Annexen - Asvz

asvz.nl

Annexen - Asvz

verwijderd moeten zijn;

b. De aan het oog onttrokken ruimten onder vloeren, achter wanden, de

ruimten boven de verlaagde plafonds, de kanalen, de kabelgoten, de kokers,

de putten, de afvoeren, de daken, de dakgoten, enz. dienen te zijn ontdaan

van eventuele bouwresten, vuil en overtolligheden;

c. De tengevolge van de uitvoering van het werk door de Opdrachtnemer

bevuilde en/of verontreinigde eigendommen en/of werken van derden,

dient de Opdrachtnemer eveneens schoon op te leveren;

d. De glasruiten, de spiegels en de tegelwerken dienen te zijn ontdaan van

eventuele verf‐ en mortelspatten, plakstickers of lijmresten;

e. De beglazingen dient aan beide zijden gewassen te zijn en dient zonder

krassen te worden opgeleverd;

f. De aluminium puien en de stalen puien en/of deuren dienen schoon en

krasvrij opgeleverd te worden;

g. Hang‐ en sluitwerk van de bewegende delen dient te zijn gesmeerd en

de blanke metaaldelen dienen van verf‐ en specieresten en andere

ongerechtigheden te zijn ontdaan. Het hang‐ en sluitwerk dient soepel

gangbaar te worden opgeleverd;

h. Het sanitair is schoon en goed functionerend;

i. Alle grond‐ en bestratingswerken dient te zijn voltooid;

j. Alle tijdelijke opstallen, materialen, materieel, werktuigen enzovoort

dient te zijn verwijderd en

k. Al het bouwvuil enzovoort dient te zijn afgevoerd.

Paragraaf 24, lid 7 wordt aangevuld met:

“Van kleine gebreken in de zin van dit artikel is sprake als deze gebreken

binnen een termijn van 10 kalenderdagen hersteld kunnen worden, tenzij

schriftelijk anders wordt overeengekomen. Onthouding van goedkeuring als

bedoeld in § 24 lid 4 kan in ieder geval plaats vinden als de waarde van de

geconstateerde gebreken, naar het oordeel van de Opdrachtgever, meer

bedraagt dan 10% van de opleveringstermijn.

§ 26 Vervroegde ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever

Paragraaf 26 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer ontvangt uitsluitend een kostenvergoeding indien door

de ingebruikneming meer van hem wordt verlangd, dan redelijkerwijs van

hem kan worden verlangd.”

§ 27 Onderhoudstermijn

Paragraaf 27 lid 2 wordt vervangen door:

“Voor het gehele werk geldt een onderhoudstermijn van zes maanden en

voor de technische installaties in het bijzonder een termijn van twaalf

maanden.”

Paragraaf 27, lid 3 wordt aangevuld met;

“op herstel van schade en gebreken met een spoedeisend karakter in

verband met het gebruik van het Werk is van toepassing de aanvulling op §

41 lid 7.”

21

More magazines by this user
Similar magazines