12.07.2015 Views

prezentācija

prezentācija

prezentācija

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vai Jūs uzskatāt, ka tiek lietots pārāk daudziepakojuma materiālu, %?•Jā•Dažreiz•NēBieži64%2005.Dažreiz31%Nekad5%%10090807060504030201001200 respondenti2008.77685566564940 383931 29195 13 4 1 5 5Latvija Riga Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale%10090807060504030201002010.655564596248313730 28 293010151586 8Latvija Riga Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale• Kurzeme– Zemgale– Vidzeme– Latgale– Rīga– Jaunieši līdz 20 gaduvecumam– 20 – 45 gadi– Virs 45 gadi– Sievietes50%– Vīrieši50%4


Biodestrukcijas process• Parasti 2-pakāpju process:– Mehāniskā degradācija– biodestrukcija• Biopolimēri sadalās dabāsastopamossavienojumos:– CO 2 ; H 2 O;mikrobiālā biomasaIetekmē• Mitrums augsnē• Temperatūra• Augsnes pH• Barības vielu klātbūtne• Sadalāmo materiālu daļiņuizmērsProcess notiek augsn ē esošo mikroorganismu,mitruma un optim ālās temperat ūras iedarb ībā :CH 4BiomasaAnaerob ādestrukcijaH 2 OAerob ā destrukcija(augsnes virsk ārtā iraerobi apst ākļi)CO 2CO 2H 2 OBiomasa7


KAS IR KOMPOSTĒJAMI MATERIĀLI?•Kompostējami polimēri– polimēri, kassadalīšanās laikābioloģisko procesuietekmē pakļautidegradēšanai unizdala:BiodegradējamībaMehāniska sadalīšanāssastāvdaļās•CO 2 ,•ūdeni,•neorganiskossāļus•Biomasunerada toksiskusatlikumusNesatur smagosmetālus, nav toksisksKompostējamībaNav negatīvaietekme uzkomposta kvalitāti8


Lai novērstu neskaidrības par biopolimēriem,ieviests logo:• Logo kompostējamam iepakojumamVācijā'Kompostierbar' (German) =CompostableSource: IBAW• Kompostēšanas logo Anglijā: EN13432• Kompostēšanas logo Dānijā• Ieviests arī Nīderlandē kopš 2004.g• Kompostējams rūpnieciskosapstākļos (t∼60 o C)• Kompostējams mājas apstākļos9


Biodestrukcijas processPE plēves kompostakaudzēUz cietes bāzes izgatavotubiopolimēru destrukcijas processPēc 2 nedēļāmpēc 5 nedēļāmPēc 2 nedēļāmPēc 5 nedēļāmwww.pack-tech.org –– Dr. Neil Sharpe:ORA – Organic Resource Agency, UK ,10


Biodestrukcijas piemēri11


Biodestrukcijas piemēri12


Biodegradējamo materiālu – PLA lietošanasvirzieni:http://www.worldcentric.org/store/containers.htmhttp://www.treecycle.com/biodegradable.html•Trauciņi• Desertatrauki• PlēvesNATURALBOX®termoformēts uzputota PLAtrauks gaļas produktiem13


PLA traukihttp://www.treecycle.com/biodegradable.html14


PLA glāzeshttp://www.biodegradablestore.com/pp/corn_cups/pp_bio_09_corn_C_S.html• Auksto dzērienu PLAglāzes – dažāda tilpuma• Karsto dzērienu –papīra, pārklāts noiekšpuses ar PLApārklājumuDažāda tilpuma PLA alus glāzeshttp://www.ecoproducts.com/Business/food_services/cups/fs_cups_compostable_cold_cups.htm15


PLA – ideāls iepakojums svaigiemaugļiem un dārzeņiem• Materiāla īpašības nodrošina minimālu svaigo produktuelpošanu iepakojumā16


Kompostējams maizesizstrādājumu iepakojums• Lodziņšizgatavots no– caurspīdīgascelulozes plēvesNatureFlex®(IBAW)– PLA plēves17


Uz cietes bāzes ražotubiodegradējamo materiālulietošanas virzieni:• Bioatkritumu maisiražoti no cietes• Iepirkuma maisiņiBio-tec– http://www.alibaba.com/catalog/10857616/Biodegradable_Bags.html– Cena: 160x320 mm –9 centi/maisiņš– http://www.worldcentric.org/store/bags.htm∼ 14 sant.maisiņš• Galda piederumi18


Biodegradējamā iepakojumapiemēri no cietes19


PiedāvāiepakojumaizplatīšanasfirmaPERMAPACKTrauki no cukurniedrušķiedrashttp://www.treecycle.com/bagasse.html20


Biopolimēru lietošanasprasības:• Biopolimēru tehniskie rādītāji – aptuvenitādi paši kā šobrīd praksē lietotajiemvienas nozīmes polimēriem– Mehāniskās īpašības– Termoizturība,– Aizkausējamība– Barjerīpašības u.c.21


DuPont TM BIOMAX® THERMAL 300PLA piedeva,izstrādāta ASV, Eiropā ieviesīs 2009.g. sākumā (palielinatermisko izturību līdz līdz 95 °C)Trauks noPLA bez BIOMAX® THERMAL 300piedevas,Izturēts +70 °C temperatūrā 1 stunduTrauks noPLA+2% BIOMAX® THERMAL 300,Izturēts +70 °C temperatūrā 1stunduPiedeva BIOMAX® THERMAL 300 paplašinās PLA lietošanas virzienus22


EPI iepirkuma maisiņi ar TDPA®piedevām – foto degradācija• Piedeva 2-3%, veicinaplastmasuoksidēšanos, padaratās degradējamas unbiodegradējamas īsālaikā:– Augšējais attēla –ar TDPA® piedevām– Apakšējais attēls –bez TDPA® piedevām• Izmaksas līdzīgas kāplastmasām, zemākasnekābiodegradējamiembiopolimēriem• Daudz izstrādājumujau ir ASV, Eiropas,Āzijas tirgū0 diena 30 diena 55 dienaLietošanas virzieni – iepirkumu somas,mīkstais un cietais pārtikas iepakojums,industriālais ietinamais materiāls23


Latvijā• Ir sperti pirmie soļi biodegradējamaiepakojuma lietošanai veikaluķēdēs– Veikalu kēde – “Maxima” iepirkumamaisiņi– Statoil – pārdod dažus pārtikasproduktus iepakotus PLA bio iepakojumā– Jysk – iepirkuma maisiņi24


Latvijā• Tirdzniecības tīklā ienāk –• Atkritumu maisi• Galda piederumi• Iepirkuma maisiņi• 100% biodegradējama pleve• Industriālais pārtikas iepakojumsBio-Bag – no 100% materiāla• PLA – glāzītes priekš aukstajiemdzērieniem, salātu trauciņi unspeciāli trauciņi ar caurumiņiem, kasparedzēti zaļajiem salātiem25


Latvijā– Veikalu ķēdes– iepirkuma maisiņi, kasizgatavoti no EPI – PE26


Dabas resursu nodokļa likums, LatvijāNodokļu likmes par preču un izstrādājumu iepakojumu un vienriezlietojamajiem galda traukiem un piederumiemPreces un izstrādājumaiepakojuma un vienreizlietojamo galda trauku unpiederumu materiāla veids2006.Likmepar 1 kgmateriālaLVL(EUR)2007.Likmepar 1 kgmateriālaLVL(EUR)2008.Likmepar 1 kgmateriālaLVL(EUR)2009.Likmepar 1 kgmateriālaLVL(EUR)2010.Likmepar 1 kgmateriālaLVL(EUR)No stikla materiāliem 0.04(0.06)0.16(0.23)0.20(0.28)0.25(0.36)0.25(0.36)No plastmasas (polimēru)izejmateriāliem, izņemot nobiomasas izejmateriāliem0.10(0.14)No metāla izejmateriāliem 0.06(0.09)No koksnes, papīra un kartonavai citu dabisko šķiedru unbiomasas izejmateriāliemNo oksi- sadalāmāsplastmasas izejmateriāliem0.012(0.017)0.40(0.57)0.24(0.34)0.05(0.07)0.60(0.85)0.45(0.64)0.15(0.21)0.65(0.92)0.70(1.00)0.15(0.21)--- --- --- 0.45(0.64)0.65(0.92)0.70(1.00)0.15(0.21)0.45 27(0.64)


Pētījumi LLU parbiodegradējamo iepakojumamateriālu piemērotību pārtikasproduktu iepakošanai28


Pētījumi Latvijā: Plūmju iepakojumsPLA kārbaKartona kārba PLAplēves maisiņāKontrole – PP31kārba


Paldies par uzmanību!Profesore, Dr. hab. sc. ing. Lija DukaļskaDocente, Dr. sc. ing. S. Muižniece-BrasavaLatvijas Lauksaimniecības universitātePārtikas tehnoloģijas fakultāte34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!