Laporan Kes Tangkapan Tahun 2009 - Jabatan Taman Laut Malaysia

nre.gov.my

Laporan Kes Tangkapan Tahun 2009 - Jabatan Taman Laut Malaysia

Laporan Kes Tangkapan 2009

LAPORAN KES TANGKAPAN

2009

Disediakan oleh :

Bahagian Penguatkuasaan & Pelesenan, JTLM

April 2010

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

DAFTAR KANDUNGAN

Bil. Perkara Mukasurat

1. PERUTUSAN KETUA PENGARAH 1

2. PENGHARGAAN 2

3. PENDAHULUAN 3-8

4. KES TANGKAPAN 9

1. Bilangan Kes Tangkapan Tahun 2003-2009 10

2. Bilangan Kes Tangkapan Mengikut Negeri Tahun 2009 11

3. Bilangan Kes Tangkapan Tahun 2003 – 2009 12

4. Bilangan Kes Tangkapan Mengikut Bulan 2009 13

5. Bilangan Kes Tangkap Mengikut Perkakas Menangkap Ikan 14

Tahun 2008 & 2009

6. Bilangan Kes Tangkapan Mengikut Perkakas Dan Negeri 15

Tahun 2009

7. Bilangan Kes Tangkapan Yang Dilakukan Di Dalam dan 16

Luar Kawasan Taman Laut Pada Tahun 2008 – 2009

8. Bilangan Kes Tangkapan Di Dalam Dan Luar Kawasan 17

Taman Laut Tahun 2009

9. Jarak Bot Ditahan (batu nautika) Dari Pulau 2008 & 2009 18

10. Jarak Bot Ditahan (batu nautika) Mengikut Negeri 2009 19

11. Bilangan Orang Tempatan & Asing Ditahan 2008 & 2009 20

12. Bilangan Orang Kena Tahan Mengikut Negeri 2009 21

13. Bilangan Bot Kena Tahan mengikut Status Milikan 2009 22

14. Bilangan Orang Kena Tahan Mengikut Bangsa bagi Warga 23

Tempatan Tahun 2008 & 2009

15. Bilangan Orang Kena Tahan Mengikut Negara Bagi Warga 24

Asing tahun 2008 & 2009

16. Bilangan Bot Kena Tahan Mengikut Status Milikan 2009 25

17. Bilangan Orang Kena Tahan Mengikut Negeri Bagi Warganegara 26

Asing Bagi Tahun 2009

18. Kes Tangkapan Mengikut Pangkalan Bot 2008 & 2009 27

19. Bilangan Kes Tangkapan Mengikut Masa Tahun 2008 28

& 2009

20. Bilangan Kes Tangkap Mengikut Masa & Negeri 2009 29

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

Bil. Perkara Mukasurat

21. Bilangan Kes Mengikut Kesalahan Di Bawah Seksyen 30

Akta Perikanan Tahun 2008 & 2009

22. Bilangan Kes Mengikut Seksyen & Negeri Kesalahan 31

Di Bawah Akta Perikanan Bagi Tahun 2009

23. Bilangan Kes Mengikut Bot Peronda 2009 32

24. Jumlah Kompaun (RM) Tahun 2006 – 2009 33

25. Jumlah Kompaun Mengikut Negeri 2009 34

26. Jumlah Kompaun Mengikut Negeri 2006-2009 35

27. Bilangan Pegawai Penangkap Mengikut Negeri 2008 & 2009 36

28. Pegawai Penangkap Dan Bilangan Kes Pada 2009 37

29. Pegawai Penangkap Pada Tahun 2009 38-39

30. Pegawai Penyiasat Dan Bilangan Kes Pada 2009 40

31. Pegawai Penyiasat Pada Tahun 2009 41

32. Lokasi Tangkapan Di Dalam Perairan Taman Laut 42-45

33. PENUTUP 46

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

PERUTUSAN KETUA PENGARAH

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera

Laporan Kes Tangkapan 2009 adalah penerbitan tahunan yang dihasilkan oleh

Bahagian Penguatkuasaan & Pelesenan JTLM. Tujuan utama laporan ini adalah untuk

menyediakan perincian, analiasa dan rumusan yang diperolehi hasil daripada data-data

kes tangkapan tahun tersebut.

Saya berharap dengan terhasilnya laporan ini, maklumat-maklumat yang telah

dianalisis secara terperinci ini digunapakai sepenuhnya bagi tujuan merangka strategi

baru, memperbaiki kelemahan sebelumnya dan mengekalkan prestasi cemerlang

dalam pelaksanaan tugas-tugas menguatkuasakan undang-undang berkenaan

pengawalseliaan taman laut khazanah Malaysia.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada warga kerja

dalam menghasilkan laporan ini dan kerjasama semua anggota yang bertugas meronda

dan memantau siang dan malam di peringkat negeri adalah amat dihargai.

Akhir kata, saya berharap laporan yang diterbitkan ini akan memberi manfaat dan

memperkukuhkan penguatkuasaan Jabatan Taman Laut ke arah mencapai visi dan

misi jabatan.

1

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada semua anggota di Jabatan Taman Laut Malaysia yang

terlibat dalam menjalankan operasi penguatkuasaan sepanjang tahun 2009. Penat

lelah tuan dan puan dalam mengharungi ombak dan badai di laut demi menjalankan

tugas pada siang dan malam hari telah membuahkan hasil dengan tertangkap nya 72

kes pencerobohan haram sepanjang tahun 2009, iaitu peningkatan sebanyak 8 kes

(12.5%) dari tahun 2008.

Penghargaan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah memberi maklumat

kepada Jabatan Taman Laut Malaysia dalam rangka kerja bersama-sama menjaga

khazanah di taman laut yang telah menjadikan kerja pengawalseliaan dan

penguatkuasaan lebih cekap, menjimatkan kos dan lebih berkesan. Pihak Rakan Park

dan Reef Watchers di PulauTioman, Pahang dan Reef Rangers di Pulau Redang,

Terengganu telah membuktikan komitmen mereka menjadi rangkaian pelapor yang

tidak ternilai sumbangannya dalam menjaga khazanah alam semulajadi. Semoga kerja

murni tersebut diteruskan dan dipertingkatkan lagi dimasa-masa hadapan.

Penghargaan ditujukan kepada semua anggota di Bahagian Penguatkuasaan dan

Pelesenan yang telah membuat perancangan, risikan, kawalseliaan, mengambil

tindakan ke atas aduan dan maklumat dalam menjalankan tugas sebagai penjaga dan

pengurus sumber alam semulajadi. Kerja murni tuan puan adalah amat dihargai bagi

memastikan pengawalseliaan dan penguatkuasaan taman laut berada pada tahap yang

amat baik sepanjang masa. Ini terbukti dengan adanya kes tangkapan di dalam musim

tengkujuh dimana aktiviti pengawalseliaan dan penguatkuasaan adalah paling

mencabar untuk dilakukan, tetapi tuan puan telah membuktikan komitmen yang tinggi

dalam menjalankan dan menjayakan tugas murni tersebut.

Kepada sidang pengarang, Ab Rahim Bin Gor Yaman, Mohd Fazli bin Long, Mohd

Hazliefaziman bin Hadi, Wee Foo Long, Asma Mat Soh, Wan Mohd Rizal bin Wan

Hassan dan Rosfarina bt Mansor diucapkan berbanyak terima kasih.

2

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

PENDAHULUAN

Jabatan Taman Laut diluluskan penubuhannya pada 14 Jun 2006. Pada bulan Jun

2008 Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan telah ditubuhkan di Ibu Pejabat yang

telah memainkan peranan menyelia, membantu dan memantau kegiatan operasi

kawalseliaan dan penguatkuatkuasaan yang dijalankan oleh negeri-negeri yang mana

terdapat Pejabat taman laut, iaitu di Terengganu, Pahang, Johor dan Kedah.

1.0 Pusat Taman Laut dan Pangkalan Hadapan

JTLM mempunyai lima pangakalan hadapan di pulau, iaitu di;

1) Pulau Payar, Kedah

2) Pulau Redang, Terengganu

3) Pulau Tinggi, Johor

4) Pulau Tioman, Pahang

5) Pulau Perhentian Besar, Terengganu

JTLM mempunyai empat pangkalan hadapan di daratan sama ada pengkalan milik

sepenuhnya jabatan atau pengkalan yang menumpang / berkongsi dengan Jabatan

Perikanan Malaysia dilokasi berikut;

1) Ampangan Jajar, Kedah

2) Kuala Besut, Terengganu

3) Kuala Terengganu, Terengganu (berkongsi dengan Jabatan Perikanan

Malaysia)

4) Tg Gemok, Mersing, Johor

3

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

2.0 Keluasan Kawasan Taman Laut

Negeri

Bilangan

Kawasan

Saiz (km 2 )

Peratus

Kedah 4 187.73 8.09

Terengganu 13 530.29 22.87

Pahang 9 676.61 29.18

Johor 13 765.65 33.02

Wilayah Pesekutuan Labuan 3 158.15 6.82

JUMLAH 42 2,318.43 100

4

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

3.0 Senarai Bot Peronda Laju Jabatan Taman Laut Malaysia Yang Sediada Dan

Baru Dibina.

BIL.

LOKASI

PENEMPATAN

1. TERENGGANU

1. Kuala

Terengganu

NAMA BOT

CALL SIGN

SEDIADA

(NO. BOT)

CALL SIGN BARU

(NAMA PANGGILAN)

Barracuda PL 1 PTL 1

Challengger PL 68 PTL 7

Challengger PL 88 PTL 8

Sentry PL 64 PTL 10

2. Besut Barracuda PL 3 PTL 3

Sentry PL 85 PTL 11

Challengger PL 74 PTL 12

2. PAHANG

Barracuda PL 2 PTL 2

Barracuda PL 4 PTL 4

Challengger PL 71 PTL 13

Challengger PL 73 PTL 14

Sentry PL 82 PTL 15

3. JOHOR

Barracuda PL 5 PTL 5

Challengger PL 70 PTL 16

Challengger PL 75 PTL 17

Sentry PL 80 PTL 18

4. KEDAH

Barracuda PL 6 PTL 6

Sentry PL 78 PTL 19

Challengger PL 79 PTL 20

Sentry PL 86 PTL 21

LABUAN

21 Labuan Explorer - PTL 9

Saiz bot : Barracuda - 10 meter (33’)

Challengger - 8.2 meter (27’)

Sentry - 7.6 meter (25’)

5

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

Gambar : Bot peronda baru (Barracuda) dan lama (Challengger) Jabatan Taman Laut Malaysia

4.0 Bilangan Anggota Bahagian Penguatkuasaan dan Perlesenan

NEGERI JAWATAN GRED BIL. JAWATAN

IBU PEJABAT Pegawai Perikanan G41 8

PUTRAJAYA Pen.Pegawai Perikanan G27 1

Pem. Perikanan Tingkat Kanan G26 1

Pembantu Perikanan G17 4

JUMLAH 14

KUALA Pegawai Perikanan G41 1

TERENGGANU Pem. Perikanan Tingkat Kanan G22 1

Pembantu Perikanan G17 3

Pembantu Makmal C22 /C17 2

Serang A17 4

Juruenjin A12 5

Jurumudi (Pinjam dari OPS) A4 1

Kelasi A1 7

JUMLAH 24

6

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

NEGERI JAWATAN GRED BIL. JAWATAN

BESUT Pembantu Perikanan G17 6

Serang A17 3

Juruenjin A12 2

Pem. Juruenjin A12 1

Kelasi A1 7

JUMLAH 19

KEDAH Pem. Perikanan Tingkat Kanan G32 1

Pem. Perikanan Tingkat Kanan G22 1

Pembantu Perikanan G17 6

Serang A17 2

Juruenjin A12 1

Kelasi A1 8

JUMLAH 19

JOHOR Pegawai Perikanan G41 1

Pem. Perikanan Tingkat Kanan G22 1

Pembantu Perikanan G17 7

Serang A17 3

Juruenjin A12 2

Kelasi A1 8

JUMLAH 22

PAHANG Pegawai Perikanan G41 1

Pem. Perikanan Tingkat Kanan G22 1

Pembantu Perikanan G17 7

Serang A17 4

Juruenjin A12 2

Kelasi A1 8

JUMLAH 23

LABUAN Pegawai Perikanan G41 1

Pen.Pegawai Perikanan G22 1

Pembantu Perikanan G17 4

Kelasi A1 3

JUMLAH 9

JUMLAH BESAR 130

7

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

5.0 Bilangan Anggota Yang Mempuanyai Kuasa Menangkap

Terengganu Pahang Johor Kedah Jumlah %

Bilangan Anggota Ada

Kuasa Menangkap

19 12 12 12 55 61.1

Bilangan Anggota Tiada

Kuasa Menangkap

13 7 7 8 35 38.9

Jumlah 32 19 19 20 90 100

Jabatan Taman Laut Malaysia masih lagi menggunakan Akta Perikanan 1985 (pindaan

1994) bagi mendapatkan kuasa untuk kerja pengawalseliaan dan penguatkuasaan di

taman laut. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia perlu menurunkan kuasa dan

mewartakan nama-nama yang diperturunkan kuasa untuk menguatkuasa sebelum

seseorang anggota penguatkuasa boleh menjalankan kerja penguatkuasaan.

Terdapat sejumlah 90 anggota yang sepatutnya mempunyai kuasa menangkap, tetapi

hanya 55 (61.11%) orang mempunyai kuasa menangkap sepanjang tahun 2009,

selebihnya 35 (38.88%) orang sedang dalam peroses diwartakan. Menteri Pertanian

dan Industri Asas Tani telah menandatangani kertas cadangan pengwartaan.

Gambar : Kakitangan penguatkuasaan Jabatan Taman Laut Malaysia

8

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

KES TANGKAPAN

2009

9

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

1. BILANGAN KES TANGKAPAN TAHUN 2003-2009

80

70

60

50

74

54

64

72

40

30

20

28

34

26

10

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bil. Kes 74 28 54 34 26 64 72

Bilangan kes tangkapan pada tahun 2009 adalah yang kedua tertinggi semenjak 2003.

Kes tangkapan yang tertinggi adalah pada tahun 2003 yang mana ianya disebabkan

terdapat sebanyak 23 kes tangkapan di Pulau Payar, Kedah kerana terdapat silap

faham dikalangan nelayan yang beranggapan tidak ada larangan ke atas nelayan yang

mengusahakan vesel zon A yang mengusahakan perkakasan menangkap ikan secara

tradisional di taman laut Pulau Payar, Kedah.

Peningkatan kes tangkapan pada tahun 2009 disebabkan ada pertambahan dua bot

ronda baru yang mula menjalankan operasi pada awal tahun 2009. Selaian daripada

itu, usaha untuk menubuhkan rangkaian pelapor yang dikenali sebagai Reef Ranger di

Pulau Redang, Terengganu dan Rakan Park di Pulau Tioman, Pahang telah banyak

memberi maklumat yang menyumbang kepada peningkatan kes tangkapan. Sepanjang

tahun 2008, seramai 48 orang anggota telah dilatih dalam bidang penguatkuasaan telah

juga menyumbang kepada peningkatan kebolehan menjalankan aktiviti

penguatkuasaan.

10

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

2. BILANGAN KES TANGKAPAN MENGIKUT NEGERI TAHUN 2009

30

29

25

20

15

16

13

14

10

5

0

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Negeri Pahang adalah negeri yang paling aktif menjalankan kes tangkapan sebanyak

29 kes (40.27%). Diikuti oleh negeri Pahang sebanyak 16 kes (22.22 %), Johor

sebanyak 14 kes (19.44 %) dan negeri Terengganu sebanyak 13 kes ( 18.05 %).

Negeri Pahang telah memulakan program mendapat maklumat risikan dan aduan

melalui penglibatan penduduk tempat di bawah program yang dinamakan Rakan Park

pada tahun 2008. Pada tahun 2009, program untuk meningkatkan keupayaan

rangkaian pelapor maklumat pencerobohan dilaksanakan melalui program yang

dinamakan Reef Watchers, satu insentif yang dibuat di bawah projek United Nations

Development Programe (UNDP)/ Jabatan Taman Laut Malaysia / Global Environment

Facility (GEF).

Negeri Pahang mempunyai kes angkapan terbanyak kerana terdapat pangkalan seperti

Endau, Rompin, yang mempunyai bilangan bot nelayan yang banyak jika dibandingkan

dengan lain-lain pangkalan, kecuali di Kuala Kedah, Kedah. Oleh itu bilangan kes

mungkin secara nisbahnya adalah banyak jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain.

11

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

3. BILANGAN KES TANGKAPAN TAHUN 2003 – 2009

35

30

25

20

15

10

5

29

13

6

7

7

16

7

12

5

7

2

13 13

5

32

29

24

21

20

13

14

11

12

9

7

6

7

5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0

2009

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Rekod tujuh tahun data kes tangkapan di kawasan taman laut menunjukkan kenaikan

dan penurunan hampir sama setiap negeri, tahun 2006 dan 2007 kes tangkapan adalah

rendah dan meningkat lebih 50% pada tahun 2008 dan 2009.

Faktor pertukaran Seksyen Taman Laut dari Jabatan Perikanan ke Kementerian

Sumber Asli, pertukaran kakitangan, kurang kakitangan terlatih dan fasiliti untuk

penguatkuasaan mungkin menjadi faktor pengurangan kes tangkap pada 2006 dan

2007.

Dua tahun kebelakangan 2008 dan 2009 menunjukkan peningkatan ketara antaranya

disebabkan faktor peningkatan bilangan kakitangan penguatkuasaan, penambahan dua

bot peronda laju, dan peningkatan bilangan anggota yang terlatih dalam bidang

penguatkuasaan. Semenjak Jun 2008, Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan telah

mula mempunyai pengarah dan anggota buat julung kali nya. Dengan penubuhan

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan, banyak program telah diatur dan tindakan

telah diambil untuk meningkatkan kapasiti tenaga kerja dalam menjalankan

penguatkuasaan.

12

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

4. BILANGAN KES TANGKAPAN MENGIKUT BULAN 2009

9

8

8

8

Jan

7

6

5

4

3

2

1

0

1

6

4

4

3 3

3

22

2 2 22

2

2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 11

0 0 0 0 00

00

00

0 0 0 00

0

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Carta bar di atas menunjukkan bilangan kes tangkapan mengikut negeri dan bulan bagi

tahun 2009. Tiada trend tertentu dapat dikesan. Didapati negeri Kedah mencatatkan 1

kes pada bulan Januari, 8 kes pada bulan Februari, 2 kes pada kedua-dua bulan iaitu

bulan April dan Mei dan 1 kes bagi kedua-dua bulan iaitu bulan Julai dan September.

Bagi negeri Terengganu, 6 kes dicatatkan pada bulan Mac, 1 kes pada ketiga-tiga bulan

iaitu bulan Jun, Ogos dan September serta 2 kes pada bulan Julai.

Negeri Pahang pula mencatatkan 2 kes pada ketiga-tiga bulan iaitu bulan Januari,

Februari dan Jun, serta mencatatkan 3 kes bagi ketiga-tiga bulan iaitu bulan Mac, Julai

dan Ogos. Pada bulan Mei pula terdapat 4 kes dicatatkan oleh Pahang,1 kes pada

bulan September serta 8 kes pada bulan Oktober. Sementara negeri Johor

mencatatkan 1 kes bagi ketiga-tiga bulan iaitu bulan Februari, September dan Oktober,

2 kes pada bulan Mac, 3 kes pada bulan April dan 4 kes pada bulan Julai 2009.

13

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

5. BILANGAN KES TANGKAP MENGIKUT PERKAKAS MENANGKAP IKAN

TAHUN 2008 & 2009

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

47

7

9

40

12

6

0 0 1

1

4

9

P. Tunda

P.Jerut

P.Hanyut

Spear Gun

Api Pkt Jerut

Lain-Lain

2008 2009

Negeri

Carta bar di atas menunjukkan kes tangkapan mengikut perkakas menangkap ikan

bagi tahun 2008 dan 2009. Didapati pukat tunda adalah perkakas menangkap ikan

yang paling popular digunakan oleh penceroboh yang mana mencatatkan perkakas

menangkap ikan yang paling tinggi digunakan bagi kedua-dua tahun tersebut. Namun

begitu terdapat sedikit pengurangan dalam penggunaan pukat tunda pada tahun 2009

berbanding tahun 2008.

Penggunaan pukat hanyut juga berlaku sedikit penurunan pada tahun 2009

berbanding tahun 2008. Penggunaan perkakas menangkap ikan yang meningkat ialah

pukat jerut dan lain-lain (bubu, pancing dll) dari tahun 2008 ke tahun 2009. Selain itu,

terdapat 2 perkakas baru yang digunakan dalam aktiviti menangkap ikan pada tahun

2009, perkakas tersebut ialah api pukat jerut dan spear gun di mana kedua-dua

perkakas/ alat ini langsung tidak digunakan pada tahun 2009.

14

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

6. BILANGAN KES TANGKAPAN MENGIKUT PERKAKAS DAN NEGERI

TAHUN 2009

16

16

14

12

10

8

6

4

2

0

4

6

2

10

4

1

0 0 0 0 0

4

3 3

2 2

1

10

2

1

0

0

1

P. Tunda

P.Jerut

P.Hanyut

Spear gun

Api Pkt Jerut

Lain-Lain

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Carta bar di atas menunjukkan kes tangkapan mengikut perkakas dan negeri bagi

tahun 2009. Didapati di negeri Kedah, 4 kes tangkapan menggunakan perkakas pukat

tunda, 6 kes pukat jerut dan 2 kes pukat hanyut. Bagi negeri Terengganu pula, 10 kes

menggunakan pukat tunda, 1 kes menggunakan pukat jerut, dan 2 kes menggunakan

alatan lain (bubu, pancing dll) sementara itu di negeri Pahang, 16 kes menggunakan

pukat tunda, 3 kes pukat jerut, 3 kes pukat hanyut, 1 kes spear gun, 4 kes api pukat

jerut dan 2 kes menggunakan lain-lain perkakas dan bagi negeri Johor, 10 kes

menggunakan pukat tunda, 2 kes pukat jerut, 1 kes pukat hanyut dan 1 kes

menggunakan lain-lain perkakas.

Secara keseluruhan, Negeri Terengganu, Pahang, dan Johor menunjukkan bahawa

pukat tunda adalah perkakas yang paling popular digunakan untuk menangkap ikan

yang mana berbeza dengan negeri Kedah iaitu mencatatkan pukat jerut sebagai

perkakas yang paling popular digunakan untuk menangkap ikan. Hanya di negeri

Pahang sahaja melibatkan tangkapan menggunakan semua perkakas di atas dan

negeri-negeri lain tidak semua perkakas digunakan untuk menangkap ikan.

15

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

7. BILANGAN KES TANGKAPAN YANG DILAKUKAN DI DALAM DAN LUAR

KAWASAN TAMAN LAUT PADA TAHUN 2008 – 2009

60

50

40

44

51

30

20

10

20 19

Dalam Kawasan

Luar Kawasan

Tiada Maklumat

0 0 2

2008 2009

Tahun

Carta bar di atas menunjukkan bilangan kes tangkapan penceroboh yang dilakukan di

dalam dan di luar kawasan taman laut pada tahun 2008 dan 2009. Didapati tangkapan

yang dilakukan di dalam kawasan taman laut pada tahun 2009 meningkat sebanyak 7

kes yang mana mencatatkan 51 kes berbanding tangkapan tahun 2008 yang

mencatatkan 41 kes. Tangkapan di luar kawasan pada tahun 2009 pula berkurang

sebanyak 1 kes berbanding tahun 2008 di mana 20 kes dicatatkan pada tahun 2008

dan 19 kes pada tahun 2009. Terdapat 2 kes tangkapan pada tahun 2009 yang tiada

maklumat/ rekod untuk dikenalpasti samada di dalam atau di luar kawasan.

Tangkapan di luar kawasan taman laut dilaksanakan sebagai langkah proaktif yang

dilaksanakan untuk mencegah bot nelayan dari memasuki taman laut.

16

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

8. BILANGAN KES TANGKAPAN DI DALAM DAN LUAR KAWASAN TAMAN

LAUT TAHUN 2009

20

15

16

20

10

5

0

9

6

7 7

5

2

0 0 0

0

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Dalam Kawasan

Luar Kawasan

Tiada maklumat

Carta bar di atas menunjukkan Bilangan Kes Tangkapan penceroboh di dalam dan luar

kawasan Taman Laut mengikut negeri bagi tahun 2009. Didapati setiap negeri

mencatat kes tangkapan yang berbeza di dalam dan luar kawasan Taman Laut. Bagi

negeri Kedah, bilangan kes tangkapan dalam kawasan Taman Laut ialah 16 kes dan

tiada tangkapan dilakukan di luar kawasan manakala negeri Terengganu, terdapat 6

kes tangkapan di dalam kawasan dan 7 kes tangkapan di luar kawasan. Bagi negeri

Pahang pula, kes tangkapan dalam kawasan ialah 20 kes, di luar kawasan ialah 7 kes,

dan terdapat 2 kes yang tiada maklumat/ rekod. Di Negeri Johor, terdapat 9 kes

tangkapan di dalam kawasan dan 5 kes di luar kawasan Taman Laut.

Berdasarkan carta bar tersebut, negeri Pahang mencatatkan kes tangkapan dalam

kawasan yang paling tinggi dengan 20 kes, diikuti Kedah 16 kes, Johor 9 kes dan

Terengganu 6 kes. Bagi kes tangkapan di luar kawasan, negeri Terengganu dan

Pahang pula masing- masing mencatatkan 7 kes diikuti Johor 5 kes dan Kedah 0 kes.

Hanya terdapat 2 kes sahaja yang tiada maklumat/ rekod yang mana kedua-dua kes

tersebut adalah tangkapan yang dibuat di negeri Pahang.

17

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

9. JARAK BOT DITAHAN (B.N.) DARI PULAU 2008 & 2009

35

30

25

27

23

29

20

15

10

5

0

18

5

4

8

7

3 3

2

3 3

0

0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 >6.1

Batu nautika

2008

2009

Carta bar di atas menunjukkan Jarak Bot di tahan dalam batu nautika dari Pulau

Taman Laut pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008 bilangan kes yang dapat di

kesan ialah 27 kes pada jarak 0.0-1.0 b.n dan 23 kes tahun 2009. Pada jarak 1.1-2.0

b.n, bot yang ditahan pada tahun 2008 ialah 18 kes dan tahun 2009 ialah 29 kes. Pada

jarak 2.1-3.0 b.n pula, terdapat 5 kes pada tahun 2008 dan 4 kes pada tahun 2009. Dari

jarak 3.1-4.0 b.n, bilangan kes tahun 2008 ialah 8 kes dan tahun 2009 ialah 3 kes. pada

jarak 4.1-5.0 b.n. terdapat 3 kes tahun 2008 dan 2 kes tahun 2009. Pada jarak 5.1-6.0

b.n. pula terdapat 3 kes di kedua-dua tahun tersebut. Bagi jarak yang melebihi 6 b.n,

tiada kes dicatatkan pada tahun 2008 dan 7 kes telah dicatatkan pada tahun 2009.

Didapati bahawa jarak antara 0.0-2.0 b.n adalah kawasan yang paling tinggi

mencatatkan kes tangkapan berbanding jarak yang melebihi 2.0 batu nautika.

18

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

10. JARAK BOT DITAHAN (BATU NAUTIKA) MENGIKUT NEGERI 2009

16

14

12

10

8

6

4

2

0

14

5

3 3

2

1 1

0 0 0 0 0 0 0

12

9

5

4

3

2 2 2 2

1

0 0 0 0

0.0-1.0 bn

1.1-2.0 bn

2.1-3.0 bn

3.1-4.0 bn

4.1-5.0 bn

5.1-6.0 bn

> 6.1 bn

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Carta bar di atas menunjukkan Jarak Bot yang ditahan dalam batu nautika mengikut

negeri pada tahun 2009 sahaja. Didapati, Negeri Kedah mencatatkan bilangan kes

yang ditahan pada jarak 0.0-1.0 b.n ialah 2 kes dan pada jarak 1.1-2.0 b.n ialah 14 kes.

Negeri Terengganu pula, pada jarak 0.0-1.0 b.n mencatatkan 5 kes, pada jarak 1.1-2.0

b.n 1 kes, jarak 4.1-5.0 b.n 1 kes dan terdapat 3 kes dikedua-dua jarak 5.1-6.0 b.n dan

6.1 b.n ke atas. Negeri Pahang mencatatkan 12 kes pada jarak 0.0-1.0 b.n, 9 kes pada

jarak 1.1-2.0 b.n, 2 kes pada pada kedua-dua jarak 2.1-3.0 b.n dan 6.1 b.n ke atas

manakala 3 kes lagi pada jarak 3.1-4.0 b.n. bagi negeri Johor, terdapat kes 4 dicatatkan

pada jarak 0.0-1.0 b.n, 5 kes pada jarak 1.1-2.0 b.n, 2 kes pada jarak 2.1-3.0 b.n, 1 kes

pada jarak 4.1-5.0 b.n dan 2 kes lagi pada jarak lebih daripada 6.1 b.n.

Didapati, negeri Kedah dan Johor mencatatkan tangkapan tertinggi pada jarak 1.1-2.0

b.n. manakala Terengganu dan Pahang mencatatkan kes tangkapan tertinggi pada

jarak 0.0-1.0 b.n.

19

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Tahun

Laporan Kes Tangkapan 2009

11. BILANGAN ORANG TEMPATAN & ASING DITAHAN 2008 & 2009

2009

188

241

2008

154

214

Asing

Tempatan

0 50 100 150 200 250 300

Bilangan Orang

Carta bar di atas menunjukkan bilangan orang tempatan dan orang asing yang ditahan

pada tahun 2008 & 2009. Didapati Pada tahun 2008, bilangan orang asing ditahan lebih

tinggi iaitu 214 orang berbanding orang tempatan ditahan dengan 154 orang. Pada

tahun 2009 pula, bilangan orang tempatan yang ditahan lebih tinggi iaitu 241 orang

berbanding orang asing yang ditahan yang mencatatkan 188 orang. Ini menunjukkan

bahawa terdapat peningkatan seramai 87 orang warga tempatan yang ditahan dari

tahun 2008 ke tahun 2009 dan terdapat pengurangan seramai 26 orang warga asing

yang ditahan dari tahun 2008 ke tahun 2009.

Gambar : Nelayan yang menceroboh

Taman Laut ditahan di bawah Akta

Perikanan 1985 (Pindaan 1994)

20

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan Orang

Laporan Kes Tangkapan 2009

12. BILANGAN ORANG KENA TAHAN MENGIKUT NEGERI 2009

120

112

100

80

72

60

40

20

34

18

54

50 50

39

Tempatan

Asing

0

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Carta bar di atas menunjukkan bilangan orang kena tahan mengikut negeri pada tahun

2009. Terdapat 4 buah negeri yang terlibat iaitu Kedah, Terengganu, Pahang dan

Johor. Terdapat 2 kategori yang terlibat iaitu warga tempatan dan warga asing. Bagi

negeri Kedah, warga tempatan lebih tinggi iaitu mencatatkan 112 orang, manakala

warga asing sebanyak 34 orang. Negeri Terengganu pula, mencatatkan 18 orang

warga tempatan dan 54 orang warga asing. Sementara di negeri Pahang, terdapat 72

orang warga tempatan dan 50 orang warga asing yang di tahan. Bagi negeri Johor, 50

warga asing dan 39 orang tempatan dicatatkan sebagai orang yang kena tahan.

Didapati negeri Kedah dan Pahang mencatatkan penahanan orang tempatan paling

tinggi berbanding orang asing manakala negeri Terengganu dan Johor pula

mencatatkan penahanan orang asing paling tinggi berbanding orang tempatan.

21

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan Bot

Laporan Kes Tangkapan 2009

13. BILANGAN BOT KENA TAHAN MENGIKUT STATUS MILIKAN 2009

35

30

29

25

20

15

16

13

14

Kedah

Terengganu

10

Pahang

5

0

0

0

0

0

Johor

Tempatan

Asing

Negeri

Bilangan bot ditahan mengikut status milikan pada tahun 2009 adalah 100% milik

tempatan. Tiada bot milik asing direkod terhadap kes-kes yang dibuat di dalam

kawasan taman laut.

Walaupun bot-bot ini milik 100% orang tempatan, akan tetapi kebanyakan tekong dan

awak-awak bot adalah terdiri daripada warga asing seperti Tahiland, Myanmar, Filipina

dan Indonesia. Perusahaan bot secara carter juga kebiasaannya 100% krew adalah

terdiri daripada warga asing.

22

Gambar : Rondaan dan aktivti pemeriksaan bot

nelayan ditingkatkan untuk mencegah

pencerobohan

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan orang

Laporan Kes Tangkapan 2009

14. BILANGAN ORANG KENA TAHAN MENGIKUT BANGSA BAGI WARGA

TEMPATAN TAHUN 2008 & 2009

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

113

188

39

54

0 1

2

82

2008

2009

Melayu Cina India Lain-Lain

Bangsa

Warga tempatan yang ditahan mengikut bangsa secara keseluruhannya meningkat

(peningkatan 53% berbanding 2008). Peratusan peningkatan orang kena tahan

mengikut bangsa warga tempatan dapat dipecahkan kepada Melayu (66%) daripada

keseluruhan 188 orang, Cina (38%) daripada keseluruhan 54 orang, India (100%) dari

keseluruhan 1 orang dan lain-lain bangsa (4000%) daripada 82 orang yang ditahan.

Gambar : Lakaran imej baru bot peronda Jabatan Taman Laut

23

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan orang

Laporan Kes Tangkapan 2009

15. BILANGAN ORANG KENA TAHAN MENGIKUT NEGARA BAGI WARGA

ASING TAHUN 2008 & 2009

140

120

129

118

100

80

80

60

40

20

0

39

16

13

4

0 0 0 1 0

Thailand Vietnam Indonesia China Myanmar Filipina

Negara

2008

2009

Keseluruhan warga asing yang ditahan bagi tahun 2009 adalah seramai 186 orang

berbanding tahun 2008 seramai 214 orang yang mencatatkan pengurangan sebanyak

13% berbanding tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2009, pecahan peratusan mengikut negara lebih kurang sama dengan

pecahan tahun 2008 iaitu paling tinggi adalah warganegara Thailand (69%), Vietnam

(21%), Filipina (7%), Indonesia dan Myanmar (3%).

Kesemua warganegara asing yang ditahan adalah pekerja dan bot-bot yang digunakan

adalah hak milik berdaftar oleh warga tempatan.

24

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan Bot

Laporan Kes Tangkapan 2009

16. BILANGAN BOT KENA TAHAN MENGIKUT STATUS MILIKAN 2009

25

22

20

15

10

12

11

13

Kedah

Terengganu

Pahang

5

Johor

0

Tempatan

0

0

Asing

0

0

Negeri

Jumlah kes yang melibatkan bot kena tahan adalah sebanyak 58 kes daripada

keseluruhan 72 kes pada tahun 2009 manakala 14 kes lain adalah melibatkan kes

peralatan dijumpai/dirampas tanpa bot dan pemilik, bubu, spear gun dan lain-lain.

Kesemua bot adalah milik tempatan dan tiada milik warga asing.

Gambar : Anjuran kursus kemahiran pengendalian bot (WKO, WKE, EO) untuk anggota bot

25

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan orang

Laporan Kes Tangkapan 2009

17. BILANGAN ORANG KENA TAHAN MENGIKUT NEGERI BAGI

WARGANEGARA ASING BAGI TAHUN 2009

40

35

30

25

20

15

10

5

0

29

0

3

38

35

27

23

16

13

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

0

Thailand

Vietnam

Indonesia

China

Myanmar

Filipina

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Daripada keseluruhan warganegara asing kena tangkap tahun 2009 seramai 186 orang

berbanding 214 orang pada tahun 2008 menunjukkan pengurangan sebanyak 13% (28

kes).

Pada tahun 2009, majoriti warga asing ditahan di semua negeri adalah warga Thailand

merangkumi 129 orang (69%) daripada keseluruhan 186 yang ditahan. Seramai 39

orang warga Vietnam (21%) ditahan di negeri Terengganu dan Johor, 4 orang warga

Indonesia ditahan di negeri Kedah dan Pahang. Di negeri Pahang mencatatkan kes

tangkapan melibatkan warga asing lain iaitu 13 orang (7%) warga Filipina dan 1 orang

dari Myanmar.

Didapati warga-warga asing yang ditahan ini ada krew-krew bot yang bekerja dengan

pemilik bot tempatan dan juga yang menjalankan perniagaan bot carter untuk orangorang

asing tersebut.

26

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Pangkalan Bot

Laporan Kes Tangkapan 2009

18. KES TANGKAPAN MENGIKUT PANGKALAN BOT 2008 & 2009

Tiada maklumat

Chendering

Geliga

Marang

Besut

Kuala Rompin

Tanjung GemoK

Kuala Pahang

Tg. Api

Kuantan

Genting, Tumpat

Kuala Besar

Tok Bali

Ampang Jajar

Langkawi

Kuala Kedah

Tanjung Sedili

Mersing

Endau

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

11

13

15

15

2009

2008

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Bilangan Kes

Berdasarkan rekod laporan kes tangkapan pada tahun 2008 dan 2009, didapati

sebanyak 18 pangkalan utama bot-bot yang ditahan bertempat di 5 buah negeri iaitu

Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Kedah. Terdapat pangkalan-pangkalan baru

direkodkan pada tahun 2009 sebanyak 5 pangkalan iaitu Geliga dan Chendering di

Terengganu, Tanjung Api di Pahang dan Ampang Jajar dan Langkawi di Kedah. 15 kes

direkodkan sebagai pangkalan yang tidak dapat dikenalpasti kerana maklumat tidak

lengkap.

27

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

19. BILANGAN KES TANGKAPAN MENGIKUT MASA TAHUN 2008 & 2009

30

25

20

15

17

20

16

26

27

13

10

5

7

3

2

5

2008

2009

0

Pagi Petang Malam Tengah

Malam

Tiada

Maklumat

Waktu tangkapan

Bilangan kes tangkapan mengikut masa kesalahan dilakukan menunjukkan persamaan

antara tahun 2008 dan 2009 iaitu pada waktu malam (jam 16:00pm hingga 24:00am)

adalah tertinggi dengan peratusan 41% pada tahun 2008 dan 38% tahun 2009. Kedua

tertinggi adalah pada waktu awal pagi (jam 6:00am hingga 12:00pm).

Rondaan pada waktu malam hingga awal pagi boleh ditingkatkan kerana pihak

penceroboh mungkin beranggapan bahawa ketika di luar waktu bekerja aktiviti

penguatkuasaan kurang dilaksanakan.

28

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

20. BILANGAN KES TANGKAP MENGIKUT MASA & NEGERI 2009

16

15

14

12

10

8

6

4

2

0

4

4

4

4

0

7

0

3

0

3

2

2

8

2

7

1

5

1

0

Pagi

Petang

Malam

Tengah Malam

Tiada Maklumat

Kedah Terengganu Pahang Johor

Negeri

Kes tangkapan mengikut masa bagi negeri-negeri menunjukkan keadaan kes ditangkap

tertinggi (15 kes) pada waktu malam (jam 16:00 hingga 24:00pm) di negeri Pahang,

kedua tertinggi adalah 7 kes di negeri Terengganu pada waktu pagi (6:00am hingga

12:00pm).

Gambar : Kesalahan dilakukan oleh bot pukat tunda di dalam kawasan Taman Laut

29

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

21. BILANGAN KES MENGIKUT KESALAHAN DI BAWAH SEKSYEN AKTA

PERIKANAN TAHUN 2008 & 2009

40

39

37

35

30

29

25

20

15

10

5

0

1

0

9

1

21

12

5

0

7

1 1

2

4

2008

2009

8(a) 8(b) 43(1) 43(1a) 43(1b) 43(1f) 44(1) 53

Seksyen Akta Perikanan

Bilangan kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Perikanan 1985 (Pindaan 1994)

pada tahun 2009 kesalahan tertinggi direkodkan adalah kesalahan di bawah seksyen

43(1a) mengenai perihal taman laut dan rizab laut dengan 37 kes (47%). Berbanding

tahun 2008, kes tertinggi direkod adalah di bawah seksyen 8(b) sebanyak 39 kes (43%)

mengenai perihal melanggar syarat lesen.

Gambar : Pengujian dan penerimaan bot peronda baru Jabatan Taman Laut

30

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

22. BILANGAN KES MENGIKUT SEKSYEN & NEGERI KESALAHAN DI BAWAH

AKTA PERIKANAN BAGI TAHUN 2009

16

14

15

14

12

11 11

10

8

6

4

2

0

7

6

3

3

2

1

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8(a) 8(b) 43(1) 43(1a) 43(1b) 43(1f) 44(1) 53

Seksyen Akta Perikanan

Kedah

Terengganu

Pahang

Johor

Bilangan kes mengikut seksyen dan negeri secara keseluruhannya seksyen 43 (1a)

direkodkan terdapat kes di semua negeri (37 kes). Negeri Kedah dan Pahang mencatat

kes terbanyak yang yang didakwa di bawah seksyen 43(1a) mengenai perihal taman

laut. Kes kedua terbanyak direkod adalah kesalahan di bawah seksyen 8(b) perihal

melanggar syarat lesen melibatkan 29 kes (37%) di negeri Terengganu, Pahang dan

Johor pada tahun 2009.

31

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan kes

Laporan Kes Tangkapan 2009

23. BILANGAN KES MENGIKUT BOT PERONDA 2009

15

14 14

13

11

11

9

7

5

3

1

66

1

8

22

1

0 00

4 4

2

8

1

0

1

0

4

2

0

8

3

4

1

5

3

7

5

2

4

1

0

1 1

0 0

2008

2009

-1

Bot Peronda

Bilangan kes tangkapan mengikut bot peronda, pada tahun 2009 Jabatan Taman Laut

Malaysia telah memperolehi 2 bot peronda laju yang baru sebanyak 2 buah iaitu PL 1

(Terengganu) dan PL 2 (Pahang). Pada tahun 2009, kes tertinggi telah dilaksanakan

oleh dua buah bot PL dari Pahang iaitu PL 2 dan PL 73 masing-masing 14 kes.

Terdapat juga bot-bot yang kurang dan tidak melakukan tangkapan walaupun aktiviti

rondaan setiap bot telah dilakukan secara berjadual, ini mungkin disebabkan oleh

beberapa faktor seperti faktor usia bot sebanyak telah melebihi 16 tahun dan

menjadikan masa untuk pembaikan lebih lama, faktor kekangan masa kerana bot-bot

bukan sahaja digunakan untuk aktiviti rondaan malah juga digunakan untuk programprogram

taman laut yang lain, kegunaan logistik dan sebagainya.

32

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Jumlah (RM)

Laporan Kes Tangkapan 2009

24. JUMLAH KOMPAUN (RM) TAHUN 2006 - 2009

250,000

200,000

150,000

202,950.00

194,450.00

100,000

50,000

76,550.00 91,040.00

Jumlah

Kompaun …

0

2006 2007 2008 2009

Tahun

Jumlah keseluruhan kompaun dikenakan pada tahun 2009 adalah sebanyak

RM194,450.00 berbanding tahun 2008 sebanyak RM202,950.00 dengan penurunan

sebanyak 4.2% berbanding tahun sebelumnya.

Gambar : Anjuran Kursus Penguatkuasaan untuk kemahiran pengendalian kes tangkapan

33

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Jumlah (RM)

Laporan Kes Tangkapan 2009

25. JUMLAH KOMPAUN MENGIKUT NEGERI 2009

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

67,350.00

48,000.00

42,250.00

36,850.00

Kedah Terenggganu Pahang Johor

Negeri

Pada tahun 2009, Kedah mencatat kadar kompaun tertinggi diikuti Terengganu, Pahang

dan Johor. Pemberian kadar kompaun ada di bawah bidang kuasa Bahagian

Perundangan, Jabatan Perikanan Malaysia mengikut kadar yang telah ditentukan

berdasarkan kesalahan.

Kesemua kes kesalahan di dalam kawasan taman laut pada tahun 2009 adalah

kesalahan yang dibayar kompaun, tiada kes yang melibatkan mahkamah. Pemilik bot

lebih cenderung untuk membayar kompaun sahaja daripada membawa kes tersebut ke

mahkamah memandang kesalahan boleh dikompaun sebanyak tiga kali sebelum bot di

sita. Walaubagaimanapun, pemilik bot masih oleh membuat helah dengan membuat

pertukaran nama milikan bot sebelum kesalahan yang ketiga.

34

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Jumlah (RM)

Laporan Kes Tangkapan 2009

26. JUMLAH KOMPAUN MENGIKUT NEGERI 2006-2009

80,000

70,000

67,350

77,350

67,600

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

14,900

15,750

7,750

48,000

50,250

36,500

19,600

42,250

37,250

31,700

36,850

10,350

1,540

2006

2007

2008

2009

Kedah Terenggganu Pahang Johor

Negeri

Kadar kompaun mengikut negeri bagi empat tahun kebelakangan dapat dilihat terdapat

negeri mencatatkan peningkatan dan penurunan. Walabagaimanapun, kadar kompaun

adalah berdasarkan jenis kesalahan dan kekerapan melakukan kesalahan ditentukan

oleh Jabatan Perikanan.

Gambar : Anjuran Kursus Tempur Tanpa Senjata & Senaman Tua untuk keyakinan diri anggota

35

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Bilangan orang

Laporan Kes Tangkapan 2009

27. BILANGAN PEGAWAI PENANGKAP MENGIKUT NEGERI 2008 & 2009

16

14

12

10

8

6

4

2

0

14

9

10 10 10

9

8 8

Kedah Terenggganu Pahang Johor

Negeri

2008

2009

Bilangan Pegawai Penangkap mengikut negeri untuk negeri bagi tahun 2008 dan 2009

untuk negeri Johor tiada perubahan, Kedah bertambah satu orang, Terengganu

bertambah empat orang dan Pahang berkurang satu orang. Perubahan bilangan

pegawai adlah disebabkan oleh perpindahan tempat bertugas dan pengambilan

kakitangan baru oleh jabatan.

Gambar : Latihan kawad membentuk disiplin anggota

36

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Pegawai Penangkap

Laporan Kes Tangkapan 2009

28. PEGAWAI PENANGKAP DAN BILANGAN KES PADA 2009

ALIA BINTI MD AMIN

MOHAMED MANSOR ASHAARI BIN AL JOHARI

MOHAMED RIDZUAN BIN MAT NAYAN

AHMAD ABD RAZAK BIN YAACOB

AHMAD FAIZAL BIN ABDULLAH

MEGENTHIRAN A/L THARMALINGAM

TUAN HALIZAN BIN TUAN KOB

TON BIN ABDULLAH

MD NORDIN BIN MOHAMAD NOR

ANUAR BIN SAFIA

AHMAD ULUM BIN KAMARUDIN

ABDUL HAFIZ BIN SHAARI

MOHD BAHARUDDIN BIN MAT JIDIN

AMIER HAMZAH BIN ABDUL RAHIM

1

1

2

2

2

2

3

3

4

7

9

11

12

12

Kes 2009

0 2 4 6 8 10 12 14

Bilangan Kes

Pegawai Penangkap yang terdiri daripada kakitangan Jabatan Taman Laut Malaysia

direkodkan seramai empat belas orang telah melaksanakan kes tangkapan sebanyak

71 kes daripada 72 kes. Selebihnya satu kes telah dibuat oleha kakitangan Agensi

Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)

Tiga orang pegawai telah melakukan kes tangkapan tertinggi pada tahun 2009 iaitu

Ahmad Faizal Abdullah (Johor), Abdul hafiz Shaari (Pahang) dan Ahmad Razak Yaacob

(Kedah).

37

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

29. PEGAWAI PENANGKAP PADA TAHUN 2009

ABDUL HAFIZ SHAARI

JTL NEGERI PAHANG

AHMAD FAIZAL ABDULLAH

JTL NEGERI JOHOR

AHMAD ABDUL RAZAK YAACOB

JTL NEGERI KEDAH

AMIER HAMZAH ABDUL RAHIM

JTL NEGERI PAHANG

MD NORDIN MOHAMAD NOR

JTL NEGERI JOHOR

AHMAD ULUM KAMARUDIN

JTL NEGERI PAHANG

ANUAR SAFIA

JTL NEGERI PAHANG

MEGETHIRAM THARMALINGAM

JTL NEGERI TERENGGANU

ALIA MD AMIN

JTL NEGERI KEDAH

38

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

MOHAMED MANSOR

ASHAARI AL JOHARI

JTL NEGERI KEDAH

TUAN HALIZAN TUAN KUB

JTL NEGERI TERENGGANU

MOHD BAHARUDDIN MAT JIDIN

JTL NEGERI PAHANG

MOHAMED RIDZUAN BIN

MAT NAYAN

JTL NEGERI KEDAH

TON ABDULLAH

JTL NEGERI TERENGGANU

39

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Pegawai Penangkap

Laporan Kes Tangkapan 2009

30. PEGAWAI PENYIASAT DAN BILANGAN KES PADA 2009

MOHAMAD HISHAM BIN IBRAHIM

MD NORDIN B. MOHAMAD NOR

2

2

JAINI BIN JAILAN

8

MOHD LOFTI BIN ALI

TUAN HALIZAN B. TUAN KOB

MOHAMAD ISHAK

1

1

1

2009

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bilangan Kes

Jabatan Taman Laut Malaysia masih lagi kekurangan Pegawai Penyiasat terlatih dalam

mengendalikan kes-kes tangkapan yang dilakukan. Walagaimana pun JTLM sentiasa

bekerjasama dengan Jabatan Perikanan dan Agensi Penguatkuasaan Maritim dalam

mengendalikan kes-kes tersebut. Dalam masa yang sama, JTLM turut menganjur dan

menghantar kakitangan berkenaan untuk mengikuti latihan dan kursus berkaitan

sebagai Pegawai Penyiasat.

Pada tahun 2009, En. Jaini bin Jailan daripada Jabatan Taman Laut Negeri

Terengganu telah mengendalikan kes tarbanyak iaitu sebanyak 8 kes.

40

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

31. PEGAWAI PENYIASAT PADA TAHUN 2009

JAINI JAILAN

JTL NEGERI TERENGGANU

MD NORDIN MOHAMAD NOR

JTL NEGERI JOHOR

MOHAMAD HISHAM IBRAHIM

JTL NEGERI TERENGGANU

MOHD LOFTI ALI

JTL NEGERI KEDAH

TUAN HALIZAN TUAN KUB

JTL NEGERI TERENGGANU

MOHAMAD ISHAK

JTL NEGERI TERENGGANU

41

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

32. LOKASI TANGKAPAN DI DALAM PERAIRAN TAMAN LAUT

42

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

43

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

44

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

45

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia


Laporan Kes Tangkapan 2009

33. PENUTUP

Laporan Penguatkuasaan & Pelesenan Tahun 2009 adalah kali kedua dihasilkan

setelah Laporan Tahun 2008. Analisis dan olahan data akan dipertingkatkan lagi

pada tahun-tahun akan datang bagi menambahbaik laporan ini sebagai pelengkap

kepada kerja-kerja penguatkuasaan yang telah dijalankan oleh anggota di semua

peringkat negeri.

Data-data penguatkuasaan yang telah dianalisis ini boleh dijadikan panduan dalam

perancangan, kewangan dan pengurusan bagi memangkin kerja-kerja

pengawaseliaan sumber marin di taman laut. Justeru, dalam mencapai visi dan misi

Jabatan, Bahagian Penguatkuasaan & Pelesenan JTLM sentiasa mengambil

langkah proaktif dalam semua aspek bagi memastikan khazanah negara yang tidak

ternilai ini terpelihara untuk generasi hari ini dan akan datang.

46

Bahagian Penguatkuasaan dan Pelesenan Jabatan Taman Laut Malaysia

More magazines by this user
Similar magazines