13.07.2015 Views

Pielikums nr.3

Pielikums nr.3

Pielikums nr.3

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Pielikums</strong> nr. 3Sociālās situācijas izvērtējums_____._____.200____.gadsNr.__________Personas vārdsuzvārdspersonas kodsDzīvesvietas adrese (-es):Reģistrētā/deklarētā adrese:Faktiskā adrese:Pēdējās dzīvesvietas adrese:Kontakttālruņi:Tālr.________________________________________;mob.tālr._____________________________________Informācija par klientu: (informācija, kas svarīga sociālās situācijas izvērtēšanai un problēmsituācijasrisināšanai – nodarbinātība, persona pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, persona pēc ilgstošas institucionālāsaprūpes, invalīds utml.)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Personas sociālā situācija:


Mājoklis un sadzīves apstākļi (mājokļa juridiskais statuss, personas spēja dzīvot pastāvīgi, citisvarīgi jautājumi)Pārtika (spēja nodrošināt sevi u.c. ģimenes locekļus ar pārtiku)Nauda un algots darbs (persona iztiku nopelna regulāri, gadījuma darbos, saņem palīdzību nocitiem, piemēram vīra, sievas vai vecākiem utml.)Sadzīves priekšmeti (personas sociālajai situācijai svarīgi sadzīves priekšmeti)Izglītība un audzināšana (personas izglītība, ar izglītības ieguvi saistītās problēmas)Veselība, aprūpe (ar veselību saistītās problēmas, pašaprūpes iespējas, atkarības)Saskarsme un attiecības ar svarīgām personām (attiecības ar ģimenes locekļiem, skolu,ārstniecības iestādi, kaimiņiem)Īss kopsavilkums par sākotnējās situācijas izvērtējumu un slēdziens par turpmākāsiejaukšanās nepieciešamību, iekļaujot klienta redzējumu par radušos situāciju. Situācijasizvērtējums par sociālās rehabilitācijas plānas sastādīšanas nepieciešamību____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sociālais darbinieks_________________________________________________/paraksts un paraksta atšifrējums/200___.gada _____._________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!