12.07.2015 Views

Actief in de Biesbosch!

Actief in de Biesbosch!

Actief in de Biesbosch!

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

iesboschcentrum dordrechtbiesboschcentrum dordrecht‘droge voeten, natte natuur’groenw<strong>in</strong>kelWisseltentoonstell<strong>in</strong>genEr zijn ie<strong>de</strong>r jaar diverse wisseltentoonstell<strong>in</strong>gente zien. Deze kunnen eenalgemeen natuurthema hebben zoalsdieren en planten of meer specifiekezoals ‘bevers’ of ‘roofvogels’. Daarnaast isregelmatig werk te bewon<strong>de</strong>ren van lokalekunstenaars. Het jaar 2011 start met <strong>de</strong>gez<strong>in</strong>stentoonstell<strong>in</strong>g ‘Pas op...Sporen!’.apr + mei: Tentoonstell<strong>in</strong>g fotograafMarcel van Balkom (<strong>in</strong> die maan<strong>de</strong>nwor<strong>de</strong>n een tweetal workshops fotografiegeorganiseerd met <strong>de</strong>ze fotograaf.jun, jul + aug: Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Water’.Kijk voor actuele <strong>in</strong>formatie over <strong>de</strong> tebezichtigen wisseltentoonstell<strong>in</strong>gen opwww.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl.algemeen. Er is een apart ge<strong>de</strong>elte voork<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, waar naast k<strong>in</strong><strong>de</strong>rboeken ookpuzzels en kleurplaten aanwezig zijn.Groenw<strong>in</strong>kel en bijenkastDe groenw<strong>in</strong>kel heeft een uitgebreidassortiment kwaliteitsartikelen,waaron<strong>de</strong>r boeken over <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>,veldgidsen, prentenboeken, knuffelbevers,bijenproducten, ansichtkaartenen souvenirs. Er is ook een <strong>in</strong>formatiepakketverkrijgbaar voor het maken vaneen werkstuk. Mid<strong>de</strong>n<strong>in</strong> <strong>de</strong> groenw<strong>in</strong>kelstaat een grote observatiekast met eenbijenvolk. Door een perspexbuis ziet u<strong>de</strong> bijen <strong>in</strong>- en uitvliegen om stuifmeelte verzamelen.samenspel van mens en natuur dat <strong>de</strong><strong>Biesbosch</strong> maakt tot wat zij is. Dezevoorstell<strong>in</strong>g van 20 m<strong>in</strong>uten wordt opverzoek gedraaid.EvenementenIn het recreatiegebied v<strong>in</strong><strong>de</strong>n jaarlijksdiverse grote evenementen plaats, zoalshet Kelt Fest en <strong>de</strong> Dag van Mens en Dier.U kunt hier ook zelf activiteiten en festiviteitenorganiseren want <strong>de</strong> evenemententerre<strong>in</strong>enzijn te huur. Kijk hiervoorop www.hollandsebiesbosch.nl on<strong>de</strong>r‘evenementen’. Voor een aantal kle<strong>in</strong>ethemafeesten die het bezoekerscentrumorganiseert, kijkt u bij overige activiteiten.leeshoekhuiscafé ‘Biestro’Huiscafé ‘Biestro’Naast het bezoekerscentrum bev<strong>in</strong>dt zichhuiscafé ‘Biestro’. Hier kunt u terecht voorkoffie met gebak of een uitgebrei<strong>de</strong> lunch.Het terras geeft een fraai uitzicht op <strong>de</strong><strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> haven van het <strong>Biesbosch</strong>centrum.Voor een receptie of etentjebuiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van het <strong>Biesbosch</strong>centrumkunt u hier ook terecht.Voor <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen belt u huiscafé ‘Biestro’,t (078) 630 53 64.Multimediashow: De <strong>Biesbosch</strong> SymfonieGeprojecteerd op maar liefst achtschermen en on<strong>de</strong>rsteund door muziekvan Mahler ervaart u het symfonischLentefeest 2009Er is altijd wat te beleven<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>! Zoveelactiviteiten om uit tekiezen...> lees meer op pag. 12LeeshoekIn <strong>de</strong> leeshoek v<strong>in</strong>dt u naslagwerken,tijdschriften en knipselmappen over<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> natuur <strong>in</strong> het45


iesboschcentrum dordrechtbiesboschcentrum dordrechtWat is wel of niet geschikt voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren?De meeste excursies zijn leuk en<strong>in</strong>teressant voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, maar niet alson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestje waar heelan<strong>de</strong>re verwacht<strong>in</strong>gen gel<strong>de</strong>n. Sommigelangere excursies zijn m<strong>in</strong><strong>de</strong>r geschiktvoor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Het is van belang dat ureken<strong>in</strong>g houdt met wat uw k<strong>in</strong>d aankan.De meeste wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen gaan over ruigterre<strong>in</strong> en duren an<strong>de</strong>rhalf tot tweeuur. Brandnetels doen het goed <strong>in</strong> <strong>de</strong><strong>Biesbosch</strong>. Laat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tij<strong>de</strong>ns excursiesdaarom een lange broek dragen. Bijkanotochten geldt <strong>de</strong> regel: k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot12 jaar bij een volwassene <strong>in</strong> <strong>de</strong> kano.ScholenVanuit het <strong>Biesbosch</strong>centrum wor<strong>de</strong>nvoor het basison<strong>de</strong>rwijs schoolprogramma’sgeorganiseerd. Voor <strong>in</strong>formatiekunt u <strong>de</strong> uitgebrei<strong>de</strong> fol<strong>de</strong>r schoolprogramma’saanvragen of kijken opwww.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl.fluisterboot <strong>in</strong> actieSpreekbeurten en werkstukkenVoor een werkstuk over <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> ofover bevers kun je <strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong><strong>de</strong>n op:www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl of vraag ernaaraan <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie.Speciale arrangementen voor groepen<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht en huiscafé‘Biestro’ bie<strong>de</strong>n tal van mogelijkhe<strong>de</strong>nvoor zowel zakelijke als particulieregroepen. Alles over <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>nvoor feesten, verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen, vaartochten,wan<strong>de</strong>lexcursies en meer, v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> onzegroepsarrangementenbrochure en opwww.hollandsebiesbosch.nl.Onze fluistervlootHet <strong>Biesbosch</strong>centrum heeft tweegrotere fluisterboten en zeven kle<strong>in</strong>erefluisterbootjes die aan maximaal7 personen plaats bie<strong>de</strong>n. De kle<strong>in</strong>ereboten zijn te huur en zijn eenvoudigzelf te bedienen. De grote boten, met<strong>de</strong> namen Halve Maen en Sterl<strong>in</strong>g,wor<strong>de</strong>n voor begelei<strong>de</strong> rondvaarten engroepsarrangementen gebruikt. Al <strong>de</strong>zeboten wor<strong>de</strong>n elektrisch voortgestuwdop stroom die uit zonnepanelen wordtverkregen, dus schoon en geruisloos!De Halve Maen is onze grootste booten heeft twee verdiep<strong>in</strong>gen: een salon eneen ge<strong>de</strong>eltelijk over<strong>de</strong>kt boven<strong>de</strong>k. Dezeboot biedt plaats aan 140 personen. Aanboord zijn tij<strong>de</strong>ns dagtochten drankjes,broodjes, snacks en tosti’s verkrijgbaar.Met een lift, een aangepast toilet enbre<strong>de</strong> gangpa<strong>de</strong>n is <strong>de</strong> boot volledigtoegankelijk voor rolstoelen (max. breedte80 cm) maar niet voor scootmobielen.De Sterl<strong>in</strong>g is een wat kle<strong>in</strong>ere, open bootvoor 40 personen, die niet toegankelijk isvoor rolstoelen. In <strong>de</strong>ze boot, die ook <strong>in</strong><strong>de</strong> kle<strong>in</strong>ere <strong>Biesbosch</strong>kreken kan varen,beleeft u <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> van heel dichtbij.De Sterl<strong>in</strong>g kan bij slecht weer met eenzeil wor<strong>de</strong>n over<strong>de</strong>kt.het beverbosBeverBosNaast het <strong>Biesbosch</strong>centrum ligt hetBeverBos. Dit is een omhe<strong>in</strong>d gebied vanongeveer één hectare, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> beversBeert en Benthe en hun twee jongen Leenen Peet leven. Volg het pad rondom hetBeverBos en ont<strong>de</strong>k hoe bevers leven!Neem een kijkje <strong>in</strong> <strong>de</strong> kunstburcht enoverzie het Beverbos vanaf het platform.Het BeverBos is ook buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>nvan het <strong>Biesbosch</strong>centrum toegankelijk.Dat geldt niet voor <strong>de</strong> kunstburcht,Het platform is geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>nvan het <strong>Biesbosch</strong>centrum ooktoegankelijk voor rolstoelgebruikers.Voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren is <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrumeen speurpakketje te koop. Door sporente zoeken en kle<strong>in</strong>e opdrachten uit tevoeren leren k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren spelen<strong>de</strong>rwijs allesover bevers; zie pag. 74.Treed b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> hetdome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> Bever!> lees meer op pag. 44, 60 en 6667


RecreërenRecreërenEn er is nog meer...In het Recreatiegebied De Hollandse <strong>Biesbosch</strong> kunt u ook op eigen gelegenheidvan alles doen. Wan<strong>de</strong>len en fietsen, bijvoorbeeld. In het <strong>Biesbosch</strong>centrum zijnroutebeschrijv<strong>in</strong>gen verkrijgbaar. Maar er is ook een grote zwemvijver met strandjesen speelvoorzien<strong>in</strong>gen, een dagcamp<strong>in</strong>g, het speelbos, diverse sportveldjesen verspreid liggen<strong>de</strong> grasvel<strong>de</strong>n en evenemententerre<strong>in</strong>en.▶ In het recreatiegebied <strong>de</strong> hollandsebiesbosch wordt toezicht gehou<strong>de</strong>ndoor diverse <strong>in</strong>stanties.Voor meer <strong>in</strong>formatie:www.hollandsebiesbosch.nlsterrenwacht mercuriusNaast <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrechtzijn er nog een aantal organisaties <strong>in</strong> <strong>de</strong>buurt actief waar wij u graag op wijzen:sterrenwacht mercuriuswww.sterrenwacht-mercurius.nlgolfbaan crayeste<strong>in</strong>www.crayeste<strong>in</strong>golf.nlskicentrum dordrechtwww.ski-baan.nlIn het Brabantse ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong><strong>Biesbosch</strong> zijn een tweetal bezoekerscentra:<strong>Biesbosch</strong>centrum DrimmelenVoor wie <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> eens van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>rekant wil beleven: <strong>in</strong> Drimmelen kunt uterecht voor vaar-wan<strong>de</strong>lexcursies, verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>genen <strong>Biesbosch</strong> arrangementen.Er is een vaste tentoonstell<strong>in</strong>g over <strong>de</strong><strong>Biesbosch</strong> en er zijn wisselexposities.<strong>Biesbosch</strong>museumAan <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> is ook een museumgewijd. Alles over <strong>de</strong> cultuurhistorievan dit gebied ziet u <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>museum.het biesboschmuseum▶ biesboschcentrum drimmelen<strong>Biesbosch</strong>weg 4, 4924 bb Drimmelent (0162) 68 22 33biesbosch@staatsbosbeheer.nl▶ open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>ndi t/m zo: 11.00 - 17.00Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie opwww.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl▶ biesboschmuseumHilweg 2, 4251 mt Werkendamt (0183) 50 40 09<strong>in</strong>fo@biesboschmuseum.nlwww.biesboschmuseum.nl▶ open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>napr t/m okt: ma 13.00 - 17.00,di t/m za 10.00 - 17.00, zo enfeestdagen 12.00 - 17.00stayokay hosteldordtse fluisterboot rennersclub <strong>in</strong> actie <strong>de</strong> molwww.drc<strong>de</strong>mol.nlstayokay hostelwww.stayokay.com/dordrechtrestaurant <strong>de</strong> merwelan<strong>de</strong>nwww.merwelan<strong>de</strong>n.nleetcafé bij berrywww.bijberry.nlVaren en wan<strong>de</strong>lendoor verle<strong>de</strong>n, he<strong>de</strong>nen toekomst> lees meer op pag. 51 en 5289


overzichtskaartoverzichtskaartbiesboschcentrum dordrechtSterl<strong>in</strong>gBCDSterl<strong>in</strong>gW1BCDP K1-2W2W17W11W15BezoekerscentraBCD <strong>Biesbosch</strong>centrum DordrechtBBM <strong>Biesbosch</strong> Museum WerkendamBBD <strong>Biesbosch</strong>centrum DrimmelenW16PW7NoordwaardOverige symbolenP PontO Overnachten / KamperenW Wan<strong>de</strong>lenK KanoroutesPUitkijkpuntW5-6W9W4BBMW10K4-5K5OTorgplaatZuidplaatjeW12W3OOZui<strong>de</strong>rklipAnna Jacom<strong>in</strong>aplaatW14K3W8VissershangW13BBD10 11W18


activiteitenWat kan er allemaal vanuit<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht?De <strong>Biesbosch</strong> biedt een schat aan actieve en recreatieve mogelijkhe<strong>de</strong>n.<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht gebruikt ze allemaal. Wilt u een rondvaart?Kort of lang? Of liever zelf varen? Wilt u wan<strong>de</strong>len? Met of zon<strong>de</strong>r gids?Of wilt u varen én wan<strong>de</strong>len? Bij dag of juist bij nacht? Wilt u eens steppen?Of zoekt u juist iets dat voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren leuk is? En hoe zit het met rolstoelen?In <strong>de</strong>ze fol<strong>de</strong>r kunt u gemakkelijk v<strong>in</strong><strong>de</strong>n wat u leuk lijkt.Elke soort activiteit heeft een eigen kleurenbalk aan <strong>de</strong> rand van <strong>de</strong> pag<strong>in</strong>a.Zo bla<strong>de</strong>rt u snel naar <strong>de</strong> activiteit van uw voorkeur.rondvaartenErvaar <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> vanaf het wateren maak een lange of korte tocht.wan<strong>de</strong>lenOn<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ervaren gidsal wan<strong>de</strong>lend <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> <strong>in</strong>.varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenDe optimale <strong>Biesbosch</strong> ervar<strong>in</strong>g ophet land en op het water.activiteitenpag.14pag.31pag.43kanoënSamen met een gids <strong>in</strong> een kano<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> verkennen.pag.59k<strong>in</strong><strong>de</strong>renVeel specifieke activiteiten voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.pag.64overige activiteitenKle<strong>in</strong>e evenementen en specialeeenmalige activiteiten.pag.75verhuurTrek er zelf op uit en huur een fiets, boot,kano of step!pag.8012 13


ondvaartenkorte rondvaarten 1 tot 2,5 uurLange rondvaarten 2,5 tot 3,5 uurFeestelijke vaartocht 2,5 tot 3,5 uur01 t/m 0304 t/m 0708Als u iets te vieren heeft, ga dan eens mee met een van onze feestelijke tochten.Lekker eten met <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> als <strong>de</strong>cor. Voor <strong>de</strong>ze tochten is reserveren verplicht.Aan het annuleren van <strong>de</strong>ze speciale tochten zijn kosten verbon<strong>de</strong>n.sfeervolle vaartochten 4 tot 5,5 uur 09 t/m 10middag/avondEen vaartocht die zich uitstrekt van <strong>de</strong> middag tot halverwege <strong>de</strong> avond heefteen heel eigen sfeer. Intussen veran<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g van groen naar ste<strong>de</strong>lijk enterug, het licht dimt en dag- en nachtdieren wisselen van wacht. U maakt hetallemaal van dichtbij mee. Voor <strong>de</strong>ze tochten is reserveren noodzakelijk.Cultuurhistorische vaartochten 11 t/m 156 tot 8,5 uurOp een cultuurhistorische dagtocht bie<strong>de</strong>n we een comb<strong>in</strong>atie van verrassen<strong>de</strong>natuur en boeien<strong>de</strong> cultuur. Wij nemen u mee langs fraaie vaarroutes naarhistorische stadjes <strong>in</strong> <strong>de</strong> wij<strong>de</strong> omtrek van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. U kunt <strong>de</strong> stadjesbezichtigen on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een gids of op eigen gelegenheid.14 15


ondvaartenrondvaartenRondje Hollandse<strong>Biesbosch</strong>Vaar geruisloos met <strong>de</strong> Halve Maen of Sterl<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> prachtigenatuur van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Informeer bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie of kijkop www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl om te zien met welke boot u vaart.De schipper is uw gids op <strong>de</strong>ze tocht.MidzomeravondtochtElke vrijdagavond <strong>in</strong> juli en augustus is er een zomerse rondvaartdoor <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>ere kreken <strong>in</strong> <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong>. Geniet van <strong>de</strong>mooie natuur tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> rustige avonduren. Wie weet komt u weleen bever tegen! De schipper vertelt on<strong>de</strong>rweg over <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.U kunt naar keuze opstappen bij <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht ofbij Stayokay Hostel Dordrecht. U betaalt aan boord, en dat kanhelaas niet met een p<strong>in</strong>pas.01▶ prijs: volw € 7,20, 65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 5,60▶ data: za 8/22 jan, di 4 jan, vr 7 jan, za 5/19/26 feb,ma 28 feb, za 5/12/26 mrt, zo 6/13/20/27 mrt,di 1/8/ mrt, wo 2/9 mrt, do 3/10 mrt, vr 4/11 mrt,za 2/23/30 apr, zo 3/10/17/24 apr, ma 25 apr,di 26 apr, wo 27 apr, vr 29 apr, za 7/14/21/28 mei,zo 1/8/15/22/29 mei, ma 2 mei, wo 4 mei, vr 6 mei,za 4/11/18/25 jun, zo 5/12/19/26 jun, do 2 jun,vr 3 jun, ma 13 jun, za 2/9/16/23/30 jul, zo 3/10/17/24/31 jul, ma 4/11/18/25/ jul, di 5/12/19/26 jul,wo 6/13/20/27 jul, do 7/14/21/28 jul, vr 8/15/22/29 jul, za 6/13/20/27 aug, zo 7/14/21/28 aug,ma 1/8/15/22/29 aug, di 2/9/16/23/30 aug, wo 3/10/17/24/31 aug, do 4/11/18/25 aug, vr 5/12/19/26 aug, za 3/10/17/24 sep, za 1/8/15/22/29 okt,zo 2/9/16/23/30 okt, ma 17 okt, di 18/25 okt,wo 26 okt, do 20/27 okt, vr 28 okt, ma 26 <strong>de</strong>c▶ tijd: Aanvangstij<strong>de</strong>n variëren, zie kalen<strong>de</strong>r vanafpag. 85. Bij voldoen<strong>de</strong> belangstell<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>nmogelijk extra tochten <strong>in</strong>gelast.▶ prijs: volw € 7,2065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 5,60▶ data: vr 1/8/15/22/29 jul,vr 5/12/19/26 aug▶ tijd: 20.00 (20.10 opstap Stayokay ) -21.00 (21.10 opstap Stayokay )021617


ondvaartenrondvaartenPanoramatochtIn alle rust uitkijken over <strong>de</strong> rustgeven<strong>de</strong> natuur.Terwijl het veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> landschap voorbij kabbelt,vertelt <strong>de</strong> schipper allerlei wetenswaardighe<strong>de</strong>n.▶ prijs: volw € 10,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 8,–▶ data: zo 1mei, zo 4/11/18/25 sep,zo 2/9/16/23/30 okt, di 27 <strong>de</strong>c,vr 30 <strong>de</strong>c▶ tijd: 12.00 - 13.00Jacom<strong>in</strong>atochtEen enerveren<strong>de</strong> vaartocht met <strong>de</strong> Halve Maen door <strong>de</strong>Hollandse <strong>Biesbosch</strong>, over <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong> en om <strong>de</strong> Kopvan <strong>de</strong> Jacomien <strong>in</strong> het Brabantse <strong>de</strong>el van Nationaal ParkDe <strong>Biesbosch</strong>. On<strong>de</strong>rweg vertelt <strong>de</strong> schipper over <strong>de</strong> gebied enhaar bewoners.▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie / thee / limona<strong>de</strong> /koek: volw € 17,2065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 12,90▶ data: zo 22 mei, zo 5/19 jun,zo 3/17/31 jul, zo 14/28 aug▶ tijd: 14.00 - 17.3003041819


ondvaartenrondvaartenTocht om het Eiland vanDordrechtEen vaartocht met veel wisselen<strong>de</strong> uitzichten:om het Eiland van Dordrecht, over <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong>,<strong>de</strong> Dordtse Kil en <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Maas, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> nieuweMoerdijkbrug door en terug over het Wantij.Snert- of glühwe<strong>in</strong>tochtIn <strong>de</strong>ze w<strong>in</strong>terse tocht gaan we op zoek naar watervogels.Vooraf vertelt een natuurgids over <strong>de</strong> vogels die we kunnentegenkomen. Neemt u vooral een verrekijker mee, dan kunt u zenog beter bekijken. Aan boord is ook een telescoop. Bij het kou<strong>de</strong>weer hoort natuurlijk een kom snert om lekker op te warmen.Op 18 en 29 <strong>de</strong>c vervangen we dit feestelijk door glühwe<strong>in</strong> metoliebollen.05▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie / thee / limona<strong>de</strong>met Halve Maen koek:volw € 18,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 13,60▶ data: zo 26 jun, zo 10/24 jul,zo 7/21 aug▶ tijd: 14.00 - 17.30 uurInleid<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> gids(en): 12.30, afvaart: 13.00▶ prijs: <strong>in</strong>cl. snert / Glühwe<strong>in</strong>:volw € 14,6065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 11,–▶ data snertvaartocht:zo 16/23/30 jan, do 6 jan, zo 6/13/20feb, zo 6/13/20/27 nov, zo 4/11 <strong>de</strong>c▶ data glühwe<strong>in</strong>tocht:zo 2 jan, zo 18 <strong>de</strong>c, do 29 <strong>de</strong>c▶ tijd: 12.30 - 15.00062021


ondvaartenrondvaartenCultuurhistorische vaartochtenDagtocht Loeveste<strong>in</strong> /WoudrichemDeze vaartocht over <strong>de</strong> Merwe<strong>de</strong> brengt u naar Slot Loeveste<strong>in</strong>alwaar u <strong>de</strong> keuze hebt: bezoekt u het kasteel of gaat u naar hetstadje Woudrichem.Het bezoek aan Slot Loeveste<strong>in</strong> is on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van gidsen vanhet slot (2 uur). In Woudrichem kunt u zelf een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g makenof dit doen on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een gids (1,5 uur).Cultuurhistorische vaartochtenDagtocht Gor<strong>in</strong>chemEen uitgebrei<strong>de</strong> vaartocht over <strong>de</strong> 3 Merwe<strong>de</strong>s naar ‘Gorcum’,<strong>de</strong> plaats die als vest<strong>in</strong>g een belangrijke plaats <strong>in</strong>nam<strong>in</strong> <strong>de</strong> Hollandse Waterl<strong>in</strong>ie. In <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> stadswallen enver<strong>de</strong>dig<strong>in</strong>gswerken, havens en pakhuizen is het rijke verle<strong>de</strong>nvan wat we nu als Gor<strong>in</strong>chem schrijven, nog overal zichtbaar.On<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ervaren gids maakt u een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van2 uur door dit veelzijdige stadje. Maar u kunt natuurlijk ook opeigen gelegenheid het stadje bekijken.▶ prijs: <strong>in</strong>cl. entree: volw € 25,9065+ / k<strong>in</strong>d 4 t/m 12 € 19,50▶ data: do 14 jul, do 25 aug, do 29 sep▶ tijd: 10.00 - 16.00▶ prijs: volw € 20,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 16,50▶ data: do 30 jun, do 4 aug, do 8 sep▶ tijd: 09.30 - 15.3011122627


ondvaartenrondvaartenCultuurhistorische vaartochtenDagtocht WillemstadEen mooie tocht via <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong> en het HollandsDiep naar Willemstad. Daar bezichtigen we dit prachtigevest<strong>in</strong>gstadje. De wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ervarengids en duurt 2 uur. Maar u kunt natuurlijk ook op eigengelegenheid het stadje bekijken.De vaartocht keert terug via <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Maas.Cultuurhistorische vaartochtenDagtocht Geertrui<strong>de</strong>nbergDeze vaartocht gaat dwars door Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong>,on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re door het ‘Gat van <strong>de</strong> Slek’. Er wordt een bezoekgebracht aan <strong>de</strong> vest<strong>in</strong>gstad Geertrui<strong>de</strong>nberg.De wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ervaren gids en duurt2 uur. Maar u kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid hetstadje bekijken.▶ prijs: volw € 23,6065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 18,50▶ data: do 28 jul, do 1/22 sep▶ tijd: 9.30 - 17.00▶ prijs: volw € 23,6065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 18,50▶ data: do 21 jul, do 18 aug, do 15 sep▶ tijd: 09.30 - 17.1513142829


ondvaartenwan<strong>de</strong>lenCultuurhistorische vaartochtenDagtocht Heus<strong>de</strong>nDe bestemm<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze tocht is het ou<strong>de</strong> vest<strong>in</strong>gstadjeHeus<strong>de</strong>n. We varen heen over <strong>de</strong> Merwe<strong>de</strong> en <strong>de</strong> Bergse Maas,terug door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.De wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g en bezichtig<strong>in</strong>g van het stadje is on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g vaneen ervaren gids (1,5 uur). Maar u kunt natuurlijk ook op eigengelegenheid het stadje bekijken.Wan<strong>de</strong>lexcursies met gids16 t/m 24Gaat u eens mee op een van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lexcursies die het bezoekerscentrum te bie<strong>de</strong>nheeft. Een wan<strong>de</strong>lexcursie begeleid door gidsen geven u <strong>de</strong> mogelijkheid d<strong>in</strong>gen tezien die u an<strong>de</strong>rs over het hoofd ziet. Zij weten <strong>de</strong> leuke plekjes en kunnen uantwoord geven op al uw vragen over <strong>de</strong> natuur <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Wilt u wan<strong>de</strong>lenmet een groep? Vraag dan onze groepsarrangementenbrochure aan.▶ prijs: volw € 30,7065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 23,–▶ data: do 7 jul, do 11 aug▶ tijd: 09.30 - 18.0015Zelf wan<strong>de</strong>len25 t/m 26In het gebied rondom het <strong>Biesbosch</strong>centrum en <strong>in</strong> het Nationaal Park zijnwan<strong>de</strong>lroutes uitgezet, die variëren van 1 tot 5 kilometer. Routebeschrijv<strong>in</strong>gen zijnverkrijgbaar <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum. De routes over <strong>de</strong> verhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n staan metgekleur<strong>de</strong> bordjes <strong>in</strong> het gebied aangegeven. Er is ook een recreatiekaart te koop.Er is een gratis kaart verkrijgbaar met route waar u met uw hond kunt wan<strong>de</strong>len.Wilt u <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g eens wat aandachtiger bekijken met uw k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren? Huur daneen rugzakje met materialen voor een avontuurlijke tocht. Zie pag. 73.3031


wan<strong>de</strong>lenwan<strong>de</strong>lenHerfstexcursieEen frisse herfstwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g door het bosgebied van <strong>de</strong> Hel- enZuilespol<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een natuurgids. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze tochthebben we speciale aandacht voor pad<strong>de</strong>nstoelen, planten endieren. Alle <strong>de</strong>elnemers krijgen een pad<strong>de</strong>stoelenzoekkaart eneen spiegeltje om <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> hoed goed tekunnen bekijken. In <strong>de</strong> herfstvakantie is <strong>de</strong>ze wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g speciaalgericht op k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.▶ prijs: volw € 5,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 4,–▶ data: za 8/15/22 okt, di 18 okt,do 20 okt, vr 21/28 okt, za 5/12 nov▶ tijd: 13.30 - 15.30Vl<strong>in</strong><strong>de</strong>r- en LibellenexcursieEen zomerse excursie on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een gids <strong>in</strong> hetwei<strong>de</strong>gebied van <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r. Hierbij zijn we vooralgespitst op vl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs en libellen maar er is ook aandacht voor <strong>de</strong>an<strong>de</strong>re kle<strong>in</strong>e beestjes van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.Op 11 juni wordt overgestoken naar het Griendmuseumpad.Deze start om 10.45 uur.▶ prijs: volw € 2,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 1,50▶ data: za 11 jun, za 16 jul▶ tijd: 11.00 - 13.00161732 33


wan<strong>de</strong>lenwan<strong>de</strong>lenBeleef <strong>de</strong> natuur-wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gBeleef <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> met al je z<strong>in</strong>tuigen! In het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong>nationale Boomfeestdag met het thema ‘Bomen smaken naarmeer’ is er een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze wan<strong>de</strong>lexcursie van 2,5uur door het bosgebied van <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r laten gidsen<strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> horen, ruiken en voelen.▶ prijs: volw € 3,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 2,–▶ data: wo 23 mrt▶ tijd: 14.00 - 16.30Van haven tothaven-wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gEen gevarieer<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Oosthaven naar <strong>de</strong> Zuidhavenover het Nieuwe Merwe<strong>de</strong>pad. De gids neemt u mee door eenafwisselend gebied met grien<strong>de</strong>n en rietgorzen, langs kreken,rivierdu<strong>in</strong>en en wilgenvloedbos. U vertrekt vanuit <strong>de</strong> parkeerplaatsbij <strong>de</strong> Oosthaven. De pa<strong>de</strong>n kunnen drassig zijn, dus laarzenwor<strong>de</strong>n aangera<strong>de</strong>n.▶ prijs: volw € 3,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 2,–▶ data: zo 3 apr, zo 1 mei, za 26 nov,za 10 <strong>de</strong>c▶ tijd: 10.00 - 12.3018193435


wan<strong>de</strong>lenwan<strong>de</strong>lenSnertexcursieEen verrassen<strong>de</strong> w<strong>in</strong>terwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van eennatuurgids door <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze tochtwisselt het landschap voortdurend. We zien weilan<strong>de</strong>n, dijkjes,knotwilgen en riet, overgaand <strong>in</strong> een bosgebied. Na afloop is ervoor alle <strong>de</strong>elnemers erwtensoep <strong>in</strong> huiscafé ‘Biestro’.▶ prijs: <strong>in</strong>cl. snert: volw € 8,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 6,–▶ data: za 8/15/22/29 jan vr 30 <strong>de</strong>c▶ tijd: 13.30 - 16.00▶ Op ma 26 <strong>de</strong>c houdt <strong>de</strong> KNNV eenSnertexcursie op het Griendmuseumpad.De excursie start om 10.15 enduurt tot ongeveer 13.30.Prijs <strong>in</strong>cl. snert: volw. € 10,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 8,–Libellenlez<strong>in</strong>gen -excursieIn <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> komen meer dan 40 soorten libellen voor.De nieuwe natuur die <strong>de</strong> afgelopen jaren is ontstaan, <strong>de</strong>ed <strong>de</strong>aantallen en ook het aantal soorten sterk toenemen. BoswachterTheo Muusse van Staatsbosbeheer geeft op vrijdag 3 juni eenlez<strong>in</strong>g over libellen <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Aanvang 12.30 uur <strong>in</strong> het<strong>Biesbosch</strong>centrum met aansluitend een libellenexcursie <strong>in</strong> <strong>de</strong>Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van Theo Muusse.▶ prijs: € 5,–▶ data: vr 3 jun▶ tijd: 12.30 - 15.3020 213637


wan<strong>de</strong>lenwan<strong>de</strong>lenGrien<strong>de</strong>xcursieEen <strong>in</strong>teressante wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een gids over hetGriendmuseumpad aan <strong>de</strong> overkant van het Moldiep. Tij<strong>de</strong>ns<strong>de</strong>ze wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is er speciale aandacht voor <strong>de</strong> griendhistorie.Ook bezoeken we een griendkeet, die een natuurgetrouw beeldgeeft van hoe <strong>de</strong> griendwerkers vroeger leef<strong>de</strong>n.▶ prijs: volw € 6,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 5,–▶ data: za 14 mei, za 18 jun, za 23 jul,za 20 aug, za 10 sep▶ tijd: 13.45 - 16.45Natura 2000 KNNVEen boeien<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g over het Griendmuseumpad on<strong>de</strong>rleid<strong>in</strong>g van gidsen van KNNV Drechtste<strong>de</strong>n. Een groot <strong>de</strong>el van<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit zijn<strong>in</strong>ternationaal erken<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n met bijzon<strong>de</strong>re natuurwaar<strong>de</strong>n.Wat er zo bijzon<strong>de</strong>r is aan <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, vertellen <strong>de</strong> gidsen van<strong>de</strong> KNNV u op <strong>de</strong>ze wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Meer <strong>in</strong>formatie www.knnv.nl/drechtste<strong>de</strong>n.▶ prijs: gratis – u betaalt alleen<strong>de</strong> overtocht met <strong>de</strong> zonnepont(volw € 1,60k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 1,10)▶ data: za 23 apr, za 8 okt▶ tijd: 10.15 - 13.1522233839


wan<strong>de</strong>lenwan<strong>de</strong>len24SchemerexcursieDe Schemerexcursie beg<strong>in</strong>t en e<strong>in</strong>digt bij SterrenwachtMercurius. Hierbij lopen we terwijl <strong>de</strong> dag <strong>in</strong> <strong>de</strong> nachtovergaat. Misschien ontmoeten we een bosuil, een vleermuisof een bever. Na <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is er een rondleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong><strong>de</strong> Sterrenwacht met een blik door <strong>de</strong> telescoop op <strong>de</strong>nachtelijke hemel. Verzamelen en betalen bij SterrenwachtMercurius. Toevoegen: Deze excursie is ook geschikt voorrolstoelgebruikers▶ prijs: <strong>in</strong>cl. entree: volw / 65+ € 4,10k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar en begelei<strong>de</strong>rsvan m<strong>in</strong><strong>de</strong>rvali<strong>de</strong>n € 3,10▶ data: za 9 jul, za 22 okt▶ tijd: Aanvangstij<strong>de</strong>n variëren, zie <strong>de</strong>kalen<strong>de</strong>r vanaf pag 85Zonnepont 7 naar hetGriendmuseumpadVan 1 april t/m 30 oktober vaart vanaf <strong>Biesbosch</strong>centrumDordrecht een elektrisch voetveer op zonne-energie naar hetGriendmuseumpad: Zonnepont 7. Het Griendmuseumpad is eenlaarzenpad van ongeveer 5 km door een fraai gebied van grien<strong>de</strong>nen wilgenvloedbos. U kunt ook een korte route (1,5 km) lopen,die alleen door het wilgenvloedbos leidt. Het pad kan vooral <strong>in</strong>voor- en najaar erg drassig zijn. Laarzen zijn te huur aan het loketvan het botenhuis naast het bezoekerscentrum. Bij extreem hoogwater vaart <strong>de</strong> zonnepont niet. In het <strong>Biesbosch</strong>centrum kunt uop een elektronische peilschaal zien hoe hoog het water staat.▶ prijs: volw € 1,6065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 1,15groepen t/m 20 personen € 22,1021 t/m 50 personen € 44,2051 t/m 100 personen € 65,90▶ vaartij<strong>de</strong>n: Op dagen dat het<strong>Biesbosch</strong>centrum open is, van aprt/m okt vaart <strong>de</strong> eerste pont om9.45. Daarna elk half uur tot 16.45.2540 41


wan<strong>de</strong>lenvaren + fietsen / Wan<strong>de</strong>lenDe Sterl<strong>in</strong>g als pontnaar <strong>de</strong> HuiswaardOp diverse zondagen <strong>in</strong> april en mei en elke zondag <strong>in</strong>september tussen 10.30 en 17.00 uur kunt u met <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>gvan het <strong>Biesbosch</strong>centrum naar <strong>de</strong> Huiswaard varen om daarop eigen gelegenheid te gaan wan<strong>de</strong>len. De Huiswaard is eenbijzon<strong>de</strong>r natuurontwikkel<strong>in</strong>gsgebied. U wan<strong>de</strong>lt langs eenoud populierenbos, over <strong>de</strong> dijk langs <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong> metuitzicht op ruige nieuwe moerasnatuur en door een gebied metriet en knotwilgen. De vaartocht met <strong>de</strong> fluisterpont duurt 2 keereen half uur. Een rondwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> dijkjes van <strong>de</strong> Huiswaardneemt tussen 1 en 2 uur <strong>in</strong> beslag.Varen en wan<strong>de</strong>len met gids27 t/m 41Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> karakteristieke gebie<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van eennatuurgids. Varend, wan<strong>de</strong>lend of fietsend maakt u kennis met <strong>de</strong> specifieke floraen fauna. Stru<strong>in</strong>en door nieuwe natuurgebie<strong>de</strong>n en eeuwenou<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs, varendoor stille kreken, op zoek naar bevers of nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs of spotten naar vogels.On<strong>de</strong>rweg vertelt <strong>de</strong> gids u alles wat u wilt weten en meer!26▶ prijs: volw / 65+ en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12jaar € 5,–. Kaartjes verkrijgbaar <strong>in</strong> het<strong>Biesbosch</strong>centrum.▶ data: do 17 apr, zo 15 mei,zo 4/11/18/25 sep▶ vertrek biesboschcentrum:10.30, 11.30, 12.30, 13.30 en 14.30▶ vertrek huiswaard:12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.304243


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenBevertochtOn<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van <strong>Biesbosch</strong>gidsen bezoekt u het nieuwe BeverBosbij het <strong>Biesbosch</strong>centrum, waar <strong>de</strong> bevers Beert en Benthe enhun twee jongen wonen. Aansluitend is er een vaartocht <strong>in</strong> <strong>de</strong>schemer<strong>in</strong>g, waarbij we op zoek gaan naar bevers en beversporen.Als ie<strong>de</strong>reen stil is, is <strong>de</strong> kans op het spotten van een bever hetgrootst. Doet u iets warms aan, dan zorgen wij voor warmechocola<strong>de</strong>melk met Beverkoek. Bij aanvangstij<strong>de</strong>n tot uiterlijk 17.00uur betalen <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Als <strong>de</strong> tocht later dan 17.00start, betaalt u aan <strong>de</strong> schipper, p<strong>in</strong>nen is dan niet mogelijk.De bevertocht wordt <strong>in</strong> <strong>de</strong> w<strong>in</strong>ter gevaren met fluisterboot <strong>de</strong> HalveMaen. In <strong>de</strong> zomer met <strong>de</strong> open fluisterboot <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g.U kunt naar keuze afstappen bij <strong>Biesbosch</strong>centrumDordrecht of bij Stayokay. Leeftijd vanaf 6 jaar.K<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestje? Kijk op pag. 66 voor <strong>de</strong> specialeK<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht!W<strong>in</strong>tervogels <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Ruigten’Dit is een vaartocht door <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atiemet een stevige w<strong>in</strong>terse wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (± 1,5 uur) door een voormaliglandbouwgebied met <strong>de</strong> illustere naam: De Ruigten Bezui<strong>de</strong>nDe Peerenboom. S<strong>in</strong>ds 2007 heeft het getij hier weer vrij spelwaardoor dit een uitstekend foerageergebied werd voor vele soortenvogels. Terug aan boord is er glühwe<strong>in</strong> en chocola<strong>de</strong>melk. Stevigewan<strong>de</strong>lschoenen en warme kled<strong>in</strong>g wor<strong>de</strong>n warm aanbevolen.▶ prijs: <strong>in</strong>cl. Glühwe<strong>in</strong> of chocola<strong>de</strong>melk:volw € 15,8065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 11,85▶ data: za 15/29 jan, za 26 feb▶ tijd: 10.30 - 13.30varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen27 28▶ prijs: <strong>in</strong>cl. chocola<strong>de</strong>melk met Beverkoek:volw € 11,50, 65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 6 t/m 12 jaar € 8,–▶ data sterl<strong>in</strong>g: di 1 mrt, za 5/12/19/26 mrt,do 3/10 mrt, vr 4/11 mrt, za 2/9/16/23 apr,do 28 apr, za 7/14/21/28 mei, ma 2 mei, do 5 mei,za 4 jun, za 2/30 jul, do 7/14/21/28 jul,za 13/27 aug, do 4/11/18 aug, za 3/10/24 sep,za 1/8/15//22/29 okt, ma 17 okt, di 18 okt,wo 19/26 okt, do 20 okt, vr 21 okt▶ data halve maen: za 5/12/19/26 nov▶ tijd: Aanvangstij<strong>de</strong>n variëren, zie kalen<strong>de</strong>rvanaf pag. 854445


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenW<strong>in</strong>terse HuiswaardtochtVaartocht door <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> met een stevigew<strong>in</strong>terse wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (2 uur) over <strong>de</strong> dijkjes van natuurontwikkel<strong>in</strong>gsgebied<strong>de</strong> Huiswaard, langs <strong>Biesbosch</strong>krekenen <strong>de</strong> groene rivier <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong>. Houd uzelf blijmet stevige wan<strong>de</strong>lschoenen en warme kled<strong>in</strong>g! Terug aanboord is er glühwe<strong>in</strong> en chocola<strong>de</strong>melk.Nachttocht Stenen KeetErvaar hoe duister <strong>de</strong> nacht kan zijn! U vaart met <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>gnaar <strong>de</strong> Stenen Keet (0,5 uur), waar een griendwerker u bij hetvuur vertelt over het leven en werken <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> grien<strong>de</strong>nvroeger. Vervolgens wan<strong>de</strong>lt u on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van gidsen <strong>in</strong> hetdonker terug naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum.varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen▶ prijs: <strong>in</strong>cl. Glühwe<strong>in</strong> of chocola<strong>de</strong>melk:volw € 15,8065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 11,85▶ data: zo 9 jan▶ tijd: 12.30 - 15.30▶ prijs: € 5,–▶ data: ma 17 okt, za 29 okt▶ tijd: 20.00 - 22.3029304647


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenvaren + wan<strong>de</strong>len / fietsenNachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rexcursiesDe KNNV <strong>in</strong>ventariseert regelmatig nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>.Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Nationale nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rnacht v<strong>in</strong>dt er een <strong>in</strong>ventarisatieplaats <strong>in</strong> <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r. Op vrijdag 8 juli is er ook eennachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rtocht. Deze excursie voert u met fluisterboot <strong>de</strong>Sterl<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> Stenen Keet aan het Wantij, waar u met een<strong>Biesbosch</strong>gids een korte nachtwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g maakt naar <strong>de</strong> plek waargeïnventariseerd wordt. Een <strong>de</strong>skundige van <strong>de</strong> KNNV toont u hoe<strong>de</strong> vl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs wor<strong>de</strong>n gevangen, ge<strong>de</strong>term<strong>in</strong>eerd en gefotografeerd.Hierna wan<strong>de</strong>lt en vaart u weer terug naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum.Tip: Kijk tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Nationale nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rnacht op vr 2 sepook eens b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> het bezoekerscentrum voor <strong>de</strong> prachtigediaserie over nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs. Vanaf 20.30 uur kunt u hier terecht.HuiswaardtochtWe beg<strong>in</strong>nen met een vaartocht door <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong>.Dan hou<strong>de</strong>n we een stevige wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (2 uur) over <strong>de</strong> dijkjes vannatuurontwikkel<strong>in</strong>gsgebied <strong>de</strong> Huiswaard, langs <strong>Biesbosch</strong>krekenen <strong>de</strong> groene rivier <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong>. On<strong>de</strong>rweg is er vanalles te zien en te horen! Drie uurtjes waar<strong>in</strong> u <strong>de</strong> dagelijksedrukte vergeet. Op <strong>de</strong> dagen dat <strong>de</strong> Huiswaardtocht is, vaart <strong>de</strong>Sterl<strong>in</strong>g als pont naar <strong>de</strong> Huiswaard. U kunt hier dan op eigengelegenheid een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g maken. Voor meer <strong>in</strong>formatie zie pag. 42.▶ prijs: € 5,–▶ data: zo 17 apr, zo 15 mei,zo 4/11/18/25 sep▶ tijd: 10.30 - 13.3031▶ prijs nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>ventarisatie: gratis▶ prijs nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rtocht: volw € 10,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 7,50▶ data: vr 8 jul, vr 2 sep▶ tijd nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rtocht: 22.00 - 01.00▶ tijd nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>ventarisatie: 21.30 - 00.30324849


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenTocht naar het<strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>nPannekoek en Museumvaarwan<strong>de</strong>ltochtvaren + wan<strong>de</strong>len / fietsen33Ervaar hoe <strong>de</strong> griendwerkers <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> leef<strong>de</strong>n enwerkten. In een kle<strong>in</strong>e groep varen en wan<strong>de</strong>len we door<strong>de</strong> grien<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een <strong>Biesbosch</strong>gids. Bij hetvuur <strong>in</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> griendkeet krijgt u een eenvoudigegriendwerkerslunch: brood met schuifspek.In februari, maart en november duurt <strong>de</strong> tocht3 uur <strong>in</strong> plaats van 4 uur.▶ prijs: <strong>in</strong>cl. griendwerkerslunch:volw € 22,0065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 16,00▶ data: za 12 feb, za 5 mrt, za 2 apr,za 7 mei, za 4 jun, za 2 jul, za 6aug, za 3 sep, za 15 okt, za 5 nov▶ tijd: 10.30 - 14.15, feb, mrt en nov10.30 - 13.30Deze tocht beg<strong>in</strong>t met een vaartocht door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Via<strong>de</strong> Spier<strong>in</strong>gsluis bereiken we het <strong>Biesbosch</strong> Museum. Hier gaanwe van boord voor een bezoek aan dit museum met zijn rijkeaanbod aan cultuurhistorie van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Ook v<strong>in</strong>dt u hiereen vooruitblik op <strong>de</strong> vele natuurontwikkel<strong>in</strong>gen die <strong>de</strong> komen<strong>de</strong>jaren gaan spelen en <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong> mens daar<strong>in</strong>. Vlak bij hetmuseum kunt u op eigen gelegenheid een korte wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g maken<strong>in</strong> <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Pannekoek van ongeveer 2 kilometer. U krijgteen <strong>in</strong>druk van <strong>de</strong> grien<strong>de</strong>ncultuur. Daarna vaart u <strong>in</strong> an<strong>de</strong>rhalfuur terug naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Stevige wan<strong>de</strong>lschoenenen lange broek ra<strong>de</strong>n we van harte aan <strong>in</strong> verband met drassigewan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n en distels en brandnetels!▶ prijs: volw €16,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 12,–▶ data: do 28 apr, do 5 mei, di 5/19/26jul, di 2/16/23 aug, di 18 okt▶ tijd: 10.30 - 15.00345051


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenvaren + wan<strong>de</strong>len / fietsenNoordwaard NieuweNatuurtochtTij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze gevarieer<strong>de</strong> dagtocht ervaart u het he<strong>de</strong>n, verle<strong>de</strong>nen <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. U vaart door het NationaalPark De <strong>Biesbosch</strong> naar <strong>de</strong> Spier<strong>in</strong>gsluis bij <strong>de</strong> Nieuwe Merwe<strong>de</strong>.Hier gaat u van boord voor een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g (2 uur) on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>gvan gidsen die dwars door <strong>de</strong> Noordwaard voert. Hier maakte<strong>de</strong> landbouw recent plaats voor een enorm wetland, waar hetgetij vrij spel heeft. Talloze vogels, zoals lepelaars en zilverreigershebben het gebied ont<strong>de</strong>kt. Het laatste <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gleidt u door het verle<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. U maakt kennis met<strong>de</strong> griendcultuur, vroeger het overheersen<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>landschapop <strong>de</strong> Pannekoek. Stevige wan<strong>de</strong>lschoenen en een lange broekwor<strong>de</strong>n aanbevolen <strong>in</strong> verband met <strong>de</strong> drassige wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n endistels en brandnetels!WetlandtochtDeze tocht voert naar twee vogelgebie<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> Hollandse<strong>Biesbosch</strong> die <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong> stadia van natuurontwikkel<strong>in</strong>gverkeren. U start met een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum, met<strong>de</strong> film Deltanatuur (15 m<strong>in</strong>.), waarna u aan boord gaat vanfluisterboot <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze tocht vaart u eerst naar Korten Lang Ambacht, een voormalig landbouwgebied. Het getijheeft hier s<strong>in</strong>ds 2007 weer vrij spel. Hier maakt u een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.Van daar varen we naar <strong>de</strong> Huiswaard, een ou<strong>de</strong> graslandpol<strong>de</strong>r,en nu een ruig wetland. Hier gaat u ook van boord voor eenkorte wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Er wordt <strong>in</strong> totaal ongeveer 2,5 uur gewan<strong>de</strong>ld.Stevige wan<strong>de</strong>lschoenen en lange broek wor<strong>de</strong>naanbevolen vanwege <strong>de</strong> onverhar<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n,distels, brandnetels en muggen!▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie met Beverkoek:volw € 16,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 12,35▶ data: wo 27 apr, wo 4 mei, wo6/13/20/27 jul, wo 3/10/17/24 aug,wo 19 okt▶ tijd: 9.30 - 14.3035▶prijs: volw € 20,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 15,–▶ data: do 28 apr, do 5 mei, di 5/19/26jul, di 2/16/23 aug, di 18 okt▶ tijd: 10.30 - 15.00365253


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenvaren + wan<strong>de</strong>len / fietsenVaarfietstocht MalthaDeze tocht is speciaal voor fietsliefhebbers die een <strong>in</strong>drukwillen krijgen van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>. De vaartocht start bij het<strong>Biesbosch</strong>centrum. U neemt uw eigen fiets mee.Vanaf 10.30 uur varen we door Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong>tot aan Maltha, waarna u een fietstocht van 3 uur maakt door<strong>de</strong> Noordwaard. In dit <strong>de</strong>el van het nationaal park v<strong>in</strong>dt eengroot natuurontwikkel<strong>in</strong>gsproject plaats dat dient om <strong>de</strong> rivier<strong>de</strong> ruimte te geven. Gidsen begelei<strong>de</strong>n u op uw fietstocht.Bij voldoen<strong>de</strong> <strong>de</strong>elname kan <strong>de</strong> tocht ook an<strong>de</strong>rsom wor<strong>de</strong>ngehou<strong>de</strong>n (eerst fietsen, dan varen).Bij eerst varen kunt u vanaf 10.15 uur aan boord met <strong>de</strong> fiets.Bij eerst fietsen vertrekt u om 10.00 uur bij het bezoekerscentrum.Deeneplaat-tochtDit is dé <strong>Biesbosch</strong>tocht bij uitstek om <strong>in</strong> één keer een goedbeeld van dit nationale park te krijgen. We beg<strong>in</strong>nen met eenvaartocht door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>, gevolgd door een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g(1,5 uur) op <strong>de</strong> Deeneplaat. Dit is een voormalige griend,waar nu een wilgenvloedbos is ontstaan.▶ prijs: volw € 20,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 15,00▶ data: di 26 apr, di 12 jul, di 9 aug,di 13 sep▶ tijd: 10.30 - 15.3037▶ prijs: volw € 27,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 20,65▶ data: di 26 apr, di 12 jul, di 9 aug,di 13 sep▶ tijd: 10.15 - 15.30385455


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen39DoolhoftochtDit is een heel bijzon<strong>de</strong>re tocht door het hart van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>met een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> Doolhof (1,5 uur), één van <strong>de</strong> mooisteplekjes <strong>in</strong> het nationale park. Het gebied is beperkt toegankelijk,dit is dan ook een unieke kans om dit ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>te ont<strong>de</strong>kken. Stevige wan<strong>de</strong>lschoenen en lange broek wor<strong>de</strong>naanbevolen <strong>in</strong> verband met drassige wan<strong>de</strong>lpa<strong>de</strong>n en distels enbrandnetels!▶ prijs: volw € 22,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 17,35▶ data: di 3 mei▶ tijd: 10.30 - 16.30Avontuurlijke vogeltochtDeze tocht wordt <strong>in</strong> het voorjaar gevaren met één van <strong>de</strong>comfortabele 7-persoons fluisterbootjes. In een kle<strong>in</strong>e groep(max. 6 personen) gaat u met een <strong>Biesbosch</strong>gids op zoek naarvogels. In <strong>de</strong>ze tijd van het jaar laten <strong>de</strong> broedvogels zich volophoren en zien. Afhankelijk van recente waarnem<strong>in</strong>gen en getijwordt een <strong>in</strong>teressant gebied uitgezocht om te wan<strong>de</strong>len envogels te observeren. Neem een verrekijker mee! Na afloop is erkoffie met Beverkoek. Zie voor <strong>de</strong> betal<strong>in</strong>gswijze pag. 83.▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie met Beverkoek: € 15,45▶ data: za 7/14/21/28 mei,za 4/11/18/25 jun▶ tijd: Aanvangstij<strong>de</strong>n variëren, ziekalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 87varen + wan<strong>de</strong>len / fietsen405657


varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenSnippentochtTij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Snippentocht gaat u met een <strong>Biesbosch</strong>gids op stap <strong>in</strong>een fluisterbootje. Drie uur varen en wan<strong>de</strong>len we door en langskle<strong>in</strong>e kreken, op zoek naar bijzon<strong>de</strong>re vogels, bevers enz.De route bepaalt u zelf, <strong>in</strong> overleg met <strong>de</strong> gids. Max. 6 personen.Tip: U kunt <strong>de</strong> Snippentocht uitbrei<strong>de</strong>n met een welgevul<strong>de</strong>,luxe picknickmand. Voor € 30,– p.p. verzorgen wij voor u eenVipsnip!Kanoën met een gids42 t/m 46Van april tot en met september zijn er elke week kano-excursies vanaf<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht. Een kano-excursie is dé manier om <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>te beleven. Ped<strong>de</strong>lend door kle<strong>in</strong>e kreken met overhangen<strong>de</strong> takken waan je je<strong>in</strong> <strong>de</strong> jungle. Een kano-excursie is voor ie<strong>de</strong>reen. Ook als je nog nooit eer<strong>de</strong>r <strong>in</strong>een kano hebt gezeten. Niet <strong>de</strong> sportieve prestatie, maar <strong>de</strong> natuurbelev<strong>in</strong>g staatvoorop. De kano’s zijn zeer stabiel. K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot 12 jaar gaan verplicht bij eenvolwassene <strong>in</strong> <strong>de</strong> kano. Voorafgaand aan <strong>de</strong> tocht is er een korte <strong>in</strong>structie.Kijk voor <strong>de</strong> spelregels nog even bij De Kle<strong>in</strong>e Lettertjes.kanoën▶ prijs: € 99,50▶ data: Op verzoekTijdig reserveren is noodzakelijk!▶ tijd: Op verzoek4158 59


kanoënkanoënKanotocht op zoeknaar beversRustig ped<strong>de</strong>len door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>-jungle. Speuren naarbeversporen en, wie weet, een ontmoet<strong>in</strong>g met een bever!▶ prijs: volw € 10,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 8,–▶ data: vr 1/8/15/22/29 apr, vr6/13/20/27 mei, vr 3/10/17/24 jun,vr 1/8/22/29 jul, za 9/23 jul,vr 5/12/19/26 aug, za 6/20 aug,vr 2/9/16/23/30 sep▶ tijd: Aanvangstij<strong>de</strong>n variëren,raadpleeg <strong>de</strong> kalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 86Kanotocht bij volle maanDeze kanotocht start bij daglicht. Bij mooi weer ziet u <strong>de</strong> zonon<strong>de</strong>rgaan en <strong>de</strong> volle maan opkomen. Het laatste <strong>de</strong>el van <strong>de</strong>tocht varen we <strong>in</strong> het donker.▶ prijs: volw € 10,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 8,–▶ data: ma 18 apr, di 19 apr, di 17 mei,wo 18 mei, wo 15 jun, do 16 jun,vr 15 jul, za 16 jul, za 13 aug,zo 14 aug, ma 12 sep, di 13 sep,di 11 okt, wo 12 okt, do 13 okt▶ tijd: Aanvangstij<strong>de</strong>n variëren,raadpleeg <strong>de</strong> kalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 8642436061


kanoënkanoënVroege kanotochtDe <strong>Biesbosch</strong> ontwaakt! Een bijzon<strong>de</strong>re ervar<strong>in</strong>g op het watervoor <strong>de</strong> echte natuurliefhebber. Na afloop staat <strong>de</strong> koffie klaar <strong>in</strong>huiscafé ‘Biestro’.▶ prijs: <strong>in</strong>cl. koffie/chocomel metBeverkoek: volw € 13,7065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 10,20▶ data: za 23/30 apr, za 7/14/21/28mei, za 4/11/18/25 jun, za 2/9/16/23/30 jul, za 6/13/20/27 aug▶ tijd: 6.45 - 9.30voor <strong>de</strong> liefste va<strong>de</strong>r:Vroege kanotocht metontbijtIn plaats van ontbijt op bed krijgt va<strong>de</strong>r dit jaar een heel specialeverrass<strong>in</strong>g. Een kanotocht door <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> terwijl <strong>de</strong> zon opkomt. Ped<strong>de</strong>len door kle<strong>in</strong>e kreken <strong>in</strong> <strong>de</strong> stilte van <strong>de</strong> ochtendterwijl <strong>de</strong> nevel over het water strijkt en er een luid orkest vanzangvogels kl<strong>in</strong>kt. Nog niemand an<strong>de</strong>rs op het water dan hetkle<strong>in</strong>e groepje vroege vogels, hun gids en enkele een<strong>de</strong>n.Bij terugkomst <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum staat er een heerlijkontbijt klaar <strong>in</strong> huiscafé Biestro. Een bijzon<strong>de</strong>re ervar<strong>in</strong>g voor alleactieve va<strong>de</strong>rs die van <strong>de</strong> natuur hou<strong>de</strong>n!45▶ prijs: <strong>in</strong>cl. ontbijt: volw € 19,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 14,–▶ data: zo 19 jun (Va<strong>de</strong>rdag)▶ tijd: 7.15 - 11.00466263


k<strong>in</strong><strong>de</strong>renK<strong>in</strong><strong>de</strong>ren47 t/m 55Veel van <strong>de</strong> activiteiten van het <strong>Biesbosch</strong>centrum zijn geschikt voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,maar <strong>de</strong>ze zijn echt speciaal op hen gericht.65


k<strong>in</strong><strong>de</strong>renk<strong>in</strong><strong>de</strong>renIn het dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> beverGo SolarMet een selecte groep krijgt u een exclusieve rondleid<strong>in</strong>g achter<strong>de</strong> omhe<strong>in</strong><strong>in</strong>g waar bevers Beert en Benthe leven met hun jongen.Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze stru<strong>in</strong>tocht vertelt een beverexpert u alles over <strong>de</strong>ze drukkeknagers en hun leefomgev<strong>in</strong>g. En er bestaat een goe<strong>de</strong> kans dat u ze<strong>in</strong> leven<strong>de</strong> lijve ontmoet. In het BeverBos begeeft u zich <strong>in</strong> een moeilijkbegaanbare jungle dus laarzen, en lange broek zijn noodzakelijk.K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertochtDit is een bijzon<strong>de</strong>re vaarwan<strong>de</strong>ltocht voor het hele gez<strong>in</strong>,met een leuke speurtocht waar<strong>in</strong> energie <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> draad is.U vaart met fluisterboot <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g naar <strong>de</strong> Stenen Keet aanhet Wantij. De schipper is ook uw gids. Hiervandaan wan<strong>de</strong>ltu op eigen gelegenheid terug naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum.De oversteek over het Moldiep maakt u met <strong>de</strong> Zonnepont.On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die meegaan wordt er op elke tochteen zonne-energie speelpakket verloot. De w<strong>in</strong>naar is bijterugkomst <strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum bekend. Daarnaastkrijgt elk k<strong>in</strong>d een leuke survivalverrass<strong>in</strong>g.47Als je echt een bever wilt zien, moet je stil zijn. Dat is bestlastig als je kle<strong>in</strong> bent. Speciaal voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestjes en voorgroepen met meer<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zijn er ‘k<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertochten’.K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kunnen naar harte lust hun enthousiasmeuiten en <strong>de</strong> gidsen zijn vooral op <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren gericht.▶ prijs beverdome<strong>in</strong>:<strong>in</strong>cl. dr<strong>in</strong>ken: volw € 12,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12jaar € 10,–▶ data: do 3 mrt, wo 9mrt, wo 27 apr, wo 4mei, wo 6 jul, wo 10 aug▶ tijd: 13.30 - 15.00▶ prijs k<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht:<strong>in</strong>cl. chocola<strong>de</strong>melk enbeverkoek: volw € 11,50,65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12jaar € 8,–▶ data: wo 23 mrt, wo6/20 apr, di 3 mei,wo 14/21 sep, wo 5 okt▶ tijd: tij<strong>de</strong>n variëren,zie pag. 86▶ prijs: <strong>in</strong>cl. speurtocht en verrass<strong>in</strong>g:volw € 9,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 7,50▶ data: vr 22/29 apr, vr 6 mei,vr 3 jun, vr 1/8/15/22/29 jul,vr 5/12/19/26 aug▶ tijd: 10.45 - 12.45486667


k<strong>in</strong><strong>de</strong>renk<strong>in</strong><strong>de</strong>renVerhalenverteller <strong>in</strong> <strong>de</strong>Stenen KeetTij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> K<strong>in</strong><strong>de</strong>rboekenweek <strong>in</strong> oktober wordt er <strong>in</strong> <strong>de</strong> StenenKeet bij het vuur een verhaal verteld. Met <strong>de</strong> open fluisterbootwordt u afgezet bij dit on<strong>de</strong>rkomen van griendwerkers uit vroegertij<strong>de</strong>n. Na het spannen<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>verhaal is er een gidsbegelei<strong>de</strong>avond/nachtwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> grien<strong>de</strong>n. Het programma wordtook <strong>in</strong> omgekeer<strong>de</strong> volgor<strong>de</strong> georganiseerd, als er voldoen<strong>de</strong>belangstell<strong>in</strong>g is. Bij aanmeld<strong>in</strong>g kunt u kiezen voor <strong>de</strong>schemerwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g of nachtwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g tot maximaal 15 personen.Gez<strong>in</strong>sexcursies‘Vogels’, ‘Lente’ en ‘Herfst’Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze excursies laten gidsen u zien wat er gebeurt <strong>in</strong> <strong>de</strong>verschillen<strong>de</strong> seizoenen. Het programma bestaat uit een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g<strong>in</strong> het bezoekerscentrum. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> excursie 'Vogels' gaat uaan boord van <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g en brengt u een bezoek aan u eenvogelhut. De gidsbegelei<strong>de</strong> gez<strong>in</strong>sexcursie ‘Lente’ en ‘Herfst’ zijnnatuurwan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen met het seizoen als thema. Deze starten bei<strong>de</strong>nmet een korte presentatie, waarna u met een gids naar buiten gaatdie u <strong>de</strong> natuur <strong>in</strong> het <strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> seizoen laat beleven.49▶ prijs: volw € 9,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 7,50▶ data: vr 14 okt▶ tijd: 19.00 - 21.30▶ prijs ‘vogels’: volw € 11,5065+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 8,–▶ datum: di 26 april▶ tijd: 10.00 - 13.00▶ prijs herfst / lente: volw € 4,–65+ / k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren 4 t/m 12 jaar € 3,–▶ datum herfst/lente:do 20 okt / do 5 mei▶ tijd: 10.30 - 13.00506869


k<strong>in</strong><strong>de</strong>renk<strong>in</strong><strong>de</strong>renK<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeest op eigen gelegenheidLevend GanzenbordVoor wat ou<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (vanaf 10 jaar) is bij het<strong>Biesbosch</strong>centrum een Ganzenbordspel met leukenatuuropdrachten te huur, dat b<strong>in</strong>nen en buiten gespeeld kanwor<strong>de</strong>n. Eventueel kunt u dit comb<strong>in</strong>eren met pannenkoekeneten <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Biestro’. Reserveert u hiervoor wel op tijd!▶ prijs: € 25,– per dag + borg € 25,–▶ data: op verzoek▶ tijd: op verzoekk<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit op eigen gelegenheidSpeelbos en Speel<strong>de</strong>rnisOp ongeveer 500 meter van het <strong>Biesbosch</strong>centrum ligt eenspeelbos, een bosgebied waar <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren naar hartelustkunnen bouwen met natuurlijke materialen. Met een picknick<strong>in</strong> <strong>de</strong> zelfgebouw<strong>de</strong> hut is dit ook een i<strong>de</strong>ale plek voor eenk<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestje. De <strong>in</strong>gangen van het speelbos staan aangegevenmet <strong>in</strong>formatiebordjes. In het hart van het recreatiegebied,bij <strong>de</strong> zwemvijver, v<strong>in</strong>dt u <strong>de</strong> Speel<strong>de</strong>rnis, een avontuurlijkek<strong>in</strong><strong>de</strong>rspeeltu<strong>in</strong>. Speelbos en Speel<strong>de</strong>rnis zijn vrij toegankelijk.▶ Tip: In <strong>de</strong> herfstvakantie, wo 19 oktkun je met een gids naar het Speelbos.51 527071


k<strong>in</strong><strong>de</strong>renk<strong>in</strong><strong>de</strong>renK<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteitenOp een aantal dagen <strong>in</strong> <strong>de</strong> schoolvakanties zijn er specialek<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteiten. Dit kan een knutselactiviteit zijn, een specialeexcursie, een voorstell<strong>in</strong>g of een spel. Let op: vooraf aanmel<strong>de</strong>nis verplicht! Kijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> activiteitenkalen<strong>de</strong>r op pag 85 en ver<strong>de</strong>r of<strong>in</strong>formeer bij <strong>de</strong> balie naar <strong>de</strong> <strong>de</strong>tails.Tip: Op twee<strong>de</strong> p<strong>in</strong>ksterdag wor<strong>de</strong>n er diverse m<strong>in</strong>i-excursiesgeorganiseerd. Kijk op www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl t.z.t. vooractuele <strong>in</strong>formatie.▶ prijs: <strong>in</strong>cl. drankje: € 1,–▶ data: wo 5 jan, wo 2 mrt, di 3 mei,wo 19 okt , vr 21 okt, wo 28 <strong>de</strong>c▶ tijd: tijd: aanvangstij<strong>de</strong>n variëren,zie kalen<strong>de</strong>r vanaf pag. 85‘Ont<strong>de</strong>k-<strong>de</strong>-<strong>Biesbosch</strong>’-rugzakjeEr is een ‘Ont<strong>de</strong>k-<strong>de</strong>-<strong>Biesbosch</strong>’- rugzakje te huur, vol metattributen om een wan<strong>de</strong>ltocht extra spannend te maken.Voor elk seizoen is er een aangepast rugzakje.Leeftijd: 8 tot 10 en 10 tot 12 jaar.▶ prijs: € 3,50 per dag + € 2,– per k<strong>in</strong>dvoor een opdrachtenboekje(+ legitimatiebewijs + € 10 borg)53 547273


k<strong>in</strong><strong>de</strong>renoverige activiteiten k<strong>in</strong><strong>de</strong>renSpeurtochtenHet Ruige <strong>Biesbosch</strong>pad is een spannend gebied voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>renvlakbij het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Het is raadzaam om laarzen eneen lange broek te dragen vanwege <strong>de</strong> mod<strong>de</strong>r en <strong>de</strong> brandnetels.Aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie is voor € 0,75 een speurtocht van hetRuige <strong>Biesbosch</strong>pad te koop. Ook voor het Griendmuseumpa<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r zijn speurtochten verkrijgbaar.Leeftijd: 8 tot 12 jaar.BeverBos speurtochtIn en om <strong>Biesbosch</strong>centrum DordrechtRond <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht v<strong>in</strong><strong>de</strong>n elk jaar een aantal leuke themafeestenvoor het hele gez<strong>in</strong> plaats. Kom lammetjes aaien of <strong>in</strong>drukwekken<strong>de</strong> roofvogelsvan dichtbij bewon<strong>de</strong>ren. Of wilt u eens meemaken hoe <strong>de</strong> schaapskud<strong>de</strong> van <strong>de</strong>Hollandse <strong>Biesbosch</strong> geschoren wordt?WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE56 t/m 586055Rondom het Beverbos loopt een educatief pad. Langs dit padis een leuke gez<strong>in</strong>sspeurtocht ontworpen waarmee k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<strong>de</strong> wereld van <strong>de</strong> bevers kunnen ont<strong>de</strong>kken. Elk met een eigenspeurkaart gaan ze op zoek naar <strong>de</strong> ontsnapte bever die van <strong>de</strong>tafelpoot heeft gesnoept.▶ prijs speurtochten/beverbosspeurtocht: € 0,75 / 2,507475


overige activiteitenoverige activiteitenthemafeestenLammetjesdagTussen 10.00 en 16.00 uur is ie<strong>de</strong>reen uitgenodigd om een kijkjenemen <strong>in</strong> <strong>de</strong> schaapskooi <strong>in</strong> <strong>de</strong> Hel- en Zuilespol<strong>de</strong>r om <strong>de</strong>pasgeboren lammetjes te bewon<strong>de</strong>ren. De schaapher<strong>de</strong>r vertelt vanalles over <strong>de</strong> schaapskud<strong>de</strong>, en wie wil kan een lammetje adopteren.Roofvogel<strong>de</strong>monstratieU maakt kennis met diverse roofvogels. Er zijn meer<strong>de</strong>re vogelstegelijk van zéér dichtbij te bezichtigen. De valkenier vertelt ‘samenmét <strong>de</strong> vogels over <strong>de</strong> vogels’. U kunt van zeer dichtbij kennis makenmet prachtige uilen en roofvogels! Er is een bijzon<strong>de</strong>re <strong>in</strong>teractie methet publiek. Het is uniek en zeer belevend!themafeestenSchaapscheer<strong>de</strong>rsfeestTussen 10 en 16 uur kunt u zien hoe <strong>de</strong> schapen van <strong>de</strong> kud<strong>de</strong><strong>in</strong> <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> van hun vlies (<strong>de</strong> schaapher<strong>de</strong>rsterm voorschapenvacht) wor<strong>de</strong>n ontdaan. Er zijn ook <strong>de</strong>monstraties sp<strong>in</strong>nenen weven van een Dordtse weefclub en voor € 1,– kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>reneen workshop volgen waar<strong>in</strong> ze zelf van vilt leuke d<strong>in</strong>gen maken.▶ prijs: gratis (m.u.v. workshop vilten)▶ data: zo 12 jun▶ tijd: 10.00 - 16.0056▶ prijs lammetjes: gratis▶ data: zo 10 apr▶ tijd: 10.00 - 16.00▶ prijs roofvogel: gratis▶ data: ma 13 jun▶ tijd: 10.00 - 16.00577677


overige activiteitenthemafeestenZonnewen<strong>de</strong>feestenMet het Zonnewen<strong>de</strong>feest wordt <strong>de</strong> overgang van <strong>de</strong> seizoenengevierd. Zweethutgroep De Bevers organiseert ter gelegenheidvan <strong>de</strong> zonnewen<strong>de</strong> een aantal workshops of activiteiten <strong>in</strong> <strong>de</strong>natuur op het Educatief Erf <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt van het <strong>Biesbosch</strong>centrum.Tussen 12.00 uur en 16.00 uur kun je een kijkje komen nemenop het Educatief Erf. Voor € 5,- kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en volwassenen<strong>de</strong>elnemen aan een activiteit. Er wordt zoveel mogelijk gebruiktgemaakt van natuurlijke materialen. Voor actuele <strong>in</strong>formatiekijkt u op www.np-<strong>de</strong>biesbosch.nl.Workshop FotografieIn <strong>de</strong>ze exclusieve workshop fotografie trekt u samen met natuurfotograafMarcel van Balkom <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> <strong>in</strong>. Op een ontspannenmanier laat Marcel zien hoe u het panoramische landschap en<strong>de</strong> vogels zo mooi mogelijk <strong>in</strong> beeld brengt. En omdat we <strong>in</strong> <strong>de</strong><strong>Biesbosch</strong> ook het kle<strong>in</strong>e eren, staat Marcel bovendien stil bij <strong>de</strong>technieken van macrofotografie. De workshop v<strong>in</strong>dt plaats <strong>in</strong> eenkle<strong>in</strong> gezelschap van maximaal 15 personen. Lunchen doen we <strong>in</strong> <strong>de</strong>Stenen Keet, een griendwerkerson<strong>de</strong>rkomen. Laarzen, aan het weeraangepaste kled<strong>in</strong>g en natuurlijk een fotocamera zijn onontbeerlijk.In <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>n april en mei kunt u werk van Marcel van Balkombekijken <strong>in</strong> het bezoekerscentrum, waar hij exposeert met zijn foto’s.overige activiteiten▶ prijs: <strong>de</strong>elname € 5,– per persoon,een kijkje nemen is gratis▶ data: zo 20 mrt, zo 19 jun,zo 18 sep, zo 18 <strong>de</strong>c▶ tijd: 12.00 - 16.00▶ prijs: <strong>in</strong>cl. lunch + hapje enfrisdrank € 60,–▶ data: za 16 apr, zo 15 mei▶ tijd: 9.15 - 16.0058 597879


verhuurHuur een kano, fluisterboot, fiets of step!Wie <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> van heel dichtbij wil ervaren, stapt <strong>in</strong> een kajak, kano ofeen fluisterboot. Op het water is <strong>de</strong> getij<strong>de</strong>nbeweg<strong>in</strong>g goed merkbaar. Bij laagwater vaart u <strong>in</strong> <strong>de</strong> smalle kreekjes langs steile oeverwan<strong>de</strong>n, bij hoog water lijkt<strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> wel een jungle. Het <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht verhuurt kajaks,kano’s, roeiboten en elektrische fluisterboten. Houdt u het liever droog?Dan zijn er ook fietsen en steppen te huur.Het verhuurseizoen loopt van 1 maart t/m 31 oktober. Fluisterboten, steppenen fietsen wor<strong>de</strong>n per uur verhuurd. De huur van an<strong>de</strong>r vaartuigen bedraagtm<strong>in</strong>imaal 2 uur. In verband met het <strong>in</strong>vullen van het huurcontract en het uitgevenvan het materiaal vragen wij u een half uur voor aanvang van <strong>de</strong> verhuurperio<strong>de</strong>aanwezig te zijn. Uw reserver<strong>in</strong>g vervalt een half uur na <strong>de</strong> geboekte aanvangstijd.Kijk voor <strong>de</strong> spelregels voor verhuur nog even achter<strong>in</strong> bij De Kle<strong>in</strong>e Lettertjes.4 elektrische fluisterboten(mo<strong>de</strong>l roeiboot)max. 5 personen € 15,50 per uur1 comfortabeleelektrische fluisterbootmet stuurwielbestur<strong>in</strong>gmax. 5 personen € 22,– per uur2 comfortabeleelektrische fluisterbotenmax. 7 personen, makkelijke <strong>in</strong>stap,stoelen met leun<strong>in</strong>g € 22,– per uurverhuur6 eenpersoonskajaks(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur) € 4,– per uur20 tweepersoonskajaks(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur) € 5,50 per uur4 Cana<strong>de</strong>se kano’smax. 3 personen € 7,– per uur(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)10 fietsen € 2,– per uur(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)608 roeibotenmax. 5 personen(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)laarzen€ 4,– per uur€ 2,– per dag2 k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfietsen € 2,– per uur(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)12 steppen € 2,50 per uur(huur m<strong>in</strong>imaal 2 uur)k<strong>in</strong><strong>de</strong>rzitje€ 2,– per dagwaterdicht opbergvat€ 1,– per dagZwemvestgratis8081


<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e lettertjesDe kle<strong>in</strong>e lettertjesRoutebeschrijv<strong>in</strong>gOpenbaar vervoerIn <strong>de</strong> zomervakantie rijdt Arriva van maandagt/m zaterdag geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht één keer per uur metlijn 4 (bestemm<strong>in</strong>g Staart) door naar <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong>met als e<strong>in</strong>dpunt steiger Waterbus. Op zondagrijdt vanaf <strong>de</strong> halte Grevel<strong>in</strong>genweg elk half uureen 8-persoonsbusje naar <strong>de</strong> <strong>Biesbosch</strong> en terug.In <strong>de</strong> avonduren en buiten <strong>de</strong> zomervakantie rijdtop verzoek een beltaxi. Bel hiervoor: 0900 1961.Kies regio Drechtste<strong>de</strong>n en bel m<strong>in</strong>imaal 1 uur vante voren om te reserveren. Deze <strong>in</strong>formatie is on<strong>de</strong>rvoorbehoud van wijzig<strong>in</strong>gen door Arriva. Kijk vooractuele <strong>in</strong>formatie op www.arriva.nl.WaterbusVanaf <strong>de</strong> Merweka<strong>de</strong> <strong>in</strong> Dordrecht en vanaf hetMid<strong>de</strong>ldiep <strong>in</strong> Sliedrecht vaart elk uur een waterbusnaar <strong>de</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong>. Fietsen mogengratis mee. Vanaf <strong>de</strong> steiger van halte Hollandse<strong>Biesbosch</strong> is het ongeveer 800 meter naar het<strong>Biesbosch</strong>centrum. Volg <strong>de</strong> wegwijzers voor <strong>de</strong>kortste wan<strong>de</strong>lroute over een verhard pad. Dewaterbus is vanaf Dordrecht Centraal Stationbereikbaar met buslijn 10, Citybus Energiehuis,uitstappen bij halte Merweka<strong>de</strong>. Zie voor <strong>de</strong>vertrektij<strong>de</strong>n www.waterbus.nl.FietsVolg vanuit het centrum van Dordrecht of Sliedrechtof vanaf <strong>de</strong> Moerdijkbrug <strong>de</strong> rood-witte fietsbor<strong>de</strong>nvan <strong>de</strong> ANWB richt<strong>in</strong>g Hollandse <strong>Biesbosch</strong>.Of neem vanaf Dordrecht of Sliedrecht <strong>de</strong> waterbus.U kunt ook <strong>de</strong> bordjes van <strong>de</strong> fietsknooppuntenroutevolgen naar het <strong>Biesbosch</strong>centrum (knooppunt80). Bij <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht is plaatsvoor 150 fietsen.AutoNeem op <strong>de</strong> A15 of <strong>de</strong> A16 afslag Dordrecht (N3).Op <strong>de</strong> N3 neemt u afslag Hollandse <strong>Biesbosch</strong>.On<strong>de</strong>raan <strong>de</strong> afslag bij <strong>de</strong> stoplichten rechtsaf <strong>de</strong>Baanhoekweg op. Na 4 km beg<strong>in</strong>t <strong>de</strong> Hollandse<strong>Biesbosch</strong>. Volg <strong>de</strong> bor<strong>de</strong>n naar <strong>Biesbosch</strong>centrumDordrecht. Bij het spandoek ‘<strong>Biesbosch</strong>centrumDordrecht’, dat over <strong>de</strong> Baanhoekweg gespannenis, kunt u parkeren.Toegankelijkheid<strong>Biesbosch</strong>centrum<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht is goed toegankelijkvoor rolstoelen. Er zijn twee <strong>in</strong>vali<strong>de</strong>nparkeerplaatsenop tw<strong>in</strong>tig meter afstand van het centrum(toegankelijk via fietspad). De <strong>in</strong>formatiebalie heefteen laag ge<strong>de</strong>elte voor rolstoelen. De tentoonstell<strong>in</strong>genzijn ruim opgezet, zodat u er met eenrolstoel goed doorheen kunt. Ook hangen <strong>de</strong>teksten <strong>in</strong> <strong>de</strong> tentoonstell<strong>in</strong>g op ooghoogte. Eris een aangepast toilet <strong>in</strong> het bezoekerscentrum.Ook huiscafé ‘Biestro’ is goed toegankelijk voorrolstoelen. Het platform van het BeverBos (ziepag. 7) naast het <strong>Biesbosch</strong>centrum is tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van het centrum toegankelijk voorrolstoelgebruikers.RondvaartenFluisterboot <strong>de</strong> Halve Maen vaart op zonne-energieen is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.U komt aan boord via een bre<strong>de</strong> en veilige loopplank.Er is een lift aan boord om van <strong>de</strong> salon naarhet boven<strong>de</strong>k te gaan of omgekeerd.De gangpa<strong>de</strong>n zijn breed en er is voldoen<strong>de</strong> ruimtevoor rolstoelen <strong>in</strong> <strong>de</strong> salon en op het boven<strong>de</strong>k.Ook is <strong>de</strong> boot voorzien van een aangepast toilet.Om steile hell<strong>in</strong>gen vanwege <strong>de</strong> getij<strong>de</strong>nwerk<strong>in</strong>gte voorkomen zijn <strong>de</strong> steigers bij het <strong>Biesbosch</strong>centrumaangepast. De Halve Maen is niettoe-gankelijk voor scootmobielen. Fluisterboot <strong>de</strong>Sterl<strong>in</strong>g is niet toegankelijk voor rolstoelen.Wan<strong>de</strong>lenIn het gebied rondom het <strong>Biesbosch</strong>centrumzijn veel verhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n. Vraag aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalieom <strong>de</strong> beschrijv<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lrouteover verhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n, een paaltjesroute (wit) vanongeveer 1,5 km, brengt u langs veel bankjes.Er is een uitgebrei<strong>de</strong> recreatiekaart verkrijgbaar <strong>in</strong>het bezoekerscentrum. Ook voor hon<strong>de</strong>n-bezittersis een kaartje verkrijgbaar.Kort<strong>in</strong>gBegelei<strong>de</strong>rs van mensen met een beperk<strong>in</strong>g krijgen<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kort<strong>in</strong>g als 65-plussers op een rondvaartof excursie.Rolstoel te leen<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht heeft een rolstoel teleen voor vervoer van en naar <strong>de</strong> rondvaartbotenof voor een korte wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Informeer bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie<strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Bij het lenenvan een rolstoel is legitimatie verplicht.GroepenGroepsexcursies op afspraak zijn ook mogelijkvoor mensen met een beperk<strong>in</strong>g, zoals rolstoelgebruikersof visueel gehandicapten. Vraag bij<strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie naar <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n.De kle<strong>in</strong>e lettertjesReserveren: bij voorkeur per e-mailWij ra<strong>de</strong>n u aan om voor <strong>de</strong> rondvaart of excursievan uw keuze te reserveren. Voor sommige tochtenis dit verplicht. Reserveren per e-mail is eenvoudigen snel. Vermeld <strong>in</strong> uw e-mail uw naam, adres entelefoonnummer, <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong> tocht, <strong>de</strong> datumen het aantal personen waarvoor u wilt reserveren.U ontvangt b<strong>in</strong>nen 24 uur van ons een antwoord.Als u liever telefonisch reserveert, houdt u <strong>in</strong> hethoogseizoen dan reken<strong>in</strong>g met wachttij<strong>de</strong>n. Laathet ons tijdig weten als u van uw reserver<strong>in</strong>g geengebruik kunt maken.Betalen: contant, met p<strong>in</strong>pas of factuurKaartjes voor rondvaarten, dagtochten en wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>genkunt u voorafgaand aan <strong>de</strong> tocht contantof met p<strong>in</strong>pas afrekenen aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatiebalie<strong>in</strong> het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Let op: voor sommigetochten geldt een afwijken<strong>de</strong> betal<strong>in</strong>gswijze,bijvoorbeeld voor tochten buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>nvan het <strong>Biesbosch</strong>centrum. Dit staat vermeld bij <strong>de</strong>betreffen<strong>de</strong> tocht. Voor <strong>de</strong> huur van kano’s, botenen fietsen en voor een overtocht met <strong>de</strong> zonnepontkunt u terecht bij het verhuurloket tegenover het<strong>Biesbosch</strong>centrum. Ook hier kunt u p<strong>in</strong>nen. Kanoexcursiesen <strong>de</strong> Avontuurlijke vogeltocht dienenvan te voren per factuur te wor<strong>de</strong>n voldaan. Voorhet annuleren van een activiteit wor<strong>de</strong>n kosten <strong>in</strong>reken<strong>in</strong>g gebracht.<strong>Biesbosch</strong>gidsenAlle excursies die het <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrechtorganiseert wor<strong>de</strong>n begeleid door ervaren <strong>Biesbosch</strong>natuurgidsen van <strong>de</strong> Verenig<strong>in</strong>g VrijwilligersHollandse <strong>Biesbosch</strong> (VVHB). Z<strong>in</strong> om <strong>Biesbosch</strong>gidste wor<strong>de</strong>n? Stuur een bericht naar <strong>in</strong>fo@biesbosch.org.Annuler<strong>in</strong>gsvoorwaar<strong>de</strong>nDe volgen<strong>de</strong> annuler<strong>in</strong>gsvoorwaar<strong>de</strong>n zijn vantoepass<strong>in</strong>g:• Meer dan een 1 week voorafgaan<strong>de</strong> aan <strong>de</strong>activiteit: kostenloos• M<strong>in</strong><strong>de</strong>r dan 1 week voorafgaan<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> activiteit:50% van <strong>de</strong> kosten• Op <strong>de</strong> dag zelf: 100% van <strong>de</strong> kostenAansprakelijkheidHet Natuur- en Recreatieschap <strong>de</strong> Hollandse<strong>Biesbosch</strong> en <strong>de</strong> Verenig<strong>in</strong>g van VrijwilligersHollandse <strong>Biesbosch</strong> zijn niet aansprakelijk voordiefstal en/of scha<strong>de</strong> aan eigendommen en/of letselvan gasten tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>elname aan een activiteit.Kort<strong>in</strong>genOp <strong>de</strong> meeste vaar- en wan<strong>de</strong>ltochten die het<strong>Biesbosch</strong>centrum organiseert, gel<strong>de</strong>n kort<strong>in</strong>genvoor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van 4 t/m 12 jaar en voor 65-plussers.Voor begelei<strong>de</strong>rs van gehandicapten en voor CJP-|hou<strong>de</strong>rs geldt <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kort<strong>in</strong>g. K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren t/m 3 jaarmogen gratis mee.Spelregels rondvaarten met fluisterboot<strong>de</strong> Halve Maen en <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g• Reserveren aanbevolen.• Gereserveer<strong>de</strong> kaartjes uiterlijk 15 m<strong>in</strong>. voorvertrek afhalen.• Bij tochten buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n van8283


<strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e lettertjeskalen<strong>de</strong>r 2011het <strong>Biesbosch</strong>centrum is betalen aan boordmogelijk, maar alleen contant.• Vertrek- en e<strong>in</strong>dpunt zijn bij het <strong>Biesbosch</strong>centrum,tenzij an<strong>de</strong>rs vermeld.• Toegang tot <strong>de</strong> boot vanaf 15 m<strong>in</strong>uten voor afvaart.• Bij extreme weersomstandighe<strong>de</strong>n of onvoldoen<strong>de</strong><strong>de</strong>elname kan <strong>de</strong> vaartocht wor<strong>de</strong>n aangepastof afgelast.• De duur van <strong>de</strong> tochten is bij bena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g enafhankelijk van o.a. weersomstandighe<strong>de</strong>n,getij en sluizen.• Rolstoelen graag van te voren aanmel<strong>de</strong>n.• Meegebrachte etenswaren en roken alleen aan <strong>de</strong>k.• Hon<strong>de</strong>n niet toegestaan.• De Sterl<strong>in</strong>g is niet toegankelijk voor rolstoelen.• Bij <strong>de</strong> Sterl<strong>in</strong>g wordt warme kled<strong>in</strong>g aanbevolen.• Deelname is op eigen risico.Spelregels varen + wan<strong>de</strong>len / fietsenmet gids• De wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen tij<strong>de</strong>ns vaarwan<strong>de</strong>ltochten gaanover onverhar<strong>de</strong> pa<strong>de</strong>n.• Zorg tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen voor stevig schoeiselen een lange broek tegen brandnetels, distels enmuggen• Laarzen zijn te huur bij het verhuurloket van hetbotenhuis• Draag tij<strong>de</strong>ns w<strong>in</strong>terse vaarwan<strong>de</strong>ltochten stevigewan<strong>de</strong>lschoenen en warme kled<strong>in</strong>gSpelregels kano-excursies• Deelname is op eigen risico.• Reserveren is noodzakelijk.• Na telefonische aanmeld<strong>in</strong>g of aanmeld<strong>in</strong>gper e-mail (pag. 3), ontvangt u een bevestig<strong>in</strong>gen factuur• Betal<strong>in</strong>g vooraf is verplicht.• Verzamelen bij het <strong>Biesbosch</strong>centrum.• K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot 12 jaar zijn verplicht bij eenvolwassene <strong>in</strong> <strong>de</strong> kano plaats te nemen.• Het dragen van een zwemvest is verplicht(wordt ter plekke uitgereikt).• Draag geen kaplaarzen <strong>in</strong> een kano.• Bevestig uw bril aan een koordje.• Niet geschikt voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>rfeestjes.• Kano-excursies wor<strong>de</strong>n buiten <strong>de</strong> open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>nvan het bezoekerscentrum georganiseerd.• Voorafgaand aan <strong>de</strong> tocht is er een korte <strong>in</strong>structie.• U vaart <strong>in</strong> een groep van maximaal 12 personen.• De route is afhankelijk van getij en weersomstandighe<strong>de</strong>n.• Draag bij koel weer een regenbroek tegen spatwater.• Neem een set droge kleren mee.• Laat waar<strong>de</strong>volle spullen thuis.Spelregels verhuur• Het verhuurseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober.• Het huren van een kano, boot, fiets of step isvoor eigen risico.• Verhuur v<strong>in</strong>dt plaats uitsluitend aan personenboven 18 jaar.• Voor kanogroepen tot 18 jaar moet per 4 jongeren1 volwassen begelei<strong>de</strong>r ten alle tij<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong>jongeren aanwezig blijven.• De m<strong>in</strong>imum leeftijd voor het besturen van eenfluisterboot is 18 jaar.• Legitimatiebewijs met pasfoto verplicht.• Borgsom per gehuurd object € 10,–,fluisterboot € 50,–.• Bij verlies, diefstal of beschadig<strong>in</strong>g van hetgehuur<strong>de</strong> is <strong>de</strong> huur<strong>de</strong>r aansprakelijk.• Elke huur<strong>de</strong>r ontvangt een kaartje van hetvaargebied met <strong>de</strong> spelregels voor het gebruikvan materialen en omgev<strong>in</strong>g.• Geen hon<strong>de</strong>n <strong>in</strong> een kano.• U mag met <strong>de</strong> gehuur<strong>de</strong> materialen niet <strong>de</strong>rivier opvaren (Nieuwe Merwe<strong>de</strong> en Bene<strong>de</strong>nMerwe<strong>de</strong>) en niet voorbij <strong>de</strong> Pr<strong>in</strong>s Hendrikbrugover het Wantij.januariza 1(Nieuwjaarsdag) (<strong>Biesbosch</strong>centrum gesloten)zo 2 Glühwe<strong>in</strong>tocht 12.30 - 15.00 21ma 3 (<strong>Biesbosch</strong>centrum gesloten)di 4 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 5 K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: Voetballen en p<strong>in</strong>da snoeren maken vanaf 14.00 72do 6 Snertvaarttocht 12.30 - 15.00 21vr 7 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16za 8 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Snertexcursie 13.30 - 16.00 36zo 9 W<strong>in</strong>terse Huiswaardtocht 12.30 - 15.30 46za 15 W<strong>in</strong>tervogels <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Ruigten’ 10.30 - 13.30 45Snertexcursie 13.30 - 16.00 36zo 16 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 22 Rondje Hollandse <strong>Biesbosch</strong> 10.30 - 11.30 16Snertexcursie 13.30 - 16.00 36zo 23 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 29 W<strong>in</strong>tervogels <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Ruigten’ 10.30 - 13.30 45Snertexcursie 13.30 - 16.00 36zo 30 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21februariza 5 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16zo 6 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 12 Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.30 - 13.30 50zo 13 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 19 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16zo 20 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 26 W<strong>in</strong>tervogels <strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘Ruigten’ 10.30 - 13.30 45Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16zo 27 Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22ma 28 (<strong>Biesbosch</strong>centrum open)Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Maartdi 1 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 16.30 - 19.00 44wo 2 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: Speuren naar Sporen 13.30 - 16.00 72do 3 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16In het Dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 13.30 - 15.00 66Bevertocht 16.30 - 19.00 44vr 4 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 16.30 - 19.00 44za 5 Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.30 - 13.30 50Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 16.30 - 19.00 44zo 6 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 228485


kalen<strong>de</strong>r 2011kalen<strong>de</strong>r 2011di 8 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 9 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16In het Dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 13.30 - 15.00 66do 10 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 16.30 - 19.00 44vr 11 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 16.30 - 19.00 44Nationale Sterrenkijkdagenza 12 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 16.30 - 19.00 44Nationale Sterrenkijkdagenzo 13 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22Nationale Sterrenkijkdagenza 19 Bevertocht 16.45 - 19.15 44zo 20 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Lente Zonnewen<strong>de</strong>feest 12.00 - 16.00 78Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22wo 23 Beleef <strong>de</strong> natuur-wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 14.00 - 16.30 34K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 17.00 - 19.30 66za 26 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 17.00 - 19.30 44zo 27 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Vroege voorjaarstocht 12.30 - 15.00 22Aprilvr 1 Zonnepont Griendmuseumpad vaart weer! 09.45 - 16.45 41Kanotocht op zoek naar bevers 18.45 - 21.00 60za 2 Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 18.15 - 20.45 44zo 3 Van haven tot haven-wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 10.00 - 12.30 35Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 6 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 18.30 - 21.00 66vr 8 Kanotocht op zoek naar bevers 19.00 - 21.15 60za 9 Bevertocht 18.30 - 21.00 44zo 10 Lammetjesdag 10.00 - 16.00 76Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16vr 15 Kanotocht op zoek naar bevers 19.00 - 21.15 60za 16 Workshop fotografie 9.15 - 16.00 79Bevertocht 18.30 - 21.00 44zo 17 Sterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 42Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 49Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16ma 18 Kanotocht bij volle maan 19.30 - 21.45 61di 19 Kanotocht bij volle maan 19.30 - 21.45 61wo 20 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 18.30 - 21.00 66vr 22 Kanotocht op zoek naar bevers 19.15 - 21.30 60Go Solar 10.45 - 12.45 67za 23 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Natura 2000 KNNV 10.15 - 13.15 39Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 18.45 - 21.15 44zo 24 (Pasen) <strong>Biesbosch</strong> brunchtocht 10.30 - 13.00 23Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16ma 25 (Pasen) (<strong>Biesbosch</strong>centrum open)<strong>Biesbosch</strong> brunchtocht 10.30 - 13.00 23Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16di 26 Gez<strong>in</strong>sexcursie ‘Vogels’ 10.00 - 13.00 69Vaarfietstocht Maltha 10.15 - 15.30 54Deeneplaat-tocht 10.30 - 15.30 55wo 27 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16In het Dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 13.30 - 15.00 66do 28 Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum – vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Bevertocht 19.00 - 21.30 44vr 29 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Kanotocht op zoek naar bevers 19.30 - 21.45 60za 30 (Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nedag) Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16MEIzo 1 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 13.00 16Van haven tot haven-wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 10.00 - 12.30 35Panoramatocht 12.00 - 13.30 18ma 2 (<strong>Biesbosch</strong>centrum open)Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.00 - 21.30 44di 3 Doolhoftocht 10.30 - 16.30 56K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: Pietje Pijl 14.00 - 16.00 72K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 19.00 - 21.30 66wo 4 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16In het Dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 13.30 - 15.00 66do 5 Gez<strong>in</strong>sexcursie ‘Lente’ 10.30 - 13.00 69Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum – vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Bevertocht 19.15 - 21.45 44vr 6 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Kanotocht op zoek naar bevers 19.45 - 22.00 60za 7 Avontuurlijke vogeltocht 05.30 - 08.30 57Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16Bevertocht 19.15 - 21.45 44zo 8 (Moe<strong>de</strong>rdag) Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16<strong>Biesbosch</strong> streekproductentocht 17.00 - 21.00 248687


kalen<strong>de</strong>r 2011kalen<strong>de</strong>r 2011vr 13 Kanotocht op zoek naar bevers 19.45 - 22.00 60za 14 Avontuurlijke vogeltocht 05.15 - 08.15 57Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 38Bevertocht 19.30 - 22.00 44zo 15 Workshop fotografie 9.15 - 16.00 79Sterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 42Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 49Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 17 Kanotocht bij volle maan 20.15 - 22.30 61wo 18 Kanotocht bij volle maan 20.15 - 22.30 61vr 20 Kanotocht op zoek naar bevers 20.00 - 22.15 60za 21 Avontuurlijke vogeltocht 05.00 - 08.00 57Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.30 - 22.00 44zo 22 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19vr 27 Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60za 28 Avontuurlijke vogeltocht 05.00 - 08.00 57Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.45 - 22.15 44zo 29 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16JUNIdo 2 (Hemelvaartsdag) Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16<strong>Biesbosch</strong> streekproductentocht 17.00 - 21.00 24vr 3 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Libellenlez<strong>in</strong>g en -excursie door Theo Muusse 12.30 - 15.30 37Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60za 4 Avontuurlijke vogeltocht 05.00 - 08.00 57Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Keltfestwww.keltfeest.nlTocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Bevertocht 20.00 - 22.30 44zo 5 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19Keltfestwww.keltfeest.nlvr 10 Kanotocht op zoek naar bevers 20.30 - 22.45 60za 11 Avontuurlijke vogeltocht 04.45 - 07.45 57Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Vl<strong>in</strong><strong>de</strong>r- en Libellenexcursie 10.45 - 12.45 33Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16zo 12 (P<strong>in</strong>ksteren) Schaapscheer<strong>de</strong>rsfeest 10.00 - 16.00 77Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16ma 13 (P<strong>in</strong>ksteren) Roofvogel<strong>de</strong>monstratie 10.00 - 16.00 76Diverse m<strong>in</strong>i-excursies en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteiten 10.00 - 16.00 72Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 11.00 16wo 15 Kanotocht bij volle maan 20.45 - 23.00 61do 16 Kanotocht bij volle maan 20.45 - 23.00 61vr 17 Kanotocht op zoek naar bevers 20.30 - 22.45 60za 18 Avontuurlijke vogeltocht 04.45 - 07.45 57Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 38zo 19 (Va<strong>de</strong>rdag) Va<strong>de</strong>rdag kanotocht 07.15 - 11.00 63Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Zomer Zonnewen<strong>de</strong>feest 12.00 - 16.00 78vr 24 Kanotocht op zoek naar bevers 20.30 - 22.45 60za 25 Avontuurlijke vogeltocht 04.45 - 07.45 57Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16zo 26 Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16do 30 Dagtocht Gor<strong>in</strong>chem 09.30 - 15.30 27JULIvr 1 Go Solar 10.45 - 12.45 67Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17Kanotocht op zoek naar bevers 20.30 - 22.45 60za 2 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50Bevertocht 20.00 - 22.30 44zo 3 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19ma 4 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 5 Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum – vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 6 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16In het Dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 13.30 - 15.00 66do 7 Dagtocht Heus<strong>de</strong>n 09.30 - 18.00 30Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 20.00 - 22.30 44vr 8 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17Kanotocht op zoek naar bevers 20.30 - 22.45 60Nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rtocht 22.00 - 01.00 48ZA 9 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Schemerexcursie 20.00 - 23.00 40Kanotocht op zoek naar bevers 20.30 - 22.45 608889


kalen<strong>de</strong>r 2011kalen<strong>de</strong>r 2011zo 10 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20ma 11 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 12 Vaarfietstocht Maltha 10.15 - 15.30 54Deeneplaat-tocht 10.30 - 15.30 55Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 13 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16do 14 Dagtocht Loeveste<strong>in</strong>/Woudrichem 10.00 - 16.00 26Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 20.00 - 22.30 44vr 15 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17Kanotocht bij volle maan 20.30 - 22.45 61za 16 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Vl<strong>in</strong><strong>de</strong>r- en Libellenexcursie 11.00 - 13.00 33Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Kanotocht bij volle maan 20.30 - 22.45 61zo 17 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19ma 18 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 19 Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum – vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 20 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16do 21 Dagtocht Geertrui<strong>de</strong>nberg 09.30 - 17.15 29Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.45 - 22.15 44vr 22 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60za 23 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 38Kanotocht op zoek naar bevers 20.15 - 22.30 60zo 24 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20ma 25 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 26 Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum – vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 27 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16do 28 Dagtocht Willemstad 09.30 - 17.00 28Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.30 - 22.00 44vr 29 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17Kanotocht op zoek naar bevers 20.00 - 22.15 60za 30 Dag van Mens en Dier www.dagvanmensendier.nlVroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.30 - 22.00 44zo 31 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19augustusma 1 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 2 Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum – vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 3 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16do 4 Dagtocht Gor<strong>in</strong>chem 09.30 - 15.30 27Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.30 - 22.00 44vr 5 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17Kanotocht op zoek naar bevers 20.00 - 22.15 60za 6 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Kanotocht op zoek naar bevers 20.00 - 22.15 60zo 7 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20ma 8 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 9 Vaarfietstocht Maltha 10.15 - 15.30 54Deeneplaat-tocht 10.30 - 15.30 55Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 10 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16In het Dome<strong>in</strong> van <strong>de</strong> bever 13.30 - 15.00 66do 11 Dagtocht Heus<strong>de</strong>n 09.30 - 18.00 30Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.15 - 21.45 44vr 12 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Kanotocht op zoek naar bevers 19.45 - 22.00 60Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17za 13 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.15 - 21.45 44Kanotocht bij volle maan 19.45 - 22.00 61zo 14 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 199091


kalen<strong>de</strong>r 2011kalen<strong>de</strong>r 2011Kanotocht bij volle maan 19.45 - 22.00 61ma 15 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 16 Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum – vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 17 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16do 18 Dagtocht Geertrui<strong>de</strong>nberg 09.30 - 17.15 29Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 19.00 - 21.30 44vr 19 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Kanotocht op zoek naar bevers 19.30 - 21.45 60Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17za 20 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 38Kanotocht op zoek naar bevers 19.30 - 21.45 60zo 21 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Tocht om het Eiland van Dordrecht 14.00 - 17.30 20ma 22 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 23 Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum – vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 24 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16do 25 Dagtocht Loeveste<strong>in</strong>/Woudrichem 10.00 - 16.00 26Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16vr 26 Go Solar 10.45 - 12.45 67Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Kanotocht op zoek naar bevers 19.15 - 21.30 60Midzomer-avondtocht 20.00 - 21.00 17za 27 Vroege kanotocht 06.45 - 09.30 62Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 18.45 - 21.15 44zo 28 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Jacom<strong>in</strong>atocht 14.00 - 17.30 19ma 29 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16di 30 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 31 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16za 3Bies! TheaterfestivalTocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 18.30 - 21.00 44zo 4Bies! TheaterfestivalSterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 42Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 49Panoramatocht 12.00 - 13.30 18do 8 Dagtocht Gor<strong>in</strong>chem 09.30 - 15.30 27vr 9 Kanotocht op zoek naar bevers 18.30 - 20.45 60za 10 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Grien<strong>de</strong>xcursie 13.45 - 16.45 38Bevertocht 18.15 - 20.45 44zo 11 Sterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 42Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 49Panoramatocht 12.00 - 13.30 18ma 12 Kanotocht bij volle maan 18.45 - 21.00 61di 13 Vaarfietstocht Maltha 10.15 - 15.30 54Deeneplaat-tocht 10.30 - 15.30 55Kanotocht bij volle maan 18.45 - 21.00 61wo 14 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 18.15 - 20.45 66do 15 Dagtocht Geertrui<strong>de</strong>nberg 09.30 - 17.15 29vr 16 Kanotocht op zoek naar bevers 18.15 - 20.30 60za 17 Rid<strong>de</strong>rspektakelRondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16zo 18 Rid<strong>de</strong>rspektakelSterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 42Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 49Panoramatocht 12.00 - 13.30 18Herfst Zonnewen<strong>de</strong>feest 12.00 - 16.00 78wo 21 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 17.45 - 20.15 66do 22 Dagtocht Willemstad 09.30 - 17.00 28vr 23 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Kanotocht op zoek naar bevers 17.45 - 20.00 60za 24 Bevertocht 17.30 - 20.00 44zo 25 Sterl<strong>in</strong>gpont naar Huiswaard (1x p.u.) 10.30 - 16.30 42Huiswaardtocht 10.30 - 13.30 49Panoramatocht 12.00 - 13.30 18do 29 Dagtocht Loeveste<strong>in</strong>/Woudrichem 10.00 - 16.00 26vr 30 Kanotocht op zoek naar bevers 17.30 - 19.45 60septemberdo 1vr 2Bies! TheaterfestivalDagtocht Willemstad 09.30 - 17.00 28Bies! TheaterfestivalKanotocht op zoek naar bevers 18.45 - 21.00 60Nationale nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rnachtNachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>ventarisatie KNNV 21.30 - 00.30 48Verton<strong>in</strong>g van diaserie nachtvl<strong>in</strong><strong>de</strong>rs 20.30 - 24.00 48<strong>Biesbosch</strong>centrum open van 20.30 - 24.00oktoberza 1 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 17.15 - 19.45 44zo 2 Panoramatoch 12.00 - 13.30 18Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16ma 3 (<strong>Biesbosch</strong>centrum gesloten)wo 5 K<strong>in</strong><strong>de</strong>rbevertocht 17.15 - 19.45 66za 8 Bevertocht 17.00 - 19.30 44Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 169293


kalen<strong>de</strong>r 2011kalen<strong>de</strong>r 2011Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32Natura 2000 KNNV 10.15 - 13.15 39zo 9 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16di 11 Kanotocht bij volle maan 17.30 - 19.45 61wo 12 Kanotocht bij volle maan 17.30 - 19.45 61do 13 Kanotocht bij volle maan 17.30 - 19.45 61vr 14 Verhalenverteller <strong>in</strong> <strong>de</strong> Stenen Keet 19.00 - 21.30 68za 15 Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.15 - 14.30 50Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32Bevertocht 16.45 - 19.15 44zo 16 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16ma 17 (<strong>Biesbosch</strong>centrum open)Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 16.45 - 19.15 44Nachttocht Stenen Keet 20.00 - 22.30 47di 18 Noordwaard nieuwe natuurtocht 10.30 - 15.00 52Pannekoek en museum-vaarwan<strong>de</strong>ltocht 10.30 - 15.00 51Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32Bevertocht 16.45 - 19.15 44wo 19 Wetlandtocht 09.30 - 14.30 53K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: Speelbos 13.30 - 16.00 71 / 72Bevertocht 16.45 - 19.15 44do 20 Gez<strong>in</strong>stocht 'Herfst' 10.30 - 13.00 69Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32Bevertocht 16.30 - 19.00 44vr 21 Voorleesmiddag 13.30 - 15.30 72Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32Bevertocht 16.30 - 19.00 44za 22 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.30 16Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32Manhattan aan <strong>de</strong> Maas 16.00 - 21.30 25Bevertocht 16.30 - 19.00 44Schemerexcursie 17.00 - 20.00 40zo 23 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16ma 24 (<strong>Biesbosch</strong>centrum gesloten)di 25 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16wo 26 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Bevertocht 16.30 - 19.00 44do 7 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16vr 28 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32za 29 Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 12.00 16Manhattan aan <strong>de</strong> Maas 16.00 - 21.30 25Bevertocht 16.15 - 18.45 44Nacht van <strong>de</strong> nachtNachttocht Stenen Keet 20.00 - 22.30 47zo 30 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18Rondje(s) Hollandse <strong>Biesbosch</strong> vanaf 14.00 16Zonnepont Griendmuseumpad uit <strong>de</strong> vaart! 41novemberza 5 Tocht naar het <strong>Biesbosch</strong>verle<strong>de</strong>n 10.30 - 13.30 50Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32Bevertocht 15.00 - 17.30 44ZO 6 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 12 Herfstexcursie 13.30 - 15.30 32Bevertocht 15.00 - 17.30 44zo 13 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 19 Bevertocht 14.45 - 17.15 44zo 20 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 26 Van haven tot haven-wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 10.00 - 12.30 35Bevertocht 14.45 - 17.15 44zo 27 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21<strong>de</strong>cemberzo 4 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21za 10 Van haven tot haven-wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g 10.00 - 12.30 35zo 11 Snertvaartocht 12.30 - 15.00 21zo 18 W<strong>in</strong>ter Zonnewen<strong>de</strong>feest 12.00 - 16.00 78Glühwe<strong>in</strong>tocht 12.30 - 15.00 21za 24 <strong>Biesbosch</strong>centrum 16.00 geslotenzo 25 (Kerstmis)(<strong>Biesbosch</strong>centrum gesloten)ma 26 Snertexcursie KNNV 10.15 - 13.30 36(Kerstmis) Rondje Hollandse <strong>Biesbosch</strong> 11.30 - 12.30 16<strong>Biesbosch</strong> streekproductentocht 17.00 - 21.00 24di 27 Panoramatocht 12.00 - 13.30 18wo 28 K<strong>in</strong><strong>de</strong>ractiviteit: Vetbollen en p<strong>in</strong>dasnoeren maken vanaf 13.00 72do 29 Glühwe<strong>in</strong>tocht 12.30 - 15.00 21vr 30 Snertexcursie 13.30 - 16.00 36Panoramatocht 12.00 - 13.30 18za 31 <strong>Biesbosch</strong>centrum 16.00 geslotenjanuari 2012zo 1ma 2(<strong>Biesbosch</strong>centrum gesloten)(<strong>Biesbosch</strong>centrum gesloten)9495


symbolenduurDe tijd geduren<strong>de</strong> welke eenactiviteit plaatsv<strong>in</strong>dtfluisterboot<strong>de</strong> sterl<strong>in</strong>gActiviteit met <strong>de</strong> openrondvaartboot op zonne-energie,max. 40 personenwan<strong>de</strong>lenActiviteit met wan<strong>de</strong>len.halve maenActiviteiten met grotefluister-salonboot op zonneenergie,max. 140 personen.De Halve Maen is volledigrolstoeltoegankelijkgidsActiviteit on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van<strong>Biesbosch</strong>-gidshalve maenActiviteit met <strong>de</strong> Halve Maen,maar niet geschikt voorrolstoelencater<strong>in</strong>gEten en/of dr<strong>in</strong>ken is bij <strong>de</strong>activiteit <strong>in</strong>begrepenkanoActiviteit met kano varenfietsen /fietsverhuurEr zijn bij het botenhuis een10-tal fietsen te huurfluisterbootActiviteit met een 5- of7-persoonsfluisterbootje96


ColofonRedactie: Marieke Teunis, Patty Kanselaar, Paolo BoumanFotografie: <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht, <strong>Biesbosch</strong>museum,Nationaal Park De <strong>Biesbosch</strong>, Slot Loeveste<strong>in</strong>,Bert Bosch, Conny <strong>de</strong> Jong, Bram Kerkhoff, Jos Kalle,Leo Nennie, Louis van Suijlekom, Jacques WaaifoortCommunicatie & Creatie: Boomvanmourik, RotterdamDrukwerk: Platform P, RotterdamDeze activiteitenbrochure is een uitgave van<strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht. De <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> <strong>de</strong>zebrochure is met <strong>de</strong> grootst mogelijke zorg samengesteld.Desondanks kunnen aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd geen rechten wor<strong>de</strong>nontleend. Wijzig<strong>in</strong>gen en typefouten voorbehou<strong>de</strong>n.December 2010 | oplage 35.000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!