12.07.2015 Views

latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās

latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās

latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNASIga<strong>un</strong>ijā intelektuālās <strong>elites</strong> saprašanās arvāciešiem bija labāka (ārsti <strong>un</strong> sabiedriskiedarbinieki R. Fēlmanis, F. R. Kreicvalds, padaļai folkloras vācējs J. Hurts), kamēr ja<strong>un</strong>latviešu<strong>un</strong> Rīgas Latviešu biedrības attiecībasar vācu mācītāju vadīto Latviešu draugubiedrību (Lettisch–Literärisches Verein) <strong>un</strong>luterāņu mācītājiem A. Bīlenšteinu, R. Šulcuveidojās ne tik gludi, varbūt tādēļ, ka šo letofil<strong>un</strong>ostāja pret latviešiem bija nelabvēlīgākanekā vācu attieksme pret igauņiem. 10 Daudzilatviešu inteliģenti 60.–70. gados orientējāsuz krieviem, uz slavofiliem, citi — kā FrīdrihsVeinbergs — uz caru <strong>un</strong> uz monarhismu kāprincipu.Šī agrīnā ekonomiskā elite ir interesantavairākos aspektos. Pirmkārt, tādēļ, katurīgo latviešu — uzņēmēju, saimnieku vaimuižu rentnieku — ģimenēs dzima pirmielatviešu intelektuāļi — J. Čakste, Rainis, arīD. H. Grin delis, pat P. Stučka. Otrkārt, tādēļka daudzi ja<strong>un</strong>bagātnieki kļuva par izglītības<strong>un</strong> kultūras mecenātiem, piešķīra trūcīgajiemtautiešiem — studentiem stipendijas,sekmēja Kr. Barona “Latvju Dainu” izdošanu(H. Visendorfs, Rīgas Latviešu biedrība), Latviešuetnogrāfisko izstādi 1896. gadā, cituskultūras pasākumus. Maskavas latviešu pulciņš(īstenībā gan vairāk ģimnāziju skolotāji<strong>un</strong> ierēdņi Brīvzemnieks, Barons, Valdemārs<strong>un</strong> daži ja<strong>un</strong>bagātnieki) sāka piešķirt pirmolatviešu iedibināto zinātnisko prēmiju, konosauca pāragri mirušā Maskavas jurisprudencesstudenta Jāņa Reinberga vārdā <strong>un</strong>1885.–1889. gadā piešķīra par darbiem Latvijasvēsturē (K. Graudiņam, J. Krodziniekam,V. Olavam, Skruzīšu Mikum); mazliet vēlākmaskaviešu prēmiju piešķīra mirstošajamEd. Veidenbaumam par nozīmīgu populārzinātniskurokrakstu “Sacerējumi iz mehānikas”(šo prēmiju sarūpēja Kr. Barons no saviempersoniskajiem līdzekļiem). 11Izceļami divi momenti. Ja<strong>un</strong>latvieši konfliktējaar vācu eliti, tādēļ augstākā līmeņalatviešu intelektuālā, akadēmiskā elite veidojāsārpus Latvijas — sākumā Tērbatā, vēlākPēterburgā <strong>un</strong> Maskavā, tātad elite radāstrimdā, <strong>un</strong> šī trimdas elite jau vēlāk, 20. gs.otrajā pusē, atdzima kā negribēta tradīcija.Daudzi (kaut arī ne visi!) bagātākie latvieši atbalstījasavu tautiešu centienus gūt izglītību,arī augstāko, akadēmisko.Latviešu nacionālā elite sāka veidotiescara Krievijā, Aleksandra II liberālo reformugaisotnē, pēc tam Aleksandra III reakcionārārežīma laikā <strong>un</strong> beidzot pretr<strong>un</strong>īgajā Nikolaja IIlaikmetā, īpaši pēc 1905. gada revolūcijassagrāves.Par nacionālās <strong>elites</strong> citadeli kļuva “māmuļa”— 1868. gadā dibinātā Rīgas Latviešubiedrība (RLB) <strong>un</strong> mazākā mērā arī 1880.gadā dibinātā Jelgavas Latviešu biedrība (koilgāku laiku vadīja J. Čakste). Letonistu nākotnesuzdevums būtu vispusīgi izvērtēt RīgasLatviešu biedrības darbību <strong>un</strong> devumu(2018. gadā tai aprit 150 gadi) 12 , gan akcentējotpozitīvo, gan nenoklusējot nepatīkamāsnegācijas, kas iezīmējās biedrības darbībā <strong>un</strong>pašā tās būtībā, īpaši pēc 1890. gada, jo tāsvēsture lielā mērā ir agrīnās nacionālās <strong>elites</strong>veidošanās pretr<strong>un</strong>īgā vēsture, kurai pretstatāsāka veidoties ja<strong>un</strong>strāvnieciskā kontrelite.Vērienīgi <strong>un</strong> kolorīti šos procesus aprakstījisAugusts Deglavs savā monumentālajā hronikālajāromānā “Rīga” (I d. “Patrioti”, variantslaikraksta turpinājumos iznāca 1910.–1911.gadā, grāmatā — 1912; II d. “Labākās famīlijas”1921. gadā, bet III. d. “Pa labi <strong>un</strong>pa kreisi” palika nepabeigta <strong>un</strong> publicētafragmentos). Pārlapojot šo lieldarbu, raisāspārsteidzoši daudz tīri mūsdienīgu analoģiju,kā “patrioti” pārauga (vai deģenerējās)par “labākajām famīlijām”, <strong>un</strong> atmiņa atsauckomponista Emīla Dārziņa drūmās pārdomas,ka tur, kur parādās latviešu pilsonība,var rakstīt saukli “Nost ar garu!”. Atkal divdabīgatendence — latviešu augšupeja turībā,taču arvien izteiktāka sociāla diferenciācijasabiedrībā <strong>un</strong> antikapitālistisko tendenču pieaugumstautā, plašu nācijas slāņu krasa opozīcijapret saimniecisko, finanšu <strong>un</strong> vispār pilsoniskoeliti, kas kolorīti iezīmējas A. Deglava7


Letonikas III kongresa materiālIlielromānā, bet tiešu izpausmi rod ganmarksisma ideju pārliekā popularitātē, gan1905. gada revolūcijas pretr<strong>un</strong>īgajās norisēs.Šo latviešu sabiedrības mentalitāti <strong>un</strong> hroniskonegatīvo ievirzi (līdz pat mūsdienām!) pretsev garā svešiem uzņēmējiem diezgan pamatoti(kaut arī vienpusīgi) kritizē pazīstamaistautsaimnieks Nikolajs Balabkins esejā “Uzņēmējatēls latviešu literatūrā” (2002) 13 .Tieši šajā laikmetā, pēc Nikolaja II1905. gada 17. oktobra manifesta, varējasākt veidoties latviešu pilsonības politiskāelite. Pasvītrošu, ka kreisi noskaņotā politiskākontrelite, Latviešu Sociāldemokrātija not.s. Ja<strong>un</strong>ās strāvas radās jau mazliet agrāk,1904. gadā, tā bija pirmā <strong>un</strong> vismasveidīgākālatviešu politiskā partija (1905. gadā —6 000, pat līdz 18 200 biedru revolūcijasuzplūdu laikā). Tā bija galvenais Piektā gadanotikumu virzītājspēks, no kura nāca ganJanis Jansons-Bra<strong>un</strong>s, gan Pauls Kalniņš,Marģers Skujenieks, Fēlikss Cielēns, ganRainis 14 , bet vēl jo lielākā skaitā PadomjuKrievijas pirmo gadu desmitu politiskā, kom<strong>un</strong>istiskā,elite.Ja atskaita dižo nacionālpolitiķi Kr. Valdemāru,no pilsoniskajiem politiķiem vēlbūtu jāmin Frīdrihs Veinbergs, žurnālists,advokāts, ierēdnis Vidzemes <strong>un</strong> Kurzemesguberņas valdēs, ilggadējs Rīgas Latviešubiedrības idejiskais vadītājs. Viņš aktīvi popularizējadomu, ka nācijā jāveido aristokrātisksslānis, dedzīgi aizstāvēja cara patvaldību,uzlūkojot to par vienīgo spēku, kas spējpasargāt impērijas mazās tautas no nacionāliemspaidiem, bija monarhisma <strong>un</strong> lojalitātespiekritējs, vērsās pret 1905. gada revolūciju,apsveica pat soda ekspedīcijas, mudināja latviešusnomazgāt “revolūcijas ka<strong>un</strong>u”. 15 Savasidejas Veinbergs izklāstīja rakstu sērijā,vēlāk brošūrā “Politiskas domas iz Latvijas”(1884), pirmajā latvieša sarakstītajā politoloģiskajāapcerējumā 16 , arī paša izveidotajāgalēji konservatīvajā laikrakstā “Rīgas Avīze”(1905–1915). 1907. gadā Veinbergsdibināja Latviešu tautas partiju ar 100–200biedriem, kas bija izteikti melnsimtnieciskapartija — “Sojuz Russkogo Naroda” latviešuanalogs, ar pamatloz<strong>un</strong>gu “patvaldība — reliģija— tautiskums”, kuras cilvēkresursu bāzebija Rīgas Namīpašnieku biedrība 17 . Vienlaikustika dibināta Latviešu reformu partija(Grosvalds, Krastkalns, Ķergalvis) arī uz RLBpamata, kas bija oktobristu partijas analogsLatvijā ar 50–60 biedriem 18 . Abu šo partijupārstāvji netika ievēlēti Krievijas valsts domē,taču guva zināmus panākumus Rīgas pilsētasdomes vēlēšanās. Pie reformu partijaskreisā spārna piederēja V. Olavs, O. Nonācs,A. Strausmanis, H. Rūsis, kas stāvēja jau tuvākLatvijas liberāļiem “kadetiem” — konstitucionālajiemdemokrātiem (V. Zāmuels, Sp.Paegle, Arveds Bergs, Kurzemes guberņā —J. Čakste, J. Pauļuks, J. Goldmanis). Vēlkreisākas bija t.s. progresistu pozīcijas(G. Zemgals, A. Deglavs u.c.), kas pretendējauz “Dienas Lapas” mantinieku lomu.Kā pirmais latviešu ievēlētais deputātspadzītajā I Valsts domē minams Jānis Čakste,demokrāts, Kr. Valdemāra idejiskaismantinieks, kurš kopš studenta gadiem Maskavāapstrīdēja Veinberga domas par latviešuaristokrātijas radīšanas nepieciešamību, aizstāvot(līdzīgi Kr. Valdemāram) viedokli, kalatviešu tauta varot būt tikai demokrātiska.Jau cara laikā J. Čakste bija iemantojis lieluautoritāti, savas nostājas dēļ bija spiests patpasēdēt cietumā, vēlāk kļuva par Latviešubēgļu centrālkomitejas priekšsēdētāju <strong>un</strong> pēcLatvijas valsts dibināšanas — par Tautas padomes,Satversmes sapulces priekšsēdētāju<strong>un</strong> pirmo Valsts prezidentu 19 . J. Čakste, kura150 gadu jubileju nosvinējām, stāvēja pieLatvijas valsts šūpuļa, kamēr F. Veinbergs,A. Krastkalns u.c. cara laiku partiju dižvīrino ja<strong>un</strong>dibināmās Latvijas valsts norobežojās,tādēļ K. Ulmanis nepieļāva viņu partijāmpārstāvību Latvijas Tautas padomē. Abicentriski noskaņotie Krievijas IV Valsts domesdeputāti J. Zālītis <strong>un</strong> J. Goldmanis gan piedalījāsLatvijas Republikas dibināšanā, tāpat kāJ. Pauļuks, G. Zemgals, Arveds Bergs, taču8


LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNASšiem politiķiem bija jāizstaigā savs ceļš noLatvijas autonomijas idejas līdz neatkarīgasvalsts idejai. Savu pirmo politisko pieredzitie bija guvuši cara Krievijā, viņu devumsLatvijas valsts pamatu iedibināšanā (varbūtatskaitot J. Čaksti) tomēr nebija izšķirīgais,jo 1918. gada novembrī priekšplānā izvirzījāsLatviešu Zemnieku savienība (LZS), kasbija izveidojusies tikai pēc 1917. gada Februārarevolūcijas uz Baltijas lauksaimniecībasbiedrības Centrālbiroja pamata (V. Skubiņš,H. Enzeliņš, K. Ulmanis) enerģiskā Kārļa Ulmaņavadībā, kā arī 1918. gadā atja<strong>un</strong>inātā“mazinieciskā” LSDSP 20 . Ne K. Ulmanis, neM. Valters nebija guvuši politisku pieredzicara Krievijā, arī akadēmisko izglītību viņineguva Krievijas augstskolās, bet gan Vācijā,Šveicē vai ASV. 21Politiskā elite, kas pamazām veidojās ja<strong>un</strong>eatkarīgajā Latvijā 20. gs. 20. gados, neretisastāvēja no nejaušiem, gadījuma rakstura,bieži vien viegli korumpējamiem cilvēkiem, tāpatkā tas notika Latvijā 90. gados (palasīsimK. Skalbes, E. Virzas, J. Akuratera u.c. publicistiskosrakstus). To pašu daļēji var attiecinātarī uz pirmskara Latvijas ekonomisko eliti, kur20. gados darbojās P. Rozīša varonim — Ceplim(1928) līdzīgi uzņēmēji. Pavājš bija arīvietējo latviešu uzņēmēju menedžments, <strong>un</strong>Latvijas Republikas ekonomiskajā elitē joprojāmietekmīgi bija vācu <strong>un</strong> ebreju pārstāvji,kas 20. gados kontrolēja ražošanu <strong>un</strong> finanses.Patīkami izņēmumi bija tekstilrūpnieksRoberts Hiršs, saldumu fabrikants VilhelmsĶuze, ķīmiskās rūpniecības pārstāvis MārtiņšKalniņš, tāpat pašaizliedzīgie grāmatizdevējiA. Gulbis, J. Rapa, arī A. Benjamiņš ar k<strong>un</strong>dzi<strong>un</strong> vēl daži. Latviešu nācijas vairākuma attieksmepret pašu ekonomisko eliti bija dalīta —skaudība, aizdomīgums pret bagātniekiem,sociālistisko ideju popularitāte joprojām traucējaobjektīvi novērtēt vietējos uzņēmējus, arīražošanas novatorus.Un tālāk par latviešu intelektuālo, akadēmiskoeliti. Ja tādai pieskaita akadēmiskuizglītību, augstskolas beigušus cilvēkus, tadstudētie latvieši (ar savas tautiskās piederībasizjūtu) sāka parādīties kopš ja<strong>un</strong>latviešulaikmeta, Aleksandra II modernizācijas laikmeta.Tie studēja Tērbatas (Tartu) <strong>un</strong>iversitātē,Rīgas Politehnikumā <strong>un</strong> Krievijas <strong>un</strong>Ukrainas augstskolās (Maskavas <strong>un</strong>iversitātē,Pēterburgas <strong>un</strong>iversitātē, Kara medicīnasakadēmijā, Satiksmes ceļu inženieru institūtā,vairākos Pēterburgas <strong>un</strong> Maskavas tehnoloģiska,lauksaimnieciska vai mežsaimnieciskaprofila institūtos, retāk — Kijevas, Kazaņas,Harkovas <strong>un</strong>iversitātēs), <strong>un</strong> tikai pavisam nedaudziārpus Krievijas, Vakareiropā. Populārākiestudiju profili bija teoloģija, medicīna,arī tieslietas <strong>un</strong> filoloģija, nedaudz arī fizikas<strong>un</strong> matemātikas disciplīnas, jo daudzi vecāki<strong>un</strong> arī paši studenti izvēlējās mācītāju, ārstu,advokātu vai ģimnāzijas skolotāju profesiju;latviešu inženieru <strong>un</strong> agronomu bija pamaz.Saskaņā ar F. Mīlenbaha uzziņu grāmatu“Latvieši <strong>un</strong> latvietes Krievijas augstskolās”līdz 1908. gadam latviešu vidū bija 1171augstskolas beidzējs (to starpā — 518 noTērbatas (Jurjevas), 302 — no Rīgas, 166 —no Pēterburgas, 109 — no Maskavas) <strong>un</strong>663 studenti (379 — Rīgā, 136 — Tērbatā,77 — Pēterburgā, 49 — Maskavā) 22 .Par latviešu augstskolas dibināšanu Rīgālīdz pat 1918. gadam nedomāja. Tas, korakstīja Juris Al<strong>un</strong>āns par herbārija vākšan<strong>un</strong>ākamajai Latviešu zemkopības akadēmijai(1872) vai Auseklis par Latviešu augstskolu,bija fantāzijas uzplaiksnījumi, turklāt Ausekļadzejolī domāta bija nevis <strong>un</strong>iversitāte, betgan t.s. Aleksandra skola — iecerētā, bet nekadnenodibinātā vidējā mācību iestāde latviešiem.23 Pat pašu vidusskolas doma varējatikt īstenota tikai pēc 1905. gada revolūcijas,kad sāka dibināt privātas latviešu ģimnāzijas(A. Ķeniņa, V. Maldoņa, L. Bērziņa <strong>un</strong> F. Šmithenau.c.), kam ierosmes deva Rīgas Latviešuizglītības biedrība Ādama Butuļa vadībā. 24Tikai 1914. gadā sāka r<strong>un</strong>āt par teoloģijasparalēlprofesūrām igauņu <strong>un</strong> latviešu valodāJurjevas <strong>un</strong>iversitātē pašu mācītāju sagatavošanai,bet domu dibināt Rīgā latviešu9


Letonikas III kongresa materiālIaugstskolu pirmais izvirzīja Pauls Dāle 1916.gadā bēgļu auditorijā Maskavas politehniskajāmuzejā 25 <strong>un</strong> šo viedokli plašāka latviešusabiedrība akceptēja tikai pēc Februāra revolūcijasTērbatā (Jurjevā) noturētajā Latviešuskolotāju kongresā 1917. gada jūnijā. 26Nākamajai Latvijas augstskolai (LatvijasUniversitātei) bija, nu jau piemirsta “klasiķa”terminos r<strong>un</strong>ājot, trīs avoti <strong>un</strong> trīs sastāvdaļas.Šīs trīs sastāvdaļas bija: tehniskās fakultātes(inženieru, mehānikas, arhitektūras–celtniecības);dabzinātniskās (matemātikas <strong>un</strong> dabzinātņu,ķīmijas, arī medicīnas, lauksaimniecības,veterinārijas); humanitāri–sociālās(filoloģijas <strong>un</strong> filozofijas, tautsaimniecības <strong>un</strong>tiesību, arī teoloģijas <strong>un</strong> vēlāk vēl katoļu teoloģijas),pavisam 12 fakultātes, 12 zari simboliskajā“ozolā”, kas parādījās 1938. gadāiedibinātajā <strong>un</strong>iversitātes emblēmā. Savukārttrīs avoti bija: Tērbatas (Jurjevas) <strong>un</strong>iversitāte,Rīgas Politehniskais institūts <strong>un</strong> latvieši noKrievijas augstskolām. 27Pirmie latviešu studenti nāca no Tartu<strong>un</strong>iversitātes, kas ziedu laikus pieredzēja 19.gs. 50.–60. gados. 1889.–1893. gadā torusificēja, pārvērta par Jurjevas <strong>un</strong>iversitāti;šis process saistījās ar vācu profesūras atstādināšanu<strong>un</strong> docētāju līmeņa manāmu lejupslīdi.Tērbatas <strong>un</strong>iversitāte 19. gs. bija kopējsIga<strong>un</strong>ijas <strong>un</strong> Latvijas augstākās izglītībascentrs, kur cara laikā studēja (arī pēc igauņuvēsturnieka akadēmiķa K. Sīlivaska atzinuma)vairāk latviešu nekā igauņu. 28 No 1802.līdz 1918. gadam tur studējuši 1334 latvieši,doktora <strong>un</strong> maģistra disertācijas aizstāvējuši62 latvieši. 29 Nedaudzi latvieši kļuvuši pardocētājiem Tartu <strong>un</strong>iversitātē, piem., filozofsJēkabs Oze (Osis), klasiskās filoloģijas speciālistsErnests Felsbergs (vēlāk — pirmais vēlētaisLU rektors), letonists Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš, arī valodnieks Jānis Endzelīns (kāprivātdocents) <strong>un</strong> Pirmā pasaules kara laikāvenerologs Pēteris Sniķeris, teologi Jānis Sanders<strong>un</strong> Kārlis K<strong>un</strong>dziņš j<strong>un</strong>. 30 Pavisam Tartu<strong>un</strong>iversitāte devusi vēlākajai LU 54 profesorus(t.s. 40 latviešu tautības), toskait tādaspersonības kā J. Endzelīnu, F. Balodi, L. Bērziņu,A. Daugi, mediķus J. Alksni, H. Buduli,J. Rubertu, M. Zīli, P. Sniķeri, tiesībniekusA. Lēberu, V. Sinaiski, tautsaimnieku K. Balodi(Tērbatā beidzis Teoloģijas fakultāti 1887.gadā). 31Rīgas Politehniskais institūts, kas darbojāsRīgā kopš 1862. gada, atstāja LU mantojumāne tikai ēkas Raiņa <strong>un</strong> Kronvaldabulvārī, ne tikai studentu akadēmiskās dzīvestradīcijas, bet arī galvenos mācībspēkusinženierzinātņu, arhitektūras, ķīmijas, lauksaimniecībaszinātņu nozarēs. Tiesa, latviešustudentu skaits vecajā RPI bija neliels(1882./83. gadā — 6,6%, 1894./95. gadā —5,3%, bet pēc 1905. gada — ap 17%) 32 ,taču no 1919. līdz 1939. gadam LU strādāja133 agrākie RPI mācībspēki <strong>un</strong> audzēkņi, nošejienes nāca izcilākie zinātnieki ķīmiķi —P. Valdens, V. Fišers, M. Centneršvērs,M. Glāzenaps, K. Blahers, A. Ķešāns, G. Vanags,E. Iegrīve, M. Prīmanis, lauksaimnieki<strong>un</strong> mežzinātnieki P. Lejiņš, P. Nomals,J. Bergs, Arv. Kalniņš, K. Bambergs, arhitektiE. Laube, A. Krūmiņš <strong>un</strong> daudzi citi,tajā skaitā LU rektori E. Laube, M. Bīmanis,M. Prīmanis, prorektori P. Lejiņš, P. Nomals,A. Razums, P. Zīlīte, G. Klaustiņš <strong>un</strong> 36 nākamieLU fakultāšu dekāni. 33Izcili LU mācībspēki nāca arī no Pēterburgas<strong>un</strong> Maskavas augstskolām (Pēterburgas<strong>un</strong> Maskavas <strong>un</strong>iversitātes, Kara medicīnasakadēmija, Satiksmes ceļu inženieruinstitūts, Tehnoloģijas institūts u. c.), piem.,no Pēterburgas augstskolām 56 docētāji,toskait V. Purvītis <strong>un</strong> E. Štālbergs (Arhitektūrasfakultāte), E. Blese, A. Tentelis (Filoloģijasfakultāte), N. Rozenauers <strong>un</strong> A. Vītols(Mehānikas fakultāte), J. Auškāps, A. Janeks(Ķīmijas fakultāte), P. Sniķers, P. Stradiņš,J. Prīmanis, K. Rudzītis (Medicīnas fakultāte),V. Bukovskis, K. Dišlers, A. Būmanis,L. Ausējs (Tautsaimniecības–tiesību fakultāte),Jāzeps Vītols (Teoloģijas fakultāte),no Maskavas <strong>un</strong>iversitātes — 20 profesori(P. Dāle, T. Celms, P. Jurevičs, A. Spekke,10


LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNASK. Straubergs, Kārlis Barons, R. Krimbergs,F. Balodis, J. Čakste, R. <strong>un</strong> B. Viperi), arīA. Švābe (no Šaņavska Tautas <strong>un</strong>iversitātes). 34Piebildīsim, ka Pēterburgas <strong>un</strong>iversitātē bijastudējuši Rainis <strong>un</strong> P. Stučka, Pēterburgaskonservatorijā <strong>un</strong> mākslu augstskolās — vairumspirmo profesionālo latviešu mākslinieku<strong>un</strong> komponistu, Maskavā — arī F. Veinbergs,Kr. Kalniņš, Al. Vēbers, A. Krastkalns, pirmaislatviešu vēsturnieks J. Krodzinieks, karnitīnaatklājējs fiziologs R. Krimbergs, fiziķisV. Altbergs. Krievijas augstskolās pirms Latvijasvalsts dibināšanas ilgāku vai īsāku laikudocējuši J. Ruberts (Kijevā) , M. Zīle (Odesā),J. Endzelīns <strong>un</strong> R. Krimbergs (Harkovā),P. Šmits (Vladivostokā), V. Altbergs (Maskavā,Odesā), kopumā no latviešu vidus pirmsneatkarības nāca kādi desmit profesora līmeņazinātnieki.Maskavas <strong>un</strong>iversitāti beiguši pirmie LatvijasValsts prezidenti J. Čakste <strong>un</strong> G. Zemgals,Šaņavska <strong>un</strong>iversitātē neilgu laiku docējisZ. Meierovics (beidzis RPI tirdzniecībasnodaļu). Daudzi Latvijas politiskās <strong>elites</strong> pārstāvjiir nākuši no Tērbatas <strong>un</strong>iversitātes vaiRPI (Z. Meierovics, J. Pauļuks, H. Celmiņš,V. Olavs, S. Paegle, B. Einbergs, A. Kviesis,A. Bergs) 35 , kamēr Šveicē studējis M. Valters,Vācijā <strong>un</strong> ASV — K. Ulmanis, ko var uzskatītpar izšķirīgu arī viņu politisko uzskatuveidošanā. 36Manuprāt, LU pirmskara gados ārkārtīgistrauji attīstījās, tiecās (<strong>un</strong> daudzās jomāsarī spēja) pārvarēt provinciālismu, kļuvapar eiropeisku <strong>un</strong>iversitāti, spēja nostātieslīdzās iga<strong>un</strong>iskajai Tartu <strong>un</strong>iversitātei, nemazner<strong>un</strong>ājot par pavisam ja<strong>un</strong>iņo Kauņas<strong>un</strong>iversitāti Lietuvā. Pirmskara LU bijuši ganatzīstami sasniegumi reģionālajā, nacionālajāaspektā, Latvijas dabas, vēstures, tautas padziļinātāizpētē, gan bijusi — tiesa, varbūt,ierobežota — atpazīstamība Eiropas zinātnē(J. Endzelīns — baltoloģija, K. Baloža “Nākotnesvalsts”, P. Šmits — orientālistika <strong>un</strong>latviešu mitoloģija, M. Straumanis, E. Iegrīve,G. Vanags — ķīmija, E. Strands — entomoloģija,A. Vītols — hidraulika, vairāki Latvijasmediķi). 37Akadēmiskas <strong>elites</strong> radīšana letonikasjomā LU <strong>un</strong> valsts institūtos (Latvijas Vēsturesinstitūts, Latviešu folkloras krātuve) bijaīsts pagrieziena p<strong>un</strong>kts šajā nozarē — nacionālpatriotiskinoskaņotu entuziastu–amatieruaizrautīgās nodarbes (Rīgas Latviešu biedrībasZinību komisijā) aizstāja institucionalizēta,starptautiski atzīta akadēmiska pētniecība,letonistikas zinātniska elite (J. Endzelīns,P. Šmits, E. Blese, J. Plāķis, F. Balodis,K. Straubergs, L. Bērziņš, A. Švābe, P. Jurevičs,P. Dāle, T. Celms, arī R. Vipers, L. Arbuzovsu.c.). Īpaši jāuzsver, ka LU bija pirmānacionālā <strong>un</strong>iversitāte, ar latviešu mācībasvalodu, kaut samērā daudzajiem ārzemjuprofesoriem nebija liegts docēt arī citāsvalodās.Ne visi latviešu akadēmiskās <strong>elites</strong> pārstāvjipēc neatkarības <strong>un</strong> LU nodibināšanas1919. gadā varēja tikt piesaistīti ja<strong>un</strong>ajaiaugstskolai. Vairāki no pārnācējiem latviešiembija jau puslīdz “apdzisuši vulkāni”, kuru spēcīgākieradošie izvirdumi bija sasniegti Krievijāja<strong>un</strong>ības gados (R. Krimbergs, P. Sniķers,J. Alksnis, J. Auškāps), grūtie revolūcijas gadibija atvēsinājuši viņu pētnieciskās tieksmes<strong>un</strong> varbūt pat izraisījuši zināmu apātiju. Latvijāšie intelektuālās <strong>elites</strong> pārstāvji vairāknodevās administratīvam <strong>un</strong> pedagoģiskamdarbam, stipri pieticīgāk — pētniecībai;daudzi bija iegājuši praktiskā dzīvē <strong>un</strong>, pāripusmūžam būdami, nespēja pārorientētiesuz pētniecību. Bet galvenais — viņi ieradāskā līdumnieki tukšā vietā, viņiem bija jāradabāze pētniecībai — laboratorijas, bibliotēkas,instrumentālā bāze, slimnīcas, <strong>un</strong> par to viņiemgods <strong>un</strong> slava. Savukārt daudzi LU audzēkņipēc Otrā pasaules kara sekmīgi izvērsadarbību ārzemēs (ASV, Zviedrijā, Vācijā),kļuva par internacionāli atzītiem zinātniekiemM. E. Straumanis, B. Jirgensons, L. Slaucītājs,S. Vasiļevskis, H. Skuja, A. Dreimanis,E. D<strong>un</strong>sdorfs, E. Andersons, A. Tauriņš,A. Dravnieks, V. Rūķe-Draviņa, arī L. Andrusovs11


Letonikas III kongresa materiālIvai H. Auterhofs u.c.), kas apliecina augstoapmācības līmeni LU. Gan fiziķi, gan ķīmiķisāka veidot modernu industriju Latvijā (īpaširūpnīcā VEF).Pēc Marģera Skujenieka datiem (1929),Latvija ieņēma otro vietu Eiropas valstu vidū<strong>un</strong>iversitātē studējošo skaita ziņā (1. v. Iga<strong>un</strong>ija— 37,7 stud. uz 10 000 iedzīvotāju;2.v. Latvija — 30,0; 3.v. Šveice — 19,6; 4.v.Austrija — 18,5; 5.v. Francija — 13,5), betstudējošo sieviešu skaita ziņā — pat pirmovietu (pirms Polijas, Beļģijas, Šveices, Nīderlandes)38 . Tiesa, šo momentu vajag vērtēt arīkritiski, jāatzīst, ka krietni mazāk bija beidzēju,liels bija “mūžīgo studentu” procents. TikaiK. Ulmanis pēdējos gados mēģināja stimulētstudiju nobeigšanu laikā <strong>un</strong> arī akcentēja nepieciešamībupiesaistīt vairāk studentu noLatgales (toreiz Latgale deva tikai 6% studentukopskaita) — to uzsvēra K. Ulmanis LU 20gadu jubilejas dramatiskajās svinībās 1939.gada 27. septembrī, kas kļuva par pēdējāmneatkarīgajā Latvijā. 39 Salīdzinājumam: arīmūsdienu Latvijā relatīvais studējošo skaitspieder augstākajiem rādītājiem ES ietvaros,tikai doktora līmeņa studentu maz.Raksta ietvaros diemžēl nav iespējamsdot izvērstu LU dibināšanas <strong>un</strong> pirmo 25gadu f<strong>un</strong>kcionēšanas ainu, par to kopš 1989.gada esmu rakstījis vairākās apcerēs (“Karogs”,“LVIŽ”, “Akadēmiskā Dzīve”) 40 , tačugribu izteikt vēl dažas būtiskas piezīmes parLU vēstures traktējumu:1) Uzskatu tomēr, ka vēsturiski vienpusīgi irizcelt ļoti būtisko, pat izšķirīgo 28. septembraaktu par vienīgo vērā ņemamo datumu<strong>un</strong>iversitātes dibināšanā, ignorējotLatvijas Augstskolas pirmo dibināšanu1919. gada 8. februārī; šāds viedoklissašaurina <strong>un</strong>iversitātes izpratni, izcilākāzinātnieka P. Valdena nostājas izvērtēšanu<strong>un</strong> hipertrofē humanitāro disciplīnulomu LU dzīvē (starp citu, Latvijas Izglītībasbiedrības 1919. gada 11. jūlijaiesniegumā Pagaidu valdībai r<strong>un</strong>āts par“Latvijas Augstskolas atja<strong>un</strong>ošanu <strong>un</strong>tālāku izveidošanu”, nevis dibināšanu;protams, par to var būt dalītas domas,taču še uzturēto viedokli bija aizstāvējušiagrārzinātnieki P. Lejiņš, A. Kirhenšteins,J. Bergs u.c.). 412) Uzskatu par sašaurinātu pēdējos gadosvērojamo LU vēstures traktējumu kā vienasinstitūcijas vēsturi, tās vēstures apskatāiekļaujot g. k. vai pat vienīgi tāsfakultātes, kas f<strong>un</strong>kcionē LU sastāvā arīšodien. Būtībā tiek ignorētas disciplīnas,kas 1939.–1958. gadā “aizgāja” no LU(LVU): lauksaimniecība <strong>un</strong> mežsaimniecība,veterinārzinātnes, medicīna <strong>un</strong> farmācija,inženierzinātnes <strong>un</strong> ķīmija, tačutieši tās lielā mērā noteica LU zinātniskoseju 1919.–1940. gadā. Atgādināšu,ka LU rektori ir bijuši arhitekts E. Laube,inženierzinātnieks M. Bīmanis, mediķiJ. Ruberts <strong>un</strong> M. Zīle, ķīmiķi J. Auškāps<strong>un</strong> M. Prīmanis, kuri nāca no tām fakultātēm,kas vēlāk izstājās no LU sastāva vaitika no tās atdalītas. 42 Ja tagad vēlamiesr<strong>un</strong>āt par vienotu LU, tad pirms tam vajadzētur<strong>un</strong>āt arī par vienotu Latvijas augstākāsizglītības vēstures koncepciju.3) Uzskatu, ka būtu vērts izvērst diskusijupar LU divdabību vienotībā — gan kānacionālu, gan kā eiropeisku <strong>un</strong>iversitāti.Manuprāt, maz uzmanības veltī taikritikai, ko par pirmskara LU <strong>un</strong> tās vadību(piem., A. Tenteli), bet it īpaši parFiloloģijas–filozofijas fakultāti, tieši par šofakultāti (nevis <strong>un</strong>iversitāti kopumā) ir izteikušiRainis, Z. Mauriņa <strong>un</strong> H. Biezais,t. i., faktiski Latvijas intelektuālais zieds,Saeimas sēdēs to darīja arī K. Dēķens<strong>un</strong> K. Balodis. Mazliet mēģināju kādreizto rādīt rakstā “Zenta Mauriņa <strong>un</strong> LU” 43 ,šo domu še neattīstīšu, tomēr domāju, kavienpusīga apoloģija bez paškritikas navdzīvotspējīga, <strong>un</strong> situācijas pretr<strong>un</strong>īgumsizpaužas arī vēstures avotos. 44Diskutēt var arī par to, kādu eliti centāsizaudzināt Latvijas Universitāte, vai pārāknedominēja autoritārisma apoloģijas tenden-12


LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNASces (J. Auškāps, A. Tentelis, F. Balodis) <strong>un</strong>pat ekstrēmi nacionālās ideoloģijas sludināšana(Pērkoņkrusta ideju popularitāte tiešistudentu vidē, īpaši korporācijās). Populāraissauklis “Latvija — latviešiem” zināmā mērābija attaisnojams toreizējā Latvijas vispārējāsituācijā, kad latviešiem reāli bija jākļūstpar dominējošo nāciju pašu valstī, taču tasarī kavēja demokrātisko, liberālo ideju recepciju.Interesanti būtu salīdzināt šajā ziņāFiloloģijas–filozofijas fakultāti ar tur dominējošonacionālkonservatīvo garu, no vienaspuses, <strong>un</strong> stipri liberālāko Tautsaimniecības<strong>un</strong> tiesību fakultāti, no otras (pēdējā darbojāsJ. <strong>un</strong> K. Čakstes, K. Balodis, E. D<strong>un</strong>sdorfs,A. Aizsilnieks, V. Sinaiskis u.c.). Taču Sarkanajaiarmijai uzspiežot okupācijas režīmu, parupuriem kļuva gan nacionālisti, gan liberāliedemokrāti, daudzi pagaisa gan Sibīrijā, ganemigrācijā. Nacionālās <strong>elites</strong> — politiskās,ekonomiskās, pat akadēmiskās veidošanāstika aprauta, lāgā neizvērsusies.Pārdomām vēlos vēl sniegt dažas mazākzināmas atziņas, ko 1959. gadā maz populārāizdevumā (žurnālā “Technikas Apskats”,kas iznāca Monreālā) pavisam neilgi pirmssavas nāves izteicis latviešu vēsturnieks <strong>un</strong>tautsaimnieks enciklopēdists Arveds Švābe:“Augstskola, kā viss cits mūsu ja<strong>un</strong>ajāvalstī, auga <strong>un</strong> pletās tik ātri kā pasakā (...).Daudz kas otrā pasaules kara dēļ palika tikaiiecerēts. Daži pasākumi vispār nebija realizējami(piem., moderna observatorija vai fizikaspētniecībai piemērotas ierīces) naudastrūkuma dēļ. Tāpat bibliotēku ziņā LU nekadnebūtu varējusi sasniegt jau viduslaikos dibinātokoledžu <strong>un</strong> <strong>un</strong>iversitāšu līmeni.Toties trūcīgā tērpā no paša sākuma mājojaspirgts gars kā meistaros, tā mācekļos.Gadu simteņiem nomāktā latviešu tautas dziņapēc izglītības pēkšņi izlādēja visus savuspotenciālos spēkus <strong>un</strong> uzziedēja kā papardeszieds. Bez šaubām, tā bija neveselīga galējība,jo studēšana bija kļuvusi gandrīz parnacionālo goda lietu. [Te A. Švābe domājisagrāk pieminēto studentu <strong>un</strong> beidzēju skaitanelabvēlīgo proporciju. — J. S.] Tāpēc apsveicamaparādība, ka šis skaits vēlāk nostabilizējās(...).Vairākkārt ir izteiktas domas par <strong>un</strong> pret,cik laimīga bija ideja par apvienotu augstskolastipu, sabāžot zem vienas cepuresvecās <strong>un</strong>iversitātes fakultātes, medicīnas <strong>un</strong>lauksaimniecības institūtus, kā arī tehniskoaugstskolu kadrus. Tie, bez šaubām, bija romantiskimesli savam laikmetam. Manuprāt,šis eksperiments ar 11–13 fakultātēm jāuzskatapar neizdevušos, kāpēc arī Rietumeiropātas nav ieviesies <strong>un</strong> patstāvīgās Latvijaspēdējos gados jau redzam pretējo tendenci:saskaldīt apvienoto augstskolu agrākās sastāvdaļās(...). Praktiski šī ideja tika iedzīvinātavienīgi attiecībā uz Lauksaimniecībasakadēmiju. [Atgādināšu, ka padomju laikā noUniversitātes tika atdalīti atsevišķās augstskolāsRīgas Medicīnas institūts 1950. gadā<strong>un</strong> Rīgas Politehniskais institūts 1958. gadā,šo notikumu jēga būtu jāizvērtē ne tikai noPSRS birokrātijas viedokļa vien, bet arī vēsturesrakursā. — J. S.]Tāpat kā daudzās citās <strong>un</strong>iversitātēs,sevišķi lielvalstu provinces pilsētās, LatvijasUniversitātē pārsvarā bija pedagogi parpētniekiem <strong>un</strong> ja<strong>un</strong>a ceļa gājējiem. Tas arīnemaz citādi nevarēja būt, ievērojot latviešutautas mazo skaitu <strong>un</strong> akadēmisko tradīcijuja<strong>un</strong>umu (...). Atklāti sakot, ne vienmēr kvantitāteatbilda kvalitātei. Latvijas Universitātesdibināšanas laikmetā nepieciešamības dēļpar mācības spēkiem tika aicināti arī tādivīri, kas nemaz nebija sagatavoti <strong>un</strong>iversitātesskolotāja amatam, nemaz ner<strong>un</strong>ājot parto, ka viņi nekad nebija sapņojuši kļūt parzinātniekiem. Tā kā LU mācību spēku algasbija samērā mazas <strong>un</strong> vienā amatu kategorijāvisiem vienādas (...), tad, protams, kūtriemnebija dzinuļa strādāt vairāk, kā to prasījast<strong>un</strong>du plāns <strong>un</strong> pieklājīga sava priekšmetazināšana pēc svešiem paraugiem. Līdzīgistudentiem, daudzi mācību spēki bija aizņemtivalsts, pašvaldības <strong>un</strong> privātā darbā,kāpēc nereti profesora vai docenta stāvoklis13


Letonikas III kongresa materiālItika uzskatīts vienīgi par blakusamatu. Tomērvisumā Latvijas Universitātes spēku caurmēralīmenis nebija zemāks kā citās ja<strong>un</strong>ākāsvalstīs, atsevišķos gadījumos pat to manāmipārsniedzot.Tomēr visvairāk mūsu augstākās izglītībaspolitikai jāpārmet paviršā gādība, brīžiem patnolaidība attiecībā uz ja<strong>un</strong>o zinātnieku kadrusagatavošanu (...). Atalgojums bija tik mazs,ka daudzi tiešām spējīgi ja<strong>un</strong>ekļi, sevišķi, javiņi bija nodibinājuši ģimeni, atteicās no vilinājumazinātnes dēļ mirt badu <strong>un</strong> aizgājapraktiskā darbā. Tāpēc dažās fakultātēs, veciempionieriem nomirstot vai aizejot atpūtā,ja<strong>un</strong>audze bija tik viduvēja, ka bija pamatsbažām par vairāku katedru nākotni. Liels trūkumsbija tas, ka ja<strong>un</strong>os zinātniekus valstskases, bet ne nācijas interesēs apmācīja tepatRīgā, laupot līdz ar to viņiem iespēju nodibinātciešu personisku kontaktu ar ārzemjuakadēmiķiem <strong>un</strong> lieliem zinātniskās pētniecībascentriem (...). Šķietamā izšķērdība šajāvirzienā būtu vēlāk labi rentējusies, ceļot kāLatvijas ienākumus, tā vairojot viņas starptautiskoslavu.Tomēr par spīti kļūdām <strong>un</strong> trūkumiem,Latvijas Universitāte savā gaužām īsajā mūžādeva savai tautai, valstij <strong>un</strong> cilvēcei tik vienreizējussasniegumus, ka nekādi Āzijas viesuļitos vairs nespēj izdzēst no Rietumu civilizācijaslaika grāmatas.” 45Nepiekrītu vienīgi A. Švābes atziņai parLU “gaužām īso mūžu”, tā tomēr ir arī mana<strong>un</strong> manas paaudzes Latvijas zinātnieku Almamater, <strong>un</strong> tās mūžs turpinās arī šodien (parspīti J. Jurgena <strong>un</strong> viņa sekotāju pūliņiempārvērst <strong>un</strong>iversitāti par P. Stučkas “proletārisko”augstskolu).Kā redzams, gandrīz mūsdienīgas pārdomaspar <strong>un</strong>iversitāšu skaitu, kvalitāti <strong>un</strong>paaudžu pieredzes pārmantojamību Latvijā irieskanējušās A. Švābes pārdomās pirms 50gadiem, taču tādas bija raisījušās jau 1937.–1939. gadā (piem., medicīnas profesorsJ. Alksnis). Domāju, ka vienotas mega<strong>un</strong>iversitātes— Latvijas Universitātes — izveidošanauz pārējo <strong>un</strong>iversitāšu rēķina šodien nebūtusaprātīgs samilzušo Latvijas problēmurisinājums; pati par sevi tā maz dotu kvalitātespaaugstināšanai <strong>un</strong> labi ja noderētu visainelielai finanšu ietaupīšanai, toties izraisīt<strong>un</strong>eizbēgamus kašķus <strong>un</strong> intrigas pastāvošo<strong>un</strong>iversitāšu kolektīvu starpā, kuru tradīcijas<strong>un</strong> profili pamatos tomēr veidojušies diezganatšķirīgi. Toties kardinālas reformas irnepieciešamas, ceļot kvalitāti katrā no <strong>un</strong>iversitātēm(arī LU, arī LU!), precīzāk profilējotatsevišķas <strong>un</strong>iversitātes <strong>un</strong> daudz vairākkoordinējot to darbības jomas, arī studiju <strong>un</strong>pētnieciskā darba kooperēšanās ziņā. PašaiLatvijas Universitātei pamazām vajadzētukonsekventi profilēties par zinātnisku <strong>un</strong>iversitāti<strong>un</strong> censties iekarot stipri augstāku vietuEiropas <strong>un</strong>iversitāšu kvalitātes ranžējumā,iekļūstot vismaz pirmo 500 vai 600 labākoskaitā. Tas sakāms arī par pārējām Latvijas<strong>un</strong>iversitātēm, taču daudz svarīgāka nekāapvienošana ir labu profesionāļu audzināšanatautsaimniecībai, medicīnai, izglītībai, ja<strong>un</strong>āszinātnieku <strong>un</strong> inteliģences maiņas izaudzināšana<strong>un</strong> noturēšana Latvijā, akadēmiskās <strong>un</strong>zinātniskās <strong>elites</strong> atja<strong>un</strong>ināšana, dziļāka integrēšanāsEiropas zinātniskajā telpā, saglabājotLatvijas individualitāti <strong>un</strong> pētnieciskās tradīcijas,dažās nozarēs uzturot arī identitāti.Situācija Latvijas zinātnē <strong>un</strong> augstākajāizglītībā šodien visumā nav sliktāka kā 30.gadu beigās, pat labāka, taču nav noliedzamaaugstākās izglītības <strong>un</strong> zinātnes pakāpeniskalejupslīde (diemžēl!), pa daļai hroniskafinansējuma trūkuma dēļ. Intelektuālās <strong>elites</strong>eksports uz ārzemēm ES ietvaros vai uz ASVsāk kļūt par reālu draudu, kas varētu Latvijukā vērā ņemamu jēdzienu izdzēst no Eiropaszinātnes kartes <strong>un</strong> ilgtermiņā liktenīgi ietekmētLatvijas valsts vietu Eiropas nāciju kopībā.Tādēļ viens no neatliekamiem Latvijasvalsts uzdevumiem ir saglabāt <strong>un</strong> finansiālinostiprināt zinātni <strong>un</strong> augstāko izglītību Latvijā,ieskaitot nacionālās, humanitārās <strong>un</strong>reģionālās zinātnes (daudz ko šajās jomās reformējot),veicinot inovatīvu ražošanu Latvijā,14


LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNASpielikt visus pūliņus samērā nelielas, kreatīvas,dinamiskas <strong>un</strong> receptīvas akadēmiskās<strong>elites</strong> veidošanai <strong>un</strong>, kas vēl svarīgāk, nācijasvispārējā izglītības līmeņa uzturēšanai. Tiešipar to akadēmiskajās aprindās jār<strong>un</strong>ā, patjābrēc! Zinātniskums nāks tam līdztekus, arvispārējās kvalitātes celšanu.Adekvāta akadēmiskā vide varbūt spētuģenerēt atbilstošu ekonomisko eliti (mazo<strong>un</strong> vidējo uzņēmumu veidotājus) <strong>un</strong> ar laikuradīt pat pietiekami kvalitatīvu politisko elitiLatvijā. Jāatzīst, ka pēc Latvijas neatkarībasatja<strong>un</strong>ošanas <strong>un</strong> t. s. radošās inteliģences noiešanas(vai nostumšanas) malā straujās liberalizācijasapstākļos Latvijas politiskā elitelielā mērā ir veidojusies no gadījuma rakstura,bieži vien aprobežotiem, provinciāliem, alkatīgiem<strong>un</strong> nekompetentiem cilvēkiem, merkantiliorientētiem, bez modernās tautsaimniecībasizpratnes, ar šauru redzesloku, kas vairākdarbojušies “ar elkoņiem”. To drīzāk varētuatzīmēt par pseidoeliti. Taču šī politiskā elitediemžēl ir saņēmusi varu, izveidojusi <strong>un</strong>veido Latviju par cilvēkam nelabvēlīgu valsti,dzīvošanai nepievilcīgu gaisotni, kas veicinaemigrēšanu. Iespējams, Latvijas politisko elitinedaudz stabilizējusi Latvijas iestāšanās EiropasSavienībā, nepieciešamība ievērot turvaldošās demokrātijas normas (kas gan pašaspar sevi ne vienmēr ir optimālas!). Ja nebūtujāievēro Eiropas standarti, Latvijā, iespējams,vēl vairāk dominētu politiķu aprobežotība <strong>un</strong>patvaļa, aktivizētos antidemokrātiskas, autoritārastendences, varētu tikt ierobežota vārda<strong>un</strong> rīcības brīvība. Diemžēl demokrātiskaspolitiskas <strong>elites</strong> veidošanā Latvija <strong>un</strong> latvieši20. gs. allaž ir bijuši traucēti, <strong>un</strong> šajā ziņāmūsu valstī vēl nav ieveidojušās stabilas demokrātiskastradīcijas.Īstas <strong>elites</strong> veidošanas procesi ir sarežģīti<strong>un</strong> pretr<strong>un</strong>īgi, tie prasa visas nācijas <strong>un</strong> sabiedrībasnoteiktu izpratnes <strong>un</strong> rīcības līmeni,kura sasniegšanai vajadzīgs laiks <strong>un</strong> arī labvēlīgagaisotne. Man patīk vecs Vizmas Belševicasteiciens, ka “elite ir tas dīvainais sabiedrībaskrējums, kas nekad nesakuļas parsviestu”. Ļoti trāpīgs teiciens, attiecināms arīuz šīsdienas latviešu eliti. Kataklizmas <strong>un</strong> krīzes,kas iezīmējušas 20. gs. vēsturi Latvijā,pagaidām nav ļāvušas Latvijai gūt harmoniju<strong>un</strong> nodrošināt apstākļus patiešām kvalitatīvas<strong>elites</strong> izlološanai. To, ka etnosam ir pietiekamidaudz potenču tādu radīt, apliecinakaut vai mākslinieku, dzejnieku <strong>un</strong> zinātnieku<strong>elites</strong> straujā <strong>un</strong> rezultatīvā izaugsme Latvijāgan 20. gs. 30. gados, gan arī padomjuvaras apstākļos, 50.–80. gados, t.i., pat politiskāziņā pietiekami nelabvēlīgos apstākļos,kad tikai šāda <strong>elites</strong> ievirze rādījās iespējama<strong>un</strong> varai pat pieļaujama. Grūtāk ir gājis arekonomiskās <strong>elites</strong> izaugsmi, jo vēsture navveicinājusi uzņēmīguma, privātiniciatīvas veidošanoslatviešu etnosā, taču sīkstums, čaklums<strong>un</strong> elastība zināmā mērā kompensējušišo trūkumu, kaut gan sabiedrības vairākumaattieksme pret topošo “nacionālo buržuāziju”,pret miljonāriem nekad nav bijusi īsti labvēlīga.Mūsdienu Latvijā turklāt ļoti nozīmīgiir arī multietniskie momenti, daudzslāņaināsabiedrības struktūra, jādomā arī par vietējokrievu identitāti <strong>un</strong> šīs sabiedrības daļas lojālu<strong>un</strong> ieinteresētu piesaisti Latvijas valstij.Nākotnē droši vien dominēs multikulturālaLatvijas elite, ekonomiskajā jomā tā tas jauir šodien.Vēl piebildīšu kaut ko par latviešu <strong>elites</strong>dzimtām kā ģimenes tradīciju turpinājumu.Varam r<strong>un</strong>āt par Čakstes dzimtu, Bergu dzimtu(kurai pieder, piem., J. Karlsons!), Grosvaldudzimtu, Benjamiņu dzimtu, arī Bērziņu-Keggi, K<strong>un</strong>dziņu, Skulmju dzimtu, pa daļaivēl Baronu dzimtu, Ulmaņu dzimtu, tačuvisumā šī dzimtu, dinastiju tradīcija Latvijāmaz izvērsta, to nevar salīdzināt ar vācbaltiešu— muižnieku, literātu dzimtu ilgtspēju.Savā laikā, 1939. gadā, prof. Jēkabs Prīmanis<strong>un</strong> Pauls Stradiņš Veselības veicināšanasbiedrības “Tautas dzīvā spēka institūtā”iezīmēja šo problēmu, rosināja pētīt ciltskokus(Klāvs Siliņš, Alfrēds Goba), piebilstot,ka Valdemāram, Brīvzemniekam, Rainim,Aspazijai, Blaumanim, Brigaderei vai nu15


Letonikas III kongresa materiālInebija pēcnācēju, vai tie neuzturēja dzimtastradīcijas. Maz arī zinātnieku dinastiju.Nelabvēlīgi apstākļi — deportācijas, kulakuiznīcināšana, trimda, bet vairāk jau demogrāfijaaprāvusi dzimtas. Maz latviešu literatūrāBudenbroku, Tibo, Dr. Živago epopeju. Drīzākizolētie latviešu <strong>elites</strong> pārstāvji izplēn kā Gogoļa“mirušās dvēseles”, parādās kolorīti individuālitipāži saimnieciskajā <strong>un</strong> finanšu elitē(arī šodien), taču tie pamatoti kļūst par LatoLapsas, nevis rakstnieku vai letonistu izpētesobjektu.Jebkurā gadījumā, stabilas <strong>un</strong> ilgtspējīgasnācijas, tās <strong>elites</strong> izveidošana ir grūts, laikietilpīgsprocess, kas diez vai nodrošināmsimprovizācijas ceļā, diez vai vol<strong>un</strong>tāri ietekmējams“no augšas” vai pat racionāli stimulējamsno ārpuses; to garantē tikai sabiedrībasgatavība, tās pietiekama vienotība <strong>un</strong> mērķuviendabība, varbūt vēl pozitīvas ārzemju pieredzespārņemšana <strong>un</strong> arī labvēlīgas apstākļusakritības globalizētajā pasaulē.Varētu teikt: “Latvijas <strong>elites</strong> vēsture irkonformisma, nenoteiktības, kompromisu,pielāgošanās vēsture.” Tas nebūtu nepareizi,taču — mazas, likteņa triecienu mētātas,svaidītas nācijas gadījumā vienpusīgi <strong>un</strong> varbūtnetaisni.Varētu arī sacīt: “Uzdrīkstēšanās, apstākļudeterminētas, negaidītas rīcības radītsbrīnums, neticamu veiksmju <strong>un</strong> neticamu neveiksmjusuperpozīcija.” Varbūt latviešu nācijatomēr ir uznākusi uz vēstures lielās skatuvespāragri, bez izveidojušās <strong>elites</strong>, taču šisuznāciens bija vienreizēja vēstures iespēja,liela dāvana mazai tautai, priekšnoteikumsagrāk patiesi neiedomājamai attīstībai. Iespējatomēr visumā ir izmantota pietiekamiveiksmīgi, īpaši ievērojot to, ka ik reizes pēcneilga laika dabisko attīstību ir aprāvis karš,okupācija, krīze. Gribētos ticēt, ka latvieš<strong>un</strong>ācija tomēr vēl ir ja<strong>un</strong>a, tās <strong>elites</strong> veiksmesstāsts vēl ir nākotnē, kad izdibināsim Latvijas<strong>un</strong> mūsu tautas pastāvēšanas jēgu, savu vietupasaulē <strong>un</strong> reālos ierobežojumus, ko uzliekvēsture, ģeogrāfija <strong>un</strong> demogrāfija. Arī letonikaspētījumu ietvaros viss tas būtu jāanalizē,vismaz jārosina diskusijas, jo tie ir Latvijas<strong>un</strong> latviešu identitātes pamatjautājumi. Manuprāt,latviešu nācija joprojām ir tapšanasprocesā, būsim optimisti — šis process veidosieslabi, taču vai tā būs, tas atkarīgs nomums.Avoti1Stradiņš J. Personības <strong>un</strong> strāvojumi Latvijas<strong>un</strong> «Austruma» vēsturē. AkadēmiskāDzīve. 46. rakstu krājums. Rīga, 2009.60.–70. lpp.2Pabriks A. Politikas mazais leksikons.Rīga: Zvaigzne ABC. 110.–114. lpp.3Skujenieks M. Latvija. Zeme <strong>un</strong> iedzīvotāji.Rīga: A. Gulbis, 1927. 752 lpp.4Stradiņš J. Zinātnes <strong>un</strong> augstskolu sākotneLatvijā. Rīga: LVI Apgāds, 2009. 639lpp.5[Kronwald O.] Nationale Bestreb<strong>un</strong>gen.Zeit<strong>un</strong>g für Stadt <strong>un</strong>d Land. 1871. 23.Okt.6Stradiņš J. Personības <strong>un</strong> strāvojumi Latvijas<strong>un</strong> «Austruma» vēsturē. 61. lpp.7Krišjāņa Valdemāra Raksti. 1.–2. sēj.Rīga, 1936, 1937.8Kuģniecība Latvijā. Latviešu Konversācijasvārdnīca. X sēj. 18735.–18741. sl. Rīga:A. Gulbis, 1933–34.9Ronis I. Latvijas buržuāzijas politika1907.–1914. gadā. Rīga: Zinātne, 1978.239 lpp.10Stradiņš J. Zinātnes <strong>un</strong> augstskolu sākotneLatvijā.11Stradiņš J., Cēbere Dz. Pirmās latviešuiedibinātās prēmijas zinātnes veicināšanai<strong>un</strong> Eduarda Veidenbauma godināšana.Nova Miscellanea Historiae ScientiarumBaltica — 50. Abstracts and Programmeof the 23rd International Baltic Conferenceon the History of Science (Riga, 9–10October, 2008). Riga: RTU PublishingHouse, 2008. pp . 97–99.12Rūmnieks V., Mucenieks E. Dzīvā upe.16


LATVIJAS INTELEKTUĀLĀS UN POLITISKĀS ELITES IZVEIDOŠANĀS: PROBLĒMAS UN PRETRUNASRLB vakar, šodien, rīt. Rakstu krājums.Rīga: Madris, 2006. 151 lpp.13Uzņēmēja tēls latviešu literatūrā. Gr.:Balabkins N. Tautsaimnieka atziņu ceļš.Stokholma–Rīga, 2002. 83.–124. lpp.14Kalniņš B. Latvijas Sociāldemokrātijas 50gadi (1905–1955). Stokholma: Memento,1993. 247 lpp.15Āronu Matīss. Frīdrihs Veinbergs savāmūža darbā <strong>un</strong> savās idejās. Rīga, 1932.16Veinbergs F. Politiskas domas iz Latvijas.Rīga, 1924 (latv. tulkojums).17Ronis I. Latvijas buržuāzijas politika1907.–1914. gadā. 79.–80. lpp.18Turpat, 87. lpp.19Stradiņš J. Jāņa Čakstes personība <strong>un</strong> Latvijasvalsts tapšana. Gr.: Jānim Čakstem —140. Rīga, 2000, 14.–30. lpp.; StradiņšJ. Jānis Čakste pie Latvijas valsts šūpuļa.Latvijas Vēstnesis. 2009. gada 17. nov.20Šilde Ā. Pirmā republika. Esejas par Latvijasvalsti. 2. izd. Ņujorka: GrāmatuDraugs, 1989. 379 lpp.21Stradiņš J. Kārlis Ulmanis — valstsvīra liktenis<strong>un</strong> mācības. Gr.: Kārlim Ulmanim —120. Rīga: Latvijas vēstures institūts,1998. 15.–28. lpp.22[Mühlenbachs F.] Latvieši <strong>un</strong> latvietes Krievijasaugstskolās. Jelgava, 1908. 136 lpp.23Stradiņš J. Akadēmiskā izglītība Baltijā <strong>un</strong>Latvijas Universitātes priekšvēsture. Gr.:Latvijas Universitāte 75. A. Varslavānared. Rīga: LU, 1994. 54. lpp.24Dāle P. Latviešu augstskola. DzimtenesAtbalss. Nr. 24, 1916. gada 26. martā;Nr. 25, 1916. gada 30. martā; Nr. 26,1916. gada 2. apr.25Turpat.26Latviešu Izglītības biedrības Augstskolusekcijas darbība no 1917. līdz 1922. g.Sast.: M. Ziemele. Rīga, 1924. 64 lpp.;Latviešu skolotāju delegātu kongresadarbība <strong>un</strong> lēmumi Tērbatā, 8.–13. jūnijā1917. g. Tērbata, 1917. 52 lpp.27Stradiņš J. Latvijas Universitātes trīs avoti<strong>un</strong> trīs sastāvdaļas. Karogs. 1989. 9:120–128.; Latvijas Universitāte — tāssaknes, nākotne, nozīme zinātnē. AkadēmiskāDzīve. 32. rakstu krājums. Minneapolis,1990. 10.–24. lpp.28Stradiņš J. Zinātnes <strong>un</strong> augstskolu sākotneLatvijā.29Šaurums G. Tērbatas Universitāte. 1632–1932. Rīga: Autora apg., 1932. 214 lpp.;Vīksna A. Tērbatas Universitāte. Rīga: Zinātne,1986. 192 lpp.30Stradiņš J. Zinātnes <strong>un</strong> augstskolu sākotneLatvijā.31Stradiņš J. Akadēmiskā izglītība Baltijā <strong>un</strong>Latvijas Universitātes priekšvēsture. Gr.:Latvijas Universitāte 75.32Пийолс И. Некоторые сведения о контингентестудентов латышской на циональностив Рижском Политехническоминституте в 1862–1910 гг. Из историиестествознания и техники Прибалтики.Рига, 1991. Т. 8. С. 62–66.33Stradiņš J. Akadēmiskā izglītība Baltijā <strong>un</strong>Latvijas Universitātes priekšvēsture. Gr.:Latvijas Universitāte 75. 31. lpp.; RīgasPolitehnikums. Rīgas Politehniskais institūts.1862–1919. Augstākās tehniskāsizglītības vēsture Latvijā. 1. daļa. J. Briežau.c. red. Rīga: RTU, 2002. 295 lpp.;Tehniskās fakultātes Latvijas Universitātē,Rīgas Universitātē, Latvijas Valsts <strong>un</strong>iversitātē.Augstākās tehniskās izglītības vēstureLatvijā. 2. daļa. J. Brieža u.c. red.Rīga: RTU, 2004. 543 lpp.34Stradiņš J. No Maskavas Latviešu lasāmiemvakariem līdz “Austrumam” — personības<strong>un</strong> strāvojumi. Gr.: Akadēmiskāvienība “Austrums” 125 gados (1883–2008). (A. Lerha red., sagatavošanā);Stradiņš J. Latviešu zinātnes saknes Pēterburgā.Misija Latvijas labad. Universitas.1992. 69: 21–24.; 1993. 70:46–48.35Stradiņš J. Tartu University in the Historyof Culture and Science of Latvia. Aula —Lecture, 25 th November 1997. Tartu, TartuUniversity Press, 1998. p. 29.17


Letonikas III kongresa materiālI36Stradiņš J. Kārlis Ulmanis — valstsvīra liktenis<strong>un</strong> mācības. Gr.: Kārlim Ulmanim —120. 15.–28. lpp.37Stradiņš J. Latvijas Universitātes veidošanās,tās devums Latvijai <strong>un</strong> pasaules zinātnei(ievadlekcija 1994. gada 24. sept.LU 75. gadadienai veltītajā zinātniskajākonferencē Rīgā). Latvijas Vēstures InstitūtaŽurnāls. 1995. 2: 108–131.38Skujenieks M. Latvija starp Eiropas valstīm.Rīga, 1929.39Stradiņš J. Latvijas Universitātes veidošanās,tās devums Latvijai <strong>un</strong> pasaules zinātnei(ievadlekcija 1994. gada 24. sept.LU 75. gadadienai veltītajā zinātniskajākonferencē Rīgā).40Stradiņš J. Latvijas Universitātes trīs avoti<strong>un</strong> trīs sastāvdaļas. 120.–128. lpp.; StradiņšJ. Latvijas Universitāte — tās saknes,nākotne, nozīme zinātnē. 10.–24. lpp.;Stradiņš J. Latvijas Universitātes veidošanās,tās devums Latvijai <strong>un</strong> pasaules zinātnei(ievadlekcija 1994. gada 24. sept.LU 75. gadadienai veltītajā zinātniskajākonferencē Rīgā); Stradiņš J. Latvijas Universitātelaikmeta griežos (1944/1953).Akadēmiskā Dzīve. 37. rakstu krājums.1995. 3.–10. lpp.41Stradiņš J. Akadēmiskā izglītība Baltijā<strong>un</strong> Latvijas Universitātes priekšvēsture.Gr.: Latvijas Universitāte 75. 36.–40.lpp.; Stradiņš J. 1919. gads <strong>un</strong> Latvijaszinātne. Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni.Rīga: Zinātne, 1982. 226.–258. lpp.42Tehniskās fakultātes Latvijas Universitātē,Rīgas Universitātē, Latvijas Valsts <strong>un</strong>iversitātē.Augstākās tehniskās izglītības vēstureLatvijā. 2. daļa; Lauksaimniecībasaugstākā izglītība Latvijā, 1862–1999.Enciklopēdija. Jelgava: LLU, 1999.43Stradiņš J. Zenta Mauriņa <strong>un</strong> Latvijas Universitāte.Eiropa, Latvija — kultūru dialogs:Z. Mauriņai — 100. Sast. A. Cimdiņa.Rīga: Nordik, 1998. 35.–64. lpp. (arplašu bibliogrāfiju).44Rainis. R<strong>un</strong>as <strong>un</strong> intervijas. Rīga: Zinātne,1993. 474 lpp. (piem., 289. <strong>un</strong> 299.lpp.); Biezais H. Saki tā, kā tas ir. Rīga,1995; Johansons A. Die LettländischeUniversität in Riga. 1919–1940; Unterbesonderer Berücksichtig<strong>un</strong>g der philologisch–philosophischerFächer. Die UniversitätenDorpat/Tartu, Riga <strong>un</strong>d Wilna/Vilnius, 1579–1979. Beiträge zu ihrerGeschichte <strong>un</strong>d ihrer Wirk<strong>un</strong>g im Grenzbereichzwischen West <strong>un</strong>d Ost. Böhlau —Verlag. Köln. Wien, 1987. S. 255–262;Latvijas Tautas Padomes, Satversmessapulces, I Saeimas sesiju protokoli.(Sk. arī: Baltiņš M. Latvijas Universitātesdarbības atspoguļojums Latvijasparlamenta protokolos: 1918–1934.I d. 1918–1925. LU Raksti. 716. sēj.(Zinātņu vēsture <strong>un</strong> muzejniecība). Rīga:LU, 2007. 7.–36. lpp.45Švābe A. Latvijas Universitāte. TechnikasApskats. Monreāla. 1959. Nr. 33. 1.–3. lpp.18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!