12.07.2015 Views

Goud voor oud - Paulus Kosters - Food Valley

Goud voor oud - Paulus Kosters - Food Valley

Goud voor oud - Paulus Kosters - Food Valley

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Van Waardeloos naar Waardevol<strong>Paulus</strong> <strong>Kosters</strong>Winner AKK award for thebest agro-food project2000- 2004Honorable announced for social,welfare and environmental friendlyenterprise by Ministry ofAgriculture, Netherlands(2004)1


Provalor1. Missie:) Valorisatie van reststromen vrijkomend bij de processing van voedingingsmiddelen:primair groente reststromen2. Kennis positie:) Hoog “technologie driven”) Sterke octrooiportefeuille) Meerdere recepturen3. Markt:) Business to Business) Kwalitatief aan bovenkant van markt) Levert aan merkleiders in EU4. Processing:) Start 2004, op meerdere locaties) Met en bij partner bedrijven) Transportabele sap installaties5. Duurzaamheid) Footprint > 20% lager (TNO) dan standaard aanpakApproved SGF/FKS2


Gereed product <strong>voor</strong> diepvries ofconserven3


Reststroom naar veeh<strong>oud</strong>erij4


ProductenApproved SGF/FKS5


Provalor-ketenBestaand procesGroenten + Aardappelenverwerkende bedrijvenConsumentPatent0710450 EU6.296.688 USAPROVALORConsument.VMIIngrediëntenConsumentenVMI VMIVMIlEnd oflpipeProduct(±85%)GroentesapNat. Kleurstof(± 10 %)GroentevezelVitaminenBio ActiefVoedings-VezelsBrandstofGrondstof(100%)PrimairprocesResidu(15%)1.650.000 TonOntsappen(± 5%)Reststroom 2WinningVergistenOverigVeevoer Crucial55.000 trucks eB+NL+Fr+UKschakelTot en met 2003 2004 Vanaf 20106


Uitdagingen) Mentaliteit in de industrie: Reststromen zijn “noncorebusiness”: van probleem naar kans?) Versnippering in de keten limiteert volume vanreststromen en interesse van probleemeigenaren) Weinig toegespitste financieringinstrumenten <strong>voor</strong>implementatie duurzame innovaties, zeker bijcomplexe ketens met veel spelers.) Vertalen duurzame productieketen naarherkenbaarheid en meerwaarde <strong>voor</strong> deconsument. Internationaal duurzaamheidslabel!?) Keuzes in R&D <strong>voor</strong> onderwerpen en partners7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!