29.09.2013 Views

Toelichtende nota aan de gemeenteraad - Gemeente Essen

Toelichtende nota aan de gemeenteraad - Gemeente Essen

Toelichtende nota aan de gemeenteraad - Gemeente Essen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 1

29 mei 2012

Titel agendapunt Mobiliteit. Huybergsebaan

Dossiernummer 581.14

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Peter De Smedt, afdelingshoofd technische diensten

Toelichting Reeds enkele jaren is de Huybergsebaan, en dan vooral de snelheidsregeling en de

voorrangsregeling, een veelbesproken zaak.

Het gevarieerd snelheidsregime 70-50 km/u werd reeds ingevoerd, maar de voorrangsregeling

is nog niet aangepast.

Deze regeling werd besproken tijdens de commissie mobiliteit waar de commissieleden deze

regeling positief onthaalden en dus voorstelden om van de Huybergsebaan een voorrangsweg

te maken.

Het schepencollege besliste deze beslissing te volgen en voor te leggen aan de

gemeenteraad.


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 2

29 mei 2012

Titel agendapunt Mobiliteit. Definitieve signalisatie verkaveling Statievelden.

Dossiernummer 581.14

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Peter De Smedt, afdelingshoofd technische diensten

Toelichting Naar aanleiding van het realiseren van de wegeniswerken verkaveling Statievelden fase 2

(Witzenbergstraat, Zilinastraat, Essen-Oldenburgstraat, Hraditskostraat, Schepen

Veraartstraat), is advies opgevraagd bij de politiediensten voor het instellen van de definitieve

signalisatie.

De politiediensten adviseren een zone 30 ( de nieuwe norm voor verblijfsgebieden), mits een

aanpassing ter hoogte van het kruispunt met de Grensstraat. Het college volgt het advies van

de politiediensten en legt het dossier voor aan de gemeenteraad.


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 3.

29 mei 2012

Titel agendapunt Wijziging organiek reglement brandweer

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ilse Penneman

basistekst van het KB van 06.05.1971 – bijlage 3 – vrijwillige korpsen

Aangepast KB 11.04.1999 (BS 20.04.1999)

Aangepast KB 03.06.1999 (BS 13.06.1999)

Aangepast KB 15.03.1995 (BS 24.03.1995) weddeschaal verhoging

Aangepast KB 07.04.2007

Toelichting In bijlage het organiek reglement van de brandweer. In navolging van het schrijven van de

provinciegouverneur d.d. 5/10/2011 werd organiek reglement aangepast aan de gemaakte

opmerkingen.

Tevens werd op vraag van dienstchef art 6 bis toegevoegd onder sectie vergoeding van het

vrijwilligerspersoneel, namelijk dat indien men tijdens een interventie een bijkomende oproep

ontvangt, dit niet aanzien wordt als een nieuwe interventie.

Artikel 41 bis werd toegevoegd vermits officier-dienstchef niet wordt uitgesloten van de

ministeriële omzendbrief van 3 maart 1995 inzake vergoeding voor wachtprestaties aan huis

verricht door bepaalde officieren van de brandweer.

De gemeenteraad wordt gevraagd het organiek reglement van het brandweerpersoneel goed te

keuren.


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 4

29 mei 2012

Titel agendapunt VEILIGHEID. Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Bespreking

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Nieuwe Gemeenteweg, art. 119, 119bis en 119ter

Toelichting Aan de gemeenteraad wordt de basistekst voorgesteld inzake de Gemeentelijke

Administratieve Sancties. Deze tekst werd voorbereid binnen de politiezone Grens.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan een eerste bespreking te wijden


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 5

29 mei 2012

Titel agendapunt Wijziging personeelsformatie

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Toelichting

Ilse Penneman

artikel 43 en artikel 103 van het gemeentedecreet houdende de vaststelling van het organogram

en de personeelsformatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel

en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de

secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Bijna alle poetsvrouwen in de personeelsformatie zijn aangesteld als contractuelen of in

gescoverband, behalve twee halftijdse in het zwembad en 1 halftijdse op het gemeentehuis, die

zijn aangesteld in statutair verband.

Vermits 1 titularis op pensioen gaat dit jaar is het voorstel deze statutaire functies uitdovend te

maken en te vervangen door poetsvrouwen in gescoverband.

Motivatie gesco: = goedkoper

Kotsprijs bestuur voor halftijdse gesco E1 (trap 0): 12.734,5€

Kostprijs bestuur voor halftijdse statutair E1 (trap 0): 15.746€

Dit wordt voorafgaand besproken in een syndicaal overleg.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze kaderwijziging goed te keuren.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 6

Titel agendapunt Informatie - Opdracht voor de opmaak van een nieuwe gemeentelijke website

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Tom Van Caelenberge

Wetgeving op de overheidsopdrachten.

Budget artikel 10407/123-06

Visum financieel

beheerder

Toelichting

Na een aantal beperkte upgrades van de huidige site de voorbije jaren, wenst het bestuur van

Essen een volledig nieuwe gemeentelijke website uit te bouwen.

In een eerste fase liet de gemeente een informatiearchitectuur uitwerken: een bouwplan voor

een nieuwe website, gebaseerd op de noden en de werking van onze organisatie en haar

klanten. Deze opdracht omvatte onder meer een grondige inventarisering van de

dienstverlening van de gemeente Essen, een analyse van de huidige website www.essen.be,

de opmaak van een flexibele boomstructuur en het uitwerken van een basislay-out van de

belangrijkste paginatypes.

Op uitdrukkelijke vraag van de gemeenteraad (commissie Bestuurszaken en Communicatie)

en het college, werden nog bijkomende modules opgenomen in het project, zoals een extranet

voor raadsleden, een mobiele variant voor smartphones e.d.

Het resultaat van deze studiefase vertaalt zich in de technische beschrijving van bijgevoegd

lastenboek. Het project wordt geraamd op een bedrag van 31.300 euro excl. btw voor de

ontwikkeling van de website en een jaarlijkse onderhouds- en hostingkost van 3.900 euro excl.

btw (contract over vijf jaar). Totale raming bedraagt op deze manier 42.950 euro excl. btw.

.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 7.

Titel agendapunt EREDIENSTEN. Jaarrekeningen kerkfabrieken 2011. Advies.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende

erediensten.

Toelichting Door het centraal kerkbestuur werden de jaarrekeningen van de 5 kerkfabrieken van Essen,

op gecoördineerde wijze overgemaakt.

Het komt de gemeenteraad toe hierover advies te verstrekken om ze over te maken aan de

Provinciegouverneur.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 8

Titel agendapunt OCMW. Jaarrekening boekjaar 2010.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ronny Frederickx.

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Toelichting Door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Essen werd op 13 maart, de rekening over

het boekjaar 2010 vastgesteld. De resultatenrekening sluit met een negatief saldo van

1.783.882,17 euro en met een geconsolideerde balanstotaal van 4.342.770,51 euro.

Het komt de gemeenteraad toe hiervan kennis te nemen of eventuele opmerkingen te

bezorgen aan de Provinciegouverneur.


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Titel agendapunt

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Toelichting

29 mei 2012

9

CULTUUR. Straatnaamgeving wijziging

Lieven Deckers, afdelingshoofd vrije tijd

Advies cultuurraad 14 mei 2012

De gemeenteraad van 30 maart 2010 heeft voor de verkaveling omgeving Kerkstraat Zuid 7

straatnamen bepaald, waarvan 6 verwijzen naar Essense schilders, en 1 naar Jules van

Agtmael. Deze wijk is intussen ook Schildershof genoemd.

Een voorstel is Alfons van Ginderen, een intussen overleden gekend Essens kunstenaar, ook

een straatnaam toe te kennen.

In wijk Wildert wordt momenteel een verkaveling voorzien tussen Rooiendamlaan en

Kleiputtenlaan. Hier dient een straatnaam toegewezen.

Voorgesteld wordt

- in Schildershof de voormalige ‘Jules van Agtmaelstraat’ te wijzigen in ‘Fons Van

Ginderenstraat’;

- de nieuwe straat tussen Kleiputtenlaan en Rooiendamlaan

* het zuidelijk gedeelte, met toegang vanuit Kleiputtenlaan de straatnaam ‘Jules Van

Agtmaelstraat’ toe te kennen;

* het noordelijk gedeelte, in het verlengde van de Rooiendamlaan ook

‘Rooiendamlaan’ toe te kennen.

(weduwe van Jules van Agtmael heeft ingestemd met deze straatnaamwijziging.)

Aan raad wordt gevraagd deze straatnaamwijziging goed te keuren.


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 10

Titel agendapunt

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Toelichting

29 mei 2012

CULTUUR. Toekenning ereburgerschap

Lieven Deckers, afdelingshoofd vrije tijd

Advies cultuurraad 22 maart 2012

Dhr Frans Buysen (Heidestraat 20 te 2860 Sint-Katelijne-Waver) heeft zich jarenlang

onbaatzuchtig ingezet in het kader van genealogisch onderzoek, inzonderheid naar Essenaars.

Dank zij vele jaren van opzoekingen in registers in de archieven van de ganse regio werd de

stamboom van vele families in kaart gebracht. Hij is tevens medestichter en bezieler van de

‘Genealogische Werkgroep’ van Koninklijke Heemkundige Kring van Essen.

Op basis van deze langdurige bijzondere verdienste wordt voorgesteld dhr Frans Buysen de

titel van ereburger van gemeente Essen toe te kennen.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 11

Titel agendapunt Patrimonium. Kosteloze grondverwerving Oudstrijdersstraat.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Toelichting In de verkavelingsvergunning Rinkvenblok, afgeleverd door het college van burgemeester en

schepenen, werd opgenomen dat de loten, gelegen in openbaar nut, zijnde openbare

wegenis, dienen overgedragen te worden aan de gemeente Essen. Het betreft in totaal een

oppervlakte van 3.346,34 m².

Aan de gemeenteraad wordt gevraag goedkeuring te hechten aan deze kostenloze

grondafstand ten voordele van de gemeente.


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 12

29 mei 2012

Titel agendapunt Openbare infrastructuur. Samenwerkingsovereenkomst Moerkantsebaan.

Dossiernummer 840.2/2.6

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Peter De Smedt, afdelingshoofd technische diensten

Toelichting In het kader van de voorziene wegenis- en rioleringswerken, in combinatie met module 10 en

13-projecten Moerkantsebaan, dient de gemeente een samenwerkingsovereenkomst af te

sluiten met alle betrokken partijen. Met name : Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), NV

Aquafin en Infrax CVBA.

Deze samenwerkingsovereenkomst is een voorwaarde om het aanbestedingsdossier te

kunnen opstarten en bevat tevens de verdeelsleutel in verband met de kostenverdeling tussen

de verschillende partijen.


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 13

29 mei 2012

Titel agendapunt Internationale samenwerking. Herziening subsidiereglement Essense hulpprojecten

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Kirsten Vanhooydonck, beleidsmedewerker internationale samenwerking

Budget artikel 15200/331-01 15202/332-02 15206/332-02

Visum financieel

beheerder

Toelichting

Vanuit het college van burgemeester en schepenen werd na de goedkeuring van de Essense

hulpprojecten 2011 een herziening/verfijning van het reglement gevraagd. Er werd een

overzicht opgesteld van de besteedde gelden sinds het ontstaan in 2004, de band met Essen

van de projecten en de verdeling van het budget.

Het subsidiereglement Essense hulpprojecten voorziet een subsidie die à rato verdeeld wordt

onder de goedgekeurde aanvragen voor Essense ‘privé-initiatieven’ die zich vrijwillig inzetten

voor het Zuiden. In Artikel 1 staat beschreven wat die band met Essen juist inhoudt.

De adviesraad IS formuleerde een advies tijdens haar zitting van 29/2/2012 en volgde het

college m.b.t. de zichtbaarheid van de projecten in Essen. De Essense hulpprojecten kunnen

naast hun projecten in het Zuiden, ook een informerende/sensibiliserende functie hebben t.o.v.

de Essense bevolking. De commissie IS besprak het voorstel tijdens haar zitting van 1/3/2012

en volgde ook het advies van de adviesraad m.b.t. de band met Essen en versterkte het idee

van een budgetverhoging m.b.t. de toekenning van een minimumbedrag aan elk goedgekeurd

project. Door het college van burgemeester en schepenen werd besloten te vertrekken van het

oorspronkelijke bedrag en de criteria inzake ‘de link’ met Essen te versterken.

Op basis van de besprekingen in adviesraad, commissie IS en CBS wordt een

voorstelreglement geformuleerd. De band met Essen blijft beschreven zoals onder artikel 1,

maar elk project moet 1 open activiteit organiseren en/of deelnemen aan de Derdewereldbeurs.

Elk goedgekeurd project ontvangt een deel à rato van het oorspronkelijke budget van 3750,00

euro. Om in aanmerking te komen, moeten de Essense hulpprojecten zich registreren op de

website van de Vierdepijler, het steunpunt voor wie zich vrijwillig inzet voor een initiatief in het

Zuiden van de Vlaamse overheid. Zo worden ze op de hoogte gehouden van vormingen voor

Vierdepijlers en komen ze in contact met andere projecten in hun projectland.


GEMEENTE ESSEN

Gemeenteraad

van

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Agendapunt nr. 14

Titel agendapunt

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Toelichting

29 mei 2012

JEUGD. Reglement subsidie jeugdverenigingen, aanvulling

Kris Van Dijck

Advies jeugdraad 28 maart 2012

De gemeenteraad van 27 maart 2012 heeft, onder voorbehoud van op latere datum toe te

voegen kwotering voor medewerking aan gemeentelijke activiteiten, goedkeuring gehecht aan

het reglement subsidie jeugdverenigingen.

Hierop werd na advies vanuit jeugdraad een voorstel van kwotering voor medewerking aan

gemeentelijke activiteiten uitgewerkt.

Aan raad wordt gevraagd het reglement subsidie jeugdverenigingen, uitgebreid met betreffend

artikel, goed te keuren, en dit met ingang van 1 januari 2012.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 15

Titel agendapunt Ruimtelijke ordening. RUP lokaal bedrijventerren Over d’Aa. Voorlopige vaststelling.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Vlaamse codex ruimtelijke ordening.

Toelichting Aan de gemeenteraad wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan lokaal bedrijventerrein Over d’Aa

voorgesteld om tot voorlopige vaststelling over te gaan.

Door de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening wordt hierover beraadslaagd op

dinsdag 24 januari 2012.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 maart 2012

Agendapunt nr.

Titel agendapunt Algemeen beleid. Dienst Milieu. Vzw Bosgroep Antwerpen-Noord. Afvaardiging Raad van

Bestuur.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Sonja Van Aert

Gemeentedecreet, Bosdecreet van 13 juni 1990

Toelichting In september 2006 trad ons bestuur toe tot de vzw Bosgroep Antwerpen Noord, een

vereniging die private en openbare boseigenaars helpt bij duurzaam bosbeheer en dit zowel

met bouwtechnische informatie als de wettelijke, financiële en administratieve kanten van het

bosbeheer.

De vzw Bosgroep Antwerpen Noord vraagt de gemeente een afgevaardigde om in de Raad

van Bestuur te zetelen.

Door het schepencollege werd in zitting van 18 april 2012 besloten om Dirk Konings aan te

stellen als afgevaardigde en Sonja Van Aert als plaatsvervanger en de kandidaatstelling voor

te leggen aan de e.v. gemeenteraad.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 17

Titel agendapunt Mandaten. Algemene vergadering Igean. Statutenwijziging.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Toelichting

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Door de raad van bestuur van Igean Dienstverlening werd een voorstel geformuleerd tot

statutenwijziging. Dit voorstel bestaat erin om, rekening houdend met de financiële crisis in

de bankensector, de verhouding van de kapitaalsituaties Igean Dienstverlening en Igean

Milieu en Veiligheid te herstellen. Het kapitaal van het oorspronkelijke Igean, werd immers

verdeeld over de 2 nieuwe verenigingen. Bovendien wordt voorzien, rekening houdend met

de interne staatshervorming, om de mogelijkheid te bieden Igean Milieu en Veiligheid toe te

laten treden tot Igean Dienstverlening.

De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid, maar geen verplichting, om een

variabel kapitaal in te brengen dat een marktconforme vergoeding kan opleveren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hieraan goedkeuring te hechten.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 19

Titel agendapunt Mandaten. Algemene vergadering Cipal. Aanduiding vertegenwoordiger en vaststelling

mandaat.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Toelichting De algemene vergadering van Cipal gaat door op vrijdag 15 juni a.s.

De agenda ziet eruit als volgt :

1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer.

2. Jaarverslag.

3. Goedkeuring enkelvoudige jaarrekening.

4. Jaarverslag over geconsolideerde jaarrekening.

5. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening.

6. Kwijting bestuurders.

7. Benoeming en vervanging van leden adviescomité.

8. Goedkeuring verslag.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een vertegenwoordiger aan te duiden en het

mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 20

Titel agendapunt Mandaten. Algemene vergadering Pidpa. Aanduiding vertegenwoordiger en vaststelling

mandaat.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Toelichting Door Pidpa werd op 30 april 2012 een uitnodiging verstuurd aan de gemeente Essen voor

het bijwonen van de statutaire jaarvergadering van 18 juni 2012.

De agenda bestaat als volgt :

1. Nazicht van de volmachten.

2. Verslag van de raad van bestuur 2011.

3. Verslag van de commissaris 2011.

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2011.

5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissarissen.

6. Benoeming.

7. Goedkeuring van het verslag.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd afgevaardigde aan te wijzen en het mandaat vast te

stellen.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 21

Titel agendapunt Mandaten. Algemene vergadering Iveg. Statutenwijziging.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Toelichting

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Door de raad van bestuur van Iveg werd een voorstel geformuleerd tot statutenwijziging. Het

voorstel bestaat erin om tot de aanpassing van de beheerstructuren van Iveg te komen, in het

bijzonder te komen tot een vermindering van de bestuursmandaten binnen de raad van

bestuur, het directiecomité en het adviescomité, en de afschaffing van het Corporate

Governance Comité.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hierover uitspraak te doen.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 22

Titel agendapunt Mandaten. Algemene vergadering Iveg – aanduiding vertegenwoordiger en vaststelling

mandaat.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Toelichting

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Door Iveg werd de gemeente Essen in kennis gesteld van de organisatie van een

buitengewone algemene vergadering op 27 juni 2012 waarop de statutenwijzing van Iveg zal

behandeld worden.

Het komt de gemeenteraad toe haar mandataris aan te wijzen, en overeenkomstig de

beslissing van het vorige agendapunt, zijn mandaat te laten uitoefenen.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 23

Titel agendapunt Mandaten. Algemene vergadering Iveka. Statutenwijziging.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Toelichting Door Iveka wordt op haar eerstvolgende algemene vergadering van 26 juni 2012, de

statutenwijziging geagendeerd.

Het is aangewezen dat de gemeenteraad hier afzonderlijk zijn goedkeuring aan hecht. In de

documenten van het dossier vindt men dan ook de principenota, de motivatienota, het

ontwerp van statutenwijziging onder vorm van een tweeluik, en de kaart met indeling RBC’s

en Infragebieden.

De bedoeling van de wijziging is om te komen tot de aanpassing van de bestuurlijke werking

van de distributienetbeheerders.

Aan de raad wordt gevraagd hieraan goedkeuring te hechten.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 24

Titel agendapunt Mandaten. Algemene vergadering Iveka. Aanduiding vertegenwoordiger en vaststelling

mandaat.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Toelichting Door Iveka wordt een uitnodiging bezorgd voor het bijwonen van de algemene vergadering

van 26 juni 2012.

De agenda bestaat uit volgende agendapunten :

1. Goedkeuring van de statutenwijziging en bijlagen.

2. Verslagen van de raad van bestuur.

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2011.

4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris 2011.

5. Statutaire benoemingen.

6. Statutaire mededelingen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordiger aan te wijzen en het mandaat

vast te stellen.


GEMEENTE ESSEN

Toelichtende nota aan de gemeenteraad

Gemeenteraad van 29 mei 2012

Agendapunt nr. 25

Titel agendapunt Mandaten. Algemene vergadering IKA. Aanduiding vertegenwoordiger en vaststelling

mandaat.

Dossiernummer

Document

opgesteld door

Juridisch kader

Doelgroepenparagraaf

Budget artikel

Visum financieel

beheerder

Ronny Frederickx, gemeentesecretaris

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Toelichting Door Ika, de dienstverlenende vereniging waarbij de gemeente Essen is aangesloten

(investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse), wordt een

algemene vergadering gehouden op 26 juni 2012 te Kasterlee.

Op de agenda staan :

1. Afsluiting boekjaar 2011.

a. verslag van de raad van bestuur

b. goedkeuring jaarrekening

c. verslag van de commissaris

d. kwijting van de bestuurders

e. kwijting van de commissaris

2. Verslaggeving VID.

3. Statutaire benoemingen en mededelingen.

Het komt de gemeenteraad toe haar afgevaardigde aan te wijzen en het mandaat vast te

stellen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!