13.07.2015 Views

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

Kuldīgas novada pašvaldības valsts amatpersonu saraksts

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> <strong>pašvaldības</strong> iestāţu, aģentūru, amatpersonām izmaksāto atalgojumu<strong>saraksts</strong> par 2011. gada martu.N.p.k.Vārds, uzvārds Amats IzmaksātāsummaPAŠVALDĪBA1. LĪGA AKERMANE Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja. Zemes komisijas482.28priekšsēdētāja, Izsoļu komisijas locekle2. RAJA ALVATERE Transporta komisijas locekle 0.943. VIJA ASTAŠEVSKA <strong>Kuldīgas</strong> pilsētas bāriľtiesas priekšsēdētāja, Dzīvokļu401.74komisijas locekle4. ĀDOLFS ASTIČS Konkursa ”Darīsim paši” komisijas loceklis 0.005. GINTS ASTIČS Būvniecības komisijas priekšsēdētājs 116.946. DAINA BĒRENDE Lauku attīstības komisijas locekle 133.507. AIVARS BERGMANIS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis 10.098. TĀLVALDISLauku attīstības komisijas priekšsēdētājs 0.00BERGMANIS9. INGA BĒRZIĽA Novada domes priekšsēdētāja, Finanšu komitejas853.42priekšsēdētāja, Pašvaldības īpašuma atsavināšanas undzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja,<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijaspriekšsēdētāja, Uzľēmējdarbības atbalsta komisijaspriekšsēdētāja, konkursa ”<strong>Kuldīgas</strong> logotipa izstrādāšana„ţūrijas komisijas priekšsēdētāja10. ALDIS BITENIEKS Būvinspektors, Būvniecības komisijas loceklis 383.7111. INESE SULOJEVA Projektu speciāliste 472.1112. MĀRCISLauku attīstības komisijas loceklis 3.73BRANTEVICS13. VAIRA BRŪDERE Novada domes deputāte, Finanšu komitejas locekle,89.71Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un dzīvojamo mājuprivatizācijas komisijas locekle, Transporta komisijas locekle.Politiski represēto personu komisijas priekšsēdētāja14. IVETA BŪDENIECE <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas locekle 0.0015. GUNTRA BUIVIDA Izglītības komisijas locekle 0.9416. AGNESE BUKA Attīstības pārvaldes vadītāja 281.0617. GUNTIS BŪMEISTERS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis, Attīstības 70.65komitejas loceklis18. DACE CIELAVA Licencēšanas komisijas locekle, Lauku attīstības komisijas0.00locekle19. MARIJA CĪRULE Pedagoģiski medicīniskās komisijas priekšsēdētāja,8.41Bāriľtiesas locekle20. GUNTIS DADZIS Zemes komisijas loceklis 0.0021. ILZE DAMBĪTE - Novada domes izpilddirektore, Publisko iepirkumu komisijas 624.31DAMBERGAlocekle, Sabiedriskās kārtības komisijas locekle, konkursa”<strong>Kuldīgas</strong> logotipa izstrādāšana „ţūrijas komisijas locekle22. INGRĪDA DĪRIĽA Bāriľtiesas locekle 0.0023. SANTA DUBURE Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja , Bērnu lietu komisijas 515.36locekle24. LARISA FLUGRĀTE Bāriľtiesas locekle 0.0025. INTA FREIBERGA Lauku attīstības komisijas locekle 0.0026. BRIGITA FREIJA Novada domes deputāte, Sociālo lietu komitejas locekle,55.51Izglītības komisijas priekšsēdētāja27. INDRA GAILE Konkursa ”Darīsim paši „ komisijas locekle 0.0028. DACE GIELA Bāriľtiesas locekle 3.7329. VIKTORS Novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Finanšu 948.23


GOTFRIDSONS komitejas loceklis, Izsoļu komisijas priekšsēdētājs, Publiskoiepirkumu komisijas priekšsēdētājs, Sabiedriskās kārtībaskomisijas priekšsēdētāja vietnieks, Uzľēmējdarbībaskomisijas loceklis,30. ALDA GRĪNA Bāriľtiesas locekle 0.0031. LAURA GRĪNBERGA Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja 0.0032. ARTIS GUSTOVSKIS Novada domes deputāts, Attīstības komitejas loceklis,72.89Vecpilsētas vides komisijas loceklis, Kultūras, tūrisma unstarptautiskās komisijas loceklis konkursa ”<strong>Kuldīgas</strong> logotipaizstrādāšana „ţūrijas komisijas loceklis33. DACE GŪTMANE Lauku attīstības komisijas locekle 0.0034. IVETA HEIDENA Projektu speciāliste 427.1335. VINETABāriľtiesas locekle 0.00HILDEBRANTE36. JĀNIS IESALNIEKS <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas loceklis 0.0037. RAMONA IRBE Bāriľtiesas loceklis 150.1938. SAILA JANSONE Sporta komisijas priekšsēdētāja, Pedagogu profesionālās0.00darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle39. MAREKS JANSONS <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas loceklis 0.9440. MARUTA JAUTAIĶE Dzīvokļu komisijas locekle 7.4841. JANA JĀKOBSONE Būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte, Vecpilsētas vides 554.01komisijas locekle, Zemes komisijas locekle, Būvniecībaskomisijas locekle42. MĀRTIĽŠPašvaldības policijas inspektors 476.49JERMOLOVS43. SKAIDRĪTEPilsētas bāriľtiesas pr. v. , Bērnu lietu komisijas locekle, 347.67JUREVSKA44. KRISTĪNE KALNIĽA Plānotāja 394.6845. ANDRIS KĀRKLIĽŠ Transporta komisijas loceklis 0.9446. NELLIJA<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas0.00KLEINBERGA priekšsēdētāja pirmā vietniece47. INESE KLEINBERGA Administratīvās komisijas locekle 6.5448. VALDA KRAUZE Izglītības komisijas locekle 383.7149. ZAIGA KUDIĽA Iepirkumu speciālists 347.6750. LAILA KUDIĽA Bāriľtiesas locekle 0.0051. JURIS KŪLIS Pašvaldības policijas inspektors 367.8952. DAIGA KŪMA Bāriľtiesas locekle 0.0053. LĪGA KURŠINSKA Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 8.4154. ILONA ĶESTERE Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste, Administratīvās komisijas 352.63locekle55. KASPARS ĶESTERS Pašvaldības policijas inspektors 344.2056. GUNTARS ĶĪVĪTS Pašvaldības policijas inspektors 423.1257. UĢIS LAGZDIĽŠ Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis, Attīstības 89.71komitejas loceklis, Publisko iepirkumu komisijas loceklis58. GUNTA LAIZĀNE Juriste, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Būvniecības 465.82komisijas locekle, Sabiedriskās kārtības komisijas locekle,Licencēšanas komisijas locekle59. BRIGITA LANGE Lauku attīstības komisijas locekle 0.0060. ALEKSANDRS LANGE Novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Attīstības komitejas 959.92loceklis, Finanšu komitejas loceklis, SIA ”Pelčinieks”,Īvandes muiţa, „Turlavas kronis” kap. d. tur., Zemeskomisijas loceklis, Lauku attīstības komisijas loceklis,<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas loceklis,konkursa ”Skaistākais <strong>Kuldīgas</strong> dārzs” komisijas loceklis,Sabiedriskās kārtības komisijas priekšsēdētājs61. BONIJA LASMANE Vecpilsētas vides komisijas locekle, 0.00


62. MĀRTIĽŠ LASMANIS Transporta komisijas loceklis 0.0063. ANTRA LAUMANE Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja, Izsoļu komisijas 563.42locekle64. OSKARS LINKOVSKIS Pašvaldības policijas inspektors 378.4065. JURIS LIPSNIS Būvniecības komisijas loceklis 22.6966. ILZE LORENCE Sporta komisijas locekle 0.0067. DIĀNA LŪSE Dzīvokļu komisijas locekle 0.0068. ILZE MEDNIECE Bāriľtiesas locekle 0.0069. LĪGA MEGNE Medicīniski pedagoģiskās komisijas locekle 8.4170. INETA MEIERE Pašvaldības policijas kārtībniece 341.6071. MEINARDS MĒTELIS Licencēšanas komisijas loceklis, Pašvaldības īpašumu0.00atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijasloceklis72. NAURIS NAZAROVS Būvniecības komisijas loceklis 377.1873. ANDRIS NEILANDS Lauku attīstības komisijas loceklis 0.0074. MAIJRITA NORDENA Nodokļu speciāliste 359.6875. INĀRA OĻENA Izglītības komisijas locekle 0.0076. TĀLIS ORLOVS Sporta komisijas loceklis 35.2777. SANTA OSE Administratīvās komisijas locekle, Bērnu lietu komisijas6.54locekle78. LELDE OSE Lauku attīstības komisijas locekle 0.0079. IRĒNA OSE Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 8.4180. INESE OZOLA Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste, Publisko iepirkumu 550.14GŪTPELCAkomisijas locekle, bāriľtiesas locekle81. INĀRA PAIČA Lauku attīstības komisijas locekle 0.0082. MARTA PAJUSTE Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja 329.4183. DZINTARS PAKALNS <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> un Skrundas <strong>novada</strong> CA komisijas vadītāja 0.00vietnieks84. EVITA PĒTERSONE Vides speciāliste 516.7385. LIDIJA PETREVICA Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja 9.3486. VINETA PETRIKA Juriste, Izsoļu komisijas locekle 431.5287. ILMĀRS PILENIEKS <strong>novada</strong> domes deputāts, Attīstības komitejas loceklis 0.0088. GINTS PREISS Projektu speciālists, Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un 401.21dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, politiskirepresēto personu komisijas loceklis, Izsoļu komisijasloceklis89. KASPARS RASA Publisko iepirkumu komisijas loceklis, Transporta komisijas 4.67priekšsēdētājs90. DACE REINKOPA Kultūras pārvaldes vadītāja, <strong>novada</strong> domes deputāte, Sociālo 658.94lietu komisijas priekšsēdētāja, Kultūras, tūrisma unstarptautiskās sadarbības komisijas priekšsēdētāja,Sabiedriskās kārtības komisijas locekle91. ARTIS ROBERTS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis, Sociālo 43.73lietu komitejas loceklis,92. INARA ROZENTALE Novada domes deputāte, Sociālo lietu komitejas locekle,37.75Attīstības komitejas locekle konkursa ”<strong>Kuldīgas</strong> logotipaizstrādāšana „ţūrijas komisijas locekle93. GITA ROZĪTE Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības komisijas0.00locekle94. SERGEJS ROZĪTIS Administratīvās komisijas loceklis 6.6195. VIJA ROŢKALNA Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Bāriľtiesas locekle 453.7196. GITA RUBEŢNIECE Projektu speciāliste 417.7397. AIVARS RUDZROGA Novada domes deputāts, Sociālo lietu komitejas loceklis 26.9198. AIGA SAULGRIEZE Bāriľtiesas locekle 0.0099. ILZE SEDLIĽA Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle 22.40


100. RENĀTE SLŪKA Bāriľtiesas locekle 0.00101. ARVIS SPRUDE Sporta komisijas loceklis 0.00102. TERĒZA STRAUTA Projektu speciāliste, konkursa ”Darīsim paši” ţūrijas locekle 218.19103. DZINTRA STRAZDA Apstādījumu uzraudzības komisijas locekle 0.00104. INTA SŪNA <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> pagastu bāriľtiesas priekšsēdētāja 384.24105. LIJA ŠĒLE Lauku attīstības komisijas loceklis 0.00106. DINA ŠIMPERMANE Dzīvokļu komisijas locekle 0.00107. NAIRA ŠĶONE Bērnu lietu komisijas locekle 0.00108. VIKTORSIzglītības komisijas loceklis, Pedagogu profesionālās darbības 0.94ŠTEINBERGSkvalitātes novērtēšanas komisijas loceklis109. JURIS ŠTORHS Novada domes deputāts, Finanšu komitejas loceklis 67.50110. MĀRIS TAURĪTE Transporta komisijas loceklis 0.94111. INDULIS TUNNIS Pašvaldības policijas inspektors 407.35112. ANDA UPLEJA Lauku attīstības komisijas locekle 35.59113. ANDRIS UPMALIS Transporta komisijas loceklis 0.00114. SIGITA VAIVADE <strong>novada</strong> domes deputāte, Sociālo lietu komitejas locekle,35.89Kultūras, tūrisma un starptautiskās sadarbības komisijaslocekle115. NORMUNDSPašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju0.94VITOMSKISprivatizācijas komisijas loceklis116. ALISE VOLANSKA konkursa ”Darīsim paši” ţūrijas locekle 0.00117. RITA ZAICE Lauku attīstības komisijas locekle 83.22118. SIGUNDS ZAVICKIS Novada domes deputāts, Sociālo lietu komitejas loceklis,0.00Attīstības komitejas loceklis119. LĀSMA ZĪBERGA Bāriľtiesas locekle 0.00120. ILZE ZINGBERGA Bērnu lietu komisijas locekle 0.00121. ARGITAkonkursa ”Darīsim paši” ţūrijas locekle 0.00ZUNDOVSKA-MEDIĽA122. IVETA ZVIRBULE Zemes ierīkotāja, Zemes komisijas locekle 359.68123. JURIS DAMBIS konkursa ”<strong>Kuldīgas</strong> logotipa izstrādāšana „ţūrijas komisijas 0.00loceklis124. RINALDS GŪTPELCS <strong>pašvaldības</strong> policijas priekšnieks 410.34125. AIVIS TJAGUNOVIČS jurists 455.28126. GINTS MEŢIĽŠ Sabiedriskās kārtības komisijas loceklis 0.00127. LILITA MAČTAMA Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas384.16komisijas locekle128. VATSLAVAPedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas0.00JANKOVSKAkomisijas locekle129. RUTA ORLOVA Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas0.00komisijas locekle130. MARUTA ROZĪTE Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas0.00komisijas locekle131. AGRIS KIMBORS Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas0.00komisijas loceklis132. INGUNA SVARA Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas0.00komisijas locekle133. JĀNIS MIEZĪTIS Sporta komisijas loceklis 0.00134. JURIS ZVIEDRĀNS Vecpilsētas vides komisijas loceklis 0.00135. JĀNIS GAILĪTIS konkursa ”<strong>Kuldīgas</strong> logotipa izstrādāšana „ţūrijas komisijas 0.00loceklis136. AIJA PIĻKA Kultūras, tūrisma, un starptautiskās sadarbības komisijaslocekle0.00


PAGASTU PĀRVALDESĒdoles pagasta pārvalde1. Ligita Bergmane Sociālais darbinieks 263.562. Aira Celma Bibliotēkas vadītājs 239.013. Austra Lūciľa Kultūras nama vadītāja 242.534. Anda Upleja Pārvaldes vadītāja 352.635. Rita Zaice Pilnvarotā persona iepirkumu veikšanai 263.566. Ingrīda Dīriľa Bāriľtiesas locekle 252.30Īvandes pagasta pārvalde1. Vineta Avdjukeviča Sociālā darbiniece 190.142. Anda Upleja pārvaldes vadītāja 126.163. Gunta Zinberga Bibliotēkas vadītāja 236.26Gudenieku pagasta pārvalde1. Daina Bērende pārvaldes vadītāja 443.272. Jolanta Dombrovska Sociālā darba speciāliste 262.373. Lūcija Kalniľa Iepirkumu komisijas locekle 331.654. Daiga Kūma Iepirkuma komisijas vadītāja 146.85Kabiles pagasta pārvalde1. Aigars Ādlers Iepirkuma komisijas loceklis 0.002. Tālvaldis Bergmanis Pārvaldes vadītājs 432.763. Aivija Blinde Sociālais darbinieks 202.834. Ingrīda Dubane Iepirkuma komisijas locekle 366.215. Aiga Saulgrieze Dzimtsarakstu 355.626. Sarmīte Šulca iepirkuma komisijas locekle 194.317. Daiga Rieţniece Kabiles bibliotēka – bibliotēkas vadītāja 211.37Kurmāles pagasta pārvalde1. Daina Bārdiľa Bibliotēkas vadītāja 295.602. Dace Gūtmane Pagasta pārvaldes vadītāja 514.833. Regīna Kudrovska Vecākā sociālā darbiniece 320.974. Ţanna Rossinska Bibliotēkas vadītāja 302.825. Renāte Slūka Bāriľtiesas locekle 315.98Laidu pagasta pārvalde1. Vizma Hartmane Bibliotekāre 255.992. Daiga Korpfa Sociālais darbinieks 263.043. Andris Neilands Pagasta pārvaldes vadītājs 485.914. Inese Štorha Bibliotekāre 203.495. Māra Vītola Vangas bibliotēka - bibliotekāre 96.69Padures pagasta pārvalde1. Arnita Dobele sociālā darba speciāliste 313.252. Anita Grīniľa Iepirkuma komisijas locekle 298.713. Brigita Lange pagasta pārvaldes vadītāja 437.784. Aina Salma Bibliotēkas vadītāja 264.905. Ilze Medniece Bāriľtiesas locekle 228.486. Anita Zauere Iepirkuma komisijas locekle 333.51Pelču pagasta pārvalde1. Daina Girvaite Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja 248.542. Dagnija Voika Pelču pagasta sociālā darbiniece, iepirkuma komisijas locekle 244.873. Edīte Krasnopa Pelču pagasta tautas nama vadītāja 248.544. Dace Cielava Pagasta pārvaldes vadītāja 437.785. Marija Cīrule <strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> pagastu bāriľtiesas locekle, iepirkumu149.29komisijas kocekleRendas pagasta pārvalde1. Inta Freiberga pagasta pārvaldes vadītāja 447.532. Tamāra Nolmane Sociālā darba speciāliste 254.623. Inese Šarkovska Pašvaldības iestādes vadītājs 224.85


4. Indra Visocka Kultūras nama vadītāja 196.99Rumbas pagasta pārvalde1. Līvija Dortāne Sociālais darbinieks 295.752. Larisa Flugrāte Bāriľtiesas priekšsēdētāja 170.213. Ināra Stāraste Bibliotēkas vadītāja 272.404. Lija Šēle pārvaldes vadītāja 473.305. Elita Erba Sociālais darbinieks 278.25Snēpeles pagasta pārvalde1. Ilze Medniece Bāriľtiesas priekšsēdētāja 111.472. Ārija Brūdere Sociālā darbiniece 277.733. Ināra Paiča pārvaldes vadītāja 470.274 Agita Kuhare Snēpeles bibliotēka – Bibliotēkas vadītāja 218.175. Raimonda Vilmane Tautas nama vadītāja 244.87Turlavas pagasta pārvalde1. Sandra Brantevica Bibliotēkas vadītāja 192.982. Mārcis Brantevics pārvaldes vadītājs 433.113. Agnese Inapša Sociālā darbiniece 155.254. Inese Rubīne Bibliotēkas vadītāja 222.185. Lāsma Zīberga Bāriľtiesas locekle 0.006. Ilze Medniece Bāriľtiesas locekle 52.06Vārmes pagasta pārvalde1. Dace Jankovska Kultūras nama vadītāja 284.672. Māris Karlštrēms Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 284.673. Iveta Okmane Bibliotēkas vadītāja 211.894. Lelde Ose pārvaldes vadītāja 455.285. Laila Kudiľa Bāriľtiesas locekle 114.52IESTĀDESSociālās aprūpes centrs ”Venta”1. Dzintra Fiļippova Cenu aptaujas komisijas locekle 153.432. Inta Strazde Cenu aptaujas komisijas locekle 320.383. Astrīda Stumbre direktore 375.114. Zigrīda Šķēle Cenu aptaujas komisijas locekle 353.52<strong>Kuldīgas</strong> tūrisma attīstības centrs1. Artis Gustovskis Iestādes vadītājs 460.24P/A AĢENTŪRASSociālais dienests1. Ineta Eľģele Sociālās komisijas locekle 401.742. Kristīne Ivanovska Sociālās komisijas locekle 342.683. Inese Jaunzeme Sociālās komisijas locekle 401.744. Maruta Jautaiķe direktore 437.785. Lorita Rimaševska Sociālās komisijas locekle 401.746. Dace Strazda Sociālās komisijas locekle 401.747. Naira Šķone Sociālās komisijas locekle 331.658. Anda Šlakorciľa Direktora vietniece 437.269. Ilze Zingberga Sociālās komisijas locekle 419.24<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> muzejs1. Daina Antoniška Direktora vietniece 102.212. Dace Bumbiere direktore 383.713. Juris Freijs Direktora vietnieks 270.544. Jolanta Mediľa Iepirkuma komisijas locekle 263.865. Indra Orehova Iepirkuma komisijas locekle 134.596. Elita Pūrīte Iepirkuma komisijas loceklis 212.31<strong>Kuldīgas</strong> galvenā bibliotēka


1. Laima Mirdza Ostele direktore 389.722. Rasma Preisa Iepirkuma komisijas locekle 239.533. Rasma Puriľa Krājuma komisijas priekšsēdētāja 227.524. Māra Stepiľa Krājumu komisijas locekle 239.53<strong>Kuldīgas</strong> attīstības aģentūra1. Kaspars Rasa direktors 485.322. Annija Stūrmane Iepirkuma komisijas locekle 0.003. Klāvs Svilpe Iepirkuma komisijas loceklis 0.00<strong>Kuldīgas</strong> kultūras centrs1. Inta Burnevica direktore 455.802. Andris Grīnvalds izpilddirektors 338.323. Daiga Pirtniece direktora vietniece 422.57Izglītības iestādes<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> bērnu un jauniešu centrs1. Ruta Orlova direktore 448.352. Ainars Paipa direktora vietnieks 221.25<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> PIC1. Una Matisone metodiķe/projektu vadītāja 389.112. Ināra Oļena vadītāja 182.35<strong>Kuldīgas</strong> <strong>novada</strong> sporta skola1. Saila Jansone direktora vietniece 461.852. Agris Kimbors direktors 579.943. Tālis Orlovs direktora vietnieks 488.914. Ilze Stukule Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas locekle 342.505. Inita Šneidere Pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas locekle 394.39PII ”Taurenītis”1. Līga Megne Vadītāja 86.112. Jolanta Kerija Prēmēšanas komisijas locekle 228.14PII „Bitīte”1. Līga Megne vadītāja 555.142. Aija Zepa vadītāja vietniece 298.05PII „Ābelīte”1. Ilze Stieģele metodiķe 244.662. Ruta Ziemele vadītāja 338.43PII ”Cīrulītis”1. Brigita Beinaroviča vadītāja 325.642. Astrīda Mārtinsena metodiķe 299.273. Aina Priediľa Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 273.69Laidu pamatskola1. Vera Lepse direktora vietniece 345.842. Guna Roberta direktora vietniece 378.393. Elita Tisjaka direktore 524.41Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs1. Vera Balandina Iepirkumu komisijas locekle 0.002. Santa Brasla Direktora vietniece 0.003. Leons Cēbergs Direktors 0.004. Dace Cildermane Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 0.005. Marija Cīrule direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas 579.13komisijas locekle6. Iveta Dirţininka direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas 538.96komisijas locekle7. Vēsma Eida direktora vietniece 587.058. Aivara Kapačs direktora vietnieks, iepirkuma komisijas loceklis 0.009. Līga Kuršimska Direktora vietniece. 417.73


Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle10. Ināra Oļena direktora pienākumu izpildītāja, Pedagogu darba kvalitātes 337.10vērtēšanas komisijas locekle11. Iveta Pucena Iepirkumu komisijas locekle 0.0012. Agnese Veldre Direktora vietniece 519.6313. Jadviga Vingolde Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas 406.97komisijas locekle<strong>Kuldīgas</strong> centra vidusskola1. Iveta Eglīte Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijaslocekle487.372. Larisa Flugrāte direktora vietniece 542.653. Brigita Freija direktore 534.764. Indra Gaile direktora vietniece 534.285. Lelede Rolava direktora vietniece 542.836. Aldis Štembergs Saimn.vadītājs, Iepirkuma komisijas loceklis 330.337. Kristīne Roķe Virtuves vadītāja, Iepirkuma komisijas locekle 242.358. Indra Tīruma Direktora vietniece izglītības jomā 421.219. Alda Urtāne direktora vietniece 560.98Ēdoles pamatskola1. Aigars Matevičs direktors 489.622. Ligita Mateviča direktora vietniece 447.04<strong>Kuldīgas</strong> alternatīvā sākumskola1. Lāsma Balode Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijaslocekle394.222. Sandra Blumberga direktora vietniece 453.493. Lorita Dermane direktore 577.224. Vigra Leismane direktora vietniece 417.995. Sandra Poriľa direktora vietniece 452.58<strong>Kuldīgas</strong> 2. vidusskola1. Andris Bite Direktora vietnieks 176.222. Inita Embrekte Direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu 447.93vērtēšanas komisijas loceklis3. Agita Grāvere – direktora vietniece 599.90Prenclava4. Astra Gūtmane direktore 561.635. Ligita Kande direktora vietniece 412.616. Marijana Kondratjeva direktora vietniece 483.887. Inga Liepiľa direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu457.54vērtēšanas komisijas loceklis8. Inna Rīna direktora vietniece, Pedagogu darba kvalitātes piemaksu512.97vērtēšanas komisijas loceklis9. Rita Papēde Direktora vietniece 497.2610. Valija Sprude Pedagogu darba kvalitātes piemaksu vērtēšanas komisijas 417.64loceklisE. Vīgnera <strong>Kuldīgas</strong> mūzikas skola1. Heda Auziľa Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstupiešķiršanas komisijas locekle283.862. Velta Jūrmale Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu180.82piešķiršanas komisijas locekle3. Ilona Klepere direktora vietniece 291.754. Vaira Leite Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu262.73piešķiršanas komisijas locekle5. Maruta Rozīte direktore 395.016. Inguna Svara direktora vietniece 321.667. Daiga Šmēdiľa Darba kvalitātes izvērtēšanas un prēmiju, pabalstu 201.19


piešķiršanas komisijas locekle<strong>Kuldīgas</strong> MHZV1. Valda Gaure direktore 608.632. Anita Gotfridsone Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 483.583. Aelita Kāla Direktora vietniece informātikas jautājumos 0.004. Laila Liepiľa direktora vietniece 342.405. Ilze Ose direktora vietniece 0.006. Ina Ozola direktora vietniece 529.837. Aija Rēķe direktora vietniece 311.628. Aina Tovstuļaka direktora vietniece 634.049. Santa Zeidaka direktora vietniece 454.68<strong>Kuldīgas</strong> pamatskola1. Guna Orna direktora vietniece 402.372. Vladimirs Osmanovs direktora vietnieks 551.923. Ļubova Pirtniece direktora vietniece 434.064. Vladimirs Pšečenko direktors 582.59V. Plūdoľa <strong>Kuldīgas</strong> ģimnāzija1. Daina Grīna Direktora vietniece 379.302. Jana Jansone Direktore 587.553. Evija Heniľa Direktora vietniece 395.524. Māra Megne Direktora vietniece 333.30Vārmes pamatskola1. Daiga Lapčinska direktore 603.962. Ivars Stumbris direktora vietnieks 224.853. Aiva Zandere direktora vietniece 413.60Vilgāles pamatskola1. Inete Megne direktora vietniece 422.782. Astrīda Štorha direktora vietniece 503.563. Ľina Vītola direktora vietniece 360.864. Malda Zeidaka Saimniecības daļas vadītāja 228.19Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola1. Līga Bergmane direktore 408.382. Natālija Vizbule Metodiskās padomes locekle 348.89Turlavas pamatskola1. Aina Bulle direktora vietniece 201.922. Elita Lampa direktora vietniece 297.463. Ināra Uzulēna direktore 381.034. Dţanita Freija Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas komisijas locekle 234.93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!