12.07.2015 Views

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ter exploitatie:Een prachtigobject in eenbijzondernatuurgebied<strong>Zuileshoeve</strong>1


gezocht:duurzameondernemer!WIE GAAT DE ZUILESHOEVE EXPLOITEREN?Parkschap Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> is op zoek naareen exploitant die deze unieke plek aan de rand vanNationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> goed en verantwoord kanbenutten. <strong>De</strong> exploitatie heeft betrekking op uitbatingvan de <strong>Zuileshoeve</strong> met inbegrip van de elementenZonnepont en Ecolodge. Naast de exploitatie vragenwe van de gegadigde het object te herstellen, te onderhoudenen te beheren.2 3


kans:duurzameontwikkelingvan natuurgerichterecreatie enBESCHERMD NATUURGEBIED<strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> is een rivierdelta met getij, en bestaat overwegend uit eilanden,zand- en slikplaten, kreken en wilgenvloedbossen. Het gebied ligt in de provinciesNoord-Brabant en Zuid-Holland tussen de rivieren Beneden Merwede en Amer.Het wordt doorsneden door de rivier de Nieuwe Merwede. Het is één van degrootste zoetwatertijdengebieden van Europa.Het Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> is een beschermd natuurgebied. In 1994werd de status van Nationaal Park toegekend. Er zijn vele vormen van recreatiein en om het gebied, met name langs de randen. Het Nationaal Parkwordt ook gebruikt voor de opvang en berging van water en herbergt driedrinkwaterbassins. Het noordelijkste deel van het Nationaal Park is deSliedrechtse <strong>Biesbosch</strong>. Aan de rand hiervan ligt Recreatiegebied <strong>De</strong>Hollandse <strong>Biesbosch</strong>. <strong>De</strong> Hel- en Zuilespolder maakt hier deel van uit.<strong>De</strong> <strong>Zuileshoeve</strong> ligt in de Hel- en Zuilespolder.HET PARKSCHAPParkschap Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> is begin 2011 opgericht als resultaatvan de fusie tussen Natuur- en Recreatieschap <strong>De</strong> Hollandse <strong>Biesbosch</strong> enNatuur- en Recreatieschap Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong>. Het Parkschap heeftals taak om natuur en recreatie integraal te beheren en ontwikkelen. In de kerngaat het om duurzame ontwikkeling van natuurgerichte recreatie en toerismein de <strong>Biesbosch</strong>regio met respect voor de aanwezige en beoogde natuur- enlandschapswaarden.toerisme4 5


het park:alle seizoenenveel te zienen te doenkop inde windwandelen inde biesboschvarenineenkanokijk...een bever!?!lekkerrondhangenvogelsspottenwauw!6 7


aangeboden:hoeve, lodge, huis,schuur, boomgaarden perceelDE ZUILESHOEVEPERCEELHet woonhuis heeft een inhoud van 309 m3 enstaat op een perceel van ca. 500 m2. <strong>De</strong> aangrenzendeschuur heeft een oppervlakte van 166m2 en staat op een perceel van ca. 291 m2. Overbodem- en/ of grondwaterverontreinigingen zijngeen gegevens bekend. Daartoe zal een zogenaamdnul-situatieonderzoek worden uitgevoerdin opdracht van het Parkschap. Aanwezigheidvan asbest of betonrot in de gebouwen is nietaangetroffen.WOONHUISMuren: steens. Glas: dubbel glas. Dakbedekking:Hollandse pan. Begane grond: woonkamer, hal/toilet, keuken, slaapkamer. Verdieping: 2 slaapkamers,badkamer, dakterras. <strong>De</strong> gehele woningdient door de exploitant gerenoveerd te worden.In oktober 2012 is de aansluiting (plat dak) tussende woning en de schuur vernieuwd en heefteen houtwormbestrijding plaatsgevonden aan dekapconstructie en de verdiepingsvloer.Het Parkschap Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> iseigenaar van de <strong>Zuileshoeve</strong>. <strong>De</strong> hoeve bestaatuit een woonhuis met boerenschuur, bijbehorenderf en een hoog-stamboomgaard. Aanvullendworden naast de hoeve een Zonnepont en eenEcolodge geëxploiteerd.BOERENSCHUURMuren: steens. Dakbedekking: kruispanIn juli 2010 heeft een houtwormbestrijdingplaatsgevonden aan de spantconstructie ende kapconstructie. <strong>De</strong> schuur zal door deexploitant getransformeerd moeten worden naareen nieuwe bestemming.8 9


BESTEMMINGSPLAN<strong>De</strong> <strong>Zuileshoeve</strong> valt nu nog in het bestemmingsplan“<strong>De</strong> Merwelanden” met de bestemmingwoondoeleinden. Dit bestemmingsplan wordtmet ingang van het kalenderjaar 2013 herzien.<strong>De</strong> gemeenteraad van Dordrecht heeft voor ditnieuwe bestemmingsplan, getiteld “NieuweSliedrechtse <strong>Biesbosch</strong>”, de uitgangspuntenvastgesteld. Over het perceel Merwelanden 39,de <strong>Zuileshoeve</strong>, is het volgende vermeld:“Gemengde bestemming: wonen behoudenen recreatieve bestemming, inclusief horeca,toevoegen”. Op deze wijze wordt tegemoet gekomenaan de ambities en doelstellingen van hetParkschap zoals het verbeteren van de recreatievevoorzieningen, het verhogen van het aantalbezoekers en de naamsbekendheid. Toekomstigebouw- en gebruiksmogelijkheden zijn te vindenin artikel 5 van de regels en kunnen met de verbeelding(plankaart) worden ingezien op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen onder “ontwerpbestemmingsplannen”.<strong>De</strong> <strong>Zuileshoeve</strong> heeft cultuurhistorische waardendie zijn beschermd door middel van eensloopverbod. <strong>De</strong> gemeente Dordrecht werkt aande uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.<strong>De</strong> <strong>Zuileshoeve</strong> is waarschijnlijk één vande complexen die eind 2013 worden bestemd alsgemeentelijk monument. Belangrijkste gevolghiervan is dat wijzigingen worden getoetst aan demonumentale waarde. Voor dit complex moet demonumentale waarde nog worden bepaald. Hetis dan ook aan te bevelen om bij een voornementot wijzigingen contact op te nemen metde afdeling Monumentenzorg van de gemeenteDordrecht. Voor gemeentelijke monumenten kaneen beroep worden gedaan op het GemeentelijkeRestauratiefonds Dordrecht.12 13


motto:duurzaamondernemenin debiesboschWAT WORDT VERWACHT VAN DE ONDERNEMER?Het Parkschap zoekt duurzame ondernemers met creatieve ideeën voor deexploitatie van de <strong>Zuileshoeve</strong> in combinatie met de hoogstamboomgaard,een zonnepont en een ecolodge.Het nieuwe bestemmingsplan biedt hiervoor de ruimte. Bijvoorbeeld:• Bed and breakfast• Accommodatie voor (groeps-)overnachtigingen• Aanlegsteiger met terras• Theetuin• Expositieruimten• Vergaderruimten• Ontvangsten kleine groepen• Startpunt teambuildingdagen/ <strong>Biesbosch</strong>werkdagenPLANNEN KUNNEN WORDEN AANGEVULD MET:• Een visie over de exploitatie van de nieuwe Zonnepont van het Parkschap.Dit is een veerverbinding tussen de Ottersluis, <strong>Biesbosch</strong>centrum Dordrecht,<strong>Zuileshoeve</strong> en Huiswaard. Meer informatie: bijlage G.• Een visie over de exploitatie van de Ecolodge. <strong>De</strong>ze wordt door het Parkschapafgemeerd in de waterpartij ten noorden van de hoogstamboomgaard.Voor meer informatie: bijlage H.Het bovenstaande is slechts een aanzet. Het staat de geïnteresseerde exploitantvrij om eigen creatieve ideeën aan te dragen.Een goede toekomst voor en duurzame toepassingen van deze locatie vereistinvesteringen, financieringen en op de toekomst gericht beheer. In dit planwordt gezocht naar een optimum tussen het waarborgen van functies, garantiesvoor het behoud van de panden en verantwoord bedrijfseconomischbeheer. Van de gegadigde exploitant wordt verwacht een op hoofdpuntenuitgewerkt plan, waarin ten minste aan de orde komen:• <strong>De</strong> ambitie met deze locatie• <strong>De</strong> activiteiten• <strong>De</strong> relatie met de omgeving• Bezoekersaantallen• Visie exploitatie Zonnepont en EcolodgeERFPACHT<strong>De</strong> grond en opstallen worden uitgegeven door middel van het vestigen vaneen recht van erfpacht voor een termijn van 30 jaar, tegen nader overeen tekomen voorwaarden. Na verloop van deze termijn kunnen partijen overeenkomeneen nieuw recht van erfpacht aan te gaan. <strong>De</strong> jaarlijkse vergoedingvoor het erfpachtrecht (= de canon) bedraagt minimaal 4,5% van de waardevan de grond en de opstallen ad € 326.285,--, ofwel € 14.682,83 (prijspeil 1januari 2013). <strong>De</strong>ze canon wordt gedurende de eerste vijf jaar van de looptijdvan het erfpachtrecht niet herzien. Na verloop van vijf jaar vindt een jaarlijkseherziening van het hiervoor genoemde percentage plaats, uitgaande van hetverloop van de kapitaalmarktrente door het gemiddelde reële rendement vanvijfentwintigjarige geldleningen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeentenaan gemeenten. Het hiervoor genoemde percentage geldt daarbij als minimum.<strong>De</strong> hiervoor genoemde grondwaarde wordt eens in de tien jaar herzien.<strong>De</strong> hiervoor genoemde grondwaarde geldt daarbij als minimum. <strong>De</strong> exploitantheeft elke drie jaar het recht voorstellen te doen aan het Parkschap om dewijze van exploitatie aan te passen. Indien er kosten zijn verbonden aan dezevoorstellen dan zullen deze gedragen worden door de exploitant. <strong>De</strong> overdraagbaarheidvan het erfpachtrecht zal worden beperkt omdat het Parkschapgrote waarde hecht aan de wijze waarop de exploitatie wordt uitgevoerd.Dit wordt nader uitgewerkt in de erfpachtovereenkomst.14 15


doel:vijf geschiktekandidatenBEOORDELING PLANNENDoel van dit bidbook is: het maken van een selectie uit de mogelijke gegadigdenvoor de exploitatie van de <strong>Zuileshoeve</strong>. Dit moet leiden tot de vijf meest geschiktegegadigden. <strong>De</strong>ze worden uitgenodigd voor deelname aan het vervolgproces.DOEL VERVOLGPROCESHet vinden van een geschikte partij die op basis van een erfpachtuitgifte deexploitatie van de <strong>Zuileshoeve</strong> voor zijn rekening neemt. Alleen de vijf geselecteerdenzullen specifiek worden gevraagd om in te schrijven voor deze laatstefase: de gunningsfase. In deze gunningsfase dienen de gegadigden rekeningte houden met het indienen van o.a. verbouw- en restauratieplannen, onderhoudsplannenen een exploitatieopzet.WERKWIJZEOp hoofdlijnen ziet de gehele procedure er als volgt uit:Selectiefase:1. Aanmelden gegadigden met verzoek tot deelneming2. Beoordeling verzoek tot deelneming3. Selectie vijf partijen en berichtgeving afwijzingenGunningsfase:1. Uitnodiging tot deelneming aan de vijf geselecteerden2. Inschrijving door geselecteerde gegadigden3. Beoordeling inschrijvingen4. Voornemen tot gunning en berichtgeving afwijzingen5. Gunning aan één partijDit bidbook is:• Gepubliceerd door middel van een persbericht• Gepubliceerd op www.np-debiesbosch.nlbeantwoord door het Parkschap. Per gegadigde partij kunnen zich maximaaltwee personen aanmelden.VRAGEN STELLENEr kunnen vragen worden gesteld over de selectiefase. <strong>De</strong>ze kunnen uitsluitendper e-mail tot en met 6 februari 2013 worden ingediend bij djm.van.bedaf@dordrecht.nl Alle vragen worden verwerkt in een Nota van Inlichtingendie aan alle gegadigden ter beschikking wordt gesteld.COMMUNICATIE EN CONTACTAlle communicatie over de eerste selectieprocedure verloopt uitsluitend pere-mail aan djm.van.bedaf@dordrecht.nl én een kopie aan dch.verheijen@dordrecht.nl Het is niet toegestaan andere medewerkers van het Parkschaptijdens deze procedure rechtstreeks te benaderen. Dit kan leiden tot uitsluitingvan deelneming.AANMELDENHet verzoek tot deelneming aan de selectiefase kan uitsluitend ingediendworden vanaf woensdag 27 februari 2013 ( 10.00 uur) tot en met vrijdag1 maart 2013 (16.00 uur) bij de informatiebalie van <strong>Biesbosch</strong>centrumDordrecht, Baanhoekweg 53. Na 1 maart 2013 16.00 uur worden geenaanmeldingen meer geaccepteerd. N.B. Op de buitenzijde van de envelopmoet duidelijk vermeld worden:KIJKDAGGegadigden voor deze selectiefase worden in de gelegenheid gesteld delocatie te bezoeken op woensdag 30 januari 2013 tussen 10.00 en 15.00 uur.Tijdens het bezoek wordt geen aanvullende informatie gegeven of vragenNIET OPENEN (door interne post)Aanmeldingsformulier <strong>Zuileshoeve</strong>.Bij ontvangst wordt een ontvangstbewijs afgegeven.16 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!