Annexen - Asvz

asvz.nl

Annexen - Asvz

Annex XII Wijzigingen op de UAV-GC 2005

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De UAV‐GC 2005 is van toepassing met inachtneming van de volgende

wijzigingen en aanvullingen:

Aanvullingen algemeen

- Alle mogelijke algemene bepalingen en voorwaarden van de

aannemer worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

- De aannemer zal het recht van retentie tegenover de ASVZ niet

uitoefenen.

§ 2 Vertegenwoordiging van partijen

Paragraaf 2 lid 1 wordt aangevuld met:

“Uitgangspunt van de ASVZ is dat tijdens de uitvoering van haar projecten

geen dagelijks toezicht vereist is. Als blijkt dat ten gevolge van onvoldoende

werk, vast te stellen door de opdrachtgever en/of haar vertegenwoordiger,

al dan niet tijdelijk, dagelijks toezicht vereist is komen de kosten van dit

(tijdelijk) dagelijks toezicht voor rekening van de aannemer.”

§ 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever

Paragraaf 3 lid 1 onder a wordt aangevuld met:

“De benodigde documenten worden door de ASVZ in drievoud verstrekt en

daarnaast tevens digitaal in PDF formaat. Als de aannemer hierom verzoekt

worden voor haar rekening door de ASVZ meer exemplaren van de

documenten ter beschikking gesteld.”

§ 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

Paragraaf 4 lid 10 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer dient alle zaken die ten gevolge van de uitvoering van

het werk worden beschadigd of al dan niet tijdelijk weggenomen voor eigen

rekening te herstellen dan wel terug te plaatsen zonder enig recht op

verrekening. Indien de in dit lid bedoelde schade verhaalbaar is onder een

door de opdrachtgever afgesloten verzekering, blijft het eigen risico, dat in

voorkomend geval per verzekerde gebeurtenis geldt, voor rekening van de

aannemer.”

Paragraaf 4 lid 13 wordt aangevuld met:

“De voertaal gedurende de uitvoering van het werk is de Nederlandse taal.

De administratie en correspondentie dienen eveneens in het Nederlands

plaats te vinden.”

§ 7 Planning

Paragraaf 7 lid 1 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die ontstaat door

overschrijding van:

17

More magazines by this user
Similar magazines