13.02.2015 Views

Decembris - Birzgales pagasts

Decembris - Birzgales pagasts

Decembris - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pagasta padomes informatīvs izdevums 2007.gada 15.decembris Nr.154<br />

Kāds biji 2007<br />

Gads ir bijis notikumiem bagāts.<br />

Nozīmīga šogad ir dzīvokļu īpašnieku<br />

aktivizēšanās māju un apkārtnes sakopšanā. Ar<br />

pašvaldības palīdzību parādījušās<br />

autostāvvietas, kāpņu telpu nojumes,<br />

sakārtota apkārtne. Sākums ir cerīgs.<br />

Galvenais neapstāties.<br />

2007.gadā <strong>Birzgales</strong> pagastā<br />

realizētie projekti:<br />

1) Projekts „Es skatos uz pasauli ar<br />

ģimenes acīm” Ls 456,00 - Ogres<br />

rajona pašvaldības finansējums.<br />

2) “Digitalizācija jeb fotogrāfija 21.gs.” Ls 499,40 -<br />

Ogres rajona pašvaldības finansējums.<br />

3) “Nedrošs paliek drošs” Ls 350,00 - Ogres rajona<br />

pašvaldības finansējums.<br />

4) “<strong>Birzgales</strong> mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes<br />

uzlabošana” Ls 1880,00 - Valsts Kultūrkapitāla fonda<br />

finansējums.<br />

5) “Sporta inventāra iegāde” Ls 552,00 - Izglītības<br />

ministrijas Sporta pārvaldes finansējums.<br />

Izstrādāts un apstiprināts :<br />

6) “Mēs Birzgalei” (tautas nama tualešu remonts) Ls<br />

5000,00 - ES struktūrfondu finansējums.<br />

Realizēti Ogres rajona pašvaldības projekti “Daiļdārzu<br />

veidošana” un “Kā labi izskatīties senioru vecumā”.<br />

Nomainījusies vadība vairākās pagasta iestādēs.<br />

Pamatskolā par direktora pienākumu izpildītāju kļuvis<br />

Valentīns Pastars, Tautas namu vada Rita Reinsone, muzeju –<br />

Daina Melnūdre. Liels prieks par to, ka pamatskolā parādījušies<br />

jauni skolotāji – Mārīte Petrovska, Sanita Matrosova, Kārlis<br />

Paukšte, Edgars Skuja. Domāju, ka ieguvēji ir gan skolēni, gan<br />

pati skola. Paldies skolas padomei un priekšsēdētājai Ingrīdai<br />

Puišelei par aktivitātēm 2007.gadā.<br />

Prieks par to, ka mūsu pagasta pirmsskolā bērniem ir<br />

vieta, kur izdzīvot savu bērnību un rotaļu laiku un izsapņot<br />

savus nākotnes sapņus. Paldies Anitai Skosai un bērnudārza<br />

kolektīvam.<br />

Daudz bija pārmetumu un kritikas, ka nav kā vajag, ka<br />

nepieciešamas pārmaiņas tautas namā. Paldies iedzīvotājiem<br />

par aktivitāti. Nu pārmaiņas ir redzamas. Nu mums ir ne tikai<br />

jauna Tautas nama vadītāja, bet gan amatierteātra pulciņš, gan<br />

vidējās paaudzes deju kolektīvs, gan sapnis par Dziesmu un<br />

deju svētkiem un arī pats Tautas nams kļuvis „jaunāks”. Lai<br />

izdodas!<br />

Muzejā ierīkota autonoma apkure. Paldies Ilmāram<br />

Priekuliem un Kārlim Niedram.<br />

„Odziņas” nosvinējušas 3 gadu jubileju. Organizētas<br />

ekskursijas un teātru apmeklējumi, tikšanās ar dažādu jomu un<br />

nozaru speciālistiem. Paldies Mārītei Skābarniecei.<br />

Sportistu sasniegumi 2007.gadā:<br />

<strong>Birzgales</strong> 1995.gada dzimušo un jaunāku meiteņu<br />

futbola komanda izcīnīja 3.vietu Latvijas ziemas čempionātā,<br />

Latvijas vasaras čempionātā, un Latvijas skolu kausa izcīņā.<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas 3.-5.klašu komanda izcīnīja 1.vietu Ogres<br />

rajona skolu čempionātā futbolā. <strong>Birzgales</strong> pamatskolas 7.-<br />

9.klašu meiteņu komanda izcīnīja 1.vietu Ogres rajona skolu<br />

čempionātā volejbolā meitenēm. <strong>Birzgales</strong> pieaugušo komanda<br />

izcīnīja 2.vietu Ogres rajona pašvaldību sporta spēlēs. Paldies<br />

Edgaram Siliņam.<br />

Aigars Apinis Pasaules čempionātā cilvēkiem ar<br />

kustību traucējumiem Taivānas galvaspilsētā Taipejā izcīna<br />

zelta medaļas lodes grūšanā un diska mešanā.<br />

Katru gadu pieaug lasītāju skaits bibliotēkā. Prieks, ka<br />

vairāk sāk lasīt bērni. 2007.gadā bibliotēka piedalījusies divos<br />

Kultūrkapitāla fonda projektos –„Bērnu žūrija” un „Jaunu<br />

grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.<br />

Paldies Anitai Smilškalnai.<br />

Kā vienmēr, aktīva mūzikas skola. Piedalīšanās valsts<br />

radošajā konkursā – Einārs Hamrihs, Ingars Ivanovskis, Jānis<br />

Martinovs, P.Čaikovska starptautiskās klaviermūzikas jauno<br />

izpildītāju konkursā – Zigurds Teikmanis. Tāpat pavasara<br />

ieskandināšanas vokālās mūzikas koncerts un ikgadējie<br />

pusgada noslēguma koncerti. Paldies mūzikas skolas<br />

kolektīvam.<br />

Pūtēju orķestris nosvinējis 25 gadu jubileju un<br />

uzstājies tuvu un tālu – Daudzevā, Madlienā, Vallē, Balvos,<br />

Paņevežos. Paldies Laimonim Paukštem.<br />

Un, protams, paldies par paveikto kolēģiem<br />

pagastmājā un komunālajā saimniecībā.<br />

Lai gaiši, silti Ziemassvētki un priecīgs Jaunais<br />

2008.gads!<br />

Visiem panākumus vēlot P.Kotāns<br />

Mans jautājums – ko gan cilvēks iesāktu, ja Dievs nebūtu kaimiņus radījis<br />

Varbūt kuplas un spēcīgas ģimenes iztiek saviem spēkiem, turpretim, ja cilvēks palicis viens un nav vairs spēku zenītā, ko<br />

iesākt kritiskā brīdī, ja radi tālu, valdība augstu<br />

Man ir bijis daudz tādu situāciju, kad “noturēties virs ūdens” ir palīdzējuši kaimiņi. Pa visu mūžu nepaspēšu diezgan<br />

paldies pateikt. Juta un Kārlis “Kāpuros”, Anniņas ģimene “Rasās”, Kundertu, Brūveļu, Zeltiņu saimes, katrs savu reizi sniedz<br />

palīdzīgu roku. Un vēl, un vēl es nevaru uzskaitīt visus, kas ir palīdzējuši un palīdz joprojām. Pa šiem četrdesmit, šeit nodzīvotiem<br />

gadiem, man gluži kā radu pulks izveidojies. Paldies visiem pieminētiem un nepieminētiem. Dažam vairs varēšu tikai svecīti uz<br />

kapa nolikt. Īpaša pateicība jaunajiem cilvēkiem, kas man palīdz tiešajā darbā, pirmām kārtām, Aigaram Larkam, kurš palīdzēja<br />

tikt pie datora, deva pirmās iemaņas un arvien ir klāt, ja man radušies kādi sarežģījumi. Valdis Krūmiņš, uzzinājis par maniem<br />

pirmajiem mēģinājumiem, neaicināts atnāca un pielāgoja gudro mašīnu manām vajadzībām. Arī Kristaps Krūmiņš ir bezizejas brīdī<br />

palīgā skrējis. Ja man tāds atbalsts, darbs kļūst vieglāks un ceru vēl šo to derīgu paveikt, kaut gan kalendāri nežēlīgi ripina gadus.<br />

Visiem zināmiem un nezināmiem priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno gadu!<br />

Elga Sakse, tulkotāja


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 154 2007.gada 15.decembris 2<br />

Par spīti grūtiem laikiem.<br />

Tieši šādi savu dzejoli daudzus gadus<br />

atpakaļ iesāka Eduards Veidenbaums. Šos<br />

vārdus es noteikti varu attiecināt uz<br />

birzgaliešiem, kuri par spīti ,,Grūtiem<br />

laikiem” ir sarosījušies visās jomās. Vasarā<br />

un rudenī ļaudis, bieži vien spītējot laika<br />

apstākļiem, rīkoja talkas, lai beidzot<br />

kopīgiem spēkiem sakoptu savu apkārtni<br />

un saremontētu jumtus.<br />

Pēc vairāku gadu risinājuma<br />

meklējumiem, ko darīt ar tautas nama<br />

telpām, ledus ir sakustējies. Atmesti kā<br />

neiespējami telpu iznomāšanas varianti un<br />

nākts pie lēmuma, ka remontdarbi jāveic<br />

par pašvaldības līdzekļiem. Tie patreiz<br />

jaunās un enerģiskās tautas nama vadītājas<br />

Ritas Reinsones vadībā ir uzsākti. Šobrīd<br />

varam ieiet gaiši izkrāsotā tautas nama<br />

zālē, kurā mūsu skatu priecē gan jauni<br />

aizkari, gan jaunas drapērijas.<br />

Visi, kuri 17. novembrī pulcējās<br />

Tautas namā, lai piedalītos Latvijas valsts<br />

proklamēšanas 89. gadadienas svētku<br />

koncertā, varēja to visu skatīt savām acīm. Visu vakaru lielā daudzveidībā darbojās paši birzgalieši. Pēc visa redzētā un dzirdētā man<br />

radās pārdomas. Birzgalē dzīvo ļaudis, kuri grib ko vairāk, nekā brīvo laiku pavadīt pie alus glāzes vai televizora ekrāniem. Birzgalē<br />

strādā daudzveidīgu kolektīvu vadītāji, kuri spēj pulcēt ap sevi dalībniekus un aizraut kopīgā muzicēšanā vai dejošanā (vēl arī sportā,<br />

teātra spēlēšanā).<br />

Vai tomēr mums, birzgaliešiem, nevajadzētu vēl pacīnīties par sava pagasta neatkarību. Klausoties jaunā Reģionālo lietu ministra<br />

domas, radās iespaids, ka reģionālā reforma nebūt vēl nav pabeigta. Tas, ka Ķegums ir pilsēta vēl neliecina par tās vispusīgi attīstīto<br />

infrastruktūru un daudzveidīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvājumu ikdienā. Ķegumā nav ne mūzikas skolas, ne pūtēju<br />

orķestra. Varbūt <strong>Birzgales</strong> <strong>pagasts</strong> varētu lūgt savā paspārnē Ķegumu un Tomi, jo tad varbūt rastos iespēja salabot mūsu ceļus, lai<br />

satiksme pie mūsu vistuvākajiem kaimiņiem Vecumniekos un Vallē ziemas sezonā nekļūtu par murgu.<br />

Jautājums reģionālo lietu ministram: ,,Cik Latvijā ir pievienojamo pagastu, kuri spēj koncertu savā pagastā sarīkot ar 10<br />

patstāvīgiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem un, vai esošajiem novadu centriem ir tiesības pievienot par sevi patstāvīgākus<br />

pagastus.”<br />

Līga Paukšte<br />

Visi jutāmies gaidīti.<br />

Vēsturē par Latvijas Republikas proklamēšanas dienu – 1918. gada 18. novembri atzīmēts gan par tagadējā Nacionālajā teātrī<br />

valdošo pacilājošo noskaņu, gan to, ka diena bijusi vēsa un apmākusies. Pulcējoties uz savas valsts 89. jubileju, līdzīgas izjūtas<br />

šoruden bija birzgaliešiem. Vakars bija pavēss , bet Tautas nama gaumīgais svētku noformējums, jaunais valsts karogs, daļēji veiktais<br />

zāles kosmētiskais remonts, jaunie skatuves un logu aizkari, tīrās telpas, svecīšu liesmiņas ciemata centrā ikvienam ļāva justies<br />

gaidītam.<br />

Pagasta padomes priekšsēdētājs P.Kotāns, sveicot klātesošos valsts jubilejā, īpašu paldies teica ļaudīm, kuru darbs, talants un<br />

neatlaidība ļauj <strong>Birzgales</strong> vārdam izskanēt ārpus Latvijas robežām. Viens no viņiem- paraolimpietis Aigars Apinis bija aizņemts citā<br />

pasākumā. Pagasta pateicību un ziedus saņēma tulkotāja Elga Sakse. Viņas veikumu ungāru un latviešu kultūru tuvināšanā, mūsu<br />

literatūras bagātināšanā šogad , piešķirot stipendiju ,atzinīgi novērtējis arī Kultūrkapitāla fonds.<br />

Lai koncertā uzskaitītu visus <strong>Birzgales</strong> dziedošos kolektīvus-PII „Birztaliņa” audzēkņus, pamatskolas 5.klases ansambli,<br />

mūzikas skolas „mazo” kori un kori „Volante”, jauniešu kori „Tikai tā”, solistus Sindiju Puišeli un Jāni Siliņu vienas rokas pirkstu par<br />

maz. Klausītāji viņiem pateicās ar dāsniem aplausiem. Bet visgaidītākā bija dejotāju uzstāšanās M.Petrovskas vadītajā <strong>Birzgales</strong><br />

pamatskolas deju kolektīvā šoruden iesaistījušies vairāku vecāko klašu skolēni. Ovāciju pavadīts, deju sāka Tautas nama vidējās<br />

paaudzes kolektīvs. Tikai pašiem tā dalībniekiem un vadītājam A.Kampem zināms, cik daudziem neticības sliekšņiem pusotra mēneša<br />

laikā nācies pārkāpt līdz pirmajai skatītājiem atrādītajai dejai. Prieks par Tautas namā atdzimušo kolektīvu bija visiem klātesošajiem.<br />

Tautas nama vadītāja R.Reinsone, vadot svētku koncertu, pieteica arī grupu „Butter in Fly” un pūtēju orķestri, kura<br />

dalībnieki bieži bija gan dziedātāju, gan dejotāju pulkā. Kad, koncerta noslēguma dziesmai skanot, lakatiņi dziedātāju rokās ‘saauga’<br />

mūsu valsts karogā aplausi liecināja, ka birzgalieši ir priecīgi par svētku dāvanu – skaisto koncertu. Tā veidošanā izdomu un enerģiju<br />

ieguldīja gan kolektīvi, gan to vadītāji Maira Līduma, Inese Martinova, Sandra un Edgars Siliņi, Līga un Laimonis Paukštes, Vita<br />

Kozlovska, Mārīte Petrovska, Aivars Kampe. Paldies Evitai Gūtmanei par vestibila un zāles skaisto noformējumu. Paldies daudziem<br />

citiem, kuru vārdus, es kā pasākuma apmeklētāja pat nezinu, bet kuru darbs uzdāvināja svētkus. Svinību turpinājumā grupa „Savējie”<br />

un līnijdejotāju grupa iekustināja pat viskūtrākos balles apmeklētājus. Lai Tautas nama vadītājai R.Reinsonei pietiek enerģijas mūs<br />

iepriecināt ar skaistiem pasākumiem. Atgādināsim paši sev – manas valsts svētki vispirms ir svētki katrā no mums, mūsu ģimenēs,<br />

mūsu pagastā!<br />

D.Melnūdre


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr.154 2007.gada 15. decembris 3<br />

2007.gada 22.novembra padomes sēdē<br />

Nr. 12 deputāti<br />

NOLĒMA:<br />

1. Piešķirt sociālos<br />

pabalstus 3 personām<br />

Ls 66,- apmērā -<br />

ārstēšanās izdevumu segšanai.<br />

2. Piešķirt sociālo pabalstu Ziemassvētku paciņu iegādei 285<br />

pašvaldības pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, bērniem<br />

invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem Ls 2,- par 1 paciņu.<br />

3. Iesniegt SIA „Creditreform Latvija” nekustamā īpašuma<br />

nodokļa, soda un kavējuma naudas iekasēšanai parādnieku<br />

sarakstu ar 15 personām.<br />

4. Uzdot grāmatvedībai izsūtīt komunālo maksājumu<br />

parādniekiem (30 personām) brīdinājumus par parāda esamību<br />

un nenomaksāšanas gadījumā par tā piedziņu.<br />

5. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1nekustamu īpašumu,<br />

kas sastāv no zemes gabala 0,5 ha platībā par pirkumu summu<br />

Ls 30000,-.<br />

6. Atļaut mainīt nekustama īpašuma „Kalna-Ruceļi” zemes<br />

gabalam 1,0 ha platībā zemes lietošanas mērķi no<br />

lauksaimniecībā izmantojamās zemes – uz zemi<br />

inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.<br />

7. Atļaut Zaharānei Genovefai, dzīv. m.”Graudupes”, <strong>Birzgales</strong><br />

pagastā, veikt individuālo darbu – aušana no 2007.gada<br />

22.novembra līdz 2012.gada 21.novembrim.<br />

8. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 projektu “Grozījumi<br />

2007.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 ”Par<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padomes 2007.gada budžetu””<br />

9. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam<br />

„Brīviņi”.<br />

10. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes gabala ,,Ārītes"<br />

teritorijai <strong>Birzgales</strong> pagastā, detalizējot teritorijas<br />

plānoto (atļauto) izmantošanu, izmantošanas<br />

aprobežojumus, teritorijas izmantošanas un apbūves<br />

noteikumus.<br />

Padomes priekšsēdētājs P. Kotāns<br />

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada novembra mēnesī sociālajos<br />

pabalstos izmaksāts: Ls 1367,52.<br />

No tiem:<br />

pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Ls 100;-<br />

pabalsts brīvpusdienām skolā Ls 250;-<br />

pabalsts bēru gadījumos Ls 120;-<br />

pabalsts ārkārtas gadījumos ārstēšanās izdevumu segšanai<br />

Ls 43,52<br />

pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai kā maznodrošinātai<br />

personai Ls 14;-<br />

pabalsts represētajām personām Ls 320;-<br />

pabalsts vienam bērnam, Ls 10,-<br />

mācību līdzekļu iegādei 2007./2008.m.g. (pēc saraksta)<br />

Ls 520;-<br />

Mūzikas skolas ziņas.<br />

Ar 2007./2008. mācību gadu valstī tiek atcelts vecais mūzikas skolu dalījums pa reģioniem un izveidots jauns. Tas balstīsies uz<br />

to, ka reģionu centri turpmāk būs pilsētās, kurās ir vidējās izglītības mūzikas iestādes – mūzikas vidusskolas: Rīgā,<br />

Liepājā, Ventspilī, Cēsīs, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē. <strong>Birzgales</strong> mūzikas skola ir izvēlējusies būt Jelgavas<br />

mūzikas vidusskolas reģionā. Tas nozīmē, ka turpmāk dažāda veida uzstāšanās notiks Jelgavā.<br />

29. novembrī Jelgavas mūzikas vidusskolā notika 8.klavieru klases standartu programmu<br />

atskaņošana. Tas nozīmē, ka katram audzēknim bija jāatskaņo viena Etīde un E.Grīga skaņdarbs. Mūsu<br />

skolas audzēknes Marta Baiba, Lāsma Krastiņa (ped. Sandra Siliņa) un Evita Reinsone ( ped. Maira<br />

Līduma) ļoti labi tika galā ar saviem priekšnesumiem un tika atzinīgi novērtētas un uzslavētas.<br />

30. novembrī Koknesē notika Pētera Čaikovska IV Starptautiskais mūzikas skolu klaviermūzikas izpildītāju<br />

konkurss. Tajā piedalījās pavisam 62 dalībnieki no Latvijas mūzikas skolām, Narvas (Igaunija) un Sanktpēterburgas (Krievija).<br />

Dalībniekiem bija jāatskaņo viens P.Čaikovska skaņdarbs un otrs kāda cita krievu komponista skaņdarbs. Jau otro gadu pēc kārtas<br />

Koknesē savu māku rādīja arī <strong>Birzgales</strong> mūzikas skolas audzēknis Zigurds Teikmanis. Viņš atskaņoja P. Čaikovska ,,Aukles pasaku’’ un<br />

R. Gliera skaņdarbu ,,Šūpuļa dziesma”. Savas skolotājas Sandras Siliņas vadībā Zigurdam šogad izdevās iegūt II vietu, atzinību par<br />

labāko P. Čaikovska skaņdarba atskaņojumu savā grupā un naudas prēmiju. Konkursa dalībnieku izpildījuma līmenis bija augsts. Visiem<br />

laureātiem, kuri bija skaitā ap 30, vēl tika piešķirta, manuprāt, visvērtīgākā balva - iespēja svētdien, 2. decembra vakarā piedalīties<br />

laureātu koncertā, Rīgā Melngalvju nama koncertzālē. Viens no koncerta dalībniekiem bija arī birzgalietis Zigurds Teikmanis. Patīkamā<br />

Pirmās adventes noskaņā varējām baudīt klaviermūzikas koncertu, kurā visvairāk skanēja tieši P. Čaikovska mūzika visā savā<br />

daudzveidībā un sarežģītībā.<br />

3. novembrī Ogres mūzikas skolā notika valsts Radošā konkursa II kārta. Radošais konkurss ir tāda veida sacensība, kurā skolēni ir<br />

sakomponējuši skaņdarbus un viņi paši vai skolas biedri tos atskaņo.Ogrē no 9 zonas mūzikas skolām Radošajā konkursā piedalījās tikai<br />

2 – no <strong>Birzgales</strong> un no Ogres. Birzgalieši piedalījās ar Jāņa Martinova kompozīciju klavieru ansamblim “Pazemes pilieni”<br />

Skaņdarbu atskaņoja Ingars Ivanovskis un Einārs Hamrihs un ar savu priekšnesumu radīja klausītājos patiešām baisas izjūtas. Žūrija<br />

kompozīciju augsti novērtēja un skaņdarbu izvirzīja konkursa III kārtai.<br />

Tā notika 24. novembrī E. Dārziņa mūzikas vidusskolā. Valsts konkursā Rīgā, dalībniekiem bija iespēja noklausīties citu<br />

reģionu audzēkņu kompozīcijas. Tas bija ļoti interesanti, skaņdarbi bija sacerēti visdažādākajiem instrumentiem un sastāviem:<br />

klavierēm, vijolēm, čelliem, akordeoniem, klarnetei, mežragam, koklei. Dzirdējām pat kuldīdznieces kompozīciju čigānu mūzikas stilā,<br />

kuras atskaņošanā piedalījās meiteņu vokālais ansamblis dziedot un dejojot, un vijoļu duets. Tika radīta īsta čigānu tabora noskaņa.<br />

Mūsu kompozīcijas izpildītāji nenobijās un rādīja patiešām labu sniegumu. Iespēja uzstāties Dārziņskolas zālē ir liels gods, tāpēc<br />

apsveicam gan kompozīcijas autoru J. Martinovu, tās izpildītājus I. Ivanovski un E. Hamrihu un viņu skolotāju - konsultanti Jūliju<br />

Strodi.<br />

2. decembrī Kokneses mūzikas skolā notika III starptautiskais P. Čaikovska jauno pianistu konkurss. Skolotāja Sandra Siliņa<br />

konkursam sagatavoja audzēkni Zigurdu Teikmani. Viņš konkursā atskaņoja P.Čaikovska “Vācu dziesmiņu” un komponista V. Vikļina<br />

skaņdarbu “Briesmonis”. Kompozīcijas ir ļoti dažāda rakstura, tāpēc kopējais priekšnesums bija ļoti saistošs. Tāds arī tas izskanēja<br />

Koknesē un izpelnījās lielus aplausus.<br />

Ziņas apkopoja Līga Paukšte


<strong>Birzgales</strong> Avīze Nr. 154 2007.gada 15. decembris 4<br />

Iepriecināt mani<br />

Māmiņa prot.<br />

Ko es viņai pretī<br />

Varu dot<br />

Varu māmiņu samīļot.<br />

Bučiņu māmiņai<br />

Varu dot.<br />

/J.Osmanis/<br />

SVEICAM!<br />

Montu Čaku-Šekmani ar meitiņas SIMONAS piedzimšanu!<br />

Ievu Eglīti un Ģirtu Bērzkalnu ar dēliņa NIKA HARIJA<br />

piedzimšanu!<br />

25. decembrī plkst. 20 00 Tautas namā Ziemassvētku balle.<br />

Spēlēs grupa ‘’YES’’<br />

Balles laikā būs iespēja noskatīties <strong>Birzgales</strong> amatierteātra<br />

iestudētās lugas „Jo pliks, jo traks” fragmentu.<br />

Ieejas maksa 2 lati<br />

Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 23. decembrim pa tālr. 29417026<br />

01. 2008. plkst. 00 20 <strong>Birzgales</strong> centrā Jaungada salūts.<br />

Pēc salūta Jaungada disko – balle.<br />

Ieejas maksa 2 lati<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas Ziemassvētku pasākums notiks<br />

Tautas namā 20.decembrī pulksten 16:00<br />

29.un30.decembrī <strong>Birzgales</strong> kausa izcīņa zolītē.<br />

Dalībnieku reģistrācija no pulksten 9:00 Tautas namā.<br />

Sīkāka informācija pie E.Siliņa pa tālruni 29434985<br />

Mūsu sāpes, mūsu glāstus.<br />

Mūsu atvadas paņem līdz.<br />

Savu siltumu, dzīves stāstu<br />

Atstāj, lai dzīvo mums līdz.<br />

Sāpju brīdī esam kopā ar Lindu un Arti no vecmāmiņas<br />

atvadoties.<br />

9. klases skolēni, vecāki un audzinātāja.<br />

Nu, māmulīt, kā plecu lakats<br />

Tavs mūžs ir beidzot noadīts.<br />

Guļ melnā krāsa zaļai pāri,<br />

Un pavediens uz smiltīm stīdz.<br />

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ingūnai un Aldai ar ģimenēm<br />

Māmiņu, vecmāmiņu un sievasmāti zaudējot.<br />

Krastiņu un Reinsonu ģimenes.<br />

† MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI<br />

Gunārs Kārkliņš (1936.)<br />

Emīlija Kūriņa (1915.)<br />

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.<br />

Sveicam jubilārus decembrī!<br />

50 gados Astašenoku Mārīti<br />

Podaviļņiku Irinu<br />

60 gados Jansoni Irēnu<br />

80 gados Korecku Mariju<br />

Kučinsku Ēriku<br />

Paldies<br />

Intai Altmanei par skaistajiem priežu zariem, Mārītei Lapai<br />

par slaidajām Daugavas niedrēm. Šie dabas materiāli, ievīti<br />

Adventa vainagos un Ziemassvētku puzuros, tagad rotā<br />

birzgaliešu mājas.<br />

Muzeja „Rūķi” vadītāja D.Melnūdre<br />

PAZIŅOJUMS PENSIONĀRIEM<br />

UN INVALĪDIEM<br />

Ziemassvētku pasākuma datums tiek mainīts uz šī<br />

gada 17. decembri plkst.14.00.<br />

Vēlams pieteikties pie <strong>Birzgales</strong> pagasta sociālās<br />

darbinieces vai zvanot pa tel.5035985, 5034984, 5034125.<br />

Par piedalīšanos pasākumā dalības maksa Ls 1,-<br />

Ja būs nepieciešams (pēc cilvēku skaita), tad autobuss kursēs<br />

pa maršrutu BIRZGALE-ENKURNIEKI-BIRZGALES<br />

PAGRIEZIENS-BIRZGALE Plkst.13.00, tie kas brauc,<br />

lūdzu informējiet sociālo darbinieci, lai varētu noskaidrot<br />

kāds transports nepieciešams, arī tie kuri jau pieteikušies.<br />

Viens zelta stars no zvaigžņu sieta<br />

Mums katram sirdī krīt.<br />

Jo tieši sirdī ir tā vieta,<br />

Kur Ziemassvētku brīnums mīt.<br />

Ziemassvētku vecītis ar palīgiem ielūdz,<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta pirmsskolas vecuma bērnus uz<br />

Ziemassvētku pasākumu, šī gada 28.decembrī plkst.10.30<br />

<strong>Birzgales</strong> kultūras namā.<br />

Kriminālā informācija<br />

23.09.Birzgalē nozagta automašīna „Audi”, pēc tam atstāta<br />

ar redzamām bojājuma pēdām. Zādzību, iespējams, veikuši 2<br />

pagasta jaunieši. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.<br />

08.10.pie Lāčplēša stacijas no SIA „Latsin” nozagti baļķi.<br />

Par notikušo uzsākts kriminālprocess.<br />

14.10.privātmežā, veicot ciršanas darbus, gājis bojā H.Z.<br />

29.10.konstatēta nelikumīga koku izciršana ūdensteces<br />

Alstiķe aizsargjoslā. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.<br />

Ogres skolotāju kamerkoris izdzied „Ziemas pasaku”!<br />

2008. gada 20. janvārī 13.00 <strong>Birzgales</strong> Tautas namā<br />

Ogres skolotāju kamerkoris izdziedās, izdejos un izspēlēs<br />

muzikālu uzvedumu „Ziemas pasaka”, kas pirmizrādi<br />

piedzīvoja 2007. gada Zvaigznes dienā Ogres kultūras<br />

centrā.<br />

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - <strong>Birzgales</strong> pagasta padome – datorsalikums.<br />

Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, <strong>Birzgales</strong> pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2007.gada decembris<br />

Mūsu pēdās noslēdzas visu mūsu orgānu nervu gali. Ja<br />

masēsim šajos punktos, jebkura orgāna darbība būs<br />

vesela.<br />

/no žurnāla Vides Vēstis materiāliem/<br />

Tablešu vietā – frotē dvielis!<br />

Par “dvieļu” Inesi Ziņģīti no Cēsu rajona<br />

Nītaures bijām lasījuši, dzirdējuši, bet, tiekoties ar viņu<br />

Tautas namā, iespaidi palika neaizmirstami.<br />

Neskatoties uz cienījamo vecumu, (Inesei jau ir<br />

68) reti kura sieviete var lepoties ar tik labu augumu un<br />

ādu. Nekāda celulīta, krunku un ļenganuma! Kā izrādās<br />

Inese pēc smagas paralīzes jau 40 gadus rāpo, rīvējas ar<br />

dvieli un cenšas ēst tikai pašas audzētos augļus un<br />

dārzeņus. Pat savu mazdārziņu viņa ravē rāpus. Arī savu<br />

slimo vīru viņa ir dabūjusi gandrīz veselu ar rīvēšanos un<br />

rāpošanu<br />

Visas trīs stundas pagāja nemanot, jo Inesei bija<br />

mums ko stāstīt un rādīt vēl un vēl. Var apbrīnot cilvēka<br />

enerģiju un optimismu, kam visam cauri vijas sulīgs<br />

humors.<br />

Pēc tikšanās daudzi cilvēki sajuta emocionālu<br />

pacēlumu un teica, cik labi, ka ir tādi cilvēki, kas spēj<br />

pēc nelaimes piecelties, smaidīt, jokot un dalīties savā<br />

pieredzē ar citiem.<br />

I.Ziņģīte parādīja praktiski, kā jārīvējas. No<br />

izstāstīšanas iemācīties nav tik viegli kā redzot, tādēļ<br />

ikviens var sākt šo procedūru, kā pats prot. Princips<br />

vienkāršs: aplieties ar siltu ūdeni, paņemt mīkstu un<br />

sausu frotē dvieli un norīvēt visas maliņas, sākot ar seju,<br />

ausīm, rokām un beidzot ar pēdām un kāju pirkstu<br />

starpām. Tikai divdesmit minūtes katru rītu! I.Ziņģīte<br />

sola, ka tiksiet vaļā no celulīta, no augsta asinsspiediena,<br />

bezmiega un dažādām citām kaitēm! Bet miesa būs tvirta<br />

kā eņģelim un smaržos pēc eņģeļa skūpsta! Tikai vajag<br />

gribēt un darīt!<br />

Dāmu klubiņa “Odziņas” vārdā Anita R.<br />

Latviešu tautasdziesmu konkurss “Lakstīgala – 2007”<br />

Ir klāt Adventa laiks, jāsāk jau domāt par Ziemassvētku dziesmām un dāvanu gatavošanu. Bet 5.decembrī Ogres<br />

1.vidusskolā noskaņa bija īsti pavasarīga, jo notika<br />

Ogres rajona skolu tautasdziesmu dziedāšanas<br />

konkurss “Lakstīgala”<br />

Šogad no <strong>Birzgales</strong> pamatskolas konkursā<br />

piedalījās 5.klases meitenes Kristīne Ķibilde,<br />

Lāsma Pētersone, Baiba Kauliņa, Juliāna Kokina<br />

un Kitija Kreicmane, kuras konkursam gatavoja<br />

skolotāja Sandra Siliņa. Meitenēm pieredze šajā<br />

konkursā jau ir trešo gadu, bet vēlēšanās dziedāt,<br />

izzināt mūsu tautas folkloru nemazinās, lai arī<br />

dziesmu skaits ar katru gadu palielinās. Šogad<br />

mūsu komanda jau piedalījās 5.-9.klašu grupā, kur<br />

kā minimums jāprot dziedāt 50 tautasdziesmas bez<br />

instrumentāla pavadījuma, bet meitenes bija<br />

saskaitījušas, ka iepazinušās kopā jau apmēram ar<br />

80 dziesmām.<br />

Konkursā bez dziedāšanas un melodiju<br />

atpazīšanas vēl jāpazīst tautas mūzikas instrumenti,<br />

to skaņu atšķirīgās krāsa, latviešu gadskārtas un<br />

godi, tautastērpa valkāšanas tradīcijas.<br />

Lai labi sagatavotos bija daudz jāstrādā. Stundu laikā darba dienās varējām iemācīties tikai kādus 10% no šī apjoma,<br />

tāpēc meitenes bija ar mieru, un pat pašas rosināja, mācīties brīvdienās – sestdienās un svētdienās. Atpūtas pauzēs mēs dzērām<br />

tēju un pārrunājām ar folkloru saistītās tēmas. Regulārais un nopietnais darbs vainagojās ar panākumiem – <strong>Birzgales</strong> komanda<br />

savā grupā ieguva 1.vietu rajonā un iespēju piedalīties Vidzemes novada tautasdziesmu konkursā Cēsīs.<br />

Paldies meitenēm par apzinīgo un lielo darbu, paldies mūsu atbalstītājiem, līdzjutējiem un palīgiem gan mājasdarba<br />

noformēšanā, gan tautastērpu komplektēšanā skolotājām Vitai, Inesei, Mārītei un Valijai.<br />

Gaišus Ziemassvētkus! Lai visiem skanīgas balsis, dziedot Ziemassvētku dziesmas!<br />

Mūzikas skolotāja Sandra Siliņa


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2007.gada decembris<br />

Raibumi – gan melni, gan balti!<br />

Kādam laikam tik ļoti nepatīk basketbols, ka ir ar<br />

mieru tā nopūlēties, lai salauztu basketbola grozu<br />

Tumšo laiku pie Ziemassvētku eglītes atklāšanas<br />

kliedēja bērnu skanīgās balsis<br />

Vēlme izgatavot Ziemassvētku rotājumus pašu rokām vērojama visu paaudžu birzgaliešiem<br />

Re; padomi darbiniekam...<br />

1. Viena žakete labi - divas vēl labāk. Ja strādājat lielā ofisā<br />

atstājiet rezerves žaketi uz<br />

krēsla atzveltnes. Tas rada<br />

iespaidu, ka tepat kaut kur esat<br />

un esat izgājis uz brītiņu. Otro<br />

žaketi uzvelciet, kad ejat<br />

pastaigāties vai risināt<br />

personīgās problēmas darba<br />

laikā.<br />

2. Nekad neatstājiet ofisu<br />

bez papīriem rokās cilvēki ar<br />

papīriem rokās atstāj aizņemtu darbinieku iespaidu ceļā uz<br />

svarīgu sanāksmi. Cilvēki ar tukšām rokām visticamāk iet<br />

smēķēt vai uz ēdnīcu. Cilvēks ar avīzi droši vien dodas uz tualeti.<br />

Arī mājās ejot paņemiet līdz papīru kaudzīti, jo radīsies iespaids,<br />

ka strādājat arī tur.<br />

3. Dators rada aizņemtības iespaidu ja lietojat PC, tas izskatās<br />

pēc darba. Varat izlasīt privāto pastu, čatot, vai vienkārši izlikt<br />

pasjansu. Ja boss pieķer, droši sakiet, ka apgūstat jaunu<br />

programmu.<br />

4. Nokrauts darbagalds tikai augstākajai vadībai var būt tīrs<br />

galds, pārējiem tas liecina par to, ka neko prātīgu nedarāt.<br />

Izlieciet papīrus dažādās kaudzītēs - veci dokumenti no malas<br />

izskatās tāpat kā jauni, svarīgs ir tikai apjoms.<br />

5. Neņemiet klausuli ja jums ir auto atbildētājs neviens<br />

nezvana lai apvaicātos par jūsu veselību. Visi grib lai jūs kaut ko<br />

IZDARAT. Noklausieties paziņojumus un atzvaniet ap<br />

pusdienlaiku un atstājiet savus paziņojumus viņu atbildētājā.<br />

6. Izskatieties norūpējies. Tas bosam rada iespaidu, ka risināt<br />

svarīgas problēmas.<br />

7. Papildiniet savu vārdu krājumu lietojiet nezināmus<br />

svešvārdus sarunās ar bosu, nav svarīgi, ka viņš tos nesaprot,<br />

galvenais, ka tas skanēs iespaidīgi.<br />

8. Ejiet mājās pēc iespēja vēlu it sevišķi, ja boss ir uz vietas.<br />

Vakaros var risināt krustvārdu mīklas, izlasīt žurnālus, kuriem<br />

mājās nav laika, Ejot mājās zīmīgi noejiet gar bosa kabinetu.<br />

Sūtiet bosam e-pastus ārpus darba laika, arī brīvdienās un<br />

svētkos.<br />

9. Svarīgākais, nenosūtiet šo savam bosam.


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2007.gada decembris<br />

Reiz bija kāda diena.<br />

„Kāpēc es esmu ”viņa jautāja Dievam.<br />

„Lai pienāktu vakars”, Dievs dienai atbildēja.<br />

„Es neko nesaprotu”, diena teica Dievam.<br />

„Vakars ir ceļš uz jaunu dienu , Dievs paskaidroja.<br />

/J.Rubenis, M.Subačs/<br />

Lai Ziemassvētku miers un Jaunā gada līksme<br />

dod ticību un spēku godīgam darbam,<br />

lai ik vakars sniedz cerību jaunai dienai !<br />

Muzeja „Rūķi” vadītāja D.Melnūdre<br />

Lai sasildās sirds šai baltajā dziesmā,<br />

Ko šovakar zeme ar debesīm dzied.<br />

Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu,<br />

Ar kuru droši caur puteņiem iet.<br />

Priecīgus, cerību pilnus Ziemassvētkus!<br />

Veselīgu, saticīgu un ražīgiem darbiem bagātu<br />

Jauno Gadu!<br />

Veikala “Eirospars” kolektīvs<br />

Šajā baltajā klusumā –brīdi stāt,<br />

Pavērties zvaigznēs un padomāt.<br />

Šai baltajā klusumā iespējams viss,<br />

Kas vēl nav bijis un noticis......<br />

Izjūtiet Ziemassvētku brīnumu! Un noticiet Jaunā gada<br />

veiksmei!<br />

Lai Jaunā gadā darbi veicas,<br />

Un gaišas domas tālu trauc!<br />

Lai nogurumu nezin rokas,<br />

Un sirds gūst visa labā daudz!<br />

SIA “Birzgale K” kolektīvs<br />

Ļ. cien. <strong>Birzgales</strong> lauksaimnieki un zemnieki!<br />

Veselību, ieceru piepildījumu un gandarījumu par<br />

paveikto arī Jaunajā 2008.gadā! Paldies par sadarbību!<br />

Lauksaimniecības konsultants un vetārsts<br />

Tadeušs Vaļevko<br />

Tā gaisma, ko izstaro sveces,<br />

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,<br />

Izplēn, pazūd un gaist.<br />

Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,<br />

Un siltums, ko izstaro sirds,<br />

Tas nezūd. Tas palīdz. Tas mirdz!<br />

Lai Jaunā gadā piepildās skaistākie Ziemassvētku sapņi!<br />

Daudz gaišu dienu sagaidīt un sveikt! Daudz mīļu vārdu<br />

dzirdēt un teikt visam <strong>Birzgales</strong> ambulances kolektīvam!<br />

Sociālais īres dzīvoklis<br />

Lai zaļas egles siltums cerībām<br />

Un sirdī miers, ko Ziemassvētki dod,<br />

Bet vērtības prieks dienām nākamām<br />

Mums pašiem Jaunā gadā jāatrod.<br />

Gaišus, klusus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus,<br />

ar labām domām un darbiem bagātu Jauno gadu !<br />

Novēl <strong>Birzgales</strong> aptiekas darbinieki<br />

Iesākumā itin viss ir cerību pārpilns.<br />

Mēs gatavojamies jaunajam sākumam. Lai arī mēs domājam<br />

par gaidāmo lielisko ceļojumu, viss ir ietverts tieši šajā<br />

pirmajā mirklī: mūsu cerības, ticība, apņēmība, naivums.<br />

Ar katru rata apgriezienu mēs ejam aizvien tālāk.<br />

Ar katru rata apgriezienu mēs atbrīvojamies no neziņas<br />

sārņiem.<br />

Ar katru rata apgriezienu nāk turpinājums.<br />

Pagrieziet savas dzīves ratu- lai tas veic pilnu riņķi!<br />

Esiet pateicīgi par katru apgriezienu un turpiniet darboties ar<br />

dzidru prieku!<br />

Lai Ziemassvētku baltais miers<br />

Nes gaišu prieku Jūsu sirdīs,<br />

Lai Jaunais gads liek laimes liet,<br />

Ar panākumu putām dzirkstīt!<br />

Anita Skosa<br />

VPII "Birztaliņa" vadītāja<br />

Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!<br />

Darbiem bagātu ikdienu, labu veselību, veiksmi<br />

un gaišu svētku prieku Jaunajā gadā!<br />

Zilas zvaigznes baltā nakti<br />

Sudrabotu gaismu lej,<br />

Un mums visiem klusu uzliek<br />

Siltu roku dvēselei!<br />

Tautas nama vadītāja Rita R.<br />

Lai balts zied Ziemassvētku laiks un zvaigznes Jaunā<br />

gadā mirdz visam “Ozolkalnu nama” kolektīvam<br />

Sociālais īres dzīvoklis<br />

Lai pa zvaigžņu ceļiem klusi<br />

Sirdī ienāk svētvakars,<br />

Un lai Jaunā gadā prieku<br />

Nes ikkatrs saules stars<br />

Rosmi un panākumus Jaunajā gadā visam “Birztaliņas<br />

kolektīvam!<br />

Sociālais īres dzīvoklis<br />

Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega,<br />

Un viegli baltas pārslas slīd,<br />

Bet sirdi nevar ieputināt sniegā,<br />

Tai jāiet lielus sapņus piepildīt!<br />

Lai svētku vakarā ik mājā būtu pārpārēm baltu laimes<br />

zvaigžņu, zeltainu pārticības graudu visam pagasta<br />

padomes kolektīvam, kā arī katram iedzīvotājam!<br />

Sociālais īres dzīvoklis


“<strong>Birzgales</strong> Avīzes” pielikums<br />

2007.gada decembris<br />

Katram mazliet laimes lai izlietas tiek,<br />

Katram drusciņu prieka lai atmiņas riekšavā liek,<br />

Un bēdas lai sniegotos laukos atpaliek,<br />

Laimīgie mirkļi lai uz priekšu tiek...<br />

/Dz.Grīsleja/<br />

LAI GAIŠA PRIEKA UN MĪLESTĪBAS PILNI<br />

ZIEMASSVĒTKI!<br />

LAI JAUNAIS GADS ATVER PASAULI DARBAM,<br />

SIRDIJ, SEV UN CITIEM!<br />

Metens sola saltas dienas,<br />

Solās visu sasaldēt.<br />

Krausim malku vezumā.<br />

Vedīsim meteņam,<br />

Lai sakur lielu guni,<br />

Lai sasilda pasaulīti.<br />

Pagasta padome<br />

LAI JAUNAJĀ 2008.GADĀ PIEPILDĀS VISAS<br />

CERĪBAS, LAI VISIEM MĀJĀS IR LAIME, SATICĪBA,<br />

SILTUMS UN PRIEKS!<br />

<strong>Birzgales</strong> pamatskolas kolektīvs<br />

Lai varam panest to, ko paceļam.<br />

Lai spējam sasniegt to, ko ieceram,<br />

Lai daudz mēs labus darbus padarām,<br />

Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam.<br />

MĪĻI SVEICIENI ZIEMASSVĒTKOS UN LAIMĪGU<br />

2008.GADU MŪSU PACIENTIEM!<br />

Pūti, pūti ziemelīti,<br />

Ziemassvētku vakarā.<br />

Klētī pūti miežus rudzus<br />

Stallī bērus kumeliņus.<br />

I.Grīnberga, A.Čūdere, I.Pudule<br />

Ar mieru, klusumu un svecīšu gaismu klāt Ziemassvētki.<br />

Lai mīlestība, miers un svētku prieks pilda jūsu sirdis! Lai<br />

ikkatrā namā sveču gaisma eglēs staro! Lai piepildās viss,<br />

kas dziļi dvēselē iecerēts!<br />

SIRSNĪGI SVEICU VISUS BIRZGALIEŠUS,<br />

BIRZGALES MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅUS UN<br />

SKOLOTĀJUS JAUNAJĀ GADĀ!<br />

Mūzikas skolas direktors L.Paukšte<br />

Svētki atnāk un aiziet, bet paliek prieks<br />

Par svecēm, egli un dāvanām, par sirdi, ko cilvēks<br />

neaizliedz, dvēseli mācot būt baltai.<br />

Un tad nav svarīgi!<br />

Jo ceļš atvērts gaišākām domām…<br />

LAI ZIEMASSVĒTKU ATNESTĀ SVĒTĪBA,<br />

MĪLESTĪBA, GAIŠAS DOMAS UN PRIEKS PAVADA<br />

JŪS VISU 2008.GADU!<br />

Nāk Jaunais gads ar jaunu laimi<br />

Un jaunus sapņus nes sev līdz,<br />

Lai Jaunā gadā pietiek spēka<br />

Šos sapņus piepildīt.<br />

<strong>Birzgales</strong> pasta nodaļas kolektīvs<br />

Krāšņi uzposto eglīšu zaros iemirdzas siltas sveču liesmas.<br />

Klāt cilvēces gaišākie garīgās atdzimšanas svētki –<br />

Ziemassvētki. Tāpēc uz brīdi atliksim malā savas ikdienas<br />

rūpes, politiskos strīdus, neļausim dzīves nesakārtotībai un<br />

tumšo spēku draudiem nomākt mūsu labo omu. Lai spoži<br />

deg Ziemassvētku eglīte, apgaismojot ceļu uz labāku dzīvi.<br />

Novēlu visiem pagasta iedzīvotājiem spēku, izturību,<br />

saticību ģimenē un labestību citam pret citu.<br />

LAI PANĀKUMIEM BAGĀTS JAUNAIS 2008.GADS!<br />

Bibliotēkas vadītāja A.Smilškalna<br />

EVAŅĢĒLISKI – LUTERISKĀS DRAUDZES ZIEMASSVĒTKU<br />

DIEVKALPOJUMS 24.DECEMBRĪ PULKSTEN 13:00<br />

Lai Jaunā gada balsīs šalc Jums prieks,<br />

Lai sveču gaismā plīvo laimes liesmas.<br />

Lai balts būs ceļš, ja arī nesnigs sniegs,<br />

Un klusums atnesīs uz spārniem dziesmas!<br />

EGĻU SVECĪŠU GAISMĀ SVĒTĪTUS<br />

ZIEMASSVĒTKUS UN GAIŠAS DOMAS,<br />

DZĪVESPRIEKU, CERĪBU PIEPILDĪJUMU JAUNAJĀ<br />

2008.GADĀ!<br />

Veikala „Ozolkalnu nams” kolektīvs<br />

Re, kā zvaigznēs ierakstīts tas pats, ka laukos plašos<br />

Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc tepatās – mūsos pašos<br />

VISIEM BIRZGALIEŠIEM NOVĒLAM MEKLĒT<br />

SUDRABU SEVĪ UN APKĀRTĒJOS! MĪĻUS UN<br />

BALTUS ZIEMASSVĒTKUS!<br />

Dāmu klubs “Odziņas”<br />

Priecīgus Ziemassvētkus šovakar sakām<br />

Un dzirdam šos vārdus sev blakām.<br />

It kā pats Dievs tos priekšā mums teiktu,<br />

Lai mēs cits citu atskārstu un sveiktu<br />

Šie vārdi kā vīraks mūs pacilā liegi,<br />

Un liekas, ka virmo ap mums balti sniegi<br />

Visā Latvijā svētvakars kluss.<br />

PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!<br />

<strong>Birzgales</strong> katoļu draudze<br />

KATOĻU DRAUDZES ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS<br />

25.DECEMBRĪ PULKSTEN 13:30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!