07.01.2015 Views

Pielikums - Latvijas Zinātņu Akadēmija

Pielikums - Latvijas Zinātņu Akadēmija

Pielikums - Latvijas Zinātņu Akadēmija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2013. gada 8. janvārī<br />

<strong>Latvijas</strong> Zinātņu akadēmijas Senāta<br />

sēdē notika jaunā LZA prezidenta<br />

Ojāra Spārīša inaugurācija.<br />

Četri LZA prezidenti (no kreisās): Tālis Millers,<br />

Ojārs Spārītis, Juris Ekmanis un Jānis Stradiņš.<br />

2012. gada 22. novembrī ievēlētie LZA locekļi kopā ar akadēmijas vadību pēc akadēmijas locekļu<br />

diplomu saņemšanas. Attēlā (1. rindā no kreisās): Maija Burima, Modra Murovska, Juris<br />

Ekmanis, Maija Dambrova, Dalija Segliņa, Jānis Stradiņš; 2. rindā: Raita Karnīte, Baiba<br />

Rivža, Zbigņevs Stankevičs, Māris Knite, Valdis Kampars, Dainis Īvāns, Jānis Grabis;<br />

3. rindā: Jānis Zilgalvis, Ojārs Spārītis, Mārcis Leja, Osvalds Pugovičs, Raimonds Valters.


LZA 2012.<br />

gada Lielā<br />

medaļa<br />

Akadēmiķim Paulam Pumpēnam par nozīmīgu<br />

ieguldījumu molekulārajā virusoloģijā un jaunas<br />

pētnieku paaudzes audzināšanā.<br />

LZA ārzemju loceklim Andrievam<br />

Ezergailim par būtisku devumu<br />

L at v ija s 2 0. ga d si mt a vēst u r es i z p ēt ē.<br />

LZA locekļi – 2012. gada LR Ministru kabineta balvas laureāti, saņemot balvu<br />

Akadēmiķis Linards Skuja<br />

(pa kreisi) un Ministru prezidents<br />

Valdis Dombrovskis.<br />

LZA goda loceklis Knuts Skujenieks (vidū),<br />

kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende un<br />

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.<br />

2012. gada 3. martā<br />

Zalcburgas Universitātes<br />

Lielajā aulā Eiropas<br />

Zinātņu un mākslu<br />

akadēmijas (EZMA)<br />

svinīgā ceremonijā Jānim<br />

Stradiņam, kurš ir EZMA<br />

akadēmiķis jau kopš 1991.<br />

gada, pasniedza Goda<br />

senatora diplomu un<br />

amata ķēdi.


16. maijā <strong>Latvijas</strong> Zinātņu akadēmijā trim zinātniecēm tika pasniegta L̀ORÉAL <strong>Latvijas</strong> stipendija<br />

“Sievietēm zinātnē” ar UNESCO <strong>Latvijas</strong> Nacionālās komisijas un <strong>Latvijas</strong> Zinātņu akadēmijas<br />

atbalstu. No kreisās: Ilze Smeltere, Elīna Škapare, stipendijas Goda patronese Vaira Vīķe-<br />

Freiberga, Dagnija Loča.<br />

8. novembrī, Pasaules Zinātnes dienas ietvaros, a/s Grindeks fonds “Zinātnes un izglītības<br />

atbalstam” sadarbībā ar <strong>Latvijas</strong> Zinātņu akadēmiju godināja <strong>Latvijas</strong> zinātniekus. Tika pasniegtas<br />

“Zelta pūces” ievērojamākiem zinātniekiem par izcilu veikumu zinātnē un “Sudraba pūces”<br />

labākiem jauniem zinātniekiem. Attēlā (1. rindā no kreisās): Guntis Bārzdiņš, Jānis Krastiņš,<br />

Olga Bobiļeva, Ilze Adlere, Aiga Grandāne, Līga Žūka, Raimonds Valters. 2. rindā: a/s<br />

Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.


LZA nosaukto nozīmīgāko 2012. gada <strong>Latvijas</strong><br />

zinātnes sasniegumu autori<br />

A. Gulbis,<br />

V. Gerbreders<br />

M. Hazans V. Kampars, E. Sūna<br />

S. Čornaja<br />

S. Ruisa, D. Segliņa A. Klotiņš<br />

I. Zagorska<br />

A. Linē un „komanda”: P. Zajakins, I. Meistere, K. Siliņa, Z. Kalniņa<br />

V. Kaščejevs<br />

(no kreisās),<br />

A. Belovs,<br />

J. Timošenko,<br />

A. Ambainis<br />

R. M. Freivalds


<strong>Latvijas</strong> Universitātes 93. gadadienai un <strong>Latvijas</strong> augstākās<br />

izglītības 150. gadadienai veltītie lasījumi „<strong>Latvijas</strong> augstākā<br />

izglītība <strong>Latvijas</strong> nākotnei”.<br />

Referē Jānis<br />

Stradiņš.<br />

2012. gadā<br />

plaši tika atzīmēta<br />

Rīgas Tehniskās universitātes<br />

150 gadu jubileja<br />

RTU rektors akadēmiķis<br />

Leonīds Ribickis apbalvots<br />

ar Triju Zvaigžņu ordeni.<br />

Cicerona balvu saņēma RTU<br />

bijušais ilggadējais rektors<br />

akadēmiķis Ivars Knēts.<br />

2013.gadā <strong>Latvijas</strong> Zinātņu<br />

akadēmija atzīmē sava pirmā<br />

prezidenta (1946–1951) Pauļa<br />

Lejiņa (1883–1959) 130-gadi.<br />

Attēlos: P. Lejiņa portrets<br />

(mākslinieks J. Anmanis), P.<br />

Lejiņa krūšutēls (autors<br />

P. Mellis, a/s Grindeks<br />

dāvinājums Zinātņu<br />

akadēmijai).


13. Baltijas intelektuālās sadarbības konference<br />

(Tallina, 2013. gada 28.-29. janvārī)<br />

Baltijas zinātņu<br />

akadēmiju medaļa.<br />

Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti (no kreisās):<br />

Rihards Villems (Igaunija), Valdemaras Razumas<br />

(Lietuva), Ojārs Spārītis (Latvija).<br />

Baltijas zinātņu akadēmiju<br />

medaļas laureāts LZA akadēmiķis<br />

Andris Šternbergs.<br />

Referē LZA goda doktors Eduards Bruno Deksnis.<br />

Referē akadēmiķis Andrejs Siliņš.


No LZA fotoarhīva<br />

Baltijas valstu zinātņu akadēmiju sadarbība<br />

Pirmā apspriede Tallinā 1990. gada 28. jūnijā.<br />

No <strong>Latvijas</strong> piedalījās prezidents J. Lielpēters<br />

un akadēmiķis J. Stradiņš.<br />

Otrā apspriede notika Rīgā 1990.gada 1. novembrī.<br />

Attēlā (no kreisās): J. Požela (Lietuva),<br />

J. Lielpēters (Latvija), A. Kjorna (Igaunija).<br />

1997. gadā Viļņā notika<br />

kārtējā Baltijas un<br />

Ziemeļvalstu zinātņu<br />

akadēmiju konference.<br />

Akadēmiju prezidentus<br />

pieņēma Lietuvas Republikas<br />

prezidents A. Brazausks.<br />

Attēlā otrais (no labās)<br />

J. Stradiņš, ceturtais –<br />

T. Millers.<br />

1999. gada 17. - 18. septembrī Rīgā notika<br />

atjaunotā (pirmā pēc 1940. gada) Baltijas<br />

intelektuālās sadarbības konference. Attēlā<br />

konferences atklāšanā (no kreisās) Igaunijas<br />

ZA prezidents J. Engelbrehts, LR Valsts<br />

prezidente V. Vīķe-Freiberga, <strong>Latvijas</strong> ZA<br />

prezidents J. Stradiņš.<br />

1999. gadā Baltijas valstu zinātņu akadēmijas<br />

iedibināja kopīgu medaļu. Pirmo medaļu<br />

saņēma akadēmiķis J. Stradiņš.<br />

Medaļu pasniedz E. Vilks (Lietuva) un<br />

J. Engelbrehts (Igaunija).


2013. gada 21. un 22. februārī Rīgā notika Jāņa Endzelīna 140.<br />

dzimšanas dienas atcerei veltīta starptautiska zinātniska konference<br />

„Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi”<br />

Mākslinieka Ulda<br />

Zemzara veidotais<br />

Jāņa Endzelīna portrets<br />

Visu paaudžu<br />

konferences<br />

dalībnieki.<br />

Konferences organizatore<br />

akad. Ilga Jansone,<br />

akad. Mārcis Auziņš,<br />

akad. Ojārs Spārītis.<br />

2012. gada 20.-21. aprīlī, <strong>Latvijas</strong> Zinātņu akadēmijā notika Starptautiska<br />

farmakoloģijas konference „Mērķējot uz šūnu regulācijas mehānismiem”<br />

Aleksandra Žarkovska (Igaunija)<br />

plenārā lekcija.<br />

Konferences dalībnieki – jaunie<br />

zinātnieki uz LZA augstceltnes jumta.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!