30.09.2013 Views

de brochure - De Biesbosch

de brochure - De Biesbosch

de brochure - De Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uitbreiding <strong>Biesbosch</strong> Museum op<br />

het museumeiland in <strong>de</strong> Noordwaard<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum na realisatie van het Project Noordwaard in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> maatregel Ruimte voor <strong>de</strong> Rivier


Het <strong>Biesbosch</strong> Museum in 2015<br />

na het project Ruimte voor <strong>de</strong> Rivier op het museumeiland<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museumeiland<br />

in <strong>de</strong> gemeente Werkendam<br />

<strong>De</strong> pol<strong>de</strong>r Noordwaard, in totaal 4.450 ha. groot ligt in <strong>de</strong> gemeente<br />

Werkendam. <strong>De</strong> pol<strong>de</strong>r maakt <strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong> Brabantse <strong>Biesbosch</strong><br />

en grenst aan het Nationaal Park <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. <strong>De</strong> pol<strong>de</strong>r is vanaf<br />

<strong>de</strong> negentiger jaren in <strong>de</strong> vorige eeuw betrokken bij projecten op<br />

het gebied van natuurontwikkeling en rivierverruiming.<br />

<strong>De</strong> Kleine Noordwaard<br />

Voor <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs Maltha, Bene<strong>de</strong>n- en Boven-Spiering en Har<strong>de</strong>nhoek,<br />

in totaal 600 ha groot, lagen al jaren natuurontwikkelingsplannen<br />

gereed voor uitvoering; echter het benodig<strong>de</strong> budget ontbrak.<br />

Toen in 1993 en 1995 bijzon<strong>de</strong>r hoge rivierwaterafvoeren leid<strong>de</strong>n<br />

tot bijna overstromingen en evacuaties werd van rijkswege het <strong>De</strong>ltaplan<br />

Grote Rivieren van kracht. Voor <strong>de</strong> Noordwaard beteken<strong>de</strong><br />

dit <strong>de</strong> aanleg van een nieuwe dijk langs <strong>de</strong> oostzij<strong>de</strong>.<br />

Het materiaal voor <strong>de</strong> nieuwe dijk werd uit <strong>de</strong> Spieringpol<strong>de</strong>rs en<br />

<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r Maltha gehaald, zodat <strong>de</strong>ze in 1996 daadwerkelijk tot natuurgebied<br />

omgevormd wer<strong>de</strong>n.<br />

<strong>De</strong> pol<strong>de</strong>r Har<strong>de</strong>nhoek werd in 2008 als natuurontwikkelingsgebied<br />

opgeleverd. <strong>De</strong> kleine Noordwaard kreeg naast natuurontwikkeling<br />

rivierverruiming als belangrijke nevenfunctie. In het ka<strong>de</strong>r van<br />

Ruimte voor <strong>de</strong> Rivier zijn kreken gegraven waardoor <strong>de</strong> Nieuwe<br />

Merwe<strong>de</strong> en <strong>de</strong> Amer zijn verbon<strong>de</strong>n en piekafvoeren van <strong>de</strong> Nieuwe<br />

Merwe<strong>de</strong> vermin<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n.<br />

<strong>De</strong> kleine Noordwaard heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een gevarieerd<br />

en ongeloofl ijk vogelrijk gebied. Het is mogelijk om op één<br />

dag meer dan 10.000 vogels te zien waaron<strong>de</strong>r kleine vogelsoorten,<br />

zoals nachtegalen en karekieten, maar ook grote als lepelaars, witte<br />

zilverreigers en zeearen<strong>de</strong>n. Ook <strong>de</strong> vele bevers laten hier hun sporen<br />

achter.<br />

Staatsbosbeheer heeft rondom <strong>de</strong> Kleine Noordwaard verschillen<strong>de</strong><br />

wan<strong>de</strong>lroutes in lengte variërend van 2 tot 13 kilometer uitgezet.<br />

Er is een laarzenpad , een ‘cultuurhistorisch’ rondje door <strong>De</strong> Pannekoek<br />

en een route door pol<strong>de</strong>r en wilgenvloedbos, het Jantjespad<br />

(4 km). Er ligt ook een 15 km lange knooppunten fi etsroute rond<br />

het gebied. On<strong>de</strong>r supervisie van het Brabants Kenniscentrum Kunst<br />

en Cultuur (BKKC) zijn een aantal observatiepunten én een zestal<br />

kunstwerken gerealiseerd.<br />

Foto’s vogels: Thomas van <strong>de</strong>r Es<br />

Kaart: Staatsbosbeheer<br />

<strong>Biesbosch</strong> Museum


Ruimte voor <strong>de</strong> Rivier en <strong>de</strong><br />

Grote Noordwaard<br />

<strong>De</strong> verwachte stijging van <strong>de</strong> rivierwaterafvoeren in combinatie met<br />

een zeespiegelstijging heeft er toe geleid dat het Rijk in 2000 heeft<br />

besloten het programma Ruimte voor <strong>de</strong> Rivier uit te gaan voeren.<br />

Eén van <strong>de</strong> grootste maatregelen in dit programma is <strong>de</strong> ontpol<strong>de</strong>ring<br />

van het resteren<strong>de</strong> <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Noordwaard in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />

2011-2016. Doel van <strong>de</strong> ontpol<strong>de</strong>ring is een waterstandsdaling van<br />

<strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong> van 30 cm bij Gorinchem. Daarnaast moet een<br />

bijdrage geleverd wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> ruimtelijke kwaliteit van het rivie-<br />

rengebied. In het plan zijn on<strong>de</strong>r meer recreatieve voorzieningen<br />

als fi ets- en wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n opgenomen. Met <strong>de</strong> ervaringen van <strong>de</strong><br />

effecten van <strong>de</strong> Kleine Noordwaard lijkt een ver<strong>de</strong>re toename van<br />

natuurwaar<strong>de</strong>, en daaraan gekoppeld toenemen<strong>de</strong> publieke belangstelling,<br />

gegaran<strong>de</strong>erd<br />

Met <strong>de</strong> ontpol<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> Grote Noordwaard ontstaat een nieuw<br />

natuurgebied met een nieuw leefgebied voor vogels en an<strong>de</strong>re kleine<br />

diersoorten. Het gebied zal tevens voor toeristen en recreanten<br />

een aantrekkelijke verblijfsomgeving wor<strong>de</strong>n.<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum krijgt met <strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> plannen van<br />

Rijkswaterstaat een unieke plek op een eiland mid<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Dit is voor het bestuur van <strong>de</strong> Stichting <strong>Biesbosch</strong> Museum<br />

aanleiding geweest om in het Rijks Inpassingsplan Noordwaard <strong>de</strong><br />

mogelijkheid op te laten nemen tot uitbreiding van het museumgebouw<br />

met vier paviljoens en <strong>de</strong> mogelijkheid tot buitenexposities op<br />

het achter het museum gebouw gelegen terrein.<br />

<strong>De</strong> Dienst Lan<strong>de</strong>lijk Gebied van het tegenwoordige Ministerie van<br />

Economie, Landbouw en Innovatie en <strong>de</strong> Dienst Rijkswaterstaat van<br />

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn initiatiefnemers en<br />

uitvoer<strong>de</strong>rs van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> plannen. Eind 2011 wordt gestart<br />

met <strong>de</strong> uitvoering.<br />

<strong>Biesbosch</strong> Museum<br />

In 2008 is in opdracht van het Parkschap een beleidsplan On<strong>de</strong>rgedompeld<br />

in <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> geschreven. Het projectgebied voor dit beleidsplan<br />

omvat het Nationaal Park <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong><br />

omgeving binnen een straal van 5 tot maximaal 15 km.<br />

Het Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> wordt voor bezoekers ontsloten<br />

door een netwerk van toegangswegen, informatiepunten, routes<br />

voor kanoërs, fi etsers en wan<strong>de</strong>laars.<br />

Informatievoorziening<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum vormt in dit netwerk een belangrijke schakel.<br />

Het museum heeft zich in <strong>de</strong> afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld<br />

in <strong>de</strong> richting van een VVV-bezoekersinformatiepunt en is<br />

sinds 2010 een offi ciële VVV-servicepost. Jaarlijks wendt zich een<br />

toenemend aantal bezoekers van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> (2010: 4.000 mensen)<br />

alleen voor informatie tot <strong>de</strong> balie van het museum.<br />

Museumcollectie<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum is een door <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse Museum Stichting<br />

gecertifi ceerd museum dat verle<strong>de</strong>n, he<strong>de</strong>n en toekomst van<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> belicht.<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum ontvangt <strong>de</strong> laatste jaren steeds meer bezoekers.<br />

In 2007 wer<strong>de</strong>n 29.264 betalen<strong>de</strong> bezoekers ontvangen; in<br />

2008 waren dat er 32.267, in 2009 34.248 en in 2010 37.531.<br />

Direct naast het museum ligt buitenmuseum <strong>De</strong> Pannekoek, een<br />

door <strong>de</strong> stichting aangelegd grien<strong>de</strong>ncomplex dat door Staatsbosbeheer<br />

met subsidiegel<strong>de</strong>n van het Nationaal Park op traditionele<br />

wijze als cultuurgriend on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n wordt.<br />

Op dit gratis toegankelijke wan<strong>de</strong>lgebied is ook een vangpijp van<br />

een een<strong>de</strong>nkooi aangelegd. Beginnend bij het museum is een wan<strong>de</strong>lpad<br />

voor visueel gehandicapten aangelegd (600 meter).<br />

Belangrijke doelgroep van het museum is <strong>de</strong> categorie jonge bezoekers.<br />

Voor het basison<strong>de</strong>rwijs zijn zowel in eigen beheer als in<br />

samenwerking met Erfgoed Brabant en IVN een aantal educatieve<br />

programma’s ontwikkeld.<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum in 2015


Het <strong>Biesbosch</strong> Museum in 2015<br />

buitenmuseum<br />

ngsplan <strong>Biesbosch</strong>museum<br />

±95m<br />

<strong>Biesbosch</strong>museum<br />

Inrichtingsplan <strong>Biesbosch</strong>museum<br />

18 oktober 2010<br />

Dit is een ruimtelijke tekening. <strong>De</strong> juridisch/planologische vertaling ervan staat in het Rijksinpassingsplan Noordwaard.<br />

entree<br />

buitenmuseum<br />

fietsen<br />

bussen<br />

±95m<br />

entree<br />

auto’s<br />

<strong>Biesbosch</strong>museum<br />

±65m<br />

fietsen<br />

bussen<br />

auto’s<br />

±65m<br />

ONTPOLDERING NOORDWAARD<br />

Legenda<br />

Legenda<br />

museum met terras aan het water<br />

verharding met auto’s / bussen<br />

fietspad<br />

museum met terras aan het water<br />

brug<br />

verharding met auto’s / bussen<br />

ooibos<br />

fietspad<br />

brug<br />

rietland<br />

ooibos<br />

bomenrij<br />

rietland<br />

ka<strong>de</strong><br />

bomenrij<br />

ka<strong>de</strong><br />

voorruimte museum (halfverhard)<br />

voorruimte museum (halfverhard)<br />

buitenexpositieterrein met hagen<br />

buitenexpositieterrein met hagen<br />

kadastrale grens (bestaand)<br />

kadastrale grens (bestaand)<br />

zichtlijn<br />

zichtlijn<br />

Inrichtingsplan <strong>Biesbosch</strong>museum<br />

18 oktober 2010<br />

Dit is een ruimtelijke tekening. <strong>De</strong> juridisch/planologische vertaling ervan staat in het Rijksinpassingsplan Noordwaard.<br />

buitenmuseum<br />

±95m<br />

entree<br />

<strong>Biesbosch</strong>museum<br />

plangrens Rijksinpassingsplan<br />

plangrens Rijksinpassingsplan<br />

0 10<br />

50 100 m<br />

fietsen<br />

bussen<br />

0 10<br />

50 100 m<br />

auto’s<br />

±65m<br />

ONTPOLDERING NOORDWAARD


Uitbreidingsplan gebouw<br />

3- Kantoorpaviljoen met documentatiecentrum.<br />

Horeca<br />

Parkeer- en aanlegvoorzieningen<br />

<strong>De</strong> Stichting <strong>Biesbosch</strong> Museum heeft een ontwerp laten maken In het plan is ook een herinrichting van het bestaan<strong>de</strong> museum <strong>De</strong> aanwezigheid van goe<strong>de</strong> horecavoorzieningen heeft een be- <strong>De</strong> huidige parkeer- en aanlegvoorzieningen komen, als gevolg van<br />

dat voorziet in aanbouw van vier paviljoens voor het bestaan<strong>de</strong> opgenomen.<br />

langrijke on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> functie. <strong>De</strong> bestaan<strong>de</strong> horecavoorziening <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n door Rijkswaterstaat, te vervallen. Er wordt een<br />

museumgebouw. In het uitbreidingsplan is over alle vier nieuw te Het documentatiecentrum/archief zal geïntegreerd wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> en het buitenterras wor<strong>de</strong>n aanzienlijk uitgebreid.<br />

vervangen<strong>de</strong>, eveneens gratis toegankelijke, parkeervoorziening ge-<br />

bouwen paviljoens een twee<strong>de</strong> bouwlaag opgenomen.<br />

kantoorruimte van het museum.<br />

maakt op <strong>de</strong> kop van het eiland, dichter bij <strong>de</strong> entree van het mu-<br />

Buitenterrein museumeiland<br />

seum. <strong>De</strong> nieuwe aanlegvoorzieningen, zowel voor eigen schepen<br />

Functies van <strong>de</strong> vier nieuw te bouwen paviljoens:<br />

4- Expositiepaviljoen <strong>Biesbosch</strong> Galerie<br />

Op het buitenterrein van het museumeiland wordt gedacht aan <strong>de</strong> als ook voor rondvaartboten en passanten, wor<strong>de</strong>n aan het muse-<br />

<strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> is een bron van inspiratie voor diverse kunstenaars. volgen<strong>de</strong> voorzieningen:<br />

umeiland gesitueerd.<br />

1- Multifunctioneel paviljoen.<br />

In het Natuurontwikkelingsproject Noordwaard is een aantal bui- - <strong>De</strong>monstreren van activiteiten m.b.t. <strong>de</strong> griend- en rietcultuur. Er<br />

Een zowel door het museum als door <strong>de</strong>r<strong>de</strong>n te gebruiken, met multenkunstobjecten opgenomen die goed bezocht wor<strong>de</strong>n. In 2010 is is ruimte voor het plaatsen van een griendkeet.<br />

Uitbreiding activiteiten<br />

timediavoorzieningen uitgeruste, verga<strong>de</strong>rruimte. <strong>De</strong> ruimte is door bovendien een permanente foto-expositie bij <strong>de</strong> toegangsweg tot - Buitenexposities van kunstenaars.<br />

Het museum is in toenemen<strong>de</strong> mate startplaats van rondleidingen<br />

een fl exibele scheidingswand in twee <strong>de</strong>len op te splitsen en is ook het museum in gebruik genomen.<br />

- Aanleg van een wan<strong>de</strong>lroute waarlangs enkele zitbanken wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r leiding van een gids door zowel <strong>de</strong> Noordwaard als <strong>de</strong> Zuid-<br />

te gebruiken als horecaruimte voor groepsafspraken.<br />

Door in overleg met het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en geplaatst.<br />

waard van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Hierbij wordt een beroep gedaan op <strong>de</strong><br />

Cultuur (BKKC) kunstenaars een binnen- en een buitenruimte te - Aanleg van een speelgelegenheid voor kin<strong>de</strong>ren.<br />

gidsengroep van Staatsbosbeheer. <strong>De</strong> gidsen hebben een opleiding<br />

Partijen als Staatsbosbeheer en het Overlegorgaan Nationaal Park bie<strong>de</strong>n voor exposities zal een nieuwe doelgroep bezoekers aange-<br />

gevolgd op kosten van het Parkschap <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> hebben in het verle<strong>de</strong>n meer<strong>de</strong>re malen gebruik gemaakt<br />

van het museum. Dat ging dan ten koste van <strong>de</strong> museumbezoekers<br />

omdat daarvoor <strong>de</strong> fi lmzaal van het museum werd gebruikt.<br />

In <strong>de</strong> nieuwe situatie is dat niet meer nodig.<br />

trokken wor<strong>de</strong>n.<br />

2- Entreepaviljoen t.b.v. functies informatievoorziening (VVV<br />

en bezoekersinformatiecentrum functie).<br />

Dit is een vrij toegankelijke en aantrekkelijk ingerichte ruimte met<br />

een grote balie waar in samenwerking met <strong>de</strong> VVV-Altena <strong>Biesbosch</strong><br />

allerlei bezoekersinformatie over <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> te verkrijgen is. <strong>De</strong><br />

volgen<strong>de</strong> functies zullen wor<strong>de</strong>n gevestigd in het entreepaviljoen:<br />

- Entree <strong>Biesbosch</strong> Museum<br />

- VVV<br />

- Bezoekerscentrum<br />

- Museumwinkel.<br />

Aan <strong>de</strong> balie kunnen boekingen gemaakt wor<strong>de</strong>n voor rondvaarten,<br />

excursies, door natuurgidsen begelei<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lingen, fi ets- en<br />

bootverhuur alsme<strong>de</strong> overnachtingen<br />

Toiletten en horeca zijn vrij toegankelijk vanuit dit paviljoen.<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum in 2015


Het <strong>Biesbosch</strong> Museum in 2015<br />

Investering uitbreiding gebouw € 1.800.000,--<br />

Inrichting € 300.000,--<br />

Totaal investering € 2.100.000,--


Poort Spieringsluis<br />

Naast begelei<strong>de</strong> rondvaarten is het vanuit <strong>de</strong> Noordwaard ook mogelijk<br />

om zelf een boot te huren en zelf door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> te varen.<br />

Op korte afstand van het museum ligt <strong>de</strong> Spieringsluis waar verhuurfaciliteiten<br />

gebo<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n.<br />

Exploitatie museum in nieuwe situatie<br />

Met <strong>de</strong> ontwikkelingen in <strong>de</strong> Noordwaard en <strong>de</strong> unieke positie van<br />

het <strong>Biesbosch</strong> Museum zullen <strong>de</strong> bezoekersaantallen naar verwachting<br />

op kunnen lopen tot meer dan 50.000 betalen<strong>de</strong> bezoekers.<br />

Ook het aantal mensen dat zich alleen voor informatie tot het museum<br />

wendt zal <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren aanzienlijk stijgen.<br />

- Het <strong>Biesbosch</strong> Museum ontvangt op structurele basis subsidie van<br />

<strong>de</strong> gemeente Werkendam.<br />

- Vanaf maart 2011 wordt, naast <strong>de</strong> fl uisterboot Whisper, die al<br />

vanaf 2001 per jaar gemid<strong>de</strong>ld 15.000 museumbezoekers door<br />

<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> heeft gevaren, een twee<strong>de</strong> fl uisterboot genaamd<br />

Silence ingezet, waarop ook catering mogelijk is.<br />

- Een toename van het aantal bezoekers zal lei<strong>de</strong>n tot vergroting<br />

van <strong>de</strong> inkomsten uit entreegel<strong>de</strong>n, horeca en winkelverkoop.<br />

<strong>De</strong> horecamogelijkhe<strong>de</strong>n zullen bovendien verruimd wor<strong>de</strong>n. Ook<br />

niet museum bezoekers krijgen toegang tot <strong>de</strong> museumwinkel,<br />

horecafaciliteiten en sanitaire voorzieningen.<br />

- Er wordt gestreefd naar verhoging van inkomsten uit sponsoring.<br />

Financiering<br />

Met <strong>de</strong> uitbreidingsplannen is een investering van € 1,8 miljoen<br />

excl. BTW gemoeid. Inmid<strong>de</strong>ls is gestart met een intensieve zoektocht<br />

naar fi nancieringsbronnen. Daarbij wor<strong>de</strong>n zowel publieke als<br />

private partijen aangeschreven. Voor inrichting wordt € 300.000,-uitgetrokken,<br />

zodat € 2,1 miljoen excl. BTW moet wor<strong>de</strong>n gefi nancierd.<br />

Partners<br />

<strong>De</strong> afgelopen jaren hebben <strong>de</strong> Gemeente Werkendam, Parkschap <strong>De</strong><br />

<strong>Biesbosch</strong>, Staatsbosbeheer, VVV Altena <strong>Biesbosch</strong> en het <strong>Biesbosch</strong><br />

Museum samengewerkt om <strong>de</strong> kansen voor natuur en recreatie die<br />

het gebied levert op verantwoor<strong>de</strong> wijze weer te geven.<br />

Besloten is <strong>de</strong> ontwikkeling in <strong>de</strong> Noordwaard aan te grijpen om <strong>de</strong><br />

samenwerking te intensiveren.<br />

<strong>De</strong> vijf samenwerken<strong>de</strong> partijen streven naar realisatie van <strong>de</strong> uitbreidingsplannen<br />

van het museumgebouw zodat het museumeiland<br />

<strong>de</strong> locatie is waar bezoekers wor<strong>de</strong>n geïnformeerd over verle<strong>de</strong>n,<br />

he<strong>de</strong>n en toekomst van Nationaal Park <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Ver<strong>de</strong>r<br />

is het museumeiland <strong>Biesbosch</strong> uitvalsbasis voor wan<strong>de</strong>l-, fi ets-, en<br />

boottochten door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

In <strong>de</strong> plannen is <strong>de</strong> doelstelling opgenomen om een energiezuinig<br />

gebouw te maken dat volledig via aardwarmte verwarmd zal wor<strong>de</strong>n.<br />

Met <strong>de</strong> gewenste uitbreiding krijgt het <strong>Biesbosch</strong> Museum <strong>de</strong> centrale<br />

functie in het Nationaal Park <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.<br />

Stichting <strong>Biesbosch</strong> Museum<br />

<strong>De</strong> particuliere Stichting <strong>Biesbosch</strong> Museum exploiteert vanaf 1984<br />

het <strong>Biesbosch</strong> Museum in Werkendam. In 1994 is daartoe een in<br />

eigen beheer gebouwd museumgebouw aan <strong>de</strong> Hilweg in Werkendam<br />

betrokken. Het gebouw is in 2002 uitgebreid en voorzien van<br />

kel<strong>de</strong>rs waarin het <strong>de</strong>pot van het museum is gevestigd. Het bestuur<br />

van <strong>de</strong> stichting wil als eigenaar van het gebouw in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />

oktober 2012-april 2013 <strong>de</strong> uitbreiding realiseren.<br />

Partners<br />

Gemeente Werkendam<br />

<strong>De</strong> gemeente Werkendam levert vanaf <strong>de</strong> oprichting van het museum een structurele bijdrage in <strong>de</strong><br />

exploitatie.<br />

<strong>De</strong> gemeenteraad van <strong>de</strong> gemeente Werkendam heeft in 2011 aangegeven vanwege <strong>de</strong> toeristisch<br />

recreatieve ontwikkelingen binnen haar gemeentegrenzen on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re het vestigen van een bezoekersinformatiepunt<br />

te willen stimuleren.<br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum is daartoe bij uitstek geschikt. <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> is speerpunt van <strong>de</strong> gemeenschappelijk<br />

toeristisch recreatieve visie van Werkendam, Woudrichem en Wijk en Aalburg, <strong>de</strong> drie<br />

gemeenten in het Land van Heus<strong>de</strong>n & Altena.<br />

Parkschap NP <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

In het in 2011 opgerichte Parkschap Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong>, zijn <strong>de</strong> gemeenten en provincies<br />

en Staatsbosbeheer vertegenwoordigd. Het parkschap richt zich op het beheer en versterking van<br />

<strong>de</strong> unieke natuurwaar<strong>de</strong>n in combinatie met <strong>de</strong> versterking van <strong>de</strong> duurzame toeristisch/recreatieve<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n in (<strong>de</strong> omgeving van) het Nationaal Park en het bewaren en ontwikkelen van het<br />

landschappelijk karakter ervan.<br />

Staatsbosbeheer<br />

Staatsbosbeheer is <strong>de</strong> terreinbeheer<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> en beheert 7.000 ha grond in het Nationaal<br />

park . Het districtskantoor is sinds 1995 naast het <strong>Biesbosch</strong> Museum gevestigd.<br />

VVV Altena <strong>Biesbosch</strong><br />

<strong>De</strong> VVV Altena <strong>Biesbosch</strong> verzamelt informatie voor <strong>de</strong> bezoeker of inwoner van het Land van Heus<strong>de</strong>n<br />

en Altena en biedt een ruim aanbod in fi ets- en wan<strong>de</strong>lroutes door <strong>de</strong> regio. Hier wor<strong>de</strong>n regelmatig<br />

nieuwe routes aan toegevoegd.<br />

Comité van aanbeveling<br />

<strong>De</strong> plannen tot uitbreiding van het <strong>Biesbosch</strong> Museum wor<strong>de</strong>n gesteund door een Comité van<br />

Aanbeveling bestaan<strong>de</strong> uit:<br />

Dhr. J.K. van Oord, directeur van MerweOord BV, voorzitter van het comité<br />

Mw. Drs. C.G.J. Breuer, burgemeester van <strong>de</strong> Gemeente Werkendam<br />

Dhr. J. Heijkoop, voorzitter van Overlegorgaan Nationaal Park <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

Dhr. D.C.H. Verheijen, directeur van Parkschap <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong><br />

Het <strong>Biesbosch</strong> Museum in 2015


Hilweg 2 - 4251 MT Werkendam - Tel. (0183) 50 40 09 - Fax (0183) 50 57 27<br />

E-mail: info@ biesboschmuseum.nl - Internet: www.biesboschmuseum.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!