31.08.2013 Views

Cao 2011 - 2013 gewijzigde versie in verband met ... - FNV Bouw

Cao 2011 - 2013 gewijzigde versie in verband met ... - FNV Bouw

Cao 2011 - 2013 gewijzigde versie in verband met ... - FNV Bouw

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST<br />

VOOR HET<br />

SCHILDERS-, AFWERKINGS-<br />

EN GLASZETBEDRIJF<br />

IN NEDERLAND<br />

<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong><br />

1


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Voorwoord<br />

Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) voor het Schilders-,<br />

Afwerk<strong>in</strong>gs- en Glaszetbedrijf.<br />

Door algemeen verb<strong>in</strong>dend verklar<strong>in</strong>g (AVV) zijn de meeste bepal<strong>in</strong>gen van deze<br />

cao van toepass<strong>in</strong>g voor alle werkgevers en werknemers die bij <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>gtred<strong>in</strong>g of<br />

gedurende de looptijd van de AVV onder de werk<strong>in</strong>gssfeer vallen of komen te<br />

vallen.<br />

Sommige bepal<strong>in</strong>gen worden bij het verzoek tot AVV buiten beschouw<strong>in</strong>g gelaten.<br />

Deze bepal<strong>in</strong>gen zijn daarom slechts b<strong>in</strong>dend voor de georganiseerde werkgevers<br />

en hun werknemers.<br />

Bovendien komt het voor dat het M<strong>in</strong>isterie van SZW bepal<strong>in</strong>gen buiten de AVV<br />

laat. Ook deze bepal<strong>in</strong>gen zijn slechts b<strong>in</strong>dend voor de georganiseerde werkgevers<br />

en hun werknemers. <strong>Cao</strong>-bepal<strong>in</strong>gen die naar hun aard niet voor AVV <strong>in</strong><br />

aanmerk<strong>in</strong>g komen zijn bijvoorbeeld bepal<strong>in</strong>gen over pensioenen, herverzeker<strong>in</strong>g<br />

van eigen risico‟s van werkgevers en bepal<strong>in</strong>gen die geen <strong>verband</strong> houden <strong>met</strong><br />

arbeid.<br />

Van deze cao zijn buiten het verzoek tot AVV gelaten de cursief gedrukte artikelen.<br />

In hoeverre ook andere bepal<strong>in</strong>gen buiten de AVV blijven, zal blijken uit de<br />

behandel<strong>in</strong>g van het AVV-verzoek door het M<strong>in</strong>isterie van SZW.<br />

In het AVV-besluit is te v<strong>in</strong>den welke bepal<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen de AVV vallen. Het besluit<br />

tot AVV wordt door het M<strong>in</strong>isterie van SZW gepubliceerd op de site van het<br />

M<strong>in</strong>isterie (www.cao.szw.nl) en op de site van de Staatscourant<br />

(www.staatscourant.nl).<br />

De AVV treedt <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g op de tweede dag na publicatie van het besluit <strong>in</strong> de<br />

Staatscourant, dan wel op de <strong>in</strong> het besluit genoemde datum, en loopt tot uiterlijk de<br />

e<strong>in</strong>ddatum van de cao.<br />

2


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

INHOUDSOPGAVE<br />

PROTOCOL 8<br />

HOOFDSTUK 1 – OVER DE OVEREENKOMST 11<br />

ARTIKEL 1 – Werk<strong>in</strong>gssfeer 11<br />

ARTIKEL 2 – Uitzendondernem<strong>in</strong>gen 13<br />

ARTIKEL 3 – Begrippen en toepasselijkheid 13<br />

ARTIKEL 4 - Buitenlandse werknemers 17<br />

ARTIKEL 5 – Duur van de overeenkomst 17<br />

ARTIKEL 6 – Onderaannem<strong>in</strong>g 17<br />

ARTIKEL 7 – Uitzendkrachten 18<br />

ARTIKEL 8 – Dispensaties 19<br />

HOOFDSTUK 2 – OVER DE ARBEID 20<br />

ARTIKEL 9 – Aanvang en e<strong>in</strong>de van de arbeidsverhoud<strong>in</strong>g 20<br />

ARTIKEL 10 – Arbeidsduur werknemers 20<br />

ARTIKEL 11 – Werken op zaterdagen, zondagen en feestdagen 21<br />

ARTIKEL 12 – Overwerk en verschoven arbeidstijd 21<br />

ARTIKEL 13 – Raamwerk werkspreid<strong>in</strong>g Schilders (RWS) 22<br />

ARTIKEL 14 – Deelname aan RWS 22<br />

ARTIKEL 15 – Aanpass<strong>in</strong>gsgrenzen 23<br />

ARTIKEL 16 – Werkzekerheid 24<br />

ARTIKEL 17 – Dispensatie 25<br />

ARTIKEL 18 – Registratie van uren 25<br />

ARTIKEL 19 – Jaarmodel 25<br />

Artikel 19a - Experiment Metaalconserver<strong>in</strong>g 27<br />

HOOFDSTUK 3 – OVER HET LOON 29<br />

ARTIKEL 20 – Algemeen 29<br />

3


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

ARTIKEL 21 – Groeps<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g en functielijst tot 1 april <strong>2013</strong> 29<br />

ARTIKEL 21 a – Functie- en loonstructuur per 1 april <strong>2013</strong> 32<br />

ARTIKEL 22 – Lonen voor volwassen werknemers tot 1 april <strong>2013</strong> 36<br />

ARTIKEL 23 – Lonen voor jeugdige werknemers tot 1 april <strong>2013</strong> 42<br />

ARTIKEL 24 – Wijzig<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g en verhog<strong>in</strong>gen 48<br />

ARTIKEL 25 – Belon<strong>in</strong>g overwerk 48<br />

ARTIKEL 26 – Belon<strong>in</strong>g ploegendienst 49<br />

ARTIKEL 27 – Belon<strong>in</strong>g consignatiedienst 49<br />

ARTIKEL 28 – Belon<strong>in</strong>g verschoven arbeidstijd 50<br />

HOOFDSTUK 4 – OVER VERGOEDING NIET-GEWERKTE ARBEIDSTIJD 51<br />

ARTIKEL 29 – Algemeen 51<br />

ARTIKEL 30 – Arbeidsongeschiktheid 51<br />

ARTIKEL 31 – Werkloosheid 53<br />

ARTIKEL 32 – Onwerkbaar weer en vorst 54<br />

ARTIKEL 33 – Vakantierecht 54<br />

ARTIKEL 34 – Belon<strong>in</strong>g tijdens vakantie: verlofwaarden 58<br />

ARTIKEL 35 – Vakantie werknemer UTA 58<br />

ARTIKEL 36 – Vakantietoeslag werknemer UTA 60<br />

ARTIKEL 37 – Arbeidsduurverkort<strong>in</strong>g werknemer UTA 60<br />

ARTIKEL 38 – Onbetaald verlof 61<br />

ARTIKEL 39 – Doorbetaald verlof 61<br />

HOOFDSTUK 5 – VERGOEDINGEN 63<br />

ARTIKEL 40 - Werkkostenregel<strong>in</strong>g 63<br />

ARTIKEL 40a – Vergoed<strong>in</strong>g reiskosten 63<br />

ARTIKEL 41 – Reisuren 64<br />

ARTIKEL 42 – Uitrust<strong>in</strong>gsvergoed<strong>in</strong>g 66<br />

ARTIKEL 43 - Overige vergoed<strong>in</strong>gen 66<br />

ARTIKEL 44 – Bij tijdelijk verblijven elders 66<br />

ARTIKEL 45 – Arbeid buiten de woonplaats door werknemer UTA 67<br />

4


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 6 – OVER DE (VAK)OPLEIDING 68<br />

ARTIKEL 46 – De vakopleid<strong>in</strong>g 68<br />

ARTIKEL 47 – Samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong>en 68<br />

ARTIKEL 48 – Loopbaanbeleid 69<br />

ARTIKEL 49 – Leermeester 69<br />

ARTIKEL 50 – Vakopleid<strong>in</strong>g en vorm<strong>in</strong>g werknemer UTA 70<br />

ARTIKEL 51 – Volgen van cursussen door de werknemer UTA 70<br />

ARTIKEL 52 – Schol<strong>in</strong>g 70<br />

HOOFDSTUK 7 – ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 72<br />

ARTIKEL 53 – Verbod tariefarbeid, werk <strong>in</strong> tanks en constructieschilderwerk 72<br />

ARTIKEL 54 – Reïntegratie 72<br />

ARTIKEL 55 – Voorlicht<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>formatie en bedrijfsgezondheidszorg <strong>in</strong> de bedrijfstak 72<br />

ARTIKEL 56 – Intredekeur<strong>in</strong>g 73<br />

ARTIKEL 57 – Arbeidsomstandighedenbeleid 73<br />

ARTIKEL 58 – Arbeidsomstandigheden 74<br />

ARTIKEL 59 – Persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen 75<br />

HOOFDSTUK 8 – OVERIGE BEPALINGEN 76<br />

ARTIKEL 60 – Pensioenfonds 76<br />

ARTIKEL 61 – VP-hiaatregel<strong>in</strong>g 76<br />

ARTIKEL 62 – Spaarloonregel<strong>in</strong>g 76<br />

ARTIKEL 63 – Levensloopregel<strong>in</strong>g 76<br />

ARTIKEL 64 – Individuele Budgetreken<strong>in</strong>g 77<br />

ARTIKEL 65 – Vakbondsactiviteiten <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g 77<br />

ARTIKEL 66 - Faciliteit vakbondscontributie 78<br />

ARTIKEL 67 – Verzeker<strong>in</strong>g tegen ziektekosten 78<br />

BIJLAGE 1 - AANBEVELINGEN 80<br />

BIJLAGE 1A – BESCHRIJVINGEN REFERENTIEFUNCTIES 81<br />

BIJLAGE 1B – LEIDRAAD VOOR DE BEOORDELING 124<br />

5


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 1C – GESCHILLENREGELING 126<br />

BIJLAGE 2 - KWALIFICATIESTRUCTUUR 130<br />

BIJLAGE 3 - BUITENLANDSE WERKNEMERS 132<br />

BIJLAGE 4 - LOONSCHALEN LEERLINGEN IN VAKOPLEIDING 137<br />

BIJLAGE 5 - INDIVIDU-GERICHT PAKKET PREVENTIEZORG 138<br />

BIJLAGE 6 - VIERDAAGSE WERKWEEK VOOR WERKNEMERS VAN 55 JAAR<br />

EN OUDER 140<br />

BIJLAGE 7 - REGELING ARBEIDSTIJDEN 142<br />

BIJLAGE 8 - JAARMODEL 145<br />

BIJLAGE 9 - BELANGRIJKE ADRESSEN 154<br />

TREFWOORDENREGISTER 156<br />

6


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

LANDELIJKE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET<br />

SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND<br />

1 maart <strong>2011</strong> TOT EN MET 28 februari <strong>2013</strong><br />

Tussen de ondergetekenden:<br />

1. De Kon<strong>in</strong>klijke Verenig<strong>in</strong>g Federatie van Ondernemers <strong>in</strong> de Schilders-,<br />

Onderhouds-, Metaalconserver<strong>in</strong>gs- en Glasbranche FOSAG, gevestigd te<br />

Wadd<strong>in</strong>xveen.<br />

Ter ene zijde, en<br />

2. <strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong>, gevestigd te Woerden.<br />

3. CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht.<br />

Ter andere zijde<br />

en ten deze rechtens vertegenwoordigd, is de navolgende overeenkomst<br />

aangegaan.<br />

namens:<br />

De Kon<strong>in</strong>klijke Verenig<strong>in</strong>g Federatie van Ondernemers <strong>in</strong> de Schilders-,<br />

Onderhouds-, Metaalconserver<strong>in</strong>gs- en Glasbranche FOSAG.<br />

<strong>FNV</strong> <strong>Bouw</strong><br />

CNV Vakmensen<br />

7


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

PROTOCOL<br />

Gewetensbezwaren<br />

<strong>Cao</strong>-partijen zijn van oordeel dat zij tegemoet dienen te komen aan die<br />

werknemers, die ernstige gewetensbezwaren hebben ten aanzien van hun werk, of<br />

althans een onderdeel daarvan, waardoor de vervull<strong>in</strong>g van de overeengekomen<br />

arbeid op onoverkomelijke bezwaren stuit.<br />

Functie- en loonstructuur<br />

<strong>Cao</strong>-partijen zijn <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van 16 juli 2012 een nieuwe functie- en loonstructuur<br />

overeengekomen. Evaluatie van de wijze van toekenn<strong>in</strong>g van periodieke<br />

verhog<strong>in</strong>gen zal <strong>in</strong> de tweede helft van 2014 plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

Werkgroep arbeidsmarkt <strong>in</strong> relatie tot flexibiliteit en zekerheid<br />

Partijen stellen een werkgroep <strong>in</strong> die gedurende de looptijd van de cao gaat<br />

onderzoeken op welke wijze kan worden <strong>in</strong>gespeeld op ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de wijze<br />

waarop arbeidsrelaties worden <strong>in</strong>gevuld. Daarbij gaat het onder meer om <strong>in</strong>terne en<br />

externe flexibiliteit. Partijen zullen op korte termijn een gezamenlijke startnotitie<br />

opstellen en de contouren op hoofdlijnen vaststellen.<br />

Werkgroep duurzame <strong>in</strong>zetbaarheid<br />

Partijen stellen een werkgroep <strong>in</strong> die zich gedurende de looptijd van de cao gaat<br />

buigen over het ontwikkelen van een visie en bijhorende maatregelen tot<br />

bevorder<strong>in</strong>g van duurzame <strong>in</strong>zetbaarheid van werknemers.<br />

Onderzoek werkgelegenheidsmogelijkheden voor mensen <strong>met</strong> een beperk<strong>in</strong>g<br />

Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao een onderzoek doen naar<br />

werkgelegenheidsmogelijkheden voor mensen <strong>met</strong> een beperk<strong>in</strong>g (Wajongers,<br />

mensen <strong>met</strong> een WGA-uitker<strong>in</strong>g etc.). Op basis van de resultaten van het<br />

onderzoek bepalen partijen op welke manier ze werkgelegenheid voor deze groep<br />

kunnen stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door het begeleiden en het faciliteren<br />

van werkgevers bij het benutten van bestaande mogelijkheden.<br />

Arbeidsomstandigheden en bedrijfsgezondheidszorg<br />

<strong>Cao</strong>-partijen hechten aan het <strong>in</strong>tegreren van de expertise op het gebied van<br />

schilders en onderhoud. De huidige paritaire commissie arbeidsomstandigheden<br />

wordt versterkt tot een bestuurlijke commissie vanuit cao-partijen. De nieuwe<br />

commissie heeft tot taak om beleid te ontwikkelen en vast te stellen op het gebied<br />

van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.<br />

8


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

<strong>Cao</strong>-partijen beschouwen de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw als preferred supplier en voeren <strong>met</strong><br />

deze sticht<strong>in</strong>g m<strong>in</strong>imaal één maal per jaar overleg over de dienstverlen<strong>in</strong>g.<br />

Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao een extern onafhankelijk<br />

onderzoek laten uitvoeren naar de marktconformiteit en de prijskwaliteitsverhoud<strong>in</strong>g<br />

van de uitvoer<strong>in</strong>g van het pakket bedrijfsgezondheidszorg. Op<br />

basis van de uitkomsten van dit onderzoek beoordelen partijen of er aanleid<strong>in</strong>g is<br />

om tot wijzig<strong>in</strong>g van de uitvoer<strong>in</strong>g van het pakket bedrijfsgezondheidszorg over te<br />

gaan.<br />

Glaszetters<br />

Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzocht of een 24-uurs- en<br />

consignatieregel<strong>in</strong>g voor de glaszetters kan worden ontwikkeld.<br />

Pensioen<br />

Partijen stellen op het moment dat er een landelijk pensioenakkoord is een<br />

werkgroep <strong>in</strong> <strong>met</strong> als opdracht de huidige pensioenregel<strong>in</strong>g tegen het licht te<br />

houden. Doel is om te komen tot een betaalbare, kwalitatief aanvaardbare en<br />

toekomstbestendige pensioenregel<strong>in</strong>g. De werkgroep zal de bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen, voorzien<br />

van een advies van het BPF Schilders, voorleggen aan cao-partijen. Op voorhand<br />

wordt geen enkele optie uitgesloten.<br />

Experiment <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g<br />

Partijen zullen het experiment <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g voor het e<strong>in</strong>de van de looptijd<br />

van de cao evalueren.<br />

Crisismaatregelen 2012<br />

Partijen hebben afgesproken de Samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong>en, als bedoeld <strong>in</strong> artikel<br />

47 van de cao, dispensatie te verlenen van de <strong>in</strong> artikel 46, lid 4 opgenomen<br />

verplicht<strong>in</strong>g om het loon door te betalen over de wekelijkse schooldag. Deze<br />

dispensatie geldt voor leerl<strong>in</strong>gen die nieuw <strong>in</strong> stromen <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g en voor twee<br />

schooljaren (2012-<strong>2013</strong> en <strong>2013</strong>-2014). Voorwaarde is dat de<br />

Samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong>en zullen voldoen aan de <strong>in</strong>stroomdoelstell<strong>in</strong>gen, zoals<br />

geformuleerd <strong>in</strong> het door USP <strong>in</strong> april 2012 opgestelde rapport “<strong>in</strong>stroom en<br />

opleid<strong>in</strong>gsbehoefte schildersbranche 2012”. <strong>Cao</strong> partijen zullen na afloop van het<br />

schooljaar 2012-<strong>2013</strong> en het schooljaar <strong>2013</strong>-2014 evalueren of aan de<br />

<strong>in</strong>stroomdoelstell<strong>in</strong>g is voldaan.<br />

Overige leerbedrijven kunnen op verzoek op dezelfde wijze dispensatie krijgen<br />

onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de onbetaalde dag wordt gebruikt voor extra<br />

schol<strong>in</strong>g en op die dag geen productieve arbeid wordt verricht.<br />

Tijdelijke maatregelen <strong>2013</strong><br />

Tene<strong>in</strong>de het draagvlak voor de fondsen te vergroten zullen CAO-partijen<br />

onderzoeken hoe en op welke wijze misbruik van flex en oneerlijke concurrentie<br />

bestreden kunnen worden. Dit onderwerp zal <strong>met</strong> name <strong>in</strong> het CAO-overleg worden<br />

meegenomen op basis van de komende aanbevel<strong>in</strong>gen, die uit de werkgroep<br />

9


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

"arbeidsmarkt <strong>in</strong> relatie tot flex & zekerheid" komen. Dit alles <strong>met</strong> de <strong>in</strong>tentie om tot<br />

afspraken te komen om misbruik van flex en oneerlijke concurrentie tegen te gaan.<br />

10


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 1 – OVER DE OVEREENKOMST<br />

ARTIKEL 1 – Werk<strong>in</strong>gssfeer<br />

1. De bepal<strong>in</strong>gen van deze overeenkomst zijn – <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van de<br />

def<strong>in</strong>ities genoemd <strong>in</strong> dit artikel en van de beperk<strong>in</strong>gen omschreven <strong>in</strong> lid 5 van dit<br />

artikel – van toepass<strong>in</strong>g op ondernem<strong>in</strong>gen waar<strong>in</strong> en voorzover daar<strong>in</strong> het<br />

schilders-, afwerk<strong>in</strong>gs- en glaszetbedrijf als hoofdbedrijf of als wezenlijk onderdeel<br />

van de bedrijfsvoer<strong>in</strong>g wordt uitgeoefend.<br />

2. Onder hoofdbedrijf wordt ten deze verstaan het uitoefenen van het schilders-,<br />

afwerk<strong>in</strong>gs- en glaszetbedrijf, waarbij het aantal betrokken werknemers groter is<br />

dan het aantal werknemers, dat werkzaamheden verricht op het gebied van een<br />

andere bedrijfstak.<br />

Als wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoer<strong>in</strong>g wordt voor de toepass<strong>in</strong>g van<br />

deze overeenkomst beschouwd uitoefen<strong>in</strong>g van het schilders-, afwerk<strong>in</strong>gs- en<br />

glaszetbedrijf door een afdel<strong>in</strong>g van een ondernem<strong>in</strong>g, welke tevens<br />

werkzaamheden op het gebied van (een) andere bedrijfstak(ken) verricht, <strong>in</strong>dien het<br />

personeel van die afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de regel niet wordt uitgewisseld <strong>met</strong> (een) andere<br />

afdel<strong>in</strong>g(en), die werkzaamheden verricht(en) op het gebied van (een) andere<br />

bedrijfstak(ken), of <strong>in</strong>dien die afdel<strong>in</strong>g adm<strong>in</strong>istratief en/of organisatorisch als een<br />

afzonderlijke eenheid is te beschouwen.<br />

3. Onder uitoefen<strong>in</strong>g van het schilders-, afwerk<strong>in</strong>gs- en glaszetbedrijf wordt<br />

verstaan het bedrijfsmatig verrichten van een of meer der volgende<br />

werkzaamheden:<br />

• het aan of <strong>in</strong> roerende en onroerende goederen aanbrengen van<br />

verven, lak, coat<strong>in</strong>gs of soortgelijke producten, ongeacht de applicatie<strong>met</strong>hode- of<br />

techniek, alsmede het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden ter<br />

voorbereid<strong>in</strong>g en nabewerk<strong>in</strong>g, zoals het repareren, egaliseren, schoonmaken,<br />

voorbehandelen, re<strong>in</strong>igen, ontvetten, ontroesten, aanbrengen van grondlagen,<br />

hechtlagen en tussenlagen en het vervoeren, opstellen, demonteren en monteren<br />

van objecten;<br />

• het aanbrengen van behangsel en andere te plakken<br />

afwerk<strong>in</strong>gsmaterialen, het beschermen en verfraaien van wanden en/of plafonds<br />

<strong>met</strong> wandbekled<strong>in</strong>gsmaterialen, maar uitgezonderd vloerbedekk<strong>in</strong>g, betimmer<strong>in</strong>gen<br />

en gordijnen, alsmede het verrichten van de daarbij behorende werkzaamheden ter<br />

voorbereid<strong>in</strong>g en nabewerk<strong>in</strong>g, zoals het verwijderen van oude wandbekled<strong>in</strong>g,<br />

repareren en uitvlakken van wanden en het aanbrengen van tussenlagen;<br />

• het plaatsen van al of niet isolerende beglaz<strong>in</strong>g, beglaz<strong>in</strong>gssystemen en<br />

glasconstructies (puien, wanden, deuren, ramen), zowel <strong>in</strong> bestaande als nieuwe<br />

kaders, alsmede de daarbij behorende werkzaamheden ter voorbereid<strong>in</strong>g en<br />

nabewerk<strong>in</strong>g, zoals verwijderen van bestaand glas en kit, plaatsen van<br />

noodvoorzien<strong>in</strong>gen, repareren van kaders en/of kozijnen, glaslatten, hang- en<br />

sluitwerk, afwerken <strong>met</strong> kit, afdicht<strong>in</strong>g <strong>met</strong> rubber en schoonmaken;<br />

• het isoleren van spouwmuren, dakschotten en vloeren aan en <strong>in</strong><br />

won<strong>in</strong>gen en gebouwen en andere onroerende goederen;<br />

11


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

• het plaatsen van steigers als dit <strong>in</strong> <strong>verband</strong> staat <strong>met</strong> het (doen)<br />

verrichten van bovenomschreven werkzaamheden;<br />

• het direct geven van technische en/of organisatorische leid<strong>in</strong>g aan<br />

werknemers bij de uitvoer<strong>in</strong>g van de hiervoor omschreven werkzaamheden.<br />

4. Als ondernem<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van het eerste lid van dit artikel worden ook<br />

beschouwd natuurlijke personen en rechtspersonen, die schilderwerk <strong>in</strong> eigen<br />

beheer uitoefenen, zoals <strong>in</strong> het kader van het beheer, respectievelijk de exploitatie<br />

van won<strong>in</strong>gen, respectievelijk van gebouwen, dit voor zover deze ondernem<strong>in</strong>gen of<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen niet onder de werk<strong>in</strong>gssfeer van een andere collectieve<br />

arbeidsovereenkomst of loonregel<strong>in</strong>g vallen.<br />

5. Niet als uitoefen<strong>in</strong>g van het schilders-, afwerk<strong>in</strong>gs- en glaszetbedrijf <strong>in</strong> de z<strong>in</strong><br />

van deze cao wordt beschouwd:<br />

a. het door <strong>in</strong>dustriële ondernem<strong>in</strong>gen aanbrengen van verf-, lak- of<br />

coat<strong>in</strong>gproducten op de door die ondernem<strong>in</strong>gen vervaardigde producten;<br />

b. het uitoefenen van een classificeerbedrijf – waaronder verstaan wordt:<br />

‟het bedrijfsmatig ontdoen van ketelsteen of roest en schoonmaken (niet zijnde<br />

schilderwerk) en huidverven van vaartuigen en <strong>met</strong>alen oppervlakken en <strong>met</strong>alen<br />

constructies van schepen (of direct daarmee <strong>verband</strong> houdende). Onder<br />

schoonmaken dient mede verstaan te worden het aanbrengen van een eerste<br />

conserver<strong>in</strong>gslaag <strong>in</strong> <strong>verband</strong> <strong>met</strong> zojuist genoemde re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gswerkzaamheden‟ –<br />

tenzij de uitoefen<strong>in</strong>g van deze werkzaamheden geschiedt <strong>in</strong> een ondernem<strong>in</strong>g<br />

waar<strong>in</strong> het schilders-, afwerk<strong>in</strong>gs- en glaszetbedrijf het hoofdbedrijf is;<br />

c. het spuiten van automobielen, tenzij dit geschiedt <strong>in</strong> een ondernem<strong>in</strong>g,<br />

waar<strong>in</strong> het schilders-, afwerk<strong>in</strong>gs- en glaszetbedrijf het hoofdbedrijf is.<br />

6. Indien twijfel bestaat omtrent de toepasselijkheid van deze cao op<br />

ondernem<strong>in</strong>gen als <strong>in</strong> dit artikel genoemd, kan door de werkgever of door de<br />

werknemer(s) de men<strong>in</strong>g worden gevraagd van de cao-commissie. Het standpunt<br />

van de cao-commissie zal de werkgever en de werknemer(s) schriftelijk worden<br />

medegedeeld.<br />

7. a. De cao-commissie zal ten behoeve van het opsporen en bestrijden van<br />

misstanden op eigen <strong>in</strong>itiatief of op basis van meld<strong>in</strong>gen onderzoeken laten<br />

uitvoeren naar de toepasselijkheid van deze cao op ondernem<strong>in</strong>gen (werk<strong>in</strong>gssfeer)<br />

en naar de nalev<strong>in</strong>g van de cao. Meld<strong>in</strong>gen kunnen worden gedaan bij het<br />

secretariaat van cao-partijen, p/a A&O Services (Postbus 11, 2280 AA Rijswijk).<br />

b. De cao-commissie is door partijen belast <strong>met</strong> het houden van toezicht op de<br />

werk<strong>in</strong>gssfeer- en nalev<strong>in</strong>gsonderzoeken en namens partijen besliss<strong>in</strong>gsbevoegd<br />

om uitspraken te doen over de werk<strong>in</strong>gssfeer- en nalev<strong>in</strong>gsonderzoeken.<br />

8. Tegen een door de cao-commissie genomen besliss<strong>in</strong>g naar aanleid<strong>in</strong>g van<br />

een werk<strong>in</strong>gssfeer- of nalev<strong>in</strong>gsonderzoek kan bezwaar worden <strong>in</strong>gediend bij de<br />

door cao-partijen <strong>in</strong>gestelde bezwarencommissie als bedoeld <strong>in</strong> artikel 8, lid 2.<br />

12


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

ARTIKEL 2 – Uitzendondernem<strong>in</strong>gen<br />

De bepal<strong>in</strong>gen van deze overeenkomst zijn tevens van toepass<strong>in</strong>g op de<br />

uitzendondernem<strong>in</strong>g die voor meer dan 50% van de loonsom uitzendwerknemers<br />

ter beschikk<strong>in</strong>g stelt aan een werkgever als bedoeld <strong>in</strong> artikel 1, <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g<br />

van uitzendondernem<strong>in</strong>gen die lid zijn van de Algemene Bond<br />

Uitzendondernem<strong>in</strong>gen (ABU), de Nederlandse Bond van Bemiddel<strong>in</strong>gs- en<br />

Uitzendondernem<strong>in</strong>gen (NBBU), of voldoen aan elk van de hiernavolgende<br />

vereisten <strong>in</strong> welke gevallen de cao voor Uitzendkrachten van toepass<strong>in</strong>g is;<br />

a. de bedrijfsactiviteiten van deze uitzendondernem<strong>in</strong>g bestaan uitsluitend uit het<br />

ter beschikk<strong>in</strong>g stellen van arbeidskrachten als bedoeld <strong>in</strong> artikel 7:690 Burgerlijk<br />

Wetboek, én<br />

b. de uitzendkrachten van deze uitzendondernem<strong>in</strong>g voor tenm<strong>in</strong>ste 25% van<br />

haar totale premieplichtig loon op jaarbasis betrokken zijn bij werkzaamheden<br />

verricht <strong>in</strong> enige andere tak van bedrijf dan <strong>in</strong> ondernem<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de bouwnijverheid<br />

die als werkgever onder de werk<strong>in</strong>gssfeer van de cao voor het Schilders-,<br />

Afwerk<strong>in</strong>gs- en Glaszetbedrijf vallen, én<br />

c. de uitzendondernem<strong>in</strong>g voor meer dan 15% van haar totale premieplichtig<br />

loon op jaarbasis uitzendt op basis van uitzendovereenkomsten <strong>met</strong> uitzendbed<strong>in</strong>g<br />

als bedoeld <strong>in</strong> artikel 7:691 lid 2 BW, zoals laatstelijk nader gedef<strong>in</strong>ieerd <strong>in</strong> Bijlage 1<br />

Regel<strong>in</strong>g van de M<strong>in</strong>ister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de<br />

Staatssecretaris van F<strong>in</strong>anciën van 2 december 2005, Directie Sociale<br />

Verzeker<strong>in</strong>gen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoer<strong>in</strong>g van de Wet f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

sociale verzeker<strong>in</strong>gen (Regel<strong>in</strong>g Wfsv), gepubliceerd <strong>in</strong> de Staatscourant nummer<br />

242 van 13 december 2005. De uitzendondernem<strong>in</strong>g heeft aan dit criterium voldaan<br />

<strong>in</strong>dien en voor zover dit door de uitvoer<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g als zodanig is vastgesteld, én<br />

d. de uitzendondernem<strong>in</strong>g geen deel uitmaakt van een groep ondernem<strong>in</strong>gen<br />

waarvan één of meer ondernem<strong>in</strong>gen als lid van een partij bij de cao voor het<br />

Schilders-, Afwerk<strong>in</strong>gs- en Glaszetbedrijf of door algemeen verb<strong>in</strong>dend verklar<strong>in</strong>g<br />

aan deze cao gebonden is, én<br />

e. de uitzendondernem<strong>in</strong>g geen paritair afgesproken arbeidspool is.<br />

ARTIKEL 3 – Begrippen en toepasselijkheid<br />

1. In deze overeenkomst wordt onder werkgever verstaan elke natuurlijke of<br />

rechtspersoon die, bij een bedrijfsbeoefen<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 1, <strong>in</strong> Nederland<br />

arbeid doet verrichten door een of meer werknemers.<br />

2. Onder werknemer wordt verstaan hij of zij, die <strong>in</strong> Nederland voor een<br />

ondernem<strong>in</strong>g of een afdel<strong>in</strong>g van een ondernem<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 1,<br />

werkzaam is:<br />

a. <strong>in</strong>gevolge een arbeidsovereenkomst;<br />

b. <strong>in</strong>gevolge een overeenkomst tot aannem<strong>in</strong>g van werk, tenzij hij of zij<br />

zelf ondernemer is;<br />

c. als hulp van de aannemer van werk onder b. bedoeld.<br />

3. Onder werknemer UTA (uitvoerend, technisch en adm<strong>in</strong>istratief personeel)<br />

wordt verstaan de werknemer, die uitsluitend of <strong>in</strong> hoofdzaak een functie vervult of<br />

werkzaamheden verricht als beschreven <strong>in</strong> de volgende referentiefuncties:<br />

13


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

adm<strong>in</strong>istratief medewerker, secretaresse/management assistent, f<strong>in</strong>ancieel<br />

adm<strong>in</strong>istratief medewerker, office manager, hoofd adm<strong>in</strong>istratie, controler, materiaal<br />

beheerder, werkvoorbereider, calculator, calculator/werkvoorbereider,<br />

onderhoudsadviseur, hoofd bedrijfsbureau, uitvoerder, projectleider of bedrijfsleider.<br />

De beschrijv<strong>in</strong>g van deze referentiefuncties is opgenomen <strong>in</strong> bijlage 1A.<br />

4. In afwijk<strong>in</strong>g van de voorgaande leden worden echter niet als werknemer <strong>in</strong> de<br />

z<strong>in</strong> van deze overeenkomst beschouwd:<br />

a. wakers, huishoudelijk personeel, portiers, kant<strong>in</strong>epersoneel,<br />

magazijnbedienden en bezorgers.<br />

b. praktikanten/stagiaires.<br />

c. directeuren, zij die de functie van directeur bekleden.<br />

d. UTA-werknemers, die een bruto jaarsalaris <strong>in</strong>clusief vakantietoeslag<br />

verdienen, dat meer bedraagt dan het maximum premieloon <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van Wet<br />

f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g sociale verzeker<strong>in</strong>gen. Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan het vaste<br />

salaris dat op 1 januari van het contractjaar tussen werkgever en werknemer is<br />

overeengekomen. Bij de totstandkom<strong>in</strong>g van het dienst<strong>verband</strong> <strong>in</strong> de loop van het<br />

contractjaar, geldt als brutojaarsalaris het salaris dat op het moment van<br />

<strong>in</strong>diensttred<strong>in</strong>g tussen werkgever en werknemer als vast salaris is<br />

overeengekomen.<br />

e. vakantiewerkers. Hieronder worden verstaan de werknemers die als<br />

regel dagonderwijs volgen en <strong>in</strong> de periode mei tot en <strong>met</strong> augustus voor maximaal<br />

6 weken <strong>in</strong> dienst van een werkgever zijn.<br />

5. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:<br />

a. volwassen werknemers:<br />

werknemers die 22 jaar of ouder zijn.<br />

b. jeugdige werknemers:<br />

werknemers die de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt.<br />

c. leerl<strong>in</strong>gen:<br />

werknemers voor wie of door wie een<br />

beroepspraktijkvorm<strong>in</strong>gsovereenkomst <strong>met</strong> hun werkgever is afgesloten.<br />

d. beroepspraktijkvorm<strong>in</strong>gsovereenkomst:<br />

de overeenkomst tussen de leerl<strong>in</strong>g, de werkgever en de school<br />

(Regionaal Opleid<strong>in</strong>gscentrum) <strong>in</strong> het kader van de Beroepsbegeleidende Leerweg<br />

(BBL) zoals genoemd <strong>in</strong> de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, Staatsblad<br />

jaargang 1995, nr. 501) ten behoeve van de assistentenopleid<strong>in</strong>g op niveau 1, de<br />

basisberoepsopleid<strong>in</strong>g op niveau 2 of de vakopleid<strong>in</strong>g op niveau 3 welke mede is<br />

ondertekend door Savantis. Zie voor een beschrijv<strong>in</strong>g van de niveaus bijlage 2.<br />

e. voorlieden (voor de belon<strong>in</strong>gsstructuur die geldt tot 1 april <strong>2013</strong>) :<br />

werknemers die uitsluitend technische leid<strong>in</strong>g geven aan ten m<strong>in</strong>ste 5<br />

andere werknemers bij de uitvoer<strong>in</strong>g van werkzaamheden waarop de cao van<br />

toepass<strong>in</strong>g is en daarbij als regel zelf meewerken.<br />

f. uitvoerders (voor de belon<strong>in</strong>gsstructuur die geldt tot 1 april <strong>2013</strong>) :<br />

werknemers die naast technische ook organisatorische leid<strong>in</strong>g geven<br />

aan andere werknemers en die tevens bij de adm<strong>in</strong>istratieve verwerk<strong>in</strong>g van de uit<br />

te voeren werkzaamheden zijn betrokken. De arbeidstijd van de uitvoerder dient ten<br />

m<strong>in</strong>ste voor twee derde te bestaan uit <strong>in</strong>direct werk en voor maximaal een derde uit<br />

direct schilderwerk.<br />

14


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

6. In deze overeenkomst wordt onder de cao-commissie verstaan de door<br />

partijen bij deze cao <strong>in</strong>gestelde commissie, te Rijswijk.<br />

7. In deze overeenkomst wordt onder A&O Services verstaan de besloten<br />

vennootschap <strong>met</strong> beperkte aansprakelijkheid A&O Services BV, gevestigd te<br />

Rijswijk.<br />

8. In deze overeenkomst wordt onder Savantis verstaan de Sticht<strong>in</strong>g Savantis<br />

Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie. Kenniscentrum<br />

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, gevestigd te Wadd<strong>in</strong>xveen, alsmede haar<br />

rechtsvoorgangers.<br />

9. In deze overeenkomst wordt onder Arbouw verstaan de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw,<br />

gevestigd te Harderwijk, die activiteiten verzorgt op het gebied van veiligheid en<br />

gezondheid <strong>in</strong> de bedrijfstak.<br />

10. In deze overeenkomst wordt onder garantie-uurloon dan wel garantieweekloon<br />

verstaan het loon waarop de werknemer na toepass<strong>in</strong>g van artikel 21 krachtens de<br />

artikelen 22 en 23 per uur of per week recht kan doen gelden.<br />

11. In deze cao wordt onder het grondslaguurloon verstaan het garantie-uurloon<br />

vermeerderd <strong>met</strong> – <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g – de diploma- en/of voorliedentoeslag. In<br />

deze cao wordt onder grondslagweekloon verstaan het aantal uren per week<br />

waarover recht op loon bestaat, vermenigvuldigd <strong>met</strong> het grondslaguurloon.<br />

12. In deze cao dient het grondslaguurloon als basis voor de bereken<strong>in</strong>g van de<br />

overwerkvergoed<strong>in</strong>g, prestatietoeslag, reisuren voor degene die als chauffeur<br />

optreedt, toeslag verschoven arbeidstijd, belon<strong>in</strong>g ploegendienst.<br />

13. In deze overeenkomst wordt onder prestatietoeslag verstaan: het aan de<br />

werknemer toekomende loon <strong>in</strong> <strong>verband</strong> <strong>met</strong> een door hem geleverde prestatie.<br />

Tariefbelon<strong>in</strong>g, akkoordloon of loon wegens aangenomen werk vallen ondermeer<br />

onder deze def<strong>in</strong>itie.<br />

14. a. In deze overeenkomst wordt onder PRIS-uurloon verstaan: Het voor de<br />

werknemer geldende grondslaguurloon plus, <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g,<br />

prestatietoeslag; <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van 1 april <strong>2013</strong> wordt onder PRIS-uurloon verstaan:<br />

het voor de werknemer volgens de cao geldende uurloon, <strong>in</strong>clusief eventuele fuwatoeslag.<br />

b. In deze overeenkomst wordt onder verlofwaarde verstaan: Het ten<br />

gunste van de werknemer bij het Vakantiefonds <strong>in</strong> diens tegoed geboekte<br />

geldbedrag, dat wordt verkregen door vermenigvuldig<strong>in</strong>g van het voor die<br />

werknemer geldende verlofwaarde-percentage <strong>met</strong> het PRIS-uurloon,<br />

vermenigvuldigd <strong>met</strong> uren of gedeelten van uren, waarover aanspraak op loon<br />

bestaat.<br />

15. In deze overeenkomst wordt daar waar gesproken wordt over functies,<br />

bedoeld het uitoefenen van deze functies zowel door mannen als vrouwen; tevens<br />

dient, daar waar<strong>in</strong> <strong>in</strong> deze cao wordt gesproken over werknemer(s) ook bedoeld te<br />

spreken over werkneemster(s).<br />

15


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

16. Waar <strong>in</strong> deze cao wordt gesproken over echtgenoot/echtgenote, worden zij die<br />

een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en samenwonenden hiermee<br />

gelijkgesteld. Onder samenwonende wordt verstaan een werknemer van 18 jaar en<br />

ouder, die ongehuwd is en duurzaam een gezamenlijke huishoud<strong>in</strong>g voert <strong>met</strong> een<br />

ander ongehuwd natuurlijk persoon, niet zijnde ouders of pleegouders. Een<br />

werknemer wordt geacht alleen dan een gezamenlijke huishoud<strong>in</strong>g te voeren <strong>in</strong>dien<br />

hij:<br />

– Met dezelfde persoon zulk een huishoud<strong>in</strong>g gedurende m<strong>in</strong>imaal<br />

anderhalf jaar onafgebroken heeft gevoerd en zij samen gedurende die tijd bij de<br />

bevolk<strong>in</strong>gsadm<strong>in</strong>istratie van de gemeente waren <strong>in</strong>geschreven op één adres, dan<br />

wel;<br />

– M<strong>in</strong>imaal een half jaar onafgebroken een gezamenlijke huishoud<strong>in</strong>g<br />

heeft gevoerd en een notarieel samenlev<strong>in</strong>gscontract kan overleggen.<br />

17. In deze overeenkomst wordt onder hoogseizoen verstaan de periode van<br />

week 13 tot en <strong>met</strong> week 44, onder laagseizoen wordt verstaan de periode van<br />

week 45 tot en <strong>met</strong> week 12.<br />

18. In deze overeenkomst wordt onder werkzekerheidstoeslaguren verstaan: De<br />

door de werknemer <strong>in</strong> het hoogseizoen gewerkte uren boven de normale arbeidstijd<br />

per week, vermenigvuldigd <strong>met</strong> 0,5 ter bested<strong>in</strong>g voor werkzekerheid <strong>in</strong> het<br />

laagseizoen.<br />

19. In deze overeenkomst wordt onder opgespaarde uren verstaan de <strong>in</strong> het<br />

hoogseizoen buiten de normale werktijd <strong>in</strong> het kader van werkspreid<strong>in</strong>g gewerkte<br />

uren, welke <strong>in</strong> het laagseizoen worden opgenomen en uitbetaald.<br />

20. In deze overeenkomst wordt <strong>in</strong> het kader van de functie- en loonstructuur<br />

verstaan onder:<br />

a. referentiefunctie: een voorbeeldfunctie gebaseerd op <strong>in</strong> de bedrijfstak meest<br />

voorkomende functies en die, <strong>in</strong> een bepaalde relatie <strong>met</strong> andere referentiefuncties,<br />

<strong>in</strong> het overzicht van functiebeschrijv<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> bijlage 1A is opgenomen;<br />

b. bedrijfsspecifieke functie: een functie die <strong>in</strong> een bepaalde ondernem<strong>in</strong>g<br />

door de werkgever is vastgesteld en beschreven, waarbij de belangrijkste taken en<br />

verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en die is goedgekeurd volgens de <strong>in</strong> artikel<br />

21a, lid 12 opgenomen procedure;<br />

c. functiegroep: de groep waar<strong>in</strong> de functie wordt <strong>in</strong>gedeeld;<br />

d. loongroep: de bij een functiegroep behorende belon<strong>in</strong>gsschaal bestaande<br />

uit meerdere treden tussen een m<strong>in</strong>imum en een maximum. Voor de loongroepen 1<br />

tot en <strong>met</strong> 5 zijn onder iedere loongroep twee leerl<strong>in</strong>gschalen en twee<br />

aanloopschalen opgenomen;<br />

e. leerl<strong>in</strong>gschaal: de trede onder de loongroep behorende bij de functie<br />

waarvoor de leerl<strong>in</strong>g werknemer wordt opgeleid en waar<strong>in</strong> hij gedurende de<br />

opleid<strong>in</strong>g door zijn werkgever kan worden <strong>in</strong>gedeeld;<br />

f. aanloopschaal: de trede onder de loongroep behorende bij de functie die<br />

werknemer op termijn zal gaan vervullen, maar waarvoor hij nog niet over de<br />

benodigde vaardigheden en/of competenties beschikt, als mede de loongroep<br />

behorende bij de leerl<strong>in</strong>g werknemer die doorstroomt vanuit een leerl<strong>in</strong>gschaal;<br />

16


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

g. fuwa-toeslag: de functiewaarder<strong>in</strong>gstoeslag bestaande uit het verschil<br />

tussen het loon van de werknemer voor <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de nieuwe loonstructuur en het<br />

maximum van de bij zijn functiegroep behorende loongroep <strong>in</strong> de nieuwe<br />

loonstructuur.<br />

ARTIKEL 4 - Buitenlandse werknemers<br />

In overeenstemm<strong>in</strong>g <strong>met</strong> de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid<br />

zijn de op de hieronder genoemde gebieden algemeen verb<strong>in</strong>dend verklaarde<br />

bepal<strong>in</strong>gen van deze cao ook van toepass<strong>in</strong>g op ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde<br />

werknemers, die tijdelijk <strong>in</strong> Nederland arbeid verrichten en waarvan de<br />

arbeidsovereenkomst wordt beheerst door ander recht dan het Nederlandse recht.<br />

Een ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde buitenlandse werknemer is daarbij iedere werknemer<br />

die tijdelijk <strong>in</strong> Nederland werkt maar gewoonlijk <strong>in</strong> een ander land van de Europese<br />

Unie werkt.<br />

Het betreft de volgende gebieden:<br />

- maximale werktijden en m<strong>in</strong>imale rusttijden;<br />

- m<strong>in</strong>imum aantal vakantiedagen gedurende welke de verplicht<strong>in</strong>g van de<br />

werkgever om loon te betalen bestaat;<br />

- m<strong>in</strong>imumlonen, daaronder begrepen vergoed<strong>in</strong>gen voor overwerk en<br />

daaronder niet begrepen aanvullende bedrijfspensioenregel<strong>in</strong>gen;<br />

- voorwaarden voor het ter beschikk<strong>in</strong>g stellen van arbeidskrachten, <strong>in</strong> het<br />

bijzonder voor uitzendbedrijven;<br />

- gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;<br />

- beschermende maatregelen <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot arbeidsvoorwaarden en<br />

arbeidsomstandigheden van k<strong>in</strong>deren, jongeren en zwangere of pas bevallen<br />

vrouwen;<br />

- gelijke behandel<strong>in</strong>g mannen en vrouwen.<br />

In bijlage 3 worden per gebied de toepasbare artikelen of delen van artikelen<br />

gedetailleerd beschreven.<br />

ARTIKEL 5 – Duur van de overeenkomst<br />

Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt van 1 maart <strong>2011</strong> tot en <strong>met</strong> 5 april<br />

<strong>2013</strong>.<br />

ARTIKEL 6 – Onderaannem<strong>in</strong>g<br />

1. De werkgever is verplicht <strong>in</strong> overeenkomsten van onderaannem<strong>in</strong>g <strong>met</strong><br />

zelfstandige ondernemers, die als werkgever <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van deze cao optreden, te<br />

bed<strong>in</strong>gen, dat zij bepal<strong>in</strong>gen van deze cao zullen naleven, tenzij op de werknemer<br />

een andere cao van toepass<strong>in</strong>g is.<br />

2. a. De hoofdaannemer kan door of namens een werknemer van een<br />

onderaannemer, als bedoeld <strong>in</strong> lid 1, aansprakelijk worden gesteld voor de<br />

nakom<strong>in</strong>g door de onderaannemer van zijn cao-verplicht<strong>in</strong>gen tegenover die<br />

17


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

werknemer voor wat het loon betreft de laatst verstreken loonbetal<strong>in</strong>gsperiode<br />

waarover geen loon is betaald en wat de overige cao-verplicht<strong>in</strong>gen betreft over de<br />

laatste drie verstreken perioden waarover de werknemer van A&O Services een<br />

overzicht heeft ontvangen van de te zijnen name bijgeboekte bijdragen en premies,<br />

althans voor zover en zolang deze werknemer op de bouwplaats van die<br />

hoofdaannemer werkzaam is c.q. is geweest.<br />

b. Een dergelijke aansprakelijkheidsstell<strong>in</strong>g dient voor wat het loon betreft<br />

b<strong>in</strong>nen 13 weken per aangetekend schrijven dan wel post <strong>met</strong> ontvangstbevestig<strong>in</strong>g<br />

bij de hoofdaannemer te worden <strong>in</strong>gediend. Voor wat betreft de overige caoverplicht<strong>in</strong>gen<br />

dient de aansprakelijkstell<strong>in</strong>g per aangetekend schrijven dan wel via<br />

post <strong>met</strong> ontvangstbevestig<strong>in</strong>g bij de hoofdaannemer te worden <strong>in</strong>gediend b<strong>in</strong>nen<br />

13 weken nadat de werknemer ervan kennis heeft kunnen nemen dat de<br />

onderaannemer deze verplicht<strong>in</strong>gen niet is nagekomen. De op het afgiftereçu van<br />

het aangetekende schrijven vermelde datum wordt beschouwd als de datum<br />

waarop de aansprakelijkstell<strong>in</strong>g is <strong>in</strong>gediend.<br />

c. Wanneer de desbetreffende onderaannemer opnieuw de bepal<strong>in</strong>gen<br />

van deze cao niet naleeft, dient de werknemer daarvan opnieuw en op dezelfde<br />

wijze de hoofdaannemer aansprakelijk te stellen.<br />

d. De werknemer is van zijn plicht tot aansprakelijkstell<strong>in</strong>g ontslagen,<br />

wanneer hij b<strong>in</strong>nen een periode van één jaar – te rekenen vanaf de eerste meld<strong>in</strong>g<br />

– <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot hetzelfde object twee maal per aangetekend schrijven heeft<br />

gemeld. Na deze tweede meld<strong>in</strong>g zal de hoofdaannemer gedurende de gehele<br />

verdere periode van één jaar aansprakelijk zijn jegens de werknemer.<br />

e. De onderaannemer is verplicht aan de werknemer en desgevraagd aan<br />

de werknemersorganisaties, partij bij deze cao, schriftelijk de namen en adressen te<br />

verstrekken van de hoofdaannemer(s) van de objecten waarop een werknemer<br />

werkzaam is dan wel is geweest.<br />

f. Ingeval de hoofdaannemer een comb<strong>in</strong>atie van twee of meer<br />

werkgevers is kan de aansprakelijkstell<strong>in</strong>g bij elk van deze werkgevers worden<br />

gelegd.<br />

ARTIKEL 7 – Uitzendkrachten<br />

1. Onder vakkracht wordt verstaan de uitzendkracht, die <strong>in</strong> het bezit is van ten<br />

m<strong>in</strong>ste een diploma schilder, niveau 2, dan wel de uitzendkracht, die <strong>in</strong> 42 maanden<br />

voorafgaand aan de aanvang van de uitzendarbeid of gedurende het verrichten van<br />

uitzendarbeid, ten m<strong>in</strong>ste 24 maanden werkzaamheden heeft verricht <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van<br />

deze cao<br />

2. De uitzendkracht die vakkracht is, dient vanaf het moment dat hij werkt bij een<br />

ondernem<strong>in</strong>g waarop deze cao van toepass<strong>in</strong>g is, te worden beloond volgens deze<br />

cao. Het gaat daarbij om de volgende belon<strong>in</strong>gselementen:<br />

- de van toepass<strong>in</strong>g zijnde belon<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 22, <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van<br />

lid 2, sub A en sub B, voor volwassenen;<br />

- de van toepass<strong>in</strong>g zijnde belon<strong>in</strong>g <strong>in</strong> artikel 23, sub C voor jeugdigen;<br />

- de toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren als bedoeld <strong>in</strong> de artikelen 25<br />

tot en <strong>met</strong> 28;<br />

- de arbeidsduurverkort<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> de artikelen 33, lid 3b en 37, lid 1;<br />

- de loonsverhog<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 24;<br />

18


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

- de kostenvergoed<strong>in</strong>gen d.w.z. de reiskosten, uitrust<strong>in</strong>gsvergoed<strong>in</strong>g en overige<br />

vergoed<strong>in</strong>gen als bedoeld <strong>in</strong> de artikelen 40a, 42 en 43 (het één en ander voorzover<br />

de uitzendondernem<strong>in</strong>g deze vrij van loonheff<strong>in</strong>g en premies kan uitbetalen);<br />

- de verhog<strong>in</strong>gen i.v.m. leeftijd of diploma conform artikel 22, lid 2, sub C en artikel<br />

23, sub C.<br />

3. Bij het <strong>in</strong>lenen van uitzendkrachten maakt de werkgever uitsluitend gebruik van<br />

ondernem<strong>in</strong>gen, die geregistreerd zijn bij SNA (Sticht<strong>in</strong>g Normer<strong>in</strong>g Arbeid) en<br />

gecertificeerd zijn volgens NEN 4400-1, voorzover deze uitzendondernem<strong>in</strong>gen zijn<br />

gevestigd <strong>in</strong> Nederland, en volgens NEN 4400-2 voorzover het buiten Nederland<br />

gevestigde ondernem<strong>in</strong>gen betreft.<br />

ARTIKEL 8 – Dispensaties<br />

1. <strong>Cao</strong>-partijen zijn gezamenlijk bevoegd, zo nodig onder het stellen van nadere<br />

voorwaarden, afwijk<strong>in</strong>g toe te staan van één of meer bepal<strong>in</strong>gen van deze cao.<br />

2. Tegen een door of namens cao-partijen genomen besliss<strong>in</strong>g op een verzoek<br />

om dispensatie kan bezwaar worden <strong>in</strong>gediend bij een door cao-partijen <strong>in</strong>gestelde<br />

bezwarencommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen,<br />

waaronder een jurist als voorzitter.<br />

19


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 2 – OVER DE ARBEID<br />

ARTIKEL 9 – Aanvang en e<strong>in</strong>de van de arbeidsverhoud<strong>in</strong>g<br />

Ten aanzien van de aanvang en beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g van de arbeidsverhoud<strong>in</strong>g zijn de<br />

bepal<strong>in</strong>gen van het Burgerlijk Wetboek van toepass<strong>in</strong>g, <strong>met</strong> dien verstande dat de<br />

arbeidsovereenkomst van rechtswege e<strong>in</strong>digt op de dag waarop de werknemer de<br />

wettelijke pensioengerechtigde leeftijd bereikt.<br />

ARTIKEL 10 – Arbeidsduur werknemers<br />

1. Indien en voorzover <strong>in</strong> deze cao niets is bepaald <strong>in</strong>zake een onderdeel van de<br />

arbeidstijden zijn de bepal<strong>in</strong>gen van de regel<strong>in</strong>g arbeidstijden, zoals opgenomen <strong>in</strong><br />

bijlage 7 bij deze cao, van toepass<strong>in</strong>g.<br />

2. a. De normale arbeidsduur bedraagt 7,5 uur per werkdag c.q. 37,5 uur per<br />

werkweek.<br />

b. De werkweek loopt van maandag tot en <strong>met</strong> vrijdag.<br />

c. In goed overleg tussen werkgever en werknemers mag per dag 8 uur<br />

worden gewerkt. Verleng<strong>in</strong>g van de arbeidsduur tot 8 uur per dag behoeft de<br />

schriftelijke <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g van m<strong>in</strong>imaal 65% van de werknemers die het betreft. De<br />

tussen 7,5 en 8 uur gewerkte tijd kan worden uitbetaald <strong>in</strong> geld of worden<br />

gecompenseerd <strong>in</strong> tijd. Het tijdstip en de wijze van opname worden <strong>in</strong> goed overleg<br />

tussen werkgever en werknemer vastgesteld. Uitbetal<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong> dit lid bedoelde<br />

uren geschiedt op basis van 100% van het PRIS-uurloon, <strong>in</strong>clusief verlofwaarde,<br />

pensioenopbouw en stort<strong>in</strong>g op de <strong>in</strong>dividuele budgetreken<strong>in</strong>g en<br />

levensloopreken<strong>in</strong>g. De werkgever verstrekt op of bij de loonspecificatie een<br />

specificatie van de tussen 7,5 en 8 uur per dag gewerkte uren, de gekozen wijze<br />

van compensatie, het aantal opgenomen en uitbetaalde uren en het saldo van deze<br />

uren.<br />

d. Het is niet toegestaan de normale arbeidsduur te verlengen tot 8 uur per<br />

dag over meer dan 65 werkdagen per jaar, anders dan bedoeld <strong>in</strong> de artikelen 13<br />

tot en <strong>met</strong> 19 <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot Raamwerk Werkspreid<strong>in</strong>g Schilders en jaarmodel.<br />

e. Indien wordt gewerkt volgens het Raamwerk Werkspreid<strong>in</strong>g Schilders of<br />

een jaarmodel kan de normale arbeidstijd <strong>in</strong> het hoogseizoen worden verlengd tot<br />

maximaal 8,5 uur per dag.<br />

3. De normale werkdag ligt tussen 6.00 uur en 18.00 uur. Van het bepaalde <strong>in</strong> dit<br />

lid mag worden afgeweken, <strong>in</strong>dien <strong>in</strong> ploegendienst wordt gewerkt.<br />

4. In afwijk<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> lid 3 worden voor de werknemer UTA de<br />

dagelijkse arbeidstijd en rusttijden door de werkgever <strong>in</strong> redelijk overleg <strong>met</strong> de<br />

werknemer vastgesteld, <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong> bijlage 7 bij deze cao<br />

opgenomen regel<strong>in</strong>g arbeidstijden.<br />

20


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

5. Door de werkgever en werknemer <strong>met</strong> wie een leerovereenkomst, dan wel<br />

een beroepspraktijkvorm<strong>in</strong>gsovereenkomst is afgesloten, wordt <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg<br />

vastgesteld op welke dag <strong>in</strong> de week deze werknemer de eventuele schooldag zal<br />

volgen.<br />

6. Bij ploegendienst volgens dienstrooster kan na overleg <strong>met</strong> de werknemer(s)<br />

worden afgeweken van de <strong>in</strong> dit artikel genoemde arbeidsduur <strong>met</strong> dien verstande<br />

dat de normale arbeidsduur moet liggen tussen maandagochtend 00.00 uur en<br />

vrijdagavond 24.00 uur en per 2 weken niet meer mag bedragen dan 75 uur, dan<br />

wel 80 uur <strong>in</strong>dien 8 uur per dag wordt gewerkt conform artikel 10, lid 2 c.<br />

7. De bepal<strong>in</strong>gen opgenomen <strong>in</strong> de cao, <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van de bepal<strong>in</strong>gen<br />

omtrent reiskostenvergoed<strong>in</strong>gen, zullen naar rato van de omvang van de<br />

arbeidsduur worden toegepast.<br />

ARTIKEL 11 – Werken op zaterdagen, zondagen en feestdagen<br />

Met arbeid op zaterdag en op zondag wordt bedoeld het werken op die betreffende<br />

dagen tussen 0 en 24 uur.<br />

Met zondagsarbeid wordt gelijkgesteld het werk verricht op algemeen erkende<br />

christelijke feestdagen, te weten:<br />

tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede p<strong>in</strong>ksterdag, beide kerstdagen.<br />

Daarnaast wordt <strong>met</strong> zondagsarbeid gelijkgesteld werken op nieuwjaarsdag,<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag en Goede Vrijdag.<br />

Werknemers kunnen echter niet tegen hun wens worden verplicht op zondagen,<br />

algemeen erkende christelijke feestdagen, rooms-katholieke feestdagen, de Goede<br />

Vrijdag, nieuwjaarsdag, Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag, Bevrijd<strong>in</strong>gsdag en 1 mei te werken.<br />

ARTIKEL 12 – Overwerk en verschoven arbeidstijd<br />

1. a. Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van arbeid na 8 uur per<br />

dag of na het aantal uren dat is afgesproken <strong>in</strong> een Raamwerk Werkspreid<strong>in</strong>g of<br />

jaarmodel.<br />

b. Een werknemer kan niet verplicht worden tot het verrichten van<br />

overwerk.<br />

c. Overwerk zal tot een m<strong>in</strong>imum worden beperkt terwille van de spreid<strong>in</strong>g<br />

van de werkgelegenheid.<br />

2. Structureel overwerk is niet toegestaan, behoudens <strong>in</strong> bijzondere gevallen, ter<br />

beoordel<strong>in</strong>g aan de cao-commissie, waarbij onder structureel overwerk wordt<br />

verstaan: overwerk dat <strong>met</strong> een vaste frequentie gedurende meerdere weken<br />

achtereen plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />

3. Onder verschoven arbeidstijd wordt verstaan het verrichten van arbeid<br />

gedurende de normale arbeidsduur per dag, waarbij de grenzen van de normale<br />

werkdag (tussen 6.00 uur en 18.00 uur) en/of de normale werkweek (maandag tot<br />

en <strong>met</strong> vrijdag) worden overschreden.<br />

21


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

ARTIKEL 13 – Raamwerk werkspreid<strong>in</strong>g Schilders (RWS)<br />

B<strong>in</strong>nen de ondernem<strong>in</strong>g kunnen tussen werkgever en werknemer afspraken worden<br />

gemaakt over aanpass<strong>in</strong>g van de arbeidsduur en overwerk, <strong>in</strong> het kader van<br />

werkspreid<strong>in</strong>g, <strong>met</strong> als doel de verleng<strong>in</strong>g van het dienst<strong>verband</strong>. Hierbij gaat het<br />

om afwijk<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> de artikelen 10, lid 2, sub a, lid 6, artikel 12, lid 1<br />

en artikel 25, lid 1 en lid 2 .<br />

ARTIKEL 14 – Deelname aan RWS<br />

1. Het maken van afspraken over werkspreid<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 13<br />

geschiedt op vrijwillige basis en kan dus noch door de werkgever, noch door de<br />

werknemer worden afgedwongen.<br />

2. Het staat de werkgever en/of werknemer(s) vrij om afspraken <strong>in</strong> het kader van<br />

werkspreid<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen de ondernem<strong>in</strong>g aan de orde te stellen. Dit gebeurt b<strong>in</strong>nen de<br />

ondernem<strong>in</strong>gsraad, de wettelijke personeelsvertegenwoordig<strong>in</strong>g of bij gebreke<br />

hiervan <strong>in</strong> gestructureerd werkgever/werknemersoverleg b<strong>in</strong>nen de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Indien <strong>in</strong> het bedrijf een Ondernem<strong>in</strong>gsraad als bedoeld <strong>in</strong> de Wet op de<br />

Ondernem<strong>in</strong>gsraden is <strong>in</strong>gesteld, behoeft het maken van afspraken over<br />

werkspreid<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 13 de <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g van de Ondernem<strong>in</strong>gsraad.<br />

3. In afwijk<strong>in</strong>g van lid 1 kan b<strong>in</strong>nen een ondernem<strong>in</strong>g besloten worden tot<br />

collectieve deelname aan werkspreid<strong>in</strong>g op de volgende wijze:<br />

– voor bedrijven tot tien werknemers geldt de verplicht<strong>in</strong>g het voorstel tot<br />

deelname voor te leggen aan de personeelsvergader<strong>in</strong>g. Tot collectieve deelname<br />

wordt besloten <strong>in</strong>dien het volgende op de personeelsvergader<strong>in</strong>g aanwezige aantal<br />

personeelsleden <strong>in</strong>stemt <strong>met</strong> de regel<strong>in</strong>g:<br />

aanwezige personeelsleden vereiste aantal <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>gen<br />

1 1<br />

2 2<br />

3 2<br />

4 3<br />

5 3<br />

6 4<br />

7 5<br />

8 6<br />

9 6<br />

– voor bedrijven van tien tot vijftig werknemers geldt de verplicht<strong>in</strong>g het<br />

voorstel tot deelname voor te leggen aan de personeelsvertegenwoordig<strong>in</strong>g als<br />

bedoeld <strong>in</strong> de Wet op de Ondernem<strong>in</strong>gsraden. Deze beslist <strong>met</strong> gewone<br />

meerderheid van stemmen over de deelname.<br />

– bij bedrijven <strong>met</strong> vijftig of meer werknemers beslist de<br />

Ondernem<strong>in</strong>gsraad over deelname.<br />

4. Afspraken over werkspreid<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 13 kunnen door een<br />

werkgever worden gemaakt <strong>met</strong> iedere werknemer <strong>met</strong> een arbeidsovereenkomst<br />

voor onbepaalde tijd, ook <strong>in</strong>dien de arbeidsovereenkomst <strong>in</strong> deeltijd is aangegaan.<br />

22


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

5. Afspraken over werkspreid<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 13 kunnen door een<br />

werkgever ook worden gemaakt <strong>met</strong> een werknemer <strong>met</strong> een arbeidsovereenkomst<br />

voor bepaalde tijd, mits deze arbeidsovereenkomst e<strong>in</strong>digt aan het e<strong>in</strong>de van week<br />

44 of later. Aan het e<strong>in</strong>de van de overeengekomen bepaalde tijd worden RWS- en<br />

werkzekerheidsuren opgenomen. De arbeidsovereenkomst e<strong>in</strong>digt op de<br />

eerstvolgende werkdag waarop deze uren zijn opgenomen zonder dat sprake is van<br />

verleng<strong>in</strong>g van de arbeidsovereenkomst. Op die datum e<strong>in</strong>digt de<br />

arbeidsovereenkomst van rechtswege.<br />

6. Als er afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer gelden<br />

deze voor maximaal 1 jaar vanaf week 13 van enig kalenderjaar tot uiterlijk week 12<br />

van het daaropvolgende kalenderjaar. Gespaarde uren dienen b<strong>in</strong>nen twee jaar<br />

nadat ze gespaard zijn te zijn opgenomen<br />

ARTIKEL 15 – Aanpass<strong>in</strong>gsgrenzen<br />

1. De periode van 1 jaar waarover afspraken zijn gemaakt, is onder te verdelen<br />

<strong>in</strong> een hoogseizoen en een laagseizoen. Het hoogseizoen loopt van week 13 tot en<br />

<strong>met</strong> week 44. Het laagseizoen van week 45 tot en <strong>met</strong> week 12.<br />

2. In het hoogseizoen kan de werknemer, <strong>met</strong> wie afspraken over werkspreid<strong>in</strong>g<br />

als bedoeld <strong>in</strong> artikel 13 zijn gemaakt, per dag maximaal één uur sparen, door per<br />

dag maximaal één uur langer te werken dan de overeengekomen normale<br />

arbeidsduur. B<strong>in</strong>nen deze grenzen kan een wisselend aantal uren per dag worden<br />

gewerkt.<br />

In afwijk<strong>in</strong>g van het hiervoor genoemde maximum van één uur per dag kunnen<br />

alle op zaterdag gewerkte overuren, alsmede de overwerktoeslag <strong>in</strong> uren worden<br />

gespaard.<br />

3. De werknemer dient m<strong>in</strong>imaal één week van tevoren te weten hoeveel uren hij<br />

op de dagen <strong>in</strong> de daarop volgende week dient te werken. Een week wordt hierbij<br />

gedef<strong>in</strong>ieerd als zijnde een volle werkweek <strong>in</strong>clusief de direct daaraan<br />

voorafgaande en de daarop eerstvolgende zaterdag en zondag.<br />

4. De <strong>in</strong> het hoogseizoen gespaarde uren worden <strong>in</strong> het laagseizoen<br />

teruggegeven <strong>in</strong> ”tijd voor tijd”, zodat voor elk langer gewerkt uur <strong>in</strong> het hoogseizoen<br />

<strong>in</strong> het laagseizoen één uur kan worden opgenomen. Indien de werknemer tijdens<br />

het hoogseizoen op een of meerdere dagen wegens één van de hierna genoemde<br />

redenen niet werkt, komen de voor die dagen gemaakte afspraken over<br />

werkspreid<strong>in</strong>g te vervallen. Dat wil zeggen dat over dagen dat één van deze<br />

redenen zich voordoet geen uren kunnen worden gespaard. De bedoelde redenen<br />

zijn:<br />

– arbeidsongeschiktheid;<br />

– zwangerschaps– en bevall<strong>in</strong>gsverlof;<br />

– de bevall<strong>in</strong>g van de echtgenote van de werknemer;<br />

– volgen van onderwijs op grond van de leerplicht;<br />

– een door de overheid opgelegde verplicht<strong>in</strong>g zonder geldelijke<br />

vergoed<strong>in</strong>g (o.a. kiesrecht);<br />

– niet kunnen werken als gevolg van een overmachtsituatie;<br />

23


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

– het overlijden en de begrafenis van een huisgenoot of bloed– of<br />

aanverwant <strong>in</strong> de rechte lijn en <strong>in</strong> de zijlijn tot de tweede graad;<br />

– onbetaald verlof;<br />

– deelname aan vakbondsbijeenkomsten <strong>met</strong> toestemm<strong>in</strong>g van de<br />

werkgever;<br />

– onvrijwillige werkloosheid;<br />

– het als lid bijwonen van vergader<strong>in</strong>gen van organen van<br />

volksvertegenwoordig<strong>in</strong>g waarvoor de werknemer rechtstreeks gekozen is.<br />

5. Indien de werknemer tijdens het laagseizoen om één van de <strong>in</strong> lid 4<br />

genoemde redenen op een dag niet werkt komen de voor die dag gemaakte<br />

afspraken over werkspreid<strong>in</strong>g te vervallen. Dat wil zeggen dat op die dag geen<br />

gespaarde uren <strong>in</strong> vrije tijd worden opgenomen.<br />

6. Indien de werknemer als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid aan het<br />

e<strong>in</strong>de van week 12 van het tweede laagseizoen volgend op het hoogseizoen,<br />

waar<strong>in</strong> voor het eerst uren werden gespaard, nog een tegoed aan gespaarde uren<br />

heeft, heeft hij recht op een geldelijke vergoed<strong>in</strong>g gelijk aan het loon en de daarbij<br />

behorende verlofwaarde over een tijdvak gelijk aan het aantal gespaarde nog niet<br />

opgenomen uren. Deze geldelijke vergoed<strong>in</strong>g wordt bij de eerstvolgende<br />

loonbetal<strong>in</strong>g betaalbaar gesteld, waarmee de gespaarde uren komen te vervallen.<br />

7. Indien de dienstbetrekk<strong>in</strong>g <strong>met</strong> de werknemer e<strong>in</strong>digt voordat deze de<br />

gespaarde uren heeft kunnen opnemen, heeft de werknemer recht op een geldelijke<br />

vergoed<strong>in</strong>g die gelijk is aan het dan geldende loon en de verlofwaarde over een<br />

tijdvak gelijk aan het aantal gespaarde nog niet opgenomen uren.<br />

8. Op het tijdstip van opname van de gespaarde uren is de werkgever het dan<br />

geldende loon en de daarbij behorende verlofwaarde verschuldigd.<br />

9. De opgespaarde uren worden <strong>in</strong> het laagseizoen opgenomen op de volgende<br />

wijze:<br />

– één of meer uren per dag;<br />

– hele dagen;<br />

– een aaneengesloten periode van meerdere dagen of weken.<br />

10. Het tijdstip van opname wordt <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg tussen werkgever en<br />

werknemer vastgesteld. Wordt <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg niet tot overeenstemm<strong>in</strong>g<br />

gekomen dan beslist de werkgever. Eenmaal gemaakte afspraken zijn def<strong>in</strong>itief.<br />

ARTIKEL 16 – Werkzekerheid<br />

1. De werkgever dient voor elk opgespaard uur 50% extra werkzekerheid aan<br />

zijn werknemer te verstrekken. In de periode van deze werkzekerheid dient de<br />

werknemer beschikbaar te zijn om de bedongen arbeid te verrichten. Indien de<br />

werkgever geen werk voor de werknemer heeft, dient de werkgever wel het loon en<br />

de daarbij behorende verlofwaarde over deze werkzekerheidstoeslaguren uit te<br />

betalen.<br />

24


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

2. De werknemer, <strong>met</strong> wie afspraken <strong>in</strong> het kader van werkspreid<strong>in</strong>g zijn<br />

gemaakt en die aan het e<strong>in</strong>de van het hoogseizoen m<strong>in</strong>imaal 35 uur heeft<br />

gespaard, kan wegens gebrek aan werk niet eerder worden ontslagen dan <strong>met</strong><br />

<strong>in</strong>gang van de week volgend op de week c.q. weken, waar<strong>in</strong> de werknemer vanaf<br />

week 45 zijn opgespaarde uren heeft opgenomen en de werkzekerheidstoeslaguren<br />

door de werkgever zijn verstrekt.<br />

3. Het recht op werkzekerheidstoeslaguren komt te vervallen <strong>in</strong>dien de<br />

dienstbetrekk<strong>in</strong>g, anders dan <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van de voor opzegg<strong>in</strong>g geldende<br />

bepal<strong>in</strong>gen door of vanwege de werkgever, rechtsgeldig wordt beë<strong>in</strong>digd, voordat<br />

de werkzekerheidstoeslaguren door de werkgever zijn verstrekt.<br />

4. De nog openstaande werkzekerheidstoeslaguren komen te vervallen <strong>in</strong>dien de<br />

dienstbetrekk<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>digt op verzoek van de werknemer, dan wel de werknemer op<br />

staande voet wordt ontslagen, dan wel de werknemer komt te overlijden.<br />

5. Indien de werknemer aan het e<strong>in</strong>d van het laagseizoen, waarover<br />

werkspreid<strong>in</strong>gsafspraken tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt, nog <strong>in</strong><br />

dienst is bij deze werkgever, worden de werkzekerheidstoeslaguren geacht te zijn<br />

verstrekt.<br />

ARTIKEL 17 – Dispensatie<br />

De werkgever kan <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van artikel 8 van deze cao aan cao-partijen<br />

dispensatie vragen om af te wijken van de <strong>in</strong> de voorgaande artikelen gestelde<br />

grenzen van werkspreid<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>dien hierover overeenstemm<strong>in</strong>g bestaat tussen<br />

werkgever en werknemer(s).<br />

ARTIKEL 18 – Registratie van uren<br />

De werkgever is verplicht op of bij de loonspecificatie, die hij aan de werknemer<br />

verstrekt, aan te geven hoeveel opgespaarde uren zijn opgebouwd c.q. opgenomen<br />

en hoeveel werkzekerheidstoeslaguren zijn opgenomen.<br />

ARTIKEL 19 – Jaarmodel<br />

1. Bedrijven kunnen telkens één jaar werken volgens een jaarmodel, waarbij de<br />

werknemer <strong>in</strong> de periode van week 13 tot en <strong>met</strong> week 12 van het volgende jaar<br />

een maximum aantal uren van 7½ maal het aantal werkdagen <strong>in</strong> een jaar werkt.<br />

Voor <strong>2011</strong>/2012 zijn dat 1687,5 uren, bij 225 werkdagen; <strong>2011</strong>/2012: 1680 uren bij<br />

224 werkdagen.<br />

Voor het werken <strong>met</strong> een jaarmodel dient gebruik te worden gemaakt van het <strong>in</strong><br />

bijlage 8 bij deze cao opgenomen model.<br />

2. Het maken van afspraken over deelname aan het jaarmodel is vrijwillig, en<br />

kan dus noch door de werkgever, noch door de werknemer worden afgedwongen.<br />

25


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

3. B<strong>in</strong>nen een ondernem<strong>in</strong>g kan op de wijze als beschreven <strong>in</strong> artikel 14, lid 3<br />

besloten worden tot deelname aan het jaarmodel, <strong>met</strong> dien verstande dat <strong>in</strong><br />

aanvull<strong>in</strong>g op artikel 14, lid 3 ten m<strong>in</strong>ste de helft van het aantal <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g<br />

werkzame werknemers <strong>in</strong>stemt <strong>met</strong> deelname. Bij het besluitvorm<strong>in</strong>gsproces<br />

kunnen werknemers zich laten bijstaan door vertegenwoordigers van de bij de cao<br />

betrokken werknemersorganisaties. De werkgever kan zich laten bijstaan door de<br />

bij de cao betrokken werkgeversorganisatie.<br />

4. De werknemer, die werkt volgens het jaarmodel kan door de werkgever <strong>in</strong> het<br />

jaar, waarvoor het jaarmodel is afgesproken, niet worden ontslagen tenzij sprake is<br />

van een dr<strong>in</strong>gende reden of een gewichtige reden. Verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g of e<strong>in</strong>de van de<br />

werkzaamheden is geen reden voor ontslag.<br />

5. De werkgever legt het b<strong>in</strong>nen zijn bedrijf overeengekomen jaarmodel uiterlijk<br />

<strong>in</strong> week 12 ter toets<strong>in</strong>g voor aan de secretaris van cao-partijen. De secretaris van<br />

cao-partijen deelt aan de werkgever mede of het afgesloten jaarmodel voldoet aan<br />

het <strong>in</strong> de cao opgenomen model. Indien het jaarmodel niet voldoet wordt het als<br />

dispensatieverzoek voorgelegd aan cao-partijen.<br />

6. In een jaarmodel wordt conform het model onder andere het volgende<br />

vastgelegd:<br />

- de arbeidstijden <strong>in</strong> het hoogseizoen en de arbeidstijden <strong>in</strong> het laagseizoen;<br />

- de omvang van het te sparen verlof dat <strong>in</strong> het laagseizoen wordt<br />

opgenomen;<br />

- het aantal door de werknemers <strong>in</strong> te kopen verlofdagen, <strong>in</strong>dien van<br />

toepass<strong>in</strong>g;<br />

- andere bronnen voor het sparen van verlof, zoals reisuren en overuren, en<br />

de waarder<strong>in</strong>g van deze bronnen.<br />

7. a. Door de werknemer kunnen <strong>in</strong> het kader van een af te sluiten jaarmodel ten<br />

hoogste 9 verlofdagen worden <strong>in</strong>gekocht. Bij <strong>in</strong>koop van verlofdagen wordt de<br />

loonbetal<strong>in</strong>g per week gebaseerd op:<br />

- 37,5 uur bij <strong>in</strong>koop van 0 dagen;<br />

- 37 uur bij <strong>in</strong>koop van 3 dagen;<br />

- 36,5 uur bij <strong>in</strong>koop van 6 dagen;<br />

- 36 uur bij <strong>in</strong>koop van 9 dagen.<br />

b. Ter compensatie van de <strong>in</strong>gekochte verlofdagen ontvangt de werknemer een <strong>in</strong><br />

het jaarmodel overeen te komen tantième. De hoogte van de tantième wordt iedere<br />

twee jaar aangepast en voor het eerst per week 13 van 2012. De tantième<br />

bedraagt per uur ten m<strong>in</strong>ste het bedrag <strong>in</strong> de volgende tabel:<br />

Uurloon Inkoop<br />

3 dagen 6 dagen 9 dagen<br />

Tot € 18,14 € 0,15 € 0,28 € 0,42<br />

€ 18,14 - € 18,90 € 0,15 € 0,28 € 0,45<br />

€ 18,90 - € 19,28 € 0,15 € 0,30 € 0,45<br />

€ 19,28 - € 19,66 € 0,16 € 0,30 € 0,45<br />

€ 19,66 en hoger € 0,16 € 0,30 € 0,48<br />

26


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

c. De gespaarde uren die de werknemer <strong>in</strong> het laagseizoen niet heeft kunnen<br />

opnemen, worden uiterlijk <strong>in</strong> week 12 aan de werknemer uitbetaald of op diens<br />

levensloopreken<strong>in</strong>g gestort tegen een tarief van 125%.<br />

d. In onderl<strong>in</strong>g overleg tussen werkgever en werknemer kunnen niet opgenomen<br />

uren tot een maximum van 37,5 uur worden <strong>in</strong>gebracht <strong>in</strong> een aansluitend af te<br />

sluiten jaarmodel.<br />

8. De werkgever is verplicht <strong>in</strong> zijn adm<strong>in</strong>istratie een urenregistratie bij te houden<br />

volgens de bepal<strong>in</strong>gen van de Arbeidstijdenwet, waaruit het aantal gewerkte en het<br />

aantal compensatie-uren kan worden afgeleid. Daarnaast vermeldt de werkgever op<br />

of bij iedere loonspecificatie ten behoeve van de werknemer hoeveel uren zijn<br />

gespaard, respectievelijk zijn opgenomen, alsmede een saldo.<br />

Artikel 19a - Experiment Metaalconserver<strong>in</strong>g<br />

1. Gedurende de looptijd van de cao kunnen <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>gsbedrijven op<br />

experimentele basis telkens één jaar afwijken van de cao-bepal<strong>in</strong>gen betreffende<br />

arbeidstijden, ATV, dagvenster en overwerkbepal<strong>in</strong>gen.<br />

2. Het maken van afspraken over deelname aan het experiment is vrijwillig, en<br />

kan dus noch door de werkgever, noch door de werknemer worden afgedwongen.<br />

3. In afwijk<strong>in</strong>g van lid 2 kan b<strong>in</strong>nen een ondernem<strong>in</strong>g op de wijze als beschreven<br />

<strong>in</strong> artikel 14, lid 3 besloten worden tot deelname aan het experiment, <strong>met</strong> dien<br />

verstande dat <strong>in</strong> aanvull<strong>in</strong>g op artikel 14, lid 3 tenm<strong>in</strong>ste de helft van het aantal<br />

betrokken werknemers <strong>in</strong>stemt <strong>met</strong> deelname. Bij het besluitvorm<strong>in</strong>gsproces<br />

worden vertegenwoordigers van de bij de cao betrokken werknemersorganisaties<br />

betrokken. De werkgever kan zich laten bijstaan door de bij de cao betrokken<br />

werkgeversorganisatie.<br />

4. Bij een voornemen tot deelname aan het experiment meldt de werkgever zijn<br />

bedrijf en zijn werknemers, die deelnemen aan het experiment aan bij de secretaris<br />

van cao-partijen te Rijswijk. De secretaris van cao-partijen zendt een<br />

ontvangstbevestig<strong>in</strong>g aan de werkgever. De aanmeld<strong>in</strong>g van het voornemen tot<br />

deelname dient m<strong>in</strong>imaal 8 weken voorafgaand aan de start van het experiment,<br />

door de secretaris te zijn ontvangen. Het def<strong>in</strong>itieve besluit tot deelname voorzien<br />

van de wijze waarop <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g aan het experiment wordt gegeven en de wijze<br />

waarop de besluitvorm<strong>in</strong>g tot stand is gekomen, dient uiterlijk twee weken<br />

voorafgaand aan het moment dat het bedrijf <strong>met</strong> het experiment wil starten, bij de<br />

secretaris van partijen ter toets<strong>in</strong>g te worden <strong>in</strong>gediend. De secretaris zendt de<br />

werkgever bericht over de uitkomst van deze toets<strong>in</strong>g.<br />

5. Deelname aan het experiment betekent dat b<strong>in</strong>nen de door cao-partijen<br />

vastgestelde grenzen kan worden afgeweken van het bepaalde <strong>in</strong>:<br />

- artikel 10, lid 2, sub a: de gemiddelde arbeidsduur per werkdag en per<br />

werkweek;<br />

- artikel 10, lid 3: de normale werkdag;<br />

- artikel 10, lid 6: de normale arbeidsduur bij ploegendienst;<br />

- artikel 12 en artikel 25: de <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g en belon<strong>in</strong>g van overwerk;<br />

27


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

- artikel 33, leden 3 en 5: de aanwijzig<strong>in</strong>g van verplichte snipperdagen, ATVdagen<br />

en de collectieve w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g van drie weken;<br />

- artikel 41, lid 5a: de totale werk-, rust- en reistijd;<br />

- een slaapurenregel<strong>in</strong>g.<br />

De grenzen waarb<strong>in</strong>nen afwijk<strong>in</strong>gen mogelijk zijn, zijn op te vragen bij het<br />

secretariaat van cao-partijen.<br />

6. De werkgever is verplicht <strong>in</strong> zijn adm<strong>in</strong>istratie een urenregistratie bij te houden<br />

volgens de bepal<strong>in</strong>gen van de Arbeidstijdenwet, waaruit het aantal gewerkte en het<br />

aantal te compenseren uren kan worden afgeleid.<br />

28


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 3 – OVER HET LOON<br />

ARTIKEL 20 – Algemeen<br />

1. Bij iedere betal<strong>in</strong>g van het loon aan de werknemer voegt de werkgever een<br />

schriftelijke specificatie, die voldoet aan de wettelijke eisen en, <strong>in</strong>dien van<br />

toepass<strong>in</strong>g, tevens een opgave bevat van verstrekte reiskosten- en overige<br />

vergoed<strong>in</strong>gen.<br />

2. De werkgever is over iedere dag of gedeelte van een dag, waarop de<br />

werknemer <strong>in</strong> dienst is, jegens hem gehouden loon te betalen <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van<br />

de <strong>in</strong> artikel 11 genoemde feestdagen, de <strong>in</strong> artikel 33 lid 1 genoemde verlofdagen,<br />

de <strong>in</strong> artikel 33 lid 3 sub b genoemde ATV-dagen en de zaterdagen en de<br />

zondagen. Wel recht op loon bestaat over voornoemde dagen <strong>in</strong>dien op die dagen<br />

daadwerkelijk gewerkt wordt.<br />

3. In afwijk<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> het voorgaande lid van dit artikel is de<br />

werkgever jegens de werknemer UTA wel gehouden het loon te betalen over<br />

feestdagen, verlofdagen en ATV-dagen.<br />

4. Het bepaalde <strong>in</strong> de artikelen 21, 22 en 23 is niet van toepass<strong>in</strong>g op de<br />

werknemer UTA.<br />

ARTIKEL 21 – Groeps<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g en functielijst tot 1 april <strong>2013</strong><br />

De onderstaande groeps<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g en functielijst is van toepass<strong>in</strong>g voor de belon<strong>in</strong>g<br />

tot 1 april <strong>2013</strong>. Daarna geldt een nieuwe functiestructuur.<br />

De werknemers worden <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot de door hen te verrichten<br />

werkzaamheden, doch ongeacht <strong>met</strong> behulp van welke apparatuur deze<br />

werkzaamheden worden verricht, <strong>in</strong>gedeeld <strong>in</strong> de volgende groepen:<br />

Groep 1<br />

Onderhoudsschilder<br />

Onder onderhoudsschilder wordt verstaan de werknemer die belast is <strong>met</strong> het<br />

verrichten van alle voorkomende werkzaamheden aan of <strong>in</strong> won<strong>in</strong>gen, gebouwen,<br />

etcetera, <strong>in</strong>clusief verbouw<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> de onderhoudssector. Hieronder wordt<br />

eenvoudig letter-, decoratie- en reclameschilderwerk eveneens begrepen.<br />

Nieuwbouwschilder<br />

Onder nieuwbouwschilder wordt verstaan de werknemer die belast is <strong>met</strong> het<br />

verrichten van alle voorkomende werkzaamheden aan of <strong>in</strong> won<strong>in</strong>gen, gebouwen,<br />

etcetera <strong>in</strong> de nieuwbouwsector.<br />

Constructieschilder<br />

29


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Onder constructieschilder wordt verstaan de werknemer die belast is <strong>met</strong> het<br />

ontroesten (bikken, stralen, etcetera) en schilderen van staalconstructies, alsmede<br />

het schoonmaken, repareren en schilderen van betonconstructies.<br />

Betonspuiter<br />

Onder betonspuiter wordt verstaan de werknemer, die <strong>in</strong> dienst van een schilders-<br />

of afwerk<strong>in</strong>gsbedrijf, belast is <strong>met</strong> het door middel van een spuit aanbrengen van,<br />

uit vloeibaar beton bestaande, nieuwe betonlagen op plafonds, vloeren en wanden,<br />

aan en/of <strong>in</strong> won<strong>in</strong>gen, gebouwen etcetera <strong>in</strong>clusief verbouw<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong> de<br />

onderhoudssector.<br />

Tot de werkzaamheden van de betonspuiter behoort ook het verrichten van alle<br />

voorkomende voorbereidende werkzaamheden, voorafgaande aan het<br />

betonspuiten, zoals het betonstralen totdat de bewapen<strong>in</strong>g schoon is, het<br />

aanbrengen van hechtprimer en dergelijke, alsmede alle afrondende<br />

werkzaamheden naderhand, zoals het na het betonspuiten vlak maken van het<br />

oppervlak <strong>met</strong> een plekspaan.Tot de werkzaamheden van de betonspuiter worden<br />

ook gerekend het verrichten van <strong>in</strong> het betreffend <strong>verband</strong> voorkomende andere<br />

werkzaamheden, zoals het maken van eenvoudige bekist<strong>in</strong>gen.<br />

Scheepsschilder (1)<br />

Onder scheepsschilder (1) wordt verstaan de werknemer die belast is <strong>met</strong> het<br />

verrichten van alle voorkomende werkzaamheden aan of <strong>in</strong> schepen, doch die<br />

overigens niet valt onder de omschrijv<strong>in</strong>g van scheepsschilder (2).<br />

Behanger<br />

Onder behanger wordt verstaan de werknemer die belast is <strong>met</strong> het verrichten van<br />

alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van het bekleden en behangen<br />

van wanden etcetera, alsmede de voorbewerk<strong>in</strong>g daarvan.<br />

Glaszetter (1)<br />

Onder glaszetter (1) wordt verstaan de werknemer die belast is <strong>met</strong> alle<br />

voorkomende werkzaamheden <strong>verband</strong>houdende <strong>met</strong> het beglazen van won<strong>in</strong>gen<br />

en gebouwen <strong>in</strong> de nieuwbouw- en onderhoudssector, <strong>in</strong>clusief verbouw.<br />

Hieronder worden mede begrepen alle werkzaamheden genoemd onder glaszetter<br />

(2), alsmede het plaatsen van glas, waarbij een bijzondere beglaz<strong>in</strong>gs<strong>met</strong>hode<br />

wordt vereist als bij toepass<strong>in</strong>g van kitbeglaz<strong>in</strong>g, droge beglaz<strong>in</strong>g en drukbeglaz<strong>in</strong>g.<br />

Isoleerder<br />

Onder isoleerder wordt verstaan de werknemer die, <strong>in</strong> dienst van een schilders- en<br />

afwerk<strong>in</strong>gsbedrijf, belast is <strong>met</strong> het isoleren van spouwmuren, dakbeschotten en<br />

vloeren aan en <strong>in</strong> won<strong>in</strong>gen en gebouwen en andere onroerende goederen.<br />

Metselaar<br />

Onder <strong>met</strong>selaar wordt verstaan de werknemer die, <strong>in</strong> dienst van een schilders- en<br />

afwerk<strong>in</strong>gsbedrijf, belast is <strong>met</strong> het verrichten van alle soorten <strong>met</strong>selwerk,<br />

voegwerk en eenvoudig raapwerk aan of <strong>in</strong> won<strong>in</strong>gen, gebouwen etcetera.<br />

Hieronder wordt eveneens begrepen het verrichten van eenvoudige reparaties aan<br />

voegwerk, raapwerk en tegelwerk.<br />

Timmerman<br />

30


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Onder timmerman wordt verstaan de werknemer die, <strong>in</strong> dienst van een schilders- en<br />

afwerk<strong>in</strong>gsbedrijf, belast is <strong>met</strong> het verrichten van alle voorkomende<br />

werkzaamheden.<br />

Groep 2<br />

Scheepsschilder (2)<br />

Onder scheepsschilder (2) wordt verstaan de werknemer die belast is <strong>met</strong> het<br />

verrichten van een of meerdere van de navolgende werkzaamheden:<br />

– schoonmaken van ruimten <strong>in</strong> schepen welke een onderhoudsbeurt ondergaan;<br />

– stralen <strong>in</strong> hiervoor speciaal <strong>in</strong>gerichte ruimten;<br />

– stralen op diverse plaatsen <strong>in</strong> werkplaats, op de werf en op de schepen<br />

(boven- en benedendeks);<br />

– spuiten <strong>in</strong> hiervoor speciaal <strong>in</strong>gerichte ruimten;<br />

– spuiten op diverse plaatsen <strong>in</strong> werkplaats, op de werf en op de schepen<br />

(boven- en benedendeks);<br />

– tollen, borstelen, alsmede bijwerken van lasnaden, brandplekken en<br />

beschadig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> werkplaats, op de werf of aan boord van het schip (boven- en<br />

benedendeks);<br />

– schilderen van diverse onderdelen, te zien als het op een zeer eenvoudige<br />

wijze aanbrengen van verflagen aan boord van het schip (boven- en benedendeks).<br />

Specialist Plafond- en Wandspuiter<br />

Onder specialist plafonds- en wandspuiter wordt verstaan de werknemer die belast<br />

is <strong>met</strong> het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van het<br />

egaliseren van wanden en plafonds alsmede het aanbrengen van structuurverven <strong>in</strong><br />

de ruimste z<strong>in</strong> en die <strong>in</strong> hoofdzaak werkzaam is <strong>in</strong> de won<strong>in</strong>g- en utiliteitsbouw.<br />

Glaszetter (2)<br />

Onder glaszetter (2) wordt verstaan de werknemer die uitsluitend of <strong>in</strong> hoofdzaak<br />

belast is <strong>met</strong> het zetten van glas en het herstellen van beglaz<strong>in</strong>gen aan won<strong>in</strong>gen,<br />

gebouwen, kassen, warenhuizen, etcetera, <strong>in</strong> de nieuwbouw- en onderhoudssector.<br />

Autospuiter<br />

Onder autospuiter wordt verstaan de werknemer die belast is <strong>met</strong> het verrichten van<br />

alle voorkomende schilderwerkzaamheden aan rijtuigen, personen- of vrachtauto‟s<br />

en andere vervoermiddelen. Uitgezonderd hiervan zijn de werkzaamheden, welke<br />

verricht worden door de letter-, decoratie- en reclameschilder, genoemd <strong>in</strong> artikel 3,<br />

lid 5.<br />

Wegmarkeerder<br />

Onder wegmarkeerder wordt verstaan de werknemer die, <strong>in</strong> dienst van een<br />

schilders- en afwerk<strong>in</strong>gsbedrijf, belast is <strong>met</strong> het verrichten van alle voorkomende<br />

werkzaamheden ten behoeve van marker<strong>in</strong>g respectievelijk bebaken<strong>in</strong>g van wegen,<br />

ple<strong>in</strong>en, straten en dergelijke.<br />

Groep 3<br />

Schoonmaker<br />

31


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Onder schoonmaker wordt verstaan de werknemer die uitsluitend belast is <strong>met</strong> het<br />

opruimen en schoonmaken van ruimten <strong>in</strong> won<strong>in</strong>gen, gebouwen en schepen vóór of<br />

tijdens en ten behoeve van de uitvoer<strong>in</strong>g van schilderwerkzaamheden etcetera <strong>in</strong><br />

deze ruimten.<br />

Voor niet vermelde functies en de daarbij behorende loongroep dient advies te<br />

worden gevraagd aan een door cao-partijen <strong>in</strong>gestelde commissie.<br />

De opvatt<strong>in</strong>g van partijen zal de werkgever en de werknemer(s) schriftelijk worden<br />

medegedeeld.<br />

ARTIKEL 21 a – Functie- en loonstructuur per 1 april <strong>2013</strong><br />

1. Met <strong>in</strong>gang van 16 juli 2012 geldt een nieuwe functie- en loonstructuur. De<br />

leerl<strong>in</strong>g- en aanloopschalen treden voor leerl<strong>in</strong>g werknemers <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang<br />

van 16 juli 2012. Voor de overige werknemers treden de loontabellen <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g<br />

<strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van 1 april <strong>2013</strong>.<br />

2. De functiestructuur bestaat uit 36 referentiefuncties verdeeld over 11<br />

functiegroepen, zoals hieronder weergegeven:<br />

Functie<br />

groep<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

Adm<strong>in</strong>istratie <strong>Bouw</strong>kundig Glas Metaal Schilders<br />

Adm<strong>in</strong>istratief<br />

medewerker<br />

Secretaresse/<br />

Management-<br />

assistent<br />

F<strong>in</strong>ancieel<br />

adm<strong>in</strong>istratief<br />

medewerker<br />

Office<br />

manager<br />

Hulpkracht<br />

Assistent<br />

betonbewerker<br />

Assistent<br />

timmerkracht<br />

Betonbewerke<br />

r<br />

Timmerkracht/<br />

houtreparateur<br />

Allround<br />

betonbewerker<br />

Allround<br />

timmerkracht<br />

Voorman/<br />

teamleider<br />

Assistent<br />

glaszetter<br />

32<br />

Assistent<br />

<strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g<br />

Medewerker<br />

Metaalconser-<br />

ver<strong>in</strong>g<br />

Glaszetter Constructie<br />

schilder<br />

Allround<br />

glaszetter<br />

Specialist.<br />

glaszetter<br />

Voorman/<br />

teamleider<br />

Assistent<br />

schilder<br />

Straler<br />

Spuiter Schilder<br />

Voorman/<br />

teamleider<br />

Allround<br />

schilder<br />

Specialist<br />

schilder/restau<br />

ratieschilder<br />

Voorman/<br />

teamleider<br />

Technische<br />

ondersteun<strong>in</strong>g<br />

Materiaalbeheerder<br />

Calculator<br />

Werkvoorberei<br />

der<br />

Leid<strong>in</strong>g<br />

gevenden<br />

Uitvoerder<br />

8<br />

Calculator /<br />

werkvoorberei<br />

der<br />

Onderhoudsadviseur<br />

9<br />

Hoofd<br />

adm<strong>in</strong>istratie<br />

Hoofd<br />

bedrijfsbureau<br />

Projectleider<br />

10 Bedrijfsleider<br />

11 Controller


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

De beschrijv<strong>in</strong>gen van de referentiefuncties zijn opgenomen <strong>in</strong> bijlage 1 A bij deze<br />

cao.<br />

3. Voor de functiegroepen 1 tot en <strong>met</strong> 9 is een loongroep opgenomen <strong>in</strong> de hierna<br />

volgende loontabellen. De leerl<strong>in</strong>g- en aanloopschalen zijn een percentage van het<br />

m<strong>in</strong>imum van de reguliere lonen <strong>in</strong> de betreffende loongroep.<br />

De lonen van de leerl<strong>in</strong>g- en aanloopschalen worden verhoogd <strong>met</strong> de structurele<br />

loonsverhog<strong>in</strong>g van 1% <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van week 1 van <strong>2013</strong>, die is opgenomen <strong>in</strong><br />

artikel 24.<br />

Leerl<strong>in</strong>g- en aanloopschalen <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van 16 juli 2012:<br />

Uurlonen Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5<br />

16-07-2012<br />

basis 100% 11,97 12,61 13,32 14,07 14,84<br />

(aanloop) 85% 10,17 10,72 11,32 11,96 12,61<br />

(aanloop) 70% 8,38 8,83 9,32 9,85 10,39<br />

(leerl<strong>in</strong>g) 50% 5,99 6,31 6,66 7,04 7,42<br />

(leerl<strong>in</strong>g) 40% 4,79 5,04 5,33 5,63 5,94<br />

weeklonen<br />

37,5 x uurloon<br />

16-07-2012<br />

Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5<br />

basis 448,88 472,88 499,50 527,63 556,50<br />

aanloop - II 381,38 402,00 424,50 448,50 472,88<br />

aanloop - I 314,25 331,13 349,50 369,38 389,63<br />

leerl<strong>in</strong>g - II 224,63 236,63 249,75 264,00 278,25<br />

leerl<strong>in</strong>g - I 179,63 189,00 199,88 211,13 222,75<br />

Loontabellen <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van 1 april <strong>2013</strong>:<br />

Uurlonen Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5 Lg 6 Lg 7 Lg 8 Lg 9<br />

01-04-<br />

<strong>2013</strong><br />

16,82 17,77 18,73 19,76 21,14 22,61 24,19<br />

15,10 15,93 16,40 17,36 18,27 19,27 20,60 22,04 23,58<br />

14,58 15,40 15,99 16,97 17,79 18,77 20,07 21,48 22,98<br />

14,08 14,87 15,55 16,55 17,33 18,28 19,55 20,92 22,38<br />

Midden 13,57 14,34 15,15 16,16 16,86 17,78 19,02 20,35 21,77<br />

13,09 13,81 14,71 15,66 16,39 17,29 18,49 19,77 21,17<br />

12,57 13,28 14,30 15,17 15,92 16,79 17,96 19,21 20,56<br />

33


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

(aanloop)<br />

85%<br />

(aanloop)<br />

70%<br />

(leerl<strong>in</strong>g)<br />

50%<br />

(leerl<strong>in</strong>g)<br />

40%<br />

Weeklonen<br />

37,5 x<br />

uurloon<br />

01-04-<strong>2013</strong><br />

12,09 12,74 13,87 14,68 15,45 16,30 17,44 18,64 19,96<br />

13,45 14,21 14,99 15,80 16,91 18,09 19,36<br />

10,28 10,83 11,43 12,08 12,74<br />

8,46 8,92 9,42 9,95 10,49<br />

6,05 6,37 6,73 7,11 7,50<br />

4,84 5,10 5,38 5,68 6,00<br />

Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5 Lg 6 Lg 7 Lg 8 Lg 9<br />

630,75 666,38 702,38 741,00 792,75 847,88 907,13<br />

566,25 597,38 615,00 651,00 685,13 722,63 772,50 826,50 884,25<br />

546,75 577,50 599,63 636,38 667,13 703,88 752,63 805,50 861,75<br />

528,00 557,63 583,13 620,63 649,88 685,50 733,13 784,50 839,25<br />

Midden 508,88 537,75 568,13 606,00 632,25 666,75 713,25 763,13 816,38<br />

490,88 517,88 551,63 587,25 614,63 648,38 693,38 741,38 793,88<br />

471,38 498,00 536,25 568,88 597,00 629,63 673,50 720,38 771,00<br />

453,38 477,75 520,13 550,50 579,38 611,25 654,00 699,00 748,50<br />

aanloop - II 385,50 406,13 428,63 453,00 477,75<br />

aanloop - I 317,25 334,50 353,25 373,13 393,38<br />

leerl<strong>in</strong>g - II 226,88 238,88 252,38 266,63 281,25<br />

leerl<strong>in</strong>g - I 181,50 191,25 201,75 213,00 225,00<br />

504,38 532,88 562,13 592,50 634,13 678,38 726,00<br />

4. Indel<strong>in</strong>g van werknemers <strong>in</strong> de nieuwe functiebeschrijv<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>schal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

loontabel dient plaats te v<strong>in</strong>den uiterlijk <strong>in</strong> het eerste kwartaal van <strong>2013</strong>. De<br />

honorer<strong>in</strong>g volgens de nieuwe loontabel geldt vanaf 1 april <strong>2013</strong>. Leerl<strong>in</strong>g<br />

werknemers worden <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van 16 juli 2012 <strong>in</strong>gedeeld <strong>in</strong> de nieuwe functie- en<br />

loonstructuur.<br />

5. Inschal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de nieuwe loontabellen v<strong>in</strong>dt plaats <strong>in</strong> de loongroep behorende bij<br />

de functiegroep waar<strong>in</strong> de functie van de werknemer is <strong>in</strong>gedeeld. De werknemer<br />

ontvangt <strong>in</strong> de nieuwe structuur een loon dat m<strong>in</strong>imaal gelijk is aan het loon,<br />

<strong>in</strong>clusief vast overeengekomen toeslagen, zoals diplomatoeslag, voorliedentoeslag,<br />

uitvoerdertoeslag of prestatietoeslag, dat hij voordien ontv<strong>in</strong>g.<br />

6. De werknemer die bij de overgang naar de nieuwe functie- en loonstructuur een<br />

hoger loon (vast overeengekomen, <strong>in</strong>clusief vaste toeslagen) heeft dan het<br />

34


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

maximum van de bij zijn functie behorende loongroep, heeft recht op een toeslag<br />

(verder te noemen fuwa-toeslag). De fuwa-toeslag is gelijk aan het verschil tussen<br />

dit maximum en het „oude‟ loon. De fuwa-toeslag wordt verhoogd <strong>met</strong> de reguliere<br />

loonsverhog<strong>in</strong>gen. De fuwa-toeslag wordt bij promotie naar een hogere<br />

functiegroep geheel of gedeeltelijk <strong>in</strong>gebouwd.<br />

7. De werknemer die bij <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van de nieuwe functie- en loonstructuur werkloos<br />

is vanuit een dienst<strong>verband</strong> <strong>in</strong> de bedrijfstak, heeft bij het opnieuw aangaan van een<br />

dienst<strong>verband</strong> b<strong>in</strong>nen de bedrijfstak recht op <strong>in</strong>schal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de loontabel op basis van<br />

een loon gelijk aan het vóór <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g voor hem geldende garantie-uurloon.<br />

8. De werknemer van wie het dienst<strong>verband</strong> e<strong>in</strong>digt en die b<strong>in</strong>nen 6 maanden<br />

terugkeert bij zijn laatste werkgever, ontvangt bij terugkeer een loon dat m<strong>in</strong>imaal<br />

even hoog is als toen zijn dienst<strong>verband</strong> e<strong>in</strong>digde, <strong>in</strong>clusief eventuele fuwa-toeslag.<br />

Daarnaast wordt de systematiek van toekenn<strong>in</strong>g van tredes ongewijzigd voortgezet.<br />

9. De werknemer die gaat werken bij een andere werkgever b<strong>in</strong>nen de bedrijfstak,<br />

wordt <strong>in</strong>geschaald op een trede <strong>in</strong> de loontabel op basis van zijn ervar<strong>in</strong>gsjaren <strong>in</strong><br />

de bedrijfstak. Daarbij geldt dat reken<strong>in</strong>g wordt gehouden <strong>met</strong> maximaal 5<br />

ervar<strong>in</strong>gsjaren. Twee daadwerkelijk <strong>in</strong> de bedrijfstak gewerkte jaren leveren één<br />

ervar<strong>in</strong>gsjaar voor de loontabel op.<br />

De vakvolwassen werknemer op wie op 16 juli 2012 de cao van toepass<strong>in</strong>g was,<br />

wordt geacht 5 ervar<strong>in</strong>gsjaren te hebben.<br />

10. De werknemer die langer dan één loontijdvak (een loontijdvak = vier weken of<br />

een maand) een hogere functie uitvoert, ontvangt een belon<strong>in</strong>g die hoort bij deze<br />

hogere functie op basis van een horizontale <strong>in</strong>schal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de bijbehorende hogere<br />

loongroep (= zelfde trede als <strong>in</strong> de oorspronkelijke loongroep). Deze belon<strong>in</strong>g geldt<br />

voor de duur van de vervang<strong>in</strong>g en <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van het tweede loontijdvak. Bij<br />

uitoefenen van de hogere functie gedurende meer dan zes loontijdvakken wordt de<br />

<strong>in</strong>schal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de hogere loongroep structureel.<br />

11. a. De overgang naar de volgende trede <strong>in</strong> de loongroep v<strong>in</strong>dt plaats op basis<br />

van de volgende systematiek:<br />

- tot en <strong>met</strong> de middelste trede van de loongroep:<br />

- <strong>in</strong> het ene jaar automatisch, waarbij de beoordel<strong>in</strong>g geen effect heeft op de<br />

stijg<strong>in</strong>g naar een volgende trede <strong>in</strong> de loongroep;<br />

- <strong>in</strong> het volgende jaar op basis van beoordel<strong>in</strong>g;<br />

- na de middelste trede van de loongroep: op basis van een beoordel<strong>in</strong>g. Overgang<br />

naar een volgende trede v<strong>in</strong>dt jaarlijks plaats <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van week 25. De overgang<br />

naar een volgende trede op basis van een beoordel<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt voor het eerst plaats <strong>in</strong><br />

2014. V<strong>in</strong>dt de beoordel<strong>in</strong>g niet of niet tijdig plaats, dan heeft de werknemer tot aan<br />

het maximum van zijn loonschaal, automatisch recht op een volgende trede.<br />

- <strong>in</strong>dien een werknemer nog geen drie maanden <strong>in</strong> dienst is bij de werkgever, kan<br />

de beoordel<strong>in</strong>g, dan wel de overgang naar een volgende trede per week 25<br />

achterwege blijven.<br />

b. Indien sprake is van een beoordel<strong>in</strong>g dient de beoordel<strong>in</strong>g ten m<strong>in</strong>ste te voldoen<br />

aan de “leidraad voor de beoordel<strong>in</strong>g”. De leidraad voor de beoordel<strong>in</strong>g is als bijlage<br />

1B opgenomen.<br />

35


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

c. Bezwaren tegen de beoordel<strong>in</strong>g kan de werknemer <strong>in</strong>dienen bij de werkgever.<br />

Leidt dit niet tot een oploss<strong>in</strong>g dan kan een uitspraak worden gevraagd aan de door<br />

cao-partijen <strong>in</strong>gestelde paritaire geschillencommissie. De geschillenregel<strong>in</strong>g is<br />

opgenomen <strong>in</strong> bijlage 1C.<br />

12. Een werkgever kan voor een of meerdere bedrijfsspecifieke functies<br />

beschrijv<strong>in</strong>gen opstellen, die afwijken van de referentiefuncties. De werkgever legt<br />

die afwijkende functiebeschrijv<strong>in</strong>g voor aan cao-partijen <strong>met</strong> een voorstel voor<br />

<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van die functie <strong>in</strong> een functiegroep. <strong>Cao</strong>-partijen bepalen <strong>in</strong> welke<br />

functiegroep de functie dient te worden <strong>in</strong>gedeeld en stellen werkgever en<br />

werknemer (<strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g) daarvan op de hoogte. Bezwaren <strong>in</strong> dit kader<br />

kunnen worden <strong>in</strong>gediend bij de door cao-partijen <strong>in</strong>gestelde paritaire<br />

geschillencommissie.<br />

13. Geschillen over de toepass<strong>in</strong>g van de nieuwe functie- en loonstructuur bij<br />

<strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van de werknemer <strong>in</strong> een referentiefunctie, wijze van overgang<br />

naar een volgende trede, toepass<strong>in</strong>g van de garantieregel<strong>in</strong>g en alle overige zaken<br />

voortvloeiend uit de functie- en loonstructuur kunnen worden voorgelegd aan de<br />

door cao-partijen <strong>in</strong>gestelde paritaire geschillencommissie.<br />

ARTIKEL 22 – Lonen voor volwassen werknemers tot 1 april <strong>2013</strong><br />

1. Def<strong>in</strong>ities:<br />

In dit artikel wordt verstaan onder:<br />

a. Diplomatoeslag:<br />

De verhog<strong>in</strong>g van het garantie-uurloon <strong>met</strong> 5% die gegeven dient te worden<br />

wanneer de werknemer één van de volgende diploma‟s of een daaraan door caopartijen<br />

gelijkwaardig geacht diploma heeft behaald:<br />

1. het meesterdiploma c.q. e<strong>in</strong>ddiploma van het Nationaal Instituut voor<br />

Middelbaar Economisch en Technisch Onderwijs Utrecht, voorheen Nationale<br />

Schildersschool te Utrecht;<br />

2. het meesterdiploma c.q. e<strong>in</strong>ddiploma van de Nederlandse Katholieke<br />

Middelbare Technische School „St. Lucas‟ te Boxtel, voorheen Nederlandse<br />

Katholieke Schildersschool „St. Lucas‟ te Boxtel;<br />

3. het meesterdiploma c.q. e<strong>in</strong>ddiploma van het Christelijk Instituut voor<br />

Bescherm<strong>in</strong>gs-, Afwerk<strong>in</strong>gs- en Presentatietechnieken te Zwolle, voorheen de<br />

Christelijke Nationale Schildersschool te Zwolle;<br />

4. het meesterdiploma van de Sticht<strong>in</strong>g Vakopleid<strong>in</strong>g Schilders- en<br />

Stukadoorsbedrijf/Savantis;<br />

5. het diploma meester <strong>in</strong> het huisschilderen van de VVA;<br />

6. de Nijverheidsonderwijsacte Ne of het schoole<strong>in</strong>ddiploma van het<br />

Nederlands Genootschap tot opleid<strong>in</strong>g van leraren voor het Beroepsonderwijs S;<br />

7. het diploma ondernemersopleid<strong>in</strong>g van de Sticht<strong>in</strong>g Vakopleid<strong>in</strong>g<br />

Schilders- en Stukadoorsbedrijf/Savantis;<br />

8. het diploma Vakbekwaamheid van de Sticht<strong>in</strong>g Landelijke Vakopleid<strong>in</strong>g<br />

Schildersbedrijf, <strong>met</strong> daarbij het Middenstandsdiploma.<br />

36


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

9. het diploma MBO bescherm<strong>in</strong>gs- en afwerk<strong>in</strong>gstechnieken of reclame-<br />

en presentatietechnieken.<br />

<strong>Cao</strong> partijen zullen overgaan tot de erkenn<strong>in</strong>g van vergelijkbare diploma's uit<br />

andere sectoren en vergelijkbare <strong>in</strong> EU <strong>verband</strong> erkende buitenlandse diploma's ten<br />

behoeve van de <strong>in</strong> de cao opgenomen diplomatoeslagen.<br />

b. Voorliedentoeslag:<br />

De verhog<strong>in</strong>g van het garantie-uurloon <strong>met</strong> 10 % die gegeven dient te worden<br />

aan werknemers die vallen onder de def<strong>in</strong>itie van voorlieden zoals opgenomen <strong>in</strong><br />

artikel 3 lid 5 sub e van deze cao.<br />

c. Uitvoerderstoeslag:<br />

De verhog<strong>in</strong>g van het garantie-uurloon <strong>met</strong> 15 % die gegeven dient te worden<br />

aan werknemers die vallen onder de def<strong>in</strong>itie van uitvoerders zoals opgenomen <strong>in</strong><br />

artikel 3 lid 5 sub f van deze cao.<br />

2. Garantieuurlonen en garantieweeklonen.<br />

De garantieuurlonen en garantieweeklonen bedragen:<br />

VOOR VOLWASSEN WERKNEMERS:<br />

- Categorie I: uitsluitend van toepass<strong>in</strong>g op werknemers zonder<br />

voorlieden- en diplomatoeslag<br />

- Categorie II: uitsluitend van toepass<strong>in</strong>g op voorlieden (garantie-uurloon<br />

van een werknemer <strong>in</strong> functiegroep 1 + 10% voorliedentoeslag)<br />

- Categorie III: uitsluitend van toepass<strong>in</strong>g op uitvoerders (garantieuurloon<br />

van een werknemer <strong>in</strong> functiegroep 1 + 15% uitvoerderstoeslag)<br />

Deze garantieuurlonen bedragen per uur en per week van 37,5 uur:<br />

Volwassen werknemers<br />

categorie I, garantieloon<br />

functiegroep 1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

1<br />

2<br />

15,52 15,68 15,84 16,00 16,16<br />

582,00 588,00 594,00 600,00 606,00<br />

14,72 14,87 15,02 15,17 15,32<br />

552,00 557,63 563,25 568,88 574,50<br />

37


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

3<br />

per uur<br />

per week<br />

functiegroep<br />

per uur<br />

per week<br />

A. ZONDER VAKOPLEIDING<br />

13,70 13,84 13,98 14,12 14,26<br />

513,75 519,00 524,25 529,50 534,75<br />

Volwassen werknemers<br />

categorie II, garantieloon + 10%<br />

1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

17,07 17,25 17,42 17,60 17,78<br />

640,13 646,88 653,25 660,00 666,75<br />

Volwassen werknemers<br />

categorie III, garantieloon + 15%<br />

1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

17,85 18,03 18,22 18,40 18,58<br />

669,38 676,13 683,25 690,00 696,75<br />

1e jaar van het dienst<strong>verband</strong>: wettelijk m<strong>in</strong>imumloon behorende bij de leeftijd +<br />

5%;<br />

38


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

2e jaar van het dienst<strong>verband</strong>: wettelijk m<strong>in</strong>imumloon behorende bij de leeftijd +<br />

20%;<br />

3e jaar van het dienst<strong>verband</strong>: wettelijk m<strong>in</strong>imumloon behorende bij de leeftijd +<br />

30%;<br />

Vanaf het 4e jaar: Het loon van een werknemer <strong>in</strong> categorie I, functiegroep 2<br />

B. IN VAKOPLEIDING<br />

Met <strong>in</strong>gang van 16 juli 2012 is voor leerl<strong>in</strong>g werknemers die nieuw <strong>in</strong>stromen <strong>in</strong> de<br />

vakopleid<strong>in</strong>g de volgende loontabel van toepass<strong>in</strong>g:<br />

Uurlonen Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5<br />

16-07-2012<br />

basis 100% 11,97 12,61 13,32 14,07 14,84<br />

(aanloop) 85% 10,17 10,72 11,32 11,96 12,61<br />

(aanloop) 70% 8,38 8,83 9,32 9,85 10,39<br />

(leerl<strong>in</strong>g) 50% 5,99 6,31 6,66 7,04 7,42<br />

(leerl<strong>in</strong>g) 40% 4,79 5,04 5,33 5,63 5,94<br />

Weeklonen<br />

37,5 x uurloon<br />

16-07-2012<br />

Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5<br />

basis 448,88 472,88 499,50 527,63 556,50<br />

aanloop - II 381,38 402,00 424,50 448,50 472,88<br />

aanloop - I 314,25 331,13 349,50 369,38 389,63<br />

leerl<strong>in</strong>g - II 224,63 236,63 249,75 264,00 278,25<br />

leerl<strong>in</strong>g - I 179,63 189,00 199,88 211,13 222,75<br />

Met <strong>in</strong>gang van week 1 van <strong>2013</strong>:<br />

Uurlonen Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5<br />

31-12-2012<br />

basis 100% 12,09 12,74 13,45 14,21 14,99<br />

(aanloop) 85% 10,28 10,83 11,43 12,08 12,74<br />

(aanloop) 70% 8,46 8,92 9,42 9,95 10,49<br />

(leerl<strong>in</strong>g) 50% 6,05 6,37 6,73 7,11 7,50<br />

(leerl<strong>in</strong>g) 40% 4,84 5,10 5,38 5,68 6,00<br />

Weeklonen<br />

37,5 x uurloon<br />

31-12-2012<br />

Lg 1 Lg 2 Lg 3 Lg 4 Lg 5<br />

basis 453,38 477,75 504,38 532,88 562,13<br />

39


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

aanloop - II 385,50 406,13 428,63 453,00 477,75<br />

aanloop - I 317,25 334,50 353,25 373,13 393,38<br />

leerl<strong>in</strong>g - II 226,88 238,88 252,38 266,63 281,25<br />

leerl<strong>in</strong>g - I 181,50 191,25 201,75 213,00 225,00<br />

De leerl<strong>in</strong>g werknemer niveau 1 (assistent schilder) valt <strong>in</strong> loongroep 2, de leerl<strong>in</strong>g<br />

werknemer niveau 2 (schilder) valt <strong>in</strong> loongroep 4, de leerl<strong>in</strong>g werknemer niveau 3<br />

(gezel) valt <strong>in</strong> loongroep 5.<br />

De leerl<strong>in</strong>g werknemer die nieuw <strong>in</strong>stroomt <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g wordt <strong>in</strong>geschaald op de<br />

laagste trede van de loontabel <strong>in</strong> de van toepass<strong>in</strong>g zijnde loongroep.<br />

De leerl<strong>in</strong>g werknemer die een opleid<strong>in</strong>gsjaar <strong>met</strong> goed gevolg heeft doorlopen,<br />

ontvangt <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van week 25 daarop volgend het loon van de volgende trede.<br />

De leerl<strong>in</strong>g werknemer niveau 1 die zijn diploma behaalt en doorstroomt naar de<br />

opleid<strong>in</strong>g op niveau 2, gaat <strong>in</strong> de loontabel horizontaal (op dezelfde trede <strong>in</strong> de<br />

tabel) over naar het bijbehorende loon <strong>in</strong> functiegroep 4. Indien dit moment<br />

samenvalt <strong>met</strong> de reguliere stap per week 25 naar de volgende trede, wordt ook<br />

deze toegepast.<br />

De leerl<strong>in</strong>g werknemer niveau 2 die zijn diploma behaalt en doorstroomt naar de<br />

opleid<strong>in</strong>g op niveau 3, gaat <strong>in</strong> de loontabel horizontaal (op dezelfde trede <strong>in</strong> de<br />

tabel) over naar het bijbehorende loon <strong>in</strong> functiegroep 5. Indien dit moment<br />

samenvalt <strong>met</strong> de reguliere stap per week 25 naar de volgende trede, wordt ook<br />

deze toegepast.<br />

De leerl<strong>in</strong>g werknemer die op 16 juli 2012 reeds <strong>in</strong> opleid<strong>in</strong>g is, behoudt zijn dan<br />

geldende loon. Hij wordt <strong>in</strong>geschaald <strong>in</strong> de vanaf 16 juli 2012 geldende loontabel.<br />

Inschal<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt plaats op de loontrede die overeenkomt <strong>met</strong> de trede die van<br />

toepass<strong>in</strong>g zou zijn geweest als de loontabel zou zijn toegepast vanaf het moment<br />

van <strong>in</strong>stromen <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g.<br />

Indien het loon volgens de tabel lager is, ontvangt de werknemer een fuwa-toeslag<br />

op het loon volgens de loontabel. De hoogte van de fuwa-toeslag is het verschil<br />

tussen zijn voor 16 juli 2012 geldende loon en het loon volgens de tabel. Een<br />

overgang naar een hogere trede of een hogere functiegroep wordt op de fuwatoeslag<br />

<strong>in</strong> m<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g gebracht.<br />

De fuwa-toeslag voor leerl<strong>in</strong>gwerknemers wordt verhoogd <strong>met</strong> de reguliere<br />

loonsverhog<strong>in</strong>gen, voor het eerst <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van week 1 van <strong>2013</strong> <strong>met</strong> de<br />

loonsverhog<strong>in</strong>g van 1% conform artikel 24.<br />

Een leerl<strong>in</strong>g werknemer ontvangt nooit m<strong>in</strong>der dan het voor hem geldende wettelijk<br />

m<strong>in</strong>imumloon.<br />

C. MET EEN DIPLOMA AFGESLOTEN VAKOPLEIDING<br />

Met diploma assistent (niveau 1)<br />

40


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

per uur<br />

per week<br />

22 jaar en ouder per uur en per week van 37,5 uur<br />

1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

14,72 14,87 15,02 15,17 15,32<br />

552,00 557,63 563,25 568,88 574,50<br />

Voor werknemers <strong>in</strong> het bezit van een diploma, zoals beschreven <strong>in</strong> artikel 22 lid 1<br />

Voor de volgende categorieën zijn grondslaguurlonen vastgesteld:<br />

- Categorie I D: uitsluitend van toepass<strong>in</strong>g op werknemers <strong>met</strong> een<br />

diplomatoeslag (garantie-uurloon + 5% diplomatoeslag)<br />

- Categorie II D: uitsluitend van toepass<strong>in</strong>g op voorlieden <strong>met</strong> een<br />

diplomatoeslag (garantie-uurloon van een werknemer <strong>in</strong> functiegroep 1 + 15%: 10%<br />

voorliedentoeslag + 5% diplomatoeslag)<br />

- Categorie III D: uitsluitend van toepass<strong>in</strong>g op uitvoerders <strong>met</strong> een<br />

diploma-toeslag (garantie-uurloon van een werknemer <strong>in</strong> functiegroep 1 + 20%:<br />

15% uitvoerderstoeslag + 5% diplomatoeslag)<br />

Deze garantieuurlonen bedragen per uur en per week van 37,5 uur:<br />

per uur<br />

per week<br />

Volwassen werknemers<br />

categorie ID, garantieloon + 5%<br />

1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

16,30 16,46 16,63 16,80 16,97<br />

611,25 617,25 623,63 630,00 636,38<br />

Volwassen werknemers<br />

41


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

per uur<br />

per week<br />

per uur<br />

per week<br />

categorie IID, garantieloon + 15%<br />

1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

17,85 18,03 18,22 18,40 18,58<br />

669,38 676,13 683,25 690,00 696,75<br />

Volwassen werknemers<br />

categorie IIID, garantieloon + 20%<br />

1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

18,62 18,82 19,01 19,20 19,39<br />

698,25 705,75 712,88 720,00 727,13<br />

ARTIKEL 23 – Lonen voor jeugdige werknemers tot 1 april <strong>2013</strong><br />

De garantie-uurlonen en garantieweeklonen bedragen:<br />

A. ZONDER VAKOPLEIDING<br />

1. De garantieuurlonen voor jeugdige werknemers zonder vakopleid<strong>in</strong>g bedragen<br />

per uur (per week):<br />

42


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Instroom <strong>in</strong> de bedrijfstak bij leeftijd 16 jaar<br />

Leeftijd 1-03-11 20-06-11 2-01-2012<br />

3,17 3,20 3,22<br />

16 jaar (m<strong>in</strong>.<br />

loon + 5%) 118,88 120,00 120,75<br />

5,10 5,15 5,19<br />

17 jaar 191,25 193,13 194,63<br />

7,02 7,09 7,15<br />

18 jaar 263,25 265,88 268,13<br />

8,95 9,04 9,12<br />

19 jaar 335,63 339,00 342,00<br />

10,87 10,98 11,09<br />

20 jaar 407,63 411,75 415,88<br />

12,80 12,93 13,05<br />

21 jaar 480,00 484,88 489,38<br />

14,72 14,87 15,02<br />

22 jaar en<br />

ouder 552,00 557,63 563,25<br />

Instroom <strong>in</strong> bedrijfstak bij leeftijd 17 jaar<br />

Leeftijd 01-03-11 20-06-11 2-01-2012<br />

17 jaar (m<strong>in</strong>.<br />

3,63 3,66 3,70<br />

loon + 5%) 136,13 137,25 138,75<br />

5,85 5,90 5,96<br />

18 jaar 219,38 221,25 223,50<br />

8,07 8,14 8,23<br />

19 jaar 302,63 305,25 308,63<br />

43


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

10,28 10,39 10,49<br />

20 jaar 385,50 389,63 393,38<br />

12,50 12,63 12,76<br />

21 jaar 468,75 473,63 478,50<br />

14,72 14,87 15,02<br />

22 jaar en<br />

ouder 552,00 557,63 563,25<br />

Instroom <strong>in</strong> bedrijfstak bij leeftijd 18 jaar<br />

Leeftijd 1-03-11 20-06-11 2-01-2012<br />

4,19 4,22 4,25<br />

18 jaar (m<strong>in</strong>.<br />

loon + 5%) 157,13 158,25 159,38<br />

6,05 6,11 6,17<br />

19 jaar 226,88 229,13 231,38<br />

8,09 8,17 8,25<br />

20 jaar 303,38 306,38 309,38<br />

12,40 12,52 12,65<br />

21 jaar 465,00 469,50 474,38<br />

14,72 14,87 15,02<br />

22 jaar en<br />

ouder 552,00 557,63 563,25<br />

2. voor jeugdige werknemers, bij <strong>in</strong>stromen <strong>in</strong> de bedrijfstak 19 jaar of ouder<br />

- 1e jaar van het dienst<strong>verband</strong>:<br />

wettelijk m<strong>in</strong>imum(jeugd)loon behorende bij de leeftijd + 5%;<br />

- 2e jaar van het dienst<strong>verband</strong>:<br />

wettelijk m<strong>in</strong>imum(jeugd)loon behorende bij de leeftijd + 20%;<br />

- 3e jaar van het dienst<strong>verband</strong>:<br />

44


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

wettelijk m<strong>in</strong>imum(jeugd)loon behorende bij de leeftijd + 30%;<br />

Vanaf het 4e jaar: Het loon van een volwassen werknemer <strong>in</strong> categorie I,<br />

functiegroep 2. De bedragen per 1 maart <strong>2011</strong>, 20 juni <strong>2011</strong> en 2 januari 2012 zijn<br />

<strong>in</strong> de onderstaande tabellen opgenomen.<br />

Instroom <strong>in</strong> bedrijfstak bij leeftijd 19 jaar<br />

Leeftijd 1-03-11 20-06-11 2-01-2012<br />

4,83 4,87 4,90<br />

19 jaar 181,13 182,63 183,75<br />

6,47 6,52 6,56<br />

20 jaar 242,63 244,50 246,00<br />

8,26 8,32 8,39<br />

21 jaar 309,75 312,00 314,63<br />

14,72 14,87 15,02<br />

22 jaar en ouder 552,00 557,63 563,25<br />

Instroom <strong>in</strong> bedrijfstak bij leeftijd 20 jaar<br />

Leeftijd 1-03-11 20-06-11 2-01-2012<br />

5,66 5,70 5,74<br />

20 jaar 212,25 213,75 215,25<br />

7,62 7,68 7,74<br />

21 jaar 285,75 288,00 290,25<br />

9,69 9,76 9,84<br />

22 jaar 363,38 366,00 369,00<br />

14,72 14,87 15,02<br />

23 jaar en ouder 552,00 557,63 563,25<br />

Instroom <strong>in</strong> bedrijfstak bij leeftijd 21 jaar<br />

Leeftijd 1-03-11 20-06-11 2-01-2012<br />

6,67 6,72 6,77<br />

45


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

21 jaar 250,13 252,00 253,88<br />

8,94 9,01 9,08<br />

22 jaar 335,25 337,88 340,50<br />

11,40 11,48 11,57<br />

23 jaar 427,50 430,50 433,88<br />

14,72 14,87 15,02<br />

24 jaar en ouder 552,00 557,63 563,25<br />

B. IN VAKOPLEIDING<br />

Voor jeugdige werknemers die <strong>in</strong>stromen <strong>in</strong> de vakopleid<strong>in</strong>g geldt dat zij vier dagen<br />

werken bij een SPOS of leerbedrijf en één dag per week naar school gaan. Het loon<br />

wordt over vijf dagen per week betaald.<br />

Jeugdige werknemers, die <strong>in</strong>stromen <strong>in</strong> de vakopleid<strong>in</strong>g via een SPOS werken de<br />

eerste vier maanden 22,5 uur per week en gaan twee dagen naar school. Zij<br />

worden gedurende deze vier maanden 30 uur per week betaald.<br />

Jeugdigen die starten <strong>met</strong> een vakopleid<strong>in</strong>g, maar na verloop van tijd stoppen <strong>met</strong><br />

leren stromen terug naar de loonschaal zonder vakopleid<strong>in</strong>g. Hierbij behouden ze<br />

het loon dat ze hebben totdat de loonschaal waar<strong>in</strong> ze zijn teruggestroomd weer<br />

recht geeft op een verhog<strong>in</strong>g.<br />

Met <strong>in</strong>gang van 16 juli 2012 is voor leerl<strong>in</strong>g werknemers die nieuw <strong>in</strong>stromen <strong>in</strong> de<br />

vakopleid<strong>in</strong>g de nieuwe functie- en loonstructuur zoals beschreven <strong>in</strong> artikel 22, lid<br />

2 onder B van toepass<strong>in</strong>g.<br />

C. MET EEN DIPLOMA AFGESLOTEN VAKOPLEIDING<br />

Aan jeugdige werknemers, die <strong>in</strong> het bezit zijn van het diploma assistent, zal het<br />

grondslaguurloon worden betaald, zoals hieronder bepaald bij punt 1.<br />

Aan jeugdige werknemers, die <strong>in</strong> het bezit zijn van het diploma schilder van<br />

Savantis, en degene <strong>in</strong> het bezit van het diploma MBO bescherm<strong>in</strong>gs- en<br />

afwerk<strong>in</strong>gstechnieken of MBO reclame- en presentatietechnieken, zal het<br />

grondslaguurloon worden betaald, zoals hieronder bepaald bij punt 2.<br />

Aan jeugdige werknemers, die <strong>in</strong> het bezit zijn van het diploma gezel schilder van<br />

Savantis, zal het grondslaguurloon worden betaald, zoals hieronder bepaald bij punt<br />

3.<br />

1. voor jeugdige werknemers <strong>met</strong> het diploma assistent (niveau 1)<br />

46


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

diploma assistent, niveau 1<br />

Leeftijd 1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

6,83 6,90 6,97 7,04 7,11<br />

17 jaar 256,13 258,75 261,38 264,00 266,63<br />

8,65 8,74 8,83 8,92 9,01<br />

18 jaar 324,38 327,75 331,13 334,50 337,88<br />

10,56 10,67 10,78 10,89 11,00<br />

19 jaar 396,00 400,13 404,25 408,38 412,50<br />

12,12 12,24 12,36 12,48 12,60<br />

20 jaar 454,50 459,00 463,50 468,00 472,50<br />

13,86 14,00 14,14 14,28 14,42<br />

21 jaar 519,75 525,00 530,25 535,50 540,75<br />

2. voor jeugdige werknemers <strong>met</strong> het diploma schilder (niveau 2) , MBO<br />

diploma schilder, niveau 2<br />

Leeftijd 1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

7,20 7,27 7,34 7,41 7,48<br />

17 jaar 270,00 272,63 275,25 277,88 280,50<br />

9,08 9,17 9,26 9,35 9,44<br />

18 jaar 340,50 343,88 347,25 350,63 354,00<br />

11,13 11,24 11,35 11,46 11,57<br />

19 jaar 417,38 421,50 425,63 429,75 433,88<br />

12,76 12,89 13,02 13,15 13,28<br />

20 jaar 478,50 483,38 488,25 493,13 498,00<br />

14,59 14,74 14,89 15,04 15,19<br />

21 jaar 547,13 552,75 558,38 564,00 569,63<br />

3. voor jeugdige werknemers <strong>met</strong> het diploma gezel schilder (niveau 3)<br />

47


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

diploma gezel, niveau 3<br />

Leeftijd 1-03-11 20-06-11 2-01-12 18-06-12 31-12-12<br />

10,38 10,48 10,58 10,69 10,80<br />

18 jaar 389,25 393,00 396,75 400,88 405,00<br />

11,88 12,00 12,12 12,24 12,36<br />

19 jaar 445,50 450,00 454,50 459,00 463,50<br />

13,66 13,80 13,94 14,08 14,22<br />

20 jaar 512,25 517,50 522,75 528,00 533,25<br />

15,52 15,68 15,84 16,00 16,16<br />

21 jaar 582,00 588,00 594,00 600,00 606,00<br />

ARTIKEL 24 – Wijzig<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g en verhog<strong>in</strong>gen<br />

1. Wijzig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de cao van de uur-, c.q. weeklonen zullen <strong>in</strong>gaan aan het beg<strong>in</strong><br />

van de vier-wekelijkse periode van de volle week waar<strong>in</strong> de wijzig<strong>in</strong>gsdatum valt.<br />

2. De garantieuurlonen en het <strong>met</strong> de werknemer UTA overeengekomen loon<br />

worden als volgt verhoogd:<br />

- week 25 van <strong>2011</strong> <strong>met</strong> 1% structureel;<br />

- week 1 van 2012 <strong>met</strong> 1 % structureel;<br />

- week 25 van 2012 <strong>met</strong> 1% structureel;<br />

- week 1 van <strong>2013</strong> <strong>met</strong> 1% structureel.<br />

3. De lonen welke zijn gebaseerd op het wettelijk m<strong>in</strong>imumloon, vermeerderd<br />

<strong>met</strong> een door cao-partijen <strong>in</strong> een percentage of bedrag vastgestelde toeslag,<br />

worden gewijzigd wanneer de landelijke overheid de hoogte van het wettelijk<br />

m<strong>in</strong>imumloon wijzigt.<br />

4. Bij het vaststellen van de verhog<strong>in</strong>gen van de uurlonen blijven procentueel<br />

vastgestelde toeslagen gehandhaafd, en worden de <strong>in</strong> een bedrag vastgestelde<br />

toeslagen niet gewijzigd.<br />

ARTIKEL 25 – Belon<strong>in</strong>g overwerk<br />

Dit artikel is niet van toepass<strong>in</strong>g op de werknemer UTA <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van lid 4.<br />

1. Bij overwerk kan de werknemer, kiezen voor ofwel uitbetal<strong>in</strong>g van de verrichte<br />

overuren, ofwel het nemen van vrijaf gedurende een aantal uren gelijk aan het<br />

aantal grondslaguurlonen dat hij, bij keuze voor belon<strong>in</strong>g van de overuren, volgens<br />

lid 2 van dit artikel zou ontvangen. De werkgever zal aan de gemaakte keuze<br />

48


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

gevolg geven. De werknemer is verplicht zijn keuze aan de werkgever tijdig bekend<br />

te maken.<br />

2. Indien de werknemer kiest voor belon<strong>in</strong>g van overwerk dan zal aan hem per<br />

uur boven het grondslaguurloon een toeslag worden betaald:<br />

a. voor het eerste, tweede en derde overuur: 25% van het<br />

grondslaguurloon;<br />

b. voor elk volgend overuur: 50% van het grondslaguurloon;<br />

c. voor elk op zaterdag gewerkt uur: 40% van het grondslaguurloon;<br />

d. voor elk op zondag gewerkt uur: 100% van het grondslaguurloon.<br />

3. Indien de werknemer kiest voor compensatie van de <strong>in</strong> lid 2 geregelde<br />

belon<strong>in</strong>g <strong>in</strong> vrije tijd, kunnen de compensatie-uren <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg tussen<br />

werknemer en werkgever worden opgenomen.<br />

Indien door de keus voor compensatie-uren de werknemer 7,5 uur<br />

aaneengesloten kan opnemen en hij zodoende één dag vrij neemt, zal door de<br />

werkgever over deze dag ten behoeve van de werknemer een verlofwaarde worden<br />

verstrekt.<br />

4. Voor de werknemer UTA geldt <strong>in</strong> afwijk<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> de voorgaande<br />

leden, dat de werkgever aan de werknemer UTA bekend maakt op welke wijze de<br />

vergoed<strong>in</strong>g van overwerk is geregeld of zal worden geregeld. Indien de werknemer<br />

recht heeft op uitbetal<strong>in</strong>g van de gewerkte overuren, al dan niet vermeerderd <strong>met</strong><br />

een toeslag, dan kan de werknemer UTA analoog aan het bepaalde <strong>in</strong> lid 3 kiezen<br />

voor compensatie van deze belon<strong>in</strong>g <strong>in</strong> vrije uren.<br />

ARTIKEL 26 – Belon<strong>in</strong>g ploegendienst<br />

Dit artikel is niet van toepass<strong>in</strong>g op de werknemer UTA.<br />

1. Voor werknemers die <strong>in</strong> ploegendienst werken zal het voor hun functiegroep<br />

vastgestelde grondslaguurloon worden verhoogd, te weten <strong>met</strong> 10% <strong>in</strong> geval van<br />

twee-ploegendienst en <strong>met</strong> 15% <strong>in</strong> geval van drie-ploegendienst.<br />

2. Voor de bij ploegendienst tussen 18.30 uur en de volgende ochtend 6.00 uur<br />

vallende uren zal het grondslaguurloon <strong>in</strong> zijn totaliteit worden verhoogd <strong>met</strong> 25%.<br />

De <strong>in</strong> lid 1 genoemde toeslagen worden geacht <strong>in</strong> dit percentage te zijn<br />

opgenomen, zodat cumulatie niet plaats zal v<strong>in</strong>den.<br />

ARTIKEL 27 – Belon<strong>in</strong>g consignatiedienst<br />

Dit artikel is niet van toepass<strong>in</strong>g op de werknemer UTA.<br />

1. Werknemers die <strong>in</strong> het weekend beschikbaar dienen te zijn om op oproep<br />

werkzaamheden te verrichten – consignatiedienst - ontvangen daarvoor een vaste<br />

vergoed<strong>in</strong>g van € 25,- bruto per dag.<br />

49


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

2. Indien de werknemer tijdens een consignatiedienst <strong>in</strong> het weekend wordt<br />

opgeroepen worden de gewerkte uren vergoed op basis van het grondslaguurloon<br />

plus een toeslag van 50% van het grondslaguurloon voor werken op zaterdag en<br />

een toeslag van 100% van het grondslaguurloon voor werken op zondag.<br />

3. Het werken <strong>in</strong> consignatiediensten is uitsluitend toegestaan aan werknemers,<br />

aan wie door de werkgever een mobiele telefoon ter beschikk<strong>in</strong>g is gesteld.<br />

ARTIKEL 28 – Belon<strong>in</strong>g verschoven arbeidstijd<br />

Dit artikel is niet van toepass<strong>in</strong>g op de werknemer UTA.<br />

In het geval van verschoven arbeidstijd, zal aan de werknemer,voor de buiten de<br />

normale werkdag (tussen 6.00 uur en 18.00 uur) en/of de normale werkweek<br />

(maandag tot en <strong>met</strong> vrijdag) vallende uren een toeslag boven het grondslaguurloon<br />

worden betaald van 25%.<br />

50


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 4 – OVER VERGOEDING NIET-GEWERKTE<br />

ARBEIDSTIJD<br />

ARTIKEL 29 – Algemeen<br />

1. In het algemeen is de werkgever over de tijd, waar<strong>in</strong> de werknemer de<br />

bedongen arbeid niet heeft verricht geen loon verschuldigd (artikel 627 van Boek 7<br />

van het Burgerlijk Wetboek). Evenwel zullen de artikelen 628 en 629 van Boek 7<br />

van het Burgerlijk Wetboek van toepass<strong>in</strong>g zijn, echter <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van het<br />

bepaalde <strong>in</strong> de artikelen 30, 32, 38 lid 3 en 39 lid 5 van deze overeenkomst.<br />

2. Wanneer een werknemer één of meer dagen verzuimt, anders dan <strong>in</strong> de cao<br />

toegestaan verzuim, is de werkgever gerechtigd over die dag respectievelijk dagen<br />

waarop niet gewerkt is, geen verlofwaarde te verstrekken.<br />

ARTIKEL 30 – Arbeidsongeschiktheid<br />

1. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer aanspraak op<br />

doorbetal<strong>in</strong>g van loon volgens de volgende staffel:<br />

- de eerste 26 weken 95%<br />

- de tweede 26 weken 90%<br />

- de derde 26 weken 85%<br />

- de vierde 26 weken 70%<br />

Gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid behoudt de werknemer recht<br />

op verlofwaarde, pensioenopbouw, stort<strong>in</strong>g op de Individuele budgetreken<strong>in</strong>g en op<br />

de levensloopreken<strong>in</strong>g op basis van 100 %van het PRIS-loon, en voor de<br />

werknemer UTA het vastovereengekomen loon, zoals dat gold tijdens werken. In<br />

het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid worden de verlaagde verlofwaarde, de<br />

stort<strong>in</strong>g op de <strong>in</strong>dividuele budgetreken<strong>in</strong>g en op de levensloopreken<strong>in</strong>g en voor de<br />

werknemer UTA de vakantiebijslag gerelateerd aan 70% van het loon, zoals dat<br />

gold bij werken. De pensioenopbouw wordt <strong>in</strong> die periode premievrij voortgezet.<br />

Het hiervoor bepaalde is <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van 19 juni 2006 van toepass<strong>in</strong>g op<br />

werknemers die op die dag arbeidsongeschikt zijn, dan wel daarna<br />

arbeidsongeschikt worden.<br />

Het recht op loondoorbetal<strong>in</strong>g vervalt <strong>in</strong>dien de werknemer niet de normaal aan<br />

hem te stellen regels tot herstel van zijn arbeidsongeschiktheid <strong>in</strong> acht neemt. De<br />

werkgever is gerechtigd op het loon <strong>in</strong> m<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g te brengen een aan de werknemer<br />

toekomende uitker<strong>in</strong>g krachtens de bepal<strong>in</strong>gen van de Ziektewet en de daarop<br />

betrekk<strong>in</strong>g hebbende voorschriften en reglementen van het UWV.<br />

In afwijk<strong>in</strong>g van het <strong>in</strong> de eerste volz<strong>in</strong> bepaalde wordt de<br />

loondoorbetal<strong>in</strong>gsverplicht<strong>in</strong>g van de werkgever vanaf de eerste dag van<br />

arbeidsongeschiktheid beperkt tot 70% van het loon <strong>in</strong>dien de<br />

arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door het niet gebruiken van persoonlijke<br />

bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen of door het niet opvolgen van schriftelijke aanwijz<strong>in</strong>gen door<br />

51


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

de werkgever of een door de werkgever <strong>in</strong>geschakelde arbeidsdeskundige of<br />

veiligheidsdeskundige.<br />

De werkgever is gerechtigd bij de tweede en derde ziekmeld<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen één<br />

kalenderjaar telkens een wachtdag <strong>in</strong> acht te nemen. Over wachtdagen is de<br />

werkgever geen loon verschuldigd.<br />

De opbouw van vakantiedagen wordt beperkt tot maximaal een half jaar per<br />

ziektegeval. Voor werknemers, <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van de werknemers UTA, wordt na<br />

een half jaar ziekte de verschuldigde verlofwaarde overeenkomstig verm<strong>in</strong>derd.<br />

Met <strong>in</strong>gang van 1 januari 2012 worden de wettelijke vakantiedagen – vier maal de<br />

normale arbeidsduur per week – ook tijdens ziekte opgebouwd. De opbouw van de<br />

bovenwettelijke vakantiedagen wordt beperkt tot maximaal een half jaar per<br />

ziektegeval. Voor werknemers, <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van de werknemers UTA, wordt na<br />

een half jaar ziekte de verschuldigde verlofwaarde overeenkomstig verm<strong>in</strong>derd.<br />

2. Indien de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is veroorzaakt door een<br />

gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, kan de werkgever het op grond<br />

van lid 1 betaalde loon <strong>met</strong> <strong>in</strong> achtnem<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> artikel 107a van<br />

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek verhalen op deze aansprakelijke derde. De<br />

werknemer is verplicht aan de werkgever zijn medewerk<strong>in</strong>g te verlenen bij het<br />

<strong>in</strong>stellen van een regresvorder<strong>in</strong>g door deze werkgever, bijvoorbeeld door het<br />

verstrekken van <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen.<br />

3. De werknemer, die op 1 november recht heeft op een uitker<strong>in</strong>g krachtens de<br />

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzeker<strong>in</strong>g ontvangt <strong>in</strong> de maand december<br />

voor zover de premie daartoe toereikend is een bruto uitker<strong>in</strong>g van:<br />

€ 598,- bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid<br />

€ 433,- bij 65 tot 80% arbeidsongeschiktheid<br />

€ 359,- bij 55 tot 65% arbeidsongeschiktheid<br />

€ 299,- bij 45 tot 55% arbeidsongeschiktheid<br />

€ 239,- bij 35 tot 45% arbeidsongeschiktheid<br />

Op deze bedragen zijn de wettelijke <strong>in</strong>houd<strong>in</strong>gen van toepass<strong>in</strong>g.<br />

4. Invaliditeitspensioen<br />

De Sticht<strong>in</strong>g Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerk<strong>in</strong>gs- en<br />

Glaszetbedrijf verzorgt een <strong>in</strong>validiteitspensioen voor de werknemer, die op of na 25<br />

januari 1994 recht heeft verkregen of verkrijgt op een WAO-uitker<strong>in</strong>g.<br />

5. Overlijden<br />

a. Ingeval de werknemer tijdens het werk dan wel op weg van en naar het<br />

werk overlijdt, zal de werkgever de kosten van het vervoer van het stoffelijk<br />

overschot naar de woonplaats van betrokkene vergoeden aan de nabestaande(n)<br />

dan wel aan degene(n), die de kosten van vervoer gedragen heeft (hebben).<br />

b. Het onder a. gestelde is niet van toepass<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dien de woonplaats van<br />

de werknemer gelegen is buiten Nederlands grondgebied.<br />

6. Bij het overlijden van de werknemer ontvangen de nagelaten betrekk<strong>in</strong>gen van<br />

de werknemer het volledige loon over de maand waar<strong>in</strong> het overlijden plaatsvond,<br />

vermeerderd <strong>met</strong> een bedrag dat gelijk is aan het loon over 2 maanden. Voor de<br />

52


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

toepass<strong>in</strong>g van deze bepal<strong>in</strong>g wordt onder nagelaten betrekk<strong>in</strong>gen verstaan de<br />

langstlevende der echtgenoten van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden<br />

leefde, bij ontstentenis van deze de m<strong>in</strong>derjarige wettige of natuurlijke k<strong>in</strong>deren of<br />

bij ontstentenis van deze degene die door de werknemer werd verzorgd. Op deze<br />

uitker<strong>in</strong>g wordt een eventuele overlijdensuitker<strong>in</strong>g <strong>in</strong>gevolge de Ziektewet of de Wet<br />

op de Arbeidsongeschiktheidsverzeker<strong>in</strong>g <strong>in</strong> m<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g gebracht.<br />

ARTIKEL 31 – Werkloosheid<br />

1. In dit artikel wordt verstaan onder werkloze werknemer: een werknemer die<br />

van het UWV op de eerste werkloosheidsdag een uitker<strong>in</strong>g op grond van de<br />

Werkloosheidswet (WW), ontvangt of <strong>in</strong> plaats daarvan op de eerste<br />

werkloosheidsdag een uitker<strong>in</strong>g krachtens de Ziektewet ontvangt of uitsluitend op<br />

grond van het bepaalde <strong>in</strong> artikel 29, tweede lid onder b of c ZW over de eerste<br />

twee dagen van de ongeschiktheid tot werken geen uitker<strong>in</strong>g ontvangt.<br />

2. De werkloze werknemer die <strong>in</strong> de twee jaren voor de werkloosheid 280 dagen<br />

werkzaam is geweest <strong>in</strong> een dienst<strong>verband</strong> vallend onder de cao heeft bij ontstaan<br />

van recht op een WW-uitker<strong>in</strong>g of <strong>in</strong>geval van ziekte op de eerste werkloosheidsdag<br />

bij het ontstaan van recht op een ZW-uitker<strong>in</strong>g <strong>in</strong> plaats van deze WW-uitker<strong>in</strong>g,<br />

recht op betal<strong>in</strong>g van een aanvull<strong>in</strong>g op de WW/ZW-uitker<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de vorm van een<br />

eenmalige bijdrage van € 394,- bruto.<br />

3. Een werkloze werknemer als bedoeld <strong>in</strong> lid 2 die, als hij niet werkloos zou zijn<br />

geworden, jegens zijn werkgever recht zou hebben gehad op een vakantiewaarde,<br />

heeft jegens het fonds recht op betal<strong>in</strong>g van een vast bedrag van € 130,- bruto bij<br />

aanvang van de werkloosheid. Indien de werknemer vervolgens 8 weken<br />

onafgebroken werkloos blijft heeft de werknemer jegens het fonds recht op een vast<br />

bedrag van € 260,- bruto.<br />

4. Een werkloze werknemer als bedoeld <strong>in</strong> lid 2 die als hij niet werkloos zou zijn<br />

geworden, jegens zijn werkgever recht zou hebben gehad op betal<strong>in</strong>g van<br />

vakantietoeslag, heeft bij ontstaan van recht op een WW uitker<strong>in</strong>g of <strong>in</strong>geval van<br />

ziekte op de eerste werkloosheidsdag bij het ontstaan van recht op een ZWuitker<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> plaats van deze WW-uitker<strong>in</strong>g jegens het fonds recht op betal<strong>in</strong>g van<br />

een aanvull<strong>in</strong>g op de vakantietoeslag <strong>in</strong> de WW/ZW-uitker<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de vorm van een<br />

éénmalige uitker<strong>in</strong>g van € 177,- bruto.<br />

5. Het recht genoemd <strong>in</strong> de leden 2, 3 en 4 kan voor een werknemer slechts<br />

opnieuw ontstaan <strong>in</strong>dien na een betal<strong>in</strong>g van een <strong>in</strong> lid 2 genoemde éénmalige<br />

uitker<strong>in</strong>g aan desbetreffende werknemer weer 100 dagen <strong>in</strong> de sector gewerkt is.<br />

6. Een werknemer dient zelf een verzoek tot betal<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong> de leden 2 en 3,<br />

respectievelijk lid 4 genoemde uitker<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen zes maanden na ontstaan van de<br />

werkloosheid <strong>in</strong> te dienen bij het O&O fonds en dient alle <strong>in</strong>formatie te verstrekken<br />

die het fonds verlangt.<br />

7. De uitvoer<strong>in</strong>g van de regel<strong>in</strong>g wordt verzorgd door het O&O-fonds dat de<br />

adm<strong>in</strong>istratie heeft opgedragen aan A&O Services.<br />

53


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

ARTIKEL 32 – Onwerkbaar weer en vorst<br />

1. De werkgever beoordeelt <strong>in</strong> redelijk overleg <strong>met</strong> de betrokken werknemers,<br />

wanneer en hoe lang als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of te we<strong>in</strong>ig<br />

licht niet kan worden gewerkt. In geval van werkverh<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g zal de werkgever het<br />

volledige loon, zijnde het grondslaguurloon en, <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g, de<br />

prestatietoeslag doorbetalen.<br />

2. De werknemer is verplicht <strong>in</strong>geval de werkgever hem gedurende de tijd,<br />

bedoeld <strong>in</strong> het eerste lid van dit artikel, ander werk opdraagt, waarvoor hij geschikt<br />

is, deze arbeid te verrichten, mits de werkgever bereid is hem het voor zijn<br />

gebruikelijke werk <strong>in</strong> deze overeenkomst vastgestelde loon te betalen of <strong>in</strong>dien het<br />

loon voor het andere werk <strong>in</strong>gevolge deze overeenkomst hoger is, dit laatste loon.<br />

3. De werknemer die zich zonder toestemm<strong>in</strong>g van het werk verwijdert, heeft<br />

geen recht op de <strong>in</strong> dit artikel vastgestelde belon<strong>in</strong>g.<br />

4. Het is de werkgever verboden het dienst<strong>verband</strong> <strong>met</strong> de werknemer –<br />

ondermeer wegens werkverm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g - tijdens vorst of de gevolgen van vorst te<br />

beë<strong>in</strong>digen, <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g wegens een dr<strong>in</strong>gende reden als<br />

bedoeld <strong>in</strong> artikel 678 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.<br />

5. De werknemer heeft het recht het werk neer te leggen <strong>in</strong>dien hij te maken<br />

heeft <strong>met</strong> een gevoelstemperatuur van -6 C of kouder. De gevoelstemperatuur<br />

volgens opgave van Infoplaza (www.<strong>in</strong>foplaza.nl/bouw/w<strong>in</strong>dchill_new.asp) <strong>in</strong> de<br />

regio waar het project gelegen is, is bepalend.<br />

6. Indien de normale arbeidstijd als gevolg van duisternis moet worden <strong>in</strong>gekort,<br />

zal de werkgever nochtans gehouden zijn loon te betalen over die uren gedurende<br />

welke niet is gewerkt. Indien de werkgever naar zijn oordeel doelmatige verlicht<strong>in</strong>g<br />

heeft aangebracht, is de werknemer verplicht gedurende de normale arbeidstijd<br />

arbeid te verrichten.<br />

ARTIKEL 33 – Vakantierecht<br />

Dit artikel is niet van toepass<strong>in</strong>g op werknemers UTA.<br />

1. Ten aanzien van de werknemer is het recht op verlof als volgt geregeld:<br />

a. Over het kalenderjaar <strong>2011</strong><br />

Werknemers beneden 18 jaar 29 werkdagen<br />

Werknemers van 18 tot en <strong>met</strong> 54 jaar 25 werkdagen<br />

Werknemers, die <strong>in</strong>gevolge de leerplichtwet<br />

2 dagen per week leerplichtig zijn 19 werkdagen<br />

Regel<strong>in</strong>g 55 jaar en ouder<br />

54


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1957 35 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1956 36 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1955 37 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1954 38 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1953 39 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1952 40 werkdagen<br />

Over het kalenderjaar 2012<br />

Werknemers beneden 18 jaar 29 werkdagen<br />

Werknemers van 18 tot en <strong>met</strong> 54 jaar 25 werkdagen<br />

Werknemers, die <strong>in</strong>gevolge de leerplichtwet<br />

2 dagen per week leerplichtig zijn 19 werkdagen<br />

Regel<strong>in</strong>g 55 jaar en ouder<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1958 35 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1957 36 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1956 37 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1955 38 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1954 39 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1953 40 werkdagen<br />

Over het kalenderjaar <strong>2013</strong><br />

Werknemers beneden 18 jaar 29 werkdagen<br />

Werknemers van 18 tot en <strong>met</strong> 54 jaar 25 werkdagen<br />

Werknemers, die <strong>in</strong>gevolge de leerplichtwet<br />

2 dagen per week leerplichtig zijn 19 werkdagen<br />

Regel<strong>in</strong>g 55 jaar en ouder<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1959 32 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1958 33 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1957 34 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1956 35 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1955 36 werkdagen<br />

Werknemers geboren vóór 1 januari 1954 37 werkdagen<br />

b. De werknemer van 60 jaar of ouder heeft <strong>in</strong> het jaar voorafgaand aan zijn<br />

pensioner<strong>in</strong>g (vroegpensioen of ouderdomspensioen) het recht om een vierdaagse<br />

werkweek te realiseren door het <strong>in</strong>zetten van extra verlofdagen. De werkgever kan<br />

het loon over deze extra verlofdagen, tot een maximum van 25 dagen, declareren<br />

bij het Vakantiefonds. In het jaar voorafgaand aan pensioner<strong>in</strong>g niet opgenomen<br />

dagen vervallen bij pensioner<strong>in</strong>g.<br />

c. Werknemers die niet het gehele jaar <strong>in</strong> dienst zijn, dan wel part-time werken<br />

hebben recht op het hiervoor genoemde verlof naar rato.<br />

2. Zomervakantie<br />

De werknemer heeft recht op een aaneengesloten zomervakantieperiode van<br />

3 weken, mits de werknemer voldoende verlofdagen heeft opgebouwd.<br />

De vakantie wordt door de werkgever vastgesteld overeenkomstig de wensen<br />

van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. De vakantie<br />

55


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

wordt op een zodanig tijdstip vastgesteld dat de werknemer voldoende gelegenheid<br />

heeft om voorbereid<strong>in</strong>gen te treffen voor de bested<strong>in</strong>g van de vakantie.<br />

3. a. Verplichte snipperdagen<br />

Van de overblijvende verlofdagen als bedoeld <strong>in</strong> lid 1 worden de volgende<br />

dagen aangewezen als verplichte snipperdagen:<br />

<strong>2011</strong>: 19, 20, 21, 22, 23, 27 en 28 december<br />

2012: 17, 18, 19, 20 en 21 december<br />

De vrijdag na Hemelvaart is als verplichte snipperdag aangewezen,<br />

overeenkomstig het gebruik.<br />

b. Arbeidsduurverkort<strong>in</strong>g/ATV<br />

Naast de <strong>in</strong> lid 1 benoemde verlofdagen heeft de werknemer recht op zeven<br />

ATV-dagen <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>gsperiode. ATV-dagen zijn dagen waarop niet wordt<br />

gewerkt.<br />

Als ATV-dagen zijn aangewezen voor het w<strong>in</strong>terseizoen:<br />

<strong>2011</strong>/2012: 29 en 30 december <strong>2011</strong>, en 2, 3, 4, 5 en 6 januari 2012<br />

2012/<strong>2013</strong>: 24, 27, 28 en 31 december 2012 en 2, 3 en 4 januari <strong>2013</strong>.<br />

Indien de werknemer op één of meerdere van deze dagen wegens ziekte niet<br />

kan werken, komt het recht op deze dagen te vervallen. De werknemer heeft dus<br />

niet het recht de dagen <strong>in</strong> dat geval op een later moment op te nemen.<br />

c. Vrije snipperdagen<br />

De overige verlofdagen, die niet aaneengesloten behoeven te worden<br />

opgenomen, zullen <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg tussen werkgever en werknemer worden<br />

vastgesteld. Daarbij bestaat voor alle werknemers de mogelijkheid om maximaal 5<br />

vrije snipperdagen te besteden voor religieuze feestdagen.<br />

De werknemer heeft het recht <strong>in</strong> het derde kwartaal van elk kalenderjaar<br />

m<strong>in</strong>imaal één vrije snipperdag <strong>in</strong> overleg <strong>met</strong> zijn werkgever op te nemen. Indien de<br />

werkgever geen toestemm<strong>in</strong>g geeft aan de werknemer van dit recht gebruik te<br />

maken dan is het de werknemer geoorloofd deze vrije snipperdag op de laatste<br />

werkdag van het derde kwartaal op te nemen.<br />

4. Boven het <strong>in</strong> de leden 1, 2 en 3 genoemde aantal verlofdagen heeft elke<br />

werknemer recht op vrijaf op de algemene erkende christelijke feestdagen als<br />

genoemd <strong>in</strong> artikel 11, nieuwjaarsdag, Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag en Goede Vrijdag.<br />

5. Collectieve w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g<br />

De collectieve w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt plaats gedurende drie aaneengesloten<br />

kalenderweken en v<strong>in</strong>dt plaats gedurende onderstaande perioden. Voor de<br />

w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g worden feestdagen, als bedoeld <strong>in</strong> artikel 11, verplichte snipperdagen<br />

en ATV-dagen aangewend.<br />

W<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g <strong>2011</strong>/2012<br />

Week 51 ma 19-12-11 1 verplichte snipperdag<br />

di 20-12-11 1 verplichte snipperdag<br />

wo 21-12-11 1 verplichte snipperdag<br />

do 22-12-11 1 verplichte snipperdag<br />

vr 23-12-11 1 verplichte snipperdag<br />

56


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Week 52 ma 26-12-11 tweede kerstdag<br />

di 27-12-11 1 verplichte snipperdag<br />

wo 28-12-11 1 verplichte snipperdag<br />

do 29-12-11 1 ATV-dag<br />

vr 30-12-11 1 ATV-dag<br />

Week 1 ma 02-01-12 1 ATV-dag<br />

di 03-01-12 1 ATV-dag<br />

wo 04-01-12 1 ATV-dag<br />

do 05-01-12 1 ATV-dag<br />

vr 06-01-12 1 ATV-dag<br />

W<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g 2012/<strong>2013</strong><br />

Week 51 ma 17-12-12 1 verplichte snipperdag<br />

di 18-12-12 1 verplichte snipperdag<br />

wo 19-12-12 1 verplichte snipperdag<br />

do 20-12-12 1 verplichte snipperdag<br />

vr 21-12-12 1 verplichte snipperdag<br />

Week 52 ma 24-12-12 1 ATV-dag<br />

di 25-12-12 eerste kerstdag<br />

wo 26-12-12 tweede kerstdag<br />

do 27-12-12 1 ATV-dag<br />

vr 28-12-12 1 ATV-dag<br />

Week 1 ma 31-12-12 1 ATV-dag<br />

di 01-01-13 nieuwjaarsdag<br />

wo 02-01-13 1 ATV-dag<br />

do 03-01-13 1 ATV-dag<br />

vr 04-01-13 1 ATV-dag<br />

6. Voor bedrijven welke opdrachtgever gebonden zijn en derhalve<br />

geconfronteerd worden <strong>met</strong> een ATV-<strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g voor het opdrachtgevende bedrijf,<br />

gedurende de <strong>in</strong> lid 5 genoemde periode, bestaat de mogelijkheid om de <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g<br />

van de ATV-dagen aan te passen aan de wijze waarop de opdrachtgever de ATV<strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g<br />

heeft geëffectueerd, echter <strong>met</strong> dien verstande dat evenveel ATV-dagen<br />

worden gerealiseerd als <strong>in</strong> deze cao overeengekomen.<br />

7. Indien een werkgever <strong>met</strong> een werknemer een arbeidsovereenkomst sluit,<br />

terwijl bij deze werkgever een per object c.q. ondernem<strong>in</strong>g vastgestelde<br />

vakantieperiode nog moet <strong>in</strong>gaan dan wel is aangevangen, zal deze werkgever de<br />

betreffende werknemer, voor zover hij onvoldoende verlofdagen bezit, diens loon<br />

doorbetalen gedurende de voor het object c.q. ondernem<strong>in</strong>g geldende<br />

vakantieperiode na het totstandkomen van de dienstbetrekk<strong>in</strong>g.<br />

Gedurende deze periode is de werknemer verplicht andere hem na overleg <strong>in</strong><br />

redelijkheid toe te wijzen werkzaamheden <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g te accepteren.<br />

57


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

8. Indien de werkgever het nodig acht, dat één of meer werknemer(s) niet <strong>met</strong><br />

vakantie gaan tijdens verplichte snipperdagen, respectievelijk wel werken op ATVdagen<br />

zal de werkgever overleggen <strong>met</strong> de betreffende werknemer(s).<br />

Indien deze verschuiv<strong>in</strong>g voor de betrokken werknemer(s) schade<br />

veroorzaakt, zal hij deze schade voor zover zij aantoonbaar en redelijk is,<br />

vergoeden.<br />

9. De werknemer van 55 jaar en ouder heeft het recht om gedurende het hele<br />

jaar 4 dagen per week te werken door middel van gebruik van zijn verlof en<br />

snipperdagen, de ATV-dagen, feestdagen, aangevuld <strong>met</strong> koopdagen.<br />

ARTIKEL 34 – Belon<strong>in</strong>g tijdens vakantie: verlofwaarden<br />

Dit artikel is niet van toepass<strong>in</strong>g op werknemers UTA.<br />

1. Naast het recht op loon gedurende de onder artikel 33 bedoelde verlofdagen<br />

en dagen vrijaf, heeft de werknemer ook recht op een vakantietoeslag van 8% ten<br />

bedrage van 156 maal het PRIS-uurloon.<br />

2. De loonderv<strong>in</strong>g over de vakantiedagen, verplichte snipperdagen, ATV-dagen<br />

en vakantietoeslag als bedoeld <strong>in</strong> lid 1, de loonderv<strong>in</strong>g over de feestdagen als<br />

bedoeld <strong>in</strong> artikel 11 zijn <strong>in</strong> de te verstrekken verlofwaarde opgenomen.<br />

3. De werkgever zal over de extra verlofdagen voor werknemers vanaf 55 jaar<br />

als bedoeld <strong>in</strong> artikel 33 aan de werknemer het volledige loon doorbetalen. Ook is<br />

de werkgever verplicht daarover te voldoen aan de bijdrage- en<br />

premieverplicht<strong>in</strong>gen.<br />

4. De loonkosten verbonden aan het opnemen van de extra verlofdagen als<br />

genoemd <strong>in</strong> lid 3 worden aan de werkgever vergoed door het Vakantiefonds.<br />

Daartoe dient een declaratieformulier van het Vakantiefonds te worden<br />

ondertekend, zowel door de werkgever als door de betrokken werknemer. Alleen<br />

<strong>in</strong>dien een extra verlofdag daadwerkelijk wordt opgenomen, zal het Vakantiefonds<br />

tot uitbetal<strong>in</strong>g van de loonkosten overgegaan.<br />

ARTIKEL 35 – Vakantie werknemer UTA<br />

1. Het bepaalde <strong>in</strong> de artikelen 33 en 34 is niet van toepass<strong>in</strong>g op de werknemer<br />

UTA. Voor de werknemer UTA geldt hetgeen <strong>in</strong> de navolgende leden is bepaald.<br />

2. Het als basis van vakantierechten geldend jaar, verder te noemen<br />

vakantiejaar, loopt gelijk aan het kalenderjaar. Per ondernem<strong>in</strong>g kan een andere<br />

periode worden vastgesteld, hetgeen schriftelijk aan de werknemer UTA dient te<br />

worden bevestigd.<br />

3. Bij een dienst<strong>verband</strong>, bij een en dezelfde werkgever, gedurende een volledig<br />

vakantiejaar, heeft de werknemer UTA recht op vakantie, <strong>met</strong> behoud van salaris,<br />

gedurende tenm<strong>in</strong>ste 25 dagen per jaar.<br />

58


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

4. a. Jeugdige werknemers UTA tot 18 jaar hebben recht op tenm<strong>in</strong>ste 29<br />

werkdagen vakantie per jaar.<br />

b. Jeugdige werknemers UTA die gedurende twee dagen per week<br />

leerplichtig zijn hebben recht op tenm<strong>in</strong>ste 19 werkdagen vakantie per jaar.<br />

c. Werknemers UTA van 55 jaar en ouder hebben recht op het hierna<br />

genoemde aantal vakantiedagen per jaar:<br />

- 55 jaar 32 dagen<br />

- 56 jaar 33 dagen<br />

- 57 jaar 34 dagen<br />

- 58 jaar 35 dagen<br />

- 59 jaar 36 dagen<br />

- 60 jaar en ouder 37 dagen<br />

d. De werknemer UTA van 60 jaar of ouder heeft <strong>in</strong> het jaar voorafgaand<br />

aan zijn pensioner<strong>in</strong>g (vroegpensioen of ouderdomspensioen) recht op zoveel extra<br />

doorbetaalde verlofdagen als nodig is om een vierdaagdse werkweek te realiseren,<br />

<strong>met</strong> een maximum van 25 dagen. In het jaar voorafgaand aan pensioner<strong>in</strong>g niet<br />

opgenomen dagen vervallen bij pensioner<strong>in</strong>g.<br />

5. Indien <strong>in</strong> een vakantiejaar het dienst<strong>verband</strong> korter dan 12 maanden heeft<br />

geduurd, wordt het op grond van de leden 3 en 4 van dit artikel voor de werknemer<br />

UTA geldende aantal vakantiedagen naar evenredigheid verm<strong>in</strong>derd, <strong>met</strong> dien<br />

verstande dat gedeelten van vakantiedagen naar boven afgerond worden op hele<br />

dagen. Voor de bereken<strong>in</strong>g geldt de <strong>in</strong> lid 8 opgenomen evenredigheidsformule.<br />

6. Indien het dienst<strong>verband</strong> voor het e<strong>in</strong>de van het vakantiejaar wordt beë<strong>in</strong>digd,<br />

zal aan de werknemer UTA die de hem toekomende vakantie nog niet ten volle<br />

heeft genoten alsnog deze vakantie worden toegekend. Indien zulks niet mogelijk is<br />

of <strong>in</strong>dien de werknemer UTA daaraan de voorkeur geeft, zullen deze vakantiedagen<br />

bij de laatste salarisbetal<strong>in</strong>g aan de werknemer UTA worden uitbetaald. Eventueel<br />

te veel genoten vakantiedagen zullen <strong>met</strong> het salaris worden verrekend. De<br />

werkgever zal bij het e<strong>in</strong>de van de dienstbetrekk<strong>in</strong>g aan de werknemer UTA een<br />

verklar<strong>in</strong>g uitreiken, waaruit de duur van de vakantie en van het verlof zonder<br />

behoud van loon welke aan de werknemer UTA op dat tijdstip nog toekomen blijkt.<br />

7. a. De vakantie wordt door de werkgever vastgesteld overeenkomstig de<br />

wensen van de werknemer UTA, tenzij gewichtige redenen zich daartegen<br />

verzetten. De vakantie wordt op een zodanig tijdstip vastgesteld dat de werknemer<br />

UTA voldoende gelegenheid heeft om voorbereid<strong>in</strong>gen te treffen voor de bested<strong>in</strong>g<br />

van de vakantie.<br />

b. De werknemer UTA heeft recht op 3 weken aaneengesloten<br />

zomervakantie.<br />

8. Evenredigheidsformule<br />

X = a x b + Y<br />

52<br />

59


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

waar<strong>in</strong> X = aantal vakantiedagen, waarop de werknemer UTA recht heeft<br />

wanneer zijn dienst<strong>verband</strong> <strong>in</strong> een vakantiejaar korter dan 12 maanden heeft<br />

geduurd.<br />

waar<strong>in</strong> a = aantal weken dienst<strong>verband</strong> <strong>in</strong> het vakantiejaar waarbij<br />

gedeelten van weken naar boven worden afgerond op hele weken.<br />

waar<strong>in</strong> b = aantal vakantiedagen per vol jaar dienst<strong>verband</strong>.<br />

waar<strong>in</strong> Y = aanvull<strong>in</strong>g naar volle vakantiedagen.<br />

9. Bij de vaststell<strong>in</strong>g van snipperdagen heeft de werknemer UTA de mogelijkheid<br />

om maximaal 5 snipperdagen te besteden voor religieuze feestdagen.<br />

10. De werknemer UTA van 55 jaar en ouder heeft het recht om gedurende het<br />

hele jaar 4 dagen per week te werken door middel van gebruik van zijn verlof en<br />

snipperdagen, ATV-dagen, feestdagen, aangevuld <strong>met</strong> koopdagen.<br />

11. De werknemer UTA heeft recht op vrijaf op de <strong>in</strong> artikel 11 genoemde dagen.<br />

ARTIKEL 36 – Vakantietoeslag werknemer UTA<br />

1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni van enig jaar tot en <strong>met</strong> 31 mei van<br />

het daarop volgende jaar. Per ondernem<strong>in</strong>g kan een andere periode worden<br />

vastgesteld, hetgeen schriftelijk aan de werknemer UTA dient te worden bevestigd.<br />

2. Aan de werknemer UTA zal jaarlijks een vakantietoeslag worden betaald van<br />

tenm<strong>in</strong>ste 8% over het bij de werkgever <strong>in</strong> het afgelopen vakantietoeslagjaar<br />

genoten vast overeengekomen salaris, waaronder begrepen de uitker<strong>in</strong>gen<br />

krachtens de Ziektewet.<br />

3. De uitbetal<strong>in</strong>g van de vakantietoeslag zal uiterlijk plaatsv<strong>in</strong>den <strong>in</strong> de maand<br />

juni.<br />

4. Bij beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g van het dienst<strong>verband</strong> zal aan de werknemer UTA het hem op<br />

dat moment toekomende bedrag aan vakantietoeslag worden uitbetaald, dan wel<br />

het teveel betaalde bedrag <strong>met</strong> hem worden verrekend.<br />

ARTIKEL 37 – Arbeidsduurverkort<strong>in</strong>g werknemer UTA<br />

1. ATV-dagen zijn dagen waarop niet gewerkt wordt. De werknemer UTA heeft<br />

recht op zeven ATV-dagen per kalenderjaar. De ATV-dagen zijn als volgt<br />

vastgesteld voor het seizoen:<br />

<strong>2011</strong>/2012: 29 en 30 december <strong>2011</strong>, en 2, 3, 4, 5 en 6 januari 2012<br />

2012/<strong>2013</strong>: 24, 27, 28 en 31 december 2012 en 2, 3 en 4 januari <strong>2013</strong><br />

2. De werkgever zal aan de werknemer UTA gedurende een ATV-dag het loon<br />

als bij werken doorbetalen m<strong>in</strong>us eventuele vergoed<strong>in</strong>gen voor die dag.<br />

60


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

3. Het recht op ATV-dagen vervalt <strong>in</strong>dien de werknemer UTA op deze dagen<br />

arbeidsongeschikt is of recht heeft op verzuim krachtens artikelen 38, leden 1 en 2<br />

en artikel 39.<br />

ARTIKEL 38 – Onbetaald verlof<br />

1. De werknemer heeft, <strong>in</strong> afwijk<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> hoofdstuk 4 van de Wet<br />

arbeid en zorg, geen recht op loonbetal<strong>in</strong>g over perioden van calamiteiten- en kort<br />

verzuimverlof. De werknemer kan <strong>in</strong> de loonderv<strong>in</strong>g voorzien door opname van zijn<br />

Levensloopreken<strong>in</strong>g.<br />

2. Naast de <strong>in</strong> de Wet arbeid en zorg genoemde omstandigheden heeft de<br />

werknemer recht op onbetaald verlof bij de volgende gelegenheden:<br />

a. Bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk van de werknemer twee dagen;<br />

b. Bij 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer en bij 25-, 40-, 50-<br />

en 60-jarig huwelijksfeest van zijn (schoon)ouders ten hoogste een dag;<br />

c. Bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk van een van de ouders, broers,<br />

zusters, k<strong>in</strong>deren, zwagers en schoonzusters en <strong>in</strong> zijn gez<strong>in</strong>s<strong>verband</strong> opgenomen<br />

pleegk<strong>in</strong>deren, halfbroers of halfzusters, één arbeidsdag.<br />

3. Een werknemer, die lid is van een van de deelnemende<br />

werknemersorganisaties heeft, na overleg <strong>met</strong> de werkgever, recht op verlof zonder<br />

doorbetal<strong>in</strong>g van loon, ter bijwon<strong>in</strong>g van een vergader<strong>in</strong>g ofwel een<br />

studiebijeenkomst van zijn organisatie, wanneer hij daarvoor persoonlijk is<br />

uitgenodigd.<br />

ARTIKEL 39 – Doorbetaald verlof<br />

1. De werknemer heeft recht op maximaal tien dagen palliatief verlof <strong>met</strong> behoud<br />

van het volledige loon, zijnde het grondslaguurloon en <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g de<br />

prestatietoeslag, <strong>in</strong> <strong>verband</strong> <strong>met</strong> stervensbegeleid<strong>in</strong>g van een term<strong>in</strong>aal zieke<br />

huisgenoot. De dagen palliatief verlof kunnen <strong>in</strong> overleg tussen werkgever en<br />

werknemer al dan niet aaneengesloten of <strong>in</strong> gedeelten van dagen worden<br />

opgenomen.<br />

2. De werknemer heeft recht op tien dagen rouwverlof <strong>met</strong> behoud van het<br />

volledige loon zijnde het grondslaguurloon en <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g de<br />

prestatietoeslag <strong>in</strong> geval van overlijden van partner, k<strong>in</strong>d of ouder. De ouder dient<br />

ten tijd van het overlijden op hetzelfde adres te wonen als de werknemer. Het<br />

rouwverlof dient te worden opgenomen aansluitend aan het calamiteiten en kort<br />

verzuimverlof als bedoeld <strong>in</strong> artikel 38 lid 1.<br />

3 De werknemer heeft na de bevall<strong>in</strong>g van de echtgenote recht op drie<br />

werkdagen kraamverlof <strong>met</strong> behoud van het volledige loon zijnde het<br />

grondslaguurloon en <strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g de prestatietoeslag. De werknemer<br />

dient deze dagen aansluitend aan het bevall<strong>in</strong>gsverlof als bedoeld <strong>in</strong> artikel 38 lid 1<br />

maar uiterlijk b<strong>in</strong>nen vier weken na de bevall<strong>in</strong>g op te nemen.<br />

61


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

4. Werknemers <strong>met</strong> een chronische ziekte hebben, <strong>in</strong>dien zij <strong>in</strong> een kalenderjaar<br />

voor hun aandoen<strong>in</strong>g meer dan drie keer behandeld moeten worden, <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang<br />

van de vierde behandel<strong>in</strong>g recht op doorbetaald verlof gedurende de duur van het<br />

werkelijke verzuim benodigd voor de specialistische behandel<strong>in</strong>g die zij dienen te<br />

ondergaan en die alleen onder werktijd kan plaatsv<strong>in</strong>den. Onder een chronische<br />

ziekte wordt verstaan een ziekte die niet vanzelf weggaat en langere tijd duurt.<br />

De werkgever kan de werknemer verzoeken om een doktersverklar<strong>in</strong>g.<br />

5. Werknemers van 62 tot en <strong>met</strong> 64 jaar kunnen, <strong>met</strong> doorbetal<strong>in</strong>g van loon,<br />

drie werkdagen per jaar vrij krijgen voor het bijwonen van een cursus ter<br />

voorbereid<strong>in</strong>g op hun pensioner<strong>in</strong>g.<br />

62


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 5 – VERGOEDINGEN<br />

ARTIKEL 40 - Werkkostenregel<strong>in</strong>g<br />

Tot 1 januari 2014 biedt de Belast<strong>in</strong>gdienst <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

onkostenvergoed<strong>in</strong>gen de mogelijkheid om een keuze te maken tussen het<br />

bestaande fiscale regime en de werkkostenregel<strong>in</strong>g. Met <strong>in</strong>gang van 1 januari 2014<br />

geldt <strong>in</strong> alle gevallen de werkkostenregel<strong>in</strong>g. Bij toepass<strong>in</strong>g van de<br />

werkkostenregel<strong>in</strong>g komen eventuele nadelige gevolgen voor de hoogte van de aan<br />

de werknemer te verstrekken cao-vergoed<strong>in</strong>gen voor reken<strong>in</strong>g van de werkgever.<br />

ARTIKEL 40a – Vergoed<strong>in</strong>g reiskosten<br />

1. Indien een werknemer, naar het oordeel van de werkgever, bij het zich naar<br />

en van het werk begeven gebruik moet maken van een eigen vervoermiddel en/of<br />

daarvan tijdens en ten behoeve van de werkzaamheden gebruik maakt, zal hem<br />

een vervoermiddelenvergoed<strong>in</strong>g worden betaald.<br />

2. De <strong>in</strong> lid 1 genoemde vergoed<strong>in</strong>g bedraagt <strong>in</strong> euro‟s:<br />

1 maart <strong>2011</strong> 20 juni <strong>2011</strong> 1 januari 2012<br />

Per dag week km dag week km dag week km<br />

Fiets 0,86 4,30 0,86 4,30 0,87 4,35<br />

Bromfiets 1,15 5,75 1,15 5,75 1,16 5,80<br />

boven 20<br />

km per<br />

dag<br />

0,07 0,07 0,08<br />

Motorfiets 0,23 0,23 0,24<br />

Auto 0,32 0,33 0,33<br />

De chauffeur, die door de werkgever als zodanig is aangewezen, heeft voor elke<br />

dag dat hij/zij het vervoer van één of meer meerijder(s) verzorgt, recht op een<br />

belaste toeslag volgens onderstaande tabel, tenzij het vervoer plaatsv<strong>in</strong>dt <strong>met</strong> een<br />

door de werkgever ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde auto. De vergoed<strong>in</strong>g is <strong>in</strong> euro‟s per<br />

dag.<br />

Enkele<br />

reisafstand<br />

1 of 2<br />

meerijders<br />

3 of meer<br />

meerijders<br />

1 maart <strong>2011</strong> 2 januari 2012<br />

Tot<br />

30<br />

km<br />

31-<br />

65<br />

km<br />

boven<br />

65 km<br />

Tot<br />

30<br />

km<br />

63<br />

31-<br />

65<br />

km<br />

boven<br />

65 km<br />

2,50 3,10 3,75 2,55 3,15 3,80<br />

3,75 7,50 11,35 3,80 7,55 11,40


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

3. Indien naar het oordeel van de werkgever, bij het reizen van en naar het werk<br />

of bij het reizen tijdens en ten behoeve van het werk door de werknemer gebruik<br />

moet worden gemaakt van een openbaar middel van vervoer zal het daaruit<br />

voortvloeiende bedrag aan reiskosten (tweede of daarmee gelijk te stellen klasse)<br />

voor reken<strong>in</strong>g van de werkgever komen.<br />

4. De werkgever is verplicht specificatie te geven van reiskosten. De werknemer<br />

dient, <strong>in</strong>dien hij het <strong>met</strong> de volgens deze specificatie betaalde reiskostenvergoed<strong>in</strong>g<br />

niet eens is, b<strong>in</strong>nen vier weken na ontvangst van de specificatie te reclameren. Na<br />

verstrijken van deze termijn van vier weken wordt de volgens specificatie verstrekte<br />

vergoed<strong>in</strong>g geacht correct te zijn en kan de werknemer geen recht op aanpass<strong>in</strong>g<br />

van de vergoed<strong>in</strong>g meer doen gelden.<br />

Indien de werkgever geen specificatie verstrekt en geen reiskostenvergoed<strong>in</strong>g<br />

betaalt op basis van één van de <strong>in</strong> dit artikel genoemde vervoermiddelen, geldt de<br />

reiskostenvergoed<strong>in</strong>g op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer,<br />

een en ander <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> lid 7 van dit artikel.<br />

5. Indien een werknemer een door de werkgever aangewezen ARBO-dienst<br />

bezoekt, dienen de reiskosten, na overlegg<strong>in</strong>g van het gebruikte vervoersbewijs,<br />

door de werkgever te worden vergoed op basis van de laagste klasse van het<br />

openbaar vervoer. De reistijd wordt vergoed op basis van het grondslaguurloon plus<br />

prestatietoeslag en verlofwaarde, voor zover het loon niet wordt doorbetaald op<br />

basis van artikel 30 lid 1.<br />

Indien de werknemer op eigen <strong>in</strong>itiatief de ARBO-dienst bezoekt, dient hij<br />

vooraf <strong>in</strong> overleg te treden <strong>met</strong> zijn werkgever.<br />

6. Reiskosten voor een bezoek aan een SOLVENT team en/of een medisch<br />

onderzoek naar beroepsziekten worden door de werkgever vergoed op basis van lid<br />

2 van dit artikel.<br />

7. Voor het vervoer <strong>met</strong> een door de werkgever op zijn kosten ter beschikk<strong>in</strong>g<br />

gesteld vervoermiddel is geen reiskostenvergoed<strong>in</strong>g van toepass<strong>in</strong>g.<br />

8. De werkgever is verplicht, naast de kilo<strong>met</strong>ervergoed<strong>in</strong>g <strong>in</strong> lid 2 van dit artikel<br />

de werkelijk gemaakte kosten van het werkverkeer, zoals parkeerkosten en<br />

tolheff<strong>in</strong>gen, volledig te vergoeden.<br />

ARTIKEL 41 – Reisuren<br />

1. a. De duur van de reis bij het zich naar en van het werk begeven, die<br />

wordt gemaakt <strong>met</strong> een openbaar vervoermiddel, een door de werkgever ter<br />

beschikk<strong>in</strong>g gesteld vervoermiddel, of een eigen vervoermiddel wordt tot 20 juni<br />

<strong>2011</strong> door de werkgever aan de werknemer vergoed tegen het voor die werknemer<br />

geldende grondslaguurloon, <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van de eerste 60 m<strong>in</strong>uten per dag, die<br />

niet door de werkgever worden vergoed.<br />

De vergoed<strong>in</strong>g is <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van 20 juni <strong>2011</strong> niet langer gebaseerd op het<br />

grondslaguurloon, maar een vast bedrag van:<br />

- voor werknemers tot en <strong>met</strong> 21 jaar: € 7,50 bruto per uur;<br />

64


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

- voor werknemers van 22 jaar en ouder: € 15,- bruto per uur.<br />

b. Indien een werknemer als bestuurder van een auto <strong>met</strong> <strong>in</strong>zittenden<br />

optreedt worden hem ook de eerste 60 m<strong>in</strong>uten reistijd vergoed. De vergoed<strong>in</strong>g<br />

voor de bestuurder is <strong>in</strong> alle gevallen gebaseerd op het voor hem geldende<br />

grondslaguurloon.<br />

2. Onder ‟duur van de reis‟ bedoeld <strong>in</strong> lid 1 wordt verstaan het tijdsverloop tussen<br />

het vertrek van het vervoermiddel naar het werk en de aankomst op het werk,<br />

alsmede het tijdsverloop terug van het werk naar de plaats van vertrek.<br />

3. Werkgever en werknemer bepalen <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg of voor de bepal<strong>in</strong>g<br />

van de reisduur wordt uitgegaan van de werkelijke reistijd of dat gebruik wordt<br />

gemaakt van de volgende aannames voor de per uur af te leggen afstand:<br />

a. per rijwiel 15 kilo<strong>met</strong>er;<br />

b. per bromfiets 25 kilo<strong>met</strong>er;<br />

c. per motorvoertuig op m<strong>in</strong>der dan vier wielen 40 kilo<strong>met</strong>er;<br />

d. per auto 50 kilo<strong>met</strong>er.<br />

4. De werkgever is verplicht specificatie te geven van de reisuren. De werknemer<br />

dient, <strong>in</strong>dien hij het <strong>met</strong> de volgens deze specificatie betaalde reisurenvergoed<strong>in</strong>g<br />

niet eens is, b<strong>in</strong>nen vier weken na ontvangst van de specificatie te reclameren. Na<br />

verstrijken van deze termijn van vier weken wordt de volgens specificatie verstrekte<br />

vergoed<strong>in</strong>g geacht correct te zijn en kan de werknemer geen recht op aanpass<strong>in</strong>g<br />

van de vergoed<strong>in</strong>g meer doen gelden.<br />

Indien de werkgever geen specificatie verstrekt en geen reisurenvergoed<strong>in</strong>g<br />

betaalt op basis van één van de <strong>in</strong> dit artikel genoemde vervoermiddelen geldt de<br />

reisurenvergoed<strong>in</strong>g op basis van het openbaar vervoer.<br />

5. a. Indien de totale duur van de werk-, rust- en reistijd, gerekend naar het<br />

ogenblik van vertrek van een vervoermiddel als genoemd <strong>in</strong> lid 1 tot het ogenblik<br />

van terugkomst daarvan, per dag meer bedraagt dan 10,5 uur, zal de normale<br />

werktijd <strong>met</strong> het meerdere moeten worden <strong>in</strong>gekort.<br />

Op de dagen waarop overeenkomstig het bepaalde <strong>in</strong> artikel 10, lid 2, sub c 8<br />

uur wordt gewerkt, bedraagt het hiervoor genoemde aantal uren 11 (<strong>in</strong> plaats van<br />

10,5).<br />

b. Voor werknemers die deelnemen aan werkspreid<strong>in</strong>g zal, <strong>in</strong>dien de<br />

totale duur van de werk-, rust- en reistijd, gerekend naar het ogenblik van vertrek<br />

van een vervoermiddel als genoemd <strong>in</strong> lid 1 tot het ogenblik van terugkomst<br />

daarvan, per dag meer bedraagt dan 11,5 uur, de normale werktijd <strong>met</strong> het<br />

meerdere moeten worden <strong>in</strong>gekort.<br />

6. <strong>Cao</strong>-partijen kunnen op verzoek dispensatie verlenen voor een <strong>in</strong> overleg <strong>met</strong><br />

de Ondernem<strong>in</strong>gsraad, de personeelsvertegenwoordig<strong>in</strong>g of personeelsvergader<strong>in</strong>g<br />

overeengekomen van het bepaalde <strong>in</strong> de voorgaande leden van dit artikel<br />

afwijkende regel<strong>in</strong>g.<br />

7. De werkgever zal <strong>in</strong>zake de vaststell<strong>in</strong>g van de verschillende tijdstippen<br />

waarop werk-, rust- en reistijden aanvangen respectievelijk aflopen <strong>met</strong> de<br />

betrokken werknemers overleg plegen.<br />

65


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

ARTIKEL 42 – Uitrust<strong>in</strong>gsvergoed<strong>in</strong>g<br />

1. De werkgever die niet kiest voor toepass<strong>in</strong>g van de werkkostenregel<strong>in</strong>g zal de<br />

werknemer <strong>in</strong> <strong>verband</strong> <strong>met</strong><br />

a. aanschaf van werkkled<strong>in</strong>g, waaronder ook schoenen worden verstaan,<br />

en<br />

b. het onderhoud en wassen van werkkled<strong>in</strong>g, alsmede het onderhoud<br />

van schoeisel, en<br />

c. buitengewone schoonmaakmiddelen<br />

een fiscaal onbelaste uitrust<strong>in</strong>gsvergoed<strong>in</strong>g verstrekken.<br />

De uitrust<strong>in</strong>gsvergoed<strong>in</strong>g bedraagt <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van:<br />

- 1 maart <strong>2011</strong>: € 7,50 per werkweek, c.q. € 1,50 per gewerkte dag;<br />

- 1 januari 2012: € 7,75 per werkweek, c.q. € 1,55 per gewerkte dag.<br />

2. Bij bijzondere werkomstandigheden – zoals zeer vuile arbeid – kunnen aan de<br />

werknemer extra overalls en dergelijke worden verstrekt of vergoed. De werkgever<br />

zal deze bijzondere werkomstandigheden, die leiden tot deze extra verstrekk<strong>in</strong>g of<br />

vergoed<strong>in</strong>g, ten behoeve van de belast<strong>in</strong>gdienst dienen aan te tonen.<br />

3. Gereedschappen zullen door de werkgever aan de werknemer ter beschikk<strong>in</strong>g<br />

worden gesteld.<br />

4. Indien de werkgever gebruik maakt van de werkkostenregel<strong>in</strong>g en aan de<br />

werknemer werkkled<strong>in</strong>g ter beschikk<strong>in</strong>g stelt, verstrekt hij aan de werknemer een<br />

vergoed<strong>in</strong>g voor het wassen van de door hem aan de werknemer ter beschikk<strong>in</strong>g<br />

gestelde werkkled<strong>in</strong>g. In totaal zal het ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde kled<strong>in</strong>gpakket en de<br />

wasvergoed<strong>in</strong>g een waarde vertegenwoordigen die vergelijkbaar is <strong>met</strong> de waarde<br />

van de <strong>in</strong> het bedrijf gangbare was- en kled<strong>in</strong>gregel<strong>in</strong>g vóór <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van de<br />

werkkostenregel<strong>in</strong>g, <strong>met</strong> een m<strong>in</strong>imum van de hoogte van de <strong>in</strong> lid 1 genoemde<br />

vergoed<strong>in</strong>g. De vergoed<strong>in</strong>g voor waskosten blijft <strong>in</strong> de werkkostenregel<strong>in</strong>g tot een<br />

bedrag van € 1,- per dag buiten de vrije ruimte van 1,4% van de loonsom en is<br />

fiscaal onbelast.<br />

Bij “ter beschikk<strong>in</strong>g stellen” blijft de kled<strong>in</strong>g eigendom van de werkgever. De<br />

werkgever dient dit ten behoeve van de belast<strong>in</strong>gdienst te kunnen aantonen.<br />

ARTIKEL 43 - Overige vergoed<strong>in</strong>gen<br />

In geval van overwerk als bedoeld <strong>in</strong> artikel 12 van deze cao wordt door de<br />

werkgever een maaltijdvergoed<strong>in</strong>g betaald.<br />

Deze vergoed<strong>in</strong>g bedraagt per<br />

- 1 maart <strong>2011</strong>: € 7,10;<br />

- 1 januari 2012: € 7,25.<br />

ARTIKEL 44 – Bij tijdelijk verblijven elders<br />

66


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

1. Indien het werk zover buiten de plaats, waarvoor de werknemer is<br />

aangenomen respectievelijk buiten diens woonplaats gelegen is dat de werknemer<br />

naar het oordeel van de werkgever en de werknemer des avonds niet huiswaarts<br />

kan keren, zal op kosten van de werkgever behoorlijke voed<strong>in</strong>g en logies worden<br />

verstrekt.<br />

2. Eenmaal per week zullen de <strong>in</strong> dit artikel bedoelde werknemers naar huis<br />

mogen gaan, <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> artikel 9 van deze<br />

overeenkomst omtrent de arbeidsduur per week.<br />

3. De werknemer bedoeld <strong>in</strong> dit artikel, behoudt recht op vrije voed<strong>in</strong>g en logies<br />

<strong>in</strong>dien hij door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt, voor zolang hij verblijf<br />

houdt <strong>in</strong> de plaats waar hij te werk is gesteld. De werkgever heeft het recht om op<br />

zijn kosten zodanige werknemer naar zijn woonplaats te doen vervoeren, <strong>in</strong>dien dit<br />

vervoer medisch verantwoord wordt geacht; is evenwel vervoer naar de woonplaats<br />

medisch noodzakelijk dan is de werkgever verplicht de kosten voor zijn reken<strong>in</strong>g te<br />

nemen.<br />

Zolang de werknemer als gevolg van tewerkstell<strong>in</strong>g buiten zijn woonplaats<br />

verpleegd wordt <strong>in</strong> een andere b<strong>in</strong>nen Nederland gelegen plaats dan waar hij<br />

woonachtig is, zal de echtgenote/echtgenoot van de betreffende werknemer<br />

éénmaal per week op kosten van de werkgever haar/hem kunnen bezoeken.<br />

Dit laatste geldt ook voor de ouders van de werknemers die <strong>in</strong>wonende,<br />

ongehuwde k<strong>in</strong>deren zijn.<br />

Door de werkgever zullen worden vergoed, de reiskosten gemaakt voor<br />

gebruik van een openbaar middel van vervoer (tweede of daarmee gelijk te stellen<br />

klasse).<br />

ARTIKEL 45 – Arbeid buiten de woonplaats door werknemer UTA<br />

Wordt op last van de werkgever <strong>in</strong> een andere gemeente arbeid verricht dan<br />

waarvoor de dienstbetrekk<strong>in</strong>g is aangegaan, dan zal:<br />

a. <strong>in</strong>dien de werknemer UTA op verzoek van de werkgever verhuist, het bedrag<br />

van alle daaraan verbonden kosten naar redelijke maatstaf worden vergoed;<br />

b. <strong>in</strong>dien naar het oordeel of <strong>met</strong> <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g van de werkgever of diens<br />

vertegenwoordiger gebruik moet worden gemaakt van een openbaar of ander<br />

middel van vervoer (voordeligste tarief) het daaruit voortvloeiende bedrag aan<br />

reiskosten voor reken<strong>in</strong>g van de werkgever komen.<br />

67


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 6 – OVER DE (VAK)OPLEIDING<br />

ARTIKEL 46 – De vakopleid<strong>in</strong>g<br />

1. De werkgever is verplicht aan de werknemer die de opleid<strong>in</strong>g op niveau 1<br />

volgt (assistent) een werkgarantie aan te bieden voor de duur van de opleid<strong>in</strong>g <strong>met</strong><br />

een maximum van 1 jaar. Deze termijn kan, na een positief advies hiertoe van de<br />

consulent van Savantis, maximaal <strong>met</strong> één half jaar worden verlengd tot maximaal<br />

1,5 jaar.<br />

2. De werkgever is verplicht aan de werknemer die de opleid<strong>in</strong>g op niveau 2<br />

volgt (schilder) een werkgarantie aan te beiden voor de duur van de opleid<strong>in</strong>g <strong>met</strong><br />

een maximum van 2 jaar. Deze termijn kan, na een positief advies hiertoe van de<br />

consulent van Savantis, maximaal <strong>met</strong> één jaar worden verlengd tot maximaal 3<br />

jaar.<br />

3. In aanvull<strong>in</strong>g op het bepaalde <strong>in</strong> de leden 1 en 2 is het samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong><br />

zoals beschreven <strong>in</strong> artikel 47 verplicht de werknemer die de opleid<strong>in</strong>g op niveau 3<br />

volgt (gezel-schilder) een werkgarantie aan te bieden voor de duur van de opleid<strong>in</strong>g<br />

<strong>met</strong> een maximum van 2 jaar.<br />

4. De werkgever is verplicht de werknemer, <strong>met</strong> wie hij een<br />

beroepspraktijkvorm<strong>in</strong>gsovereenkomst is aangegaan, <strong>met</strong> behoud van loon voor het<br />

noodzakelijk verzuim b<strong>in</strong>nen de normale werktijd, <strong>in</strong> de gelegenheid te stellen tot<br />

het bijwonen van theoretisch onderwijs, dat voldoet aan de kwalificatiestructuur van<br />

Savantis, en tot het afleggen van de examens Beroepsbegeleidend onderwijs. Als<br />

deze werknemer dit theoretisch onderwijs niet bijwoont, zal hij gehouden zijn op het<br />

werk te verschijnen c.q. te blijven.<br />

ARTIKEL 47 – Samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong>en<br />

1. Begripsomschrijv<strong>in</strong>g<br />

Onder een samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong> wordt verstaan: Een sticht<strong>in</strong>g of verenig<strong>in</strong>g<br />

van werkgevers <strong>in</strong> het schilders-, afwerk<strong>in</strong>gs- en glaszetbedrijf, die is opgericht<br />

conform de richtlijnen voor Samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong>en van Savantis, en die <strong>met</strong><br />

Savantis een samenwerk<strong>in</strong>gsovereenkomst heeft gesloten.<br />

Onder werknemer wordt <strong>in</strong> dit cao-artikel verstaan: De werknemer <strong>in</strong> de z<strong>in</strong><br />

van de cao, die bij een samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong> <strong>in</strong> dienst treedt en <strong>met</strong> wie een<br />

leerovereenkomst of beroepspraktijkvorm<strong>in</strong>gsovereenkomst is gesloten (mede<br />

ondertekend door Savantis).<br />

2. Duur van de overeenkomst<br />

Tussen het samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong> en de werknemer wordt een<br />

beroepspraktijkvorm<strong>in</strong>gsovereenkomst afgesloten voor de periode dat de<br />

assistentenopleid<strong>in</strong>g (WEB-niveau 1), dan wel de opleid<strong>in</strong>g schilder (WEB-niveau 2),<br />

68


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

dan wel de opleid<strong>in</strong>g gezel-schilder (WEB-niveau 3) -<strong>met</strong> goed gevolg- wordt<br />

doorlopen.<br />

Indien de beroepspraktijkvorm<strong>in</strong>gsovereenkomst wordt verbroken, is op dat<br />

moment van rechtswege de arbeidsovereenkomst beë<strong>in</strong>digd.<br />

3. Lonen<br />

a. In afwijk<strong>in</strong>g van het bepaalde <strong>in</strong> artikel 46, lid 4 hoeft een<br />

samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong> de leerl<strong>in</strong>g werknemer <strong>met</strong> wie een<br />

beroepspraktijkvorm<strong>in</strong>gsovereenkomst is afgesloten over een dag per week geen<br />

loon te betalen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat deze werknemer op die dag<br />

theoretisch onderwijs volgt en geen productieve arbeid verricht. Deze bepal<strong>in</strong>g geldt<br />

uitsluitend voor werknemers die <strong>in</strong> het schooljaar 2012-<strong>2013</strong> of het schooljaar <strong>2013</strong>-<br />

2014 nieuw <strong>in</strong>stromen <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g.<br />

b. Op verzoek kunnen cao partijen het bepaalde onder a. ook toestaan<br />

aan overige erkende leerbedrijven. <strong>Cao</strong>-partijen kunnen daarbij aanvullende<br />

voorwaarden stellen.<br />

4. Voor samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong>en zijn de richtlijnen van Savantis van<br />

toepass<strong>in</strong>g. Voor het overige is de cao van toepass<strong>in</strong>g.<br />

ARTIKEL 48 – Loopbaanbeleid<br />

1. Er is een landelijke voorzien<strong>in</strong>g voor loopbaanbeleid <strong>in</strong>gericht. De voorzien<strong>in</strong>g<br />

draagt de naam Mijn Loopbaan.<br />

2. Mijn Loopbaan is bedoeld om onafhankelijk advies en begeleid<strong>in</strong>g te bieden aan<br />

werknemers die een andere functie b<strong>in</strong>nen of buiten het bedrijf, maar b<strong>in</strong>nen de<br />

bedrijfstak ambiëren, of die wegens ziekte of (dreigende) arbeidsongeschiktheid<br />

ander werk zoeken. Mijn Loopbaan staat ook open voor werknemers die nog niet<br />

langer dan vier maanden werkloos zijn en direct voorafgaand aan de werkloosheid<br />

onder de cao vielen.<br />

3. Werknemers als bedoeld <strong>in</strong> lid 2 hebben <strong>met</strong> <strong>in</strong> achtnem<strong>in</strong>g van lid 5 van dit artikel<br />

maximaal één keer per vijf jaar het recht om door Mijn Loopbaan te worden begeleid<br />

en daar waar nodig een assessment te laten uitvoeren, welke kan uitmonden <strong>in</strong> een<br />

<strong>in</strong>dividueel opleid<strong>in</strong>gsplan en advies om een schol<strong>in</strong>gstraject te volgen.<br />

4. Werkgever en werknemer kunnen <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg een afspraak maken over<br />

de verdel<strong>in</strong>g van de kosten van benodigde schol<strong>in</strong>g. De werknemer kan daarvoor<br />

een beroep doen op zijn Individuele Budgetreken<strong>in</strong>g. De kosten voor schol<strong>in</strong>g van<br />

een zieke werknemer, die niet meer kan terugkeren <strong>in</strong> de eigen functie, worden<br />

volledig gedragen door Mijn Loopbaan.<br />

5. Voor Mijn Loopbaan zijn collectieve middelen beschikbaar gesteld. Dat betekent<br />

dat de toegang tot Mijn Loopbaan begrensd is tot een maximaal aantal deelnemers<br />

per jaar. Indien het maximum aantal is bereikt worden geen werknemers meer<br />

toegelaten.<br />

6. Meer <strong>in</strong>formatie is te v<strong>in</strong>den op de website www.mijnloopbaan.net.<br />

ARTIKEL 49 – Leermeester<br />

Ten behoeve van begeleid<strong>in</strong>g van één of meer leerl<strong>in</strong>gen heeft de leermeester, die<br />

<strong>met</strong> goed gevolg de vijfdaagse cursus leermeester van Savantis heeft afgerond en<br />

69


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

die daadwerkelijk een of meer leerl<strong>in</strong>gen begeleidt, recht op vrijstell<strong>in</strong>g van 5% van<br />

de normale werktijd per leerl<strong>in</strong>g, <strong>met</strong> een maximum van 10% van de normale<br />

werktijd.<br />

ARTIKEL 50 – Vakopleid<strong>in</strong>g en vorm<strong>in</strong>g werknemer UTA<br />

1. De werkgever stelt de geheel leerplichtvrije werknemer UTA tot en <strong>met</strong> de<br />

leeftijd van 23 jaar die een opleid<strong>in</strong>g volgt krachtens de Wet Educatie en<br />

Beroepsonderwijs, (WEB), <strong>met</strong> behoud van salaris <strong>in</strong> de gelegenheid tot het bijwonen<br />

van aanvullend onderwijs b<strong>in</strong>nen de normale werktijd tot maximaal één dag per<br />

week. Indien dit onderwijs via een avondopleid<strong>in</strong>g wordt genoten zal de betreffende<br />

werknemer UTA het werk zoveel eerder mogen beë<strong>in</strong>digen als afhankelijk van de<br />

afstand voor het genieten van een redelijke rustpauze noodzakelijk is. De werknemer<br />

UTA kan niet worden ontslagen gedurende de periode van de basis<br />

beroepsopleid<strong>in</strong>g (primaire opleid<strong>in</strong>g) van maximaal 2 jaar. Deze termijn kan, na een<br />

positief advies hiertoe van de consulent van het betreffende Kenniscentrum<br />

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, maximaal <strong>met</strong> één jaar worden verlengd tot<br />

maximaal 3 jaar.<br />

2. Wanneer gedurende drie avonden per week onderwijs wordt gevolgd zal<br />

worden nagegaan of het redelijk is betrokkene één ochtend of middag per week<br />

gelegenheid te geven het aan de opleid<strong>in</strong>g verbonden huiswerk te maken.<br />

ARTIKEL 51 – Volgen van cursussen door de werknemer UTA<br />

1. De werknemer UTA is verplicht <strong>in</strong>dien dit bij de aanstell<strong>in</strong>g is<br />

overeengekomen bedrijfscursussen welke door of namens de werkgever worden<br />

georganiseerd, te volgen. De <strong>in</strong>houd van deze cursussen moet echter gerelateerd<br />

zijn aan de functie welke de werknemer UTA <strong>in</strong> het bedrijf uitoefent. De cursussen<br />

zijn voor reken<strong>in</strong>g van de werkgever. Indien de cursussen plaatsv<strong>in</strong>den b<strong>in</strong>nen de<br />

normale arbeidstijd is de werkgever bovendien het volledige loon verschuldigd.<br />

2. Indien een cursus buiten het bedrijf wordt gevolgd <strong>in</strong> overleg tussen<br />

werkgever en werknemer UTA <strong>met</strong> het oogmerk dat na het volgen van een cursus de<br />

werknemer UTA beter voor zijn huidige taak geschikt zal zijn of op een later tijdstip<br />

de werknemer UTA voor een andere functie <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g kan komen, dan zal de<br />

werkgever tenm<strong>in</strong>ste tweederde van de cursuskosten voor zijn reken<strong>in</strong>g nemen,<br />

waarbij <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg bepaalde voorwaarden kunnen worden vastgelegd.<br />

Indien de cursussen plaatsv<strong>in</strong>den b<strong>in</strong>nen de normale arbeidstijd is de werkgever<br />

bovendien het volledige loon verschuldigd.<br />

ARTIKEL 52 – Schol<strong>in</strong>g<br />

Voor cursuskosten kan de werknemer een beroep doen op zijn <strong>in</strong>dividuele<br />

budgetreken<strong>in</strong>g, <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van de bepal<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het IBR-reglement. Voor het<br />

loon over schol<strong>in</strong>gsdagen kan de werknemer een beroep doen op zijn<br />

70


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

levensloopregel<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 63, of, <strong>in</strong>dien hij geen levensloopregel<strong>in</strong>g<br />

heeft afgesloten, vanuit de <strong>in</strong> artikel 63 bedoelde bijdrage levensloop die hem als<br />

loon is uitbetaald.<br />

Met <strong>in</strong>gang van 1 juli <strong>2011</strong> is het de werkgever niet toegestaan de werknemer het<br />

saldo van zijn <strong>in</strong>dividuele budgetreken<strong>in</strong>g aan te laten wenden voor door de<br />

werkgever verplicht gestelde bedrijfscursussen, zoals BHV, VCA en EHBOcursussen.<br />

De kosten van deze cursussen – cursuskosten en loonderv<strong>in</strong>g - zijn voor<br />

reken<strong>in</strong>g van de werkgever.<br />

71


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 7 – ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN<br />

ARTIKEL 53 – Verbod tariefarbeid, werk <strong>in</strong> tanks en constructieschilderwerk<br />

Jeugdige werknemers tot 18 jaar mogen niet <strong>in</strong> tarief werken, alsmede niet <strong>in</strong> tanks.<br />

Constructieschilderwerk kan wel door jongeren beneden de leeftijd van 20 jaar<br />

uitgevoerd worden, mits dit onder toezicht gebeurt.<br />

Dit toezicht houdt <strong>in</strong> zowel op de nalev<strong>in</strong>g van ter plaatse geldende<br />

veiligheidsvoorschriften (waaronder <strong>in</strong> ieder geval de verplicht<strong>in</strong>g tot het dragen van<br />

veiligheidsgordels en -helmen) als ook op de voorwaarde dat het werk niet boven de<br />

voorgeschreven hoogte van 15 <strong>met</strong>er wordt verricht.<br />

ARTIKEL 54 – Reïntegratie<br />

1. Indien de werkgever van een arbeidsongeschikte werknemer niet of<br />

onvoldoende meewerkt aan de reïntegratie, heeft de werknemer het recht,<br />

overeenkomstig de wettelijke bepal<strong>in</strong>gen, zelf een reïntegratiebedrijf <strong>in</strong> te schakelen.<br />

Voorzover de kosten van het reïntegratietraject niet uit wettelijke middelen worden<br />

gedekt, worden deze vergoed vanuit het O&O fonds.<br />

2. Het loopbaanproject schilders is landelijk toegankelijk voor zieken die niet<br />

meer kunnen terugkeren <strong>in</strong> de eigen functie (reïntegratie). Indien het loopbaanproject<br />

gedurende de looptijd van de cao wordt beë<strong>in</strong>digd houden werknemers recht op<br />

begeleid<strong>in</strong>g overeenkomstig de voorwaarden van het project.<br />

ARTIKEL 55 – Voorlicht<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>formatie en bedrijfsgezondheidszorg <strong>in</strong> de<br />

bedrijfstak<br />

1. Alle werknemers <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van deze cao hebben recht op voorlicht<strong>in</strong>g,<br />

<strong>in</strong>formatie en onderzoek op het gebied van de veiligheid en de gezondheid <strong>in</strong> de<br />

bedrijfstak. De Sticht<strong>in</strong>g Arbouw is voor deze dienstverlen<strong>in</strong>g preferred supplier.<br />

2. Alle werknemers <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van deze cao hebben recht op het door cao-partijen<br />

vastgestelde, op het <strong>in</strong>dividugerichte pakket bedrijfsgezondheidszorg, als<br />

overeengekomen door of namens cao-partijen <strong>met</strong> de gecertificeerde Arbo-diensten<br />

die voldoen aan de door cao-partijen opgestelde kwaliteitseisen. Voor het<br />

<strong>in</strong>dividugerichte pakket wordt verwezen naar bijlage 5 bij deze cao. De Sticht<strong>in</strong>g<br />

Arbouw is voor dit contract preferred supplier.<br />

3. De werknemer heeft recht op doorbetal<strong>in</strong>g van loon over de duur van het<br />

werkelijke verzuim benodigd voor medische keur<strong>in</strong>gen op verzoek van de werkgever,<br />

dan wel periodieke keur<strong>in</strong>gen als opgenomen <strong>in</strong> het <strong>in</strong>dividugerichte pakket<br />

bedrijfsgezondheidszorg.<br />

4. De werkgever is verplicht om functionarissen van een gecertificeerde Arbodienst<br />

<strong>in</strong> het kader van de uitvoer<strong>in</strong>g van het <strong>in</strong>dividugerichte pakket<br />

72


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

bedrijfsgezondheidszorg een eenmalig oriënterend onderzoek op de werkplek te<br />

laten uitvoeren <strong>in</strong>dien daartoe volgens de Arbo-dienst aanleid<strong>in</strong>g blijkt te bestaan.<br />

Deze werkplekonderzoeken v<strong>in</strong>den plaats <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van de normale<br />

gedragsregels bij het bezoeken van bouwprojecten.<br />

ARTIKEL 56 – Intredekeur<strong>in</strong>g<br />

1. Indien aan de vervull<strong>in</strong>g van een functie bijzondere eisen op het punt van de<br />

medische geschiktheid moeten worden gesteld kunnen werkgever en werknemer<br />

gelijktijdig <strong>met</strong> het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een <strong>in</strong>tredekeur<strong>in</strong>g, die<br />

uitwijst of de werknemer geschikt is voor de beoogde functie, overeenkomen <strong>in</strong> de<br />

volgende situaties:<br />

a. Een werknemer treedt voor het eerst <strong>in</strong> dienst bij een werkgever <strong>in</strong> de<br />

z<strong>in</strong> van deze cao;<br />

b. Een werknemer heeft, na een eerder dienst<strong>verband</strong> bij een werkgever<br />

<strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van deze cao, gedurende een aaneengesloten periode van ten m<strong>in</strong>ste drie<br />

jaar geen dienst<strong>verband</strong> gehad bij een werkgever <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van deze cao;<br />

c. Een werknemer heeft, al dan niet <strong>met</strong> formeel behoud van<br />

dienst<strong>verband</strong> bij een werkgever <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van deze cao, gedurende een<br />

aaneengesloten periode van ten m<strong>in</strong>ste drie jaar feitelijk geen werkzaamheden<br />

verricht bij een werkgever <strong>in</strong> de z<strong>in</strong> van deze cao.<br />

2. De <strong>in</strong>tredekeur<strong>in</strong>g heeft tot doel om te bepalen of een werknemer medisch<br />

geschikt is voor het verrichten van de beoogde functie b<strong>in</strong>nen de bedrijfstak.<br />

Bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld<br />

wanneer er sprake is van bijzondere functie-eisen. Dit houdt <strong>in</strong> dat er factoren <strong>in</strong> het<br />

werk zijn die een risico voor de gezondheid en/of veiligheid voor de werknemer en/of<br />

derden vormen. Daarbij geldt dat deze risico‟s niet <strong>met</strong> gangbare maatregelen zijn te<br />

reduceren tot een aanvaardbaar niveau.<br />

3. De <strong>in</strong> lid 1 bedoelde <strong>in</strong>tredekeur<strong>in</strong>g dient te worden uitgevoerd door een Arbodienst,<br />

die een samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong> heeft <strong>met</strong> de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw, conform de<br />

functiespecifieke “Beoordel<strong>in</strong>gsrichtlijnen voor Arbeidsgeschiktheid” van de Sticht<strong>in</strong>g<br />

Arbouw.<br />

De uitslag van de <strong>in</strong>tredekeur<strong>in</strong>g luidt: geschikt, geschikt onder voorwaarden<br />

of ongeschikt.<br />

Deze uitslag dient aan de werknemer en <strong>met</strong> diens toestemm<strong>in</strong>g aan de<br />

werkgever bekend gemaakt te worden. Indien blijkt dat de werknemer ten tijde van<br />

de <strong>in</strong>tredekeur<strong>in</strong>g al feitelijk <strong>in</strong> de functie werkzaam is, dan ontvangt de werknemer<br />

de uitslag <strong>in</strong> de vorm van een begeleid<strong>in</strong>gsadvies. De werkgever ontvangt <strong>in</strong> dat<br />

geval geen uitslag.<br />

ARTIKEL 57 – Arbeidsomstandighedenbeleid<br />

73


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

1. Voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte Risico<strong>in</strong>ventarisatie- en evaluatie<br />

(RI&E) kunnen werkgevers gebruik maken van een voor de bedrijfstak ontwikkelde<br />

Branche RI&E.<br />

2. De werkgever is verplicht <strong>in</strong> overeenkomsten van onderaannem<strong>in</strong>g <strong>met</strong><br />

werkgevers de samenwerk<strong>in</strong>gsafspraken ten aanzien van het arbobeleid en de<br />

maatregelen ter voorkom<strong>in</strong>g van risico‟s op de bouwplaats, bij voorkeur schriftelijk<br />

vast te leggen <strong>in</strong> een Veiligheids- en Gezondheidsplan. Deze verplicht<strong>in</strong>g geldt voor<br />

ieder werk, onafhankelijk van de grootte en/of risico‟s.<br />

3. B<strong>in</strong>nen de sector hebben sociale partners <strong>in</strong> een arbocatalogus voor<br />

schilderen en vastgoedonderhoud en <strong>in</strong> een arbo-catalogus voor glaszetten<br />

vastgelegd op welke wijze een werkgever kan voldoen aan de door de overheid<br />

gestelde doelvoorschriften over veilig en gezond werken.<br />

4. De werkgever dient b<strong>in</strong>nen zijn bedrijf gebruik te maken van de <strong>in</strong> de <strong>in</strong> het<br />

vorige lid genoemde arbocatalogi opgenomen maatregelen, dan wel aantoonbaar<br />

zodanige maatregelen te treffen dat m<strong>in</strong>imaal voldaan wordt aan het <strong>in</strong> de<br />

Arbowetgev<strong>in</strong>g, de betreffende arbocatalogus en deze cao bepaalde<br />

bescherm<strong>in</strong>gsniveau.<br />

5. Een arbocatalogus voor <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g is <strong>in</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g. Het bepaalde<br />

<strong>in</strong> lid 4 is voor deze arbocatalogus van overeenkomstige toepass<strong>in</strong>g, zodra deze<br />

beschikbaar is.<br />

ARTIKEL 58 – Arbeidsomstandigheden<br />

1. a. De werkgever zal maatregelen treffen opdat vanaf 1 november tot 1<br />

april op bouwwerken waar b<strong>in</strong>nenwerk moet plaatsv<strong>in</strong>den, <strong>in</strong>dien noodzakelijk, de<br />

betreffende ruimten zo goed mogelijk tochtvrij gemaakt kunnen worden.<br />

b. Onder tochtvrij wordt verstaan dat de ruimten rondom <strong>met</strong> glas of ander<br />

materiaal zijn afgedicht.<br />

2. Werkzaamheden aan asbest en asbesthoudende materialen mogen<br />

uitsluitend plaatsv<strong>in</strong>den conform door Arbouw opgestelde en door cao-partijen<br />

goedgekeurde protocollen asbestverwijder<strong>in</strong>g- en onderhoud. Deze bepal<strong>in</strong>g is niet<br />

van toepass<strong>in</strong>g op gecertificeerde asbestverwijder<strong>in</strong>gsbedrijven.<br />

3. Glas van 25 kg of meer dient door m<strong>in</strong>imaal twee personen te worden<br />

geplaatst. Glas boven de 50 kilo mag alleen <strong>met</strong> hulpmiddelen worden vervoerd en<br />

geplaatst. De werkgever is verplicht deze hulpmiddelen ter beschikk<strong>in</strong>g te stellen.<br />

4. Bij werken op een ladder mogen gewichten van maximaal 5 kg of voorwerpen van<br />

maximaal 1 m 2 worden vervoerd. Deze beperk<strong>in</strong>g geldt niet voor<br />

glaszetwerkzaamheden.<br />

5. Doorwerkpakken<br />

Indien werken <strong>met</strong> doorwerkpakken noodzakelijk is, zal de werkgever deze<br />

aan de betreffende werknemers <strong>in</strong> bruikleen geven.<br />

74


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

ARTIKEL 59 – Persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen<br />

1. De werkgever is verplicht aan zijn werknemers persoonlijke<br />

bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen ter beschikk<strong>in</strong>g te stellen. Indien de werkgever deze<br />

persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen niet ter beschikk<strong>in</strong>g stelt is de werknemer<br />

gerechtigd zijn werk te onderbreken totdat de werkgever alsnog aan zijn<br />

verplicht<strong>in</strong>gen voldoet. Gedurende deze onderbrek<strong>in</strong>g heeft de werknemer recht op<br />

doorbetal<strong>in</strong>g van zijn volledige loon en de daarbij behorende verlofwaarde.<br />

Informatie over persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen is te verkrijgen bij Arbouw.<br />

2. Indien de door de werkgever ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde persoonlijke<br />

bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen niet door de werknemer worden gebruikt, respectievelijk<br />

<strong>in</strong>dien de schriftelijk aan de werknemer bekend gemaakte veiligheidsvoorschriften<br />

niet worden opgevolgd kan aan de werknemer een van de volgende sancties worden<br />

opgelegd:<br />

– eerste overtred<strong>in</strong>g: schriftelijke waarschuw<strong>in</strong>g<br />

– tweede overtred<strong>in</strong>g: boete van € 11,-<br />

– derde en volgende overtred<strong>in</strong>g: boete van € 23,-<br />

– de vierde en volgende overtred<strong>in</strong>g kan aanleid<strong>in</strong>g zijn tot ontslag.<br />

Een boete mag de werkgever <strong>in</strong>houden op het netto-loon <strong>met</strong> <strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van de<br />

wettelijke bepal<strong>in</strong>gen (artt. 632, 650 en 651 Boek 7 Burgerlijk Wetboek).<br />

75


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

HOOFDSTUK 8 – OVERIGE BEPALINGEN<br />

ARTIKEL 60 – Pensioenfonds<br />

1. Er is een Sticht<strong>in</strong>g Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerk<strong>in</strong>gs-<br />

en Glaszetbedrijf, waar<strong>in</strong> werkgevers en werknemers deelnemen. De werkgevers en<br />

werknemers kunnen overeenkomstig het pensioenreglement van genoemde sticht<strong>in</strong>g<br />

aanspraak maken op een pensioenuitker<strong>in</strong>g.<br />

2. De werknemer voor wie buiten zijn schuld geen of te we<strong>in</strong>ig premie wordt<br />

afgedragen en voor wie als gevolg daarvan geen dan wel te we<strong>in</strong>ig aanspraken<br />

worden opgebouwd, kan <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe op basis van het Reglement van het<br />

Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerk<strong>in</strong>gs- en Glaszetbedrijf<br />

aanspraak maken op bijboek<strong>in</strong>g van pensioenrechten.<br />

3. De premie voor de pensioenregel<strong>in</strong>g komt voor de helft ten laste van de<br />

werkgever en voor de helft ten laste van de werknemer.<br />

ARTIKEL 61 – VP-hiaatregel<strong>in</strong>g<br />

1. De werknemer die vóór 1 januari 2010 de 60 jarige leeftijd heeft bereikt en op<br />

1 januari 1998 45 jaar of ouder was en op die datum tot de bedrijfstak behoorde, kan<br />

gebruik maken van de VP-hiaatregel<strong>in</strong>g overeenkomstig de voorwaarden<br />

opgenomen <strong>in</strong> het VP-hiaatreglement van de Sticht<strong>in</strong>g Vervroegde Uittred<strong>in</strong>g<br />

Schilders-, Afwerk<strong>in</strong>gs- en Glaszetbedrijf.<br />

2. De werknemer, die op basis van het vorige artikellid kan uittreden, kan gebruik<br />

maken van de mogelijkheid van deeltijd-VP-hiaat <strong>in</strong> hele dagen, tot een maximum<br />

van twee dagen per week. De verdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> werktijd en VP-hiaat dient <strong>in</strong> overleg<br />

tussen werkgever en werknemer te worden vastgesteld.<br />

ARTIKEL 62 – Spaarloonregel<strong>in</strong>g<br />

Vervallen.<br />

ARTIKEL 63 – Levensloopregel<strong>in</strong>g 1<br />

1 Met <strong>in</strong>gang van 2012 wijzigen de wettelijke voorwaarden voor de<br />

Levensloonregel<strong>in</strong>g.<br />

76


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

1. De werkgever is verplicht de noodzakelijke adm<strong>in</strong>istratieve handel<strong>in</strong>gen te<br />

verrichten ten behoeve van een levensloopregel<strong>in</strong>g voor zijn werknemers.<br />

De levensloopregel<strong>in</strong>g dient te voldoen aan de voorwaarden als opgenomen <strong>in</strong><br />

de het Uitvoer<strong>in</strong>gsbesluit Loonbelast<strong>in</strong>g.<br />

2. De werkgever stort bij iedere loonbetal<strong>in</strong>g een bedrag gelijk aan 1,7% van het<br />

PRIS-loon van de werknemer, c.q. 1,5% van het vastovereengekomen loon exclusief<br />

vakantietoeslag van de werknemer UTA, op diens Levensloopreken<strong>in</strong>g. De<br />

werknemer kan de werkgever verzoeken het bedrag belast aan hem uit te betalen.<br />

3. De werknemer is gerechtigd naast het door de werkgever te storten bedrag de<br />

werkgever te verzoeken, b<strong>in</strong>nen de fiscale grenzen, een gedeelte van zijn brutoloon<br />

op de levensloopreken<strong>in</strong>g te storten.<br />

ARTIKEL 64 – Individuele Budgetreken<strong>in</strong>g<br />

1. De werkgever is verplicht bij iedere loonbetal<strong>in</strong>g een bedrag gelijk aan 0,4%<br />

van het loon van de werknemer te storten op een op naam van de werknemer<br />

gestelde geblokkeerde “budgetreken<strong>in</strong>g”. Met <strong>in</strong>gang week 25 van <strong>2011</strong> tot week 1<br />

van 2012 wordt op de bijdrage verplicht<strong>in</strong>g van de werkgever een kort<strong>in</strong>g verleend<br />

van 0,4%punt: de bijdrage wordt 0,0%. Met <strong>in</strong>gang van week 1 van 2012 tot en <strong>met</strong><br />

week 8 van <strong>2013</strong> wordt een kort<strong>in</strong>g verleend van 0,2%punt: de bijdrage is dan 0,2%.<br />

2. De werknemer kan over het tegoed van de geblokkeerde reken<strong>in</strong>g beschikken<br />

ten behoeve van schol<strong>in</strong>g. Hij is gerechtigd om meer op te nemen dan zijn tegoed,<br />

maar een negatief saldo mag maximaal € 1.000,- zijn.<br />

ARTIKEL 65 – Vakbondsactiviteiten <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g<br />

Om contacten mogelijk te maken tussen de werknemersorganisaties en hun leden en<br />

tussen deze leden onderl<strong>in</strong>g, alsmede om de werknemersorganisaties <strong>in</strong> staat te<br />

stellen de leden van de Ondernem<strong>in</strong>gsraad <strong>in</strong> hun werk te ondersteunen, zijn partijen<br />

het volgende overeengekomen:<br />

1. De werknemersorganisaties kunnen elk uit de kr<strong>in</strong>g van hun leden b<strong>in</strong>nen elke<br />

ondernem<strong>in</strong>g c.q. werkobject, dat daarvoor <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komt, een contactpersoon<br />

aanwijzen. Van deze aanwijz<strong>in</strong>g wordt de werkgever mededel<strong>in</strong>g gedaan.<br />

2. De contactpersoon kan b<strong>in</strong>nen de ondernem<strong>in</strong>g contact hebben <strong>met</strong> de<br />

overige <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g werkzame leden van zijn organisatie(s).<br />

3. De contactpersoon kan, <strong>in</strong>dien dit door omstandigheden niet op korte termijn<br />

buiten de werktijd mogelijk is, na overleg <strong>met</strong> de werkgever, b<strong>in</strong>nen de werktijd<br />

contact hebben <strong>met</strong> bezoldigde functionarissen van zijn organisatie.<br />

4. De contactpersoon kan b<strong>in</strong>nen de werktijd contact hebben <strong>met</strong> de leden van<br />

de Ondernem<strong>in</strong>gsraad, wanneer het <strong>in</strong>itiatief daartoe van deze leden uitgaat.<br />

77


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

5. De contactpersonen zullen <strong>in</strong> redelijke mate gebruik maken van de<br />

mogelijkheid vrijaf te krijgen <strong>met</strong> behoud van loon voor de <strong>in</strong> de leden 2, 3 en 4<br />

genoemde activiteiten. Daarbij zal een maximum van 50 werkuren per jaar per 100<br />

werknemers niet worden overschreden. Voor kle<strong>in</strong>ere ondernem<strong>in</strong>gen geldt deze<br />

verhoud<strong>in</strong>g naar rato.<br />

6. De werkgever zal – als regel buiten bedrijfstijd – nadat hem daarom is<br />

verzocht, bedrijfsruimte beschikbaar stellen voor vergader<strong>in</strong>gen <strong>met</strong> de <strong>in</strong> lid 2<br />

genoemde leden en/of de <strong>in</strong> lid 3 genoemde bezoldigde functionarissen van de<br />

vakorganisaties.<br />

7. De werkgever draagt er zorg voor dat de contactpersoon niet vanwege zijn<br />

werkzaamheden <strong>in</strong> het kader van het vakbondswerk <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g wordt<br />

benadeeld <strong>in</strong> zijn positie <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g bijvoorbeeld ten aanzien van promotie of<br />

belon<strong>in</strong>g.<br />

8. De ondernemer kan de dienstbetrekk<strong>in</strong>g van een werknemer die de functie<br />

bekleedt van contactpersoon, zoals bedoeld <strong>in</strong> lid 1 dan wel korter dan 2 jaar<br />

geleden deze functie bekleed heeft, niet doen beë<strong>in</strong>digen dan <strong>in</strong>dien de beë<strong>in</strong>dig<strong>in</strong>g<br />

ook zou zijn geschied wanneer hij genoemde functie niet zou hebben bekleed.<br />

9. Indien tussen werkgever en werknemer problemen ontstaan over de<br />

rechtspositie van de vakbondscontactpersoon, kan <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>den van<br />

een vanuit cao-partijen te benoemen ”Commissie van goede diensten”.<br />

ARTIKEL 66 - Faciliteit vakbondscontributie<br />

De werkgever werkt mee aan een verzoek van de werknemer om gebruik te maken<br />

van een betal<strong>in</strong>g van de vakbondcontributie via het bruto loon. Als de werknemer<br />

heeft aangetoond de contributie aan zijn vakbond te hebben betaald, maakt de<br />

werkgever dit bedrag éénmaal per jaar netto over aan de werknemer en houdt het<br />

vervolgens <strong>in</strong> op het bruto loon van de werknemer. Indien deze regel<strong>in</strong>g geen<br />

voordeel biedt aan de werknemer, vervalt deze. De verplicht<strong>in</strong>g van de werkgever<br />

geldt alleen <strong>in</strong>dien <strong>in</strong> deze constructie de vakbondscontributie fiscaal aftrekbaar is<br />

van het bruto loon. Eventuele nadelige gevolgen van de toepass<strong>in</strong>g van deze fiscale<br />

faciliteit voor werkgever of werknemer komen voor reken<strong>in</strong>g van werknemer.<br />

ARTIKEL 67 – Verzeker<strong>in</strong>g tegen ziektekosten<br />

1. De werkgever vergoedt direct of <strong>in</strong>direct, bijvoorbeeld door middel van een<br />

door de werkgever voor zijn werknemers af te sluiten collectieve verzeker<strong>in</strong>g, aan de<br />

werknemer de kosten van fysiotherapie, voorzover deze niet gedekt worden uit het<br />

basispakket van de Zorgverzeker<strong>in</strong>gswet.<br />

2. Indien de werkgever niet voldoet aan de verplicht<strong>in</strong>g van lid 1 betaalt hij aan<br />

de werknemer een bedrag van € 10,- bruto per vier weken als bijdrage <strong>in</strong> een door<br />

de werknemer af te sluiten aanvullende verzeker<strong>in</strong>g, die kosten van fysiotherapie<br />

78


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

dekt. De werknemer overlegt <strong>in</strong> dat geval aan de werkgever een bewijs dat hij een<br />

dergelijke verzeker<strong>in</strong>g heeft afgesloten.<br />

79


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 1 - aanbevel<strong>in</strong>gen<br />

1. Brand/diefstal<br />

De werkgever zal op of bij een uit te voeren object – voor zover mogelijk –<br />

zorg dragen voor een af te sluiten ruimte voor het opbergen van de werkkled<strong>in</strong>g en/of<br />

gereedschappen van de werknemer(s).<br />

Deze ruimte dient door middel van een verzeker<strong>in</strong>g gedekt te zijn tegen<br />

schade wegens het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de werkkled<strong>in</strong>g en/of<br />

gereedschappen ten gevolge van brand en/of diefstal.<br />

2. Buitenlandse werknemers<br />

De werkgever die één of meer buitenlandse werknemers <strong>in</strong> dienst heeft, zal<br />

zijn medewerk<strong>in</strong>g verlenen ter zake van:<br />

– het volgen van een taalcursus: bevorderen dat deze werknemer(s) de<br />

Nederlandse taal gaat (gaan) leren;<br />

– gez<strong>in</strong>sherenig<strong>in</strong>g: bij langdurig verblijf van deze werknemer(s) <strong>in</strong><br />

Nederland helpen bij het verkrijgen van een verblijfsvergunn<strong>in</strong>g alsmede van<br />

geschikte huisvest<strong>in</strong>g voor de gez<strong>in</strong>sleden.<br />

3. Bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen<br />

Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zijn van men<strong>in</strong>g, dat <strong>in</strong>dien<br />

een werknemer 60 m<strong>in</strong>uten aaneengesloten heeft gewerkt <strong>met</strong> een koolstofmasker of<br />

stofkaphelm, de werknemer enige tijd andere werkzaamheden gaat verrichten,<br />

waarbij deze bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen niet behoeven te worden gebruikt.<br />

4. Fysieke overbelast<strong>in</strong>g<br />

<strong>Cao</strong>-partijen zijn van men<strong>in</strong>g dat uit het oogpunt van het voorkomen van<br />

fysieke overbelast<strong>in</strong>g ten gevolge van hoge werkdruk het ongewenst is dat<br />

werknemers gedwongen worden tot het werken <strong>in</strong> tarief.<br />

5. Sollicitatie-assistentie<br />

<strong>Cao</strong>-partijen bevelen de samenwerk<strong>in</strong>gs<strong>verband</strong>en aan hun afgestudeerde<br />

leerl<strong>in</strong>gen te helpen bij het zoeken naar een baan b<strong>in</strong>nen de bedrijfstak.<br />

80


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Bijlage 1A – Beschrijv<strong>in</strong>gen referentiefuncties<br />

Functielijst<br />

Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker A.02.1<br />

Secretaresse/managementassistent A.04.1<br />

F<strong>in</strong>ancieel Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker A.05.1<br />

Office Manager A.07.1<br />

Hoofd Adm<strong>in</strong>istratie A.09.1<br />

Controller A.11.1<br />

Hulpkracht B.01.1<br />

Assistent Betonbewerker B.01.2<br />

Betonbewerker B.03.1<br />

Timmerkracht/Houtreparateur B.04.1<br />

Allround Timmerkracht B.05.1<br />

Allround Betonbewerker B.05.2<br />

Assistent Timmerkracht B.02.1<br />

Assistent Glaszetter G.01.1<br />

Glaszetter G.03.1<br />

Allround Glaszetter G.04.1<br />

Specialist Glaszetter G.05.1<br />

Voorman/Teamleider L.06.1<br />

Uitvoerder L.07.1<br />

Projectleider L.09.1<br />

Bedrijfsleider L.10.1<br />

Assistent Metaalconserver<strong>in</strong>g M.01.1<br />

Medewerker Metaalconserver<strong>in</strong>g M.02.1<br />

Constructieschilder M.03.1<br />

Straler M.03.2<br />

Spuiter M.04.1<br />

Assistent Schilder S.02.1<br />

Schilder S.04.1<br />

Allround Schilder S.05.1<br />

Specialist Schilder/Restauratieschilder S.06.1<br />

Materiaalbeheerder T.02.1<br />

Calculator T.07.1<br />

Werkvoorbereider T.07.2<br />

Calculator/Werkvoorbereider T.07.3<br />

Onderhoudsadviseur T.08.1<br />

Hoofd Bedrijfsbureau T.09.1<br />

81


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker A.02.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker komt voor <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong> bedrijf en werkt dan onder direct toezicht van de<br />

directeur/ eigenaar. De functie kan ook voorkomen <strong>in</strong> een groter bedrijf en fungeert dan als assistent van een<br />

f<strong>in</strong>ancieel adm<strong>in</strong>istratief medewerker of Officemanager.<br />

De Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker heeft een ondersteunende rol op adm<strong>in</strong>istratief en secretarieel gebied.<br />

De functie is registrerend en uitvoerend van aard en heeft een sterk rout<strong>in</strong>ematig karakter. De uit te voeren<br />

werkzaamheden zijn op zichzelf staand, hebben we<strong>in</strong>ig onderl<strong>in</strong>ge relatie of afhankelijkheid en v<strong>in</strong>den plaats op<br />

basis van eenduidige <strong>in</strong>structies.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker verantwoordelijk voor de registratie van gegevens.<br />

Resultaatgebieden<br />

Bereikbaarheid Reageert klantvriendelijk op telefonische vragen. Maakt terugbelafspraken, reken<strong>in</strong>g<br />

houdend <strong>met</strong> eerder gemaakte agenda-afspraken.<br />

Correspondentie Verwerkt <strong>in</strong>komende en uitgaande post. Verschaft schriftelijke standaard<strong>in</strong>formatie<br />

over de ondernem<strong>in</strong>g. Verzorgt de vormgev<strong>in</strong>g van correspondentie <strong>in</strong> de huisstijl van<br />

de ondernem<strong>in</strong>g en bewaakt tijdige verzend<strong>in</strong>g.<br />

Tekstverwerk<strong>in</strong>g Stelt diverse producten samen <strong>met</strong> behulp van tekstverwerk<strong>in</strong>g. Werkt hierbij conform<br />

geldende voorschriften en huisstijl.<br />

Ingevoerde gegevens Voert gegevens <strong>in</strong> <strong>in</strong> systemen. Stemt aangeleverde gegevens af <strong>met</strong> de rubrieken<br />

van de databestanden. Plant de eigen werkzaamheden <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

belang en de urgentie van die werkzaamheden<br />

Meld<strong>in</strong>gen Herkent fouten of gebreken <strong>in</strong> gegevens of documenten. Geeft de details die nodig zijn<br />

om de fouten snel te herstellen door aan de leid<strong>in</strong>ggevende.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van adm<strong>in</strong>istratie op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van adm<strong>in</strong>istratieve procedures en geautomatiseerde systemen<br />

Kennis van de adm<strong>in</strong>istratieve richtlijnen van de ondernem<strong>in</strong>g<br />

Sociale vaardigheid voor het aannemen van vragen of verzoeken<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het melden van fouten of gebreken.<br />

82


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Secretaresse / Managementassistent A.04.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Secretaresse / Managementassistent komt voor <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong> bedrijf en werkt dan onder direct toezicht<br />

van de directeur / eigenaar. De functie kan ook voorkomen <strong>in</strong> een groter bedrijf en fungeert dan als assistent van<br />

een F<strong>in</strong>ancieel Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker of Officemanager.<br />

De Secretaresse verricht uitvoerende adm<strong>in</strong>istratieve werkzaamheden en kan tevens fungeren als centraal contact-<br />

en <strong>in</strong>formatiepunt voor klanten en medewerkers.<br />

De adm<strong>in</strong>istratieve werkzaamheden hebben een registrerend karakter; <strong>in</strong>terpretatie van cijfers is niet aan de orde.<br />

De functiehouder werkt <strong>met</strong> een standaard softwarepakket en levert daarmee gegevens aan voor de f<strong>in</strong>anciële<br />

adm<strong>in</strong>istratie en de salarisadm<strong>in</strong>istratie (meestal uitbesteed aan een extern bureau). Verder verleent zij/hij<br />

kantoorondersteun<strong>in</strong>g aan de directeur of aan medewerkers van de adm<strong>in</strong>istratieve afdel<strong>in</strong>g, bestaande uit<br />

eenvoudige secretariële werkzaamheden.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Secretaresse verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van gegevens en bereikbaarheid van personen.<br />

Resultaatgebieden<br />

Bereikbaarheid Krijgt telefonische vragen helder en filtert vragen naar prioriteit. Beoordeelt welke<br />

<strong>in</strong>formatie voor welke persoon bestemd is, <strong>met</strong> het oog op de vragensteller en de<br />

<strong>in</strong>houd van de vraag.<br />

Correspondentie Verwerkt <strong>in</strong>komende en uitgaande post. Verschaft schriftelijke standaard<strong>in</strong>formatie<br />

over de ondernem<strong>in</strong>g. Bewerkt correspondentie <strong>in</strong> een stijl die past bij het imago van<br />

de ondernem<strong>in</strong>g. Bewaakt tijdige verzend<strong>in</strong>g.<br />

Ingevoerde gegevens Verzamelt de benodigde gegevens. Stemt de gegevens af <strong>met</strong> de rubrieken van de<br />

databestanden. Controleert gegevens en zorgt voor een juiste coder<strong>in</strong>g. Plant de eigen<br />

werkzaamheden <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang en de urgentie van die<br />

werkzaamheden.<br />

Meld<strong>in</strong>gen Herkent fouten of bijzonderheden. Signaleert en meldt onregelmatigheden aan<br />

leid<strong>in</strong>ggevende of derden (zoals Arbodienst), reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de tijd die nodig is<br />

om passende actie te ondernemen.<br />

Dossiers Archiveert tijdig relevante gegevens <strong>met</strong> behulp van een afgesproken systeem,<br />

reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> mogelijke <strong>in</strong>spectie of audits.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van adm<strong>in</strong>istratie op MBO niveau (MBO 2).<br />

Kennis van alle relevante adm<strong>in</strong>istratieve procedures en wet- en regelgev<strong>in</strong>g.<br />

Kennis van afspraken over dienstverlen<strong>in</strong>g aan en benader<strong>in</strong>g van klanten.<br />

Sociale vaardigheid voor het vriendelijk te woord staan van klanten.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het redigeren van correspondentie.<br />

83


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g F<strong>in</strong>ancieel Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker A.05.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie F<strong>in</strong>ancieel Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker komt vooral voor <strong>in</strong> grotere bedrijven en ressorteert dan onder een<br />

e<strong>in</strong>dverantwoordelijke voor de f<strong>in</strong>anciële en projectadm<strong>in</strong>istratie.<br />

De F<strong>in</strong>ancieel Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker verricht uitvoerende werkzaamheden rond een f<strong>in</strong>anciële adm<strong>in</strong>istratie,<br />

salarisadm<strong>in</strong>istratie en/of projectadm<strong>in</strong>istratie. De werkzaamheden hebben een registrerend en signalerend<br />

karakter: Behalve het coderen en <strong>in</strong>brengen van gegevens <strong>in</strong> diverse geautomatiseerde systemen, voert de<br />

functiehouder controles uit op de verwerkte gegevens, zoekt de oorzaak uit van afwijk<strong>in</strong>gen ten opzichte van<br />

normgetallen en rapporteert daarover, alles <strong>in</strong> cijfermatige z<strong>in</strong> (de verantwoordelijkheid voor de <strong>in</strong>terpretatie van<br />

cijfers berust bij haar/zijn leid<strong>in</strong>ggevende).<br />

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, is de functiehouder werkzaam op één, meerdere of alle onderdelen van<br />

het werkgebied (f<strong>in</strong>anciële, salaris- en/of projectadm<strong>in</strong>istratie.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als F<strong>in</strong>anciëel Adm<strong>in</strong>istratief Medewerker verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van f<strong>in</strong>anciële <strong>in</strong>formatie<br />

en adm<strong>in</strong>istratieve gegevens.<br />

Resultaatgebieden<br />

Gegevens Verzamelt en ordent gegevens, waaronder facturen, loon-, verlof- en<br />

ziekteadm<strong>in</strong>istratie. Codeert en boekt/registreert gegevens, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong><br />

nauwkeurigheid.<br />

Meld<strong>in</strong>gen Herkent fouten of bijzonderheden. Signaleert en meldt onregelmatigheden aan de<br />

leid<strong>in</strong>ggevende of derden (zoals Arbodienst), reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de tijd die nodig is<br />

om passende actie te ondernemen.<br />

F<strong>in</strong>anciële <strong>in</strong>formatie Verzamelt f<strong>in</strong>anciële gegevens. Constateert afwijk<strong>in</strong>gen (<strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot manuren,<br />

kosten, etc.) van de begrot<strong>in</strong>g en gaat na wat de oorzaken van afwijk<strong>in</strong>gen zijn. Stelt<br />

<strong>in</strong>formatieve rapportages op.<br />

Archief Bepaalt de meest doelgerichte manier om gegevens vast te leggen. Verzamelt te<br />

archiveren gegevens uit alle beschikbare bronnen. Waarborgt de juistheid en<br />

actualiteit van de dossiers.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van f<strong>in</strong>anciële dienstverlen<strong>in</strong>g of bedrijfsadm<strong>in</strong>istratie op MBO niveau (MBO 3).<br />

Kennis van adm<strong>in</strong>istratiesystemen en relevante wet- en regelgev<strong>in</strong>g.<br />

Kennis van de adm<strong>in</strong>istratieve organisatie van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het achterhalen van gegevens bij anderen.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het samenstellen van rapportages.<br />

84


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Office Manager A.07.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Office Manager komt vooral voor <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>ere of middengrote bedrijven.<br />

De Office Manager is de centrale medewerker "op kantoor"; zij/hij werkt alleen, of wordt geassisteerd door een<br />

kantoormedewerker. Onder haar/zijn verantwoordelijkheid v<strong>in</strong>den alle adm<strong>in</strong>istratieve processen van het bedrijf plaats,<br />

niet alleen de registratie van f<strong>in</strong>anciële en projectgegevens, maar ook de voorbereid<strong>in</strong>g van projecten, de f<strong>in</strong>anciële en<br />

projectgerichte voortgangsrapportages en de adm<strong>in</strong>istratieve begeleid<strong>in</strong>g van bedrijfsbrede procedures (bijvoorbeeld <strong>in</strong><br />

het kader van kwaliteitszorg, milieu en veiligheid).<br />

De functiehouder vervult de rol van assistent van de directeur; bij diens afwezigheid (wat relatief vaak voorkomt) verstrek<br />

zij/hij <strong>in</strong>formatie aan derden en doet zij/hij stukken uitgaan, op basis van richtlijnen dan wel expliciete <strong>in</strong>structies<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Office Manager verantwoordelijk voor alle adm<strong>in</strong>istratieve processen van het kantoor/bedrijf en de<br />

representativiteit van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Bereikbaarheid Krijgt telefonische vragen helder en handelt procesmatige en procedurele vragen af.<br />

Coörd<strong>in</strong>eert <strong>in</strong>formatie van en naar de ondernem<strong>in</strong>g en vertegenwoordigt daarbij<br />

steeds effectief de leid<strong>in</strong>ggevende en de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Agenda-afspraken Beoordeelt de prioriteiten <strong>in</strong> de werkorganisatie van de leid<strong>in</strong>ggevende. Signaleert<br />

agendaproblemen en verkrijgt bereidheid voor het wijzigen van afspraken.<br />

Ingevoerde gegevens Verzamelt de benodigde gegevens. Stemt gegevens af <strong>met</strong> de rubrieken van de<br />

databestanden. Plant de eigen werkzaamheden <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang<br />

en de urgentie van die werkzaamheden.<br />

Projectdocumentatie Registreert diverse f<strong>in</strong>anciële en projectgegevens en stelt hierover effectieve<br />

rapportages samen. Werkt offertes en begrot<strong>in</strong>gen uit, legt werkomschrijv<strong>in</strong>gen vast,<br />

vraagt vergunn<strong>in</strong>gen aan, stelt voortgangsrapportages op. Achterhaalt ontbrekende<br />

gegevens.<br />

Managementrapportages Bepaalt welke adm<strong>in</strong>istratieve en personele gegevens relevant zijn voor het<br />

management. Vertaalt deze gegevens <strong>in</strong> <strong>in</strong>formatieve rapporten.<br />

Meld<strong>in</strong>gen Herkent fouten of bijzonderheden. Signaleert en meldt onregelmatigheden aan<br />

leid<strong>in</strong>ggevende of derden (zoals Arbodienst), reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de tijd die nodig is<br />

om passende actie te ondernemen.<br />

Kantoorbeheer Lost automatiser<strong>in</strong>gsvraagstukken op, eventueel <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g <strong>met</strong> een extern<br />

bureau. Maakt backups, voert pakketwijzig<strong>in</strong>gen door. Zorgt voor het onderhoud van<br />

Kwaliteit<br />

bedrijfsprocedures en -<br />

systemen<br />

kantooromgev<strong>in</strong>g en –apparatuur.<br />

Schept randvoorwaarden voor duurzame certificer<strong>in</strong>g op veiligheids- of<br />

kwaliteitsgebied. Maakt afspraken <strong>met</strong> leveranciers, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong><br />

voorschriften en kosten.<br />

Archief Bepaalt de meest doelgerichte manier om gegevens vast te leggen. Verzamelt<br />

gegevens uit alle beschikbare bronnen en legt projectdossiers aan. Waarborgt de<br />

juistheid en actualiteit van de dossiers.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van secretariële ondersteun<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 4).<br />

Kennis van adm<strong>in</strong>istratieve organisatie en geautomatiseerde systemen.<br />

Kennis van de processen en werkrelaties van de leid<strong>in</strong>ggevende en de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het creëren van een prettig ontvangstklimaat.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het vormgeven van documenten en rapportages.<br />

85


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Hoofd Adm<strong>in</strong>istratie A.09.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Hoofd Adm<strong>in</strong>istratie komt voor <strong>in</strong> grotere bedrijven en rapporteert aan het directielid belast <strong>met</strong> de<br />

portefeuille f<strong>in</strong>anciën, dan wel aan de controller.<br />

Het Hoofd Adm<strong>in</strong>istratie is verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de grootboekhoud<strong>in</strong>g, de<br />

subadm<strong>in</strong>istraties (crediteuren- en debiteurenadm<strong>in</strong>istraties), de salarisadm<strong>in</strong>istratie (meestal uitbesteed aan een<br />

extern bureau), het betal<strong>in</strong>gsverkeer en de periodieke f<strong>in</strong>anciële rapportages. Hij beheert de geautomatiseerde<br />

systemen (hard- en software) en bereidt de verbeter<strong>in</strong>gen en uitbreid<strong>in</strong>gen daarvan voor. Hij stelt de f<strong>in</strong>anciële en<br />

bedrijfseconomische overzichten samen op basis waarvan de directie besliss<strong>in</strong>gen neemt.<br />

Het hoofd adm<strong>in</strong>istratie heeft volledige leid<strong>in</strong>ggevende bevoegdheden en is <strong>in</strong> die hoedanigheid verantwoordelijk<br />

voor zowel een efficiënte <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van werkprocessen als voor het effectief functioneren van zijn medewerker.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Hoofd Adm<strong>in</strong>istratie verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsadm<strong>in</strong>istratie.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Inventariseert opties om bedrijfsrisico's te m<strong>in</strong>imaliseren. Doet aanbevel<strong>in</strong>gen voor af<br />

te sluiten verzeker<strong>in</strong>gen, behandel<strong>in</strong>g van claims, <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gsvoorstellen en<br />

bespar<strong>in</strong>gsmaatregelen, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de cont<strong>in</strong>uïteit van de kwaliteit van<br />

Kwaliteit van<br />

adm<strong>in</strong>istraties<br />

bedrijfsvoer<strong>in</strong>g.<br />

Signaleert nieuwe richtlijnen voor adm<strong>in</strong>istratie. Bepaalt de noodzaak tot het<br />

aanpassen van de adm<strong>in</strong>istratieprocessen en -procedures. Controleert<br />

geadm<strong>in</strong>istreerde gegevens en meldt verschillen of fouten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> een<br />

juiste toepass<strong>in</strong>g van bepal<strong>in</strong>gen en afspraken. Zorgt voor een juiste toepass<strong>in</strong>g van<br />

CAO-bepal<strong>in</strong>gen en arbeidsvoorwaardelijke regel<strong>in</strong>gen.<br />

Liquiditeitspositie Accordeert betal<strong>in</strong>gen of laat deze accorderen. Schat de positie <strong>in</strong> van debiteuren en<br />

benadert debiteuren. Stelt realisatieoverzichten samen. Doet voorstellen voor<br />

verbeter<strong>in</strong>g van de liquiditeit, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de omvang van de uitstaande<br />

posten en het belang van de klantrelatie.<br />

Informatievoorzien<strong>in</strong>g Ordent gegevens naar relevantie voor management en andere partijen. Comb<strong>in</strong>eert<br />

gegevens uit verschillende <strong>in</strong>formatiebronnen. Analyseert gegevens en signaleert<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gen of trends. Vertaalt gegevens <strong>in</strong> stuur<strong>in</strong>formatie en onderbouwt<br />

voorstellen tot bijstur<strong>in</strong>g.<br />

ICT Zorgt voor en ziet toe op correct werkende geautomatiseerde systemen. Onderzoekt<br />

mogelijke verbeter<strong>in</strong>gen. Bereidt <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gsvoorstellen voor <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot ICT.<br />

Personeelsprestaties Schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van<br />

medewerkers. Ziet toe op het verloop van de werkprocessen. Geeft aanwijz<strong>in</strong>gen en<br />

<strong>in</strong>structies. Stimuleert en begeleidt de ontwikkel<strong>in</strong>g van medewerkers.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van bedrijfsadm<strong>in</strong>istratie en f<strong>in</strong>ancieel management op HBO niveau.<br />

Kennis van adm<strong>in</strong>istratiesystemen en relevante wet- en regelgev<strong>in</strong>g.<br />

Kennis van het adm<strong>in</strong>istratief beleid en de adm<strong>in</strong>istratieve organisatie van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het geven van leid<strong>in</strong>g en het verkrijgen van draagvlak voor adviezen.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van schriftelijke analyses en rapportages.<br />

86


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Controller A.11.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Controller komt voor <strong>in</strong> grotere en grote bedrijven. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de<br />

organisatiestructuur, maakt de functie deel uit van het directieteam dan wel van het managementteam.<br />

De Controller levert <strong>in</strong>put voor de beleidsontwikkel<strong>in</strong>g en vertaalt vastgesteld bedrijfsbeleid naar operationeel beleid<br />

voor de eigen sector. Hij geeft leid<strong>in</strong>g aan de f<strong>in</strong>anciële adm<strong>in</strong>istratie, direct dan wel <strong>met</strong> tussenkomst van een hoofd<br />

adm<strong>in</strong>istratie. De <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de adm<strong>in</strong>istratieve organisatie en van de ICT <strong>in</strong>frastructuur is daarbij de expliciete<br />

verantwoordelijkheid van de functiehouder.<br />

De Controller is verantwoordelijk voor de bewak<strong>in</strong>g van de bedrijfseconomische performance van het bedrijf en voor<br />

het formuleren van maatregelen die - vanuit bedrijfseconomisch perspectief - noodzakelijk zijn om die performance<br />

te verbeteren.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Controller verantwoordelijk voor de f<strong>in</strong>anciële bestuurbaarheid van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Signaleert de ontwikkel<strong>in</strong>g van omzet en kosten. Analyseert de oorzaak van afwijk<strong>in</strong>gen.<br />

Doet voorstellen voor kostenbeheers<strong>in</strong>g en rendementsverbeter<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen en<br />

ondernem<strong>in</strong>gsbeleid, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de doelstell<strong>in</strong>gen en flexibiliteit van de<br />

ondernem<strong>in</strong>g. Werkt bus<strong>in</strong>ess cases uit, berekent kosten en opbrengsten van<br />

alternatieve scenario‟s.<br />

F<strong>in</strong>anciële structuur Krijgt de behoefte aan stuur<strong>in</strong>formatie b<strong>in</strong>nen de ondernem<strong>in</strong>g helder. Beoordeelt <strong>in</strong><br />

hoeverre aanpass<strong>in</strong>g van de structuur nodig is door ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> wet- en<br />

regelgev<strong>in</strong>g. Zet een adm<strong>in</strong>istratieve organisatie op, die is afgestemd op zowel wensen<br />

vanuit de ondernem<strong>in</strong>g als eisen vanuit de omgev<strong>in</strong>g. Zorgt voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

Rendement van het<br />

vermogen<br />

ICT <strong>in</strong>frastructuur.<br />

Schat de benodigde f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g en belegg<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>, <strong>in</strong> relatie tot het beschikbaar<br />

vermogen. Stelt liquiditeitsprognoses op. Beoordeelt risico's en kosten en weegt<br />

f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gskeuzes af. Maakt betrouwbare afspraken <strong>met</strong> f<strong>in</strong>anciële <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen.<br />

Bewaakt f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>gsovereenkomsten.<br />

Management<strong>in</strong>formatie Verkrijgt <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> kengetallen voor de bedrijfsvoer<strong>in</strong>g. Beoordeelt de aard en oorzaak<br />

van afwijk<strong>in</strong>gen en vertaalt deze kennis <strong>in</strong> <strong>in</strong>formatieve documentatie. Stelt<br />

bedrijfseconomische analyses op. Beargumenteert aanbevel<strong>in</strong>gen voor het jaarplan.<br />

Stelt jaarverslagen, toelicht<strong>in</strong>gen en rapportages samen. Werkt controles <strong>met</strong> de<br />

accountant af, regelt fiscale kwesties.<br />

Personeelsprestaties Schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van<br />

medewerkers. Ziet toe op het verloop van de werkprocessen. Geeft aanwijz<strong>in</strong>gen en<br />

<strong>in</strong>structies. Stimuleert en begeleidt de ontwikkel<strong>in</strong>g van medewerkers.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van bedrijfsadm<strong>in</strong>istratie op HBO niveau.<br />

Kennis van bedrijfseconomische pr<strong>in</strong>cipes, f<strong>in</strong>anciële automatiser<strong>in</strong>gssystemen en relevante wet- en regelgev<strong>in</strong>g.<br />

Kennis van de doelstell<strong>in</strong>gen van de ondernem<strong>in</strong>g en het f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

Sociale vaardigheid voor het geven van leid<strong>in</strong>g en het verkrijgen van draagvlak voor adviezen.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van schriftelijke analyses en rapportages.<br />

87


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Hulpkracht B.01.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Hulpkracht komt voor <strong>in</strong> alle soorten bedrijven.<br />

De Hulpkracht kan algemene ondersteun<strong>in</strong>g leveren aan een vakman en volgt dan diens aanwijz<strong>in</strong>gen; hij kan ook<br />

opdrachten krijgen van een voorman of uitvoerder.<br />

Nadruk <strong>in</strong> de functie ligt op fysieke ondersteunende werkzaamheden, van een eenduidig karakter en zonder<br />

vakmanschappelijke eisen.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Hulpkracht verantwoordelijk voor het gereedmaken van de werkomgev<strong>in</strong>g en het voorbewerken van<br />

ondergronden (bijvoorbeeld om hout te plaatsen of te bewerken). U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden<br />

van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Maakt oppervlakken schoon en bewerkt ze voor, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

materiaalkenmerken van de ondergrond.<br />

Hulpmiddelen Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen<br />

zodanig, dat deze goed bruikbaar zijn.<br />

Hulpconstructies Assisteert bij het opbouwen en afbreken van klim- en steigerwerk.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van bouwkundig werk op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van basistechnieken materiaalbewerk<strong>in</strong>g en kennis van wet- en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het samenwerken <strong>met</strong> collega's.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van de urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van timmerwerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil<br />

en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder uiteenlopende<br />

weersomstandigheden<br />

88


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Assistent Betonbewerker B.01.2<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Assistent Betonbewerker komt voor <strong>in</strong> multifunctionele onderhoudsbedrijven en <strong>in</strong> gespecialiseerde<br />

betonreparatiebedrijven. Naast betonrenovatie behoren het <strong>in</strong>jecteren, het aanbrengen van dakcoat<strong>in</strong>gs en het<br />

aanleggen van kunststof vloeren tot het werkgebied van de betonapplicatie.<br />

De Assistent Betonbewerker werkt altijd samen <strong>met</strong> een ervaren betonbewerker en volgt diens aanwijz<strong>in</strong>gen. Hij<br />

ontvangt gedetailleerde werkopdrachten en <strong>in</strong>structies (tot op handel<strong>in</strong>gniveau) en staat permanent onder toezicht.<br />

Nadruk <strong>in</strong> de functie ligt op het verrichten van assisterende en ondersteunende werkzaamheden zoals het<br />

voorbewerken van oppervlakken c.q. objecten en het aanmaken en gebruiksklaar maken van de te verwerken<br />

materialen.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Assistent Betonbewerker verantwoordelijk voor het gereedmaken van de werkomgev<strong>in</strong>g en het zodanig<br />

voorbewerken van ondergronden dat beton gestort of bewerkt kan worden. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en<br />

werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Verwijdert oude betonconstructies zonder oneffenheden. Bewerkt oppervlakken zodanig<br />

voor, dat risico's voor aantast<strong>in</strong>g van nieuw aan te brengen beton m<strong>in</strong>imaal zijn.<br />

Gebruiksklare<br />

Maakt materiaal gebruiksklaar, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de materiaaleigenschappen en<br />

materialen<br />

kosten bij verspill<strong>in</strong>g van materiaal.<br />

Hulpmiddelen Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen<br />

zodanig, dat deze goed bruikbaar zijn.<br />

Hulpconstructies Assisteert bij het opbouwen en afbreken van klim- en steigerwerk.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van betonbewerk<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van basistechnieken betonbewerk<strong>in</strong>g en kennis van wet- en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het samenwerken <strong>met</strong> collega's.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van de urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van betonbewerk<strong>in</strong>gen.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het hanteren van<br />

chemische producten, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

89


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Betonbewerker B.03.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Betonbewerker komt voor <strong>in</strong> multifunctionele onderhoudsbedrijven en <strong>in</strong> gespecialiseerde betonreparatiebedrijven.<br />

Naast betonrenovatie behoren het <strong>in</strong>jecteren, het aanbrengen van dakcoat<strong>in</strong>gs en het aanleggen<br />

van kunststof vloeren tot het werkgebied van de betonapplicatie.<br />

De Betonbewerker werkt op basis van eenduidige werkopdrachten en <strong>in</strong>structies van voorman of uitvoerder, onder<br />

regelmatig toezicht (een of enkele malen per dag). Alle voorbereid<strong>in</strong>gen voor het werk zijn getroffen, zoals de<br />

aanwezigheid van materialen en hulpmiddelen en de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de bouwplaats.<br />

De Betonbewerker voert de hem opgedragen werkzaamheden zelfstandig uit. Tot zijn werkgebied behoort het<br />

verwijderen van beschadigd beton en het aanleggen en herstellen van betonconstructies. Daarnaast legt<br />

functiehouder vloeren aan en breng coat<strong>in</strong>gs aan, wanneer deze werkzaamheden direct <strong>verband</strong> houden <strong>met</strong> zijn<br />

hoofdactiviteit of noodzakelijk zijn om die hoofdactiviteit voortgang te doen v<strong>in</strong>den.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Betonbewerker verantwoordelijk voor aanleg en herstel van beton(constructies). U werkt volgens de<br />

<strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Beoordeelt de eigenschappen van de ondergrond op risico's voor aantast<strong>in</strong>g van het aan<br />

te brengen beton en signaleert en meldt mogelijke kwaliteitsproblemen.<br />

Herstelde<br />

Bepaalt waar aangetaste zones zich bev<strong>in</strong>den en kapt beschadigd beton af. Repareert<br />

betonconstructies het beton, zodat een maximale kwaliteit en levensduur van de constructie wordt<br />

gewaarborgd.<br />

E<strong>in</strong>dbewerk<strong>in</strong>gen Herstelt betonconstructies <strong>in</strong> de oorspronkelijke vorm en benadert hierbij zoveel mogelijk<br />

de oorspronkelijke oppervlakteruwheid en t<strong>in</strong>t, zodat wordt voldaan aan<br />

oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Totaalservice Legt (kunststof) vloeren aan en brengt coat<strong>in</strong>gs aan <strong>met</strong> het oog op het gewenste niveau<br />

van bescherm<strong>in</strong>g en verfraai<strong>in</strong>g van betonconstructies.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. <strong>Bouw</strong>t hulpconstructies op en<br />

breekt ze af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong> en noteert meer- of m<strong>in</strong>derwerk, reken<strong>in</strong>g houdend<br />

<strong>met</strong> het belang van de facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van betonbewerk<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 2).<br />

Kennis van alle relevante betonbewerk<strong>in</strong>gstechnieken en kennis van wet- en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het samenwerken <strong>met</strong> collega's.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van de urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van betonbewerk<strong>in</strong>gen.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het hanteren van<br />

chemische producten, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

90


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Timmerkracht / Houtreparateur B.04.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Timmerkracht / Houtreparateur komt voor <strong>in</strong> multifunctionele onderhoudsbedrijven.<br />

De Timmerkracht werkt op basis van eenduidige werkopdrachten en <strong>in</strong>structies van voorman of uitvoerder, onder<br />

regelmatig toezicht (een of enkele malen per dag). Alle voorbereid<strong>in</strong>gen voor het werk zijn getroffen, zoals de<br />

aanwezigheid van materialen en hulpmiddelen en de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de bouwplaats.<br />

De Timmerkracht voert de hem opgedragen werkzaamheden zelfstandig uit. Tot zijn werkgebied behoort de<br />

plaats<strong>in</strong>g van ramen, kozijnen en gevelelementen, de saner<strong>in</strong>g van door houtrot aangetast houtwerk en de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van daarmee <strong>verband</strong> houdend kle<strong>in</strong>schalig timmerwerk. Daarnaast verricht de functiehouder werkzaamheden op<br />

aanverwante werkgebieden als schilderwerk, <strong>met</strong>selwerk en stucwerk, wanneer deze direct <strong>verband</strong> houden <strong>met</strong> zijn<br />

hoofdactiviteit of noodzakelijk zijn om die hoofdactiviteit voortgang te doen v<strong>in</strong>den. Het gaat daarbij om kle<strong>in</strong>schalige<br />

werkzaamheden van een rout<strong>in</strong>ematig karakter.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Timmerkracht verantwoordelijk voor plaats<strong>in</strong>g en herstel van hout(constructies). U werkt volgens de<br />

<strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Verwijdert oude houtconstructies. Beoordeelt de ondergrond op risico's voor stabiele en<br />

duurzame plaats<strong>in</strong>g van houtconstructies. Signaleert mogelijke kwaliteitsproblemen.<br />

Geplaatste<br />

Kiest het goede gereedschap. Plaatst en stelt houtconstructies, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong><br />

houtconstructies de veiligheid van de werkomgev<strong>in</strong>g. Maakt de constructie ter plekke op maat.<br />

Herstelde<br />

Bepaalt waar rotte plekken zich bev<strong>in</strong>den. Verwijdert houtrot zodanig, dat het<br />

houtconstructies rott<strong>in</strong>gsproces stopt. Zorgt voor goede af<strong>met</strong><strong>in</strong>gen bij het maken van <strong>in</strong>zetstukken en<br />

deelvervang<strong>in</strong>gen.<br />

Totaalservice Verricht kle<strong>in</strong> <strong>met</strong>sel-, stuc-, schilder- en beglaz<strong>in</strong>gswerk, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

werkvolgorde en het voorkomen van beschadig<strong>in</strong>gen aan naastliggende objecten.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. <strong>Bouw</strong>t hulpconstructies op,<br />

plaatst ze en breekt ze af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Productiegegevens Levert tijdig <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes <strong>in</strong> en noteert meer- of m<strong>in</strong>derwerk, reken<strong>in</strong>g houdend<br />

<strong>met</strong> het belang van de facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van houtbewerk<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 2).<br />

Kennis van alle relevante houtbewerk<strong>in</strong>gtechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om op een passende manier <strong>met</strong> klanten te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van de urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van timmerwerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het hanteren van elektrische gereedschappen, het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een<br />

<strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

91


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Allround Timmerkracht B.05.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Allround Timmerkracht komt voor <strong>in</strong> multifunctionele onderhoudsbedrijven.<br />

De Allround Timmerkracht werkt op basis van werkopdrachten, waarbij hij de precieze aanpak en uitvoer<strong>in</strong>gswijze<br />

ter plekke zelf beoordeelt en kan aanpassen. Toezicht v<strong>in</strong>dt plaats op afstand, de functiehouder schakelt de<br />

voorman of uitvoerder <strong>in</strong> bij twijfels over de te volgen werkwijze. De functiehouder verzorgt zelf de afstemm<strong>in</strong>g van<br />

zijn werkzaamheden <strong>met</strong> de opdrachtgever en/of de bewoner/ gebruiker van het pand, Hij neemt meer- en<br />

m<strong>in</strong>derwerk op en <strong>in</strong>formeert zijn leid<strong>in</strong>ggevende daarover.<br />

De Allround Timmerkracht kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers (timmerlieden,<br />

hulpkrachten), die voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de werkopdracht aan hem zijn toegevoegd.<br />

De Allround Timmerkracht werkt aan alle soorten objecten en verricht alle voorkomende soorten timmerwerk.<br />

Daarnaast is hij <strong>in</strong>zetbaar op aanverwante werkgebieden als schilderwerk, <strong>met</strong>selwerk en stucwerk. Het gaat daarbij<br />

om werkzaamheden van een rout<strong>in</strong>ematig karakter, voor een beperkt gedeelte van zijn werktijd.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Allround Timmerkracht verantwoordelijk voor het opleveren van duurzame en doelmatige houtconstructies<br />

volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Bepaalt de meest doelgerichte aanpak van het werk. Beoordeelt, <strong>in</strong> geval van een<br />

gegeven plan van aanpak, de geschiktheid van het plan van aanpak op grond van de<br />

situatie ter plekke en adviseert de leid<strong>in</strong>ggevende waar nodig. Maakt afspraken over de<br />

werkuitvoer<strong>in</strong>g <strong>met</strong> bewoners/gebruikers.<br />

Ondergrondkwaliteit Beoordeelt de ondergrond op risico's voor stabiele en duurzame plaats<strong>in</strong>g van<br />

houtconstructies. Signaleert mogelijke kwaliteitsproblemen, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

Geplaatste<br />

houtconstructies<br />

aansluit<strong>in</strong>g op volgende werkzaamheden.<br />

Kiest de werk<strong>met</strong>hode, afhankelijk van de vaardigheden van de medewerkers, kosten en<br />

de duur van het project. Kiest de materialen, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong><br />

materiaaleigenschappen, kwaliteit, kosten en ontwikkel<strong>in</strong>gen op de markt. Vervaardigt,<br />

plaatst en stelt houtconstructies. Beoordeelt de maatvoer<strong>in</strong>g bij het op maat maken van<br />

onderdelen.<br />

E<strong>in</strong>dbewerk<strong>in</strong>gen Zoekt naar verbeterpunten. Zorgt voor een goede presentatie van het e<strong>in</strong>dproduct, zodat<br />

klanten tevreden zijn en klant willen blijven.<br />

Herstelde<br />

Bepaalt waar rotte plekken zich bev<strong>in</strong>den. Kiest materialen en werk<strong>met</strong>hode, afhankelijk<br />

houtconstructies van de houtsoort, de ernst van de houtrot, materiaalkosten en duurzaamheid van<br />

herstel. Voorkomt beschadig<strong>in</strong>g van naastliggende objecten.<br />

Totaalservice Voert kle<strong>in</strong> <strong>met</strong>sel-, stuc-, schilder- en beglaz<strong>in</strong>gswerk uit, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

werkvolgorde en het voorkomen van beschadig<strong>in</strong>gen aan naastliggende objecten.<br />

Werk<strong>in</strong>structies Geeft <strong>in</strong>structies en handreik<strong>in</strong>gen aan collega's, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

prestatieniveau en een passende manier van communiceren.<br />

Productiegegevens Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/m<strong>in</strong>derwerk).<br />

Levert (<strong>in</strong>terne) rapportages en e<strong>in</strong>dkeur<strong>in</strong>gsrapporten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

belang van de facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten en de <strong>in</strong>terne<br />

<strong>in</strong>formatiedoele<strong>in</strong>den.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van houtbewerk<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 3).<br />

Kennis van alle relevante houtbewerk<strong>in</strong>gtechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om effectief <strong>met</strong> klanten en collega‟s te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van rapportages.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van timmerwerk.<br />

92


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Allround Timmerkracht B.05.1<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het hanteren van elektrische gereedschappen, het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een<br />

<strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

93


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Allround Betonbewerker B.05.2<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Allround Betonbewerker komt voor <strong>in</strong> multifunctionele onderhoudsbedrijven en <strong>in</strong> gespecialiseerde<br />

betonreparatiebedrijven. Naast betonrenovatie behoren het <strong>in</strong>jecteren, het aanbrengen van dakcoat<strong>in</strong>gs en het<br />

aanleggen van kunststof vloeren tot het werkgebied van de betonapplicatie.<br />

De Allround Betonbewerker werkt op basis van werkopdrachten, waarbij hij de precieze aanpak en uitvoer<strong>in</strong>gswijze<br />

ter plekke zelf beoordeelt en kan aanpassen.<br />

Toezicht v<strong>in</strong>dt plaats op afstand, de functiehouder schakelt zelf de voorman of uitvoerder <strong>in</strong> bij twijfels over de te<br />

volgen werkwijze. De functiehouder verzorgt zelf de afstemm<strong>in</strong>g van zijn werkzaamheden <strong>met</strong> de opdrachtgever<br />

(gebruiker van het pand, dan wel de vertegenwoordiger van de aannemer op de bouwplaats).<br />

De Allround Betonbewerker kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers (schilders,<br />

betonbewerkers, hulpkrachten), die voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de werkopdracht aan hem zijn toegevoegd.<br />

Nadruk <strong>in</strong> de functie ligt op het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden op het<br />

gebied van de betonreparatie, het aanbrengen van dakcoat<strong>in</strong>gs en het aanleggen van (kunststof)vloeren. Het<br />

efficiënt omgaan <strong>met</strong> relatief dure materialen is een belangrijk aandachtspunt <strong>in</strong> de functie.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Allround Betonbewerker verantwoordelijk voor het opleveren van duurzame en doelmatige<br />

betonconstructies volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de<br />

ondernem<strong>in</strong>g<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Bepaalt de meest doelgerichte, technische aanpak van het werk. Beoordeelt, <strong>in</strong> geval<br />

van een gegeven plan van aanpak, de geschiktheid van het plan van aanpak op grond<br />

van de situatie ter plekke en adviseert de leid<strong>in</strong>ggevende waar nodig.<br />

Ondergrondkwaliteit Beoordeelt de eigenschappen van de ondergrond op risico‟s voor aantast<strong>in</strong>g van het<br />

Herstelde<br />

betonconstructies<br />

aan te brengen beton en signaleert en meldt mogelijke kwaliteitsproblemen.<br />

Bepaalt waar de aangetaste zones zich bev<strong>in</strong>den en kapt beschadigd beton af.<br />

Beoordeelt of wapen<strong>in</strong>gsstaven vervangen of verstevigd moeten worden. Repareert het<br />

beton, zodat een maximale kwaliteit en levensduur van de constructie wordt<br />

gewaarborgd.<br />

E<strong>in</strong>dbewerk<strong>in</strong>gen Herstelt betonconstructies <strong>in</strong> de oorspronkelijke vorm en benadert hierbij zoveel mogelijk<br />

de oorspronkelijke oppervlakteruwheid en t<strong>in</strong>t, zodat wordt voldaan aan<br />

oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Totaalservice Legt (kunststof) vloeren aan en brengt coat<strong>in</strong>gs aan <strong>met</strong> het oog op het gewenste niveau<br />

van bescherm<strong>in</strong>g en verfraai<strong>in</strong>g van betonconstructies.<br />

Werk<strong>in</strong>structies Geeft <strong>in</strong>structies en handreik<strong>in</strong>gen aan collega's, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

prestatieniveau en een passende manier van communiceren.<br />

Productie <strong>in</strong>formatie Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/m<strong>in</strong>derwerk).<br />

Levert (<strong>in</strong>terne) rapportages en e<strong>in</strong>dkeur<strong>in</strong>gsrapporten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten en de <strong>in</strong>terne <strong>in</strong>formatiedoele<strong>in</strong>den.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van betonbewerk<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 3).<br />

Kennis van alle relevante betonbewerk<strong>in</strong>gstechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om effectief <strong>met</strong> klanten en collega‟s te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van rapportages.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van betonbewerk<strong>in</strong>gen.<br />

94


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Allround Betonbewerker B.05.2<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het hanteren van<br />

chemische producten, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

95


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Assistent Timmerkracht B.02.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Assistent Timmerkracht komt voor <strong>in</strong> alle soorten bedrijven, zowel grote als kle<strong>in</strong>e.<br />

De Assistent Timmerkracht werkt altijd samen <strong>met</strong> een ervaren timmerkracht en volgt diens aanwijz<strong>in</strong>gen. Hij<br />

ontvangt gedetailleerde werkopdrachten en <strong>in</strong>structies (tot op handel<strong>in</strong>gsniveau) en staat permanent onder toezicht.<br />

Nadruk van de functie ligt op de uitvoerende handel<strong>in</strong>gen van het timmerwerk en van aanverwante werkzaamheden<br />

zoals eenvoudig schilderwerk, glaszetwerk of behangen.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Assistent Timmerkracht verantwoordelijk voor het gereedmaken van de werkomgev<strong>in</strong>g, het voorbewerken<br />

van ondergronden en voor plaats<strong>in</strong>g en herstel van eenvoudige houtconstructies. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en<br />

werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Maakt oppervlakken schoon en bewerkt ze voor, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

materiaalkenmerken van de ondergrond. Verwijdert op aanwijz<strong>in</strong>g oude<br />

houtconstructies.<br />

Houtconstructies Kiest het goede gereedschap. Verricht eenvoudige houtrotreparaties en plaatst<br />

eenvoudige houtconstructies.<br />

Totaalservice Verricht kle<strong>in</strong> schilder-, behang- en glaszetwerk. Voorkomt beschadig<strong>in</strong>gen aan<br />

naastgelegen objecten.<br />

Hulpmiddelen Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen<br />

zodanig dat deze goed bruikbaar zijn.<br />

Hulpconstructies Assisteert bij het opbouwen en afbreken van klim- en steigerwerk.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van houtbewerk<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van basistechnieken materiaalbewerk<strong>in</strong>g en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het samenwerken <strong>met</strong> collega‟s.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van timmerwerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil<br />

en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder uiteenlopende<br />

weersomstandigheden<br />

96


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Assistent Glaszetter G.01.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Assistent Glaszetter komt voor <strong>in</strong> het glaszet- of multifunctionele onderhoudsbedrijf.<br />

De Assistent Glaszetter werkt altijd samen <strong>met</strong> een ervaren glaszetter en volgt diens aanwijz<strong>in</strong>gen. Hij verricht<br />

assisterende en ondersteunende werkzaamheden.<br />

Nadruk <strong>in</strong> de functie ligt enerzijds op het verplaatsen, tillen en <strong>in</strong> positie brengen van ruiten en glasconstructies,<br />

anderzijds op rout<strong>in</strong>ematige handel<strong>in</strong>gen ter voorbereid<strong>in</strong>g en afrond<strong>in</strong>g van het plaatsen van glas.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Assistent Glaszetter verantwoordelijk voor het gereedmaken van de werkomgev<strong>in</strong>g en het zodanig<br />

voorbewerken van ondergronden dat glas geplaatst kan worden. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden<br />

van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Verwijdert oude kitlagen en oneffenheden en maakt de ondergrond schoon, reken<strong>in</strong>g<br />

houdend <strong>met</strong> de gewenste oppervlakteruwheid en de materiaalkenmerken van de<br />

ondergrond.<br />

Hulpmiddelen Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen<br />

zodanig, dat deze goed bruikbaar zijn.<br />

Hulpconstructies Assisteert bij het opbouwen en afbreken van klim- en steigerwerk.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van beglaz<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van basistechnieken beglazen en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het samenwerken <strong>met</strong> collega‟s.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van beglaz<strong>in</strong>gswerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het hanteren van<br />

scherpe materialen, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

97


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Glaszetter G.03.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Glaszetter komt voor <strong>in</strong> het glaszet- of multifunctionele onderhoudsbedrijf.<br />

De Glaszetter werkt op basis van eenduidige werkopdrachten en <strong>in</strong>structies van voorman of uitvoerder, onder<br />

regelmatig toezicht (één of enkele malen per dag). Materialen en hulpmiddelen zijn op het object aanwezig. Hij<br />

ontvangt assistentie bij het tillen en verplaatsen van glas.<br />

De Glaszetter plaatst alle voorkomende soorten glas (enkele en dubbele ruiten, ook speciaal glas) <strong>in</strong> zowel<br />

nieuwbouw-, als onderhoudssituaties.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Glaszetter verantwoordelijk voor de plaats<strong>in</strong>g van glas(constructies). U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en<br />

werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Verwijdert (isolatie)ruiten op efficiënte wijze. Bewerkt kozijnen en sponn<strong>in</strong>gen zodanig<br />

voor, dat oude kitlagen helemaal verwijderd zijn en de ondergrond voldoende vlak is.<br />

Geplaatst glas Draagt zorg voor stabiele plaats<strong>in</strong>g van het glas, <strong>in</strong>spelend op het voorkomen van letsel.<br />

Afgewerkt glas Werkt glas en kozijnen/sponn<strong>in</strong>gen zodanig af, dat op den duur geen lekkage ontstaat.<br />

Werkt het e<strong>in</strong>dresultaat bij volgens oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. <strong>Bouw</strong>t hulpconstructies op,<br />

plaatst ze en breekt ze af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong> en noteert meer- of m<strong>in</strong>derwerk, reken<strong>in</strong>g houdend<br />

<strong>met</strong> het belang van de facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van beglaz<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 2).<br />

Kennis van beglaz<strong>in</strong>gstechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om op een passende manier <strong>met</strong> klanten te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van beglaz<strong>in</strong>gswerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het hanteren van<br />

scherpe materialen, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

98


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Allround Glaszetter G.04.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Allround Glaszetter komt voor <strong>in</strong> het glaszet-, schilders- of multifunctionele onderhoudsbedrijf.<br />

De Allround Glaszetter werkt op basis van werkopdrachten, waarbij hij de precieze aanpak en uitvoer<strong>in</strong>gswijze ter<br />

plekke zelf beoordeelt en kan aanpassen. Toezicht v<strong>in</strong>dt plaats op afstand, de functiehouder schakelt zelf de<br />

voorman of uitvoerder <strong>in</strong> bij twijfels over de te volgen werkwijze. Het kan nodig zijn, de aanvoer van materialen en<br />

hulpmiddelen zelf te regelen. De functiehouder verzorgt zelf de afstemm<strong>in</strong>g van zijn werkzaamheden <strong>met</strong> de<br />

opdrachtgever (de bewoner of gebruiker van het pand, dan wel de vertegenwoordiger van de aannemer op de<br />

bouwplaats). Hij ontvangt assistentie bij het tillen en verplaatsen van glas.<br />

De Allround Glaszetter plaatst alle voorkomende soorten glas (enkele en dubbele ruiten, speciaal glas),<br />

beglaz<strong>in</strong>gssystemen en glasconstructies (puien, wanden, deuren/ramen) <strong>in</strong> zowel nieuwbouw-, als<br />

onderhoudssituaties, gebruik makend van diverse bevestig<strong>in</strong>g- en verlijm<strong>in</strong>gtechnieken.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Allround Glaszetter verantwoordelijk voor het opleveren van duurzame en doelmatige glasconstructies<br />

volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Bepaalt de meest doelgerichte aanpak van het werk. Beoordeelt, <strong>in</strong> geval van een<br />

gegeven plan van aanpak, de geschiktheid van het plan van aanpak op grond van de<br />

situatie ter plekke en adviseert de leid<strong>in</strong>ggevende waar nodig. Maakt afspraken over de<br />

werkuitvoer<strong>in</strong>g <strong>met</strong> bewoners/gebruikers.<br />

Maatwerk glas Neemt het werk en de maten zodanig op, dat het glas bij de eerste keer snijden of<br />

bestellen goed past, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> kosten van materiaal en plann<strong>in</strong>g.<br />

Ondergrondkwaliteit Verwijdert (isolatie)ruiten op efficiënte wijze. Bewerkt kozijnen en sponn<strong>in</strong>gen zodanig<br />

voor, dat oude kitlagen helemaal verwijderd zijn en de ondergrond voldoende vlak is.<br />

Geplaatst glas Draagt zorg voor stabiele plaats<strong>in</strong>g van het glas, <strong>in</strong>spelend op het voorkomen van letsel.<br />

Afgewerkt glas Werkt het glas en kozijnen/sponn<strong>in</strong>gen zodanig af, dat geen lekkage ontstaat. Werkt het<br />

e<strong>in</strong>dresultaat bij volgens oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. <strong>Bouw</strong>t hulpconstructies op,<br />

plaatst ze en breekt ze af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Werk<strong>in</strong>structies Geeft <strong>in</strong>structies en handreik<strong>in</strong>gen aan collega's, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

prestatieniveau en een passende manier van communiceren.<br />

Productie-<strong>in</strong>formatie Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/m<strong>in</strong>derwerk).<br />

Levert (<strong>in</strong>terne) rapportages en e<strong>in</strong>dkeur<strong>in</strong>gsrapporten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten en de <strong>in</strong>terne <strong>in</strong>formatiedoele<strong>in</strong>den.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van beglaz<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 3).<br />

Kennis van beglaz<strong>in</strong>gstechnieken en speciale beglaz<strong>in</strong>gssystemen of glasbewerk<strong>in</strong>g en kennis van wet en<br />

regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om effectief <strong>met</strong> klanten en collega‟s te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van rapportages.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van beglaz<strong>in</strong>gswerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het hanteren van<br />

scherpe materialen, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

99


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Specialist Glaszetter G.05.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Specialist Glaszetter komt voor <strong>in</strong> het grotere of gespecialiseerde schilder- of glaszetbedrijf. Als specialist<br />

op zijn vakgebied, beoordeelt hij zelf het werk ter plekke, bepaalt hij de vaktechnische alternatieven en adviseert hij<br />

over de te kiezen aanpak en de te gebruiken materialen, zoals zonwerend glas, energiebesparend (isolerend) glas,<br />

veiligheidsglas etc. (de commerciële aspecten worden door zijn leid<strong>in</strong>ggevende geregeld). Kenmerkend voor de<br />

vakspecialist is, dat hij/zij oude technieken (bijvoorbeeld het plaatsen of restaureren van glas-<strong>in</strong>-lood) dan wel<br />

nieuwe of niet-alledaagse technieken gebruikt bij de uitoefen<strong>in</strong>g van het vak.<br />

De Specialist Glaszetter verzorgt zelf de afstemm<strong>in</strong>g van zijn werkzaamheden <strong>met</strong> de opdrachtgever en/of de<br />

bewoner/ gebruiker van het pand en regelt zelf de aanvoer van materialen en hulpmiddelen.<br />

De Specialist Glaszetter plaatst verder alle voorkomende soorten glas, beglaz<strong>in</strong>gssystemen en glasconstructies<br />

(puien, wanden, deuren/ramen) <strong>in</strong> zowel nieuwbouw-, als onderhoudssituaties, gebruik makend van diverse<br />

bevestig<strong>in</strong>g- en verlijm<strong>in</strong>gtechnieken.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Specialist Glaszetter verantwoordelijk voor de plaats<strong>in</strong>g van bijzondere glasconstructies of speciale<br />

glassoorten. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Beoordeelt de toestand van (oude of bijzondere) glasconstructies, van de bouwkundige<br />

constructie en van de situatie ter plekke. Adviseert klanten over de te kiezen aanpak en<br />

de te gebruiken speciale glassoorten.<br />

Materialen Schat <strong>in</strong> welke materialen nodig zijn. Bestelt materialen, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

oorspronkelijke materiaalkeuze, duurzaamheid, schoonheid, kosten en voorschriften<br />

Maatwerk glas Neemt het werk en de maten zodanig op, dat het glas bij de eerste keer snijden of<br />

bestellen goed past, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> kosten van materiaal en plann<strong>in</strong>g.<br />

Ondergrondkwaliteit Verwijdert (isolatie)ruiten op efficiënte wijze. Bewerkt kozijnen en sponn<strong>in</strong>gen zodanig<br />

voor, dat oude kitlagen helemaal verwijderd zijn en de ondergrond voldoende vlak is.<br />

Geplaatst glas Draagt zorg voor stabiele plaats<strong>in</strong>g van het glas (speciaal glas, bijzondere<br />

glasconstructies), <strong>in</strong>spelend op het voorkomen van letsel.<br />

Afgewerkt glas Werkt het glas en kozijnen/sponn<strong>in</strong>gen zodanig af, dat geen lekkage ontstaat. Brengt<br />

bijzondere glasconstructies zoveel mogelijk <strong>in</strong> de oorspronkelijke staat terug. Werkt het<br />

e<strong>in</strong>dresultaat bij volgens oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Werk<strong>in</strong>structies Geeft <strong>in</strong>structies en handreik<strong>in</strong>gen aan collega's, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

prestatieniveau en een passende manier van communiceren.<br />

Productie-<strong>in</strong>formatie Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/m<strong>in</strong>derwerk).<br />

Levert (<strong>in</strong>terne) rapportages en e<strong>in</strong>dkeur<strong>in</strong>gsrapporten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten en de <strong>in</strong>terne <strong>in</strong>formatiedoele<strong>in</strong>den.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van specialistische beglaz<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 4).<br />

Kennis van speciale oude en nieuwe beglaz<strong>in</strong>gstechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en<br />

veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om effectief <strong>met</strong> klanten en collega‟s te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van rapportages.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van beglaz<strong>in</strong>gswerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het hanteren van<br />

scherpe materialen, het <strong>in</strong>ademen van vuil en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het<br />

werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

100


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Voorman / Teamleider L.06.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Voorman / Teamleider komt voor <strong>in</strong> alle type bedrijven (schilder-, glaszet-, <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>gs- en<br />

multifunctionele onderhoudsbedrijven), zowel grote als kle<strong>in</strong>e.<br />

De Voorman is verantwoordelijk voor de correcte uitvoer<strong>in</strong>g van een werkopdracht, <strong>met</strong> behulp van toegewezen<br />

mensen en middelen. Hij wordt aangesproken op de realisatie van het werk conform de opdracht.<br />

De functiehouder verzorgt zelf de afstemm<strong>in</strong>g van zijn werkzaamheden <strong>met</strong> de opdrachtgever en/of de gebruiker van<br />

het pand. Hij neemt meer- en m<strong>in</strong>derwerk op en <strong>in</strong>formeert zijn leid<strong>in</strong>ggevende daarover. Hij schakelt zelf de<br />

uitvoerder/bedrijfsleider <strong>in</strong> bij twijfels over de wijze van uitvoer<strong>in</strong>g van de werkopdracht.<br />

Werkopdrachten hebben een tijdshorizon van enkele weken en bevatten gedetailleerde aanwijz<strong>in</strong>gen.<br />

De Voorman vertaalt de werkopdracht <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>structies voor de hem toegewezen medewerkers en controleert de<br />

juiste uitvoer<strong>in</strong>g daarvan. Hij levert het werk conform de werkopdracht <strong>in</strong>tern op aan de uitvoerder/bedrijfsleider, <strong>in</strong><br />

geval van kle<strong>in</strong>e opdrachten ook direct aan de opdrachtgever.<br />

De Voorman heeft over het algemeen een vaktechnisch aandachtsgebied, maar kan ook een groep medewerkers<br />

van verschillende discipl<strong>in</strong>es aansturen. Naast de organisatie/ coörd<strong>in</strong>atie en de technische voorbereid<strong>in</strong>g van de<br />

werkuitvoer<strong>in</strong>g, werkt hij zelf mee <strong>in</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g als allround vakman, voor een substantieel gedeelte van zijn tijd.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Voorman verantwoordelijk voor de oplever<strong>in</strong>g van (kortdurende) werkopdrachten volgens afgesproken<br />

specificaties. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Werkaanpak Inventariseert de staat van de te behandelen objecten, constructies, gebouwen. Bepaalt<br />

de meest doelgerichte vaktechnische aanpak van het werk.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Schat <strong>in</strong> wanneer (aanvull<strong>in</strong>gen van) de voorraad materiaal en materieel benodigd zijn.<br />

Regelt aanvoer en afvoer van materialen, gereedschappen en afval. Waarborgt de<br />

handhav<strong>in</strong>g van veiligheidsvoorschriften op de werkvloer.<br />

Werkstructuur Bepaalt de werkvolgorde. Beoordeelt de verdel<strong>in</strong>g van beschikbaar personeel over de<br />

werkonderdelen, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de verschillende talenten en persoonlijkheden.<br />

Vertaalt werkopdrachten <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>structies en handreik<strong>in</strong>gen voor medewerkers.<br />

Vaktechnische Werkt mee <strong>in</strong> de projectuitvoer<strong>in</strong>g op het eigen vaktechnische gebied, ervoor zorgend<br />

producten<br />

tegelijk het overzicht over werkzaamheden van medewerkers te bewaren.<br />

Voortgangs<strong>in</strong>formatie Signaleert tijdig vertrag<strong>in</strong>gen en tekortkom<strong>in</strong>gen, zodat er nog gelegenheid is voor<br />

bijstur<strong>in</strong>g en aan oplever<strong>in</strong>gsafspraken kan worden voldaan. Verwerkt<br />

productiegegevens tot <strong>in</strong>formatieve rapportages.<br />

Productie-<strong>in</strong>formatie Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/m<strong>in</strong>derwerk).<br />

Levert (<strong>in</strong>terne) rapportages en e<strong>in</strong>dkeur<strong>in</strong>gsrapporten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten en de <strong>in</strong>terne <strong>in</strong>formatiedoele<strong>in</strong>den.<br />

Personeelsprestaties Schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van<br />

medewerkers.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van het eigen technische vakgebied op MBO niveau (MBO 3).<br />

Kennis van materialen en technieken.<br />

Kennis van waarden, <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het geven van leid<strong>in</strong>g.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het rapporteren over de voortgang van het werk.<br />

101


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Voorman / Teamleider L.06.1<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het hanteren van<br />

scherpe materialen en/of elektrische gereedschappen, het <strong>in</strong>ademen van vuil, stof en chemische dampen en het<br />

werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder uiteenlopende weersomstandigheden en/of<br />

het dragen van persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen.<br />

102


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Uitvoerder L.07.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Uitvoerder komt voor <strong>in</strong> alle type bedrijven (schilder-, glaszet-, <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g- en multifunctionele<br />

onderhoudsbedrijven), zowel grote als kle<strong>in</strong>e.<br />

De Uitvoerder is verantwoordelijk voor de correcte uitvoer<strong>in</strong>g van een volledig werk (project), van een afgerond<br />

gedeelte van een groot werk dan wel van meerdere kle<strong>in</strong>ere werken gelijktijdig. Hij is aanspreekbaar op de realisatie<br />

van zowel de technische kwaliteit van het werk, de doorlooptijd als de productiviteit (tijd- en kostenbested<strong>in</strong>g), zoals<br />

vastgelegd <strong>in</strong> de werkopdracht(en).<br />

De functiehouder plant en organiseert zelf de verschillende werken en stemt deze af <strong>met</strong> de opdrachtgevers en/of de<br />

gebruikers van het pand en <strong>met</strong> eventuele onderaannemers, andere aannemers of bedrijven die bij eenzelfde werk<br />

betrokken zijn. Hij schakelt zelf de projectleider of bedrijfsleider <strong>in</strong> bij twijfels over de (verdere) uitvoer<strong>in</strong>g van het<br />

werk.<br />

Werkopdrachten hebben een tijdshorizon van enkele weken tot maanden en omvatten een volledig afgerond werk.<br />

De Uitvoerder werkt de werkomschrijv<strong>in</strong>g uit tot detailplann<strong>in</strong>gen en werk<strong>in</strong>structies voor de medewerkers en<br />

controleert de juiste uitvoer<strong>in</strong>g daarvan. Hij levert het werk conform de werkopdracht op aan de opdrachtgever, dan<br />

wel - <strong>in</strong> geval van onderdelen van grotere projecten - aan de projectleider of bedrijfsleider.<br />

De Uitvoerder heeft vaak een vaktechnisch aandachtsgebied, maar de functie is ook van toepass<strong>in</strong>g op een<br />

comb<strong>in</strong>atie van vakgebieden. In pr<strong>in</strong>cipe neemt de leid<strong>in</strong>g van de werkuitvoer<strong>in</strong>g zijn volledige werktijd <strong>in</strong> beslag.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Uitvoerder verantwoordelijk voor de oplever<strong>in</strong>g van (middelgrote) werkopdrachten volgens<br />

oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Resultaatgebieden<br />

Werkplann<strong>in</strong>g Bepaalt de gewenste detailler<strong>in</strong>g van de uitvoer<strong>in</strong>gsplannen. Stemt plann<strong>in</strong>gen zodanig<br />

af <strong>met</strong> betrokken partijen, dat vertrag<strong>in</strong>g door miscommunicatie wordt voorkomen.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Zorgt voor de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de werkplaats. Schat <strong>in</strong> wanneer (aanvull<strong>in</strong>gen van) de<br />

voorraad materiaal en materieel benodigd zijn. Regelt aanvoer en afvoer van materialen,<br />

gereedschappen en afval.<br />

Werkstructuur Stelt teams samen en verdeelt de werkzaamheden. Begeleidt voormannen, reken<strong>in</strong>g<br />

houdend <strong>met</strong> de zelfstandige positie en persoonlijkheden. Geeft <strong>in</strong>structies en<br />

handreik<strong>in</strong>gen aan collega's. Ziet toe op de voortgang en kwaliteit van de werkuitvoer<strong>in</strong>g.<br />

Voortgangs<strong>in</strong>formatie Signaleert tijdig vertrag<strong>in</strong>gen en tekortkom<strong>in</strong>gen, zodat er nog gelegenheid is voor<br />

bijstur<strong>in</strong>g en aan oplever<strong>in</strong>gsafspraken kan worden voldaan. Gaat de oorzaak van<br />

kostenoverschrijd<strong>in</strong>g na. Verwerkt productiegegevens tot <strong>in</strong>formatieve rapportages.<br />

Oplever<strong>in</strong>g Levert het werk op aan de hand van checklists en rapportages.<br />

Productie-<strong>in</strong>formatie Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/m<strong>in</strong>derwerk).<br />

Levert (<strong>in</strong>terne) rapportages en e<strong>in</strong>dkeur<strong>in</strong>gsrapporten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten en de <strong>in</strong>terne <strong>in</strong>formatiedoele<strong>in</strong>den.<br />

Personeelsprestaties Schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van<br />

medewerkers. Ziet toe op het verloop van de werkprocessen. Geeft aanwijz<strong>in</strong>gen en<br />

<strong>in</strong>structies. Stimuleert en begeleidt de ontwikkel<strong>in</strong>g van medewerkers.<br />

Veiligheid/ARBO Waarborgt de handhav<strong>in</strong>g van procedures en voorschriften op het gebied van veiligheid<br />

en ARBO. Signaleert structurele problemen op dit vlak en rapporteert daarover aan de<br />

bedrijfsleider.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van meerdere technische vakgebieden en kennis van projectmanagement op MBO niveau (MBO 4).<br />

Kennis van projectplann<strong>in</strong>g en -uitvoer<strong>in</strong>g en logistieke processen.<br />

Kennis van waarden, <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het geven van leid<strong>in</strong>g en het afstemmen van plann<strong>in</strong>gen <strong>met</strong> betrokken partijen.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het samenstellen van periodieke rapportages.<br />

103


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Uitvoerder L.07.1<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder uiteenlopende<br />

weersomstandigheden.<br />

104


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Projectleider L.09.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Projectleider komt voor <strong>in</strong> grotere bedrijven (<strong>met</strong> name schilder-, <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g- en multifunctionele<br />

onderhoudsbedrijven).<br />

De Projectleider is verantwoordelijk voor het volledige traject van projectdef<strong>in</strong>itie tot en <strong>met</strong> projectoplever<strong>in</strong>g, voor<br />

grote projecten c.q. voor projecten die vanwege hun complexiteit of risico's een expliciete leid<strong>in</strong>g nodig hebben. De<br />

functiehouder is aanspreekbaar op zowel de technische opzet van het project, de haalbaarheid van de plann<strong>in</strong>g en<br />

het realiteitsgehalte van het budget, als op de daadwerkelijke uitvoer<strong>in</strong>g (technische kwaliteit, tijdpad) en het<br />

bedrijfseconomisch resultaat. Hij is verantwoordelijk voor het uitwerken van het projectplan tot werkomschrijv<strong>in</strong>gen.<br />

Offertes behoeven de goedkeur<strong>in</strong>g van de bedrijfsleid<strong>in</strong>g.<br />

Projecten hebben een doorlooptijd van enkele maanden tot een jaar. Projecten kunnen deel uitmaken van<br />

overkoepelende bouwprojecten, <strong>in</strong> welk geval de functiehouder optreedt als (vertegenwoordiger van de)<br />

onderaannemer <strong>in</strong> bouwvergader<strong>in</strong>gen.<br />

De Projectleider is de gesprekspartner van de klant om wensen en mogelijkheden <strong>in</strong> kaart te brengen en om te<br />

komen tot een projectdef<strong>in</strong>itie. Hij adviseert de klant zowel over nieuwbouw- of groot onderhoudsprojecten als over<br />

meerjarige technische onderhoudsscenario‟s.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Projectleider verantwoordelijk voor de oplever<strong>in</strong>g van een groot project of meerdere projecten gelijktijdig<br />

volgens oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Signaleert kansen om aan veranderende klantwensen tegemoet te komen, <strong>met</strong> behoud<br />

van commerciële belangen. Bespreekt wensen en uitgangspunten <strong>met</strong> de<br />

opdrachtgever. Beargumenteert eigen aanbevel<strong>in</strong>gen voor klanten op overtuigende<br />

Kwaliteit van<br />

projectresultaten<br />

wijze.<br />

Geeft leid<strong>in</strong>g aan projectteams. Zet mensen, middelen en werk<strong>met</strong>hoden op effectieve<br />

wijze <strong>in</strong>. Begeleidt projectwerkzaamheden, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de kennis, kunde en<br />

motivatie van medewerkers. Geeft richt<strong>in</strong>g aan de uitwerk<strong>in</strong>g van bestekken, calculaties,<br />

begrot<strong>in</strong>gen, plann<strong>in</strong>gen en werkomschrijv<strong>in</strong>gen. Neemt deel aan bouwvergader<strong>in</strong>gen.<br />

Regelt meer- en m<strong>in</strong>derwerk <strong>met</strong> de opdrachtgever.<br />

Bewaakt de voortgang, kwaliteit, tijd- en kostenbested<strong>in</strong>g. Schat risico‟s op afwijk<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> en neemt maatregelen om deze te beheersen.<br />

Project<strong>in</strong>formatie Ordent gegevens naar relevantie voor management en andere partijen. Comb<strong>in</strong>eert en<br />

analyseert gegevens uit verschillende <strong>in</strong>formatiebronnen. Ziet <strong>verband</strong>en of<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gen. Vertaalt deze kennis <strong>in</strong> <strong>in</strong>formatieve rapportages en onderbouwt<br />

voorstellen tot bijstur<strong>in</strong>g van kengetallen of procedures. Optimaliseert werkprocessen.<br />

Klantrelaties Onderhoudt contacten <strong>met</strong> (potentiële) klanten zodanig, dat klanten duurzaam <strong>met</strong> de<br />

ondernem<strong>in</strong>g verbonden zijn.<br />

Personeelsprestaties Schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van<br />

medewerkers. Ziet toe op het verloop van de werkprocessen. Geeft aanwijz<strong>in</strong>gen en<br />

<strong>in</strong>structies. Stimuleert en begeleidt de ontwikkel<strong>in</strong>g van medewerkers.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van projectmanagement op HBO niveau.<br />

Kennis van projectplann<strong>in</strong>g en logistiek en relevante wet- en regelgev<strong>in</strong>g.<br />

Kennis van de waarden en (project)doelstell<strong>in</strong>gen van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het verkrijgen van draagvlak voor adviezen en het geven van leid<strong>in</strong>g.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het (schriftelijk) onderbouwen van voorstellen tot bijstur<strong>in</strong>g van project<strong>in</strong>formatie.<br />

105


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Bedrijfsleider L.10.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Bedrijfsleider komt voor <strong>in</strong> (middel)grote bedrijven.<br />

De Bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de organisatie van een operationeel bedrijfsonderdeel en voor de<br />

aanstur<strong>in</strong>g van de werkprocessen en mensen b<strong>in</strong>nen dat onderdeel. Hij is e<strong>in</strong>dverantwoordelijke voor de<br />

operationele bedrijfsvoer<strong>in</strong>g en de realisatie van projecten.<br />

De Bedrijfsleider onderhoudt actief het contact <strong>met</strong> bestaande klanten over de voortgang en de technische uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van de werken/projecten en lost eventuele problemen of knelpunten op.<br />

Projecten hebben een doorlooptijd van enkele maanden tot een jaar. Afhankelijk van de omvang van het<br />

bedrijfsonderdeel, kan de functiehouder zelf de leid<strong>in</strong>g van (grote) projecten voor zijn reken<strong>in</strong>g nemen, al dan niet<br />

<strong>met</strong> <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g van projectleiders voor deelprojecten. De afdel<strong>in</strong>gsorganisatie bestaat meestal uit vaklieden,<br />

voorlieden, uitvoerders en projectleiders, aangevuld <strong>met</strong> een bedrijfsbureau (calculatoren, werkvoorbereiders,<br />

planners, adm<strong>in</strong>istratieve ondersteun<strong>in</strong>g).<br />

De Bedrijfsleider onderhoudt de relaties <strong>met</strong> bestaande klanten. Hij stelt offertes op voor (vervolg)projecten bij<br />

bestaande klanten, beoordeelt door anderen opgestelde offertes op technische haalbaarheid en legt deze ter<br />

goedkeur<strong>in</strong>g voor aan de directie.<br />

Een belangrijk aandachtspunt van de Bedrijfsleider is de cont<strong>in</strong>ue verbeter<strong>in</strong>g van effectiviteit en efficiency van de<br />

organisatie van het bedrijfsonderdeel, zodat een optimaal resultaat per project wordt gerealiseerd.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Bedrijfsleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g of gedeelte daarvan.<br />

Resultaatgebieden<br />

Klantrelaties <strong>Bouw</strong>t relatienetwerken op. Onderhoudt contacten <strong>met</strong> klanten gericht op duurzame<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Verkrijgt bereidheid van klanten om projectaanvragen <strong>in</strong> te dienen. Adviseert<br />

klanten over onderhoud- en nieuwbouwaangelegenheden. Verwerft opdrachten. Geeft<br />

richt<strong>in</strong>g aan het uitwerken van offertes, projectplannen en begrot<strong>in</strong>gen.<br />

Prestatieafspraken Schat de beschikbaarheid van personeel <strong>in</strong> om aan klantverzoeken te voldoen. Maakt<br />

afspraken, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de grenzen aan de flexibiliteit van de eigen<br />

ondernem<strong>in</strong>g en het behoud van kwaliteit. Wijst medewerkers en middelen toe aan<br />

projecten. Volgt de voortgang en stuurt waar nodig bij. Sluit contracten af en bewaakt<br />

afspraken. Onderhoudt contacten <strong>met</strong> opdrachtgevers over voortgang en kwaliteit.<br />

Coörd<strong>in</strong>eert de oplever<strong>in</strong>g.<br />

Veiligheid Houdt voel<strong>in</strong>g <strong>met</strong> de werkvloer om veiligheidsrisico's en belev<strong>in</strong>g daarvan te kunnen<br />

<strong>in</strong>schatten. Voert voorzien<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> om bezwarende werkomstandigheden te<br />

m<strong>in</strong>imaliseren, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> risico's op kosten door bedrijfsongevallen.<br />

Kwaliteitszorg Vertaalt wet- en regelgev<strong>in</strong>g naar praktische <strong>in</strong>structies voor en aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

werksituatie. Actualiseert kwaliteitsgebonden (bedrijf)<strong>in</strong>formatie. Informeert<br />

medewerkers over kwaliteitsgebonden regels en afspraken. Waarborgt <strong>in</strong>terne<br />

kwaliteitszorg door derden.<br />

Bedrijfsbeleid Beoordeelt <strong>in</strong> hoeverre richtlijnen en beleid dienen te worden vastgelegd om de<br />

ondernem<strong>in</strong>g voldoende slagkracht te laten behouden en aan de medewerkers<br />

voldoende houvast te geven. Adviseert over de aanpass<strong>in</strong>g van het beleid.<br />

Personeelsprestaties Schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van<br />

medewerkers. Formuleert aandachtspunten voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

personeelsbezett<strong>in</strong>g. Stimuleert en begeleidt de ontwikkel<strong>in</strong>g van medewerkers.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van economie en management op HBO niveau<br />

Kennis van bedrijfseconomische pr<strong>in</strong>cipes en alle relevante wet- en regelgev<strong>in</strong>g.<br />

Kennis van de volledige bedrijfsvoer<strong>in</strong>g en uitgangspunten van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het onderhouden van goed contact <strong>met</strong> klanten, medewerkers en derden.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

106


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Assistent Metaalconserver<strong>in</strong>g M.01.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Assistent Metaalconserver<strong>in</strong>g komt voor <strong>in</strong> het (mobiele) <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>gsbedrijf.<br />

De Assistent werkt vaak samen <strong>met</strong> een straler en/of spuiter en volgt dan diens aanwijz<strong>in</strong>gen.<br />

Nadruk <strong>in</strong> de functie ligt op fysieke ondersteunende werkzaamheden (re<strong>in</strong>igen van te behandelen oppervlakken,<br />

bijeenbrengen van gebruikt straalmiddel, schoonmaken van ruimtes waar stralers of spuiters hebben gewerkt,<br />

transporteren van goederen), gebruik makend van eenvoudig te bedienen handmatige hulpmiddelen.<br />

Veilig werken is een belangrijk aandachtspunt <strong>in</strong> de functie. Naast algemene veiligheidsvoorschriften, neemt de<br />

functiehouder de specifieke voorzorgsmaatregelen <strong>in</strong> acht die de leid<strong>in</strong>ggevende, straler of spuiter hem aangeeft.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Assistent Metaalconserver<strong>in</strong>g verantwoordelijk voor het zodanig gereedmaken van de werkomgev<strong>in</strong>g, dat<br />

<strong>met</strong>aal bewerkt kan worden. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Maakt <strong>met</strong>alen oppervlakken schoon, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de materiaalkenmerken<br />

van de ondergrond.<br />

Schone werkruimtes Re<strong>in</strong>igt werkruimtes, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Hulpmiddelen Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen<br />

zodanig, dat deze goed bruikbaar zijn.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van basistechnieken <strong>met</strong>aal conserveren en kennis van regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het samenwerken <strong>met</strong> collega‟s.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van <strong>met</strong>aalbewerk<strong>in</strong>gen.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil,<br />

stof en chemische dampen en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder<br />

uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

107


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Medewerker Metaalconserver<strong>in</strong>g M.02.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Medewerker Metaalconserver<strong>in</strong>g komt voor <strong>in</strong> het (mobiele) <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>gsbedrijf.<br />

De Medewerker Metaalconserver<strong>in</strong>g werkt samen <strong>met</strong> een straler en/of spuiter en volgt diens aanwijz<strong>in</strong>gen.<br />

Nadruk <strong>in</strong> de functie ligt op het bewaken en <strong>met</strong> straalmiddel / coat<strong>in</strong>g gevuld houden van straal- en spuitapparatuur<br />

en op het verplaatsen c.q. <strong>in</strong> positie brengen van (vaak omvangrijke) objecten <strong>met</strong> behulp van hijsapparatuur of<br />

heftruck.<br />

Veilig werken is een belangrijk aandachtspunt <strong>in</strong> de functie. Naast algemene veiligheidsvoorschriften, neemt de<br />

functiehouder de specifieke voorzorgsmaatregelen <strong>in</strong> acht die de straler of spuiter hem aangeeft.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Medewerker Metaalconserver<strong>in</strong>g verantwoordelijk voor orde <strong>in</strong> de werkomgev<strong>in</strong>g rond te behandelen<br />

oppervlakken. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Re<strong>in</strong>igt <strong>met</strong>alen oppervlakken. Brengt (<strong>met</strong> de kwast) coat<strong>in</strong>g aan op kle<strong>in</strong>e of moeilijk<br />

bereikbare delen van <strong>met</strong>alen oppervlakken, zodat duurzame dekkendheid van de<br />

coat<strong>in</strong>g gewaarborgd is.<br />

Gebruiksklare<br />

Maakt apparatuur gebruiksklaar en stelt de apparatuur en materialen zodanig bij tijdens<br />

apparatuur<br />

gebruik, dat kosten door uitstel of haper<strong>in</strong>gen zo kle<strong>in</strong> mogelijk zijn.<br />

Hulpmiddelen Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen<br />

zodanig, dat deze goed bruikbaar zijn.<br />

Hulpconstructies <strong>Bouw</strong>t klim- en steigerwerk op en breekt het af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong><br />

veiligheidsrisico's.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van alle relevante voorbehandel<strong>in</strong>gs<strong>met</strong>hoden en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het samenwerken <strong>met</strong> collega‟s.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van <strong>met</strong>aalbewerk<strong>in</strong>gen.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil,<br />

stof en chemische dampen en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder<br />

uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

108


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Constructieschilder M.03.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Constructieschilder komt voor <strong>in</strong> het (mobiele) <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>gsbedrijf.<br />

De Constructieschilder werkt op basis van eenduidige werkopdrachten en <strong>in</strong>structies van een<br />

voorman/leid<strong>in</strong>ggevende, onder regelmatig toezicht (een of enkele malen per dag). De voorman/leid<strong>in</strong>ggevende<br />

heeft de e<strong>in</strong>dverantwoordelijkheid voor de <strong>in</strong>- en externe oplever<strong>in</strong>g.<br />

Alle voorbereid<strong>in</strong>gen voor het werk zijn getroffen, zoals de plaats<strong>in</strong>g van omvangrijke steigers, hulpconstructies en<br />

afscherm<strong>in</strong>gen (milieubescherm<strong>in</strong>g) en de aanwezigheid van materialen en hulpmiddelen.<br />

De Constructieschilder hanteert handmatige technieken (kwast, roller). Het schilderwerk laat zich kenmerken door<br />

het behandelen van grote oppervlakken waarbij snelheid en dekkend schilderen belangrijker zijn dan<br />

nauwkeurigheid. Hij werkt aan zowel grote objecten <strong>in</strong> de buitenlucht (<strong>met</strong>aal- en betonconstructies als offshore<br />

<strong>in</strong>stallaties, schepen, bruggen, sluizen e.d.), <strong>in</strong> besloten ruimtes (tankwanden), aan mach<strong>in</strong>es/ <strong>in</strong>stallaties als aan<br />

verplaatsbare constructies <strong>in</strong> een spuithal of loods.<br />

Het, aan de hand van veiligheidsvoorschriften, zeker stellen van een veilige werkuitvoer<strong>in</strong>g, is een belangrijk<br />

aandachtspunt <strong>in</strong> de functie.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Constructieschilder verantwoordelijk voor bescherm<strong>in</strong>g van <strong>met</strong>aal en beton door verflagen. U werkt<br />

volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Beoordeelt materiaalkenmerken van de ondergrond op risico's voor hecht<strong>in</strong>g en<br />

aantast<strong>in</strong>g van de aan te brengen grond- en verflagen, signaleert mogelijke<br />

kwaliteitsproblemen en behandelt de ondergrond voor.<br />

Grond- en hechtlagen Maakt objecten geschikt voor afwerk<strong>in</strong>g, brengt grond- en hechtlagen aan en beoordeelt<br />

de geschiktheid en duurzaamheid van de aangebrachte lagen.<br />

E<strong>in</strong>dlagen Controleert afwerksituaties aan de hand van kwaliteitsafspraken over de def<strong>in</strong>itieve<br />

afwerk<strong>in</strong>g. Breng deklagen aan. Toetst e<strong>in</strong>dresultaten en werkt deze bij zodat wordt<br />

voldaan aan oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. <strong>Bouw</strong>t hulpconstructies op,<br />

plaatst ze en breekt ze af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van constructieschilderen op MBO niveau (MBO 2).<br />

Kennis van alle relevante verftechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om op een passende manier <strong>met</strong> klanten te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van <strong>met</strong>aalbewerk<strong>in</strong>gen.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil,<br />

stof en chemische dampen en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder<br />

uiteenlopende weersomstandigheden en het dragen van persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen.<br />

109


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Straler M.03.2<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Straler komt voor <strong>in</strong> het (mobiele) <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>gsbedrijf.<br />

De Straler werkt op basis van werkopdrachten, waar<strong>in</strong> de te gebruiken straalmiddelen en de te bereiken<br />

oppervlakteruwheid zijn voorgeschreven. Omvangrijke steigers, hulpconstructies en afscherm<strong>in</strong>gen<br />

(milieubescherm<strong>in</strong>g) zijn aangebracht; de Straler beoordeelt zelf, of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen<br />

worden. Hij zorgt zelf voor de aanvoer van de benodigdheden naar de werkplek.<br />

De Straler werkt <strong>met</strong> hoge druk straalapparatuur aan zowel grote objecten <strong>in</strong> de buitenlucht (<strong>met</strong>aal- en<br />

betonconstructies als offshore <strong>in</strong>stallaties, schepen, bruggen, sluizen e.d.), <strong>in</strong> besloten ruimtes (tankwanden) als aan<br />

verplaatsbare <strong>met</strong>alen constructies <strong>in</strong> een spuithal of loods. Indien de omstandigheden dat vereisen, wordt hij<br />

geassisteerd door een hulpkracht, die de straalapparatuur bedient/gevuld houdt, slangen verplaatst e.d. De Straler<br />

werkt <strong>in</strong> beschermende kled<strong>in</strong>g. Het zeker stellen van een veilige werkuitvoer<strong>in</strong>g, zowel door hemzelf als door een<br />

toegevoegde hulpkracht, is een belangrijk aandachtspunt <strong>in</strong> de functie.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Straler verantwoordelijk voor re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g en herstel van <strong>met</strong>aal en beton <strong>met</strong> straalmiddelen. U werkt<br />

volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Gestraalde<br />

oppervlakken<br />

Beoordeelt de conditie van het te stralen oppervlak. Straalt oppervlakken en regelt de<br />

apparatuur tijdig bij. Beoordeelt de ruwheid en werkt het resultaat bij zodat aan<br />

oplever<strong>in</strong>gsafspraken wordt voldaan.<br />

Hulpmiddelen Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen<br />

zodanig, dat deze goed bruikbaar zijn.<br />

Hulpconstructies <strong>Bouw</strong>t klim- en steigerwerk op en breekt het af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong><br />

veiligheidsrisico's.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van het stralen/<strong>met</strong>aal- en betonbewerk<strong>in</strong>g op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van alle relevante voorbehandel<strong>in</strong>gs<strong>met</strong>hoden en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om op een passende manier <strong>met</strong> klanten te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van <strong>met</strong>aalbewerk<strong>in</strong>gen.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil<br />

en stof en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder uiteenlopende<br />

weersomstandigheden en het dragen van persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen.<br />

110


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Spuiter M.04.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Spuiter komt voor <strong>in</strong> het (mobiele) <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>gsbedrijf.<br />

De Spuiter werkt op basis van werkopdrachten, waar<strong>in</strong> de te gebruiken coat<strong>in</strong>gs, de viscositeit van de coat<strong>in</strong>gs, het<br />

aantal lagen en de te bereiken laagdiktes zijn voorgeschreven. Omvangrijke steigers, hulpconstructies en<br />

afscherm<strong>in</strong>gen (milieubescherm<strong>in</strong>g) zijn aangebracht; de spuiter beoordeelt zelf, of de werkzaamheden veilig<br />

uitgevoerd kunnen worden. Hij zorgt zelf voor de aanvoer van de benodigdheden naar de werkplek.<br />

De Spuiter werkt <strong>met</strong> (spuit)apparatuur aan zowel grote objecten <strong>in</strong> de buitenlucht (<strong>met</strong>aal- en betonconstructies als<br />

offshore <strong>in</strong>stallaties, schepen, bruggen, sluizen e.d.), <strong>in</strong> besloten ruimtes (tankwanden) als aan verplaatsbare<br />

<strong>met</strong>alen constructies <strong>in</strong> een spuithal of loods.<br />

De Spuiter kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers, die voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de<br />

werkopdracht aan hem zijn toegevoegd.<br />

De Spuiter werkt <strong>in</strong> beschermende kled<strong>in</strong>g, eventueel <strong>met</strong> luchtvoorzien<strong>in</strong>g. Het zeker stellen van een veilige<br />

werkuitvoer<strong>in</strong>g, zowel door hemzelf als door een toegevoegde medewerker, is een belangrijk aandachtspunt <strong>in</strong> de<br />

functie.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Spuiter verantwoordelijk voor herstel, bescherm<strong>in</strong>g en verfraai<strong>in</strong>g van <strong>met</strong>aal en beton <strong>met</strong> coat<strong>in</strong>gs. U<br />

werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Bepaalt de meest doelgerichte aanpak van het werk. Beoordeelt, <strong>in</strong> geval van een<br />

gegeven plan van aanpak, de geschiktheid van het plan van aanpak op grond van de<br />

situatie ter plekke en adviseert de leid<strong>in</strong>ggevende waar nodig.<br />

E<strong>in</strong>dlagen Controleert de conditie van het te behandelen oppervlak, stelt spuitapparatuur <strong>in</strong> en<br />

bestuurt deze. Beoordeelt en meet laagdiktes aan de hand van afspraken over de<br />

def<strong>in</strong>itieve afwerk<strong>in</strong>g. Toetst e<strong>in</strong>dresultaten en werkt deze bij zodat wordt voldaan aan<br />

oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. <strong>Bouw</strong>t hulpconstructies op,<br />

plaatst ze en breekt ze af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Productiegegevens Levert tijdig <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van het spuiten/coaten op MBO niveau (MBO 2).<br />

Kennis van alle relevante applicatietechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om op een passende manier <strong>met</strong> klanten te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van <strong>met</strong>aalbewerk<strong>in</strong>gen.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil,<br />

stof en chemische dampen en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder<br />

uiteenlopende weersomstandigheden en het dragen van persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen.<br />

111


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Assistent Schilder S.02.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Assistent Schilder komt voor <strong>in</strong> alle typen schilder- en onderhoudsbedrijven, zowel grote als kle<strong>in</strong>e.<br />

De Assistent Schilder werkt altijd samen <strong>met</strong> een ervaren schilder en volgt diens aanwijz<strong>in</strong>gen. Hij ontvangt<br />

gedetailleerde werkopdrachten en <strong>in</strong>structies (tot op handel<strong>in</strong>gsniveau) en staat permanent onder toezicht.<br />

Nadruk van de functie ligt op de uitvoerende handel<strong>in</strong>gen van het schilderwerk en van aanverwante werkzaamheden<br />

zoals eenvoudige houtrotreparatie, glaszetwerk of behangen.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Assistent Schilder verantwoordelijk voor voorbewerkte ondergronden en verflagen. U werkt volgens de<br />

<strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Bewerkt de ondergrond zodanig voor, dat risico's voor hecht<strong>in</strong>g en aantast<strong>in</strong>g van de<br />

aan te brengen grond- en verflagen zo kle<strong>in</strong> mogelijk zijn.<br />

Grond- en hechtlagen Maakt objecten geschikt voor afwerk<strong>in</strong>g, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de dekkendheid van de<br />

verflagen<br />

E<strong>in</strong>dlagen Werkt objecten zodanig af, dat wordt voldaan aan <strong>in</strong>structies.<br />

Totaalservice Verricht kle<strong>in</strong> behang- en glaszetwerk en eenvoudige houtrotreparaties. Voorkomt<br />

beschadig<strong>in</strong>gen aan naastgelegen objecten.<br />

Hulpmiddelen Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen<br />

zodanig dat deze goed bruikbaar zijn.<br />

Hulpconstructies Assisteert bij het opbouwen en afbreken van klim- en steigerwerk.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong>, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van schilderen op MBO niveau (MBO 1).<br />

Kennis van basis verftechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het samenwerken <strong>met</strong> collega‟s.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van schilderwerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil,<br />

stof en chemische dampen en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder<br />

uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

112


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Schilder S.04.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Schilder komt voor <strong>in</strong> alle typen schilder- en onderhoudsbedrijven, zowel grote als kle<strong>in</strong>e.<br />

De Schilder werkt op basis van eenduidige werkopdrachten en <strong>in</strong>structies van een voorman/leid<strong>in</strong>ggevende, onder<br />

regelmatig toezicht (een of enkele malen per dag). De voorman/leid<strong>in</strong>ggevende heeft de e<strong>in</strong>dverantwoordelijkheid<br />

voor de <strong>in</strong>- en externe oplever<strong>in</strong>g. Alle voorbereid<strong>in</strong>gen voor het werk zijn getroffen, zoals de aanwezigheid van<br />

materialen en hulpmiddelen en de <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de bouwplaats.<br />

De Schilder voert de hem opgedragen werkzaamheden zelfstandig uit. Tot zijn werkgebied behoren alle vormen van<br />

uitvoerend schilderwerk. Daarnaast is hij <strong>in</strong> meerdere of m<strong>in</strong>dere mate <strong>in</strong>zetbaar op aanverwante werkgebieden als<br />

houtrotreparatie, glaszetten en behangen, eveneens <strong>in</strong> uitvoerende z<strong>in</strong> en op basis van eenduidige <strong>in</strong>structies.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Schilder verantwoordelijk voor verfraai<strong>in</strong>g en bescherm<strong>in</strong>g van oppervlakken <strong>met</strong> verflagen en door<br />

aanverwante werkzaamheden. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Ondergrondkwaliteit Beoordeelt materiaalkenmerken van de ondergrond op risico's voor hecht<strong>in</strong>g en<br />

aantast<strong>in</strong>g van de aan te brengen grond- en verflagen en signaleert mogelijke<br />

kwaliteitsproblemen.<br />

Grond- en hechtlagen Maakt objecten geschikt voor afwerk<strong>in</strong>g, onder andere het voorbehandelen van de<br />

ondergrond en het aanbrengen van grond- en hechtlagen.<br />

E<strong>in</strong>dlagen Controleert afwerksituaties aan de hand van afspraken over de def<strong>in</strong>itieve afwerk<strong>in</strong>g.<br />

Brengt deklagen aan. Toetst e<strong>in</strong>dresultaten en werkt deze zodanig bij dat wordt voldaan<br />

aan oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Totaalservice Verricht behang- en glaszetwerk, kle<strong>in</strong> spuitwerk en eenvoudige houtrot- en<br />

betonreparaties. Voorkomt beschadig<strong>in</strong>gen aan naastliggende objecten.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. <strong>Bouw</strong>t hulpconstructies op en<br />

breekt ze af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Productiegegevens Levert <strong>in</strong>gevulde werkbriefjes tijdig <strong>in</strong> en noteert meer- of m<strong>in</strong>derwerk, reken<strong>in</strong>g houdend<br />

<strong>met</strong> het belang van de facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van schilderen op MBO niveau (MBO 2).<br />

Kennis van alle relevante verftechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om op een passende manier <strong>met</strong> klanten te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het <strong>in</strong>vullen van urenregistratie.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van schilderwerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil,<br />

stof en chemische dampen en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder<br />

uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

113


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Allround Schilder S.05.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Allround Schilder komt voor <strong>in</strong> alle typen schilder- en onderhoudsbedrijven, zowel grote als kle<strong>in</strong>e.<br />

De Allround Schilder werkt op basis van werkopdrachten, waarbij hij de precieze aanpak en uitvoer<strong>in</strong>gswijze ter<br />

plekke zelf beoordeelt en kan aanpassen. Toezicht v<strong>in</strong>dt plaats op afstand, de functiehouder schakelt de voorman of<br />

uitvoerder <strong>in</strong> bij twijfels over de te volgen werkwijze. De functiehouder verzorgt zelf de afstemm<strong>in</strong>g van zijn<br />

werkzaamheden <strong>met</strong> de opdrachtgever en/of de bewoner/gebruiker van het pand, Hij neemt meer- en m<strong>in</strong>derwerk<br />

op en <strong>in</strong>formeert zijn leid<strong>in</strong>ggevende daarover.<br />

De Allround Schilder kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers (schilders, hulpkrachten),<br />

die voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de werkopdracht aan hem zijn toegevoegd.<br />

De Allround Schilder werkt aan alle soorten objecten en verricht alle voorkomende soorten schilderwerk. Daarnaast<br />

is hij <strong>in</strong>zetbaar op aanverwante werkgebieden als houtrotreparatie, glaszetten en behangen. Het gaat daarbij om<br />

werkzaamheden van een rout<strong>in</strong>ematig karakter, voor een beperkt gedeelte van zijn werktijd.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Allround Schilder verantwoordelijk voor het opleveren van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig<br />

schilderwerk volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de<br />

ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Bepaalt de meest doelgerichte aanpak van het werk. Beoordeelt, <strong>in</strong> geval van een<br />

gegeven plan van aanpak, de geschiktheid van het plan van aanpak op grond van de<br />

situatie ter plekke en adviseert de leid<strong>in</strong>ggevende waar nodig. Maakt afspraken over de<br />

werkuitvoer<strong>in</strong>g <strong>met</strong> bewoners/gebruikers.<br />

Ondergrondkwaliteit Beoordeelt de materiaalkenmerken van de ondergrond op risico's voor hecht<strong>in</strong>g en<br />

aantast<strong>in</strong>g van de aan te brengen grond- en verflagen en signaleert mogelijke<br />

kwaliteitsproblemen.<br />

Grond- en hechtlagen Maakt de te bewerken objecten geschikt voor afwerk<strong>in</strong>g, onder andere door het<br />

voorbehandelen van de ondergrond en het aanbrengen van grond- en hechtlagen en<br />

beoordeelt de effectiviteit en duurzaamheid van de aangebrachte lagen.<br />

E<strong>in</strong>dlagen Controleert afwerksituaties aan de hand van kwaliteitsafspraken over de def<strong>in</strong>itieve<br />

afwerk<strong>in</strong>g. Breng deklagen aan. Toetst e<strong>in</strong>dresultaten en werkt deze bij zodat wordt<br />

voldaan aan oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Totaalservice Voert behang-, glaszet-, spuit- en stucwerk en houtrot- en betonreparaties uit. Geeft<br />

kleuradviezen. Beoordeelt de situatie ter plekke en doet suggesties om de e<strong>in</strong>dkwaliteit<br />

te waarborgen.<br />

Werkomgev<strong>in</strong>g Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. <strong>Bouw</strong>t hulpconstructies op,<br />

plaatst ze en breekt ze af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's.<br />

Werk<strong>in</strong>structies Geeft <strong>in</strong>structies en handreik<strong>in</strong>gen aan collega's, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

prestatieniveau en een passende manier van communiceren.<br />

Productie-<strong>in</strong>formatie Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/m<strong>in</strong>derwerk).<br />

Levert (<strong>in</strong>terne) rapportages en e<strong>in</strong>dkeur<strong>in</strong>gsrapporten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten en de <strong>in</strong>terne <strong>in</strong>formatiedoele<strong>in</strong>den.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van schilderen op MBO niveau (MBO 3).<br />

Kennis van alle relevante verftechnieken en kennis van wet en regelgev<strong>in</strong>g over milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om effectief <strong>met</strong> klanten en collega‟s te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen rapportages.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van schilderwerk.<br />

114


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Allround Schilder S.05.1<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil,<br />

stof en chemische dampen en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder<br />

uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

115


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Specialist Schilder/Restauratieschilder S.06.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Specialist Schilder komt voor <strong>in</strong> het grotere of gespecialiseerde schilderbedrijf. Als specialist op zijn<br />

vakgebied, beoordeelt hij zelf het werk ter plekke, bepaalt hij de vaktechnische alternatieven en adviseert hij over de<br />

te kiezen aanpak (commerciële aspecten worden door zijn leid<strong>in</strong>ggevende geregeld). Kenmerkend voor de<br />

vakspecialist is dat hij/zij oude dan wel nieuwe niet alledaagse technieken gebruikt bij de uitoefen<strong>in</strong>g van het vak.<br />

De Specialist Schilder verzorgt zelf de afstemm<strong>in</strong>g van zijn werkzaamheden <strong>met</strong> de opdrachtgever en/of de<br />

bewoner/ gebruiker van het pand en regelt zelf de aanvoer van materialen en hulpmiddelen.<br />

De Specialist Schilder kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers (schilders, hulpkrachten),<br />

die voor de uitvoer<strong>in</strong>g van de werkopdracht aan hem zijn toegevoegd .<br />

De Specialist Schilder is de uitvoerende vakman op één van de volgende gespecialiseerde vakgebieden:<br />

restauratieschilderwerk: analyse van de samenstell<strong>in</strong>g van oude verflagen, <strong>in</strong> de oorspronkelijke toestand<br />

terugbrengen van het schilderwerk; decoratieschilderwerk: aanbrengen van bijzondere teken<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het oppervlak,<br />

van beletter<strong>in</strong>gen <strong>met</strong> bijzondere vormgev<strong>in</strong>g, etc.; hoogwaardige wanddecoratie: toepass<strong>in</strong>g van bijzondere, c.q.<br />

kwetsbare of kostbare materialen bij de afwerk<strong>in</strong>g van wanden; hoog kwalitatief spuitwerk: hoogwaardige<br />

oppervlaktebehandel<strong>in</strong>gen van relatief kostbare objecten <strong>met</strong> behulp van specialistische spuittechnieken.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Specialist Schilder verantwoordelijk voor verfraai<strong>in</strong>g, bescherm<strong>in</strong>g en restauratie van (bijzondere)<br />

objecten en gebouwen. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Afspraken Bepaalt de meest doelgerichte manier om het werk uit te voeren. Maakt<br />

uitvoer<strong>in</strong>gsafspraken <strong>met</strong> klanten, werkgever, collega's en eventueel derden, reken<strong>in</strong>g<br />

houdend <strong>met</strong> de verschillende belangen van iedereen en de omstandigheden waar<strong>in</strong> het<br />

werk moet worden uitgevoerd.<br />

Materialen Schat <strong>in</strong> hoeveel en welk materiaal benodigd is voor het werk. Schaft materialen aan,<br />

reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de oorspronkelijke materiaalkeuze, duurzaamheid,<br />

verwerkbaarheid, schoonheid, kosten en voorschriften.<br />

Ondergrondkwaliteit Beoordeelt de materiaalkenmerken van de ondergrond van (bijzondere) objecten en<br />

gebouwen op risico's voor hecht<strong>in</strong>g en aantast<strong>in</strong>g van de aan te brengen grond- en<br />

verflagen. Kiest de manier en <strong>in</strong>tensiteit van het voorbehandelen, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong><br />

eerdere bewerk<strong>in</strong>gen van de ondergrond.<br />

Grond- en hechtlagen Maakt de te bewerken objecten geschikt voor afwerk<strong>in</strong>g, onder andere door het<br />

voorbehandelen van de ondergrond en het aanbrengen van grond- en hechtlagen en<br />

beoordeelt de effectiviteit en duurzaamheid van de aangebrachte lagen.<br />

E<strong>in</strong>dlagen Controleert afwerksituaties aan de hand van kwaliteitsafspraken over de def<strong>in</strong>itieve<br />

afwerk<strong>in</strong>g. Creëert hoogwaardige producten, gebruik makend van vakspecialistische<br />

materialen en technieken. Toetst e<strong>in</strong>dresultaten en werkt deze bij zodat wordt voldaan<br />

aan oplever<strong>in</strong>gsafspraken.<br />

Totaalservice Verricht hoogwaardige (wand)decoratiewerk en specialistisch spuitwerk, reken<strong>in</strong>g<br />

houdend <strong>met</strong> kwetsbaarheid en kostbaarheid van materialen en objecten en de<br />

oorspronkelijke afwerk<strong>in</strong>gstijl.<br />

Werk<strong>in</strong>structies Geeft <strong>in</strong>structies en handreik<strong>in</strong>gen aan collega's, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

prestatieniveau en een passende manier van communiceren.<br />

Productie-<strong>in</strong>formatie Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/m<strong>in</strong>derwerk).<br />

Levert (<strong>in</strong>terne) rapportages en e<strong>in</strong>dkeur<strong>in</strong>gsrapporten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

facturer<strong>in</strong>g van werkzaamheden aan klanten en de <strong>in</strong>terne <strong>in</strong>formatiedoele<strong>in</strong>den.<br />

116


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Specialist Schilder/Restauratieschilder S.06.1<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van schilderen op MBO niveau (MBO 3 <strong>met</strong> specialistische ervar<strong>in</strong>g of MBO 4).<br />

Kennis van speciale oude en nieuwe technieken op het eigen vakgebied en kennis van wet- en regelgev<strong>in</strong>g over<br />

milieu en veiligheid.<br />

Kennis van <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid om effectief <strong>met</strong> klanten en collega‟s te communiceren.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen rapportages.<br />

Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van schilderwerk.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken <strong>in</strong> een <strong>in</strong>spannende houd<strong>in</strong>g, het <strong>in</strong>ademen van vuil,<br />

stof en chemische dampen en het werken <strong>in</strong> een risicovolle werkomgev<strong>in</strong>g. H<strong>in</strong>der door het werken onder<br />

uiteenlopende weersomstandigheden.<br />

117


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Materiaalbeheerder T.02.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Materiaalbeheerder komt voor <strong>in</strong> alle type bedrijven (schilder-, glaszet-, <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g- en<br />

multifunctionele onderhoudsbedrijven), <strong>met</strong> name de grotere.<br />

De Materiaalbeheerder verricht uitvoerende werkzaamheden op het gebied van beheer, uitgifte en <strong>in</strong>name van<br />

verbruiksmaterialen (basis-verfstoffen en -bouwkundige materialen, hulpmaterialen) en materieel (hulpmiddelen en<br />

gereedschappen zoals ladders, steigers, klimmaterialen, bouwlampen, spuitapparatuur, pompen,<br />

gereedschapskisten e.d.). Het materieelbeheer is onderworpen aan regels en voorschriften (<strong>verband</strong> houdend <strong>met</strong><br />

veiligheid); de leid<strong>in</strong>ggevende houdt toezicht op het juist toepassen daarvan. Bij geconstateerde afwijk<strong>in</strong>gen van<br />

regels en voorschiften raadpleegt de functiehouder de leid<strong>in</strong>ggevende.<br />

De Materiaalbeheerder houdt een registratie bij van <strong>in</strong> voorraad gehouden gereedschappen en materialen en houdt<br />

de voorraden op peil volgens afgesproken procedures.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Materiaalbeheerder verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van gebruiksklaar materiaal en materieel. U<br />

werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Opslag van goederen Beoordeelt de staat waar<strong>in</strong> ontvangen materiaal en materieel verkeert. Voert reparaties<br />

en keur<strong>in</strong>gen uit of laat dit doen. Bepaalt de beste manier en plaats om goederen op te<br />

slaan, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de ordelijkheid en toegankelijkheid van de opslag.<br />

Uitgifte van goederen Inventariseert welk materieel en materiaal voor de werkopdrachten nodig is. Beoordeelt<br />

<strong>in</strong> hoeverre bijbehorende documenten en <strong>in</strong>formatie volledig zijn en achterhaalt<br />

ontbrekende gegevens, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> tijdige beschikbaarheid voor uitgifte.<br />

Afvaltransport Neemt afval <strong>in</strong>, scheidt het en voert het af, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> veiligheidsrisico's<br />

Voorraad Registreert gegevens over de voorraad. Verstrekt <strong>in</strong>formatie over opslag- en<br />

uitgifteprocedures en voorraden. Meldt bijzonderheden aan de leid<strong>in</strong>ggevende.<br />

Voorraad<strong>in</strong>formatie Signaleert dreigende voorraadtekorten, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> nauwkeurigheid van de<br />

adm<strong>in</strong>istratie en kosten bij onnodige aanschaf van materiaal en materieel.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van logistiek op MBO niveau (MBO 2).<br />

Kennis van logistieke processen en kennis van regels voor afvalscheid<strong>in</strong>g.<br />

Kennis van de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het geven van <strong>in</strong>formatie aan klanten en derden.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van uitgifte- en opslagdocumenten.<br />

Bezwarende werkomstandigheden<br />

Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen en het hanteren van (chemisch) afval.<br />

118


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Calculator T.07.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Calculator komt voor <strong>in</strong> alle type bedrijven (schilder-, glaszet-, <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g- en multifunctionele<br />

onderhoudsbedrijven), <strong>met</strong> name de grotere.<br />

De Calculator is verantwoordelijk voor zowel het opnemen van werken (waaronder het op<strong>met</strong>en van<br />

gebouwen/objecten, het beoordelen van de onderhoudstoestand en het adviseren over de toe te passen<br />

behandel<strong>in</strong>gen), als voor het berekenen van de benodigde hoeveelheid manuren, materialen en hulpapparatuur.<br />

Hij/zij werkt nauw samen <strong>met</strong> de projectverantwoordelijke (projectleider, bedrijfsleider of directeur), die de toe te<br />

passen behandel<strong>in</strong>gen en technieken en de te gebruiken materialen vaststelt.<br />

Voor het berekenen van de benodigde manuren en materialen maakt de Calculator gebruik van vastgestelde<br />

normen en kengetallen. Op basis van nacalculaties stelt hij afwijk<strong>in</strong>gen van de berekende hoeveelheid manuren en<br />

materialen vast en adviseert hij over aanpass<strong>in</strong>gen van normen/kengetallen.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Calculator verantwoordelijk voor projectbegrot<strong>in</strong>gen. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van<br />

de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Projectspecificaties Schat de staat van te behandelen gebouwen of objecten <strong>in</strong>. Beoordeelt de omvang van<br />

het werk, door <strong>in</strong>formatie uit diverse bronnen te comb<strong>in</strong>eren. Vertaalt werk <strong>in</strong> arbeid en<br />

tijd, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van nauwkeurigheid tegenover tijdsdruk.<br />

Kostprijsbereken<strong>in</strong>gen Beoordeelt <strong>in</strong> hoeverre projectonderdelen doorgerekend moeten worden. Schat<br />

risicofactoren <strong>in</strong> die projectkosten kunnen beïnvloeden. Verb<strong>in</strong>dt projectonderdelen aan<br />

kostenposten en raamt de kosten. Stelt technische bijlagen bij offertes op.<br />

Project<strong>in</strong>formatie Verzamelt projectgegevens. Beoordeelt de relevantie van <strong>in</strong>formatie en comb<strong>in</strong>eert<br />

gegevens tot <strong>in</strong>formatieve rapportages.<br />

Adviezen Stelt afwijk<strong>in</strong>gen tussen voor- en nacalculaties vast en beargumenteert voorstellen tot<br />

bijstell<strong>in</strong>g van normen, kengetallen of tarieven. Registreert aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

adm<strong>in</strong>istratieve systemen.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van het eigen technische vakgebied op MBO niveau (MBO 4).<br />

Kennis van werkmaterialen en ondergronden, relevante softwarepakketten en data-analyse.<br />

Kennis van de risicobereidheid van de ondernem<strong>in</strong>g en het begrot<strong>in</strong>gsniveau van concurrenten.<br />

Sociale vaardigheid voor het afstemmen van (wijzig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>) begrot<strong>in</strong>gen.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van technische offertebijlagen<br />

119


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Werkvoorbereider T.07.2<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Werkvoorbereider komt voor <strong>in</strong> alle type bedrijven (schilder-, glaszet-, <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g- en<br />

multifunctionele onderhoudsbedrijven), <strong>met</strong> name de grotere.<br />

De Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de technische en organisatorische voorbereid<strong>in</strong>g en voor de detail-<br />

plann<strong>in</strong>g van projecten. Hij/zij werkt nauw samen <strong>met</strong> de projectverantwoordelijke (projectleider, bedrijfsleider of<br />

directeur), die de te volgen werkwijzen, volgorde van activiteiten en te gebruiken materialen en menskracht vaststelt.<br />

Basis voor de werkvoorbereid<strong>in</strong>g is de geaccepteerde offerte, al dan niet uitgewerkt tot een bestek, waar<strong>in</strong> het uit te<br />

voeren werk is gespecificeerd. De functiehouder zorgt voor een juiste toepass<strong>in</strong>g van wettelijke regels (Arbo, VGA,<br />

milieuvoorschriften etc.) en bedrijfsvoorschriften (o.a. kwaliteitsborg<strong>in</strong>g). Deze zijn geïntegreerd <strong>in</strong> een<br />

bedrijfszorgsysteem en vastgelegd <strong>in</strong> een zogenaamd kwaliteitshandboek; de functiehouder houdt dit handboek<br />

actueel.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Werkvoorbereider verantwoordelijk voor project<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g op de werkplek. U werkt volgens de <strong>in</strong>structies<br />

en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Plannen Vertaalt projectspecificaties (offerte) en overige <strong>in</strong>formatie over projecten en<br />

vooruitzichten <strong>in</strong> een plan (jaarplan, projectplan, activiteitenplan of andersz<strong>in</strong>s),<br />

reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de behoefte aan capaciteit <strong>in</strong> mankracht, materieel en materiaal.<br />

Afstemm<strong>in</strong>gsafspraken Neemt contact op <strong>met</strong> betrokken partijen voor de projectuitvoer<strong>in</strong>g. Vertaalt <strong>in</strong>formatie<br />

uit projectspecificaties <strong>in</strong> concrete afspraken. Waarborgt een effectieve samenwerk<strong>in</strong>g<br />

van alle partijen.<br />

Werkplek<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g Beoordeelt de benodigdheden op de werkplek om het project volgens afspraak te<br />

kunnen uitvoeren/opleveren. Regelt of maakt deze benodigdheden (werk<strong>in</strong>structies,<br />

werkomschrijv<strong>in</strong>gen, materieel, materiaal en transport), reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

gebruiksgemak van en op de werkplek. Geeft waar nodig een toelicht<strong>in</strong>g.<br />

Voortgangs<strong>in</strong>formatie Schat <strong>in</strong> <strong>in</strong> hoeverre de werkzaamheden volgens schema verlopen. Achterhaalt<br />

ontbrekende gegevens. Signaleert tijdig afwijk<strong>in</strong>gen van de plann<strong>in</strong>g en verwerkt<br />

gegevens tot <strong>in</strong>formatieve rapportages.<br />

Verbetervoorstellen Signaleert knelpunten en verbeterpunten op het gebied van plann<strong>in</strong>g en budgetter<strong>in</strong>g.<br />

Bepaalt geschikte <strong>met</strong>hoden om de kwaliteit van deze processen te verbeteren. Dient<br />

goed beargumenteerde voorstellen tot verbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong>.<br />

Kwaliteitszorg Past kennis over wijzig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> wet- en regelgev<strong>in</strong>g over kwaliteitszorg toe op de<br />

werkvloer. Houdt kwaliteitshandboeken bij. Spreekt anderen aan op het niet naleven<br />

van richtlijnen en voorschriften, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de bekendheid van<br />

medewerkers <strong>met</strong> richtlijnen.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van bouwkunde en projectmanagement op MBO niveau (MBO 4).<br />

Kennis van projectplann<strong>in</strong>g en logistieke processen.<br />

Kennis van de doelstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>zake projectmanagement van de ondernem<strong>in</strong>g<br />

Sociale vaardigheid voor het maken van afstemm<strong>in</strong>gsafspraken <strong>met</strong> derden.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het presenteren van verbetervoorstellen en voortgangsrapporten<br />

120


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Calculator/Werkvoorbereider T.07.3<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Calculator / Werkvoorbereider komt voor <strong>in</strong> alle type bedrijven (schilder-, glaszet-, <strong>met</strong>aalconserver<strong>in</strong>g- en<br />

multifunctionele onderhoudsbedrijven), <strong>met</strong> name de middelgrote.<br />

De Calculator / Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor zowel de bereken<strong>in</strong>g van de benodigde hoeveelheid<br />

manuren en materialen voor een gespecificeerd werk/project, als voor de technische en organisatorische<br />

voorbereid<strong>in</strong>g van het werk. Hij/zij werkt nauw samen <strong>met</strong> de projectverantwoordelijke (projectleider of directeur), die<br />

het werk opneemt, de werkwijzen en toe te passen materialen en technieken bepaalt en de offerte uitbrengt. De<br />

functiehouder kan <strong>in</strong>geschakeld worden voor het opnemen van werken (meestal de kle<strong>in</strong>ere); zijn bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen legt<br />

hij ter accorder<strong>in</strong>g voor aan de projectverantwoordelijke.<br />

Basis voor de calculatie en werkvoorbereid<strong>in</strong>g is de uitgebrachte offerte dan wel een (voorlopige) specificatie van het<br />

uit te voeren werk, aangeleverd door de projectverantwoordelijke. Voor het berekenen van de benodigde manuren<br />

en materialen maakt de Calculator / Werkvoorbereider gebruik van vastgestelde normen en kengetallen. De<br />

functiehouder houdt zich op de hoogte van wettelijke regels (Arbo, VGA, milieuvoorschriften etc.) en zorgt ervoor dat<br />

werk<strong>in</strong>structies en werkplek<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen daaraan voldoen.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Calculator / Werkvoorbereider verantwoordelijk voor projectbegrot<strong>in</strong>gen en project<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g. U werkt<br />

volgens de <strong>in</strong>structies en werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Resultaatgebieden<br />

Projectspecificaties Schat de staat van te behandelen gebouwen of objecten <strong>in</strong>, aan de hand van<br />

programma van eisen of globaal bestek. Beoordeelt de omvang van het werk, door<br />

<strong>in</strong>formatie uit diverse bronnen te comb<strong>in</strong>eren en door op<strong>met</strong>en. Vertaalt werk <strong>in</strong> arbeid<br />

en tijd, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het belang van nauwkeurigheid tegenover tijdsdruk.<br />

Kostprijsbereken<strong>in</strong>gen Beoordeelt <strong>in</strong> hoeverre projectonderdelen doorgerekend moeten worden. Schat<br />

risicofactoren <strong>in</strong> die projectkosten kunnen beïnvloeden. Verb<strong>in</strong>dt projectonderdelen aan<br />

kostenposten en raamt de kosten. Stelt technische bijlagen bij offertes op.<br />

Afstemm<strong>in</strong>gsafspraken Neemt contact op <strong>met</strong> betrokken partijen voor de projectuitvoer<strong>in</strong>g. Vertaalt <strong>in</strong>formatie<br />

uit projectspecificaties <strong>in</strong> concrete afspraken. Waarborgt een effectieve samenwerk<strong>in</strong>g<br />

van alle partijen.<br />

Werkplek<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g Beoordeelt de benodigdheden op de werkplek om het project volgens afspraak te<br />

kunnen uitvoeren/opleveren. Regelt of maakt deze benodigdheden (werk<strong>in</strong>structies,<br />

werkomschrijv<strong>in</strong>gen, materieel, materiaal en transport), reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> het<br />

gebruiksgemak van en op de werkplek.<br />

Voortgangsrapportages Schat <strong>in</strong> <strong>in</strong> hoeverre de werkzaamheden volgens schema verlopen. Achterhaalt<br />

ontbrekende gegevens. Signaleert tijdig afwijk<strong>in</strong>gen van de plann<strong>in</strong>g en verwerkt<br />

gegevens tot <strong>in</strong>formatieve rapportages.<br />

Adviezen Stelt afwijk<strong>in</strong>gen tussen voor- en nacalculaties vast en beargumenteert voorstellen tot<br />

bijstell<strong>in</strong>g van normen, kengetallen of tarieven. Registreert aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

adm<strong>in</strong>istratieve systemen.<br />

Verbetervoorstellen Signaleert knelpunten en verbeterpunten op het gebied van plann<strong>in</strong>g en budgetter<strong>in</strong>g.<br />

Bepaalt geschikte <strong>met</strong>hoden om de kwaliteit van deze processen te verbeteren. Dient<br />

goed beargumenteerde voorstellen tot verbeter<strong>in</strong>g <strong>in</strong>.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van het eigen technische vakgebied op MBO niveau (MBO 4).<br />

Kennis van werkmaterialen en ondergronden, relevante softwarepakketten, logistieke processen en data-analyse.<br />

Kennis van de risicobereidheid van de ondernem<strong>in</strong>g en de doelstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>zake projectmanagement.<br />

Sociale vaardigheid voor het afstemmen van begrot<strong>in</strong>gen en maken van afspraken <strong>met</strong> diverse partijen.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van technische offertebijlagen en (capaciteit-)plannen.<br />

121


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Onderhoudsadviseur T.08.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Onderhoudsadviseur komt voor <strong>in</strong> grotere bedrijven, <strong>met</strong> name schilderbedrijven en multifunctionele<br />

onderhoudsbedrijven.<br />

De Onderhoudsadviseur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van meerjarige onderhoudsplannen voor (over het<br />

algemeen grotere) objecten. Uitgangspunten voor onderhoudsplannen zijn <strong>in</strong>spectierapporten en (door de<br />

projectleider <strong>in</strong> overleg <strong>met</strong> de klant gemaakte) keuzes voor de te handhaven schildertechnische/bouwkundige<br />

kwaliteit, de gewenste mate van kostenegalisatie dan wel kostenreductie.<br />

Indien noodzakelijk, oriënteert de functiehouder zich ter plekke over de toestand van het object en de mate waar<strong>in</strong><br />

(onderdelen ervan) blootstaan aan weers<strong>in</strong>vloeden of andere oorzaken van schade. Tijdens de uitwerk<strong>in</strong>g van zijn<br />

plannen overlegt hij zelf - <strong>in</strong>dien nodig - <strong>met</strong> de klant om uitgangspunten te verduidelijken dan wel alternatieven op<br />

hun haalbaarheid te toetsen.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Onderhoudsadviseur verantwoordelijk voor adviser<strong>in</strong>g over en plann<strong>in</strong>g van onderhoud van gebouwen en<br />

objecten<br />

Resultaatgebieden<br />

Afspraken Legt diverse scenario‟s voor aan de opdrachtgever. Stelt het gewenste<br />

onderhoudsniveau vast <strong>in</strong> overleg <strong>met</strong> de klant, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de wensen en<br />

mogelijkheden van de klant en het imago van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Onderhoudsscenario‟s Bestudeert <strong>in</strong>spectierapporten, beoordeelt de onderhoudstoestand van gebouwen of<br />

objecten en maakt afspraken <strong>met</strong> klanten..Specificeert de soort en frequentie van<br />

onderhoud <strong>in</strong> de tijd, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> toetsbaarheid van het geformuleerde<br />

resultaat. Raamt globaal de onderhoudskosten.<br />

Onderhoudsopdrachten Verduidelijkt uitgangspunten <strong>in</strong> onderhoudsplannen aan klanten. Toetst alternatieve<br />

plannen op haalbaarheid. Stelt plannen bij, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de budgettaire<br />

ruimte van de klant en het kwaliteitsniveau van onderhoud op de lange termijn.<br />

Onderhoudsbestekken Vertaalt plannen <strong>in</strong> plann<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>spectie- en onderhouds<strong>in</strong>tervallen. Werkt plann<strong>in</strong>g,<br />

werkomschrijv<strong>in</strong>gen, te gebruiken materialen en technieken uit <strong>in</strong> een def<strong>in</strong>itief rapport,<br />

reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> prijs- en prestatieafspraken <strong>met</strong> klanten.<br />

Verbetervoorstellen Zoekt mogelijkheden om het kennisniveau en de werk<strong>met</strong>hoden van de ondernem<strong>in</strong>g<br />

zodanig te verbeteren, dat grotere duurzaamheid van onderhoud wordt bereikt.<br />

Presenteert voorstellen tot verbeter<strong>in</strong>g, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> kosten(reductie) voor<br />

klanten, het imago van de ondernem<strong>in</strong>g en gevolgen voor milieu en maatschappij.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van meerdere technische vakgebieden en kennis van bedrijfskunde/logistiek op MBO/HBO niveau.<br />

Kennis van <strong>met</strong>hoden en materialen en werk<strong>in</strong>g van ondergronden <strong>in</strong> de tijd.<br />

Kennis van de doelstell<strong>in</strong>gen en het kwaliteitsbeleid van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het bereiken van overeenstemm<strong>in</strong>g over prestatieafspraken <strong>met</strong> klanten.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van onderhoudsscenario's en -bestekken.<br />

122


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Functiebeschrijv<strong>in</strong>g Hoofd Bedrijfsbureau T.09.1<br />

Organisatiecontext<br />

De functie Hoofd Bedrijfsbureau komt voor <strong>in</strong> grotere bedrijven, <strong>met</strong> name schilderbedrijven en multifunctionele<br />

onderhoudsbedrijven.<br />

Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het begroten van projectkosten (calculaties op basis van kengetallen en<br />

normen), voor de planmatige en technisch <strong>in</strong>houdelijke voorbereid<strong>in</strong>g van projecten, voor het zeker stellen dat het<br />

project op het geplande tijdstip uitgevoerd kan worden (aanwezigheid van materialen, hulpmiddelen en mensen),<br />

voor de ontwikkel<strong>in</strong>g en begrot<strong>in</strong>g van meerjarige onderhoudsprogramma's, alsmede voor de registratie, rapportage<br />

en nacalculatie van projectrealisaties.<br />

Het Hoofd Bedrijfsbureau geeft leid<strong>in</strong>g aan de activiteiten van het bedrijfsbureau. Zijn primaire aandachtsgebieden<br />

zijn enerzijds de verbeter<strong>in</strong>g van werkwijzen en gebruikte systemen, anderzijds de coörd<strong>in</strong>atie en begeleid<strong>in</strong>g van<br />

meer complexe of kritische projecten. Hij werkt zelf mee <strong>in</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g, <strong>met</strong> name <strong>in</strong> de voorbereid<strong>in</strong>g van grotere<br />

onderhoudsprogramma's of projecten.<br />

Het Hoofd Bedrijfsbureau heeft volledige leid<strong>in</strong>ggevende bevoegdheden en is <strong>in</strong> die hoedanigheid verantwoordelijk<br />

voor zowel een efficiënte <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van werkprocessen als voor het effectief functioneren van zijn medewerkers.<br />

Doel van de functie<br />

U bent als Hoofd Bedrijfsbureau verantwoordelijk voor de technische voorbereid<strong>in</strong>g en ondersteun<strong>in</strong>g van projecten.<br />

Resultaatgebieden<br />

Adviezen Schat <strong>in</strong> wat de kansen op kwaliteitsproblemen zijn bij de uitvoer<strong>in</strong>g van projecten.<br />

Adviseert de projectverantwoordelijke over de toe te passen behandel<strong>in</strong>gen, materialen<br />

en technieken, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> historische gegevens en uitgebrachte offertes.<br />

Onderhoudsscenario‟s Signaleert bijzonderheden <strong>in</strong> <strong>in</strong>spectierapporten, beoordeelt de onderhoudstoestand<br />

van (bijzondere) gebouwen of objecten en maakt afspraken <strong>met</strong> klanten. Specificeert<br />

de soort en frequentie van complexe vormen van onderhoud <strong>in</strong> de tijd, reken<strong>in</strong>g<br />

houdend <strong>met</strong> toetsbaarheid van het geformuleerde resultaat.<br />

Onderhoudsopdrachten Verduidelijkt de uitgangspunten van onderhoudsplannen aan klanten. Toetst<br />

alternatieve plannen op haalbaarheid. Stelt plannen bij, reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de<br />

budgettaire ruimte van de klant en het niveau van onderhoud op de lange termijn.<br />

Begeleidt (de voorbereid<strong>in</strong>g van) complexe en/of kritische projecten. Begeleidt hiertoe<br />

<strong>in</strong>houdelijk de uitwerk<strong>in</strong>g van bestekken, calculaties, begrot<strong>in</strong>gen en<br />

werkomschrijv<strong>in</strong>gen.<br />

Verbeter<strong>in</strong>gen Formuleert gebreken <strong>in</strong> het kennisniveau, systemen en werk<strong>met</strong>hoden voor<br />

projectregistratie en data-analyse. Ontwikkelt en verbetert systemen en <strong>met</strong>hoden en<br />

deelt kennis. Presenteert en implementeert verbeter<strong>in</strong>gen gericht op praktische<br />

toepass<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Personeelsprestaties Schept randvoorwaarden voor succesvol functioneren en beoordeelt de prestaties van<br />

medewerkers. Ziet toe op het verloop van de werkprocessen. Geeft aanwijz<strong>in</strong>gen en<br />

<strong>in</strong>structies. Stimuleert en begeleidt de ontwikkel<strong>in</strong>g van medewerkers.<br />

Deskundigheid<br />

Kennis van projectmanagement op HBO niveau.<br />

Kennis van projectplann<strong>in</strong>g en logistieke processen.<br />

Kennis van de waarden en doelstell<strong>in</strong>gen van de ondernem<strong>in</strong>g.<br />

Sociale vaardigheid voor het verkrijgen van draagvlak voor adviezen en het geven van leid<strong>in</strong>g.<br />

Uitdrukk<strong>in</strong>gsvaardigheid voor het opstellen van complexe onderhoudsscenario's.<br />

123


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Bijlage 1B – Leidraad voor de beoordel<strong>in</strong>g<br />

1. PROCEDURE<br />

Individuele werknemers worden – <strong>in</strong>dien zij nog niet de hoogste loontrede van de<br />

loonschaal van hun functiegroep hebben bereikt – jaarlijks of tweejaarlijks<br />

(afhankelijk van hun positie <strong>in</strong> de salarisschaal) op uniforme wijze beoordeeld door<br />

degene die de werkgever daarvoor heeft aangewezen.<br />

De werknemer wordt tenm<strong>in</strong>ste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld van<br />

het krijgen van een beoordel<strong>in</strong>gsgesprek.<br />

De beoordel<strong>in</strong>g van een werknemer wordt schriftelijk vastgelegd op een<br />

beoordel<strong>in</strong>gsformulier dat wordt ondertekend door zowel de beoordelaar als de<br />

beoordeelde werknemer.<br />

De werkgever draagt zorg voor een centrale archiver<strong>in</strong>g van de beoordel<strong>in</strong>g,<br />

reken<strong>in</strong>g houdend <strong>met</strong> de bescherm<strong>in</strong>g van de privacy van de betreffende<br />

werknemer.<br />

De werkgever draagt er zorg voor dat b<strong>in</strong>nen het bedrijf wordt toegezien op een<br />

objectief verloop van de beoordel<strong>in</strong>gsprocedure door een daartoe aangewezen<br />

functionaris.<br />

In het kader van de beoordel<strong>in</strong>g wordt bezien of de betreffende werknemer bij de<br />

realisatie van de aan zijn functie verbonden taken uitstekend, voldoende of matig<br />

heeft gepresteerd op de volgende vijf of zes criteria:<br />

Vakbekwaamheid<br />

Productiviteit<br />

Samenwerk<strong>in</strong>g<br />

Kostenbewustzijn<br />

Arbo, veiligheid & milieu<br />

Leid<strong>in</strong>ggeven (<strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g)<br />

2. NADERE SPECIFICATIE VAN DE VIJF BEOORDELINGSCRITERIA<br />

Vakbekwaamheid<br />

De mate waar<strong>in</strong> de werknemer qua kennis, vaardigheden en gedrag <strong>in</strong> staat is de<br />

aan zijn functie verbonden taken naar behoren te realiseren.<br />

Productiviteit<br />

De mate waar<strong>in</strong> de werknemer de aan zijn functie verbonden taken realiseert.<br />

Samenwerk<strong>in</strong>g<br />

De mate waar<strong>in</strong> de werknemer blijk geeft <strong>in</strong> team<strong>verband</strong> te kunnen werken.<br />

124


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Kostenbewustzijn<br />

De mate waar<strong>in</strong> de werknemer reken<strong>in</strong>g houdt <strong>met</strong> het efficiënt en effectief omgaan<br />

<strong>met</strong> de ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde middelen (mensen, materieel en materiaal).<br />

Arbo, veiligheid & milieu<br />

De mate waar<strong>in</strong> de werknemer zich houdt aan de richtlijnen op het gebied van Arbo,<br />

veiligheid en milieu, zoals die door de werkgever zijn vastgesteld en b<strong>in</strong>nen de<br />

ondernem<strong>in</strong>g bekend zijn gemaakt.<br />

Leid<strong>in</strong>ggeven (<strong>in</strong>dien van toepass<strong>in</strong>g)<br />

De mate waar<strong>in</strong> de werknemer er als leid<strong>in</strong>ggevende <strong>in</strong> slaagt om <strong>in</strong> een goed<br />

werkklimaat en <strong>met</strong> een positieve stijl van leid<strong>in</strong>ggeven, zijn medewerkers de hen<br />

opgedragen taken naar behoren te laten uitvoeren.<br />

3. AFHANDELING NA DE BEOORDELING<br />

De betreffende werknemer krijgt een hogere loontrede toegekend <strong>in</strong>dien de overallbeoordel<strong>in</strong>g<br />

als voldoende wordt aangemerkt. Bij een beoordel<strong>in</strong>g “uitstekend”<br />

worden twee loontreden toegekend.<br />

Een beoordel<strong>in</strong>g “matig” kan alleen worden vastgesteld, als deze m<strong>in</strong>imaal drie<br />

maanden voorafgaand aan de beoordel<strong>in</strong>g reeds <strong>in</strong> het vooruitzicht is gesteld. De<br />

medewerker heeft dan de mogelijkheid zich te verbeteren. Bij een beoordel<strong>in</strong>g<br />

“matig” is er <strong>in</strong> dat jaar geen sprake van overgang naar een hogere loontrede. Een<br />

beoordel<strong>in</strong>g “matig” kan maximaal twee opvolgende beoordel<strong>in</strong>gen tot deze<br />

consequentie leiden. Na een derde opvolgende beoordel<strong>in</strong>g “matig” volgt overgang<br />

naar een volgende trede.<br />

De medewerker kan bezwaar aantekenen over de beoordel<strong>in</strong>g bij zijn werkgever.<br />

Indien het bezwaar tijdens de behandel<strong>in</strong>g niet wordt weggenomen of <strong>in</strong>getrokken,<br />

kan de werknemer het geschil voorleggen aan de paritaire geschillencommissie. Zie<br />

bijlage 1C.<br />

125


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Bijlage 1C – Geschillenregel<strong>in</strong>g<br />

ARTIKEL 1 - Begripsbepal<strong>in</strong>gen<br />

In dit reglement wordt verstaan onder:<br />

<strong>Cao</strong> de cao voor het Schilders-, Afwerk<strong>in</strong>gs- en Glaszetbedrijf<br />

<strong>Cao</strong>-partijen de partijen die de cao hebben afgesloten<br />

Werkgever de werkgever als bedoeld <strong>in</strong> de cao<br />

Werknemer de werknemer als bedoeld <strong>in</strong> de cao<br />

Commissie de door cao-partijen <strong>in</strong>gestelde paritaire geschillencommissie<br />

ARTIKEL 2 - Samenstell<strong>in</strong>g van de Commissie<br />

1. De Commissie bestaat uit drie leden, die voor een termijn van vier jaar worden<br />

benoemd door cao-partijen. Na afloop van deze periode kunnen de leden telkens<br />

herbenoemd worden voor een zelfde periode.<br />

2. Eén van de leden van de Commissie wordt benoemd uit de kr<strong>in</strong>g van de<br />

werkgeversorganisatie(s), één van de leden uit de kr<strong>in</strong>g van de<br />

werknemersorganisaties en het derde lid is een onafhankelijke derde, die<br />

deskundigheid bezit op het gebied van functiewaarder<strong>in</strong>g. Zij mogen geen<br />

persoonlijk belang hebben bij de partijen <strong>in</strong> te behandelen geschillen.<br />

3. De Commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter.<br />

4. <strong>Cao</strong>-partijen benoemen voor ieder van de leden van de Commissie uit de kr<strong>in</strong>g<br />

van de werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties een<br />

plaatsvervanger.<br />

5. Anders dan op eigen verzoek zijn cao-partijen <strong>in</strong> geval van een dw<strong>in</strong>gende reden<br />

bevoegd een lid van de Commissie uit zijn functie te ontheffen. Onder dw<strong>in</strong>gende<br />

reden wordt verstaan:<br />

- ziekte of gebrek, waardoor de betrokkene blijvend ongeschikt is om zijn<br />

functie uit te oefenen;<br />

- aanvaard<strong>in</strong>g van een ambt of betrekk<strong>in</strong>g, waardoor de onafhankelijkheid <strong>in</strong><br />

gevaar kan komen;<br />

- onherroepelijke rechterlijke uitspraak, waarbij de betrokkene wegens een<br />

misdrijf is veroordeeld;<br />

- onder curatele stell<strong>in</strong>g of faillissement van de betrokkene;<br />

- andere zwaarwegende redenen ter beoordel<strong>in</strong>g van cao-partijen.<br />

6. Een <strong>in</strong> een tussentijds opengevallen plaats benoemd lid van de Commissie, heeft<br />

zitt<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Commissie voor de tijd, die degene die hij vervangt nog had te<br />

vervullen.<br />

ARTIKEL 3 - Secretariaat<br />

Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het secretariaat van caopartijen<br />

voor het Schilders-, Afwerk<strong>in</strong>gs- en Glaszetbedrijf, Postbus 11, 2280 AA<br />

Rijswijk.<br />

ARTIKEL 4 - Geheimhoud<strong>in</strong>g<br />

De leden van de Commissie, en hun eventuele plaatsvervangers zijn verplicht<br />

hetgeen hun uit hoofde van het (plaatsvervangend) lidmaatschap van de<br />

Commissie ter kennis is gekomen niet verder bekend te maken dan voor de<br />

behandel<strong>in</strong>g van het geschil noodzakelijk is.<br />

126


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

ARTIKEL 5 - Bevoegdheden van de Commissie<br />

1. De Commissie is bevoegd tot het doen van een uitspraak <strong>in</strong> geschillen tussen een<br />

werknemer en zijn werkgever <strong>in</strong>zake de volgende door de werkgever genomen<br />

besliss<strong>in</strong>gen:<br />

- <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een <strong>in</strong> de cao omschreven referentiefunctie;<br />

- de door de werkgever opgestelde beschrijv<strong>in</strong>g van de functie van de<br />

werknemer, <strong>in</strong>dien deze afwijkt van een <strong>in</strong> de cao omschreven<br />

referentiefunctie;<br />

- de weg<strong>in</strong>g van de door de werkgever beschreven functie;<br />

- de hoogte van het voor de werknemer toepasselijke bij de referentiefunctie of<br />

de door de werkgever opgestelde functiebeschrijv<strong>in</strong>g behorende loon;<br />

- de beoordel<strong>in</strong>g van de werkgever voor zover deze gevolgen heeft voor het<br />

toekennen van een periodiek;<br />

- de toepass<strong>in</strong>g van de door cao-partijen vastgestelde garantieregel<strong>in</strong>g;<br />

- en alle overige besliss<strong>in</strong>gen <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot toepass<strong>in</strong>g van de <strong>in</strong> de cao<br />

opgenomen functie- en loonstructuur.<br />

2. De Commissie adviseert cao-partijen gevraagd en ongevraagd over de werk<strong>in</strong>g<br />

van het functiewaarder<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>strument op basis van de ervar<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

Commissie.<br />

ARTIKEL 6 - Aanhangig maken van het geschil<br />

1. Voordat de werknemer bezwaar kan <strong>in</strong>dienen bij de Commissie, dient hij eerst<br />

b<strong>in</strong>nen een termijn van vier weken nadat hij van het besluit van de werkgever<br />

kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk zijn bezwaren bij zijn werkgever te hebben<br />

<strong>in</strong>gediend. De werkgever reageert schriftelijk op deze <strong>in</strong>terne bezwaren van de<br />

werknemer. Indien de werkgever niet b<strong>in</strong>nen vier weken heeft gereageerd, wordt<br />

aangenomen dat de werkgever zijn besliss<strong>in</strong>g handhaaft.<br />

2. Het <strong>in</strong>dienen van bezwaar tegen een besluit van de werkgever geschiedt door het<br />

<strong>in</strong>dienen van een bezwaarschrift bij het secretariaat van de Commissie. De<br />

termijn voor het <strong>in</strong>dienen van een bezwaarschrift bij de Commissie is zes weken<br />

nadat de werkgever op de <strong>in</strong>terne bezwaren van de werknemer heeft gereageerd<br />

of had moeten reageren.<br />

3. Het bezwaarschrift is door of namens de werknemer ondertekend en bevat:<br />

- de naam en het adres van de werknemer en eventueel zijn<br />

vertegenwoordiger;<br />

- de dagteken<strong>in</strong>g;<br />

- een zo volledig mogelijke aanduid<strong>in</strong>g van het besluit van de werkgever<br />

waarover het geschil bestaat;<br />

- de motiver<strong>in</strong>g waarom de werknemer het besluit van de werkgever onjuist<br />

acht.<br />

4. Bij het bezwaarschrift voegt de werknemer een kopie van het besluit van de<br />

werkgever en alle overige stukken die voor de behandel<strong>in</strong>g van de zaak van<br />

belang zijn.<br />

ARTIKEL 7 - Behandel<strong>in</strong>g van het bezwaar<br />

1. Het secretariaat zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van het bezwaarschrift<br />

aan de leden van de Commissie en aan de werkgever.<br />

2. De werkgever wordt gevraagd b<strong>in</strong>nen vier weken na ontvangst van het<br />

bezwaarschrift een reactie <strong>in</strong> te dienen bij het secretariaat. De reactie bevat ten<br />

m<strong>in</strong>ste een overzicht van alle <strong>in</strong> het bedrijf voorkomende functies en hun <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g,<br />

127


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

het document op grond waarvan de <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van de werknemer heeft<br />

plaatsgevonden en de stukken uit de <strong>in</strong>terne bezwarenprocedure. Het<br />

secretariaat zendt de reactie zo spoedig mogelijk aan de leden van de Commissie<br />

en de werknemer.<br />

3. De werknemer en de werkgever zijn bevoegd schriftelijk te verklaren van een<br />

schriftelijke toelicht<strong>in</strong>g of verweer af te zien.<br />

ARTIKEL 8 - Mondel<strong>in</strong>ge behandel<strong>in</strong>g<br />

1. De Commissie stelt de werknemer en de werkgever <strong>in</strong> de gelegenheid hun<br />

standpunt mondel<strong>in</strong>g toe te lichten <strong>in</strong> een vergader<strong>in</strong>g van de Commissie, die<br />

wordt gehouden b<strong>in</strong>nen vier weken na ontvangst van de reactie van de<br />

werkgever. De werkgever en de werknemer zijn niet verplicht te verschijnen.<br />

2. De werknemer en de werkgever kunnen zich door een schriftelijk daartoe<br />

gemachtigde laten vertegenwoordigen of door raadslieden doen bijstaan en<br />

getuigen en/of deskundigen doen verschijnen. Uiterlijk drie dagen voor de<br />

vergader<strong>in</strong>g doen zij schriftelijk opgave aan het secretariaat van de naam,<br />

woonplaats en hoedanigheid van de getuigen en/of deskundigen.<br />

3. De Commissie is bevoegd andere getuigen of deskundigen op te roepen en te<br />

horen.<br />

4. Een vergader<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> dit artikel is niet openbaar. Van het behandelde<br />

tijdens de vergader<strong>in</strong>g wordt door het secretariaat een verslag gemaakt dat wordt<br />

toegezonden aan de werknemer, de werkgever en de Commissie.<br />

5. De Commissie is bevoegd om <strong>in</strong> naar zijn oordeel eenvoudige geschillen<br />

uitspraak te doen op basis van de overgelegde stukken, zonder dat een<br />

mondel<strong>in</strong>ge behandel<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />

ARTIKEL 9 - Besliss<strong>in</strong>g van de Commissie<br />

1. De Commissie neemt haar besliss<strong>in</strong>gen bij meerderheid van stemmen. De<br />

besliss<strong>in</strong>g wordt door het secretariaat <strong>in</strong> drievoud schriftelijk vastgelegd en door<br />

de leden van de Commissie ondertekend.<br />

2. Het secretariaat zendt één exemplaar van de besliss<strong>in</strong>g aan de werknemer en<br />

één exemplaar van de besliss<strong>in</strong>g aan de werkgever.<br />

3. De besliss<strong>in</strong>g van de Commissie is een voor de werknemer en de werkgever<br />

b<strong>in</strong>dend advies, <strong>in</strong>dien zij vooraf hebben verklaard de besliss<strong>in</strong>g van de<br />

Commissie als b<strong>in</strong>dend advies te aanvaarden. Hebben de werknemer en/of de<br />

werkgever niet verklaard de besliss<strong>in</strong>g van de Commissie als b<strong>in</strong>dend advies te<br />

aanvaarden, dan is besliss<strong>in</strong>g van de Commissie een zwaarwegend advies.<br />

4. De Commissie doet uitspraak b<strong>in</strong>nen acht weken na ontvangst van het<br />

bezwaarschrift. Deze termijn kan door de Commissie worden verlengd <strong>in</strong>dien<br />

nader onderzoek noodzakelijk is. De werkgever en de werknemer worden van<br />

verleng<strong>in</strong>g van de termijn op de hoogte gesteld.<br />

ARTIKEL 10 - Inhoud van de besliss<strong>in</strong>g<br />

1. De besliss<strong>in</strong>g van de Commissie kan <strong>in</strong>houden dat:<br />

- de Commissie zich onbevoegd verklaart;<br />

- de besliss<strong>in</strong>g van de werkgever wordt bevestigd;<br />

- de bezwaren gegrond worden verklaard, waarbij de Commissie aangeeft op<br />

welke punten de besliss<strong>in</strong>g van de werkgever dient te worden aangepast.<br />

2. Indien de bezwaren van de werknemer gegrond worden verklaard, dient de<br />

werkgever b<strong>in</strong>nen vier weken na ontvangst van de besliss<strong>in</strong>g van de Commissie<br />

128


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

een nieuwe besliss<strong>in</strong>g te nemen en schriftelijk aan de werknemer kenbaar te<br />

maken.<br />

ARTIKEL 11 - Oneens <strong>met</strong> de uitspraak<br />

Indien de werkgever en/of de werknemer het niet eens zijn/is <strong>met</strong> de uitspraak van<br />

de Commissie staat hen de weg naar de rechter ter beschikk<strong>in</strong>g.<br />

ARTIKEL 12 - Kosten<br />

Voor de behandel<strong>in</strong>g van het bezwaar zijn door de werkgever en de werknemer<br />

geen kosten verschuldigd.<br />

129


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 2 - kwalificatiestructuur<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g niveaus landelijke kwalificatiestructuur (Wet Educatie<br />

Beroepsonderwijs)<br />

Niveau 4<br />

Specialist /<br />

Middenkader<br />

Verantwoordelijkh<br />

eid<br />

Het zelfstandig<br />

uitvoeren van het<br />

eigen takenpakket<br />

en dit kunnen<br />

verantwoorden<br />

naar collega‟s.<br />

Hiërarchische<br />

verantwoordelijkh<br />

eid m.b.t. de<br />

plann<strong>in</strong>g,<br />

adm<strong>in</strong>istratie,<br />

beheer en/of<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

het gehele<br />

productiecyclus.<br />

Niveau 3<br />

Vakman Het zelfstandig<br />

uitvoeren van het<br />

eigen takenpakket<br />

en dit kunnen<br />

verantwoorden<br />

naar collega‟s.<br />

Hiërarchische<br />

verantwoordelijkh<br />

eid voor het<br />

toepassen van<br />

rout<strong>in</strong>es en<br />

standaardprocedures<br />

door<br />

Niveau 2<br />

Aankomend<br />

Vakman<br />

anderen.<br />

De aankomend<br />

vakman verricht<br />

praktische<br />

werkzaamheden<br />

die onder<br />

begeleid<strong>in</strong>g en<br />

stur<strong>in</strong>g worden<br />

uitgevoerd.<br />

Hij is collectief en<br />

Takenpakket Complexiteit<br />

Voor het uitvoeren<br />

van de taken zijn<br />

specialistische<br />

vaardigheden en<br />

kennis en/of<br />

beroepsonafhankelijk<br />

e kennis en<br />

vaardigheden<br />

noodzakelijk.<br />

Voor het uitvoeren<br />

van de taken zijn<br />

beroepsgebonden<br />

vaardigheden en<br />

kennis noodzakelijk.<br />

Het takenpakket<br />

bestaat uit het<br />

voorbewerken,<br />

voorbehandelen en<br />

het aanbrengen van<br />

verfsystemen op<br />

diverse<br />

ondergronden.<br />

De kennis en<br />

130<br />

Comb<strong>in</strong>eren van<br />

bestaande<br />

procedures en<br />

bedenken van<br />

nieuwe procedures.<br />

Toepassen,<br />

comb<strong>in</strong>eren of<br />

bedenken van<br />

standaardprocedures<br />

.<br />

Het takenpakket<br />

wordt uitgevoerd<br />

b<strong>in</strong>nen de<br />

standaardprocedures<br />

.


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

coöperatief<br />

verantwoordelijk<br />

voor het realiseren<br />

van de opdracht.<br />

Niveau 1<br />

Assistent Het takenpakket<br />

van de assistent<br />

wordt uitgevoerd<br />

onder directe<br />

begeleid<strong>in</strong>g van<br />

een vakman of<br />

leermeester.<br />

vaardigheden zijn<br />

beroepsgebonden.<br />

Het takenpakket<br />

bestaat voornamelijk<br />

uit basisvaardigheden<br />

die betrekk<strong>in</strong>g hebben<br />

op voorbereid<strong>in</strong>g en<br />

voorbehandel<strong>in</strong>gen<br />

van eenvoudige<br />

objecten.<br />

131<br />

Het voorbereiden en<br />

uitvoeren van<br />

eenvoudige<br />

basisvaardigheden<br />

volgens <strong>met</strong>hodische<br />

<strong>in</strong>structies.


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 3 - buitenlandse werknemers<br />

In overeenstemm<strong>in</strong>g <strong>met</strong> de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid<br />

zijn de op de hieronder genoemde gebieden algemeen verb<strong>in</strong>dend verklaarde<br />

bepal<strong>in</strong>gen van deze cao ook van toepass<strong>in</strong>g op ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde<br />

werknemers, die tijdelijk <strong>in</strong> Nederland arbeid verrichten en waarvan de<br />

arbeidsovereenkomst wordt beheerst door ander recht dan het Nederlandse recht.<br />

Een ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde buitenlandse werknemer is daarbij iedere werknemer<br />

die tijdelijk <strong>in</strong> Nederland werkt maar gewoonlijk <strong>in</strong> een ander land van de Europese<br />

Unie werkt.<br />

Het betreft de volgende gebieden:<br />

maximale werktijden en m<strong>in</strong>imale rusttijden;<br />

m<strong>in</strong>imum aantal vakantiedagen gedurende welke de verplicht<strong>in</strong>g van de<br />

werkgever om loon te betalen bestaat;<br />

m<strong>in</strong>imumlonen, daaronder begrepen vergoed<strong>in</strong>gen voor overwerk en<br />

daaronder niet begrepen aanvullende bedrijfspensioenregel<strong>in</strong>gen;<br />

voorwaarden voor het ter beschikk<strong>in</strong>g stellen van arbeidskrachten, <strong>in</strong> het<br />

bijzonder voor uitzendbedrijven;<br />

gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;<br />

beschermende maatregelen <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot arbeidsvoorwaarden en<br />

arbeidsomstandigheden van k<strong>in</strong>deren, jongeren en zwangere of pas bevallen<br />

vrouwen;<br />

gelijke behandel<strong>in</strong>g mannen en vrouwen.<br />

In deze bijlage worden per gebied de toepasbare artikelen of delen van artikelen<br />

gedetailleerd beschreven. In de tweede kolom van de hiernavolgende tabellen zijn<br />

de toepasselijke artikelen, leden van de betreffende artikelen en <strong>in</strong> bepaalde<br />

gevallen een vervangende tekst genoemd.<br />

Overeenkomstig de bepal<strong>in</strong>gen van de WAGA zijn op deze ter beschikk<strong>in</strong>g gestelde<br />

werknemers de volgende artikelen van deze cao van toepass<strong>in</strong>g:<br />

Algemeen Artikel 3 Begrippen en toepasselijkheid<br />

Maximale werktijden en m<strong>in</strong>imale<br />

rusttijden;<br />

M<strong>in</strong>imum aantal vakantiedagen,<br />

gedurende welke de verplicht<strong>in</strong>g van de<br />

werkgever om loon te betalen bestaat;<br />

132<br />

Artikel 10 Arbeidsduur werknemers<br />

Artikel 11 Werken op zaterdagen<br />

zondagen en feestdagen<br />

Artikel 12 Overwerk en verschoven<br />

arbeidstijd<br />

Artikel 32 Onwerkbaar weer en vorst<br />

Artikel 38 Onbetaald verlof<br />

Artikel 41 Reisuren<br />

BIJLAGE 7 – Regel<strong>in</strong>g arbeidstijden<br />

Artikel 33 Vakantierecht<br />

Artikel 34 Belon<strong>in</strong>g tijdens vakantie:<br />

verlofwaarden<br />

Artikel 35 Vakantierecht werknemer UTA<br />

Artikel 36 Vakantietoeslag werknemer


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

M<strong>in</strong>imumlonen, daaronder begrepen<br />

vergoed<strong>in</strong>gen voor overwerk, en<br />

daaronder niet begrepen aanvullende<br />

bedrijfspensioenregel<strong>in</strong>gen;<br />

Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het<br />

werk;<br />

Beschermende maatregelen <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g<br />

tot de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden<br />

van zwangere of pas beval-<br />

len vrouwen, k<strong>in</strong>deren en jongeren;<br />

Gelijke behandel<strong>in</strong>g van mannen en vrouwen,<br />

alsmede andere bepal<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>zake<br />

niet-discrim<strong>in</strong>atie.<br />

133<br />

UTA<br />

Artikel 37 Arbeidsduurverkort<strong>in</strong>g<br />

werknemer UTA<br />

Artikel 20 Algemeen<br />

Artikel 21 Groeps<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g en functielijst<br />

Artikel 21a Functie- en loonstructuur per<br />

1 april <strong>2013</strong><br />

Artikel 22 Lonen voor volwassen<br />

werknemers<br />

Artikel 23 Lonen voor jeugdige<br />

werknemers<br />

Artikel 24 Wijzig<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g en<br />

verhog<strong>in</strong>gen<br />

Artikel 25 Belon<strong>in</strong>g overwerk<br />

Artikel 26 Belon<strong>in</strong>g ploegendienst<br />

Artikel 27 Belon<strong>in</strong>g consignatiedienst<br />

Artikel 28 Belon<strong>in</strong>g verschoven arbeidstijd<br />

Artikel 40a Vergoed<strong>in</strong>g reiskosten<br />

Artikel 42 Uitrust<strong>in</strong>gsvergoed<strong>in</strong>g<br />

Artikel 43 overige vergoed<strong>in</strong>gen<br />

Artikel 58 Arbeidsomstandigheden<br />

Artikel 59 Persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmid-<br />

delen<br />

Artikel 53 Verbod tariefarbeid, werk <strong>in</strong><br />

tanks en constructieschilderwerk


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Artikel Van toepass<strong>in</strong>g zijnde delen<br />

Artikel 3 Begrippen en<br />

toepasselijkheid<br />

Lid 1 t/m 3<br />

Lid 4 m.u.v. het bepaalde <strong>in</strong> lid b<br />

Lid 5 m.u.v. het bepaalde <strong>in</strong> lid d<br />

Lid 10 t/m 17<br />

Integraal<br />

Artikel 4 Buitenlandse<br />

werknemers<br />

Artikel 10 Arbeidsduur Lid 1 t/m 4<br />

werknemers<br />

BIJLAGE 7 - Regel<strong>in</strong>g Integraal<br />

arbeidstijden<br />

Artikel 11 Werken op Integraal<br />

zaterdagen, zondagen en<br />

feestdagen<br />

Artikel 12 Overwerk en Integraal<br />

verschoven arbeidsstijd<br />

Artikel 20 Algemeen Lid 1 “Bij elke loonbetal<strong>in</strong>g zal aan de werknemer<br />

een schriftelijke specificatie worden verstrekt van<br />

het brutoloon, verdeeld <strong>in</strong> bijvoorbeeld<br />

garantieloon, prestatiebelon<strong>in</strong>g of soortgelijke belon<strong>in</strong>gscomponenten,<br />

overuren, reisurenvergoed<strong>in</strong>g<br />

en andere vergoed<strong>in</strong>gen en/of toeslagen.”<br />

Artikel 21 Groeps<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g en Integraal<br />

functielijst<br />

Artikel 21a Functie- en Integraal<br />

loonstructuur per 1 april <strong>2013</strong><br />

Artikel 22 Lonen voor Integraal<br />

volwassen werknemers Ten behoeve van de <strong>in</strong> de cao opgenomen<br />

diplomatoeslagen worden vergelijkbare <strong>in</strong> EG<strong>verband</strong><br />

erkende buitenlandse diploma‟s erkend.<br />

Hiervoor dient contact opgenomen te worden <strong>met</strong><br />

het Informatiecentrum DiplomaWaarder<strong>in</strong>g (IcDW)<br />

tel. 079-3200174<br />

Artikel 23 Lonen voor Integraal<br />

jeugdige werknemers Ten behoeve van de <strong>in</strong> de cao opgenomen<br />

diploma‟s worden vergelijkbare <strong>in</strong> EG-<strong>verband</strong><br />

erkende buitenlandse diploma‟s erkend. Hiervoor<br />

dient contact opgenomen te worden <strong>met</strong> het<br />

Informatiecentrum DiplomaWaarder<strong>in</strong>g (IcDW) tel.<br />

079-3200174<br />

Artikel 24 Wijzig<strong>in</strong>gen, Integraal<br />

<strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g en verhog<strong>in</strong>gen<br />

Artikel 25 Belon<strong>in</strong>g overwerk Integraal<br />

Artikel 26 Belon<strong>in</strong>g<br />

Integraal<br />

ploegendienst<br />

Artikel 27 Belon<strong>in</strong>g<br />

Integraal<br />

consignatiedienst<br />

Artikel 28 Belon<strong>in</strong>g<br />

Integraal<br />

verschoven arbeidstijd<br />

134


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Artikel 32 Onwerkbaar weer Lid 1 t/m 3<br />

en vorst<br />

Lid 5 t/m 6<br />

Artikel 33 Vakantierecht Lid 1 <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van lid b<br />

Lid 2: “De werknemer heeft recht op een<br />

aaneensloten zomervakantieperiode van 3 weken,<br />

mits de werknemer voldoende verlofdagen heeft<br />

opgebouwd. Indien de werknemer hiervan geen<br />

gebruik maakt, zullen deze dagen <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g<br />

overleg tussen werkgever en werknemer worden<br />

vastgesteld.”<br />

Lid 3 t/m 8<br />

Artikel 34 Belon<strong>in</strong>g tijdens<br />

vakantie: verlofwaarden<br />

Artikel 35 Vakantie<br />

werknemer UTA<br />

Artikel 36 Vakantietoeslag<br />

werknemer UTA<br />

Artikel 37<br />

Arbeidsduurverkort<strong>in</strong>g<br />

werknemer UTA<br />

“De werkgever is over iedere dag gehouden loon te<br />

betalen, over de <strong>in</strong> artikel 11 genoemde<br />

feestdagen, de <strong>in</strong> artikel 33 lid 1 genoemde<br />

verlofdagen, de <strong>in</strong> artikel 33 lid 3 sub b genoemde<br />

ATV-dagen.”<br />

Lid 1: “De werknemer heeft recht op een<br />

vakantietoeslag van 8% ten bedrage van het<br />

grondslaguurloon en eventuele prestatietoeslagen.”<br />

Lid 1 t/m 3<br />

Lid 4 sub a t/m c<br />

Lid 5 t/m 6<br />

Lid 7 sub b<br />

Lid 9 t/m 11<br />

Lid 1<br />

Lid 2 m.u.v. de z<strong>in</strong>snede: “waaronder begrepen de<br />

uitker<strong>in</strong>gen krachtens de Ziektewet.”<br />

Lid 3 t/m 4<br />

Artikel 38 Onbetaald verlof <strong>in</strong>tegraal<br />

Artikel 40a Vergoed<strong>in</strong>g<br />

reiskosten<br />

Lid 1 t/m 2<br />

Lid 3: “Het recht op ATV-dagen vervalt <strong>in</strong>dien de<br />

werknemer op deze dagen arbeidsongeschikt is of<br />

recht heeft op verzuim krachtens artikel 38.”<br />

Met dien verstande dat voor de afstandsbepal<strong>in</strong>g<br />

gekeken wordt van de tijdelijke verblijfplaats <strong>in</strong><br />

Nederland naar de plek waar het werk wordt<br />

uitgevoerd<br />

Lid 1 t/m 4<br />

Lid 7 t/m 8<br />

Artikel 41 Reisuren Met dien verstande dat voor de afstandsbepal<strong>in</strong>g<br />

gekeken wordt van de tijdelijke verblijfplaats <strong>in</strong><br />

Nederland naar de plek waar het werk wordt<br />

uitgevoerd<br />

Lid 1 t/m 5a<br />

Artikel 42<br />

Uitrust<strong>in</strong>gsvergoed<strong>in</strong>g<br />

Artikel 43 Overige<br />

vergoed<strong>in</strong>gen<br />

Lid 7<br />

Integraal<br />

Integraal<br />

135


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Artikel 53 Verbod<br />

tariefarbeid, werk <strong>in</strong> tanks en<br />

constructieschilderwerk<br />

Artikel 58<br />

Arbeidsomstandigheden<br />

Artikel 59 Persoonlijke<br />

bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen<br />

Integraal<br />

<strong>in</strong>tegraal<br />

Lid 1<br />

Lid 2 <strong>met</strong> uitzonder<strong>in</strong>g van de z<strong>in</strong>snede “de vierde<br />

en volgende overtred<strong>in</strong>g kan aanleid<strong>in</strong>g zijn tot<br />

ontslag”.<br />

136


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Bijlage 4 - Loonschalen leerl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> vakopleid<strong>in</strong>g<br />

Is vervallen per 16 juli 2012.<br />

137


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 5 - <strong>in</strong>dividu-gericht pakket preventiezorg<br />

Het pakket <strong>in</strong>dividugerichte preventiezorg, als bedoeld <strong>in</strong> artikel 55 lid 2 omvat:<br />

- Een <strong>in</strong>tredekeur<strong>in</strong>g als bedoeld <strong>in</strong> artikel 56<br />

De <strong>in</strong>tredekeur<strong>in</strong>g is een functiegericht onderzoek, waarbij zorgvuldige<br />

afweg<strong>in</strong>g plaatsv<strong>in</strong>dt van de belast<strong>in</strong>g van het werk en de belastbaarheid van de<br />

werknemer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bouwspecifieke<br />

beoordel<strong>in</strong>gsrichtlijnen “Arbeidsgeschiktheid” van de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw.<br />

- Het Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek voor Jongeren op vrijwillige basis,<br />

een jaar na <strong>in</strong>trede <strong>in</strong> de bedrijfstak, waarbij de afweg<strong>in</strong>g tussen de belast<strong>in</strong>g van<br />

het werk en de belastbaarheid van de werknemer zal plaatsv<strong>in</strong>den en de<br />

werknemer een gericht advies krijgt <strong>met</strong> betrekk<strong>in</strong>g tot een gezonde en veilige<br />

<strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van de functie.<br />

- Het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit PAGO<br />

vangt aan op de leeftijd van 16 jaar en vervolgens op de leeftijden 20, 24, 28, 32,<br />

36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 en 64 jaar. Daarna <strong>in</strong>dividueel op<br />

<strong>in</strong>dicatie.<br />

- Een Arbo-spreekuur, dat de werknemer spontaan kan bezoeken.<br />

- Vervolgactiviteiten, voorzover de hiervoor genoemde activiteiten daartoe<br />

aanleid<strong>in</strong>g geven.<br />

De activiteiten <strong>in</strong> het kader van het <strong>in</strong>dividugerichte pakket preventiezorg worden<br />

uitgevoerd door gecertificeerde arbodiensten, die voldoen aan de door de Sticht<strong>in</strong>g<br />

Arbouw vastgestelde kwaliteitseisen. De arbodiensten zijn verplicht de door hen<br />

verzamelde werknemersgegevens door te geven aan de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw op een<br />

wijze die door de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw is voorgeschreven. Voornoemde activiteiten<br />

worden door de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw aan de arbodienst vergoed op basis van<br />

contractuele afspraken.<br />

De werknemer heeft – <strong>in</strong> aanvull<strong>in</strong>g op het PAGO - <strong>in</strong> de hieronder genoemde<br />

beroepen en/of werkzaamheden recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO):<br />

- torenkraanbestuurders: elke twee jaar of frequenter op <strong>in</strong>dicatie;<br />

- werknemers, die werkzaam zijn op terre<strong>in</strong>en van de chemische <strong>in</strong>dustrie dan<br />

wel werken <strong>met</strong> vervuilde grond: elk jaar;<br />

- werknemers, die hun werk doen <strong>met</strong> behulp van persluchtapparatuur: tot 50 ste<br />

levensjaar eens per 2 jaar, daarna elk jaar;<br />

- werknemers, die werken <strong>met</strong> asbest: voor aanvang van het werk waarbij<br />

blootstell<strong>in</strong>g aan asbest boven het actieniveau mogelijk is, daarna tot 50 ste<br />

levensjaar eens per 2 jaar. Vanaf het 50 ste levensjaar kan worden volstaan <strong>met</strong> het<br />

PAGO.<br />

138


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Het GPO wordt <strong>met</strong> de extra frequentie <strong>in</strong> aanvull<strong>in</strong>g op het PAGO uitgevoerd.<br />

Daarbij kan de werknemer op de PAGO-gerechtigde leeftijden op normale wijze van<br />

het PAGO gebruik maken.<br />

De werkgever dient voor het GPO zelf afspraken <strong>met</strong> de arbodienst te maken en de<br />

kosten daarvoor ook zelf te dragen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de arbodienst<br />

een samenwerk<strong>in</strong>gsovereenkomst <strong>met</strong> de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw heeft en het GPO<br />

overeenkomstig de door de Sticht<strong>in</strong>g Arbouw vastgestelde uitvoer<strong>in</strong>gsprotocollen<br />

uitvoert.<br />

De werkgever krijgt de mogelijkheid de periodieke keur<strong>in</strong>g zodanig te regelen dat<br />

een arbodienst, die een samenwerk<strong>in</strong>gsovereenkomst <strong>met</strong> Arbouw heeft gesloten<br />

deze uitvoert – en b<strong>in</strong>nen de grenzen van de privacywetgev<strong>in</strong>g en het medisch<br />

beroepsgeheim aan de werkgever rapporteert-, zodat keur<strong>in</strong>g, controle en<br />

(preventieve) behandel<strong>in</strong>g beter op elkaar aansluiten.<br />

139


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 6 - vierdaagse werkweek voor werknemers van 55 jaar en<br />

ouder<br />

Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen vier dagen per week gaan werken. De<br />

wijze van <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van deze vierdaagse werkweek wordt <strong>in</strong> onderl<strong>in</strong>g overleg tussen<br />

werknemer en werkgever vastgesteld. De werknemer heeft de mogelijkheid het<br />

gehele jaar of een gedeelte van het jaar vier dagen per week te werken.<br />

De vierdaagse werkweek wordt gerealiseerd door het opnemen van vrij<br />

opneembare snipperdagen, dagen voor extra verlof oudere werknemers en het<br />

<strong>in</strong>kopen van dagen.<br />

Weken waar<strong>in</strong> al m<strong>in</strong>der dan 5 dagen wordt gewerkt zijn <strong>in</strong> <strong>2013</strong>:<br />

periode benodigde verlofdagen<br />

zomersluit<strong>in</strong>g 3 weken 15 verlofdagen<br />

w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g 3 weken 5 verlofdagen<br />

Goede Vrijdag 1 week<br />

Pasen 1 week<br />

Hemelvaart 1 week 1 verlofdag<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 1 week<br />

P<strong>in</strong>ksteren 1 week<br />

In totaal 11 weken<br />

21 verlofdagen<br />

Van het jaar resteren dan 41 weken, waarvoor de werknemer een dag moet<br />

<strong>in</strong>kopen om tot een vierdaagse werkweek te komen.<br />

Voor het <strong>in</strong>kopen van die dagen, zijn afhankelijk van de leeftijd nog verlofdagen<br />

beschikbaar. Van de 25 standaard verlofdagen blijven 4 vrij opneembare<br />

snipperdagen over. Ook de dagen extra verlof voor oudere werknemers: de 55+<br />

regel<strong>in</strong>g kunnen worden gebruikt. De overige dagen moeten worden “<strong>in</strong>gekocht”.<br />

Het gaat om het volgende aantal dagen:<br />

<strong>2011</strong><br />

leeftijd beschikbare<br />

dagen<br />

<strong>in</strong> te kopen<br />

dagen<br />

55 2 + 10 = 12 41 – 12 = 29<br />

56 2 + 11 = 13 41 – 13 = 28<br />

57 2 + 12 = 14 41 – 14 = 27<br />

58 2 + 13 = 15 41 – 15 = 26<br />

59 2 + 14 = 16 41 – 16 = 25<br />

60 t/m<br />

64<br />

2 + 15 = 17 41 – 17 = 24<br />

2012<br />

leeftijd beschikbare<br />

dagen<br />

<strong>in</strong> te kopen<br />

dagen<br />

140


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

55 4 + 10 = 14 41 – 14 = 27<br />

56 4 + 11 = 15 41 – 15 = 26<br />

57 4 + 12 = 16 41 – 16 = 25<br />

58 4 + 13 = 17 41 – 17 = 24<br />

59 4 + 14 = 18 41 – 18 = 23<br />

60 t/m<br />

64<br />

4 + 15 = 19 41 – 19 = 22<br />

<strong>2013</strong><br />

leeftijd beschikbare<br />

dagen<br />

<strong>in</strong> te kopen<br />

dagen<br />

55 4 + 7 = 11 41 – 11 = 30<br />

56 4 + 8 = 12 41 – 12 = 29<br />

57 4 + 9 = 13 41 – 13 = 28<br />

58 4 + 10 = 14 41 – 14 = 27<br />

59 4 + 11 = 15 41 – 15 = 26<br />

60 t/m<br />

64<br />

4 + 12 = 16 41 – 16 = 25<br />

Werknemers van 60 jaar of ouder hebben, naast de hiervoor vermelde dagen, <strong>in</strong> het<br />

jaar voorafgaand aan hun pensioner<strong>in</strong>g (vroegpensioen of ouderdomspensioen)<br />

recht op zoveel extra doorbetaalde verlofdagen als nodig is, <strong>met</strong> een maximum van<br />

25 dagen, om een vierdaagse werkweek te realiseren.<br />

Inkopen van dagen:<br />

Het <strong>in</strong>kopen van dagen gebeurt door het opnemen van onbetaald verlof<br />

De werkgever betaalt <strong>in</strong> de weken dat vier dagen gewerkt wordt en geen<br />

verlofdagen meer beschikbaar zijn, ook maar over vier dagen loon. De werknemer<br />

levert loon <strong>in</strong> en bouwt over m<strong>in</strong>der uren vakantierechten en pensioenrechten op.<br />

Indien de werkgever daaraan mee wenst te werken kan gekomen worden tot een<br />

lager uurloon genomen over het gehele jaar, waardoor het gehele jaar door<br />

hetzelfde loon wordt ontvangen. Ook daarbij wordt opbouw van vakantierechten en<br />

pensioenpremie relatief lager.<br />

De werknemer levert loon <strong>in</strong> tegenover extra vrije tijd.<br />

141


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 7 - regel<strong>in</strong>g arbeidstijden<br />

Normen arbeidstijden voor werknemers van 18 jaar en ouder<br />

Maximum arbeidstijd<br />

per dienst 9 uur<br />

11 uur <strong>in</strong> geval van <strong>in</strong>cidenteel<br />

overwerk<br />

per week 45 uur<br />

54 uur <strong>in</strong> geval van <strong>in</strong>cidenteel<br />

overwerk<br />

per 4 weken gemiddeld 45 uur per week (180<br />

uur)<br />

gemiddeld 54 uur per week (216<br />

uur) <strong>in</strong> geval van <strong>in</strong>cidenteel<br />

overwerk<br />

per week per 13 weken gemiddeld 40 uur per week (520<br />

uur)<br />

gemiddeld 45 uur <strong>in</strong> geval van<br />

<strong>in</strong>cidenteel overwerk<br />

Rusttijden<br />

dagelijkse rust 11 uur (aaneengesloten)<br />

(1x per periode van 7 x 24 uur <strong>in</strong> te<br />

korten tot 8 uur)<br />

wekelijkse rust 36 uur (aaneengesloten) per<br />

periode van 7 x 24 uur of<br />

60 uur per periode van 9 x 24 uur (1<br />

x per 5 weken <strong>in</strong> te korten tot 32<br />

uur)<br />

Pauze<br />

m<strong>in</strong>imale pauze tijd 15 m<strong>in</strong>uten<br />

bij > 5,5 uur arbeid per 30 m<strong>in</strong>uten<br />

Zondagrust<br />

dienst<br />

bij > 8 uur arbeid per<br />

dienst<br />

bij > 10 uur arbeid per<br />

dienst<br />

142<br />

45 m<strong>in</strong>uten<br />

waarvan 30 m<strong>in</strong>uten<br />

aaneengesloten<br />

60 m<strong>in</strong>uten, waarvan 30 m<strong>in</strong>uten<br />

aaneengesloten<br />

zondagsarbeid geen arbeid op zondag, tenzij:<br />

- het tegendeel is bedongen en uit<br />

de aard van de arbeid voortvloeit<br />

- de bedrijfsomstandigheden dit<br />

noodzakelijk maken en de OR, of bij<br />

ontbreken daarvan de<br />

personeelsvertegenwoordig<strong>in</strong>g, of<br />

bij ontbreken daarvan de<br />

belanghebbende werknemer,<br />

daarmee <strong>in</strong>stemt


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Nachtarbeid<br />

nachtdienst:<br />

> 1 uur arbeid<br />

tussen 00:00 en<br />

06:00 uur<br />

Consignatie<br />

vrije zondagen ten m<strong>in</strong>ste 4 vrije zondagen per 13<br />

weken<br />

arbeidstijd per dienst 8 uur<br />

9 uur <strong>in</strong>dien sprake is van overwerk<br />

arbeidstijd per 4 weken gemiddeld 45 uur per week (180 uur<br />

)<br />

gemiddeld 54 uur per week (216<br />

arbeidstijd per 13<br />

weken<br />

rusttijd na nachtdienst<br />

geldt voor<br />

nachtdiensten<br />

e<strong>in</strong>digend ná 02:00 uur<br />

rusttijd na een reeks (3<br />

of meer) nachtdiensten<br />

max.<br />

achtereenvolgende<br />

nachtdiensten<br />

max. aantal<br />

143<br />

uur) <strong>in</strong>dien sprake is van overwerk<br />

gemiddeld 40 uur per 13 weken<br />

(520 uur) geldt ook als sprake is van<br />

overwerk<br />

14 uur<br />

48 uur<br />

5 (6 <strong>in</strong>dien de nachtdiensten voor of<br />

op 02.00 uur e<strong>in</strong>digen)<br />

10 nachtdiensten per 4 weken of 25<br />

nachtdiensten per 13 weken (16<br />

<strong>in</strong>dien de nachtdiensten voor of op<br />

02.00 uur e<strong>in</strong>digen)<br />

consignatieverbod per 4 weken 2 tijdruimten van elk<br />

m<strong>in</strong>imaal 7 x 24 uur zonder<br />

consignatie<br />

geen consignatie vóór en ná een<br />

nachtdienst<br />

arbeidstijd per 24 uur 13 uur<br />

arbeidstijd per week 60 uur<br />

arbeidstijd per 4 weken gemiddeld 60 uur per week (240<br />

arbeidstijd per 13<br />

weken<br />

M<strong>in</strong>imum arbeidstijd bij<br />

oproep <strong>in</strong> consignatie<br />

uur)<br />

45 uur per week (585 uur)<br />

40 uur per week (520 uur) <strong>in</strong>dien de<br />

consignatie geheel of gedeeltelijk de<br />

periode tussen 00:00 en 06:00 uur<br />

omvat<br />

30 m<strong>in</strong>uten<br />

Aanvullende bepal<strong>in</strong>gen voor werknemers van 16 of 17 jaar<br />

Maximum arbeidstijd


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

per dienst 9 uur<br />

per week 45 uur<br />

per 4 weken<br />

Pauze en rusttijden<br />

gemiddeld 40 uur per week (160<br />

uur)<br />

m<strong>in</strong>imale pauze tijd 15 m<strong>in</strong>uten<br />

pauze bij > 4,5 uur per 30 m<strong>in</strong>uten<br />

dienst<br />

dagelijkse rust 12 uur (aaneengesloten waar<strong>in</strong><br />

begrepen de periode van 22.00 uur<br />

tot 06.00 uur of de periode van<br />

23.00 uur tot 07.00 uur)<br />

wekelijkse rust 36 uur (aaneengesloten) per<br />

periode van 7 x 24 uur<br />

werken op zondag bij werken op zondag is de<br />

voorafgaande zaterdag vrij<br />

schooltijd schooltijd is arbeidstijd<br />

144


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 8 - Jaarmodel<br />

Voorbeeld overeenkomst jaarmodel<br />

0. Doel en <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g jaarmodel<br />

Wat is het jaarmodel?<br />

Het jaarmodel is een pakket van rechten en plichten, conform artikel 19 van de cao,<br />

voor zowel de werkgever als de werknemer waarmee de w<strong>in</strong>terwerkloosheid wordt<br />

voorkomen. Voor de werknemer is werk- en <strong>in</strong>komenszekerheid van belang.<br />

Hoe kan een jaarmodel worden <strong>in</strong>gevoerd?<br />

Op verzoek van de werknemers<br />

Werknemers kunnen de werkgever schriftelijk verzoeken om voor hen het sociaal<br />

jaarmodel van toepass<strong>in</strong>g te verklaren. De werkgever neemt dit verzoek <strong>in</strong><br />

behandel<strong>in</strong>g. Vervolgens stelt hij zo spoedig mogelijk, maar <strong>in</strong> ieder geval b<strong>in</strong>nen 8<br />

weken, de werknemers schriftelijk van zijn besluit <strong>in</strong> kennis. Indien hij niet <strong>in</strong>gaat op<br />

het verzoek, dient hij dit schriftelijk <strong>met</strong> redenen omkleed toe te lichten.<br />

Op verzoek van de werkgever<br />

De werkgever kan zelf het <strong>in</strong>itiatief nemen voor de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van een jaarmodel.<br />

De werkgever moet het voorstel voor een jaarmodel voorleggen aan werknemers.<br />

In artikel 19 lid 3 van de cao staat aangegeven op welke wijze b<strong>in</strong>nen een<br />

ondernem<strong>in</strong>g besloten kan worden tot deelname aan een jaarmodel en hoeveel<br />

werknemers daarmee moeten <strong>in</strong>stemmen. Het is belangrijk dat er een groot<br />

draagvlak onder de werknemers is.<br />

Echter het maken van afspraken over deelname aan het jaarmodel is vrijwillig, en<br />

kan dus noch door de werkgever, noch door de werknemer worden afgedwongen.<br />

1. Looptijd<br />

Het jaarmodel gaat <strong>met</strong> <strong>in</strong>gang van week 13 van jaar xxxx <strong>in</strong> en loopt tot en <strong>met</strong><br />

week 12 van jaar yyyy.<br />

2. Het dienst<strong>verband</strong><br />

Werknemers die volgens het jaarmodel gaan werken hebben of krijgen een<br />

dienst<strong>verband</strong> voor onbepaalde tijd. Bestaande contracten voor onbepaalde tijd<br />

blijven dus ongewijzigd. Contracten voor bepaalde tijd worden (na e<strong>in</strong>de contract en<br />

gebleken geschiktheid) omgezet <strong>in</strong> contracten voor onbepaalde tijd.<br />

Nieuwe werknemers<br />

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers zal dit jaarmodel een onderdeel<br />

vormen van de arbeidsvoorwaarden.<br />

Beë<strong>in</strong>digen van het dienst<strong>verband</strong><br />

In beg<strong>in</strong>sel kan het dienst<strong>verband</strong> niet worden beë<strong>in</strong>digd. Het doel van het<br />

jaarmodel is immers de werknemer gedurende het hele jaar <strong>in</strong> dienst te houden.<br />

Beë<strong>in</strong>digen van het dienst<strong>verband</strong> <strong>met</strong> wederzijds goedv<strong>in</strong>den<br />

Uiteraard kan het dienst<strong>verband</strong> wel <strong>met</strong> wederzijds goedv<strong>in</strong>den van werkgever en<br />

werknemer worden verbroken.<br />

145


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Beë<strong>in</strong>digen van het dienst<strong>verband</strong> om dr<strong>in</strong>gende of gewichtige redenen<br />

Ook <strong>in</strong>dien er sprake is van dr<strong>in</strong>gende of gewichtige redenen zoals omschreven <strong>in</strong><br />

het Burgerlijk Wetboek kan het dienst<strong>verband</strong> worden opgezegd of ontbonden.<br />

Bedrijfseconomische omstandigheden<br />

Indien de cont<strong>in</strong>uïteit van het bedrijf <strong>in</strong> gevaar komt kan het dienst<strong>verband</strong> <strong>met</strong><br />

<strong>in</strong>achtnem<strong>in</strong>g van de geldende wettelijke procedures ook e<strong>in</strong>digen. De werkgever<br />

moet <strong>in</strong> dit geval tijdig (voordat er is begonnen <strong>met</strong> het opnemen van gespaarde<br />

uren) contact opnemen <strong>met</strong> de bestuurders van de vakbonden tene<strong>in</strong>de tot<br />

afspraken te komen over de uitbetal<strong>in</strong>g van de gespaarde uren en de wijze waarop<br />

omgegaan wordt <strong>met</strong> het tekort aan werk <strong>in</strong> het laagseizoen waarvoor de<br />

werkgarantie geldt. Deze afspraken worden vastgelegd <strong>in</strong> een sociaal plan.<br />

Bij het e<strong>in</strong>de van het dienst<strong>verband</strong> worden de opgebouwde extra uren (<strong>in</strong>clusief<br />

toeslagen) uitbetaald.<br />

Uitbetal<strong>in</strong>g uren bij e<strong>in</strong>de dienst<strong>verband</strong><br />

Bij het e<strong>in</strong>de van het dienst<strong>verband</strong> worden de opgebouwde extra uren en reisuren<br />

uitbetaald. De extra opgebouwde uren worden tegen een tarief van 125% uitbetaald<br />

(= extra uur + vakantiebon)<br />

Beë<strong>in</strong>digen dienst<strong>verband</strong> op eigen verzoek<br />

Indien een werknemer, op eigen verzoek, en voor opname van de w<strong>in</strong>teruren het<br />

bedrijf verlaat, wordt de tot op dat moment verkregen tantième van het lopende<br />

jaarmodel verrekend <strong>met</strong> de uit te betalen gespaarde uren. De extra opgebouwde<br />

uren worden tegen een tarief van 125% uitbetaald (= extra uur + vakantiebon)<br />

3. Afspraken over arbeidstijden<br />

Het jaar wordt <strong>in</strong>gedeeld <strong>in</strong> 2 seizoenen. Gedurende het hoogseizoen worden extra<br />

uren gewerkt. In het laagseizoen wordt korter gewerkt.<br />

Hoogseizoen: van week 13 t/m week 44<br />

Laagseizoen: van week 45 t/m week 12<br />

4. Opbouwen van extra verlof<br />

A. Meer uren werken <strong>in</strong> hoogseizoen<br />

De voorwaarden voor het jaarmodel maken het mogelijk uren op te sparen. De<br />

werkgever en werknemer komen overeen dat de door de werknemer gemaakte<br />

uren boven de gemiddelde werkweek van 37,5 uur, overuren en reisuren die voor<br />

uitbetal<strong>in</strong>g <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komen, niet uit te betalen maar op te sparen.<br />

Overeengekomen werktijden<br />

Hoogseizoen<br />

De werktijden van week 13 t/m 44 zijn als volgt:<br />

07.00 – 15.45 uur werktijd 8 uur per dag<br />

Laagseizoen<br />

De werktijden van week 45 t/m 12 zijn als volgt:<br />

07.00 – 15.15 uur werktijd 7½ uur per dag<br />

De pauzetijden zijn als volgt:<br />

146


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Ochtend: 9.00 – 9.15 uur<br />

Middag: 12.30 – 13.00 uur<br />

Feestdagen gedurende de looptijd van het jaarmodel<br />

Op zaterdag, zondag en op de algemene erkende christelijke feestdagen, bedoeld<br />

<strong>in</strong> artikel 11 van de cao, wordt niet gewerkt. De feestdagen gedurende de looptijd<br />

van dit jaarmodel zijn: tweede paasdag, Goede Vrijdag, Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag,<br />

Hemelvaartsdag en tweede p<strong>in</strong>ksterdag. De dag na Hemelvaartsdag is een<br />

verplichte snipperdag <strong>in</strong> de cao.<br />

Werktijden gedurende de looptijd van het jaarmodel<br />

Werknemers worden geacht zich aan de pauze en werktijden te houden. Van de<br />

pauze en werktijden mag alleen worden afgeweken <strong>in</strong>dien hiervoor van te voren<br />

schriftelijk toestemm<strong>in</strong>g is verleend door de directie. Indien <strong>in</strong> bepaalde situaties de<br />

werkplek eerder sluit en zo de werktijden niet kunnen worden nagekomen, is er<br />

overleg <strong>met</strong> projectleider en directie om hiervoor maatregelen te treffen. Indien er<br />

geen mogelijkheid is de niet gewerkte uren <strong>in</strong> te halen komen de eventueel te<br />

we<strong>in</strong>ig gemaakte uren komen voor reken<strong>in</strong>g van de werkgever.<br />

B. Extra verlof en tantième<br />

B.1 Kopen extra verlofdagen: naast extra uren werken <strong>in</strong> het hoogseizoen<br />

(meerwerkuren) kan ook meer verlof <strong>in</strong> het laagseizoen worden opgebouwd door op<br />

jaarbasis gemiddeld m<strong>in</strong>der dan 37,5 uren per week te gaan werken. Het bruto loon<br />

wordt dan evenredig lager.<br />

Het brutoloon is gebaseerd op een werkweek van:<br />

- Keuze 1 37,5 uur (geen verlofdagen kopen)<br />

- Keuze 2 37 uur (kopen 3 extra verlofdagen)<br />

- Keuze 3 36,5 uur (kopen 6 extra verlofdagen)<br />

- Keuze 4 36 uur (kopen 9 extra verlofdagen)<br />

B.2. Tantième<br />

Als werknemers conform B.1 door het verkorten van de gemiddelde werkweek extra<br />

verlof kopen, verstrekt de werkgever de werknemers een tegemoetkom<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

vorm van een tantième (zie voor de hoogte: 9).<br />

- Het tantième wordt onder alle omstandigheden uitgekeerd.<br />

- Bij opname van 55+ dagen zal ook het tantième betaald worden.<br />

B.3. Andere bronnen voor opbouw extra verlof<br />

Om een totale opbouw van …. opname-uren te behalen kunnen, <strong>in</strong>dien gewenst,<br />

<strong>in</strong>geleverd worden:<br />

1. Leeftijdsdagen<br />

2. Reisuren en overuren<br />

Een werknemer kan (op eigen verzoek) ook reisuren en/of overuren <strong>in</strong>zetten (tegen<br />

de factoren zoals vermeld <strong>in</strong> de <strong>in</strong>dividuele arbeidsovereenkomst of de<br />

respectievelijke artikelen 41 en 25 van de cao).<br />

Artikel 41 (reisuren) zegt dat werknemers, behoudens de eerste 60 m<strong>in</strong>uten per<br />

dag, de reisuren vergoed krijgen tegen het voor die werknemer geldende<br />

147


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

grondslaguurloon. Indien een werknemer als bestuurder van een auto <strong>met</strong><br />

<strong>in</strong>zittenden optreedt, zal hem ook de eerste 60 m<strong>in</strong>uten reistijd worden vergoed.<br />

Artikel 25 (compensatie overwerk) zegt dat <strong>in</strong>dien een werknemer kiest voor<br />

belon<strong>in</strong>g van overwerk aan hem boven het grondslaguurloon per uur een toeslag<br />

wordt betaald:<br />

A: voor het eerste, tweede en derde overuur: 25% van het grondslaguurloon;<br />

B: voor elk volgend overuur: 50% van het grondslaguurloon;<br />

C. voor elk op zaterdag gewerkt uur: 40% van het grondslaguurloon;<br />

D: voor elk op zondag gewerkt uur: 100% van het grondslaguurloon.<br />

In het bedrijf wordt afgesproken dat reisuren worden uitbetaald volgens art. 41 van<br />

de cao of zoals afgesproken <strong>in</strong> de <strong>in</strong>dividuele arbeidsovereenkomst.<br />

Bij schildersbedrijf …………………….. wordt afgesproken dat een reisuur ….<br />

werkuur is. (Gemiddeld staan 3 reisuren voor 2 gewerkte uren).<br />

Totale opbouw ….uur per jaar ( = … dagen)<br />

5. Opnemen verlof <strong>in</strong> laagseizoen<br />

De opgebouwde uren worden vervolgens <strong>in</strong> het laagseizoen <strong>in</strong> vrije tijd opgenomen.<br />

In deze periode zit eveneens de collectieve w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g van drie weken. Op deze<br />

manier wordt <strong>in</strong> dit geval voor opname <strong>in</strong> het laagseizoen een totale verlofperiode<br />

van ………… weken …………dagen en ……………uur gecreëerd.<br />

Het verlof zal <strong>in</strong> hele dagen worden opgenomen.<br />

Kans op doorwerken tijdens verlof opname-uren<br />

Bij genoeg w<strong>in</strong>terwerk is er een kans dat de medewerker tijdens het opnemen van<br />

de verlofdagen extra kan doorwerken.<br />

Slecht of onwerkbaar weer<br />

Het opnemen van verlofuren kan niet worden <strong>in</strong>gezet om reden van slecht of<br />

onwerkbaar weer. Uiteraard geldt dit niet <strong>in</strong>dien de vrije dagen reeds gepland<br />

waren.<br />

Vaststellen en bekendmaken van het verlof<br />

<strong>Cao</strong>-partijen stellen de data van de collectieve w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g vast. Deelnemers aan<br />

het jaarmodel hoeven deze w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g niet te volgen. De verlofperioden uit<br />

opname-uren worden <strong>in</strong> goed onderl<strong>in</strong>g overleg vastgesteld. Werknemers hebben<br />

<strong>in</strong>spraak <strong>in</strong> de vaststell<strong>in</strong>g van de verlofperiode; <strong>in</strong>dien de werknemer hier gebruik<br />

van wil maken dient hij dit voor week 45 kenbaar te maken bij de werkgever <strong>met</strong><br />

omschrijv<strong>in</strong>g van de gevraagde periode en de reden. De werkgever zal een<br />

aanvraag honoreren, tenzij bedrijfsorganisatorische redenen zich hiertegen<br />

verzetten. De plann<strong>in</strong>g van de werkgever voor de opname van verlofuren moet<br />

m<strong>in</strong>imaal 3 weken van te voren bekend zijn.<br />

6. Overig verlof<br />

Zomervakantie<br />

De werknemer heeft <strong>in</strong> het hoogseizoen recht op drie aaneengesloten weken<br />

zomervakantie.<br />

148


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Opbouw van roostervrije dagen tijdens verlof<br />

Tijdens de opbouw- en opnameperiode worden de roostervrije dagen opgebouwd<br />

overeenkomstig de cao.<br />

7. Overschotten en tekorten<br />

Teveel opgebouwde uren<br />

Wanneer een werknemer meer uren heeft opgebouwd dan nodig (voor opname <strong>in</strong><br />

het laagseizoen) zijn er 3 mogelijkheden, namelijk ze worden:<br />

A. uiterlijk <strong>in</strong> week 12 aan de medewerker uitbetaald;<br />

B. op verzoek van de werknemer op een levensloopreken<strong>in</strong>g gestort;<br />

C. tot een maximum van 37,5 uur <strong>in</strong> overleg tussen werkgever en<br />

werknemer meegenomen naar het nieuwe jaarmodel.<br />

De extra opgebouwde uren worden tegen een tarief van 125% uitbetaald (= extra<br />

uur + vakantiebon).<br />

Te we<strong>in</strong>ig opgebouwde uren<br />

Wanneer er meer vrijgenomen wordt (onbetaald verlof) <strong>in</strong> de periode van week 13<br />

t/m 44 dan waar men recht op heeft conform artikel 33, heeft men <strong>in</strong> de periode van<br />

week 45 t/m week 12 de te we<strong>in</strong>ig opgebouwde uren onbetaald vrij of de werkgever<br />

biedt extra werk aan <strong>in</strong> het laagseizoen.<br />

Gedurende de looptijd van het jaarmodel kunnen er geen m<strong>in</strong>der uren ontstaan<br />

vanwege het feit dat de werkgever te we<strong>in</strong>ig werk heeft. M.a.w afspraak is dat er<br />

……. uren worden opgebouwd voor opname <strong>in</strong> het laagseizoen. Indien er meer<br />

nodig is dan zijn deze meer uren voor reken<strong>in</strong>g van de werkgever.<br />

Reeds opgebouwd spaarurentegoed <strong>in</strong> oude systeem<br />

De spaaruren welke zijn opgebouwd <strong>in</strong> een eventueel oud spaarsysteem zullen<br />

uiterlijk <strong>in</strong> week 12 worden afgerekend. Het is niet mogelijk om een jaarmodel te<br />

starten <strong>met</strong> m<strong>in</strong>-uren (negatief spaarsaldo).<br />

8. Bijzondere situaties<br />

8.1. Ziekte<br />

Geen opbouw van uren voor het jaarmodel tijdens ziekte<br />

Indien de werknemer op een of meerdere dagen wegens ziekte of onbetaald verlof<br />

niet werkt, komen de voor die dagen gemaakte afspraken over opbouw uren (<strong>in</strong> het<br />

hoogseizoen) te vervallen.<br />

Indien een werknemer <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>terperiode (laagseizoen) ziek is komen de<br />

afspraken over het <strong>in</strong>leveren van uren te vervallen.<br />

Toelicht<strong>in</strong>g:<br />

Daar je tijdens ziekte geen 0,5 uur per dag opbouwt, kan er een tekort aan uren<br />

ontstaan voor de opname van het afgesproken aantal vrije dagen. Als er te we<strong>in</strong>ig<br />

uren zijn opgebouwd door ziekte wordt er standaard tijdens het laagseizoen<br />

compenserend werk aangeboden voor de dagen welke een werknemer niet heeft<br />

kunnen opbouwen.<br />

Tijdens ziekte gaat de opbouw vanuit het salaris (3, 6 of 9 vakantiedagen) gewoon<br />

door. Een werknemer spaart dus altijd de afgesproken 3, 6 of 9 vakantiedagen!<br />

149


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Een werknemer die gedurende de looptijd van het jaarmodel ernstig ziek wordt<br />

waardoor de mogelijkheid bestaat dat deze <strong>in</strong> de WIA komt, zal zich per direct<br />

terugtrekken uit het jaarmodel waardoor de verlon<strong>in</strong>g weer op 37,5 uur wordt<br />

gesteld.<br />

8.2 55+ dagen:<br />

Bij langer werken <strong>in</strong> het hoogseizoen, <strong>in</strong>dien afgesproken <strong>in</strong> dit jaarmodel, zal bij de<br />

opname van een 55+ dag <strong>in</strong> het hoogseizoen de extra tijd per dag (bijv. 0,5 uur)<br />

toch gespaard worden.<br />

(De bijdrage van uren uit het salaris van 0,5, 1 of 1,5 uur wordt altijd gespaard dus<br />

ook bij opname van een 55+ dag).<br />

8.3 Kort verzuim<br />

Indien een werknemer een bezoek brengt aan tandarts/huisarts o.i.d. dan gaat de<br />

opbouw van het half uur gewoon door.<br />

Vb: Werktijden zijn van 7.00 – 15.45<br />

Een werknemer komt om 9.00 uur op het werk vanwege een bezoek aan de<br />

huisarts dan zullen er 2 uren niet worden uitbetaald (kort verzuim regel<strong>in</strong>g) maar is<br />

er deze dag wel een half uur gespaard voor het w<strong>in</strong>termodel.<br />

9. Het loon <strong>in</strong> de opbouw- en opnameperiode<br />

De hoogte van het loon gedurende de looptijd van het jaarmodel is gebaseerd op<br />

een werkweek van<br />

- Keuze 1 37,5 uur (geen verlofdagen kopen)<br />

- Keuze 2 37 uur (kopen 3 extra verlofdagen )<br />

- Keuze 3 36,5 uur (kopen 6 extra verlofdagen )<br />

- Keuze 4 36 uur (kopen 9 extra verlofdagen )<br />

Naast het loon v<strong>in</strong>dt ook de bijboek<strong>in</strong>g plaats van de vakantierechtwaarde en<br />

overige bijdrage- en premieverplicht<strong>in</strong>gen. Bijboek<strong>in</strong>g zal zowel <strong>in</strong> de<br />

opbouwperiode als <strong>in</strong> de opnameperiode geschieden.<br />

Tantième<br />

Indien het loon is gebaseerd op een gemiddelde werkweek van m<strong>in</strong>der dan 37,5 uur<br />

wordt er een tantième uitbetaald. Over ieder gewerkt uur (niet de reisuren) wordt<br />

een bruto tantième betaald van:<br />

Inkoop (werkweek)<br />

Uurloon 3 dagen (37 uur) 6 dagen (36,5 uur) 9 dagen (36 uur)<br />

Tot € 18,14 € 0,15 € 0,28 € 0,42<br />

€ 18,14 - € 18,90 € 0,15 € 0,28 € 0,45<br />

€ 18,90 - € 19,28 € 0,15 € 0,30 € 0,45<br />

€ 19,28 - € 19,66 € 0,16 € 0,30 € 0,45<br />

€ 19,66 en hoger € 0,16 € 0,30 € 0,48<br />

De tantièmebedragen worden <strong>in</strong> <strong>verband</strong> <strong>met</strong> de loonsverhog<strong>in</strong>gen volgens de cao<br />

iedere twee jaar opnieuw vastgesteld, voor het eerst per week 13 van 2012. De<br />

tantième wordt 1x per 4 weken uitbetaald<br />

150


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Geen loondoorbetal<strong>in</strong>g bij vakantie- en feestdagen<br />

Tijdens de vakantie- en feestdagen v<strong>in</strong>dt geen loonbetal<strong>in</strong>g plaats door de<br />

werkgever zoals bepaald is <strong>in</strong> de cao voor het schilders-, afwerk<strong>in</strong>gs- en<br />

glaszetbedrijf.<br />

Vermeld<strong>in</strong>g opbouw- en opname-uren op de loonstrook<br />

Op of bij de loonstrook zal het aantal opgebouwde extra uren en reisuren ten<br />

behoeve van de opnameperiode worden vermeld. Eveneens zal het aantal uren dat<br />

is opgenomen worden weergegeven.<br />

10. Verleng<strong>in</strong>g jaarmodel<br />

In de maanden voorafgaande aan e<strong>in</strong>de jaarmodel (1 e jaar) wordt e.e.a. op <strong>in</strong>itiatief<br />

van de werkgever <strong>met</strong> de werknemers geëvalueerd en zal besloten worden of een<br />

vervolg wenselijk is.<br />

Na afloop van de volgende jaren zal er <strong>in</strong> goed overleg tussen werkgever en<br />

werknemers besloten worden op welke wijze er geëvalueerd en verlengd zal<br />

worden.<br />

Werknemers kunnen zich bij de evaluatie en verleng<strong>in</strong>g laten bijstaan door<br />

vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties. De werkgever kan zich laten<br />

bijstaan door vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie.<br />

Samenvattend schema<br />

Opbouwperiode Opnameperiode<br />

Periode Week 13 t/m week 44 Week 45 t/m week 12<br />

Spaarmogelijkheden Extra uren, overuren, reisuren<br />

55+ dagen<br />

Verlof<br />

3 weken bouwvakantie<br />

onbetaald verlof<br />

feestdagen +collectief<br />

vastgestelde vrije dagen<br />

extra verlof oudere<br />

werknemers<br />

Werktijden Week 13 t/m week 44<br />

07.00 – 15.45 uur, werktijd 8<br />

uur per dag<br />

Pauze 09.00 – 09.15<br />

12.30 – 13.00<br />

151<br />

Extra uren, overuren en<br />

reisuren, 55+ dagen<br />

3 weken w<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g<br />

dagen uit opname-uren<br />

onbetaald verlof<br />

extra verlof oudere<br />

werknemers feestdagen +<br />

<strong>in</strong>dien gekozen de collectief<br />

vastgestelde vrije dagen<br />

Week 45 t/m week 12<br />

07.00 – 15.15 uur, werktijd<br />

7,5 uur per dag<br />

09.00 – 09.15<br />

12.30 – 13.00


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

11. cao en meld<strong>in</strong>g<br />

- De cao voor het Schilders-, Afwerk<strong>in</strong>gs- en Glaszetbedrijf blijft van<br />

toepass<strong>in</strong>g.<br />

- De werkgever legt het b<strong>in</strong>nen zijn bedrijf - voor de eerste maal of na<br />

evaluatie - overeengekomen jaarmodel uiterlijk <strong>in</strong> week 12 ter toets<strong>in</strong>g voor aan de<br />

secretaris van cao-partijen.<br />

Getekend te ……………………..<br />

Datum ……………………….<br />

Bedrijf: ………………………<br />

……………..,<br />

directeur<br />

………………………………..<br />

werknemers<br />

152


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

153


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

BIJLAGE 9 - belangrijke adressen<br />

<strong>FNV</strong> Afbouw en Onderhoud<br />

(Houttu<strong>in</strong>laan 3)<br />

Postbus 520<br />

3440 AM WOERDEN<br />

Tel: 088-5757000<br />

www.fnvafbouwenonderhoud.nl<br />

CNV Vakmensen<br />

(Tiberdreef 4)<br />

Postbus 2525<br />

3500 GM UTRECHT<br />

Tel: 030-7511007<br />

www.cnvvakmensen.nl<br />

De Kon<strong>in</strong>klijke Verenig<strong>in</strong>g Federatie van Ondernemers <strong>in</strong> de Schilders-<br />

,Onderhouds-, Metaalconserver<strong>in</strong>gs- en Glasbranche FOSAG<br />

(Coenecoop 5)<br />

Postbus 30<br />

2740 AA WADDINXVEEN<br />

Tel: 0182 – 571444<br />

www.fosag.nl<br />

Secretaris van cao-partijen<br />

(Burg. Elsenlaan 321)<br />

Postbus 11<br />

2280 AA Rijswijk<br />

e-mail: m.vanw<strong>in</strong>gen@ao-services.nl<br />

Tel: 070-3366152<br />

Sticht<strong>in</strong>g Arbouw<br />

(Centuurbaan 2)<br />

Postbus 213<br />

3840 AE HARDERWIJK<br />

Tel: 0341 – 466284<br />

www.arbouw.nl<br />

Sticht<strong>in</strong>g Savantis Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en<br />

Communicatie. Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Savantis)<br />

(Limaweg 25)<br />

Postbus 76<br />

2740 AB WADDINXVEEN<br />

Tel: 0182 – 641111<br />

www.savantis.nl<br />

154


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

A&O Services<br />

(Burg. Elsenlaan 321)<br />

Postbus 11<br />

2282 AA RIJSWIJK<br />

Tel: 070 – 3366111<br />

www.ao-services.nl<br />

155


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

Trefwoordenregister<br />

A<br />

A&O Services, 14, 17, 53<br />

aanloopschaal, 16<br />

Aanvull<strong>in</strong>g WW, 52<br />

Arbeidsduur, 19<br />

Arbeidsomstandigheden, 71, 73<br />

Arbeidsongeschiktheid, 50, 51<br />

loonbetal<strong>in</strong>g, 50<br />

Arbeidsovereenkomst, 19<br />

Arbocatalogus, 73<br />

Arbouw, 14, 71, 72, 73, 74, 137, 138<br />

Asbest, 73<br />

ATV, 28, 56, 59<br />

UTA-werknemer, 59<br />

bedrijfsspecifieke functie, 15<br />

beoordel<strong>in</strong>g, 35<br />

Beroepsopleid<strong>in</strong>g, 67<br />

Bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen (persoonlijke), 74<br />

Beschikbaarheidsdienst, 49<br />

Betaald verlof, 60<br />

Bezwaren, 35<br />

Boete, 74<br />

Budgetreken<strong>in</strong>g (<strong>in</strong>dividuele), 76<br />

Buitenlandse werknemer, 16, 79, 131<br />

B<br />

C<br />

Calamiteitenverlof, 60<br />

Chauffeurstoeslag, 62<br />

Chronische ziekte, 61<br />

Crisismaatregelen 2012, 9<br />

Cursus voorbereid<strong>in</strong>g op pensioen, 61<br />

Deeltijdwerken, 20<br />

Diplomatoeslag, 35<br />

Dispensatie, 24<br />

ervar<strong>in</strong>gsjaren, 34<br />

D<br />

E<br />

F<br />

Feestdagen, 20<br />

jaarmodel, 146<br />

functie- en loonstructuur, 8, 15, 31<br />

functiegroep, 15, 31<br />

fuwa-toeslag, 16, 34, 39<br />

Fysiotherapie, 77<br />

156<br />

G<br />

Garantie-uurloon, 14, 35, 36<br />

geschillencommissie, 35<br />

Geschillenregel<strong>in</strong>g, 125<br />

Gewetensbezwaren, 8<br />

Grondslaguurloon, 14, 40<br />

Individuele budgetreken<strong>in</strong>g, 76<br />

Intredekeur<strong>in</strong>g, 72, 137<br />

Jaarmodel, 24<br />

voorbeeld, 144<br />

Keur<strong>in</strong>g<br />

periodiek, 137<br />

Kraamverlof, 61<br />

I<br />

J<br />

K<br />

leerl<strong>in</strong>g werknemer, 38, 45<br />

lonen, 45<br />

leerl<strong>in</strong>gschaal, 16<br />

Leermeester, 68<br />

Leidraad voor de beoordel<strong>in</strong>g, 123<br />

Levensloopreken<strong>in</strong>g, 60, 75, 76<br />

Lonen<br />

<strong>in</strong>dexer<strong>in</strong>g, 47<br />

jeugdige werknemers, 41<br />

jeugdige werknemers <strong>in</strong> vakopleid<strong>in</strong>g, 45<br />

jeugdige werknemers <strong>met</strong> diploma, 45<br />

leerl<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> vakopleid<strong>in</strong>g, 136<br />

volwassen werknemers, 36<br />

volwassen werknemers <strong>in</strong> opleid<strong>in</strong>g, 38<br />

volwassen werknemers <strong>met</strong> diploma, 40<br />

loongroep, 15, 32<br />

Loonspecificatie, 28<br />

Loopbaantraject, 71<br />

Maaltijdvergoed<strong>in</strong>g, 65<br />

Medische keur<strong>in</strong>g<br />

verlof, 71<br />

Onbetaald verlof, 60<br />

Ontslag, 19<br />

Onwerkbaar weer, 53<br />

Overlijden, 51<br />

Overwerk, 20<br />

L<br />

M<br />

O


cao-<strong>2011</strong>-<strong>2013</strong> ttw4 tijdelijke maatr aanmeld<strong>in</strong>g<br />

belon<strong>in</strong>g, 48<br />

werktijden, 141<br />

P<br />

PAGO, 137<br />

Palliatief verlof, 60<br />

Pensioen, 75<br />

vierdaagse werkweek, 54<br />

Ploegendienst<br />

belon<strong>in</strong>g, 48<br />

werktijden, 19, 20<br />

Prestatietoeslag, 14<br />

PRIS-uurloon, 14<br />

referentiefunctie, 15, 31<br />

Reiskosten, 62, 63<br />

Reisuren, 63<br />

Rouwverlof, 60<br />

RWS, 21<br />

R<br />

Savantis, 13, 14, 35, 36, 46, 67, 68<br />

Schol<strong>in</strong>g, 69<br />

Seniorendagen, 53, 57<br />

declaratie, 57<br />

UTA, 58<br />

Snipperdagen<br />

extra verplichte, 55<br />

verplichte, 55<br />

Spaarloonregel<strong>in</strong>g, 75<br />

SPOS, 45<br />

Stervensbegeleid<strong>in</strong>g, 60<br />

S<br />

157<br />

T<br />

trede <strong>in</strong> de loongroep, 34<br />

U<br />

Uitrust<strong>in</strong>gsvergoed<strong>in</strong>g, 65<br />

Uitvoerderstoeslag, 36<br />

Uitzendarbeid, 12<br />

UTA-werknemer, 12, 66, 69<br />

V<br />

Vakantie, 53<br />

UTA-werknemer, 57<br />

verlofwaarden, 57<br />

Vakantiefonds, 14, 54, 57<br />

Vakantietoeslag, 57<br />

UTA-werknemer, 59<br />

Vakbondscontributie, 77<br />

Vakopleid<strong>in</strong>g, 13, 42, 45, 67, 136<br />

Voorliedentoeslag, 36<br />

VP-hiaatregel<strong>in</strong>g, 75<br />

W<br />

WAO, 51<br />

Werkgarantie<br />

jaarmodel, 144<br />

Werkgarantie (vakopleid<strong>in</strong>g), 67<br />

Werk<strong>in</strong>gssfeer, 10<br />

Werkloosheid, 52<br />

Werkspreid<strong>in</strong>g, 21, 22<br />

Werktijden, 19, 141<br />

verschoven arbeidstijd, 20<br />

verschoven arbeidstijd belon<strong>in</strong>g, 49<br />

Werkzekerheid, 24<br />

W<strong>in</strong>tersluit<strong>in</strong>g, 55, 56