12.07.2015 Views

Oranje muziek en een fakkeltocht in Bunnik ... - t Groentje

Oranje muziek en een fakkeltocht in Bunnik ... - t Groentje

Oranje muziek en een fakkeltocht in Bunnik ... - t Groentje

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

't Gro<strong>en</strong>tje - 28 april 2010 16Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>neda<strong>Oranje</strong> <strong>muziek</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>fakkeltocht</strong><strong>in</strong> <strong>Bunnik</strong>BUNNIK - Waarschijnlijk heeft u weer spull<strong>en</strong>verzameld die uzelf niet meer nodig heeft <strong>en</strong> diewel nog wat op kunn<strong>en</strong> lever<strong>en</strong>.Om 8.00 uur kunn<strong>en</strong> de eerste jonge verkopers hunkleedjes uitspreid<strong>en</strong> <strong>in</strong> het w<strong>in</strong>kelgebied van <strong>Bunnik</strong>,dat tot 14.00 uur geheel ter beschikk<strong>in</strong>g staat voor deVrijmarkt van de jeugd. Om 9.30 uur vertrekt drumfanfareVictoria bij het Wap<strong>en</strong> van <strong>Bunnik</strong> voor hunjaarlijkse <strong>muziek</strong>parade over de Dorpsstraat, Slot <strong>en</strong>de Hard<strong>en</strong>broeklaan.E<strong>en</strong>maal bij het voormalige Raadhuis aangekom<strong>en</strong>verzorgt de fanfare e<strong>en</strong> optred<strong>en</strong>, aangevuld met e<strong>en</strong>speech van burgemeester Ost<strong>en</strong>dorp. Naast het Wilhelmus<strong>en</strong> In naam van <strong>Oranje</strong> word<strong>en</strong> nog veel meervaderlandsliev<strong>en</strong>de lieder<strong>en</strong> gebracht. Voor iedere<strong>en</strong>wordt de tekst op papier bezorgd. Ook zorgt de organisatievoor vlaggetjes voor de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. Om 10.30uur verzorgt de fanfare nog e<strong>en</strong> optred<strong>en</strong> bij woonzorgc<strong>en</strong>trumBunn<strong>in</strong>chem.Fakkeltocht's Avonds wordt de dag afgeslot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> spectaculairefakkel/lampionoptocht langs de Grotelaan. Demidd<strong>en</strong>stand zorgt voor de fakkels <strong>en</strong> lampions. Om21.15 uur vertrekt de stoet vanaf het Oude Raadshuisover de Tolhuislaan, Grotelaan naar de ligplaats vande pont van het Utrechts Landschap richt<strong>in</strong>g KrommeRijn. Het zou natuurlijk leuk zijn als de bewoners vande huiz<strong>en</strong> langs de route hun oprit <strong>en</strong> voortu<strong>in</strong> versier<strong>en</strong>met fakkels, vuurkorf, kerstverlicht<strong>in</strong>g of kaars<strong>en</strong>.In Werkhov<strong>en</strong> beg<strong>in</strong>t hetfeest de 29eWERKHOVEN - Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag <strong>in</strong> Werkhov<strong>en</strong> beg<strong>in</strong>t al de avondervoor. Vanaf 19.00 uur is er <strong>in</strong> de feestt<strong>en</strong>t op de Br<strong>in</strong>k e<strong>en</strong> circusworkshopvoor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> door Circustheater Meatball & vande Camp. Om 21.00 uur is er e<strong>en</strong> lampionn<strong>en</strong>optocht door hetdorp onder begeleid<strong>in</strong>g van Constantia. De lampionn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>vanaf e<strong>en</strong> kwartier voor aanvang uitgedeeld. Van 21.00 tot 23.00wordt er e<strong>en</strong> borrel gedronk<strong>en</strong> <strong>en</strong> feest gevierd <strong>in</strong> de feestt<strong>en</strong>t.Op Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag zelf is er onder meer e<strong>en</strong> versierde voertuig<strong>en</strong>tocht,e<strong>en</strong> vrijmarkt <strong>en</strong> e<strong>en</strong> filmvoorstell<strong>in</strong>g. Het volledige programma:Bijna is het alweer zover, Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag <strong>in</strong> <strong>Bunnik</strong>!Foto: Edward McGillavryBij de Rotarybank zal Drumfanfare Victoria vanuitde boot <strong>muziek</strong> t<strong>en</strong> gehore br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Victoria vaartover de Kromme Rijn naar de Raadhuisbrug onder begeleid<strong>in</strong>gvan het licht van de fakkels van de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>die langs het jaagpad van de Kromme Rijn teruglop<strong>en</strong>.Iedere<strong>en</strong> krijgt hier e<strong>en</strong> ijsje aangebod<strong>en</strong> doorcafetaria H<strong>en</strong>k <strong>en</strong> Wil. Om 22.00 uur is de dag danecht t<strong>en</strong> e<strong>in</strong>de.Op het terre<strong>in</strong> van V.V. 't GOYSupertrampol<strong>in</strong>e <strong>en</strong>MAXIMAal oranje-wedstrijd<strong>in</strong> OdijkIn Odijk wordt het <strong>Oranje</strong>feest dit jaar verrijkt met veel nieuweactiviteit<strong>en</strong>. Zo is er e<strong>en</strong> strat<strong>en</strong>voetbaltoernooi voor iedere<strong>en</strong>vanaf 16 jaar <strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> Salto-4-trampol<strong>in</strong>e van acht meterhoog, waar<strong>in</strong> vier m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> tegelijk meters hoog de lucht <strong>in</strong> kunn<strong>en</strong>spr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Ook is er e<strong>en</strong> optred<strong>en</strong> van Michael Oom<strong>en</strong> <strong>en</strong> lat<strong>en</strong> deturners van gymnastiekver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g De Gemz<strong>en</strong> hun kunst<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.Iedere<strong>en</strong> die zijn best doet om zich mooi uit te doss<strong>en</strong> maakt bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong>kans op e<strong>en</strong> mooie prijs <strong>in</strong> de MAXIMAal oranje-wedstrijd.Daarnaast zijn er natuurlijk ook de traditionele activiteit<strong>en</strong>.Het volledige programma:Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag <strong>in</strong> 't Goy09.30 uur Verzamel<strong>en</strong> van de jeugd op het ple<strong>in</strong> bij het DorpshuisDe Ploeg met versierde fiets, step, kar of iets dergelijks.Thema: "<strong>Oranje</strong> gaat de wereld rond".10.30 - 12.30: Vrijmarkt voor de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>10.30 - 16.00: Fiets-puzzeltocht van 35 kilometer voor het hele gez<strong>in</strong>11.00 - 16.00: Suikersp<strong>in</strong>verkoop11.00 - 15.30: Schm<strong>in</strong>k<strong>en</strong>11.00 - 16.00: Zweefmol<strong>en</strong>, spr<strong>in</strong>gkuss<strong>en</strong>, ball<strong>en</strong>bak <strong>en</strong> klim/glij-kuss<strong>en</strong>11.00 - 16.00: Voetbalboard<strong>in</strong>g, salto-4-trampol<strong>in</strong>e,MAXIMAal oranje-wedstrijd.12.00 - 12.30: Bezoek Woonzorgcomplex, Sam<strong>en</strong> met de fanfare,de burgemeester <strong>en</strong> oranje tompouc<strong>en</strong>.12.00 - 12.45: Demonstatie <strong>en</strong> workshop turnver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g de Gemz<strong>en</strong>13.00 - 13.30: Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g burgemeester, met optred<strong>en</strong> Victoria <strong>en</strong>oplat<strong>en</strong> ballonn<strong>en</strong>12.45 - 16.00: Paardrijd<strong>en</strong> voor de kle<strong>in</strong>tjes13.30 - 15.30: K<strong>in</strong>deractiviteit<strong>en</strong> (meerkamp <strong>en</strong> spelletjes) voor kidsvan 2 tot 12 jaar. Met dit jaar onder meer erwt<strong>en</strong> plett<strong>en</strong>,vlieg<strong>en</strong>d tapijt <strong>en</strong> steprace.13.30 - 16.30: Voetbaltoernooi voor iedere<strong>en</strong> van 16 jaar <strong>en</strong> ouder14.30 - 16.00: Ouder-ti<strong>en</strong>erspel: Versla sam<strong>en</strong> met je moeder, vader,opa of oma de andere koppels!16.15 - 17.15: Optred<strong>en</strong> zanger Michael Oom<strong>en</strong>16.00 uur: Prijsuitreik<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de meerkamp<strong>en</strong>,het voetbaltoernooi <strong>en</strong> de loterij09.30uur: Inschrijv<strong>in</strong>g geop<strong>en</strong>d voor de versierde voertuig<strong>en</strong>tochtvoor de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>, bij de Weerd<strong>en</strong>hofaan het Ds Polplantso<strong>en</strong>10.00 uur: Vertrek optocht door het dorp onder begeleid<strong>in</strong>g vanConstantia, Bij de Weerd<strong>en</strong>hof10.00 uur: Start vrijmarkt voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>, op de Br<strong>in</strong>k10.45 uur: Aubade met Burgemeester & Wethouders; tev<strong>en</strong>sprijsuitreik<strong>in</strong>g voor de mooiste versierde voertuig<strong>en</strong> op de Br<strong>in</strong>k.11.00 uur - 12.30 uur: Spr<strong>in</strong>gkuss<strong>en</strong>s, wafels, sm<strong>in</strong>k<strong>en</strong>, ponyrijd<strong>en</strong>én <strong>muziek</strong> op de Br<strong>in</strong>k.13.30 uur - 14.15 uur: Robarto's k<strong>in</strong>dershow: e<strong>en</strong> fantastischejongleer- <strong>en</strong> goochelshow voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van 4 t/m 94 jaar <strong>in</strong> defeestt<strong>en</strong>t op de Br<strong>in</strong>k13.00 uur - 14.45 uur: Filmvoorstell<strong>in</strong>g "Lover or Loser" voor dejeugd, <strong>in</strong> het Wap<strong>en</strong> van Werkhov<strong>en</strong>14.30 uur - 18.00 uur: Surfboardsimulator; Wie blijft het langst opde surfplank staan? Op de Br<strong>in</strong>k.Optred<strong>en</strong> van Werkhov<strong>en</strong>s topzangeres R<strong>en</strong>skeStraattheater door "De Verrukkelijke Vuilnismann<strong>en</strong>"Optred<strong>en</strong> van Werkhov<strong>en</strong>s popkoor "de Mama's & Papa's18.30 uur - 19.30 uur: Spectaculaire r<strong>in</strong>gsteekcompetitie om debeker met antieke tractor<strong>en</strong>, op de Br<strong>in</strong>k19.30uur - 23.30 uur: Live<strong>muziek</strong> met showband Go Yellow <strong>in</strong>de feestt<strong>en</strong>t23.30 uur: Voortzett<strong>in</strong>g Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedagvier<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Hart vanWerkhov<strong>en</strong>10.00 uur Vertrek vanuit De Ploeg <strong>in</strong> optocht met <strong>muziek</strong>ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gK.N.A. uit Hout<strong>en</strong> naar het sportveld van V.V. `t Goy.10.15 uur Muziekver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g K.N.A. zal e<strong>en</strong> optred<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong> <strong>en</strong>de led<strong>en</strong> van Welzijn Ouder<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> de versierde fiets<strong>en</strong>, stepp<strong>en</strong><strong>en</strong> karr<strong>en</strong> jurer<strong>en</strong>.10.30 uur De k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> de zeskamp spel<strong>en</strong>11.00 uur De led<strong>en</strong> van Welzijn Ouder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> de voetbalkant<strong>in</strong>evan V.V. `t Goy verwacht, alwaar de B<strong>in</strong>go beg<strong>in</strong>t.12.00 uur Prijsuitreik<strong>in</strong>g van de versierde fiets<strong>en</strong>, stepp<strong>en</strong>13:30 uur Verzamel<strong>en</strong> voor de zeskamp14:00 uur Start zeskamp (12-80 jaar), georganiseerd <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gmet de jonger<strong>en</strong> van Het Goys Kwartiertje14.00 uur Competitie klaverjass<strong>en</strong> <strong>en</strong> joker<strong>en</strong> (14.00 uur tot 16.30 uur)17.00 uur Muziek wordt verzorgd door Het Goys Kwartiertje <strong>in</strong> de voetbalkant<strong>in</strong>evan V.V. `t Goy. Om ongeveer 18.00 uur zull<strong>en</strong> de prijz<strong>en</strong> vande verschill<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgereikt. Tot 21.00 uur is er de geleg<strong>en</strong>heidom gezellig te prat<strong>en</strong> <strong>en</strong> te dans<strong>en</strong>.In de feestt<strong>en</strong>t <strong>in</strong> Tull <strong>en</strong> 't Waal12.30 uur Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g13.00 uur R<strong>in</strong>grijd<strong>en</strong>14.00 uur Start puzzeltochtClown is op het feesttere<strong>in</strong> aanwezig15.30 uur Grootse podiumshow clown met ?16.30 uur K<strong>in</strong>derb<strong>in</strong>go (2 rondes)18.00 uur Playback ShowRad van Fortu<strong>in</strong>Start Feestavond22.30 uur Artiest Stef Ekkel23.00 uur Stop bonn<strong>en</strong>verkoop23.30 uur Grootse vuurwerkshowBar sluit<strong>in</strong>g24.00 uur E<strong>in</strong>de Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag 2010Discotheek GERON zorgt de hele dag voor gezellige<strong>muziek</strong>.


't Gro<strong>en</strong>tje - 28 april 2010 17g <strong>in</strong> de regio08.00 uur Feestelijke op<strong>en</strong><strong>in</strong>g van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedagmet klokk<strong>en</strong>luid<strong>en</strong> door het Klokk<strong>en</strong>luidersgilde08.10 uur Ser<strong>en</strong>ade Harmonie Concordia op de tor<strong>en</strong>van de Grote Kerk op de MarktDagprogrammaActiviteit<strong>en</strong> op de Mazijk10.00 uur Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g K<strong>in</strong>dervrijmarkt; deze is alle<strong>en</strong>toegestaan op de Mazijk <strong>en</strong> Muntple<strong>in</strong>. Ge<strong>en</strong>glaswerk! De regels voor de k<strong>in</strong>dervrijmarkt di<strong>en</strong><strong>en</strong><strong>in</strong> acht te word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>(zie www.oranjecomitewbd.nl)11.00 - 15.00 uur Straatmuzikant<strong>en</strong>festival voorde jeugd, jurer<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> 12.00 <strong>en</strong> 13.00 uur12.00 - 17.00 uur Activiteit op grasveld Mazijk;Rodeostier. Kost<strong>en</strong> € 2,-14.00 uur Demonstratie 'pakwerk <strong>en</strong> appèl' doorde Duitse herderk<strong>en</strong>nel 'von Robann Hof'Activiteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> het Kasteelpark11.00 - 16.00 uur Abseil<strong>en</strong> van de Donjon op hetKasteeleiland o.l.v. Scout<strong>in</strong>gKanovar<strong>en</strong> <strong>in</strong> de vijver bij het kasteelPonyrijd<strong>en</strong> op de Kalverweide door het Kle<strong>in</strong>e Ros,kost<strong>en</strong> € 1,- per ritActiviteit<strong>en</strong> op de Markt10.00 - 18.00 uur Muzikale begeleid<strong>in</strong>g op hetpodium door GO Producties10.00 uur Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nemarkt10.00 - 16.00 uur Kom e<strong>en</strong>s langs bij de Op<strong>en</strong> Hof10.30 uur Toespraak van de burgemeesterAubade m.m.v. Shantykoor 'Tuss<strong>en</strong> Rijn <strong>en</strong> Lek'Prijsuitreik<strong>in</strong>g verlichte- <strong>en</strong> versierde optocht12.00 - 17.00 uur K<strong>in</strong>deractiviteit<strong>en</strong> op de Markt.Alle activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> of rond de feestt<strong>en</strong>t op het Manifestatieterre<strong>in</strong>(achter de Biesterlaan) gehoud<strong>en</strong>.13.00 uur Feestt<strong>en</strong>t op<strong>en</strong>.13.30 uur K<strong>in</strong>dertheater "Het feest van de Majesteit" voor de leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>van de groep<strong>en</strong> 1 t/m 4 van de basisschool <strong>en</strong> van Ukkie.13.30 uur Voor de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van de groep<strong>en</strong> 5 t/m 8 van de basisschoolwordt e<strong>en</strong> parcours uitgezet met Hobbelfiets<strong>en</strong>, Doelschiet<strong>en</strong> <strong>en</strong> Boer<strong>en</strong>golf.Je kunt je per groep opgev<strong>en</strong>. Als je hieraan mee wilt do<strong>en</strong>, kun je jeaanmeld<strong>en</strong> bij Anita Bokkers per mail of telefoon.15.00 uur Optred<strong>en</strong> van Fanfare S<strong>in</strong>t Caecilia.15.30 uur Parcours met Hobbelfiets<strong>en</strong>, Doelschiet<strong>en</strong> <strong>en</strong> Boer<strong>en</strong>golfvoor iedere<strong>en</strong> vanaf 13 jaar. Jong <strong>en</strong> oud kunn<strong>en</strong> meedo<strong>en</strong>. Je kunt je alsgroep aanmeld<strong>en</strong> bij Anita Bokkers, per mail of telefoon.15.30 uur Kaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> Rummikub Net als vorig jaar gezellig klaverjass<strong>en</strong>of rummikupp<strong>en</strong>. U kunt zich hiervoor ook opgev<strong>en</strong> bij Anita Bokkers.17.00 uur Optred<strong>en</strong> van Shantykoor Noot(d)weer uit Zeist. Dit koorz<strong>in</strong>gt bek<strong>en</strong>de zeemanslieder<strong>en</strong> <strong>en</strong> er mag word<strong>en</strong> meegezong<strong>en</strong>!18.00 uur Drive-<strong>in</strong> show Night Light De gehele dag is deze discotheekaanwezig <strong>en</strong> zal voor pass<strong>en</strong>de <strong>muziek</strong> zorg<strong>en</strong>.Er wordt de mogelijkheid gebod<strong>en</strong> om op het terre<strong>in</strong> de <strong>in</strong>w<strong>en</strong>digem<strong>en</strong>s te versterk<strong>en</strong>. Dan gaan we <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van de avond door met hetprogramma:20.00 uur Optred<strong>en</strong>van "Het Feestteam".Na dit optred<strong>en</strong> is hetweer de beurt aan Drive<strong>in</strong>show Night Light .22.00 uur Afsluit<strong>in</strong>g<strong>Oranje</strong>feest.<strong>Oranje</strong> Festiviteit<strong>en</strong>Wijk bij DuurstedeSchalkwijk: hobbelfiets<strong>en</strong>,doelschiet<strong>en</strong> <strong>en</strong> boer<strong>en</strong>golfPrijs € 1,-.12.30 - 14.30 uur Optred<strong>en</strong>s van de rondlop<strong>en</strong>depopp<strong>en</strong>speelster 'Kletskous'Activiteit<strong>en</strong> op het podium11.15 - 11.45 uur Optred<strong>en</strong> popp<strong>en</strong>theater'De Kletskous'12.30 - 13.00 uur Dansschool Bailadora o.l.v.Chotimah Verbon, k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van 3 t/m 13 jaar13.00 - 13.30 uur Dansschool Straight Forward± 14.00 uur Prijsuitreik<strong>in</strong>g S<strong>in</strong>gelloop door deloco-burgemeester15.00 - 15.30 uur Optred<strong>en</strong> popp<strong>en</strong>theater'De Kletskous'S<strong>in</strong>gelloop12.00 - 13.30 uur De S<strong>in</strong>gelloopInschrijv<strong>en</strong> van 9.30 tot 11.30 uur <strong>in</strong> de gymzaal ophet Walplantso<strong>en</strong>, waar je ook kunt omkled<strong>en</strong> <strong>en</strong> douch<strong>en</strong>.De <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g sluit def<strong>in</strong>itief om 11.30 uur12.00 uur Start jeugdloop t/m 12 jaar - 2,2 km (1ronde S<strong>in</strong>gel). Start <strong>en</strong> f<strong>in</strong>ish hoek Zandweg/S<strong>in</strong>gel,<strong>in</strong>schrijfgeld €3,-, bij voor<strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g via www.<strong>in</strong>schrijv<strong>en</strong>.nl€ 2,-.12.00 uur Start 5 km onder de mol<strong>en</strong> (ruim 2 rond<strong>en</strong>S<strong>in</strong>gel). Inschrijfgeld € 5,-, voor<strong>in</strong>schrijv<strong>en</strong> € 4,-.12.00 uur Start 10 km, e<strong>in</strong>de Lange S<strong>in</strong>gel richt<strong>in</strong>gveerpont (4 rond<strong>en</strong> S<strong>in</strong>gel). Inschrijfgeld zie 5 km.Alle afstand<strong>en</strong> f<strong>in</strong>ish<strong>en</strong> op de Zandweg/S<strong>in</strong>gel14.00 uur Prijsuitreik<strong>in</strong>g S<strong>in</strong>gelloop op het podiumop de Markt. De uitslag<strong>en</strong> zijn te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> op www.uitslag<strong>en</strong>.nlof via s<strong>in</strong>gelloop.oranjecomitewbd.nl na 30-04. Voor de jeugd is er e<strong>en</strong> leuke beker te w<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.D<strong>en</strong>kt u eraan, dat u uw auto niet op de Dijk, KorteS<strong>in</strong>gel <strong>en</strong> de S<strong>in</strong>gel parkeert. Van 10.00 tot 14.00uur is de gehele S<strong>in</strong>gel, de Zandweg vanaf de Goud<strong>en</strong>Leeuw <strong>en</strong> de Veerweg/Lekdijk vanaf het veer richt<strong>in</strong>gAmerong<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong>!Andere locatiesSmulwereld Duurstede12.00 - 19.00 uur Ballon kunst<strong>en</strong>aarAvondprogramma b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>stad19.30 - 24.00 uur Optred<strong>en</strong> Bigband Z<strong>en</strong>dmastersop de Markt.<strong>Oranje</strong>bal <strong>in</strong> de diverse horecageleg<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>ProgrammaRijswijk10:15 uur Op<strong>en</strong><strong>in</strong>g Z<strong>in</strong>g<strong>en</strong> vanhet Wilhelmus <strong>en</strong> hijs<strong>en</strong> vande vlag10:25 uur Verzamel<strong>en</strong> k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>t/m 11 jaar voor circusschool10.30 uur Start circusschool12.00 uur - 13.00 uurPauze <strong>en</strong> lunch voor dedeelnem<strong>en</strong>de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>13.00 uur Vervolg circusschool14.00 uur - 15.00 uurCircusvoorstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> deFeestt<strong>en</strong>t15.00 uur R<strong>in</strong>gstek<strong>en</strong> op defiets10.30 uur - 17.00 uur Vrijmarkt,Reuze sjoelbak, Blikgooi<strong>en</strong>,Grabbelton, Spr<strong>in</strong>gkuss<strong>en</strong>17.00 uur Prijsuitreik<strong>in</strong>gsjoelbak <strong>en</strong> r<strong>in</strong>gstek<strong>en</strong>20:00 - 01:00 uur <strong>Oranje</strong>balWist u dat:- De frietkraam er weer staat- De deelname aan decircusschool gratis is-Het <strong>Oranje</strong>bal gratis is voorled<strong>en</strong> (niet-led<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> € 5,--- Deze activiteit mede mogelijkis gemaakt door sponsor<strong>en</strong>- Deelname aan de spel<strong>en</strong> <strong>en</strong>het spr<strong>in</strong>gkuss<strong>en</strong> voor eig<strong>en</strong>risico is- U voor <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> Annie,0345-558420 of Yvonne,0345-558288 kunt bell<strong>en</strong>Langbroek 29 <strong>en</strong> 30 aprilDonderdag 29 aprilKoersbalIn het Dorpshuis is er om 14.00uur e<strong>en</strong> gezellige koersbalmiddag.Er wordt afgeslot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong>heerlijk kopje soep, dat u wordtaangebod<strong>en</strong> door het <strong>Oranje</strong>comité.In de roos schiet<strong>en</strong> met TrefOp donderdag 29 april pelletsschiet<strong>en</strong> met luchtdrukgewer<strong>en</strong>.Dit gebeurt <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gmet de led<strong>en</strong> van Schietver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gTref, die zull<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> voorde vakkundige begeleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong><strong>in</strong>structie. Plaats: het Dorpshuis.Tijd: vanaf 19.30 uur. Om 21.30uur word<strong>en</strong> de laatste deelnemers<strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong>. Rond 22.00uur is het schiet<strong>en</strong> afgerond <strong>en</strong>word<strong>en</strong> de prijsw<strong>in</strong>naars bek<strong>en</strong>dgemaakt. Kost<strong>en</strong>: ge<strong>en</strong>.Programma Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedagAubadeStart om 9.00 uur: de traditioneleaubade op de Br<strong>in</strong>k. De <strong>muziek</strong>hierbij wordt verzorgd doorde fanfare van Muziekver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gExcelsior uit Coth<strong>en</strong> onder begeleid<strong>in</strong>gvan de majorettes.K<strong>in</strong>derspel<strong>en</strong>Start om 9.30 uur na de aubadeop het SVL-terre<strong>in</strong>.Spr<strong>in</strong>gkuss<strong>en</strong>Beschikbaar tot 17.00 uur. Ditjaar zijn er niet één, maar tweespr<strong>in</strong>gkuss<strong>en</strong> op het SVL-terre<strong>in</strong>opgesteld; één voor de allerkle<strong>in</strong>st<strong>en</strong>tot <strong>en</strong> met de kleuters <strong>en</strong> deandere voor alle andere basisschoolk<strong>in</strong>der<strong>en</strong>.R<strong>in</strong>gstek<strong>en</strong>Start om 13.00 uur. Na het succesvan vorig jaar komt de trekkerclubuit Coth<strong>en</strong> weer r<strong>in</strong>gstek<strong>en</strong>.De oude trekkers gaan r<strong>in</strong>gstek<strong>en</strong>bij het SVL-terre<strong>in</strong>.FietspuzzeltochtStart<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 13.00 <strong>en</strong> 14.00uur. De organisatie van het <strong>Oranje</strong>comitéheeft ditmaal zelf e<strong>en</strong>fietstocht uitgezet. U kunt deroute ophal<strong>en</strong> bij de SVL-kant<strong>in</strong>e.Om 17.00 uur zull<strong>en</strong> de prijsw<strong>in</strong>naarsbek<strong>en</strong>d word<strong>en</strong> gemaakt <strong>in</strong>de SVL-kant<strong>in</strong>e.KleedjesmarktVan 14.00 tot 15.30 uur. Dek<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van de basisschol<strong>en</strong> mog<strong>en</strong>op het SVL-terre<strong>in</strong> e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>kleed neerlegg<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar hunspulletjes verkop<strong>en</strong>. De opbr<strong>en</strong>gstis dan voor jezelf. Vanaf 13.30 uurmag je op e<strong>en</strong> aangewez<strong>en</strong> plekjeje spull<strong>en</strong> gaan stall<strong>en</strong>. Als de tijdom is, moet je wel zelf opruim<strong>en</strong>.Heb je nog vrag<strong>en</strong>, dan kun jeMarieke Remmel bell<strong>en</strong>, tel. 0343-4446544.<strong>Oranje</strong>hofspel<strong>en</strong>Vanaf 15.00 uur. Houd je vanspann<strong>in</strong>g? B<strong>en</strong> je <strong>in</strong> voor e<strong>en</strong>beetje actie? Kom dan uit je luiestoel <strong>en</strong> geef je ter plekke op metje groepje voor e<strong>en</strong> paar korte activiteit<strong>en</strong>.Eén van de activiteit<strong>en</strong>blijft het letterlijke hoogtepuntvan de dag: kratt<strong>en</strong> stapel<strong>en</strong>. Wieverbreekt het record?B<strong>in</strong>goStart om 15.30 uur. Voor allebasisschoolk<strong>in</strong>der<strong>en</strong> is er dit jaare<strong>en</strong> nieuwe activiteit: B<strong>in</strong>go!Zoek e<strong>en</strong> plekje <strong>in</strong> de kant<strong>in</strong>e<strong>en</strong> zorg ervoor dat je or<strong>en</strong> goedop<strong>en</strong>staan. Wie weet heb jij danals eerste je kaart vol <strong>en</strong> mag jeiets van de prijz<strong>en</strong>tafel kiez<strong>en</strong>!Prijsuitreik<strong>in</strong>gStart om 17.00 uur. De prijsuitreik<strong>in</strong>gaan de w<strong>in</strong>naars van veleactiviteit<strong>en</strong> zal om plaatsv<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong>de SVL-kant<strong>in</strong>e <strong>en</strong> bij mooi weerbuit<strong>en</strong>. Het gaat dan zoal om defietstocht, de prijspuzzel uit hetoranjeboekje, de lampionn<strong>en</strong>optocht<strong>en</strong> de <strong>Oranje</strong>hofspel<strong>en</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!