De belastingen blijven dalen - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

De belastingen blijven dalen - Fiscus.fgov.be

2007

BELASTINGAANGIFTE

De belastingen

blijven dalen !


Inhoud

Voorwoord 3

Een fiscaliteit die de bescherming van het milieu stimuleert 4

Energie besparen 5

Uw woon-werkverplaatsingen in mindering brengen 6

De aankoop van een “schone” wagen aanmoedigen 6

Kosten kinderopvang in mindering brengen 7

Studentenjobs aanmoedigen 7

Opvang van een ouder familielid 8

Pensioensparen 8

De lening van uw woning aftrekken 9

Toegang tot internet 9

Elektronische aangifte 10-11

Papieren aangifte 12-13

Geïndexeerde belastingschalen 14

Waar kan u terecht voor bijkomende informatie? 15


Voorwoord

U vindt in deze enveloppe het “nieuwe” formulier van de aangifte in de

personenbelasting.

Deze fundamentele wijziging in het voorstellen van het aangifteformulier laat

sedert 2005 toe om de door u verstrekte gegevens sneller en beter te verwerken.

Ondertussen heeft deze werkwijze zijn nut bewezen. En het werkt goed!

Naast deze methode die de gegevens van het formulier scant, heeft Tax-on-web,

dat u toelaat de aangifte in te dienen via het internet, een hoge vlucht genomen.

Het aantal aangiftes Personenbelasting (PB) ingediend via het internet heeft bijna

de kaap van één miljoen bereikt of meer dan 15% van de belastingplichtigen.

Aan u om te kiezen tussen deze twee mogelijkheden met behulp van de

aanwijzingen in deze brochure.

In de eerste plaats, zal deze brochure u door de belangrijkste fiscale maatregelen

van de personenbelasting gidsen. De vertrouwde voordelen van de afgelopen

jaren zijn opnieuw van toepassing. Beter nog, ze worden uitgebreid. Het is uw

koopkracht die verhoogt.

De uiterste indieningsdatum voor de aangiften

in de personenbelasting is 4 juli 2007.

_ 3 _


EEN FISCALITEIT DIE DE BESCHERMING

VAN HET MILIEU STIMULEERT

De bescherming van het milieu, het naleven van de

Kyotonormen en de verbetering van de

leefomstandigheden zijn gedurende de volledige

regeerperiode van de federale regering prioritair

geweest.

De gevoelige verandering van het klimaat vergezeld

van andere verontrustende klimatologische

wijzigingen, verplicht ons om onze inspanningen op

te drijven: daarom getuigen de fiscale maatregelen

van een echte groene fiscaliteit.

Deze maatregelen vertalen de wil van de regering om de burgers te steunen die

hun steentje bijdragen tot de bescherming van het milieu.

Hierbij namen wij 3 maatregelen:

- toekenning van een belastingvermindering voor

energiebesparende uitgaven in een woning

- vrijstelling van toegekende vergoedingen door de werkgever

voor uw woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer

en

de verhoging van de maximale afstand voor pendelaars die

kiezen voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten

- belastingvermindering voor de aankoop van een nieuwe

“schone” wagen

_ 4 _


ENERGIE BESPAREN

Voor bepaalde energiebesparende uitgaven in een woning wordt een specifieke

belastingvermindering toegekend.

Ook de huurder die dergelijke uitgaven doet, kan de vermindering genieten.

Over welke werken gaat het?

1. de vervanging en het onderhoud van oude stookketels

2. de installatie van een systeem van waterverwarming op zonne-energie

3. de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie

in elektrische energie

4. de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische

energieopwekking

5. de plaatsing van dubbele beglazing

6. dakisolatie

7. de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale

verwarming door middel van thermostaatkranen of door een

kamerthermostaat met een tijdsschakelaar

8. de energieaudit van een woning

De uitgaven voor dergelijke werken geven recht op een belastingvermindering

die gelijk is aan 40% van de gedane uitgaven. Het totale bedrag van de

vermindering kan niet meer bedragen dan 1.280 euro per woning.

Alle werken in de nrs. 1 tot 7 moeten – uiteraard – door een geregistreerde

aannemer worden uitgevoerd.

!

De maximale vermindering gaat volgend jaar

(aanslagjaar 2008 – inkomsten 2007) tot 2.600 euro

_ 5 _


UW WOON-WERKVERPLAATSINGEN

IN MINDERING BRENGEN

© Photo NMBS-Groep

Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke

beroepskosten, zijn de kosten van de

woon-werkverplaatsingen die u niet met uw eigen

auto aflegt, bij gebrek aan bewijzen vastgesteld op

een forfaitair bedrag van 0,15 euro per afgelegde

kilometer.

De werkelijke kosten mogen zelfs lager zijn.

Voor het aanslagjaar 2006 (inkomsten 2005),

was de in aanmerking genomen afstand begrensd

tot 75 km enkel.

Voor aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) wordt die

maximumafstand verhoogd tot 100 km enkel, d.w.z.

maximum 200 km voor het dagelijkse traject heen en terug.

DE AANKOOP VAN EEN “SCHONE”

WAGEN AANMOEDIGEN

Deze maatregel wil de aankoop van nieuwe

milieuvriendelijke voertuigen aanmoedigen. Er is een

belastingvermindering voor auto’s met een beperkte

CO 2 -uitstoot.

Welke vermindering?

3 15% van de aankoopprijs, met een maximum van

4.190 euro, als de auto minder dan 105 g CO 2

per km uitstoot

3 3% van de aankoopprijs, met een maximum van

790 euro, als de auto van 105 tot 115 g CO 2

per km uitstoot

_ 6 _


KOSTEN KINDEROPVANG

IN MINDERING BRENGEN

Om uw beroepsleven beter te kunnen combineren met uw privéleven,

zijn de mogelijkheden van de aftrek van de kosten voor kinderopvang aanzienlijk

uitgebreid. Tot aanslagjaar 2005, kon alleen de opvang van kinderen tot

3 jaar afgetrokken worden. Vanaf aanslagjaar 2006 is ook de aftrek van de kosten

voor kinderopvang van kinderen tot 12 jaar mogelijk. Buitenschoolse activiteiten

en vakantiekampen komen eveneens in aanmerking.

Het maximale aftrekbedrag bedraagt 11,20 euro

per opvangdag en per kind.

Er is echter een belangrijke voorwaarde: de uitgaven

moeten worden betaald aan een kleuter- of lagere

school, een kinderdagverblijf, een opvanggezin of

een door de bevoegde overheid erkende instelling.

Wie geen kosten van kinderopvang aftrekt, heeft

recht op een bijkomende belastingvrije som

(= de eerste inkomensschijf waarop geen belasting is verschuldigd)

van 470 euro per kind van minder dan 3 jaar.

STUDENTENJOBS AANMOEDIGEN

Deze maatregel wil de studentenjob aanmoedigen.

De bezoldigingen van studenten verkregen bij een

overeenkomst voor tewerkstelling van studenten,

worden voortaan niet meer als bestaansmiddelen

beschouwd tot een bedrag van 2.170 euro voor

2006.

Ze worden dus niet meer in aanmerking genomen

om te bepalen of een kind ten laste is.

De student moet die bezoldigingen wel in zijn eigen aangifte vermelden.

_ 7 _


OPVANG VAN EEN OUDER FAMILIELID

PENSIOENSPAREN

De belastingvrije som ten voordele van de

belastingplichtige bij wie een vader, moeder,

grootvader, grootmoeder, broer of zus van minstens

65 jaar permanent inwoont, wordt verhoogd tot

2.520 euro. De nettobestaansmiddelen van het

opgevangen familielid mogen in 2006 niet meer

dan 2.610 euro bedragen.

Bij de berekening van de bestaansmiddelen wordt

geen rekening gehouden met de eerste schijf van

21.020 euro van de pensioenen die het familielid van

65 jaar of ouder in 2006 heeft ontvangen.

Voor aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) is

het maximumbedrag dat voor de vermindering voor

pensioensparen in aanmerking komt, 800 euro.

Het bedrag van de vermindering voor

pensioensparen kan oplopen tot 40% van

het betaalde bedrag.

_ 8 _


DE LENING VAN UW WONING AFTREKKEN

Dit stelsel is grondig gewijzigd.

De aftrek voor leningen die vanaf 1 januari 2005 voor

een eigen en enige woning zijn aangegaan, is vereenvoudigd.

De uitgaven gedaan in 2006 voor de nieuwe leningen zijn

aftrekbaar tot 1.920 euro per ontlener. Dit bedrag bestaat uit de

interesten, kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies

van de lening.

Bovendien wordt dit bedrag tijdens de eerste 10 jaar van de lening nog verhoogd

met 640 euro als het uw enige woning blijft.

Het wordt nog eens met 60 euro verhoogd als de belastingplichtige minstens

3 kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van

de afsluiting van de lening.

TOEGANG TOT INTERNET

U hebt recht op een belastingkrediet na de aankoop

van een “internet voor iedereen”-pakket in 2006.

Dit belastingkrediet is gelijk aan 21% van de aankoopprijs

(exclusief btw) met een maximum van:

• 147,50 euro voor een vaste computer

• 172 euro voor een draagbare computer

De toekenning van dit belastingkrediet moet aan 3 voorwaarden voldoen:

• u trekt deze uitgaven niet af (geheel of gedeeltelijk) als werkelijke

beroepskosten

• u hebt geen belastingvrije tussenkomst van uw werkgever gekregen bij de

aankoop van het pakket bij een pc-privé-plan georganiseerd door uw werkgever

• u bewaart deze documenten:

- factuur of het aankoopbewijs met vermelding van de aankoopprijs

en het serienummer van het aangekochte pakket

- betalingsbewijs van de vermelde aankoopprijs op de factuur of

het aankoopbewijs

- attest waarin de verkoper bevestigt dat het aangekochte pakket voldoet

aan de voorwaarden van artikel 191 van de wet van 27 december 2005.

_ 9 _


ELEKTRONISCHE AANGIFTE

Waarom TAX-ON-WEB kiezen?

In 2006 kozen bijna één miljoen belastingplichtigen

voor Tax-on-web.

Om uw elektronische aangifte in te dienen, moet u de webtoepassing

Tax-on-web gebruiken. Het online invullen van uw aangifte is gratis.

U geniet bovendien de voordelen van vooruitstrevende

onlinediensten en daarbovenop bijkomende fiscale diensten.

Samengevat:

• geen papieren aangifte versturen

• 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 een beveiligde en persoonlijke

toegang tot uw Taxbox

• vertrouwelijkheid van de ingevoerde gegevens

• hulp bij het invullen van de aangifte

• vermindering van het foutenpercentage

• eerste raming van het belastingbedrag

• geen bewijsstukken bij te voegen (*)

• onlinebevestiging van de indiening van uw aangifte

• elektronische kopie van uw aangifte

(*) Tax-on-web biedt u de mogelijkheid om uw eigen bijlagen bij de

aangifte te voegen op voorwaarde dat ze omgezet zijn in pdfformaat.

_ 10 _


ELEKTRONISCHE AANGIFTE

Hoe TAX-ON-WEB gebruiken?

Om uw inkomsten via internet aan te geven, gaat u naar de

website www.taxonweb.be. Vooraleer de aangifte in te geven,

doet u het volgende:

1. Controleer of u Tax-on-web kunt gebruiken (behoort u tot

de groep van potentiële gebruikers?).

2. U beschikt over een elektronische identiteitskaart en

een kaartlezer of een gebruikersnaam, paswoord en een lijst met persoonlijke

codes (token).

Als u getrouwd bent of wettelijk samenwoont en u een gezamelijke aangifte moet

indienen, is het vereist dat elke partner een gebruikersnaam, een paswoord en

een lijst met persoonlijke codes (token) heeft.

• Hebt u een elektronische identiteitskaart (eID)?

Als u een kaartlezer en de bijhorende software hebt, kunt u Tax-on-web gebruiken

zonder u te registreren op de federale portaalsite. U moet dan ook geen token

aanvragen.

• U hebt geen elektronische identiteitskaart en/of een kaartlezer?

Registreer u eerst op www.taxonweb.be. Klik op “zich inschrijven”

en volg de instructies die verschijnen op het scherm.

Na het registreren zal u een gebruikersnaam en een paswoord hebben.

Vraag nu uw lijst met persoonlijke codes (token). Gezien Tax-on-web

een beveiligde onlinedienst is, hebt u deze codes nodig om de toepassing

te gebruiken.

De lijst met codes zal u binnen 10 werkdagen vanaf de aanvraag worden

toegestuurd.

• U bent al geregistreerd als gebruiker?

U moet zich niet opnieuw inschrijven en persoonlijke codes vragen.

Uw oude codes blijven geldig. Indien u uw persoonlijke codes hebt verloren,

moet u een nieuw token vragen door te klikken op “naar mijn TaxBox”

in de onthaalpagina. U geeft er uw gebruikersnaam en paswoord in.

Registreer u tijdig als u uw inkomsten via het internet wil aangeven !

_ 11 _


PAPIEREN AANGIFTE

U doorloopt 5 stappen:

1. u vult de vakjes in van de kladaangifte met behulp

van de toelichtingsbrochure

2. u vult uw aangifte in op basis van de gegevens die u op uw kladaangifte

hebt ingevuld

Om de eigenlijke aangifte in te vullen, moet u de gegevens die u hebt

ingevuld op uw kladaangifte overschrijven op het aangifteformulier.

Het is zeer belangrijk dat u nauwkeurig de richtlijnen van

het bijgevoegde geheugensteuntje opvolgt.

3. u dateert en ondertekent de aangifte

Een niet-ondertekende aangifte (deel 1 of delen 1 en 2) wordt als

een niet-ingediende aangifte beschouwd. Ga bij het ondertekenen

van uw aangifte niet buiten het voorziene vak.

4. u maakt uw aangifte klaar voor verzending

Vouw uw aangifte in twee op de lijn waar staat: "hier vouwen

a.u.b." Steek ze samen met de eventuele bijlagen in de omslag

die hiervoor werd meegestuurd. De bijlagen zijn bewijsstukken

opgesteld door derden (bv. attesten, rekeninguitreksels, enz.) of

documenten door uzelf opgesteld (bv. nota's, de gedetailleerde

berekening van sommige rubrieken, enz.)

_ 12 _


PAPIEREN AANGIFTE

5. u stuurt uw aangifte per post terug of werpt ze in de daarvoor voorziene

brievenbus van uw plaatselijk belastingkantoor

Het adres van uw plaatselijk belastingkantoor vindt u terug op

de eerste bladzijde van de aangifte. Indien u de aangifte per post

verzendt, let er dan op dat uw omslag voldoende is gefrankeerd.

Zorg ervoor dat op de omslag duidelijk voornaam, naam en adres

van de afzender vermeld staan.

Pas op! De kladaangifte is geen geldige aangifte.

Dit document moet u dus niet aan uw plaatselijk belastingkantoor bezorgen.

Bewaar dit document. Het kan u later helpen om eventueel de informatie die u

aan de administratie hebt meegedeeld of het resultaat van de belastingheffing te

controleren.

_ 13 _


GEÏNDEXEERDE BELASTINGSCHALEN

Tarief Aanslagjaar 2006 Aanslagjaar 2007

(inkomsten 2005) (inkomsten 2006)

25 % 0 – 7.100 EUR 0 – 7.290 EUR

30 % 7.100 – 10.100 EUR 7.290 – 10.380 EUR

40 % 10.100 – 16.830 EUR 10.380 – 17.300 EUR

45 % 16.830 – 30.840 EUR 17.300 – 31.700 EUR

50 % meer dan 30.840 EUR meer dan 31.700 EUR

Ter herinnering: elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije som

van 5.940 EUR

_ 14 _


Waar kan u terecht voor bijkomende

informatie ?

q PAPIER In de toelichting bij uw aangifte vindt u praktische informatie

die u kan helpen bij het invullen ervan.

q INTERNET u kan terecht op

www.minfin.fgov.be

voor meer gedetailleerde informatie kan u terecht op de

uitgebreide fiscale databank Fisconet:

www.fisconet.be

q TELEFOON Voor eenvoudige vragen over uw aangifte kan u bellen

naar het nummer 0257/257 57 (gewoon tarief).

q ANDERE Voor specifieke vragen over uw belastingdossier of voor meer

ingewikkelde vragen kan u best contact opnemen met uw

belastingkantoor: u vindt alle contactgegevens van uw kantoor

op het origineel van uw belastingaangifte (dat is het formulier

dat u moet terugsturen wanneer u geen gebruik maakt van

tax-on-web).

Opmerking: de contactgegevens van uw belastingkantoor (adres, telefoonnummer,

enz.) staan vermeld op de originele aangifte. Wij raden u aan om de

contactgegevens van uw belastingkantoor over te nemen op uw kladaangifte die u

zelf bewaart.

Verantwoordelijke uitgever: Nadine Daoût, Dienst Communicatie,

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Koning Albert II laan, 33 bus 70 - 1030 Brussel

_ 15 _

More magazines by this user
Similar magazines