23.11.2013 Views

PDF - Toiletteren; het accent op de juiste plek - Mijn KWPN

PDF - Toiletteren; het accent op de juiste plek - Mijn KWPN

PDF - Toiletteren; het accent op de juiste plek - Mijn KWPN

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

praktijk<br />

• tekst : Jenneke Smit<br />

• foto’s : Jacob Melissen<br />

<strong>Toiletteren</strong>: <strong>het</strong> <strong>accent</strong><br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>juiste</strong> <strong>plek</strong><br />

Onlangs organiseer<strong>de</strong> <strong>het</strong> Jong<strong>KWPN</strong> een praktijkcursus over <strong>het</strong> voorberei<strong>de</strong>n en toiletteren van paar<strong>de</strong>n met oog<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> keuringen. De praktische ‘do’s and don’ts’ zijn zeker niet alleen interessant voor <strong>de</strong> jonge fokkerijliefhebbers,<br />

ook an<strong>de</strong>ren kunnen zich een voor<strong>de</strong>el doen met <strong>de</strong> tips van Ronnie Stegeman en Jarno Hendrikx. Bij <strong>het</strong><br />

toiletteren gaat <strong>het</strong> erom dat <strong>het</strong> <strong>accent</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>juiste</strong> <strong>plek</strong> wordt gelegd en dat maakt <strong>het</strong> een heel zorgvuldige klus.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> praktijkcursus van <strong>het</strong> Jong<strong>KWPN</strong> gaven Ronnie Stegeman en Jarno Hendrikx uitleg over <strong>het</strong> longeren, <strong>op</strong>stellen en toiletteren van <strong>het</strong> paard.<br />

Op <strong>de</strong> keuringen wor<strong>de</strong>n paar<strong>de</strong>n in hun<br />

zondagspak voorgesteld aan <strong>de</strong> jury. Na<br />

een weken- of zelfs maan<strong>de</strong>nlange voorbereiding<br />

hebben <strong>de</strong> meeste jonge paar<strong>de</strong>n,<br />

die zo uit <strong>de</strong> <strong>op</strong>fok zijn gekomen,<br />

vaak een ware metamorfose on<strong>de</strong>rgaan.<br />

Naast <strong>de</strong> <strong>op</strong>bouw van spieren en conditie<br />

hoort ook een toiletteerbeurt bij <strong>de</strong> voorbereiding<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> keuring. Als je weet waar <strong>de</strong><br />

plus- en minpunten van <strong>het</strong> paard liggen,<br />

kun je daar bij <strong>het</strong> toiletteren rekening mee<br />

hou<strong>de</strong>n. Zo kan een lang achterbeen bij<br />

een paard met een hele lange staart nóg<br />

langer lijken, en krijgt een korte nek<br />

<strong>op</strong>tisch meer lengte als er wat meer wordt<br />

weggeschoren achter <strong>de</strong> oren. Uiteraard<br />

kijkt <strong>de</strong> jury naar <strong>de</strong> bouw van <strong>het</strong> paard,<br />

maar ie<strong>de</strong>re eigenaar zal zijn paard <strong>op</strong>timaal<br />

willen voorstellen.<br />

Veiligheid<br />

Bij <strong>de</strong> praktijkcursus werd benadrukt dat<br />

<strong>de</strong> veiligheid altijd voor<strong>op</strong> moet staan. Het<br />

is raadzaam om een paard pas na enkele<br />

weken training voor <strong>het</strong> eerst te toiletteren.<br />

De meeste paar<strong>de</strong>n die uit een <strong>op</strong>fokgroep<br />

komen kennen weinig en toiletteren kan<br />

dan uitdraaien <strong>op</strong> een onnodig slechte<br />

ervaring voor <strong>het</strong> paard. Na enkele weken<br />

in han<strong>de</strong>n te zijn geweest, is een paard al<br />

veel meer gewend, kan hij voetjes <strong>op</strong>tillen,<br />

kent hij beenbeschermers en heeft hij meer<br />

vertrouwen. Bovendien heeft <strong>de</strong> eigenaar<br />

of trainer dan een beter beeld van <strong>het</strong><br />

karakter van <strong>het</strong> paard. Bij <strong>de</strong> eerste keer<br />

toiletteren se<strong>de</strong>ren Ronnie Stegeman en<br />

Jarno Hendrikx <strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n eigenlijk altijd.<br />

“Het is allemaal nieuw voor een paard, een<br />

scheerapparaat geeft een onbekend geluid<br />

52 IDS09 • 06 mei 2010<br />

IDS09_Toileteren.indd 52 29-04-2010 16:35:42


Het <strong>op</strong>scheren van <strong>de</strong> benen zorgt ervoor dat <strong>het</strong><br />

beenwerk meer hardheid en uitstraling krijgt.<br />

Jarno Hendrikx laat zien hoe hij <strong>de</strong> zijkanten van een staart <strong>op</strong>scheert.<br />

en een slechte ervaring blijft heel lang<br />

hangen bij een paard. Wanneer <strong>het</strong> paard<br />

geen negatieve ervaring <strong>op</strong>doet, heb je er<br />

<strong>de</strong> rest van <strong>het</strong> leven profijt van. Wij doen<br />

<strong>het</strong> daarom liever direct goed en nemen<br />

<strong>het</strong> zekere voor <strong>het</strong> onzekere. Meestal kan<br />

er na één of enkele keren met min<strong>de</strong>r of<br />

zelfs zon<strong>de</strong>r sedatie wor<strong>de</strong>n gewerkt”, legt<br />

scheerspecialist Hendrikx uit. “Onze ervaring<br />

is dat sedatie <strong>het</strong> beste <strong>op</strong> een nuchtere<br />

maag werkt en <strong>het</strong> paard moet <strong>op</strong><br />

moment van se<strong>de</strong>ren volledig rustig zijn.<br />

Het heeft geen zin om te beginnen met<br />

toiletteren en pas te gaan se<strong>de</strong>ren <strong>op</strong> <strong>het</strong><br />

moment dat blijkt dat <strong>het</strong> paard niet<br />

ontspannen blijft. Dan kan je <strong>het</strong> paard<br />

beter eerst weer terug zetten <strong>op</strong> stal en <strong>op</strong><br />

een later moment se<strong>de</strong>ren voordat je met<br />

toiletteren begint. Ook doe ik <strong>het</strong> scheerwerk<br />

altijd in een vaste volgor<strong>de</strong>, zodat een<br />

paard daar aan kan wennen. Zorg ver<strong>de</strong>r<br />

altijd dat er rust is <strong>op</strong> stal.”<br />

Volg bij <strong>het</strong> afscheren van <strong>de</strong> baardharen altijd <strong>de</strong> lijn van <strong>de</strong> kaak. Het scheren van tastharen wordt in <strong>het</strong><br />

ka<strong>de</strong>r van welzijn door <strong>het</strong> <strong>KWPN</strong> overigens ontmoedigd.<br />

Beenwerk<br />

Om <strong>het</strong> paard zo passend mogelijk te<br />

gaan toiletteren is <strong>het</strong> belangrijk om een<br />

goed beeld te hebben van <strong>de</strong> plus- en<br />

minpunten van <strong>het</strong> paard. Ook bij <strong>het</strong><br />

scheren van <strong>de</strong> benen is <strong>het</strong> belangrijk<br />

goed te kijken naar <strong>het</strong> totale paard, bij<br />

een paard met relatief teer beenwerk kan<br />

er beter wat min<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n weggeschoren<br />

dan bij een paard met grover beenwerk.<br />

Bij <strong>het</strong> scheren van <strong>de</strong> voor- en<br />

achterbenen kan er voor diverse mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n gekozen. Op steeds meer<br />

(sport)stallen wordt er voor gekozen om<br />

<strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n, ongeacht hun aftekeningen,<br />

tot halverwege <strong>de</strong> kogel of zelfs tot aan<br />

<strong>de</strong> knie <strong>op</strong> te scheren. Hierdoor heeft <strong>het</strong><br />

paard enkele weken mooi strak beenwerk.<br />

“Kijk naar je paard en bepaal dan wat je<br />

wel of niet moet scheren om <strong>het</strong> beenwerk<br />

zo positief mogelijk te laten uitkomen”,<br />

licht Ronnie Stegeman toe, die al<br />

vele jaren paar<strong>de</strong>n keuringsklaar maakt.<br />

“Je kan er voor kiezen om <strong>de</strong> lijn van <strong>de</strong><br />

aftekeningen te volgen, of om juist alle<br />

benen gelijk <strong>op</strong> te scheren. Scheer in elk<br />

geval <strong>het</strong> bovenste stuk met <strong>de</strong> haren<br />

mee, om zo een vloeien<strong>de</strong> overgang te<br />

maken tussen <strong>het</strong> wel en niet geschoren<br />

ge<strong>de</strong>elte. Het is en blijft een uitdaging om<br />

<strong>het</strong> paard zó te toiletteren dat hij er <strong>op</strong> z’n<br />

best uit ziet.”<br />

IDS09 • 06 mei 2010 53<br />

IDS09_Toileteren.indd 53 29-04-2010 16:35:51


Werk bij <strong>het</strong> <strong>op</strong>scheren van <strong>de</strong> zijkant van <strong>de</strong> staart in<br />

<strong>het</strong> begin altijd van boven naar bene<strong>de</strong>n.<br />

Bij <strong>het</strong> toiletteren moet <strong>de</strong> veiligheid voor<strong>op</strong> staan. Vanuit <strong>de</strong>ze positie kan een paard veilig <strong>op</strong>geschoren<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Benen <strong>op</strong>tillen<br />

Het verschilt per paard wat <strong>de</strong> beste<br />

manier is om <strong>de</strong> benen <strong>op</strong> te scheren. Bij<br />

<strong>de</strong> meeste paar<strong>de</strong>n kunnen <strong>de</strong> benen<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong>getild, maar er zijn ook paar<strong>de</strong>n<br />

die beter zijn <strong>op</strong> te scheren met <strong>de</strong> voeten<br />

aan <strong>de</strong> grond. Zorg in bei<strong>de</strong> gevallen dat<br />

<strong>de</strong> scheermachine al aanstaat voordat er<br />

wordt begonnen met scheren en dat er<br />

goed contact wordt gehou<strong>de</strong>n met <strong>het</strong><br />

paard. “Ik sta altijd met mijn zijkant naar<br />

<strong>het</strong> paard toe en hou met mijn hand<br />

contact met <strong>het</strong> paard. Bij <strong>het</strong> scheren van<br />

<strong>het</strong> voorbeen til ik <strong>de</strong>ze <strong>op</strong> en laat ik <strong>het</strong><br />

been <strong>op</strong> mijn been leunen. De begelei<strong>de</strong>r<br />

die <strong>het</strong> paard vasthoudt, houdt <strong>het</strong> paard<br />

en met name <strong>de</strong> ogen goed in <strong>de</strong> gaten<br />

om snel te kunnen reageren. Bij <strong>het</strong> scheren<br />

van <strong>het</strong> achterbeen trek ik <strong>de</strong>ze naar<br />

voren. Als een paard zou willen slaan,<br />

moet hij toch eerst <strong>het</strong> been naar achter<br />

brengen en wanneer je met je zijkant tegen<br />

<strong>het</strong> paard aanstaat, sta je re<strong>de</strong>lijk veilig. Ik<br />

scheer altijd eerst <strong>de</strong> voorkant en <strong>de</strong><br />

zijkanten van <strong>het</strong> been, en vervolgens <strong>de</strong><br />

achterkant. Zelf scheer ik nooit vanuit <strong>de</strong><br />

positie dat <strong>het</strong> paard zijn achterbeen naar<br />

achteren heeft gebracht. Hoefsme<strong>de</strong>n<br />

werken <strong>de</strong> hele dag vanuit die positie en<br />

doen <strong>het</strong> dus wel, maar een naar voren<br />

gebracht achterbeen vind ik veiliger”,<br />

vertelt Jarno Hendrikx.<br />

Open stand<br />

Bij sommige paar<strong>de</strong>n is <strong>het</strong> handiger om<br />

<strong>de</strong> benen te toiletteren zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze <strong>op</strong> te<br />

tillen. In dat twee<strong>de</strong> geval kan eventueel<br />

een an<strong>de</strong>r been wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong>getild, zodat<br />

<strong>het</strong> paard min<strong>de</strong>r snel <strong>het</strong> te scheren been<br />

omhoog zal trekken. Om <strong>de</strong> voorkant van<br />

<strong>het</strong> achterbeen te scheren, moet <strong>het</strong><br />

achterbeen ver on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> massa staan.<br />

Zorg altijd voor contact met <strong>het</strong> paard<br />

zodat zijn reacties aangevoeld kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n, en ga niet <strong>op</strong> <strong>de</strong> knieën naast <strong>het</strong><br />

paard zitten om zo goed bij <strong>de</strong> kroonran<strong>de</strong>n<br />

en kootholtes te kunnen komen.<br />

Vanuit een voorovergebogen positie, kan<br />

er eer<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n gereageerd <strong>op</strong> <strong>het</strong><br />

paard. Jarno Hendrikx toiletteert <strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n<br />

eigenlijk geheel met een grote scheermachine.<br />

“Die grote machines zijn sterker<br />

en daarmee kom ik makkelijker door <strong>het</strong><br />

haar heen. Voor <strong>het</strong> secuur<strong>de</strong>re werk kan<br />

beter een kleine ton<strong>de</strong>use wor<strong>de</strong>n<br />

gebruikt. In bei<strong>de</strong> gevallen is <strong>het</strong> belangrijk<br />

dat <strong>de</strong> machines geslepen messen<br />

hebben en dat ze wor<strong>de</strong>n gebruikt <strong>op</strong> een<br />

schoon paard.”<br />

Staart<br />

Om veilig <strong>de</strong> bovenkant van <strong>de</strong> staart te<br />

kunnen <strong>op</strong>scheren, kan <strong>het</strong> paard in een<br />

<strong>op</strong>voelbox of box met halve stal<strong>de</strong>ur gezet<br />

wor<strong>de</strong>n. Ook bij dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el geldt dat er<br />

eerst moet wor<strong>de</strong>n bepaald wát er afgaat<br />

voordat er wordt begonnen. Bij een mooie<br />

dikke staart met volledig aangegroei<strong>de</strong><br />

haren, wordt er steeds vaker voor gekozen<br />

om <strong>de</strong> bovenkant in tact te laten. Na<strong>de</strong>el<br />

van <strong>het</strong> wegscheren is dat als er eenmaal<br />

voor is gekozen, dit eigenlijk altijd herhaald<br />

moet wor<strong>de</strong>n. “Kijk naar je paard <strong>op</strong> stand<br />

en aan <strong>de</strong> longe om te bepalen wat voor<br />

staartdracht <strong>het</strong> paard heeft. Als je twijfelt<br />

om <strong>de</strong> zijkanten van <strong>de</strong> staartwortel kaal te<br />

scheren, kan je <strong>het</strong> ook een keer invlechten<br />

om te bekijken hoe <strong>het</strong> lijkt. Over <strong>het</strong><br />

algemeen geeft een <strong>op</strong>geschoren staart<br />

meer uitstraling en snit”, legt Ronnie<br />

Stegeman uit. “Wanneer er wordt gekozen<br />

voor <strong>het</strong> scheren van <strong>de</strong> zijkanten, ga dan<br />

aan <strong>de</strong> zijkant van <strong>het</strong> paard staan en trek<br />

bovenlangs <strong>de</strong> staart <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant <strong>op</strong>.<br />

Dat werkt als een natuurlijke handrem.<br />

Veulens pak je vaak ook vast bij <strong>de</strong> staart,<br />

daar reageren ze vaak goed <strong>op</strong>. Bovendien<br />

voel je alle beweging aankomen via<br />

<strong>de</strong> staart en kan je snel reageren <strong>op</strong> <strong>het</strong><br />

paard. Ook bij <strong>het</strong> scheren van <strong>het</strong> achterbeen<br />

is <strong>het</strong> handig om <strong>de</strong> staart vast te<br />

hou<strong>de</strong>n. Scheer <strong>de</strong> zijkant van <strong>de</strong> staart<br />

van boven naar bene<strong>de</strong>n en begin en<br />

eindig in een punt. Als regel staat <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rkant van <strong>de</strong> vulva als grens om te<br />

scheren, maar bij <strong>de</strong>ze beslissing moet<br />

ook <strong>de</strong> staartdikte en <strong>de</strong> vorm van <strong>de</strong><br />

achterhand en broekspieren moeten<br />

wor<strong>de</strong>n meegenomen. Bij een dunne<br />

staart kan beter wat min<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> zijkant<br />

wor<strong>de</strong>n afgeschoren.”<br />

Hoofd en oren<br />

Tot slot <strong>het</strong> hoofd. De meningen over <strong>het</strong><br />

54 IDS09 • 06 mei 2010<br />

IDS09_Toileteren.indd 54 29-04-2010 16:35:58


Paard en begelei<strong>de</strong>r hebben er later veel voor<strong>de</strong>el van<br />

als <strong>het</strong> jonge paard dat <strong>op</strong> <strong>de</strong> keuring wordt voorbereid<br />

geen negatieve ervaringen <strong>op</strong>doet. Neem voor<br />

alles <strong>de</strong> tijd en zorg voor rust. Bij Ronnie Stegeman<br />

maken <strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n voor <strong>het</strong> eerst kennis met een bitje<br />

die hij heeft vastgemaakt aan een halster. Pas later<br />

volgt <strong>het</strong> hoofdstel.<br />

gebruik van een praam zijn ver<strong>de</strong>eld.<br />

Jarno en Ronnie vin<strong>de</strong>n <strong>de</strong> praam een<br />

aanra<strong>de</strong>r om zo snel en veilig mogelijk te<br />

kunnen toiletteren, aangezien <strong>de</strong>ze ook<br />

zorgt voor een extra versterking van eer<strong>de</strong>r<br />

toegedien<strong>de</strong> sedatie. Bij <strong>het</strong> toiletteren van<br />

<strong>het</strong> hoofd kan <strong>het</strong> beste wor<strong>de</strong>n begonnen<br />

met een ton<strong>de</strong>use bij <strong>de</strong> baardharen,<br />

on<strong>de</strong>raan <strong>de</strong> keel. Werk van achter naar<br />

voren en volg <strong>de</strong> lijn van <strong>de</strong> kaak. Vooralsnog<br />

is <strong>het</strong> in Ne<strong>de</strong>rland toegestaan <strong>de</strong><br />

tastharen rondom <strong>de</strong> neus, mond, ogen en<br />

oren af te scheren of in te korten. Het<br />

<strong>KWPN</strong> ontmoedigt <strong>het</strong> scheren van tastharen:<br />

Voor een paard is <strong>de</strong> neus een<br />

belangrijk tastzintuig en <strong>de</strong> tastharen<br />

hebben daarbij een functie.<br />

De oren kunnen volledig wor<strong>de</strong>n uitgeschoren<br />

of er kan wor<strong>de</strong>n gekozen om<br />

alleen <strong>de</strong> zijkanten en uitsteken<strong>de</strong> haren te<br />

scheren. Zorg bij <strong>het</strong> volledig uitscheren<br />

van <strong>de</strong> oren, dat <strong>het</strong> oor wordt uitgevouwen<br />

om zo alles weg te kunnen halen. Bij<br />

<strong>het</strong> scheren van <strong>de</strong> zijkant van <strong>de</strong> oren is<br />

<strong>het</strong> belangrijk dat <strong>de</strong> lijn van <strong>het</strong> oor wordt<br />

gevolgd en dat er niet teveel van <strong>de</strong> zijkant<br />

wordt afgeschoren. Tussen <strong>de</strong> oren<br />

bevindt zich een stuk manen, veelal<br />

bekend als <strong>het</strong> ‘<strong>de</strong>r<strong>de</strong> oor’, dat wordt<br />

geschoren in verband met <strong>het</strong> k<strong>op</strong>stuk van<br />

een halster of hoofdstel. Voorheen werd<br />

<strong>de</strong> lengte van een naar achter gevouwen<br />

oor als graadmeter gebruikt, tegenwoordig<br />

wordt er vaak voor gekozen om min<strong>de</strong>r<br />

weg te scheren. In <strong>de</strong>ze beslissing moet<br />

ook <strong>de</strong> vorm van <strong>de</strong> nek wor<strong>de</strong>n meegenomen,<br />

bij een mooie ron<strong>de</strong> nek hoeft er<br />

min<strong>de</strong>r haar vanaf dan bij een korte, rechte<br />

nek die daardoor <strong>op</strong>tisch meer lengte<br />

krijgt. Scheer eerst met <strong>de</strong> haren mee en<br />

<strong>de</strong>nk hierbij goed om <strong>de</strong> voorpluk, dat hier<br />

niet teveel vanaf wordt gehaald. Scheer<br />

vervolgens tegen <strong>de</strong> haren in om mooi,<br />

strak resultaat te krijgen. Voor <strong>het</strong> gehele<br />

toiletteren en zeker voor bij <strong>het</strong> hoofd<br />

geldt dat goed licht van groot belang is.<br />

Rust<br />

Paar<strong>de</strong>n kunnen, al dan niet gese<strong>de</strong>erd,<br />

altijd onverwachte bewegingen maken. Bij<br />

Ronnie Stegeman gaf in woord en beeld uitleg over <strong>de</strong><br />

voorbereiding van <strong>het</strong> jonge paard, hier met een driejarige<br />

Sorento x Flemmingh-merrie.<br />

<strong>het</strong> toiletteren van <strong>het</strong> hoofd en <strong>de</strong> oren<br />

staat <strong>de</strong> scheer<strong>de</strong>r vaak <strong>op</strong> een krukje,<br />

zorg er voor dat <strong>de</strong>ze voldoen<strong>de</strong> groot en<br />

stevig is. Ook heel belangrijk is rust <strong>op</strong><br />

stal, een paard kan altijd schrikken van<br />

een plotseling binnenkomend persoon of<br />

an<strong>de</strong>r onverwacht geluid. Zowel <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>r<br />

als <strong>de</strong> scheer<strong>de</strong>r kunnen <strong>het</strong> snelst<br />

reageren <strong>op</strong> een paard wanneer ze<br />

<strong>de</strong>ze nauwlettend in <strong>de</strong> gaten hou<strong>de</strong>n<br />

en er contact mee hou<strong>de</strong>n. Want<br />

hoewel een secuur getoiletteerd paard<br />

<strong>het</strong> doel is, moet altijd <strong>de</strong> veiligheid voor<strong>op</strong><br />

blijven staan.<br />

Longeren en<br />

<strong>op</strong>stellen<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> praktijkcursus van <strong>het</strong><br />

Jong<strong>KWPN</strong> was er niet alleen<br />

aandacht voor <strong>het</strong> correct toiletteren<br />

van een paard, ook werd er<br />

uitgelegd hoe een jong paard <strong>het</strong><br />

beste kan wor<strong>de</strong>n getraind. Het<br />

longeren speelt hierin een<br />

belangrijke rol. Ronnie Stegeman<br />

bouwt <strong>de</strong>ze training zorgvuldig<br />

<strong>op</strong> en kon <strong>de</strong>ze training <strong>op</strong> een<br />

hele leerzame wijze toelichten.<br />

Een belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> training van <strong>het</strong> jonge paard is <strong>het</strong> longeerwerk.<br />

IDS09 • 06 mei 2010 55<br />

IDS09_Toileteren.indd 55 29-04-2010 16:36:05

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!