15.09.2013 Views

Druk bewandeld en toch stil - t Groentje

Druk bewandeld en toch stil - t Groentje

Druk bewandeld en toch stil - t Groentje

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Druk</strong> <strong>bewandeld</strong> <strong>en</strong> <strong>toch</strong> <strong>stil</strong><br />

BUNNIK - Het was de imponer<strong>en</strong>de <strong>stil</strong>te die Teus Kersberg<strong>en</strong> ertoe zette op deze plek langs de Kromme Rijn<br />

het jaagpad voorgoed vast te legg<strong>en</strong> met de p<strong>en</strong>. "Er lop<strong>en</strong> altijd heel veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, in diepe gedacht<strong>en</strong>gangetjes.<br />

Het is dan ook e<strong>en</strong> deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella." Teus liep er zelf vaak, onder<br />

meer met de kerkgeme<strong>en</strong>te. Maar er was nog e<strong>en</strong> aantal red<strong>en</strong><strong>en</strong> om juist dit beeld te kiez<strong>en</strong>. "De mooie structuur<br />

van de bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> het wegkabbel<strong>en</strong>de water naar Utrecht mak<strong>en</strong> het e<strong>en</strong> mooi plaatje."<br />

Geboortestreek van<br />

onze kinder<strong>en</strong><br />

Ik mag dan import zijn, ook ik hou van de Kromme Rijnstreek. Ik<br />

g<strong>en</strong>iet elke dag van het mooie landschap <strong>en</strong> boei<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met<br />

hun bijzondere verhal<strong>en</strong>. Als fruitverslaafde (eerlijk waar, bij mij<br />

ge<strong>en</strong> sigarett<strong>en</strong> of games, maar de per<strong>en</strong>, appels <strong>en</strong> in dit seizo<strong>en</strong><br />

mandarijn<strong>en</strong>) zit ik helemaal op mijn plek.<br />

Toch blijft er altijd ook die andere streek. De streek waar ik vandaan<br />

kom, het Groninger platteland. Stiekem d<strong>en</strong>k ik wel e<strong>en</strong>s als ik langs<br />

de Achterdijk fiets: "Waarom die bom<strong>en</strong> in de berm? Ze brek<strong>en</strong> het<br />

hele uitzicht." Mijn vader maakte e<strong>en</strong>s zev<strong>en</strong> oude knotwilg<strong>en</strong> met<br />

de grond gelijk, omdat ze zijn uitzicht verstoord<strong>en</strong>. Ook al is mijn<br />

vader ge<strong>en</strong> gebor<strong>en</strong> Groninger, hij wil ver kunn<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong>, zonder<br />

onderbreking. En ik heb dat ook erg<strong>en</strong>s in mij zitt<strong>en</strong>. Daar is niks aan<br />

te do<strong>en</strong>, de geboortestreek laat je niet zomaar los. Mij waarschijnlijk<br />

nooit.<br />

Vandaag, met de kinderwag<strong>en</strong> wandel<strong>en</strong>d door de wind, dacht ik<br />

daar ine<strong>en</strong>s aan. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in het dorp war<strong>en</strong> in rep <strong>en</strong> roer door één<br />

boom die zonder overleg was omgezaagd door de geme<strong>en</strong>te. En dat<br />

was nog e<strong>en</strong> heel gewone boom. Over die zev<strong>en</strong> knotwilg<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

destijds heel wat minder woord<strong>en</strong> vuilgemaakt.<br />

Er kwam nog e<strong>en</strong> heldere gedachte voorbij waai<strong>en</strong>. Voor onze kinder<strong>en</strong><br />

- de tweede is onderweg - is dit natuurlijk hun geboortestreek.<br />

Wat zij ook gaan do<strong>en</strong> later, waar ze ook gaan won<strong>en</strong>, dat zal hun<br />

zeer waarschijnlijk nooit loslat<strong>en</strong>. Misschi<strong>en</strong> gaan zij het stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>lev<strong>en</strong><br />

in Amsterdam ontdekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> ze in Noord Holland<br />

hang<strong>en</strong>. Of ze word<strong>en</strong> verliefd op e<strong>en</strong> Australiër <strong>en</strong> emigrer<strong>en</strong> naar<br />

de andere kant van de wereld. Wellicht word<strong>en</strong> ze overtuigd Boeddhist<br />

<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> hun heil in Oosterse sfer<strong>en</strong>. Misschi<strong>en</strong> zijn ze snel in<br />

de ban van carnavalland <strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> ze hun heil aan de andere kant<br />

van de grote rivier<strong>en</strong>. Of ze blijv<strong>en</strong> dichtbij.<br />

Waar ze zich ook settel<strong>en</strong>, als ze dat al do<strong>en</strong> uiteraard, de Kromme<br />

Rijnstreek zit in hun. Net zoals de nog zwaardere klei <strong>en</strong> het nog<br />

plattere landschap van Groning<strong>en</strong> in mij zit. Zij d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over dertig<br />

jaar met weemoed terug aan de rij<strong>en</strong> per<strong>en</strong>bom<strong>en</strong>, de fruitt<strong>en</strong>tjes<br />

langs de provinciale weg <strong>en</strong> de kronkel<strong>en</strong>de rivier. Zij herinner<strong>en</strong><br />

zich het eeuwige spanningsveld tuss<strong>en</strong> ruimte <strong>en</strong> rust aan de <strong>en</strong>e<br />

kant <strong>en</strong> de nabijheid van de stad, de snelweg <strong>en</strong> nieuwbouw aan de<br />

andere kant. En dat vind ik e<strong>en</strong> hele mooie gedachte. Want ja … ik<br />

hou van de Kromme Rijnstreek. (AC)<br />

21 december 2011 20<br />

A.Geurts<br />

AutoschadeBedrijf<br />

Schadeherstel<br />

Reparae<br />

APK<br />

In-<strong>en</strong> Verkoop<br />

Wij w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> onze cliënt<strong>en</strong><br />

fijne feestdag<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> goed 2012.<br />

Zeilschip 26 3991 CT HOUTEN<br />

Tel. 030-294 36 86 Fax 030-293 82 04<br />

Inwonerspartij Toekomst Hout<strong>en</strong> (I.T.H.)<br />

w<strong>en</strong>st u all<strong>en</strong><br />

hele fijne kerstdag<strong>en</strong> toe<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gelukkig <strong>en</strong> gezond nieuwjaar<br />

Optiek van de Vecht w<strong>en</strong>st u fijne<br />

feestdag<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gelukkig 2012!<br />

“UW ZICHT IS ONZE ZORG”


KINDERCENTRUM<br />

ZJOEZJOE<br />

De directie <strong>en</strong> medewerkers van<br />

Kinderc<strong>en</strong>trum ZjoeZjoe<br />

<strong>en</strong> Kinderc<strong>en</strong>trum De Beun<br />

w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> u fijne feestdag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gezond 2012!<br />

HOUTEN - Opstell<strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong>, dat vond Angela leuk.<br />

To<strong>en</strong> ze elf jaar oud was hield de nonn<strong>en</strong>school waar ze<br />

op zat e<strong>en</strong> opstell<strong>en</strong>wedstrijd. Ze had er <strong>en</strong>orm haar best<br />

op gedaan. Tot haar verbazing moest ze nablijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd<br />

ze vermaand: "Dat heb jij niet zelf geschrev<strong>en</strong> <strong>en</strong> het was<br />

niet de bedoeling dat je e<strong>en</strong> opstel overschreef". Ze was<br />

voorlopig uitgeschrev<strong>en</strong>. Angela ging richting maatschappelijk<br />

werk <strong>en</strong> is nog steeds in het veld actief. Pas to<strong>en</strong><br />

haar jongste zusje stierf <strong>en</strong> Angela tot bezinning wilde kom<strong>en</strong><br />

kwam de drang tot schrijv<strong>en</strong> weer terug. Ze volgde<br />

e<strong>en</strong> driejarige cursus bij de Vrije Hogeschool in Drieberg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> is niet meer opgehoud<strong>en</strong> met dicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong>.<br />

Ze is int<strong>en</strong>sief betrokk<strong>en</strong> bij Taalpodium Utrecht-Zeist. Deze<br />

ver<strong>en</strong>iging met ongeveer 120 schrijvers <strong>en</strong> dichters stimuleert<br />

haar led<strong>en</strong> om te schrijv<strong>en</strong>. Er zijn podia om voor te kunn<strong>en</strong> drag<strong>en</strong>.<br />

Angela doet de pres<strong>en</strong>taties bij het podium in Zeist. Ook<br />

is Angela lid van dichtersgroep Apropos. Eén keer in de twee<br />

maand<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de vijf dichters bije<strong>en</strong> om elkaar van comm<strong>en</strong>taar<br />

te di<strong>en</strong><strong>en</strong>. Apropos, dat bestaat uit vier Hout<strong>en</strong>se dichters <strong>en</strong><br />

één uit De Bilt, verzorgde ook optred<strong>en</strong>s in Hout<strong>en</strong>, soms sam<strong>en</strong><br />

met musici, maar ook met fotograf<strong>en</strong> of schilders. Kom<strong>en</strong>d jaar<br />

gaat Apropos gedicht<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> bij foto's van Fotoclub Hout<strong>en</strong>,<br />

de fotograf<strong>en</strong> gaan foto's mak<strong>en</strong> bij de gedicht<strong>en</strong>. Van mei tot<br />

in juli word<strong>en</strong> de werk<strong>en</strong> in Markant geëxposeerd. Angela gaf in<br />

2001 sam<strong>en</strong> met grafisch kunst<strong>en</strong>aar Peter Steutel e<strong>en</strong> losbladige<br />

bundel uit van vijf<strong>en</strong>twintig kunstwerkjes van poëzie <strong>en</strong> grafische<br />

beeld<strong>en</strong> getiteld: Liaison.<br />

Angela voelt zich helemaal op haar plek in Hout<strong>en</strong>. Ze werd<br />

gebor<strong>en</strong> in Oosterbeek maar trouwde e<strong>en</strong> rasechte Hout<strong>en</strong>aar,<br />

Frank Sturk<strong>en</strong>boom <strong>en</strong> kwam in D<strong>en</strong> Oord won<strong>en</strong>, zo'n zev<strong>en</strong><strong>en</strong>twintig<br />

jaar geled<strong>en</strong>. Het huis waar Angela <strong>en</strong> haar man won<strong>en</strong>,<br />

staat op grond van zijn vader. Ze schreef e<strong>en</strong> gedicht over<br />

het verkamp<strong>en</strong> van de koei<strong>en</strong>, iets waarbij Frank vroeger als kind<br />

21 december 2011 21<br />

Angela Raanhuis: geïnspireerd door Hout<strong>en</strong><br />

Graag verwelkom<strong>en</strong><br />

wij u in ons<br />

nieuwe kinderc<strong>en</strong>trum<br />

in het voorjaar 2012.<br />

KINDERCENTRUM<br />

DE BEUN<br />

Klaprooshof 15 3991 GP<br />

Hout<strong>en</strong><br />

Tel. 030-635 10 01<br />

www.solidjob.nl<br />

Wij dank<strong>en</strong> onze cliënt<strong>en</strong> voor het vertrouw<strong>en</strong><br />

in het afgelop<strong>en</strong> jaar <strong>en</strong> tot zi<strong>en</strong>s in 2012!<br />

Fijne feestdag<strong>en</strong>!<br />

Achterom 1-5 3995 EJ Hout<strong>en</strong><br />

t/o Scapino 06-14444805<br />

www.viveste.nl<br />

Viveste w<strong>en</strong>st u<br />

PRETTIGE FEESTDAGEN<br />

EN EEN<br />

GELUKKIG 2012!<br />

Let op! Rond Kerst <strong>en</strong> Oud & Nieuw<br />

hanter<strong>en</strong> wij aangepaste op<strong>en</strong>ingstijd<strong>en</strong><br />

Wo<strong>en</strong>sdag 21 december Maandag 2 januari<br />

tot 15.00 uur geop<strong>en</strong>d vanaf 9.00 uur geop<strong>en</strong>d<br />

Bij dring<strong>en</strong>de storing<strong>en</strong> kunt u (030) 634 90 00 bell<strong>en</strong><br />

moest help<strong>en</strong>. "Ik woon op mijn droomplek. Die ruimte voor de<br />

deur, <strong>en</strong> die tuin. We et<strong>en</strong> altijd in de keuk<strong>en</strong> nu we nog met ons<br />

tweeën zijn <strong>en</strong> onze tamme merel, die we Oliebol g<strong>en</strong>oemd hebb<strong>en</strong>,<br />

komt dan ook aanzett<strong>en</strong>. We legg<strong>en</strong> zijn et<strong>en</strong> voor het raam<br />

<strong>en</strong> dan et<strong>en</strong> we met zijn drietjes. Het is hier heerlijk. Hout<strong>en</strong> is<br />

mooier geword<strong>en</strong>. Het theater lekker dichtbij met ook kwalitatief<br />

goede films, dat vind<strong>en</strong> we geweldig. Ook het Rond is wat opgeknapt.<br />

Maar het Plein blijft mijn favoriete plek".<br />

Angela schrijft over de ding<strong>en</strong> die ze meemaakt, teg<strong>en</strong>komt.<br />

E<strong>en</strong> opmerking van e<strong>en</strong> serveerster op het terras van de Roskam,<br />

maatschappelijke onderwerp<strong>en</strong>, natuur, betrokk<strong>en</strong>heid tuss<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. "Vaak doe ik wel maand<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> gedicht, soms moet<br />

je eerst emotioneel afstand nem<strong>en</strong>". Voor e<strong>en</strong> project van Makeblijde<br />

in 2008 schreef ze onder andere e<strong>en</strong> gedicht over de og<strong>en</strong><br />

van abel<strong>en</strong>, de bom<strong>en</strong> die langs het Oostrumsdijkje naar Werkhov<strong>en</strong><br />

staan. Ook schreef ze voor dit project e<strong>en</strong> verhaal, e<strong>en</strong> audiotour<br />

geïnspireerd op het nieuwe Castellum, over twee vrouw<strong>en</strong>:<br />

e<strong>en</strong> Romeinse vrouw die op de locatie van Castellum woonde<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vrouw die er nu woont in de nieuwbouw. Zie: www.hierwordtgewerktaangescheid<strong>en</strong>is<br />

voor 'de Verhal<strong>en</strong>plattegrond' <strong>en</strong><br />

'Hout<strong>en</strong> Visionair'. Angela is nog niet uitgeschrev<strong>en</strong>, naast haar<br />

drukke parttime baan bruist het verder…. (TB)<br />

Angela Raanhuis<br />

Abel<strong>en</strong><br />

Uit lod<strong>en</strong>, goudgerande lucht<strong>en</strong><br />

vlucht vals licht langs het zilver<strong>en</strong> blad<br />

naar witte stamm<strong>en</strong>; stamm<strong>en</strong><br />

met og<strong>en</strong> rondom<br />

loer<strong>en</strong>d, treur<strong>en</strong>d<br />

in melancholie<br />

In die og<strong>en</strong>, die spiegels<br />

van argwaan, verdriet<br />

vol weemoed <strong>en</strong> wanhoop<br />

zoek ik naar geluk<br />

om simpele schoonheid<br />

de schoonheid van bom<strong>en</strong><br />

Mijn og<strong>en</strong> prikk<strong>en</strong><br />

water breekt licht<br />

schildert reg<strong>en</strong>bog<strong>en</strong> aan mijn hemel<br />

e<strong>en</strong> hemel vol drom<strong>en</strong> van witte abel<strong>en</strong><br />

bom<strong>en</strong> met og<strong>en</strong> vol mededog<strong>en</strong><br />

Angela Raanhuis<br />

Over de bom<strong>en</strong> langs het Oosteromsdijkje<br />

Geschrev<strong>en</strong> voor de Verhal<strong>en</strong>plattegrond Hout<strong>en</strong>:<br />

www.hierwordtgewerktaangeschied<strong>en</strong>is.nl<br />

Verderop in deze bijlage vindt u nog e<strong>en</strong><br />

gedicht van Angela.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!