSe momavali

ar eRirseba, es Zneli saqmea. garda amisa, gasa-

Tvaliswinebelia, rom haincma SesaZloa sxva vinmeSi dainaxos

Tavisi momavali. amaze mogvianebiT visaubrebT.

rTuli, magram didi imedebis momcemi viTarebaa.

haincs unda da erTxelac iqneba da gaxdeba patara

mewarme Tavisi sakuTari patara sawarmoTi, yovel SemTxvevaSi,

amas apirebs. hainci odesme gaakeTebs, brigita

gakeTebuls miiRebs. brigitas urCevnia sakuTarma

qmarma amuSaos Tavis sakuTar sawarmoSi, romelic

cotaTi misi sakuTaric iqneba.

oRondac haincma erT dRes vinme awowili moswavle

ar gaicnos, vTqvaT, suzisnairi! RmerTma ar qnas, erT

dRes ar gadawyvitos, rom brigitaze aTi TaviT uke-

Tesi viRaca misTvisac ukeTesi iqneba.

Tu haincma ukeTesi vinme gaicno, unda SeeSvas. jobs

saerTod ar gaicnos, es ufro saimedoa.

roca sakerav manqanas uzis da agviristebs, Rrubels

da uxeS qsovils grZnobs TiTebqveS, axal eqstravagantur

azRuds, im ferisa, axla rom modaSia, brigitas

koSmarebi tanjavs viRacis gamo, vinc jer arc arsebobs,

magram mainc SeiZleba ukeTesis aCrdilis saxiT

gamoCndes haincis cxovrebis gzaze.


cxeli Sokoladi 143


igita muSaobis drosac ki ver isvenebs.

muSaobis dros ar unda fiqrobdes, magram masSi ra-

Raca ganuwyvetliv fiqrobs.

brigita sakuTar cxovrebas ukeTess verafriT

gaxdis. ukeTesoba haincis cxovrebam unda moitanos.

haincs SeuZlia brigita sakeravi manqanisgan ixsnas,

amas brigita TviTon ver moaxerxebs.

magram brigita araa amaSi darwmunebuli, radgan

bedi SemTxvevis ambavia da ara kanoni an movlenaTa

logikuri jaWvi.

brigitas unda mzamzareuli miiRos Tavisi momavali.

TviTon Tavis momavals ver Seqmnis.

am oris gacnobis ambavi umniSvneloa. TavisTavad

oriveni uniSvnelo arian. swored iseTebi arian, rogoric

yvelaferi umniSvnelo.

studentebic xSirad xvdebian xolme erTmaneTs, Ti-

Tqmis zustad aseTive ambavia, sqesis CaTvliT. xSirad

aseTi Sexvedrebis Sesaxeb amaRelvebeli ambebis moyola

SeiZleba xolme.

aseTi xalxis wina cxovrebaze zogjer grZeli ambavic

ki moiyoleba.

Tumca brigitas wina cxovrebis ambavi TiTqosda sruliad

uimedoa da araferia xelCasaWidi, man mainc gaicno

hainci, romlic odesme rames mainc gamokravs xels.

brigita ukanono Svilia dedisa, romelic imasve keravs,

rasac

brigita, kerZod, azRudebs da windis samagrebs.

hainci kanonieri Svilia reisaviki mZRolisa da misi

colisa, romelsac saxlSi jdomis saSualeba mieca.

am TvalSisacemi gansxvavebis miuxedavad b.-m da h.-ma

erTmaneTi gaicnes.

am gansakuTrebul SemTxvevaSi gacnoba niSnavs Tavis

daxsnis survils, anu argaSvebas da xelis Cavlebas.

haincs naswavli aqvs iseTi ram, risi wyalobiTac

misTvis odesme yvela gza xsnili iqneba, kerZod, eleqtrogayvanilobebi.

brigitas arasdros araferi uswavlia.

hainci raRacas warmoadgens, brigita araferia ise-

Ti, rac sxva ver iqneboda yovelgvari Zaldatanebis

gareSe. hainci Seucvlelia, hainci xSirad sWirdebaT

xolme, magaliTad, roca gayvanilobaa dazianebuli

an roca siyvaruli undaT. brigitas Secvlas araferi

unda, is fuWia. haincs momavali aqvs, brigitas awmyoc

ki ar gaaCnia.

hainci brigitasTvis yvelaferia, samuSao brigitasTvis

tanjvaa mxolod. adamiani, romelsac uyvars,

yvelaferia. adamiani, romelsac uyvars da romelic

Tan raRacas warmoadgens, yvelaze maRali mwvervalia

brigitasTvis. samuSao araferia, radgan brigitas is

ukve aqvs, siyvaruli bevrad mets niSnavs, radgan is

jer saZebnelia.

brigitam ipovna: hainci.

hainci xSirad ekiTxeba sakuTar Tavs, risi maqnisia

brigita.

144 cxeli Sokoladi

haincs xSirad mosdis abezari azri, vinme sxva iSovnos,

visac ramis mocema SeeZleba, rogoricaa naRdi

fuli an farTi sakuTari saqmis dasawyebad.

brigitas sxeulis mocema SeuZlia.

am dros bazarze brigitas sxeulis garda sxva

sxeulebicaa gamotanili. erTaderTi, risi wyalobi-

Tac brigita gamoirCeva, kosmetikuri industriaa. da

qsovilebi. brigitas ZuZuebi aqvs, barZayebi, wvivebi,

terfebi da muteli.

es sxvebsac aqvT, zogs ukeTesi xarisxisac.

brigitas aqvs sinorCe, romelSic sxvebic eziarebian,

rogorebicaa fabrika da misi aurzauri da gatenili

avtobusi. isini sanslaven brigitas sinorCes.

brigitas asaki emateba da qaloba akldeba, metoqeebi

axalgazrdavdebian da qaldebian.

brigita eubneba haincs: me xom kaci mWirdeba, me rom

vendomebi da Cemi rom iqneba, samagierod mec is mendomeba

da misi viqnebi.

hainci ambobs, am Cems fexebso.

afsus, rogor sZuls brigitas hainci.

dRes, magaliTad, brigita haincis da misi mSoblebis

agarkze unitazTan civ iatakzea wakruncxuli.

es iataki ufro civia

vidre siyvaruli, hainci romaa da hainci rom hqvia.

mZRoli wasulia da brigita diasaxlisobaSi exmareba,

es erTaderTia, riTac SeiZleba Tavi Seayvaros,

hoda, cocxiT guldasmiT xexavs unitazs. xuTi wuTis

win Tqva, siamovnebiT vizamo. axla aRar siamovnebs.

Zalian cudad xdis yvelaferi, rac samma kacma erTi

kviris ganmavlobaSi mojva.

hainci mdivans Tu ara, skoladamTavrebuls, mdivans,

mdivans an mdivans moiyvans colad, iseT qals moiyvans

colad, namdvilad qali rom iqneba, anu kargad rom

ecodineba cocxis da msgavsebis xmareba.

saxlSi brigita arafers akeTebs, eg igive iqneboda,

kapitali da muSaxeli imTaviTve marcxze ganwirul,

zaraliT momuSave patara sawarmoSi rom daebandebina.

uperspeqtivod. uimedod. brigita ukeT abandebs, iq,

sadac SeiZleba rame gamovides. sul axali cxovreba.

brigita utvinoa, amitom kacma ar icis, ra gamova.

roca kaci rames gegmavs, Tavisi Wkuis imedadaa. brigitas

mxolod xelebi gaaCnia. meti araferi icis. magram

xelebi Tu gabia, sami kacis saqmesac gaakeTeb, Tu

saWiro gaxda. hoda, saWiroa. haincis gulisTvis.

brigita haincis dedikos trakSi uZvreba. iqac mxolod

im mZRners awydeba, romelic im unitazSia, axla rom

xexavs. magram odesme es yvelaferi ukan momrCeba da momavali

meqneba win. ara, roca mZRneri ukan momrCeba, ukve

momavalSi viqnebi. jer iseTi statusi unda movipovo,

rom CemTvis saerTod SeiZlebodes momavali. momavali

Zalian kargi ramea. yelze namdvilad ar damadgeba.

es patara epizodi mxolod imis saCvenebladaa moyvanili,

rom brigitas SeuZlia muSaoba, roca saWiroa.

hoda, saWiroa.


saukeTeso adgili SexvedrebisaTvis!

restorani randevu

ganaxlebuli

“laguna vere”

mis: sanapiros 3a

tel.: 92 14 55; 899 53 53 23

www.rendezvous.info-tbilisi.com

mis: kostavas pirveli Ses., #34

tel.: 99 82 31, 99 76 51

el. fosta : info@lagunavere.ge

www.lagunavere.ge

cxeli Sokoladi 145


146 cxeli Sokoladi

aka morCilaZis

sxvisi wignebidan

amoxeuli furclebi

SeagroveT `aka morCilaZis sxvisi wignebidan amoxeuli furclebi~ -is

10 nomris ganmavlobaSi {XI.2005 - VIII.2006} da saCuqrad miiReT aka morCilaZis

ilustracia: maia sumbaZe

axali wigni `mister diqslis mdumare yuTi~ avtografiT

gaikecos


_ RmerTo, damasisxliana am qalma... Sen isa xar... ra

qvia? misTrisi xar?... nu mirtyam, nu mirtyam... aha... aha...

moica... moca, getkina? maCvene... maCvene...

_ RmerTo, ra veluri xar... TvalSi matake...

39. _ Tavs vicavdi, ser, Tavs vicavdi... araferi dami-

Savebia... CemTvis movdiodi da... saerTod ar vicnob am

qals, Sin momiwvia, Wiqa Cai SemomTavaza... moulodnelad

dana aiRo da tansacmlis gaxda mibrZana... maupatiurebda,

batono intendanto... saxelic ki ar vici... isic ar vici,

misi saxlia Tu ara... Tqven Tu ar damijerebT, daviRupebi,

batono intendanto... Tu xedavT, dana kvlav xelSi

uWiravs, me ubralod skami vesrole, raTa momeSorebina,

vigeriebdi. ai, es skami... xedavT, sad agdia? me, ai, aq vijeqi

divanze, is ki, rogorc Cans, derefans gamoyva da ai,

am karidan Semovida. megona, Cai mohqonda. samzareuloSi

aiRo dana. albaT... aba, me ra vici...

_ moica, ras miyvebi?

_ rame momiyevio, ar miTxari?

_ raRac nacnobs miyvebi...

_ ki, yoveldRe xdeba... oRond ufro xSirad _ piriqiT...

_ sazizRari xar... minoda raRac Tbili da romantikuli

mogeyola... rogorc ici xolme...

_ hoooo... modi, timze mogiyvebi... timi xo ici?

_ timi?... ki... rogor ara... Seni timi...

_ diax. hoda, timi sitiSi muSaobs, mogexseneba...

_ diax... Wkviania, ese igi...

_ diax, diax... qlevaros los fronteras...

_ eg ras niSnavs...

_ espanurad... Wkvians...

14

Te gamosCenoda, rom meliisTvis saxeli daerqmia. saxelis

darqmeva, Tanac...

es did sircxvilad CaiTvleboda da faTerak Runi iZulebuli

Seiqneboda, ramdenime saCqaro nabiji gadaedga,

usiamovnebis gasaqarwyleblad.

es nabijebi imTaviTve cnobili iyo: sxva samsaxuris

moTxovna, colis saCqarod SerTva _ dReTa da RameTa

wignis brZanebaTa rogorime SemovliT, rac, viTarebis gamouvalobis

gamo, nacnobobiT unda moxerxebuliyo. aseve:

saCuqrebis miReba imis sanacvlod, rom mesame oceulidan

merveSi gadaisvrian, raic imas niSnavs, rom rogorc

colianma kacma, cxovreba xelaxla unda daiwyos, radgan

asea, rom axalcolSerTuli kaci razmeuls imdens ver

moaxmars, ramdensac ZvelcolSerTuli, anda saerTodac

ucolo.

faTerak Runis sarazmeulo warmatebis erT-erTi mizezic

swored es iyo da biWebi amitomac qorwindebodnen

adre, rom winsvlis saqme droze moeTavebinaT.

faTerak Runic daqorwindeboda ToTxmeti wlisa, rac

Zvel dros, britanuli kanoniT akrZaluli ki iyo, magram

saojaxod da uCumrad xerxdeboda. Tumca, ojaxSi bavSvobidanve

icodnen, rom mas Cveul wesiT ver daaqorwinebdnen,

radgan TardumaSma daxeda Tu ara axaldabadebul

faTerak Runs, ezoSi gavida da butbutsa da aqeT-iqiT

Tvalebis cecebas mohyva. yvelani mixvdnen, rac xdeboda:

TardumaSs eeWva, rom biWi qonaTi iyo, raic imas niSnavda,

rom coli TavisiT unda SeerCia, anu guls mindoboda.

aseTi biWebi ibadebodnen, magram iSviaTad. ojaxisTvis

es ar iyo sasixarulo ambavi, oRond erTdagvar gansaku-

Trebulobas ki niSnavda. Sin Semobrunebulma TardumaSma

Tavisi xmel-xmeli xeli gulze daado biWs, meore xeliT

wigni mofurcla da Tqva:

_ sazRvarze sdgas... sami dRis Semdeg unda inaxos...

3


dasawyisi ixileT wina nomerSi gagrZeleba >>>

>>> didad ar undoda, rom parki gaekafaT, Tumca bolo

dros ambobdnen, am usargeblo tyes gadawvaven, mis adgilze

ki uzarmazar saganaTlebo fonTols aaSenebeno.

mTels msoflioSi gadaewyvitaT fonTolis trfialT,

fuls Cven SevagrovebT da iseTi saganaTlebo centri

unda avagoT, rom saxuravze erTbaSad ormocdaaTi vertmfreni

dajdeso.

faTerak Runi fonTolis winaaRmdegi ar yofila, Tavadac

fonTolSi eswavla biWobaSi da yovelive tkbilad

Seesisxlxorcebina, magram holand parkis sikvdilis warmodgena

guls mouwuravda.

Tavisi sayvareli adgili hqonda aq, gaiSlida saZile

xaliCas da wamouwveboda. Tan, satyuara saWmels abnevda

aqeT-iqiT da meliebic moudiodnen. moswonda am suraTis

gverdidan danaxva, mere meliebs nel-nela TiSavda eleqtroSokiT

da roca saTiTaod miaZinebda, samagr-niSnebis

Semowmebas dauwyebda... saqmec es iyo, rom yvelas gaTiSva

ar sWirdeboda. visac niSans isedac daunaxavda, aRar

erCoda. visac vera da unda mieZinebina. anda, Tuki gunds

axalgazrda melia, an lekvebic axldnen, rac TavisTavad

iSviaTad xdeboda xolme, isinic xom unda moeniSna?

aseTi saxalxo saqme hqonda faTerak Runs: axalbeda meliis

gamokvleva, misi daniSvna da kargad moCveva satyuara

saWmelze.

oRondac, oRondac, oRondac, meliaTa Soris iyo erTi,

romelsac nomerTan erTad, ukve saxelic hqonda. es iyo

vercxlisferi Zu mela, Tavad faTerak Runma rom Searqva

saxeli. im Serqmevam ki yvelaferi Secvala.

meTavaris razmSi, ra Tqma unda, ar icodnen is ambavi,

rom maTi mesame oceulis wevrs, imdeni gonebrivi sixalva-

2

sami dRis Semdeg, TardumaSma pativiT moabrZana fenbajiris

saubno madagari, romelmac biWs daxeda Tu ara,

sTqva ricxvi. TardumaSma ki gulze daado xeli Cvil

faTeraks da Tavi daiqnia.

anu, rac nacadma TardumaSma ivarauda, madagarma daadastura.

anu, piriqiTac.

_ Seni biWi qonaTia, sadumal... gezardos...

_ an meleqse iqneba, anac mebrZoli. win wava razmeulebSi

da swavlaSi... ar daaZalo araferi rac cols Seexeba, _

daariga mama madagarma.

_ mTeli Crdilo-dasavleT londonis Tvali iqneba,

premier-ministris generali da momRerali, _ xalisiT Tqva

dolak naTaram _ biZam, romelic maSin axalgazrda iyo.

eh.. Zveli dro iyo maSin. qalaqis ukacrieloba ar SeigrZnoboda.

da ase izarda faTerak Runi da aravin Seuyvarda ise,

rom Tavad gadayroda. Zneli iyo uqmaro gogos povna ise,

rom misi namdvili ieri amogecno. qonaT biWs Tanadi gogo

unda epovna, vinaidan qalTa Sorisac arian isini, vinc

siyvaruls elodeba.

cxra kvira iyo, faTerak Runs dalanduli hyavda banadia

lavari, TxuTmeti wlisa maSin, missave ubanSi cnobili,

viTarca Tanadi, oRond dReTa da RameTa wigni masTan

miaxloebis saSualebas ar aZlevda. pirvelad naxa saerTo

wveulebaze, sadac razmelTa colebi emsaxurebodnen sufras.

scada masTan TvaliT gabaaseba: banada lavari meore

razmeulis Conis colisda iyo.

meored dauxvda quCis boloze, rogorc mxedris wesia

da gamoelaparaka. mere ki wignma svla daketa.

_ rao... mister bond... rao?

_ xeli gamiSvi...

_ koxtad moigone... bondi... midi, moyevi, Torem wagaxr-

CobT, Senc da mister bondsac... moyevi...

_ ra movyve? unda wavide... ai, oc wuTSi...

_ iqedan dabrundebi?

_ RmerTma icis, iqedan rodis davbrundebi, egeb tivi

daiZras da me ra vici, sad miadgeba napirs? filosofiuri

pabi Cans...

_ axla gamaxsenda, aris egeTi pabi raRac wignSi, oRond

dafrinavs. miwaze akrZalulia sma...

_ hoooo... diriJabli unda iyos... ramxela sapirfareSo

eqneba? mTeli dedamiwa sapirfareSo ar eqneba? gamoaRe

fanjara da... miuSvii...

_ esec Seni qveynis tradiciaa, xo? adre ambobdi...

_ ki, naqeifarze Ria cis qveS, magrilobeli niaviT

Sublze... ra, cudia?

_ gamaxsenda. Cestertonis wignia. mfrinavi duqani...

iq, mgoni, erTi islamuri wesebis danergvas cdilobs da

mTels inglisSi smas akrZalavs, ori Sennairi uqnara

kidev am duqans daafrens aqeT iqeT...

_ vaaa?

_ marTla... ar wagikiTxavs?

_ ara... arc vici, rato ar wamikiTxavs...

_ me, kide, ar vici, rato wavikiTxe...

_ Cestertonis rogor ar wamikiTxavs...

_ miTxari... moxval, agentebs rom moilev?...

38. _ moval... marTla... gamovfrindebi... Sori ar aris...

nu mcem... Sori ar aris-meTqi... sxva ra vTqvi?

_ Sori rom iyos? Sori rom iyos? Sori rom iyos?

_ axla sausholSi Tu wavedi da iq saneleblebis suniT

gaviJRinTe, iqedan raRas moval...

_ aq xo aris abazana... xo aris...

13


_ iq Cemnairi Zalian bevria... Tan, italiuri saerTod

ar vicodi, inglisurad kidev vicodi... Teibl, gud morning,

gardening iz dilaiTful oqupeiSen... italiurad

vicodi, Cao...

36. _ Sexede Cems TiTebs... ai, ase... aqedan... xelisgulebs...

da TiTebs.

_ aTia, ki...

_ rogor fiqrob, gamixdeba, Tu gamisuqdeba?

_ roca daberdebi?... diliT ambobdi davberdio...

_ ara, marTla...

_ mgoni gagisuqdeba... ar vici, an gagixdeba... bolos

yvelani davdnebiT... rac namdvilad gagisuqdeba da Cagimrgvaldeba,

isedac cnobilia...

_ davdnebiT... ara? CamoviRvenTebiT, rogorc nayini...

_ CvenTan amboben, sanTeliviT Camodnao... sanTeliviT.

_ albaT Zalian mosawyeni da sevdismomgvreli sura-

Tia... RmerTo, RmerTo, ra sisulelea?

_ sxvanairad ar gamodis... Camodnebi... ai, ase, ai aqedan

wamoyveba naRvenTi, ase Camococdeba da aq Camoekideba,

Tan wkap, wkup... iatakzec daecema erTi-ori wveTi... me

mgonia, rom saucxoo iqneba, Tu am RvenTvaSi viRacas

Caexutebi da erTad CamoiRvenTebiT.

_ aRmosavluri sibrZne...

_ ara, ra sibrZne... es lopianam Tqva.

_ vin?

_ lopianam... Tevzis gamyidvelma da meduqnem... pabi

hqonda Cems qalaqSi am orasi wlis win.

_ pabi?

_ diax...

37. _ kidev Tqvi rame aRmosavlurebi, zogjer msiamovnebs...

_ siamovnebis miRweva ufro ioladac SeiZleba, laparaki

saWiro ar aris...

12

_ ki, kargia, magram ar mgonia, rom hamersmitis xidis

qveS literaturuli agentebi Sexvedrebs uniSnavdnen

avtorebs... Tundac yvelaze sabralo da maTxovar avtorebs,

Zvelmoduri sacvlebiT... TiTbris beWdebiT neka

TiTze...

34. _ araferi gesmis, jina... Sexvedra iseT adgilasaa

daTqmuli, rom meore egeTs ver ipovi... tivze unda SevxvdeT.

Cems qveyanaSi es sakvirveli arc iqneboda, magram

londonSi... tivzea pabi... aseTi rame ginaxavs? tivi kidev

temzaze dacuravs da axla hamersmitis xidTanaa mibmuli,

swored sanaosno klubis Soriaxlos...

_ ar minaxavs... arc gamigonia...

_ saitic aqvs... taverna aTi seqtemberi...

_ aTi zari...

_ aTi seqtemberi... mec eg gamikvirda.

_ raRac idiotobas ambob. aTi seqtemberi dResaa...

_ xo, _ cota ar iyos Cavfiqrdi. _ aTi seqtemberia...

asea Tu ise, xom xvdebi, rom Cemi agenti mTlad ubralo

vinme ar aris?

_ Zvirfaso piter... CemTvis aranairi mniSvneloba ara

aqvs, iyidian Tu ara Sens romans... saerTod ar vicodi,

romanebs Tu werdi da Tan ase uiRblod da uvargisad...

_ iRbliani is iqneba, Sens TeTr Tmaze rom davwer, ara?

_ RmerTo, ra ugulo xar... namdvili cxoveli... cxoveli...

cxoveli... cxoveli...

35. _ siyvaruliT nacem kacsac tkiva... nu mirtyam...

nu mirtyam, Tore am baliSs gaWmev... jina... nu mirtyam...

miTxari, rogor aris bebiaSeni?

_ me ra vici, rogor aris... vezizRebi... albaT da arc

vaxsovar... henliSi cxovrobs. henli on evonSi...

_ ra bednieri viqnebodi, bebia rom cocxali myavdes...

_ bebia exmareba bednierebas?

_ Zalian... me rom vukvirdebi, bednieri da mxiaruli

10


egrec vicodi, ro mocuxcuxdebodi, Tan

daurekavad. ratom xar aseTi veluri?

_ es gulis ambavia... moulodnelad, laRad...

_ ese igi, gulma ar gagiZlo... unda mosuliyavi... moica,

Sarvals Cavicmev da wavideT... `anglezeSi”, xo?

_ ar Caicva...

_ ara? ase fiqrob?... ici, rogor momSivda? ver vWamdi,

sanam bolo ar movuRe... modi, mainc Cavicmev da roca

davbrundebiT, maSin gavixdi... vberdebiT? RmerTo, Rmer-

To...

_ am saRamos mniSvnelovani Sexvedra maqvs, jina... dro

mqonda, ori saaTi da movedi... wasvlas ver movaswrebT.

30. ase dapataravdeba xolme yvelaferi.

_ mSieri, ganadgurebuli... gzad moxvdi aqeT?... gamovicani?

ra Tqma unda, gamovicani... morCa, yvelaferi

damTavrebulia... ai, davjeqi. diax, axal ambebs vuyureb,

mSieri da... gulma aRar gagiZlo da gzad moxvdi aqeT...

yvelaferi damTavrebulia. raRas vebRauWebiT? me ratom

vebRauWebi, Torem Sen, Seni veluri filosofiiT, sanam

giSveben, yvelgan Sexval...

_ Zalian mniSvnelovani Sexvedra maqvs, jina... arasdros

mqonia aseTi mniSvenlovani Sexvedra. erTad unda Sevxvde

agentsa da gamomcemels...

31. yvelaferi kidev ufro dapataravda: fanjara

sarkmels daemsgavsa, magida skams, televizori radios,

saferfle saTiTes, jina Camqral cicinaTelas, anu cicinaTelas

dRisiT. me... alabaT... me ras davemsgavse?

_ zustad ocdaTormeti nabijia aqedan `angleze armzamde~.

_ hiu grants daurekavs, dRes ar viqnebi da nu movleno...

.hamersmiteli ki aris, amgram axla sxvagan yofila...

_ sad xvdebi im viRaceebs?

_ hamersmitis xidTan...

7


_ agents albaT mister spiti qvia, gamomcemels, kidev,

mister uraini... SabaT saRamos, hamersmitis xidTan, romeli

normaluri agenti Sexvdeba Tavis momaval klients?

ra qviaT imaT parizSi?

_ kloSarebi.

_ ho... ai, egeni... nu matyueb, jobia simarTle miTxra...

_ navebi uyvarT... ra vici... SabaTia Tu kvira... romani

Zalian moewonaT da ver iTmenen, me xom sxvaganac davgzavne.

_ dagzavne? isic ar vicodi, Tu daamTavre... rogor fiqrob,

es raze metyvelebs?... hamersmitis xidTan pabebia,

sanaosno klubia... sxva araferi... iqeT mxares piceriebi

da Cinurebi. isic kantikuntad... Tanac, SabaTis vaxSami...

jer es erTi... ici ras getyvi, Sennair maTxovrebTan

midixar... pijaki ratom ar gacvia?

Sen cicinaTela xar, jina... RamiT anaTeb, diliT kidev

brazdebi imitom, rom Seni sinaTle ar Cans.

qlesa adamianTa sityvebSic moipoveba gulwrfeloba.

32. _ tyuilad ar gavedi dRes saxlidan... Semomxede...

moica... ai, aq Semomxede... ra maqvs? xeliT vgrZnob, rom

raRac maqvs da ver vxedav... sarkeSic ver davinaxe... ra

maqvs?... miTxari... miTxari... RmerTo... ra maqvs?... miTxari...

marTla mogwons? marTla... mTeli ormoci... mTeli

ormoci wlis vxdebi... da... ra iqneba?

_ cicinaTelebis... raRaca... roca yvelaferi pataravdeba,

yvavilebi ar pataravdeba...

_ ra gvaria... ra... gvaria... agenti?... ra...

_ bondi... jeims...

_ bondi?... bondi... bondi... bondi...

_ bondi...

_ bondi... bondi... boondi... matyueb... bondi...

_ bondi_bondi_bondi_bondi... bondi... bondi qvia...

bondi qvia...

_ bondiqviah.. bondiqvi... bondi... bond... bond... bondi...

8

swored maSin viyavi, bebia rom cocxali myavda... saqorwino

beWedi dakarga da me vupove. yurZnis mtevnebiT

savse langris qveS ido... etyoba, langari rom dadga,

beWedi gamoucurda TiTidan. zogierTi suqdeba da mere

veRarc ixsnis saqorwino beWeds, bebia kidev gaxda. isedac

xmeli qali iyo da mere kidev ufro gaxda. amitom,

xSirad kargavda am beWeds. Zalian ganicdida.

_ ratom melaparakebi saqorwino beWedze, piter jefers?

ratom xar aseTi sazizRari? iseT Temebs arCev,

adamianebi rom mwared daCqmito... yovel SemTxvevaSi,

erTi adamiani mainc...

_ SeSlili xar, jina... me bebiaCemze vlaparakob da ara

saqorwino beWdebze. mesmoda xolme, Tavis oTaxSi myofi,

rogor elaparakeboda babuaCems. babuaCemi karga xnis

gardacvlili iyo, is ki mainc elaparakeboda. maSin ver

vxvdebodi am sityvebis mniSvnelobas, magram mere mivxvdi,

rom aqebda. Zalian aqebda, ise, rom, sicocxleSi rom

moesmina babuaCems, Sercxveboda, aseTi kargi adamiani

namdvilad ar varo. maSin kidev megona, rom eCxubeboda,

radgan kars iqedan sityvebi Zalian mRelvared da

xmamaRla gamoismoda... eg ari swored, jina, rom sanam ar

mokvdebi, Seni Zvirfasi qali Znelad aRiarebs, rom arc-

Tu urigo jeili iyavi, xolo roca mokvdebi, warmoudgenlad

gadaaWarbebs...

_ eg aRmosavluri sibrZnea?

_ sibrZne saerTod ar aris... rames ar damalevineb?

_ luds dagalevineb... Tumca, Sen unda dagelevinebina...

is mainc unda SegeZlos, rom xandaxan, qals, romelsac

ver eSvebi, rame daalevino...

_ poizoni?

_ ai, ludSi Cagiyri axla... ar giyvars ludi?... ra sainteresoa,

raRa inglisSi Camoexete, ver waxvedi, vTqvaT,

italiaSi? iq ludi ar uyvarT...

11

_ bondi... mister jeims bondi... mister...

_ mister... mister... bon... mister bond... bond... bond...

bond... bon_bon_bon... booon... booon... bon... bon...

booon... boond... boond. booo_oo_ond... bo_o_ho_ho_

o_nd... booo_nd... boob_o_bond... bon... booo... booooooooooo...

boo...

_ bond!... bo_ond? bo_ond? bo_ond?

_ boond...

Rimili.

33. mgoni, sul pirvelad qalma da kacma swored maSin

gaiRimes erTad, roca mixvdnen, rom raRac gamouvidaT.

manamde cal-calke iRimodnen, sul nairgvari rameebis

gamo. kaci albaT sisuleleebze iRimeboda, vTqvaT, rogor

erColeboda Tikani muxis xes, qali kidev imaze Tu

iRimeboda, rogor daucdeboda kacs fexi zRurblze da

miwaze gaiSxlarTeboda.

34. _ bondi, ara?

_ bondi, bondi... licenziac aqvs. ra gacinebs?

_ bondi... ai, bondi... mister bond, didi xniT CaiZineT?

_ sicilis dro dadga, ara?

_ ara... gmadlobT, bond... britaneTi ar dagiviwyebT...

gesmiT?

_ kargi, esmis... yvelas aqvs ufleba...

_ boo_nd? sada xar? gaipare?... gaiparebodi, aba ra. sam

weliwadSi isic ver gadawyvite, erTad gvecxovra Tu ara.

es velurobis niSania... axla miTxari agentis ambavi...

_ hoooo... agentis ambavi iseTia, rom Cemi saxlidan

gagdeba arasgziT ar SeiZleba... agentma Zalian damaimeda.

metic, gamomcemelic Tan mohyavs, SeiZleba am saRamosve

xeli xels davkraT...

_ eg sisulelea. rodis yofila, rom SabaT saRamos

saqmeebi keTdeboda...

_ gacnobac kargia...

9


enaTa da kulturaTa centri

CENTER OF LANGUAGES AND CULTURES

ilia WavWavaZis 24; 22 35 17; clc.tbilisi@gmail.com

iswavle enebi CvenTan erTad


warmogidgenT

Cineli anu inatre rame

X seria

avtori: ana-korZaia samadaSvili foto: levan xerxeuliZe

monawileobdnen: liza - nestan niJaraZe, gaga - giorgi babalaSvili, edika - guram wibaxaSvili, tyupebi - elene dudauri,

TaTuTa - nino xoStaria, liliko da ziziko - marika da jokonda svaniZeebi, gagas coli - Tamar gogolaZe

152 cxeli Sokoladi

© “M Publishing” saavtoro uflebebi daculia. JurnalSi gamoqveynebuli masalebis nawilobrivi an mTliani gamoyeneba akrZalulia.


AUDIO

ra kargi dilaa, ara? uh, Zalian kargia! naTeli daadges

Sens naTel suls, maqs!

liza bolo xmaze awikvinebda kristina orbakaites,

gavis qneviT dadioda oTaxSi da xandaxan Tavadac das-

Zaxebda xolme: Ты меня не понял, я же пошутила!

egre, liza, raRa!

am naTel dilas lizas winaSe didi amocana idga _ ra

gaetana mSral xidze: yavadani, saSaqre Tu spilenZis

sura?

yavadans ra TavSi ixlida, xsnadi yava da misi jani.

saSaqre sasargeblo nivTi iyo, magram iseTi, iolad rom

gatydeboda da mere gulic unda gaxeTqvoda lizavetas,

ratom droze ar moviSoreo. sura ki moswonda, magram

ai, ra xeiri surisgan? aranairi. amitom lizam, bevri

ifiqra Tu cota ifiqra, gadawyvita, rom samives waiRebda.

Tundac dedikos jinaze, romelic aRSfoTda, es ra

saSinelebas usmeno, vai, Cemi kuskusa nivTebi sad unda

waiRo, me rom ase ar SemiZliao?! Tan adre Tu gvian

mainc wasaRebi iyo da raRas dalodeboda?

gamoaxvia lizam Tavisi avladideba uzamazar SarfSi

_ aba, gzad rame rom mosvloda, xom gadayveboda!? da

mSrali xidisken mimaval, kargad nacnob gzas daadga.

programa maqsimumi _ hehei, maqsimum, Cemo sayvarelo!

mokled, gegma aseTi iyo:

1. gavyidoT nivTebi;

2. viyidoT sanovage dediko daunisTvis;

3. gadavixadoT gazis fuli _ dideba RmerTs, cotaa,

dedikos gazis sunSi cxovreba ar SeuZlia da isedac

daTba;

4. vuyidoT beboebs diiidi Taiguli da kargi yava,

imaT xom yavadani namdvilad ar gauyidiaT;

5. vewvioT beboebs, vicekvoT foqstroti, “peplebi

wvimaSi” da rame, da saRamo SeZlebisdagvarad mSvidobianad

gadavagoroT.

da iqneb xoteic...

“araviTari xotei!” SeuZaxa sakuTar Tavs lizam. “xotei

ara...” amas aRar davwer, nervebaSlili liza cud

rameebs ambobda xolme.

nervebi, cxadia, dedikom auSala _ mamiko gaixsena, Tavxedma!

da _ ha, ha, ha! _ waiwuwuna, me amdenxans ase yofna

ar SemiZlia, arc sabanko gadaricxvebSi verkvevi da

saerTod, xom vicodi, rom kacTan erTad cxovreba ar

SemeZlo, ras avitexe es gaTxovebao.

_ isa, _ lizam, rogorc mamiko ityoda xolme, ruCniki

amowia. _ erTi aqeT momxede, jigaro! amas Sen vis eubnebi,

mee?

samagaliTod gamarTuli scenis Semdeg dedikom moketa,

radgan pasuxis gacema didad ver SeZlo, da nervebis

dasawynareblad auzze wavida, liza ki, rogorc mogaxseneT

_ mSral xidze.

. . .

marTla mSvenieri dRe iyo, Tbili, naTeli. zevidan

rom Caxedavdi, ZvelmanebiT savse daxlebi iseTi lamazi

iyo, ise brWyvialebda, rom liza mTlad karg gunebaze

dadga. nivTebi Caabara, jibe daWmuWnuli larian-orlarianebiT

hqonda savse, Tmas Tbili qari ufrialebda,

da maqsma xom uTxra, zRapruli Tma gaqvso da zRapruli

gogo xaro? _ hoda, Cveni lizavetac dedofaliviT

VIDEO

cxeli Sokoladi 153


VIDEO AUDIO

rekomendacia cxeli

Sokoladisgan

154 cxeli Sokoladi

moabijebda da imdenad gakadnierda, rom dafiqrda, ise,

Cems sayvarel Tavs am brWyviala nivTebidan rame xom ar

vuyidoo.

erTiaTad gaxalisda, roca erT-erT daxlTan edika

aRmoaCina.

edika saocari saqmiT iyo dakavebuli: qarvis mZivi

eWira xelSi da gulmodgined uxaxunebda Tavisi pijakis

saxelos. mere am mZivs cxviris nestoSi itenida.

u, ras gaufrenia!

_ ras Svrebi, ha? wmend?

_ va, lizaveta! _ Zalian gauxarda edikas. _ ara, sxva

ambavia...

rekomendacia “cxeli Sokoladisgan”: imis misaxvedrad,

namdvil qarvasTan gaqvs saqme Tu plastmasis nagavTan,

mZivi Salis naWers unda uxaxuno, uxaxuno da

mere daynoso. Tu fisis suni auvida, qarva yofila, Tu

arada, gamyidvels SegiZlia bariga maimuni uZaxo da

Sens gzaze waxvide.

edikas qarvam gaamarTla, misi TqmiT, jojoxeTis suni

auvida, da aTiode wuTis ganmavlobaSi zanti vaWrobis

Semdeg, edikam gamyidvels dauTmo, erTi ki CailuRlu-

Ra, aramio, mZivi jibeSi Caido da lizas xeli gauyara.

Turme, edikas mezobelma dedakacma uTxra, qalaqSi

da mTels qveyanaSi Ciyvi mZvinvarebso. aseTebi edikas

adre arc esmoda xolme da sul ar adardebda, axla

ki ifiqra, es Cemi orsuli gogo avad ar gamixdeso, da

mezobeli kargad dahkiTxa, mag saqmes ra Sveliso, da

mezobelma uTxra, qarvis mZivio.

_ maica, ra, Ciyvi aqvs? _ SeSfoTda liza.

_ ara, aranairad, _ miugo edikam. _ profilaqtikis

ambavSi.

“bedniero TaTuTa,” ifiqra lizam, oRond udardelad,

da gulSi kvlav daloca maqsis keTili suli.

_ ra azris xar sokos xinkalze, krasavica?

liza saukeTeso azrisa iyo da didi enTuziazmiT Sehyva

edikas duqanSi.

“sami dalie, Segergeba...” _ bRaoda dinamiki.

_ ise, marTla, sam-sami xom ar migveca? _ hkiTxa

edikam.

_ davai, _ upasuxa lizam.

skami ki iyo rkina-betonisa, magram liza mainc gemrielad

gadawva sazurgeze da gaizmora.

_ pardon, _ uTxra edikas.

_ netai Sen, _ upasuxa edikam.

_ papalam vixdiT, _ Tqva lizam. _ fuli maqvs.

dediko uWmelobas rogorme gadaitans, da wavides

da gazic TviTon gadaixados, bliad, Tavisi xaxalis

mayuTiT!

_ va, revolucia, lizaveta? maladec! mara mainc me

gpatiJeb.

_ kai. maSin ici, ra? gogos ukve uTxari qarvis ambavi?

_ ara, raa ro?

_ dRes gamatane da xval ferads dagibruneb.

_ gadacvli?

_ ara, gamovacxob.

_ ???

ki, egrea.


AUDIO

recepti “cxeli Sokoladisgan”: unda gaaxvioT qarva

puris comSi da haerRumelSi (“duxovkaSi”) SeuZaxoT,

da puri rom gamocxveba, gulidan sul ferad-ferad

qarvebs amoiRebT.

_ ra ici? _ edikas aseTi rameebi Zalian uyvarda. _ me

ver vizam?

_ rogor ver izam? Cemi gamogonili ki araa, maqsma

maswavla, _ upasuxa lizam.

edikam ise gadakra Tavisi arayi, kinaRam daixrCo,

da liza guliT akiskisda. ise guliT icinoda, rom

edikac ahyva, da isxdnen ase da icinodnen da kargi

iyo, kargi...

. . .

lizam samic dalia da cota metic da gadawyvita,

rom sulac araa aucilebeli, dasaxuli gegma mTlianad

Seesrulebina _ sad weria, rom unda Seasrulos,

katexizmoSi Tu konstituciaSi? damSvidobebisas erTi

madlianad Cakocna Tavgzaabneuli edika da Ты меня не

понял-is RiRiniT gaudga beboebis saxlisken mimaval

gzas. diiidi Taigulic iyida da kargi yavac, da Sesasvlel

karze beboebs wuxandeli ritmic Seusrula: tam,

tatatam, tatatam!

SemosasvlelSi iseTi suni trialebda, rom ha!

_ es ra iqneba? _ hkiTxa lizam zizis.

_ kulebiaka. lilis karonni nomeria.

_ eg ras niSnavs? _ dainteresda liza.

_ magrobaa. kombostoian-ozozoebiani. da zed kai vodkebi

da mTeli ambavi!

lilikos kulebiaka! vodkebi! ra ari?!

magidaze nardi iyo gaSlili.

_ rao, ziziko, nards agorebT?

_ ho, _ daimorcxva zizim. _ vswavlobT.

beboebs nardi uyidiaT da nardis saxelmZRvanelo,

da kamaTlisTvis WiqasaviT raRacac, msgavsi lizas

araferi gaegona. arada, Tavad nardis didostati br-

Zandeboda, odesRac mezobelma papa gurgenam aswavla

da siyvarulSi ar umarTlebda, Torem kamaTelSi _

icocxle!

da Causxdnen, principiT, “wagebuli dgeba@. ise, arc

beboebi iyvnen jabanebi. Tan raRac saocrebebsac iZaxdnen:

“SaSi beSi _ sul kuTxeSi”, “dubara, dubara, TavSi

mogxvda yumbara” da ase...

. . .

TaTuTa, edikas SefasebiT, telefons aduRebda.

_ aha... aha... vau... А он что? А ты что? И что? Ну и козёл!

_ vis tiskavs? _ hkiTxa gazis quraze mjdomma maqsma

quraSi Seyudebul edikas.

_ me ra vici, _ CaiburdRuna edikam da kvnesiT gaimar-

Ta. _ ici, maqs, es comebi Tu tyuilad vzile, ar vici,

ras gizam.

maqsma imdeni icina, kinaRam quridan Camoenarcxa:

_ iasnia, ar ici! ra unda miqna ro?

_ Ууу, сын хуя! _ gaisma oTaxidan.

_ gagiJdi, qalo! _ ayvirda edika. _ reebs bazrob? _

da TofnakraviviT gavarda samzareulodan.

«Засосало мещанское болото…» maqsi quridan CamoZvra

da cecxls dauwia. eRimeboda, magram odnav sevdianad.

“eh adamianebo, adamianebo! isev ver micaniT!”

ууу, сын хуя!

VIDEO

cxeli Sokoladi 155


VIDEO AUDIO

WELCOME TO PARADISE!

156 cxeli Sokoladi

Давай, дерзай!

. . .

_ koqsi! _ dasZaxa lilim da gamarjvebuli saxiT

wamodga. _ waval, Sevxedav, ar daiwvas.

lizam nardis alageba daiwyo, zizim _ sufris gaSla.

_ erTi miTxari, _ mimarTa zizim. _ gogo, Sen araferze

ocnebob?

_ ras ara! _ upasuxa lizam. _ me minda, rom kanadaSi

vinme gza-kvalabneuli babua mokvdes da memkvidreoba

damitovos. mere minda maRali, lamazi, janmrTeli,

niWieri da mdidari kaci. kidev minda saxli maiorkaze

da ukve gazrdili, saamayo Svili. vTqvaT, magari pianisti,

rom koncertze pirvel rigSi davjde xolme da

pranWviT gavskde. ho, kide minda...

_ ara, seriozulad. _ uTxra zizim. Zalian seriozulad

uTxra da lizac daseriozulda.

_ araferic ar minda, ziziko. xoteize meubnebi, ho?

ar minda. kargad var.

_ hoda, _ lili Semosula, xelebs winsafarze iwmendda.

_ hoda, eg sTxove, rom sul kargad iyo. moica...

moqmedeba elvis siswrafiT ganviTarda: lili saZinebelSi

gauCinarda da umalve mocunculda. xelisgulze

xotei hyavda Camoskupebuli.

_ Давай, дерзай!

xotei iRimeboda, ise gulianad, rom lizasac gaeRima.

_ xom gaxsovs, _ ganagrZobda lili. _ samasjer unda

mousva mucelze xeli da ilaparako, Tu ginda _ Sen-

Tvis, Tu ginda _ xmamaRla. Tu ar gerideba, xmamaRla

Tqvi da ufro ar daibnevi, ai, ziziko daiTvlis da ar

aibnevi saerTod. midi.

_ midi, liza, _ moesma lizas maqsis xma da Tmaze msubuqi,

qariviT Sexeba igrZno. _ midi, midi, nu geSinia. me

aq var, SenTan.

lizas gaeRima. moeCvena, rom xoteim kidev ufro gamobera

Tavisi briyvi mucluka. TiTs rom adebda, egona,

moeRitineba da xiTxiTs daiwyebso. cici, ciciko...

da lizam daiwyo:

_ cici, Cemo msuqano da yvelaze lamazo. neta icode,

rogor mixaria, rom gipove da aRarafers gipireb.

ar SegeSindes, me namdvilad aRarafers vapireb. erTi

saTxovari maqvs: siyvaruli momeci. iseTi, sul rom

guli miCerdebodes. iseTi siyvaruli momeci, ciciko,

rom gulSi veRar meteodes da guli sul gaxeTqvaze

mqondes...

liza nazad usvamda mucelze xels, lili iTvlida,

cici uRimoda da lizas xeli uTbeboda, uTbeboda...

_ cici, oRond ise, rom sul miyvardes, ho? rom...

da iseve, rogorc yvelaferi sxva amqveynad, es ambavic

uceb damTavrda: lilikos xeli aukankalda da xotei

Camovarda. ara, Camoxta. is iatakze daeca da daimsxvra.

Zirs mxolod namsxvrevebi eyara, wvril-wvrili namsxvrevebi,

ai, iseTi, naZvis xis saTamaSosgan rom rCeba

xolme.

_ Seni Wiri wauRia, _ daamSvida zizim gamSrali

liza.

_ amin! _ daumata lilikom. _ Cven viyoT kargad. mTavaria,

rom Tqma moaswari.

_ ho, _ Tavi daukra zizim, _ samas Tormetic ki iyo.

me xom viTvlidi.


AUDIO

liza damunjebuli uyurebda Zirs dayril xoteis

naSTebs.

_ ha, _ gaamxneva lilim. _ morCa, gamovgvi axla da

davubrundiT sufras, Torem is kulebiaka Tu gacivda,

ki aRar varga...

. . .

me am xalxTan erTad ramdenime Tve gavatare da menaneba

kidec maTTan ganSoreba. afsusia, magram maT namdvilad

aRar vWirdebi. Tumca ra, naxeT _ yvelas bednierad

vtoveb!

marad axalgazrda edikas Tavis mSvenier gogosTan

erTad, imaT arasodes araferi gauWirdebaT. iseve, rogorc

yvela sxva bavSvi, maTi tyupebic Cxavian, yvelafers

svrian da mSoblebs ar aZineben, da iseve, rogorc

yvela mSobeli, TaTuTa da edikac darwmunebuli arian,

rom msgavsi silamazisa da niWis balRebi arasodes aravis

ar gasCenia (sammagi uaryofa! ajanydiT, qarTuli

enis siwmindis damcvelno!).

gaga im saxlSia, romlis fanjridanac yovelTvis sinaTle

gamodis, radgan cota uZiloba dasCemda da Ram-

RamobiT wignebs kiTxulobs xolme. misi coli isteriulad

recxavs da auToebs da saxlSi sul axalgauToebuli

TeTreulis suni dgas, rac gagas ukve aRizianebs,

magram xma ar amoeReba: eg undoda da aha...

lika oqsfordSia. ra bedSia, ar vici, magram misTana

marifaTiani gogo namdvilad ar daikargeba.

mariSka da mamiko yvavian da gons ar arian siyvarulisa

da bednierebisgan _ aba, ra iqneba!

dedikos, mogexsenebaT, arasodes araferi ar SeeZlo

(kvlav sammagi uaryofa! aRSfoTebuli talRa redaqtorisa

da koreqtoris mxridan!), da arc dardi SeuZlia

didad, amitom misas Cvenc nu vidardebT.

lizikos aRarc martooba awuxebs da arc usiyvaruloba

_ maqsimumi sul masTanaa. aRarc mSral xidze uwevs

sirbili _ is da beboebi sul erTad arian da Zalian

uyvarT erTmaneTi: CarTaven xolme patefons, cekvaven,

vodkebs urtyamen da mosayoli imdeni aqvT! aTas qals

aTasi cxovreba eyofa. Tan beboebma nardis TamaSi Cinebulad

iswavles da axla internet-kafesac SeeCvivnen,

qseluri TamaSebis ambavSi.

ai, ase iyo es ambavi.

mere, dedaazrio?

ra xeirio, ikiTxavT?

aba, ra giTxraT. albaT, arc araferi.

...iciT, Tu odesme, gansakuTrebiT, wvimian, civ sa-

Ramos, Zalian mogindebaT siTbo, sinaze da siyvaruli,

gareT gadiT, da quCaSi aucileblad SegxvdebaT liza.

cota gawewili da abuzuli zis xolme an sadarbazos-

Tan, an bordiurze, da eweva. ecadeT, SemogxedoT, da

umalve igrZnobT, rogor uyvarxarT. imdeni siyvaruli

aqvs, rom gulSi veRar eteva da da Tu veravis uwilada,

gauskdeba kidec.

midiT, midiT lizasTan, nu geSiniaT. mas Zalian eyvarebiT

da yvela survils agisrulebT. moexvieT, SeiyvareT

da, rac mTavaria, inatreT rame.

dasasruli

VIDEO

cxeli Sokoladi 157


moqalaqe peni

Son penis mravali mxare

>>> dasawyisi gv.24

. . .

Son pens mouxelTebeli xasiaTi adreul

asakSi Camouyalibda. dedam, msaxiobma

ailen raian penma Son penis biografiis

avtors, riCard kelis erTxel uTxra,

rom bavSvobidan `Sons Tavisi mikrosamyaro

hqonda~.

Soni ki dasZens: `mgoni, xuT wlamde

Cemi ojaxis wevrebis garda, aravis velaparakebodi.

maxsovs uamravi dialogi,

magram am dialogebs ZiriTadad sakuTar

TavTan vmarTavdi. Tu martooba Semomitevda,

es mxolod adamianTa did jgufSi

memarTeboda~.

sakuTarive aRiarebiT, Son penis simorcxve,

garkveulwilad, strategiuli

ukusvla iyo. `Zalian mawuxebda imis

gaazreba, rom adamianebs Cems gulSi

Caxedva ar SeeZloT. msurda, vyofilyavi

gamWvirvale, anu msurda Cemi yvelas

gaego. vicodi, Cemi miswrafebebi keTili

iyo. darwmunebuli viyavi, rom im adamianebTan

erTad, vinc realurad mxedavda

da mafasebda, gacilebiT ufro metis

gakeTebas SevZlebdi.

Tumca, es sulac ar niSnavs imas, rom

vinmes moxibvlas vcdilobdi. arc is mifiqria,

rom unaklo vyofiliyavi da mravali

saqebari sityva momesmina. ubralod

msurda, sxvebs zedmeti pranWva-grexvisa

da masxaraobis gareSe Sevefasebine~.

baRis maswavlebelma Son pens geri kuperi

daarqva. `maswavleblebi mis gamo

SeniSvnas ar maZlevdnen, erTaderT rames

meubnebodnen mxolod: `darwmunebuli

xarT, rom bavSvs rame ar awuxebs?~ _

ixsenebs ailen peni _ `am kiTxvis mizezi

ki is iyo, rom Soni sul Cumad ijda~.

Son penma mxolod skolis asakSi gaiazra,

rom es Tviseba _ mouxelTebloba

_ sxvebis mosaxiblad da sacduneblad

158 cxeli Sokoladi

SeiZleboda gamoeyenebina. `roca morcxvi

xar, yuradRebas ufro sxvanairad

ipyrob. xalxi TviTon modis SenTan.

ase iyo skolaSic. vTqvaT, ezoSi zixar,

xmauria, uamravi magari biWi trialebs

garSemo. Sen iqve, didi qoTnis kideze

xar Cumad Camomjdari da kedebian

fexebs haerSi aqanaveb. SenTvis xar, ra.

lamazi gogo ki swored am pasiur poza-

Si gamCnevs. xvdeba, rom saintereso da

gamorCeuli xar; rom swored Sen geqneba

mosayoli uamravi saintereso ram da

erTi suli gaqvs, rodis gauziareb mas am

yvelafers~.

Son peni ekranzec ki sakuTari martoobis

process agrZelebs. TiTqmis

yvela gmiri, romelic ganusaxierebia,

raRac doziT da raRac sababiT realur

samyaros mowyvetilia. vTqvaT, filmSi

`riCard niqsonis mkvleloba~ Son penis

gmirs _ semiuel biks mkvlelobis idea

aqvs akviatebuli; iseve, rogorc serJant

toni mezervis _ filmSi `omis ubeduri

SemTxvevebi~; anda meTiu ponselets

_ `mosiarule gvamSi~; anda jimi markams

`idumal mdinareSi~.

Son penis gmirebi xan suliT avadmyofebi

arian, xan fizikuri seniT itanjebian

(sem dousoni filmSi `me semi var~;

edi kvini suraTSi `is ise sayvarelia~,

pol riversi `21 gramSi~).

maT awuxebT narkotikis problema (edi

_ Hurlyburly, spikoli _ Fast Times at Ridgemont

High), an SemoqmedebiTi egocentrizmi

(emeti _ Sweet and Lowdown).

Son penis reJisorobiT gadaRebul

filmSi `Indian Runner~ ori mTavari gmiria,

ori Zma. erTi _ kargi meojaxe da

dadebiTi gmiri _ policiis Serifi, meore

_ moZalade da kriminali. Son peni

ambobs: `ase mgonia, rom CemSi orivea _

moZalade Zmac da policiis Serific.

saerTod Tu adamiani cocxalia da savse

cxovrebiT cxovrobs, maSin im faqtsac

unda Seeguos, rom xandaxan, roca xelis

gulebze daixedavs, sisxlis laqebs SeamCnevs~.

l

. . .

eo peni _ Son penis mama kinomsaxiobi

iyo. misi kariera `holivudis

Savma siam~ daasamara (leo peni filtvis

kiboTi 1998 wels gardaicvala. is Tavis

sayvarel tansacmelSi dakrZales _ sandlebiT,

havaiuri naxatebiani perangiT

da beisbolis kepiT).

axla, roca peni mamas ixsenebs, pirvel

rigSi, mis TvalebSi Camdgari Rimili

agondeba: `mas yovelTvis mtkice Sexedu-

lebebi hqonda ama Tu im sakiTxze, yovelTvis

principuli toniT laparakobda

xolme, magram Rimili TvalebSi mudam

ukrToda~.

marTalia, leo penis saqmianobis gamoZieba

TemTa palatis anti-amerikuli

operaciebis sagamoZiebo komisias ar

dauwyia, magram ramdenime mizezis gamo

is mainc eWvmitanilad rCeboda. leo

peni xom Riad uWerda mxars `holivudis

aTeuls~ da Cvenebis micemazec uars

ambobda. Sesabamisad, 1952 wels dadga

dro, roca pens dasavleT sanapiroze

aRar daedgomeboda _ samsaxurs veRarsad

poulobda. penic iZulebuli gaxda

aRmosavleTisken wasuliyo, magram rogorc

TviTon ambobda, `gavida oriode

weliwadi da niu iorkisTvisac movkvdi.

iq aRarc kinoSi SemeZlo muSaoba da

aRarc televiziaSi~.

miuxedavad amisa, leo penma mainc SeZlo

kargi reputaciis mopoveba TeatrSi. is

scenis damsaxurebul msaxiobad iqca.

maleve, swored Teatris wyalobiT, leo

Sexvda mSvenier ailen raians, romelic

Wkviani da gabeduli qali Canda, Seuyvarda

is da 1958 wels coladac SeirTo.

col-qmari penebi erTnairebi iyvnen _

jansaRad moazrovneni, mxiarulebi da optimistebi.

`roca maikli gavaCine, maxsovs,

fuli ar gvqonda, rom savadmyofodan gamovsuliyavi.

maSin bevri vicineT amaze~,

_ ase ixsenebs ailen peni Tavisi pirveli

vaJis, maiklis dabadebas 1958 wels.

1959 wels penebi kaliforniaSi gadavidnen

da san fernande veliSi dasaxldnen.

leos televiziaSi reJisoris Tanamdeboba

SesTavazes. ufrosma penma winadadeba,

cxadia, miiRo. mas Zalian moswonda televiziaSi

muSaoba. 1973 wels is `emiTac~

daajildoves serial `kolumbos~ specialuri

seriis gadaRebisTvis.

Tumca, drodadro, leo pens imedgacrueba

aitanda xolme da amas Svilebic

amCnevdnen. Soni ixsenebs: `vkiTxavdi,

`rogor xar?~ da mpasuxobda: `ee, ra vici,

aba, ra giTxra. vcdilob erTi mZRnerobisgan

ukeTesi mZRneroba gamoviyvano~.

leo peni gaacura im qveyanam, romlis-

Tvisac ibrZoda. meore msoflio omSi

_ roca pilotebi 15 operaciaze mets

ver uZlebdnen da haerSi iRupebodnen

_ kapralma leo penma 31 misia Seasrula,

maT Soris, sami berlinis Tavze da

ori medali moipova. Soni ixsenebs: `mamas

xSirad awuxebda uZiloba da mudam Tan

sdevda uamravi mogoneba. is xom xSirad

pirispir efeTeboda mters, mexsierebaSi


ebeWdeboda maTi saxeebi, avtomatis jeris

daclis xma. es yvelaferi misTvis

warmoudgenlad mniSvnelovani iyo~.

im Tvisebebis umravlesoba, romelTac

Son peni Tavis rolebSi uxvad avlenda _

sazogadoebisgan gariyulTa mimarT TanagrZnoba,

meamboxe suli, samarTlianobis

moWarbebuli grZnoba, xelisuflebis

saqmianobis eWvqveS dayeneba, aRtaceba

heroizmiT _ mamas Tavs gadaxdenili

Tavgadasavlebidan SeiTvisa. leo penis

rogorc samxedro, ise politikuri peripetiebis

magaliTze, Sonma uamravi ram

iswavla da babuis daviwyebis saSualebas

dRes arc Tavis Svilebs aZlevs. yovel

wels, mamis dRes, Son pens aqvs aseTi

tradicia _ is bavSvebs teleekranTan

svams da im aTwuTian video klips urTavs,

romelic leo pens sikvdilamde ori

wliT adre gadauRes da romelSic moxuci

leo Tavis cxovrebaze hyveba.

Son penis megobari devid bearveldi

ki ambobs: `erTi, rac represirebuli

mSoblebis Svilebma zustad ician, aris

is, rom keTilSobiluri sazogadoebis

arseboba erTi didi farsi da tyuilia.

leos xom mTeli guliT surda, SeeZlo

da unda gaekeTebina kidec gacilebiT

ufro meti, vidre moaxerxa. da radgan

ver moaxerxa, amitom yovelTvis egona,

rom mis cxovrebas frTebi Seakveces. es

sinamdvileSic ase iyo.~

leo bevrs muSaobda. mTeli dReebi

dakarguli iyo. Sin sadilobisas brundeboda.

`is kargi mama iyo, magram mxolod

SabaT-kviras. kviris dReebSi ki

mxolod colisTvis midioda saxlSi da

maTi saxiT, maSinve Seyvarebuli wyvili

Cndeboda. maTi dro dgeboda~.

ailen peni ixsenebs: `me da leos erTmaneTi

Zalian gviyvarda. Cveni qorwineba

iRbliani iyo. erTmaneTi wamiTac ki ar

mogvbezrebia. Cven erTmaneTis gverdigverd

gavizardeT~.

pens ki kargad axsovs aseTi suraTi:

gviani saRamoa, aileni da leo malibus

saxlis verandaze sxedan da wynar okeanes

gascqerian. `Tu Rame gameRviZeboda

da sasusnavisTvis samzareuloSi Sevexetebodi,

sul am scenas vawydebodi: Suqi

enToT da gareT isxdnen. xdeboda asec:

deda mamas kalTaSi Caudebda Tavs da

CaeZineboda, mama ki mis TmaSi nazad daacurebda

TiTebs. suraTi yovel saRamos

meordeboda~.

sma orives uyvarda, leosac da ailensac.

`Sindabrunebuli leo erT boTl

J&B-s svamda xolme. maxsovs dedac `smir-

novis~ boTliT xelSi. magram sanam dasaZineblad

ar gagvistumrebda, arasdros

gaxsnida boTls. rac mTavaria, meore

dRes, Cveulebriv, adre dgebodnen da

muSaobdnen~.

penma erTi aseTi detalic gaixsena: er-

Txel man da ufrosma Zmam maiklma Zveli

`mazdas~ Zrava gamorTes da manqana qu-

Caze daagores. im adgilas daayenes, saidanac

xeebSi Cafluli saxli budesaviT

moCanda. suraTi iqedanac ki ucvleli

iyo: `dedaCems isev leos kalTaSi eZina.

mamaCems ki kedlidan Camoexsna gemis saWe

(leo giJdeboda zRvaze da yvelaferze,

rac zRvasTan iyo dakavSirebuli, saxlic

sazRvaosno aqsesuarebiT iyo savse) da

haerSi atrialebda, zustad dedaCemis

Tavs zemoT. maxsovs, maiklma Tqva: `naxe,

mama saxls marTavs!~

ailen peni _ irlandiur-italiuri warmoSobis

qali _ msaxiobi iyo. niu iorkis

universiteti mxolod imitom daamTavra,

rom mSoblebisTvis esiamovnebina, Semdeg

niu orleanSi wavida, iq barSi mReroda,

mere ki scenis cnobili msaxiobi gaxda.

magram rogorc ki bavSvi gauCnda, msaxiobobas

Tavi daaneba. `mTeli is vneba da

Tavdadeba, rasac sasceno xelovnebas vu-

Tmobodi, Semdeg bavSvebze gadavitane~, _

ambobda aileni. mas mxolod biWebis gaCena

undoda. roca maiklze iyo fexmZimed,

meddas uyviroda: `Tu gogoa, ukan Setene!

ar vapireb mSobiarobis 24-saaTiani tkivilebi

kidev erTi gogosTvis avitano!~ am

ucnaur survils aileni ase xsnida: `mama-

Cemi Tavisi mzrunvelobiT imdenad mzRudavda,

ise eSinoda, misi azriT, rame saSineleba

ar Camedina, rom ase gadavwyvite

_ mxolod biWebi unda gameCina, romlebic

ise icxovrebdnen, rogorc TviTon

moeprianebodaT~.

. . .

wels, roca Son peni 9 wlis

1969 iyo, ojaxi malibuSi, sul 57

aTas dolarad Sefasebul sanapiro saxl-

Si gadavida, xediT _ okeaneze. dRes am

ubanSi saxlis yidva milionebi Rirs, qu-

Cis bolos barbra streizandi cxovrobs.

magram maSin es adgili TiTqmis ukacrieli

iyo da pens swored es moswonda: `samyaros

siaxlis, dausaxleblobis SegrZneba,

okeanis yuredan wamosuli suniT.

aseTi raRaceebi CemTvis arasdros Zveldeba.

Cemi ubnis suns axlac mTeli simZafriT

vgrZnob~.

Son penma Tineijerobis wlebi serfingis

dafaze gaatara. am sportma masze

udidesi gavlena moaxdina.

1991 wels, erT-erT interviuSi Tqva:

`serfingi CemTvis Tavidanve xelovnebis

formad iqca. mTeli muRami xom isaa, rom

Seni energia talRis energias daamTxvio.

serfingi harmoniaa, Tavisi poetikiT;

Tavisi sulieri aspeqtebiT~.

serfignma Son pens srulyofisken

swrafvac aswavla da isic, Tu rogor

unda gamoemuSavebina sakuTar TavSi simamace.

Son penis yofili sacole, elizabet

makgoverni askvnis (maT erTad iTama-

Ses 1984 wels gamoSvebul filmSi “Racing

the Moon”) `serfingi Son penis cxovrebis

alegoriaa. is yovelTvis mwvervalisken

iswrafvis~.

. . .

edaCemi namdvili Zu lomi iyo.~ _

`dambobs Son peni.

penis megobari, devid bearveldi ki

dasZens: `aileni wisqvilis qvasaviT mZime

xasiaTis qali iyo da, Cemi azriT,

Zalian, Zalian, Zalian, Zalian, Zalian,

Zalian mkacrad eqceoda Sons~. penma

Tavisi sasceno debiutic gaixsena. `The

Young Savages-is sasceno versiaSi viTamaSe.

speqtaklis bolos, dedaCemi kulisebTan

damxvda. Cemi saxe xelis gulebSi

moiqcia, Tvali TvalSi gamiyara

da TiTqmis damimarcvla: es saSineleba

iyo. aRarasdros gaakeTo. `aRarasdros

gakeTebaSi~ Cems msaxiobobas gulisxmobda.

aseTi qali iyo. zustad vici,

absoluturad yvela Cems megobars misi

saocrad eSinoda~.

Tanac, aileni Sons ufro mkacrad eqceoda,

vidre danarCen Svilebs da amas

TviTon imiT xsnis, rom Soni mas yvelaze

metad hgavda. aileni ambobs: `ra vqna,

asea _ Cems gonebas brazi kvebavs. kargi

Cxubi _ es is aris, rac magrZnobinebs,

rom cocxali var. leosTan eg erTader-

Ti problema mqonda _ ver vCxubobdi.

roca kargi brZola menatreboda xolme,

arasdros gamomdioda. SeiZleba amitomac

sul veCxubebodi Sons~.

deda-Svilis es mwvave urTierToba Son

penis Zmas, kriss Zalian cudad axsendeba:

`maTi gauTavebeli konfliqtebis xana CemTvis

saSinlad mtkivneuli periodi iyo.

me xom orive miyvarda _ dedac da Sonic

da ar SemeZlo imis yureba, Tu rogor

eCxubebodnen erTmaneTs. erTxel, roca

Soni saSinlad moeqca dedas, Cems Zmas

saxlidan wasvla vubrZane. oRond jer

samzareuloSi vceme, Tavi kedelze varaxunebine

da vuyvirodi, gaeTrie-meTqi.

es ar iyo bavSvebis Cxubi, es namdvili,

sastiki brZola iyo~.

cxeli Sokoladi 159


Son penis Tvisebas _ Tavis TavSi Caiketos

xolme _ krisic amCnevs; amCnevda

sul, magram bolo dros aRar awuxebs.

aileni ki ambobs: `Soni sxvebs tkivils

ayenebs imitom, rom mere tkivili maT

Tavadve dauamos. Tu ar arsebobs wyena,

romelic unda moaSuSos, maSin Soni xom

ver iqneba gmiri, romelic am misias saku-

Tar Tavze aiRebs?~

1996 wels Son penma `roling sTounz-

Tan~ interviuSi Tqva: `Cemi fsiqika damaxinjebulia.

vici da vaRiareb amas~. me

ki miTxra, rom am Sinagani mZvinvarebis

mizezi dRemde ar icis, raSia. `Seyvarebulma

gogonebma araerTxel mTxoves,

rom memkurnala. vecade, magram arc aman

miSvela~. devid bearveldi ki dasZens:

`iqedan gamomdinare, rac Sons CemTvis

gauziarebia, vaskvni, rom is Sinaganad

Zlieri, magram gzaabneuli bavSvi iyo.

vimeoreb _ Zalian Zli-e-ri. arsebobda

mxolod erTi gza, riTac mSoblebTan

Zlevamosili da Tavaweuli dabrundeboda

_ unda gamxdariyo is, vinc dRes aris

_ Son peni; anu aexdina maTi ocneba. am

mosazrebas kris penic iziarebs: `roca

Sonma samsaxiobo kariera daiwyo, saxlSi

yvelaferi Seicvala~.

. . .

Son peni, SeiZleba iTqvas, narkomaniviT

iyo Semjdari uotergeitis saqmeze.

am sasamarTlo mosmenebma masze imdenad

didi gavlena moaxdina, rom gadawyvita,

iuristi gamxdariyo. magram kolejSi qulebi

ar hyofnida. am dros xom mudmivad

acdenda gakveTilebs, Sinidan gamotanebuli

sauzmisTvis gankuTvnil kolofSi

ki samoyvarulo videoebs inaxavda, romelTac

ZmasTan, krisTan da megobrebTan

_ Carli SinTan da emilio estevezTan

erTad iRebda. santa monikas kolejSi,

sadac is avtoteqnikas da kinematografias

swavlobda, Teatrma gaitaca.

erTxel, speqtaklze kulisebSi idga da

uyurebda, Tu rogor emzadeboda scenaze

gasasvlelad erTi Suaxnis telemsaxiobi.

`am kacs sakmaod kargi telekariera

hqonda. misi monawileobiT bevri gadacema

mqonda nanaxi. vuyurebdi, rogor

ixdida Tavis kovbour botebs, sasceno

kostiumi rom Caecva. Tvals vayolebdi

mis mzeras _ botebisken daxrils da CemTvis

vfiqrobdi: `ratomac ara. mec ase

viqnebi. riT aris cudi?! mec vijdebi am

kaciviT, sakuTari botebisken Tavdaxrili,

ormoci wlis asakSi, da zustad imas

gavakeTeb, rasac es kaci akeTebs dRes

saRamos. aseTi cxovreba aucileblad

160 cxeli Sokoladi

momewoneba. vici, imdeni niWi ki meyofa,

rom ormoci wlis asakSi msaxiobi merqvas.

gana warmatebuli msaxiobi an, Tundac,

xelmocaruli; ubralod, msaxiobi.

me viqnebi msaxiobi. da es gza iqneba Tavgadasavali~.

kris peni ixsenebs, rom karieris dasawyisSi,

Soni `arc gansakuTrebulad

momxibvleli pirovneba gaxldaT da arc

didi iumoriT gamoirCeoda~. `magram is

sakuTar Tavze iseTive SeupovrobiT mu-

Saobda, rogorc olimpieli aTleti~.

ailen peni ki dasZens: `Soni Tavidan,

ubralod, gambedavi iyo. niWi mogvianebiT

gamoavlina~.

18-dan 20 wlamde, dReSi xuTi saaTi,

kviraSi xuTi dRe _ peni TavauReblad

mecadineobda. roca 19 wlis gaxda, Son

penma Tavisi pirveli profesiuli roli

miiRo filmSi `barnabi jonsi~ da jibeSi

`kinomsaxiobTa gildiis~ wevrobis bara-

Ti Caido. erTi wlis Semdeg, 1980 wels

peni samsaxuris saZebnelad aRmosavle-

Tisken wavida. TiTqmis pirvelive cdaze,

brodveis piesaSi Heartland roli miiRo.

ori wlis Semdeg, filmSi Fast Times at

Ridgemont High epizoduri roli misces.

magram es epizoduri roli Son penma

ise gardaqmna, rom filmi misi karieris

dasawyisad iqca: scenarSi Sesworebebi

yvelas daukiTxavad Seitana, sakuTari

teqsti serfingze naswavli JargonebiT

gaamdidra, gadaRebebze sakuTari garderobiT

gamocxadda, maT Soris iyo `vensic~

_ Sav-TeTri sportuli fexsacmelic,

romelic Semdeg yvelaze modurad

iqca da mTelma Taobam Caicva.

filmis erT-erTma prodiuserma art

linsonma riCard kelisTan saubarSi gaixsena:

`im cnobili epizodis gadaRebisas,

roca Son penis gmiri _ spikoli gakve-

Tilze dagvianebiT Sedis, rei uolstoni

mis baraTs xevs da spikoli ki eubneba

_ `Se, yleo~, rei uolstonma arc icoda,

vin iyo Son peni. amitom man scenaris

mixedviT gaTvaliswinebuli fraza Tqva:

`mgoni, unda icode, direqtoris kabineti

sadac aris~. Sonma ki sruliad moulodnelad

upasuxa: `Se, bebero, wiTelroJa

nabozvaro~. rei uolstoni ise gamwarda,

ise, rom gaocebisgan mxolod amis Tqma

moaxerxa: rogor mibedav, lawirako? patara

biWisgan, romelsac aravin icnobda,

es marTla Tavxedoba iyo...

filmma Son peni legendad da holivudis

niWieri axalgazrda Taobis damrtymel

Zalad aqcia.

1983 wels, Bad Boys-is gamosvlis Se-

mdeg, publicisti polin kaeli Tavis recenziaSi

werda: `yovel morig epizodSi

Sonis gamoCena namdvili siurprizia~.

1985 wels gamosul filmSi The Falcon

and the Snowman Son peni narko-dilers

TamaSobda. sanam gadaRebebi daiwyeboda,

penma dedamiss uTxra, rom rolis-

Tvis garegnobis Secvla surda. ailenma

urCia: `ubralod iTamaSe, eg maskaradi

araferSi gWirdeba~. imave dRes penma dedas

daureka da sTxova, CemTan modio.

aileni manqanidan gadmovida da Svilis

saxlTan ucxo kaci Seegeba. ifiqra, sadRac

minaxavs, albaT, Sonis romelime

megobariao. da uTxra: `vaime, saidanRac

gicnobT, gamaxseneT Tqveni saxeli~. mere

ki gaocebuls aRmoxda: `o, RmerTo Cemo,

Sen xom Soni xar!~ _ pens ukve gaekeTebina

makiaJi, riTac gadaRebebze misvlas

apirebda.

1996 wels peni da raiTi _ eqvswliani

Tanacxovrebis Tavze _ daqorwindnen

(rasac mcirexniani ganSorebac mohyva _

maSin bavSvebi ukve xuTi da ori wlis

iyvnen). piradi cxovrebis axladnapovni

stabiluroba Son penis rolebzec

aisaxa. bolo aTwleulis ganmavlobaSi,

penma ukeT iswavla Tavis Sekaveba, ufro

mgrZnobiare gaxda. Tanamedrove kinos

istoriaSi misi rolebi `mosiarule gvamsa~

da `idumal mdinareSi~ (am rolis-

Tvis, saukeTeso msaxiobis kategoriaSi,

penma 2003 wels `oskaric~ miiRo) msaxiobis

ostatobis qrestomaTiul magaliTebad

iqca. bolo aTwleulis ganmavlobaSi,

Son pens xSirad adareben marlon

brandosac, romelic misi megobari iyo.

magram, penisgan gasxvavebiT, brandoze

arasdros uTqvamT, rom mas msubuqi rolebic

gamosdioda, maSin, roca filmSi

Sweet and Lowdown Son penis gmiri vudi

alenis komedias kidev ufro met simZafres

aniWebs. vudi aleni Son penze ambobs:

`Sons ufro msubuqi kinomasalis-

Tvisac hyofnis Zalebi. ubralod, mas es

bunebrivad gamosdis~.

. . .

bar `toskaSi~ Son peni, naxevari saa-

Tis dagvianebiT, baris mflobel janet

eTerijTan erTad Semovida. `TiTo

bari cxovrebaSi yvelas unda hqondes~

_ Tqva eTerijma, romlis `toskac~

wlebis ganmavlobaSi hanter tompsonis,

frensis ford kopolas, denis hoperis,

uiliam kenedis da kidev bevri sxva

cnobili adamianis mTavari gasarTobi

adgili iyo.

penma janets uTxra, rom male dabrun-


deboda. arc gamafrTxila, nasadilebi

rom iyo, ise wavediT vietnamur restoranSi.

manqana avtosadgomze iyo. penma

dacvas fuli gauwoda, moSorebiT ki

meorec idga. man, rogorc Cans, msaxiobi

icno da pirvels gamosZaxa _ fuls nu

gamoarTmevo. mere Son penTan erTad fotoc

gadaiRo. rogorc iqna, manqanamde

mivaRwieT, magram sanam Cavjdebodi, kidev

erTi dakvirvebuli mzera vigrZeni.

gavixede da davinaxe, trotuarze qali

da kaci idgnen da yuradRebiT gvicqerdnen.

Cemi mzera rom daiWira, qalma Tqva:

`araferi, araferi, ukve mivdivarT, ise

giyurebdiT~.

roca sufrasTan davsxediT, pens dedamisis

mier naambobi istoria gavaxsene.

ailenma miTxra, film Sweet and Lowdownis

gadaRebebze vudi alens gavesaubre da

miTxra: Sonis gadaReba yovelTvis mindoda,

magram misi xasiaTis amocnoba mudam

miWirdao. me ki vupasuxe: ar idardo,

zustad or sityvaSi dagixasiaTeb _ mas

rcxvenia, rom bednieri bavSvoba hqondameTqi.

manamde penma miTxra, rom dedamisi

ojaxis istoriebs ise cvlida xolme,

rogorc moeprianeboda, magram axla,

sanam vudi alenisa da ailenis dialogis

Sesaxeb Tavis azrs metyoda, saubari

telefonis zarma gagvawyvetina. rom

daasrula, Tavis, jerac TiTqmis savse

TefSs daxeda, mzera gauSterda da bolos

miTxra: `xom iyo dro, roca kacis

funqcia nadiroba iyo. Cvens realobaSi

es saWiro aRar aris. kacs SeuZlia wavides

da inadiros, ramdenic unda. magram

qali mas mainc ar daelodeba, maRaziaSi

wava da sakvebs kacze ufro male moipovebs.

ase rom, raRa darCenia kacs? Zaladoba.

egaa~. da mere: `me movrCi, Sen

kidev gSia?~ vuTxari, rom sakmarisi iyo.

penma angariSi moiTxova da miTxra, rom

mpatiJebda.

restornidan isev `toskaSi~ davbrundiT.

sanam ukana oTaxisken gzas mivikvlevdiT,

peni axalgazrda azielma

kacma SeaCera, telefoni miaCeCa da Ti-

Tqmis Seevedra, dRes mamaCemis dabadebis

dRea da ai, telefoni, gTxovT, miuloceTo.

penma telefoni gamoarTva da mamas

xazis meore bolos uTxra: `Tqvenma

vaJma ufro naklebi unda svas, gilocavT

dabadebis dRes~.

ukana oTaxi iseTi patara, CaxuTuli

da suniani iyo, rogorc nestiani da gaoflili

ludxanebi irlandiur soflebSi.

iqaurobas Zlivs anaTebda kedelze mima-

grebuli yviTeli neonis niSani, romelzec

ewera `toska~ da biliardis magidis

Tavze mwvaned alaplapebuli erTaderTi

lamfa. kedelze daudevrad miwebebuli

kinoplakatebi kidev ufro amZafrebda

baris andergraundul ganwyobas.

peni aq Sinauri kaci iyo. rogorc xSirad

xdeboda xolme, axlac ramdenime

vodka-tonikis Semdeg gamxiarulda, Tavisi

Sinagani samyaros mWidrod daxuruli

karic odnav SemiRo da mere, roca

Tavis megobar, jadoqar devid bleinze

miyveboda, magidaze gadmoixara da mi-

Txra: `ratom varT me da devidi axlo

megobrebi? egeT kiTxvebs sakuTar Tavs

arasdros vusvam. arc minda vicode. vgi-

Jdebi idumalebaze. arc mainteresebs,

cxovrebis am etapze ratom vdgavar aq.

es, ubralod, unda vigrZno. grZnobas mivyvebi.

samoTxis msgavsi ukan dasaxevi gza

ar mWirdeba. viRac ambobs, rom RmerTi

arsebobs, me ki amis xelaRebiT mtkiceba

Rimils mgvris. viRac ambobs, rom Rmer-

Ti ar arsebobs _ amis xelaRebiT mtkicebac

sasaciloa. saerTod, raRac rom

viTom ici da raRacas rom amtkiceb, ukve

sasaciloa. da ici, ra? Tuki saerTod

raimesi mwams, es movlenaTa idumalebaa

_ ai, Cemi religia~.

cota xnis Semdeg, zemoT gadavinacvleT,

morig giJur oTaxSi. penma jibe

moiCxrika da nabeWdi furclebi amoiRo.

`Cami sagazeTo statiis pirveli piria~ _

miTxra, Caaxvela da dabal xmaze daiwyo

kiTxva:

`TviTmfrinaviT xangrZlivma mgzavrobam

Tavisi qna. Teiranidan davbrundi da

SuaRames kiseri momwyda. Cemma moSlilma

biologiurma saaTma ki maRviZara zari

gamTeniis xans, 4:30-ze Camokra da ra

unda meqna, avdeqi. samzareuloSi gavedi,

televizori CavrTe da arxebis gadarTva

daviwye. bolos CNN-ze SevCerdi. “American

Morning” soledad o’braianTan erTad...

soledadis informaciiT, jerac TeiranSi

viyavi, sadac San Francisco Chronicle-sTvis

vwerdi statiebs... Semdeg, iranis kinematografistTa

sazogadoebaSi CemTan

Sexvedris kadrebi aCvenes da soledadma

aRniSna, rom ise gamoviyurebodi,

TiTqos Jurnalistobanas vTamaSobdi.

hoda, ase, vzivar CrdiloeT kaliforniaSi,

sakuTari saxlis samzareuloSi

da teleeTeriT acxadeben, rom TeiranSi

var. es qalbatoni uyurebs firs, romelic

prodiuserma CaurTo da maSinve Setevaze

gadmodis... axla ki, modiT, faqtobrivi

Secdomebi gavasworoT, kargi?

im wuTidanve, roca saerTaSoriso mediam

Cemi TeiranSi vizitis Sesaxeb gaigo, sainformacio

veb-gverdebi, gazeTebi, televizia

da radio _ rogorc Statebis,

ise mTeli msoflios masStabiT _ Cemi

mogzaurobis Sesaxeb mcdarma cnobebma

waleka. zogma ise Sorsac Setopa, rom

maSinve pro-iranelad gamomacxada, zogma

anti-amerikel memarcxened, sxvebi ki

damajereblad amtkicebdnen, rom Cemi

pirveli da gaxmaurebuli viziti eraySi

gazeTma San Francisco Chronicle-ma daafinansa...

jandabas, Cems Sesaxeb gavrcelebul

uzustobebs kidev wavuyruebdi, magram

media aseTive uzustobebs xom omSi

daRupulTa Sesaxebac avrcelebs da omis

mizezebzec! es ukve upatiebelia.~

Son peni daaxloebiT aTi wuTis ganmavlobaSi

kiTxulobda Tavis teqsts,

drodadro amomxedavda xolme, Cemi reaqciac

rom Seemowmebina. ukve xuTi furceli

hqonda wakiTxuli da jerac ar ewera,

Tu rogor Cavida TeiranSi. amitom

Txroba gavawyvetine da vurCie, sjobs

iranSi Casvlis ambavi statiis dasawyis-

Sive dawero-meTqi. penma Tavi damiqnia,

magram araferi miTxra (cota xnis Semdeg,

misi uxvsityvianobisgan da paTetikisgan

maqsimalurad daclili da kargad

redaqtirebuli statia Chronicle-is wlis

yvelaze popularuli teqsti gaxda, gazeTis

veb-gverdze ki penis werili naxevarma

milionma adamianma gaxsna).

roca isev qveviT CavediT, peni san

francikos mers, gevin niusoms gaesaubra.

niusoms meuRle, yofili modeli

kimberli gilfoili axlda, romelic

Tavis droze sacvlebis reklamas ake-

Tebda. cnobilia, peni drois mxiarulad

gatarebaze giJdeba. da Tu situacia

ar uwyobs xels, TviTon iqceva xolme

masxarad. roca xalxi moiwyens da Ca-

Cumdeba, peni swored maSin gaaqtiurdeba

xolme, an anekdots ityvis, an imRerebs,

an rame SairiviT leqss moyveba.

xandaxan ki Tavis safirmo triuksac gamoiyenebs

xolme: wamodgeba da xmamaRla

ityvis: `unda Tu ara vinmes Cemi cekvis

naxva?~ da mere pasuxsac ar daelodeba,

ise acekvdeba.

`toskaSi~ gatarebul saRamos Son

penma ar icekva, magram samagierod iyo

simRera. mas xelSi sasmeli eWira. gamomxeda,

gamiRima, Cemsken gadmoixara

da devid bearveldis erTi simReris teqsti

Tavidan bolomde wamiRiRina.

cxeli Sokoladi 161


. . .

roca Semdeg jerze Son peni vnaxe,

is ukve gmiri iyo. seqtemberi idga.

Son peni ki Cemi televizoris ekranidan

miyurebda. ufro sworad, saqmes

akeTebda: niu orleanis Waobis mZime

wyals mkerdiT miapobda, raTa qariSxal

`katrinas~ gadarCenili msxverpli samSvidobos

gaeyvana. momdevno 48 saaTis

ganmavlobaSi, pens xan iaraRiT xelSi

vxedavdi, xan isev wyalSi, roca moxucebi

da umweoebi gamohyavda. xan Tavis

navze idga, xan navidan wyalSi eSveboda

da adamianebi zeviT amohyavda. mere

ukve dabanil-davarcxnil-damSvidebuli

vnaxe, roca ukve Sin brundeboda da

lari kings intervius aZlevda. Son pens

niu orleanSi ormocamde adamiani hyavda

gadarCenili, medias da internet-blogebs

ki ukve moeswroT misTvis kbilis

gakvra. `Son peni, saerTaSoriso masStabis

supermeni~ _ werda presa _ `niu orleanSi

Tavisi aRWurvilobiT Camovida,

da Tan fotografic iaxla...~ mere isic

Tqves, rom navi, romlis saSualebiTac

Son penma uamravi adamiani gadaarCina,

bolos CaiZira. es braldeba Son penma

upasuxod ar datova. gazeTs _ `melburn

herald sans~ _ romelmac es cnoba pirvelma

gaavrcela _ sanaZleo SesTavaza.

Tu gazeTi navis CaZirvis damadasturebel

sabuTs ipovida, Son peni redaqcias

milion dolars gadauxdida, Tu vera _

maSin gazeTs `katrinas~ dazaralebul-

Ta fondSi milioni dolari unda Caericxa.

cxadia, ambavi Caifarcxa, magram

roca ramdenime dRis Semdeg Son pens

san franciskoSi Sevxvdi, mivxvdi, rom

brazi mas jerac ar Cacxromoda.

penebTan saxlSi naSuadRevs mivedi.

jinsis Sarvali da mokle Jaketi ecva,

fexSiSveli iwva kabinetSi, taxtze. gauparsavi

da aRrenili iyo. dabal magidaze

aryisa da Savi Rvinis gaxsnili boTlebi

idga. sanam laparaks daviwyebdiT, mTxova,

patara teqsti wamekiTxa, romelic

Jurnal `roling sTounisTvis~ dawera.

`roca teleekranze `katrinas~ saSinel

kadrebs vuyurebdi, zustad iseTive gancda

meufleboda, rogoric maSin, roca

Sens cxvirwin avtoavaria xdeba da ori

fexis nabijze xedav, Tu rogor icleba

sisxlisgan bavSvi... ar daviwyeb imis

mtkicebas, ar gavbrazebulvar-meTqi~ _

werda Son peni presaSi gavrcelebul

Worebze. _ `erTaderTi mizezi, ris gamoc

niu orleanSi ufro male ar Cavedi,

iyo is, rom megona, vinmes xels SevuS-

162 cxeli Sokoladi

lidi. magram aRmoCnda, rom _ ara. samaSvelo

samuSaoebis umetesobas ubralo

moqalaqeebi asrulebdnen... saSinelebaa

imis aRiareba, rom adamianebs erTmane-

Tis mimarT guli gaucivdaT~.

Semdeg penma dawvrilebiT miambo is,

rac niu orleanSi gadaxda Tavs. misi naambobi

uamravi saintereso detaliT iyo

savse: TviTmfrinavi, romelmac hiustonidan

beiton roujSi Caiyvana; policiis

manqana, riTac niu orleanSi gadavida;

qalaqis siurealisturi sibnele; ukacrieli

quCebi; navis povna; adrenalini;

dabneuloba; mRvdeli saxelad uili _

noes kidobnis eklesiidan, romlis cnobiTac,

erT-erT skolaSi ormoci bavSvi

iyo gaWedili. swored mRvdeli uili

daexmara pens gzis gakvlevaSi, sanam is

niCabs mZlavrad usvamda wyals da CaZirul

manqanebs arideba navs.

mSvenieri dRe iyo. wyals mZime Savi

feri dakravda. zedapirze wylisgan dasiebuli

gvamebi tivtivebdnen _ `yvela

erTsa da imave pozaSi iyo: saxiT dabla,

xelebi _ arwivis frTebiviT gaSlili~.

gadarCenilebi Zlivs miabijebdnen

WuWyian wyalSi, qurdavdnen gzad Semxvedr

gaberil gvamebs, eZebdnen saWmels

_ `erT kacs, maxsovs, uzarmazari Zexvi

eWira xelSi~.

Son penma mowamlul WaobSi cxra

saaTi gaatara da araferi mosvlia, radgan

cota xniT adre, safaris udabnoSi

mogzaurobis gamo, aicra. `yvelaze ucnauri

oficialuri razmebis nakleboba

iyo _ arsad Canda aSS-s armia, niu

orleanis policiis departamentis warmomadgenlebi.

maT, ubralod, sakmarisi

raodenobiT versad vxedavdi~.

peni Seusveneblad laparakobda. gaixsena

orsarTuliani Senobac, romelsac

wina kedeli absoluturad Camongreuli

hqonda. `pirdapir saZineblebSi viyurebodi.

da zeviT, sacvlebisamara idga

erTi azieli kaci, xelSi iaraRi eWira,

oTaxis darCenili sami kedeli islamuri

simboloebiT hqonda morTuli. arafers

gviSavebda. ubralod, idga~.

penma Seisvena da sigarets moukida.

mere gaixsena SizofreniiT daavadebuli

qalic, romelsac wamali ramdenime dRis

ganmavlobaSi ar mieRo, mkerdamde wyal-

Si idga da caSi mogugune vertmfrenisken

iSverda xelebs. vertmfreni qals

TandaTan Sordeboda. Cven mas navidan

vuyvirodiT, magram ar esmoda. saxuravebidan

natexebi da aTasi sibinZure

cvioda. wyali okeanes hgavda. mere uceb

kivili gavige, gavxede da qali ukve iZireboda

_ misken wamosul did Wavls ve-

Rar SeebrZola. swored maSin aRmovCndi

wyalSi. daviWire. navSi amoviyvane. mere,

imave jerze, ramdenime sxvac gadavar-

Cine~.

navze gatarebuli dRis bolos, peni

im mSral da usafrTxo adgilas dabrunda,

sadac gadarCenilebs tovebda da

TviTon axlebis misayvanad isev wyliT

dafarul quCebSi Sedioda. egona, samSvidobos

gayvanilebs oficialuri samaSvelo

razmebi mixedavdnen, magram saRamos

dabrunda da uklebliv yvela iqve

daxvda. aravin gamoCnda, rom es adamianebi

sadme sxvagan gadaeyvana~. is Ramec

Son penma maT saavadmyofoSi gadayvanas

moandoma...

`axla, roca `katrina~ damTavrda da

samaSvelo samuSaoebis Catareba aucilebeli

aRaraa, dabneuli var. roca

adamianebisTvis pirveladi daxmarebis

gaweva iyo saWiro, moqmedebas azrs ar

vatandi. magram ra unda vqnaT axla?

rogor unda ganagrZon cxovreba stiqiaSi

gadarCenilebma? rogor unda ar-

Cinos saxelmwifom isini? rogor unda

daawyebino maT sruliad axali cxovreba?

rogor unda gamoicno, romeli ma-

Tgani iyo stiqiamde _ vTqvaT, pedofili?

axla iseve dabneuli var, rogorc

Cveni mTavroba. vebrZvi im mtanjvel

azrs, rom gamosavlis mosaZebnad Wkua

ar myofnis. sakuTari inteleqtualuri

SezRudvebi yovelTvis miSlis nervebs.

Cemi gonebrivi SesaZleblobebis gamo

imedgacruebas vgulisxmob. gulTan ki

yvelaferi garkveuli maqvs. gulTan

problema ar aris~.

d

. . .

aukvirveblad Tu sruliad Segnebulad,

msoflio scenaze Son peni

individualist gmirs, `mzrunvel moqalaqes~

ganasaxierebs. lari kingTan

interviuSi, prezident buSs sruliad

aSkarad mouRera muStebi, Semdeg ki

ramdenjerme scada buSTan sagazeTo

intervius Cawera, magram verafriT Sea-

Rwia masTan. eraySi dasavluri jarebis

Sesvlis Semdeg ki, Son penma 56 aTasi

dolari gadaixada, rom `vaSington postis~

TiTqmis mTel gverdze buSisadmi

mimarTva gamoeqveynebina.

Ria werilSi peni werda: `Tqvens mier

dRemde miRebuli mravali gadawyvetileba

radikalurad ewinaaRmdegeba

im qveynis Zireul principebs, romlis

saTaveSic dgaxarT... kritikosebis ga-


iyva, absoluturad usafuZvlo ritorikiT

SiSis danergva, Tqvens xelisuflebaze

morgebuli mediis Seqmna,

Tqveni administraciis mier samoqalaqo

Tavisuflebis SezRudva _ es yvelaferi

safuZvelSive ewinaaRmdegeba im patriotul

faseulobebs, romlis gamtarebelic

_ Tqveni gancxadebiT _ xarT~.

imave werilSi Son peni axsenebda mamas

_ leo pensac (`man adamianis uflebebis

qartiisa da konstituciisadmi Rrma

rwmeniT aRmzarda~). kris penic ambobs:

`mama TiToeuli CvenganisTvis gmiri

iyo. amitom aSkaraa, rom Sonsac surs,

gmiri erqvas. vxedav, rasac msoflios-

Tvis akeTebs, da mgonia, rom misi guli

yovelTvis saTanado adgilasaa. iqneb

gulis siRrmeSi gmirobisTvis aRiarebas

elis? SeiZleba elis kidec. vfiqrob,

Sons axasiaTebs is miamitoba, romelic

ai, movedi!

>>> dasawyisi gv.38

mokled, nino xoStaria ekranze gamoCnda.

man eqvs da cxrasaaTiani kurieris

skola gaiara, siuJetebs amzadebda,

qarTvel ers yvelaze Wkviani bavSvis ar-

CevaSi exmareboda, axla ki `jeobarSia~ _

sam-sami Tve sxvisi cxovrebiT cxovrobs,

rac sulac araa saxaliso _ ninos sxvisi

cxovrebiT cxovreba arasodes ndomia.

TiTqos WuWrutanidan adevnebs Tvals,

Tan ara gamarjvebas an siyvaruls, aramed

yoveldRiur yofas: vin rogor iZinebs

da iRviZebs, vin ras ganicdis, ras

fiqrobs...

Tavdapirvelad friad usiamovno SegrZneba

yofila: TiTqos viRaca SenSi

moZvreba, moeteneba, sakuTar Tavs Tavs

gaxvevs, am dros ki Sen Seni gWirs, Seni

gagWirvebia. Tavdapirvelad es adamianebi,

Sous monawileebi, aravin arian, mere

ucxo sxeuli xdebian, mere ki _ Seniane-

mamaCemsac hqonda. mgoni zedmetad cinikurad

gamomdis. gmirebs xom klaven~.

`katrinaze~ saubris Semdeg, penma qveviT,

samzareuloSi Camiyvana. iq, samzareulos

xis did magidaze, hoperi geografias

mecadineobda da eloda mamas,

romelsac gakveTili unda Caebarebina.

`or wuTSi moval~ _ uTxra hopers, mere

ki miCurCula: _ `ver vitandi saSinao

davalebebis momzadebas~. mere patara

jamSi simindis burbuSela Caiyara da verandaze

gamiZRva, saidanac maRali meseriT

SemosazRvruli baRi da auzi Canda.

`ici, rom saxelmwifo xazinis meTvalyureobis

qveS var? xuTwliani gamoZiebaa.

ainteresebT, davarRvie Tu ara embargo,

roca eraySi huseinis mTavrobis dros

Cavedi; davxjare Tu ara fuli; visargeble

Tu ara Cemi amerikuli pasportiT...

am kiTxvebze uaryofiTi pasuxia. yvelam

bi. `verasodes mosTxov, rom idealurebi

iyvnen, ubralod, Znelia, gulTan axlos

ar miitano adamiani, romelsac gaSiSvlebuls

icnob, romelmac Tavisi mTeli

Signeuloba gaCvena. Tundac Zalian ar

mogwondes, ganicdi, roca uWirs, roca

rame stkiva~.

. . .

magram `jeobaramde~ da `jeobaris~ Semdeg

nino sul sxvanairad cxovrobs. mas

hyavs vaJi, sandro, romelic ukve biWi

araa, faqtiurad, axalgazrda kacia. nino

cdilobs, mis cxovrebaSi naklebad Caerios:

`icis, rom var me, visac upirobod

uyvars, visTanac yovelTvis miesvleba.

magram Tavis Tavze xom Tavad unda

agos pasuxi~. magaliTi: wiTeli maisuri

ginda Tu mwvane? sandros namdvilad

ar mouxdeba wiTeli maisuri, magram Tu

airCia, iaros, ra gaewyoba...

oTxi Tu xuTi wlisas sandros `betmeni~

Tu `spaidermeni~ unaxavs, televizori

gamourTavs da ubrZanebia, rom msaxiobi

gaxdeba. axlac ase unda. sakontrolo

kiTxvas nino weliwadSi orjer mainc usvams

xolme: `sandro! isev msaxioboba ginda?~

da sandros unda. sxva araferi unda

da arc warmoudgenia.

da kidev: nino xoStarias hyavs baCa

malazonia. ufro sworad, baCa malazonia

da nino xoStaria erTad arian. ninom

yovelTvis icoda da axlac zustad icis

_ baCa erTaderTi adamiania, romelic mis

gverdiT unda yofiliyo. gaumarTla: aq,

viciT, rom es yvelaferi TeTri saxlis

saSualebiT moxda. es Cemma iuristmac

icis vaSingtonSi~.

sanam verandaze gavidodiT, penma patara

magidaze, CarCoSi Casmuli mamis

foto damanaxa. `naxe, es kargi fotoa~

_ leo pens kiserze binokli aqvs Camokidebuli.

piri magrad aqvs mokumuli,

nikapi _ win gamomwvevad gamoweuli. er-

Txans Cumad videqiT da am gmiri kacis

fotos SevyurebdiT. Tan penis sityvebi

maxsendeboda, cota xniT adre rom mi-

Txra:

`mamaCems uyvarda adamianebi da mTlianad

kacobrioba. es mec kargad gamomdis~.

TbilisSi rom ar daxvedroda, sul kongos

auzis pigmeebidan dawyebuli mouwevda

misi Zebna. ipova da mas mere sul mSvidadaa,

Tumca mravali sirTulec daxvdaT

gzaze.

nino da baCa TiTqos sul erTmaneTis

devnaSi iyvnen. mxolod erTad yofnisas

aRmoaCines, rom roca baCa estoneTSi

swavlobda, nino mamas talinSi Cauyvania;

roca baCa operidan pirveli aqtis

dasrulebis Semdeg gavida, ninom daigviana

da mxolod meore aqts mouswro;

baCam rom kari gaixura, nino maSin mivida

stumrad... `xSirad veubnebi xolme, me

Sen bavSvobidan gicnob...~

erTxel, mxolod erTxel egona ninos,

rom baCa dakarga, Tan sad _ tunis-

Si! samogzaurod iyvnen wasuli, da yvelaferi

saukeTeso xdeboda: SesaniSnavi

sastumro, egzotikuri yvavilebi, ara-

Cveulebrivi tkbileuli, zanti aqlemebi.

isedac momRimari arabebi qera ninos

danaxvaze mTlad oTxad ikecebodnen.

magram ori dRis Semdeg ninom da baCam

gadawyvites, rom es is afrika araa, maT

rom undodaT, manqana iqiraves da rukiT

SeiaraRebulebi samxreTisken daiZrnen.

Tavidan midamo mwvane iyo, zeTisxilis

xeebi _ vercxlisferi. mere, nel-nela,

simwvane gaqra, da zRvispira qalaqebi

darCa, mziani, qviSiani sanapiroebiT. mze

sul ufro mcxunvare xdeboda, qalaqebi

_ sul ufro gaugebari.

maT mxolod landSaftebisa da arqi-

cxeli Sokoladi 163


teqturis gadaRebis neba darTes, radgan

yoveli adamiani darwmunebuli iyo: fotosuraTi

sulis nawils akargvinebdaT,

da sad hqondaT axla sabaCe da saniniCke

suli?

jer gamoCnda sasaflao, TeTri saflavis

qvebiT, dabali RobiT Semoraguli.

Robeze _ warwera: `Zvirfaso evropelebo!

TavSic ar gaivloT am zRudeze gadabijeba

da Tqveni binZuri, urjulo fexebiT

Cveni micvalebulebis Sewuxeba...~

...medina qalaqis centria, moedani da

moednidan yovel mxares mimavali mixveul-moxveuli

quCebiT. medina qeruan-

Sicaa, patara qalaqSi, sadac baCa da nino

sruliad udrood Cavidnen _ SuadRisas.

viwro, mixveul-moxveul, TeTr qu-

CebSi kacis WaWaneba ar iyo, darabebi _

daketili. am ukacrieli quCiT gavidnen

moedanze, bazarze. isic sruliad carieli

iyo _ xalxi alionze vaWrobs, sanam

Camocxeba. yvelaferi odnav gafuWebuli

televizoris ekraniviT moCanda _ sicxisgan

haeri livlivebda, da daxlebi

savse iyo gafuWebuli bostneuliT, kisermogrexili,

ukve xrwnaSeparuli frinvelebiT.

yvelafer amas uamravi buzi

exvia da siCumeSi mxolod maTi bzuili

ismoda.

baCam, im quCaze raRacis gadaReba mindao,

da Tvals miefara, da nino darCa

marto, gavarvarebul moedanze, buzebis

bzuilSi. sakmaod gvian aRmoaCina, rom

erT-erTi quCis kuTxeSi mamakaci iyo

Cacucquli. is iyo uasako, daWmuWnuli,

gafefebuli saxiT, da ninos Tvals

ar aSorebda. gamometyveleba ar hqonda,

ubralod, uyurebda, rentgeniviT.

mSvidobiT, norma jin!

>>> dasawyisi gv.72

politikuri mrwamsis, statusisa da sqesis

miuxedavad. studiis mflobelebsac

164 cxeli Sokoladi

da uceb nino xoStaria SiSma aitana.

baCa wavida da aq datova, da didi xnis

lodinis mere iZulebuli gaxdeba, tiriliT

miadges am saSinel kacs da rame

enaze auxsnas, rom marto datoves, da

is kaci Tavis saxlSi waiyvans albaT,

saSinel oTaxebSi, sadac uCinari qalebi

cxovroben, da nino mTeli cxovreba iq

iqneba gamoketili, saukeTeso SemTxveva-

Si, brinjs moxarSavs xolme, da mxolod

saxlis banidan Tu dainaxavs medinas. ninos

Zalian, Zalian SeeSinda.

magram mere uaRresad kmayofili baCa

dabrunda, kargi rameebi gadaviReo. ninos

aRar undoda namdvili afrika. isini

manqanaSi Casxdnen da CrdiloeTisken

dabrundnen, momRimar arabebTan, zant

aqlemebTan da fotoaparatebiT daxun-

Zlul evropel turistebTan. `kargia aRmosavleTi,

magram SeTamaSeba ar Rirs...~

ucnauri kia, rom xoStarias qals

SeeSinda. Zalian mamaci qali brZandeba

nino. moCvenebebisac ki ar eSinia, Tumca

amas martivad xsnis: `gind geSinodes,

gind _ ara, ra xeiria. amas jobs, daumegobrde,

Tumca familarobac ar Rirs _

maT ufro maRali statusi aqvT. rids da

pativiscemas afaseben da Zalian erTobian,

roca geSinia~.

ninos jojoxeTi wyalqveSaa, sadac

raRac ucnaurobebi xdeba da Tvalebdayvlepili

arsebebi pirs abCenen _ ra

undaT, kacma ar icis. eSinia zvigenebis,

Tan ise, rom darwmunebulia: nebismier

wyalSi, sakuTari saabazanos niJaris garda,

aucileblad zvigeni ecema da rames

moaWams. `sirinozi verasodes gavxdebi,~

ecineba ninos. aseve ver aitans viwro ka-

meti araferi undaT. miufurTxebiaT, rom

msaxiobi xar. isini Sens erotikul vibraciebze

akeTeben fuls.

. . .

cxovrobda amqveynad bert Sterni,

fotografi, romelic 50-ian wlebSi sareklamo

fotografiis didostatad

iTvleboda, Semdeg modis fotografiaSi

scada bedi da Jurnal “vogTan” TanamSromlobiT

gaiTqva saxeli. is erT rameze

ocnebobda: gadaeRo merlin monro, er-

TaderTi da ganumeorebeli, Tan ise gadaeRo,

rogorc arasodes aravis gadau-

Ria: namdvili, daufaravi, SiSveli.

50-iani wlebis dasawyisidan merlins

arcerTi fotografisTvis ar daurTavs

amis neba, magram Sterns daTanxmda.

bas, romelic an Cacmisas, an gaxdisas aucileblad

gaiWedeba da saZagel mgdomareobaSi

Caagdebs. am ukanasknel gancdas

nino Tavisi akviatebuli sizmriT xsnis:

micocavs qviSis gvirabSi, romelic sul

ufro viwrovdeba, viwrovdeba...

uh, cudi ramaa. amitom daskvnis saxiT

kargi vTqvaT, vTqvaT, Jirafis ambavi,

romelic ninom venis zooparkSi naxa:

ucnaur konstruqciaze aseTi Tavi da

aseTi Tvalebi! da misi ocnebac masTanaa

dakavSirebuli, JirafTan da Sors, Sors,

afrikaSi molivlive Cadis tbasTan, ai,

imasTan, nikolai gumiliovis leqsSi romaa.

da nino xoStaria darwmunebulia,

rom aucileblad moxvdeba im tbasTan da

mzis Casvlisas naxavs, rogor imaleba Jirafi

marmarilos gamoqvabulSi.

Cava! da naxavs! egeTia! Tavis sayvarel

uma Turmanze hyveboda erTxel: `mec

minda, yviTeli briyvuli forma mecvas,

Tvali _ Calurjebuli, erTi `ia!~ daviZaxo

da samurais xmlis qneviT davedevno

Tavis mosaWrelad viRac bils...~

mere isic Tqva, ramdenadac tarantinos-

Tan magaria, imdenad idiotia uma idioti

reJisoris mier gadaRebul idiotur

filmSio.

da mec vifiqre, rom nino xoStaria

amave principiT SeiZleba davaxasiaToT.

is an Zalian moswonT, an erCian _ mis

mimarT gulgrili aravin minaxavs; Tan

zRaparSi cxovrobs, Tan Zalian realisturad

ganwyobili qalbatoni brZandeba.

sul ar gamikvirdeba, Tu Cadis tbas-

Tan moseirne Jirafs erT dResac miadgeba

da etyvis: `me Seni naxva mindoda.

ai, movedi!~

“roca SiSvels miReben suraTebs, Cemi

bavSvobis ocnebebi magondeba. bavSvobaSi

zogjer warmovidgendi xolme: ai, eklesiaSi

mivdivar, ganieri, zariviT kaba macvia,

qveS _ araferi. gasasvlelSi xalxi

zurgze wveba da qvevidan miyurebs.

es Cemi survili, xalxs SiSveli venaxe,

arc codviania da arc samarcxvino.

ubralod, is ocneba, rom miyureben,

martoobis mwvel grZnobas miqarwylebda.

SeiZleba, imitomac mindoda, SiSveli

vyofiliyavi, rom Cemi tansacmeli mercxvineboda.

tansacmlis gareSe iseTive

viyavi, rogorc yvela sxva gogo, da aRar

viyavi TavSesafridan gamosuli oboli.

Zalian mwydeba guli, rom es Cemi er-

TaderTi asrulebuli ocnebaa”.


da ai, amerikul “vogTan” dadebuli

kontraqtis safuZvelze, didZali Sampanuris

daxmarebiT, sastumro Bel-Air-Si,

sami dRis ganmavlobaSi iqmneboda portretebi,

sadac merlini aramarto mis-

Tvis Cveul, profesiul pozebSi gvevlineba,

aramed Zalian STambeWdav siaxloveSic,

da is uzomod qaluria da erotikuli.

cnobilia, rom am fotosesiis drois-

Tvis merlins areuli hqonda: damawynarebel

abebze iyo damokidebuli, depresia

hqonda da yvela sikeTesTan erTad, Twentieth

Century Fox-mac kontraqti Seuwyvita.

marTalia, fotosuraTebs saamiso araferi

etyoba: uwindeburad gabrwyinebuli

Rimili, vnebiani Tvalebi... magram Tavad

Sterni sxvagvarad Tvlida: “Tu Cvidmeti

wlis norma jin bekeris fotosuraTs

daxedavT, aRmoaCenT, rom is sul sxvanairia

da aranairad ar hgavs varskvlav

merlin monros. me masSi gogona davinaxe,

aseTebi Cems mezobladac cxovroben, da

iseTi grZnoba dameufla, rom mas warmodgena

ar hqonda imis Sesaxeb, Tu ras

uSvreboda cxovreba. me ar mindoda gadameRo

amerikuli eposis nawili, me imis

Cveneba mindoda, Tu rogori iyo merlin

monro”.

SeTanxmebis Tanaxmad, msaxiobs firebis

originalebi aCvenes. roca yvelaferi

bert Sterns daubrunda, aRmoCnda,

rom lamis naxevari frCxilis laqiT dajRabnili,

pomadiT gadaxazuli an qin-

ZisTaviT dakawruli iyo _ varskvlavma

sakuTari Tavi daiwuna.

oTaxi # 3-10

>>> dasawyisi gv.82

rodesac 18 wlis ucnobi biWi marinis

TeatrSi miiRes, cota ar iyos, gaocdnen

_ `kordebaletSi ar vicekveb. TbilisSi

ukve vcekvavdi da mTeli klasikuri

repertuari zepirad vici. ar minda”.

magram Tvec ar gasula da merlin monro

mokvda, da “vogma” fotosuraTebi da

nekrologi erTad gamoaqveyna.

. . .

mravali, mravali wlis Semdeg, 2001-Si,

am fotosuraTebidan aTi cali internet-auqcionze

iyo gatanili. maTi mflobeli

gaxldaT fotolaboratoriis

yofili TanamSromeli ien reidi, misTvis

suraTebi merlinis yofil qmars, jo di

majios uCuqebia.

reidi cxrameti wlis ganmavlobaSi ar

ekareboda am fotoebs. axla ki, roca

hkiTxes, amis gakeTeba ram gadagawyvetinao,

brZana: “75 wlisa var, pensioneri, da

fuli Zalian mWirdeba”.

fotosuraTebis sawyisi fasi 50 aTasi

amerikuli dolari iyo. mister reidma

ganacxada: “ver gamigia, ratom momca di

majiom es fotoebi. arasodes araferi

mikiTxavs da miT umetes, ar miTxovia.

iqneb imitom, rom merlinma Tavis droze

miatova da axla misi mTlianad mocileba

undoda”.

merlin monro, maradiuli Semosavlis

wyaro... ase, oriode wlis winaT mis mier

daxatuli vardi auqcionze 78 aTas dolarad

iyida vinme devid devisma. naxati,

TavisTavad, kapikad ar varga, magram merlin

monrom daxata, Tan prezident jon

kenedisTvis _ marTalia, ar uCuqebia,

Wkua eyo. imave auqcionze gaiyida misi

ubis wignaki, romelSic _ raRa gviSavs! _

frenk sinatras xuTi telefonis nomeria

Cawerili. ganZi sabolood 90 aTas dolarad

gaiyida.

TbilisSi xom biWebis deficiti iyo da

TeatrSi, kordebaletSi, xSirad qoreografiuli

saswavleblidan moyvanil

moswavleebs ayenebdnen. sakuTari Tavis

yvelaze kargi kritikosi iyo da icoda,

rom ar SeeZlo drois kordebaletSi xarjva

_ `Cems fexebs namdvili saqme sWirdeboda”...

erT TveSi, Teatris direqtorma

`don kixotis” cekva SesTavaza.

_ `erTi vici, bavSvobaSi sxvebisTvis

miwevda mtkiceba, dRes _ sakuTari TavisTvis!

wvebi saRamos da Tvals aucileblad

gadaavleb gasul dRes, ra iyo swori,

ra _ araswori... SeiZleba es cxovrebaa,

Sen miiwev win... erT adgilas wamiTac

rom gaCerde, CaTvale, rom ukan midixar...

miT umetes, am saqmeSi, am limitirebul

xelovnebaSi, sadac 20 weliwadSi unda

moaswro yvelaferi. sul Cqarob, Cqarob

magram es, cxadia, wvrilmanebia. ai,

kaba, romelic merlins 1962 wlis 19

maiss, kenedis dabadebis dReze ecva,

varskvlavis ucnobma Tayvanismcemelma

1265000 dolarad SeiZina. sakulto reliqvia!

fetiSistebs ra dalevs.

odesRac sabralo merlins mTeli Tavisi

avla-dideba _ jinsebiT dawyebuli

da scenarebis aslebiT damTavrebuli _

Tavisi maswavleblisTvis, li strasbergisTvis

uanderZia. strasbergis qvrivma

mravali wlis Semdeg aRmoaCina, rom is,

rac manamde mxolod WinWi iyo, didZali

qonebis momtani yofila, da yvelaferi

gayida. marTalia, keTilSobili qalis

saxe ar daukargavs da Tanxis nawili saqvelmoqmedo

miznebisTvis gawira.

es ise, cnobisTvis. aseTi ambebi ar

daileva. me ki Cems patara, arcTu mxiarul

ambavs yvelaze lamazi gogos Sesaxeb

romantikulad davamTavreb: Tuki

sicocxlis ganmavlobaSi viRac briyvebi

bedavdnen da ar uyvardaT, axla merlins

Zalian, Zalian bevri Tayvanismcemeli

hyavs. mamakacebi misnair gogoebs eZeben,

qalebi cdiloben, misTanebi gaxdnen...

da roca am masalas vkrefdi, redaqciaSi

mosulma kaxa Tolordavam miambo,

rom erTxel leqsic ki uZRvna:

“berlinSi Tovs, merilin,

da mainc,

Seni Rimili ufro maRalia,

vidre kedeli, romelic moxsnes.”

ai, es mesmis. imas ki ar hgavs, gamyidvel

elton jons, ase advilad rom Seaqcia

zurgi qarSi danTebul sanTels.

da Cqarob... aq xom mTavari dro da janmrTelobaa.”

repertuarSi, balanCinis dadgmebi Warbobs:

`apolon musageti”, `Zvirfaseuloba”,

`vesterni”, `briliantebi“, `Tema variaciebiT“...

_ `apolon musageti” yvelaze

inteleqtualuri baletia, sadac yovel

Jests didi mniSvneloba eniWeba. Tu rames

arasworad gaakeTeb, is wamSi yvelaze

mosawyen sanaxaobad gadaiqceva. roca Seni

saqmis ostati xar, sxvisTvis aRarafris

mtkiceba ar gWirdeba. magram ai, `apoloni”...

es sxva ramea, aq sruliad SiSveli xar

da kargad Cans, Tu vin xar Sinaganad.”

jer kidev manam, sanam balanCini ase

nacnobi gaxdeboda, marinis Teatris

dasTan erTad, `metropoliten operis”

scenaze aRmoCnda. arc ki SeumCnevia, Tu

rogor akvirdeboda New York City Ballet-is


direqtori piter martinsi. wlebis win,

balanCinma 25 wlis martins dasis xelmZRvaneloba

xelidan xelSi gadasca, ris Semdegac

misi saxeli da “NYCB” ganuyofel,

erT mTlian organizmad Camoyalibda. _

`Zalian gamimarTla, rom dasSi samuSaod

martinsma mimiwvia. es sakmaod daxuruli

dasia, sadac ucxoeli mocekvaveebi TiTqmis

ar muSaoben. Tavis droze, gamonaklisi

mxolod bariSnikovis dros dauSves...

nino ananiaSvils umuSavia maTTan. iq rom

moxvde, balanCinis skolis, raRac etapis

gavla aucilebelia. me ki uceb aRmovCndi

am dasis wevri. faqtobrivad, balanCini

pirvelwyarodan viswavle... amas didi

mniSvneloba aqvs, radgan roca mesame,

meoTxe xelidan swavlob, ikargeba detalebi,

niuansebi. arada, niuansebisgan Sedgeba

yvelaferi; cekvac, cxovrebac. ara,

es saswaulis tolfasi iyo. warmoidgine,

20 wlis asakSi manhetenze, msoflios

centrSi, pina bauSis da bariSnikovis speqtaklebi,

“NYCB”-is dasi...”

nurievi...

swored im periodSi Sexvda sabWoTa kavSirSi

persona non gratad aRiarebul,

legendarul rudolf nurievs. moqargul

xalaTsa da araxCiniT Tavze, is aeroportis

grZel derefanSi moabijebda

_ `Sen jer mxolod oci wlis xar, icode

ar unda icekvo beJari, icekve klasika!”.

tanmaRal kolegas `baiaderkas” Sesruleba

SesTavaza. proeqti ar gamovida. rudik

(rudolf) nurievi im wels gardaicvala.

_ `nurievi? rogor giTxra. is CemTvis

yovelgvar zRvars miRmaa...”

ambicia - aris, janmrTeloba - ?...

_`ar vici, momavalSi ra iqneba, magram

minda, rom isev Cems saqmeSi viyo, isev im

doneze viyo... ar minda daSveba. cxovreba

balansia, Zalian zemoT asvlac saSiSia...

rac ufro zemoT xar, ufro mwared ecemi

Zirs.

am limitirebul profesiaSi mxolod

da mxolod janmrTelobaze nerviulob.

miT umetes, roca 35 wels gadaabijeb. Sen

xom wlebis manZilze, sakuTari sxeuls

yoveldRiurad Zalas atandi. swored am

asakSi, roca warmatebis mwvervals aRwev,

aTasi SemoTavazeba da gegma gaqvs... Sen

aRar SegiZlia, es saSinelebaa. bevrs damarTnia

ase.

zedmetad viCqare 30 wlis asakSi, roca

kviraSi Svidi speqtakli mqonda da amis

gamo, fexis travma miviRe. am travmis Sedegad,

dRes veRar vcekvav `romeo da ju-

166 cxeli Sokoladi

lietas”, `manonis”, sadac oqros jariskaci

`maknatuna” ki ar xar, aramed iq cocxlob

scenaze. zedmetad vCqarobdi. es sul Cveni

ambiciebia... adamians ambicia yovelTvis Tan

sdevs, janmrTeloba ki yovelTvis rkinis ar

aris...

sxvaTa Soris, roca Camovedi, axla gamaxsenda

es ucnauri SegrZneba... Zalian ambiciuri

bavSvi viyavi. gulis siRrmeSi yovelTvis

vicodi, rom cxovrebaSi bevrs SevZlebdi,

bevrs mivaRwevdi. pataraobisas, TeatrSi Camosul

varskvlavebs vxedavdi... vuyurebdi

da vfiqrobdi: `me ukeTesi viqnebi” da es ma-

Sin, roca amis perspeqtiva, faqtobrivad, ar

arsebobda. maSin ideali Wabukiani iyo _ ai,

man xom SeZlo. hoda, mec SevZleb... karieras

yovelTvis strategiulad vawyobdi. raRac

momentSi mivxvdi, rom cxovrebaSi mTavaria

swored gaanawilo SesaZleblobebi. peterburgSi

swavlisas vicodi, rodis unda wamovsuliyavi.

axali Casuli, yvelas ise vuyurebdi,

rogorc did varskvlavebs, magram

erT weliwadSi mivxvdi, rom maT gavuswari

da wavedi, wavedi berlinSi. ori weli iq viyavi

da vicodi, rom saWiroa niu iorki, balanCini.

8 wlis mere mivxvdi, rom Semdgomi

ganviTareba aucilebeli iyo da londonSi

gavemgzavre. Royal ballet-Si makmilanis speqtaklebs

pirvelwyarodan vswavlobdi da

vcekvavdi.

bunebrivi monacemebi, Sromis unari, patiosneba,

disciplina, bedi da sworad Ser-

Ceuli pedagogebi _ esaa is, rac yvelaferSi

damexmara. ho, rac mTavaria, adamiani, romelic

mudam Cems gverdiT iyo, romelmac

Cems gamo yvelaferze uari Tqva _ dedaCemi

galiaa. ici, zogjer mSobelsa da Svils

Soris raRac urTierToba myardeba. deda,

ase vTqvaT, ver Sedga cxovrebaSi da yvelaferi

genetikurad gadmomca: talanti, artistizmi.

am ritmiT cxovreba _ ganrigiT cxovrebas

hgavs, anu roca “NYCB”-Si kviraSi Svid

speqtakls vcekvavdi, arafrisTvis mecala,

saerTod aRarafrisTvis. galia yovel-

Tvis CemTanaa da yvelafers agvarebs, rac

cxovrebisTvis aucilebelia da risTvisac

arasdros mrCeba dro.“

gamarjoba, me igor zelenski var

_ `baleti cxovrebaa, yvelaferi mis gar-

Semo trialebs. amitom ar miyvars, roca mekiTxebian

_ “Tqveni hobi?”, an “ras akeTebT

Tavisufal dros?”, “ra aris Tavisufali

dro?”. kostiumebis Sekerva, telefonis zarebi,

samomavlo gegmebi da dasagegmi speqtaklebi,

aucilebeli masaJi, Terapia. sxva

dro ar maqvs da arc minda. fexi mawuxebs,

SemeZlo ar Camovsuliyavi da erTi kviriT

havaize wavsuliyavi dasasveneblad, magram

ara!

axlaxans niu iorkidan Camovedi, aqedan

peterburgSi mivdivar, sadac `gedis tbis”

Cawera maqvs. Caval da muSaobas viwyeb, imitom,

rom dRes `apolons” Tu icekveb, xval

sxva speqtaklze, magaliTad `baiaderkaze”,

repeticiis gareSe ver gaxval. iq sul sxva

energia gWirdeba. ici ra aris dasveneba?

roca varjiSob, ar gtkiva da ubralod varjiSob,

emzadebi, formaSi Sedixar. es cekvaze

magaria.

baleti? es iseTi jojoxeTuri profesiaa,

rom vici, Cems Svils arasodes Seviyvan

baletze!

dRes bevri kargi qoreografia. magram

yovelTvis martivi ar aris, didi sufris

nawili gaxde, Sexvide dasSi da Tqva gamarjoba,

me igor zelenski var, mec momeciT

roli... Tanamedrove balets kidev is sir-

Tule axlavs, rom zogierTis mayureblamde

mitana Zalian rTulia. bevri qoreografi

sakuTar Tavze zrunavs. rac ufro magaria

qoreografi, miT ufro rTulia xmis miwvdena...

3-4 weli elodebi, rigSi xar...

bevri, vinc `apoloni” Cemi SesrulebiT

naxa, albaT sxvanairad icekvebs, imitom,

rom peterburgSi didi Taoba aRvzarde.

ici rogor? Cems cekvas uyurebdnen. o, zelenskis

SeuZlia, ese igi, Cvenc SevZlebT...

giyureben, niuansebs swavloben... dRes meti

SesaZleblobebia. Cems dros ase ar iyo, yvelaferi

ufro SezRuduli iyo. rac ucxoeT-

Si saswavleblad wavedi, vicodi, rame rom

yofiliyo, iq davrCebodi.”

saxli? me is ar maqvs

_ `saxli? Cemi saxli? saxli ar maqvs. yvel-

gan maqvs binebi, magram saxli _ ara. ra aris

saxli? meore naxevari, Svilebi... 36 wlis

asakSi amas moklebuli var. wlebis manZilze,

Zalian bevri gaveci imisaTvis, rom qveynidan

qveyanaSi, erTi wamyvani scenidan meore did

scenaze mecekva. roca klaselebs vnaxulob,

RmerTo... maT yvelas 17-18 wlis Svilebi hyavT.

magram adamiani xom sul raRacas iRebs

msxverplad?! mec ase var. ojaxi rom mqonoda,

amdens ver SevZlebdi, SezRuduli viqnebodi.

axla araferi makavebs, Cavjdebi TviTmfrinavSi

da niu iorkSi var, meore dRes

isev, da rio de JaneiroSi var, zeg _ tokio-

Si... ici, rogori mama viqnebi?... rbil skamSi

Camjdari, Cibuxs rom moukidebs da bavSvebs

etyvis: `bavSvebo, iciT ramdeni rame maqvs

TqvenTvis mosayoli...”


kanis kinofestivali

pirveli qarTuli Jurnali kinos Sesaxeb

ikiTxeT ivnisidan!


musika

DIRTY PRETTY THINGS - WATERLOO TO ANYWHERE

jgufi Dirty Pretty Things oficialurad

2005 wlis seqtemberSi,

jguf The Libertines-is vokalistis,

Carl Barat-is mier daarsda, mas Semdeg,

rac 2004 wels The Libertines

daiSala da Carl Barat-sa da Pete

Doherty-s Soris uTanxmoeba moxda.

imave wels, Barat-ma basistma - Didz

Hammond-ma, dramerma Gary Powell-ma

da gitaristma Anthony Rossomondom

studia Vertigo Records-Tan xelSekruleba

dades da kaliforniaSi,

prodiuser Dave Sardy-sTan erTad

(romelic aseve Oasis-is Don’t Believe

the Truth-ze muSobda), pirveli albomis

Cawera daiwyes.

2006 wels, maTi pirveli singli

“Bang Bang You’re Dead” gamodis, romelic

britanuli Cartebis mexuTe

adgils ikavebs. mas mosdevs meore

singli, saxelwodebiT “Dead Wood”.

2006 wlis 7 maiss ki sadebiuto

alboms Waterloo to Anywhere-s uSveben.

albomi sakmaod kargi mosasmenia.

gansakuTrebiT simRerebi: “You

Fucking Love It” da “Bang Bang You’re

Dead”. es albomi, albaT, yvelas

moewoneba, visac The Babyshambles da

The Libertines mowons.

168 cxeli Sokoladi

avtori: giorgi mari

RED HOT CHILI PEPPERS - STADIUM ARCADIUM

Stadium Arcadium _ ase ewodeba

jguf Red Hot Chili Peppers-is mecxre

studiur alboms, romelic

2006 wlis 8 maiss gamovida. Tavidan,

albomi sam sxvadasxva diskad

unda gamosuliyo, magram sabolood

mainc (Double CD) ordiskian

alboms dasjerdnen, romelSic 28

simRera Sevida. 38 simReriani trilogiidan

darCenili aTi simRera

ki, B-side-ebis saxiT, Single CD-ebSi

gadanawildeba. (magaliTad, singl

Dani California-Si damatebiTi sami simRera).

es namdvilad ar aris Red Hot Chili

Peppers-is saukeTeso albomi. am albomis

mTavari problema, Cemi azriT,

aris is, rom masSi bevri arcTu ise

kargi simReraa, romelTa gareSec

albaT ukeTesi iqneboda. Tumca

aris simRerebi, romelTa mosmenac

namdvilad Rirs. magaliTad: “Dani

California”, “Charlie”, “She’s Only 18” da

“Storm in a Teacup”.

SIGUR ROS - TAKK

Sigur Ros aris islandiuri post-rock

jgufi, klasikuri da minimalisturi

elementebiT. (Sigur Ros islandiurad

gamarjvebis vards niSnavs).

jgufi 1994 wels daarsda. 1997

wels gamodis maTi pirveli albomi,

saxelwodebiT Von (hope), 1998 wels

ki _ remix-ebis koleqcia. 1999 wels

uSveben mesame alboms Agaetis Byrjun

da ematebaT axali wevri Kkjarten

Sveinsson-i. 2002 wels gamodis jgufis

meoTxe albomi, romelic wina

albomebTan SedarebiT, ufro warmatebuli

aRmoCnda da britaneTis

CartebSi 25-e adgili daikava. yvelaze

warmatebuli ki mexuTe studiuri

albomi Takk gamodga, romelic

mTels evropaSi 800 000-iani

tiraJiT gaiyida. albomi Takk Tavidan

2005 wlis noemberSi, xolo

Semdeg Tavidan gamouSves 2006

wels. mTlianobaSi, albomi Zalian

sainteresoa. SedarebiT verafers

Sevadareb, Tumca Radiohead-uri da

Mogwai-uri elementebic igrZnoba.

magram jobia es yvelaferi TviTon

msmenelma gaarkvios.


#2, maisi 2006, musikaluri Jurnali ozoni, fasi 2 lari

klaberis dRiurebi

ra xdeboda gasul Tves

qarTul klubebSi

Red Hot Chili Peppers

Stadium Arcadium

ozonis verdiqti

pirveli qarTuli musikaluri Jurnali

yoveli Tvis 10 ricxvSi

www.ozoni.ge


ecenzia avtori: daviT maRraZe

volandi _ oleg basilaSvili

pilate _ kiril lavrovi

margarita _ ana kovalCuki (Тайны

следствия)

ieSua _ sergei bezrukovi (Бригада, Есенин)

ostati _ aleqsandr galibini (Шестой)

fagoti _ aleqsandr abdulovi

azazelo _ aleqsandr filipenko

В белом плаще с кровавым подбоем...

Свежесть бывает только одна - первая, она

же и последняя... разве я позволил бы

себе налить даме водки? Это чистый спирт!...

Никогда и ничего не просите, и в особенности

у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и

сами все дадут!... Квартирный вопрос только

испортил их... Рукописи не горят...

mixail bulgakovis mier 30-ian wlebSi

Seqmnil Sedevrze bevri iTqva, daiwera

da is araerTxel wakiTxula. Tu jer kidev

ar wagikiTxavT es romani, aucileblad

waikiTxeT. Tu rusul enas blokadas

ucxadebT, gasagebi mizezebis gamo,

maSin aiReT romanis qarTuli Targmani,

inglisuri, germanuli, espanuri, an sulac,

italiuri da... gadadeT gverdze,

isev rusuls mokideT xeli da original-

Si waikiTxeT.

romanis ekranizacia bevr reJisors

170 cxeli Sokoladi

xelnawerebi ar iwvian _ arc firi daiwveba

МАСТЕР И МАРГАРИТА teleekranze

surda, magram veravin bedavda. vinc gabeda,

araferi gamouvida. ase magaliTad,

iuri karas 1994 wels gadaRebuli filmi

prodiuserebma daiwunes da Taroze

Semodes. magram 2006 wels, ruseTis telearxze

Россия gamovida rusi reJisoris

da scenaristis, vladimer bortkos aTseriani

telefilmi. bortkos mier romanis

ekranizaciis Sesaxeb, ramdenime wlis win

gaxda cnobili da im dRidan moyolebuli,

bevri versia movismineT imis Sesaxeb,

Tu rogori gamova filmi; gaSiSvldeba

Tu ara margarita; rogor `gaacocxleben~

kata behemots; vin iTamaSebs ieSuas,

pilates, margaritas da, rac mTavaria,

Tavad volands. telefilmi Tavidanve

sezonis movlenad iqca. mas uyurebda

yvela da yvelgan. dila wina dRes nanaxi

seriis garCeviT da STabeWdilebebis gaziarebiT

iwyeboda.

dameTanxmebiT, rom bulgakovis Sedevris

nebismieri ekranizacia uaryofiTi

SefasebisTvisaa ganwiruli. gansxvaveba

mxolod kritikis tonSi da kritikosTa

agresiaSi iqneba. arc bortkos filmis

kritikaa rTuli. marTalia, filmis kritikosebi,

sabednierod, umowyalobiT ar

gamoirCeodnen, magram mainc gulmodgined

da SemarTebiT Seudgnen filmis dacxrilvas.

savsebiT samarTlianad, yvelaze meti

kritika kiril lavrovis pilates Sexvda.

lavrovis pilate “keTili adamiania”,

moxucebuli, cxovrebisgan da Tavis tkivilisgan

daRlili berikaci romelic

male pensiaze gava da SeZulebul qalaqs

datovebs. igemoni ki arsad Cans. arsad

Cans Пилат Понтийский, всадник Золотое

Копье. SeiZleba es finalisTvis mzadebaa,

sadac pilate erTgvar aRsarebas abarebs

ieSuas, mTvaris sxivze gavlisas, magram

manamde prokuratorma is unda gaasamar-

Tlos da amiT istoria Seqmnas. manamde

unda davinaxoT, rogor ...закричал Пилат

таким страшным голосом, что Иешуа

отшатнулся. lavrovs aSkarad aklia pilates

brazi, omaxiani xma da fizikuri

siZliere, asakze rom araferi vTqvaT.

lavrovis niWi da gamocdileba sakmarisi

ar aris aSkara fizikuri Seusabamobis

dasafarad.

pilatesi ar iyos, volandsac ar awyenda

wlebis Camoyra. patriarqis tborebze

basilaSvilis gamoCenisas, TvalSisacemia

misi sibere. isic ki SeumCneveli rCeba,

rom mas bereti ar axuravs. magram,

vuyurebT films da vrwmundebiT, rom

basilaSvili Tavisi saqmis ostatia _

umaRlesi rangis artisti. icis, rogor

iTamaSos micemuli roli. meore, mesame


kadri da maSinve ikargeba asakisgan gamowveuli

diskomforti. marTalia, rodesac

mejlisis bolos volandi margaritas

mosasxams Camoxdis da margos SiSvel

sxeuls vixilavT, Tvalic da gulic

iTxovs, rom volandi ufro axalgazrda

iyos. basilaSvilis volandSi aSkarad

Cans demonuri sawyisi. keTili, bulgakovuri

demoni _ Я часть той силы, что вечно

хочет зла и вечно совершает благо. bulgakovis

mier interpretirebuli goeTes

mefistofelis sityvebiT, basilaSvili

gvanaxebs borotebas, romelic, Cvenda

gasaxarad, Tavisive xeliT Seqmnil meore

borotebas sjis.

volandis mier aris Seqmnili margaritac.

margarita _ eleganturi, lamazi,

Wkviani alqaji SeiZleba sxva msaxiobs

ukeT eTamaSa, magram ana kovalCukis margarita

filmSi iseTia, rogoric warmogvedgina.

azazelos malamos wyalobiT

gaalqajebul margoSi kargad Cans eSmakis

mejlisis dedofali _ amayi, SiSveli,

gaborotebuli alqaji, romelic qmarsac

Ralatobs da aRtacebuli arbevs

literator-kritikosTa kabinetebs da

saxlebs. aranairi mowyaleba da Secodeba.

is mxolod ostatze da sakuTar Tavze

zrunavs. fridasac imitom exmareba,

rom daudevrad misca piroba da Tu ar

Seusrulebs, mTeli cxovreba mosveneba

ar eqneba. margaritas orseriani siSiSvle

da moskovis Tavze, cocxze amxedrebuli

frenac kargad aris gadaRebuli.

marTalia, mas hari poteriviT kvidiCis

TamaSi gauWirdeba, magram kompiuteruli

grafika rusuli telefilmisTvis

misaRebi xarisxisaa da dabalxarisxiani

efeqtis STabeWdilebas ar tovebs.

ostats siRrme akliao, ambobT Tqven.

SeiZleba ar gekamaTebiT. miuxedavad imisa,

rom tipaJi sworadaa SerCeuli, gmiri

ar gamovida. ar vici, visi bralia _

reJisoris Tu msaxiobis; albaT ufro

msaxiobis. magram vin Tqva, rom ostati

Rrma unda iyos? vinc romanis Seqmnis istorias

icnobs, ecodineba, rom ostatis

gmiri weris procesSi Seiqmna. romani pilateze

xom Tavad volandis dawerilia

da ara ostatis. imitomac ar iwvian xelnawerebi.

volandia Semqmneli da ara ostati

da swored volandi unda iyos Rrma

da filosofiuri. da saerTod, ratom

veZebT sulierad daavadebul adamianSi

siRrmes? xolo Tu ostatis siRrme aseTi

aucilebelia, ratom ver vpoulobT? is

avtori: daviT maRraZe recenzia

xom filmSi ieSuas xmiT laparakobs (ostats

bezrukovi axmovanebs). Tu ieSuaSi

xedavT siRrmes, maSin ostatSic unda

dainaxoT.

ieSuasac akliao siRrme, mpasuxobT

Tqven. es ieso ki ara, “brigadiri” saSa

belia, sayvedurobT reJisors. nuTu? da

ratom eZebT iesos sibrZnes mis sxeulSi,

kunTebSi an xmaSi? mTavari xom sityvebia.

mousmineT mis sityvebs da sibrZnesac

gaigebT. anda, ratom gindaT ieSua ha nocriSi

ieso dainaxoT? ieSua erTi ubralo

durgali iyo, ieso ki RvTis Svilia.

ar vici, cdilobda Tu ara bezrukovi

iesos TamaSs, magram ieSuas roli kargad

gamouvida. is ar aris kriminali saSa

beli da arc xuligani poeti esenini _

ubralo filosofosi ieSua ha nocria.

vladimer bortkos filmSi Semohyavs

romanSi ararsebuli personaJi _ “adamiani

frenCSi”. mas gafti TamaSobs. es misi

meore rolia filmSi _ pirveli kaifaa.

gaftis orive gmiri, “adamiani frenCSi”

da kaifac, Tavisi reJimis sadarajoze

dgas da cdiloben, qveyana `areulobisgan~

daicavan. usaxelo “adamiani frenC-

Si” saxasiaTo personaJia, romelic 20iani

wlebis НКВД-s Cinosans mogvagonebs.

is erTgvari krebiTi saxea imdroindeli

terorisa da reJimis. sagulisxmoa, rom

gafti, romelic, svaTa Soris, reJisor

karas warumatebel ekranizaciaSi Tavad

volands TamaSobs, qarTuli aqcentiT

laparakobs da mas pensne amSvenebs.

stalinze da lavrenti pavloviCze ase-

Ti aSkara miniSneba gasagebia. miuxedav

imisa, rom 20-ian wlebSi beria jer kidev

TbilisSi iyo, saxasiaTo rolisTvis

kargad cnobili personaJi amjobines.

derJinskisTvis gviania, menJinskis, eJovs

da iagodas cota Tu icnobs, xolo

qarTuli aqcenti da pensne yvelasTvis

kargad nacnobia. raRa dagimaloT da, am

personaJis SemoyvaniT, films araferi

Seemata, zedmetad gawelili bolo ori

seriis garda.

miuxedavad yvelafrisa, filmi dadebiTad

unda Sefasdes. es xom mxolod da

mxolod ilustraciaa; kargad gakeTebuli

ilustracia, romelic gadaRebulia

romanis mkiTxvelisTvis; mkiTxvelis, romelic

7 saaTis ganmavlobaSi Tvals adevnebs

moskovsa da ieruSalaimSi ganviTarebul

movlenebs da Tan miyveba wignis

furclebs, romlebic TiTqmis zepirad

icis. am filmis kritikosebi waugebel

partias TamaSoben, radgan sayovelTaod

cnobili da sayvareli nawarmoebis ekranizaciis

kritika advilia. gamudmebiT

SeiZleba vidaoT imaze, rom reJisorma

nawarmoebs gadauxvia; rom margo…ise-

Ti ar aris; rom pilate da volandi,

sul cota, 20 wliT axalgazrdebi unda

iyvnen; rom kata behemoti wignSi katisebur

msuqan kacad gardaiqceva; rom adamiani

frenCi arafer SuaSia da rom banditi

saSa beli ar unda iyos ieSua; rom

filmSi saTanadod ar Cans pilates da

ieSuas urTierToba da problema da ase

Semdeg… magram, Cven xom swored eg gvinda.

Cven isedac viciT, rogoria margo da

fagoti, volandi da „Cekisti“ afraniusi

(romelic basilaSvilis wyalobiT, volandis

xmiT laparakobs); rogor tkioda

Tavi pilates da awuxebda vardis zeTis

surneli. Cven es viciT, imitom, rom mxolod

ilustracias vuyurebT da mTavars

wignSi vkiTxulobT. filmi saSualebas

gvaZlevs vikamaToT, SecdomiT naTqvami

frazis gamoWeriT Tavi moviwonoT,

argumentebi moviyvanoT gmirebis da

msaxiobebis Seufereblobis da, piriqiT,

Sesaferisobis Sesaxeb; davubrundeT wigns

da kidev erTxel davrwmundeT, rom

reJisorze ukeT gvesmis romani.

reJisors, iseve rogorc msaxiobebs,

eyoT simamace, xeli moekidaT ekranizaciisaTvis

da Tavi gaewiraT kritikisaTvis,

CvenTvis, sakuTari TavisaTvis,

romanisaTvis. filmi gadaRebulia romanis

mkiTxvelisTvis da nawarmoebis siyvaruliT

da pativiscemiTaa gamsWvaluli.

misi yurebisas, iseTi STabeWdileba

iqmneba, TiTqos, mowiwebis gamosaxatad,

msaxiobebi odnav ixrebian. diax, reJisori

maqsimalurad cdilobs, sityvasityviT

gayves nawarmoebs (zogierT CanarTs Tu

ar gaviTvaliswinebT) da aq ikargeba misi,

rogorc reJisoris Tavisufleba, magram

es xom mxolod ilustraciaa, kargad

gakeTebuli ilustracia.

dabolos...

Zalianac nu daiZabebiT. ubralod, Car-

TeT televizori da uyureT films, miuxedavad

imisa, gaqvT Tu ara wakiTxuli romani.

saRamo xans sayureblad mSvenieri

filmia da saWiro ar aris bevri filosofia,

CaRrmaveba da dafiqreba imaze, Tu vin,

sad, ratom, rodis da rogor... Подумаешь,

бином Ньютона!...

cxeli Sokoladi 171


filmebi

dabruneba

sad: kinoTeatri `amirani”

rodis: ivnisi

reJisori: pedro almodovari

yuradReba: almodovaris fanebs!!!

`barSi sauzmisas, viRac momiaxlovda.

_ gamarjoba, iciT, samjer maqvs nanaxi

`cudi aRzrda”.

_ marTla? Zalian sasiamovnoa (madloba gadavuxade,

rogorc saerTod vakeTeb xolme).

_ iciT, pirvelad rom vuyurebdi, CameZina...

_ ase mosawyeni iyo?

_ araa... ubralod, ratomRac samivejer ase

momivida. hoda, axla DVD-s velodebi, rom

viyido da wynarad, saxlSi vnaxo...

didi xnis dialogis Semdeg, spontanuri

fani wavida da me ofisSi davbrundi, sadac

scenaristTan da sam qalTan: penelope kruz-

Tan, karmen maurasTan da lola dueniasTan

mqonda Sexvedra.”

es pedro almodovaris dRiuris fragmentia;

im dRiuris, romelSic axali filmis,

`dabrunebis” yvela niuansze da detalzea

saubari.

wlevandel kanis kinofestivalze, mTavari

prizis, `oqros palmis rtos” mosapoveblad,

`dabruneba” sofia kopolas, aki kaurismekis,

nani moretis da ken louCis filmebTan er-

Tad ibrZolebs. im droisTvis, roca Cveni

Jurnali sapatio adgils daikavebs Tqvens

magidaze, Tqvenc da mec gamarjvebulis vinaoba

ukve gvecodineba.

magram... Tu zemoT gamotanili saTauris

kategoriaSi gadixarT, ivnisis bolos, pedro

almodovaris axali filmis sanaxavad

`palmis rtos” qona-ar qona srulebiTac ar

SegviSlis xels, ara?!

172 cxeli Sokoladi

avtori: salome kikaleiSvili

poseidoni

sad: kinoTetri `amirani”

rodis: ivnisi

reJisori: volfgang pitersoni

erTi kviris manZilze Semosuli TanxebiT,

es filmi sul raRac sami milioniT CamorCeba

`misia Seusrulebelia 3”-s da sul mcired

xanSi, is erT-erTi yvelaze Semosavliani

filmi gaxda.

marTali giTxraT, filmis ZiriTadi,

kulminaciuri nawilis dawyebamde, dids

verafers aswreb, garda imisa, rom igeb,

vin visi sayvarelia, vin visi boifrendia

da a.S. da a.S.

ambavi erT didebul lainerze xdeba, romelic

axali wlis damdegs, atlantis okeaneSi

Securdeba. ise... Securdeba da Sigve dar-

Ceba. eg rogor? rogor da xom ici, ubedureba

maSin modis, roca amas yvelaze naklebad

moelio. hoda, maSin, roca mgzavrebi,

Sampanurebis gaxsnas da lamaz-lamazi samosiT

erTmaneTTan pranWvas daiwyeben, lainers

atlantis okeanis erTi ganrisxebuli

da uzarmazari talRa daatydeba Tavs. mere

ki yvelaferi ise moxdeba, rogorc filmis

reJisors da prodiuserebs undaT, rogorc

Tqveni aRelvebisTvis da filmSi maqsimalurad

CarTvisTvis iqneba saWiro. uSvelebeli

laineri ramdenime wamSi amotrialdeba

da fskerze iwyebs daSvebas. vinc gadarCa,

Svelis saTxovnelad, aqeT-iqiT iwyebs uSedego

sirbils; xolo ramdenime, sul TiTze

CamosaTvleli iRbliani lucky man-ebi, gaer-

Tiandebian da stiqiasTan sakuTari ZalebiT

Seecdebian gamklavebas.

P.S. ar vici, ram STaagona didi talRis ideiT

volfgang pitersoni... Sri-lankaze Tu iyo ma-

Sin...

SILENT HILL

sad: kinoTeatri `amirani”

rodis: ivnisi

reJisori: qristof hansi

dResdReobiT, kompiuteruli TamaSebis

ekranizacia Zalian popularuli da momgebiani

saqme gaxda. aba raa... warmoidgine, mTeli

dRe kompiuterTan zixar, xan msoflio

borotebas ebrZvi da xan ukanasknel terorists

afeTqeb naRmze... da ra xdeba uceb?

televiziiT igeb, sayvareli TamaSis ekranizaciis

Sesaxeb da... salarosTan, bileTis

sayidlad rigic mzadaa. Tu imasac gaviTvaliswinebT,

dReSi ra raodenobis axalgazrda

aWers kompiuteris up and down Rilakebs

TiTebs, Tavisuflad SeiZleba iTqvas, rom

prodiuserTa mizani miRweulia. amitomac...

`Cveni saitis erTgulo momxmarebelo!

umorCilesad gTxovT, Tu ki raime informacias

moipovebT film Silent Hill-is Sesaxeb,

dauyovnebliv gvacnobeT. gamomigzavneT meilze

an forumis saSualebiT. gelodebiT...”

_ es mesiji erTma erTgulma Silent Hill-istma

internetSi ganaTavsa; oRond manamde, sanam

holivuds axali `uJasi”, odesRac kompiuteruli

TamaSi da dRes ukve saSinel Trilerad

aRiarebuli filmi Seemateboda.

avadmyofi gogona Seronis gadasarCenad,

mamisgan malulad, deda mis sxva qalaqSi,

mkurnalTan wayvanas gadawyvets. gzaSi avariaSi

moxvdebian, ris Semdegac... mokled,

bevri nisli, gaurkveveli warmoSobis xmebi,

ucnaur, ararealur qalaq Silent Hill-Si gamqrali

bavSvi, qalaqis ucnauri binadarni,

bavSvad gadaqceuli demoni da dausrulebeli

fsiqologiuri koSmari gelodebaT.


15 saukeTeso qarTuli

moTxroba - 2005

“bakur sulakauris gamomcemloba”

2006 w.

am krebulis gamosvla yovelwliur da-

jildoebasTan aris xolme dakavSirebuli

da avtorebsac da maT mkiTxvelebsac amitom

gansakuTrebiT uxariaT. bakur sulakauris

gamomcemlobis wlevandel konkursze

tradiciulad 15 saukeTeso moTxrobidan

sami saukeTeso gamovlinda: kote jandieri

(“globalizacia”), nikuSa anTaZe (“ramdenime

erTi gakveTili) da ana korZaia-samadaSvili

(“istoriuli mexsiereba”). es sami moTxroba

marTlac gamorCeulia, Tumca, sxva cnobili

avtorebis teqstebic aranaklebi interesiT

ikiTxeba. bevr maTgans mkiTxveli ukve icnobs,

radgan moTxrobebi krebulSi gaerTianebamde

sxvadasxva qarTul Jurnal-gazeTeb-

Si ibeWdeboda: “alternativaSi”, “wignebSi”,

“parnasSi”, “arilSi”, “literaturul palitraSi”,

“axal saukuneSi”.

rogorc krebulis Semdgenlebi acxadeben,

wigns obieqturobis pretenzia ar aqvs.

ubralod, isini ecadnen, periodul presaSi

gamoqveynebuli teqstebidan saukeTesoebi

aerCiaT da Semdeg wignSi anbanis mixedviT

daelagebinaT.

“15 saukeTeso” wels meoTxed gamovida, sami

saukeTeso moTxrobis avtorebi ki wels meored

dajildovdnen. gadaxedeT wigns, raTa

ar CamorCeT Tqvens Tanamedrove mwerlebs

da Temebs, romlebic maT awuxebT.

`uzarmazari bazari~

beso xvedeliZe

romani

“palitra”

2006 w.

kale – gulgaCerebuli, damTavrebuli,

jinsebSi, Tvalebze Savi saTvaliT. is piraRma

gdia, gauparsav saxeze RimilSemxmari,

miyruebul quCaSi, qarebis quCas rom eZaxian

da iSviaTi romaa iq araTu manqana, gamvlelic

ki... _ ase iwyeba romani da romanis

pirvelive winadadebaSi mTavari gmiri mkvdaria.

ucnauria. wesiT, ucnauradve unda

gagrZeldes, ucnaurobis saukeTeso wamali

ki – sizmaria. kiTxulob Semdeg gverdebs

da marTlac exvevi sizmris intrigaSi. erTi

da igive sizmari, romelsac sxvadasxva dros

romanis sxvadasxva gmiri xedavs. Ramis CvenebebSic

mTavari gmiri kalea _ swored is

kale, romanis pirvelive frazaSi moklulad

rom gamocxadda... ra xdeba? pasuxi Tavad

ipoveT wignSi, romelic ise CagiTrevT, rom

erT Cajdomaze bolomde wagakiTxebT Tavs.

avtori ki – “sabas” laureati mwerali

beso xvedeliZe – winaswar gvafrTxilebs:

“uzarmazar bazarSi” xdeba ara is, rac

“moxda”, aramed is, rac “SeiZleboda momxdariyo”;

anu aq marTlac ucnaurad ezaveba

erTmaneTs namdvili faqtebi da sizmrebi,

deteqtivi da fantastika, absurdi da Trileri,

melodrama da mistika. es yvelaferi

erT uzarmazar bazarSi xdeba, romlis SesasvlelSic

kales klaven. avtoris bolo

survilic gaiTvaliswineT: “Tuki am wignis

mkiTxvelTagan erTi mainc dauSvebs, rom es

istoria SeiZleboda momxdariyo, maSin teqstma

Tavisi funqcia da misia warmatebiT

Seasrula”.

avtori: Tamar babuaZe wignebi

`mTvare finjanSi~

mixeil anTaZe

miniaturebi

gamomcemloba “ena da kultura”

2006 w.

ase daemTxva Tu yvelaferi winaswar iyo

gaTvlili, ver getyviT, magram faqtia –

bolo ramdenime xanSi mixeil anTaZis wignebi

maRaziebis Taroebze mravlad gamoCnda. jer

iyo da “bakur sulakauris gamomcemlobam”

xelaxla dastamba “cofi”, Semdeg ki erTmaneTs

mohyva ori prezentacia: erTi _ mxatvar

giorgi SavguliZis naxatebis TanxlebiT

Sedgenili “dueti” da meore – miniaturebis

krebuli “mTvare finjanSi”.

finjanSi Cagdebuli mTvare ki uamravi tipis

Canaxats aerTianebs. avtori maT Janris,

ganwyobis, dReebis, politikis, geografiis,

maTematikis da kidev bevri sxva, iumorSi gadawyvetili

niSnis mixedviT ajgufebs. simbolistur

etiudebs erTabzacianebi mosdevs,

merea dasvenebis dReebi, siyvaruli da

rusul-qarTuli urTierTobebi.

mokled, esaa dRiuriviT dawerili wigni,

wamieri fiqrebiT, mogonebebiT da miniaturebiT.

amitom es teqstebi gansakuTrebiT

intimuria Tavad mwerlisTvis, magram amave

dros ise kargad aris dawerili da Sekruli,

rom aucileblad zogaddeba da gexeba Senc.

cxeli Sokoladi 173


adio ucnobis ambebi

ukan, 1918-Si

siurprizebi ise magrad miyvars, rom Tanabari siamovnebiT viReb xolme sulierebisganac da usuloebisganac,

maT Soris, radiosganac. radio `ucnobi~ da TviTon ucnobi ki am siamovnebas arasdros makleben.

amjerad isini Cemi da Cemnairebis gulis mosagebad, telekompania `imeds~ Seekvrnen, FM radiotalRebs

gacdnen da gadawyvites, gulis siRrmeSi mimaluli patriotuli grZnobebi wamomitivtivon.

26 maissa da saqarTvelos damoukideblobaze yoveldRe Tanabari gznebiT xom ver ifiqrebs kaci! arada,

iseTi mniSvnelovani TariRia, rom visac warsulSi mogzauroba uyvars, 1918-Si, didi siamovnebiT dabrundeboda.

studia `ucnobSi~ reJisor andro Wiaurelis mier damzadebuli filmi ki swored am epoqaSi gvpirdeba

gadasvlas. filmi eTerSi 26 maiss gava. mTxrobeli _ gia gaCeCilaZe yvelafers gviambobs _ saxelmwifoebriobis

aRdgenaze, im wels datrialebul peripetiebze, im adamianebze, vinc mTavar movlenebSi iyo

CarTuli da vinc istoria Secvala. Txroba rom ufro saxaliso gaxdes, warsulSi mogzaurobis gancda ki

_ ufro realuri _ gvanaxeben istoriul kadrebs, fotoebs, gagvaxseneben imdroindel presaSi gamoqveynebul

analitikur da sainformacio statiebs da mogvasmenineben 20-iani wlebis hitebs. icodiT, rom aseTebi

saerTod arsebobda? arada, damoukidebel saqarTvelos Tavisi Tanmxlebi `albomic~ hqonda. im droindel

popularul simRerebs studia `ucnobis~ mier damzadebul filmSi Zveli da axali Taobis Tanamedrove

qarTvelebi Seasruleben: iviko sayvareliZe, leqseni, gio xuciSvili, gia korkotaSvili, vaniko maWavariani,

ucnobi, givi WiWinaZe, oRond, cxadia _ maSindel kostiumebSi gamowyobilni, maSindeli ganwyobiTa da

anturaJiT...

erTi sityviT, 1918-Si dauviwyari mogzauroba garantirebuli maqvs. imedia, Tqvenc gaiziarebT Cems

patriotul aRtkinebas, me ki, reziumes saxiT, cotas waviamayeb da Cemi ufro didi siamayis mizezs gagimxelT:

me viyavi is, vinc ojaxs 1918-is erTi didi saidumlo aRmovuCine: 26 maiss gaformebul saqarTvelos

damoukideblobis aqtze Cems did babuas, vasil burjanaZes mouweria xeli... (CaTvaleT, rom am sami

wertilis adgilas me, gulaCuyebuli, vtiri). ase rom, studia `ucnobis~ films piradi sentimentebiT savse

davelodebi, Tqven ki, imedi maqvs, 1918-is gasaxseneblad zogadad patriotuli grZnobebic geyofaT da

siamovnebiT gahyvebiT ucnobs im bednier weliwadSi samogzaurod, romelic, samwuxarod, Zalian xanmokle

aRmoCnda...

174 cxeli Sokoladi

avtori: Tamar babuaZe


patara banki didi saqmeebisTvis

ss “investbanki”

lesia ukrainkas quCa #3, 0108 Tbilisi

tel: 922536, 923780, 923781, faqsi: 922537

info@investbank.ge

www.investbank.ge

More magazines by this user
Similar magazines