12.02.2015 Views

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi - Birzgales pagasts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi - Birzgales pagasts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi - Birzgales pagasts

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BIRZGALES PAGASTA PADOME<br />

Ogres rajona<br />

BIRZGALES PAGASTA<br />

TERITORIJAS PLĀNOJUMS<br />

AR 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. daļa 1.sējums<br />

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

2009


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

APSTIPRINĀTS:<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padomes<br />

2009. gada 30. aprīļa sēdē<br />

(prot izr.Nr.6 ,1.§.)<br />

IZDOTI:<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padomes<br />

saistošie <strong>noteikumi</strong> Nr.5<br />

STĀJUŠIES SPĒKĀ:<br />

2009. gada 13.maijā<br />

Sludinājums „Latvijas Vēstnesī”<br />

2009. gada 12.maijā<br />

OGRES RAJONA<br />

BIRZGALES PAGASTA<br />

TERITORIJAS PLĀNOJUMS<br />

AR 2009. GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. daļa<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padomes 30.04.2009. saistošie <strong>noteikumi</strong> Nr.5<br />

„ BIRZGALES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA A R<br />

2009.GADA GROZĪJUMIEM GRAFISKĀ DAĻA,TERITORIJAS<br />

IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI”<br />

1 sējums<br />

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padomes priekšsēdētājs<br />

P.Kotāns<br />

SIA NAGLA IF valdes locekle<br />

projekta vadītāja<br />

I. Pivare<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 2


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

PROJEKTA SASTĀVS<br />

I. daļa. PASKAIDROJUMA RAKSTS<br />

Paskaidrojuma raksts<br />

II. daļa. PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI<br />

Sabiedriskās apspriešanas materiāli, institūciju <strong>un</strong> pašvaldību nosacījumi <strong>un</strong><br />

informācija<br />

1. sējums<br />

Sabiedriskās apspriešanas materiāli uzsākot plānojumu, nosacījumi <strong>un</strong> informācija, lēmumi<br />

<strong>un</strong> paziņojumi<br />

2. sējums<br />

Sabiedriskās apspriešanas materiāli 1.redakcijas <strong>un</strong> gala redakcijas apspriešanas posmiem,<br />

atzinumi <strong>un</strong> ziņojumi<br />

III. daļa. BIRZGALES PAGASTA PADOMES 30.04.2009. SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.5<br />

„ BIRZGALESPAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA AR 2009.GADA<br />

GROZĪJUMIEM GRAFISKĀ DAĻA, TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN<br />

APBŪVES NOTEIKUMI”<br />

1. sējums<br />

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

<strong>Teritorijas</strong> izmantošanas <strong>un</strong> apbūves <strong>noteikumi</strong><br />

2. sējums<br />

GRAFISKĀ DAĻA<br />

Karte „Topogrāfiskā karte”<br />

Karte „<strong>Teritorijas</strong> pašreizējā izmantošana”<br />

Karte „<strong>Teritorijas</strong> plānotā (atļautā) izmantošana”<br />

/ar aizsargjoslām <strong>un</strong> apdzīvotām vietām/<br />

Shēmas 2 gab.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 3


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

SATURS<br />

Priekšvārds 5<br />

Lietošanas pamācība 6<br />

Terminu <strong>un</strong> jēdzienu skaidrojums 9<br />

I.DAĻA . KOPĒJIE TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 17<br />

1. Informācija par atļauto teritorijas izmantošanu 17<br />

2. Informācija par aizliegto teritorijas izmantošanu 17<br />

3. Piekļūšanas <strong>noteikumi</strong> 18<br />

4. Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas <strong>un</strong> robežu pārkārtošanas <strong>noteikumi</strong> 18<br />

5. Prasības augstuma ierobežojumiem 20<br />

6. Pagalma <strong>noteikumi</strong> 21<br />

7. Prasības redzamības nodrošināšanai 22<br />

8. Prasības attālumiem starp būvēm, inženierkom<strong>un</strong>ikācijām 22<br />

9. Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām 23<br />

10. Prasības ēku <strong>un</strong> būvju konstruktīvajām daļām <strong>un</strong> elementiem 24<br />

11. Prasības ārtelpas elementiem, teritorijas labiekārtojumam, to vizuālajam <strong>un</strong><br />

24<br />

mākslinieciskajam noformējumam<br />

12. Prasības inženierkom<strong>un</strong>ikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai 26<br />

13. Prasības ja<strong>un</strong>ai satiksmes infrastruktūrai <strong>un</strong> esošās infrastruktūras rekonstrukcijai 29<br />

14. Prasības automašīnu <strong>un</strong> velosipēdu novietošanai 30<br />

15. Prasības degvielas <strong>un</strong> gāzes uzpildes stacijām <strong>un</strong> citiem riska objektiem 31<br />

16. Prasības saimniecības ēkām <strong>un</strong> būvēm, kas paredzētas mājlopiem 31<br />

17. Prasības ēku <strong>un</strong> būvju rekonstrukcijai, restaurācijai <strong>un</strong> remontam 32<br />

18. Prasības teritorijas, ēku <strong>un</strong> būvju uzturēšanai 32<br />

19. Prasības ēkas <strong>un</strong> būves vai to daļu f<strong>un</strong>kcionalitātes maiņai 33<br />

20. Prasības dabas teritoriju izmantošanai <strong>un</strong> apstādījumu ierīkošanai 34<br />

21. Prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju <strong>un</strong> kultūras pieminekļu aizsardzībai 35<br />

22. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs <strong>un</strong> meža zemēs, kurām nepieciešama 35<br />

transformācija<br />

23. Prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša 36<br />

teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai<br />

24. Prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz ja<strong>un</strong>a vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 37<br />

spēkā stāšanās dienai<br />

25. Būvtiesību īstenošanas kārtība 37<br />

26. Prasības detālplānojumiem 40<br />

27. Prasības peldvietām 41<br />

28. Prasības apbūves intensitātei <strong>un</strong> blīvuma rādītājiem 42<br />

29. Civilās aizsardzības prasības 43<br />

30. Prasības dzelzceļu teritorijām 43<br />

31. Prasības būvniecībai nelabvēlīgām teritorijām <strong>un</strong> applūstošām teritorijām 43<br />

32. Prasības aizsargājamām dabas teritorijām 43<br />

33. Prasības ietekmes uz vidi novērtējumam 44<br />

34. Apbūves intensitātes, brīvās teritorijas <strong>un</strong> apbūves blīvuma aprēķini 44<br />

35. Prasības gaisa piesārņojuma novēršanai 45<br />

36. Prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns, tai skaitā, pasākumu 45<br />

programma<br />

II.DAĻA. TERITORIJAS PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 46<br />

III.DAĻA. AIZSARGJOSLAS 58<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 4


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

PRIEKŠVĀRDS<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorija izmantošanas <strong>un</strong> apbūves <strong>noteikumi</strong> ir <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas<br />

plānojuma ar 2009.gada grozījumiem sastāvdaļa <strong>un</strong> izdoti kā <strong>Birzgales</strong> pagasta padomes (turpmāk tekstā<br />

padomes) saistošie <strong>noteikumi</strong> kopā ar teritorijas plānojuma grafisko daļu. <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas<br />

izmantošanas <strong>un</strong> apbūves <strong>noteikumi</strong> ietver prasības zemes vienībām vai to daļām <strong>un</strong> to apbūvei, kā arī<br />

katras teritorijas daļas (ar noteiktu atšķirīgu plānoto /atļauto/ izmantošanu) labiekārtojumam (MKN Nr.883,<br />

3.2. p.) <strong>un</strong> izmantošanai. <strong>Birzgales</strong> pagasta (turpmāk tekstā pagasta) teritorijas izmantošanas <strong>un</strong> apbūves<br />

<strong>noteikumi</strong> sastāv no trim daļām: kopējie teritorijas izmantošanas <strong>un</strong> apbūves <strong>noteikumi</strong>; teritorijas plānotās<br />

(atļautās) izmantošanas <strong>noteikumi</strong> <strong>un</strong> aizsargjoslas..<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padomes 30.04.2009. saistošo noteikumu Nr.5. “<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas<br />

plānojuma ar 2009.gada grozījumiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas <strong>un</strong> apbūves <strong>noteikumi</strong>” vietā<br />

lietots saīsinājums „Noteikumi” vai lieto BPTIAN.<br />

<strong>Teritorijas</strong> izmantošanas <strong>un</strong> apbūves <strong>noteikumi</strong> ietver prasības būvniecības dalībnieku, nekustamā<br />

īpašuma - zemes vienības vai ēku <strong>un</strong> būvju, īpašnieku vai lietotāju, būvniecības procesa dalībnieku tiesības<br />

<strong>un</strong> pienākumus attiecībā uz zemes vienības <strong>un</strong> ar to saistīto ēku <strong>un</strong> būvju izmantošanas iespējām <strong>un</strong><br />

nosacījumiem būvniecībai.<br />

Noteikumi (būv<strong>noteikumi</strong>) ir juridiski noformulētas prasības zemes vienībām <strong>un</strong> ar to saistītām<br />

ēkām <strong>un</strong> būvēm, saskaņā ar teritorijas plānojuma grafisko daļu, <strong>un</strong> ir saistoši visiem zemes gabalu<br />

īpašniekiem vai lietotājiem <strong>un</strong> būvniecības procesa dalībniekiem.<br />

Prasības teritorijas plānotām /atļautām/ izmantošanām noteiktas gan apbūvētām gan neapbūvētām<br />

teritorijām - dabas teritorijām, gan apdzīvotām vietām - ciemos, gan ārpus apdzīvotām vietām - lauku<br />

apvidū tai skaitā viensētās.<br />

“Noteikumi” sniedz arī priekšlikumus nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (turpmāk NĪLM)<br />

noteikšanai.<br />

Gandrīz ikviens zemes izmantošanas veids pieļauj lielākas vai mazākas ēkas vai citas būves<br />

atrašanos uz zemes vienības. Tādēļ zemes izmantošanas tiesības, galvenokārt, ir būvtiesības, kas nosaka<br />

kādam mērķim, kur, kā <strong>un</strong> ko ir tiesības būvēt, tas ir, kādi šai apbūvei ir <strong>noteikumi</strong> konkrētajā teritorijā.<br />

<strong>Teritorijas</strong> izmantošanas <strong>noteikumi</strong> nosaka prasības atsevišķu zonējumu teritorijām, kas attēlotas<br />

grafiskajā daļā atšķirīgos toņos vai citiem grafiskiem paņēmieniem gan apbūves teritorijām, gan dabas<br />

teritorijām, kur apbūve nav primārā izmantošana, gan arī speciālās izmantošanas teritorijām <strong>un</strong><br />

aizsargjoslām.<br />

<strong>Teritorijas</strong> plānojums izstrādāts pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu, kas nosaka,<br />

ka pašvaldība ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par pagasta teritorijas apbūvi, paredzot administratīvo<br />

atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 5


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA<br />

1. Pirms “Noteikumu” lietošanas vēlams iepazīties ar konkrētā laika posmā spēkā esošo Ministru kabineta<br />

19.10.2004. noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas <strong>noteikumi</strong>” aktuālo redakciju<br />

<strong>un</strong> citiem, uz teritorijas plānošanu <strong>un</strong> būvniecību attiecināmiem, normatīvajiem aktiem.<br />

2. Raksturīgākie gadījumi “Noteikumu” lietošanā ir šādi:<br />

2.1. persona vēlas noskaidrot, kādiem nolūkiem drīkst izmantot zemi <strong>un</strong> būvēt, pārbūvēt, ierīkot<br />

vai izmantot ēkas <strong>un</strong> būves uz tās;<br />

2.2. potenciālais būvētājs kādai noteiktai izmantošanai vēlas atrast nekustamo īpašumu – zemes<br />

vienību, ēku vai būvi;<br />

2.3. nepieciešams precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;<br />

2.4. nepieciešams uzzināt plānoto (atļauto) izmantošanu īpašuma novērtēšanai.<br />

3. “Noteikumu” prasības attiecas uz jebkuru zemes vienību vai tās daļu, vai būvi, lai kādā plānotā<br />

(atļautā) teritorijas izmantošanā tās atrastos visā pagasta teritorijā.<br />

4. Nolūki <strong>un</strong> veidi, kādos pagastā atļauts izmantot zemi <strong>un</strong> būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas <strong>un</strong><br />

citas būves attiecīgajā plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā, ir noteikti teritorijas plānojuma<br />

“<strong>Teritorijas</strong> izmantošanas <strong>un</strong> apbūves <strong>noteikumi</strong>” sējumā, kartogrāfiskajā materiālā “<strong>Teritorijas</strong><br />

plānotā (atļautā) izmantošana” mērogā 1:10000.<br />

5. Tematiskās kartes sniedz apkopotu informāciju par kādu no teritorijas plānojumā apskatāmiem<br />

jautājumiem: parāda ciemu robežas, detālplānojamās teritorijas, nacionālas <strong>un</strong> reģionālas nozīmes<br />

lauksaimniecības zemes, turpmākās izpētes teritorijas, valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus <strong>un</strong><br />

tūrisma objektus, transporta infrastruktūru.<br />

6. “Noteikumu” tekstā lietoti šādi saīsinājumi:<br />

AL Aizsargjoslu likums. LR likums, pieņemts 05.02.1997.<br />

BL Būvniecības likums, LR likums, pieņemts 10.08.1995.<br />

TPL <strong>Teritorijas</strong> plānošanas likums, LR likums, pieņemts 22.05.2002.<br />

KPAL Par kultūras pieminekļu aizsardzību, LR likums, pieņemts 12.02.1992.<br />

ZL Zvejniecības likums, LR likums, pieņemts 12.04.1995.<br />

RL Reklāmas likums, LR likums, pieņemts 20.12.1999.<br />

PL Par pašvaldībām, LR likums, pieņemts 19.05.1994.<br />

KL Krimināllikums, LR likums, pieņemts 17.06.1998.<br />

CL Civillikums<br />

ML Meliorācijas likums, LR likums, pieņemts 20.11.2003.<br />

ACL Par autoceļiem, LR likums, pieņemts 11.03.1992.<br />

VBN Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa <strong>noteikumi</strong> Nr.112 “Vispārīgie būv<strong>noteikumi</strong>”<br />

LBN 201-07 Latvijas būvnormatīvs “Būvju ug<strong>un</strong>sdrošība” Latvijas Republikas Ministru kabineta<br />

2007. gada 11. decembra <strong>noteikumi</strong> Nr.866.<br />

LBN 202-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01, Ministru kabineta 14.08.2001. <strong>noteikumi</strong> Nr.370<br />

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs <strong>un</strong><br />

noformēšana"”<br />

LBN 405-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01, Ministru kabineta 2001.gada 16.oktobra <strong>noteikumi</strong><br />

Nr.444 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju tehniskā<br />

apsekošana"”<br />

LBN 006-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 006-01, Ministru kabineta 2001. gada 27. marta <strong>noteikumi</strong><br />

Nr.142 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 “Būtiskās prasības<br />

būvēm””<br />

LBN 222-99 Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99, Ministru kabineta 21.12.2004. <strong>noteikumi</strong> Nr.1035<br />

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli <strong>un</strong><br />

būves”<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 6


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

LBN 211-98 Latvijas būvnormatīvs LBN 211-98, Ministru kabineta 20.10.1998. <strong>noteikumi</strong> Nr.409<br />

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-98 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu<br />

dzīvojamie nami"”<br />

LBN 242-02 Latvijas būvnormatīvs LBN 242-02 Ministru kabineta 29.10.2002 <strong>noteikumi</strong> Nr. 485.<br />

“Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 “Gāzes sadales <strong>un</strong> lietotāju ārējie tīkli”<br />

MKN Nr.496 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija <strong>noteikumi</strong> Nr.496 „Nekustamā īpašuma<br />

lietošanas mērķu klasifikācija <strong>un</strong> nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas <strong>un</strong><br />

maiņas kārtība“<br />

MKN Nr.235 Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa <strong>noteikumi</strong> Nr.235 „Dzeramā ūdens<br />

obligātās nekaitīguma <strong>un</strong> kvalitātes prasības, monitoringa <strong>un</strong> kontroles kārtība”<br />

MKN Nr.82 Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra <strong>noteikumi</strong> Nr.82 „Ug<strong>un</strong>sdrošības <strong>noteikumi</strong>”<br />

MKN Nr.1069 Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra <strong>noteikumi</strong> Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo<br />

inženierkom<strong>un</strong>ikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos <strong>un</strong> lauku teritorijās”<br />

MKN Nr. 598 Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija <strong>noteikumi</strong> Nr. 598 „Noteikumi par akustiskā<br />

trokšņa normatīviem dzīvojamo <strong>un</strong> publisko ēku telpās”<br />

MKN Nr.384 Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta <strong>noteikumi</strong> Nr.384 „Adresācijas <strong>noteikumi</strong>”<br />

MKN Nr.142 Ministru kabineta 2006.gada 17.februāra <strong>noteikumi</strong>em Nr.142 „Noteikumi par<br />

nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”<br />

MKN Nr.43 Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra. <strong>noteikumi</strong> Nr.43 ”Aizsargjoslu ap ūdens<br />

ņemšanas vietām noteikšanas metodika”<br />

MKN Nr.619 Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija <strong>noteikumi</strong> Nr.619 „Kārtība, kādā<br />

lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu<br />

zemi <strong>un</strong> izsniedz zemes transformācijas atļaujas”<br />

MKN Nr.883 Ministru kabineta 2004.gada 19. oktobra <strong>noteikumi</strong> Nr. 833 “Vietējās pašvaldības<br />

teritorijas plānošanas <strong>noteikumi</strong>”<br />

LAPK Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, LR likums, pieņemts 1984.gada 12.jūlijā.<br />

MKN Nr.331 Ministru kabineta 2007.gada 22.maija <strong>noteikumi</strong> Nr.331 „Paredzētās būves<br />

publiskās apspriešanas kārtība”<br />

MKN Nr.779 Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra <strong>noteikumi</strong> Nr.779„Derīgo izrakteņu<br />

ieguves kārtība”<br />

MKN Nr.45 Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra <strong>noteikumi</strong> Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas,<br />

aizsardzības <strong>un</strong> apsaimniekošanas <strong>noteikumi</strong>”<br />

MKN Nr.406 Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija <strong>noteikumi</strong> Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu<br />

aizsargjoslu noteikšanas metodika”<br />

AS<br />

akciju sabiedrība<br />

EM<br />

Ekonomikas ministrija<br />

EPL<br />

elektro pārvades līnijas<br />

NĪLM<br />

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi<br />

LAD LRLP ZŪRD Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas lauksaimniecības pārvaldes<br />

Zemes <strong>un</strong> ūdens resursu daļa<br />

LR<br />

Latvijas Republika<br />

LVS<br />

Latvijas Valsts standarts<br />

LVĢMA<br />

Valsts aģentūra Latvijas vides ģeoloģijas <strong>un</strong> metroloģijas aģentūra<br />

MK<br />

Ministru Kabinets<br />

MKN<br />

LR Ministru Kabineta <strong>noteikumi</strong><br />

RAPLM<br />

Reģionālās attīstības <strong>un</strong> pašvaldību lietu ministrija<br />

LRVP<br />

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde<br />

SVA<br />

Valsts aģentūra Sabiedrības veselības aģentūra<br />

VUGD<br />

Valsts ug<strong>un</strong>sdzēsības <strong>un</strong> glābšanas dienests<br />

VA<br />

Valsts aģentūra<br />

VAS<br />

Valsts akciju sabiedrība<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 7


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

d. daļa<br />

CD<br />

datu nesējs, disks<br />

g. gads<br />

eks.<br />

eksemplāri<br />

h<br />

st<strong>un</strong>da<br />

ha<br />

hektāri<br />

Nr.<br />

numurs<br />

m<br />

metri<br />

p. p<strong>un</strong>kts, pants<br />

pag.<br />

<strong>pagasts</strong><br />

raj.<br />

rajons<br />

skat.<br />

skaties<br />

sēj.<br />

sējums<br />

tālr.<br />

tālr<strong>un</strong>is<br />

t. i. tas ir<br />

u.c.<br />

<strong>un</strong> citi<br />

V<br />

volti<br />

7. Ja noskaidrojot pagasta “Noteikumu” prasības, ir radušās kādas neskaidrības vai jautājumi,<br />

nepieciešams griezties <strong>Birzgales</strong> pagasta padomē vai Būvvaldē, Lindes ielā 2, Birzgale, <strong>Birzgales</strong> pag.<br />

Ogres raj.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 8


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

TERMINU UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS<br />

Šajā nodaļā dots “Noteikumos” svarīgāko pielietoto jēdzienu skaidrojums (slīpajā rakstā jēdzienu<br />

definīcijas, kas minētas likumdošanā).<br />

1 Afiša ir dažāda veida īslaicīgi izvietota informācija par izklaides, vēlēšanu <strong>un</strong> citu pasākumu.<br />

2 Aizmugures pagalms- nozīmē zemesgabala daļa starp zemesgabala sāna pagalmiem no zemes gabala<br />

aizmugures robežas līdz jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai.<br />

3 Aka – līdz gr<strong>un</strong>tsūdenim vertikālas šahtas veidā izrakta <strong>un</strong> nostiprināta būve vai speciāli aprīkots<br />

urbums pazemes ūdeņu ņemšanai.<br />

4 Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu ēku <strong>un</strong> būvju kopums. [BL] tādu plānotu, izmantotu vai nodomātu<br />

ēku <strong>un</strong> citu būvju, inženierkom<strong>un</strong>ikāciju <strong>un</strong> teritorijas labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir galvenais<br />

elements.<br />

5 Apbūves blīvums – ir procentos izteikta zemesgabala visu ēku apbūves laukuma summas attiecība pret<br />

zemes gabala (vienības) platību. Apbūves blīvumā tiek papildus ieskaitīta labiekārtojuma platība<br />

(celiņi, kāpnes, piebraucamie ceļi, pagalmi), ja tie ir ierīkoti no vienlaidus ūdensnecaurlaidīgiem<br />

materiāliem (betons, asfalts) <strong>un</strong> labiekārtojuma elementu platības (terases, baseini).<br />

6 Apbūves intensitāte – ir virszemes stāvu kopējās platības procents no zemes vienības platības. Kā<br />

rādītāju lieto kopā ar ēku stāvu skaitu.<br />

7 Apbūves laukums - zemes vienības kopējais apbūves laukums ir visu ēku <strong>un</strong> citu telpisku būvju uz<br />

zemes aizņemto platību summa, kuru mēra pa ēkas ārējo perimetru ieskaitot izvirzītās detaļas. Apbūves<br />

laukumā netiek ieskaitīti labiekārtojuma platība <strong>un</strong> atklātu, nesegtu labiekārtojuma elementu platības<br />

(autostāvvietas, pamatēkas piebraucamie ceļi, pārkares balkoni līdz 1,5m).<br />

8 Apbūves teritorija- teritorija, kas parasti detālplānojumā grafiski noteikta apbūvei – robežai līdz kurai<br />

var celt ēkas <strong>un</strong> būves, apbūves teritoriju gar aizmugures, iekšējo sānu robežām ierobežo apbūves<br />

līnijas, bet ciemos gar ielu būvlaide <strong>un</strong> lauku apvidū apbūves līnija no ceļa nodalījuma joslas malas.<br />

9 Apgūts- izdota būvatļauja.<br />

10 Apstādījumi –visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaudzētas koptas platības, kurās neiegūst augu<br />

produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus <strong>un</strong> citu produkciju.. Apstādījumi ietver parkus, mežaparkus,<br />

mežus, dārzus, skvērus, ielu apstādījumus, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, pagalmu <strong>un</strong> būvju<br />

apstādījumus, mākslīgi veidotas ūdenstilpnes u.c. Apstādījumos ietilpst publiskie apstādījumi <strong>un</strong><br />

privātie apstādījumi. <strong>Teritorijas</strong> daļa vides, ainavas <strong>un</strong> ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai, kā arī atpūtai,<br />

kur neiegūst produkciju <strong>un</strong> var ietvert ar rekreāciju saistītas ēkas <strong>un</strong> citas būves. Apstādījumos ir koki,<br />

krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas, laukumi ar dārza mēbelēm <strong>un</strong> ierīcēm,<br />

celtnes apstādījumu apkopei u.c.<br />

11 Apstādījuma elementi – stādījumi, labiekārtojuma elementi <strong>un</strong> zāliens.<br />

12 Apstāšanās redzamības attālums - attālums, kurā transporta līdzekļa vadītājs spēj apturēt ar atļauto<br />

ātrumu braucošo transportlīdzekli līdz ieraudzītajam objektam, kas atrodas uz brauktuves.<br />

13 Ārējais sānpagalms - nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu.<br />

14 Ārpustelpu uzglabāšana – nozīmē atļauto izmantošanu preču uzglabāšanai brīvā dabā uzglabāšanai<br />

brīvā dabā vai būvju vaļējās platībās, kas nav iekļautas sienās <strong>un</strong> nav autostāvvietas.<br />

15 Ārstniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver veselības aizsardzības <strong>un</strong> medicīnas prakses<br />

nolūkiem domātu iestādi, arī poliklīniku, slimnīcu, ambulanci, doktorātu, ārstu privātpraksi <strong>un</strong> citu<br />

iestādi šādiem <strong>un</strong> līdzīgiem nolūkiem.<br />

16 Atdalīšana- nekustamā īpašuma reāli dabā esošas, zemes vienības ar noteiktu adresi ar vai bez būvēm,<br />

ēkām <strong>un</strong> ietaisēm, atdalīšana kā ja<strong>un</strong>u nekustamo īpašumu, nemainot atļauto teritorijas izmantošanu <strong>un</strong><br />

robežas, nosakot patstāvīgu adresi, precizējot NĪLM <strong>un</strong> aprobežojumus.<br />

17 Atkritumi - jebkurš priekšmets vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests<br />

atbrīvoties.<br />

18 Atkritumu apsaimniekošana - atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana <strong>un</strong><br />

sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu<br />

sadedzināšana) <strong>un</strong> apglabāšana, šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana<br />

<strong>un</strong> pārstrādes objektu uzturēšana <strong>un</strong> aprūpe pēc objektu slēgšanas.<br />

19 Atļautā izmantošana – teritorijas plānojumā atļautie apbūves nosacījumi konkrētai teritorijai vai<br />

zemes gabalam. <strong>Teritorijas</strong> plānojuma līmenī nosaka teritorijas izmantošanas veidus, kas atšķiras ar<br />

nodomātās, plānotās vai esošās zemes <strong>un</strong> būves, arī ēkas vai tās daļas pamat <strong>un</strong> papildizmantošanu, kā<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 9


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

arī noteikto palīgizmantošanu. Izmantošana, kas atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam, ir atļautā<br />

izmantošana, bet kas neatbilst – aizliegtā izmantošana.<br />

20 Automašīnas novietošana - visi automašīnas novietošanas veidi to lietošanas laikā, neatkarīgi no<br />

novietošanas ilguma <strong>un</strong> citiem apstākļiem, izņemot novietošanu apkopei <strong>un</strong> remontam.<br />

21 Auto novietne – automašīnu novietošanas vieta. Ir četru veidu auto novietnes:<br />

21.1.Atklāta autostāvvieta ir automašīnu novietnes vieta, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā <strong>un</strong> kas ir nodalīta<br />

(nožogota) automašīnu novietošanai uz laiku.<br />

21.2.Slēgta autostāvvieta ir automašīnu novietnes vieta, kas ir iekļauta ēkā vai tās daļā automašīnu<br />

novietošanai uz laiku, bet nav garāža.<br />

21.3.Garāža -automašīnu novietnes būve vai tās daļa, kas saskaņā ar būvprojektu ir paredzēta auto novietnei<br />

<strong>un</strong> ir iekļauta ēkā vai tās daļā pastāvīgai automašīnas vai automašīnu novietošanai. Garāža var būt<br />

privātai vai publiskai izmantošanai..<br />

22 Autobusu pieturvieta nozīmē izmantošanu, kas ietver būves autobusu satiksmes apkalpes dienesta <strong>un</strong><br />

pasažieru vajadzībām, kā arī pastāvīgu pieturas vietu autobusiem <strong>un</strong> to īslaicīgu novietošanu.<br />

23 Autostāvvieta ir automašīnu novietošanas veids <strong>un</strong> nozīmē izmantošanu, kas ietver vienas vai vairāku<br />

automašīnu novietošanu uz laiku, arī stāvvietas, piebraucamos ceļus <strong>un</strong> vertikālās kom<strong>un</strong>ikācijas.<br />

24 Augsne - virsējais irdenais zemes slānis, kas veidojies atmosfēras <strong>un</strong> bioloģisko faktoru ietekmē <strong>un</strong><br />

kam piemīt dabiska auglība.<br />

25 Avārijas koks — koks ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem, - iztrupējis, saplaisājis, aizlūzis,<br />

nolūzis, daļēji sasvēries ar paceltu sakņu sistēmu vai pilnīgi izgāzies koka vecuma vai dabas apstākļu<br />

rezultātā.<br />

26 Bēniņi ir neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām <strong>un</strong> augšējā stāva<br />

pārsegumu.<br />

27 Bīstamie atkritumi - atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus<br />

cilvēku dzīvībai <strong>un</strong> veselībai, videi, kā arī personu mantai, <strong>un</strong> kuri atbilst atkritumu klasifikatorā<br />

noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.<br />

28 Bloķētas ēkas ir ēkas, katra uz sava zemes vienības <strong>un</strong> ēkām var nebūt vienota arhitektūra. Ja<strong>un</strong>as<br />

būvniecības gadījumā parāda detālplānojumā, ka bloķēšana atļauta <strong>un</strong> nosaka apgrūtinājumu.<br />

29 Brauktuve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.<br />

30 Brīvā teritorija – zemesgabala neapbūvētā platība, kurā neietilpst autostāvvietu, piebraucamo ceļu,<br />

baseinu platības. To raksturo ar brīvās teritorijas platības procents no zemesgabala stāvu platības,<br />

parasti ietver apstādījumus.<br />

31 Būtisks piesārņojums – valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas maksimāla<br />

koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, ko aizliegts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā.<br />

32 Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta f<strong>un</strong>kcija [BL]; –<br />

arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, pazemes vai zemūdens darinājums, to kopums, kā<br />

arī attiecīgās ar tām saistītās tehniskās iekārtas.<br />

33 Būvlaide –zemesgabalam noteikta līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas, kaimiņu zemes<br />

gabalu robežas, aizsargjoslas līdz apbūvei (ielas pusē parasti paralēli sarkanai līnijai, no kaimiņu<br />

zemes gabalu robežas 4m saskaņā ar CL. Būvlaides var būt –apvienotas, brīvas, iedibinātas vai<br />

piesaistīts.<br />

34 Ciems- apdzīvota vieta pagastā.<br />

35 Ceļa <strong>un</strong> ielas fronte - ainavas, apbūves <strong>un</strong> labiekārtojuma daļa, kura vērsta pret ceļu vai ielu.<br />

36 Ceļa servitūts – ir īpašuma tiesību aprobežojums konkrētā zemes gabala daļā par labu kādai noteiktai<br />

personai vai noteiktam zemesgabalam, piešķirot tiesības minēto zemesgabala daļu izmantot kā gājēju<br />

vai braucamo ceļu. Servitūtam ir juridisks spēks, ja tas nostiprināts Zemesgrāmatā.<br />

37 Cokolstāvs – ēkas pus pagrabstāvs vai tā daļa, kas attiecībā pret planēto zemes līmeni iedziļināts zemē<br />

ne vairāk par pusi.<br />

38 Dabas pamatnes teritorijas - kopējs nosaukums mežu, parku, skvēru, upju atteku, pļavu, purvu <strong>un</strong><br />

upju, citu ūdenstilpju <strong>un</strong> pārmitrām teritorijām, kur izbūvēm ir pakārtota nozīme.<br />

39 Dabas resursi - dabas daļas, to skaitā zeme, augsne, zemes dzīles, gaiss, ūdens, flora <strong>un</strong> fa<strong>un</strong>a, kurām<br />

ir ekonomiska, sociāla, zinātniska vai kultūras vērtība.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 10


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

40 Darījumu objekts nozīmē komercizmantošanu, kas ietver banku, apdrošināšanas sabiedrību, viesnīcu,<br />

biroju, moteli, kantori, gadatirgu, izstāžu, kongresu <strong>un</strong> konferenču centru, kā arī citu komerciāla<br />

rakstura iestādi, bet neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību.<br />

41 Daudzdzīvokļu māja - 3 stāvu (neskaitot pagrabu) dzīvojamā māja vai tās daļa, kas plānota, izmantota<br />

vai nodomāta dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no zemes līmeņa, <strong>un</strong>, kur iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot<br />

priekštelpas, kāpnes, palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, <strong>un</strong> pagalmus.<br />

42 Degvielas uzpildes stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver degvielas (arī gāzes), eļļas <strong>un</strong> smērvielu<br />

pārdošanu, kā arī tirdzniecības <strong>un</strong> pakalpojumu objektu automašīnu mazgāšanu kā palīgizmantošana.<br />

Degvielas stacijas izvietošanas iespēju ielas sarkanajās līnijās vai ceļa piederības joslā, pamato ar<br />

detālplānojumu.<br />

43 Detālplānojums– pagasta teritorijas plānojums, kas detalizē teritorijas plānojumu, nosakot robežas <strong>un</strong><br />

prasības katrai parcelei vai zemesgabalam.<br />

44 Derīgo izrakteņu ieguve — darbu komplekss derīgo izrakteņu iegūšanai atradnē.<br />

45 Dvīņu māja - divas bloķētas ģimeņu dzīvojamās mājas, katra uz sava zemesgabala.<br />

46 Dzīvoklis kā palīgizmantošana - ēka vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta kā atsevišķa<br />

norobežota dzīvojamā platība, kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves <strong>un</strong> palīgtelpām ēkā uz<br />

zemesgabala, kur dzīvojamā māja nav galvenais atļautais zemes izmantošanas veids. Parasti īres vai<br />

dienesta dzīvoklis, retāk īpašnieka dzīvoklis.<br />

47 Ēka - atsevišķs arhitektonisks, konstruktīvs vai tehnisks virszemes, arī daļēji pazemes darinājums.<br />

48 Ēkas augstums – ir attālums no ietves virsmas vai zemes virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū<br />

ielas pusē līdz tai augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, mansarda jumtam,<br />

kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvāks par 45°), kas aiztur gaismas plūsmu leņķī. Pagalma ēkas<br />

augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa.<br />

49 Galvenā (pamatbūve) būve – nozīmē būvi, parasti ēku, kas plānota izmantota vai nodomāta<br />

pamatizmantošanai uz zemes vienības.<br />

50 Ģimenes dārziņš – teritorija, kur uz nomas līgumā noteiktu termiņu atļauta sakņu dārza ierīkošana<br />

ģimenes vajadzībām ar pagaidu būvi - inventāra noliktava ne lielāku kā 15m² (pēc tipveida projekta) <strong>un</strong><br />

siltumnīca ne lielāka kā 25².<br />

51 Ģimenes māja – apbūves veids, kas ietver sevī dzīvojamo māju (pārsvarā vienai ģimenei) ar vai bez<br />

saimniecības ēkām <strong>un</strong> būvēm. Māju būvē par personīgiem līdzekļiem. Māja var būt ar vai bez<br />

saimniecības ēkām. Māju veido tās izmantošanu nodrošinošās inženierbūves īpašuma robežās <strong>un</strong> posmi<br />

līdz pieslēgumam pašvaldības vai kopīgo kom<strong>un</strong>ikāciju tīkliem. Ģimenes mājai sinonīms savrupmāja.<br />

52 Grāvis - mākslīgs, garš padziļinājums zemes virsmā virsūdens uztveršanai <strong>un</strong> novadīšanai, iekļaujoties<br />

vienotā noteces sistēmā.<br />

53 Gr<strong>un</strong>tsgabals - juridiski noteikta teritorija konkrētam zemes izmantotājam vai īpašniekam.<br />

54 Iebrauktuve (nobrauktuve) - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transporta<br />

piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai.<br />

55 Iedibināta būvlaide - esošās apbūves fasādes frontes veidota līnija gar ielu viena kvartāla robežās.<br />

56 Iela – atklāta publiska ārtelpa transporta <strong>un</strong> gājēju satiksmei paredzēta teritorija, kas plānā fiksēta ar<br />

sarkanajām līnijām <strong>un</strong> ģeodēziski nostiprināta pagasta vai apdzīvotas vietas teritorijas plānojumā <strong>un</strong>,<br />

izņemot gājēju ielas, tā ir aprīkota ar ietvi, kura nodalīta no transporta kustībai paredzētās daļas [RRP]<br />

Ielas kalpo. ciemu <strong>un</strong> to apkārtnes apkalpošanai <strong>un</strong> vietējās satiksmes pievadīšanai valsts <strong>un</strong><br />

pašvaldības ceļiem. Iela veido vienotu nekustamo īpašumu. Ielas robežās var būt arī apstādījumi.<br />

57 Ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem.<br />

58 Insolācija -izsauļojuma rādītājs, kas norāda iekštelpu izsauļojuma ilgumu. Normatīvo izsauļojuma<br />

ilgumu nosaka attiecīgie būvnormatīvi.<br />

59 Inženierkom<strong>un</strong>ikācijas – ierīce, aprīkojums vai ierīču <strong>un</strong> aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves <strong>un</strong><br />

ēku apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem, <strong>un</strong> citiem resursiem. (BL] <strong>un</strong> notekūdeņu<br />

novadīšanai.<br />

60 Inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju attīstības shēma – teritorijas plānojums vai detālplānojums, kas<br />

nosaka transporta <strong>un</strong> inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju tīkla <strong>un</strong> objektu attīstību.<br />

61 Inženierkom<strong>un</strong>ikāciju objekts - zeme, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta valsts<br />

vai pagasta inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) objektu, arī elektroapakšstacijas, katlumājas,<br />

gāzes sadales stacijas, automātiskās telefonu stacijas, kanalizācijas <strong>un</strong> lietus notekūdeņu attīrīšanas<br />

iekārtas, dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas objektu izvietošanai.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 11


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

62 Izbūve - kopīgs nosaukums plānotai, izmantotai vai nodomātai visu veidu teritorijas izmantošanai <strong>un</strong><br />

attīstības pasākumiem: apbūvei, labiekārtojumam <strong>un</strong> ainavu veidošanai.<br />

63 Izkārtne ir juridisko vai fizisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par šo personu<br />

veikto uzņēmējdarbību, par iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu, darba laiku,<br />

pārdodamās produkcijas sortimentu <strong>un</strong> citiem uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamiem<br />

informatīviem datiem, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas<br />

uzņēmējdarbības veikšanas vietas.<br />

64 Izkārtnes izvietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder attiecīgā izkārtne vai kura vēlas<br />

izvietot izkārtni <strong>un</strong> ir atbildīga par konkrētās izkārtnes praktisko izvietošanu.<br />

65 Ja<strong>un</strong>būve - būve, ko būvē būvlaukumā, kā arī ja<strong>un</strong>i inženiertehniskās apgādes tīkli <strong>un</strong> citas būves,<br />

kurai ir būvatļauja.<br />

66 Jumta izbūve - telpas zem jumta, virs ēkas augšējā stāva pārseguma.<br />

67 Kapsēta – zeme, kas plānota, izmantota vai nodomāta mirušo apbedīšanai <strong>un</strong> ar to saistītiem<br />

pasākumiem <strong>un</strong> var ietvert arī ēkas <strong>un</strong> citas būves šo f<strong>un</strong>kciju realizēšanai.<br />

68 Karjers - derīgo izrakteņu (kūdras, grants, smilts, u. c.) ieguves vieta ar atklāto paņēmienu.<br />

69 Kempings – tūristu naktsmītnes <strong>un</strong> uzturēšanās veids - mājiņu, telšu, treileru <strong>un</strong> automašīnu<br />

izvietošanas vieta ar to apkalpojošām būvēm saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem<br />

70 Kokaudzētava- zeme, būve vai tās daļa, kas plānota vai izmantota vai nodomāta augļu koku, ogu<br />

krūmu, dekoratīvo augu, meža koku stādu materiālu stādīšanai <strong>un</strong> audzēšanai.<br />

71 Komerciāls objekts nozīmē komercizmantošanu, kas ietver banku, veikalu, apdrošināšanas sabiedrību,<br />

viesnīcu, biroju, moteli, kantori, gadatirgu, izstāžu, kongresu <strong>un</strong> konferenču centru, kā arī citu<br />

komerciāla rakstura iestādi, bet neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību.<br />

72 Konservācija – pasākumu komplekss, kas aizsargā objektu no tālākas bojāšanās. Nodrošina tā<br />

konstrukciju <strong>un</strong> dekoratīvo elementu nostiprināšanu <strong>un</strong> aizsardzību. Īpaši pielietojams arhitektūras<br />

pieminekļos.<br />

73 Krūmi — kokaugi, kuru zarošanās notiek pie zemes vai zemē. Krūmiem nav izteikta centrālā stumbra.<br />

74 Koka sakņu sistēmas rajons —koka vainaga diametra horizontālā projekcija uz zemes virsmas.<br />

75 Kultūras iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver kultūras centru, teātri, cirku, kinoteātri, koncertzāli,<br />

muzeju, izstāžu zāli, bibliotēku, mēdiju centru vai līdzīgu iestādi.<br />

76 Kore- jumtu plakņu sadures vietas šķautnes, ko veido līnijas. Kores līnija var būt viena vienā augstumā<br />

vai slīpa, vai līnijas var būt vairākas, plakņu sadure var būt p<strong>un</strong>kts – smaile. Ēkas augstumu mēra līdz<br />

kores augstākam p<strong>un</strong>ktam.<br />

77 Ķīmiskie produkti - ķīmisko vielu maisījumi vai šķīdumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām.<br />

78 Laukums kā apbūves <strong>un</strong> izmantošanas teritorija - zeme <strong>un</strong> būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota<br />

vai nodomāta līdzīgiem sabiedriskiem nolūkiem kā iela. Laukums ietver teritoriju, ko iezīmē sarkanās<br />

līnijas.<br />

79 Lauksaimnieciska lietošana – zemes apstrāde, lai ražotu pārtikas produktus, bet neietver lopkopības<br />

fermu.<br />

80 Lecekts- iedziļināta dobe ar koka vai betona apmali ne augstāku par 0,5m no apkārtējās zemes virsmas<br />

<strong>un</strong> noņemamiem caurspīdīga materiāla pārsegiem.<br />

81 Mazstāvu daudzdzīvokļu māja- daudzdzīvokļu nams ar ne vairāk par trim stāviem (neskaitot pagrabu)<br />

dzīvojamā māja vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no zemes<br />

līmeņa, <strong>un</strong>, kur iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes, palīgtelpas, kas neatrodas<br />

dzīvoklī, <strong>un</strong> pagalmus.<br />

82 Mazās arhitektūras formas – labiekārtojuma elementi ainavas papildināšanai, vizuālai informācijai,<br />

atpūtas <strong>un</strong> vides kārtības f<strong>un</strong>kcijas nodrošināšanai atklātā telpā (galdi, soli, atkritumu urnas, nojumes,<br />

pergolas, stendi, apgaismes ķermeņi pārvietojami augu trauki, lapenes, kāpnes, atbalsta sienas,<br />

strūklakas, pieminekļi <strong>un</strong> dekoratīvas formas, laipas <strong>un</strong> nožogojumi, rotaļu rīki)<br />

83 Mežaparks - paliela, vienota, cilvēku izmainīta meža teritorija, kuru intensīvi izmanto dažādiem<br />

atpūtas veidiem, kurai nepieciešama mākslīga dabiskās vides uzturēšana <strong>un</strong> augsts labiekārtojuma<br />

līmenis, vienlaikus saglabājot mežu vizuālo dabiskumu.<br />

84 Meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie<br />

<strong>un</strong> tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi <strong>un</strong> lauces. [Meža likums]<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 12


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

85 Meža zemes transformācija - procesuāla darbība, lai mainītu zemes sākotnējo lietošanas veidu <strong>un</strong><br />

atlīdzinātu par dabiskās meža vides iznīcināšanu. Atļauju meža zemes transformācijai izsniedz Valsts<br />

meža dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.<br />

86 Mežs –ir ekosistēma visās tā attīstības stadijās, <strong>un</strong> tajā dominē koki, kuru augstums konkrētajā vietā<br />

var sasniegt vismaz septiņus metrus <strong>un</strong> kuru pašreizējā vai potenciālā vainagu projekcija ir vismaz 20<br />

procenti mežaudzes aizņemtās platības [Meža likums].<br />

-dabiski veidojusies, galvenokārt ar kokaugiem apaugusi teritorija, kurā pašatja<strong>un</strong>ošanās procesi notiek<br />

dabiski, ar kokiem apaugusi liela zemes teritorija (ne mazāka kā 0,1 ha).<br />

87 Namīpašums – uz zemes gabala uzceltas ēkas <strong>un</strong> būves.<br />

88 Nebūtisks piesārņojums - piesārņojuma līmenis nepārsniedz gaisa, ūdens <strong>un</strong> augsnes spēju to absorbēt<br />

<strong>un</strong> pārstrādāt.<br />

89 Nekustamo īpašumu īpašnieki - zemes gabalu <strong>un</strong> ēku <strong>un</strong> būvju īpašnieki.<br />

90 Nekustamo īpašumu lietotāji - zemes gabalu <strong>un</strong> ēku <strong>un</strong> būvju lietotāji- īrnieki, nomnieki, kuriem ir<br />

juridiski noformēts līgums par lietošanas tiesībām- arī būvtiesībām.<br />

91 Noliktava nozīmē izmantošanu, kas ietver materiālu, vielu, lietu <strong>un</strong> preču uzkrāšanu, glabāšanu <strong>un</strong><br />

saglabāšanu (saldēšanu).<br />

92 Nokaltis koks — koks, kurš pilnībā zaudējis augtspēju.<br />

93 Pagaidu būve – būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta nodošanas<br />

ekspluatācijā. (VBN) zeme <strong>un</strong> būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta pagaidu<br />

statusam- izmantošanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku kā normatīvais būvniecības laiks, nojaukšana<br />

netiek kompensēta, būvkonstrukcijas atbilst pagaidu ēkas statusam.<br />

94 Pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums.<br />

95 Pagalma apstādījumi – daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju atpūtai izmantojami <strong>un</strong>/vai ārtelpas estētiskās<br />

<strong>un</strong> ekoloģiskās vērtības paaugstināšanas nolūkos izveidoti <strong>un</strong> labiekārtoti apstādījumi vai atsevišķi<br />

apstādījumu elementi daudzstāvu apbūves pagalmos.<br />

96 Pagrabs - brīvstāvoša būve vai zem ēkas vai citas būves 1. stāva izvietota telpa vai telpu kopums<br />

pagrabstāvā.<br />

97 Pagrabstāvs - zem ēkas vai citas būves 1 stāva izveidota telpa vai telpu kopums, kuras attiecībā pret<br />

planēto zemes līmeni ir iedziļinātas vairāk par pusi to augstuma.<br />

98 Pakalpojumu objekts – zeme, ēka <strong>un</strong> cita būve vai tās daļa, kas izmantota vai plānota pakalpojumu<br />

pirkšanai vai pārdošanai patērētājam vai banku, viesnīcu, restorānu, kafejnīcu, veikalu kā<br />

palīgizmantošanu, kā arī sadzīves <strong>un</strong> citu pakalpojumu nodrošināšanai, bet nenozīmē minēto kā<br />

palīgizmantošanu <strong>un</strong> neietver nekādu ražošanu, vairumtirdzniecību <strong>un</strong> lielveikalu.<br />

99 Paliene- upei vai ezeram piegulošā platība, kas periodiski vai patstāvīgi plūdu laikā pārplūst.<br />

100 Palīgizmantošana - atļautā izmantošana, kas papildina vai veicina primāro izmantošanu <strong>un</strong> izvietota<br />

tajā pašā zemesgabalā kur galvenā izmantošana.<br />

101 Papildizmantošana - atļautā izmantošana, kas nodrošina primārās izmantošanas f<strong>un</strong>kcionalitāti <strong>un</strong><br />

apkalpi, detālplānojumā (parasti dzīvojamā apbūvē – bērnudārzs, skola, veikals <strong>un</strong> pakalpojuma objekts<br />

vietējai nozīmei) izvieto atsevišķos zemes gabalos, ievērojot minimālā zemes gabala nosacījumus<br />

izmantošanas teritorijai, kurā tas atrodas.<br />

102 Patvaļīga būvniecība – būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam<br />

būvprojektam. (BL) Izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus<br />

103 Parcele - detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā noteikta zemesgabala daļa, kas nav ierakstīta<br />

zemesgrāmatā.<br />

104 Parks - dabiskas <strong>un</strong>/vai cilvēku veidotas teritorijas, kuras veido dabas elementu, ēku <strong>un</strong> citu būvju <strong>un</strong><br />

mazo arhitektūras formu daudzveidība, kurām ir liela estētiska, sanitāri higiēniska <strong>un</strong> rekreācijas<br />

nozīme <strong>un</strong> kuru uzturēšanai nepieciešams augsts labiekārtojuma līmenis, mākslīga audžu kopšana <strong>un</strong><br />

atja<strong>un</strong>ošana.<br />

105 Pārvaldes iestāde. zeme, ēka <strong>un</strong> cita būve, kas izmantota vai plānota nekomerciāliem nolūkiem <strong>un</strong><br />

ietver valsts vai pašvaldības pārvaldes, militāro <strong>un</strong> sabiedrisko organizāciju, biedrību, policijas,<br />

ug<strong>un</strong>sdzēsības <strong>un</strong> pasta iestādes.<br />

106 Pašvaldības ceļš – ceļš, kas nodrošina transporta <strong>un</strong> gājēju sakarus starp pašvaldības teritorijas daļām,<br />

arī starp blīvi apdzīvotām vietām, kā arī nodrošina izeju uz valsts autoceļiem. Pašvaldības ceļš ietver<br />

teritoriju ceļa zemes nodalījuma joslas platumā, bet neietver krustojumus ar valsts autoceļiem.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 13


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

107 Peldvieta- vieta pie atklāta virszemes ūdensobjekta, kas tiek izmantota peldēšanai, atpūtai vai sportam.<br />

Par tās izmantošanu atbildīgs zemes vienības īpašnieks.<br />

108 Piebraucamais ceļš - jebkādas apbūves <strong>un</strong> izmantošanas teritorijas daļa piekļūšanai pie atsevišķa reāli<br />

dabā esoša nekustamā īpašuma zemesgabala vai atsevišķiem objektiem, arī servitūts vai apgrūtinājums<br />

citiem nekustamiem īpašumiem, kas reģistrēts Zemesgrāmatā.<br />

109 Piegulošā teritorija - teritorija, kura robežojas ar attiecīgo īpašumu.<br />

110 Pilns stāvu skaits - ēkas <strong>un</strong> citas būves visu virszemes stāvu skaits, kuram pieskaita:<br />

stāvu, ja tā griesti atrodas vairāk par 1,25 m virs zemes līmeņa pie ēkas galvenās ielas fasādes;<br />

jumta izbūvi, ja tās platība ar augstumu 2,50 m vai lielāku aizņem ir vairāk par 66% no ēkas pirmā<br />

stāva platības.<br />

111 Pirmsskolas bērnu iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver mazbērnu novietni, bērnu dārzu vai citu<br />

specializētu iestādi bērniem, bet neietver privātu mājas bērnudārzu <strong>un</strong> draudzes bērnudārzu.<br />

112 Priekšpagalms (priekšdārzs)- zemesgabala daļa visā tā platumā no zemesgabala frontes (sarkanās<br />

līnijas) līdz jebkurai galvenās ēkas galvenās fasādes sienai.<br />

113 Privātie apstādījumi — apstādījumu teritorija uz privātā īpašumā esošas zemes.<br />

114 Publiska apspriešana - sabiedrības iespēju nodrošināšana aizstāvēt savas tiesības <strong>un</strong> izteikt<br />

atsauksmes, bet pašvaldībai no tām izdarīt secinājumus <strong>un</strong> reglamentē likumdošana.<br />

115 Publiskie apstādījumi — apstādījumu teritorija uz pagasta vai valsts īpašumā esošas zemes.<br />

116 Publiska vieta - ceļi, ielas, gājēju zonas, laukumi, gaiteņi, parki <strong>un</strong> citas speciāli iekārtotas brīvdabas<br />

atpūtas vietas, kā arī neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme <strong>un</strong> ēkas.<br />

117 Reliģiska iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver jebkādas reliģiskas kopienas darbību: kulta ēku, kulta<br />

vietu, reliģiskas izglītības iestādi vai draudzes bērnudārzu, u.c..<br />

118 Rindu māja nozīmē izmantošanu, kas ietver vertikāli trīs <strong>un</strong> vairākos dzīvokļos, ēku nodalījumos<br />

sadalītu ēku uz kopīgas vai katru uz savas zemes vienības ar neatkarīgām izejām uz priekšpagalma -<br />

<strong>un</strong>/vai aizmugures pagalmiem, kas piekļaujas katra dzīvokļa priekš - <strong>un</strong> aizmugures sienām. Ēkas<br />

savstarpēji bloķējas ar sānu sienām. Ja vairāk kā trīs bloķētas rindu ēkas – dzīvokļi atrodas uz kopīga<br />

zemes gabala tām piemēro to pašu minimālo zemes vienības lielumu. Ja kāds no rādītājiem neatbilst<br />

rindu ēku nosacījumiem, tad šāda ēka uzskatāma par mazstāvu daudzdzīvokļu ēku.<br />

119 Sabiedriski nozīmīga būve - kur paredzēta darbība var būtiski ietekmēt blakus esošo zemes vienību<br />

vērtību <strong>un</strong> tai nepieciešama būvniecības ieceres publiska apspriešana, ja to nosaka<br />

120 Sabiedriski nozīmīga būve - kur paredzēta darbība var būtiski ietekmēt blakus esošo zemes vienību<br />

vērtību <strong>un</strong> tai nepieciešama būvniecības ieceres publiska apspriešana, ja to nosaka BPTIAN <strong>un</strong><br />

detālplānojums. Sabiedriski nozīmīgas būves ir publiskas ēkas, kurās vienlaicīgi uzturas vairāk kā 200<br />

darbinieki vai apmeklētāji, atpūtas <strong>un</strong> kulta objekti, ražošanas būves, kurām nepieciešama B kategorijas<br />

atļauja darbam ar piesārņojošām vielām, ja tas nav norādīts detālplānojumā, ceļš <strong>un</strong> tilts, kas garāki par<br />

100m, torņi <strong>un</strong> antenas, kas tiek novietoti tuvāk par 500m no dzīvojamām mājām.<br />

121 Sadalīšana - nekustamā īpašuma reāli dabā esošas atdalītas zemes vienības ar noteiktu adresi ar vai bez<br />

būvēm, ēkām <strong>un</strong> ietaisēm sadalīšana ja<strong>un</strong>os nekustamos īpašumos saskaņā ar atļauto teritorijas<br />

izmantošanu <strong>un</strong> tai noteikto minimālo zemes vienības platību. Sadale notiek, izstrādājot<br />

detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus.<br />

122 Saimniecības ēka - palīgizmantošanas būve, kas var ietvert vienu vai vairākas garāžu, nojumi<br />

automašīnu novietošanai, pirts, pagrabs, darbnīcu, siltumnīcu, dārza inventāra, materiālu, sadzīves<br />

priekšmetu glabāšanai u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no<br />

galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.<br />

123 Sarkanā līnija –pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ceļa,<br />

ielas vai piebrauktuves (arī inženierkom<strong>un</strong>ikāciju koridoru) apbūvei <strong>un</strong> izmantošanai nepieciešamo<br />

teritoriju <strong>un</strong> apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas. [AL) juridiski noteikta vai<br />

projektēta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta, maģistrāles, ielas, piebrauktuves, laukuma<br />

<strong>un</strong>/vai inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju koridora robeža. Ja sarkanā līnija atdala zemesgabala daļu, tad<br />

pašvaldība ielā iekļauto daļu var atsavināt likumā noteiktajā kārtībā.<br />

124 Savrupmāja - brīvstāvoša vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja uz dabā reāli atdalīta atsevišķa<br />

nekustamā īpašuma zemes gabala ar pagastā noteiktu minimālo zemes gabala platību. Sinonīms<br />

ģimenes mājai.<br />

125 Sānpagalms - zemesgabala daļa no priekšpagalma līdz aizmugures pagalmam <strong>un</strong> no zemesgabala sānu<br />

robežas līdz jebkuras galvenās ēkas sānu fasādes sienai.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 14


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

126 Skatloga vitrīna ir iekšēja telpa 100 cm attālumā (dziļumā) no loga rūts.<br />

127 Skvērs -publiskā ārtelpa, ko veido neliels laukums, ar vai bez apstādījumiem, kas paredzēts galvenokārt<br />

gājējiem <strong>un</strong> to īslaicīgai atpūtai <strong>un</strong> ko neizmanto brauktuvēm.<br />

128 Sludinājumi ir dažāda veida īslaicīgi izvietota informācija: paziņojumi, aicinājumi, uzsaukumi,<br />

reklāmziņojumi u. tml., ko izliek tiem speciāli paredzētās, mākslinieka atļautās vietās.<br />

129 Sociālās aprūpes objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver iedzīvotāju sociālo aprūpi, arī sociālās<br />

aprūpes centru, internātu, pansionātu, invalīdu namu vai citu iestādi šiem vai līdzīgiem nolūkiem.<br />

130 Sporta objekts nozīmē izmantošanu, kas primāri ietver sporta, spēļu <strong>un</strong> fiziskās nodarbības <strong>un</strong> ar to<br />

saistītās sēdvietas skatītājiem, kā arī sporta būves dzīvojamās <strong>un</strong> citās teritorijās, kur tās kalpo kā<br />

palīgizmantošana.<br />

131 Starpgabals - atsevišķi izvietots zemesgabals, kas atdalīts no pamat gabala ar citas personas īpašumā<br />

esošu zemi.<br />

132 Stāvu platība - zemesgabala visas apbūves kopējās platības, izņemot pagrabstāvu, summa. Stāvu<br />

platību mēra pa ēkas ārējo kontūru, ietverot ēkas iekšējās <strong>un</strong> ārējās sienas.<br />

133 Stāvu skaits – ir ēkas visu virszemes stāvu skaits, kas ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā puse (½) no<br />

pagraba augstuma starp pabeigtām griestu <strong>un</strong> grīdas virsmām ir virs ietves vai vidējā pagalma virsmas<br />

līmeņa. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta<br />

izbūves platība ar 2,5m <strong>un</strong> lielāku augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.<br />

134 Tehniskās apkopes stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver satiksmes līdzekļu apkopi <strong>un</strong> labošanu, kā<br />

arī pilnīgu to korpusa, rāmja, motora <strong>un</strong> apriepojuma remontu, krāsošanu, mazgāšanu <strong>un</strong> tīrīšanu, kā arī<br />

eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, aizdedzes sveču, akumulatoru <strong>un</strong> rezerves daļu pārdošanu, neietver auto<br />

kapsētu <strong>un</strong> auto tirdzniecību.<br />

135 Tekne - brauktuves daļa, kas paredzēta ūdens savākšanai <strong>un</strong> novadīšanai.<br />

136 Transporta būves - inženierbūves (tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, t<strong>un</strong>eļi, caurtekas, atbalstsienas<br />

u.c.).<br />

137 Telpas individuālā darba vajadzībām - daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa daļa, kur nodarbojas ar<br />

individuālo darbu <strong>un</strong> kuras platība nav lielāka par 40% no dzīvokļa platības ar individuālā darba<br />

veidiem, kam nav regulāri ikdienas klientu apmeklējumi <strong>un</strong> traucējumi saskaņā ar pastāvošajiem<br />

būvnormatīviem (trokšņi, vibrācija, putekļainība u. c.), apdzīvotās vietās savrupmājas vai saimniecības<br />

ēkas daļa, kur nodarbojas ar individuālo darbu <strong>un</strong> kuras platība nav lielāka par 25% no savrupmājas<br />

ēkas platības.<br />

138 Tirdzniecības <strong>un</strong>/vai pakalpojumu objekts- nozīmē izmantošanu, kas ietver preču pirkšanu <strong>un</strong><br />

pārdošanu tieši patērētājam vai sadzīves <strong>un</strong> citu pakalpojumu nodrošināšanu, arī tirdzniecības centru,<br />

<strong>un</strong>iversālveikalu, tirgu, veikalu, salonu, aptieku, restorānu, bāru, kafejnīcu, pakalpojuma darbnīcu, bet<br />

neietver nekādu ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību <strong>un</strong> lielveikalu (tirdzniecības<br />

platība virs 1000m²).<br />

139 Tūrisms - jebkura veida darbība <strong>un</strong> aktivitāte, kas nodrošina vai ir saistīta ar cilvēku pagaidu (ne īsāku<br />

par 24 st<strong>un</strong>dām <strong>un</strong> ne ilgāku par 1 gadu) ceļojumu ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika<br />

pavadīšanas vai lietišķo darījumu nolūkā, ja tas nav saistīts ar algotu darbu apmeklējuma vietā.<br />

140 Ūdensnoteka- dabiska, regulēta vai ierīkota ūdenstece ūdens aizvadīšanai (ML)<br />

141 Ūdenssaimniecības būves – ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas <strong>un</strong> attīrīšanas būves, kā arī<br />

tehnoloģiskās iekārtas <strong>un</strong> tehniskais aprīkojums, kas nodrošina vai ietekmē to darbību.<br />

142 Ūdenssaimniecības sistēma – ūdenssaimniecības būvju <strong>un</strong> institucionālo vajadzību kopums, kas<br />

nepieciešams ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai konkrētā teritorijā, nodrošinot teritorijas<br />

attīstību, vides aizsardzību <strong>un</strong> ekonomiskās intereses.<br />

143 Ūdenstece - dabīga vai mākslīga (upe, grāvis, strauts) gultne ar plūstošu ūdens straumi, kas rodas kādā<br />

apvidū zemes virsmas slīpuma dēļ.<br />

144 Ūdenstilpe - dabīgs vai mākslīgi izveidots (ezers, dīķis) zemes virsmas pazeminājums - ieplaka, kur<br />

uzkrājas ūdens.<br />

145 Ūdens sporta būve nozīmē izmantošanu, kas ietver vienu vai vairākus ūdens sporta veidus (airēšanu,<br />

vindsērfingu, ūdens slēpošanu, peldēšanu. c.).<br />

146 Vēsturiska ēka ir kapitāla ēka, kas celta laika posmā līdz 1950. g, <strong>un</strong> veido <strong>Birzgales</strong> savdabību <strong>un</strong> tajā<br />

pēc 1950. g nav veiktas kapitālas pārbūves, kas likvidējušas ēkas sākotnējo veidolu <strong>un</strong> plānojumu. Daļa<br />

no vēsturiskajām ēkām ir atzītas par kultūras pieminekļiem.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 15


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

147 Vides aizsardzība – pasākumu kopums vides saglabāšanai <strong>un</strong> dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas<br />

nodrošināšanai.<br />

148 Viensētu puduris (grupa) – apdzīvojuma klasifikācija – lauku viensētu koncentrācijas vieta ārpus<br />

ciemiem bez ciemu teritorijām raksturīgo pakalpojumu objektiem <strong>un</strong> inženierinfrastruktūras ar retinātu<br />

dzīvojamo ēku izvietojumu, tai skaitā Mežaparka tipa saglabājot meža zemi – mežu kā biotopu vismaz<br />

50% -70% no zemes gabala kopējās platības.<br />

149 Vieglās ražošanas uzņēmums nozīmē izmantošanu, kas ietver sastāvdaļu ražošanu vai montēšanu, lai<br />

iegūtu mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai vai pakalpojumiem derīgus gala produktus, <strong>un</strong> jebkuru<br />

preču, vielu vai lietu komplektēšanu <strong>un</strong> iesaiņošanu, izņemot jebkādu darbību, kas rada būtisku<br />

piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie <strong>un</strong> bakterioloģiskie faktori pārsniedz<br />

pieļaujamos higiēnas normatīvus. (izņemot rūpnīcas, kurām nepieciešama A <strong>un</strong> B kategorijas atļauja<br />

darbībai piesārņojošām vielām.)<br />

150 Viesu māja – ar komercdarbību saistīta tūristu naktsmītne izmitināšanai uz laiku <strong>un</strong> ar to saistītās<br />

apkalpošanas <strong>un</strong> f<strong>un</strong>kcionālā būves (pirts, sporta nodarbību telpas <strong>un</strong> atklāti objekti, ēdināšanas,<br />

ražošanu, rekreāciju <strong>un</strong> zivju dīķi, medību dārzi, drošību nodrošinoši objekti u.c.), ko nosaka izstrādājot<br />

detālplānojumu.<br />

151 Vispārīgās ražošanas uzņēmums nozīmē izmantošanu, kas ietver ražošanu, montēšanu, pārstrādāšanu,<br />

remontēšanu, materiālu <strong>un</strong> iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu vai lietu glabāšanu, uzkrāšanu,<br />

komplektēšanu, iesaiņošanu, nosūtīšanu <strong>un</strong> šī darbība var radīt nepieciešamību noteikt aizsargjoslas<br />

(izņemot rūpnīcas, kurām nepieciešama A kategorijas atļauja darbībai ar piesārņojošām vielām.)<br />

152 Vietējas nozīmes iestāde – šo saistošo noteikumu izpratnē zemes, ēkas vai tās daļas izmantošana<br />

galvenokārt tuvākās apkārtnes iedzīvotāju apkalpošanai.<br />

153 Zāliens - apzaļumota platība.<br />

154 Zaļumjoslas- blīvi koku <strong>un</strong> krūmu (vismaz 90%) stādījumi gar ielām <strong>un</strong> ceļiem, platumā, ko nosaka<br />

apbūves <strong>noteikumi</strong>.<br />

155 Zemesgabala fronte – horizontāls attālums starp zemesgabala sānu robežām pret ielu vai ceļu.<br />

156 Zemes vienība (agrāk – gr<strong>un</strong>tsgabals, gabals) juridiski noteikta zemesgrāmatā ierakstīta teritorijas<br />

pamatvienība, atsevišķs dabā esošs zemes gabals.<br />

157 Zemesgabals - zemes vienība, kas norobežota ar pastāvīgiem situācijas elementiem (piemēram, ceļiem,<br />

hidrogrāfijas elementiem, reljefa kontūrām) vai apvidū noteiktām robežām.<br />

158 Zemes gabala dziļums -horizontāls attālums starp zemes gabala priekšējo <strong>un</strong> aizmugures robežu. Kur<br />

šīs robežas nav paralēlas, zemes gabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes<br />

gabala priekšējās robežas <strong>un</strong> zemes gabala aizmugures robežas vidusp<strong>un</strong>ktus. Ja nav zemes gabala<br />

aizmugures robežas, zemes gabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes gabala<br />

priekšējās robežas vidusp<strong>un</strong>ktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemes gabala sānu robežas.<br />

159 Zemes ierīcība - tiesiski, ekonomiski <strong>un</strong> tehniski pasākumi, lai sakārtotu nekustamā īpašuma vai<br />

zemesgabala teritoriju zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai.<br />

160 Zemes ierīcības projekts - atsevišķam nekustamam īpašumam vai zemes vienībai izstrādāts projekts ar<br />

nolūku sadalīt, konsolidēt vai atdalīt ja<strong>un</strong>as zemes vienības. Pašvaldība zemes ierīcības projektam<br />

nosaka darba uzdevumu, saskaņo <strong>un</strong> apstiprina.<br />

161 Zemes konsolidācija - fizisko vai juridisko personu, valsts vai pašvaldības ierosināts īstenots<br />

pasākumu kopums, lai optimizētu zemes izmantošanu ar mērķi to apvienot.<br />

162 Zemes lietošanas veids - zemes platības raksturojums saskaņā ar tās dabiskajām īpašībām <strong>un</strong> zemes<br />

pašreizējo saimniecisko izmantošanu, kas atbilst zemes lietošanas veidu klasifikatoram.<br />

163 Žogs – būve, kas izvietota uz vai gar zemes vienības robežu, pie ielām gar sarkano līniju, pie virszemes<br />

ūdensobjektiem gar tauvas joslu, pie valsts ceļiem saskaņojot ar VAS LVC <strong>un</strong> pašvaldības ceļiem gar<br />

ceļa nodalījuma joslas malu, lai norobežotu īpašumu vai dažādu izmantošanas, ierīkojama drošības<br />

apsvērumu dēļ vai to paredz normatīvie akti.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 16


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

KOPĒJIE TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

1. INFORMĀCIJA PAR ATĻAUTO TERITORIJAS IZMANTOŠANU<br />

1.1. Jebkuru apbūves teritoriju, ievērojot “Noteikumus”, atļauts izmantot ēku <strong>un</strong> citu būvju izvietošanai,<br />

saskaņā ar attiecīgajā teritorijā plānotajām (atļautajām) izmantošanām, kā arī:<br />

1.1.1.publiskās lietošanas apstādījumu ierīkošanai;<br />

1.1.2. inženiertehnisko <strong>un</strong> inženierkom<strong>un</strong>ikāciju apgādes tīklu <strong>un</strong> būvju izvietošanai, ja to paredz<br />

teritorijas plānojums, detālplānojums, inženiertehniskās apgādes shēma vai būvprojekts; parasti<br />

pamatizmantošanas f<strong>un</strong>kcionalitātes nodrošināšanai;<br />

1.1.3. būves vai objekta apkalpes, strādājošo, apmeklētāju <strong>un</strong> iedzīvotāju automašīnu novietošanai, ja<br />

tas nenonāk pretr<strong>un</strong>ā ar vides aizsardzības <strong>un</strong> sanitāri higiēniskajām prasībām;<br />

1.1.4. palīgizmantošanai, kas nav pretr<strong>un</strong>ā ar “Noteikumiem” <strong>un</strong> ir:<br />

a) pakārtota galvenajai (pamatizmantošanai) teritorijas, ēku <strong>un</strong> būvju izmantošanai <strong>un</strong> papildina<br />

to,<br />

b) izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā teritorijas, ēkas vai būves izmantošana;<br />

1.1.5. papildizmantošanai, kas nav pretr<strong>un</strong>ā ar “Noteikumiem” <strong>un</strong> ir:<br />

a) pakārtota pamatizmantošanas ēku <strong>un</strong> būvju izmantošanai <strong>un</strong> papildina tās<br />

f<strong>un</strong>kcionalitāti(parasti dzīvojamā apbūvē – bērnudārzs, skola, veikals <strong>un</strong> pakalpojuma<br />

objekts, finanšu iestāde, ielas <strong>un</strong> inženierkom<strong>un</strong>ikācijas, biroji u.c. vietējas nozīmes,<br />

rūpnieciskai apbūvei – biroju, komerciestādes, tirdzniecības objekti, ielas <strong>un</strong><br />

inženierkom<strong>un</strong>ikācijas, mežu teritorijās – ar rekreāciju saistītas būves u.t.t.),<br />

b) izvietota tajā pašā zemes vienībā, kur pamatizmantošanas ēkas vai būves vai atsevišķā zemes<br />

vienībā,<br />

c) papildizmantošanas īpatsvars nevar būt vairāk kā papildizmantošanas īpatsvars - ne vairāk kā<br />

45% no īpašuma zemes vienības platības, ēku apbūves laukuma <strong>un</strong> kubatūras, kopējā<br />

lietderīgā laukuma, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu platībām,<br />

d) papildizmantošanai, izvietojot tās ēkas <strong>un</strong> būves uz atsevišķa zemes vienības, jāievēro<br />

pamatizmantošanas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošanas minimālā zemes vienības<br />

lieluma platība, būvlaides <strong>un</strong> apbūves augstuma lielumu nosacījum,<br />

f) apbūves teritorijās paredzētās papildizmantošana parasti nosakāma ar detālplānojumu.<br />

2. INFORMĀCIJA PAR AIZLIEGTO TERITORIJAS IZMANTOŠANU<br />

2.1. Netiek atļauta tāda zemes, ēku <strong>un</strong> citu būvju, vai kādas to daļas izmantošana, kas rada būtisku<br />

piesārņojumu, t.i. neatbilst vides aizsardzības <strong>un</strong> vides kvalitātes prasībām, <strong>un</strong> normatīvo aktu<br />

prasībām.<br />

2.2. Nevienā apbūves teritorijā nedrīkst:<br />

2.2.1. izmantot zemi, ēkas <strong>un</strong> citas būves vai kādu to daļu, radot būtisku vides piesārņojumu vai<br />

nenovēršot esošo vides piesārņojumu;<br />

2.2.2. izvietot ēkas <strong>un</strong> būves aizsargjoslās, ko nosaka Aizsargjoslu likums;<br />

2.2.3. veikt būvniecību piesārņotā teritorijā;<br />

2.2.4. novietot, savākt <strong>un</strong> (vai) glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, ja<br />

vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta <strong>un</strong> ierīkota metāllūžņu<br />

savāktuve;<br />

2.2.5. vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus <strong>un</strong> būvgružus, ja vien šim<br />

nolūkam izmantotā teritorija nav ietverta ēkā;<br />

2.2.6. veidot ūdensobjektus ar kubatūru virs 20 000m³, derīgo izrakteņu karjerus būvmateriālu <strong>un</strong><br />

melnzemes iegūšanai, bez derīgo izrakteņu atļaujas;<br />

2.2.7. pielietot šajos “Noteikumos” atļautām izmantošanām (arī palīgizmantošanām) kuģu, kravas<br />

mašīnu, autobusu <strong>un</strong> vagonu korpusus, konteinerus vai to daļas, kā arī citus materiālus, kas<br />

nav paredzēti būvniecībai;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 17


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

2.2.8. izmantot jebkādus ceļojuma treilerus <strong>un</strong> vagoniņus kā pastāvīgas dzīvojamās telpas (arī<br />

ēdamtelpas <strong>un</strong> guļamtelpas), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss;<br />

2.2.9. patvaļīgi būvēt vai novietot gatavus kioskus, nojumes <strong>un</strong> paviljonus.<br />

2.3. Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās<br />

nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. [Civillikums, 1084.p.]<br />

2.4. Nevienam nav tiesības ierīkot uz savas zemes tādas rūpniecības <strong>un</strong> amatniecības iestādes, kas var<br />

apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību <strong>un</strong> cilvēku veselību ar ug<strong>un</strong>s briesmām, troksni, smaku,<br />

pārmērīgiem dūmiem u.t.l. Izšķirt jautājumu par to, vai zināmā gadījumā patiesi pastāv apgrūtinājums<br />

vai apdraudējums, piekrīt tiesai. [Civillikums, 1087.p.]<br />

2.5. Zemes īpašniekiem nav tiesību celt uz tās tādas ietaises, no kuras varēt sagrūt kaimiņiem piederošā<br />

būve vai rasties tai kāds cits bojājums. [Civillikums, 1089.p.]<br />

3. PIEKĻŪŠANAS NOTEIKUMI<br />

3.1. Fiziskās vai juridiskā persona drīkst izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu ikvienā atļautās<br />

izmantošanas teritorijā, ja zemesgabalam, kur nodomāts izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī<br />

būve atrodas, ir nodrošināta piebraukšana, t.i., ja zemesgabals robežojas ar valsts vai pašvaldībai<br />

piederošu autoceļu, ielu, piebraucamo ceļu (piebrauktuvi) vai tam piekļūšanu nodrošina servitūts, kas<br />

reģistrēts Zemesgrāmatā.<br />

3.2. Ceļa servitūts jāreģistrē Zemesgrāmatā par labu konkrētam nekustamam īpašumam pirms būvniecības<br />

pieteikuma iesniegšanas Būvvaldē.<br />

3.3. Apbūves teritorijās ēkām <strong>un</strong> citām būvēm jāparedz piebrauktuves ug<strong>un</strong>sdzēsības <strong>un</strong> glābšanas tehnikai.<br />

To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku <strong>un</strong> citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.<br />

3.4. Jebkurai dzīvojamai telpai, tirdzniecības <strong>un</strong>/vai pakalpojumu objektam, ēkas daļai ar citu f<strong>un</strong>kciju<br />

(papildizmantošanai: dzīvoklim, garāžai, u.c.) ir jānodrošina atsevišķa piekļūšana.<br />

3.5. Piebrauktuvju pieslēgums pie ielu brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk par 50m no krustojuma.<br />

3.6. Piebrauktuvēm <strong>un</strong> caurbrauktuvēm jābūt pieejamām ug<strong>un</strong>sdzēsības <strong>un</strong> glābšanas tehnikai, ievērojot<br />

spēkā esošo normatīvo aktu prasības.<br />

3.7. Piebraucamā ceļa nodalījuma joslas vai laukuma vai ielas sarkano līniju platums, kas nepieciešamas<br />

katram īpašumam, neatkarīgi no, juridiskā statusa (atsevišķis īpašums vai servituts) <strong>un</strong> īpašuma<br />

piederības ir:<br />

3.7.1.vienai dzīvojamai savrupmājai, (viensētai, dvīņu mājas ½ pusei, divdzīvokļu mājai vienā<br />

īpašumā, rindu ēkas vienai daļai) 4,5m platumā,.divām ēkām dzīvojamamām savrupmājām<br />

6m platumā;<br />

3.7.2. ciemos <strong>un</strong> Būvvaldes noteiktos gadījumos 7-18m platumā, visos pārējos gadījumos saskaņā<br />

ar ACL 27.¹p<strong>un</strong>ktu 19m platumā;<br />

3.7.3.kājāmgājēju <strong>un</strong> velosipēdistu piekļūšanai upēm pa vismaz 1,5m platu servitūta taku,<br />

izveidojams no valsts vai pašvaldības ceļa līdz publiskā ūdensobjekta tauvas joslai ik pēc 300m<br />

ciemos <strong>un</strong> 500m lauku apvidū;<br />

3.7.4.pieeju ūdensobjektiem (izņemot vienā īpašumā esošos objektus) nodrošinošie ceļi iezīmējami<br />

detālplānojumos;<br />

3.7.5.iebrauktuvi vai piebraucamo ceļu parādīt detālplānojumā;<br />

3.7.6.iebrauktuvi vai piebraucamo ceļu projektēt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem.<br />

3.8. Piekļūšanu īpašumam vai piebraucamo ceļu visā tā garumā līdz pašvaldības vai valsts ceļam parāda<br />

detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā. Šī piebrauktuve jāuztur kārtībā zemes vienības (-u)<br />

īpašniekam (-iem), kas izmanto piebrauktuvi (ceļu vai ielu).<br />

3.9. Piebrauktuves jāveido pirmkārt no iespējami zemākas kategorijas ceļa.<br />

4. ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANAS, APVIENOŠANAS UN ROBEŽU<br />

PĀRKĀRTOŠANAS NOTEIKUMI<br />

4.1. Ja<strong>un</strong>u zemesgabalu nekustamo īpašumu var veidot (sadalot vai apvienojot) tikai ar <strong>Birzgales</strong> pagasta<br />

padomes lēmumu, pamatojoties uz pagasta teritorijas plānojumu <strong>un</strong> izstrādājot detālplānojumu:<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 18


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4.1.1. neapbūvētā apdzīvotās vietas teritorijā, kurā pagasta teritorijas plānojumā nav pietiekami<br />

detalizēti teritorijas izmantošanas <strong>un</strong> apbūves <strong>noteikumi</strong>;<br />

4.1.2. kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkom<strong>un</strong>ikāciju <strong>un</strong><br />

citu infrastruktūru izbūvi;<br />

4.1.3. ja objektam, saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, ir izsniegts<br />

kompetentās institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma<br />

noslēguma ziņojumu;<br />

4.1.4. ug<strong>un</strong>sbīstamam <strong>un</strong> sprādzienbīstamam objektam, kā arī objektam, kurā lieto, ražo vai glabā<br />

bīstamās ķīmiskās vai radioaktīvās vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus, vai<br />

apsaimnieko bīstamos atkritumus, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju;<br />

4.1.5. teritorijā, kurā paredzēta meža zemes vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes<br />

transformācija par apbūves zemi;<br />

4.1.6. primāri paredzēta apbūvei;<br />

4.1.7. <strong>un</strong> citos gadījumos, kad to paredz <strong>Birzgales</strong> pagasta padomes lēmums.<br />

4.2. Esošus zemes gabalus atdalīt <strong>un</strong> veidot ja<strong>un</strong>us nekustamos īpašumus, nemainot plānoto (atļauto)<br />

teritorijas izmantošanu, var tikai ar <strong>Birzgales</strong> pagasta padomes lēmumu, pamatojoties uz nekustamā<br />

īpašuma zemes ierīcības projektu.<br />

4.3. Atļauts veidot tikai tādu ja<strong>un</strong>u nekustamā īpašuma zemesgabalu vai nekustamo īpašumu:<br />

4.3.1. ceļa vai ielas fronte nav mazāka par 20 m visās apbūves teritorijās <strong>un</strong> dārzkopības<br />

sabiedrības apbūves teritorijās 15m;<br />

4.3.2. kas nerobežojas ar valstij vai pašvaldībai piekrītošu ceļu, ielu vai laukumu, bet ir pieejams<br />

no tiem pa piebraucamo ceļu (piebrauktuvi), kura brauktuves platums ir ne mazāks kā 4,5m<br />

(sarkanās līnijās 9m ). Šī piebrauktuve jāuztur kārtībā zemesgabala (-u) īpašniekam (-iem),<br />

kas izmanto piebrauktuvi;<br />

4.3.3. ar detālplānojumu var noteikt citādu ielas fronti vai ceļa platumu, ja to atļauj <strong>noteikumi</strong>, kas<br />

nepieciešamības gadījumā <strong>un</strong> atkarībā no dzīvojamo ēku skaita, kuru piebraukšanai<br />

piebraucamais ceļu izmanto, iekļautu: grāvjus, apgaismojumu, gājēju ietvi 1,5m platumā,<br />

inženierkom<strong>un</strong>ikāciju novietošanai;<br />

4.3.4. ielai vai piebraucamam ceļam vairāk kā vienam nekustamam īpašumam jābūt patstāvīgam<br />

īpašuma objektam.<br />

4.4. Nav pieļaujama zemesgabala dalīšana:<br />

4.4.1. ja to neakceptē visi kopīpašnieki;<br />

4.4.2. ja zemesgabala kopējais esošais apbūves laukums pārsniedz attiecīgajā teritorijā<br />

pieļaujamo;<br />

4.4.3. ja zemesgabals sadalīšanas rezultātā būs mazāks par attiecīgajā teritorijā pieļaujamo<br />

(neiekļaujot platībā citas izmantošanas- ceļa <strong>un</strong> ielas sarkano līniju platumā);<br />

4.4.4. ja jebkura zemesgabala forma sadalīšanas (apvienošanas) rezultātā neveido figūru, kuras<br />

konfigurācija atbilst apkārtējās teritorijas zemesgabalu struktūrai <strong>un</strong> formai (īsākie malu<br />

garumi nedrīkst būt mazāki par 10m);<br />

4.4.5. neatbilst “Noteikumos” noteiktajiem atļauto teritorijas izmantošanas rādītājiem;<br />

4.4.6. ja nav iespējams reāli, atbilstoši būvnormatīviem, sadalīt kopīpašumā esošās būves, ko<br />

apliecina sekojoši nepieciešamie dokumenti – katrai ēkai sava tehniskās inventarizācijas<br />

lieta, attiecīgā jomā sertificētas fiziskās personas vai licencētas juridiskā personas<br />

sagatavots būvju tehniskās apsekošanas atzinums par ēku reālu sadales neiespējamību,<br />

atbilstoši normatīvu prasībām;<br />

4.4.7. ja būtiski tiek samazināta blakus esoša zemes gabala (vismaz par 25%) kadastrālā vērtība.<br />

4.5. Robežu pārkārtošana notiek izstrādājot detālplānojumu.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 19


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

5. PRASĪBAS AUGSTUMA IEROBEŽOJUMIEM<br />

5.1. Ēkas <strong>un</strong> citas būves augstumu mēra no līmeņa pie ēkas vidus līdz tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas<br />

iekļūšanu zem 45 o leņķa (dzegai, jumta malai, jumta čukuram, kas stāvāks par 45 o ). Skatīt 1.<br />

zīmējumu.<br />

5.2. “Noteikumos” noteiktie ēku <strong>un</strong> citu būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi,<br />

virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu,<br />

vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu.<br />

5.3. “Noteikumos” noteiktie ēku <strong>un</strong> citu būvju augstumi nav attiecināmi uz atsevišķiem akcentiem,<br />

sabiedrisko <strong>un</strong> ražošanas objektu apjomiem, kas ir jāpamato ar detālplānojumu.<br />

1.ZĪMĒJUMS<br />

Piezīme. Cokolstāvs ir stāvs, no kura augstuma 1/3 atrodas virs zemes virsmas.<br />

5.4. Ēkas stāvu skaitā ieskaita visus virszemes stāvus arī cokolstāvu <strong>un</strong> tehnisko stāvu. Ēkas bēniņus<br />

ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja jumta izbūves platība 2,5 m augstumā ir lielāka par 66% no ēkas pirmā<br />

stāva platības vai ja tajā ir izbūvētas dzīvojamās vai sabiedriskās telpas. Ja dažādās fasādēs ir dažāds<br />

stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu <strong>un</strong> augstumu aprēķina no augstākās fasādes puses. Skatīt<br />

1. zīmējumu.<br />

5.5. “Noteikumos” noteiktie ēku <strong>un</strong> citu būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi,<br />

virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu,<br />

vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu, antenu masti, <strong>un</strong> sakaru torņi, dūmeņi.<br />

5.6. Ēku pieļaujamo stāvu augstumu <strong>un</strong> platību pēc ēku ug<strong>un</strong>snoturības pakāpes nosaka LBN 201-07.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 20


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

6. PAGALMA NOTEIKUMI<br />

6.1. Galvenajai ēkai uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki pagalmi (priekšpagalms,<br />

iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms). Skatīt 2. zīmējumu.<br />

6.2. Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu.<br />

6.3. Starp būvlaidi <strong>un</strong> sarkano līniju, zemesgabala daļā - priekšpagalmā, kas izveidojas ēkas priekšā,<br />

veidojams priekšdārziņš, kas izmantojams tikai zālāju vai dekoratīvo stādījumu ierīkošanai.<br />

6.4. Īslaicīga auto novietošana priekšpagalmā ir atļauta dzīvojamās ielās tikai konkrētās ēkas iedzīvotājiem<br />

vai to viesiem, kā arī apkalpes <strong>un</strong> avārijas dienestiem.<br />

6.5. Zemesgabala daļu starp būvlaidi <strong>un</strong> ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt, uz tās nedrīkst atrasties<br />

nekādas ēkas daļas, kā arī to izmantot materiālu atklātai uzglabāšanai.<br />

6.6. Katra nekustamā īpašuma zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā priekšdārziņš.<br />

6.7. Pagalmā drīkst atrasties :<br />

6.7.1. arhitektoniskas detaļas <strong>un</strong>/vai veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, starpdzegas, dzegas, teknes,<br />

pilastri <strong>un</strong> jumta balsti, kas projicējas jebkurā pagalmā ne vairāk kā o,6m uz āru no sienas;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 21


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

6.7.2. f<strong>un</strong>kcionālas <strong>un</strong> dekoratīvas būves, arī nolaižamas markīzes <strong>un</strong> saulessargi, dekoratīvas<br />

strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes <strong>un</strong> žogi;<br />

6.7.3. atklātas ug<strong>un</strong>sdzēsības kāpnes, kam pakāpieni <strong>un</strong> laukumi aprīkoti ar margām;<br />

6.7.4. palīgēkas;<br />

6.7.5. erkeri, kas projicējas jebkurā pagalmā ne vairāk par 1,5m uz āru no sienas;<br />

6.7.6. balkoni, segtas <strong>un</strong> nesegtas terases, kas projicējas jebkurā pagalmā ne vairāk par 2.5m uz<br />

āru no sienas.<br />

6.8. Daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu pagalmos saglabā <strong>un</strong> izveido bērnu rotaļu laukumus, atpūtas vietas,<br />

saimniecisko pagalmu –paklāju tīrīšanai, kā arī veļas žāvēšanai, laukumus atkritumu konteineru<br />

izvietošanai <strong>un</strong> īslaicīgas stāvvietas iedzīvotāju automašīnām.<br />

6.9. Pagalma prasības nav attiecināmas uz atsevišķiem tehniskiem objektiem kā sakaru torņi, antenu masti,<br />

dūmeņi, skatu torņi, transformatoru apakšstacija u.t.l. – šajos gadījumos prasības nosaka, lai objekts<br />

varētu f<strong>un</strong>kcionēt <strong>un</strong> tiktu iekļauta tam nosakāmā aizsargjosla.<br />

7. PRASĪBAS REDZAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI<br />

7.1. Prasības dzelzceļa pārbrauktuvēm, t.sk. prasības redzamībai ir noteiktas LR MK “Dzelzceļa<br />

pārbrauktuvju <strong>un</strong> pāreju ierīkošanas, apkalpošanas <strong>un</strong> slēgšanas noteikumos” Nr.392.<br />

7.2. Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu ēku vai citu būvi, kā arī stādīt<br />

augus, kokus <strong>un</strong> krūmus vai veidot žogu teritorijā, ka tā traucē skatu starp 0,5 <strong>un</strong> 3,0m līmeņiem virs<br />

ielas viduslīnijas līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra gabala sarkanās līnijas <strong>un</strong> līnija, kas<br />

savieno p<strong>un</strong>ktus uz šīm sarkanajām līnijām 10m attālumā no minēto sarkano līniju krustp<strong>un</strong>kta vai<br />

VAS Latvijas Valsts ceļi akceptētā attālumā no minēto līniju krustp<strong>un</strong>kta, ja sarkanās līnijas nav<br />

noteiktas ievērojot redzamības trīsstūri.<br />

7.3. Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju <strong>un</strong> transporta<br />

kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskajām ierīcēm.<br />

8. PRASĪBAS ATTĀLUMIEM STARP BŪVĒM, INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM<br />

8.1. Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām <strong>un</strong> sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām jāpieņem<br />

saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma <strong>un</strong> ug<strong>un</strong>sdrošības prasībām atbilstoši spēkā esošajiem<br />

normatīvajiem aktiem.<br />

8.2. Attālumi no zemes gabalu robežām.<br />

8.2.1. dzīvojamās apbūves teritorijās ēkas <strong>un</strong> būves var izvietot mazākā attālumā kā noteikts<br />

„Noteikumos” no zemesgabala robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas<br />

ug<strong>un</strong>sdrošības <strong>un</strong> sanitārās normas, ēku <strong>un</strong> zemesgabalu insolācijas prasības, kā arī, ja ir<br />

attiecīgā kaimiņa rakstiska piekrišana, kuru tas apliecina ar personisku parakstu uz<br />

zemesgabala plānojuma lapas, pievienojot notariālu līgumu vai apgrūtinājuma<br />

nostiprinājuma lūgumu Zemesgrāmatai;<br />

8.2.2. apgrūtinājumi <strong>un</strong> servitūti jānostiprina Zemesgrāmatā līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā;<br />

8.2.3. pārējās izmantošanas <strong>un</strong> apbūves teritorijās attālums no ēkas vai būves līdz īpašuma zemes<br />

vienības (gabala) robežai, ja nav noteikts atsevišķo teritoriju izmantošanas <strong>un</strong> apbūves<br />

nosacījumos <strong>un</strong> netiek reglamentēts ar citām likumdošanas prasībām, nevar būt mazāks kā<br />

4m noteiktajās ciema robežās <strong>un</strong> 10m lauku apvidū.<br />

8.3. Insolācijas <strong>un</strong> apgaismojuma prasības. Apgaismojuma <strong>un</strong> insolācijas prasības jāpieņem saskaņā ar<br />

CNuN II-4-79 “Dabiskais <strong>un</strong> mākslīgais apgaismojums”.<br />

8.4. Ug<strong>un</strong>sdrošības attālumu prasības. Nosakot ug<strong>un</strong>sdrošības attālumus, jāievēro normatīvo aktu prasības.<br />

Minimālie ug<strong>un</strong>sdrošības attālumi no būvēm līdz blakus esošo zemes vienību robežām ir noteikti<br />

LBN 201-07 117. p<strong>un</strong>ktā.<br />

8.5. Attālumi starp būvēm <strong>un</strong> inženierkom<strong>un</strong>ikācijām.<br />

8.5.1.noteikti MK 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo<br />

inženierkom<strong>un</strong>ikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos <strong>un</strong> lauku teritorijā”,<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 22


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

8.5.2.No gaisa vada elektropārvades līniju vadiem <strong>un</strong> balstiem līdz ēkām būvēm, citām<br />

kom<strong>un</strong>ikācijām, zemes, ūdens <strong>un</strong> ceļa virsmai minimālie attālumi nosakāmi, ievērojot spēkā<br />

esošos būvnormatīvus.<br />

3. ZĪMĒJUMS<br />

8.6. Ietaisīt ja<strong>un</strong>ceļamās sienās logus uz blakus zemes vienības pusi drīkst tikai tad, ja šīs sienas atrodas ne<br />

mazāk kā četrus metrus no robežas, vai lielākā atstatumā, ja tādu prasa vietējie būv<strong>noteikumi</strong>. Ietaisīt<br />

logus uz blakus zemes vienības pusi jau pastāvošās sienās, kas stāv pie pašas robežas vai tuvāk par<br />

četriem metriem no robežas, drīkst tikai ar īpašnieka - kaimiņa zemes grāmatās ierakstītu piekrišanu,<br />

nodrošinot šiem logiem gaismas ieplūdumu vismaz 45° leņķī. [CL, 1091. p.]<br />

9. PRASĪBAS BŪVJU ATBILSTĪBAI ZEMES VIENĪBAS ROBEŽĀM<br />

9.1. Jebkurai ēkai visām tās daļām ir jāatrodas nekustamā īpašuma zemes gabala robežās, izņemot ja būve ir<br />

žogs starp zemesgabaliem.<br />

9.2. Neviena ēkas daļa ne uz viena zemes gabala nedrīkst projicēties ārpus zemesgabala robežām.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 23


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

10. PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU KONSTRUKTĪVAJĀM DAĻĀM UN ELEMENTIEM<br />

10.1. Fasādes, jumti, ūdens notekcaurules:<br />

10.1.1. katra zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasāde, ūdens notekcaurules, renes <strong>un</strong><br />

jumts. Fasādes krāsojumam jāatbilst krāsojuma pasei. Jebkuras fasāžu <strong>un</strong> citas ēkas ārējo<br />

apdares elementu izmaiņas, t.sk. krāsojuma, jumta materiālu nomaiņas veicamas pēc<br />

saskaņota projekta;<br />

10.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atsevišķu dzīvokļu logu nomaiņa (t. sk. pret plastmasas)<br />

pieļaujama tikai tad, ja tiek saglabāts esošo logu izskats, t.sk. dalījums <strong>un</strong> krāsa;<br />

10.1.3. jumti jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem. Jānovērš iespējamā ledus<br />

<strong>un</strong> sniega kupenu krišana uz ietves;<br />

10.1.4. katra nama jumta ielas pusē, cik tālu tas pārsedz ietvi, jābūt ierīkotai lietus ūdens renei <strong>un</strong><br />

notekcaurulei, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules <strong>un</strong> to gali jāierīko<br />

tā, lai netraucētu kustību pa ietvi, ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par 15 cm virs<br />

ietves. Ja ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, ūdens notekcaurules jāievada tajā;<br />

10.1.5. nav pieļaujams patvaļīgs fasādes krāsojums. Krāsošana jāveic saskaņā ar Būvvaldes izdotu<br />

krāsu pasi vai ēkas projektā akceptēto krāsojumu;<br />

10.1.6. pretug<strong>un</strong>s mūrim jābūt izbūvētam saskaņā ar LBN 201 – 07 nodaļas 3.11. „Ug<strong>un</strong>sdrošas<br />

sienas” prasībām;<br />

10.1.7. nav atļauta patvaļīga satelīta antenu novietošana uz jumtiem <strong>un</strong> balkoniem, virs erkeriem<br />

vai to piestiprināšana pie ēku fasādēm. Satelīta antenu novietošana jāsaskaņo ar Būvvaldi;<br />

10.1.8. ja<strong>un</strong>u ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic atbilstoši Būvvaldē saskaņotam fasādes<br />

projektam <strong>un</strong> Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 4.3.2. nodaļai;<br />

10.1.9. ug<strong>un</strong>sdrošības prasības skatīt Latvijas būvnormatīvā LBN 201-07 3.6. nodaļā Jumti <strong>un</strong><br />

300. p<strong>un</strong>ktā.<br />

Ja būves augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai ārsienas augšdaļai ir lielāks par<br />

9 metriem, ug<strong>un</strong>sdzēsēju <strong>un</strong> glābēju drošībai pa būves jumta perimetru izbūvē jumta nožogojumu<br />

vismaz 300 mm augstumā vai jumta korē ierīko horizontālus stieņus (troses) drošības ierīču<br />

stiprināšanai atbilstoši piemērojamajiem standartiem. Plakaniem jumtiem jumta nožogojumu<br />

ierīko vismaz 600 mm augstumā. Ja jumta slīpums ir lielāks par 40°, nožogojumu neierīko, bet no<br />

izejas lūkām līdz jumta korei ierīko kāpnes.<br />

10.2. Lodžijas <strong>un</strong> balkoni:<br />

10.2.1. nav atļauta patvaļīga lodžiju <strong>un</strong> balkonu pārbūvēšana. Esošo māju <strong>un</strong> citu ēku lodžiju<br />

aizstiklošana veicama tikai atbilstoši saskaņotai projekta skicei, katrai ēkas fasādei pieļaujot<br />

tikai viena veida aizstiklojumu;<br />

10.2.2.lodžiju <strong>un</strong> balkonu pārveidošana pieļaujama, izstrādājot <strong>un</strong> akceptējot projektu;<br />

10.2.3. ug<strong>un</strong>sdrošības prasības skatīt Latvijas būvnormatīvā LBN 201-07 3.7. nodaļā Balkoni,<br />

lodžijas, terases, pārejas <strong>un</strong> galerijas.<br />

11. PRASĪBAS ĀRTELPAS ELEMENTIEM, TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM, TO<br />

VIZUĀLAJAM UN MĀKSLINIECISKAJAM NOFORMĒJUMAM<br />

11.1. Apgaismes ķermeņi:<br />

11.1.1. ielu <strong>un</strong> laukumu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus, pie stabiem<br />

piestiprinātus, kā arī ielas klātnē vai zālājā iegremdētus apgaismes ķermeņus. Apgaismes<br />

ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vienlaicīgi uztverama ielas posma vai<br />

kvartāla garumā, kā arī katra laukuma robežās;<br />

11.1.2. apgaismes ķermeņi izvietojami ielu fasādēs pie ēku sienām apdzīvotās vietās. Kabeļi<br />

nedrīkst būt redzami ēku fasādēs;<br />

11.1.3. informējot ēkas īpašnieku, pagasta dienestiem, ir tiesības piestiprināt pie ēku fasādēm<br />

apgaismošanas, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 24


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

11.1.4. apgaismes ķermeņiem jābūt saskanīgiem vienas ielas, laukuma, skvēra <strong>un</strong> objekta robežās.<br />

11.2. Kioski, nojumes, paviljoni u.c. mazās arhitektūras formas:<br />

11.2.1. parku, skvēru, <strong>un</strong> zaļo joslu teritorijā pieļaujama mazo arhitektūras formu būve, to izskatu<br />

<strong>un</strong> izvietojumu saskaņojot ar Būvvaldi;<br />

11.2.2. sezonas rakstura nekapitālās būves <strong>un</strong> īslaicīgas lietošanas ēkas (kioski, nojumes, nelieli<br />

tirdzniecības paviljoni <strong>un</strong> tamlīdzīgi objekti) būvē atbilstoši izstrādātam būvprojektam vai<br />

novieto gatavus atbilstoši Būvvaldē saskaņotam novietnes plānam uz būvvaldē akceptēto<br />

laiku (termiņu);<br />

11.2.3. pēc termiņa beigām BPTIAN 11.2.2. apakšp<strong>un</strong>ktā minētos objektus nojauc vai aizvāc būves<br />

īpašnieks vai, saņemot būvatļauju, rekonstruē par pastāvīgu būvi, ja tas nav pretr<strong>un</strong>ā ar<br />

teritorijas plānojumu;<br />

11.2.4.ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības<br />

atļaujas saņemšanas;<br />

11.2.5.labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās teritorijās nosaka Būvvalde;<br />

11.2.6.kioska darbības laikā, ko nosaka būvvalde, jānodrošina apkārtējās teritorijas uzkopšana <strong>un</strong><br />

pēc darbības beigām teritorijas sakārtošana atbilstoši iepriekšējam stāvoklim.<br />

11.3. Žogi <strong>un</strong> prettrokšņu ekrāni:<br />

11.3.1. zemesgabalus drīkst iežogot atbilstoši šiem “Noteikumiem”:<br />

1) ielas pusē pa sarkano līniju;<br />

2) stūra zemesgabalos pa redzamības trijstūriem;<br />

3) gar ūdenstilpēm, <strong>un</strong> ūdenstecēm pa tauvas joslām;<br />

a) gar privāto ūdeņu krastiem - 4 metri;<br />

b) gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metru;<br />

(12) Tauvas joslas platums tiek skaitīts:<br />

1) gar upju <strong>un</strong> ezeru lēzeniem krastiem - no normālās ūdenslīnijas;<br />

2) gar upju <strong>un</strong> ezeru kraujiem krastiem - no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas<br />

joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei <strong>un</strong> pati<br />

nogāze;<br />

5) ūdensobjektiem, kam nav nosakāma tauvas joslas 1m attālumā no krasta nogāzes<br />

augšmala [ZL];<br />

4) pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām;<br />

11.3.2. starp zemesgabaliem žogus būvē īpašniekiem savstarpēji vienojoties;<br />

11.3.3. zemesgabala īpašnieks ceļ <strong>un</strong> uztur žogu gar ielas malu <strong>un</strong> to žoga pusi, kas, skatoties no<br />

pagalma uz kaimiņu pusi, atrodas labajā pusē;<br />

11.3.4. zemesgabalus var iežogot ar dzīvžogu vai stingri nostiprinātu drāšu pinuma žogu;<br />

11.3.5. žoga maksimālais augstums gar ielas fronti 1,60 m, pārējās malās maksimālais augstums<br />

1,80m- vai citu augstumu saskaņot Būvvaldē;<br />

11.3.6. cita izskata žoga būvniecībai izstrādājams projekts, kas saskaņojams ar Būvvaldi, veidojot<br />

kvartāla robežās visai ielas līnijai kopīgu izskatu;<br />

11.3.7. žoga caurredzamībai jābūt vismaz 50%, pie žoga augstuma 1,6m, samazinot žoga augstumu<br />

proporcionāli var palielināt žoga caurredzamību. 1,0m augsts žogs var būt necaurredzams –<br />

blīvs;<br />

11.3.8. rūpnieciskajā zonā žogu augstums iespējams 2m augsts vai citā augstumā <strong>un</strong><br />

necaurredzams, ja to pamato ar tehnoloģiskiem <strong>un</strong> drošības apsvērumiem;<br />

11.3.9. aizliegts nožogot zemesgabalus:<br />

1) valsts vai privātīpašuma meža, parkameža <strong>un</strong> mežaparka zemesgabalus;<br />

2) ūdenstilpju <strong>un</strong> ūdensteču tauvas joslās;<br />

3) ceļu <strong>un</strong> ielu krustojumu pārredzamības zonās.<br />

11.3.10. zemesgabalu pagalmus apbūves teritorijās aizliegts sadalīt ar žogiem, f<strong>un</strong>kcionālai<br />

zemesgabala sadalīšanai var izmantot dzīvžogu;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 25


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

11.3.11. aizliegts izmantot žogu izveidošanai dzeloņdrātis;<br />

11.3.12. žogiem jābūt krāsotiem ar izturīgām krāsām;<br />

11.3.13. prettrokšņu ekrāna nepieciešamību <strong>un</strong> tā parametrus nosaka balstoties uz trokšņa līmeņa<br />

rādītājiem <strong>un</strong> pieļaujamo trokšņu līmeni, atbilstoši MK 13.07.2004. <strong>noteikumi</strong>em nr. 598<br />

„Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo <strong>un</strong> publisko ēku telpās” <strong>un</strong> MK<br />

13.07.2004. <strong>noteikumi</strong>em nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”;<br />

11.3.14.ug<strong>un</strong>sdrošības prasības žogiem skatīt Latvijas būvnormatīvā LBN 201-07 6. nodaļa<br />

Ug<strong>un</strong>sgrēka dzēšanas <strong>un</strong> glābšanas darbu veikšana.<br />

11.4. Ēkas numura <strong>un</strong> nosaukuma zīme karoga turētājs:<br />

11.4.1. zemes gabala <strong>un</strong> ēku tai skaitā dārza mājas īpašniekam (lietotājiem) jānodrošina, lai pie<br />

katras galvenās būves zemesgabalā vai galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta mājas<br />

numura vai nosaukuma zīme. To parasti piestiprina pie katras mājas 2,5 līdz 3,0m<br />

augstumā ielas fasādē labajā pusē raugoties no ielas vai ēkas fasādes malā, kas tuvāka<br />

galvenajai ieejai. Ja numura zīme nav skaidri saskatāma no ietves, numura zīmei jābūt arī<br />

pie žoga vārtiņiem zemesgabalā;<br />

11.4.2.ēku numura zīmes vai numura zīmes <strong>un</strong> lauku viensētu norādes izgatavo pēc parauga, ko<br />

apstiprina pagasta padome;<br />

11.4.3.stūra zemes gabala īpašniekam jānodrošina (jāatļauj), lai uz būves vai žoga stūra būtu iespēja<br />

piestiprināt ielas nosaukuma norādi pēc padomes noteiktas formas;<br />

11.4.4.zemes gabala īpašnieka pienākums ir pie būves ielas fasādes piestiprināt karoga turētāju vai<br />

uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai;<br />

11.4.5.ēkas numura zīmei <strong>un</strong> karoga turētājam jābūt piestiprinātiem pirms ēku nodošanas<br />

ekspluatācijā;<br />

11.4.6.norādēm uz īpaši aizsargājamiem dabas objektiem, kultūras pieminekļiem <strong>un</strong> teritorijām<br />

izmanto normatīvajos aktos noteiktās parauga zīmes;<br />

11.4.7. lauku teritorijās, kur ceļš (ceļi) ved uz vairākām mājām, kas atrodas tālāk par 200 m, ceļu<br />

sazarošanās vietā īpašnieks uzstāda vēl vienu norādi.<br />

11.5. Atkritumu urnas <strong>un</strong> tvertnes:<br />

11.5.1. pie visām publisko objektu ēkām jānovieto pie ieejas vai citā pieejamā vietā, dzīvojamo<br />

māju žogiem vai ielu fasādēm, jābūt piestiprinātai nedegoša materiāla atkritumu urnai;<br />

11.5.2. pie kioskiem, biļešu kasēm brīvdabas pasākumos, saldējumu <strong>un</strong> sakņu <strong>un</strong> puķu stendiem<br />

ielas tirdzniecībā <strong>un</strong> citos publiskos pasākumos jābūt novietotai <strong>un</strong> pieejamai atkritumu<br />

urnai vai konteineriem. Par atkritumu savākšanu <strong>un</strong> atkritumu urnu novietošanu atbild<br />

pasākuma rīkotājs;<br />

11.5.3. tirdzniecības <strong>un</strong> pakalpojumu objektiem atkritumu urnām jābūt pie katras ieejas;<br />

11.5.4. akritumu urnām jābūt uzstādītām nododot objektu ekspluatācijā vai uzsākot konkrētā vietā<br />

darbību;<br />

11.5.5. sīkajiem atkritumiem paredzētu urnu iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi<br />

divās dienās.<br />

11.6. Skatlogi <strong>un</strong> markīzes:<br />

11.6.1.izvietojot vizuālo informāciju ir jāievēro valsts valodas prasības;<br />

11.6.2.virs skatlogiem - vitrīnām atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0,5<br />

m <strong>un</strong> kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.<br />

12. PRASĪBAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJU BŪVNIECĪBAI, REKONSTRUKCIJAI,<br />

EKSPLUATĀCIJAI<br />

12.1. Inženierkom<strong>un</strong>ikāciju izvietošana:<br />

12.1.1. visās izbūves teritorijās jānodrošina atļauto apbūves objektu inženiertehniskā apgāde<br />

saskaņā ar tehniskajiem <strong>noteikumi</strong>em, kas izriet no teritorijas plānojuma, detālplānojuma<br />

vai inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju attīstības shēmām;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 26


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

12.1.2. inženierkom<strong>un</strong>ikācijas tīkli <strong>un</strong> objekti jāizvieto galvenokārt valsts <strong>un</strong> pašvaldības<br />

koplietošanas ielu sarkano līniju <strong>un</strong> ceļu nodalījumu joslu robežās, saskaņā ar LR likuma<br />

„Par autoceļiem” 18.panta <strong>un</strong> MKN Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkom<strong>un</strong>ikāciju<br />

izvietojumu pilsētās, ciemos <strong>un</strong> lauku teritorijās”nosacījumiem;<br />

12.1.3. inženierkom<strong>un</strong>ikācijas tīkli <strong>un</strong> objekti tiek izvietoti servitūtu ceļu sarkano līniju <strong>un</strong><br />

nodalījumu joslu robežās;<br />

12.1.4. inženiertehniskās apgādei nepieciešamās platības jānodrošina izmantojamā <strong>un</strong> apbūvējamā<br />

zemes gabala robežās, ieskaitot aizsargjoslas vai uzrādot servitūtus citām personām<br />

piederošos īpašumos, kas reģistrēti par labu konkrētam īpašumam (izņemot valsts ceļus <strong>un</strong><br />

pašvaldības ielas <strong>un</strong> ceļus, esošās inženierkom<strong>un</strong>ikācijas);<br />

12.1.5. ja aizsargjoslas projicējas ārpus zemes gabala robežām, nepieciešams saskaņojums ar<br />

nekustamā īpašuma īpašnieku, kura intereses tiek skartas;<br />

12.1.6. veidojot servitūtu vai apgrūtinājumu, inženierkom<strong>un</strong>ikācijas izvieto starp sarkano līniju <strong>un</strong><br />

būvlaidi (apbūves līniju);<br />

12.1.7. ārējo maģistrālo inženierkom<strong>un</strong>ikāciju izbūvi veikt pirms nodrošināmo- galveno objektu<br />

būvniecības uzsākšanas;<br />

12.1.8. ja inženierkom<strong>un</strong>ikācijas tiek izvietotas sarkano līniju vai ceļa nodalījuma joslas robežās <strong>un</strong><br />

šī ielas vai ceļa daļa ir noteikta kā servitūts vai apgrūtinājums, kas reģistrēts Zemesgrāmatā,<br />

atsevišķa saskaņošana ar šo īpašnieku par inženierkom<strong>un</strong>ikāciju izbūvi nav nepieciešama,<br />

izņemot gadījumus, ja ir līgums par servitūta izveidi <strong>un</strong> līgumā noteikta cita kārtība;<br />

12.1.9. ja<strong>un</strong>u elektroietaišu pieslēgšana <strong>un</strong> atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls”tīklam<br />

notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 20.08.2008.<br />

lēmumā Nr.264 apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma <strong>noteikumi</strong>em elektroenerģijas<br />

sistēmas dalībniekiem”;<br />

12.1.10. ja<strong>un</strong>u elektroapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir<br />

tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar Enerģijas<br />

likuma 24.pantu.<br />

12.2. Ūdensapgāde:<br />

12.2.1. ūdensapgādes ārējo tīklu <strong>un</strong> būvju projektēšanā piemēro to nacionālo standartu prasības,<br />

kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību<br />

“Latvijas standarts” ir publicējusi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” līdz projektēšanas<br />

uzdevuma izdošanai, saskaņā ar 01.02.2000. MK noteikumu Nr.38 „Noteikumi par Latvijas<br />

būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli <strong>un</strong> būves"”(turpmāk- LBN 222-99)<br />

4.panta prasībām;<br />

12.2.2. projektējot objektu ūdensapgādes sistēmas, izvērtē to kooperēšanas lietderību (neatkarīgi<br />

no resoru piederības) <strong>un</strong> ietekmi uz vidi atbilstoši teritorijas plānojumam <strong>un</strong> pašvaldības<br />

saistošajiem <strong>noteikumi</strong>em, kā arī ņem vērā esošo ūdensapgādes būvju tehnisko,<br />

ekonomisko <strong>un</strong> higiēnisko novērtējumu, paredzot to izmantošanas <strong>un</strong> darbības<br />

intensificēšanas iespējas. Ūdensapgādes projektus izstrādā saskaņoti ar kanalizācijas<br />

projektiem <strong>un</strong> obligāti veic ūdens patēriņa <strong>un</strong> notekūdeņu novadīšanas bilances analīzi.”<br />

[LBN 222-99 4.p.];<br />

12.2.3. LR MK 2004.gada 20.janvāra <strong>noteikumi</strong> Nr.43” Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām<br />

noteikšanas metodika” nosaka aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas<br />

metodiku;<br />

12.2.4. aizsargjoslas nosaka esošām, projektējamām <strong>un</strong> rekonstruējamām ūdens ņemšanas vietām<br />

<strong>un</strong> ūdens padeves iekārtām no ūdens ņemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai<br />

atsevišķiem saimniecības objektiem, izņemot šo noteikumu 5.p<strong>un</strong>ktā noteiktos gadījumus;<br />

12.2.5. aizsargjoslu noteikšanu <strong>un</strong> saskaņošanu ar attiecīgo valsts institūciju <strong>un</strong> aģentūras<br />

“Sabiedrības veselības aģentūra” filiāli, kā arī pašvaldības informēšanu par tās teritorijā<br />

esošās aizsargjoslas noteikšanu nodrošina ūdens ņemšanas vietas īpašnieks vai lietotājs.<br />

Pašvaldību informē divu nedēļu laikā pēc aizsargjoslu noteikšanas <strong>un</strong> saskaņošanas <strong>un</strong><br />

iesniedz dokumentu kopijas par aizsargjoslas robežām <strong>un</strong> saskaņojumu. Aizsargjoslu<br />

robežas nosaka <strong>un</strong> iezīmē teritoriju plānojumos <strong>un</strong> zemes īpašuma vai lietojuma plānos<br />

atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33. <strong>un</strong> 62.pantam;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 27


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

12.2.6. ap akām, urbumiem <strong>un</strong> avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto<br />

savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka,<br />

ja apkārtne ir labiekārtota <strong>un</strong> novērsta notekūdeņu infiltrācija <strong>un</strong> ūdens piesārņošana;<br />

12.2.7. ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nosaka šādas aizsargjoslas:<br />

-stingra režīma aizsargjosla atbilstoši ūdens horizonta dabiskās aizsargātības pakāpei<br />

no 10-50m,<br />

-bakterioloģiskā aizsargjosla, ko aprēķina tādu, lai ūdens dabiskās plūsmas laikā līdz<br />

ūdens ņemšanas vietai mikroorganismu izdzīvošanas laiks nepārsniegtu normatīvos noteiktos,<br />

-ķīmiskā aizsargjosla, ko aprēķina tādu, lai - ūdens ķīmiska piesārņošana ūdens<br />

ņemšanas vietā tās ekspluatācijas laikā nebūtu iespējama <strong>un</strong> ūdens kvalitāte atbilstu dzeramā ūdens<br />

ieguvei izmantojamo pazemes ūdeņu ūdens kvalitātes normatīviem;<br />

12.2.8. artēzisko urbumu izveidošanas gadījumos jāreģistrē Zemesgrāmatā ūdens ņemšanas vietai<br />

noteiktā aizsargjosla līdz ēku <strong>un</strong> būvju nodošanai ekspluatācijā;<br />

12.2.9. ja<strong>un</strong>as ūdens ņemšanas vietas stingra režīma aizsargjoslai jāatrodas uz zemes gabala uz<br />

kura atrodas urbums;<br />

12.2.10. nododot dzīvojamo, publisko vai rūpniecisko objektu ekspluatācijā, tam ir jābūt pieejamam<br />

dzeramajam ūdenim atbilstoši normatīviem <strong>un</strong> tehniskajiem <strong>noteikumi</strong>em: MK 2003.gada<br />

29.aprīļa <strong>noteikumi</strong> Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma <strong>un</strong> kvalitātes prasības,<br />

monitoringa <strong>un</strong> kontroles kārtība”;<br />

12.2.11. ārējo ūdens apgādi ierīkot atbilstoši LBN 222-99 “Ūdens apgādes ārējie tīkli <strong>un</strong> būves”<br />

prasībām LR Mk 21.12.2004. <strong>noteikumi</strong> Nr.1035 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu<br />

LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli <strong>un</strong> būves” ar grozījumiem;<br />

12.2.12. ūdensapgādes ārējo tīklu <strong>un</strong> būvju projektēšanā piemēro to nacionālo standartu prasības,<br />

kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību<br />

“Latvijas standarts” ir publicējusi laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” līdz projektēšanas<br />

uzdevuma izdošanai;<br />

12.2.13. apdzīvotās vietās <strong>un</strong> ražošanas uzņēmumos paredz ārējo ug<strong>un</strong>sdzēsības ūdensapgādi no<br />

ūdensapgādes sistēmas, ko parasti apvieno ar dzeramā ūdens vai tehniskā ūdens apgādi.<br />

12.3. Dzeramā ūdens akas:<br />

12.3.1. grodu aku augšējai malai jāatrodas ne mazāk kā 0,8 m virs zemes. Apkārt grodu <strong>un</strong><br />

cauruļveida akām 1-2 m platā joslā jāparedz betona vai bruģējuma apmale, ar slīpumu 0,1m<br />

no akas. Ap akām jāizveido māla aizsargkārta 0,5 m dziļumā no zemes virsmas <strong>un</strong> 1,5 līdz<br />

2 m platumā;<br />

12.3.2. grodu <strong>un</strong> cauruļveida akas ar dziļumu līdz 30m maksimāli jāattālina no iespējamā ūdens<br />

piesārņojuma avotiem - 50 m, tajā skaitā no kaimiņu zemesgabalos novietotajām, atejas<br />

bedrēm, komposta kaudzēm vai zemē iesūcināmiem notekūdeņu <strong>un</strong> kanalizācijas<br />

krājrezervuāriem, mēslu <strong>un</strong> vircas krātuvēm u.c. Attālumus par var samazināt līdz 15m<br />

izteikta reljefa gadījumos akas novietojot augstākās reljefa vietās nekā piesārņojuma avoti.<br />

12.4. Inženiertehniskās kom<strong>un</strong>ikācijas <strong>un</strong> objekti:<br />

12.4.1. 2004.gada 28.decembra LR MK <strong>noteikumi</strong> Nr.1069 „Noteikumi par ārējo<br />

inženierkom<strong>un</strong>ikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos <strong>un</strong> lauku teritorijās” nosaka prasības<br />

gāzes apgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas, ārējo pneimatisko<br />

atkritumu cauruļvadu, telekom<strong>un</strong>ikāciju līniju, elektroapgādes līniju <strong>un</strong> iekārtu<br />

(izvietojumam pilsētās, ciemos <strong>un</strong> lauku teritorijās;<br />

12.4.2. ārējo kanalizācijas tīklu izvietojumu plāno saskaņā ar 15.07.1999. MK noteikumu Nr.214<br />

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli <strong>un</strong> būves"”<br />

(turpmāk- LBN 223-99) prasībām;<br />

12.4.3. visās apbūves teritorijās jānodrošina atļauto izmantošanu objektu inženiertehniskā apgāde<br />

saskaņā ar tehniskajiem <strong>noteikumi</strong>em, kas izriet no teritorijas plānojuma, detaļplānojuma<br />

vai inženierkom<strong>un</strong>ikāciju attīstības shēma.<br />

12.4.4. inženierkom<strong>un</strong>ikāciju izvietojumu teritorijā plāno tādu, lai tas atbilstu MK 2001.gada<br />

27.marta noteikumos Nr.142 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01<br />

“Būtiskās prasības būvēm”” (turpmāk — LBN 006-01) noteiktajām prasībām, kā arī<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 28


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

nodrošinātu vides kvalitāti, teritorijas, enerģijas <strong>un</strong> dabas resursu racionālu izmantošanu <strong>un</strong><br />

vides pieejamību;<br />

12.4.5. dzīvojamās mājas nepieciešams aprīkot ar ug<strong>un</strong>sdzēsības aprīkojumu saskaņā ar LR MK<br />

<strong>noteikumi</strong>em Nr.82 “Ug<strong>un</strong>sdrošības <strong>noteikumi</strong>” 9.pielikums, 18. p<strong>un</strong>kta prasībām.<br />

12.5. Lokālās attīrīšanas ietaises:<br />

12.5.1. savrupmāju teritorijās lokālajās attīrīšanas ietaisēs dalīt saimniecisko notekūdeņu - pelēko<br />

ūdeņu plūsmu no tualešu kanalizācijas;<br />

12.5.2. lokālās attīrīšanas ietaises novieto ne tuvāk kā 30m attālumā no gr<strong>un</strong>tsgabalā <strong>un</strong> blakus<br />

gr<strong>un</strong>tsgabalos esošo dzīvojamo māju logiem <strong>un</strong> ne tuvāk kā 4m no gr<strong>un</strong>tsgabala robežas.<br />

12.6. Augstsprieguma elektropārvades līnijas par darbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus,<br />

ja tie notiks tuvāk par 30m no EPL vadiem, jāparedz darba veikšanas projekta izstrādāšana.<br />

12.7. Ja<strong>un</strong>u dīķu ierīkošana:<br />

12.7.1. dīķis ne lielāks kā 5ha, aizsargjosla 10m var nebūt uzrādīts plānotās (atļautās)<br />

izmantošanas kartē kā ūdensobjekta teritorija;<br />

12.7.2. ierīkojot ūdensobjektus ar platību virs 10ha piemērojama ietekmes uz vidi procedūra<br />

normatīvos aktos paredzētā kārtībā;<br />

12.7.3. ierīkojot ūdensobjektus virs 20000m³ apjoma, jābūt derīgo izrakteņu ieguves atļaujai;<br />

12.7.4. dīķiem līdz 0,1ha <strong>un</strong> grāvjiem līdz 0,5 km viena īpašuma teritorijā nemeliorētās zemēs<br />

nav nepieciešams tehniskais projekts;<br />

12.7.5. dīķu ierīkošanai nepieciešams tehniskais projekts, ja tas ir lielāks par 0,1ha <strong>un</strong> visos<br />

gadījumos meliorētās zemēs;<br />

12.7.6. ūdenstilpju <strong>un</strong> ūdensteču krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai<br />

novērstu to tālāku eroziju;<br />

12.7.7. ūdenstilpju <strong>un</strong> ūdensteču krastos jāievēro tauvas joslu <strong>un</strong> AL aizsargjoslu noteikumus<br />

sk. BPTIAN III.D.<br />

13. PRASĪBAS JAUNAI SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAI UN ESOŠĀS<br />

INFRASTRUKTŪRAS REKONSTRUKCIJAI<br />

13.1. Ja būvniecības gadījumā dzelzceļu šķērso ar autoceļu vai inženierkom<strong>un</strong>ikācijām, jāsaņem tehniskie<br />

<strong>noteikumi</strong>, projekti jāsaskaņo ar attiecīgo dzelzceļa ceļa distanci <strong>un</strong> valsts a/s „Latvijas dzelzceļš”<br />

projektu skaņošanas komisiju.<br />

13.2. Veicot autoceļu <strong>un</strong> ielu rekonstrukciju, projektējot ja<strong>un</strong>us autoceļus <strong>un</strong> ielas, paredzēt iespējami<br />

augstā vai vidējā spiediena sadales gāzes vadu novietni projektējamo <strong>un</strong> rekonstruējamo ceļu<br />

nodalījuma joslās vai ielu sarkanajās līnijās.<br />

13.3. Pieslēgumus valsts autoceļiem plānot caur šiem ceļiem pakārtotiem autoceļiem: pirmkārt caur valsts<br />

1. šķiras autoceļiem, otrkārt – caur valsts 2.šķiras autoceļiem (ja to attālums līdz blakus esošajiem<br />

valsts galveno <strong>un</strong> 1. šķiras autoceļu pieslēgumiem nav mazāks par Latvijas standarta labojumu LVS<br />

190-3/A1:2002. „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-4/A1:2002. „Vairāklīmeņu ceļumezgli”<br />

attiecīgajās tabulās – 0.2. ”Ceļu klasifikācija” <strong>un</strong> 1.”Projektēšanas <strong>un</strong> ekspluatācijas prasības”<br />

definēto minimumu).<br />

13.4. Pieslēgumus valsts 1. šķiras autoceļiem plānot caur šiem ceļiem pakārtotiem autoceļiem: pirmkārt<br />

caur valsts 2. šķiras autoceļiem, otrkārt – caur valsts 1.šķiras valsts autoceļiem (ja to attālums līdz<br />

blakus esošajiem valsts 1. šķiras <strong>un</strong> 2. šķiras pieslēgumiem autoceļiem nav mazāks par Latvijas<br />

standarta labojumu LVS 190-3/A1:2002. „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-4/A1:2002.<br />

„Vairāklīmeņu ceļumezgli” attiecīgajās tabulās – 0.2. ”Ceļu klasifikācija” <strong>un</strong> 1.”Projektēšanas <strong>un</strong><br />

ekspluatācijas prasības” definēto minimumu).<br />

13.5. Pieslēgumus valsts 2. šķiras autoceļiem plānot caur šiem ceļiem pakārtotiem autoceļiem: pirmkārt<br />

caur valsts 2. šķiras autoceļiem, otrkārt – caur valsts pagasta autoceļiem (ja to attālums līdz blakus<br />

esošajiem valsts 2. šķiras autoceļu <strong>un</strong> pagastu ceļu pieslēgumiem nav mazāks par Latvijas standarta<br />

labojumu LVS 190-3/A1:2002. „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-4/A1:2002. „Vairāklīmeņu<br />

ceļumezgli” attiecīgajās tabulās – 0.2. ”Ceļu klasifikācija” <strong>un</strong> 1.”Projektēšanas <strong>un</strong> ekspluatācijas<br />

prasības” definēto minimumu).<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 29


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

14. PRASĪBAS AUTOMAŠĪNU UN VELOSIPĒDU NOVIETOŠANAI<br />

14.1. Vispārīgās prasības automašīnu <strong>un</strong> velosipēdu novietošanai:<br />

14.1.1. “Noteikumu” prasības velosipēdu <strong>un</strong> automašīnu novietošanai neattiecas ne uz vienu šo<br />

noteikumu pieņemšanas dienā esošu ēku vai citu būvi līdz brīdim, kad tās platība tiek<br />

palielināta, mainīta izmantošana vai pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vietu skaits,<br />

vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt velosipēdu, automašīnu<br />

novietošanai nepieciešamo laukumu;<br />

14.1.2. minimālo autostāvvietu skaitu publiskiem <strong>un</strong> ražošanas objektiem nosaka, ievērojot šādus<br />

autostāvvietu vietējos normatīvus:<br />

Ēkas <strong>un</strong> būves Aprēķinu vienība Automašīnu vietas uz<br />

aprēķina vienību<br />

Pārvaldes, darījumu <strong>un</strong> zinātnes iestādes 10 strādājošie 3<br />

Ražošanas uzņēmumi 10 strādājošie 2<br />

2<br />

Tirdzniecības centri <strong>un</strong> veikali ar tirdzniecības 10 m tirdzniecības platības 1<br />

2<br />

zāles platību lielāku par 200m<br />

Tirgi 2 tirdzniecības vietas 1<br />

Restorāni, bāri <strong>un</strong> kafejnīcas 100 vietas 15<br />

Zāles (kinoteātris, sporta klubi, koncertzāles,<br />

muzeji, baznīcas, izstāžu zāles)<br />

100vietas vai vienlaicīgi<br />

apmeklētāji<br />

Kapsētas, brīvdabas pasākumu vietas 50m² 1<br />

Sporta zāles <strong>un</strong> celtnes 20 vietas 1<br />

Pludmales (apmeklētas), sporta <strong>un</strong> tūrisma bāzes 100 vienlaicīgo<br />

20<br />

apmeklētāju vietas<br />

14.1.3. nepieciešamo velosipēdu novietņu, autostāvvietu <strong>un</strong> garāžu skaitu <strong>un</strong> to izvietojumu nosaka<br />

attiecīgie LR būvnormatīvi <strong>un</strong> “Noteikumi”. Ja tie paredz mazāku automašīnu novietņu<br />

skaitu kā šajos “Noteikumos”, tad jāpieņem lielākais nodrošinājums.<br />

14.2. Noteikumi autostāvvietām <strong>un</strong> velosipēdu novietnēm:<br />

14.2.1. ēka <strong>un</strong> cita būve ar autostāvvietām <strong>un</strong> velosipēdu novietnēm jānodrošina pirms nodošanas<br />

ekspluatācijā;<br />

14.2.2. autostāvvietas jāizvieto uz tā paša zemesgabala vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai<br />

stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja:<br />

- zemesgabals atrodas kultūras pieminekļa <strong>un</strong> tā aizsardzības joslā,<br />

- ar tuvāko nekustamo īpašumu īpašniekiem ir panākta rakstiska vienošanās par<br />

autostāvvietu ierīkošanu tajās – nodošana vienlaicīgi ar objektu;<br />

14.2.3. ja ēka <strong>un</strong> cita būve vai zemesgabals ietver vairāk kā vienu izmantošanas veidu <strong>un</strong> katram<br />

izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo<br />

autostāvvietu skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi <strong>un</strong> summē;<br />

14.2.4. autostāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietu jebkādai citai izmantošanai,<br />

izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas stāvvietu <strong>un</strong><br />

lietošanas laiki nesakrīt;<br />

14.2.5. zemesgabala lielumi:<br />

- vienai vieglās automašīnas izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 25 m²,<br />

- viena pasažieru tūristu autobusa izvietošanai virszemes autostāvvietā jāpieņem 75 m²,<br />

- vienai kravas automašīnas izvietošanai virszemes atklātā stāvvietā jāpieņem, atkarībā no<br />

mašīnas tipa, bet ne mazāk par 25 m²,<br />

- viena velosipēda novietošanai virszemes stāvvietā jāpieņem 0,5 m²,<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 30<br />

15


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

- uz vienu mašīnvietu slēgtā vienstāvu garāžā- 30m²;<br />

14.2.6. iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6 m<br />

plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību - 12 m plats priekšlaukums;<br />

14.2.7. katras 25 autostāvietas jāatdala ar 2m platu zaļumjoslu, kurā ir blīvu krūmāju vai koku<br />

stādījums;<br />

14.2.8. apkārt autostāvvietām, kurās ir vairāk kā 50 stāvvietas paredzēt krūmāju vai koku<br />

stādījuma joslu ne šaurāku kā 2m;<br />

14.2.9. uz katrām 10 stāvvietām jāparedz pa vienai 1 stāvvietai ar platumu 4,5m automašīnām,<br />

kurās pārvadā bērnus <strong>un</strong> cilvēkus ar kustību ierobežojumiem, bet stāvvietās ar mazāku<br />

vietu skaitu vismaz vienai jābūt 4,5m platai. Šīs stāvvietas apzīmē ar ceļazīmi;<br />

14.2.10. pie pirmskolas bērnu iestādēm vismaz pusei stāvvietu jābūt 4,5m platām;<br />

14.2.11. automašīnu maksas stāvvietu valdītājiem jānodrošina stāvvietas projektā noteiktās<br />

platības <strong>un</strong> pieguļošās teritorijas 5 m platā joslā tīrīšana, atkritumu izvešana.<br />

14.3. Noteikumi automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem.<br />

o<br />

o<br />

Automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3 m platiem (katrai joslai), izņemot<br />

gadījumus, kad “Noteikumos” noteikts savādāk.<br />

Attālums no iebrauktuves/izbrauktuves garāžā vai autostāvvietā jāpieņem ne mazāks par:<br />

- 50 m no krustojuma ar valsts ceļu vai galveni ielu;<br />

- 20 m no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu;<br />

- 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.<br />

15. PRASĪBAS DEGVIELAS UN GĀZES UZPILDES STACIJĀM UN CITIEM RISKA<br />

OBJEKTIEM<br />

15.1. Degvielas <strong>un</strong> sašķidrinātās gāzes uzpildes staciju izvietojums (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija)<br />

nav pieļaujams:<br />

o bez licencētu ģeologu vai hidroģeologu atzinumiem par gr<strong>un</strong>ts <strong>un</strong> gr<strong>un</strong>tsūdeņu piesārņojuma<br />

līmeni attiecīgajā vietā;<br />

o kultūras pieminekļu aizsardzības zonās;<br />

o memoriālu piemiņas vietu, pieminekļu <strong>un</strong> kulta celtņu tuvumā vai vizuālā saistībā ar tiem;<br />

o likumā par aizsargjoslām noteiktajos gadījumos;<br />

o īpaši aizsargājamu dabas teritorijās <strong>un</strong> objektos, augu <strong>un</strong> dzīvnieku sugu atradņu aizsargjoslās;<br />

o valsts hidrometeoroloģisko novērojumu staciju, posteņu <strong>un</strong> stacionāro valsts nozīmes<br />

monitoringa p<strong>un</strong>ktu aizsargjoslās;<br />

o elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu, kanalizācijas tīklu aizsargjoslās;<br />

o valsts ģeodēzisko atbalsta p<strong>un</strong>ktu aizsargjoslās;<br />

o karjeru aizsargjoslās;<br />

o ne tuvāk kā 200m no dzīvojamo māju logiem;<br />

o aplūstošās teritorijās.<br />

15.2. Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes <strong>un</strong> sabiedrībai pieejami taksofoni.<br />

15.3. Sašķidrinātas gāzes uzpildes staciju būvniecībā ir nepieciešams veikt īpašus drošību pastiprinošus<br />

pasākumus, kuri pirms projektēšanas paredzami īpaši <strong>un</strong> saskaņojami ar UGD.<br />

15.4. Degvielas <strong>un</strong> gāzes uzpilde stacijām, kā arī citiem riska objektiem ievērot vides prasības saskaņā ar<br />

MK <strong>noteikumi</strong>em Nr.269 „Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām,<br />

naftas bāzēm <strong>un</strong> pārvietojamām cisternām” (03.08.1999.).<br />

16. PRASĪBAS SAIMNIECĪBAS ĒKĀM UN BŪVĒM, KAS PAREDZĒTAS MĀJLOPIEM<br />

16.1. Saimniecību ēku apjomos nedrīkst pārsniegt dzīvojamo ēku, kas atrodas uz tā paša zemesgabala.<br />

Saimniecības ēkas apjomu veido 65% no kopējās saimniecības <strong>un</strong> dzīvojamās ēkas kubatūru summas.<br />

16.2. Pieļaujamais saimniecības ēkas augstums ir viens stāvs <strong>un</strong> kores augstums 9m.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 31


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

16.3. Saimniecības ēku vai būvi, nedrīkst:<br />

16.3.1. ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemesgabala gadījumā, ārējā sānu priekšpagalmā;<br />

16.3.2. ierīkot tuvāk par 7 m aiz dzīvojamās mājas, vai 20m no ielas būvlaides <strong>un</strong> 25m no ielas<br />

būvlaides, ja tā sakrīt ar sarkano līniju;<br />

16.3.3. uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta<br />

tajā;<br />

16.3.4. ierīkot tuvāk kā 3,0 m no zemesgabala sānu vai aizmugures robežas <strong>un</strong> tās jumta jebkura<br />

p<strong>un</strong>kta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5m. Ar blakus vai attiecīgi ar aizmugures<br />

zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala<br />

plānojuma lapas.<br />

16.4. Nav pieļaujama pastāvīgu dzīvojamo telpu izvietošana saimniecības ēkā.<br />

16.5. Sīkiem mājdzīvniekiem <strong>un</strong> mājputniem paredzētas saimniecības ēkas <strong>un</strong> citas būves drīkst izvietot <strong>un</strong><br />

turēt tikai atsevišķās ciemu teritorijās, kuras noteiktas saskaņā ar saistošajiem <strong>noteikumi</strong>em, ievērojot<br />

sanitārās prasības <strong>un</strong> pie nosacījuma, ka visi kaimiņu zemesgabalu īpašnieki tam devuši rakstisku<br />

piekrišanu.<br />

16.6. Mājlopiem paredzētu saimniecības ēku nedrīkst:<br />

16.6.1. ierīkot priekšpagalmā <strong>un</strong> ārējā sānu pagalmā;<br />

16.6.2. ierīkot tuvāk par 50 m no apbūves teritorijas, kur mājlopu turēšana aizliegta;<br />

16.6.3. ierīkot tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem, apbūves teritorijās, kur<br />

mājlopu turēšana atļauta.<br />

16.7. Saimniecības ēkām <strong>un</strong> būvēm, kas paredzētas mājlopiem vides prasības ievērot saskaņā ar MK<br />

<strong>noteikumi</strong>em Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”<br />

(27.07.2004.).<br />

17. PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU REKONSTRUKCIJAI, RESTAURĀCIJAI UN<br />

REMONTAM<br />

17.1. Ēku <strong>un</strong> būvju rekonstrukcija, restaurācija <strong>un</strong> remonts veicams atbilstoši vispārīgiem būvniecības<br />

procesa <strong>noteikumi</strong>em, pastāvošai likumdošanai <strong>un</strong> normatīviem, kā arī šiem „Noteikumiem”.<br />

17.2. Telpu izbūve ēkas jumta stāvos:<br />

17.2.1. jumta stāva bēniņos izbūvētām telpām jābūt atdalītām no neizbūvētās bēniņu daļas ar<br />

nedegošām konstrukcijām;<br />

17.2.2. izvirzīto jumta logu izbūvju kopējais platums nedrīkst pārsniegt trešo daļu no ēkas fasādes<br />

garuma;<br />

17.2.3. jumta izbūvēm jāatbilst ug<strong>un</strong>sdrošības prasībām.<br />

17.3. Kopīpašumā esošas ēkās var veikt rekonstrukcijas, restaurācijas <strong>un</strong> remontus atbilstoši vispārīgiem<br />

būvniecības procesa <strong>noteikumi</strong>em, bez saskaņošanas ar kopīpašniekiem, ja darbi neskar citu<br />

īpašnieku daļas vai ir noslēgts līgums par lietošanas tiesībām <strong>un</strong> reālu ēkas daļu.<br />

18. PRASĪBAS TERITORIJAS, ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANAI<br />

18.1. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana:<br />

18.2.1. nav atļauta priekšpagalmā vai, stūra zemesgabala gadījumā, ārējā pagalmā, pirms žoga ielas<br />

pusē;<br />

18.2.2. nav atļauta tuvāk par 3 m no zemesgabala robežas;<br />

18.2.3. nav atļauta nevienā nepieciešamajā autostāvvietā.<br />

18.2. Prasības komposta kaudzēm:<br />

18.2.4. komposta kaudzes nedrīkst ierīkot pie kopīgiem žogiem, mūriem <strong>un</strong> uz robežas, izņemot<br />

gadījumu, kad pastāv rakstiska vienošanās ar kaimiņu par vienotas komposta vietas<br />

ierīkošanu;<br />

18.2.5. komposta vietas ierīkojamas vismaz 1,5 m attālumā no kaimiņa robežas <strong>un</strong> ne tuvāk kā<br />

15m līdz dzīvojamās mājas logiem, teritorijā starp dzīvojamo māju <strong>un</strong> robežu gar ielu<br />

komposta vietas ierīkot aizliegts;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 32


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

18.2.6. komposta kaudzes <strong>un</strong> organiskā mēslojuma glabātavas ierīkojamas, izslēdzot ūdens avotu<br />

<strong>un</strong> gr<strong>un</strong>tsūdeņu piesārņošanu.<br />

19. PRASĪBAS ĒKAS UN BŪVES VAI TO DAĻU FUNKCIONALITĀTES MAIŅAI<br />

19.1. Atbilstoši būvniecības likuma 17.1. panta prasībām ēku (telpu) var izmantot vienīgi tam mērķim, kāds<br />

paredzēts projektā <strong>un</strong> tikai pēc nodošanas ekspluatācijā.<br />

19.2. Šie <strong>noteikumi</strong> nosaka kārtību, kādā maināms ēku (telpu) statuss.<br />

19.3. Lēmumu par ēku (telpu) statusa maiņu pieņem padome, ja statusa maiņa atbilst teritorijas<br />

plānojumam, detālplānojumam (ja tāds konkrētai teritorijai izstrādāts) <strong>un</strong> “Noteikumiem”.<br />

19.4. Lēmuma pieņemšanai par ēku (telpu) statusa maiņu (ja tas atbilst teritorijas plānojumam,<br />

detālplānojumam <strong>un</strong> “Noteikumiem”) padomē iesniedzami sekojoši dokumenti:<br />

19.4.1. iesniegums;<br />

19.4.2. īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti;<br />

19.4.3. ēku (telpu) inventarizācijas plāns;<br />

19.4.4. paredzēto telpu izveides skice; kā arī ja<strong>un</strong>a ieejas mezgla <strong>un</strong> autostāvvietas izbūves skice (ja<br />

tas nepieciešams ēkas (telpu) apsaimniekošanai);<br />

19.4.5. ieceres saskaņojums ar (pēc nepieciešamības):<br />

- ēkas īpašnieku, ja telpas tiek nomātas; ēkas apsaimniekotāju vai pārvaldnieku, ja ēkai ir<br />

vairāki īpašnieki;<br />

- kaimiņiem, kuru telpas piekļaujas projektējamām telpām;<br />

- Sabiedrības veselības aģentūru;<br />

- VAS Latvijas Valsts ceļi, ja paredzēta apkalpes vai apmeklētāju transporta piebraukšana,<br />

kā arī jautājumos par ērtu <strong>un</strong> drošu gājēju <strong>un</strong> transporta līdzekļu satiksmi;<br />

- Reģionālo vides pārvaldi, ja paredzēta ēkas statusa maiņa, kā arī visos gadījumos, ja<br />

objekts var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;<br />

- inženierkom<strong>un</strong>ikāciju apsaimniekotājiem, ja ēkā vai piegulošā teritorijā ir vai tiek skarti<br />

inženierapgādes tīkli;<br />

19.4.6. Ieceres saskaņošanai izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detālplānojuma.<br />

19.5. Lēmuma projektu par ēku (telpu) statusa maiņu sagatavo Būvvalde.<br />

19.6. Ja<strong>un</strong>u sabiedrisko (publisko) telpu izvietošana daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkās pieļaujama tikai to<br />

cokola <strong>un</strong> 1. stāvos <strong>un</strong> tikai tad, ja iespējams izveidot no dzīvojamās daļas izolētu ieeju<br />

apmeklētājiem <strong>un</strong> preču piegādei (ja tāda paredzama), kā arī tad, ja iecerēto telpu izvietošanu<br />

dzīvojamās ēkās pieļauj būvnormatīvi.<br />

19.7. Norma nav attiecināma uz telpām dzīvoklī, kas tiek izmantotas individuālajam, galvenokārt<br />

intelektuālajam darbam <strong>un</strong> darbība nav saistīta ar preču pievešanu, smakas, trokšņa <strong>un</strong> citu kaitīgu<br />

faktoru izraisīšanu, dzīvoklī nepierakstītu personu nodarbināšanu.<br />

19.8. Tādu sabiedrisko (publisko) telpu (ēku), kam paredzēta preču pievešana, nepieciešamība pēc<br />

apmeklētāju autostāvvietām u.c. objektiem, kas var traucēt dzīvojamo māju iedzīvotājiem ar troksni,<br />

smaku u.c. faktoriem, izvietošana pieļaujama tikai pie pagasta <strong>un</strong> rajona nozīmes maģistrālām ielām<br />

<strong>un</strong> sabiedriskās lietošanas teritorijām (piemēram, tirgus), kā arī ielām, kur nav ierobežota satiksme <strong>un</strong><br />

ieeja sabiedriskās (publiskās) telpās paredzēta no šo ielu <strong>un</strong> teritoriju puses vai ēku galiem.<br />

19.9. Pēc padomes lēmuma pieņemšanas pēc Būvvaldes pieprasījuma:<br />

19.9.1. izstrādājams <strong>un</strong> noteiktā kārtībā saskaņojams ēkas (telpu) pārbūves projekts;<br />

19.9.2. saņemama būvdarbu atļauja;<br />

19.9.3. veicami būvdarbi;<br />

19.9.4. objekts nododams ekspluatācijā;<br />

19.9.5. saņemama padomes piekrišana uzņēmējdarbības veikšanai minētajās telpās (ja to paredz<br />

likumdošanā noteiktā kārtība) vai pieraksts dzīvesvietā (ja statusa maiņa paredz dzīvojamo<br />

telpu izveidi).<br />

19.10. Par patvaļīgu ēku (telpu) statusa (f<strong>un</strong>kcijas) maiņu (t. i., neievērojot šo noteikumu prasības) vainīgās<br />

personas saucamas pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodu līdz 50 Ls (piecdesmit lati).<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 33


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

19.11. Tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par šo noteikumu pārkāpumiem ir padomes<br />

Būvvaldes vadītājam.<br />

20. PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN APSTĀDĪJUMU<br />

IERĪKOŠANAI<br />

20.1. Apstādījumi:<br />

20.1.1. visi <strong>Birzgales</strong> pagasta apstādījumi, kas atrodas uz valsts, pašvaldības <strong>un</strong> privātīpašumā<br />

esošās zemes, ir pagasta apstādījumu fonds. Visi apstādījumi <strong>un</strong> koki ir pagasta dekoratīvā<br />

vērtība;<br />

20.1.2. pašvaldība, juridiskas <strong>un</strong> fiziskas personas ir atbildīgas par savās zemes platībās esošo<br />

apstādījumu apsaimniekošanu <strong>un</strong> aizsardzību;<br />

20.1.3. <strong>Birzgales</strong> pagasta īpašnieku <strong>un</strong> lietotāju pienākums ir:<br />

- nepazemināt augsnes auglību apstādījumos, nodrošināt visus apstādījumu kopšanas <strong>un</strong><br />

atja<strong>un</strong>ošanas darbus, nepieļaut apstādījumu pārpurvošanos <strong>un</strong> aizaugšanu,<br />

- veicot būvniecības <strong>un</strong> remontdarbus, nepieļaut koku apbēršanu <strong>un</strong> atrakšanu, patvaļīgu<br />

nozāģēšanu, pēc darbu pabeigšanas bojātos apstādījumus atja<strong>un</strong>ot, atbilstoši būvprojektā<br />

minētajām prasībām,<br />

- nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar ražošanas, būvniecības <strong>un</strong> sadzīves atkritumiem,<br />

piesārņošanu ar notekūdeņiem <strong>un</strong> augiem kaitīgām vielām.<br />

20.1.4. ja zemei <strong>un</strong> uz tās esošajām ēkām vai būvēm ir dažādi īpašnieki, tad par noteikumu<br />

pārkāpšanu īpašnieki atbild saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem, ja līgumiskās<br />

attiecības nepastāv, tad atbildību nes ēkas vai būves īpašnieks;<br />

20.1.5. par apstādījumu platībām, kuras nav nodotas apstādījumu uzņēmumiem apsaimniekošanā,<br />

noslēdzot ar tiem atbilstošus līgumus par apstādījumu kopšanu, uzraudzību <strong>un</strong><br />

apsaimniekošanu savās platībās, ir atbildīgi:<br />

- namu pārvaldnieks vai namu īpašnieks - par pagalmu, iekškvartālu teritorijām,<br />

- uzņēmuma, iestādes <strong>un</strong> organizācijas vadītājs - par apstādījumiem slēgtajās teritorijās <strong>un</strong><br />

platībās ārpus tām, par apstādījumiem gar ielu, piestiprinātiem pievadceļiem <strong>un</strong> dzelzceļa<br />

atzarojumiem visā to garumā,<br />

- zemes īpašnieks vai lietotājs - par apstādījumiem viņu zemes īpašumā, vai lietojumā,<br />

- būvētājs par apstādījumiem teritorijā, kur rit būvdarbi;<br />

20.1.6. nedrīkst stādīt augus, kokus <strong>un</strong> krūmus ārpus nekustamā īpašuma zemes gabala robežām.<br />

20.2. Meži:<br />

20.2.1. mežu zemju transformācija jebkurā gadījumā jāveic likumdošanā noteiktajā kārtībā;<br />

20.2.2. mežu apsaimniekošanas juridiskais pamats ir mežu ierīcības <strong>un</strong> apsaimniekošanas projekts;<br />

20.2.3. meža zemesgabali nav nožogojami.<br />

20.3. Attālums no ēkām <strong>un</strong> būvēm līdz kokiem <strong>un</strong> krūmiem:<br />

20.3.1. ēkas <strong>un</strong> būves nedrīkst celt tuvāk kā vainaga projekcijas attālumā no zemesgabalā vai tam<br />

blakus augošu koku stumbriem. Kokiem šis attālumam jābūt ne mazākam par 5m <strong>un</strong> ne<br />

lielākam par 12m no koka stumbra, ja koks nav atzīts par dižkoku vai aizsargājamu koku.<br />

Krūmiem šim attālumam jābūt ne mazākam par 1- 1,5m no stumbra vai sakņu kakla;<br />

20.3.2. koki, kuru pieauguša koka augstums pārsniedz 1,8m, stādāmi vismaz 5m attālumā no<br />

kaimiņu zemesgabala robežas, ābeles 3 m, plūmes <strong>un</strong> ķirši 2 m, ogu krūmi 1m attālumā.<br />

20.4. Zaļo koku ciršana:<br />

20.4.1. koku izciršana meža zemēs saskaņojama ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās<br />

virsmežniecības <strong>Birzgales</strong> mežniecību, kura izdod koku ciršanas apliecinājumus. Pēc<br />

cirsmas izstrādes, izstrādātājam jāsniedz pārskats par izcirsto platību <strong>un</strong> nocirsto koksnes<br />

apjomu Valsts meža dienestam;<br />

20.4.2. atsevišķu koku ciršana nemeža zemēs saskaņojama ar <strong>Birzgales</strong> pagasta padomi;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 34


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

20.4.3. nemeža zemēs pirms koku ciršanas (gan atmirušu, gan augošu) <strong>un</strong> novākšanas, izvērtēt<br />

bioloģiski vecos lapu kokus, kas diametrā pārsniedz 80- 100 cm <strong>un</strong> (vai) ir dobumaini,<br />

piesaistot ekspertus;<br />

20.4.4. aizsargājamu koku ciršana saskaņojama ar <strong>Birzgales</strong> pagasta padomi <strong>un</strong> Lielrīgas reģionālo<br />

vides pārvaldi;<br />

20.4.5. bez atļaujas drīkst izcirst dabiski ieaugušus kokus līdz 8 cm diametrā (1,3 m augstumā no<br />

zemes);<br />

20.4.6. gadījumus, kad būvprojekti <strong>un</strong>/vai labiekārtojuma projekti paredz koku izciršanu, pirms<br />

tiek apstiprināta projekta dokumentācija skiču stadijā, koku izciršana jāsaskaņo<br />

apstādījumu saglabāšanas komisijā. Ja būvprojekts paredz izcirst ainaviski augstvērtīgus,<br />

ekoloģiski nozīmīgus <strong>un</strong> f<strong>un</strong>kcionāli nepieciešamus kokus vai to grupas, ēkas novietni<br />

norāda apstādījumu saglabāšanas komisija;<br />

20.4.7. zaļo koku ciršanai vides prasības ievērot saskaņā ar MK <strong>noteikumi</strong>em Nr.416 „Kārtība<br />

koku ciršanai ārpus meža zemes” (28.11.2000.).<br />

21. PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO KULTŪRVĒSTURISKO TERITORIJU UN<br />

KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI<br />

21.1. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Par kultūras pieminekļa stāvokli <strong>un</strong> saglabāšanu ir atbildīgs<br />

tā īpašnieks, saskaņā ar LR likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.<br />

21.2. Pārbūvējot vai remontējot vēsturiskās ēkas nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana <strong>un</strong> arhitektonisko<br />

veidojumu (portālu, loga apmaļu, dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu, u. c.)<br />

likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas. Ja<strong>un</strong>ām piebūvēm pie<br />

esošām ēkām jārespektē apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas.<br />

21.3. Vēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis <strong>un</strong> kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja<br />

to saglabāšana vairs nav iespējama. Vēsturiskajās ēkās nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas<br />

vai metāla konstrukciju logiem. Durvju <strong>un</strong> kāpņu nomaiņas gadījumā tās jāizgatavo autentiskas<br />

iepriekšējām durvīm vai kāpnēm.<br />

21.4. Vēsturisko ēku fasāžu apmešana vai apšūšana jāveic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem<br />

materiāliem <strong>un</strong> faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic no ēkas<br />

iekšpuses.<br />

21.5. Vēsturisko ēku nojaukšana pieļaujama tikai tad, ja to tehniski nav iespējams saglabāt. Lēmumu par<br />

ēkas vai citas būves nojaukšanu pieņem <strong>Birzgales</strong> pagasta padome tikai pēc slēdziena par ēkas<br />

konstruktīvā stāvokļa <strong>un</strong> vēsturiskās vērtības noteikšanas iesniegšanas. Ja ēka ir kultūras piemineklis,<br />

tad pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldībā papildus jāsaņem atļauja ēkas nojaukšanai no Valsts<br />

kultūras pieminekļu inspekcijas.<br />

21.6. Pirms nojaukšanas darbu uzsākšanas jāveic ēkas fiksācija, fiksācijas materiāli jāiesniedz Būvvaldē.<br />

21.7. <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā kultūras pieminekļu aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar<br />

Aizsargjoslu likuma 8.panta prasībām.<br />

22. PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMĒS UN MEŽA ZEMĒS,<br />

KURĀM NEPIECIEŠAMA TRANSFORMĀCIJA<br />

22.1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs:<br />

22.1.1. MK 2004.gada 20.jūlijā <strong>noteikumi</strong> Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo<br />

zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi <strong>un</strong> izsniedz zemes<br />

transformācijas atļaujas” nosaka kārtību, kādā lauksaimniecībā izmantojamu zemi (t.sk.<br />

nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijās) transformē par lauksaimniecībā<br />

neizmantojamu zemi (turpmāk — zemes transformācija) <strong>un</strong> izsniedz zemes transformācijas<br />

atļauju (turpmāk — atļauja);<br />

22.1.2. zemes transformācija atļauta saskaņā ar <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumu <strong>un</strong><br />

detālplānojumu;<br />

22.1.3. zemes transformācija ir aizliegta:<br />

- valsts nozīmes lauksaimniecības teritorijās, izņemot gadījumu, ja par to ir izdots Ministru<br />

kabineta rīkojums,<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 35


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

- teritorijās, kurās, transformējot zemes nogabalu, tiek ierobežota servitūtu vai citu<br />

apgrūtinājumu izmantošana, ja nav saņemts rakstisks saskaņojums ar servitūtu vai<br />

apgrūtinājumu lietotājiem”;<br />

22.1.4. platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienā esošā vienā<br />

viensētā ar saimniecības ēkām par zemes transformāciju neuzskata šādas darbības:<br />

- ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām,<br />

- būvniecība (izņemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs),<br />

- ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās lauksaimniecībā<br />

izmantojamās zemēs);<br />

22.1.5. šie nosacījumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām <strong>un</strong> mikroliegumiem.<br />

Minētajās teritorijās šīs darbības regulē saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju<br />

vispārīgajiem <strong>un</strong> individuālajiem aizsardzības <strong>un</strong> izmantošanas <strong>noteikumi</strong>em vai<br />

mikroliegumu aizsardzības <strong>un</strong> apsaimniekošanas <strong>noteikumi</strong>em.<br />

22.2. Meža zemēs:<br />

22.1.1. saskaņā ar MK 2004.gada 28.septembra <strong>noteikumi</strong>em Nr.806 „Meža zemes transformācijas<br />

<strong>noteikumi</strong>” transformāciju veic, ja tas nepieciešamas:<br />

- ēku <strong>un</strong> būvju, tajā skaitā infrastruktūras objektu (izņemot uzņēmumu<br />

(mežsaimniecību) ceļus, kvartālstigas (ne platākas par pieciem metriem), mineralizētās<br />

joslas, meža ug<strong>un</strong>sgrēku dzēšanai paredzētās ūdens ņemšanas vietas (ne lielākas par<br />

300 kvadrātmetriem) <strong>un</strong> meliorācijas sistēmas) būvniecībai,<br />

- karjeru, ūdenskrātuvju <strong>un</strong> kapsētu ierīkošanai,<br />

- meža stādāmā materiāla kokaudzētavu <strong>un</strong> lauksaimniecībā izmantojamo zemju<br />

ierīkošanai,<br />

- īpaši aizsargājamo biotopu atja<strong>un</strong>ošanai,<br />

- sporta <strong>un</strong> kultūras objektu ierīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai.<br />

22.2.2.meža zemes transformācija atļauta saskaņā ar <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumu <strong>un</strong><br />

detālplānojumu.<br />

23. PRASĪBAS ZEMES VIENĪBĀM, UZ KURĀM IESĀKTĀ APBŪVE VAI<br />

SAIMNIECISKĀ DARBĪBA NAV ATBILSTOŠA TERITORIJAS PLĀNOTAJAI<br />

(ATĻAUTAJAI) IZMANTOŠANAI<br />

23.1. Ja kāda zemesgabala izmantojums likumīgi iesākts, pirms pieņemti šie “Noteikumi”, kas nosaka tam<br />

citu izmantošanas veidu, tad šim zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss.<br />

23.2. Neatbilstoša izmantojuma statuss zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto<br />

izmantojumu, bet jebkuru ja<strong>un</strong>u apbūvi, piebūvi, esošo ēku pārbūvi, restaurāciju <strong>un</strong> nojaukšanu jāveic<br />

atbilstoši šo “Noteikumu” <strong>un</strong> detalplānojuma prasībām.<br />

23.3. Visas neatbilstošās izmantošanas, ja tās likumīgi uzsāktas līdz šī plāna apstiprināšanai vai likumīgi<br />

pastāvējušas ilgāk nekā 5 gadus pēc apstiprināšanas, var turpināties, ja to neierobežo ja<strong>un</strong>i šo<br />

izmantošanu specifiski regulējoši valdības <strong>un</strong> pašvaldības <strong>noteikumi</strong>.<br />

23.4. Ja zemesgabala īpašniekam ir līdz teritorijas plānojuma vai detālplānojuma pieņemšanai akceptēts<br />

būvprojekts vai izsniegta ēku vai būvju plānošanas <strong>un</strong> arhitektūras uzdevums vai būvatļauja <strong>un</strong> nav<br />

beigušies to derīguma termiņi, tad neskatoties uz neatbilstoša izmantojuma statusu zemesgabala<br />

īpašnieks ir tiesīgs turpināt iesākto darbību.<br />

23.5. Neskatoties uz jebkādiem citiem apbūves <strong>noteikumi</strong>em, esošos zemes gabalus ar platību, fronti vai<br />

dziļumu, kas mazāks par noteikto vai esošus zemes gabalus, ja to platība ir mazāka par minimālo<br />

zemesgabala platību, var izmantot <strong>un</strong> būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot atbilstoši attiecīgās<br />

apbūves vai izbūves teritorijas <strong>noteikumi</strong>em ar šādiem nosacījumiem:<br />

23.5.1. ja tādus zemesgabalus nodrošina ar būvnormatīvos noteikto inženiertehnisko apgādi;<br />

23.5.2. ja visi citi „<strong>noteikumi</strong>” ir ievēroti.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 36


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

24. PRASĪBAS BŪVPROJEKTĒŠANAI, KAS UZSĀKTA LĪDZ JAUNA VIETĒJĀS<br />

PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENAI<br />

24.1. Ja esošas būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas, būvētas, pārbūvētas vai<br />

ierīkotas šo “ Noteikumu” spēkā stāšanās brīdī, kā rezultātā daži ēku vai būvju raksturlielumi<br />

neatbilst, bet esošais zemes gabala izmantošanas veids atbilst apbūves <strong>noteikumi</strong>em <strong>un</strong> noteiktai<br />

atļautai plānotai teritorijas izmantošanai, tad:<br />

24.1.1.esošas būves drīkst pārbūvēt vai atja<strong>un</strong>ot ar noteikumu, ka:<br />

- pārbūvētas vai atja<strong>un</strong>otas šīs būves atbildīs visiem tiem šo apbūves noteikumu<br />

<strong>noteikumi</strong>em, kam neatbilda esošās būves,<br />

- nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās ēkas <strong>un</strong> būves uz zemesgabala, nedrīkst<br />

palielināt neatbilstību <strong>noteikumi</strong>em;<br />

24.1.2. esošas būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka:<br />

- jebkura būves paplašināšana atbilst šiem apbūves <strong>noteikumi</strong>em,<br />

- paplašināšana, ievērojot visas citas būves <strong>un</strong> zemesgabala izmantošanu, nepalielina<br />

neatbilstību <strong>noteikumi</strong>em.<br />

24.2. Būvobjektiem, kuru būvdarbi likumīgi uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai <strong>un</strong> kuru<br />

projekta risinājumi atbilst attiecīgā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, būvprojekta<br />

pārstrāde atbilstoši šo noteikumu prasībām nav nepieciešama.<br />

25. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA<br />

25.1.Būvtiesību īstenošanai <strong>Birzgales</strong> pagastā ir noteikta sekojoša kārtība:<br />

25.1.1. būvniecības priekšlikuma iesnieguma- uzskaites kartes iesniegšana Būvvaldē;<br />

25.1.2. būvniecības priekšlikuma iesniegšana padomē pēc Būvvaldes ierosinājuma;<br />

25.1.3. padomes lēmums- pozitīvs vai atteikums;<br />

25.1.4. atzinums pozitīvs - detālplānojums, konkurss, sabiedriskā apspriešana;<br />

25.1.5. detālplānojuma izstrāde;<br />

25.1.6. būvniecības iesniegums-uzskaites kartes reģistrācija, ja to paredz likumdošana <strong>un</strong> pieprasa<br />

būvvalde vai atteikums;<br />

25.1.7. plānošanas arhitektūras uzdevums;<br />

25.1.8. tehniskie <strong>noteikumi</strong>;<br />

25.1.9. apstiprināts būvprojekts, <strong>un</strong> īpašos, likumā paredzētos gadījumos arī būvprojekta valsts<br />

ekspertīze;<br />

25.1.10. pieteikums būvatļaujai;<br />

25.1.11. būvdarbu atļauja;<br />

25.1.12. būvdarbi;<br />

25.1.13. pieteikums pieņemšanai ekspluatācijā;<br />

25.1.14. būves pieņemšana ekspluatācijā;<br />

25.1.15. pieņemšanas akta saņemšana.<br />

25.2. Būvniecības priekšlikumu īstenošanas kārtība:<br />

25.2.1. būvniecības priekšlikumu īstenošanas kārtība aptver būvniecības, modernizācijas,<br />

labiekārtošanas <strong>un</strong> citu attīstības priekšlikumu izskatīšanas, saskaņošanas, akceptēšanas,<br />

būvprojektēšanas <strong>un</strong> būvēšanas kārtību <strong>un</strong> ir attiecināma uz jebkuras juridiskas vai fiziskas<br />

personas attīstības priekšlikumu neatkarīgi no nekustamā īpašuma piederības;<br />

25.2.2. būvniecības priekšlikumu īstenošanas kārtība paredz pašvaldības institūciju atklātu darbību;<br />

25.2.3. ja iesniegti vairāku personu attīstības priekšlikumi kādam konkrētam zemesgabalam vai<br />

saņemts būvniecības priekšlikums par īpaši vērtīgu zemesgabalu, pašvaldības padome ir<br />

tiesīga organizēt konkursu par labāko būvniecības priekšlikumu;<br />

25.2.4. būvniecības procesa ierosinātājs iesniedz Būvvaldei izskatīšanai būvniecības priekšlikuma<br />

Būvniecības iesnieguma –uzskaites karti;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 37


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

25.2.5. būvniecības iesniegumu - uzskaites karti Būvvaldē reģistrē <strong>un</strong> izskata Būvvaldē 14 dienu<br />

laikā;<br />

25.2.6. Būvniecības pieteikums- uzskaites karte ir iesniedzama arī tad, ja iepriekš ir izstrādāts<br />

būvniecības mets- priekšlikums vai ir nepieciešami tehniskie <strong>noteikumi</strong><br />

inženierkom<strong>un</strong>ikāciju pieslēgšanai. (VBN 34. p.);<br />

25.2.7. būvvalde var pieprasīt uzrādīt Būvvaldē iesniedzamo dokumentu oriģinālus <strong>un</strong> personu<br />

apliecinošo dokumentu, ja kopijas tiek iesniegtas bez notariāla apliecinājuma par kopiju<br />

atbilstību. Ja dokumentu oriģināli netiek uzrādīti Būvvaldes amatpersona var atteikt izskatīt<br />

būvniecības pieteikuma – uzskaites karti vai citus ar būvniecības procesu saistītos<br />

dokumentus;<br />

25.2.8. Ja būvniecības priekšlikums paredz sabiedrībai svarīgu, darījuma <strong>un</strong> komercdarbības,<br />

daudzdzīvokļu <strong>un</strong>/vai rūpniecisko, valsts nozīmes inženiertehnisko <strong>un</strong> tehnisko objektu<br />

būvniecību vai dabas pamatnes transformāciju, padome, pirms tā pieņem lēmumu par<br />

būvniecību, nodrošina paredzētās būvniecības sabiedrisko apspriešanu Būvniecības likumā<br />

minētos gadījumos, (BL 12. p (1)) pagarinot atzinuma vai atteikuma par būvniecības ieceri<br />

izsniegšanas termiņu uz publiskās apspriešanas laiku, bet ne ilgāku par trīs mēnešiem.<br />

(VBN 50. p.);<br />

25.2.9. pārējos gadījumos Būvvalde izsniedz rakstisku atzinumu 14 dienu laikā no pieteikuma<br />

reģistrācijas dienas <strong>un</strong> ja atzinums būvvaldes ir pozitīvs būvvalde izsniedz būvniecības<br />

pieteikuma –uzskaites kartes iesniedzējam plānošanas arhitektūras uzdevumu vai arī dod<br />

motivētu rakstisku atteikumu būvniecības iecerei. (VBN 39. p.) Būvvaldes atzinums var būt<br />

negatīvs arī tad, ja pašvaldības lēmums ir pozitīvs vai atbalstošs. Par pozitīvu būvvaldes<br />

lēmumu par būvniecības pieteikuma – uzskaites kartes priekšlikumu var tikt uzskatīts<br />

plānošanas arhitektūras uzdevums, kas tiek izsniegts;<br />

25.2.10. Pozitīvs būvvaldes atzinums par būvniecības priekšlikumu ir pamats būvprojektēšanas<br />

veikšanai <strong>un</strong> obligāti pievienojams dokuments būvniecības pieteikumam, bet nedod<br />

tiesības uzsākt būvdarbus.(VBN 40. p.;)<br />

25.2.11. Ja būvprojektu izstrādā interjeram, neizmainot nesošo konstrukciju noturību vai iekšējam<br />

pārplānojumam <strong>un</strong> netiek skartas kādas trešās personas īpašuma tiesības vai intereses,<br />

Būvniecības pieteikuma –uzskaites karte nav nepieciešama. (VBN 37p.;)<br />

25.2.12. ja Būvvaldes atzinums ir noraidošs, būvniecības ierosinātājam ir tiesības lūgt pagasta<br />

padomi pārskatīt šo lēmumu. Ja būvniecības ierosinātāju neapmierina pagasta padomi<br />

lēmums, to var iesniegt izskatīšanai tiesā. Iebildumi pagasta padomei jāiesniedz mēneša<br />

laikā no būvvaldes atzinuma apstiprināšanas dienas;<br />

25.2.13. Būvprojekta vadītājs uz būvprojekta vispārīgo rādītāju galvenās rasējuma lapas- parasti<br />

ģenplāna paraksta būvprojekta titullapu <strong>un</strong> apliecinājumu par būvprojekta risinājumu<br />

atbilstību Latvijas būvnormatīvu, kā arī tehnisko noteikumu prasībām. [Vispārīgie<br />

būv<strong>noteikumi</strong>, 67. p.];<br />

25.2.14. Latvijas Republikas teritorijā būvprojektus izstrādā latviešu valodā. [Vispārīgie<br />

būv<strong>noteikumi</strong>, 60. p.];<br />

25.2.15. Būves fiksācijas projekts – esošās būves stāvokli raksturojošs uzmērījumu dokumentējums –<br />

izstrādājums, ja būves nojaukšanas atļaujā to pieprasa būvvalde, valsts būvinspekcija vai<br />

valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. [Vispārīgie būv<strong>noteikumi</strong>, 61p.];<br />

25.2.16. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas<br />

dienas. (BL 11p.(4.)<br />

25.3. Būvprojekta izstrādāšana:<br />

25.3.1. būvprojektu izstrādā saskaņā ar LBN 202-01 MK 2001.gada 14.augusta <strong>noteikumi</strong> Nr.370<br />

LBN 202-01 “Būvprojekta saturs <strong>un</strong> noformēšana“;<br />

25.3.2. noteiktā kārtībā izstrādāts, saskaņots <strong>un</strong> akceptēts būvprojekts ir obligāts priekšnoteikums<br />

būvatļaujas saņemšanai;<br />

25.3.3. Būvvalde, atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma <strong>un</strong> sarežģītības, var sašaurināt vai<br />

paplašināt būvprojektēšanas iecerei nepieciešamo izejmateriālu sarakstu;<br />

25.3.4. būvprojekts nav nepieciešams:<br />

- pagaidu būvei, ja tās apjoms, būvvieta <strong>un</strong> nojaukšanas termiņš saskaņots Būvvaldē,<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 38


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

- mazēkai lauku apvidū, ja tās apjoms <strong>un</strong> būvvieta saskaņota Būvvaldē,<br />

- sezonas būvēm – nekapitālām (Latvijas būvnormatīvs LBN 401), galvenokārt<br />

lauksaimniecībā izmantojamām būvēm, kuru kalpošanas laiks ir viena sezona. [Vispārīgie<br />

būv<strong>noteikumi</strong>, 62. p.];<br />

25.3.5. būvprojekts izstrādājams divās stadijās – skiču projekta stadijā <strong>un</strong> tehniskā projekta stadijā,<br />

ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī, ja tā paredzēta<br />

specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā <strong>un</strong> var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu;<br />

25.3.6. Būvvaldē saskaņots skiču projekts ir pamats tālākai būvprojekta izstrādāšanai tehniskā<br />

projekta stadijā <strong>un</strong> ir neatņemama būvprojekta sastāvdaļa, bet nedod tiesības uzsākt<br />

būvdarbus;<br />

25.3.7. tehniskā projekta stadijā izstrādātam būvprojektam jānodrošina būvdarbu veikšana, kā arī<br />

teritorijas sakārtošanas, rekultivācijas u.c. darbu izpildi, atbilstoši Latvijas Republikas<br />

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai <strong>un</strong> līgumam ar pasūtītāju.<br />

25.4. Būvprojektu skaņošana:<br />

25.4.1.būvprojektus akceptēšanai vai saskaņošanai iesniedz projektētājs;<br />

25.4.2. būvprojektu akceptēšanai vai saskaņošanai iesniedz projekta sējumu vismaz 3 eksemplāros<br />

ar pavadvēstuli <strong>un</strong> projekta akceptēšanas atzinuma veidlapu, ja to pieprasa Būvvalde.<br />

Akceptēto būvprojektu reģistrē <strong>un</strong> vienu tā eksemplāru nodod Būvvaldes arhīvā;<br />

25.4.3. būvprojektu saskaņošanai var iesniegt zemesgabala vai ēkas īpašnieks - projekta pasūtītājs<br />

vai viņa pilnvarotā persona, turpmāk būvētājs vai arī licencēts vai sertificēts projektētājs,<br />

pievienojot būvprojektam rīcības tiesības apliecinošus dokumentus, kā arī nekustamā<br />

īpašnieka(u) saskaņojumus uz ģenplāna lapas;<br />

25.4.4.ja būvobjekts ir kultūras piemineklis vai atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā<br />

būvprojektam jābūt saskaņotam ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;<br />

25.4.5.būvprojektu saskaņošanai iesniedz trīs, pilnīgi nokomplektētos eksemplāros, kuriem jābūt<br />

licencēta vai sertificēta projektētāja parakstītiem (oriģinālparaksti <strong>un</strong> zīmogi);<br />

25.4.6.būvprojektu akceptēšanas vai saskaņošanas termiņš ir 14 dienas, skaitot no būvprojekta<br />

iesniegšanas dienas. Ja saskaņošanai nepieciešams iegūt papildus informāciju,<br />

saskaņošanas termiņš ir 30 dienas, skaitot no būvprojekta iesniegšanas dienas;<br />

25.4.7.lai veiktu būvprojekta akceptēšanu Būvētājam var pieprasīt papildus atsevišķus projektus vai<br />

to daļas (piem. reklāmas elementu projekti), kas jāiesniedz saskaņošanai norādītajā termiņā;<br />

25.4.8.pirmsprojektu (skiču materiālus) saskaņo 14 dienu laikā ar Būvvaldes vēstuli vai<br />

saskaņojuma zīmogu, ja tas iesniegts, lai pārliecinātos par priekšlikuma atbilstību pagasta<br />

teritorijas plānojuma vai “Noteikumu” prasībām <strong>un</strong> precizētu citas iespējamās prasības pret<br />

iesniegto projektu;<br />

25.4.9.bez akceptēšanas drīkst veikt tikai:<br />

- kosmētisko remontu ēku iekšpusē, kas neietver izmaiņas plānojumā <strong>un</strong> telpu f<strong>un</strong>kciju<br />

maiņu,<br />

- arhitektonisko elementu rekonstrukciju,<br />

- logu <strong>un</strong> durvju nomaiņu ēkas fasādēs, kuru gabarīti <strong>un</strong> dalījums netiek izmainīti,<br />

- fasāžu krāsojuma atja<strong>un</strong>ošanu, kas iepriekš saskaņota,<br />

- reklāmas elementu remontēšana vai atja<strong>un</strong>ošana, kas iepriekš saskaņoti;<br />

25.4.10.ja kosmētiskais remonts tiek izdarīts ēkā, kas ir kultūras piemineklis, pirms darbu<br />

uzsākšanas par to ir jāinformē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru, kas var<br />

norādīt īpašu aizsardzības pasākumu ievērošanu remonta laikā.<br />

25.5 Drošība būvdarbos:<br />

25.5.1. Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemta būvatļauja. [VBN 129. p.];<br />

25.5.2. Būvdarbi organizējami <strong>un</strong> veicami saskaņā ar tehniskā projekta sastāvā esošo būvdarbu<br />

organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. [VBN 134. p.;]<br />

25.5.3. par darbu drošību, kā arī ug<strong>un</strong>sdrošību visā būvdarbu veikšanas laikā personīgi atbild<br />

Būvētājs, ja šīs f<strong>un</strong>kcijas ar līgumu nav nodotas būvuzņēmējam vai citai personai. Visi darbi<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 39


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

būvlaukumā jāveic tā, lai būtu nodrošināta strādājošo <strong>un</strong> garāmgājēju drošība, atbilstoši spēkā<br />

esošajiem būvnormatīviem;<br />

25.5.4. būvlaukums jānožogo ar vismaz 1,8 m augstu pagaidu žogu pēc Būvvaldes pieprasījuma.<br />

Žogu <strong>un</strong> sastatņu stabus nedrīkst ierakt ietvēs <strong>un</strong> brauktuvēs ar cieto segumu, tie jānostiprina<br />

ar šķēršiem. Jānodrošina, lai būvlaukumā neiekļūst nepiederošas personas, īpaši bērni;<br />

25.5.5. žoga ārpusē, redzamā vietā, jābūt plāksnītei ar būvuzņēmēja <strong>un</strong> būvētāja rekvizītiem<br />

(nosaukums, projekta autors, darbu vadītājs, telefona numurs, u. c.), izņemot, ja būvniecība<br />

notiek iekštelpās <strong>un</strong> saimnieciskā kārtā savrupmāju, mazsaimniecību <strong>un</strong> dārzkopības<br />

sabiedrību teritorijās;<br />

25.5.6. līdz būves uzrādīšanai pieņemšanas komisijai žogs jānojauc;<br />

25.5.7. ja gājēju pārvietošanās paredzēta zem sastatnēm, tad tās noklājamas ar divām kārtām pamīšus<br />

noliktu dēļu, bet sastatņu nākamajā stāvā jābūt par sastatnēm platākai nojumei ar slīpumu uz<br />

būves pusi;<br />

25.5.8. pagaidu žogam, ap trīs <strong>un</strong> vairāk stāvu ēku būvlaukumu, ja tas ierīkots uz ietves vai<br />

brauktuves, jāizveido nojume ar kritumu uz būvlaukumu pusi, gājēju aizsargāšanai no<br />

krītošiem priekšmetiem;<br />

25.5.9. bedres <strong>un</strong> tranšejas ārpus būvžoga jānorobežo ar margām, bet gājēju pārejās jāierīko tiltiņi ar<br />

1,0 m augstām margām <strong>un</strong> apgaismojumu tumšajā diennakts laikā;<br />

25.5.10. pirms zemes darbu uzsākšanas Būvētājam jāsaņem rakšanas darbu <strong>un</strong> koku izciršanas<br />

atļaujas, ja tāda būvlaukumā paredzēta;<br />

25.5.11. ja no būves rodas apdraudējums, <strong>un</strong> Būvētājs vai būvuzņēmējs nenovērš draudošās briesmas,<br />

tad <strong>Birzgales</strong> pagasta padome var novērst radušos apdraudējumu vai nojaukt šādu būvi uz<br />

īpašnieka (būvētāja) rēķina;<br />

25.5.12. Pasūtītājs nodrošina būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (akceptētu būvprojektu)<br />

<strong>un</strong> saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas [VBN 134. p..]<br />

26. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM<br />

26.1. Izstrādes kārtība:<br />

26.1.1. mainoties esoši likumdošanai detālplānojumu izstrādes kārtība mainās atbilstoši ja<strong>un</strong>ākiem<br />

<strong>noteikumi</strong>em, bet “Noteikumu“ prasības ir spēkā ciktāl tās nav pretr<strong>un</strong>ā ar likumdošanu;<br />

26.1.2. detālplānojuma izstrādi var ierosināt jebkura fiziska <strong>un</strong> juridiska persona- turpmāk<br />

būvniecības procesa ierosinātājs, kuras īpašumā atrodas nekustamais īpašums pašvaldībā;<br />

26.1.3. ierosinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pašvaldībai:<br />

- iesniegumu, kurā norāda nekustamo(s) īpašumu(s), to zemes vienību, kuru teritorijai<br />

izstrādās detālplānojumu, pašreizējo īpašuma izmantošanas veidu <strong>un</strong> nekustamā īpašuma<br />

lietošanas mērķi, par kuru tiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī plānoto<br />

teritorijas izmantošanas veidu (apbūvei, sadalei, apvienošanai u.c.),<br />

- zemes vienības(u) robežu plāna kopiju,<br />

- zemesgrāmatu nostiprinājuma uzraksta(u) kopiju vai apliecību (as),<br />

- grafisku priekšlikuma skici( brīvā tehnikā);<br />

26.1.4. vietējā pašvaldība 1mēneša laikā pieņem lēmumu par detālplānojumu. Ja pagasta padome<br />

atbalsta ierosinātāja pieteikumu nodrošināt detālplānojuma izstrādāšanu, tā pieņem<br />

attiecīgu lēmumu par detālplānojuma uzsākšanu <strong>un</strong> līguma slēgšanu par detālplānojuma<br />

finsēšanu, apstiprina projekta izstrādes vadītāju;<br />

26.1.5. pašvaldība var atlikt izstrādāt detālplānojumu uz 6 mēnešiem, ja par konkrētās teritorijas<br />

attīstību nepieciešama papildus izpēte - neapbūvētām teritorijām ārpus apdzīvotām vietām<br />

vai nepieciešams izstrādāt kopēju koncepciju par plašāku teritoriju nekā detālplānojumā<br />

piedāvātā;<br />

26.1.6. ierosinātājs iesniedz pagasta padomē projekta vadītāja iesniegumu, pievienojot sertifikāta<br />

kopiju <strong>un</strong> darba uzdevumu, ko sagatavojis projekta vadītājs – sertificēts arhitekts ar<br />

tiesībām praktizēt teritoriālplānošanā, kas uzskatāms par apliecinājumu vadīt projekta<br />

izstrādi <strong>un</strong> apstiprinātais darba uzdevums <strong>un</strong> ir spēkā divus gadus no apstiprināšanas<br />

dienas;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 40


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

26.1.7. ja detālplānojuma ierosinātājs ir fiziska vai juridiska persona, tad, atbilstoši 31.05.2005.<br />

MK <strong>noteikumi</strong>em Nr.367 “Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu <strong>un</strong><br />

detālplānojuma izstrādes <strong>un</strong> finansēšanas kārtību”, slēdzams līgums par detālplānojuma<br />

izstrādes finansēšanu;<br />

26.1.8. pēc pagasta padomes lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieņemšanas,<br />

detālplānojums tiek izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.<br />

27. PRASĪBAS PELDVIETĀM<br />

27.1. Vispārīgās peldvietu iekārtošanas <strong>un</strong> higiēnas prasības, kas peldsezonā jāievēro visās<br />

ūdenstilpēs <strong>un</strong> ūdenstecēs <strong>un</strong>, kas MK noteikumos nr.155 „Noteikumi par ūdens lietošanas<br />

atļaujām” (22.04.1997.) minētas kā peldvietu ūdeņi, nosaka MK <strong>noteikumi</strong> nr.300<br />

(11.08.1998.) „Peldvietu iekārtošanas <strong>un</strong> higiēnas <strong>noteikumi</strong>”.<br />

27.2. Par peldvietu iekārtošanu, ūdenstilpes <strong>un</strong> pludmales izmantošanas drošību, to uzturēšanu<br />

kārtībā <strong>un</strong> peldvietu higiēnas prasību ievērošanu ir atbildīga <strong>Birzgales</strong> pagasta padome vai,<br />

ja peldvieta atrodas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā vai valdījumā, attiecīgais<br />

zemes īpašnieks vai lietotājs.<br />

27.3. Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietu projektus saskaņo ar reģionālo vides<br />

pārvaldi <strong>un</strong> vides veselības centru.<br />

27.4. Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) norāda konkrētās peldvietas atrašanās vietu,<br />

nosaka peldvietas robežas <strong>un</strong> tās izmantošanas nosacījumus <strong>un</strong> nodrošina attiecīgās<br />

informācijas pieejamību peldvietā.<br />

27.5. Peldvietās nav pieļaujama motorizēto ūdens transportlīdzekļu atrašanās <strong>un</strong> izmantošana,<br />

izņemot glābšanas dienestu transportlīdzekļus, valsts <strong>un</strong> pašvaldības organizētai kontrolei<br />

paredzētos transportlīdzekļus, kā arī aktīvai atpūtai paredzētos transportlīdzekļus, kuri<br />

izmantojami šim nolūkam atvēlētajās vietās.<br />

27.6. Peldvietu norobežo ar bojām, lentēm vai negrimstošiem materiāliem. Peldvietas peldēšanas<br />

sektorā, kas paredzēts bērniem līdz 10 gadu vecumam, pamatni izveido ar nelielu slīpumu<br />

<strong>un</strong> maksimālo dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm.<br />

27.7. Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietās nodrošina neatliekamo medicīnisko<br />

palīdzību, kā arī, ja nepieciešams, glābšanas pasākumus.<br />

27.8. Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) nodrošina peldvietu apgādi ar dzeramo ūdeni.<br />

27.9. Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) nodrošina peldvietas ar ģērbtuvēm, tualetēm<br />

<strong>un</strong> atkritumu konteineriem.<br />

27.10. Ierīkojot peldvietās tualetes, paredz kanalizācijas sistēmu ar notekūdeņu novadīšanu<br />

kanalizācijas tīklā vai vietējās attīrīšanas iekārtās vai izmanto pārvietojamās tualetes.<br />

27.11. Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietās nodrošina smilšu virskārtas<br />

irdināšanu, kā arī savlaicīgu atkritumu savākšanu <strong>un</strong> izvešanu ne retāk kā divas reizes<br />

nedēļā.<br />

27.12. Peldvietās nav pieļaujama dzīvnieku uzturēšanās, ir aizliegts vest dzīvniekus pastaigā <strong>un</strong><br />

peldināt.<br />

27.13. Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) pirms katras peldsezonas sākuma saņem vides<br />

veselības centra atzinumu par peldvietas atbilstību normatīvajiem aktiem.<br />

27.14. Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietā nodrošina pieejamību informācijai<br />

par peldvietas ūdens kvalitāti.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 41


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

28. PRASĪBAS APBŪVES INTENSITĀTEI UN BLĪVUMA RĀDĪTĀJIEM<br />

28.1. Lauksaimniecības teritorija- rādītāji lauksaimniecības teritorijā atļautajām palīgizmantošanām<br />

noteikti pie attiecīgo teritoriju rādītājiem.<br />

28.2. Mežsaimniecības teritorija- rādītāji mežsaimniecības teritorijā atļautajām palīgizmantošanām<br />

noteikti pie attiecīgo teritoriju rādītājiem.<br />

28.3. Ūdenssaimniecības teritorija:<br />

o ūdenssaimniecības teritorijas izmantošanai paredzētā apbūves teritorija nedrīkst pārsniegt<br />

20% no kopējās zemes gabala platības;<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 15% no apbūvei paredzētās teritorijas;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 2 stāvi <strong>un</strong> bēniņu izbūve;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 12m.<br />

28.4. Karjera teritorija:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 10%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 2 stāvi <strong>un</strong> bēniņu izbūve;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 12m.<br />

28.5. Dzīvojamās apbūves teritorija:<br />

28.5.1. Daudzstāvu apbūves teritorija:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 45%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 5 stāvi ieskaitot bēniņu izbūvi;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 18m.<br />

28.5.2. Mazstāvu apbūves teritorija:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 45%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 3 stāvi ieskaitot bēniņu izbūvi;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 12m.<br />

28.5.3. 1 vai 2 ģimeņu savrupmāju apbūves teritorija:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 30%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 2 stāvi <strong>un</strong> bēniņu izbūve;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 12m.<br />

28.6. Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 20%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 2 stāvi <strong>un</strong> bēniņu izbūve;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 12m.<br />

28.7. Sabiedriskās apbūves teritorija:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 40%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 3 stāvi <strong>un</strong> bēniņu izbūve;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 18m.<br />

28.8. Sabiedriskā teritorija:<br />

o sabiedriskās teritorijas izmantošanai paredzētā apbūves teritorija nedrīkst pārsniegt 10% no<br />

kopējās zemes gabala platības;<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 15% no apbūvei paredzētās teritorijas;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 2 stāvi ieskaitot bēniņu izbūvi;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 9m.<br />

28.9. Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 40%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 3 stāvi <strong>un</strong> bēniņu izbūve;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 42


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

o maksimālais apbūves augstums- 15m.<br />

28.10. Rūpnieciskās (ražošanas) apbūves teritorija:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 60%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 2 stāvi <strong>un</strong> bēniņu izbūve;<br />

o maksimālais apbūves augstums- 18m.<br />

28.11. Satiksmes infrastruktūras teritorija- teritorija, kurai netiek noteikti apbūves intensitātes <strong>un</strong><br />

blīvuma rādītāji.<br />

28.12. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorija:<br />

o maksimālais apbūves blīvums- 75%;<br />

o maksimālais stāvu skaits- 2 stāvi ieskaitot bēniņu izbūvi (rādītājs neattiecas uz torņiem <strong>un</strong><br />

antenām);<br />

o maksimālais apbūves augstums- 9m.<br />

29. CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS<br />

29.1. Iedzīvotāju apziņošanas sistēmu avārijas vai ārkārtējo situāciju gadījumā veido VUGD Ogres<br />

brigāde.<br />

29.2. Izvērtēt trauksmes sirēnas nepieciešamību, to uzstāda uz iespējams augstāka objekta<br />

<strong>Birzgales</strong> ciemā.<br />

29.3. Ārkārtēju situāciju gadījumos rīkojas saskaņā ar Civilās aizsardzības plānu ārkārtēju situāciju<br />

gadījumos Ogres rajonā.<br />

30. PRASĪBAS DZELZCEĻU TERITORIJĀM<br />

30.1. Prasības dzelzceļa pārbrauktuvēm, t.sk. prasības redzamībai ir noteiktas LR MK “Dzelzceļa<br />

pārbrauktuvju <strong>un</strong> pāreju ierīkošanas, apkalpošanas <strong>un</strong> slēgšanas noteikumos” Nr.392.<br />

30.2. Dzelzceļam piegulošo mežu īpašniekiem savlaicīgi jāizcērt kokus, kas krītot var sabojāt<br />

sliežu ceļus, gaisa elektroapgādes <strong>un</strong> sakaru līnijas.<br />

30.3. Ja būvniecības gadījumā dzelzceļa nodalījuma joslu šķērso ar autoceļu vai<br />

inženierkom<strong>un</strong>ikācijām, jāsaņem tehniskie <strong>noteikumi</strong>, projekti jāsaskaņo ar Jelgavas ceļa<br />

distanci, Jelgavas signalizācijas <strong>un</strong> sakaru distanci <strong>un</strong> valsts AS „Latvijas dzelzceļš” projektu<br />

skaņošanas komisiju.<br />

31. PRASĪBAS BŪVNIECĪBAI NELABVĒLĪGĀM TERITORIJĀM UN APPLŪSTOŠĀM<br />

TERITORIJĀM<br />

31.1. Applūstošas teritorija parādīta kartē pie Daugavas <strong>un</strong> riska teritorijas saskaņā ar Ogres rajona<br />

teritorijas plānojumu.<br />

31.2. Pirms būvprocesa uzsākšanas, ja ir ja<strong>un</strong>a informācija vai pastāv risks, ka teritorija ir<br />

applūstošas, šajās teritorijās saņemama izziņa par applūšanas atzīmi konkrētam īpašumam no<br />

VA LĢVMA Maskavas ielā 165, Rīgā, saskaņā ar kuru iezīmējams 10% applūdums uz<br />

topogrāfiskā plānā mēroga M1:500 noteiktībā, kas nav vecāks par 1gadu <strong>un</strong> reģistrēts Valsts<br />

zemes dienestā.<br />

31.3. Applūstošās teritorijās ievērot Aizsargjoslas likuma noteikumus.<br />

31.4. Pirms būvniecības piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijās jāveic rekultivācijas<br />

pasākumi piesārņojuma novēršanai.<br />

32. PRASĪBAS AIZSARGĀJAMĀM DABAS TERITORIJĀM<br />

32.1. Ievērot MK 2003.gada 22.jūlija noteikumus Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju<br />

vispārējie aizsardzības <strong>un</strong> izmantošanas <strong>noteikumi</strong>” 16.p.;20.p. <strong>un</strong> VIII nodaļas 23.p. prasības.<br />

32.2. Ievērot Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra <strong>noteikumi</strong> Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas,<br />

aizsardzības <strong>un</strong> apsaimniekošanas <strong>noteikumi</strong>” nosacījumus<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 43


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

33.PRASĪBAS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMAM<br />

33.1. Atsevišķu objektu būvniecībai vai atsevišķu darbību veikšanai, kuru īstenošana var izraisīt tiešas<br />

vai netiešas pārmaiņas videi, pirms to uzsākšanas, ir jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais<br />

izvērtējums saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8.<strong>un</strong> 10.pantu <strong>un</strong><br />

„Aizsargjoslu likums” 39.pantu.<br />

33.2. Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi<br />

novērtējumu" ir zivju audzēšanai paredzētu dīķu ierīkošana, kuru kopējā platība pārsniedz 10<br />

hektārus.<br />

33.3. Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams ir ieguves rūpniecības projekti, kas paredz<br />

uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu atradnēs, kuru platība ir lielāka par 5 hektāriem.<br />

34. APBŪVES INTENSITĀTES, BRĪVĀS TERITORIJAS UN APBŪVES BLĪVUMA<br />

APRĒĶINI<br />

34.1. Apbūves intensitātes, brīvās teritorijas <strong>un</strong> apbūves blīvuma rādītāji, ja tie šajos saistošajos<br />

noteikumos noteikti attiecīgās apbūves teritorijas zemes gabaliem, neattiecas uz tiem zemes<br />

gabaliem, kas paredzēti tikai transportlīdzekļu novietošanai vai tehniskās apbūves teritorijas<br />

objektiem.<br />

34.2. Šos trīs rādītājus nepiemēro arī zemes gabaliem aizsargājamās apbūves teritorijās.<br />

34.3. Apbūves intensitāti (I) aprēķina ar šādu formulu:<br />

S x 100<br />

I = -------------------- % , kur:<br />

Z<br />

kur S – stāvu platība, Z – zemes gabala platība,<br />

34.4. Brīvās teritorijas rādītāju (B) aprēķina ar šādu formulu:<br />

(Z–L1 – L2 – L3) x 100<br />

B = ------------------------------ % , kur:<br />

S<br />

Z – zemes gabala platība; S – stāvu platība;<br />

L1 – apbūves laukums zemes gabalā (neieskaitot ar apstādījumiem<br />

labiekārtotu <strong>un</strong> apzaļumotu pazemes apjomu izmantojamu jumtu);<br />

L2 – piebraucamo ceļu laukums zemes gabalā;<br />

L3 – autostāvvietu laukums zemes gabalā;<br />

34.5.Apbūves blīvuma rādītāju (A) aprēķina ar šādu formulu:<br />

L x 100<br />

A = ------------------ % ,<br />

Z<br />

kur L – visu apbūvēto laukumu summa; Z – zemes gabala platība<br />

34.6. Ja zemes gabala daļa atrodas sarkanajās līnijās, tad, aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās<br />

teritorijas <strong>un</strong> apbūves blīvuma rādītāju, to neskaita zemes gabala platībā.<br />

34.7. Stāvu platību nosaka, summējot visām ēkām uz zemes gabala katra atsevišķa stāva (izņemot<br />

pazemes stāvus <strong>un</strong> jumta stāvu) uz zemes projicēto laukumu, kuru ierobežo ēkas ārsienu ārējā<br />

kontūra.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 44


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

35. PRASĪBAS GAISA PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAI<br />

35.1. Ierīkojot ja<strong>un</strong>us ražošanas, kom<strong>un</strong>ālās saimniecības objektus, degvielas uzpildes stacijas,<br />

ievēro valdošo vēju virzienu <strong>un</strong> nodrošina gaisa kvalitātes normatīvu <strong>un</strong> citu vides prasību<br />

ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām MK 02.07.2002. <strong>noteikumi</strong> Nr. 286<br />

„Noteikumi par gaisa kvalitāti”; MK 03.08.1999. <strong>noteikumi</strong> Nr.269 „Noteikumi par vides<br />

kvalitātes normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm <strong>un</strong> pārvietojamām<br />

cisternām”.<br />

35.2. Kaitīgo vielu izmešu piezemes koncentrācijas jebkādos tehnoloģiskos procesos uz teritorijas<br />

robežas <strong>un</strong> ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas<br />

apdzīvotās vietās.<br />

35.3. Piesārņojošas darbības izraisīto smaku izplatīšanos ierobežo saskaņā ar MK 27.07.2004.<br />

<strong>noteikumi</strong>em Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas<br />

metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos <strong>un</strong> MK 01.10.2003.<br />

<strong>noteikumi</strong>em Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.<br />

36. PRASĪBAS, KO NOSAKA UPJU BASEINA APGABALA APSAIMNIEKOŠANAS<br />

PLĀNS, TAI SKAITĀ, PASĀKUMU PROGRAMMA<br />

36.1. Noteikumos netiek iekļautas prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns,<br />

tai skaitā, pasākumu programmu, jo tos nav apstiprinājis MK LR likuma 01.10.2002. “Ūdens<br />

apsaimniekošanas likums” 19.<strong>un</strong> 20. pantu kārtībā.. Priekš<strong>noteikumi</strong> <strong>un</strong> paskaidrojumi ietverti<br />

paskaidrojuma raksta tekstā no projekta „Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns. 2002”<br />

36.2. Ūdenstilpju apsaimniekošanas <strong>noteikumi</strong> pašvaldībā nav.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 45


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

II.DAĻA.<br />

TERITORIJAS PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI<br />

1.<strong>Teritorijas</strong> plānotā (atļautā) izmantošana balstīta uz sekojošiem nosacījumiem:<br />

o Esošā situācija (zemes lietojuma veids, līdzšinējā izmantošana);<br />

o Likumdošana, valsts institūciju nosacījumi;<br />

o Ekonomiskie procesi Latvijā <strong>un</strong> Ogres rajonā;<br />

o Esošo valsts mēroga, nozaru, reģiona, rajona plānojuma nosacījumi, teritorijas iedzīvotāju <strong>un</strong><br />

politiķu vēlmes <strong>un</strong> nākotnes vīzijas.<br />

2.<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā tiek izdalītas sekojošas teritorijas <strong>un</strong> noteikti to<br />

izmantošanas mērķi <strong>un</strong> nosacījumi:<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 46


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

3.Kopīgie paskaidrojumi par plānotām (atļautām) izmantošanām <strong>un</strong> to grafisko attēlojumu:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

Plānoto (atļauto) izmantošanu teritoriju robežas noteiktas pa kadastru robežām ņemot vērā<br />

dabīgās robežas (mežus, upes, grāvjus u.c.);<br />

Lauksaimniecības teritorija (L) kā plānotā (atļautā) izmantošana noteikta zemes gabaliem,<br />

ko pilnībā aizņem lauksaimniecībā izmantojama zeme;<br />

Ja uz viena zemes gabala (viens kadastrs) atrodas gan lauksaimniecībā izmantojama zeme,<br />

gan mežs, tad lauksaimniecībā izmantojamai zemei kā plānotā (atļautā) izmantošana ir<br />

noteikta Lauksaimniecības teritorija (L), bet mežam kā plānotā (atļautā) izmantošana-<br />

Mežsaimniecības teritorija (M). Šajos gadījumos teritorijas apakšgrupa- Liela saimniecība<br />

(L-LS), Vidēja saimniecība (L-VS) vai Maza saimniecība (L-MS) ir nosakāma pēc reāli<br />

lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības;<br />

Lauksaimniecības teritorijas (L) apakšgrupā Maza saimniecība (L-MS) mazākais atļautais<br />

reāli lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals ir noteikts 1ha platībā. Šī norma attiecas<br />

uz ja<strong>un</strong>u saimniecību veidošanu dalot vai apvienojot esošos zemes gabalus. Šī norma<br />

neattiecas uz zemes gabalu, kur reāli lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir<br />

mazāka par 1ha, turpmāko izmantošanu lauksaimniecībā, ja tādi eksistē uz teritorijas<br />

plānojuma pieņemšanas brīdi;<br />

Dzīvojamās apbūves teritorija (DZ) tiek noteikta tikai ciema robežās;<br />

Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema (DZL) tiek noteikta tikai ārpus ciema robežām.<br />

4. Turpmāk seko detalizēts plānoto (atļauto) izmantošanu <strong>un</strong> šo izmantošanu ierobežojumu izklāsts.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 47


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4.1.Lauksaimniecības teritorija (kods- L, krāsa- dzeltena)- zemes gabals, kura galvenā<br />

izmantošana ir lauksaimniecība.<br />

4.1.1. Liela saimniecība (kods- L-LS)- zemes gabals ar platību ≥ 20ha, kura galvenā<br />

izmantošana vismaz 70% platībā ir lauksaimniecība <strong>un</strong> uz kura bez detālplānojuma<br />

izstrādāšanas atļautas sekojošas palīgizmantošanas, nodalot šim nolūkam konkrētus zemes<br />

nogabalus:<br />

o Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema (kods- DZL) paredzot vienas 1 vai 2<br />

ģimeņu savrupmājas apbūvi;<br />

o Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija (kods- D);<br />

o Rūpnieciskās (ražošanas) apbūves teritorija (kods- R);<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha.<br />

4.1.2. Vidēja saimniecība (kods- L-VS)- zemes gabals ar platību ≥ 5ha <strong>un</strong> < 20ha, kura<br />

galvenā izmantošana vismaz 60% platībā ir lauksaimniecība <strong>un</strong> uz kura bez detālplānojuma<br />

izstrādāšanas atļautas sekojošas palīgizmantošanas, nodalot šim nolūkam konkrētus zemes<br />

nogabalus:<br />

o Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema (kods- DZL);<br />

o Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija (kods- D);<br />

o Rūpnieciskās (ražošanas) apbūves teritorija (kods- R);<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha.<br />

4.1.3. Maza saimniecība (kods- L-MS)- zemes gabals ar platību ≥ 2ha <strong>un</strong> < 5ha, kura<br />

galvenā izmantošana vismaz 50% platībā ir lauksaimniecība <strong>un</strong> uz kura bez detālplānojuma<br />

izstrādāšanas atļauta palīgizmantošana- Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema (kods-<br />

DZL) līdz 1ha platībā, paredzot vienas 1 vai 2 ģimeņu savrupmājas apbūvi <strong>un</strong> nodalot šim<br />

nolūkam konkrētu zemes nogabalu.<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha.<br />

4.1.4. Dārzkopības saimniecība (kods- L-DS)- zemes gabals vai zemes gabalu grupa,<br />

kura galvenā izmantošana ir dārzkopība <strong>un</strong> uz kura bez detālplānojuma izstrādāšanas<br />

atļauta vienas dārza mājas būvniecība. Minimālā zemes gabala platība vienas dārza mājas<br />

apbūvei- 400m².<br />

4.1.5. Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas (kods- L-R)<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 2 ha.<br />

A. PAMATZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1) zemkopība dārzeņkopība, augļkopība, puķkopība, sēņkopība, sēklkopība, graudaugu<br />

<strong>un</strong> lopbarības, zemstiklu kultūru audzēšana kokaudzētava u.c.l.<br />

2) lopkopība ferma <strong>un</strong> ražošanas teritorijas virs 1ha platības izdalāmas no<br />

3) mājdzīvnieku audzēšana lauksaimniecības zemes vēlams kā atsevišķs īpašums - ražošanas objekts,<br />

4) eksotisko zvēru audzēšana izstrādājot detālplānojumu <strong>un</strong> iekļaujot minimālo sanitāro aizsargzonu<br />

5) zvērkopība<br />

vismaz 50m līdz dzīvojamām ēkām neatkarīgi no īpašuma robežām<br />

6) putnkopība<br />

7) zirgkopība<br />

8) viensēta minimālais zemes vienības lielums 1ha<br />

9) biškopība<br />

10) saimniecības ēkas kūts; klēts; šķūnis; nojume; pirts; pagrabs, u.c.<br />

11) noliktava, nojume<br />

12) darbnīca amatnieka, galdniecības, individuālā darba veikšanai<br />

13) pārtikas pārstrādes saimniecībā saražotās produkcijas pārstrādei<br />

uzņēmums<br />

14) sakņu dārzi līdz 15m 2 liela palīgēka, siltumnīca 100m², ja atsevišķi nodalīti kā sakņu<br />

dārzi<br />

B. PALĪGIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1) zivsaimniecība līdz 5ha platībā, bet ne vairāk kā 45% no zemes gabala platības <strong>un</strong><br />

2) dīķsaimniecība<br />

ne tuvāk kā 10m no kaimiņu īpašuma robežas<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 48


3) dīķi<br />

B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

6) inženierkom<strong>un</strong>ikāciju trases vai<br />

objekts, sakaru torņi vai antenu masti<br />

ierīkojot ja<strong>un</strong>u ar lielāku kā 20000m³ apjomu, saņemt derīgo<br />

izrakteņu neatļauju<br />

līdz 0,1ha nemeliorētās zemēs nav nepieciešams dīķa ierīkošanas<br />

tehniskais projekts BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

4) mežs <strong>un</strong> purvs, apmežošana<br />

5) piebraucamie ceļi netiek ieskaitīti zemes gabala kopējā apbūves laukumā<br />

ieceres publiska apspriešana pēc Būvvaldes pieprasījuma, ja<br />

objekts atrodas tuvāk par 500m no dzīvojamām ēkām vai teritorijas,<br />

kur dzīvojamo ēku būvniecība atļauta<br />

7) telpas individuālam darbam<br />

8) lauku tūrisma naktsmītne jeb viesu<br />

māja<br />

9) komposta sagatavošana<br />

naktsmītnes līdz 50 gultas vietām<br />

10) atklāti sporta <strong>un</strong> atpūtas laukumi<br />

ģimenes <strong>un</strong> papildizmantošanas vajadzībām netiek ieskaitīti zemes<br />

gabala kopējā apbūves laukumā<br />

11) žogi atbilstoši f<strong>un</strong>kcijai<br />

C. PAPILDIZMANTOŠANA IECERES PUBLISKA APSPRIEŠNA UN /VAI JĀIZSTRĀDĀ DETĀLPLĀNOJUMS,<br />

JA BŪVVALDE VAI PAGASTA PADOME PIEPRASA<br />

1) zemesgabalos pie ceļiem – vietējas<br />

nozīmes tirdzniecības <strong>un</strong>/vai<br />

pakalpojumu objekts<br />

2) lauku tūrisma naktsmītne jeb viesu<br />

māja, kempings<br />

3) kokapstrādes uzņēmums<br />

4) vieglās ražošanas uzņēmums<br />

5) lopkopības ferma<br />

6) derīgo izrakteņu ieguve normatīvo<br />

aktu noteiktajā kārtībā<br />

detālplānojuma izstrāde pēc pašvaldības vai Būvvaldes<br />

pieprasījuma<br />

ar platību virs 1ha vai/<strong>un</strong> atbilstoša detālplānojuma izstrāde pēc<br />

pašvaldības vai Būvvaldes pieprasījuma<br />

virs 20000m³ apjoma saņemt derīgo izrakteņu atļauju, bet ne<br />

lielākā platībā kā 5ha, detālplānojuma izstrāde, ja nav attēlota<br />

plānojuma kartē grafiski<br />

4.2.Mežsaimniecības teritorija (kods- M, krāsa- zaļa)- zemes gabals, kura galvenā izmantošana<br />

ir mežsaimniecība <strong>un</strong> tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana <strong>un</strong> uzturēšana.<br />

4.2.1. Liela saimniecība (kods- M-LS)- zemes gabals ar platību ≥ 20ha, kura galvenā<br />

izmantošana ir mežsaimniecība <strong>un</strong> uz kura bez detālplānojuma izstrādāšanas atļauta<br />

palīgizmantošanao<br />

Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 2ha.<br />

4.2.2. Maza saimniecība (kods- M-MS)- zemes gabals ar platību < 20ha, kura galvenā<br />

izmantošana ir mežsaimniecība.<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha.<br />

A. PAMATIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1)mežsaimnieciska izmantošana<br />

2)mežaparks<br />

3)lauksaimnieciska izmantošana<br />

4)ja<strong>un</strong>audzes<br />

5)krūmāji<br />

6)parks, apstādījumi, stādaudzētava<br />

7)dīķis<br />

Saimniecisko mežu teritorijas apsaimnieko atbilstoši meža<br />

apsaimniekošanas plāniem, kas izstrādāti pamatojoties uz meža<br />

inventarizācijas datiem.<br />

mežā var būt pļavas, ganības, aramzeme, lauki,<br />

atļauts apmežot plānojumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās<br />

teritorijas līdz 10ha, kas robežojas ar esošām meža teritorijām, kā arī<br />

platības, kas teritorijas plānojumā atrodas mežu <strong>un</strong> purvu teritorijās,<br />

bet saskaņā ar zemes robežu plānu ir lauksaimniecības zeme, ar<br />

LAD LLP piekrišanu <strong>un</strong> veicot biotope izpēti.<br />

koku puduri lielāki par 0,1ha <strong>un</strong> tie atbilst meža nosacījumiem<br />

līdz 1 ha var nebūt uzrādīts plānā ja<strong>un</strong>u ierīkošana saskaņā ar sk.<br />

BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 49


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

8)ar medībām <strong>un</strong> meža izmantošanu<br />

saistīti objekti, meža zvēru dārzs<br />

9)atklāta autostāvvieta vai atpūtas<br />

vieta mežā bez kapitālām būvēm<br />

10)atklāts sporta vai atpūtas objekts<br />

11)derīgo izrakteņu ieguve<br />

Dārzu atļauts nožogot saskaņā ar normatīviem aktiem<br />

jāparāda detālplānojumā<br />

atbilstoši BPTIAN 4.7. apakšnodaļu nosacījumiem saistībā ar meža<br />

resursu izmantošanu<br />

atļauta VAS “LVM” mežos <strong>un</strong> pārējos mežos līdz 5ha platībā<br />

normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, ne tuvāk kā 500m no apdzīvoto<br />

vietu robežām.<br />

B. PALĪGIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1) krautuve saistīti ar pamatizmantošanas nodrošināšanu<br />

2) inženierkom<strong>un</strong>ikāciju objekts <strong>un</strong><br />

līnijbūve<br />

3) autostāvvieta<br />

atbilstoši BPTIAN 4.14. apakšnodaļas nosacījumiem<br />

saistīti ar pamatizmantošanas nodrošināšanu, atbilstoši BPTIAN<br />

I.d.14 apakšnodaļu<br />

zemesgabalā pie valsts autoceļiem ārpus apdzīvotām vietām, ja to<br />

pamato ar detālplānojumu <strong>un</strong> novietni saskaņo ar VAS “Latvijas<br />

Valsts ceļi”<br />

4.3.Ūdenssaimniecības teritorija (kods- Ū, krāsa- zila)- zemes gabals (teritorija), kuru vismaz<br />

par 80% aizņem dabiska vai mākslīga ūdenstilpe <strong>un</strong> kura galvenā izmantošana ir ūdenssaimniecība,<br />

rekreācija vai zivsaimniecība <strong>un</strong> tam nepieciešamā apbūve.<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 0,1ha.<br />

A. PAMATZMANTOŠANA ja<strong>un</strong>a dīķa ierīkošana saskaņā ar BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

1) ūdens uzkrāšana 2) peldētava<br />

3) ūdens novadīšana 4) sporta nodarbības<br />

5) rekreācija <strong>un</strong> atpūta 6) zivju audzēšana<br />

7) zvejošana <strong>un</strong> makšķerēšana 8) tilti, laipas<br />

9)laivu piestātnes, laivu mājas <strong>un</strong> pontoni, ūdenssaimniecības būves <strong>un</strong> hidrotehniskas būves (dambjus,<br />

aizsprostus, ūdens sūknēšanas ierīču ēkas u. tml.) ciktāl to atļauj normatīvie akti <strong>un</strong> AL<br />

4.4. Karjera teritorija (kods- K, krāsa- smilšu)- zemes gabals, kura galvenā izmantošana ir<br />

ieguves rūpniecība <strong>un</strong> šai rūpniecībai nepieciešamā apbūve.<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha.<br />

A. PAMATIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1) izrakteņu karjers<br />

2) vispārīgās ražošanas uzņēmums<br />

3) noliktava<br />

4) inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju objekts<br />

5) būves, kas nodrošina karjera izmantošanu<br />

ne tuvāk kā 100m līdz dzīvojamai apbūvei -<br />

(īpašumam, kurā atļauta dzīvojamā apbūve)<br />

B. PALĪGIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1) pārvaldes iestāde Pamatizmantošanas nodrošināšnai<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 50


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4.5. Dzīvojamās apbūves teritorija (kods- DZ, krāsa- violeta)- zemes gabals, kura galvenā<br />

izmantošana ir dzīvojamā apbūve <strong>un</strong> kas tiek plānota tikai <strong>Birzgales</strong> ciema teritorijā.<br />

4.5.1.Daudzstāvu apbūves teritorija (kods- DZ-DS)- zemes gabals, kura galvenā<br />

izmantošana ir 1- 5 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve <strong>un</strong> sekojošas<br />

palīgizmantošanas, nodalot šim nolūkam konkrētus zemes nogabalus:<br />

o Mazstāvu apbūves teritorija (kods- DZ-MS);<br />

o Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija (kods- D);<br />

o Sabiedriskās apbūves teritorija (kods- SA).<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 0.06ha.<br />

4.5.2. Mazstāvu apbūves teritorija (kods- DZ-MS)- zemes gabals, kura galvenā<br />

izmantošana ir 1- 3 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve <strong>un</strong> sekojošas<br />

palīgizmantošanas, nodalot šim nolūkam konkrētus zemes nogabalus:<br />

o 1 vai 2 ģimeņu savrupmāju apbūves teritorija (kods- DZ-SM);<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 0.12ha.<br />

4.5.3. 1 vai 2 ģimeņu savrupmāju apbūves teritorija (kods- DZ-SM)- zemes gabals,<br />

kura galvenā izmantošana ir 1 vai 2 ģimeņu savrupmāju apbūve (minimālā zemes gabala<br />

platība vienas 1 vai 2 ģimeņu savrupmājas apbūvei <strong>un</strong> sekojošas palīgizmantošanas,<br />

nodalot šim nolūkam konkrētus zemes nogabalus:<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 0.12ha.<br />

4.6. Dzīvojamās apbūves teritorija ārpus ciema (kods- DZL, krāsa- violeta)- zemes gabals,<br />

kura galvenā izmantošana ir 1 vai 2 ģimeņu savrupmāju apbūve (dzīvojamo ēku skaits uz zemes gabala<br />

2gab.), bet zemes gabalos, kas tieši robežojas ar <strong>Birzgales</strong> ciemu, minimālā zemes gabala platība vienas 1<br />

vai 2 ģimeņu savrupmājas apbūvei- 2500m²) <strong>un</strong> sekojošas palīgizmantošanas, nodalot šim nolūkam<br />

konkrētus zemes nogabalus:<br />

o Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija (kods- D);<br />

o Sabiedriskās apbūves teritorija (kods- SA);<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 0.5ha.<br />

B. PALĪGIZMANTOŠANA<br />

PIEZĪMES<br />

Dzīvojamās apbūves teritorijām:<br />

1) brīvā teritorija - dārzs arī sakņu <strong>un</strong> ģimenes vajadzībām augļu koku <strong>un</strong> krūmu (izņēmums<br />

augļu dārzs<br />

mežaparkā), puķu, akmens <strong>un</strong> sakņu dārzu, zālāju ierīkošanai<br />

2) brīvā teritorijā - atklāts sporta ģimenes vajadzībām nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju<br />

spēļu <strong>un</strong> rotaļu laukumi<br />

3) dīķis (nav attiecināms uz<br />

peldbaseinu ar kapitālām sienām),<br />

grāvis<br />

<strong>un</strong> būvlaidi<br />

līdz 30% no zemes gabala kopējās platības <strong>un</strong> dīķis ne tuvāk kā<br />

10m zeme gabala robežai, vietējas nozīmes grāvis ne tuvāk kā<br />

1m zemes gabala robežai, ja nav vienošanās ar kaimiņu par citu<br />

attālumu, uzrādāmi detālplānojumos, ja<strong>un</strong>u ierīkošana saskaņā<br />

ar sk. BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

4) labiekārtojuma elementi,<br />

soli, nojumes, lapenes, smilšu kastes, šūpoles, baseins,<br />

saimniecības ēkas<br />

strūklakas, grāvji, dzīvžogi, apstādījumi u.t.t.pirts, noliktavas<br />

5) peldbaseinu ar kapitālām sienām līdz 30% no zemes gabala kopējās platības <strong>un</strong> ne tuvāk kā 10m<br />

zemēs gabala robežai, uzrādāms detālplānojumā<br />

6) mājdzīvnieku (suņu, trušu, kaķu, nav paredzēts turēt meža vai eksotiskos dzīvniekus, mājlopus<br />

dekoratīvo dzīvnieku <strong>un</strong> putnu) <strong>un</strong> nav atļauts turēt ciema daļās, kur to noteikusi pašvaldība<br />

mājlopu turēšanas mītnes,<br />

7) biškopība atļauta lauku apbūves teritorijās<br />

8) biškopība ciemos ne vairāk kā 10 bišu saimes <strong>un</strong> ne tuvāk kā 10m no kaimiņu<br />

robežas<br />

9) mežs, parks, apstādījumi, dīķis ja zemes gabalā atrodas koku vai krūmi puduri vai mežs lielāki<br />

par 0,1ha, jāizvērtē iespēja saglabāt meža biotopu<br />

10) autostāvvietas vismaz viena ēkai vai ēkas daļai saskaņā ar BPTIAN I.1d.4. p.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 51


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

C. PAPILDIZMANTOŠANA IECERES PUBLISKA APSPRIEŠNA UN /VAI JĀIZSTRĀDĀ DETĀLPLĀNOJUMS, JA<br />

BŪVVALDE VAI PAGASTA PADOME PIEPRASA , VAR ATRASTIES ĒKĀS VAI<br />

1) pirmsskolas bērnu iestāde atsevišķā gr<strong>un</strong>tsgabalā, ievērojot sabiedrisko ēku nosacījumus no<br />

2) sociālā vai pārvaldes iestāde BPTIAN 4.7. nod. (kods- SA).<br />

3) finanšu, tirdzniecības <strong>un</strong>/vai atsevišķā gr<strong>un</strong>tsgabalā, ievērojot komercobjektu nosacījumus no<br />

pakalpojumu objects<br />

4) mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā<br />

māja<br />

BPTIAN 4.11. nod. (kods- D)<br />

atsevišķā gr<strong>un</strong>tsgabalā, tai skaitā pansija, īres nams, ievērojot<br />

daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku nosacījumus 4.5.2. nodaļā (kods-<br />

DZ-MS)<br />

5) sporta vai atpūtas objekts atsevišķā gr<strong>un</strong>tsgabalā, ievērojot sabiedrisko ēku nosacījumus<br />

BPTIAN 4.7. nod. (kods- SA).<br />

6) vieglās rūpniecības uzņēmums atsevišķā gr<strong>un</strong>tsgabalā, objektam nav nepieciešama atļauja<br />

darbam ar kaitīgām <strong>un</strong> piesārņojošām vielām (A <strong>un</strong> B kategorijas<br />

atļaujas), bez izmešiem, putekļiem, trokšņa, vibrācijas <strong>un</strong> smakas<br />

apkārtējā vidē BPTIAN 4.11. nod. (kods- D)<br />

7) viensētās lauku apbūves teritorijās lauksaimnieciskās ražošanas ēkas BPTIAN 4.11. nod. (kods- D)<br />

4.7.Sabiedriskās apbūves teritorija (kods- SA, krāsa- oranža)- zemes gabals, kura galvenā<br />

izmantošana ir sabiedriska apbūve <strong>un</strong> kuru vismaz par 70% aizņem sekojoša nekomerciāla apbūve:<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha lauku apvidū 0,12ha ciemā.<br />

A.PAMATIZMANTOŠANA<br />

1) valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde Ieceres publiska apspriešna <strong>un</strong> /vai jāizstrādā<br />

2) izglītības <strong>un</strong> kultūras iestāde<br />

detālplānojums, ja Būvvalde vai pagasta<br />

3) ārstniecības <strong>un</strong> veselības aizsardzības iestāde padome pieprasa<br />

4) sociālās aprūpes iestāde<br />

5) sporta būve<br />

6) reliģiskā kulta iestāde<br />

7) ug<strong>un</strong>sdzēsēju depo<br />

B. PALĪGIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1) dzīvoklis kā palīgizmantošana<br />

2) mežs, parks, dīķis, puķu <strong>un</strong> krūmu<br />

stādījumi<br />

brīvā zaļā teritorija ne mazāk kā 30%, ja<strong>un</strong>a dīķa ierīkošana<br />

saskaņā ar BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

3) garāža tikai pamatf<strong>un</strong>kcijas nodrošināšanai<br />

4) dzīvojamā māja uz dzīvojamām mājām attiecas dzīvojamās apbūves<br />

teritoriju <strong>noteikumi</strong>, kas minēti BPTIAN 4.nod., ieskaitot<br />

zemes gabala minimālās platības rādītāju<br />

5) autostāvvieta atbilstoši šo noteikumu BPTIAN I.d. 14. nod. nosacījumiem<br />

6) sporta vai atpūtas objekts atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem<br />

C.PAPILDIZMANTOŠANA<br />

PIEZĪMES<br />

1) vietējas nozīmes finansu iestāde ietilpst galvenajā ēkā ne vairāk kā 30% no<br />

2) vietējas nozīmes tirdzniecības iestāde<br />

kopējā apjoma<br />

3) vietējas nozīmes pakalpojumu iestāde<br />

4) vietējas nozīmes sporta būve<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 52


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4.8. Kapsēta – sūnu zaļā – zemes gabals, kura galvenā izmantošana ir sabiedriska apbūve –<br />

kapsētas.<br />

A. PAMATZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1) kapliča, zvanu tornis 1) jumta kores augstums līdz14m;<br />

2) ceremoniju zāle 2) Fasādes augstums līdz 9m;<br />

3) pieļaujams vertikāls akcents līdz 21m;<br />

4) var izvietot uz atsevišķa zemes gabala ne mazāka kā 200m²<br />

3) apbedījumi, pieminekļi būvvaldē <strong>un</strong> kapu apsaimniekotāju jāsaskaņo kapu pieminekļu uzstādīšana ar<br />

kapitālu – betonētu pamatu dziļāk kā 0,5m no zemes virsmas <strong>un</strong> lielāku<br />

apjomu kā 1,2(h) x1,2(b) x 0,8 (a), kur h-augstums no zemes virsmas, b <strong>un</strong> a<br />

gabarīti<br />

4) kapsētas žogs,<br />

apbedījumu žogi<br />

a)kapu vietas zemes gabaliņu iežogošanai parasti izmantojams dzīvžogs<br />

(ierobežojums neattiecas uz vēsturiskiem metāla vai cita materiāla žogiem);<br />

b)izņēmuma gadījumā Būvvaldē <strong>un</strong> kapu apsaimniekotāju saskaņots ne<br />

mazāk kā 80% caurredzamu žogs ne augstāku par 0,7m no zemes virsmas;<br />

c) kapsētas žogs var būt blīva materiāla žogs<br />

B.PALĪGIZMANTOŠANA<br />

PIEZĪMES<br />

1) apbedīšanas <strong>un</strong> apsaimniekošanas biroja ēka tikai pamatf<strong>un</strong>kcijas<br />

2)ūdens ņemšanas vieta, aka<br />

nodrošināšanai<br />

3)saimniecības ēka<br />

4)autostāvvieta atbilstoši šo noteikumu BPTIAN I.d. 14. nod. nosacījumiem<br />

5) mežs; pļava, krūmi, apstādījumi<br />

6)ziedu <strong>un</strong> citu ar apbedījumiem saistītu tirdzniecības vieta, ielu<br />

tirdzniecības vieta<br />

7) publiska tualete<br />

4.9. Sabiedriskā teritorija (kods- S, krāsa- tumši zaļa)- zemes gabals, kura galvenā izmantošana<br />

ir rekreācija, tās nodrošināšanai nepieciešamā vai sezonas rakstura apbūve <strong>un</strong> kuru vismaz par 90% aizņem<br />

sekojošas, sabiedriskai izmantošanai paredzētas teritorijas:<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha lauku apvidū 0,12ha ciemā.<br />

A. PAMATZMANTOŠANA<br />

1) parks, apstādījumi. 2) dārzs<br />

3) rotaļu vai spēļu laukums 4) pagaidu vai īslaicīgās lietošanas ēkas līdz 25m²<br />

5) pļava, ganības 6) koku puduri<br />

7) ūdensobjekts , ierīkošana saskaņā ar 8) tīrums, atmata<br />

BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

9) sakņu dārzs 10) krūmāji<br />

11) ceļi <strong>un</strong> inženierkom<strong>un</strong>ikācijas 12) gājēju ietves, takas<br />

13) smiltājs 14) mežs, purvs<br />

4.10.Dabas lieguma „Daugava pie Kaibalas” teritorija (kods- DL, krāsa- sarkans rūtojums)-<br />

zemes gabals, kuram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jebkāda izmantošana ir atļauta saskaņā ar šīs<br />

teritorijas dabas aizsardzības plānu (2008.-2018), kas apstiprināts ar Vides ministra rīkojumu Nr.169 „Par<br />

dabas aizsardzības pālnu apstiprināšanu” 09.06.2008. <strong>un</strong> nav pretr<strong>un</strong>ā ar LR MK <strong>noteikumi</strong>em Nr.415<br />

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības <strong>un</strong> izmantošanas <strong>noteikumi</strong>” (22.07.2003.), līdz<br />

dabas lieguma „Daugava pie Kaibalas” individuālo aizsardzības <strong>un</strong> apsaimniekošanas noteikumu<br />

apstiprināšanai.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 53


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4,11.Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija (kods- DA, krāsa- brūna)- zemes gabals, kura<br />

galvenā izmantošana ir darījumu (komerciāla) apbūve <strong>un</strong> sekojoša palīgizmantošana- Sabiedriskās apbūves<br />

teritorija (kods- SA), nodalot šim nolūkam konkrētu zemes nogabalu.<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha lauku apvidū 0,12ha ciemā.<br />

A.PAMATIZMANTOŠANA<br />

1)finansu iestāde<br />

2) komerciestāde<br />

3) tirdzniecības iestāde,<br />

tirgus laukums<br />

4) pakalpojumu iestāde<br />

5) vieglās rūpniecības<br />

uzņēmumi, noliktavas<br />

PIEZĪMES<br />

novieto atsevišķā zemes gabalā arī savrupmāju, lauksaimniecības jauktu<br />

dzīvojamās <strong>un</strong> komercobjektu izmantošanas teritorijās, izstrādājot<br />

detālplānojumu, vai kā objekts esošā apbūvē jauktas daudzdzīvokļu <strong>un</strong><br />

komerciālo objektu teritorijā<br />

ne tuvāk kā 100m no dzīvojamās apbūves (no īpašuma zemes vienības, kur<br />

dzīvojamā apbūve atļauta kā pamatizmantošana) ar vidēji vismaz 30m<br />

plata zaļā zona, bet ne šaurāku kā 20m<br />

6)segtas sporta būve<br />

7) sakaru torņi, antenu masti būvniecības ieceres publiskā apspriešana ne tuvāk kā 100m no dzīvojamās<br />

apbūves (no īpašuma zemes vienības, kur dzīvojamā apbūve atļauta kā<br />

pamatizmantošana<br />

8) degvielas uzpildes<br />

stacija<br />

ieceres publisku apspriešana <strong>un</strong> detālplānojuma izstrāde, aizsargjoslas<br />

noteikšana<br />

B.PALĪGIZMANTOŠANA<br />

PIEZĪMES<br />

1) mežs, parks, dīķis, puķu <strong>un</strong> krūmu<br />

stādījumi<br />

brīvā zaļā teritorija 30% , ja<strong>un</strong>a dīķa ierīkošana saskaņā ar<br />

BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

2) mežs <strong>un</strong> parks, puķu <strong>un</strong> krūmu<br />

brīvā zaļā teritorija , aizsargjosla<br />

stādījumi, apstādījumi<br />

3) dīķis ne lielāks kā 1ha, brīvā zaļā teritorija, aizsargjosla 10m<br />

BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

4) autostāvvieta atbilstoši šo noteikumu BPTIAN I.d. 14. nod. nosacījumiem<br />

C.PAPILDIZMANTOŠANA IECERES PUBLISKA APSPRIEŠNA UN /VAI JĀIZSTRĀDĀ<br />

DETĀLPLĀNOJUMS<br />

1) valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde<br />

uz sabiedriskiem objektiem attiecas apbūves teritoriju<br />

2) izglītības iestāde<br />

<strong>noteikumi</strong>, kas minēti BPTIAN 4.7. nodaļā cik tāls tas nav<br />

3) ārstniecības <strong>un</strong> veselības aizsardzības pretr<strong>un</strong>ā ar šīs nodaļas nosacījumiem ,<br />

iestāde<br />

4) dzīvoklis uz dzīvojamām mājām attiecas dzīvojamās apbūves<br />

5) dzīvojamā māja<br />

teritoriju <strong>noteikumi</strong>, kas minēti BPTIAN 4.5. nodaļā cik tāls<br />

tas nav pretr<strong>un</strong>ā ar šīs nodaļas nosacījumiem ,<br />

pamatizmantošanas apsaimniekošanas nodrošināšanai<br />

6) atklāts sporta vai atpūtas objekts atbilstoši BPTIAN 4.7.nod. nosacījumiem cik tāls tas nav<br />

pretr<strong>un</strong>ā ar šīs nodaļas nosacījumiem ,<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 54


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4.12. Rūpnieciskās (ražošanas) apbūves teritorija (kods- R, krāsa-sarkana)- zemes gabals, kura<br />

galvenā izmantošana ir rūpnieciska (ražošanas) uzņēmuma <strong>un</strong> (vai) noliktavas apbūve <strong>un</strong> sekojoša<br />

palīgizmantošana- Darījumu (komerciālās) apbūves teritorija (kods- D), nodalot šim nolūkam konkrētu<br />

zemes nogabalu.<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha lauku apvidū 0,12ha ciemā.<br />

A. PAMATIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1) degvielas uzpildes stacija ar aizsargjoslu<br />

2)vieglās ražošanas uzņēmums ieceres publiska apspriešana, ja<br />

3) noliktava<br />

platība lielāka par 1ha<br />

4) vairumtirdzniecības iestāde<br />

5)lauksaimniecības ražošanas uzņēmums<br />

6) kokzāģētavas <strong>un</strong> galdniecības<br />

7) pārtikas uzņēmums<br />

8) veterinārā iestāde<br />

9)noliktava<br />

10)hidrotehniska būve<br />

11)ferma ar sanitāro zonu<br />

12) vispārīgās ražošanas uzņēmums<br />

13)specializēta lauksaimniecības (ražošanas) uzņēmējsabiedrība<br />

14)tehniskās apkopes stacija<br />

15) gāzes apgādes objekti<br />

16) inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju objekts<br />

18) sakaru <strong>un</strong> kom<strong>un</strong>ikāciju objekti; mobilie torņi, antenu masti<br />

19) elektroapgādes objekti<br />

20)garāža<br />

21) saimniecības ēka<br />

22) atklāta uzglabāšana<br />

B. PALĪGIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1)mazumtirdzniecības iestāde<br />

2) pakalpojumu iestāde<br />

atbilstoši BPTIAN 4.11. nod. nosacījumiem<br />

ieceres publiska apspriešana, izņemot<br />

esošus rūpnieciskus objektus<br />

C. PAPILDIZMANTOŠANA PIEZĪMES<br />

1)pārvaldes iestāde, birojs<br />

tikai pamatf<strong>un</strong>kcijas nodrošināšanai<br />

2)dzīvoklis; dzīvojamā māja,<br />

viensēta kā palīgizmantošana atbilstoši šo noteikumu BPTIAN 4.5. nod. nosacījumiem<br />

3)garāža<br />

tikai pamatf<strong>un</strong>kcijas nodrošināšanai<br />

4)autostāvvieta<br />

atbilstoši šo noteikumu BPTIAN I.d. 14. nod. nosacījumiem<br />

5) dīķis brīvā zaļā teritorija, aizsargjosla 10m, ja<strong>un</strong>a dīķa ierīkošana<br />

saskaņā ar BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

6)mežs <strong>un</strong> pļava, krūmi, apstādījumi brīvā zaļā teritorija<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 55


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4.13. Satiksmes infrastruktūras teritorija (kods- SI, krāsa- balta)- zemes gabals, kura galvenā<br />

izmantošana ir dažādu transporta veidu satiksmes nodrošināšana (dzelzceļš, šoseja, autoceļš, iela,<br />

velosipēdistu ceļš, gājēju ietve u.c.) <strong>un</strong> tam nepieciešamā apbūve (autoosta, stacija, pietura, stāvlaukums<br />

u.c.).<br />

A.PAMATIZMANTOŠANA<br />

1) valsts autoceļi<br />

2) pagasta autoceļi <strong>un</strong> ielas<br />

3) komersantu (lauksaimniecības, mežsaimniecības, energosaimniecības u. c. uzņēmumu) ceļos<br />

4) autobusa pietura, pieturvieta<br />

5) grāvis<br />

6) laukums, atklāta autostāvvieta<br />

7) velosipēdistu celiņi<br />

8) gājēju celiņi, ietves<br />

9) inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju koridors vai objekts<br />

10) māju ceļos, kurus lieto viena vai nedaudzas individuālās saimniecība<br />

11) kiosks vai ielas tirdzniecības vieta<br />

4.14. Inženiertehniskās infrastruktūras teritorija (kods- TI, krāsa- pelēka)- zemes gabals, kura<br />

galvenā izmantošana dažādu veidu inženiertehniskās kom<strong>un</strong>ikācijas (ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas,<br />

telekom<strong>un</strong>ikāciju, elektroapgādes u.c. kom<strong>un</strong>ikāciju tīkli) <strong>un</strong> tam nepieciešamā apbūve (ūdenstornis,<br />

attīrīšanas iekārta, atkritumu izgāztuve, transformatoru apakšstacija u.c.).<br />

o Minimālais zemes gabala lielums ne mazāks kā 1ha lauku apvidū 0,04ha ciemā vai<br />

nosaka tā f<strong>un</strong>kcija.<br />

A. PAMATZMANTOŠANA<br />

1) valsts autoceļi<br />

2) pagasta nozīmes autoceļi <strong>un</strong> ielas<br />

3) vietējās nozīmes iela<br />

4) laukums<br />

5) autobusa pietura, pieturvieta<br />

6) grāvis<br />

7) atklāta autostāvvieta<br />

8) velosipēdistu celiņi<br />

9) gājēju celiņi, ietves<br />

10) inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju virszemes (gaisa) vai apakšzemes koridors vai objekts<br />

11) inženiertehnisko kom<strong>un</strong>ikāciju būve tai skaitā telekom<strong>un</strong>ikāciju līnijas, torņi <strong>un</strong> antenu masti<br />

12) ūdenssaimniecības būve<br />

B. PALĪGIZMANTOŠANA<br />

1) pārvaldes ēka<br />

2) saimniecības ēka<br />

3) garāžas<br />

4) dīķis brīvā zaļā teritorija vai ug<strong>un</strong>sdzēxsšibas vajadzībām, aizsargjosla 10m, ja<strong>un</strong>a dīķa<br />

ierīkošana saskaņā ar BPTIAN II.d.12.7. p<strong>un</strong>ktu<br />

5) meži, krūmi, zaļās zonas galvenokārt aizsargjoslas bez rekreācijas nozīmes<br />

6) laukumi <strong>un</strong> autostāvvietas atbilstoši šo noteikumu BPTIAN I.d. 14. nod. nosacījumiem<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 56


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

5.Īpašie nosacījumi.<br />

5.1. <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijā atļauts turpināt teritorijas esošo izmantošanu bez ierobežojumiem.<br />

5.2. Plānošanas - arhitektūras uzdevumu sastāda Būvvalde.<br />

5.3. Nepieciešamību izstrādāt detālplānojumus, lai detalizētu teritorijas plānoto (atļauto)<br />

izmantošanu, ir tiesības noteikt <strong>Birzgales</strong> pagasta padomei <strong>un</strong> Būvvaldei.<br />

5.4. Kadastrālās situācijas maiņa (t.sk. zemes gabalu sadalīšana vai apvienošana) pēc teritorijas<br />

plānojumu pieņemšanas ar pašvaldības saistošajiem <strong>noteikumi</strong>em, nedod tiesības mainīt zemes<br />

gabaliem noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu <strong>un</strong> šīs izmantošanas nosacījumus bez<br />

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanas.<br />

5.5. Minimālais zemes gabala lielums neattiecas uz antenām, mastiem, dūmeņiem, kioskiem<br />

u.c.līdzīgiem objektiem, inženierkom<strong>un</strong>ikācijām nepieciešamajām trasēm vai platībām.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 57


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

III.DAĻA AIZSARGJOSLAS<br />

1.Aizsargjoslas ir ar likumu noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida objektus<br />

(gan dabīgus, gan mākslīgus) no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju <strong>un</strong> drošību, kā arī<br />

pasargāt vidi <strong>un</strong> cilvēkus no kāda objekta kaitīgās ietekmes.<br />

2.Aizsargjoslu izvietošanas pamatprincipi <strong>un</strong> īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi tajās:<br />

2.1. Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta<br />

ekspluatācijai, remontam, renovācijai <strong>un</strong> rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par to<br />

rakstveidā jābrīdina zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu<br />

uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā<br />

laikā.<br />

2.2. Pēc minēto darbu veikšanas objekta īpašniekam jāsakārto zemes platība tādā stāvoklī, lai tā<br />

būtu derīga izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī jāatlīdzina zemes īpašniekam vai<br />

lietotājam darbu izpildes gaitā nodarītie zaudējumi. To noteikšanu <strong>un</strong> atlīdzību veic likumos<br />

noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.<br />

2.3. Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības<br />

<strong>un</strong> lielākais minimālais joslas platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ar<br />

ieinteresētajām institūcijām.<br />

2.4. Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, tad ar attiecīgo objektu ekspluatāciju <strong>un</strong> remontu saistītos<br />

darbus kopīgos aizsargjoslu iecirkņos veic ieinteresētās juridiskās vai fiziskās personas pēc<br />

savstarpējas vienošanās.<br />

2.5. Juridiskām <strong>un</strong> fiziskām personām, veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ ir nepieciešams<br />

pārbūvēt objektus vai aizsargāt tos no bojājumiem, pārbūves vai aizsardzības darbi jāveic par<br />

saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai, savstarpēji vienojoties,<br />

jāsamaksā par šiem darbiem.<br />

2.6. Juridiskām <strong>un</strong> fiziskām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta īpašnieka likumīgās<br />

prasības.<br />

2.7. Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju, objektu īpašnieku dienestiem kontroles <strong>un</strong> uzraudzības<br />

nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu jebkurā laikā par to iepriekš brīdinot zemes īpašnieku vai<br />

lietotāju.<br />

3. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu <strong>un</strong> tam saistošiem MK <strong>noteikumi</strong>em <strong>un</strong> metodikām, <strong>Birzgales</strong><br />

pagasta teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas, kuras kartogrāfiskajā materiālā parādītas dotajā<br />

mērogā (1:10000). Citiem objektiem, kuriem aizsargjoslas teritorijas plānojumā nav iespējams parādīt<br />

dotajā mērogā, tās tiek noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likumam (spēkā esošs no 25.02.1997.) <strong>un</strong> MK<br />

apstiprinātajām metodikām.<br />

4.Vides <strong>un</strong> dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas<br />

Aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem <strong>un</strong> teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides <strong>un</strong> dabas resursu<br />

aizsardzības <strong>un</strong> racionālas izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst<br />

antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 58


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4.1.Virszemes ūdens objektu aizsargjoslas<br />

Aizsargjoslas ir noteiktas, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām,<br />

novērstu erozijas procesa attīstību, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.<br />

upēm:<br />

upēm:<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas gar Daugavas baseina<br />

o Daugava- 500 m plata josla;<br />

o Ņega -41518- (Melderupe) (14,27 km gara)- 50 m plata josla katrā krastā;<br />

o Kašurga (3 km gara)- 10 m plata josla katrā krastā;<br />

o Dīriķupīte -41534- (Torbēnupīte) (7,37 km gara)- 10 m plata josla katrā krastā;<br />

o Sienapurva upīte (Dzirnavupīte) (7 km gara)- 10 m plata josla katrā krastā;<br />

o Vitkopupīte (Alstiķupīte) (9 km gara)- 10 m plata josla katrā krastā;<br />

o Žīdupīte (Zīļupīte, Zilupīte) (6 km gara)- 10 m plata josla katrā krastā.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas gar Lielupes baseina<br />

o Zvirgzde -38426- (26,34km gara)- 100 m plata josla katrā krastā;<br />

o Augstupe-384266- (7,26 km gara)- 10 m plata josla katrā krastā;<br />

o Taļķe -38428- (33,26 km gara)- 100 m plata josla katrā krastā;<br />

o Vīksniņa -384282- (21,52 km gara)- 50 m plata josla katrā krastā.<br />

pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas ap ūdenstilpēm:<br />

o Pankas ezers- 10 m;<br />

o Ņegas- Ķeguma ūdenskrātuves līcis- 100 m;<br />

o Vitkopu ūdenskrātuve- 100 m;<br />

o Širmeļu ūdenskrātuve- 10 m;<br />

o Rūķu dīķis- 10 m.<br />

4.2. Aizsargjoslas ap purviem<br />

Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību <strong>un</strong> stabilizētu<br />

mitruma režīmu meža <strong>un</strong> purvu saskares (pārejas) zonā.<br />

Tā kā <strong>Birzgales</strong> pagastā ir purvi ar platību lielāku par 100 ha, tad, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu,<br />

tiem ir jānosaka 50 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām<br />

minerālaugsnēm <strong>un</strong> nosusinātām kūdras augsnēm <strong>un</strong> vismaz 100 metru josla meža augšanas tipos uz<br />

slapjām kūdras augsnēm. Pārējiem purviem jānosaka 20 metru aizsargjosla.<br />

<strong>Teritorijas</strong> plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas ap purviem:<br />

o Saduma purvs- 50m;<br />

o Spāres purvs- 50 m;<br />

o Rāvu tīrelis- 50 m;<br />

o Dramštīrelis (Dramšmita tīrelis)- 50 m;<br />

o Lāču purvs- 50 m;<br />

o Siena purvs- 50 m<br />

o Ūkļu purvs- 50 m;<br />

o Mazgu purvs- 20 m;<br />

o Diņķu tīrelis- 20 m;<br />

o Briežu purvs- 20 m.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 59


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4.3. Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem.<br />

Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem ir noteiktas, lai nodrošinātu kultūras<br />

pieminekļu aizsardzību <strong>un</strong> saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem<br />

kultūras pieminekļiem.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas ap valsts aizsardzībā<br />

esošiem valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļiem:<br />

o Slaidenu pilskalns ar apmetni (Valsts aizsardzības nr.1820)- 500 m.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas ap valsts aizsardzībā<br />

esošiem valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem:<br />

o Lindes muižas parks (Valsts aizsardzības nr.2882)- 500 m;<br />

o Lindes muižas galvenie iebraucamie vārti (Valsts aizsardzības nr.2883)- 500 m.<br />

4.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām<br />

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos<br />

<strong>un</strong> atja<strong>un</strong>ošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti.<br />

<strong>Teritorijas</strong> plānojumā tiek noteikta 30 m stingra režīma aizsargjosla visām pazemes ūdens<br />

ņemšanas vietām (urbumiem).<br />

Stingrā režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kas saistīta ar ūdens<br />

ieguvi šajā ūdensapgādes urbumā, kā arī attiecīgā ūdens ieguves vietas (objekta) uzturēšanu <strong>un</strong><br />

apsaimniekošanu.<br />

1) Ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos <strong>un</strong><br />

atja<strong>un</strong>ošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes<br />

ekspluatācijas laikā (bet ne mazāk kā uz 25 gadiem). Aizsargjoslu noteikšanu regulē 20.01.2004. MKN<br />

Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.<br />

2) 20.01.2004. MKN Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”<br />

7. Ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nosaka šādas aizsargjoslas:<br />

5.2. stingra režīma aizsargjoslu,<br />

7.2. bakterioloģisko aizsargjoslu,<br />

7.3. ķīmiskā aizsargjoslu.<br />

3) Ūdens ņemšanas vietas stingra režīma aizsargjoslā aizliegts veikt Aizsargjoslu likuma 39. panta 1. p<strong>un</strong>ktā<br />

noteiktās darbības, kā arī 20.01.2004. MK <strong>noteikumi</strong> Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām<br />

noteikšanas metodika” noteikto darbību:<br />

9.1. plānot <strong>un</strong> īstenot ja<strong>un</strong>u individuālo <strong>un</strong> sabiedrisko dzīvojamo apbūvi;<br />

9.2. atrasties nepiederošām personām, kuras nav saistītas ar ūdens ieguves <strong>un</strong> apgādes objektu<br />

darbības nodrošināšanu ūdens ņemšanas vietās.<br />

10. Bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts veikt Aizsargjoslu likuma 39. panta 2. p<strong>un</strong>ktā noteiktās<br />

darbības, kā arī:<br />

8.1. veikt ar zemes dzīļu izpēti derīgo izrakteņu ieguvei saistītu saimniecisko darbību;<br />

10.3. būvēt meliorācijas sistēmas;<br />

10.4. rūpnieciski izstrādāt (izcirst) mežus;<br />

10.5. ierīkot maģistrālos ceļus <strong>un</strong> naftas produktu transportam nepieciešamos vadus;<br />

10.6. novadīt vai iesūknēt pazemes ūdens horizontos notekūdeņus;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 60


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

10.7. izvietot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas <strong>un</strong> notekūdeņu krājbaseinus, atkritumu pagaidu novietnes<br />

<strong>un</strong> atkritumu pārstrādes uzņēmumus, kūtsmēslu novietnes, naftas produktu novietnes, katlumājas,<br />

mehāniskās darbnīcas, lopkopības, putnkopības <strong>un</strong> citus intensīvās lauksaimniecības objektus vai<br />

lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus;<br />

11. Stingra režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nepieciešams nodrošināt virszemes<br />

ūdens noteci no aizsargjoslas. Aizsargjosla ir labiekārtota <strong>un</strong> iežogota, bet virszemes ūdens<br />

ņemšanas vieta akvatorijā — norobežota ar bojām. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks<br />

par 1,5 metriem, <strong>un</strong> uz tā ir informatīva zīme ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta”.<br />

5.Ekspluatācijas aizsargjoslas<br />

Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta, telekom<strong>un</strong>ikāciju <strong>un</strong> citu kom<strong>un</strong>ikāciju<br />

līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Ekspluatācijas aizsargjoslu<br />

galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto kom<strong>un</strong>ikāciju <strong>un</strong> objektu efektīvu <strong>un</strong> drošu ekspluatāciju <strong>un</strong><br />

attīstības iespējas.<br />

5.1.Aizsargjoslas gar autoceļiem <strong>un</strong> dzelzceļu<br />

1) Apdzīvotā vietā pašvaldības ceļu <strong>un</strong> ielu aizsargjoslu nosaka detālplānojumos vai autoceļa projektā.<br />

minimālā aizsargjosla noteikta no ceļa ass uz katru pusi:<br />

(1) valsts 1. šķiras autoceļiem lauku teritorijā - 60 m, apdzīvotā vietā - 30m;<br />

(2) valsts 2. šķiras autoceļiem lauku teritorijā - 30 m.<br />

2) Aizsargjoslas gar autoceļiem <strong>un</strong> dzelzceļu ir noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu <strong>un</strong> dzelzceļa<br />

negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju <strong>un</strong> drošību, kā arī izveidotu no<br />

apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu, autoceļu <strong>un</strong> dzelzceļa rekonstrukcijas vajadzībām.<br />

<strong>Teritorijas</strong> plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas gar autoceļiem:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

o<br />

1. šķiras autoceļš Rīgas HES- Ja<strong>un</strong>jelgava (P85)- 60 m no ceļa ass uz katru pusi;<br />

1. šķiras autoceļš Bauska- Aizkraukle (P87)- 60 m no ceļa ass uz katru pusi;<br />

1. šķiras autoceļš Bauska- Linde (P88)- 60 m no ceļa ass uz katru pusi;<br />

2. šķiras autoceļš Gobas stacija- Lāčplēša stacija (V978)- 30 m no ceļa ass uz katru pusi;<br />

2. šķiras autoceļš Enkurnieki- Birzgale (V979)- 30 m no ceļa ass uz katru pusi;<br />

2. šķiras autoceļš Enkurnieki- Lāčplēsis (V994)- 30 m no ceļa ass uz katru pusi;<br />

2. šķiras autoceļš Druva- Birzgale- Valle (V995)- 30 m no ceļa ass uz katru pusi;<br />

2. šķiras autoceļš Ja<strong>un</strong>repšas- Birzgale (V1007)- 30 m no ceļa ass uz katru pusi;<br />

Pašvaldības autoceļi- 30 m no ceļa ass uz katru pusi.<br />

<strong>Teritorijas</strong> plānojumā tiek noteikta sekojoša aizsargjosla gar dzelzceļu:<br />

o<br />

Dzelzceļa līnija Jelgava- Krustpils- 100 m no malējās sliedes dzelzceļa katrā pusē.<br />

5.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem<br />

Aizsargjoslas gar visu veidu <strong>un</strong> piederības elektronisko sakaru tīkliem <strong>un</strong> to infrastruktūras būvēm<br />

tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu <strong>un</strong> to infrastruktūras būvju maksimālu aizsardzību<br />

no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta elektronisko sakaru<br />

tīklu droša ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai <strong>un</strong> valstij.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem tiek noteikti<br />

šādi minimālie platumi:<br />

o gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām <strong>un</strong> kabeļu kanalizāciju, elektronisko sakaru<br />

tīklu gaisvadu līnijām - zemes gabals <strong>un</strong> gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas<br />

augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā<br />

pusē 2,5 m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass;<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 61


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

o<br />

ap virszemes <strong>un</strong> pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas<br />

<strong>un</strong> reģenerācijas p<strong>un</strong>ktiem, kabeļu sadales skapjiem <strong>un</strong> kastēm- zemes gabals <strong>un</strong> gaisa telpa<br />

elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 3 m<br />

attālumā no pastiprināšanas p<strong>un</strong>kta, kabeļu sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk<br />

izvirzīto daļu projekcijas uz zemes virsmas;<br />

o stigām mežu masīvos <strong>un</strong> stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 metriem - 2,5 m<br />

katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;<br />

o stigām mežu masīvos <strong>un</strong> stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 metriem – 3,5 m<br />

katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā aizsargjoslām ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju<br />

torņiem, antenu mastiem <strong>un</strong> to atsaitēm tiek noteikti šādi minimālie platumi:<br />

o ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem <strong>un</strong> antenu mastiem- zemes gabals <strong>un</strong><br />

gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra<br />

attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu<br />

projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;<br />

o ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu <strong>un</strong> antenu mastu atsaitēm- zemes<br />

gabals <strong>un</strong> gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5<br />

metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas <strong>un</strong> atsaites nostiprinājuma vietas<br />

zemē vai citā virsmā.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas ap mobilo sakaru<br />

torņiem:<br />

o Mobilo sakaru operatora LMT tornis <strong>un</strong> aparatūras konteiners (kadastra nr. 7444 005<br />

0354)- 5m;<br />

o Mobilo sakaru operatora Tele 2 tornis (kadastra nr. 7444 007 0048)- 5m.<br />

Visas aizsargjoslas nav iespējams parādīt grafiski mēroga dēļ parāda<br />

detālplānojumos, zemes robežu plānos <strong>un</strong> zemesierīcības projektos.<br />

5.3.Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem<br />

Aizsargjoslas gar visu veidu <strong>un</strong> jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām <strong>un</strong> būvēm<br />

tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu <strong>un</strong> būvju ekspluatāciju <strong>un</strong> drošību.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem tiek noteikti šādi<br />

minimālie platumi:<br />

1. Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ciemos - zemes gabals <strong>un</strong> gaisa telpa, ko norobežo nosacītas<br />

vertikālas virsmas abpus līnijai:<br />

o līdz 20 kilovoltiem – 2,5 m no līnijas ass;<br />

o<br />

o<br />

20- 110 kilovoltiem - 4 m no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;<br />

virs 110 kilovoltiem- 8 m no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.<br />

2. Gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus ciemiem - zemes gabals <strong>un</strong> gaisa telpa, ko norobežo<br />

nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

līdz 20 kilovoltiem- 6,5 m no līnijas ass;<br />

20 - 110 kilovoltiem - 20 m no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;<br />

virs 110 kilovoltiem - 30 m no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.<br />

Visas aizsargjoslas nav iespējams parādīt grafiski mēroga dēļ parāda<br />

detālplānojumos, zemes robežu plānos <strong>un</strong> zemesierīcības projektos.<br />

3. Gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobežo nosacītas<br />

vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1 m attālumā no kabeļu līnijas ass.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 62


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

4. Ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu p<strong>un</strong>ktiem, transformatoru apakšstacijām - zemes<br />

gabals <strong>un</strong> gaisa telpa 1 m attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu<br />

projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.<br />

Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt, tos drīkst veikt pēc<br />

saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Veicot darbus augstsprieguma (20, 10,6kv) <strong>un</strong> zemsprieguma<br />

(0,4kv) elektropārvades līniju aizsargjoslās, tie ir jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona tehnisko<br />

vadītāju, tālr<strong>un</strong>is 677237351.<br />

5.4. Siltumtīklu aizsargjoslas<br />

Aizsargjoslas gar visu veidu <strong>un</strong> jebkuras piederības siltumtīkliem, to iekārtām <strong>un</strong> būvēm tiek<br />

noteiktas, lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu <strong>un</strong> būvju ekspluatāciju <strong>un</strong> drošību.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā siltumtīklu aizsargjoslām tiek noteikti šādi minimālie<br />

platumi:<br />

o gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām <strong>un</strong> būvēm- zemes gabals, kuru aizņem<br />

siltumvadi, iekārtas <strong>un</strong> būves, kā arī zemes gabals <strong>un</strong> gaisa telpa, ko norobežo nosacītas<br />

vertikālas virsmas 2 m attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, t<strong>un</strong>eļa vai citas<br />

būves ārmalas;<br />

o ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām <strong>un</strong> siltuma p<strong>un</strong>ktiem- zemes gabals, kuru<br />

aizņem siltumvadi, iekārtas <strong>un</strong> būves, kā arī zemes gabals <strong>un</strong> gaisa telpa, ko norobežo<br />

nosacītas vertikālas virsmas 1 m attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu <strong>un</strong> būvju<br />

nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.<br />

Nav iespējams parādīt grafiski mēroga dēļ parāda detālplānojumos, zemes robežu<br />

plānos <strong>un</strong> zemesierīcības projektos.<br />

5.5. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm <strong>un</strong> ierīcēm<br />

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm <strong>un</strong> ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu meliorācijas būvju<br />

<strong>un</strong> ierīču ekspluatāciju <strong>un</strong> drošību.<br />

Valsts nozīmes meliorācijas ūdensnotekās paredzēts periodiski veikt renovācijas darbus, atja<strong>un</strong>ojot<br />

sākotnējos gultņu parametrus.<br />

<strong>Teritorijas</strong> plānojumā ir noteiktas sekojošas aizsargjoslas ap valsts <strong>un</strong> koplietošanas meliorācijas<br />

būvēm <strong>un</strong> ierīcēm:<br />

o Ūdensnotekām (regulētām <strong>un</strong> ierīkotām) <strong>un</strong> meliorācijas novadgrāvjiem lauksaimniecībā<br />

izmantojamās zemēs- 10 m no ūdensnotekas krotes ūdensnotekas abās pusēs;<br />

o Regulētām ūdensnotekām meža zemēs- 10 m no ūdensnotekas krotes atbērtnes pusē;<br />

o Liela diametra (30 cm <strong>un</strong> vairāk) kolektoriem- 8 m uz katru pusi no kolektora ass līnijas;<br />

5.6. Aizsargjoslas gar ūdensvadu <strong>un</strong> kanalizācijas tīkliem<br />

Aizsargjoslas ūdensvadu <strong>un</strong> kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu <strong>un</strong><br />

kanalizācijas tīklu ekspluatāciju <strong>un</strong> drošību.<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā aizsargjoslām gar ūdensvadu <strong>un</strong> kanalizācijas tīkliem tiek<br />

noteikti šādi minimālie platumi:<br />

o gar ūdensvadiem <strong>un</strong> kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 m dziļumam - 3 metri<br />

katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;<br />

o gar ūdensvadiem <strong>un</strong> kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 m - 5 metri katrā<br />

pusē no cauruļvada ārējās malas;<br />

o gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.<br />

Nav iespējams parādīt grafiski mēroga dēļ parāda detālplānojumos, zemes robežu<br />

plānos <strong>un</strong> zemesierīcības projektos.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 63


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

5.7. Aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām <strong>un</strong> būvēm, gāzes noliktavām <strong>un</strong><br />

krātuvēm<br />

Aizsargjoslas ap visu veidu <strong>un</strong> jebkuras piederības gāzes vadiem, to iekārtām <strong>un</strong> būvēm, gāzes<br />

noliktavām <strong>un</strong> krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzes vadu, to iekārtu <strong>un</strong> būvju, gāzes noliktavu <strong>un</strong><br />

krātuvju ekspluatāciju <strong>un</strong> drošību. Veicot darbus transporta (maģistrālā) gāzes vada aizsargjoslā juridisko<br />

<strong>un</strong> fizisko personu pienākums ir pildīt gāzes vada īpašnieka AS „Latvijas Gāze” prasības, ja tās nav<br />

pretr<strong>un</strong>ā ar LR spēkā esošo likumdošanu, tai skaitā:<br />

o iesniegt <strong>un</strong> saskaņot ar ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” transporta (maģistrālā)<br />

gāzes vada aizsargjoslā pildāmo darbu plānu <strong>un</strong> piecas dienas pirms darbu uzsākšanas<br />

izsaukt ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” pārstāvi, nodrošināt ar transportu <strong>un</strong><br />

iepazīstināt ar objektu <strong>un</strong> veicamo darbu specifiku;<br />

o personālam, kas piedalās darbu veikšanā, ir jābūt darbu veikšanas instrukcijai veicot darbus<br />

transporta (maģistrālā) gāzes vada aizsargjoslā, kā arī ir jābūt atļaujai uzdevumam, ko<br />

iesniedz organizācija, kas veic darbus. Atļaujā uzdevumā ir jābūt norādītiem bīstamo darbu<br />

iecirkņiem.<br />

Aizsargjoslu gar gāzes vadiem veido zemes gabals <strong>un</strong> gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas<br />

virsmas katrā pusē no gāzesvada ass. <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā aizsargjoslām gar gāzesvadiem<br />

tiek noteikti sekojoši minimālie platumi perspektīviem objektiem:<br />

o<br />

o<br />

o<br />

gāzes vadam ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem- 1 m katrā pusē no gāzes vada ass;<br />

gāzes vadam ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem- 5 m katrā pusē<br />

no gāzes vada ass;<br />

gāzes vadam ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem- 15 m katrā pusē no gāzes vada ass.<br />

Aizsargjoslu ap gāzes noliktavām <strong>un</strong> krātuvēm veido zemes gabals <strong>un</strong> gais atelpa, ko norobežo<br />

nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām<br />

konstrukcijām. <strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā aizsargjoslām ap gāzes noliktavām <strong>un</strong> krātuvēm tiek<br />

noteikti sekojoši minimālie platumi perspektīviem objektiem:<br />

o ap gāzes krātuvju urbumiem- 50m;<br />

o ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm <strong>un</strong> uzpildes stacijām- 100m;<br />

o ap gāzes balonu grupu iekārtām- 10m;<br />

o ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS)- 10m;<br />

o ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām <strong>un</strong> tirdzniecības p<strong>un</strong>ktiem- 10m;<br />

o ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām- 10m.<br />

6.Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem p<strong>un</strong>ktiem<br />

Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem p<strong>un</strong>ktiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ģeodēzisko p<strong>un</strong>ktu<br />

ilgstošu saglabāšanos <strong>un</strong> stabilitāti.<br />

<strong>Teritorijas</strong> plānojumā tiek noteikta sekojoša aizsargjosla ap ģeodēziskajiem p<strong>un</strong>ktiem- 1 m plata<br />

zemes josla no ģeodēziskā p<strong>un</strong>kta konstrukcijas ārējās malas.<br />

Aizsargjoslā ap ģeodēziskajiem p<strong>un</strong>ktiem iekļaujami tie zemes gabali, kuros atrodas ģeodēziskie<br />

p<strong>un</strong>kti, kā arī vismaz vienu metru plata zemes josla ap to robežām.<br />

Nav iespējams parādīt grafiski mēroga dēļ parāda detālplānojumos, zemes robežu<br />

plānos <strong>un</strong> zemesierīcības projektos.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 64


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

7. Sanitārās aizsargjoslas<br />

1) Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas paaugstinātas sanitārās prasības.<br />

2) Sanitārās aizsargjoslu veidi:<br />

(1) ap kapsētām,<br />

(2) ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm <strong>un</strong> notekūdeņu attīrīšanas<br />

iekārtām.<br />

3) Sanitārās aizsargjoslās nav pieļaujams izvietot dzīvojamās ēkas, bērnu pirmsskolas iestādes, izglītības<br />

iestādes, ārstniecības iestādes <strong>un</strong> atpūtas iestādes, sporta būves, apstādījumus, augļu <strong>un</strong> sakņu dārzus.<br />

4) Sanitārās aizsargjoslas noteiktas ap kapsētām, dzīvnieku kapsētām, atkritumu izgāztuvi <strong>un</strong> notekūdeņu<br />

attīrīšanas iekārtām, lai nodrošinātu sanitāro prasību ievērošanu.<br />

7.1. Aizsargjoslas ap kapsētām<br />

Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu<br />

pasliktināšanos.<br />

<strong>Teritorijas</strong> plānojumā tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas ap kapsētām:<br />

o <strong>Birzgales</strong> kapsēta- 300 m;<br />

o Zaru kapsēta- 300 m;<br />

o Sauleskalna kapsēta- 300 m;<br />

o Lāču kapsēta- 300 m;<br />

o Kalnamuižas kapsēta- 300 m;<br />

o Baltupes kapsēta- 300 m;<br />

o Aveņu kapsēta- 300 m;<br />

o Jedes kapsēta- 300 m;<br />

o Meža kapsēta- 300 m;<br />

o Zizānu kapsēta- 300 m;<br />

o Dzeņu kapsēta- 300 m;<br />

o Mācītāju kapsēta- 300 m;<br />

o Baronu kapsēta- 300m;<br />

o Vecluiku kapsēta- 300m.<br />

7.2. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap<br />

izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas<br />

uzņēmumiem vai pārtikas pārstrādes uzņēmumiem <strong>un</strong> notekūdeņu attīrīšanas iekārtām<br />

20.1.Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai<br />

pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai<br />

pārtikas pārstrādes uzņēmumiem <strong>un</strong> notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek noteiktas, lai nodrošinātu tām<br />

piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes.<br />

20.2.<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā ap atkritumu izgāztuvi tiek noteikta 100m aizsargjosla.<br />

20.3.<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek noteikta 200m<br />

aizsargjosla.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 65


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

8.Drošības aizsargjoslas<br />

Drošības aizsargjoslas nosaka ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu<br />

ķīmisko vielu <strong>un</strong> produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes <strong>un</strong> pārkraušanas uzņēmumiem, ap<br />

aizsprostiem, ap vēja ģeneratoriem, gār gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, gāzes<br />

regulēšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas p<strong>un</strong>ktiem, gāzes krātuvju<br />

urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm <strong>un</strong> uzpildes stacijām, sašķidrinātās<br />

ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām <strong>un</strong> tirdzniecības p<strong>un</strong>ktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām, gar<br />

dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas <strong>un</strong> produktus, kā arī gar<br />

virszemes siltumvadiem, kuru diametrs ir 400 mm <strong>un</strong> lielāks. Drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir<br />

nodrošināt vides <strong>un</strong> cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā <strong>un</strong> iespējamo avāriju gadījumā, kā arī<br />

pašu objektu <strong>un</strong> to tuvumā esošo objektu drošību.<br />

8.1.Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko<br />

vielu <strong>un</strong> produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes <strong>un</strong> pārkraušanas uzņēmumiem<br />

8.1.1.Aizsargjoslas nosaka ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu<br />

ķīmisko vielu <strong>un</strong> produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes <strong>un</strong> pārkraušanas uzņēmumiem<br />

nosaka, lai nodrošinātu ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu <strong>un</strong><br />

produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes <strong>un</strong> pārkraušanas uzņēmumu ekspluatāciju <strong>un</strong> drošību, kā<br />

arī samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi <strong>un</strong> cilvēkiem šo objektu ekspluatācijas laikā <strong>un</strong><br />

iespējamo avāriju gadījumā.<br />

8.1.2.<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā aizsargjoslām ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas,<br />

naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu <strong>un</strong> produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes <strong>un</strong><br />

pārkraušanas uzņēmumiem tiek noteikti sekojoši minimālie platumi perspektīviem objektiem:<br />

o<br />

ap tilpnēm, kuru ietilpība ir lielāka par 10 m³ <strong>un</strong> kuras paredzētas bīstamo ķīmisko vielu <strong>un</strong><br />

produktu iepludināšanai avārijas gadījumā- 50m no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām<br />

konstrukcijām.<br />

8.2.Aizsargjosla gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas<br />

ķīmiskās vielas <strong>un</strong> produktu<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta teritorijas plānojumā noteikta drošības aizsargjosla gar dzelzceļu Krustpils –<br />

Jelgava –50m no malējās sliedes.<br />

9.Aizsargjoslu uzturēšana<br />

9.1. Vides <strong>un</strong> dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas <strong>un</strong> aizsargjoslas ap kapsētām <strong>un</strong> gar valsts<br />

autoceļiem par saviem līdzekļiem kārtībā uztur zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja citos<br />

normatīvajos aktos nav noteikts citādi.<br />

9.2. Ekspluatācijas, drošības <strong>un</strong> sanitārās aizsargjoslas (izņemot aizsargjoslas ap kapsētām <strong>un</strong> gar<br />

valsts <strong>un</strong> pašvaldību autoceļiem <strong>un</strong> publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras dzelzceļa zemes<br />

nodalījuma joslu) par saviem līdzekļiem kārtībā uztur attiecīgā objekta vai kom<strong>un</strong>ikācijas īpašnieks, ja citos<br />

normatīvajos aktos nav noteikts citādi.<br />

9.3. Pienākumu uzturēt kārtībā ekspluatācijas, drošības <strong>un</strong> sanitārās aizsargjoslas (izņemot<br />

aizsargjoslas ap kapsētām <strong>un</strong> gar valsts <strong>un</strong> pašvaldību autoceļiem <strong>un</strong> publiskās lietošanas dzelzceļa<br />

infrastruktūras dzelzceļa zemes nodalījuma joslu) saskaņā ar savstarpēju vienošanos var deleģēt zemes<br />

īpašniekam vai lietotājam.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 66


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

9.4. Kārtību, kādā uzturamas aizsargjoslas gar ielām pilsētās, ciemos <strong>un</strong> citās apdzīvotās vietās,<br />

nosaka pašvaldības saistošie apbūves <strong>noteikumi</strong>.<br />

9.5. Kokus cērt par objekta īpašnieka līdzekļiem, savstarpēji vienojoties ar zemes īpašnieku vai<br />

tiesisko valdītāju, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas<br />

gadījumā objekta īpašniekam ir tiesības pirms apliecinājuma izņemšanas nocirst gar elektrisko tīklu <strong>un</strong><br />

telekom<strong>un</strong>ikāciju gaisa vadu līnijām atsevišķus kokus <strong>un</strong> apgriezt koku zarus, kuri traucē vai reāli apdraud<br />

šo līniju normālu darbību, par to iepriekš paziņojot Valsts meža dienestam. Avārijas novērsēju vai avārijas<br />

seku likvidētāju pienākums ir piecu darbadienu laikā pēc koku nociršanas informēt meža īpašnieku vai<br />

tiesisko valdītāju.<br />

9.6. Aizsargjoslās mežos gar autoceļu <strong>un</strong> dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ārējām malām<br />

jāizveido mineralizēta pretug<strong>un</strong>s josla ne mazāk kā 1,5 metru platumā, <strong>un</strong> tā ik gadu jāatja<strong>un</strong>o.<br />

9.7. Aizsargjoslas gar autoceļiem <strong>un</strong> dzelzceļiem , ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām <strong>un</strong> krātuvēm,<br />

ap naftas <strong>un</strong> naftas produktu vadiem, noliktavām <strong>un</strong> krātuvēm jāuztur ug<strong>un</strong>sdrošā stāvoklī.<br />

9.8. Aizsargjoslās ietilpstošās dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ug<strong>un</strong>sdrošā stāvoklī uztur<br />

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs.<br />

10.Tauvas josla<br />

10.1.Tauvas josla tiek noteikta zvejas, kuģošanas <strong>un</strong> ar to saistīto darbību nodrošināšanai gar ūdeņu<br />

krastiem, neatkarīgi no īpašuma veida, saskaņā ar LR “Zvejniecības likumu “ (12.04.1995.) gar privāto<br />

ūdeņu krastiem- 4 metri, gar pārējo ūdeņu krastiem- 10 metru (Daugavai -10m, pārējiem objektiem 4m).<br />

Nav iespējams parādīt grafiski mēroga dēļ parāda detālplānojumos, zemes robežu<br />

plānos <strong>un</strong> zemes ierīcības projektos.<br />

10.2.Tauvas joslas bezmaksas lietošana ir paredzēta:<br />

o kājāmgājējiem;<br />

o zivju resursu <strong>un</strong> ūdeņu uzraudzībai;<br />

o vides aizsardzībai <strong>un</strong> ug<strong>un</strong>sdrošības pasākumu veikšanai.<br />

10.3. Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:<br />

o laivu <strong>un</strong> kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas <strong>un</strong> kuģus, ja tie<br />

izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana <strong>un</strong> pagaidu uzglabāšana;<br />

o laivu <strong>un</strong> kuģu pārziemošana, būve <strong>un</strong> remonts;<br />

o<br />

o<br />

zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana <strong>un</strong> citas ar zveju saistītas<br />

darbības;<br />

ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 67


B I R Z G A L E S P A G A S T A T E RITORIJAS PLĀNOJUMS A R 2009.GADA GROZĪJUMIEM<br />

III. DAĻA 1. SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI<br />

Šajā sējumā ir numurētas <strong>un</strong><br />

caurauklotas 68 lapas<br />

<strong>Birzgales</strong> pagasta padomes<br />

priekšsedētājs<br />

P.Kotāns<br />

SIA „NAGLA IF”Grīvas prospekts 4-17, Ogre BIRZGALES P A G A S T A P A D O M E 68

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!