Vrouwelijk ondernemerschap in België: - BECI

beci.be

Vrouwelijk ondernemerschap in België: - BECI

September 2010 • n° 9

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

ENQUÊTE

“een echte leider zet zijn

werknemers voor uitdagingen”

DOSSIER FACILITY

MANAGEMENT,

OUTSOURCING & ENERGIE:

hoe kosten besparen

Vrouwelijk

ondernemerschap

in België:

“Behandel ons anders,

maar op gelijke voet”


' Cartamundi verovert de wereld.

De hechte samenwerking met onze relatiebeheerder

is daarbij een extra troef.'

Chris van Doorslaer

CEO Cartamundi

Susy Haeverans

Relatiebeheerder

V.U. : Elodie Dufrane, Fortis Bank n.v, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Met behulp van internationale Cash Management

oplossingen kan Cartamundi zijn kasreserves beheren in

alle landen waar het actief is. Ook financieringen in

Polen werden gerealiseerd dankzij de lokale aanwezigheid

van BNP Paribas Fortis.

Bent u ook op zoek naar een partner waarmee u samen

de wereld kan veroveren en die u daarbij oplossingen

op maat aanbiedt

Of het nu gaat over Cash Management, Trade Finance

of financieringen in het buitenland, u kunt steeds

rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk.

Met onze expertise kunnen we u zekerheid bieden

bij het regelen van uw dagdagelijkse bankzaken, waar

ook ter wereld.

Neem contact met uw relatiebeheerder of surf naar

www.cpb.bnpparibasfortis.be


edito

Emmanuel van Innis,

Voorzitter

BEDANKT EN TOT ZIENS

Eind 2006 heeft de Raad van Bestuur van het VBO

mij, met ingang van 1 januari 2007, als nieuwe

Voorzitter aangesteld. Nu ben ik dus aan het einde

van mijn mandaat gekomen. Een mandaat dat sinds oktober

2008 in het voorzitterschap van BECI veranderde.

BECI ontstond uit het samengaan van de Kamer van

Koophandel en de VOB en werd in de lente van 2008

boven het doopvond gehouden. Ik wil graag hulde brengen

aan Yvan HUYGHEBAERT die, als Voorzitter van de

Kamer van Koophandel, de inspirator en motor van dit

project was. Samen hebben we het fusieproces tot een

goed einde gebracht en de eerste stappen begeleid van

deze nieuwe organisatie, die als enig doel heeft de stem

en het gewicht van de bedrijven uit het Brussels gewest

te versterken.

Een andere reden om met voldoening naar het verleden

te kijken, is het versterkte overleg tussen de ondernemingsfederaties

(VBO, VOKA, UWE en BECI) dat uitgemond

is in een echte samenwerking binnen het kader

van twee gemeenschappelijke initiatieven: het “Solidariteitspact”

voor de Werkgelegenheid in 2007 en de

lancering van “Brussels Metropolitan” in 2008. Natuurlijk

mogen we ook ander projecten niet over het hoofd

zien. Denk maar aan de petitie “Laat ons ondernemen”,

de analyse van de situatie van het Brussels onderwijs of

onze gemeenschappelijke positie over de noodzaak om

de financieringswet te herzien binnen het kader van de

staatshervorming die zich opdringt.

Dit is uiterst opmerkelijk aangezien de periode 2007-

2010 werd gekenmerkt door een nooit geziene politieke

en institutionele crisis en – nog erger – door de ernstigste

financiële en economische crisis sinds de jaren ’30.

We moeten erkennen – en het is eigenaardig dat dit niet

voldoende onder ogen gezien wordt – dat de Belgische

regering deze financiële en bankencrisis bijzonder goed

heeft aangepakt en de gevolgen van de economische

crisis sterk heeft beperkt. Maar dat gezegd zijnde, moeten

we ook vaststellen dat onze institutionele problemen

als een zwaard van Damocles onze welvaart, onze

reputatie, onze aantrekkelijkheid en internationale geloofwaardigheid

blijven bedreigen.

Sind 2007 heeft de VOB, nu BECI, zich duidelijk uitgesproken

voor een staatshervorming om onze instellingen,

en in het bijzonder deze van het Brussels Gewest,

beter te laten functioneren: homogenere bevoegdheden,

meer verantwoordelijkheid voor de regio’s en een

faire financiering van het Brussels Gewest.

Laten we hopen dat er de komende maanden een nieuwe,

daadkrachtige en duidelijke staatsinrichting het levenslicht

zal zien, die onze bedrijven ten goede komt en

die ons Brussels Gewest ook voldoende financiële middelen

verschaft in overeenstemming met haar noden

en verplichtingen.

Mijn voorzitterschap eindigt dus in een periode van

onzekerheid. Maar ik ben wel tevreden dat er vooruitgang

geboekt is om van BECI een erkende en serieuze

gesprekspartner te maken, een performantere en efficientere

organisatie die ten dienste van haar leden staat.

Dit zijn niet alleen de verdiensten van onze bestuursorganen,

maar ook van onze medewerkers die ik van harte

wens te bedanken.

Onder de leiding van Olivier Willocx werd BECI op opmerkelijke

wijze geïntegreerd en bestuurd, met name

op het financieel vlak en dit ondanks de crisis. Ik wil ook

de leden van de ‘Kern’ bedanken. Dit officieus reflectieorgaan

deed heel wat voorbereidend werk en bestond

uit Jean-Claude Daoust, Karel Lowette, Alexandre Cleven,

Pierre Konings en ikzelf.

Het volgende editoriaal zal door mijn opvolger geschreven

en ondertekend worden. Tegen dan zal die door de

Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering aangeduid

zijn. Ik wens hem alle geluk toe en dat hij BECI een

verdere vooruitgang laat boeken en bedank hem alvast

de fakkel over te nemen.

Tenslotte wil ik nog melden dat ik aanvaard heb om samen

met Karel Lowette het co-voorzitterschap van de

vzw “Brussels Metropolitan” verder waar te nemen. Dit

project ligt mij na aan het hart en de bedoeling ervan

is om op basis van samenwerking tot een geïntegreerd

socio-economisch beleid te komen voor dit centraal gebied

van het land. De grote doelstellingen tegen 2018

zijn om de rol als Europese Hoofdstad te versterken, van

Brussels Metropolitan een aantrekkelijke en zinderende

regio te maken, het verstevigen van onze economische

en financiële niches en de duurzame ontwikkeling en

de “Green City-filosofie” ingang te doen vinden.

Ik wens alle lezers een voorspoedige toekomst en bedank

jullie voor het vertrouwen dat jullie mij geschonken

hebben.


1

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek


Inhoud sePteMber 10

BRUSSELS, ENTERPRISES,

COMMERCE & INDUSTRY

1 edito

4 opinie: een echte leider zet de werknemers

voor uitdagingen

8 opinie:

vrouwelijk ondernemerschap in België

10 opinie: un coup de fouet à l’export

12 Beci executive interviews

14 leden trefpunt

55 agenda

DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT

26 toolbox: nieuwe wet rond de consumentenbescherming

25 Bizzbox news

Dynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t +32 2 648 50 02 • f +32 2 640 93 28

www.beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: roel Veyt rv@beci.be

Medewerkers: Luc rivet • Vincent Delannoy

• Hélène Legrand • Michael Grosjean

• Sylvie Cousin • Carline Taymans • Jean Blavier

• Olivier Duquesne • Geert Degrande

• Jacqueline remits • Guy Bernard • Johan Dillen

Productie & Abonnementen

Administratie: roel Veyt rv@beci.be

Design-Layout: Megalunatriumviraat

Druk: DB Print

Vertaling: Pascale Swaelens, Wouter Devriese en

Data Translations International

Cover photo credit: reporters

Alle rechten voorbehouden – nadruk zonder toestemming

is verboden

Abonnementen

Prijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who Beci

Infos : rv@beci.be • t 02 643 78 34

DOSSIER FACILITY MANAGEMENT,

OUTSOURCING & ENERGIE

29 integrated facility management intégré, hoe

de kosten te verlagen

32 facility management, professionalisering

van een concept

34 facility management, betere energieprestaties,

hoe doe je dat

42 it, to outsource or not

44 outsourcing & verhuizing

46 outsourcing & opleidingen

48 outsourcing & sociale tewerkstelling

PUBLICITEIT

Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks

door meer dan 21.000 decision makers gelezen.

Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex

(Momenteel : 13.600 ex.)

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31

f 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.be

Véronique Legein • T 02 763 18 19

f 02 772 54 22 • vl@beci.be

ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

november 2010

•Brussel, de ondernemingen en het milieu

Uiterste datum: 15 oktober 2010

December 2010

•Internationale handel

Uiterste datum: 15 november 2010

ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification

Structurele partners van Beci


de waarborgen

die u echt nodig hebt

niet meer, niet minder

talensia

verzekeringspackage

Bij AXA weten we dat het leven van een zelfstandig ondernemer niet gemakkelijk is. Dat

het haast onmogelijk is om alles te voorzien. Risico’s zijn eigen aan elk beroep, of u nu

bijvoorbeeld een handelaar of garagist bent, maar sommige zijn er meer aan onderhevig dan

andere. Wenst u uw personeel, goederen, voertuigen, verworvenheden en uzelf beter te

beschermen Met talensia verzekert u zich van een compleet verzekeringspakket dat met

uw activiteiten mee evolueert. Zonder de financiële voordelen uit het oog te verliezen die aan

dit pakket verbonden zijn. Met de hulp van uw verzekeringsmakelaar hergroepeert u zo de

dekkingen die u het meest nodig hebt. Niet meer en niet minder.

Meer weten over talensia Neem dan gauw contact op met

uw verzekeringsmakelaar of kijk op www.axa.be

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979)

Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 B-1170 Brussel (België) - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel


Opinie

Securex onderzoekt

de efficiëntie van

het leaderShip

“Een echte leider

zorgt voor

uitdagingen”

Luc Deflem, CEO van

Securex: “Ons onderzoek

schuift meer

een leadershipfilosofie

dan een model

naar voren.”

4

Securex heeft ongeveer 1.500 Belgische werknemers

gevraagd om de leiderschapskwaliteiten van hun

oversten te evalueren. Daaruit blijkt dat 69% van hen

tevreden zijn met de manier waarop hun overste leiding

geeft en zijn ze ook fier om met hem samen te werken.

Deze kwantitatieve studie legt verder ook de nadruk

op de eigenschappen die noodzakelijk zijn om efficiënt

leiding te kunnen geven. Afhankelijk van de regio zijn er

wel enkele verschillen.

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Deze studie werd onlangs

uitgevoerd door het sociaal

secretariaat en de HR-dienstenverstrekker

Securex en is om

meer dan een reden interessant. Het

onderzoek werd gehouden bij een

representatief staal werknemers en

staat los van de bedrijven zelf. 1540

Belgische loontrekkenden hebben de

vragen beantwoord die in het begin

van het jaar via internet aan groot

onderzoekspanel gesteld werden.

Dit witboek over leadership maakt

deel uit van een onderzoek dat al

gedurende enkele jaren loopt binnen

de business unit HR Research &

Measurement van Securex. Aniana

Taelman leidt de 16 personen die

voor deze business unit werken.

“Met dit onderzoek schuiven we eerder

een leadershipfilosofie dan een

model naar voren,” benadrukt de CEO

van Securex, Luc Deflem. Uit de resultaten

blijkt dat het voor een leider

belangrijk is om vooral op het vlak

van overtuigingskracht, motivering,

stimulering, coaching en begeleiding

zijn kwaliteiten te koesteren en te

ontwikkelen. Het volstaat als leider

niet om een visie te hebben, hij heeft

ook een theoretische onderbouw nodig

om deze visie werkelijkheid te

doen worden. Dezelde visie op efficient

leiderschap passen wij intern ook

op onszelf toe.”

Kleine regionale verschillen

“De mate waarin werknemers

tevreden zijn over hun baas

is dus een goede indicator

voor de personeelsrotatie.

Door hier aandacht aan te

besteden, is het mogelijk om

de turn-over te verminderen

en personeelsverloop te

voorkomen.”

Luc Deflem, CEO van Securex

De studie van Securex bevat interessante

cijfers. Zo blijkt dat 69% van

de Belgische werknemers tevreden

is over de manier waarop hun baas

het bedrijf leidt en zijn ze trots om

met hem samen te werken. Een mindere

noot is dat nauwelijks een beetje

meer dan de helft (51%) hun directe

overste als een voorbeeld beschouwt.

57% vindt dat hun leider een visie op

de toekomst kan overbrengen. Slechts

52% heeft de indruk dat ze aangemoedigd

worden om een kritische blik te

hebben en 58% zegt dat hun overste

hun leert om problemen onder verschillende

invalshoeken te bekijken.

Voor 54% van de ondervraagde personen

is hun overste een coach en 69%

vindt dat ze gesteund worden als dit

nodig is. Tenslotte krijgt 71% feedback

over hun prestaties.

De resultaten tonen ook aan dat

er kleine regionale verschillen bestaan.

Vlaamse werknemers zijn

gemiddeld iets meer tevreden over

hun baas (6,31/10) dan Brusselaars

(6,16/10) of Walen (6,02/10). Vlaamse

bedrijfsleiders stimuleren hun werknemers

meer (6,03) dan hun Brusselse

(5,68) of Waalse (5,63) collega’s.

Een ander interessant punt is dat de

oversten van statutaire ambtenaren

de slechtste score krijgen. Werknemers

uit de privé-sector (6,24) en

contractuele ambtenaren zijn over

het algemeen meer tevreden over

hun overste dan hun statutaire collega’s

(5,94). Deze geven aan hun

oversten voor alle eigenschappen in

verband met hun attitude aanzienlijk

lagere punten.


Echt zeker

met een externe fysieke back-up

Met externe Media Storage beschermt u vitale informatie maximaal

Dat je niet meer zonder back-ups kunt, weet intussen iedereen. En in deze cybertijden bestaan er tientallen

onlineoplossingen. Maar hoe goed zijn die servers opgewassen tegen aanvallen van hackers en virussen En

wat als er een crasht, hoe snel is de provider op een andere locatie terug operationeel Daarom is een fysieke

back-up op een externe locatie dé manier om bedrijfsgegevens maximaal te beschermen.

Waterdichte verzekering

Een back-up is nutteloos tot je hem nodig hebt. De aandacht

verslapt vaak omdat alles toch goed gaat. En dan ... crash

... “Waar is de back-up” Zorg voor een systeem waarbij de

gegevens op dat ogenblik snel opnieuw beschikbaar zijn.

Anders stopt de dagelijkse

bedrijfsactiviteit en beginnen

klanten te klagen.

Interne of externe oplossing,

fysiek of online:

maak de afweging wat

écht cruciaal is en welke

werkwijze de grootste

zekerheid garandeert. De

kostprijs is in die overweging

zeker belangrijk.

Maar veiligheid, confidentialiteit

en continuïteit spelen een minstens even belangrijke

rol. Investeren in een back-up is als investeren in

een verzekering: je merkt pas hoeveel je eraan hebt, na een

ongeluk of een (natuur)ramp.

Specialistenwerk

Een serverpark in elkaar schroeven kan praktisch

iedereen. Een online oplossing aanbieden is dan ook

kinderspel. Maar hoed u voor de goedkoopste oplossing.

Want voor een betrouwbaar backup beheer is er meer nodig

dan hardware alleen. Controleer hoe het zit met de veiligheid.

Verzekert uw provider

dat hij uw gegevens

gegarandeerd uit de handen

van onbevoegden

houdt, ook bij hemzelf

Informatie toevertrouwen

aan professionals

vergroot de gemoedsrust.

Want zij hebben

de juiste infrastructuur

om verschillende informatiedragers

correct te

bewaren. En die is aangevuld met beveiligingssystemen

om de datadragers af te schermen voor de buitenwereld:

alleen geautoriseerde gebruikers mogen informatie opvragen.

Betaalbare zekerheid

Een goed backup systeem is slim archiveren. En daar kan

best een onlineoplossing bijzitten. Maar kies voor dat

grote ongeluk wél de allerhoogste bescherming. Hiervoor

bouwde Merak zijn e-bunker. Daarin zijn je computergegevens

veilig tegen elke aanval. Magnetische straling

geraakt niet door de kooi van Faraday, fysieke aanvallen

niet door de dikke, betonnen muren. Een noodgroep vangt

een eventuele stroompanne op. Menselijke fouten zijn zo

goed als uitgesloten door een diepgeworteld traceerbaarheidssysteem.

En ... zelfs met al die veiligheidsgaranties

blijft een e-bunkeroplossing betaalbaar.

Correcte afhandeling

Stel dat je de juiste backup oplossing koos: je gegevens

zitten veilig achter slot en grendel. Maar ... het loopt mis

op je systeem. Dan is het kwestie van je back-ups zo snel

mogelijk ter plaatse te krijgen. Heb je al eens de berekening

gemaakt hoeveel tijd het vergt om al uw data in een

geval van een disaster op te halen bij een online provider

over uw internet verbinding

(die hopelijk nog ter

beschikking is) Hoe gaat

je provider ervoor zorgen

dat de nodige back-ups

snel ter plaatse zijn. Ongeacht

het uur of de dag

Zijn er koeriers die de

tapes, schijven en cartridges

gebruiksklaar op kantoor

afleveren Bewaart

de provider elke drager – zolang het moet – volgens de

voorschriften van de producent

Slimme keuze

Verken grondig de markt

en kies slim voor de provider

die aan alle wensen

voldoet. Waarbij een professionele

media storage

uiteraard de grootste zekerheid

biedt.

www.merak.eu


Opinie

6

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Motivatie van de werknemers

De crisis is een cruciaal ogenblik voor

het leiderschap. De impact op het

leiderschap is snel heel zichtbaar.

Bij stormweer herkent men snel de

goede stuurlui. “Tijdens een crisis

moet de leider het bloed koel houden,

weerstand bieden en in zijn bedrijf

geloven,” bevestigt Luc Deflem.

Een crisis kan voor veel dingen een

goede zaak zijn. Men is gevoeliger

voor de time to market, voor de tijd

die nodig is om bepaalde dingen te

verwezenlijken en voor de innovatiekracht.”

Efficiënt leadership is een

groot voordeel om moeilijke periodes

het hoofd te bieden. Het is duidelijk

dat werknemers die tevreden zijn

over hun baas ook gemotiveerder en

zelfstandiger zijn. We weten ook dat

gemotiveerde en zelfstandige werknemers

beter tegen stress kunnen,

productiever zijn, zich meer inzetten

en meer innoveren,...

In verband met motivatie en autonomie:

Securex is ook nagegaan wat

het verband is tussen lage scores

voor deze criteria en de intentie van

de werknemers om van job te veranderen.

Uit de resultaten blijkt dat

werknemers die het bedrijf liever

zouden verlaten bijna twee punten

minder geven aan hun baas. “De

mate waarin werknemers tevreden

zijn over hun baas is dus een goede

indicator voor de personeelsrotatie,”

legt Luc Deflem uit. “Anders gezegd:

door hier aandacht aan te besteden,

is het mogelijk om de turn-over te

69% van de Belgische werknemers

tevreden is over de manier

waarop hun baas het bedrijf

leidt en zijn ze trots om met hem

samen te werken. Een mindere

noot is dat nauwelijks een beetje

meer dan de helft (51%) hun

directe overste als een voorbeeld

beschouwt.

Securex-enquête 2010

verminderen en personeelsverloop te

voorkomen.” Het is geen verrassing

dat men het personeel trouwer kan

maken en beter kan laten presteren

door de werknemers te motiveren en

groeiperspectieven binnen het bedrijf

te bieden. Op lange termijn is dit

voordelig voor het bedrijf. Dit konden

we al vermoeden maar dankzij deze

studie van Securex wordt dit aanvoelen

nu gestaafd.

de vijf eigenschappen van efficiënt leiderschap

Securex heeft vijf eigenschappen van efficiënt leiderschap bepaald die een

stimulans zijn voor de motivatie en de zelfstandigheid van de werknemers

en dus ook voor de prestaties van het bedrijf. Efficiënt leiderschap is dus:

overtuigend: de overste is een positief voorbeeld en zorgt voor vertrouwen,

trots en respect bij de werknemers.

inSpirerend: hij heeft een duidelijke toekomstvisie en kan die overbrengen,

hij zorgt ervoor dat het team vertrouwen heeft in de haalbaarheid van

de doelstellingen.

Stimulerend: een overste zorgt ervoor dat zijn werknemers uitdagingen

hebben, hij stimuleert hun kritische blik en moedigt hen aan om de zaken

onder verschillende invalshoeken te bekijken.

onderSteunend: hij ondersteunt de werknemers en erkent hun individuele

noden.

gidSend: de baas legt de taken vast, beloont de werknemers als ze de

doelstellingen halen en geeft hen feed-back.

de raad van Securex voor efficiënt leadership

1.Legvastwatdevisieopleadershipbinnenhetbedrijfis

Deze visie op leadership wordt in groep uitgewerkt en er wordt een voorstel

uitgewerkt.

2. Eenkwantitatieveanalyse

De efficiëntie van het leadership wordt geëvalueerd aan de hand van hoe

het gepercipieerd wordt en met een kwantitatieve analyse. Deze resultaten

vormen de basis om een gedifferentieerd beleid te voeren.

3. Workshops

De resultaten worden samen met de oversten en de werknemers verder

uitgewerkt in workshops.

4. Hetopstellenvaneenactieplan

Dankzij het actieplan is het mogelijk om de vooropgestelde visie aan de

hand van een duidelijk beleid uit te voeren. Daarbij worden vooral de pijnpunten

geviseerd om zo de tevredenheid over het leadership te vergroten.

5. Evaluerenenbijsturen

Nadat het actieplan ingevoerd is, moet de organisatie het beleid evalueren

en indien nodig bijsturen op basis van een nieuwe evaluatie.

Het witboek Leadership kan je aanvragen

via e-mail hrresearch@securex.eu of telefoon 02 729 94 04.


Wat is ondernemen

Groter worden Of beter

Reserves aanleggen Of nu investeren

En hebt u daarover al met iemand

anders gepraat dan met uzelf

Ondernemen kan vele dingen zijn. Voor de ene is dat een bedrijf opstarten, voor de andere is

dat doordacht groeien. Voor nog een ander is het zijn bedrijf overlaten. Gelukkig bestaat er een

bank die samen met u recht naar de essentie gaat: wat is ondernemen voor ú en úw bedrijf

In welke fase uw bedrijf zich ook bevindt, we bekijken met u de essentiële parameters ervan

en begeleiden u graag doorheen het proces. Maak een afspraak met uw specialist Dexia

Business Banking of ontdek er meer over op www.dexia.be/professioneel.

samen naar de essentie

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB –

RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – CBFA nr. 19649 A – FOD Economie 4944.


Opinie

vrouWeliJk ondernemerSchap in België

“Behandel ons anders, maar op gelijke voet”

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 1 heeft aan JUMP 2 de opdracht

gegeven een stand van zaken op te stellen over het vrouwelijk ondernemerschap in België.

Doelstelling was de verwachtingen van de vrouwelijke ondernemers 3 beter te leren kennen

en reële actieplannen voor te stellen om het vrouwelijk ondernemerschap in België te

promoten en de vrouwen die de stap naar ondernemerschap willen zetten te begeleiden.

Een enquête bij de zelfstandige leden van JUMP heeft 500 antwoorden opgeleverd.

8

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Het is algemeen geweten dat ondernemerschap

en KMO’s een belangrijke

bron van tewerkstelling en economische

groei vormen. Nochtans zijn

de Belgen en zeker de Belgische vrouwen

minder geneigd hun eigen project

op te starten dan hun Europese

collega’s, terwijl de professionele omstandigheden

toch gunstig zijn 4 (op

het vlak van de mogelijkheden voor

het opstarten van een onderneming

behoort België tot de beste landen,

wereldwijd). Slechts 2,91 % 5 van

de vrouwen hebben een eigen

zaak opgestart, dus heel wat

minder dan in de andere

landen met hoge inkomens

(7,91%).

Slechts 3% van de Belgische

vrouwen heeft een

eigen zaak opgestart.

© Reporters/Image Source

Er bestaan talrijke remmen voor het

vrouwelijk ondernemerschap. De resultaten

van de JUMP-enquête illustreren

dit.

Statuut en evenwicht

“Er is een gebrek aan

kinderopvang buiten de

schooluren en –periodes.

De opvangstructuren zijn

onvoldoende flexibel.”

“Ik heb gewacht om een

zaak op te starten tot mijn

kinderen meerderjarig

waren.”

Early Stage (TEA) Business

De ondervraagde vrouwelijke zelfstandigen

vinden dat er niet alleen

te weinig structuren bestaan om

ouders toe te laten te blijven werken

als ze kinderen hebben, maar dat de

opvangmogelijkheden ook te weinig

flexibel zijn op het vlak van uren en

dienstverleningsaanbod. Een vroegere

enquête (Diane) heeft aangetoond

dat vrouwelijke zelfstandigen gemiddeld

50 à 60 uur per week werken. Dit

Established Business

Owner

Totaal

M V G* M V G* M V G*

België GEM 2007 4.30% 1.98% 3.50% 1.86% 0.93% 1.4% 6.16% 2.91% 4.5%

(2009)

High

Income

Countries

*G=gemiddeld

GEM 2007 8.17% 4.34% 6.25% 7.91% 3.57% 5.74% 16.08% 7.91% 11.99%

verklaart waarschijnlijk waarom bijna

de helft van de zelfstandigen met

kinderen van jonge leeftijd vinden

dat een eigen zaak opstarten geen

sociaal aanvaarde keuze is voor een

vrouw. Dit blijkt niet zonder gevolgen

voor hun ondernemerschapsgeest.

Vrouwen zijn eerder geneigd een eigen

zaak op te starten zolang zij nog

geen kinderen hebben. Andere vrouwen

kiezen ervoor om te wachten tot

hun kinderen groot zijn. Als wij aan

de vrouwelijke ondernemers vragen

welke initiatieven moeten genomen

worden om het vrouwelijk ondernemerschap

te bevorderen, verwijzen

zij in de allereerste plaats naar

maatregelen om werk en privé beter

op elkaar af te stemmen. Zij willen

het zwangerschapsverlof gelijk

stellen met dat van de loontrekkers,

veel flexibelere kinderopvangmogelijkheden

en ook een “zelfstandigevervanger”

(iemand die een vrouwelijke

ondernemer kan vervangen bij

zwangerschap, ziekte, …) is een veel

gevraagde maatregel.

Meer dan de helft van de vrouwen

menen steun gekregen te hebben van

hun levenspartner, maar veel minder


Opinie

van hun loontrekkende ex-collega’s

die het risico ongetwijfeld (te) groot

vonden. Dit laatste zegt veel over hoe

het statuut van de vrouwelijk ondernemer

wordt ingeschat. Het wordt

aanvaard, maar wordt het ook gewaardeerd

Over het algemeen zijn

de vrouwen echter tevreden met hun

loopbaankeuze. Zij betreuren soms

hun statuut, dat ze als onrechtvaardig

beschouwen in vergelijking met

dat van loontrekkers. Het gebrek aan

zekerheid bij het statuut vormt een

enorme drempel voor het vrouwelijk

ondernemerschap.

Kwetsbare ondernemingen

“De omstandigheden

zijn niet gunstig. Geen

prestige verbonden aan de

functie. Geen erkenning

door de overheid. Veel

risico’s en onvoldoende

bescherming in tegenstelling

tot de overbeschermde

loontrekkers”.

De ondernemingen opgericht door

vrouwen zijn klein in aantal en kwetsbaar.

De zelfstandige vrouwen zijn

vooral actief in de sector van diensten

aan personen en aan bedrijven, een

sector die minder goed betaalt. Bovendien

investeren vrouwen minder grote

bedragen dan mannen. Soms zijn

de investeringen zelfs onvoldoende

om de eigen activiteiten goed te laten

draaien. 6 Ten slotte hanteren vrouwen

andere prestatie- en groeiparameters 7 :

50 % van de vrouwelijke ondernemers

neemt geen personeel in dienst 8 .

Meer dan de helft van de ondervraagde

vrouwen vindt haar project niet

innovatief. Slechts 29 % van de zaakvoersters

die hebben deelgenomen

aan de enquête, hebben een merk,

een patent of een model gedeponeerd.

Experten inzake ondernemerschap

vinden dit gemiddelde onvoldoende

en stellen dat er nog heel wat

werk aan de winkel is op dit vlak. Het

zou nuttig zijn om vrouwen met een

ambitieus project beter te begeleiden

en meer hulpmiddelen ter beschikking

te stellen.

Initiatieven specifiek voor

vrouwen

“Wij hebben initiatieven

nodig, specifiek voor

vrouwen, die een

antwoord bieden op de

specifieke eigenheden

van het vrouwelijk

ondernemerschap”.

Nochtans bestaan er al specifieke

initiatieven voor vrouwelijke ondernemers.

Maar wij stellen vast dat die

echter miskend zijn en soms verkeerd

begrepen worden. Deze diensten, zoals

vrouwelijke netwerken, beantwoorden

nog steeds aan een reële

behoefte van vrouwelijke zelfstandigen,

die vinden dat de “gemengde”

netwerken in werkelijkheid te mannelijk

zijn.

“Wij moeten het vertrouwen

van de vrouwen versterken,

zij kunnen op dezelfde manier

ondernemen als mannen.”

Op het vlak van zichtbaarheid is er

voor het vrouwelijk ondernemerschap

nog heel wat werk aan de winkel.

De vrouwen die wij regelmatig

in de media zien opduiken, zijn strikt

genomen geen ondernemers, maar

vaak erfgenamen van familiebedrijven.

Wij moeten niet alleen leidinggevende

vrouwen van grote ondernemingen

in het voetlicht plaatsen,

maar ook zaakvoersters van heel

kleine ondernemingen. Veel meer

zelfstandige vrouwen zouden zich

met hen kunnen identificeren. Door

dynamische en innovatieve vrouwen

in de bloemetjes te zetten, zouden de

anderen zich meer gesteund voelen.

Waarom geen communicatiecampagne

opzetten om dit soort loopbaan

op te waarderen

Ten slotte willen de ondervraagde

vrouwen ook kunnen toetreden tot

vrouwelijke innovatiecentra. Zij willen

bovendien dat vrouwelijke ondernemers

worden gewaardeerd via

grootse evenementen. Zij stellen voor

dat men een webportaal creëert met

allerlei nuttige en interessante informatie

en dat men structuren opzet

om hen te begeleiden bij het uitwerken

van groeistrategieën, bij overnames,

verkoop etc.

Wij kunnen besluiten dat België nog

lang niet al zijn economisch groeipotentieel

aanspreekt op het vlak van

vrouwelijk ondernemerschap. Voor

de ondervraagde vrouwen, maar ook

voor de experten is het van cruciaal

belang dat er maatregelen worden

genomen die rekening houden met

de eigenheden van de vrouwen, want

hun leven ziet er heel anders uit dan

dat van de mannen. Zij verdienen het

dus om anders, maar op gelijke voet

behandeld te worden.

Het volledig onderzoek

is beschikbaar op

www.blogjump.eu of vraag

ze op via info@forumjump.eu

1. www.iefh.belgium.be

2. JUMP, “Empowering Women, Advancing the

Economy”: www.forumjump.eu, www.blogjump.

eu, www.womansacademy.be

3. Vrouwelijke ondernemer: “Een vrouw die alleen

of met partners een onderneming heeft opgericht,

gekocht of aanvaard als erfenis en alle

financiële, bestuurlijke en sociale risico’s en

verantwoordelijkheden draagt, en dagelijks inbreng

heeft in het bestuur van de onderneming.”

(Lavoie)

4. European Commission, SBA Fact Sheet. Belgium

5. GEM (Global Entrepreneurship Monitor), Report

on Women and Entrepreneurship, 2007.

6. Annie CORNET, Christina CONSTANTINIDIS, Entreprendre

au féminin : une réalité multiple et

des attentes différenciées, Liège, 2004, p.17.

7. Gonzale Pernia, Foreign Customer Businesses

and Female Entrepreneurs. IV International

Workshop of Research based on GEM, Cadix,

2009.

8. Diane, Les femmes entrepreneures face à la formation,

au financement et aux réseaux, Liège,

2004, p24.

9

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek


Opinie

© PhotoAlto/Reporters

Beci international

Een flinke duw

in de rug voor de export

BECI propose aux

entreprises d’élaborer

un plan d’exportation et

d’accompagnement.

10

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

BECI heeft niet zo lang geleden een grote enquête gehouden bij de Brusselse bedrijven om

te achterhalen welke verwachtingen zij hebben op het vlak van export.

Drie belangrijke conclusies kwamen naar voren:

• Individuele begeleiding

• Meer toegespitste informatie

• Een betere zichtbaarheid

Daarom heeft BECI drie reeksen activiteiten

gepland die samen met het

nieuwe schooljaar van start zullen

gaan: Boost Your Export, thematische

seminaries en Brussels Export TV.

Boost your export

“Uit de studie die we bij Ipsos besteld

hebben, blijkt dat de bedrijven algemene

informatie krijgen maar eigenlijk

willen ze geïndividualiseerde

inlichtingen. We hebben ons dus afgevraagd

hoe we hieraan tegemoet

konden komen,” horen we van Jean-

Pierre Mergen die verantwoordelijk

is voor de internationale afdeling

van BECI.

Het antwoord bestaat uit drie woorden:

“Boost Your Export.” Ons doelpubliek

zijn jonge exporterende bedrijven.

Deze bedrijven die minder dan

drie jaar internationaal actief zijn

noemen we neo-exportbedrijven. Dat

wil niet zeggen dat andere bedrijven

uitgesloten worden, maar Boost Your

Export is voornamelijk afgestemd

op bedrijven die hun internationale

strategie nog niet echt hebben uitgebouwd.”

BECI heeft een programma opgesteld

dat uit meerdere etappes bestaat:

1. Verzamelen van informatie. Tijdens

een eerste bijeenkomst krijgen de

neo-exportbedrijven te horen welke

ondersteunende diensten er voor

hen bestaan: BECI, Brussel Export,

subsidies, raad, thematische informatiesessies,...

2. Een persoonlijk onderhoud. Bedrijfsleiders

die willen beginnen

exporteren, kunnen tijdens dit

gesprek zichzelf voorstellen, hun

strategie uitleggen en hun exportprojecten

uit de doeken doen. Na

dit onderhoud gaat BECI een eerste

analyse maken en enkele aanbevelingen

formuleren. “Als een bedrijf

bijvoorbeeld de Duitse of Franse

markt wil aansnijden, zullen we zeker

benadrukken dat het belangrijk

is om over documentatie in de taal

van het land te beschikken,” legt

Jean-Pierre Mergen uit.

3. Een tweede persoonlijk onderhoud.

De bedoeling van deze etappe is om

na te gaan of het bedrijf de aanbevelingen

van BECI heeft opgevolgd.

4. Een eerste verplaatsing. De bedoeling

is om een exportplan en een

begeleidingsplan op te stellen.

Daarom zal er iemand van BECI

naar het beoogde land gaan en samen

met een consultant de markt

analyseren en ad-hoccontacten

proberen te identificeren.

5. De concrete uitvoering. Nu ligt de

bal in het kamp van het neo-exportbedrijf.

Het is aan hen om deze

contacten te benutten.

Boost Your Export heeft nog meer

in de aanbieding voor bedrijven die

een internationaal exportavontuur

willen aangaan. Zo kunnen ze deelnemen

aan bepaalde exportmissies,

zoals de prinselijke missies met Prins

Filip, of kunnen ze gebruik maken

van het EEN-netwerk (Enterprise Europe

Network) dat 550 organisaties

uit 45 landen samenbrengt.

“Voor hun internationalisering reiken

wij de bedrijven informatie aan.

Dit kan over Europa zijn, maar we

kunnen ze ook in contact brengen


Opinie

met andere gesprekspartners. Tijdens

grote salons, zoals SIAL in Parijs, organiseren

we bijvoorbeeld individuele

ontmoetingen tussen onze neoexportbedrijven

en contactpersonen

ter plaatse. Zo kunnen de bedrijven

tegen een redelijke prijs en in een

korte tijdsspanne een zo groot mogelijk

aantal contacten ontmoeten,”

horen we van Jean-Pierre Mergen.

“Het doelpubliek van Boost

Your Export zijn jonge

exporterende bedrijven.

Deze bedrijven die minder

dan drie jaar internationaal

actief zijn noemen we neoexportbedrijven.”

© Reporters

Informeren

Uit de studie blijkt ook dat de leden

meer informatie willen. “We gaan

onze rol als informatieverstrekker

meer benadrukken,” verduidelijkt

Jean-Pierre Mergen. Daarom gaan

de thematische seminaries van BECI

opnieuw opgestart worden: “We willen

seminaries organiseren die 100%

praktisch van aard zijn en over onderwerpen

gaan waar exporterende

bedrijven informatie over nodig hebben.”

Het volgende seizoen gaat in september

van start en enkele interessante

onderwerpen zijn al gepland: de incoterms,

het berekenen van de kostprijs

als men exporteert,...

Verder worden er ook zogenaamde

country meetings georganiseerd

waar alle deelnemers informatie over

een bepaalde markt kunnen krijgen.

“De bedoeling is om best practices uit

te wisselen om zo te verkomen dat er

bepaalde fouten gemaakt worden,”

verduidelijkt Jean-Pierre Mergen.

Internationale zichtbaarheid

De laatste verzuchting van de deelnemers

aan het onderzoek was dat

de zichtbaarheid van de Brusselse exportbedrijven

moet verbeteren. Om

hier een antwoord op te bieden richt

BECI Brussels Export TV op. Dit wordt

in september opgestart.

Brussels Export TV laat toe om bedrijfsfilms

te uploaden en de site

zal via de ambassades en de kamers

van koophandel bekend gemaakt

worden. “Dit wordt een uitstalraam

voor exporterende bedrijven,” besluit

Jean-Pierre Mergen.

Hélène Legrand

Jean-Philippe Mergen is

verantwoordelijk voor de

internationale afdeling van BECI

Waarom (en hoe)

werd deze studie uitgevoerd

Jean-Philippe Mergen

is verantwoordelijk voor d

e internationale afdeling van BECI.

© Reporters

BECI heeft aan Ipsos gevraagd om een omvangrijke studie uit

te voeren.

De belangrijkste doelstellingen daarvan waren:

• Begrijpen wat de noden en verwachtingen van de klanten van Brussel

Export zijn.

• Achterhalen wat de klanten vinden van de bestaande diensten van

BECI en Brussel Export en van eventuele nieuwe diensten.

• nformatie verzamelen voor de langetermijnontwikkelingsstrategie

van BECI en Brussel Export.

• Cijfergegevens verzamelen om de strategie van BECI en Brussel Export

te kunnen verdedigen tegenover de stakeholders.

Deze studie bestond uit twee delen:

• Een kwantitatieve fase die gebaseerd werd op 132 online interviews

met klanten van Brussel Export.

• Een kwalitatieve fase die gebaseerd was op een online forum en op

telefonische interviews met 20 klanten van Brussel Export.

11

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek


event

BECI Executive Interviews

Wat hebben de CEO’s van bedrijven met meer dan honderd werknemers te zeggen wanneer ze

elkaar ontmoeten U krijgt het antwoord wanneer u de BECI Executive Interviews bekijkt, op

www.becitv.be.

Het idee: BECI nodigt twee keer per maand bedrijfsleiders

uit om samen te ontbijten in een schitterend

Brussels hotel. Gedurende 30 minuten

worden ze elk geïnterviewd en gefilmd door een journalist.

U kan de interviews integraal bekijken op Beci TV

(www.becitv.be), en hier krijgt u alvast een korte samenvatting

te lezen.

12

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Patricia Lanssiers,

managing director van Eli Lilly

Eli Lilly, maakt medicijnen met een toegevoegde

waarde voor de patiënt. “De bedrijfscultuur bestaat

uit drie zuilen. Ten eerste, respect voor de

mensen – en dit op alle niveaus. Daarna komt integriteit:

wij willen bij alles wat we doen hoogstaande ethische

en compliance-normen naleven. De derde zuil is

excellentie,” legt Patricia Lanssiers, de Managing Director

van Eli Lilly, ons uit.

In 2009 heeft het bedrijf een groei van 9% gekend op

een omzet van ongeveer 22 miljard dollar. Daarin slagen

ze dankzij hun verwezenlijkingen in verschillende

therapeutische domeinen: “Vooral voor zware ziektes

zoals kanker, ziektes aan het centrale zenuwstelsel,

schizofrenie, depressie en diabetes.”

Dit farmabedrijf stelt het beter dan de meerderheid

van de concurrentie: “Wij zijn wereldwijd nummer 10.”

Ondertussen is het bedrijf 134 jaar oud. Dat verdient

onze gemeende verjaardagswensen!

Meer inlichtingen: www.becitv.be

Francis Tans,

gedelegeerd bestuurder van

IdemPapers

De N.V. IdemPapers werd opgericht

na de management

buy-out van het bedrijf

Arjo Wiggins Belgium in oktober

2009. In 2008 leed Arjo Wiggins 32

miljoen euro verlies. De uitdaging

voor IdemPapers is dus om “cash

te genereren” verduidelijkt gedelegeerd

bestuurder Francis Tans.

“Zelfkopiërend papier is in de jaren ’70 ontstaan maar

sinds 1995 kalft de markt voortdurend af. Het aantal

producenten is van 20 tot 4 teruggelopen.” Maar Idem-

Papers is Europees marktleider en heeft een productiecapaciteit

van meer dan 150 000 ton per jaar. Op

dit ogenblik bedraagt de productie 100 000 ton, dat is

bijna een derde van de Europese vraag (360 000 ton).

Om te anticiperen op een toekomstige achteruitgang

investeert het bedrijf in de ontwikkeling van nieuwe

nicheproducten.

De gedelegeerd bestuurder wil niet alleen cash genereren,

hij wil ook zijn personeel omkaderen. In grote

bedrijven zoals het voormalige Arjo Wiggins blijkt het

personeel immers anoniem. Hij benadrukt dat Idem-

Papers een kleine organisatie is: “Wij hebben 400

personeelsleden, waaronder 280 arbeiders, maar het

management en de aandeelhouders zijn fysiek aanwezig

op de bedrijfsterreinen. Wij zijn dus van heel

nabij betrokken bij het bedrijf. Alles draait om de bedrijfscultuur

en de mensen moeten daarbij betrokken

worden.”

Meer inlichtingen: www.becitv.be


event

Etienne Van de Kerckhove,

gedelegeerd bestuurder van I.R.I.S.

«IR.I.S. is een technologiebedrijf dat in 1987 opgericht

werd als spin-off van de Université de

Louvain-la-Neuve” horen we van Etienne Van

de Kerckhove. Het bedrijf bracht zijn eerste product op

de markt nog hetzelfde jaar op de markt: Texiris 1.0.

Aanvankelijk was het bedrijf gespecialiseerd in de uitgave

van software, voornamelijk voor gegevensherkenning

in documenten. Nu hebben ze ook diensten

in de aanbieding. Volgens de gedelegeerd bestuurder

is het belangrijkste jaar in de geschiedenis van het

bedrijf 1998. “In dat jaar heeft I.R.I.S. haar technologie

aan HP, wereldwijd de grootste producent van scanners,

verkocht. Plots nam de technologie van I.R.I.S. een

hoge vlucht omdat ze wereldwijd aanvaard werd.”

Dat heeft het bedrijf geholpen om in 1999 naar de

beurs te trekken en daar kapitaal op te halen om zo

de ontwikkeling van het bedrijf te verzekeren. Datzelfde

jaar heeft I.R.I.S. enkele strategische aankopen

gedaan waardoor ze nu in acht verschillende landen

actief zijn. Bovendien kunnen ze dankzij hun omzet

van ongeveer 100 miljoen euro een dividend van

ongeveer 15% van de winst uitkeren. “Ik ben ervan

overtuigd dat I.R.I.S. groter en internationaler gaat

worden en verder nieuwe technologieën gaat ontwikkelen...

Het is moeilijk om in te schatten waar dit

gaat eindigen,” besluit de CEO.

Meer inlichtingen: www.becitv.be

13

V

IZZION Europe wil dankzij hun goede marktkennis

tegemoet komen aan de alsmaar specifiekere

verlangens van hun klanten die steeds

hogere eisen stellen.

Sefik Birkiye is voorzitter van VIZZION Europe: “Het

begon met een architectendroom, namelijk de beste

woon- en werkomgeving voor stedelingen scheppen.

Daarom hebben we VIZZION Europe opgericht.”

Het nut van een bedrijf dat gespecialiseerd is in ontwikkeling,

bouw en stedenbouw staat buiten kijf. “Als er

meer betrokkenen zijn, stijgt immers de prijs van een

gebouw.” Het is niet alleen van belang om duurzaam te

Sefik Birkiye,

voorzitter van VIZZION Europe

bouwen, maar het gebouw mag ook niet gedateerd raken.

De voorzitter legt uit: “Als er in een modern gebouw

met eigen elektriciteitsproductie geïnvesteerd wordt, is

dat niet om hetzelfde gebouw vijf jaar later weer af te

breken.”

Birkiye benad

rukt ook dat de gebruikers van het gebouw er helemaal

geen belang bij hebben dat de constructiebedrijven ten

koste van hen ervaring opdoen.

Het bedrijf heeft een kapitaal van ongeveer 320 miljoen

euro en is van plan om een investering van meer dan

een miljard euro te doen.

Plus d’infos : www.becitv.be

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek


Leden Trefpunt

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende financiële resultaten, ... bekendmaken Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar rv@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

14

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Bruxelles

Innova :

Oproep aan

innoverende

bedrijven!

Brussels Innova, het internationale

salon voor uitvindingen, onderzoek

en nieuwe technologieën, verwacht u

van 18 tot 20 november 2010 op Brussels

Expo. Futuristische innovaties,

innovaties voor dagdagelijks gebruik,

originele prototypes, een reizende

tentoonstelling of workshop, success

stories....kom uw know-how inzake

innovatie delen met het publiek van

Brussels Innova! Wij nodigen u uit

hiervoor gratis gebruik te maken van

de hiervoor voorziene ruimte op het

salon. Deze krijgt een centrale plaats

binnen de tentoonstellingshal en

geniet de maximale aandacht van

de aanwezige pers. Aarzel dus niet

en stuur uw voorstel per e-mail naar

contact@brussels-innova.com . Het

aantal plaatsen is beperkt!

Marc Destrée CEO bij Belgische

telecomoperator Destiny

Destiny, de onafhankelijke Belgische

telecom operator, gespecialiseerd in

private datanetwerken en telecomoplossingen

voor bedrijven, stelt Marc

Destre (62) aan als CEO. Met meer dan

30 jaar ervaring in de telecomsector is

hij ideaal geplaatst om de lancering

van Destiny als nieuwe alternatieve

telecomoperator op de Belgische markt

te ondersteunen. Samen met Daan en

Samuel De Wever, de oprichters van

Destiny, bepaalt hij de strategische

koers.

Destrée is met Destiny niet aan zijn

proefstuk toe. In de afgelopen 20 jaar

richtte hij niet minder dan vijf telecommunicatiebedrijven

op. Na een

loopbaan van 14 jaar als General Manager

EMEA bij Motorola richtte hij in

1990 de Europese Bedrijvendivisie van

Marc Destrée,

CEO van Destiny.

British Telecom op het vasteland op. Marc Destrée, CEO Destiny NV

: “Met onze innovatieve koperdraadtechnologie kunnen we Belgische

bedrijven een gegarandeerde symmetrische up- en downloadcapaciteit

tot 100 Mpbs leveren. Bovendien aan prijzen afgestemd

op de Europese markt. Dat maakt van Destiny vandaag een belangrijke

‘challenger’ die wil bijdragen tot het openbreken van de sterk

gereguleerde en gesloten internetmarkt in België.”

Chamber of Innovation

T +32 2 808 41 62/63

F +32 2 732 05 09

contact@brussels-innova.com

www.brussels-innova.com

Destiny

Culliganlaan 2C - 1831 Diegem

T +32 2 401 97 55 – F +32 2 401 97 44

info@destiny.be – www.destiny.be


Leden Trefpunt

© Roger Job/Reporters

Fotojournalist Roger Job is de winnaar van de

jongste Nikon Press Award voor zijn reportage

rond de aanhoudende droogte in Kenia.

Reporters : roger Job

wint Nikon Press Photo Award 2009

15

Roger Job, fotograaf van het agentschap Reporters, heeft

de Nikon Press Photo Award 2009 gewonnen. Elk jaar opnieuw

worden de meest originele, maar ook knapste persfoto’s

bekroond van Belgische fotografen of van fotografen

die in België verblijven. De bekendmaking vond plaats

in het Museum voor Fotografie in Charleroi.

De jury bestond uit vertegenwoordigers van het Japanse

fotomerk, het FotoMuseum van Antwerpen en het Museum

van de Fotografie in Charleroi. Voorzitter van de jury

was de bekende Amerikaanse sportfotograaf Bill Frakes.

Fotojournalist Roger Job won de Award 2009 voor zijn fotoreportage

rond de aanhoudende droogte in Kenya.

Reporters

IJskelderstraat 21-23 1060 Brussel

T +32 2 537 16 16 – F +32 2 534 38 71

info@reporters.be - www.reporters.be

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Tempo-Team versterkt commerciële slagkracht

Met de benoeming van Laurence

Evrard als Business Development

Manager en Fanny Jans als Business

Unit Manager Contact Center, versterkt

Tempo-Team (voorheen Vedior)

haar commerciële slagkracht

voor de gespecialiseerde afdelingen

Tempo-Team Office en Tempo-Team

Contact Center op de Belgische arbeidsmarkt.

Dankzij hun ruime sales

ervaring zullen Laurence Evrard en

Fanny Jans bijdragen tot de verdere

groei van het bedrijf. Vanuit haar

nieuwe functie zal Laurence Evrard

een lange termijn strategie ontwikkelen

om de positionering van de

specialisatie Tempo-Team Office te

versterken. “Vanuit deze strategie

zal Tempo-Team de naamsbekendheid

van de specialisaties “Office”

en “Contact Center” vergroten bij

uitzendkrachten en bij bedrijven,”

aldus Laurence Evrard. Vanuit haar

nieuwe functie zal Fanny Jans de

specialisatie Tempo-Team Contact

Center (call centers) verder uitbouwen.

“Een gepersonaliseerde en gespecialiseerde

aanpak is noodzakelijk

voor de efficiënte en duurzame

ontwikkeling van Tempo-Team

Contact Center,” aldus Fanny Jans.

Tempo-Team is een van de grootste

HR dienstverleners gespecialiseerd

in uitzendarbeid en HR services

in België en Luxemburg. Met een

marktaandeel van 10% bekleedt

Tempo-Team de derde plaats in de

uitzendbranche in België.

Heizel Esplanade bus 56

1020 Brussel

T +32 2 555 16 11

F +32 2 555 16 16

info@tempo-team.be

www.tempo-team.be


16

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Leden Trefpunt

Richard Hudson, MSSI VP, EMEA Channels & Solutions Motorola,

Alex Driesen, VP Strategy Zetes Group en Marco Landi, VP

Enterprise Mobility Solutions Channels, Motorola EMEA.

Zetes is “Partner of the Year”

van Motorola

Zetes (Euronext Brussel: ZTS), de toonaangevende Europese leverancier

van oplossingen en diensten voor de automatische identificatie

van personen en goederen, kondigt aan dat het bekroond is met de

Motorola “Partner of the Year” award. Deze award werd uitgereikt

tijdens de 2010 Executive Partner Conference van Motorola in Boedapest.

Alain Wirtz, CEO van Zetes: “Zetes werkt al heel wat jaren

samen met Motorola. We hebben hun hoogwaardige oplossingen

al regelmatig geïntegreerd in talloze projecten in Europa, met als

doel de supply chain te optimaliseren. Op die manier hebben we

honderdduizenden operators op het terrein gemobiliseerd. We zijn

dankbaar dat we deze prijs, die onze succesvolle samenwerking onderstreept,

in ontvangst mogen nemen en we kijken ernaar uit in

toekomstige projecten verder te bouwen op ons partnership.”

Straatsburgstraat 3/bus 4

1130 Brussel

T +32 2 728 37 11

F +32 2 728 37 19

info@zetes.be

www.zetes.be

Nieuwe directeur voor

Tauw België

Milieuadviesbureau Tauw heeft

in de persoon van ir. Hervé

Keirsse MBA een nieuwe algemeen

directeur aangesteld voor

zijn vestigingen in België. De

heer Keirsse (52) is scheikundig

ingenieur en behaalde tevens

een Executive MBA. Als jong

ingenieur startte hij zijn loopbaan

in de milieusector, om

vervolgens door te groeien naar

hogere managementposities in

de technologische- en materialensector.

‘De missie, cultuur

en bedrijfsfilosofie van Tauw

Group spreken mij ten zeerste

aan’, aldus de heer Keirsse.

‘Tauw België is klaar voor een

Hervé Keirsse,

algemeen directeur

van Tauw België.

nieuwe stap in zijn ontwikkeling en dat biedt mij de

mogelijkheid om als manager aan de Belgische organisatie

de nodige strategie, motivatie en integratie toe te

voegen die noodzakelijk is om een duurzame toekomst

te verzekeren. Kunnen bijdragen aan het welzijn van

onze maatschappij en dit in een mens- en klantgerichte

omgeving, schenkt mij een persoonlijke motivatie en

voldoening’.

Tauw België nv is een onafhankelijk milieuadviesbureau,

gespecialiseerd in advisering rondom inrichting,

verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving

en het milieu. Tauw België nv maakt deel uit van

Tauw Group, een internationaal advies- en ingenieursbureau

met ruim 1.100 medewerkers in België, Nederland,

Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Tauw België

Remylaan 4C, Box 3

3018 Leuven (Wijgmaal)

T +32 16 35 28 10 – F +32 16 72 06 75

info.bel@tauw.be – www.tauw.be

BHA tevreden met Tour de France in Brussel

Een etappe van de Tour de France die in

Brussel vertrok en aankwam: het heeft de

bezetting van de Brusselse hotels positief

beïnvloed. In de nacht van zondag 4 juli

hebben de hotels van onze hoofdstad een

bezettingsgraad van 76 procent opgetekend

– dat is een stijging van 23 procent

ten opzichte van 2009. De gemiddelde

prijs lag dan weer 6 procent hoger dan vorig

jaar. De Brussels Hotels Association is

daarnaast ook verheugd over de enorme

mediabelangstelling die de bestemming

Brussel heeft genoten. Doordat de belangrijkste

toeristische sites van de hoofdstad

internationaal in de kijker werden gesteld,

verwacht de vereniging dat het imago van

de stad een boost zal krijgen en dat de afzetmarkten

zich verder zullen ontwikkelen.

Van Brussel een sterk merk maken als

toeristische bestemming, voor vrije tijd of

voor zaken, is één van de prioriteiten van

de Brussels Hotels Association. Dat Brussel

dit derde belangrijkste wereldwijd

sportief evenement (na de Wereldbeker

voetbal en de Olympische Spelen) verwelkomd

heeft, in volle voorzitterschap

van de Europese Unie en ter gelegenheid

van de 65e verjaardag van Eddy Merckx,

draagt in grote mate bij tot het bereiken

van dit objectief.

De Brussels Hotels Association (B.H.A.)

is de professionele organisatie achter de

hotelsector waarvan de leden goed zijn

voor 12.000 banen en 14.500 kamers in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het

economische hinterland.

Louizalaan 500 - 1050 Brussel

T +32 2 648 50 02 - F +32 2 640 93 28

bha@beci.be


citroen.be

Citroën maakt uw werk lichter.

Y F Y

Bij Citroën denken we aan alles om u het leven en zeker uw werk makkelijker te maken. We zijn intussen

al 10 jaar leider op de markt van de bedrijfsvoertuigen. Bij ons kunt u dan ook vertrouwen op een uniek

dealernet van professionals. Zij kennen uw behoeften en uw eisen als geen ander. En daarom kunt u in alle

omstandigheden helemaal gerust zijn. Met Citroën werkt u in alle vrijheid en zonder zorgen.


Leden Trefpunt

Gontcharuk &

Associates stelt Saville

Consulting Wave voor

18

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

“Langs deze weg willen wij u graag de ‘Saville Consulting

Wave - Professionele Stijlen’ toelichten, waarvoor wij

in de Benelux de exclusieve certificatie/erkenning hebben

gekregen. Aangezien vaardigheden prioritair zijn in

de huidige vorm van management, kan deze tool uiterst

interessant zijn voor u en uw onderneming”, zegt Marion

Gontcharuk, managing partner van Gontcharuk & Associates.

“De Saville Consulting Wave – Professionele Stijlen

geeft inzicht in algemene competenties, gedragsvoorkeuren,

persoonlijkheidskenmerken, motivatie, talent en behoeften

m.b.t. de potentiële geschiktheid van een kandidaat

voor een bepaalde functie. Bovendien geeft de Wave

duidelijk aan welke competenties de persoon verder dient

te ontwikkelen. Saville Consulting ontwikkelt rigoureuze,

relevante en innovatieve evaluatie-instrumenten die de

benaderingen van de traditionele evaluatie veranderd

hebben. Ze zijn krachtig bij het beoordelen en ontwikkelen

van individuen, en dragen op die manier bij tot de algemene

prestaties van onze klanten:

• Selecteren

• Ontwikkelen

• Verandering leiden

Wij willen u graag de wave in al zijn facetten en zijn unieke

voordelen voorstellen. Mocht u nog bijkomende vragen

hebben, aarzel niet mij te contacteren op nummer +32 475

316 482 of marion@gontcharuk.com .”

Marion Gontcharuk

Gontcharuk & Associates bvba

Opleiding, Coaching & Advies

Paul Hymanslaan 113/4

1200 Brussel

marion@gontcharuk.com

www.gontcharuk.com

Fischbein gebruikt de nieuwste machines,

zoals de Palettiseur P500.

fischbein fiert zijn

100e verjaardag!

In 2010 viert Fischbein LLC zijn 100e verjaardag! Er is

heel wat gebeurd sinds een zekere David Fischbein in

de Verenigde Staten een draagbare naaimachine ontwikkelde

om graanzakken te sluiten. Sinds deze fantastische

innovatie raakte Fischbein over de hele wereld

bekend en nu is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider

voor sluitingstoepassingen voor industriële zakken.

Momenteel verkoopt Fischbein in meer dan 100 landen

verspreid over de hele wereld. In het oostelijk halfrond

(Europa, Afrika, Azië en Oceanië) gebeurt de verkoop al

meer dan 50 jaar onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid

van het in België gevestigde hoofdkwartier

(Fischbein NV). Er bestaan ook andere dochtermaatschappijen

in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland

en Singapore. Zo nam Fischbein in 1999 de firma

Thames Packaging uit Londen over. Door deze overname

kon Fischbein zijn productgamma uitbouwen, dat

tot dan toe beperkt was tot naaitoepassingen. Fischbein

biedt nu dus ook industriële lasmachines van het merk

Saxon aan, waarvan het volledige gamma herzien en

technologisch verbeterd werd en een nieuwe look kreeg.

Het cliënteel van Fischbein is heel divers en is actief

in heel uiteenlopende sectoren zoals landbouw (rijst,

aardappelen, graanproducten, …), dierenvoeding (katten

en honden, …), chemische producten (meststoffen,

kaliumcarbonaat, korrels, …), bouwmaterialen (cement,

plaaster, premix, …), mineralen (klei, zand, kiezelzand,

…), voeding voor mensen (snoep, koffie, kruiden, …).

Saville Consulting ontwikkelt innovatieve evaluatie-instrumenten

die de benaderingen van

de traditionele evaluatie veranderd hebben.

Fischbein NV

Paepsem Business Park

Paepsemlaan 18b

T +32 2 555 11 70

F +32 2 520 33 90

sales@fischbein.be

www.fischbein.com


Leden Trefpunt

Detonation & Co stelt

“Challenge Bike Trophy” voor

Le «challenge Bike Trophy» est un challenge inter-enDe

«Challenge Bike Trophy » is een origineel en interactief

pistespel voor elke commerciële firma of organisatie van

minstens 10 personeelsleden waarvan de deelnemers

slechts een minimum aan fysieke conditie moeten hebben.

Elke ploeg van min 4 tot max 10 personen zal tegen de

klok een reeks van spannende sportieve- en funproeven

moeten afleggen op een schitterend parcours tussen 35 en

40 km lang. Er zijn een tal van waardevolle prijzen (gsm,

zonnebrillen, sportjassen, uurwerken, MTB’s… ) te winnen

in ploegverband of persoonlijk indien U een geluksvogel

bent! Elke deelnemer krijgt een « welcome pack » met een

modieus T-shirt + staaltjes+verscheidene geschenken/

gadgets van sponsors. Een warm - koud buffet is voorzien

op de middag evenals een overvloedig zoet/zout buffet

na de race met drank (schuimwijn, wijn, bier, soft drinks,

koffie, thee)

Er zijn meerdere bevoorradingspunten op het parcours

met drank + water + snacks+ fruit. Elke ploeg / deelnemer

kan rekenen op een permanente bijstand (technisch + medisch

eerste hulp) en wordt door een persoonlijke ongevalverzekering

+ BA gedekt.

Deelnamekosten

Deelnemer > 26 jaar: 75 euro /pers BTW excl.*

Deelnemer < 26 jaar: 65 euro/pers BTW excl.*

Huur MTB: 17,5 euro/pers Btw excl. met waarborg 250

euro/ploeg

Huur Helm: 5 euro/pers Btw excl.

* BA + individuele ongeval verzekering inbegrepen

De Challenge Bike Trophy is een unieke bedrijfsrally in Waals-Brabant

Inschrijvingen & Informaties

www.detonationco.com of info@detonationco.com

Détonation & Co

Helleveltstraat 61a - 1180 Brussel

T +32 2 374 0315

F +32 2 374 06 55

info@detonationco.com

www.detonationco.com

19

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Belgacom behaalt sterke resultaten in de eerste helft van 2010

© Fred Guerdin/Reporters

De resultaten van de Belgacom Groep

voor de eerste zes maanden van het jaar

zijn sterk. De trend is positief met een

stijging van 10,3% van de opbrengsten,

die voor de eerste helft van 2010 3.305

miljoen euro bedragen (met uitzondering

van de nietterugkerende

opbrengsten).

Ook op

‘Enterprise’-niveau

is een verbetering

zichtbaar: de bedrijvenmarkt

werd vorig

jaar het hardst

getroffen door de

crisis. Ook al is voorzichtigheid

geboden,

toch blijkt voor de

eerste zes maanden

van het jaar dat deze sector een keerpunt

heeft bereikt. De tendens is veelbelovend

voor mobiele en ICT-activiteiten.

Belgacom ontwikkelt tenslotte ook een

specifieke aanpak voor zelfstandigen

en kmo’s. Het pas opgerichte bedrijf

‘Belgacom Bridging ICT’ ontplooit een

IT-kanaal om het aanbod voor middelgrote

kmo’s te versterken. Een netwerk

van 200 nieuwe lokale ICT-agenten

staat klaar om tegemoet te komen aan

de behoeften van zelfstandigen en kleine

kmo’s inzake hardware, software en

cloud computing.

Didier Bellens, Gedelegeerd Bestuurder

van de Belgacom Groep: “Na de succesvolle

internetboost en het verder doordringen

van Belgacom TV in bekabeld

gebied, zal de Belgacom Groep de komende

maanden de focus leggen op haar

mobiele aanbod. Bij de klanten is het

gebruik van mobiel internet met 60%

gestegen ten opzichte van vorig jaar,

maar Belgacom is ervan overtuigd dat er

in deze sector nog groeimogelijkheden

zijn. Binnenkort zal Belgacom het accent

leggen op cloud computing en Machine

2 Machine, twee sectoren waarin Belgacom

goed geplaatst is om oplossingen te

bieden die zijn afgestemd op de behoeften

van de klant.”

Koning Albert II laan 27 / 12 - 1030 Brussel

T +32 2 202 91 40 - F +32 2 202 10 38

www.belgacom.be

Didier Bellens, CEO van de Belgacom Groep.


Leden Trefpunt

20

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Technical Data &

Consultin

viert 20 ste verjaardag

Didier Vander Brugghen, Managing Director: “In een tijd

waarin TDC ® de stap zet naar de volwassenheid, vat dit

citaat van Albert Einstein onze overtuiging goed samen:

‘Het leven is als rijden op een fiets: je moet je verplaatsen

om niet het evenwicht te verliezen.” Dat is wat we doen!

Het is het vertrouwen en de loyaliteit van onze klanten en

partners die ons hebben geholpen ons bedrijf op te bouwen

en toe te treden in de groep van “de grote jongens”.

De reikwijdte van onze expertise omvat inderdaad alle

fasen van een bouwproject, van planning tot plan en vaststelling

van de specificaties voor alle technieken, tot het

toezicht op de werkzaamheden op de bouwplaats. En zelfs

verder, want wij zorgen voor het onderhoud, de controle

en de energie-audits. Ons team, samengesteld uit ervaren

ingenieurs en technici, deelt mijn passie voor kunst en uitdagingen. Ook aan hen, mijn

hartelijke dank.” Dominique Raemdonck, bestuurder: “Dit 20-jarig bestaan brengt me onvermijdelijk

terug naar het begin van TDC ® en naar de groei die we gemaakt hebben.

Vanaf het begin hadden we een aantal troeven. Didier was een burgerlijk ingenieur van

opleiding. Hij kon bogen op zijn technische expertise, opgedaan

tijdens de afgelopen 10 jaar bij IBM als Real Estate Manager. En

van mijn kant, ik had een gedegen ervaring in het beheer van

onroerend goed, een erfenis van een familie die gedurende verschillende

generaties verweven is met de industrie. Maar meer

nog dan deze activa, is het ons werk dat het succes van TDC ®

heeft gebouwd.”

Driesstraat 167 - 1200 Brussel

T +32 2 674 28 00 – F +32 2 640 33 35

info@tdconsulting.be – www.tdconsulting.be

Marc Toledo, CEO van Toledo Telecom.

Toledo Telecom

lanceert volledig nieuwe

website

Toledo Telecom kondigt vandaag aan dat

het haar nieuwe website, www.toledo.be ,

lanceert. Het gaat niet om een gewone facelift

van de bestaande site, maar om een volledig

nieuw ontwikkelde website. Met de

nieuwe website, wil Toledo Telecom meer

duidelijkheid en overzicht creëren voor

haar klanten en ook hier in lijn zijn met

haar waarden. Toledo Telecom beschouwt

haar website bovendien als een belangrijk

onderdeel van haar ontwikkeling, en laat

tevens de ruimte om op termijn de interactie

via de website te verhogen, bijvoorbeeld

door online verkoop mogelijk te maken.

Louizalaan 375 - 1050 Brussel

T +32 2 648 08 48 – F +32 2 646 44 24

info@toledo.be – www.toledo.be

CMS DeBacker benoemt Annabelle Lepiece tot vennoot

Het advocatenkantoor CMS DeBacker meldt

vandaag de benoeming van Annabelle Lepiece

tot advocaat-vennoot binnen de afdeling

mededinging en Europees recht. Annabelle

Lepiece kwam bij CMS DeBacker in

1997 en is er verantwoordelijk voor de afdeling

mededinging en Europees recht. Haar

team, dat drie medewerkers telt, behandelt

alles wat te maken heeft met deze materie.

Annabelle Lepiece is gespecialiseerd in

Annabelle Lepièce, sinds kort Europees recht en meer bepaald mededingingsrecht

(staatssteun, misbruik van

vennoot van CMS DeBacker.

dominante positie en kartels) en fundamentele

vrijheden (diensten, vestiging en

kapitaal). Zij is bijzonder actief in sectoren als luchtvaart en luchthavens,

energie, openbare investeringen (kapitaalinbreng, waarborgen,

leningen, steunstelsels, enz.…) alsook de financiering van

openbare opdrachten, de banksector en de staalindustrie. Stanislas

van Wassenhove, Managing Partner, verklaart : «Ik sta erop

Annabelle proficiat te wensen voor het opmerkelijke werk dat ze

tijdens de laatste jaren leverde. Binnen ons kantoor wist ze een

sterk team uit te bouwen voor mededinging en Europees recht

terwijl ze ook het vertrouwen van cliënten uit alle economische

sectoren kon winnen. Haar benoeming bewijst dat CMS DeBacker

een advocatenkantoor is waar een advocaat-stagiaire ondersteuning

en aanmoediging kan vinden die het mogelijk maken

vooruitgang te boeken en vennoot te worden. Hierover ben ik

bijzonder trots.»

CMS DeBacker

Terhulpsesteenweg 178

1170 Brussel

T +32 2 743 69 55 - F +32 2 743 69 01

www.cms-db.com


Leden Trefpunt

Philippe De Braekeleer nieuwe General

Manager Consumer Electronics

Sharp Electronics Benelux

Philippe De Braekeleer, general

manager Consumer Electronics van

Sharp Electronics Benelux.

Technologieleider Sharp heeft

Philippe De Braekeleer per 1 juni

2010 aangesteld als General Manager

Consumer Electronics Benelux. De

Braekeleer (42) wordt in deze nieuwe

functie verantwoordelijk voor het

Sales- en Marketingbeleid van de divisie

Consumentenelektronica van

Sharp Electronics Benelux. “Sharp

streeft ernaar haar positie in de

Benelux de komende jaren verder te

versterken en haar marktaandeel in

lcd-tv’s te vergroten. Wij zijn ervan

overtuigd dat de aanstelling van

Philippe De Braekeleer als General

Manager Consumer Electronics zal

bijdragen om dit doel te verwezenlijken,”

aldus Evert Jan van Schuppen,

President van Sharp Electronics Benelux.

Sharp Electronics Belgium

Pontbeekstraat 4

1702 Groot-Bijgaarden

T +32 2 467 67 11

F +32 2 467 67 67

www.sharp.be

21

BECI Garden Party

Karien Walckiers (ULB) wint taalbad CERAN

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Johan Van de Vijver, Sales Manager CERAN,

overhandigt de prijs aan Karien Walckiers,

hoofd opleidingen ULB.

Karien Walckiers, hoofd van de

opleidingen van de ULB, is de

gelukkige winnares geworden

van een gratis taalbad CERAN.

Meer dan 300 gasten van de BECI

Garden Party (24/06) namen deel

aan de CERAN wedstrijd, dat is

het dubbele van de editie 2009!

Ze lieten hun visitekaartje achter

in de bokaal bij de start van

het evenement. Een onschuldige

hand trok het visitekaartje van

Karien Walckiers (ULB), die later

de prijs uit handen kreeg van Johan

Van de Vijver, Sales Manager

CERAN.

Meer info: : www.ceran.com


NEEM DEEL AAN

DE EERSTE INTER-BEDRIJVEN

ECO ACADEMY TROPHY

VRIJDAg 15 OkTOBER

Actieprogramma gericht tot alle bedrijfsleiders

die hun personeel wensen te motiveren en op te leiden

omtrent duurzame ontwikkeling, energiebesparing en milieuzin.

Enterprises Education Roadshow

®


ECO ACADEMY is een activiteit, naar het model van een televisie spel, bedoeld om de

medewerkers in een bedrijf te sensibiliseren en motiveren voor duurzame ontwikkeling, voor

bescherming van het milieu en voor energie besparingen. Initieel is Eco Academy bedacht als een

activiteit van een halve dag in een bedrijf. BECI neemt het initiatief om hiervan een demonstratie te

maken onder de vorm van een ‘challenge’ tussen verschillende groepen open voor zijn leden en dit

op vrijdag 15 oktober 2010.

De realisatie van het programma bestaat uit ver

schillende video clips, beelden uit de film HOME van

Yann Artus Bertrand, interviews, in duplex met de professor

von Carbonski, stukken uit de realisaties van

WWF international

Het programma van 2u30 houdt de volgende delen in

• De planeet in zijn huidige toestand

• De analyses, de oorzaken

• De remedies

• De vernieuwbare energieën

• De succesverhalen

• De ECO verwezenlijkingen

Na elk deel wordt onder leiding van een animatrice, een

multiple choice vraag gesteld aan de

groepen dewelke moet opgelost zijn binnen een tijdslimiet.

De ‘challenge’ zal plaatsvinden bij BECI Avenue

Louise 500 Brussel 1000 op vrijdag 15 oktober van

14u tot 17u.

De groepen bestaan uit maximum 4 personen (de

tweetaligheid binnen de groepen is aangeraden aangezien

dit programma tweetalig is en de vragen ook dus).

De prijs van inschrijven is €100 per groep. Het aantal

groepen per bedrijf is gelimiteerd tot 4.

Het vermelden van het klassement en uitreiking van de

prijzen vindt plaats op het einde van het evenement.

Inschrijvingen via eco.academy@challenger.be

voor eind september. Infos: 02 413 03 83.

Georganiseerd door


Toolbox

nieuWe Wet

Nieuwe wet betreffende marktpraktijken

en consumentenbescherming

Op 6 april is de nieuwe wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming aangenomen

(B.S. van 12 april 2010, p. 20803).

Deze wet, die de Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen

jegens consumenten heeft omgezet, is in werking getreden op 12 mei ll. en vervangt de wet van 14

juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

24

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Deze hervorming was enerzijds

noodzakelijk geworden door

de noodzaak bepaalde regels

en procedures te simplificeren en

moderniseren, die niet meer overeen

stemden met de huidige marktpraktijken,

en anderzijds omwille van de

veroordeling van België door het Europees

Hof van Justitie in het arrest VTB-

VAB van 23 april 2009 met betrekking

tot het gezamenlijke aanbiedingen,

die in elk geval een hervorming van de

materie inzake gezamenlijk aanbod

noodzakelijk maakte.

Het voorgenomen doel van de auteurs

van de wet is echter slechts gedeeltelijk

bereikt. Verschillende auteurs hebben

in dit stadium reeds opgeworpen

dat in de praktijk de keuze om bepaalde

verboden en/of reglementeringen

in de wet te behouden onnodige belemmeringen

in de handelsrelaties

behoudt en dat in beginsel bovendien

verschillende bepalingen van de wet

niet conform zijn aan de Europese

Richtlijn.

Het is dus aannemelijk dat in de relatief

nabije toekomst nieuwe wijzigingen

zullen aangenomen worden,

waarschijnlijk in de zin van een vereenvoudiging

en een bijkomende versoepeling

van de handelspraktijken.

Op dit ogenblik hebben de belangrijkste

wijzigingen van de nieuwe wet

hoofdzakelijk betrekking op het vlak

van prijsaanduiding, reglementering

van solden, overeenkomsten op afstand,

gezamenlijke aanbiedingen en

het verbod van verkopen met verlies.

Zo is het principieel verbod op gezamenlijke

aanbiedingen opgeheven

geworden. Het verbod is enkel nog

behouden gebleven voor financiële

diensten. In de andere gevallen zullen

de gezamenlijke aanbiedingen vanaf

nu rechtsgeldig zijn voor zover zij geen

oneerlijke handelspraktijk of een verkoop

met verlies betreffen.

De reglementering inzake soldenverkoop

is grondig gewijzigd geworden.

Het toepassingsgebied van de soldenverkoop

is uitgebreid tot alle goederen

(niet enkel meer voor goederen die het

voorwerp uitmaken van een seizoensgebonden

vernieuwing). De vereiste,

volgens de welke de soldenverkoop

dient te geschieden in de lokalen waar

de gesoldeerde goederen te koop werden

aangeboden gedurende de sperperiode,

is opgeheven geworden zodat

de soldenverkopen op heden geldig

kunnen geschieden in een andere

ruimte naar de keuze van de verkoper

of bijvoorbeeld op het internet. De gesoldeerde

goederen dienen bovendien

niet noodzakelijk meer te kopen aangeboden

te zijn gedurende de maand

voorafgaand aan de solden. Het kan

dus, onder bepaalde voorwaarden,

gaan om oudere stocks.

De bestaande soldenperiodes zijn behouden

gebleven (3 tot 31 januari en

1 tot 31 juli, te weten dat de soldenperiode

een dag eerder begint indien de

eerste dag op een zondag valt).

Echter de sperperiode, zijnde de periode

die de solden voorafgaat en gedurende

dewelke geen prijsvermindering

mag aangekondigd worden,

is enkel beperkt tot de verkoop van

kleding, schoenen en lederwaren en is

met bijna de helft verminderd (van 6

december tot en met 2 januari en van

6 tot en met 30 juni).

Met betrekking tot de overeenkomsten

op afstand is de herroepingstermijn

(zijnde de periode gedurende

dewelke de consument kan verzaken

aan een overeenkomst) uitgebreid tot

14 kalenderdagen in plaats van 7 werkdagen.

Echter, het is voortaan niet

meer verboden om gedurende deze

herroepingsperiode een betaling van

de consument te vragen.

De regels inzake prijsaanduiding zijn

vereenvoudigd geworden zodat op

vandaag een algemeen verbod van

dubbelzinnige aanduiding naar andere

prijzen bestaat en een specifieke

reglementering voor drie praktijken:

de verwijzing naar de eigen, voorheen

toegepaste prijzen, de uitverkopen en

de soldenverkopen.

Naast deze gevoelige wijzigingen

voert de nieuwe wet eveneens nieuwigheden

in voor wat betreft titels

die recht geven op terugbetaling of

prijsvermindering (waarvan het regime

gevoelig vereenvoudigd is), het

verbod van default-opties op internet

(“opt-out”), etikettering, verkopen met

verlies, openbare verkopingen en de

stakingsvordering.

Zoé PLETINCKX – Freya BONNARENS

Advocaten

Terhulpsesteenweg 187 - 1170 Brussel

Tel.: + 32 2 675 30 30

Fax: + 32 2 675 30 31

E-mail: z.pletinckx@janson.be

f.bonnarens@janson.be

Website: http://www.janson.be


izzbox news Actualiteit over de Brusselse economie

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming

Communiceren via het Bizzbox netwerk

02 345 74 55 - info@bizzbox.be

InfOrMErEn. COMMUnICErEn.

De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk

Dankzij 200 verdeelpunten verspreid in 390 Brusselse ondernemingen, de Bizzbox folderrekken

verspreiden de economische en institutionele informatie van de Brusselse spelers. Opgericht in

samenwerking met Beci, dit netwerk beoogt een dubbele gezamenlijke doelstelling: de betrekkingen

verstevigen tussen de instellingen in de hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten.

De rubriek Bizzbox News is bedoeld om dit doel nog verder te versterken.

Vincent Gilleman, voor Bizzbox

BIZZ

BOX

FOCUS: een netwerk van bedrijfsleiders om van uw onderneming

een succes te maken. voorstelling van netwerk ondernemen in België.

Ik had mijn onderneming nog niet

opgericht toen mijn dossier door

Netwerk Ondernemen gekozen

werd. Ik heb gratis kunnen genieten

van de begeleiding van mijn « coach”,

die ik één keer per maand ontmoet.

Door zijn uiterlijke en objectieve mening,

helpt hij mij verkeerde beslissingen

te vermijden. Onze uitwisselingen

gaan snel en constructief door.

Nu weet ik zeker dat ik tijd en energie

heb bespaard. Ik was vastberaden

mijn onderneming op te starten. Met

de hulp van Netwerk Ondernemen

heb ik tijd en geld kunnen besparen.

Deze woorden zijn van Jennifer Troisfontaine,

opstarter van Ze Agency. Ze

heeft vandaag één werknemer, en

ziet haar business elke dag groeien.

Jean-François de Maere voor België

en Ludmilla Petit voor het Brusselse

netwerk leggen de voordelen van

Netwerk Ondernemen uit.

Bizzbox : Wat stelt Netwerk

Ondernemen voor

JFDM : Het is een tweetalig netwerk

van ervaren bedrijfsleiders die gratis

een drie jaar lang begeleiding bieden

aan starters of overnemers van bedrijven.

Het netwerk is eerst in Frankrijk

ontstaan, en heeft snel unieke

resultaten vertoond: gemiddeld 86%

van de bedrijven die begeleid worden

door Netwerk Ondernemen zijn nog

steeds actief na 3 jaar.

Bizzbox : Welke voordelen

vindt een bedrijfsleider in zo’n

begeleiding

JFDM : Hij geniet van de uitwisselingen

met zijn starter en de andere leden

van het Netwerk. Hij neemt ook

actief deel aan het tot stand komen

van een ethische, dynamische en

bloeiende socio-economische omgeving,

en brengt een concrete bijdrage

tot een solidaire ondernemersbeweging:

de bedrijfsleiders maken deel

uit van een netwerk van bedrijfsleiders

die zich betrokken voelen en

dezelfde waarden delen, en helpen

andere ondernemers hun aktiviteit

te starten.

Bizzbox : Hoe gebeurt de

begeleiding

LP : 3 grondslagen voor onze begeleiding

: eerst en vooral wordt belang

gehecht aan de persoon; het principe

is kosteloosheid, in een bedoeling

van wederkerigheid.

Na een eerste contact met ons zullen

de starters bedrijfsleiders ontmoeten

om hun project goed te keuren.

Daarna krijgen ze als Laureaat een

bedrijfsleider die hen tijdens 3 jaar

begeleiden zowel op menselijk als

op strategisch en operationeel niveau.

Zij nemen deel in een lokaal,

Jean-François de Maere et Ludmilla Petit,

Réseau Entreprendre en Belgique.

nationaal en internationaal netwerk.

Bovendien brengt Netwerk Ondernemen

een sterkere geloofwaardigheid

ten aanzien van investeerders. Het

opentrekken van het kapitaal en de

wil om uit te breiden is veel groter

bij de ondernemingen die begeleid

werden.

Sinds het ontstaan enkele maanden

geleden met de steun van de Brusselse

regering die een subsidie van

60.000 € heeft toegekend, heeft Netwerk

Ondernemen Brussel al 16 projecten

gekozen uit alle kanten van

Brussel en uit verschillende sectoren,

en begint nu in oktober een tweede

fase van goedkeuring van projecten.

www.netwerk-ondernemen.be

25

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

De onderneming van de maand

icaB - incubatiecentrum voor hoogtechnologische bedrijven

ICAB is het bedrijven- en dienstencentrum

voor entrepreneurs en ondernemingen in

het domein van de ICT en de Engineering

in Brussel. ICAB’s missie: het stimuleren

van de groei en de ontwikkeling van

jonge technologiebedrijven. ICAB biedt

een waaier van logistieke, operationele en

strategische diensten die starters en ondernemingen

gebruiken in elke fase van

hun ontwikkeling. Daarnaast biedt ICAB

flexibele bedrijfsruimten in een modern

en karaktervol gerenoveerd gebouw op de

site Arsenaal te Etterbeek. Dankzij haar

uitgebreide kennis- en expertisenetwerken

waaronder de Vrije Universiteit Brussel,

het BAO, de GOMB, Agoria, .... zoekt

ICAB de juiste partners om uw bedrijf op

poten te zetten en succesvol te maken.

www.icab-bruxelles.be – 02 737 67 11

BIZZBOX IS ER OOK

AANWEZIG!

Een Bizzbox folderrek in uw onderneming

Communiceren via het Bizzbox netwerk

02.345.74.55 - info@bizzbox.be

Informeren. Communiceren.

De ondernemingen hebben

eindelijk hun eigen netwerk.


Job alert

powered by

DEMOS Benelux sprl

Assistant(e) administratif(ve) (h/f)

Etterbeek ref:7050

TRACE!

Comptable (h/f)

Nivelles ref:7030

Dessinateur Industriel (h/f)

Libramont ref:6680

Ingénieur Commercial Photovoltaïque (h/f)

Wavre ref:6686

The Concept Group

Soft.Developer - Microsoft Dynamics Nav (m/v)

Malle ref:6924

Hamilton Bright

Field Account Manager (m/v)

Wilrijk ref:6953

Cordifin BVBA

Persoonlijk adviseur (m/v)

Groot-Bijgaarden ref:6949

DRYTEC S.A.

Employé technico-commercial interne (h/f)

Angleur ref:7050

PUGH & Co International

Délégué technico-commercial Wallonie (h/f)

Wallonie ref:7010

Descheemaecker & Partners bvba

Schadenbeheerder (m/v)

Oostkamp ref:7048

Verantwoordelijke sociaal secretariaat (m/v)

Oostkamp ref:7047

Médiane sprl

Conseiller en communication (h/f)

Ixelles ref:7012

Biobat sprl

Sales manager (h/f)

Bruxelles-Ville ref:6789

B.E.E.P. cvba

eCommerce Infrastruct. & Framework Dev. (m/v)

Brussel ref:6453

eCommerce Application Developer (m/v)

Brussel ref:6680

eCommerce Application Dev. Manager (m/v)

Brussel ref:6456

Logidrive

Développeur junior E-Commerce (m/v)

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac ref:6675

Praxys

JAVA Analyst Developer (h/f)

Saint-Josse-ten-Noode ref:6282

Functional Analyst IBM Mainframe (h/f)

Saint-Josse-ten-Noode ref:6283

Technical analyst IBM Mainframe (h/f)

Saint-Josse-ten-Noode ref:6284

Analyst Programmer BS2000 Cobol (h:f)

Saint-Josse-ten-Noode ref:6285

1

n° 3 - mars 2010 - EntrE prE ndrE

www.alterjob.com


Payment Services Directive

SEPA

Publireportage

Payment Services Directive

Meer duidelijkheid

in uw betalingen

Deze nieuwe Europese richtlijn is sinds

1 april van kracht op het Belgische

grondgebied. Haar belangrijkste voordelen:

meer transparantie wat de kosten

betreft en een snellere uitvoering

van de betalingen.

Waarom deze richtlijn

De doelstelling van de PSD is de consument

beter te beschermen en het betalingsverkeer

transparanter te maken in

de volledige Europese Economische

Ruimte (EER: de Europese Unie +

IJsland, Noorwegen en Liechtenstein),

en dat kan mits een duidelijke definitie

van de rechten en plichten van de banken

en hun cliënten. De wet die deze

richtlijn omgezet heeft in Belgisch recht,

is van kracht sinds 1 april.

Wat is de belangrijkste

wijziging voor kmo’s

De opvallendste wijziging is de kortere

behandelingsduur van de betalingen

binnen de EER. Het geld zal voortaan

sneller beschikbaar zijn dan vroeger,

in het bijzonder voor grensoverschrijdende

betalingen. Men houdt wel enkel

rekening met de bankwerkdagen om

de dag te bepalen waarop het geld op

de rekening beschikbaar zal zijn. Als

een overschrijvingsopdracht op een

feestdag of tijdens een weekend moet

worden uitgevoerd, zal dat dus pas

gebeuren op de eerstvolgende bankwerkdag.

Kunnen ook andere maatregelen

een impact hebben

op de ondernemingen

Een andere wijziging betreft de

betwistingstermijn van een toegestane

bankdomiciliëring (aanwezigheid van

een geldig bericht van domiciliëring):

de terugbetalingsperiode gaat van

4 dagen naar 8 weken. De ondernemingen

die de domiciliëring aan hun

klanten voorleggen, moeten dus goed

beseffen dat die klanten de nieuwe termijn

kunnen gebruiken om zich tegen

de betaling te verzetten. Paniek is echter

niet nodig: zodra de klant een contract

getekend heeft, blijft hij verplicht

de betaling te doen. In het geval van

een door de bank uitgevoerde betaling

waarvoor geen bericht van domiciliëring

werd gegeven, is de betwistingstermijn

nu vastgelegd op 13 maanden.

Sinds de invoering van de PSD-richtlijn,

is een transparante communicatie over

de betaalde kosten verplicht. De bank

moet dus de kosten van een transactie

duidelijk vermelden, bijvoorbeeld de

toegepaste wisselkoers. Het is belangrijk

om te weten dat ING haar tarieven

niet verhoogd heeft na de invoering van

de PSD.

Is de draagwijdte van

deze richtlijn vergelijkbaar

met die van de SEPA

De PSD zorgt in feite voor de wettelijke

basis van de SEPA, de eengemaakte

eurobetalingsruimte. Haar draagwijdte

is nochtans veel uitgebreider. Enerzijds

heeft ze betrekking op meer producten

en anderzijds dekt ze alle valuta die

opgenomen zijn in de geografische

definitie van de EER, terwijl de SEPA

alleen maar betrekking had op transacties

in euro. De richtlijn maakt eveneens

het onderscheid tussen twee soorten

cliënten, naargelang ze hun rekening

gebruiken voor privé- of professionele

transacties. De banken en hun professionele

cliënten zullen bijvoorbeeld

een akkoord kunnen sluiten zodat sommige

verplichtingen van de PSD niet

van toepassing zijn, onder meer wat de

betwistingstermijn van domiciliëringen

betreft.

Zijn de ondernemingen klaar

voor deze richtlijn

In de meeste gevallen houdt de invoering

van de PSD weinig belangrijke

veranderingen in voor de manier

waarop ondernemingen hun betalingen

beheren. Via in de rekeninguittreksels

geïntegreerde mededelingen heeft ING

al haar cliënten op de hoogte gebracht

van de nieuwe algemene voorwaarden,

verbonden aan de producten die aan

de richtlijn aangepast werden. Voor

de meer technische producten (onder

meer bestemd voor sommige ondernemingen),

werd op een specifieke

manier informatie verstrekt.

Wilt u hier meer over vernemen

ING stelt de belangrijkste informatie

over de PSD op haar website ter

beschikking. www.ing.be/psdnl


M.I.V.B. KONINGSSTRAAT 76, 1000 BRUSSEL - PHOTO: MARC DETIFFE - COPYWRITER: VINCENT LENS - GRAPHIC DESIGN: SDESIGN

global

Give space a new dimension

design and realization of workspaces

De ontwikkeling van uw bedrijf gaat over uw mogelijkheid om aan te passen aan verandering. Welke werkwijze

biedt de meeste flexibiliteit Hoe uw ploegen op de meest duurzame manier organiseren Welke inrichtingen en

technologieën zijn geschikt om uw rendabiliteit te stimuleren GLOBAL nodigt u uit om uw organisatorische aanpak

grondig te herzien. Om de groei van uw burelen nog meer te stimuleren, vandaag en in de toekomst.

WWW.GLOBAL-DPM.BE / STEVEN VALKENIERS +32 475 83 06 23 / GUILLAUME DEWAEL +32 487 17 08 83


facility management,

outsourcing & energie

Integrated Facility Management Intégré,

hoe de kosten te verlagen 29

Facility Management, professionalisering

van een concept 32

Facility Management, betere energieprestaties,

hoe doe je dat 34

IT, to outsource or not 42

Outsourcing & verhuizing 44

Outsourcing & opleidingen 46

Outsourcing & sociale tewerkstelling 48

doSSier

© Marc Verpoorten/Reporters

© Pascal Broze/Reporters

integrated facility management

Hoe de kosten

te verlagen

“Room Service” in toonaangevende bedrijven of een vergeten

afdeling in deze tijden van crisis In ieder geval, facility

management laat niemand onverschillig. En de vraag blijft:

zullen we als bedrijf à la carte werken of rekenen we op een

geïntegreerde dienstverlening Het antwoord ligt meestal in de

omvang van de betrokken onderneming en belangrijk, in een

efficiënt cost management.

29

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Het facility management is een

hulpmiddel bij uitstek om de

bedrijfstargets te bereiken, zonder

te raken aan het rendement.

Een rode draad van alle bedrijven

in deze tijden van crisis:

het is van essentieel belang om

zich te kunnen concentreren op de

core business, zonder aan efficiëntie

in te boeten. In dat opzicht is facility

management duidelijk een middel

bij uitstek om de bedrijfstargets te

bereiken, zonder te raken aan het

rendement.

Goed in alles

Het managen van een bedrijf is

het product van een veelheid van

verschillende factoren. Rentmeesterschap

in termen van energie,

catering of onderhoud technische

diensten aan werknemers, zoals de

receptie, het archiveren of bestellen

van kantoorbenodigdheden via het

callcenter, de dienst boekhouding, of

het ter beschikking stellen van doeltreffende

instrumenten, er zijn niet

minder dan honderd zeer specifieke

activiteiten die een bedrijf toelaten

om efficiënt te werken.

Het is daarom ondenkbaar dat een

enkele persoon in staat zou zijn om

het beheer van al deze taken op te

volgen. Zelfs indien die persoon de

taken delegeert, kan die bezwaarlijk

de eigen taken uitvoeren en tegelijk

de goede opvolging te verzekeren van

al wat we gemakshalve facility management

noemen. En zelfs indien de

business executive als een Superman

in staat zou zijn alles zelf te doen,

heeft hij dan berekent hoeveel geld

hij verliest omdat hij zich niet op zijn

core business kan concentreren


dossier facility management, outsourcing & energie

© Pascal Broze/Reporters

Geïntegreerde facility

management in staat is

om de raad van bestuur te

ontlasten van een bedrijf

veel zorgen.

Business

to bowling

Het grootste state of the art

bowlingcomplex uit de Benelux

› met 36 banen

› uitgebreide faciliteiten voor meetings

en teambuildingactiviteiten

› centrale en unieke ligging

vlakbij Brussel

› makkelijk bereikbaar

› parking voor 400 auto’s

› groot terras.

Vraag naar onze b-t-b-brochure

voor meer info!

www.bowlingstones.be

Steenweg op Brussel 397 / 1780 Wemmel

T 02 532 36 26

wemmel@bowlingstones.be

Maatwerk

In deze tijden van crisis wanneer besparingen welkom

zijn, is geïntegreerd facility management ongetwijfeld

een troefkaart. Inderdaad, door het geheel van dit ‘rentmeesterschap’

toevertrouwen aan slechts een bedrijf, is

Business

to bowling

het mogelijk in de kosten te snijden en tegelijk toch essentiële

vorm van controle te behouden.

Maar om dit te doen, is het belangrijk om de diensten van

een bedrijf in te roepen dat de kennis in huis heeft om de

intrinsieke kenmerken van het bedrijf te analyseren, en

om de noden, de doelstellingen, de markt en uiteraard de

Le plus grand complexe de

bowling du Benelux!

bedrijfscultuur te herkennen.

Eens deze voorbereidende werkzaamheden zijn voltooid,

is de geïntegreerde facility management in staat om het

› 36 pistes de bowling

senior management van een onderneming van veel kop-

› diverses commodités pour réunions

zorgen te verlichten.

et activités de teambuilding

Een rode draad › situation voor alle centrale bedrijven in idéale, deze tijden le long van crisis:

du ring de Bruxelles

het is van essentieel belang om zich te kunnen concentreren

› facilement accessible

op de core business, › parking

zonder pour

in te 400

boeten voitures

aan rendement.

› terrasse de 450m 2

In de kosten snijden

Door de facility Demandez management

notre brochure b to b

toe te vertrouwen aan een ex-

pour plus d’infos

tern, gespecialiseerd bedrijf

kan de bedrijfsleider ook rekenen

op een verlaging van de

operationele kosten van het

eigen bedrijf. Hoe Hier moet

rekening worden gehouden

met grootschalige effecten. Aan de ene kant, de aankopen

van diverse goederen gebeuren in veel grotere hoeveelheden,

maar tegelijk gebeuren de diensten van Facility Management

op een ad hoc basis, op een moment ‘x’, zonder

permanent het personeel te mobiliseren.

Het facility management deels of compleet in handen geven

van een externe onderneming is niet eenvoudig. Zo’n

beslissing moet het resultaat zijn van nauwgezet overleg,

van een evaluatie van de wederzijdse competenties, maar

ook van een groot vertrouwen tussen de verschillende stakeholders.

www.bowlingstones.be

© Pascal Broze/Reporters

397, chaussée de bruxelles / 1780 wemmel

Christophe Vanden Broeck

T 02 532 36 26

wemmel@bowlingstones.be


Vacatures voor de betrekkingen bij mandaat te begeven bij de Brusselse Gewestelijke Dienst

voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS) - oproep aan de kandidaten

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat over tot een publieke oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toekenning van betrekkingen voor de mandaten

bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS), een instelling van openbaar nut van het type B van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gaat om volgende betrekkingen:

– de functie van Directeur-generaal van rang A5;

– de functie van Adjunct-directeur-generaal van rang A4+;

Deze betrekkingen zijn tegelijkertijd opengesteld voor contractuele

en statutaire ambtenaren van de openbare diensten evenals voor

personeelsleden van een parlementaire vergadering en voor

personeelsleden van de raden van de gemeenschapscommissies.

Bovengenoemde ambtenaren en personeelsleden moeten van

het niveau A zijn en ten minste 12 jaren anciënniteit hebben in

het niveau A ofwel beschikken over een ervaring van minstens

zes jaar in een leidinggevende functie.

Onder ervaring in een leidinggevende functie verstaat men de

ervaring inzake bestuur bij een openbare dienst of in een organisatie

uit de private sector.

Elke kandidatuur bevat een uiteenzetting van de aanspraken en

ervaring die de kandidaat laat gelden om voor de betrekking te

kandideren evenals een beheersplan dat rekening houdt met de

tijdens het mandaat te bereiken doelstellingen.

Tijdens het onderhoud zal de kandidaat een assessmentproef

dienen af te leggen (rollenspel) voor de selectiecommissie.

De kandidaturen voor elk van deze betrekkingen moeten per

aangetekende brief en in 2 verzegelde omslagen gestuurd worden

naar de voorzitter van de directieraad, de heer Emiel Meert,

Directeur-generaal a.i. van ACTIRIS, Anspachlaan 65

te 1000 Brussel binnen een termijn van 30 dagen.

Deze termijn gaat in de dag volgend op de bekendmaking van

de oproep in het Belgisch Staatsblad.

De binnenste omslag heeft als titel:

« Kandidatuur voor de betrekking van rang A4+ of A5 ».

De buitenste omslag bevat naast het adres eveneens

de vermelding « Mandaten - Kandidaturen ».

Indien een kandidaat voor beide betrekkingen solliciteert,

zal deze een kandidaatsakte per omslag moeten voorzien.

ACTIRIS is de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

In de hoedanigheid van gemandateerd expert en erkend op de arbeidsmarkt in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt ACTIRIS, samen met zijn partners,

aangepaste oplossingen die werkgevers toelaten om personeel te vinden

met geschikte competenties en die werkzoekenden toelaten om werk te vinden

in overeenstemming met hun competenties.

Plus d’infos sur www.actiris.be

De functieomschrijving evenals de tijdens het mandaat te bereiken doelstellingen kunnen verkregen worden bij

Karin Penninck - Myriam Lauwers - Ann Biebaut - Christine Vael (Tel. : 02.505 15 34 - Mail : mandats-mandaten@actiris.be).

demorgen_120X288.indd 1

8/24/10 8:30:31 AM

Ook op zoek naar

facilitaire expertise

Facilicom Services Group kan u op vrijwel elk terrein de juiste mensen op de juiste plek leveren. We houden uw pand schoon,

zorgen voor de bewaking, maken elke dag een smakelijke lunch voor alle medewerkers, leveren tijdelijk personeel of nemen

activiteiten geheel over. Ook verhuis projecten of management opdrachten kunt u aan ons toevertrouwen. We kunnen alle diensten

ook perfect combineren, daarbij profi teert u niet alleen van onze jarenlange kennis en ervaring, maar ook van mogelijke

synergieën. Bij Facilicom denken we graag met u mee. Oók in het beheersen van de kosten. Wilt u weten wat Facilicom voor uw

organisatie kan betekenen Kijk voor meer informatie op www.facilicom.be of bel met 03 - 224 38 00. Wij zijn u graag van dienst.

De juiste mensen op de juiste plek


dossier

facility management, outsourcing & energie

facility management

Professionalisering van een concept

Doeltreffend concept of een vergeten piste voor de bedrijven van vandaag en morgen

Facility Management laat niemand koud: het geeft zelfs aanleiding tot een specifieke

opleiding op dit gebied. Ontmoeting met Eddy Bovijn, coördinator van het postgraduaat

‘strategisch facility management’ aan de Erasmus Hogeschool Brussel (EhB).

32

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Waarom kijkt iedereen met

zoveel aandacht naar facility

management

Eddy Bovijn, EhB: «De crisis is zeker

niet vreemd aan het fenomeen. Bedrijven

moeten zich richten op hun

core business en kunnen zich niet

langer veroorloven om geld te stoppen

in de afdelingen die op de korte

termijn niet van essentieel belang

voor de bedrijfsactiviteiten. De bedrijvsleiders

aarzelen niet langer om

een beroep doen op specialisten in

relevante gebieden. Of ze doen nog

gemakkelijker een beroep op bedrijven

die geïntegreerde facility management

aanbieden. Om effectief

© Reporters/Laif

De High School Erasmus Brussel

(FSA) heeft een postgraduaat ‘strategisch

facility management’.

in te spelen op deze nieuwe trend

trachten wij, de hogescholen en de

universiteiten, een zinvolle opleiding

die zinvol te ontwikkelen. Met

oog voor de specialisaties, zoals de

trend in het milieu ...

Niemand kan eraan ontsnappen. De

CO2-uitstoot ligt op ieders lippen, de

ecologische voetafdruk van een onderneming

is nu onderdeel van het

zakelijk succes. Ook hier kunnen de

bedrijfsmanagers niet altijd even

efficiënt handelen op een terrein

dat ze soms absoluut niet kennen.

Het is een uiterst gecompliceerd

vakgebied waar je met zeer diverse

termen moet kunnen jongleren, van

ecologie tot een goed beheer van de

determinanten van een bedrijf. Het

is dus niet verwonderlijk zulke specialisaties

te zien opduiken. Ze laten

grote bedrijven toe zich in ons land

te vestigen, maar ook, om op middellange

termijn de kosten drastisch

terug te schroeven.”

Facility Management is

mensenwerk, waardoor er weinig

ruimte voor automatisering

Eddy Bovijn: «Inderdaad, de mens

heeft een speciale plaats in het facility

management, aangezien enkel hij

de capaciteit heeft om alomvattende

plannen uit te voeren. Omgekeerd

geldt ook, hoe groter een bedrijf,

hoe groter de automatisering van de

controlesystemen. Dat zal toelaten

het facility management efficiënter

te beheren. Stel je een maatschappij

waar meer dan 600 toelating

badges worden uitgegeven, waar

duizenden werknemers sleutels in

handen krijgen… zonder de minste

automatisering wordt het onmogelijk

wie wat gekregen heeft. Maar de

automatisering heeft enkel bedoeld

om de efficiëntie van een bestaand

systeem te verbeteren. Het bespaart

tijd, vermindert de kans op fouten,

en men tracht om de controle over

alle elementen van een bedrijf te

hebben. Maar niet vergeten, er zullen

altijd mensen achter het geautomatiseerde

netwerk staan.»

Training is de toegangspoort

tot de professionalisering

Eddy Bovijn: «Veel bedrijven bieden

al uiterst professionele facility

management services aan. Onze

opleiding zal ongetwijfeld toelaten

aan bedrijven om meteen een facility

manager te integreren in hun

teams. Tot dusver gaat het vooral

om mensen die verschillende posities

in het bedrijf hebben doorlopen

en die worden geacht een volledig

beeld van het bedrijf te hebben, opdat

ze de leiding kunnen nemen in

het facility departement. Dit kan

tot enkele honderden mensen gaan.

De opleiding is gericht op customer

care, mensen vooruit helpen, zowel

klanten buiten als alle interne medewerkers.

Om dit doel te bereiken,

moeten we vaardigheden in marketing,

infrastructuur en beheer combineren.”

Christophe Vanden Broeck


Marie Jo gaat

voor minder CO 2

met Electrabel.

Marie Jo waakt van sinds haar ontstaan over de kwaliteit van haar collecties. Van de Velde, het bedrijf

achter het lingeriemerk, wil aan die zorg voor perfectie nu ook de zorg voor het milieu koppelen.

In samenwerking met Electrabel werden er zonnepanelen geïnstalleerd op de site van Van de Velde

in Wichelen. Goed voor bijna 70% van de energiebehoeften van het gebouw. Na een volledige

energie-audit door onze experten maakt het bedrijf zich nu klaar om de bestaande stookplaats die

op thermische olie werkt om te bouwen naar een verwarmingsinstallatie op aardgas.

Deze oplossingen zijn betaalbaar én technisch haalbaar.

Bent u ook geïnteresseerd in ons plan ‘Samen voor minder CO 2 ’ Contacteer uw accountmanager.

www.electrabel.be

Het is jouw energie.


dossier

facility management, outsourcing & energie

facility management

Betere energieprestaties,

hoe doe je dat

Wie het belang van facility management in het dagelijks beheer van een bedrijf ziet,

vraagt zich terecht af hoe het kan ingrijpen in het energiebeheer van het bedrijfsgebouw;

Toch toont de recente toepassing van een Europese richtlijn aan: het beheer van

energieverbruik, kosten en milieu-impact is dé uitdaging van dit millennium.

34

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

De Europese richtlijn dateert

van december 2002. Maar het

is pas de afgelopen weken

dat deze Europese richtlijn nog van

zich liet spreken met de uitvoering

ervan. De bedoeling van Europa is

duidelijk: «drie keer twintig» halen,

of 20% reductie van de uitstoot van

broeikasgassen, 20% verbetering in

energie-efficiëntie en 20% stijging

van de productie van hernieuwbare

energie.

Zeker, de ideale oplossing is de eigenlijke

constructie van het concept

passiefgebouwen, eerder dan deze

concepten in bestaande gebouwen te

integreren. Dit is uiteraard niet altijd

mogelijk. Ook hier kan de facility management

een specifieke rol spelen

en laat het de bedrijfsleider toe om

hun energiekosten te verlagen, zonder

af te wijken van de core business.

De doelstelling van Europa: 20%

meerproductie van hernieuwbare energie.

Noodzakelijke audit

Voordat u probeert om de eerste veranderingen

aan te brengen of nieuwe

manieren van werken op te leggen, is

het essentieel om de energiespecialisten

in te schakelen - veelal architecten

met een extra opleiding in zuinig

energieverbruik. Zij kunnen een

volledige check-up van de gebouwen

uitvoeren, met oog voor de overmatige

energieconsumptie en –verlies.

Alleen vanuit een concrete situatie

kunnen oplossingen worden gevonden.

We spreken hier van isolatie, de

verbouwing van bepaalde panden

en zelfs investeringen in energiebesparende

materialen. Dit werk kan

worden gedaan door het facility management

die in een tweede fase ook

verantwoordelijk zal zijn voor de controle

op de rendabiliteit van de genomen

energiemaatregelen.

Tweesporenbeleid

De facility manager die belast is met

de energiekosten van een bedrijf zit

continu op een tweesporenbeleid.

De eerste is om continu toezicht te

houden op de niveaus van het verbruik.

We hebben het over zowel het

verbruik van water als gas of elektriciteit.

Door het vergelijken van deze

niveaus met de technische gegevens

van het gebouw, is hij in staat om de

vinger te leggen op de gebreken, of

het nu om technische of gedragsproblemen

gaat.

De tweede as is die van preventie.

Ook hier moet de facility manager

werken aan het menselijk gedrag zowel

als de technische aspecten. Het

is nutteloos om de werknemers te

vragen hun consumentengedrag te

veranderen als het aangeboden materiaal

te oud is om die vooruitgang

waar te maken. En dit is slechts een

voorbeeld.

Automatisering

Sommigen zijn vandaag geneigd dit

soort van controle te automatiseren.

High-performance software is nu

beschikbaar en kunnen het energieverbruik

van een of meer gebouwen

controleren en reguleren. Toch zal

een facility manager een globaal

overzicht van de situatie hebben en

zal hij rekening houden met specifieke

omstandigheden die software

niet kan integreren.

Tot slot, het terugdringen van energiekosten

gaat niet alleen over gebouwen.

Een facility manager die het

wagenpark van een bedrijf beheert

kan ook flink de kosten verlagen en

zo de ecologische voetafdruk van het

bedrijf vooruit helpen.

Christophe Vanden Broeck

© Reporters/Laif


Elia. Helemaal klaar voor een

nieuw tijdperk van groene stroom.

Als eigenaar en beheerder van het Belgische hoogspanningsnet,

zorgt Elia voor het transport van elektriciteit in België. In Europa

en België wordt er steeds meer groene energie geproduceerd. Elia

is vandaag reeds actief in het vervoeren van groene elektriciteit

vanuit windmolenparken op zee naar het vaste land, en dit zal in

de toekomst alleen maar belangrijker worden. Daarom verbeteren

onze teams van experten permanent het netwerk met geavanceerde

en milieuvriendelijke technologieën. We investeren permanent en

ontwikkelen innoverende initiatieven om het transport van groene

elektriciteit mee vorm te geven en een écht Europees net uit te bouwen

dat de toegang tot een grotere, veilige en groenere energiemix zal

vergroten en garanderen.

Voor uw comfort en voor het transport van de toekomstige elektriciteit.

Om meer te weten over onze activiteiten, surf naar www.elia.be.


Bedrijfsprofiel

IFEST focust op groene innovaties, CO2 besparingen

en uitbouw van een professioneel netwerk

Nieuwe evoluties zichtbaar maken op IFEST, dat is het doel. De afgelopen maanden hebben

een aantal grote namen in de milieu- en energiesector hun interesse getoond. Ook SITA, de n°

1 van de afvalsector, zal opnieuw aanwezig zijn op IFEST. Bovendien worden een aantal internationale

delegaties verwacht, onder andere uit Frankrijk, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

36

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

IFEST ondersteunt ecologisch ondernemens

In onze hedendaagse economie is er steeds meer aandacht

voor duurzaam ondernemen en voor een efficiënt milieuen

energiebeleid. Steeds meer bedrijven hebben begrepen

dat ze nu hun verantwoordelijkheid moeten opnemen om

hun toekomst veilig te stellen. Bovendien blijkt milieubewust

ondernemen ook op korte termijn financiële voordelen

op te leveren.

Als vakbeurs voor milieu en energie maakt IFEST een

rechtstreekse link tussen een doeltreffend milieubeleid en

economische resultaten. Innovaties die ecologisch ondernemen

bij bedrijven stimuleren en ondersteunen, worden

er voorgesteld aan een ruim publiek van milieuprofessionals.

Openingsseminarie rond CO2-besparingen bij

bedrijven

Recente evoluties tonen aan dat de CO2-balans integraal

meetbaar is geworden via nieuwe CO2-scans. Inspanningen

van milieu- en energieprofessionals kunnen dus

steeds duidelijker gekwantificeerd worden. Voor bedrijven

betekent dit dat het effect van duurzame initiatieven perfect

geanalyseerd kan worden. IFEST opent op dinsdag 26

oktober de deuren met een seminarie waarin het thema

“CO2-besparing bij bedrijven” uitvoerig wordt besproken

en toegelicht. Duurzaam investeren en ondernemen is

goed voor het milieu, draagt bij tot een aangename werkomgeving

en weegt positief door in de economische balans.

Vlaanderen beschikt ondertussen over een groot aantal

milieuprofessionals en voorbeeldbedrijven die verder

willen gaan op de ingeslagen weg. Het congres focust op

de kansen en bedreigingen die voor ons staan. De prominente

sprekers uit binnen- en buitenland maken tijdens

deze conferentie de balans op van de succesfactoren voor

een duurzame economie. De Vlaamse Milieukoepel (VMC,

Febem, OVB en VEB) en ARGUS staan in voor de organisatie

van dit openingsevent. Meer details over het volledige

seminarieprogramma op www.ifest.be.

CO2-neutrale vakbeurs

IFEST zal ook in 2010 CO2 neutraal zijn. Er wordt niet alleen

gekeken naar de materialen die gebruikt worden,

ook het water- en energieverbruik wordt beperkt. Deze

beslissingen werden genomen vanuit een bewustzijn om

duurzaam om te springen met de beschikbare materialen

en energie. Artexis heeft ondertussen ook duurzaamheidrichtlijnen

opgesteld voor de standhouders en voor de

catering. Op het vlak van energieverbruik weet u ongetwijfeld

dat Artexis gekozen heeft voor zonnepanelen op

de hallen van Flanders Expo. Zoals u ziet, gaat maatschappelijk

verantwoord ondernemen over fundamentele keuzes.

Duurzaamheid komt altijd ten goede van het bedrijf

en zijn medewerkers. Op deze manier geeft IFEST het voorbeeld

voor zijn standhouders en bezoekers.

Networking event voor milieuprofessionals

IFEST profileert zich als een breed networking event voor

de hele milieu- en energiesector. Door inhoud te koppelen

aan networking heeft de beurs een ruime nationale uitstraling,

die een groot aantal bedrijven aanspreekt. Zaakvoerders

en bedrijfsleiders vertegenwoordigen trouwens

meer dan een derde van alle bezoekers. Ook professionals

uit de overheid zijn ruim vertegenwoordigd.

Praktisch

IFEST vindt plaats van dinsdag 26 tot en met donderdag

28 oktober 2010 in Flanders Expo in Gent.

Open van 10u00 tot 18u00,

op woensdag nocturne tot 20u00.

U kan zich gratis registreren op www.ifest.be.

Op deze manier vermijd u lange wachtrijen aan de ingang.


Registreer u GRATIS op www.ifest.be

met volgende code 1000160043434

Duurzaam

omgaan met

milieu & energie

De vakbeurs voor milieu, energie, technologie en innovatie

26-28 oktober 2010 Flanders Expo

www.ifest.be

Organised by


Ons beroep

U helpen bij de uitvoering van het uwe!

Uw business

ontwikkelen

Nieuwe klanten

vinden

Events, clubs,

lunchbijeenkomsten, business

meetings, ondernemingslijsten

en publicaties van Beci: breid

uw contacten uit en maak

uzelf bekend!

Richt uw onderneming op,

begrijp de fiscale, sociale

en handelswetgeving, verken

de internationale markt

en verbeter dankzij

de diensten van Beci!

Beci

De sleutel voor uw succes

Uw belangen

laten verdedigen

Beci vertegenwoordigt

de Brusselse ondernemingen

bij de lokale, federale en

internationale autoriteiten

en in sectorcommissies.

Word lid

www.beci.be

Administratieve

rompslomp

Ondernemingsloket, btw,

publicatie in het Staatsblad, neerlegging

jaarrekeningen, registratie van

huurovereenkomsten, vzw-formaliteiten,

oorsprongcertificaten,

ATA-boekjes, visa van facturen:

Beci voert al deze taken

voor u uit!

pub BECI juin.indd 2 9/07/08 12:33:06


U zoekt klanten buiten Europa

Profiteer van de voordelen

van het ATA-boekje!

Het ATA-boekje is als het

ware het “paspoort” voor

goederen die bestemd zijn

voor presentaties, beurzen en

salons en vereenvoudigt uw

douaneformaliteiten doordat u

uw goederen tijdelijk (maximaal

1 jaar) en met volledige

vrijstelling van invoerrechten,

btw, vergunningen en waarborg

kunt uitvoeren.

Met demonstratiemateriaal, stalen,

een collectie, een professionele uitrusting,

producten voor beurzen en tentoonstellingen

Vraag dit boekje aan bij Beci

(gemeenschappelijke naam van De Kamer

voor Handel en Nijverheid en het Verbond

van Ondernemingen te Brussel l)!

Bestel tevens

uw oorsprongscertificaten online!

Geen verplaatsingen of wachtrijen aan onze

loketten meer en minder papierwerk en kosten! Het

oorsprongscertificaat wordt onmiddellijk verbeterd

en gevalideerd. Profiteer van dit flexibel systeem.

U wilt er meer over weten

02 643 78 03

(*) het ATA-boekje wordt in 37 landen aanvaard:

Zuid-Afrika, Algerije, Andorra, Australië, Wit-Rusland,

Canada, Chili, China, Zuid-Korea, Ivoorkust, Kroatië,

Verenigde Staten (inclusief Puerto Rico), Gibraltar,

Hong Kong, India, Iran, IJsland, Israël, Japan, Libanon,

Macedonië, Maleisië, Marokko, Mauritius, Mongolië,

Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Rusland, Senegal,

Servië, Singapore, Sri Lanka, Zwitserland,

Taiwan, Thailand, Tunesië, Turkije.


Bedrijfsprofiel

Berox : De informaticapartner voor Brusselse

KMO’s

40

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Berox komt overal in Brussel en aan heel redelijke prijzen tussenbeide om

pannes en andere informaticaproblemen bij middelgrote bedrijven snel op

te lossen.

De technologische vooruitgang zorgt dan wel voor

tools die alsmaar performanter en bedrijfszekerder

worden maar een informaticapanne kan nog

altijd toeslaan. Een gecrashte computer, zelfs omwille van

een onschuldige reden, zorgt al gauw voor grote problemen

bij bedrijven die het zich niet kunnen veroorloven

om tijd of gegevens verloren te zien gaan.

Deze bedrijven zijn de belangrijkste doelgroep van Berox,

dat gespecialiseerd is in het onderhoud van de informaticasystemen

van bedrijven. Voor KMO’s, zelfstandigen,

industriële bedrijven en vzw’s is Berox een geschikte partner:

deze groep uitmuntende specialisten is nooit veraf

en kan meteen inspringen als de bevriende informaticus

het probleem niet de baas kan, of als de grote informaticabedrijven

geen zin hebben om tussenbeide te komen. Dit

buitengewone interventieteam is in het hart van Brussel

gevestigd en kan dus altijd onmiddellijk inspringen.

“Wij zijn een Brusselse KMO die zich tot andere KMO’s uit

Brussel richt,” legt de directeur van Berox ons uit. “Doordat

wij niemand langetermijncontracten opleggen, respecteren

wij ook hun vrijheid.” Het volstaat om Berox te bellen.

Daarna komt een technicus het probleem oplossen. De

prestaties worden afzonderlijk gefactureerd.

Berox garandeert haar klanten een snelle tussenkomst

ter plaatse of van op afstand. De tarieven worden op voorhand

duidelijk uitgelegd en kunnen op de website van Berox

geconsulteerd worden. De “IT-packages» zijn ook heel

efficiënt en de kostprijs daarvan is al even doorzichtig.

Deze IT-packages laten toe om een bepaald aantal interventies

te reserveren voor een volledig jaar.

Behalve in noodgevallen, helpt Berox haar klanten ook als

ze aan hun noden aangepaste oplossingen nodig hebben:

computers, software, exploitatiesystemen of bedrijfsnetwerken,...

Aangezien ze aan geen enkel merk verbonden

zijn, hebben de specialisten van dit bedrijf hun handen vrij

om hun kennis van de

sector ten bate van hun

klanten aan te wenden.

Daardoor weten zij zich

verzekert van de ideale

oplossingen voor hun

activiteiten.

www.berox.be

Hoe vermindert u de vastgoedkosten met meer dan 15 %

Vastgoed is een essentieel strategisch element voor

bedrijven omdat dat 20 % van de totale kosten vertegenwoordigt,

en dus doorgaans de tweede kostenplaats

is na de lonen. In België bedraagt de gemiddelde

bezettingskostprijs per persoon om en bij de € 12 000 per

jaar en per werknemer. Op de site www.stayormove.com

biedt Anixton, een onafhankelijke bedrijfsvastgoedconsulent,

op basis van een paar vragen geheel vrijblijvend een

eerste, voorlopige audit. Die audit reikt een aantal pistes

aan voor de verbetering en de vermindering van de kosten,

zonder evenwel te raken aan het comfort van de werknemers

en aan de productiviteit van de onderneming.

Vervolgens kan Anixton het bedrijf helpen om de aanbevelingen

in de praktijk toe te passen (hernegotiëren van

de huurcontracten, verhuis, zoeken naar een gepaste locatie,

verkoop, sale & lease back, herziening van contracten,

…). De vergoeding gebeurt daarbij op basis van de gerealiseerde

besparingen. Ondernemingen zoals General Electric,

Mobistar, Bird & Bird, RTBF, Bouygues, Dexia, … maar

ook tal van kmo’s hebben reeds een beroep gedaan op de

diensten van deze onderneming voor een totaal van meer

dan 300 000 geoptimaliseerde vierkante meters!

www.anixton.com – www.stayormove.com

www.anixton.com – www.stayormove.com


SOPHIA GROUP & SICABEL

hebben in juli 2010 hun vaardigheden in Vastgoedadvies,

Bouw & Technisch beheer van Gebouwen gebundeld.

Ons team telt 45 architecten en ingenieurs

die al meer 35 jaar actief zijn in Brussel, Luxemburg en Parijs.

Wij oNtWikkeleN eeN gamma vaN elkaar aaNvulleNde dieNsteN:

SICABEL

Programmatie, bijstand van de bouwheer, vastgoedadvies, ruimtelijke planning, binnenhuisarchitectuur en projectbeheer

SOPHIA GROUP

Management: gedelegeerd technisch beheer, dispatchingbeheer en advies inzake facility management

Engineering: engineering van de speciale technieken, coördinatie veiligheid & gezondheid,

Audit:

Leefmilieu:

energieprestatie van gebouwen

technische expertise en maintenance engineering en energieaudit

de financiering en certificering van projecten volgens milieunormen en -labels.

SOPHIA GROUP & SICABEL

Churchilllaan 98 -1180 BRUSSEL

SOPHIA GROUP tel.: 02/346 79 60

SICABEL tel.: 02/514 00 28

Surf naar onze website:

www.sophia-group.be & www.sicabel.com

Email : p.hendrickx@sophia-group.be - Email : bernard.cartier@sicabel.com


dossier

facility management, outsourcing & energie

outSourcing

IT: wel of niet outsourcen

De IT outsourcen lijkt een mirakeloplossing om de vaste bedrijfskosten te verminderen.

Het is meer dan een noodoplossing om een vastgelopen situatie snel en goedkoop op te

lossen. Een goed partnership is meer dan een verstandshuwelijk alleen. Het bedrijf houdt

de belangrijkste activiteiten zelf in handen en laat aan de partner over wat die beter, sneller

en goedkoper kan. Wij spraken hierover met Quint Wellington Redwood.

42

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

© Reporters/Image Source

IT outsourcen vraagt tijd en strategisch overleg.

Als je onder druk staat, opgelegd

door het directiecomité

of door een hoogdringende

situatie, komt er meestal niet veel

goeds van. Opdat outsourcing een

productieve operatie wordt, moet je

er de nodige tijd voor uittrekken en er

goed over nadenken.

Dezelfde maturiteit

Aan een goede beslissing gaat altijd

een goede audit vooraf. Hoe zit het

met de informaticaprocessen Zitten

die al in een matuur stadium Onder

welke vorm maakt IT deel uit van de

bedrijfsstrategie Wij gingen ten rade

bij Quint Wellington Redwood dat

gespecialiseerd is in IT-outsourcingsprojecten.

“Een goede partner heeft

een vergelijkbare grootte, beschikt

over gelijkaardige competenties en

heeft dezelfde maturiteit. Als dat niet

het geval is, loopt de klant de kans

om te veel te eisen of om zelf de controle

te verliezen,” waarschuwt Pieter

Hoekstra, Country Manager Belgium

& Luxembourg bij Quint.

Moeten de partners goed overeenkomen

Ze moeten samen heel wat verwezenlijken,

ze hebben er dus belang bij om

op een aangename manier samen te

werken. “Beeld je in dat je naar India

outsourcet. Je partner moet opgeleid

worden en vertrouwd geraken

met de klant. Wist je dat de personeelsrotatie

daar negen maanden

bedraagt” Daarna heeft hij het over

de bedrijfscultuur: “Als je het gewoon

bent om alles zelf te doen, zelfs de ondersteunende

diensten, waarom dan

outsourcen”

Enkele tips om verborgen kosten

zichtbaar te maken

1. Outsourcen betekent niet dat je de

verantwoordelijkheid uit handen

geeft: “Als je alle duizend PC’s wilt

upgraden, wie controleert dan de

kwaliteit van het werk en de facturen,”

geeft Pieter Hoekstra als

voorbeeld.

2. Ga niet zomaar af op een grote promotie

zonder je eigen werkwijze

aan te passen. Een voorbeeld: “Een

klant koopt opslagruimte voor e-


dossier facility management, outsourcing & energie

mails aan een bodemprijs en zonder

richtlijnen te geven voor het

beheer van de e-mails. Uiteindelijk

blijkt de opslagruimte veel te

groot en de uiteindelijke kostprijs

blijkt plots hoger te liggen dan

normaal,” voegt hij eraan toe.

3. Alles of niets is ook gevaarlijk.

Extreme gevallen waarin bijvoorbeeld

80% van de activiteiten buitenshuis

gebeuren houden ook

risico’s in. “Wat als je van partner

wilt veranderen Je moet niet

wachten tot er ongelukken gebeuren

om in te zien wat dit je kan

kosten...”

4. Kies voor toegevoegde waarde:

“TNT wilde aanvankelijk het firstline

onthaal van de chauffeurs

outsourcen omdat deze, bij panne,

de volledige logistieke ketting stillegden.

Maar de experts van hun

partner in de tweede lijn zorgden

voor meer toegevoegde waarde

door de technische problemen

sneller, en dus goedkoper, op te

“Als je alle duizend PC’s wilt upgraden, wie

controleert dan de kwaliteit van het werk en de

facturen”

Pieter Hoekstra, Country Manager Belgium & Luxembourg

bij Quint Wellington Redwood

lossen. Door de outsourcing tot

deze functie te beperken, en enkel

als het nodig was, konden ze geld

besparen. Bovendien bleef het eerstelijnspersoneel

in contact met

hun collega’s op de baan.”

Elkaar wederzijds versterken

Om de kwaliteit van het werk te verzekeren

en de verwachtingen van de

klant op een voldoende hoog niveau

te houden, is het belangrijk om regelmatig

evaluaties en benchmarkings

te houden zolang het contract loopt.

Pieter Hoekstra: “Wat doe je anders

op het einde van het contract met

een of ander mooi systeem (en liefst

de recentste versie) als je

niet over de nodige kennis

beschikt Je moet erover waken dat

je de juiste competenties verwerft,

waarbij beide partners van elkaar

leren. Het heeft dus geen zin om van

bij het begin gefixeerd te zijn op wie

eigenaar is van de verbeteringen die

aangebracht werden... In een goed

contract wordt er ook rekening gehouden

met prijsaanpassingen. Dat

kan in een clausule waarin staat dat

bijvoorbeeld de telefoonkosten om de

zes maanden herzien worden omdat

deze al twee jaar in vrije val zijn.”

Sylvie Cousin

43

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

INFOS : Kompass - Vorstlaan / Boulevard du Souverain, 100 - 1170 Brussel / Bruxelles

Tel.: +32 2 345 90 70 - Fax: +32 2 347 33 40

info@kompass.be - www.kompass.be - www.kompass.com


dossier

facility management, outsourcing & energie

verhuizen & outSourcing

En wat als u een professional onder

de arm neemt

Waarom zou je een verhuis willen outsourcen Inpakken, uitpakken,... zo moeilijk is het

nu ook weer niet. Maar we verhuizen nu ook weer niet elk jaar, dus we kunnen moeilijk

beweren dat we op dat terrein ervaren rotten zijn. Dus waarom zou je zo’n project niet

volledig aan een professional overlaten Omwille van de gepeperde rekening, hoor ik je al

denken... Maar dat is niet altijd zo. Er zijn ook inkomsten aan verbonden.

44

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Een verhuis wordt nogal gemakkelijk

uitgesteld omdat dit altijd

een bittere nasmaak nalaat. Een

deel van het budget ging al op aan

onverwachte kosten zoals vertragingen

op de werf waardoor er een tussenoplossing

voor de opslag van de

voorraad moest gevonden worden.

Verder moesten er ook herstellingswerkzaamheden

uitgevoerd worden,

werd er links en rechts wat verkwist,

waren er plots containers nodig... De

zaak dan maar afblazen is niet altijd

een goed idee want het bedrijf kampte

met plaatsgebrek, de huurkosten

moesten omlaag, de gemeentebelastingen

waren te hoog... Als je het posi-

Verhuizen zorgt voor leven in de keet.

© Reporters/Photo Alto

Een bedrijf trekt vaak weg zonder stil te staan

bij het nog bruikbare materiaal dat achterblijft:

valse wanden, vloerbekleding, verlichting… en

meubels. Vaak wordt dit gewoon weggegooid.

tief bekijkt, blijkt dat het personeel tevreden

is omdat ze uitgekeken waren

op de oude lokalen. Verhuizen zorgt

voor meer leven in de keet..

Ontsporende budgetten

Als je alles zelf organiseert zullen de

vrachtwagens de helft van de tijd

leeg rondrijden. Dat kost een flinke

duit en is niet goed voor het milieu.

Bovendien wordt ook het personeel

onderbenut. Deadlines worden niet

gehaald, de klanten worden ongeduldig

of worden niet geholpen. Een

andere mogelijke verrassing: het bedrijf

trekt weg zonder stil te staan

bij het vaak nog bruikbare materiaal

dat achterblijft: valse wanden, vloerbekleding,

verlichting,... en meubels.

Vaak wordt dit gewoon weggegooid.

Wie staat er bij stil of dit wel gesorteerd

wordt En of de eigenaar de

waarborg wel volledig terugbetaalt

Heb je in je budget rekening gehouden

met de schoonmaakkosten en

met de mogelijkheid dat je helemaal

niets terugziet van de waarborg

Voorkom onnodige kosten

Master Key is ontstaan in de schoot

van de verhuisspecialist Potiez-

Deman dat gespecialiseerd is in het

uitkleden of strippen van lege gebouwen.

“Dit is geen kostenneutrale

post. Als de Facility Manager daar

van in het begin geen rekening mee

houdt, komt dit ten laste van het budget

voor de nieuwe gebouwen,” zegt

Laurence Foor die aan het hoofd van

Master Key staat. Hoeveel kost dit dan

wel “Soms brengt dit geld op omdat

wij de opbrengst van de verkoop van

het materiaal aftrekken van onze

kosten. Het materiaal wordt in loten

verkocht. De klanten verdienen eraan,

het is ecologisch verantwoord en

het oude materiaal kan een startend

bedrijf uit de nood helpen.”

Opslaan en schoonmaken

Om op deze markt actief te zijn, heb

je geen licentie nodig en er zijn bijgevolg

veel spelers. “De markt zelf

heeft niet altijd een even goede reputatie

maar wij hebben onze collega’s

altijd gerespecteerd en onze

klanten tegen een correcte prijs geholpen.

Op lange termijn heeft het

geen enkele zin om de markt kapot

te concurreren,” horen we van Christophe

Houssa. Hij is directeur van

Mozer dat op de nationale en internationale

verhuismarkt een grote

speler is. Your Mover Vandergoten

is een andere bekende naam in deze

markt die dezelfde prijspolitiek hanteert

als Mozer en Potiez-Deman.


dossier facility management, outsourcing & energie

Projectbeheer

Master Key coördineert onder een

dak alle diensten van Potiez-Deman

en werkt ook samen met de groten

uit de markt. “Onze politiek is om

waardoor jullie de juiste prijs kunnen

bepalen “Dat komt door onze “goede

huisvadermentaliteit.” Door niets

nodeloos te verspillen, de meubels

voorzichtig te behandelen, de rondes

“We huldigen een “goede huisvadermentaliteit.” Door

niets nodeloos te verspillen, de meubels voorzichtig te

behandelen, de rondes van onze vrachtwagens dubbel

zo goed te organiseren…”

Laurence Floor, Master Key

de projecten die ons toevertrouwd

worden, te leiden alsof het ons eigen

project was. Daarvoor speuren gaan

we alles na om uit te vissen wat we

kunnen recupereren, wat we kunnen

uitsparen, hoe we het project zo snel

mogelijk kunnen afhandelen en hoe

we de kosten zo laag mogelijk kunnen

houden,” verklaart Laurence Foor

van Master Key. Wat is het geheim

van onze vrachtwagens dubbel zo

goed te organiseren,... Verder hebben

we ook concurrentiële tarieven voor

noodopslag en omkaderen we alles

voor onze klanten waardoor deze dat

niet langer zelf moeten doen,” besluit

Laurence Foor.

Sylvie Cousin

© Reporters/Photo Alto

Blijf ZEN...

N-Allo is uw partner voor de outsourcing van uw

klanteninteracties of ter ondersteuning van de

activiteiten van uw eigen Contact Center.

Ontdek ons volledige aanbod van Contact Center-services:

www.n-allo.be

N-Allo - Leuvensesteenweg 658 - 1030 Brussel

Tel: 02 300 15 40

Your customers, our priority!


dossier

facility management, outsourcing & energie

46

outSourcing & opleidingen

Hoe echte

toegevoegde waarde creëren

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Opleidingen outsourcen: is het nu wel of niet een goed idee Het is moeilijk om hier een algemene

lijn in te trekken. Soms zorgt het voor een echte toegevoegde waarde, maar soms ook niet, bv. als

het gaat om kennis die enkel in het bedrijf voor handen is. Wie zal de opleiding geven Hoe moet

deze aangepakt worden zodat deze in de bedrijfsstrategie past Een getuigenis en enkele tips van

de verzekeraar Axa die elk jaar een hoop personeel bijschoolt.

De outsourcing van de HR

zorgt hier en daar nog voor

wat koudwatervrees. De HRverantwoordelijken

zijn niet altijd

bereid om hun strategie buiten het

bedrijf bloot te geven. Het uitbesteden

van transactionele taken, zoals

het loonbeheer, vindt daarentegen

algemeen ingang. Het beheer en ontwikkelen

van de competenties binnen

het bedrijf is een belangrijk element

van de strategie. Het is op zijn

minst een goede zaak om even stil te

staan bij de outsourcing ervan.

Unieke bedrijfskennis

Bij Axa hebben ze hun opleidingsbudget

van voor de crisis behouden

maar ze hebben wel hun beleid aan

de nieuwe noden aangepast. Zo gaat

het aantal externe opleidingen al een

aantal jaren in stijgende lijn. “Maar

we gaan nooit alles uitbesteden. Wij

hebben onze opleidingen onderverdeeld

in soft skills, leadership en management.

Alles wat te maken heeft

met onze producten en onze bedrijfscultuur

houden we bewust intern.

Zo kunnen wij ons onderscheiden

van de rest,” legt Patrick Van Aeken,

Director People Learning & Development

- H.R. bij Axa, ons uit. “We

kunnen niet in alles gespecialiseerd

zijn. Wij hebben dus experts nodig

om hoogstaande, gespecialiseerde en

actuele onderwerpen te kunnen aanbieden.”

Belangrijk: goed kiezen uit het

overweldigende aanbod

Hoe kan je kiezen tussen de talrijke

spelers op de markt “Door voldoende

tijd uit te trekken om het kaf van

het koren te scheiden. Een tip: ga eens

langs bij de persoon die de opleiding

zal geven en luister naar hem, hij is

immers de sleutel tot het succes,” horen

we nog bij Axa. De screening omvat

zeker ook een financiële analyse.

Dat is van belang omdat het bedrijf

ook tijd gaat steken in de vorming

van de coach zelf. Het spreekt dus

voor zich dat een gedegen langetermijnvisie

belangrijk is.

Outsourcen betekent niet dat

je zomaar alles op een derde afschuift

Axa heeft nog altijd een intern departement

voor haar opleidingen. “Zo

kunnen we het programma afstemmen

op de bedrijfsstrategie. Zonder

deze mogelijkheid zouden we alleen

maar een standaardprogramma kunnen

aanbieden,” zegt Patrick Van

Aeken. Het verloopt misschien niet

overal zo maar het is wel belangrijk

om tijd te investeren in de relaties

met de onderaannemers. Dat is zo om

de overgang tussen het “zelf doen” en

het “laten doen” goed te laten verlopen

maar ook om op regelmatige ba-


dossier facility management, outsourcing & energie

sis na te gaan of de opleiding nog wel

overeenstemt met de verwachtingen.

Daardoor wordt het wel moeilijk om

de kosten van outsourcing en insourcing

te vergelijken. Outsourcing lijkt

op het eerste zicht vaak goedkoper

maar dat wil niet zeggen dat er intern

geen personeelskosten aan verbonden

zijn.

Nieuwe noden

Teambuildingactiviteiten staan bij

Axa niet meer zo hoog op de agenda.

Het bedrijf vindt wel dat de mensen

nog altijd centraal staan en investeert

daarom hoe langer hoe meer in

attitudes en denkt na over programma’s

voor senioren. “Als we willen dat

ze aan boord blijven tot ze 60 of 65

zijn, moeten we ze letterlijk aan onze

zijde houden en ze dus ook opnieuw

“We gaan nooit alles uitbesteden. Wij

hebben onze opleidingen onderverdeeld

in soft skills, leadership en management.

Alles wat te maken heeft met onze

producten en onze bedrijfscultuur houden

we bewust intern. Zo kunnen wij ons

onderscheiden van de rest.”

Patrick Van Aeken, Director People Learning &

Development - H.R. bij Axa

in onze opleidingen integreren. Dit

is zo, zelfs als we rekening houden

met hun ervaring en met financiële

overwegingen,” gaat de opleidingsverantwoordelijke

van Axa verder.

Bovendien bestaan er ook andere

mogelijkheden om vaardigheden uit

te bouwen zoals “on the job learning”.

Binnen deze optiek is de begeleiding

van jongeren een domein waar onze

senioren heel goed van pas zouden

kunnen komen.

Sylvie Cousin

Closer to the Business World !

Next intake: October 4, 2010

MBA - Master of Business Administration,

part-time, evening classes.

Our MBA curriculum includes the very best courses in :

- International Business Management,

- Lobbying & Business Representation,

- Leadership & Change Management,

- Green Business Opportunities,

- Entrepreneurship.

United Business Institutes - Marnixlaan, 20 - 1000 Brussels - Tel. 02 548 04 80 - info@ubi.edu - www.ubi.edu


dossier

facility management, outsourcing & energie

outSourcing

Outsourcing en

bedrijven met een sociale missie

Aangepast werk is meer dan maatschappelijk verantwoord ondernemen, het is ook een geschikt

alternatief aan scherpe prijzen om aan hoge eisen te kunnen voldoen. De beschutte werkplaatsen

heten nu bedrijven voor aangepast werk en voeren in onderaanneming eenvoudige – maar noodzakelijke

– taken uit. Deze sector wordt voortdurend professioneler en doet er alles aan om hun verwezenlijkingen

te behouden. Wij namen enkele initiatieven onder de loep.

48

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

In Brussel werken 1450 gehandicapte

werknemers in 13 aangepaste

bedrijven. Dit zijn echte ondernemingen

met een btw-nummer en een

commerciële ingesteldheid die het

werk tijdig en goed afleveren. Sommige

van deze bedrijven concurreren

op gelijke voet moet drukkerijen of

werkplaatsen... Anderen zijn eerder ambachtelijk,

zoals tuinbedrijven, en richten

zich op de gewone consument die,

zoals gekend, al even veeleisend is. De

aangepaste bedrijven blijven niet ter

plaatse trappelen: dankzij de omkadering

door professionele begeleiders en

de echte ondernemers die deze bedrijven

leiden, is het werk zowel aangepast

aan de noden van de klanten als aan de

handicap(s) van de werknemers.

ale oplossing om met deadlines om

te kunnen gaan en om te besparen op

transport en energie. Het helpt ook om

de logistieke ketting op te delen in verschillende

stukken waarbij iedereen

het deel doet waarvoor hij het meeste

geschikt of het snelste is. Wij besteden

liever uit want hun begeleiders zijn beter

in personeelsbeheer dan wijzelf en

bovendien zijn het volkomen betrouw-

werken. In Frankrijk kunnen mindervalide

personen zich tot dit soort bedrijven

wenden om een sociaal statuut te

bekomen omdat de overheid geen gehandicapt

personeel aanwerft. In België

moeten de overheidsdiensten bepaalde

quota’s halen. Misschien geldt dit binnenkort

ook voor de privé-sector

Een zoektocht naar nieuwe markten

De distributiesector laat deze bedrijven

kortingsbonnen scannen maar de

digitalisering gaat volop doorbreken.

Geneviève Vanbrabant is bestuurster

“Onze sociale verantwoordelijkheid omvat

meer dan een eenvoudig werkcontract, wij

hebben een morele verplichting tegenover

ons personeel dat wij in alle betekenissen

buitengewoon vinden.”

Een plaatselijk alternatief voor

off-shore outsourcing

Input For You is een bedrijf dat Document

Processing Services levert en

zij zouden gewoonweg niet kunnen

werken zonder de betaalbare diensten

van bedrijven voor aangepast werk

die in staat zijn om hun grote volumes

te verwerken. Voor intellectuele prestaties

doet Input For You beroep op

outsourcing in India. “De nabijheid

van onze partner is voor ons een ide-

bare contactpersonen,” getuigt François

Pecher, General Manager van Input For

You. Hij is volkomen gewonnen voor dit

systeem maar vindt wel dat er een aangepast

sociaal statuut moet komen dat

meer flexibiliteit toelaat.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Op dit ogenblik winnen de voorstander

van een lokale economie veld en daarom

mag de prijs niet de enige motivatie

zijn. Door uit te besteden aan een bedrijf

voor aangepast werk voorkomt je om

te moeten delokaliseren en versterk je

de sociale economie. Bovendien willen

deze mensen niets liever dan kunnen

Benoît Ceysens, voorzitter Brusselse federatie

van Bedrijven voor Aangepast Werk

van de Brusselse Federatie van Bedrijven

voor Aangepast Werk en moedigt

deze bedrijven aan om te diversifiëren.

“In het verleden hadden we miljoenen

postzegels of etiketten die we moesten

kleven maar nu moeten we samen

met de markt evolueren. We moeten

een uitweg vinden want door de dematerialisatie

worden de eenvoudigste

taken overbodig of te moeilijk.” “Onze

dagelijkse uitdaging is om nieuwe activiteiten

te vinden of bestaande aan

te passen voor onze heel specifieke

werknemers,” voegt voorzitter Benoît

Ceysens daar aan toe. “Onze sociale verantwoordelijkheid

omvat meer dan een

eenvoudig werkcontract, wij hebben

een morele verplichting tegenover ons

personeel dat wij in alle betekenissen

buitengewoon vinden.”

Sylvie Cousin

Meer informatie over bedrijven voor aangepast werk in Brussel: www.febrap.be


Uw gedigitaliseerde exportcertificaten

Via Digichambers

Alle stappen voor uw exporten in enkele kliks.

Zonder uw kantoor te verlaten,

alle oorsprongcertificaten op uw computer.

Efficiënt, snel en gemakkelijk.

Plaats aan een nieuwe snelle, efficiënte en betrouwbare

dienst: uw oorsprongcertificaten zijn nu online

beschikbaar dankzij Beci en Digichambers.

Gewoon is een elektronische handtekening goed

om (in digitaal formaat) al uw gelegaliseerde

exportdocumenten op uw computer te verkrijgen.

Contacteer ons op 02 648 78 03

of surf naar www.digichambers.be

Wint geld en tijd!


pv ag beci

notulen van de algemene vergadering van 15 oktober 2009

BECI-Kamer van Koophandel Brussel

50

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Samenstelling van het bureau

van de Vergadering

De zitting wordt om 16 uur geopend

door de voorzitter, dhr. Emmanuel

van Innis, die de vergadering leidt. De

leden die de aanwezigheidslijst nog

niet zouden hebben ondertekend,

worden verzocht om deze statutaire

formaliteit te vervullen. Enkele leden

hebben zich verontschuldigd.

Hun brieven werden opgenomen in

het dossier van de zitting. Zetelen

naast de voorzitter: dhr Karel Lowette,

Ondervoorzitter, dhr. Olivier Willocx,

Gedelegeerd bestuurder en dhr.

Pierre Thonon, Bestuurder Directeur

Generaal.

Mevr. Joëlle Evenepoel, secretaris-generaal,

wordt aangewezen als secretaris

van de zitting.

Statutaire voorschriften

De datum en de agenda van de Algemene

vergadering werden vastgelegd

overeenkomstig de statuten. De

oproeping en de agenda verschenen

in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september 2009.

Deze magazines werden aan elk lid

afzonderlijk per post bezorgd.

1. Goedkeuring van de notulen

van de gewone Algemene vergadering

van 2 oktober 2008

De notulen van de gewone Algemene

vergadering van 2 oktober 2008 zijn

verschenen in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september

2009. Deze notulen worden

unaniem goedgekeurd.

2. Verslag van de Raad

van bestuur

Het jaarverslag werd integraal opgenomen

in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september

2009.

De vergadering keurt dit verslag eenparig

goed.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen

voor het boekjaar

2008-2009

A. Voorstelling van de jaarrekeningen

Dhr O.Willocx, Gedelegeerd bestuurder,

licht de voornaamste gebeurtenissen

en activiteiten van het afgelopen

boekjaar toe.

De jaarrekeningen en het begrotingsontwerp

van BECI - Kamer voor Handel

en Nijverheid van Brussel werden

uitgedeeld bij het binnenkomen van

de vergaderzaal. Bovendien werd,

conform artikel 48 al. 2 van de statuten,

het detail van de jaarrekeningen

en van de begroting ter beschikking

gesteld van de leden op de zetel van

BECI-KHNB, acht dagen vóór de algemene

vergadering. Dhr. Willocx leest

de resultaten van het afgelopen boekjaar

voor en becommentarieert ze.

B. Verslag van de Commissarisrevisor

De Heer G.Dochen die BDO bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigt, leest

het verslag van de commissaris voor

en concludeert zonder voorbehoud

dat de balans op 30 juni 2009 een

getrouw beeld weergeeft van het vermogen,

van de financiële toestand en

van de resultaten van BECI-KHNB.

De algemene vergadering keurt de

rekeningen voor het boekjaar 2008-

2009 eenparig goed.

4. Begrotingsontwerp voor het

boekjaar 2009-2010 en bepaling

van de bijdrage voor het

boekjaar 2009-2010.

De heer Willocx leest het begrotingsontwerp

voor dat de Raad van bestuur

heeft opgesteld en dat is gebaseerd

op de meest objectieve vooruitzichten

wat betreft de inkomsten en de

uitgaven voor het boekjaar 2009-

2010. Deze begroting wordt unaniem

goedgekeurd.

CATEGOrIE

Onderneming

De Raad van bestuur stelt voor om

de bijdragen voor het boekjaar 2009-

2010 niet te indexeren en de door de

algemene vergadering van 2 oktober

2008 goedgekeurde bijdragen te behouden.

Wat de beroepsverenigingen betreft,

wordt ook hier voorgesteld om het

bedrag van 5 euro per aangesloten

lid, met een minimum van 190 euro

en een maximum van 1.300 euro excl.

btw., te behouden.

Wat de toetredende leden betreft,

wordt ook hier voorgesteld om hun

bijdrage voor het werkjaar 2009-2010

niet te wijzigen (55 euro excl. BTW).

De algemene vergadering keurt het

begrotingsontwerp en de verschillende

bijdragen unaniem goed.

5. Kwijting aan de bestuurders

en de commissarissen

Op vraag van de voorzitter stemt de

algemene vergadering unaniem in

om kwijting te verlenen aan de leden

van de Raad van bestuur en de Commissarisrevisor.

De voorzitter dankt de vergadering

voor haar vertrouwen.

6. Verkiezing van de Raad van

bestuur

De statuten voorzien dat 11 leden van

de Raad van bestuur een sabbatjaar

moeten inlassen. Het gaat om:

Battaille Laurence

Bontemps Luc

De Lassasie Guy

Delen Jean-Claude

Delens Jean-Jacques

Delfosse Luc

Bedrag excl

2009-2010 excl BTW

Bedrag

2009-2010 incl BTW

A : natuurlijke persoon 181 € 219 €

B : natuurlijke persoon die

gewoonlijk niet meer dan 4

personen tewerkstelt

C : Onderneming die gewoonlijk

niet meer dan 19 werknemers

tewerkstelt

275 € 333 €

519 € 627 €

D : van 20 tot 49 werknemers 819 € 991 €

E : van 50 tot 99 werknemers 2.311 € 2.796 €


pv ag beci

De Raad van bestuur voor het boekjaar 2009-2010

zal dus als volgt zijn samengesteld:

De Swaef Johan

Lion Michel

Querton Vincent

Spagnolo Rocco

Willemarck Thierry

7 leden van de Raad van bestuur verlaten

ons omwille van professionele

redenen. Het gaat om

Axler Adrienne

Biart Philippe

Bolly Guy

Courtois Jean-Paul

Louis Jean-Luc

Schwennicke François

Spitaels Thomas

De voorzitter houdt eraan te vermelden

hoezeer wij hun samenwerking

op prijs hebben gesteld en wil hen bedanken

voor hun actieve bijdrage aan

onze werkzaamheden en dit op een

bijzonder constructieve wijze.

Hij stelt de algemene vergadering

voor om hen een warm applaus te

geven.

Tot slot leest de voorzitter de namen

voor van de personen die een geldige

kandidatuur hebben ingediend voor

de vorming van een nieuwe Raad van

bestuur. Aangezien er evenveel kandidaten

als te begeven mandaten zijn,

moet er niet worden gestemd.

De Raad zal dus 50 leden tellen.

De Voorzitter stelt eveneens voor om

aan Dhr. Philippe Biart de titel van

honorair penningmeester bij BECI-

KHNB te verlenen als dank voor zijn

inzet.

De kandidaturen en de samenstelling

van de Raad van bestuur voor

het boekjaar 2009-2010, alsook de benoeming

van Dhr Biart als honorair

penningmeester worden door de algemene

vergadering unaniem goedgekeurd.

Conform de statuten zijn de mandaten

die de algemene vergadering

toekent één jaar geldig. De aldus samengestelde

Raad van bestuur zal

overgaan tot het aanstellen van een

voorzitter, drie ondervoorzitters, een

penningmeester en tot de benoeming

van de leden van het Uitvoerend comité.

nom

Prénom

1 Berlinblau Alain

2 Bissen Jean-Paul

3 Bontinck Patrick

4 Brauns Patrick

5 Cleven Alexandre

6 Conrads Thierry

7 Damster Xavier

8 Daoust Jean-Claude

9 De Beir Théo

10 De Bièvre Michel

11 Defraigne Etienne

12 Delforge Denis

13 fielz richard

14 flausch Alain

15 Gessler Evelyn

16 Gillis Baudouin

17 Govaerts Michel

18 Gustin Bernard

19 Hamburger Isabelle

20 Hegge Paul

21 Indekeu Jacques

22 Jaucot Jean-Pierre

23 Knopes Liliane

24 Konings Pierre

25 Leclercq Sophie

7. Toespraak van de voorzitter

De Voorzitter verwijst naar zijn toespraak

ter gelegenheid van de talkshow

van 14 oktober 2009 “Quo vadis

Brucsellae”.

8. Toekenning van de medaille

van BECI - Kamer van Koophandel

Brussel

De voorzitter overhandigt de medaille

van BECI - Kamer van Koophandel

Brussel aan ondernemingen die al gedurende

respectievelijk 100, 75, 50, 40

en 25 jaar lid zijn. In naam van de Raad

van bestuur feliciteert en dankt hij de

leden die deze onderscheiding krijgen.

Hij vraagt de algemene vergadering

om hen een warm applaus te geven.

De voorzitter dankt de vergadering en

sluit de zitting om 16.30 uur.

Olivier Willocx

Emmanuel van Innis

Gedelegeerd Bestuurder

26 Willocx Olivier

27 Lhomme Philippe

28 Lowette Karel

29 Marcolini Pierre

30 Marïen Ine

31 Masschelein Jean-Luc

32 Orban Louis-Philippe

33 Putmans Jean

34 radelet Alain

35 rouvez frédéric

36 ruquois Baudouin

37 Sanders Christian

38 Streulens Geert

39 Stroinovsky Serge

40 Thonon Pierre

41 van de Kerckhof Sam

42 Van Geluwe Judith

43 van Innis Emmanuel

44 Vandenbosch Jean-Claude

45 Velge Baudouin

46 Vissers Guido

47 Vyverman Herman

48 Zone Philippe

49 Zurstrassen Jose

50 Zygas Diane

Algemene Vergadering

BECI - Kamer van Koophandel Brussel vzw

Onze leden worden uitgenodigd tot het bijwonen

van de gewone algemene vergadering van BECI

- Kamer van Koophandel Brussel die zal plaatsvinden

in de vergaderzalen van de Louizalaan 500 op

6 oktober 2010 om 16.00 uur

agenda:

• Goedkeuring van de notulen van de Gewone

Algemene Vergadering van 15 oktober 2009

• Verslag van de Raad van Bestuur

• Verslag van de Commissarisrevisor

• Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar

2009-2010

• Goedkeuring van de ontwerpbegroting en vaststelling

van het bedrag van het lidmaatschapsgeld

voor het boekjaar 2010-2011

• Kwijting aan de Bestuurders en Commissarisrevisor

• Benoeming van de Raad van Bestuur

• Toespraak van de Voorzitter

• Uitreiking van de Medaille van BECI

Emmanuel van Innis

Voorzitter

51

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek


pv ag beci

52

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

notulen van de algemene vergadering van 15 oktober 2009

BECI-Verbond van Ondernemingen te Brussel

Constitution du bureau de

l’Assemblée

De zitting wordt om 16.30 uur geopend

door de voorzitter, dhr. Emmanuel

van Innis, die de vergadering

leidt. De leden die de aanwezigheidslijst

nog niet zouden hebben ondertekend,

worden verzocht om deze

statutaire formaliteit te vervullen.

Enkele leden hebben zich verontschuldigd.

Hun brieven werden opgenomen

in het dossier van de zitting.

Zetelen naast de voorzitter: dhr. Karel

Lowette, Ondervoorzitter, dhr. Olivier

Willocx, Gedelegeerd bestuurder en

dhr. Pierre Thonon, Bestuurder Directeur

Generaal.

Mevr. Joëlle Evenepoel, secretaris-generaal,

wordt aangewezen als secretaris

van de zitting.

Statutaire voorschriften

De datum en de agenda van de Algemene

vergadering werden vastgelegd

overeenkomstig de statuten. De

oproeping en de agenda verschenen

in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september 2009.

Deze magazines werden aan elk lid

afzonderlijk per post bezorgd.

1. Goedkeuring van de notulen

van de gewone Algemene

vergadering

van 2 oktober 2008

De notulen van de gewone Algemene

vergadering van 2 oktober 2008 zijn

verschenen in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september

2009.

Deze notulen worden unaniem goedgekeurd.

2. Verslag van de Raad van

bestuur

Het jaarverslag werd integraal opgenomen

in onze magazines “Entreprendre”

en “Dynamiek” van september

2009.

De vergadering keurt dit verslag eenparig

goed.

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen

voor het boekjaar

2008-2009

A. Voorstelling van de jaarrekeningen

Dhr O.Willocx, Gedelegeerd bestuurder,

licht de voornaamste gebeurtenissen

en activiteiten van het afgelopen

boekjaar toe. De jaarrekeningen en

het begrotingsontwerp van BECI – Verbond

van Ondernemingen te Brussel

werden uitgedeeld bij het binnenkomen

van de vergaderzaal. Bovendien

werd het detail van de jaarrekeningen

en van de begroting ter beschikking

gesteld van de leden op de zetel van

BECI-VOB, acht dagen vóór de algemene

vergadering. Dhr. Willocx leest de

resultaten van het afgelopen boekjaar

voor en becommentarieert ze.

B. Verslag van de Commissarisrevisor

De Heer G.Dochen die BDO bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigt, leest

het verslag van de commissaris voor

en concludeert zonder voorbehoud

dat de balans op 30 juni 2009 een

getrouw beeld weergeeft van het vermogen,

van de financiële toestand en

van de resultaten van BECI-VOB.

De algemene vergadering keurt de

rekeningen voor het boekjaar 2008-

2009 eenparig goed.

4. Begrotingsontwerp voor het

boekjaar 2009-2010 en bepaling

van de bijdrage voor het

boekjaar 2009-2010.

De heer Willocx leest het begrotingsontwerp

voor dat de Raad van bestuur

heeft opgesteld en dat is gebaseerd

op de meest objectieve vooruitzichten

wat betreft de inkomsten en de

uitgaven voor het boekjaar 2009-

2010. Deze begroting wordt unaniem

goedgekeurd.

De Raad van bestuur stelt voor om

de bijdragen voor het boekjaar 2009-

2010 niet te indexeren en de door de

CATEGOrIE

Onderneming

algemene vergadering van 2 oktober

2008 goedgekeurde bijdragen te behouden.

5. Kwijting aan de bestuurders

en de commissarissen

Op vraag van de voorzitter stemt de

algemene vergadering unaniem in

om kwijting te verlenen aan de leden

van de Raad van bestuur en de Commissarisrevisor.

De voorzitter dankt de vergadering

voor haar vertrouwen.

6. Verkiezing van de Raad van

bestuur

De Voorzitter informeert de algemene

vergadering dat volgende personen

ontslag hebben genomen of hun

kandidatuur niet hebben ingediend:

Guy Bolly

Guy Jourquin

Walter Peeraer

Henri-Jacques van Tichelen

Geert Uytterschaut

Johan van den Driessche

Philippe Biart

Hij legt voor validering, volgende benoemingen

voor die plaatsvonden

tijdens het vorige boekjaar:

André Bouffioux

Chris Moris

Stéphan Sonneville

Christian Velten-Jameson

Hij deelt volgende kandidaturen mee:

Bart Brusselaers

Bruno Colmant

Jean-Claude Debussche

Luc Demez

Marc Descheemaecker

Eric Everard

Alain Flausch

Bedrag excl

2009-2010 excl BTW

Bedrag

2009-2010 incl BTW

A : natuurlijke persoon 181 € 219 €

B : natuurlijke persoon die

gewoonlijk niet meer dan 4

personen tewerkstelt

C : Onderneming die gewoonlijk

niet meer dan 19 werknemers

tewerkstelt

275 € 333 €

519 € 627 €

D : van 20 tot 49 werknemers 819 € 991 €

E : van 50 tot 99 werknemers 2.311 € 2.796 €


pv ag beci

De Raad van bestuur voor het boekjaar 2009-2010

zal dus als volgt zijn samengesteld:

Bernard Gustin

Dominique Leroy

Chris Vanderoost

Baudouin Velge

Philippe Vincke

Jean-Antoine De Muylder

Evelyn Gessler

Philippe Gillion

Michel Govaerts

Philippe Lacroix

Alain Radelet

Paul Soete

Thierry Willemarck

Michel Eeckhout ter vervanging

van Guy Jourquin

Zal worden uitgenodigd om deel te

nemen aan de vergaderingen van de

Raad van Bestuur : Vincent Reuter

De Voorzitter stelt eveneens voor om

aan Dhr. Philippe Biart de titel van honorair

penningmeester bij BECI-VOB

te verlenen als dank voor zijn inzet.

De samenstelling van de Raad van

bestuur wordt door de algemene vergadering

unaniem goedgekeurd alsook

de benoeming van dhr. Biart als

honorair penningmeester.

7. Aanstelling van een commissarisrevisor

Onze statuten voorzien dat de algemene

vergadering de controle van de

jaarrekeningen toevertrouwt aan een

commissarisrevisor die wordt gekozen

uit de leden van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren.

Er wordt voorgesteld om BDO Bedrijfsrevisoren

aan te stellen voor

dit mandaat. Het jaarlijks budget bedraagt

3.500 €.

De algemene vergadering keurt deze

aanstelling unaniem goed.

De commissarisrevisor wordt voor

drie jaar aangesteld.

8. Toespraak van de voorzitter

De Voorzitter verwijst naar zijn toespraak

ter gelegenheid van de talkshow

van 14 oktober 2009 “Quo vadis

Brucsellae”.

De voorzitter dankt de vergadering en

sluit de zitting om 17.00 uur.

Olivier Willocx Emmanuel van Innis

Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter

nom

Prénom

1. Baude Guy-Marc

2. Boone Brigitte

3. Bosteels Yves

4. Bouffioux André

5. Broeckx Stephan

6. Broze Bernard

7. Brusselaers Bart

8. Cleven Alexandre

9. Colmant Bruno

10. Cols Bernard

11. Croisé Michel

12. Daoust Jean-Claude

13. De Bie Anya

14. de Bièvre Michel

15. De Muylder Jean-Antoine

16. Debussche Jean-Claude

17. Delens Jean-Jacques

18. Demez Luc

19. Descheemaecker Marc

20. Desclée de françois

Maredsous

21. Desseille Claude

22. Devos Alain

23. Dewulf Etienne

24 . Eeckhout Michel

25. Evrard Eric

26. flausch Alain

27. franzen Christian

28. Huyghebaert Yvan

29. Gessler Evelyn

30. Geuten Luc

31. Gillion Philippe

32. Gillis Baudouin

33. Govaerts Michel

34 . Gustin Bernard

35. Hatry Paul

36. Hujoel Luc

37. Joris Olivier

38 Joseph Véronique

naam

39. Josz Marc

Voornaam

40. Konings Pierre

41. Lacroix Philippe

42. Lampe Jean

43. Lenaerts Paul

44. Leroy Dominique

45. Levaux Laurent

46. Louwaye André

47. Lowette Karel

48. Malherbe Didier

49. Michel Dominique

50. Moris Chris

51. neyt Philippe

52. nifle Olivier

53. Pellichero remo

54. Piret Gaëtan

55. Quoistiaux Jean-Luc

56. radelet Alain

57. roba Pierre

58. Soete Paul

59. Sonneville Stéphan

60. Teysen Eugène

61. Thonon Pierre

62. Tiebout Joris

63. Van Innis Emmanuel

64 . Van Kan Thierry

65. Vanderroost Chris

66. Vaxelaire raymond

67. Velge Baudouin

68. Velten-Jameson Christian

69. Verheughe francis

70. Vincke Philippe

71. Vivier Jean-Mary

72. Vyverman Herman

73. Waterkeyn Patrick

74. Wielemans Patrick

75. Willemarck Thierry

76. Willocx Olivier

77. Zygas Diane

Algemene Vergadering BECI - Verbond van Ondernemingen te Brussel vzw

Onze leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering

van BECI – Verbond van Ondernemingen te Brussel die zal plaatsvinden in de vergaderzalen

van de Louizalaan 500 op 6 oktober 2010 om 16.30 uur

agenda

• Goedkeuring van de notulen van de

Gewone Algemene Vergadering van 15

oktober 2009

• Verslag van de Raad van Bestuur

• Verslag van de Commissarisrevisor

• Goedkeuring van de rekeningen van

het boekjaar 2009-2010

• Goedkeuring van de ontwerpbegroting

en vaststelling van het bedrag van het

lidmaatschapsgeld voor het boekjaar

2010-2011

• Kwijting aan de Bestuurders

en Commissarisrevisor

• Statutaire benoemingen

• Toespraak van de Voorzitter

53

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

Emmanuel van Innis

Président


Een initiatief van:

INTERVIEWS EN REKRUTERING TER PLAATSE !

Neem deel aan de belangrijkste meeting tussen werkgevers en kandidaten !

Programma van de Brussels JoB days 2010

Zaterdag

02 • 10

Vrijdag

19 • 11

Vrijdag

17 • 12

Brussels Job Day « Europa »

bij het Berlaymont ( rond punt Schuman ) georganiseerd door de Europese Commissie

Brussels Job Day

« Sales, Financiën en Management »

in samenwerking met GDF SUEZ, Troonplein 1, 1000 Brussel

Brussels Job Day

« IT, ingenieurs, technici en green jobs »

in samenwerking met AGORIA

Contacteer ons voor verdere inlichtingen : 02 346 38 00 of info@jobdays.eu

Of surf naar www.jobdays.eu

30 edities van de JoB days: overzicht ( Okt 2005 - Mei 2010 )

Kandidaten enerzijds

65 000 kandidaten namen deel aan de Job Days :

• 1 kandidaat op 4 kreeg de kans om de selectieprocedure

verder te doorlopen dankzij één van de Job Days.

• Meer dan 5000 kandidaten vonden werk dankzij

de Job Days !

Werkgevers anderzijds

750 bedrijven woonden de Job Days bij :

• 95 % van de bedrijven contacteerde één of

meerdere kandidaten opnieuw na een eerste

ontmoeting op één van de Job Days.

• 90 % van de bedrijven vindt dat de Job Days een

uitstekend initiatief zijn !

Profiel van de kandidaten

• 30% is tussen 18 en 25 jaar

• 40 % is tussen 26 en 35 jaar

• 65 % heeft een universitair diploma

• 68 % is franstalig

• 13 % is nederlandstalig

• 19 % is engelstalig

Met de actieve medewerking van:

En de steun van:


agenda

Opleiding

Management & Human

Resources

• Boostez vos ventes par le networking

Donderdag 30 september

2010

• Mieux écouter pour mieux manager!

Dinsdag 5 & 12 oktober 2010

• Gérez vos relations syndicales au

quotidien Woensdag 6 & 13 oktober

• Communication Non Violente et

Médiation Woensdag 6 oktober &

donderdag 7 oktober

• Céder son entreprise - Comment

maximiser ses chances de succès

Cycle de séminaires BECI – ABE –

Ernst & Young Donderdagen 7, 21

oktober, 18 november & 9 december

2010 van 14 tot 17u

• Les clés d’une gestion de projets

réussie Donderdag 14 oktober 2010

van 9 tot 17u - Cycle de formation

de base et spécifique à la médiation

civile et commerciale

14-10-2010 en 11-02-2011 - van 9

tot 18u

• Les entretiens avec ses collaborateurs

Dinsdag 19 oktober 2010

• Gérez les tensions syndicales Woensdag

17 november 2010

• Techniques de réunion Vrijdag 19

november 2010

• Gérez les profils difficiles Dinsdag 23

november 2010

Organisatie

• Gagnez 12 ans d’expérience professionnelle

en 1 an : Alter Ego – Assistante

de direction Vanaf september

2010 – van 9 tot 13u

• Plus de 90 trucs pratiques pour

mieux gérer votre temps 23 september

en 16 november 2010 van 9 tot

17u

• Les clés d’une gestion de projet

réussie Donderdag 14 oktober 2010

van 9 tot 17u

• Techniques de réunion Vrijdag 19

november 2010 van 9 tot 12.30u

Sales & marketing

• Boostez vos ventes par le networking

Donderdag 30 september

• Augmentez votre efficacité au

téléphone Vrijdagen 1 en 8 oktober

2010

• Techniques de vente Maandagen 11

en 25 oktober van 9 tot 17u

• Mieux écouter pour mieux vendre

Dinsdagen 23 en 30 november

2010 van 9 tot 12u

• Réussissez vos présentations en

public Donderdagen 27 januarie en

3 februari 2011 van 9 tot 17u

Info: BrigittevanderMensbrugghe

026437830–bvdm@beci.be

Séminaries

Sociale wetgeving

• Le règlement de travail : mode d’emploi

Dinsdag 28 september 2010

• Indemnités forfaitaires de frais

et autres remboursements de

frais Dinsdag 5 oktober 2010

• La planification de fin de carrière des

dirigeants d’entreprise Donderdag 7

oktober 2010

• Les limitations au pouvoir de licencier

: la bouteille à encre Dinsdag

12 oktober 2010

• Les documents sociaux Maandag 18

oktober 2010

• Beci HR Lunch Coach: Olivier RIJC-

KAERT - Vrijdag 22 oktober 2010

van 11 tot 13u

• Tout savoir sur les aides à l’embauche

Maandag 22 november 2010

van 14 tot 17u

Fiscale wetgeving

• La TVA étrangère Donderdag 30

september 2010

• Indemnités forfaitaires de frais

et autres remboursements de

frais Dinsdag 5 oktober 2010

• La planification de fin de carrière des

dirigeants d’entreprise Donderdag 7

oktober 2010

• Le statut spécial d’imposition pour

cadres étrangers – nouvelle cible du

fisc belge Donderdag 21 oktober

2010

Info: FrédéricSimon

T+3226437817–fs@beci.be

Infosessies Beci Starters

Neem gratis deel aan onze infosessies

• Voormiddag (van 10 tot 11.30u) op:

Woensdag 15/09/2010

Woensdag 29/09/2010

Woensdag 13/10/2010

Woensdag 27/10/2010

• Namiddag (van 14 tot 16u) op

Woensdag 22/09/2010

Woensdag 06/10/2010

Woensdag 20/10/2010

Info : AnnickVandeSande

T022100171–avds@beci.be

Activiteiten BECI

Internationaal

• 17/09 –Comment gérer et sécuriser

ses relations commerciales

en France Comment protéger

au mieux vos intérêts lors des

premiers contacts commerciaux

… mais aussi en cas de défaillance

de vos clients

• 21/09 - Boost your export – nouveau

programme d’accompagnement

personnalisé à l’export

• 24/09 – Les nouveaux Incoterms

2010

• EU funding and tenders : practical information

meetings on EU programmes

and tenders in different sectors

with case studies

• 16/09 – computers and software

• 28/09 – Construction (only tenders)

• 12/10 – Water and waste

• 27/10 – Security (only tenders)

• 29/09 – Information seminar on CE

marking

• 29/09 - Présentation des activités

de DLA Piper en Afrique Dans le

cadre du Brussels Infrastructure

Business Club, DLA Piper présentera

ses activités en Afrique, notamment

en RDC, Congo-Brazzaville

et au Rwanda. Un bref exposé

sur le droit Ohada complètera la

présentation.

• 29/09 - Communication in Russia

• Country specifics and practical advice

on effective promotion of your

business.

• 30/09 – www.4Brabant.eu Networking

event with EU officials and

Entrepreneurs from Noord-Brabant,

Flemish Brabant, Walloon

Brabant and Metropolitan Brussels

• 8/10 – Do’s and don’ts à l’international

– rédaction des contrats et

gestion des conflits

• 19/10 – Brokerage event at Sial

Paris international business matchmaking

in the food sector

• 18/11 – save the date: Doing business

in the Benelux : conference and

Matchmaking in Brussels - Meet

200 companies from Belgium,

Netherlands and Luxemburg

• 2/12 - Brokerage event at Pollutec

Lyon international business matchmaking

in the environmental

sector

Info:J.-Ph.Mergen

T022100177-jpm@beci.be

55

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek


toetredingsaanvragen bij beci

DOOR DIRECTIE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR*

56

n° 9 - septemBeR 2010 - Dynamiek

A.B.A.C. - All Business Assistance and Consultancies nV

Brucargo Bullding 706 Office 7356-57 - 1931 Brucargo nace :

52290 - Overige vervoerondersteunende activiteiten afg. :

Louwers Luc

Algorismi BVBA Alsembergsesteenweg 842 - 1180 Brussel

nace : 62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s

62030 - Beheer van computerfaciliteiten

s 63110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante

activiteiten afg. : Lopez Miguel

Alter Egau BVBA Legerlaan 63 - 1040 Brussel nace : 70220

- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;

adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 85592 -

Beroepsopleiding

85599 - Overige vormen van onderwijs - afg. : Gaudissart

Etienne

Anixton BVBA Marsveldplein 5 - 1050 Brussel nace :

6810001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen

en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen,

grond 68201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd

residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

68312 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor

een vast bedrag of op contractbasis afg. : Gerin Vincent

APM - Association Progrès du Management VZW rue Bois

Saint-Jean 29 - 4102 Ougrée afg. : Maka Christian

A5C Consult-EEI BVBA frambozenstruikstraat 14 - 1080

Brussel nace : 70210 - Adviesbureaus op het gebied van public

relations en communicatie 70220 - Overige adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op

het gebied van bedrijfsvoering 7022001 - Verlenen van adviezen

en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het

gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,

het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

afg. : Gianquinto Jonathan

Beshell BVBA Marsveldplein 5 - 1050 Brussel nace : 46190

- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment

46450 - Groothandel in parfumerieën en cosmetica 46460

- Groothandel in farmaceutische producten afg. : Daftari

Peymar

Brussels Special Venues VZW Ropsy Chaudronstraat 24 -

1070 Brussel afg. : Goditiabois Jan

Bureau d’Architecture F. Wiringer BVBA Saturnelaan 2 -

1180 Brussel nace : 71111 - Bouwarchitecten afg. : Wiringer

frédéric

Chardot Bernadette NP Ridden Koninglaan 16 - 1200

Brussel nace : 70210 - Adviesbureaus op het gebied van

public relations en communicatie 70220 - Overige adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsvoering 85599 - Overige vormen

van onderwijs afg. : Chardot Bernadette

Cobemat BVBA Gachardstraat 88 - 1050 Brussel nace :

46120 - Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen

en chemische producten 46720 - Groothandel in

metalen en metaalertsen

46772 - Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude

non-ferrometalen afg. : Collet Jérome

Concept-Office BVBA Varenslaan 6 - 1950 Kraainem nace :

31010 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen

4741002 - De kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen

afg. : Peeters Herman

Connexgroup NP Luis Bertrandlaan 102 - 1030 Brussel

nace : 4321103 - Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen

en alarminstallaties tegen diefstal afg. :

Sochnikoff Patrick

Cousin Sylvie NP Vanderkinderenstraat 447 - 1180 Brussel

nace : 6391001 - Persbureaus en persagentschappen, die

nieuwsberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren

aan de media

70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations

en communicatie afg. : Cousin Sylvie

Degeco NV Optimismelaan 15 - 1140 Brussel nace : 45310

- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en

accessoires van motorvoertuigen 46693 - Groothandel

in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal afg. :

Toppet Marc

Delvaux de Fenffe Pascale NP Terhulpsesteenweg 177 -

1170 Brussel nace : 69101 - Activiteiten van advocaten afg. :

Delvaux de fenffe Pascale

Dental Design BVBA Brugmannlaan 416 - 1180 Brussel

nace : 32500 - Vervaardiging van medische en tandheelkundige

instrumenten en benodigdheden afg. : Chelala

Pierre

Des Idées Aux Mots BVBA Sint-Pieterskerkstraat 96 - 1090

Brussel nace : 6311011 - Samenstelling van databanken door

samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande

gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriele

catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.

63120 - Webportalen 70210 - Adviesbureaus op het gebied

van public relations en communicatie afg. : Vanden Broeck

Christophe

Destiny NV Culliganlaan 2C - 1831 Diegem nace : 46510 -

Groothandel in computers, randapparatuur en software

47420 - Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in

gespecialiseerde winkels

62010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s

afg. : De Wever Daan

Elipse Technologie BVBA Gustave Gilsonstraat 163 - 1200

Brussel afg. : Guillaume freddy

Exhibit International NV Koningsstraat 233 - 1210 Brussel

nace : 74105 - Activiteiten van decorateur-etalagisten afg. :

Galle Sigmund

Exquando NV Coghenlaan 144 - 1180 Brussel nace : 62020

- Computerconsultancy-activiteiten

7021001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de

bedrijven i.v.m. public relations en communicatie 9101104 -

Opzoeken van informatie op verzoek afg. : Ansoult Marc

Fabrice Catalano NP Alsembergsesteenweg 1039 - 1180

Brussel afg. : Catalano fabrice

Feyaerts Quentin NP De Calabrelaan 47 - 1200 Brussel

afg. : feyaerts Quentin

Flexmail (Infoweb) BVBA Felix Delhassestraat 20 - 1060

Brussel nace : 62010 - Ontwerpen en programmeren van

computerprogramma’s afg. : Mahieux Jacqueline

Forius Cabinet d’Avocats VOF Tervurenlaan 412 - 1150

Brussel nace : 69101 - Activiteiten van advocaten afg. : robert

frédéric

Girs Cédric NP Laurent Vandenhovenstraat 9 - 1140 Brussel

afg. : Girs Cédric

Goldstar BVBA Groenstraat 237 - 1030 Brussel nace : 46423

- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en

onderkleding afg. : Apaydin Hayri

Groep DML BVBA Wingenesteenweg 24 - 8750 Wingene

afg. : De Moor Yves

G.S.P. - Gestion & Services Personnalisés BVBA rue Docteur

Beaujean 5C - 4218 Couthuin nace : 69202 - Boekhouders

en boekhouders-fiscalisten afg. : fogli fabrice

ICIB VZW Treurwilgenlaan 10 - 3090 Overijse nace :

82990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. afg. : Dupont

Yves

Ideta CVBA Rue Saint-Jacques 11 - 7500 Tournai nace :

84119 - Overig algemeen overheidsbestuur

84130 - Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven;

stimuleren van het bedrijfsleven

96032 - Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria

afg. : Dumortier Armel

Insis&t NV Ruisbroeksesteenweg 83 - 1190 Brussel nace :

62020 - Computerconsultancy-activiteiten afg. : Gaudy

Yves

Into Image Corporate VZW Vleurgatsesteenweg 221 -

1050 Brussel afg. : De Becker Chris

Jacquet jeanne-Marie nP nijvelsedreef 12 - 1150 Brussel

afg. : Jacquet Jeanne-Marie

K & S Group NV Mariemontkaai, 53C - 1080 Brussel nace :

1071101 - Industriële vervaardiging van bakkerijproducten

hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de detailhandel,

horecabedrijven, enz.: brood, gebakjes, taarten en ander

vers of diepgevroren banketbakkerswerk 46360 - Groothandel

in suiker, chocolade en suikerwerk 4638901 - De

groothandel in meel en producten voor bakkerijen afg. :

Lason Anaïs

Lambrechts Luc NP Wersbeekstraat 10 - 3391 Meensel-

Kiezegem nace : 16230 - Vervaardiging van ander schrijnen

timmerwerk 43320 - Schrijnwerk afg. : Lambrechts Luc

Maille France BVBA Auguste Gevaert straat 17 - 1070

Brussel nace : 14140 - Vervaardiging van onderkleding afg. :

Gilson Carine

Malard Institute NP Kapitein Piretlaan 29 - 1150 Brussel

nace : 4619001 - niet gespecialiseerde handelsbemiddeling

46900 - niet-gespecialiseerde groothandel afg. :

Malard Sylvie

Management People Development BVBA Reyerslaan

205 - 1030 Brussel nace : 6920101 - Invullen van aangifteformulieren

voor de loon- en inkomstenbelasting voor

particulieren en bedrijven afg. : neu Jean-Yves

Maximino BVBA Pater Eudore Devroyestraat 104 - 1150

Brussel nace : 4642301 - de groothandel in kleding, inclusief

sportkleding 77210 - Verhuur en lease van sport- en

recreatieartikelen 86909 - Overige menselijke gezondheidszorg,

n.e.g. afg. : Bernardo rowena

Melsens P BVBA Avenue des Croix du Feu 60 - 1410 Waterloo

afg. : Melsens Pascal

Moswala Bongambo Mpeya NP Frans Vervaeckstraat 1 -

1083 Brussel nace : 74300 - Vertalers en tolken afg. : Moswala

Bongampo Mpeya

New palais du Cache Poussière BVBA Vlaamsestraat

144 - 1000 Brussel nace : 4616001 - Handelsbemiddeling

in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 4642301

- De groothandel in kleding, inclusief sportkleding afg. :

Verbeke frédéric

Nixxis Belgium NV Technologiestraat 71 - 1082 Brussel

nace : 61900 - Overige telecommunicatie afg. : Mejdoubi

nawal

Oxfam VZW Rue Provencale 285 - 1301 Wavre nace : 47191

- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij

voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte

< 2500 m²) afg. : Mossay Emmanuel

Puretech BVBA Albert Denystraat 2 - 1651 Lot nace :

6311001 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens

met behulp van een eigen programma of een programma

van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking

van gegevens afg. : Vard fréderic

Raki Tex BVBA Zwarte Vijversstraat 77 - 1080 Brussel

nace : 46412 - Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

46423 - Groothandel in kleding, met uitzondering

van werk- en onderkleding afg. : Afsour Abdulraouf

Restaurant De Bijgaarden NV Isidoor Van Beverenstraat

20 - 1702 Groot-Bijgaarden nace : 5610101 - restaurant van

het traditionele type afg. : De Witte filip

Serene Global Vision BVBA Pastoor Vandereyckenlaan

46 - 1933 Steerebeek nace : 70220 - Overige adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het

gebied van bedrijfsvoering afg. : Kellens Jean-Pierre

Serval - Service Administration & Land BVBA Moscickilaan,

15 - 1180 Brussel nace : 70210 - Adviesbureaus op het gebied

van public relations en communicatie 70220 - Overige

adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsvoering afg. : Convent

frederic

Soges.be BVBA Avenue de l’Aurore 3 - 1330 rixensart

nace : 70220 - Overige adviesbureaus op het gebied van

bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

afg. : Clerbois Olivier

Synergies et Actions BVBA Renkinstraat 19 - 1030 Brussel

nace : 73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus afg. :

Petre Bernard

Technical & Data Consulting NV Driesstraat 167 - 1200

Brussel nace : 71121 - Ingenieurs en aanverwante technische

adviseurs, exclusief landmeters afg. : Vander Brugghen

Didier

Tensen et Huon BVBA Leopoldlaan II 166 - 1080 Brussel

nace : 71122 - Landmeters afg. : fuchs Christian

Theral BVBA Gatti de Gamondstraat 174 - 1180 Brussel

nace : 46900 - niet-gespecialiseerde groothandel afg. : El

Khoury françois

Top System NV Lambermontlaan 112 - 1030 Brussel nace :

46510 - Groothandel in computers, randapparatuur en

software 4741001 - de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur

62090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie

en computer afg. : Vanham Philippe

Trans Trade Belgium - Transautomobile nV Waterloosesteenweg

1595-1599 - 1180 Brussel nace : 45111 - Groothandel

in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) 4511301

- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,

inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v.

ambulances)

45201 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en

lichte bestelwagens (= 3,5 ton) afg. : Engels roger

U.P. des Grossistes en Tubes et Accessoires BV Dahlialaan

12 - 3090 Overijse nace : 94120 - Beroepsorganisaties afg. :

Parfonry Jean-Marie

Vital Elan BVBA Thiefrystraat 29 - 1030 Brussel nace :

47740 - Detailhandel in medische en orthopedische artikelen

in gespecialiseerde winkels 77295 - Verhuur en lease

van medisch en paramedisch materieel 86906 - Verpleegkundige

activiteiten afg. : Matadi Jean Pol

Wall Immo Invest BVBA Quai Taille-Pierres 34 - 7500 Tournai

nace : 68100 - Handel in eigen onroerend goed - Activités

des marchands de biens immobiliers afg. : Mespouille

Luc

Welonda Belux BVBA Temselaan 100 - 1853 Strombeek-

Bever nace : 3101001 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels,

toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend

van metaal

3101011 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken,

vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen

dan metaal afg. : Schietecatte Erika

Wio BVBA Vondelstraat 42 - 1030 Brussel nace : 18130 -

Prepress- en premediadiensten 70210 - Adviesbureaus op

het gebied van public relations en communicatie 70220 -

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;

adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering afg. :

Laurent Bérenger

Wooo design BVBA Sint-Hendrikstraat 92 - 1200 Brussel

nace : 47410 - Detailhandel in computers, randapparatuur

en software in gespecialiseerde winkels 62020 - Computerconsultancy-activiteiten

70210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations

en communicatie afg. : Salinas Sol


Advies en hulp voor alle BEDRIJFSLEIDERS en ZELFSTANDIGEN van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bijstand inzake

SOCIAAL STATUUT

en WERKGEVERS

Hulp bij

STRESSBEHEER

JURIDISCHE

bijstand

ACTIVITEITEN

BALANS

BOEKHOUD-

KUNDIGE en

FINANCIËLE

bijstand

MARKETING

ANALYSE

CHALLENGER’S

CLUB

UITWISSELINGS-

GROEPEN

staat elke werkdag tot uw beschikking /COm/BECI - Louizalaan 500 - 1050 Brussel

de partners die ons helpen om u deze diensten aan te bieden

Sociale groep Partena - De verenigingen van boekhouders van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Rekruteer de juiste persoon

op de juiste plaats,

en haal de toekomst binnen

in uw bedrijf !

U rekruteert

Onze diensten op maat van kmo’s

maken u het actieve leven gemakkelijk!

U wenst een afspraak

Contacteer ons

via de “Werkgeverslijn”

op 02.505 79 15

of via werkgevers@actiris.be

Met ACTIRIS wordt

rekruteren eenvoudig!

Als Brusselse Gewestelijke Dienst

voor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratis

onze gepersonaliseerde dienstverlening voor.

www.actiris.be

ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansen

voor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)

More magazines by this user
Similar magazines