12.02.2015 Views

Septembris

Septembris

Septembris

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums 2013.gada 11.septembris Nr.224<br />

tu izej no rīta uz saulainās ielas<br />

un atveras diena<br />

kā grāmata liela<br />

ir stariņi sīkie<br />

saulītes burti<br />

tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts<br />

/I.Zandere/<br />

Sirsnīgi sveicam visus Birzgales pagasta izglītības iestāžu<br />

audzēkņus un skolotājus, jauno mācību gadu uzsākot, bet jo īpaši<br />

mazos pirmklasniekus:<br />

Križanovski Jāni<br />

Loķi Anniju<br />

Milleri Lindu<br />

Podānu Danielu<br />

Spriņģi Aleksi Jorenu Šķeltiņu Jāni<br />

Birzgales pagasta pārvalde<br />

1.klases skolēni un audzinātāja sporta dienā 3.septembrī<br />

Ar septembra sauli matos<br />

1.septembris (šogad 2.septembris) ir ļoti īpaša diena<br />

visiem skolēniem un viņu ģimenēm, tas ir laiks domām par<br />

nākotni, par tuvāko gadu. Pirmklasniekiem tas ir jauns<br />

piedzīvojums, pavisam jauna pieredze, iedzīvinot vārdu “skola”,<br />

kas līdz tam dzirdēts jau daudz reižu, bet ne reizi piedzīvots.<br />

Birzgales pamatskolā skolas gaitas uzsāka seši pirmklasnieki,<br />

kuriem pavisam neierasti ir uzreiz divas klases audzinātājas. Ar<br />

Kristīni Bezzubovu viņi jau ir iepazinušies, otra audzinātāja<br />

Mārīte Skābarniece vēl uzlabo veselību, un iepazīšanās ar viņu vēl<br />

tikai gaidāma. Ja skolas uzsākšana ir svētki, tiem jābūt zinību<br />

svētkiem – tā, lai bērniem būtu aizraujoši un interesanti. Jau<br />

tradicionāli mūsu skolotāji Zinību dienā izdomā dažnedažādas<br />

interesantas darbošanās iespējas, uzsākot skolas gaitas. Šogad<br />

skolēni pēc svinīgās līnijas darbojās 8 darbnīcās un ieguva<br />

sertifikātu par tiesībām saukties par otrklasnieku, trešklasnieku<br />

utt. Darbnīcās klase sacentās valodu<br />

zinībās, veidošanā, aizsargājamo augu<br />

atpazīšanā, lidmašīnu modelēšanā,<br />

celtniecībā un pat kulinārijā. Pirmās un<br />

devītās klases skolēni izzināja muzeju<br />

„Rūķi”, kur muzeja vadītāja Daina bija<br />

sagatavojusi dažādus vingrinājumus.<br />

Vecāki tikmēr tikās ar skolas,<br />

pagasta un novada vadošajiem<br />

speciālistiem. Uzzināja, ka 1.-6.klašu<br />

skolēni saņem brīvpusdienas, ka ir iespēja<br />

maznodrošinātajām ģimenēm ar sociālā<br />

darbinieka palīdzību saņemt pabalstu<br />

mācību piederumu iegādei un<br />

brīvpusdienas 7.-9.klašu skolēniem. Tāpat<br />

būs nodrošināts skolēnu autobuss, kā arī<br />

pieejama logopēda un psihologa palīdzība<br />

pēc nepieciešamības.<br />

Skolotāji, gatavojoties jaunajam<br />

mācību gadam un izvērtējot savus talantus,<br />

pārdomāja iespēju piedāvāt skolēniem<br />

papildus izglītošanās iespējas ārpusstundu<br />

nodarbībās. Septembra sākumā ir iesniegtas<br />

programmas dejošanā sākumskolai un 5.-<br />

9.klašu kolektīvam (sk.M.Petrovska),<br />

vokālajam ansamblim 1.-4.klašu skolēniem<br />

un 5.-9.klašu skolēniem (sk.S.Siliņa,<br />

I.Martinova), pūtēju orķestrim (sk.L.Paukšte), sporta pulciņam (sk.E.Siliņš), teātra pulciņam (sk.M.Skābarniece), angļu valodai 1.-<br />

2.klasei (sk.Ž.Vaļevko), mākslas studijai (sk.I.Onzule), folkloras pulciņam (sk.M.Petrovska), informātikas pulciņam (sk.K.Bezzubova),<br />

floristikas pulciņam (sk.V.Skuja), vides eksperimentu pulciņam (sk.I.Pastare) un skolas avīzes veidotāju pulciņam (sk.V.Pastars).<br />

Diemžēl šogad nedarbosies koris „Volante”, apstākļi ir vairāki, bet viens no noteicošajiem ir dziedātāju mazais skaits. Pagājušais mācību<br />

gads pagāja samērā grūti, vidēji korī dziedāja ap 15-19 skolēnu. Korim tas ir pārāk maz. Nosauktie pulciņi darbosies skolā, ja būs<br />

pietiekams skolēnu skaits, kuri vēlas ko jaunu apgūt. Vecāki, lūdzu, kopā ar savām atvasēm izvērtējiet iespējas un varēšanu mācīties<br />

papildus tepat uz vietas un bez maksas dažādas interesantas lietas un mākslas prasmes.<br />

Baudot septembra skaistos saules starus un uzsākot jauno mācību gadu, gribu visiem vēlēt optimismu, gaišas domas un skaistus<br />

darbus visa mācību gada garumā! Tas, ka Birzgales pamatskolas skolēniem, vecākiem un skolotājiem ir pozitīvs skatījums uz lietām, ir<br />

aizgājis kosmosā, un apstiprinājums tam ir šā rīta ziņas, kurās atkal sāk apspriest mazo lauku skolu lietderību. Pateicoties visu<br />

optimismam, tam, ka skolēni nāk pie mums mācīties un vecāki viņus neved uz tālām skolām, tam, ka novada vadība ir izprotoša un mūsu<br />

skolotāji nesavtīgi mīl savu darbu, izglītība laukos bija, ir un būs!<br />

Mācību pārzine I.Pastare


Birzgales Avīze Nr.224 2013.gada 11. septembris 2<br />

Jauns rakurss mūsu skolas vēsturē<br />

Nākošais- 2014. gads mūsu pagastā ir lielo jubileju laiks. 300. gadskārta Gothardam Fridriham Stenderam, 190. jubileja<br />

vienam no Birzgales skolas pirmajiem skolotājiem Fricim Mālbergam, 150 gadi kopš dzimis rakstnieks Jānis Purapuķe. Sarakstu<br />

vartu turpināt Bet daudzu birzgaliešu visgaidītākais notikums ir savas- Birzgales skolas 165. dzimšanas diena.<br />

Šovasar interesantu lappusi vstur atšķīra Zinta Valdmane. Viņas vadītajā grupā savu dzimto pusi apciemoja arī<br />

rakstnieks, publicists riks Hānbergs. Piestājuši skolas pagalmā, klausījāmies 1948. gada absolventa atmiņas. Un tad... kā senu<br />

pasaku vsturniece Zinta sāka stāstījumu par skolotāja dlu, kurš strādā pie tva par palīgskolotāju un nevardams samierināties ar<br />

domu, ka jāprecas ar netīkamu saimniekmeitu, lai ģimene kļūtu turīgāka, ka uz mūžu jāpaliek šajā klusajā, mežu ieskautajā vietā,<br />

puisis ar nelielu drbju pauniņu aizbg no Birzgales.<br />

Šis jaunais cilvks bija Arturs Valters. Jā, skolas vstur mints, ka mūsu pus strādājis skolotājs Valters. Bet par to, ka<br />

1870. gada 31. augustā /12. septembrī/ Lindes – Birzgales draudz skolotāja ģimen dzimis grāmatu tirgotājs un apgādātājs izlasīju<br />

valsts ptījumu programmas „Nacionālā identitāte” datu bāz „Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam”.<br />

Nelielajā attlā redzams kungs ar tumšiem matiem, pašauru seju, nelielu bārdiņu. Teksts īss, tāpc to citju gandrīz visu:<br />

„Valters Arturs ( 1870.- 1924.). ...Pēc skolas beigšanas 1884. gadā tēva palīgskolotājs. 1887. gadā Rīgā iestājas par mācekli<br />

K.J. Zihmaņa grāmatu veikalā( vienlaikus mācoties vakarskolā), pēc tam bijis viņa palīgs.1893. gadā amata prasmē<br />

papildinājies Sanktpēterburgā, 1894. gadā- ārzemēs. Kopš 1895. gada Zihmaņa uzņēmumā veikalvedis. Pēc nesaskaņām ar<br />

īpašnieku 1911. gadā aizgājis un kopā ar Jāni Rapu nodibinājis komanditsabiedrību „A.Valters, J. Rapa un biedri”. Tajā, kā<br />

arī vēlākajā akciju sabiedrībā „Valters un Rapa”- rīkotājdirektors. Labi pārzinādams ārzemju grāmatu tirgu, uzņēmuma<br />

veikalu bagātīgi apgādājis ar cittautu literatūru.<br />

Plašāk par mūsu skolas ievrojamo absolventu varam lasīt viņa līdzgaitnieka J.Rapas 1926. gadā Rīgā izdotajā Daugavas<br />

gada grāmatā un akciju sabiedrības 25. jubilejai veltītajā grāmatā, kas klajā laista 1937. gadā. Tiesa, šie izdevumi jāmekl Rīgas<br />

bibliotkās. Bet, verot vaļā grāmatu, ielūkojaties vai tās titullapa neglabā Artura Valtera radošo dvesmu, jo grāmatu nama „Valters<br />

un Rapa” pūcīte mazliet taču atgādina to, kas Birzgales parkā sž uz rūķu namiņa jumta un vro mūs. Paldies firmas „Jauni rakursi”<br />

erudītajai gidei Zintai Valdmanei. Tātad nākošgad 17. decembrī aprits 90 gadi, kopš A.Valtera īsais mūžs aprāvies, bet arī 2015.<br />

gadā nebūsim bez nozīmīgiem jubilāriem, jo vismaz bibliotkā grāmatu izstāde būs veltīta Birzgal dzimušā, zinātkārā Artura Valtera<br />

145. gadskārtai.<br />

D.Melnūdre<br />

Mūžu dzīvo, mūžu mācies!<br />

Virsrakstā mintais<br />

teiciens bija šī gada novadu<br />

izglītības iestāžu darbinieku<br />

19.sporta spļu moto. 27.augustā<br />

devāmies uz Ogri, kur mūs<br />

uzņma Ogres valsts ģimnāzijas un<br />

Ogres sākumskolas kolektīvs, kā<br />

arī mīļi sagaidīja Ogres novada<br />

pašvaldības Izglītības un sporta<br />

pārvalde, izglītības darbinieku<br />

arodbiedrība un sporta klubs.<br />

Kopā uz pasākumu bija<br />

ieradušās 30 komandas.<br />

Salīdzinoši ar iepriekšjiem<br />

gadiem – ļoti daudz! Stafetes un<br />

aktivitātes bija nosauktas gan kā<br />

mūsdienu, gan kā senie mācību<br />

priekšmeti: zooloģija, militārā<br />

mācība, sports, ģeogrāfija,<br />

programmšana, ķīmija, mājturība<br />

un tehnoloģijas, matemātika,<br />

mūzika,<br />

glītrakstīšana,<br />

informātika, anatomija, tika,<br />

filozofija, ritmika un sociālās<br />

zinības. Tas viss risinājās plašā<br />

Ogres pilstas teritorijā, un no<br />

vienas stafetes līdz otrai dažkārt<br />

bija jāmro pat vairāk kā kilometrs.<br />

Mūsu komandai vislabāk veicās mājturībā un tehnoloģijās, kur, skrienot un nesot katru priekšmetu atsevišķi, no lielām koka detaļām<br />

bija jāsaliek govs. Dabūjām 1.vietu! Aiz prieka te tapa arī komandas kopbilde, kuru fotografja skolas direktors Valentīns, tāpc viņš<br />

nav redzams. Gandarīti bija visi: Baiba, Vita, Ivita, Sanita, Anita, Ilmārs, Kaspars, Arvils! Līdzi mums juta un uzmundrināja šoferītis<br />

Jānis.<br />

Labi veicās arī vairākās citās stafets, piemram, ķīmijā, mūzikā filozofijā un ritmikā 2.vieta, sociālajās zinībās 3.vieta,<br />

sportā, programmšanā, informātikā un tikā 4.vieta! Kopvrtjumā 30 komandu konkurenc šogad ieguvām 2.vietu! Urrā! Tikām<br />

pie piparkūku medaļām un kausa! Cerībā tikties arī nākamgad –<br />

sporta spļu atbalstītāja un dalībniece Vita Kozlovska


Birzgales Avīze Nr.224 2013.gada 11. septembris 3<br />

Policijas ziņas<br />

Valsts policijas ziņas<br />

August saņemta informcija, ka 3.jūnij konstatēts: Birzgales pagast mež notikusi patvaļīga koku ciršana –<br />

nocirstas septiņas priedes. Uzskts kriminlprocess.<br />

Saņemta informcija, ka 2.august Birzgalē konstatēta patvaļīga pieslēgšans elektrolīnijai. Uzskta administratīv lietvedība.<br />

16.august, cērtot mežu Birzgales pagast, atrasta «A1» kategorijas sprgstviela. Par atradumu informēti Nacionlo bruņoto spēku<br />

sapieri.<br />

Saņemta informcija, ka 18.august konstatēts: no kdas saimniecības ēkas Birzgales pagast nozagti zles pļaujamie traktori –<br />

«DOLMAR» un «MITSUBISHI», krūmgriezis «HUSQVARNA», k arī citas mantas.<br />

22.august Ogrē, krīzes centr nogdta 2000.gad dzimusī rīdziniece L., kura vēl vakara stund pastaigjs pa autoceļu Birzgale –<br />

Valle. Nepilngadīg meitene bija patvaļīgi aizgjusi no mjm. Policija noskaidro notikuš apstkļus.<br />

22.august konstatēts, ka nenoskaidrotos apstkļos kds mjs Birzgales pagast pazuduši 300 lati.<br />

Saņemta informcija, ka 25.august konstatēts: no kdu mju pagalma Birzgales pagast nozagtas daždas mantas, tostarp trimeris<br />

«HONDA», kompresors «METABO» un zģis «STIHL».<br />

27.august konstatēts: kd jaunbūvē Birzgales pagast nozagts lentzģis.<br />

30.august no Birzgales pagasta Ogres slimnīc nogdts 1957.gad dzimušais A., kuram konstatētas slīkšanas pazīmes un alkohola<br />

reibums. Policija noskaidro notikuš apstkļus.<br />

7.septembrī konstatēts: no kdm mjm Birzgales pagast nozagts aizmugurē uzkarinms laivas dzinējs «HONDA 30». Uzskts<br />

kriminlprocess.<br />

Dzintra Dzene, „OVV”<br />

Pašvaldības policija informē<br />

Augusta skum pašvaldības policijas darbinieki vairk krt konstatēja prkpumus Rembates pagast kd socilaj dzīvoklī, kur<br />

taj dzīvojošais un nekur nestrdjošs vīrietis nepilngadīgu bērnu kltbūtnē vispirms dzīvoklī izsita vairkus stiklus, pēc dažm<br />

dienm PP. darbiniekiem pēdēj brīdī izdevs novērst mēģinjumu nozģēt dzīvoklī radiatorus, lai tos nodotu metla uzpirkšanas<br />

punkt un vēlk vēl pēc dažm dienm šī pati persona mēģinja iznest no dzīvokļa vannu, lai arī to nodotu metla uzpirkšanas punkt<br />

un par saņemto naudu iegdtos alkoholu. Par notikušo ir informēts Rembates Socilais dienests.<br />

08.08. egum skvēr kds vīrietis sabojja nesen uzstdīto strūklaku, šdi ar savu rīcību nodarot materilus zaudējumus<br />

būvniekiem, kuri veica skvēra labiekrtošanas darbus un tikai pateicoties iedzīvotju modrībai un atsaucībai izdevs novērst<br />

atsevišu detaļu zdzību no strūklakas. Par notikušo VP. Ir uzskusi kriminlprocesu.<br />

13.08. Degvielas uzpildes stacij „Astarte” vairki vīrieši lietoja alkoholiskos dzērienus, k rezultt viens no vīriešiem nebija spējīgs<br />

patstvīgi prvietoties un nokļūt līdz savai dzīvesvietai. Persona tika nogdta Ogres policijas iecirknī personības noskaidrošanai un<br />

atskurbšanai. Pēc atskurbšanas vīrietim sastdīts APP.<br />

13.08. PP. saņēma izsaukumu uz Tomes pagastu, kur kda vīrieša pļavu izbradja kaimiņu kazas. T k kazu īpašniece nekavējoties<br />

uz vietas novērsa prkpumu, un cietušais nevēlējas rakstīt iesniegumu par notikušo, šaj reizē ar vainīgo personu tika veiktas<br />

profilaktiska rakstura prrunas, un personai tika brīdinta, ja tamlīdzīgs gadījums atkrtosies, PP. uzsks administratīvo lietvedību.<br />

22. 08. PP. Saņēma izsaukumu uz Lčplēša ielu egum, kur kd mj tika kurints ugunskurs, k rezultt tuvum dzīvojošajiem<br />

kodīgie dūmi traucēja elpot. PP. noskaidroja ugunskura kurintju, ar vainīgo personu tika veiktas profilaktiska rakstura prrunas, k<br />

arī brīdinta par eguma novada Saistošo noteikumu neievērošanu.<br />

27.08. PP. saņēma izsaukumu uz Staru ielu, kur pie garžm kds nepilngadīgais metis sievietei ar bolu. Ierodoties notikuma viet<br />

PP. darbinieki konstatēja interesantu gadījumu, kd no garžm trīs nepilngadīgi jaunieši garž lietoja alkoholiskos dzērienus, un<br />

veicot prbaudi par alkohola koncentrcijas daudzumu izelp, atkljs, ka visi trīs nepilngadīgie atrads reibuma stvoklī. Apskatot<br />

notikuma vietu tika konstatēts, ka taj atrodas vairkas kastes ar šampanieša pudelēm, k arī garž bija jūtama cigarešu dūmu<br />

smaka. Par notikušo nekavējoties tika informēti bērnu vecki, un par konstatēto faktu veckiem tika sastdīts administratīv<br />

prkpuma protokols par vecku aprūpes pienkumu nepildīšanu.<br />

PP. brīdinta privtīpašuma un mazdrziņu īpašniekus, nomniekus un lietotjus, būt uzmanīgiem un iespēju robežs nodrošint sava<br />

īpašuma uzraudzību no svešiem „ražas novcējiem” jau šobrīd PP. ir saņēmusi vairkas sūdzības no iedzīvotjiem par to, ka viņu<br />

ražu novc nelūgti viesi, tpēc ja pamant kdus aizdomīgus cilvēkus darbojoties kaimiņu drz, informējiet par to PP.<br />

eguma novada pašvaldības policijas veckais inspektors Rinalds Liepiņš<br />

Aktuāli – izzini un laimē Ls 300 vai Ls 100!<br />

rsti to sauc par pedikulozi, bet vecki par lielu kaunu. UTIS! Ts var ieperinties jebkura cilvēka matos, neatkarīgi no<br />

vecuma, dzimuma, rases vai socil stvokļa. Tomēr visbiežk inficēšans ar utīm notiek bērnudrzos un skolas pirmajs klasēs, jo tieši<br />

mazie bērni visvairk sav starp veido ciešu kontaktu. Līdz ar bērnu atgriešanos skols un bērnudrzos, tieši septembris ir pedikulozes<br />

aktivittes mēnesis.<br />

Internet atradu interesantu piedvjumu, lai aktualizētu šo problēmu, skolēnus, veckus un skolotjus aicina piedalīties<br />

konkurs. Lai piedalītos akcij ir jienk mjas lap www.omega-pharma.lv, - pedagogam (skolotjam vai audzintjam) ir<br />

jpiereģistrē sava klase/grupa mjas lapas sadaļ "Pedagogiem" - jaizpilda pieteikuma anketa un jiesūta klases vai grupas fotogrfija<br />

par tēmu "Uzvara pr mošiem!". Klase vai grupa, kuras foto uz 15.10.2013 pl.23:59 būs ieguvusi visvairk balsis, saņems NARVESEN<br />

PREMIUM dvanu karti 300Ls klases/grupas vajadzībm; - vecākiem ir jreģistrējas mjas lapas sadaļ "Veckiem", aizpildot ievietoto<br />

anketu. Starp vism līdz 15.10.2013 pl. 23:59 iesūtītajm anketm tiks izlozētas 3 ģimenes, kas katra saņems NARVESEN PREMIUM<br />

dvanu karti 100Ls ģimenes vajadzībm.<br />

Aicinu veckus un skolotjus piedalīties konkurs un kas ir pats galvenais aktualizēt šo problēmu. Mēs, 4.klase, to jau<br />

izdarījm, konkursam pieteicmies un par utīm visu noskaidrojm. Pievienojieties mums un neaizmirstiet par mums nobalsot!<br />

4.klases skolotja Mārīte Petrovska


Birzgales Avīze Nr. 224 2013.gada 11. septembris 4<br />

Mīlestība nedod nekā cita kā vien pati no sevis<br />

un neņem nekā cita kā vien pati no sevis.<br />

Mīlestībai nekas nepieder, nedz arī tā kādam<br />

pieder.<br />

Jo mīlestībai pietiek ar mīlestību.<br />

/ Halīls Džibrāns /<br />

Birzgales dzimtsarakstu nodaļ laulbu<br />

nosldza:<br />

22.august Kristīne Lomanovska un Uldis<br />

Mucinieks<br />

24.august Jūlija Špeļa un Nejmeddin Abdallah<br />

SVEICAM!<br />

19. oktobrī plkst. 9:00 pie Birzgales tautas nama<br />

RUDENS GADATIRGUS<br />

Laipni aicināti pirkt un pārdot gribētāji. Info: 29424612<br />

17.septembr plkst.19.00 Birzgales tautas nam<br />

Perfektas veselības formulas prezentācija<br />

Produkts, kas:<br />

Palēnina novecošanās procesus;<br />

Atjauno ādu (veido kalogēnu);<br />

Uzlabo cilvēka mentālo, fizisko, un emocionālo<br />

stāvokli;<br />

Samazina stresu (samazina kortizola līmeni);<br />

Sekmē dziļu un veselīgu miegu;<br />

Paaugstina muskuļu spēku un sekmē ātrāku<br />

atjaunošanos pēc slodzes;<br />

Uzlabo muskuļu tonusu;<br />

<br />

<br />

Paaugstina serotonīna līmeni;<br />

Uzlabo smadzeņu darbību, paaugstina reakcijas<br />

ātrumu un domu skaidrību (tai skaitā uzlabo<br />

atmiņu);<br />

Palielina emocionālo izturību un domas skaidrību;<br />

Paātrina iegaumēšanas procesu (uzlabo mācīšanās<br />

procesu);<br />

Stimulē dabisko DNS;<br />

Palielina libido;<br />

Veicina testosterona un androgēno hormonu<br />

veidošanos;<br />

Palīdz sadedzināt taukus organismā;<br />

Regulē asins spiedienu un cukura daudzumu asinīs;<br />

Samazina hroniskas sāpes.<br />

† MŽB AIZVADTS<br />

Dieviņš veda dvēselīti Vienu pašu debesīs.<br />

Še palika mūža gadi, Manu kāju tecējums.<br />

Prezentācija bezmaksas<br />

Valdis Brveris (1950)<br />

Visdziļākā līdzjtība piederīgajiem.<br />

Jau ruda lapa klāt ar rudens vēsti,<br />

ak, Dievs, cik ātri griežas laika rats!<br />

Jau ruda lapa klāt ar rudens vēsti,<br />

pat paeglītim bārdā zelta mats;<br />

bet uzziedināt saulespuķes manī<br />

joprojām nebeidz mīļu acu skats.<br />

/K. Apškrūma/<br />

Sveicam visus SEPTEMBRA jubilrus,<br />

paši suminm nozmgs jubilejs:<br />

pilngadniekus Ločmeli Edgaru<br />

Varslavānu Kristapu<br />

50 Ratkeviču Lindu<br />

55 Starovoitovu Larisu<br />

Zāģeri Aiju<br />

65 Baļicki Vilni<br />

70 Galnieku Valdi<br />

83 Jegorovu Valentinu<br />

84 Leiņu Aleksandru<br />

Vanagu Annu<br />

90 Bērziņu Alīsi<br />

DOMES SDES PROTOKOLA IZRAKSTS<br />

Ķegumā 2013.gada 7.august Nr.162.§ (lmums Nr. 263)<br />

Par apkures maksas tarifu izmaiņm Birzgales pagast<br />

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta<br />

14.punkta d) apakšpunktu, LR likuma „Par pievienotās vērtības<br />

nodokli „5., 6. pantu un 2013./ 2014.gada apkures sezonas<br />

reālo izdevumu tāmi (pielikumā)<br />

ņemot vērā domes Tautsaimniecības komitejas<br />

atzinumu, balsojot „par” – 10 (Raivis zuls, Valdis Kalniņš,<br />

Gatis Kmiņš, Valentīns Pastars, Kristaps Rde, Līga Strauss,<br />

Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs<br />

Zemnieks), „pret” – nav, „atturas” – nav,<br />

Ķeguma novada dome NOLEMJ: ar 2013.gada<br />

1.oktobri noteikt apkures maksu Birzgales pagast:<br />

1. Iedzīvotājiem Ls 1,0146/ m2+ PVN 12% mēnesī;<br />

2. iestādēm un organizācijām - Ls 1,0146/m2+ PVN<br />

21% mēnesī.<br />

3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nostīšanu<br />

Birzgales pagasta pārvaldei.<br />

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 4.jlija domes<br />

lēmumu Nr.15, 1 § „Par apkures maksas tarifu<br />

izmaiņām Birzgales pagastā ”.<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai<br />

65034212.


“Birzgales Avīzes” pielikums<br />

2013.gada septembris<br />

Biedrba JADARA pēc nelielas vasaras atpūtas atsk darboties<br />

Šogad ir bagtīga bolu raža. Vai zinjt, ka<br />

boli satur: PEKTNVIELAS, kas labvēlīgi iespaido<br />

gremošanu, uzsūc toksisks vielas un izvada ts no<br />

organisma, KLIJU, kam ir liela nozīme ūdens<br />

apmaiņas normalizcijai un normlas sirds darbības<br />

uzturēšanai, C VITAMNU, kuru pamatoti var saukt<br />

par imunittes sargu un kas palīdz dziedēt brūces,<br />

FITONCDU, kas kalpo k profilaktorisks līdzeklis,<br />

lai izsargtos no saslimšanas un ir ”īsts karavīrs” cīņai<br />

pret mikrobiem, ŠĶIEDRVIELAS, kas izvada no<br />

organisma toksīnus un uzlabo zarnu mikrofloru,<br />

pazemina holesterīna līmeni asinīs, samazina zobu<br />

kariesa risku, palīdz izvairīties no kancerogēno vielu<br />

iedarbības un regulē liek svara problēmas un<br />

ORGANISKS VIELAS, kas piedals daudzos<br />

vielmaiņas procesos, tostarp stimulē gremošanas<br />

orgnu darbību. Četras bolu sēklas satur joda devu, ko<br />

organismam nepieciešams uzņemt dienas laik. boli ir<br />

lieliski čipsu, konfekšu un citu našu aizstjēji, un ar<br />

tiem var mieloties, neuztraucoties par pieņemšanos<br />

svar. boli ne tikai uzlabo aknu un zarnu trakta<br />

darbību, bet arī palīdz organismam atbrīvoties no daždiem srņiem un uzlabo das izskatu. bolu sula īpaši ir ieteicama garīgas<br />

slodzes laik. Savukrt, ja bieži slimojat ar bronhītu vai daudz smēējat, tad ar sulas palīdzību var uzlabot elpošanu. bolus var<br />

saglabt arī ziemai, tos žvēt, izspiest sulu vai savrīt ievrījumu. Arī mēs JADARAS dalībnieces nolēmm saglabt kdu daļu<br />

vasaras bolu ievrījumu burciņs un dvt ts Birzgales un Rembates socilo mju iemītniekiem. Pateicoties Ozolkalnu nama<br />

finansilajam atbalstam un dalībnieču čaklajm rokm tapa atoņdesmit saldo gardumu burciņs.<br />

eguma novada dome pavasarī izsludinja Iedzīvotju iniciatīvas veicinšanas projektu konkursu. JADARAS iesniedz divus<br />

projektu pieteikumus. Viens no tiem tika atbalstīts un t realizcijai saņemts finansējums. Oktobrī notiks divas lekcijas, kuras vadīs<br />

Andžejs Reiters. Par precīzku laiku interesēties tautas nam septembra beigs.<br />

Nkam tikšans biedrībai ir 19.septembrī plkst. 19:00 tautas nam. Aicinm jaunus biedrus. Ziedojumu un biedra naudu<br />

iemaksu konts LV35HABA0551036226268, Reģ. Nr. 40008206272.<br />

Biedrba „JADARA”.<br />

Birzgales sporta spēles<br />

17.august Birzgales sporta spēļu ietvaros jau no rīta puses norisinjs Birzgales kolektīvu sacensības , kurs startēja 4<br />

komandas. Piecos sacensību veidos noskaidrojs uzvarētji, bet pie vērtīgm balvm tika visas komandas(dalībnieku kopbilde).<br />

Pusdienlaik sportisks cīņs iesaistījs futbolisti (3komandas), uzvarētja godu šoreiz atdodot birzgaliešu ,,Tērauda dūrei''(foto),kuru<br />

komand spēlēja Mrtiņš Bruģmanis, Armands Arjs, Arvils Pastars, Uldis Siliņš, Raivis Krastiņš, Valters Šteins, Jnis Daudze,<br />

Mrcis Hunčaks, Raitis Lazdiņš, Dvis Janovskis. (foto).<br />

Pludmales volejbol šaj (8 kom.)posm 1.-,,Knapi elpo''(Mrtiņš Strauss,Emīls Josts),2.,,Kapara naglas''(Kristaps<br />

Rūde,Raivis Ozoliņš), 3.,,Bekuciema katastrofa1''(Ričards Bērziņš,Jnis Strazdiņš).<br />

Kopvērtējuma kausus izcīnīja - 1.v.,,eguma HES1(K.Rūde,D.Strazdiņš),2.BK1, 3.Vietējie(Dvis Janovskis,Ritvars Bušs).<br />

Smilšu basketbols izrdījs liels prbaudījums dalībnieku fiziskajai sagatavotībai: šoreiz nedaudz veiksmīgki 5komandu konkurencē<br />

izrdījs ,,T jau bija''(K.Rūde,J.Strazdiņš), aiz sevis atstjot,,Pumpurmieļus''(Ivo Strods,Jnis Kuršs),un ,,Avotus''(Elvijs Pinka,<br />

Igors Ushopovs). Ar to arī vasaras sacensību sezona Birzgalē ir noslēgusies.<br />

Edgars Siliņš


“Birzgales Avīzes” pielikums<br />

2013.gada septembris<br />

Birzgales Tautas nams aicina!!!<br />

Klāt rudens un jaunā darba sezonā var sākties. Birzgales Tautas nams aicina visus pašdarbniekus<br />

un ikvienu pagasta, novada iedzīvotāju, kas vēlas interesanti pavadīt tumšos rudens, ziemas vakarus,<br />

iegūt jaunus draugus, pozitīvas emocijas un iespēju piedalīties dažādos pagasta, novada un valsts<br />

mēroga pasākumos. Nāc darbojies sev tīkamā pašdarbības kolektīvā.<br />

Moderās dejas puliņš ērie. Nodarīas otiek sestdieās.<br />

1.-. Klašu audzēkņie - no plkst. 14.00-15.00; 6.-9. Klašu audzēkņie – no plkst. 15.00-16.00<br />

Māīsiies, kā ķereis spēj pielāgoties ūzikai, kā arī varēsiet paši radīt savas kopozīijas, kas treēs radošuu u<br />

uzikalitāti dejā. Eksperietēsi, dejosi u pavadīsi savu rīvo laiku iteresatāk u lietderīgāk. Gaidā ikvieu dejot<br />

griētāju ar pozitīvu attieksi u vēli strādāt ar sevi. Nodarīas ir ezaksas.<br />

Deju kolektīvs „Visa”. Mēģiājui otiek trešdieās o plkst. 9:-:. Vadītāja Mārīte Petrovska,<br />

koncertmeistare Inese Martinova.<br />

Deju kolektīvs „Dejotprieks”. Mēģiājui otiek piektdieās o plkst. 9.-., svētdieās o plkst. .-13.00.<br />

Vadītāja Mārīte Petrovska, koerteistare Iese Martiova.<br />

Sieviešu koris „Pērles”. Mēģiājui otiek pirdieās u piektdieās o plkst. 9: – 2:. Vadītāja Maira Līdua,<br />

koncertmeistare Inese Martinova.<br />

Jauiešu vokālais asalis „Tikai Tā”. Mēģiājui otiek Piektdieās o plkst. :-:, svētdieās o plkst.<br />

14:00-:. Vadītāja Maira Līdua, koerteistare Iese Martiova.<br />

Birzgales aatierteātris. Mēģiājui otiek otrdieās u eturtdieās o plkst. 9:-:. Vadītāja Mārīte<br />

Skāariee.<br />

Pūtēju orķestris „Birzgale”. Mēģiājui otiek sestdieās o plkst. :-: Birzgales ūzikas skolas telpās.<br />

Vadītāji Līga u Laiois Paukštes.<br />

Tālruis iforāijai 9446<br />

Vai brauksim<br />

ekskursijās<br />

Naudas trūkuma dēļ, līdzīgi kā<br />

darba burtnīcas, arī mācību ekskursijas<br />

skolām var nākties aizstāt ar citām<br />

metodēm, jo pašvaldībām nebūs līdzekļu,<br />

lai tās apmaksātu. Lai gan nav tieša<br />

regulējuma par ekskursiju finansēšanas<br />

kārtību, tomēr gadījumā, ja tā ir mācību,<br />

nevis izklaides ekskursija, par to jāmaksā<br />

skolai un pašvaldībai. Vecākiem naudu<br />

ekskursijai prasīt nedrīkst. Tomēr situācija<br />

pašvaldībās ir ļoti atšķirīga - dažviet jau<br />

sen par ekskursijām maksā pašvaldība,<br />

kamēr citur šogad bērni ekskursijās<br />

nebrauks, ja nebūs būtiska vecāku atbalsta.<br />

Lai noskaidrotu, kam - vecākiem<br />

vai pašvaldībai - ir pienākums maksāt par<br />

ekskursiju, ir jāzina ekskursijas mērķis:<br />

mācību ekskursija vai izklaides ekskursija,<br />

Dienai skaidroja Tiesībsarga biroja Bērnu<br />

tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.<br />

Proti, mācību ekskursiju finansēšana nav<br />

vecāku pienākums, un izglītības iestādei nav tiesiska pamata likt par mācību ekskursiju maksāt vecākiem. Šis pienākums jāuzņemas<br />

pašvaldībai. Vecāki, protams, brīvprātīgi var maksāt par mācību ekskursiju, bet tiem skolēniem, kuru vecāki nevar vai negrib sniegt<br />

finansiālu atbalstu, ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas dalībai mācību ekskursijā. Tāda prakse, ka daži skolēni paliek skolā un mācās,<br />

nav pieļaujama, jo visiem bērniem ir jābūt vienlīdzīgām iespējām iegūt izglītību, uzsvēra Tiesībsarga birojā. Savukārt gadījumā, ja<br />

tiek rīkota izklaides ekskursija, piemēram, uz ūdens atrakciju parku, par to jāmaksā vecākiem pašiem. Tomēr arī šajā gadījumā jārod<br />

risinājums, kā visiem bērniem piedalīties. Tāpat izklaides ekskursijas nedrīkst notikt mācību stundu laikā, Dienai atzīmēja Izglītības<br />

kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vadītāja Inita Juhņēviča. Gan par ekskursiju organizēšanu, gan naudas vākšanu no vecākiem IKVD<br />

ik pa laikam saņem sūdzības.<br />

Diena, aptaujājusi arī vairākas pašvaldības, un atšķirīgā situācija liecina par to, ka liela loma ekskursiju nodrošināšanā būs<br />

vecākiem. Ja vecāki uzstās uz bezmaksas izglītību šajā jautājumā, visticamāk, liela daļa skolēnu ekskursijās šogad nebrauks.<br />

Biedrības Vecāki par izglītību pārstāve Jana Simanovska Dienai norādīja, ka nevēlas, lai ar bezmaksas izglītības lozungu tiktu<br />

pārtrauktas mācību ekskursijas to izmaksu dēļ. Tāpēc svarīgi esot runāt ar vecākiem, jo daudzi parasti ir ar mieru atbalstīt savu bērnu<br />

izglītību. Tāpat ir gadījumi, kad vecāki ir ar mieru mazliet piemaksāt, lai visi klases bērni varētu piedalīties. Viņa gan norādīja, ka<br />

nākotnē vajadzētu tiekties uz to, ka mācību ekskursijas pa savu valsti ir mācību procesa sastāvdaļa, ko finansē valsts vai pašvaldības.<br />

Pēc laikraksta „Diena” materiāliem

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!