10.07.2015 Views

Beleef een zomers avontuur! - De Biesbosch

Beleef een zomers avontuur! - De Biesbosch

Beleef een zomers avontuur! - De Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wandelen, vogels spottenen spindotterbloemenbewonderen. Bezoek deZuiderklip en beleef deongekende schoonheidvan dit nieuwe natuurgebiedin het hart van deBrabantse <strong>Biesbosch</strong>.<strong>De</strong> inrichting van deZuiderklip is klaar!Meldt u snel aan!<strong>Beleef</strong> <strong>een</strong> <strong>zomers</strong> <strong>avontuur</strong>!Bezoek de Zuiderklip op 25 en 26 juni!


.<strong>Beleef</strong> het mee tijdens de open dagen op 25 en 26 juni!Vaar vanaf Hank of Drimmelen naar het hart van de Brabantse <strong>Biesbosch</strong>. Vergeet niet<strong>een</strong> verrekijker mee te nemen. Misschien ziet u onderweg wel <strong>een</strong> visarend, vos ofbever! Tijdens <strong>een</strong> <strong>avontuur</strong>lijke wandeltocht krijgt u de kans de Zuiderklip in al haarschoonheid verder te ontdekken.Hank A: Duur van de tocht is 3,5 uur, inclusief wandeltocht van 4 kilometer.Vertrektijden om 09.00 – 10.00 – 11.00 en 14.00 uur.B: Duur van de tocht is 3,5 uur, inclusief wandeltocht van 1 kilometer.Vertrektijden om 09.30 en 13.00 uur.Vertrek en aankomst: Jachthaven Hank, Visserhang 2, 4273 PE Hank.Drimmelen Duur van de tocht is 3,5 uur, inclusief wandeltocht van 1 kilometer.Vertrektijden om 09.00 – 10.00 – 13.00 en 14.00 uur.Vertrek en aankomst: Bezoekerscentrum, <strong>Biesbosch</strong>weg 4, 4924 BB Drimmelen.AanmeldenEr is <strong>een</strong> beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich tot 15 juni 2011 aanmelden.Dit kan bij het <strong>Biesbosch</strong> bezoekerscentrum in Drimmelen: telefoon (0162) 68 22 33 ofstuur <strong>een</strong> e-mail naar: biesbosch@staatsbosbeheer.nl<strong>De</strong>elname is gratis. Koffie, thee, limonade en broodjes zijn te koop bij de Amaliahoevein het gebied. U kunt ook zelf <strong>een</strong> lunchpakket m<strong>een</strong>emen.Tip: Trek goede wandelschoenen aan, bij nat weer laarzen en neem gerust <strong>een</strong> verrekijker mee.<strong>De</strong> open dagen worden georganiseerd door de projectgroep Zuiderklip:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!