Annexen - Asvz

asvz.nl

Annexen - Asvz

§ 13 Bodemaspecten

Paragraaf 13 lid 6 wordt aangevuld met:

Indien voorwerpen van historische aard worden aangetroffen, worden

deze alleen met toestemming van de directie verwijderd;

In de gevallen dat de opdrachtgever beslist deze voorwerpen door

derden te laten verwijderen, staat de aannemer dit toe;

over de eventuele stagnatie vindt overleg plaats tussen de

opdrachtgever en de aannemer.

§ 14 Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever

Paragraaf 14 lid 16 wordt aangevuld met:

“Echter, indien de voortgang van het Werk dat naar het oordeel van de

Opdrachtgever vereist, kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verplichten

een Wijziging uit te voeren vooruitlopend op het bereikt hebben van

overeenstemming over een prijsaanbieding. Hangende een eventuele

discussie over de grondslag van de Wijziging, dient de Opdrachtnemer zo

nodig de instructies van de Opdrachtgever op te volgen en door hem alles in

het werk te worden gesteld ter beperking van schade en kosten. In het geval

dat, nadat opnieuw overleg heeft plaatsgevonden betreffende de

prijsaanbieding dan wel de grondslag van de Wijziging, uiteindelijk geen

overeenstemming wordt bereikt zal het geschil beslecht worden

overeenkomstig het gestelde in § 47.”

§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging

Paragraaf 16 lid 10 wordt aangevuld met”

“Bij vaststelling van het resterende deel van de prijs als bedoeld onder (b)

blijven alle posten betreffende prijsrisicobepalingen, stelpostverrekeningen

en Wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer buiten beschouwing.”

§ 17 Werkterrein

Paragraaf 17 wordt aangevuld met:

“De Opdrachtnemer wordt geacht het werkterrein en het werkobject te kennen.

Zij aanvaardt dit in de toestand, zoals het zich bevindt op de dag van de opdracht

van het werk.

De Opdrachtnemer draagt zorg voor voldoende accommodatie ten behoeve van

de Opdrachtgever en/of door haar aangewezen vertegenwoordigers op het

bouwterrein. Eén en ander in nader overleg met de Opdrachtgever te bepalen,

maar deze accommodatie bevat tenminste een vergaderruimte.

De Opdrachtnemer zorgt voor een deugdelijke terreinafscheiding van het gehele

terrein uitgevoerd met de nodige poorten. De Opdrachtgever en/of de door haar

aangewezen vertegenwoordigers hebben te allen tijde toegang. Indien de

afrastering rond het bouwwerk onvoldoende blijkt te zijn, of niet naar behoren

wordt onderhouden, stelt de Opdrachtnemer het werk onder bewaking.

Gedurende de gehele bouwtijd houdt de Opdrachtnemer onder alle

weersgesteldheden het bouwterrein en toegangswegen in goed begaanbare

19

More magazines by this user
Similar magazines