13.07.2015 Views

PIC PIC PIC - Kuldīga

PIC PIC PIC - Kuldīga

PIC PIC PIC - Kuldīga

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PIC</strong><strong>Kuldīga</strong>s novadaPieaugušo izglītības centrsPilsētas laukums 2 tālr. 6 3322540, 2 9130297<strong>Kuldīga</strong>, <strong>Kuldīga</strong>s novads fakss 6 3320351LV – 3301E – pasts: inara@kuldiga.lvPIEDĀVĀJAM SEKOJOŠAS APMĀCĪBAS:„Minimālās higiēnas prasības pārtikas nozarē strādājošiem”,HACCP, laba higiēnas prakse, laba ražošanas prakse, paškontroleSaskaņā ar1) 14.06.2005. MK noteikumiem Nr. 409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālāskvalifikācijas prasības”, nosaka, ka visiem pirmās, otrās un trešās kvalifikācijas līmeņadarbiniekiem, kuri veic darbu visa veida pārtikas aprites uzņēmumos, obligāti jānoklausās piecustundu mācību kurss pēc sekojošas programmas:1. Jaunākās izmaiņas likumdošanā un normatīvajos aktos 2010. gadā.2. Vispārīgā daļa:1.1. pārtikas apriti regulējošie Eiropas Savienības un Latvijas normatīvie akti;1.2. pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.3. Pārtikas nekaitīgums un drošība:2.1. pārtikas izcelsmes slimību statistika Latvijā un ārvalstīs, kā arī pārtikas izcelsmes slimībasun profilakses pasākumi;2.2. pārtikas piesārņojums.4. Personāla higiēnas prasības.5. Pārtikas higiēna:4.1. labas higiēnas prakses un labas ražošanas prakses pasākumi;4.2. pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas un paškontroles sistēma un pamatprincipi.6. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 852/2004 „Par pārtikas produktu higiēnu”.Lektore: Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste eksperte, pārtikas nekaitīgumanodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadītāja.Nodarbība notiks: 25. maijā plkst. 10.00 Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā mācību klasē.Semināra dalībnieki saņems <strong>Kuldīga</strong>s novada <strong>PIC</strong> apliecības.Dalības maksa Ls 10,-Kursi „Darba aizsardzība un drošība” (160 stundu programma)LR IZM Licences Nr. PP 597,izdota 2005.gada 6. septembrī.TĒMAS:1. Darba aizsardzības organizācija uzņēmumā;2. Drošība un veselība darbā;3. Elektrodrošības pamati;4. Ugunsdrošības pamati;5. Darba tiesiskās attiecības;6. Pirmā palīdzība aroda negadījumos.7. Prakse savā uzņēmumā: darba aizsardzībai nepieciešamās dokumentācijas sistematizēšanaun sagatavošana; darba vides risku novērtēšana; darba vides iekšējā kontrole.Kursi notiks 7 dienas – pirmā nodarbība 17. maijā – Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 1.stāvāmācību klasē.Dalības maksa: Ls 132,-


Ugunsdrošība un aizsardzība (160 stundu programma)Objektā vairāk par 50 cilvēkiem. (MK 17.02. 2004 noteikumi Nr.82. „Ugunsdrošības noteikumi”;Grozījumi MK noteikumos Nr.82 MK 02.05.2008. noteikumu nr. 60 redakcijā)Kursi notiks 7 dienas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā mācību klasē.Kursu dalībnieki saņems apliecības.Dalības maksa Ls 132,-Ugunsdrošība un aizsardzība (20 stundu programma)Objektā no 10 līdz 50 cilvēkiem. (MK 17.02. 2004 noteikumi Nr.82. „Ugunsdrošības noteikumi”;Grozījumi MK noteikumos Nr.82 MK 02.05.2008. noteikumu nr. 60 redakcijā)Kursi notiks 2 dienas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā mācību klasē.Kursu dalībnieki saņems apliecības.Dalības maksa Ls 38,-DATORZINĪBU kursiLicencēta programma:à ar priekšzināšanām – padziļināts kurss Excel programmā, Interneta unE - pasta lietošana; dalības maksa Ls 46,-Paredzētas 10 nodarbības, 2 reizes nedēļā.à bez priekšzināšanām – Windows 7, Word 2007 un Excel 2007 programmas.Paredzētas 12 nodarbības (36 mācību stundas), 2 reizes nedēļā; dalības maksa Ls 48,-*** pavasara akcija – ja nāksiet kopā, dalības maksa 2 personām Ls 34,00 katramKursu dalībnieki saņems sertifikātus.GRĀMATVEDĪBAS kursiNo pamatiem līdz bilanceiDatorizētā grāmatvedībaKursu ilgums līdz 4 mēnešiem (82 stundas )Dalības maksa Ls 122,-Kursu dalībnieki saņems sertifikātus.Dalību apmācībās lūdzu pieteikt iepriekš pa tālruņiem6 3322540, 2 9969269 vaie – pasts: una@kuldiga.lv2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!