ISO 9001-2008 - Borang Permohonan Latihan 2011 - NRE

nre.gov.my

ISO 9001-2008 - Borang Permohonan Latihan 2011 - NRE

NRE-PK(PL)-01BORANG PERMOHONAN LATIHANKementerian Sumber Asli dan Alam SekitarBahagian Pengurusan Sumber ManusiaAras 9, Wisma Sumber AsliNo. 25, Persiaran Perdana, Presint 462574 PUTRAJAYATel. : 03 - 8886 1259Faks : 03 - 8888 0539 / 0768URL : http://www.nre.gov.myBil. RujukARAHAN KEPADA PEMOHON :1) Sila tandakan () pada petak yang berkenaan.2) Sila isikan ruang yang kosong menggunakan HURUF BESAR dengan jelas.A. MAKLUMAT KURSUS / LATIHAN1 NAMA PROGRAM :Kursus Modul Induksi UmumKursus Modul Induksi KhususKursus / Program :Tarikh :hingga2 JUMLAH KURSUS YANG TELAH DIHADIRI : > 7 Hari < 7 Hari Belum BerkursusB. MAKLUMAT PERIBADI :3 NAMA :4 NO. K/P : 5 TARIKH LAHIR:6 AGAMA : Islam Hindu Buddha 7 JANTINA : LelakiKristian Lain-lain : Perempuan8 NO. TEL : (R) (H/P)9 MAKLUMAT KESIHATAN (nyatakan sekiranya terdapat penyakit/kecacatan/alahan/hamil ):C. MAKLUMAT PERKHIDMATAN :10 GELARAN JAWATAN :11 SKIM PERKHIDMATAN : 12 GRED :13 TEMPOH BERKHIDMAT : < 1 Tahun 1-3 Tahun 3-10 Tahun 10-20 Tahun > 20 Tahun1


NRE-PK(PL)-0114 TARAF PERJAWATAN : Tetap Kontrak Sementara Lain-lain (nyatakan) :15 TARIKH LANTIKAN : ( Untuk permohonan Kursus Induksi SAHAJA)16 ALAMAT TEMPAT BERTUGAS :17 NO. TEL. PEJABAT: NO. FAKS :18 E-MEL RASMI JABATAN :D. PENGAKUAN PEMOHON19 Saya mengakui semua maklumat yang diberikan adalah benar :Tarikh :(Tandatangan Pemohon)E. PERAKUAN DAN ULASAN KETUA JABATAN / PENYELIA20 (i) Permohonan pegawai ini untuk menghadiri kursus yang dipohon adalah DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN.*(*sila potong yang tidak berkenaan)(ii) Perubahan/penambahbaikan yang diperlukan/diharapkan setelah pegawai menghadiri program ini :Tarikh :(Tandatangan Ketua Jabatan/Penyelia)Nama :Jawatan :Cop Rasmi Jabatan :F. KEGUNAAN URUS SETIA21 Diterima Ditolak Simpan Dalam PerhatianUlasan :2

More magazines by this user
Similar magazines