Teguran audit ke atas pengurusan hasil, akaun - NRE

nre.gov.my

Teguran audit ke atas pengurusan hasil, akaun - NRE

Pengurusan kewanganELEMEN PENGURUSAN KEWANGAN :1) Pengurusan Organisasi2) Pengurusan Bajet3) Pengurusan Terimaan4) Pengurusan Perbelanjaan5) Pengurusan Akaun Amanah, Kumpulan WangAmanah Kerajaan dan Deposit6) Pengurusan Aset dan Inventori7) Pengurusan Pelaburan8) Pengurusan Pinjaman9) Penyata Kewangan


Pengurusan kewanganContoh Teguran Audit:Tiada kuasa secara bertulis dari pegawai pengawal bagi kutipan hasil. Hasil yang dikutip adalah mengikut kadar yang dibenarkan Buku Tunai tidak disemak setiap hari Borang hasil seperti kupon dan resit tidak disimpan di tempatyang selamat dan berkunci Daftar mel yang disediakan tidak lengkap. Antara butiranyang perlu dicatatkan adalah nama penerima, namapengirim, tarikh terima cek, nombor cek, amaun dan nomborresit kutipan yang diterima melalui mel tersebut


Pengurusan kewanganContoh Teguran Audit:Pegawai yang terlibat menerima wang turut terlibat menulis resitdan memasukkan data ke sistem Buku Tunai Penerimaan. Perkaraini adalah bertentangan dengan peraturan kewanganResit tidak direkod dalam Daftar Borang HasilBuku Tunai tidak disemak setiap hariBorang hasil seperti kupon dan resit tidak disimpan di tempat yangselamat dan berkunciDaftar mel yang disediakan tidak lengkap. Antara butiran yangperlu dicatatkan adalah nama penerima, nama pengirim, tarikhterima cek, nombor cek, amaun dan nombor resit kutipan yangditerima melalui mel tersebut


Pengurusan kewanganContoh Teguran Audit: Kutipan lewat dibankkan Laporan bulanan hasil tidak disediakan Penyata Penyesuaian Hasil tidak disediakan/ lewatdihantar ke Jab. Akauntan


Pengurusan kewanganContoh Teguran Audit: Penyata Tunggakan Hasil atau Penyata Akaun BelumTerima tidak disediakan dengan lengkap dan kemas kiniPenyata Akaun Belum Terima dikemukakan kepadaPerbendaharaan/Kementerian dalam tempoh ditetapkan


(III) KAWALAN TERIMAANINDIKATOR KRITERIA CATATANKawalan BorangHasilBorang hasil telah disenggarakan dengan kemas kinidan teratur.Borang hasil belum digunakan telah disimpan denganselamat.SemuaPenerimaanHasilSemua penerima wang awam telah mendapatkelulusan bertulis dan daftar diselenggarakan.Semua kutipan adalah mengikut kadar yangdibenarkan.Mewujudkan ciri-ciri keselamatan semasa kutipan.Semua penerimaan telah direkodkan mengikutperaturan yang ditetapkan.Semua


(III) KAWALAN TERIMAANINDIKATOR KRITERIA CATATANKemasukanPungutan Ke BankPungutan dimasukkan ke bank dengan segera.Pegawai yang bertanggungjawab memastikanketepatan pungutan yang dibankkan.SemuaKawalanPerakaunanTerimaan/HasilAkaun BelumTerimaAkaun Tunai Bulanan telah disediakan denganlengkap dan kemas kini mengikut peraturan yangditetapkan.Semua laporan yang dikeluarkan oleh PejabatPerakaunan disahkan ketepatannya oleh PejabatPembayar.Penyata Tunggakan Hasil/Penyata Akaun BelumTerima disediakan dengan lengkap dan kemas kini.Kaedah pengesahan tunggakan hasil telahdiwujudkan dengan sistematik.SemuaSemua


(III) KAWALAN TERIMAANINDIKATOR KRITERIA CATATANKawalan BorangHasilBorang hasil telah disenggarakan dengan kemas kinidan teratur.Borang hasil belum digunakan telah disimpan denganselamat.SemuaPenerimaanHasilSemua penerima wang awam telah mendapatkelulusan bertulis dan daftar diselenggarakan.Semua kutipan adalah mengikut kadar yangdibenarkan.Mewujudkan ciri-ciri keselamatan semasa kutipan.Semua penerimaan telah direkodkan mengikutperaturan yang ditetapkan.Semua


LAPORAN PENGAUDITAN TERHADAP PENGURUSAN KEWANGANDI PERHILITAN, PERAKBIL.ISU DIBINCANGKAN2. KAWALAN PENERIMAAN2.1 Kawalan Resit (Kew. 38)‣ Tiada bukti Borang Hasil yang diterima disemak dan diperakui tentang ketepatannombor siri dibelakang helaian pertama.


LAPORAN PENGAUDITAN TERHADAP PENGURUSAN KEWANGANDI PERHILITAN, PERAKBIL.KAWALAN PENERIMAAN (SAMBUNGAN)ISU DIBINCANGKAN2.2 Semakan ke atas Borang Hasil setiap minggu‣ Tiada bukti yang menunjukkan semakan telah dibuat oleh pemungut atau wakilnyapada setiap minggu.2.3 Daftar Mel‣ Daftar Mel diselenggarakan tetapi tidak mengikut format yang ditetapkan2.4 Keselamatan Wang Kutipan‣ Kutipan lewat dibankkan antara 3 hingga 16 hari2.5 Penyata Penyesuaian Hasil‣ Tiada tarikh cop terima pada flimsi


BIL.LAPORAN PENGAUDITAN TERHADAP PENGURUSAN KEWANGANDI PERHILITAN, PERAKKAWALAN PENERIMAAN (SAMBUNGAN)2.6 Akaun Belum Terima (ABT)ISU DIBINCANGKAN‣ Laporan ABT dihantar ke Ibu Pejabat melalui e-mel Jabatan tetapi bukti penghantarantidak dicetak dan difailkan


2. KAWALAN TERIMAANPenemuan Audit2.1 Kemasukan Wang Ke Bank• Kutipan harian tidak dibankkan mengikut peraturan2.2 Daftar Mel• Tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini• Tidak disemak setiap hari dengan buku tunai2.3 Penyata Penyesuaian HasilTidak dikemukakan kepada pejabat pembayar dalam tempoh yangditetapkan.


Isu Yang Dibangkitkan Bagi Pengauditan PengurusanKewangan Dan Pemeriksaan Mengejut :-KAWALAN TERIMAAN :-‣ Kebenaran terima wang/tulis resit tidak diberikan‣ Borang hasil tidak rekod di dalam Kew.67‣ Tiada semakan mingguan pada borang hasil yang belum digunakan‣ Tiada rekod resit setiap hari‣ Tiada bukti semakan harian‣ Hasil lewat di bank-in‣ Penyesuaian hasil bulanan tidak disediakan/jika disediakan lewat diserahkan‣ Terimaan melalui mel tidak rekod di dalam Daftar Mel‣ ABT tidak disediakan‣ Tiada usaha-usaha diambil bagi mengutip balik ABT17


Pengurusan kewanganContoh Teguran Audit:Semakan mendapati kebenaran bertulis menerima wang awam(AP 69), menandatangani resit Kew. 38 (AP 80b) danmenandatangani buku tunai (AP 70) diwakilkan kuasa olehPengarah JUPEM Pahang.Penurunan kuasa secara bertulis bagi menjalankan kewajipankewangan dan perakaunan perlu dikeluarkan oleh PegawaiPengawal iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli danAlam Sekitar selaras dengan Arahan Perbendaharaan 11


Pengurusan kewanganContoh Teguran Audit:Kad Kawalan Stok J3 mencatatkan baki sebanyak 8000keping resit yang tidak lagi digunakan. Namun pemeriksaanfizikal Audit mendapati hanya 1,167 helai resit sahajabernombor siri 586334 hingga 587500.


Pengurusan kewanganamalan budaya‘ Membetulkan yang biasa danmembiasakan yang betul’Sekian Terima kasih

More magazines by this user
Similar magazines