20.01.2015 Views

Doelstelling en reglement Food Valley Award 2010

Doelstelling en reglement Food Valley Award 2010

Doelstelling en reglement Food Valley Award 2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong><br />

De ambitie van de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> is het verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van nieuwe richting<strong>en</strong> waarin<br />

meerdere vakgebied<strong>en</strong> <strong>en</strong> expertises e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> <strong>en</strong> waardoor e<strong>en</strong> heel nieuw veld van<br />

mogelijke innovaties wordt aangeboord. Jaarlijks bekroont de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> het meest<br />

onderscheid<strong>en</strong>de project of initiatief op voedings(gerelateerd)gebied met de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong>.<br />

De winnaar van de prijs onderscheidt zich op het gebied van onder meer innovatie,<br />

sam<strong>en</strong>werking <strong>en</strong> Maatschappelijk Verantwoord Ondernem<strong>en</strong>.<br />

De inschrijving voor deelname aan de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong> is op<strong>en</strong> tot 1 mei <strong>2010</strong>.<br />

Uitreiking van de prijs vindt plaats tijd<strong>en</strong>s de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Confer<strong>en</strong>tie op 7 oktober <strong>2010</strong>.<br />

<strong>Doelstelling</strong><br />

<strong>Doelstelling</strong> van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> is het stimuler<strong>en</strong> van de innovatiekracht<br />

van de voedings(gerelateerde)industrie door middel van het belon<strong>en</strong> van veelbelov<strong>en</strong>de nieuwe<br />

initiatiev<strong>en</strong>, die tev<strong>en</strong>s invulling gev<strong>en</strong> aan het gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord<br />

Ondernem<strong>en</strong> (MVO) <strong>en</strong> hierdoor als voorbeeld kunn<strong>en</strong> funger<strong>en</strong> voor ander<strong>en</strong>.<br />

MVO is…<br />

Het strev<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> verantwoord ev<strong>en</strong>wicht tuss<strong>en</strong> de financiële aspect<strong>en</strong> van de<br />

bedrijfsvoering (winst, economisch r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t) <strong>en</strong> sociale <strong>en</strong> ecologische aspect<strong>en</strong> (m<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

milieu). Deze drie aspect<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ook wel aangeduid als de Triple Bottom Line of Triple P:<br />

Profit, People <strong>en</strong> Planet,de drie dim<strong>en</strong>sies van duurzaamheid.<br />

MVO k<strong>en</strong>merkt zich door innovatie <strong>en</strong> effici<strong>en</strong>cy, oog voor maatschappelijke ontwikkeling<strong>en</strong>, het<br />

vind<strong>en</strong> van de juiste balans tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de effect<strong>en</strong> van de bedrijfsvoering, transparantie<br />

over de werkwijze <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan draagvlak bij de stakeholders.<br />

De prijs<br />

De <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong> bestaat uit e<strong>en</strong> kunstwerk van de hand van Olav Slingerland,<br />

e<strong>en</strong> certificaat <strong>en</strong> e<strong>en</strong> tweejarig goud<strong>en</strong> lidmaatschap van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Society ter waarde<br />

van € 6.000,-. Daarnaast zal er ruime publicitaire aandacht zijn voor de g<strong>en</strong>omineerd<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de winnaar van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong>.<br />

Stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong><br />

De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> heeft het doel de innovatiekracht van het Nederlandse agrifoodcluster<br />

te stimuler<strong>en</strong> door, vraag georiënteerd, ondernemerschap <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis sam<strong>en</strong> te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

De gedachte achter het concept is dat, door optimaal gebruik te mak<strong>en</strong> van de beschikbare<br />

k<strong>en</strong>nisinfrastructuur, bijgedrag<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> aan het verder versterk<strong>en</strong> van<br />

de concurr<strong>en</strong>tiepositie van het Nederlandse bedrijfslev<strong>en</strong>. In dit sam<strong>en</strong>spel tuss<strong>en</strong> bedrijfslev<strong>en</strong>,<br />

k<strong>en</strong>nisleveranciers <strong>en</strong> overhed<strong>en</strong> zijn vele partij<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>. De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> speelt hierin<br />

e<strong>en</strong> belangrijke rol.


<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong><br />

Reglem<strong>en</strong>t<br />

Deelname<br />

Individu<strong>en</strong>, bedrijv<strong>en</strong>, institut<strong>en</strong>, NGO’s <strong>en</strong> andere organisaties of groep<strong>en</strong> actief in<br />

de voedings(gerelateerde)industrie, binn<strong>en</strong> elke schakel van de voedselket<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> project<strong>en</strong> of<br />

initiatiev<strong>en</strong>, vall<strong>en</strong>d binn<strong>en</strong> de doelstelling van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong>, indi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

In aanmerking voor deelname aan de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong> kom<strong>en</strong> concrete project<strong>en</strong> of<br />

initiatiev<strong>en</strong> waarvan de uitvoering loopt. Het mag e<strong>en</strong> afgerond project of e<strong>en</strong> reeds ontwikkeld<br />

initiatief betreff<strong>en</strong>, echter met e<strong>en</strong> afrondingsdatum die niet eerder ligt dan juli 2009.<br />

Beoordelingscriteria<br />

De inz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> deskundige jury op basis van de onderstaande criteria word<strong>en</strong><br />

beoordeeld:<br />

1. Het innovatieve karakter, waarbij gedacht kan word<strong>en</strong> aan:<br />

- nieuwe concept<strong>en</strong>;<br />

- nieuwe product<strong>en</strong>;<br />

- nieuwe process<strong>en</strong>.<br />

2. Sam<strong>en</strong>werking:<br />

- de mate van sam<strong>en</strong>werking met andere spelers binn<strong>en</strong> én buit<strong>en</strong> de<br />

voedings(gerelateerde)industrie;<br />

- de mate waarin er sprake is van nieuwe (innovatieve) sam<strong>en</strong>werkingsverband<strong>en</strong>.<br />

3. De lev<strong>en</strong>svatbaarheid op langere termijn op basis van marktperspectiev<strong>en</strong>.<br />

4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernem<strong>en</strong>: hoe wordt bijgedrag<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong><br />

ev<strong>en</strong>wichtige ontwikkeling op het gebied van winst <strong>en</strong> continuïteit (profit), sociale<br />

aspect<strong>en</strong> (people) <strong>en</strong> omgeving (planet).<br />

Jury<br />

De led<strong>en</strong> van de jury van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong> zijn:<br />

Dhr. J. Maat, Algeme<strong>en</strong> directeur Topinstituut <strong>Food</strong> & Nutrition (juryvoorzitter)<br />

Dhr. P. Buwalda, Manager Innovation C<strong>en</strong>tre <strong>Food</strong> AVEBE<br />

Mw. A. M<strong>en</strong>sink, S<strong>en</strong>ior Sci<strong>en</strong>tific Officer Stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong><br />

Dhr. J. Neliss<strong>en</strong>, Directeur Newtricious B.V.<br />

Dhr. H. Verhag<strong>en</strong>, Hoofd C<strong>en</strong>trum voor Voeding <strong>en</strong> Gezondheid RIVM<br />

Dhr. H. de Vries, voormalig VROM inspecteur<br />

Inschrijving<br />

Deelname vindt plaats door inschrijving via het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier<br />

ontvangt u per email nadat u zich heeft aangemeld via www.foodvalley.nl.


<strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong><br />

Naast het inschrijfformulier <strong>en</strong> e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatting di<strong>en</strong>t de inz<strong>en</strong>ding e<strong>en</strong> projectbeschrijving te<br />

bevatt<strong>en</strong> (maximaal 5 A4) waarin onder meer wordt ingegaan op:<br />

- De gestelde beoordelingscriteria<br />

- <strong>Doelstelling</strong>, inhoud, werkwijze <strong>en</strong> tijdpad<br />

- (Verwachte) resultat<strong>en</strong><br />

Ev<strong>en</strong>tueel ondersteun<strong>en</strong>d (beeld)materiaal kan uiteraard word<strong>en</strong> bijgevoegd.<br />

Inschrijftermijn<br />

Inz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> uiterlijk 1 mei <strong>2010</strong> te zijn ontvang<strong>en</strong> door de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>.<br />

Op<strong>en</strong>baarmaking<br />

Deelname aan de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> impliceert dat de deelnemer alsook het ingedi<strong>en</strong>de project<br />

of initiatief door de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> (in overleg geheel of gedeeltelijk) op<strong>en</strong>baar mag<br />

word<strong>en</strong> gemaakt, zowel in relatie tot de uitreikingsceremonie van de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> als<br />

t<strong>en</strong> behoeve van overige aan de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> gerelateerde activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> uiting<strong>en</strong>.<br />

De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> heeft, zonder verplichting tot financiële vergoeding, het recht om<br />

sam<strong>en</strong>vatting<strong>en</strong> van alle g<strong>en</strong>omineerde inz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> beschikbaar te stell<strong>en</strong> aan de media t<strong>en</strong><br />

behoeve van aan de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> gerelateerde media-uiting<strong>en</strong>. De stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong><br />

heeft het recht om (del<strong>en</strong> van) de ingedi<strong>en</strong>de (project)beschrijving<strong>en</strong> te publicer<strong>en</strong> op<br />

de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> website. Deelname aan de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> impliceert niet dat<br />

het eig<strong>en</strong>domsrecht op e<strong>en</strong> inz<strong>en</strong>ding wordt overgedrag<strong>en</strong> aan de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>.<br />

Nominaties <strong>en</strong> prijsuitreiking<br />

De jury zal aan de hand van de beoordelingscriteria e<strong>en</strong> aantal inz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> nominer<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> Confer<strong>en</strong>tie op 7 oktober <strong>2010</strong> wordt de winnaar bek<strong>en</strong>d gemaakt <strong>en</strong> zal<br />

de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong> <strong>Award</strong> <strong>2010</strong> word<strong>en</strong> uitgereikt. De uitslag is ge<strong>en</strong> onderwerp van discussie of<br />

correspond<strong>en</strong>tie.<br />

Akkoord verklaring<br />

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglem<strong>en</strong>t voor de <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong><br />

<strong>Award</strong> <strong>2010</strong>. In de gevall<strong>en</strong> waarin dit reglem<strong>en</strong>t niet voorziet beslist de stichting <strong>Food</strong> <strong>Valley</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!