12.07.2015 Views

2010. gads - Kuldīgas Galvenā bibliotēka

2010. gads - Kuldīgas Galvenā bibliotēka

2010. gads - Kuldīgas Galvenā bibliotēka

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Kuldīgas</strong> novada pašvaldības aģentūra„KULDĪGAS GALVENĀ BIBLIOTĒKA”Publiskais pārskatspar darbu<strong>2010.</strong> gadāKuldīga2011


Aģentūras izveidošanas mērķi<strong>Kuldīgas</strong> novada pašvaldības aģentūra „<strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong> <strong>bibliotēka</strong> darbības galveniemērķi ir:Radīt <strong>Kuldīgas</strong> rajona un pilsētas iedzīvotājiem modernu un kvalitatīvu informācijasvidi, nodrošinot ikvienam interesentam piekļuvi informācijas un komunikācijastehnoloģijām (IKT) kā arī informācijai gan poligrāfiskā, gan elektroniskā formātā.Rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, pilveidot viņu lasītprasmesiemaņas un informācijpratībuAttīstīt bibliotēku par galveno e-pakalpojumu publisko saņemšanas vietu.Nodrošināt lietotājiem informacionālu atbalstu kvalitatīvas izglītības iegūšanaimūža garumāSaglabāt un nodrošināt pieeju nozīmīgiem vietējiem kultūras resursiemAģentūras juridiskais statuss<strong>Kuldīgas</strong> novada pašvaldības aģentūra „<strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong> <strong>bibliotēka</strong>” ir <strong>Kuldīgas</strong> novadapašvaldības pārraudzībā esoša kultūras,izglītības un inforācijas iestāde, kas izveidotasaskaņā ar Publisko aģentūru likumu un kas nodrošina pasaules kultūras mantojumaiespieddarbu,elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu,sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošinainformācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.<strong>Kuldīgas</strong> novada p/a „<strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong> <strong>bibliotēka</strong>” ir akreditēta un veic reģiona<strong>Galvenā</strong>s <strong>bibliotēka</strong>s funkcijas <strong>Kuldīgas</strong> novadā. Pēc novadu domju savstarpējāsvienošanās tā var veikt reģiona <strong>Galvenā</strong>s <strong>bibliotēka</strong>s funkciju vairāku novadu teritorijā.Aģentūras darbu atbilstoši Aģentūras pārvaldes līguma nosacījumiem vada Aģentūrasdirektors, kuru pieņem darbā <strong>Kuldīgas</strong> novada pašvaldība.Aģentūras funkcijas un uzdevumiAģentūrai ir šādas funkcijas: 1.3.1Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskāssaskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrībasvajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējāssabiedrības attīstībā. 1.3.2Veikt <strong>bibliotēka</strong>i nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentukomplektēšanu, jaunieguvumu bibliogrāfisko apstrādi, kataloģizāciju, iespieddarbuun citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.


1.3.3Veidot reģionālo elektronisko kopkatalogu, reģionālo novadpētniecībasdatubāzi, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu.1.3.4.Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētāsinformācijas pieejamību.1.3.5Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstībubibliotēkā.Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu parsavu darbību, vākt un apkopot novadu bibliotēku statistiskos pārskatus.Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā.Kā reģiona Galvenajai <strong>bibliotēka</strong>i Aģentūrai ir šādi uzdevumi:o koordinēt <strong>Kuldīgas</strong> novada un reģiona bibliotēku krājumu komplektēšanu;o konsultēt <strong>bibliotēka</strong>s krājumu organizācijas jautājumos;o sniegt atbalstu bibliotēku krājumu elektroniskajā inventarizācijā, izmantojotIIS ALISE moduli „Inventarizācija”;o koordinēt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un bibliotēkuinformācijas sistēmas darbību <strong>Kuldīgas</strong> novadā un reģionā, veidot <strong>Kuldīgas</strong>reģiona elektroniskās datubāzes un kopkatalogu;o Kontrolēt katalogā un datubāzēs ievadīto datu atbilstību MARC21standartam, veikt ievadīto datu regulāru auditu;o nodrošināt regulāru datu kopēšanu un arhivēšanu;o sniegt konsultatīvu un metodisko palīdzību <strong>Kuldīgas</strong> novada un reģionabibliotēkām, vākt, apkopot un analizēt informāciju par reģiona bibliotēkudarbu, popularizēt to darba pieredzi;o veikt <strong>Kuldīgas</strong> reģiona depozīt<strong>bibliotēka</strong>s funkcijas;o organizēt <strong>Kuldīgas</strong> novada un reģiona bibliotēku darbinieku tālākizglītībasun apmācības pasākumus.Aģentūras darbība <strong>2010.</strong> gadāKrājuma komplektēšanas un organizācijas politika<strong>Kuldīgas</strong> galvenās <strong>bibliotēka</strong>s krājums <strong>2010.</strong> gadā tika papildināts ar 8924 jauniemizdevumiem, no kuriem 2011 bija grāmatas, 6790 seriālizdevumi, 66 audiovizuālieizdevumi, 17 nošizdevumi u.c Komentējot šos skaitļus, jāuzsver, ka seriālizdevumujaunieguvumu skaitlis tik liels ir tāpēc, ka elektroniskajā uzskaitē no jauna tika uzņemti


ir pieejams bezvada interneta pieslēgums WI-FI; vājredzīgajiem lietotājiem ir pieejama videolupa un telelupa un dators ar speciāluprogrammatūru vājredzīgajiem; projekta rezultātā izveidotajā tīklā nodrošināta pieeja abonējamām datubāzēm –Letonika, Lursoft Laikrakstu <strong>bibliotēka</strong>; ir pieeja digitālajai <strong>bibliotēka</strong>i – www.periodika.lv (Publiskajā tīklā ir ierobežotapieeja); nodrošināta pieeja resursam www.filmas.lv ( Nav pieeja publiskajā tīklā !)Problēmas.Bibliotēkās esošie datori ir intensīvi lietoti apmēram 3-5 gadus, un tas nozīmē, ka tiesāk bojāties, bet pašvaldībām nav līdzekļu jaunu iegādei. <strong>2010.</strong>gadā visvairāk tehniskoproblēmu bija ar kopētājiem un multifunkcionālajām iekārtām. Ja tuvāko gadu laikā šisjautājums netiks risināts valstiskā līmenī, <strong>bibliotēka</strong>s var palikt bez informācijastehnoloģijām un tad tās nevarēs nodrošināt lietotājiem šobrīd tik pieprasītos pakalpojumus.Novadpētniecības darbsBibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar <strong>Kuldīgas</strong> pilsētas unnovada vēstures, kā arī novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.Izveidotas apjomīgas mapes un apkopots bagātīgs materiālu klāsts par pilsētas un novadakultūru, izglītību, novadniekiem.<strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong> <strong>bibliotēka</strong> koordinē novadpētniecības datubāzes veidošanu unnovadpētniecības datu saņemšanu no Alsungas un Skrundas novadu bibliotēkām, torediģēšanu un nosūtīšanu uz Latvijas Nacionālās <strong>bibliotēka</strong>s Bibliogrāfijas institūtu.Novadpētniecības datu bāze <strong>2010.</strong> gadā papildināta ar 1093 jauniem ierakstiem.No aprīļa tika atsākts darbs pie datubāzes Kuldīga: vēsture, notikumi, cilvēkiveidošanas – www.mantojums.kuldiga.lv Gada laikā tika digitalizēti 267 dokumenti unizgatavotas 227 digitālas fotogrāfijas. Digitālās fotogrāfijas, noslēdzot Uzņēmuma līgumu,izgatavoja laikraksta „Kurzemnieks” fotogrāfs A. Vētrājs. Lai varētu ievietot pilnos tekstusno Kuldīgā izdotajiem laikrakstiem, tika noslēgta vienošanās ar laikrakstu „ Kurzemnieks”un saņemta atļauja no laikraksta „ <strong>Kuldīgas</strong> Ziņas” izdevēja A.Celmiņa kunga un laikraksta„Bandava” izdevēja. A.Bērtiņa kunga.Projektizstrāde Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu Žūrija” <strong>Kuldīgas</strong> novadā iesaistījās 5<strong>bibliotēka</strong>s – Padures, Rendas, Pelču, Turlavas pagasta Ķikuru un <strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong><strong>bibliotēka</strong>.


sasaisti ar autoritāšudatu bāzi, parbibliogrāfisko aprakstuveidošanu unimportēšanu ar Z30.50,kā arī parseriālizdevumupievienošanukatalogam.Pieredzes brauciens uzVentspils Pārventasbibliotēku un Ventspilsnovada bibliotēkāmNovadpētniecībasekspedīcija „VaiJēkaba Janševska„Dzimtene” ir „ZudusīLatvija”?” Saldusnovada Nīgrandē.Seminārs parpasākumu plānošanasun organizēšanasmetodiku. VadaMag.art D.ReinkopaAutoritatīvās kontrolesun autoritatīvodatubāzu nozīmeinformācijasmeklēšanas procesā.LNB. Veidotiepriekšmetuautoritatīvie ieraksti,autoritatīvo datuizmantošana analītikā.Gada noslēgumaseminārs.Mācībubrauciena iespaidiASV publiskajāsbibliotēkās.sistēmbibliotekāreMg.sci..soc.GuntaGrundmane<strong>Kuldīgas</strong> galvenā<strong>bibliotēka</strong>LBB Saldusnodaļa<strong>Kuldīgas</strong> galvenā<strong>bibliotēka</strong><strong>Kuldīgas</strong> galvenāBibliotēkasadarbībā arLatvijas Nacionālobibliotēku<strong>Kuldīgas</strong> galvenā<strong>bibliotēka</strong>20.maijs23.un 24.jūlijs21.oktobris25.novembris16.decembrīPagastu bibliotēkuvadītāji, KGBdarbiniekiKGBNovadpētniecībasspeciālisti(2)Pagastu bibliotēkuvadītājiPagastu bibliotēkuvadītāji, KGBdarbiniekiPagastu bibliotēkuvadītāji, KGBdarbiniekiPateicoties sadarbībai ar V/a “Kultūras informācijas sistēmas”, SIA”Tieto Latvia” unLNB Mācību centram, <strong>bibliotēka</strong>s darbiniekiem ir iespējas mācīties dažādos augstalīmeņa kursos:Seminārs Organizētājs Norises laiks DalībniekiInterneta un televīzijasiespējas informācijaslaikmetāV/a „Kultūrasinformācijassistēmas”sadarbībā18.februāris19.februārisPagastu bibliotēkuvadītāji, KGBdarbiniekiApmācībuprogrammma „ Datoraun internetaar LattelecomV/a „ Kultūrasinformācijassistēmas”8,9,10. Marts(Ventspilī)Datortīklaadministrators


pieejamība cilvēkiemar redzestraucējumiem”Mentoringa apmācībasdarbam ar bērniemLatvijas Bibliotekārubiedrības14.konference„Bibliotēkas radanākotni, balstotieskultūras mantojumā”Kursi kataloģizācijā unanalītikā,Seminārs ”Valodukrasts” parautomātisko tulkošanuApmācībabibliotekāriem darbā arvietējo saturuKursi „ Kvalitatīvaklasificēšana ar UDK”Padziļinātie kursianalītikāV/a „ Kultūrasinformācijassistēmas”6.aprīlisPagastu bibliotēkuvadītāji, KGBBērnu literatūrascentra darbiniekiLBB 14.aprīlis KGB darbinieceSIA”Tieto Latvia” 27.aprīlis KGBsistēmbibliotekāreLNB 3.jūnijs KGBIT speciālistsV/a „ Kultūrasinformācijassistēmas”LNB Mācību13;14;16;16;17;20septembris(2grupas)21.oktobrisPagastu bibliotēkuvadītāji, pārstāvisno KGBKGB darbiniececentrsSIA Tieto Latvia 24.novembris KGBnovadpētniecībasdarba speciāliste.Sistēmas ALISEadministratoreBibliotēkas finansiālā stāvokļa vērtējumsPārskata periodā pamatbudžeta ieņēmumus veido: <strong>Kuldīgas</strong> novada pašvaldības asignējumi Ls 134750 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi Ls 2271 Projekta „ Literārais cikls „Rakstnieks.Literatūra. Lasītājs” VKKF finansējumsLs 325Izdevumi no pamatdarbības: Darba samaksa Ls 84647 Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas Ls 20910 Komandējumi Ls 188 Pakalpojumi Ls 15069 Krājumu, materiālu un preču iegāde, grāmatu iegāde Ls 3833 Nolietojumu un amortizācijas izmaksas Ls 1940


Citi izdevumi no pamatdarbības Ls 2781 - izdevumi no nefinanšu aktīvu(nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) norakstīšanas, izslēdzotaktīvu no uzskaites.<strong>2010.</strong>gada martā tika uzsākta projekta „<strong>Kuldīgas</strong> <strong>bibliotēka</strong> – izglītības, informācijas,kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs” realizācija, pārbūvējot <strong>Kuldīgas</strong> sinagogu.Projekts ir iekļauts ERAF prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros realizējamo projektupaketē . Projektu plānots realizēt līdz 2011.gada vasarai. Kopējās attiecināmās izmaksas ir1538062,22,LVL, no tām ERAF – 1307352,89LVL, valsts budžeta dotācija –115354,67LVL un <strong>Kuldīgas</strong> pašvaldības līdzfinansējums 115354,67LVl.Pāreja uz jaunajām telpām ietekmēs finansējuma apjomus 2011gada un 2012gadabudžetam, jo palielināsies izdevumi telpu uzturēšanai un komunālajiem maksājumiem.Personāls<strong>Kuldīgas</strong> galvenajā bibliotēkā strādā 20 darbinieki, no tiem 15 ir bibliotekāriedarbinieki, kuri nodarbināti lietotāju apkalpošanā (9), resursu veidošanā (4) unautomatizēto darba procesu nodrošināšanā un uzturēšanā (2).Izvērtējot esošo situāciju, jāsecina, ka kopējais izglītības līmenis neatbilst šī brīžāizvirzītajām augstajām prasībām bibliotekārā darba jomā. Profesionālais maģistra grāds irtikai vienam bibliotekārajam darbiniekam, bet profesionālais bakalaura grāds informācijāun bibliotēkzinātnē nav nevienam darbiniekam. Diemžēl, esošā ekonomiskā situācija valstī,nemotivē darbiniekus mācīties. Situācija varētu uzlaboties, ja tiktu ieviesta e-apmācība.PublicitāteLai nodrošinātu efektīvu <strong>bibliotēka</strong>s publicitāti, ir izveidots svarīgāko medijuapkopojums, kuriem tiek sūtīta informācija par aktualitātēm bibliotēkā:Mediji Kontaktpersona e-pasts TālrunisLaikraksts „Kurzemnieks”<strong>Kuldīgas</strong> pilsētas portālswww.kuldiga.lvwww.kurzemesregions.lvTūrisma InformācijasCentrsKurzemes radioNacionālo ziņu aģentūraLETAIveta GrīniņaMārīte MilzereIngūna SpulenieceIveta.Grinina@kurzemnieks.lvmilzere@inbox.lvInguna.Spuleniece@kurzemnieks.lv63350565Anita Zvingule Anita.Zvingule@kuldiga.lv 63350100Artis GustovskisKlinta.Harju@kurzemesregions.lvtourinfo@kuldiga.lvstudija@kurzemesradio.lvinfo@kurzemesradio.lvpr@leta.lvpreses relīzēm63323421


Skrundas televīzija Ieva Benefelde tvskrunda@tvnet.lv 29103091Bibliotēku portālswww.biblioteka.lvIzveidots <strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong>s <strong>bibliotēka</strong>sprofilshttp://biblio.kuldiga.lvhttp://twitter.com/KuldigasGB<strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong>s <strong>bibliotēka</strong>s tīmekļavietnewww.kuldiga24.lvIzveidots <strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong>s <strong>bibliotēka</strong>sprofils<strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong>s <strong>bibliotēka</strong>s mājas lapā <strong>2010.</strong> gadā tika ievietota informācija parvairāk kā 130 aktuāliem notikumiem. Ziņas galvenokārt saistītas par pasākumiem unizstādēm bibliotēkā – 46, informāciju <strong>bibliotēka</strong>s apmeklētājiem – 27 un arī nozares ziņas –Rubrikā „Iesakām izlasīt” ievietota informācija par 53 dažādu nozaru grāmatām,pēc <strong>bibliotēka</strong>s darbinieku ieteikuma.Pagastu bibliotēku jaunumus bibliotekāri ievieto savā emuārā. <strong>2010.</strong>gadā Alsungas,<strong>Kuldīgas</strong> un Skrundas novadu <strong>bibliotēka</strong>s blogā ievietojušas informāciju par 182aktivitātēm – galvenokārt izstādēm un pasākumiem.<strong>Kuldīgas</strong> <strong>Galvenā</strong> <strong>bibliotēka</strong> aktīvi darbojas arī www.twitter.com un iepazīstina arsavām aktivitātēm plašāku sabiedrību arī ārpus novada – galvenokārt Latvijas bibliotēkutwitter lietotājus.Lai iepazīstinātu novada iedzīvotājus ar <strong>bibliotēka</strong>s piedāvātajiem pakalpojumiemun notiekošajiem pasākumiem un izstādēm, informācija tiek nosūtīta uz <strong>Kuldīgas</strong> pilsētasmājas lapu www.kuldiga.lv , laikrakstam „Kurzemnieks” un arī pilsētas portālamwww.kuldiga24.lv . Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapai www.kurzemesregions.lvkatru mēnesi tiek sūtīts plāns ar nozīmīgākajām aktivitātēm novada bibliotēkās, izmantojotikmēneša iesūtītos bibliotēku plānus.„Iinformācija tiek ievietota arī <strong>Kuldīgas</strong> Novada Domes izdotajā informatīvajāizdevumā „<strong>Kuldīgas</strong> Novada Vēstis”.Bibliotēkas Sadarbības partneri<strong>Kuldīgas</strong> novada dome –finansē un nodrošina <strong>bibliotēka</strong>s darbību. Sniedz atbalstu dažādupasākumu organizēšanā. Risina jautājumu par jaunas <strong>bibliotēka</strong>s ēkas būvniecību.<strong>Kuldīgas</strong> laikraksts Viduskurzemei “Kurzemnieks” – publicitātes nodrošinājums<strong>bibliotēka</strong>s pasākumiem;<strong>Kuldīgas</strong> novada domes informatīvais izdevums „<strong>Kuldīgas</strong> Novada Vēstis” – atspoguļo<strong>bibliotēka</strong>s aktualitātes


<strong>Kuldīgas</strong> pilsētas skolas – <strong>bibliotēka</strong> sniedz atbalstu skolām projektu nedēļās, dažādoskonkursos. Skolas apmeklē bibliotēku nolūkā iepazīties ar tās darbu un piedāvātajiempakalpojumiem.<strong>Kuldīgas</strong> pirmsskolas izglītības iestādes – kopīgi plāno un organizē lasīšanasveicināšanas pasākumus<strong>Kuldīgas</strong> novada muzejs – sadarbība izstāžu un pasākumu organizēšanā<strong>Kuldīgas</strong> kultūras centrs – sadarbība pasākumu organizēšanāLNB Mācību centrs – <strong>bibliotēka</strong>s darbinieki apmeklē šī centru organizētās mācības;IK” Virja AK” – nodrošina jauno grāmatu piegādi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!