03.03.2015 Views

Verbonden met Zeeland 2010

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Resultaten<br />

over <strong>2010</strong><br />

<strong>Verbonden</strong><br />

<strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

Netwerken Energie Afvalverwerking


colo<br />

fon<br />

‘DELTA<br />

van dichtbij’ is<br />

een uitgave van DELTA N.V.<br />

Het verslag wordt verspreid<br />

onder klanten, relaties<br />

en andere betrokkenen<br />

bij DELTA.<br />

Redactie/coördinatie:<br />

Luppo Huizenga<br />

Concept en realisatie:<br />

Brandhome, Antwerpen<br />

Fotografie: Ton Stanowicki<br />

Beeld colofon: © H.W. Fluks,<br />

http://borden.plaatsengids.nl<br />

Drukwerk: Moderna,<br />

Paal-Beringen, België<br />

Voor vragen, opmerkingen<br />

of suggesties kunt u<br />

contact opnemen <strong>met</strong> de<br />

afdeling communicatie<br />

van DELTA N.V. via<br />

telefoonnummer<br />

0118 - 88 20 00<br />

of info@delta.nl<br />

DELTA N.V.<br />

Afdeling Communicatie<br />

Poelendaelesingel 10<br />

4335 JA Middelburg<br />

2


1 4<br />

DELTA in <strong>2010</strong>:<br />

energie<br />

Profiel en kerncijfers<br />

DELTA in <strong>2010</strong>:<br />

afvalverwerking<br />

5<br />

in<br />

houd<br />

2<br />

6<br />

7<br />

Financiële<br />

gang van zaken<br />

Geen winst, wel resultaat<br />

<strong>Verbonden</strong><br />

<strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

3<br />

DELTA in <strong>2010</strong><br />

Dit overzicht informeert<br />

belanghebbenden en belangstellenden<br />

over het resultaat van DELTA in <strong>2010</strong>.<br />

Het verslag is zowel gedrukt als online<br />

(www.DELTA.nl) beschikbaar.<br />

MVO-verslag: najaar<br />

In het najaar van 2011 brengt DELTA<br />

een MVO-verslag uit. Ook in dat verslag<br />

aandacht voor de maatschappelijke<br />

positie van het bedrijf en meer informatie<br />

over onder andere de milieuprestaties<br />

van DELTA.<br />

DELTA in <strong>2010</strong>: netwerken<br />

3


Profiel en<br />

kerncijfers<br />

DELTA is een zelfstandige onderneming<br />

op het gebied van netwerken, energie en<br />

afvalverwerking. De aandelen zijn voor het<br />

grootste gedeelte (96,55%) van de Zeeuwse<br />

gemeenten en de Provincie <strong>Zeeland</strong>. Bij DELTA<br />

werken ruim 3.000 mensen. Het bedrijf is actief<br />

op de volgende gebieden.<br />

Netwerken<br />

DNWB is het Zeeuwse netwerkbedrijf en voert binnen<br />

DELTA zelfstandig zijn wettelijke taken uit.<br />

Het bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van de<br />

distributienetwerken voor gas en elektriciteit.<br />

DELTA Infra zorgt voor de uitvoering van de aanleg van -<br />

en het onderhoud aan deze netten. Daarnaast verzorgt<br />

het bedrijf de aanleg van en het onderhoud aan de<br />

waterleidingnetten van Evides en het kabelnetwerk van<br />

DELTA. Verder voert DELTA Infra activiteiten uit op het<br />

gebied van onder andere hoogspanning en meettechniek.<br />

Energie<br />

Naast de opwekking van elektriciteit en de handel in<br />

energie levert DELTA gas en elektriciteit aan particulieren<br />

en zakelijke klanten. Op de consumentenmarkt in <strong>Zeeland</strong><br />

biedt DELTA behalve energie digitale diensten (internet,<br />

telefonie, tv- en radiosignalen) en water via de deelneming<br />

in Evides. Met deze multi-utility benadering bedient de<br />

onderneming een groot deel van deze markten in <strong>Zeeland</strong>.<br />

Afvalverwerking<br />

Alle bedrijfsactiviteiten op het gebied van afvalverwerking<br />

zijn samengebracht in dochteronderneming Indaver,<br />

75% eigendom van DELTA. Indaver richt zich op overheden<br />

(vooral in België, Nederland en Ierland) en industrie<br />

(Noordwest-Europa). In Nederland maakt het bedrijf voor<br />

de overheidsmarkt gebruik van de merknaam DELTA.<br />

Indaver verwerkt jaarlijks ruim vier miljoen ton afval,<br />

meer dan de helft daarvan in België. Dat gebeurt voor<br />

het grootste deel in eigen installaties, maar ook in<br />

installaties van andere partijen. De onderneming beschikt<br />

over meerdere afvalverwerkingstechnieken waaronder<br />

recycling, verwerking tot biomassa en Waste-to-Energy:<br />

vuilverbranding gecombineerd <strong>met</strong> energieproductie.<br />

DELTA: BBB/positive<br />

Jaarlijks stelt Standard and Poor’s de kredietwaardigheid<br />

van DELTA vast. In 2009 concludeerde<br />

de rating agency: BBB <strong>met</strong> een ‘stable outlook’.<br />

In <strong>2010</strong> komt DELTA uit op BBB voorzien van<br />

een ‘positive outlook’. Als DELTA voldoet aan de<br />

verwachtingen, zal de rating naar boven worden<br />

bijgesteld. De rating agency noemt onder meer<br />

de niet-splitsing, schuldreductie en een gunstiger<br />

risicoprofiel als positieve factoren.<br />

4


DELTA vandichtbij<br />

1<br />

Kerncijfers <strong>2010</strong><br />

Omzet: € 2,1 miljard (+ 10%)<br />

Netto resultaten uit kernactiviteiten: € 87 miljoen<br />

Netto resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten:<br />

€ 265 miljoen negatief<br />

Netto resultaat: € 178 miljoen negatief<br />

Solvabiliteit: 42,2%<br />

Omzet naar categorie <strong>2010</strong><br />

22%<br />

3<br />

%<br />

3%<br />

5%<br />

52%<br />

15%<br />

Levering elektriciteit<br />

Levering gas<br />

Transport E & G<br />

Kabel, internet, telecommunicatie<br />

Afvalverwerking<br />

Overig<br />

5


Enkele bijzondere lasten daargelaten,<br />

is <strong>2010</strong> voor de reguliere, operationele<br />

bedrijfsactiviteiten een goed jaar.<br />

In moeilijke marktomstandigheden laten<br />

de energie- en afvalverwerkingsactiviteiten<br />

goede resultaten zien. Ook het segment<br />

netwerken (het beheer en onderhoud<br />

van de elektriciteits- en gasnetwerken<br />

in de Zeeuwse regio) presteert goed.<br />

Door een afboeking van 260 miljoen<br />

op onze solar-activiteiten wordt <strong>2010</strong> <strong>met</strong><br />

een substantieel nettoverlies van EUR 178 miljoen<br />

afgesloten. Zoals in het verslag over 2009 gemeld,<br />

moest de solardivisie in <strong>2010</strong> haar levensvatbaarheid<br />

<strong>met</strong> een ambitieus businessplan bewijzen.<br />

De marktomstandigheden voor de zonnecelproductie<br />

van dochteronderneming Solland zijn echter verder<br />

verslechterd. Daarom is in september <strong>2010</strong> besloten<br />

tot afboeking van deze activiteiten. Het bleek niet langer<br />

verantwoord om de activiteiten binnen het<br />

solarsegment alleen vanuit DELTA voort te zetten.<br />

Daarop is besloten dit belang te gaan afbouwen.<br />

Of verkoop daadwerkelijk mogelijk is, moet voor<br />

het midden van 2011 duidelijk worden.<br />

Op de zakelijke energiemarkt neemt<br />

de hoeveelheid geleverde elektriciteit toe<br />

<strong>met</strong> bijna 28% en komt daarmee uit op<br />

7,7 TWh. De groei wordt mede veroorzaakt<br />

door de Sloecentrale die in gebruik<br />

is genomen. De CO 2<br />

-uitstoot van het<br />

elektriciteitsproductiepark van DELTA<br />

bedraagt slechts 0,33 ton per MWh.<br />

De CO 2<br />

-uitstoot van het Nederlandse<br />

productiepark bedraagt 0,40 ton per MWh.<br />

Ook de totale hoeveelheid geleverd gas<br />

laat een groei zien (23%). Door de lagere<br />

energieprijzen komen deze stijgingen<br />

maar beperkt tot uiting in omzetgroei.<br />

De activiteiten van DELTA Milieu<br />

zijn in <strong>2010</strong> samengebracht binnen<br />

dochteronderneming Indaver. In het<br />

verlengde daarvan is Indaver inmiddels<br />

omgevormd tot een landenorganisatie,<br />

gericht op Noordwest-Europa. Het bedrijf<br />

heeft vestigingen in Nederland, België,<br />

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk<br />

6


DELTA vandichtbij<br />

Geen winst,<br />

2<br />

wel resultaat<br />

en Ierland. Afvalverwerking levert<br />

in <strong>2010</strong> een goed resultaat op;<br />

de aangeleverde hoeveelheden<br />

afvalstoffen zijn groter en stijgen<br />

van 3,9 tot 4,3 miljoen ton.<br />

De groei is het gevolg van meer<br />

afvalproductie bij bestaande<br />

klanten en extra acquisitie.<br />

Op 22 juni <strong>2010</strong> oordeelt het<br />

Gerechtshof in Den Haag dat DELTA<br />

zijn elektriciteits- en gasnetwerken<br />

niet hoeft af te splitsen. Binnen de<br />

Groep blijft DELTA Netwerkbedrijf<br />

zijn zelfstandige taak uitvoeren.<br />

Overigens heeft de Staat der<br />

Nederlanden tegen dit vonnis<br />

cassatie aangetekend.<br />

Op 3 november maken het<br />

Franse energiebedrijf EdF en<br />

DELTA gezamenlijk bekend dat<br />

zij de intentie hebben om een<br />

ontwikkelingsmaatschappij op<br />

te richten <strong>met</strong> als doel een tweede<br />

kerncentrale in Borssele mogelijk<br />

te maken. De activiteiten die in<br />

het kader van de nieuwe<br />

kerncentrale momenteel worden<br />

uitgevoerd, zullen naar verwachting<br />

in 2011 worden overgedragen<br />

aan deze maatschappij. Intussen<br />

vordert het werk aan de Milieu<br />

Effect Rapportage. We verwachten<br />

de vergunningsaanvraag voor de<br />

nieuwe centrale in 2012 in te kunnen<br />

dienen. Bij deze aanvraag zullen<br />

de lessen naar aanleiding van de<br />

gebeurtenissen in Japan worden<br />

meegenomen.<br />

In <strong>2010</strong> slaagt DELTA erin het<br />

vertrouwen van bestaande klanten<br />

vast te houden en dat van nieuwe<br />

klanten te winnen. Het percentage<br />

huishoudens in <strong>Zeeland</strong> dat op zoek<br />

gaat naar een andere leverancier<br />

blijft laag en ligt tussen de één<br />

en twee procent. Landelijk ligt dit<br />

percentage op 10. Ook uit onderzoek<br />

van onafhankelijke partijen blijkt de<br />

waardering van onze klanten.<br />

Een gemiddelde 7,6 is de score uit<br />

het tevredenheidsonderzoek dat<br />

de Vereniging Eigen Huis in<br />

oktober publiceert. DELTA komt<br />

daarmee op de derde plaats in<br />

een lijst van dertien leveranciers.<br />

En volgens de Consumentenbond<br />

zijn de klanten van <strong>Zeeland</strong>Net<br />

het meest te spreken over de<br />

diensten van hun provider:<br />

de totaalwaardering komt<br />

volgens de Consumentenbond uit<br />

op een gemiddelde 7,8 over het<br />

tweede halfjaar.<br />

In het verslagjaar hebben<br />

twee reguliere en drie informele<br />

aandeelhoudersbijeenkomsten<br />

plaatsgevonden. Deze laatste<br />

worden gehouden om de<br />

aandeelhouders te informeren<br />

over strategisch belangrijke<br />

ontwikkelingen (splitsing,<br />

investeringen, Evides, solar).<br />

Vooruitzichten<br />

In 2011 willen we afscheid<br />

nemen van de verlieslatende<br />

solaractiviteiten. Mede door de<br />

efficiencyverbeteringen die het<br />

afgelopen jaar zijn gerealiseerd,<br />

is een betere uitgangspositie<br />

voor het bedrijf gecreëerd.<br />

Waardemutaties in de<br />

handelsportefeuille daargelaten,<br />

is het de verwachting dat DELTA,<br />

ondanks structureel lagere<br />

energieprijzen, in 2011 een<br />

operationeel resultaat uit normale<br />

bedrijfsvoering zal realiseren dat<br />

in lijn ligt <strong>met</strong> dat van <strong>2010</strong>.<br />

Peter Boerma<br />

CEO<br />

7


DELTA Netwerkbedrijf en DELTA Infra<br />

DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) is het regionale netwerkbedrijf<br />

in de provincie <strong>Zeeland</strong> voor elektriciteit en gas. Het bedrijf<br />

voert zelfstandig zijn wettelijke taken uit. DNWB zorgt voor<br />

betrouwbaar en kostenefficiënt beheer van de gas- en<br />

elektriciteitsnetten en is ook verantwoordelijk voor aanleg en<br />

onderhoud van de netten. De uitvoering van dat onderhoud<br />

is in handen van DELTA Infra.<br />

8


DELTA vandichtbij<br />

DELTA in <strong>2010</strong><br />

3<br />

Netwerken<br />

DELTA Netwerkbedrijf<br />

“DELTA heeft besloten om <strong>met</strong> onmiddellijke ingang alle activiteiten omtrent de<br />

splitsing van het netwerkbedrijf DNWB en DELTA NV stop te zetten.” Deze mededeling<br />

wordt verspreid nadat het Hof in Den Haag op 22 juni oordeelt dat het groepsverbod<br />

uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer in strijd is <strong>met</strong> Europese regelgeving. Daardoor<br />

komt het zogenaamde groepsverbod te vervallen. DELTA reageert “verheugd”, want:<br />

“de uitspraak houdt een bevestiging in van het standpunt dat wij vanaf het begin af<br />

aan hebben gehuldigd: de splitsing is een slechte oplossing voor een niet-bestaand<br />

probleem.” De uitspraak betekent dat DNWB deel kan blijven uitmaken van DELTA,<br />

binnen de groep voert het netwerkbedrijf zelfstandig zijn wettelijke taken uit.<br />

Om die taak goed te kunnen uitvoeren is in <strong>2010</strong> verder gewerkt aan de implementatie<br />

van het splitsingsplan zoals dat eind 2009 door toenmalig EZ-minister Van der Hoeven<br />

is goedgekeurd. De eigen positie van het bedrijf komt ook tot uitdrukking in aparte<br />

huisvesting - in Goes -, die in <strong>2010</strong> geschikt wordt gemaakt. Begin 2011 is DNWB<br />

daadwerkelijk verhuisd. In <strong>2010</strong> treedt een nieuwe directie aan bij het netwerkbedrijf,<br />

bestaande uit Steven Quast (53, CEO) en Michel van Neutigem (49, COO).<br />

DELTA Infra: efficiënter en commerciëler<br />

Een fraaie lijst van nieuwe klanten kan DELTA Infra in <strong>2010</strong> aan zijn opdrachtenportefeuille<br />

toevoegen. Onder andere Stedin, TenneT, en BAM Duurzaam gaan<br />

gebruikmaken van de diensten van de DELTA-vestiging in Goes. De opdracht van<br />

Stedin is extra bijzonder omdat DELTA Infra daarmee als eerste service provider in<br />

Nederland buiten zijn eigen regio voor een ander netwerkbedrijf aan de slag gaat.<br />

Ook <strong>met</strong> waterbedrijf Evides, naast DNWB de belangrijkste opdrachtgever van<br />

DELTA Infra, is in <strong>2010</strong> een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten.<br />

Directeur van DELTA Infra Erik Duim: “Door de succesvolle acquisitie van nieuwe<br />

klanten heeft Infra zijn commerciële doelstelling voor <strong>2010</strong> grotendeels kunnen<br />

realiseren. En dat geldt ook voor de doelstelling op het gebied van efficiency.<br />

Overheadkosten werden verder omlaag gebracht, op ICT kon worden bezuinigd<br />

en een aantal bedrijfsprocessen werden slimmer ingericht <strong>met</strong> efficiencywinst<br />

als gevolg.”<br />

9


DELTA in <strong>2010</strong><br />

Energie<br />

10


DELTA vandichtbij<br />

Ongeveer driekwart van de<br />

omzet van DELTA komt voort<br />

uit activiteiten op het gebied<br />

van energie. Die activiteiten zijn<br />

divers: DELTA produceert zelf<br />

energie, handelt op verschillende<br />

markten in brandstoffen (gas,<br />

kolen en olie) en emissierechten<br />

en levert aan zakelijke klanten<br />

en consumenten.<br />

4<br />

Kreekraksluis<br />

11


DELTA Energie<br />

4.1 Zakelijke markt<br />

Productie, handel en levering aan zakelijke klanten:<br />

de geïntegreerde aanpak biedt DELTA een stevige positie<br />

als middelgroot energiebedrijf.<br />

Asset based: solide operatie, minder risico<br />

Half oktober tekent CEO Peter Boerma een langjarig<br />

contract <strong>met</strong> Gasunie Zuidwending voor het gebruik van<br />

de gasopslaginstallatie in de buurt van het Groningse<br />

Veendam. Het gaat om een tweede overeenkomst <strong>met</strong> het<br />

bedrijf waardoor DELTA vanaf 2016 kan beschikken over<br />

meer en flexibeler gascapaciteit. Het contract sluit aan<br />

bij de bedrijfsstrategie die wordt omschreven als ‘asset<br />

based’: klanten voorzien van brandstof en elektriciteit,<br />

zoveel mogelijk vanuit productievoorzieningen waarover<br />

de onderneming zélf kan beschikken. Guido Custers,<br />

directeur Origination, Trade & Supply: “Doordat wij niet<br />

alleen energie leveren en verhandelen maar ook over<br />

eigen productiecapaciteit beschikken, hebben we meer<br />

mogelijkheden om risico’s te beperken. DELTA kan invloed<br />

uitoefenen op het hele proces, van productie tot factuur.<br />

Dat zorgt voor een stabielere operatie en een goede<br />

prijs-kwaliteitverhouding.”<br />

Ook de hypermoderne Sloecentrale in het havengebied<br />

van Vlissingen is een sprekend voorbeeld van deze<br />

strategie. De centrale wordt op 15 februari officieel<br />

geopend door Marc Boudier, directeur van mede-eigenaar<br />

EDF Europe, en Peter Boerma. De stroomproductie komt<br />

overeen <strong>met</strong> het verbruik van twee miljoen huishoudens<br />

en heeft een beperkte CO 2<br />

-uitstoot: 25% minder dan<br />

vergelijkbare centrales.<br />

Op 3 november <strong>2010</strong> tekenden<br />

EdF-directeur Marc Boudier en<br />

CEO Peter Boerma een contract.<br />

Beide bedrijven gaan samenwerken<br />

om de bouw van de nieuwe kerncentrale<br />

in Borssele te realiseren (zie blz. 21).<br />

12


Sloecentrale<br />

DELTA vandichtbij<br />

Opwekcapaciteit DELTA<br />

EPZ (50% eigendom)<br />

Brandstof kerncentrale: uranium<br />

Vermogen: 512 MW (DELTA: 50%)<br />

Brandstof kolencentrale: kolen en biomassa<br />

Vermogen: 426 MW (DELTA: 50%)<br />

ELSTA (25% eigendom)<br />

Brandstof: gas<br />

Vermogen: 420 MW (DELTA: 50%)<br />

Sloecentrale (50% eigendom)<br />

Brandstof: gas<br />

Vermogen: 870 MW (DELTA: 50%)<br />

Biomassacentrale (50% eigendom)<br />

Brandstof: kippenmest<br />

Vermogen: 36 MW (DELTA: 100%)<br />

Windparken (eigendom, deelnemingen en<br />

contracten)<br />

Aantal turbines: 74 op 12 locaties<br />

Totaalvermogen: 87 MW (DELTA: 100%)<br />

Warmtekrachtkoppeling<br />

80 motoren<br />

Totaalvermogen: 60 MW (DELTA: 100%)<br />

13


DELTA Energie<br />

Opwekking <strong>met</strong> wind en zon<br />

In <strong>2010</strong> wordt <strong>met</strong> enkele partners<br />

verder gewerkt aan het plan voor<br />

de herinrichting van het windpark<br />

Kreekraksluis. Het gaat om de<br />

vervanging van 26 windturbines door<br />

30 nieuwe. Ongeveer de helft van de<br />

nieuwe windturbines wordt gebouwd<br />

aan de zuidzijde van de A58. Daar<br />

staan nu nog geen windturbines. Het<br />

nieuwe windpark zal naar verwachting<br />

in de loop van 2012 operationeel zijn<br />

en de energieopbrengst is dan 7 tot<br />

10 keer zo groot, vergeleken <strong>met</strong> de<br />

huidige situatie.<br />

Op een 4 hectare groot dak van een<br />

distributiecentrum in het Belgische<br />

Willebroek worden circa 12.000<br />

zonnepanelen geplaatst <strong>met</strong> een<br />

totaalvermogen van 2,6 MW. Het<br />

park is in <strong>2010</strong> officieel in gebruik<br />

genomen. De oppervlakte aan<br />

zonnepanelen bedraagt 26.000 m 2 .<br />

Daarmee is het park een van de<br />

grootste in de Benelux.<br />

Handel: risicobeheersing<br />

en winst<br />

Elektriciteit, brandstoffen (gas,<br />

olie en kolen) en emissierechten<br />

verwisselen via verschillende markten<br />

dagelijks van eigenaar. Bij DELTA<br />

verzorgt de afdeling Trade onder<br />

meer de verkoop van elektriciteit en<br />

de aankoop van brandstoffen voor<br />

de centrales. Er wordt gehandeld<br />

op markten in Nederland, België en<br />

Frankrijk. Guido Custers: “Het gaat<br />

erom de risico’s door fluctuerende<br />

energieprijzen te beperken en de<br />

levering van energie veilig te stellen.<br />

Door scherp in te kopen en gebruik te<br />

maken van prijseffecten, leveren de<br />

collega’s van Trade een belangrijke<br />

bijdrage aan het bedrijfsresultaat.”<br />

Energielevering grootzakelijke<br />

markt<br />

Als het gaat om energielevering<br />

neemt DELTA in de grootzakelijke<br />

markt een heel eigen positie in.<br />

Guido Custers: “Uit de contacten<br />

<strong>met</strong> onze klanten blijkt dat wij door<br />

onze Nederlandse ‘roots’ en ook<br />

door onze omvang een interessante<br />

partner zijn. Vooral als je wilt komen<br />

tot intensievere samenwerking, zijn<br />

wij als mid-sized onderneming in het<br />

voordeel. We zijn flexibeler en we<br />

worden als gelijkwaardig gezien.”<br />

Vooral bij bedrijven waarbij de<br />

productiekosten voor een belangrijk<br />

deel uit energiekosten bestaan, blijkt<br />

die intensievere samenwerking aan<br />

te slaan. “Gezamenlijk nadenken over<br />

optimalisering van de energielevering<br />

vergt van beide partijen openheid<br />

en blijkt in de praktijk te leiden tot<br />

contracten <strong>met</strong> meer voordeel voor<br />

klant en leverancier, omdat je de<br />

energiebehoefte preciezer in kaart<br />

kunt brengen.”<br />

Naast deze specifieke<br />

klantbenadering, biedt ook de<br />

zogenaamde multi-sitemarkt<br />

voor DELTA goede perspectieven.<br />

Overheden en particuliere<br />

ondernemingen <strong>met</strong> veel<br />

verschillende vestigingen hebben<br />

belang bij een overzichtelijke en<br />

gespecificeerde facturering van hun<br />

energieverbruik. Guido Custers:<br />

“Onze processen zijn zo ingericht<br />

dat wij multi-siteklanten optimaal<br />

kunnen bedienen. Hierdoor wordt<br />

snel duidelijk hoe het verbruik<br />

over de vestigingen van de klant is<br />

verdeeld en dat biedt mogelijkheden<br />

op het gebied van energiebeheer en<br />

kostenbesparing.”<br />

14<br />

Guido Custers


Windpark Kreekraksluis<br />

DELTA vandichtbij<br />

Highlights <strong>2010</strong><br />

Februari<br />

Officiële opening Sloecentrale<br />

Oktober<br />

Ondertekening langjarig contract <strong>met</strong> Gasunie<br />

Zuidwending in verband <strong>met</strong> gasopslag<br />

15


DELTA Energie<br />

4.2 Zeeuwse consumentenmarkt<br />

In thuismarkt <strong>Zeeland</strong><br />

wordt aan consumenten<br />

niet alleen energie geleverd,<br />

maar ook digitale diensten.<br />

Met dit multi-utilityconcept<br />

weet de onderneming een<br />

groot deel van de Zeeuwen<br />

aan zich te binden.<br />

Prima service én<br />

een voordelige, vaste prijs?<br />

Profiteer ook van Zeeuwse zekerheid!<br />

DELTA, voordelig en dichtbij.<br />

Bel 0800-5150 en stap in voor 1 juli!<br />

Maakt de prijs voor u het verschil?<br />

Kies ook voor 3 jaar energie!<br />

DELTA, voordelig en dichtbij.<br />

Bel 0800-5150 en stap in voor 1 juli!<br />

DELTA scoort bovengemiddeld<br />

Vergeleken <strong>met</strong> andere grote leveranciers blijkt DELTA het goed te doen:<br />

de energietarieven zijn gunstig. Dat is geen toeval, want DELTA streeft bewust naar<br />

lage leveringsprijzen. Het is een van de manieren om de loyaliteit van de Zeeuwse<br />

consument te belonen en de binding <strong>met</strong> de provincie te benadrukken. Niet voor<br />

niets voert DELTA in <strong>2010</strong> campagne <strong>met</strong> de slogan: ‘DELTA, voordelig en dichtbij’.<br />

Naast prijs heeft service prioriteit, het zijn nu eenmaal de belangrijkste aspecten<br />

waar het bedrijf zich mee kan onderscheiden. En ook op dat terrein is er in <strong>2010</strong><br />

goed nieuws. De Nederlandse Mededingingsautoriteit publiceert een aantal<br />

onderzoeken op het gebied van serviceverlening van energieleveranciers. Met<br />

een 6,0 gemiddeld scoort DELTA de meeste punten. Ook in onderzoek van de<br />

Vereniging Eigen Huis doet DELTA het goed. Met een 7,6 als waarderingscijfer<br />

komt het bedrijf uit op een mooie derde plaats.<br />

De dienstverlening van <strong>Zeeland</strong>Net, DELTA’s digitale serviceprovider,<br />

kan in <strong>2010</strong> ook rekenen op waardering van de consument. Eind <strong>2010</strong> delen<br />

<strong>Zeeland</strong>Net en een andere provider de eerste plaats in de Providermonitor van<br />

de consumentenbond. Het consumentenpanel waardeert de dienstverlening<br />

van beide providers <strong>met</strong> een 7,8. Bij de beoordeling gaat het onder meer om de<br />

kwaliteit van diensten, service en de manier waarop providers <strong>met</strong> problemen<br />

omgaan. Gedurende het afgelopen jaar laten de tweemaandelijkse peilingen<br />

voortdurend een stijgende lijn zien. De klanten van <strong>Zeeland</strong>Net blijken het meest<br />

tevreden over de diensten van hun provider: de totaalwaardering kwam uit op<br />

7,5. Het aspect ‘vriendelijkheid’ wordt beloond <strong>met</strong> een 8,1.<br />

Highlights <strong>2010</strong><br />

Mei<br />

DELTA verlaagt per 1 juli <strong>2010</strong> de<br />

variabele energieprijs <strong>met</strong> 11% en<br />

heeft daarmee op dat moment het<br />

laagste variabele tarief. De gasprijs<br />

blijft ongewijzigd scherp.<br />

Juli<br />

Het aantal digitale-tv-kijkers groeit <strong>met</strong><br />

6,3%, zegt marktonderzoeksbureau<br />

Telecompaper. DELTA doet het<br />

daarmee goed vergeleken <strong>met</strong> de<br />

landelijke groei, die op 4% ligt.<br />

September<br />

• <strong>Zeeland</strong>Net Zakelijk maakt bekend<br />

dat de 3000-ste zakelijke klant kiest<br />

voor internet via de kabel.<br />

• Meer zenders in HD-kwaliteit te<br />

ontvangen: DELTA-HD-abonnees<br />

ontvangen intussen 17 zenders in HD<br />

kwaliteit.<br />

Oktober<br />

Vereniging Eigen Huis publiceert een<br />

klanttevredenheidsonderzoek. DELTA<br />

scoort gunstig en komt uit op de derde<br />

plaats.<br />

16


DELTA vandichtbij<br />

De gunstige beoordelingen<br />

beschouwen de collega’s van DELTA<br />

Comfort en <strong>Zeeland</strong>Net, de afdelingen<br />

van DELTA die zich toeleggen op<br />

de consumentenmarkt in <strong>Zeeland</strong>,<br />

als een belangrijke stimulans<br />

om het serviceniveau verder te<br />

verbeteren. Ook het afgelopen<br />

jaar is hard gewerkt om de service<br />

verder te optimaliseren. Binnen<br />

de energiesector wordt daarvoor<br />

gebruik gemaakt van de <strong>met</strong>hode<br />

‘customer journeys’: welke stappen<br />

moet een klant zetten om zich aan<br />

te melden, een storing door te geven<br />

of bijvoorbeeld het voorschotbedrag<br />

te laten aanpassen? Zorgvuldige<br />

analyse van deze processen, vanuit<br />

het perspectief van de klant, leidt tot<br />

verbeteropties voor klant én bedrijf.<br />

Ook de dienstverlening voor digitale<br />

producten van <strong>Zeeland</strong>Net is het<br />

afgelopen jaar onder een vergrootglas<br />

gelegd. Directeur Pascal de Klerk,<br />

verantwoordelijk voor de activiteiten<br />

op de Zeeuwse consumentenmarkt:<br />

“De gunstige beoordeling van<br />

onafhankelijke partijen zoals de NMa<br />

en consumentenorganisaties laten<br />

zien dat we het goed doen. Voor ons<br />

is dat een enorme stimulans om<br />

blijvend te focussen op de combinatie<br />

prijs en kwaliteit.”<br />

Marktontwikkelingen<br />

In thuismarkt <strong>Zeeland</strong> is het marktaandeel binnen het energiesegment<br />

groot en tamelijk stabiel. Pascal de Klerk: “Hoewel concurrentie op de<br />

energiemarkt intussen zeven jaar mogelijk is, bedient DELTA het grootste<br />

deel van de consumentenmarkt. Het aantal huishoudens dat jaarlijks voor<br />

een andere leverancier kiest is in <strong>Zeeland</strong> laag: 1,5 tot 2%. Landelijk ligt<br />

dit percentage rond de 10%.”<br />

Onder de merknaam <strong>Zeeland</strong>Net biedt DELTA internet- en<br />

telefoonabonnementen. Ook daarmee houdt het bedrijf een groot<br />

marktaandeel in stand. Gunstige tarieven en goede producten zijn een<br />

voorwaarde voor het succes, bovengemiddelde service en het unieke<br />

multi-utility concept zorgen ervoor dat klanten voor DELTA blijven kiezen.<br />

Pascal de Klerk<br />

17


Er worden bovendien 1.000 typisch Zeeuwse prijzen verdeeld onder de eerste 3.000 inschrijvingen.<br />

Bent u er op tijd bij, dan heeft u dus een kans van 1 op 3 om een gezellig weekendje weg in <strong>Zeeland</strong>,<br />

een heerlijk etentje voor twee in een sterrenrestaurant of één van de 998 andere prijzen te winnen.<br />

Zeeuwse prijzen etentje voor 2 personen in een Zeeuws sterrenrestaurant: Oud-Sluis, Inter Scaldes of De Kromme Watergang<br />

• weekend weg voor 2 personen in <strong>Zeeland</strong> • rondvlucht voor 2 personen boven <strong>Zeeland</strong> • tickets voor concert at SEA • kaartjes<br />

voor DELTA park Neeltje Jans • tickets Voetbal Experience • limited edition <strong>Zeeland</strong> T-shirts<br />

Zeeuwse prijzen etentje voor 2 personen in een Zeeuws sterrenrestaurant: Oud-Sluis, Inter Scaldes of De Kromme Watergang • weekend weg voor 2 personen in <strong>Zeeland</strong> •<br />

rondvlucht voor 2 personen boven <strong>Zeeland</strong> • tickets voor concert at SEA • kaartjes voor DELTA park Neeltje Jans • tickets Voetbal Experience • limited edition <strong>Zeeland</strong> T-shirts<br />

DELTA Energie<br />

Campagnes in <strong>2010</strong><br />

In <strong>2010</strong> timmert DELTA<br />

aan de weg <strong>met</strong><br />

reclamecampagnes<br />

die de banden <strong>met</strong><br />

de consument aanhalen.<br />

De energiemarkt en<br />

de markt voor digitale<br />

service providers is<br />

competitief. Je moet<br />

zichtbaar in de markt<br />

aanwezig zijn om<br />

het marktaandeel<br />

te vergroten.<br />

Energie<br />

Twee maal per jaar, halverwege en<br />

aan het eind, ontvangen DELTAklanten<br />

een scherp energieaanbod<br />

per brief of e-mail. Er wordt intensief<br />

regionaal campagne gevoerd<br />

<strong>met</strong> radio- en tv-commercials en<br />

advertenties in de regionale media.<br />

Ook digitale advertentiemedia<br />

worden ingezet om alle Zeeuwen<br />

te bereiken. De ‘I love <strong>Zeeland</strong>’-<br />

campagne, aan het eind van <strong>2010</strong>,<br />

maakt een begin <strong>met</strong> het werven van<br />

huishoudens buiten <strong>Zeeland</strong>.<br />

www.DELTA.nl/energieuitzeeland<br />

www.DELTA.nl/energieuitzeeland<br />

Zin om te genieten van<br />

het beste uit <strong>Zeeland</strong>?<br />

Laat vrijblijvend uw gegevens achter op www.DELTA.nl/energieuitzeeland.<br />

U komt als eerste alles te weten over het nieuwe DELTA aanbod, voor het eerst buiten de Zeeuwse grenzen.<br />

Groen<br />

Om de Zeeuwen bewust te maken<br />

van het belang van energiebesparing<br />

en CO 2<br />

-reductie, lopen in <strong>2010</strong><br />

meerdere advertentiecampagnes.<br />

In het voorjaar vraagt de ‘dagelijks<br />

duurzaam’-campagne om aandacht.<br />

Een grootschalig en duurzaam<br />

diner in de <strong>Zeeland</strong>hallen sluit deze<br />

campagne af. In de periode oktober<br />

tot december staat CO 2<br />

-reductie<br />

centraal tijdens de ZeeuwsGroenactie.<br />

Door Zeeuws Groen af te<br />

nemen dragen huishoudens bij aan<br />

vermindering van de CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Kies donderdag<br />

21 oktober voor<br />

ZeeuwsGroen<br />

Zet de thermostaat een graadje lager,<br />

trek een dikke trui aan en draag bij<br />

aan een CO 2<br />

-neutraal <strong>Zeeland</strong><br />

Maak kans<br />

op een<br />

doe-het-zelf<br />

pakket zonnepanelen<br />

Maak hier een foto van, plaats deze op<br />

www.DELTA.nl/ZeeuwsGroen en maak kans<br />

op een doe-het-zelf pakket zonnepanelen!<br />

www.delta.nl/ZeeuwsGroen<br />

Zin om te genieten van<br />

het beste uit <strong>Zeeland</strong>?<br />

Heeft u familie, vrienden of kennissen die<br />

geïnteresseerd kunnen zijn in een energieaanbod<br />

van DELTA buiten <strong>Zeeland</strong>?<br />

Verwijs hen naar www.DELTA.nl/energieuitzeeland.<br />

Daar kan men zich vrijblijvend inschrijven. Begin 2011 doen we hen een aanbod!<br />

Bovendien worden 1.000 prijzen verdeeld onder de eerste 3.000 inschrijvingen, waaronder een gezellig weekendje weg<br />

in <strong>Zeeland</strong>, een heerlijk etentje voor twee in een Zeeuws sterrenrestaurant of één van de 998 andere Zeeuwse prijzen.<br />

Voor meer informatie over deze actie kijk op PIM.<br />

Ook uw bijdrage telt! Word vandaag<br />

ZeeuwsGroen <strong>met</strong> groene stroom van DELTA.<br />

Kijk op www.DELTA.nl/ZeeuwsGroen voor alle informatie,<br />

tips en adviezen over het besparen van energie en CO 2 .<br />

AB<br />

1014_DELTA_ZeeuwsGroen_PZC_16-10_installaties_130x194_AB.indd Medium Formaat 1 130x194<br />

06-06-11 17:31<br />

Aanleverdatum 14/10/10 Verschijningsdatum 16/10/10<br />

18


Wij willen alle 31 winnaars van het DELTA HD-prijzenpakket nogmaals feliciteren.<br />

Op Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren, Noord-Beveland,<br />

Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen; overal waren er winnaars.<br />

<strong>Zeeland</strong> kleurde dankzij jullie, én duizenden andere Zeeuwen<br />

die meededen aan de actie, oranje.<br />

Er kijken steeds meer Zeeuwen in HD! Wanneer neemt u de stap?<br />

WInnAArS vAn DE DElTA Wk pOSTErAcTIE<br />

11 juni Fam. Verbiest, Vogelwaarde | 12 juni Fam. Kalisvaart, Spui | 13 juni Fam. Sneijders, Zierikzee | 14 juni Fam. de Feyter, Terneuzen | 15 juni Fam. Woestyne-<br />

Meulmeester, Aagtekerke | 16 juni Fam. Boer, Terneuzen | 17 juni Fam. Barendregt, St. Maartensdijk | 18 juni Dhr. Van Arkel, IJzendijke | 19 juni Mevr. Rooda,<br />

Burgh-Haamstede | 20 juni Fam. Lunenburg, Vlissingen | 21 juni Fam. v.d. Bulck, Hulst | 22 juni Fam. Westdorp, Middelburg | 23 juni Fam. Hensels, Goes | 24 juni<br />

Fam. Monkhoo, Schoondijke | 25 juni Fam. Grim, Oost-Souburg | 26 juni Mevr. Geerse, Oostkappelle | 27 juni Fam. v.d. Ploeg, Grijpskerke | 28 juni Fam. Adriaanse,<br />

Meliskerke | 29 juni Fam. Vermeulen, Kwadendamme | 30 juni Dhr. Bostelaar, IJzendijke | 1 juli Fam. Xavier, Sluiskil | 2 juli Fam. Verhage, Koudekerke | 3 juli<br />

Fam. Thomaes, Hoofdplaat | 4 juli Fam. Spaapen, Vlissingen | 5 juli Fam. Romijn, Middelburg | 6 juli Fam. Chamroe, Vlissingen | 7 juli Fam. v.d. Berge, Hoek | 8 juli<br />

Fam. Braspenning, Breskens | 9 juli Fam. v.d. Noord, Kloosterzande | 10 juli Fam. v.d. Duyn-Schouten, Vlissingen | 11 juli Fam. van Liere, Middelburg<br />

www.delta.nl/digitaletv<br />

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door:<br />

WInnAArS<br />

vAn DE<br />

DElTA Wk pOSTErAcTIE<br />

DELTA vandichtbij<br />

Digitaal<br />

De ‘fast 4ward’-campagne die in<br />

het voorjaar wordt gelanceerd, wijst<br />

de Zeeuwen op de razendsnelle<br />

internetverbindingen van <strong>Zeeland</strong>Net:<br />

vier maal zo snel als de concurrent.<br />

De campagne bestaat onder andere<br />

uit tv- en radiospots en speciale<br />

websites.<br />

Het wereldkampioenschap voetbal<br />

wordt aangegrepen om het<br />

HD-abonnement onder de aandacht<br />

te brengen. Onder de noemer ‘Hup<br />

HD Hup’ wordt een totaalcampagne<br />

gevoerd <strong>met</strong> onder meer posters,<br />

advertenties en commercials.<br />

Superscherp tv-kijken wordt nog<br />

aantrekkelijker omdat DELTA € 100<br />

korting biedt op een HD-ontvanger.<br />

Zeeuwen die in het najaar voor<br />

het eerst internet via <strong>Zeeland</strong>Net<br />

afnemen, kunnen rekenen op zes<br />

maanden 50% korting. Ook als voor<br />

digitale telefonie en televisie wordt<br />

gekozen, ontvangen nieuwe klanten<br />

deze reductie.<br />

Effect?<br />

De resultaten van de campagnes<br />

worden zorgvuldig bijgehouden.<br />

Comfort directeur Pascal de Klerk:<br />

“De ‘Hup HD Hup’-campagne bouwt<br />

bijvoorbeeld in rap tempo een<br />

grote bekendheid op: 62% van de<br />

Zeeuwen was ermee bekend. Het<br />

aantal verkochte HD-abonnementen<br />

stijgt daardoor aanzienlijk tijdens de<br />

campagneperiode en ook de meeste<br />

andere producten profiteerden<br />

ervan mee.”<br />

OrAnJE WAS<br />

OnvErgETElIJk<br />

In HD<br />

nET gEEn WErElDbEkEr,<br />

MAAr OrAnJE ScHITTErDE In HD.<br />

KIJK<br />

HET WK<br />

IN HD<br />

MET DELTA DIGITALE TV<br />

31<br />

gEfElIcITEErD<br />

DELTA.nl in <strong>2010</strong><br />

DELTA.nl heeft een succesvol jaar<br />

achter de rug. Het aantal bezoekers<br />

stijgt naar 586.079.<br />

Dat is een toename van 60% t.o.v.<br />

2009 (365.863). Daarbij worden<br />

gemiddeld 6 pagina’s per keer<br />

bekeken en wordt zo’n 5 minuten<br />

op de website gesurft.<br />

In de maand december is sprake van<br />

een recordaantal bezoekers. Iets<br />

meer dan 70.000 unieke bezoekers<br />

brengen in deze maand een bezoek<br />

aan DELTA.nl, voornamelijk door de<br />

halfjaarlijkse energiecampagne,<br />

de activiteiten rondom kernenergie<br />

en de campagne ZeeuwsGroen<br />

(groene stroom). In juni zorgt de<br />

HD-campagne van DELTA DIGITALE<br />

TELEVISIE voor aanzienlijk meer<br />

bezoekers op de website.<br />

DELTA heeft in <strong>2010</strong> z’n ‘social<br />

media’-activiteiten uitgebreid <strong>met</strong><br />

een Facebook- en Twitteraccount.<br />

De verwachting is dat deze digitale<br />

platforms in 2011 een toename zullen<br />

laten zien in onder andere het aantal<br />

klant- en perscontacten.<br />

Neem nù een jaarabonnement<br />

op het DELTA HD-pakket en<br />

ontvang € 100,- korting<br />

op een Samsung HD PVR!<br />

Nu<br />

€100,-<br />

korting<br />

Samsung SMT-C7140<br />

Kies voor HD-kwaliteit:<br />

• tot 5 keer scherper beeld<br />

• Dolby Digital 5.1 geluid<br />

• 17 zenders in HD-pakket<br />

deze actie loopt van 17 mei tot en <strong>met</strong> 31 juli <strong>2010</strong>.<br />

www.delta.nl/digitaletv<br />

19


DELTA Energie<br />

Grillige marktomstandigheden en de gevolgen van de<br />

financiële crisis laten zich gelden in de markten voor<br />

duurzame energie. DELTA maakt in <strong>2010</strong> bekend zijn belang<br />

in de maakindustrie op het gebied van zonne-energie<br />

af te bouwen en sluit Biovalue, de biodieselfabriek in<br />

Eemshaven.<br />

In november maakt DELTA bekend zich terug te trekken<br />

uit de maakindustrie van zonnecellen. Dat komt door de<br />

economische crisis die verschuivingen op de solarmarkt<br />

heeft veroorzaakt. Ook door de komst van grote Aziatische<br />

partijen is de tijd van ongelimiteerde groei voor Europese<br />

solarbedrijven voorbij. DELTA zal het belang in de<br />

Heerlense zonnecellenproducent Solland Solar afbouwen.<br />

Duurzame energie onder druk<br />

DELTA verwierf het belang in Solland eind 2006, toen de<br />

vooruitzichten voor de solarindustrie nog rooskleurig<br />

waren. “De rendementen op deze investeringen zijn<br />

zwaar tegen gevallen”, zegt CEO Peter Boerma. “Net als<br />

anderen hebben wij de grillige marktontwikkelingen van<br />

de afgelopen jaren niet kunnen voorzien. We geloven nog<br />

altijd in zon als dé energiebron van de toekomst.<br />

Maar voor een bedrijf als DELTA zijn verdere investeringen<br />

in de huidige marktomstandigheden niet verantwoord.<br />

De know-how die binnen Solland is opgebouwd, maakt het<br />

bedrijf aantrekkelijk voor geïnteresseerde partijen die de<br />

benodigde schaalgrootte kunnen realiseren.”<br />

Als gevolg van de gewijzigde visie op de solarmarkt<br />

waardeert DELTA zijn belang in Solland en Sunergy<br />

(Research and Development-dochter) af.<br />

Biodieselmarkt drastisch gewijzigd<br />

De afgelopen jaren liep de productie van biodiesel fors<br />

terug als gevolg van grootschalige buitenlandse import.<br />

Daarnaast werd door de overheid de bijmengverplichting<br />

verlaagd naar 4%.<br />

In juli besluit DELTA Biovalue, de biodieselfabriek in<br />

Eemshaven, stop te zetten. De maanden daarvoor heeft<br />

DELTA gezocht naar andere oplossingen voor de fabriek<br />

die werk biedt aan 26 medewerkers, maar die hebben<br />

geen positief resultaat opgeleverd.<br />

20


DELTA vandichtbij<br />

Op weg naar een nieuwe kerncentrale<br />

Om te komen tot 20% CO 2<br />

-reductie in 2020 moet meer<br />

gebruikgemaakt worden van kernenergie. Dat schrijft<br />

het Kabinet Rutte in de regeerverklaring in september.<br />

DELTA voelt zich gesterkt in zijn opvatting: het is<br />

onverantwoord om geen gebruik te maken van kernenergie<br />

als we willen komen tot een aanzienlijke CO 2<br />

-reductie.<br />

Die reductie is noodzakelijk om verdere opwarming<br />

van de aarde te voorkomen. DELTA wil in 2050<br />

CO 2<br />

-neutraal opereren en om dat doel te bereiken<br />

worden voorbereidingen getroffen voor een tweede<br />

kerncentrale in Borssele.<br />

In vogelvlucht enkele activiteiten die in <strong>2010</strong> worden<br />

ondernomen om de nieuwe centrale - die in 2018<br />

operationeel moet zijn - mogelijk te maken.<br />

• In juni maakt het ministerie van VROM de richtlijnen<br />

bekend van de Milieu Effect Rapportage die DELTA moet<br />

maken om voor een vergunning in aanmerking te komen.<br />

• Op donderdag 16 september start de eerste groep<br />

studenten aan de minor Nucleaire Technologie.<br />

Met de lancering van deze minor op mbo- en hbo-niveau<br />

gaat een langgekoesterde wens in vervulling. In een<br />

jaar tijd hebben onder andere Hogeschool <strong>Zeeland</strong>,<br />

ROC Westerschelde, ROC <strong>Zeeland</strong>, DELTA en EPZ een<br />

opleidingstraject opgezet om studenten tijdens het<br />

reguliere onderwijsprogramma op te leiden voor een<br />

functie in de nucleaire sector.<br />

• In november kondigt DELTA aan te gaan samenwerken<br />

<strong>met</strong> EdF bij de voorbereidingen voor de bouw van een<br />

nieuwe kerncentrale. Het Franse EdF heeft veel ervaring<br />

<strong>met</strong> de bouw van deze centrales en DELTA en EdF zijn<br />

geen onbekenden: de Sloecentrale in Vlissingen is<br />

gezamenlijk eigendom.<br />

• Verspreid over <strong>2010</strong> organiseert DELTA voor<br />

omwonenden inloopavonden over de nieuwe<br />

kerncentrale en de Milieu Effect Rapportage.<br />

Ook worden ‘huiskamergesprekken’ gevoerd.<br />

Bij mensen thuis beantwoorden DELTA-directieleden<br />

vragen over de plannen voor de nieuwe centrale.<br />

21


DELTA in <strong>2010</strong><br />

Afvalverwerking<br />

De recente geschiedenis van DELTA’s dochteronderneming Indaver laat<br />

zien dat het bedrijf zijn groeiplannen in Noordwest-Europa waarmaakt.<br />

De uitbesteding van afvalbeheer is de afgelopen jaren sterk toegenomen.<br />

Bedrijven en overheden laten hun afvalstromen aan een specialist<br />

over omdat verantwoord en kostenbewust afvalbeheer<br />

een complexe zaak is geworden.<br />

22


DELTA vandichtbij<br />

Indaver, <strong>met</strong> een hoofdkantoor in het Belgische Mechelen, is uitgegroeid tot een<br />

internationale groep <strong>met</strong> vestigingen en activiteiten binnen Europa. Behalve in België is<br />

Indaver actief in Nederland, Ierland, Portugal, Italië en Duitsland. Het bedrijf richt zich op<br />

overheden (vooral in België, Nederland en Ierland) en de industrie (Noordwest-Europa).<br />

5<br />

Indaver verwerkt jaarlijks bijna vier miljoen ton afval, meer dan de helft daarvan in<br />

België. Dat gebeurt voor het grootste deel in eigen installaties, maar ook in installaties<br />

van andere partijen. Het bedrijf beschikt over meerdere afvalverwerkingstechnieken<br />

waaronder recycling, verwerking tot biomassa en Waste-to-Energy: vuilverbranding<br />

gecombineerd <strong>met</strong> energieproductie.<br />

23


DELTA Afvalverwerking<br />

Samenvoeging DELTA Milieu en Indaver<br />

DELTA Milieu, voorheen een van de divisies van DELTA, is in <strong>2010</strong> onderdeel<br />

geworden van Indaver. Indaver is voor 75% in handen van DELTA. De Vlaamse<br />

milieuholding heeft 16% van de aandelen in handen en zes industriële bedrijven<br />

bezitten 9% van de aandelen. Door de samenvoeging is een zogenaamde<br />

landenorganisatie ontstaan; Indaver heeft de markt verdeeld in vier regio’s<br />

(België, Nederland, Ierland & UK en Duitsland) en heeft de interne organisatie<br />

op deze marktbenadering afgestemd.<br />

DELTA Milieu is <strong>met</strong> 225 medewerkers goed voor een omzet van 117 miljoen<br />

euro. Door de integratie zal Indaver in 2011 <strong>met</strong> ongeveer 1700 medewerkers<br />

een omzet realiseren van circa 500 miljoen euro. DELTA Milieu is op 30<br />

bedrijfslocaties actief in <strong>Zeeland</strong>, Noord-Brabant en Zuid-Holland.<br />

De eenwording is het logische sluitstuk van een ontwikkeling die in 2007 in gang<br />

is gezet. Toen besloot DELTA zijn afvalverwerkingsactiviteiten uit te breiden door<br />

deelname in Indaver omdat een breder pakket van energie- én afvalgerelateerde<br />

diensten meer groeipotentieel biedt. Daarmee werd de commerciële basis van<br />

het bedrijf verder verbreed. De gecombineerde dienstverlening op het gebied<br />

van afval en energie komt niet alleen tegemoet aan behoeften van klanten,<br />

maar is ook in technologisch opzicht een logische keuze. Afval is steeds<br />

minder ‘afval’, maar juist grondstof voor nieuwe materialen of brandstof bij<br />

de opwekking van elektriciteit.<br />

Indaver Nederland:<br />

DELTA Milieu, IGA en AROC<br />

DELTA Milieu is gespecialiseerd<br />

in afvalbeheer, vooral nietgevaarlijk<br />

en huishoudelijk afval<br />

van bedrijven en overheden.<br />

In <strong>2010</strong> beheert DELTA Milieu<br />

ruim 1 miljoen ton afvalstoffen.<br />

DELTA Milieu biedt uiteenlopende<br />

verwerkingsoplossingen.<br />

• Composteren van GFT en<br />

groenafval tot hoogwaardige<br />

compost<br />

• Vergisten van organische<br />

afvalstromen<br />

• Opwerken van groenafval<br />

tot biomassa<br />

• Papierrecycling<br />

• Waste-to-Energy (verbranding<br />

in combinatie <strong>met</strong><br />

elektriciteitsproductie)<br />

• Berging<br />

oude situatie<br />

nieuwe situatie<br />

Voor de Zeeuwse gemeenten is<br />

DELTA Milieu de partner op het<br />

gebied van afvalverzameling,<br />

-recycling en -verwerking.<br />

DELTA Milieu<br />

DELTA Milieu: onderdeel van DELTA<br />

Nederland<br />

België<br />

UK &<br />

Ierland<br />

Duitsland<br />

Indaver: 75% eigendom van DELTA<br />

Naast DELTA Milieu maken<br />

ook IGA en AROC deel uit van<br />

Indaver Nederland. IGA (Indaver<br />

Gevaarlijk Afval) is gevestigd in<br />

Terneuzen en de vestiging van<br />

AROC is gelokaliseerd op het<br />

bedrijfsterrein van Corus Staal<br />

bv in IJmuiden.<br />

24


DELTA vandichtbij<br />

Ronny Ansoms, CEO van Indaver:<br />

“De Nederlandse tak van Indaver blijft<br />

richting overheden actief onder de<br />

merknaam DELTA.<br />

Door de samensmelting ontstaat<br />

één organisatie <strong>met</strong> een sterke<br />

positie op de Noordwest-Europese<br />

markt. De bundeling van kennis<br />

en klantconcepten - Total Waste<br />

Management en Public Waste<br />

Partnerships - biedt Indaver een<br />

krachtige uitgangspositie.”<br />

Met Total Waste Management<br />

biedt Indaver industriële klanten<br />

een totaalaanpak. De service kan<br />

verschillende vormen aannemen:<br />

van verwerking en transport<br />

tot zelfs het laten draaien van<br />

verwerkingsinstallaties op locatie<br />

bij de klant. Die aanpak is succesvol<br />

omdat klanten zich daardoor<br />

volledig kunnen toeleggen op hun<br />

core-business.<br />

Indaver blijkt ook voor overheden<br />

een aantrekkelijke partner. Ronny<br />

Ansoms: “Gegarandeerde continuïteit<br />

en duurzame verwerking van<br />

afvalstromen zijn cruciaal voor<br />

openbare besturen en Indaver<br />

komt aan deze eisen tegemoet.”<br />

Public Waste Partnerships, de<br />

marktbenadering gericht op<br />

overheden, omvat drie typen<br />

dienstverlening: de verwerking van<br />

huishoudelijk afval, de organisatie van<br />

afvalbeheersystemen en de exploitatie<br />

van verwerkingsinstallaties.<br />

Met Public Waste Partnerships<br />

is Indaver vooral actief in België,<br />

Nederland en Ierland.<br />

Afvalverwerking:<br />

korte geschiedenis<br />

• DELTA verwierf in 2007 een<br />

60% participatie in het<br />

Belgische Indaver NV en in<br />

het najaar van 2008 werd dat<br />

uitgebreid naar 75%.<br />

• In <strong>2010</strong> werden de<br />

afvalverwerkingsactiviteiten<br />

van DELTA Milieu<br />

ondergebracht bij Indaver.<br />

• In <strong>2010</strong> bestaat ongeveer<br />

een kwart van de<br />

omzet van DELTA uit<br />

afvalverwerkingsactiviteiten.<br />

Ronny Ansoms<br />

25


DELTA Afvalverwerking<br />

Highlights <strong>2010</strong><br />

Medipower Antwerpen<br />

Meath<br />

Juni<br />

Op 21 juni gaan de aandeelhouders van DELTA akkoord <strong>met</strong> de<br />

integratie van DELTA Milieu en Indaver. Vanaf begin 2011 is de<br />

nieuwe organisatiestructuur operationeel.<br />

September<br />

Start van de bouw van Medipower, een nieuwe<br />

verwerkingsinstallatie voor ziekenhuisafval bij Antwerpen.<br />

December<br />

De groei van Indaver vergt organisatorische aanpassingen.<br />

In december is de nieuwe landenorganisatie klaar, er wordt gewerkt<br />

binnen vier regio’s: België, Nederland, Ierland & UK en Duitsland.<br />

26


DELTA vandichtbij<br />

Nieuwe projecten in<br />

Meath en Antwerpen<br />

In <strong>2010</strong> is hard gewerkt aan twee<br />

projecten die het belang van<br />

duurzame afvalverwerking illustreren<br />

en tegelijk de veelzijdigheid van<br />

Indaver laten zien. In Ierland wordt<br />

de eerste grote Waste-to-Energy<br />

verbrandingsinstallatie gebouwd en<br />

bij Antwerpen komt Medipower tot<br />

stand, een verwerkingsinstallatie<br />

voor ziekenhuisafval.<br />

In augustus 2009 startte de bouw van<br />

een afvalverwerkingsinstallatie in het<br />

Ierse Meath, 30 kilo<strong>met</strong>er ten noorden<br />

van Dublin. In september 2011 is de<br />

Waste-to-Energy-plant operationeel<br />

en kan jaarlijks tot 200.000 ton<br />

huishoudelijk afval en vergelijkbaar<br />

bedrijfsafval worden verwerkt.<br />

Die verwerking levert elektriciteit<br />

op: de turbine van 20 MW heeft<br />

voldoende capaciteit om jaarlijks<br />

20.000 huishoudens van stroom te<br />

voorzien.<br />

Bij Antwerpen, op een bestaand<br />

bedrijfsterrein van Indaver, wordt<br />

sinds september <strong>2010</strong> gebouwd<br />

aan Medipower, een nieuwe<br />

verwerkingsinstallatie voor onder<br />

andere ziekenhuisafval. Medipower<br />

zal begin 2012 operationeel zijn.<br />

De locatie bij Antwerpen is bij<br />

uitstek geschikt omdat bestaande<br />

onderdelen van de daar aanwezige<br />

installatie opnieuw gebruikt<br />

worden. Wel wordt onder meer<br />

het verbrandingsgedeelte volledig<br />

vernieuwd en wordt een nieuwe<br />

rookgaszuivering geïnstalleerd.<br />

Ronny Ansoms: “De hoeveelheid<br />

ziekenhuisafval in België komt neer<br />

op 14.000 ton. De verwachting is<br />

dat ook Nederlands ziekenhuisafval<br />

in Antwerpen zal worden verwerkt.<br />

Medipower produceert elektriciteit en<br />

stoom. Met die stoom verwarmen we<br />

een deel van de gebouwen en spoelen<br />

we tankwagens. De stroom wordt aan<br />

het publieke net geleverd.”<br />

Speerpunten<br />

De groei van Indaver vergt<br />

organisatorische aanpassingen<br />

die in <strong>2010</strong> zijn voorbereid en<br />

sinds begin 2011 van kracht<br />

zijn. Het bedrijf werkt nu vanuit<br />

een nieuwe landenorganisatie<br />

<strong>met</strong> vier regio’s (België,<br />

Nederland, Ierland & UK en<br />

Duitsland) aan de volgende<br />

speerpunten.<br />

• Uitbouwen van de Public<br />

Waste Partnerships voor<br />

de publieke markt, <strong>met</strong><br />

afvalverbranding en<br />

hoogwaardige recycling als<br />

kernactiviteiten in België,<br />

Nederland en Ierland.<br />

• Verder vermarkten van Total<br />

Waste Management. Vooral<br />

gericht op de verbranding van<br />

gevaarlijk industrieel afval in<br />

de Europese Unie<br />

• Uitbouwen van de biomassaen<br />

composteringsactiviteiten<br />

en verwerven van een<br />

belangrijke positie op het<br />

gebied van biomassastromen<br />

in Nederland en België.<br />

27


In financieel opzicht is <strong>2010</strong> voor DELTA een bewogen jaar.<br />

Vooral op het gebied van zonne-energie laat de zwakke economische<br />

ontwikkeling zich gelden. Uiteindelijk leidt dit tot het besluit de solaractiviteiten<br />

af te boeken en het belang daarin af te gaan bouwen.<br />

Volgens de IFRS-richtlijnen moeten de financiële consequenties van dit<br />

besluit apart zichtbaar worden gemaakt in de jaarrekening onder “beëindigde<br />

bedrijfsactiviteiten”, de geconsolideerde balans, de winst-en-verliesrekening en<br />

het kasstroomoverzicht zijn op deze manier opgemaakt.<br />

Het gerapporteerde verlies is teleurstellend. Toch moet worden opgemerkt dat<br />

DELTA <strong>met</strong> uitzondering van de activiteiten op het gebied van zonnecelfabricage<br />

een goed jaar heeft gekend. De resultaten in het segment energie zijn<br />

zeer goed, vooral door de al in 2008 vastgezette verkoopprijzen. Ook het<br />

segment netwerken laat een voorspoedige ontwikkeling zien. Het segment<br />

afvalverwerking heeft een succesvolle integratie van alle bedrijfsactiviteiten<br />

op dit terrein gecombineerd <strong>met</strong> goede resultaten.<br />

Omzet en resultaat<br />

Vanwege de aparte vermelding van de solaractiviteiten onder ‘beëindigde<br />

bedrijfsactiviteiten’. is ook de opbouw van de financiële informatie over 2009<br />

aangepast. Hierdoor wordt vergelijking <strong>met</strong> het vorige verslagjaar mogelijk.<br />

De omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten in <strong>2010</strong> is <strong>met</strong> ongeveer 10%<br />

gestegen naar bijna EUR 2,1 miljard. Deze stijging is <strong>met</strong> name toe te schrijven<br />

aan de extra verkoop van elektriciteit; de in <strong>2010</strong> geopende Sloecentrale zorgt<br />

voor uitbreiding van de opwekcapaciteit van DELTA.<br />

Hoewel in <strong>2010</strong> sprake is van een matige economische ontwikkeling, slaagt<br />

DELTA erin de bruto marge op de voortgezette bedrijfsactiviteiten <strong>met</strong><br />

EUR 8 miljoen te verbeteren. Deze groei is des te opmerkelijker, omdat de bruto<br />

marge in 2009 hoog uitviel door de waardemutatie van de handelsportefeuille<br />

(+ EUR 34 miljoen); in <strong>2010</strong> bedraagt de waardemutatie + EUR 3 miljoen.<br />

28


DELTA vandichtbij<br />

Financiële<br />

6<br />

gang van zaken<br />

Door kostenbeheersing en efficiencyverbetering is de<br />

toename van de netto bedrijfslasten beperkt gebleven.<br />

Wel is sprake van extra kosten in verband <strong>met</strong> splitsing<br />

van ICT-systemen als gevolg van de zelfstandige<br />

positionering van DELTA Netwerkbedrijf en versnelde<br />

afschrijving van enkele IT-applicaties (EUR 9 miljoen).<br />

Daarnaast zijn binnen het energiesegment enkele<br />

eenmalige voorzieningen (EUR 20 miljoen) getroffen,<br />

terwijl binnen het afvalverwerkingssegment sprake is<br />

van afwaarderingen van fair value (EUR 12 miljoen) als<br />

gevolg van de beperkingen die gelden voor de stort van<br />

afval en door economische ontwikkelingen in Ierland.<br />

Dankzij een strikt aannamebeleid is het aantal<br />

medewerkers eind <strong>2010</strong> <strong>met</strong> 88 FTE gedaald ten opzichte<br />

van ultimo 2009. Daardoor zijn de personeelskosten<br />

(exclusief de invloed van inflatie) licht gedaald.<br />

Gecorrigeerd voor genoemde eenmalige kosten en<br />

afboekingen, zijn de netto bedrijfslasten in <strong>2010</strong><br />

vrijwel gelijk gebleven.<br />

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde<br />

deelnemingen is in <strong>2010</strong> nagenoeg gelijk aan dat<br />

van 2009. De resultaten zijn voor een belangrijk deel<br />

toe te schrijven aan de elektriciteitscentrales<br />

(EPZ, Elsta en Sloe), de afvalverbrandingbedrijven<br />

Sleco en AZN en waterbedrijf Evides.<br />

Door de positieve ontwikkeling van de operationele<br />

kasstroom en de beheersing van de investeringsuitgaven<br />

op hetzelfde niveau als 2009, is de externe financiering<br />

tijdens het jaar vrijwel op hetzelfde niveau gebleven.<br />

De aflossing van de brugfinanciering voor de Sloecentrale<br />

ultimo 2009 en de actuele ontwikkelingen van de externe<br />

rente in <strong>2010</strong> hebben ertoe bijgedragen dat de financiële<br />

lasten in <strong>2010</strong> zijn gedaald.<br />

Samengevat bedraagt het ‘resultaat na belastingen uit<br />

voortgezette bedrijfsactiviteiten’ in <strong>2010</strong> EUR 90 miljoen.<br />

Een volledige afwaardering heeft plaatsgevonden van<br />

de gerelateerde activa en passiva op het gebied van<br />

zonne-energie. De financiële implicaties hiervan zijn<br />

samen <strong>met</strong> het operationeel resultaat over <strong>2010</strong> en de<br />

verwachte verkoopopbrengst verantwoord onder ‘resultaat<br />

na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten’.<br />

Daarnaast zijn hier ook de financiële gevolgen van het<br />

faillissement van Biovalue verantwoord. De totale kosten<br />

die hieruit voortvloeien komen uit op een bedrag van<br />

EUR 265 miljoen.<br />

Per saldo komen we, na verrekening van het resultaat<br />

toe te rekenen aan minderheidsbelangen (EUR 2 miljoen),<br />

uit op een negatief resultaat van EUR 178 miljoen.<br />

29


Financiële gang van zaken<br />

Kasstroom en Investeringen<br />

Hoewel de balans en de winst-en-verliesrekening zijn<br />

geherstructureerd in verband <strong>met</strong> de beëindiging van<br />

activiteiten, is de kasstroom over <strong>2010</strong> (en 2009) conform<br />

de IFRS-regelgeving opgesteld op basis van het resultaat<br />

en de balans vóór verwerking van de impact van deze<br />

besluitvorming. Hierdoor is een directe relatie van<br />

ontwikkelingen in de winst-en-verliesrekening en/of<br />

mutaties in de balans <strong>met</strong> de ontwikkelingen in<br />

de kasstroom niet één op één zichtbaar.<br />

In het licht van de ontwikkelingen van de financiële<br />

resultaten en de noodzaak tot verbetering van de<br />

financieringsstructuur op langere termijn, heeft DELTA<br />

ook in <strong>2010</strong> beleid gevoerd om te komen tot structurele<br />

verbetering van de kasstroom. Dit heeft geresulteerd in<br />

een stringent incassobeleid, nadruk op kostenbeheersing<br />

en een conservatief investeringsbeleid.<br />

Het negatieve bedrijfsresultaat is vooral het gevolg van<br />

de afwaarderingen en impairment binnen het<br />

solarsegment. Doordat hierbij slechts beperkt sprake is<br />

van <strong>2010</strong> kasuitgaven, wordt het negatieve aspect van<br />

deze besluitvorming ruimschoots gecompenseerd<br />

door de positieve kasstroom uit operationele activiteiten.<br />

Het incassobeleid heeft geleid tot een verdere daling van<br />

het debiteurenbestand.<br />

In 2009 was echter sprake van een eenmalige opbrengst<br />

uit verkoop van activa (aan TenneT) en een eenmalige<br />

verbetering van het werkkapitaal door aanscherping van<br />

het incasso- en betalingsverkeer (totaal EUR 135 miljoen).<br />

De totale uitgaven in het kader van investeringen in<br />

materiële en immateriële vaste activa (EUR 141 miljoen)<br />

zijn hoger dan in 2009 (EUR 125 miljoen). Dit wordt<br />

vooral veroorzaakt door investeringen in een nieuwe<br />

verbrandingsoven (EUR 55 miljoen). De uitgaven<br />

betreffende de reguliere investeringen in het kader van<br />

uitbreiding en vervanging van operationeel equipment<br />

en netwerken (EUR 90 miljoen) zijn in <strong>2010</strong> lager dan het<br />

reguliere afschrijvingsniveau (EUR 110 miljoen).<br />

De uit bovenstaande ontwikkelingen voortvloeiende<br />

kasstroom is aangewend voor de dividendbetaling over<br />

2009, waardoor de netto schuldpositie in <strong>2010</strong> nagenoeg<br />

gelijk is gebleven.<br />

Vermogenspositie en rentabiliteit<br />

Door de mutatie in de hedgereserve (EUR 103 miljoen),<br />

de uitkering van dividend over 2009 (EUR 50 miljoen) en<br />

enkele mutaties in de reserves (EUR 4 miljoen) is het eigen<br />

vermogen gestegen <strong>met</strong> EUR 49 miljoen. Hier tegenover<br />

staat het negatieve resultaat (EUR 178 miljoen) waardoor<br />

het groepsvermogen ultimo <strong>2010</strong> vóór winstverdeling<br />

per saldo <strong>met</strong> EUR 129 miljoen is gedaald ten opzichte<br />

van ultimo 2009. In combinatie <strong>met</strong> de balansverkorting<br />

als gevolg van de afgenomen derivatenpositie is de<br />

solvabiliteit van de DELTA groep gestegen naar 42,2 %<br />

(in 2009: 40,6%).<br />

Ontwikkelingen 2011<br />

In 2011 wordt verder gewerkt aan een effectievere<br />

organisatiestructuur en verdere kostenbeheersing.<br />

Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk omdat de marges<br />

de komende jaren naar verwachting onder druk komen te<br />

staan door lagere energieprijzen en hoge brandstofprijzen.<br />

Ook wordt gewerkt aan optimalisatie van de<br />

financieringsstructuur, onder andere door het matchen van<br />

langetermijninvesteringen <strong>met</strong> langetermijnfinanciering.<br />

In 2011 wordt de nieuwe afvalverwerkingsinstallatie<br />

(Waste to Energy) in Ierland in gebruikgenomen en zal<br />

verder worden gewerkt aan de plannen voor een nieuwe<br />

kerncentrale in <strong>Zeeland</strong>.<br />

30


DELTA vandichtbij<br />

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant<br />

Aan: directie en aandeelhouders van DELTA N.V.,<br />

De in de brochure “DELTA van dichtbij” op de pagina’s 32 tot en <strong>met</strong> 35 opgenomen geconsolideerde<br />

balans per 31 december <strong>2010</strong>, de geconsolideerde winst-en-verliesrekening<br />

en het geconsolideerd kasstroomoverzicht zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van<br />

DELTA N.V. per 31 december <strong>2010</strong>. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die<br />

jaarrekening in onze controle verklaring van 11 april 2011. Desbetreffende jaarrekening en de<br />

hiervoor genoemde informatie, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden<br />

sinds de datum van onze controleverklaring van 11 april 2011.<br />

De genoemde balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht bevatten niet alle toelichtingen<br />

die zijn vereist op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). Het kennisnemen<br />

van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de<br />

gecontroleerde jaarrekening van DELTA N.V.<br />

Verantwoordelijkheid van het bestuur<br />

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans, winst-en-verliesrekening en<br />

kasstroomoverzicht in overeenstemming <strong>met</strong> de gelijke informatie in de jaarrekening <strong>2010</strong> van DELTA<br />

N.V. e n in overeenstemming <strong>met</strong> de grondslagen volgens deze jaarrekening.<br />

Verantwoordelijkheid van de accountant<br />

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op<br />

basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming <strong>met</strong> Nederlands Recht, waaronder<br />

de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële<br />

overzichten”.<br />

Oordeel<br />

Naar ons oordeel zijn de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht in alle van materieel<br />

belang zijnde aspecten consistent <strong>met</strong> de gecontroleerde jaarrekening van DELTA N.V. per 11 april<br />

2011 en in overeenstemming <strong>met</strong> de grondslagen volgens deze jaarrekening.<br />

Middelburg, 27 juni 2011<br />

Deloitte Accountants B.V.<br />

Was getekend: W.A. de Leeuw RA<br />

31


Financiële gang van zaken<br />

Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2010</strong><br />

(Bedragen x EUR 1.000)<br />

Vaste Acitva<br />

31-12-<strong>2010</strong> 31-12-2009<br />

Immateriele vaste activa 419.949 514.878<br />

Materiele vaste activa 977.407 1.032.810<br />

Joint ventures, deelnemingen en financiele instrumenten 521.563 548.271<br />

Leningen u/g overige deelnemingen 13.775 15.797<br />

Overige financiele vaste activa 22.295 54.468<br />

Uitgestelde belastingvorderingen 91.056 88.580<br />

Derivaten 51.574 179.316<br />

Financiele vaste activa 700.263 886.432<br />

Totaal vaste activa 2.097.619 2.434.120<br />

Vlottende activa<br />

Voorraden 14.975 33.040<br />

Handelsvorderingen 310.179 339.778<br />

Actuele belastingvorderingen 61.065 35.067<br />

Onderhanden projecten voor derden 0 2.070<br />

Overige vorderingen 43.791 87.745<br />

Derivaten 219.470 272.655<br />

Totaal vorderingen 634.505 737.315<br />

Activa aangehouden voor verkoop 3.964 0<br />

Totaal vlottende activa 653.444 770.355<br />

Liquide middelen 49.410 59.137<br />

Totaal activa 2.800.473 3.263.612<br />

32


DELTA vandichtbij<br />

Geconsolideerde balans per 31 december <strong>2010</strong> (vervolg)<br />

(Bedragen x EUR 1.000)<br />

31-12-<strong>2010</strong> 31-12-2009<br />

Eigen vermogen 1.307.601 1.251.014<br />

Netto resultaat lopend jaar (177.787) 7.091<br />

Vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders DELTA NV 1.129.814 1.258.105<br />

Minderheidsbelang derden 53.270 54.369<br />

Groepsvermogen 1.183.084 1.312.474<br />

Voorzieningen 95.504 92.538<br />

Pensioenverplichting 21.874 20.936<br />

Langlopende financiele verplichtingen 451.007 438.256<br />

Uitgestelde belastingverplichtingen 62.688 60.454<br />

Vooruitontvangen omzet 68.843 69.944<br />

Overige langlopende verplichtingen 161.460 154.975<br />

Derivaten 31.209 186.827<br />

Langlopende verplichtingen 892.585 1.023.930<br />

Handelscrediteuren 227.303 283.491<br />

Actuele belastingverplichtingen 109.796 96.307<br />

Vooruitontvangen omzet 12.268 14.950<br />

Onderhanden projecten voor derden 964 0<br />

Overige verplichtingen 114.467 101.657<br />

Bankkrediet 65.329 96.074<br />

Derivaten 164.677 334.728<br />

Subtotaal Vlottende passiva 694.804 927.207<br />

Passiva aangehouden voor verkoop 30.000 0<br />

Vlottende passiva 724.804 927.207<br />

Totaal passiva 2.800.473 3.263.612<br />

33


Financiële gang van zaken<br />

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening<br />

(Bedragen x EUR 1.000)<br />

<strong>2010</strong> 2009A<br />

Netto omzet 2.073.051 1.869.441<br />

Inkoopwaarde van de omzet (1.454.047) (1.294.902)<br />

Operationele bruto marge 619.004 574.539<br />

Overige bedrijfsopbrengsten (derden) 28.618 34.019<br />

Reele waardemutatie handelsportefeuille 3.248 33.912<br />

Bruto marge 650.870 642.470<br />

Diensten van derden 249.759 226.288<br />

Personeelskosten 197.958 195.778<br />

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 125.490 111.948<br />

Overige bedrijfskosten 12.811 8.080<br />

Totaal netto bedrijfslasten 586.018 542.094<br />

Bedrijfsresultaat 64.852 100.376<br />

Resultaat deelnemingen 62.993 66.492<br />

Operationeel resultaat 127.845 166.868<br />

Financiele baten en lasten (21.863) (26.875)<br />

Resultaat voor belastingen 105.982 139.993<br />

Vennootschapsbelasting (16.383) (21.559)<br />

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 89.599 118.434<br />

Resultaat na belastingen uit beëindigde activiteiten (265.393) (108.300)<br />

Resultaat in het jaar (175.794) 10.134<br />

Resultaat toe te rekenen aan:<br />

Minderheidsbelangen 1.993 3.043<br />

Aandeelhouders van DELTA NV (177.787) 7.091<br />

DELTA heeft in <strong>2010</strong> besloten haar activiteiten op het gebied van zonne-energie te verkopen. Daarnaast is in <strong>2010</strong> het faillissement uitgesproken over<br />

DELTA Biovalue B.V. De financiële gevolgen hiervan, incl. het reguliere resultaat over <strong>2010</strong> van deze activiteiten, zijn verantwoord onder “Resultaat na belastingen<br />

uit beëindigde bedrijfsactiviteiten”. In lijn <strong>met</strong> deze verslaglegging zijn de cijfers in de winst-en-verliesrekening over 2009 dienovereenkomstig aangepast<br />

(zichtbaar via toevoeging ‘A’: 2009A).<br />

34


DELTA vandichtbij<br />

Geconsolideerd kasstroomoverzicht<br />

(Bedragen x EUR 1.000)<br />

<strong>2010</strong> 2009<br />

Uit operationele activiteiten<br />

Bedrijfsresultaat (234.221) (29.235)<br />

Opbrengst uit afgestoten activiteiten - 51.535<br />

Reële waardemutaties handelsportefeuille (3.248) (33.912)<br />

Correctie vooruitontvangen omzet (3.783) 9.847<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen 382.251 191.243<br />

Mutatie voorzieningen 17.834 (11.730)<br />

Mutatie voorraden 10.728 (2.001)<br />

Mutatie handelsvorderingen 25.167 39.207<br />

Mutatie handelsschulden (49.028) 118.524<br />

Mutatie overige vorderingen/schulden 17.450 (10.636)<br />

Overige mutaties (2.907) (2.347)<br />

Uit bedrijfsactiviteiten 160.243 320.495<br />

Kasstromen voortvloeiend uit ontvangen dividenden uit deelnemingen 65.712 30.423<br />

Kasstromen voortvloeiend uit financiële baten en lasten (24.283) (29.500)<br />

Kasstromen voortvloeiend uit winstbelastingen (19.802) 4.716<br />

Kasstroom uit operationele activiteiten 181.870 326.134<br />

Uit investeringsactiviteiten<br />

Investeringen en desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (141.417) (124.791)<br />

Investeringen in groepsmaatschappijen en deelnemingen<br />

(na aftrek van verworven liquide middelen)<br />

Vervreemding van groepsmaatschappijen en deelnemingen<br />

(na aftrek van afgestane liquide middelen)<br />

(14.307) (58.920)<br />

10.435 -<br />

Mutatie overige financiële vaste activa 4.162 206.083<br />

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (141.127) 22.372<br />

Uit financieringsactiviteiten<br />

Mutatie bankkrediet (30.745) (8.317)<br />

Mutatie langlopende verplichtingen 30.275 (285.619)<br />

Uitgekeerde dividenden (50.000) (50.458)<br />

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (50.470) (344.394)<br />

Kasstroomontwikkeling in het jaar (9.727) 4.112<br />

Saldo liquide middelen begin boekjaar 59.137 55.025<br />

Saldo liquide middelen ultimo jaar 49.410 59.137<br />

Koersverschillen - -<br />

Eindsaldo volgens balans 49.410 59.137<br />

Het kasstroomoverzicht is gebaseerd op resultaten en balansmutaties vóór eliminatie van activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten.<br />

Hierdoor is er geen directe aansluiting <strong>met</strong> de balans, aangezien zowel de activa aangehouden voor verkoop als de beëindigde bedrijfsactiviteiten niet zijn<br />

geconsolideerd in de balans per ultimo <strong>2010</strong>. Een aansluiting <strong>met</strong> de winst-en-verliesrekening is evenmin niet zichtbaar, omdat in de winst-en-verliesrekening<br />

alle resultaten <strong>met</strong> betrekking tot de activa aangehouden voor verkoop en <strong>met</strong> betrekking tot de beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn gecorrigeerd.<br />

35


<strong>Verbonden</strong><br />

<strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

De binding tussen DELTA en provincie is bijzonder.<br />

Niet alleen door het publieke eigendom, maar<br />

ook omdat een groot deel van de Zeeuwen<br />

klant is en één of meerdere diensten afneemt<br />

van de ‘multi-utility company’.<br />

Er zijn weinig bedrijven waarbij de binding<br />

<strong>met</strong> de regio zo groot is. DELTA is zich hiervan<br />

bewust en wil daarom niet alleen in economisch<br />

opzicht bijdragen aan <strong>Zeeland</strong>, maar ook<br />

maatschappelijk betrokken zijn.<br />

• Maatschappelijke betrokkenheid is een ‘must’ voor<br />

een bedrijf dat zo verweven is <strong>met</strong> de regio. Maar hoe<br />

geef je die betrokkenheid concreet vorm?<br />

> Lees Over het maatschappelijk gehalte van DELTA (blz. 38).<br />

• “Onderwijs is een maatschappelijke kernfunctie en bepaalt<br />

mede de aantrekkelijkheid van een regio, daarom vinden<br />

wij het belangrijk om breed te investeren: van mbo tot<br />

universitair”, zegt HRM-directeur Paul van Raaij.<br />

> Lees Investeren, ook in onderwijs (blz. 44).<br />

• De aandelen van DELTA zijn in handen van gemeenten en<br />

provincie. Hoe denken de bestuurders over ‘hun’ DELTA?<br />

Welke positie moet het bedrijf innemen binnen de regio?<br />

> Lees DELTA is écht belangrijk voor <strong>Zeeland</strong> (blz. 48).<br />

36


DELTA vandichtbij<br />

7<br />

37


<strong>Verbonden</strong> <strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

7.1 Over het maatschappelijke gehalte van DELTA<br />

Voortgekomen uit de Zeeuwse klei,<br />

als een van de grootste werkgevers<br />

van <strong>Zeeland</strong>, <strong>met</strong> een klantenbestand<br />

dat meer dan 95 procent van de Zeeuwse<br />

huishoudens omvat en <strong>met</strong> publieke<br />

aandeelhouders als de Provincie <strong>Zeeland</strong><br />

en alle Zeeuwse gemeenten, is DELTA<br />

volledig verweven <strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong>. En daarin<br />

ligt ook de basis van de maatschappelijke<br />

betrokkenheid van DELTA.<br />

38


Brouwersdam, Concert at Sea<br />

DELTA vandichtbij<br />

Publieke aandeelhouders zijn anders dan bijvoorbeeld<br />

pensioenfondsen en hebben zo hun eigen wensen.<br />

Zo ligt hun focus ook op het behoud van lokale<br />

werkgelegenheid en op investeringen in duurzaamheid<br />

en maatschappelijke ondersteuning. Maar die<br />

maatschappelijke betrokkenheid komt niet alleen voort<br />

uit de wens van de aandeelhouders; DELTA vindt die<br />

betrokkenheid bij <strong>Zeeland</strong> ook gewoon logisch.<br />

“We willen voor onze klanten en omgeving iets terugdoen’’,<br />

zegt CEO Peter Boerma. “En natuurlijk is het voor DELTA<br />

belangrijk dat de aandeelhouders zien dat wij een deel van<br />

onze opbrengst weer investeren in hun omgeving en dat wij<br />

de kwaliteiten van <strong>Zeeland</strong> waarderen en onderschrijven.<br />

Maar het levert ons ook goodwill op van de Zeeuwen en<br />

binding <strong>met</strong> onze klanten.’’<br />

Voor de eigen toekomst van DELTA is het ook belangrijk<br />

om te investeren in de omgeving. Bijvoorbeeld in de<br />

arbeidsmarkt. Daarom investeert DELTA in het onderwijs.<br />

Zo is in <strong>2010</strong>, mede dankzij DELTA en in samenwerking <strong>met</strong><br />

onder meer EPZ en COVRA, het bijvak Nucleaire Energie<br />

voor het mbo en hbo geïntroduceerd. Ook is het afgelopen<br />

jaar de eerste aanzet gegeven voor een nieuwe opleiding<br />

voor energieprofessionals. Boerma: “Daarmee creëren<br />

we niches voor Zeeuwse onderwijsinstellingen die zich<br />

hiermee kunnen onderscheiden. Tegelijkertijd zorgen we<br />

voor goed opgeleide, toekomstige medewerkers.’’<br />

In <strong>2010</strong> zet DELTA zijn gerichte sponsorbeleid voort.<br />

Dat is drie jaar geleden flink aangepast. DELTA steunde<br />

van heel klein tot heel groot, maar was per saldo weinig<br />

zichtbaar. Toen is besloten om vooral maatschappelijke<br />

initiatieven te borgen, maar buiten de DELTA-organisatie<br />

om. Dat werd het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds. Daarnaast wil<br />

DELTA zijn imago duidelijk uitdragen door als hoofdsponsor<br />

enkele grote evenementen substantieel te sponsoren.<br />

In <strong>2010</strong> is DELTA hoofdsponsor van drie grote Zeeuwse<br />

evenementen: het wielerevenement de DELTA Tour <strong>Zeeland</strong>,<br />

inclusief de DELTA Ride for the Roses, het filmfestival<br />

Film by the Sea en het zeilevenement de DELTAWEEK.<br />

Met het hoofdsponsorschap wil DELTA nadrukkelijk laten<br />

zien dat het bedrijf betrokken is en daarin graag wil<br />

investeren. Maar dan moet er ook wat tegenover staan.<br />

Als hoofdsponsor verlangt DELTA een eigen inbreng in de<br />

programmering van het evenement.<br />

39


<strong>Verbonden</strong> <strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

Het sponsorschap wordt eveneens gericht ingezet<br />

om relaties te onthalen tijdens de drie evenementen.<br />

Dat kunnen grote, zakelijke relaties zijn die uitgenodigd<br />

worden voor een première of voor een wedstrijd, maar ook<br />

klanten krijgen de kans om iets van het evenement mee te<br />

maken. Elk jaar wordt het evenement geëvalueerd. In <strong>2010</strong><br />

heeft dat tot de beslissing geleid om volgend jaar voor het<br />

laatst als hoofdsponsor aan de DELTA Tour verbonden te<br />

zijn. Een dergelijke beslissing wordt tijdig bekendgemaakt<br />

zodat de organisatie zich kan beraden op alternatieven.<br />

De DELTA Ride for the Roses blijft DELTA wel sponsoren.<br />

Als nieuw evenement wordt in 2011 gekozen voor Concert<br />

at Sea, dat jaarlijks op de Brouwersdam gehouden wordt.<br />

Van een heel andere orde is het DELTA <strong>Zeeland</strong><br />

Fonds dat als doelstelling heeft de vitaliteit van de<br />

Zeeuwse samenleving te ondersteunen. In <strong>2010</strong> staat<br />

hiervoor 500.000 euro gereserveerd. Net als het<br />

hoofdsponsorschap is dit fonds voortgekomen uit de wens<br />

om het versnipperde sponsorbeleid te stroomlijnen.<br />

DELTA is initiatiefnemer, maar houdt zich verder afzijdig<br />

van de organisatie en toekenning. Van de zeven<br />

bestuursleden heeft slechts één een band <strong>met</strong> DELTA.<br />

De andere zes, waaronder de voorzitter Cees van Liere,<br />

komen uit alle delen van <strong>Zeeland</strong> en hebben kennis van<br />

ten minste een van de vier aandachtsvelden.<br />

Deze aandachtsvelden zijn sport & vrije tijd, natuur &<br />

milieu, zorg & welzijn en kunst & cultuur. De maximale<br />

toekenning is 25.000 euro en de ondersteuning is beperkt<br />

tot drie jaar. De criteria bepalen onder meer dat de<br />

aanvraag een vernieuwend initiatief moet betreffen voor<br />

de Zeeuwse samenleving. Op www.deltazeelandfonds.<br />

nl staan alle criteria uitgebreid beschreven. In <strong>2010</strong><br />

ontvangt het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds rond de tweehonderd<br />

aanvragen. Ruim een derde hiervan wordt gehonoreerd.<br />

DELTA hanteert een tamelijk strikt beleid <strong>met</strong> als gevolg<br />

dat de kwaliteit van de projecten omhoog is gegaan. Op<br />

de website kunnen mensen een quick scan invullen om te<br />

zien of hun project voldoet aan de basiseisen. Het bestuur<br />

beslist vervolgens zelfstandig en zonder ruggespraak <strong>met</strong><br />

DELTA over de ingediende aanvragen.<br />

Uit reacties van aanvragers blijkt dat het DELTA <strong>Zeeland</strong><br />

Fonds nog te weinig bekendheid heeft. Daarom heeft<br />

het fonds in november <strong>2010</strong> het project Samen<strong>Zeeland</strong><br />

opgezet dat het maatschappelijk middenveld actiever gaat<br />

ondersteunen. Hier is ook een wedstrijd aan verbonden<br />

– Help! Ik heb een goed idee – waaraan een geldprijs van<br />

50.000 euro gekoppeld is. Op 23 maart 2011 werd deze<br />

prijs tijdens de Inspiratiebijeenkomst uitgereikt.<br />

DELTA Tour <strong>Zeeland</strong>, Goes<br />

40


DELTA Tour <strong>Zeeland</strong>, <strong>Zeeland</strong>brug<br />

DELTA vandichtbij<br />

41


<strong>Verbonden</strong> <strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

Filmfestival<br />

voor,<br />

door<br />

en <strong>met</strong><br />

jongeren<br />

www.filmbythesea.nl<br />

Samen <strong>met</strong> DELTA hebben we programma-onderdelen<br />

ontwikkeld, <strong>met</strong> name voor jongeren. Zo kunnen alle Zeeuwse<br />

leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs deelnemen<br />

aan het educatieve programma. Daarbij valt te kiezen uit films<br />

afgestemd op hun leeftijd en passend bij Film by the Sea.<br />

DELTA sponsort het busvervoer. Daarnaast hebben we<br />

DELTA Shorts, een competitie van korte films, gemaakt door<br />

jongeren uit heel Nederland en een geldprijs van duizend euro –<br />

de DELTA Young Talent Award. Dat programmaonderdeel<br />

groeit nog steeds, zowel in omvang als in kwaliteit en is zo<br />

langzamerhand echt een happening geworden. In <strong>2010</strong> hadden<br />

we bijna dertig inzendingen waaruit we er zeventien geselecteerd<br />

hebben. En natuurlijk zijn we heel blij <strong>met</strong> het DELTA paviljoen;<br />

een mooie theatertent waar we tal van activiteiten<br />

houden, want het festival past inmiddels<br />

niet meer in de bioscoop alleen.<br />

Leo Hannewijk, Festivaldirecteur Film by the Sea<br />

De DELTA Ride for de<br />

Roses is een actieve<br />

manier om bij te dragen aan<br />

KWF Kankerbestrijding. Je fietst<br />

heerlijk door het Zeeuwse landschap,<br />

bent lekker in beweging en tegelijkertijd<br />

steun je een belangrijk goed doel. Dankzij de<br />

sponsoring door DELTA, die alle organisatiekosten voor<br />

www.deltaridefortheroses.nl<br />

zijn rekening neemt, kunnen wij<br />

de gehele opbrengst overmaken<br />

aan de KWF Kankerbestrijding; in<br />

<strong>2010</strong> bedroeg deze € 66.416,00.<br />

De DELTA Ride for the Roses is een groeiend<br />

succes in de Zeeuwse toertochten. Vorig jaar<br />

fietsten er 3.400 deelnemers mee, tegen 2.800 het<br />

jaar daarvoor. Dit jaar hopen we op vijfduizend fietsers.<br />

Kees Bal, Voorzitter<br />

DELTA Ride for the Roses<br />

42<br />

In <strong>2010</strong> hebben we voor de veertigste keer de DELTAWEEK georganiseerd <strong>met</strong> DELTA<br />

voor het tweede jaar als hoofdsponsor. Onze samenwerking is een uitstekende match.<br />

DELTA heeft een positieve impuls aan de DELTAWEEK gegeven. Dat zagen we in<br />

<strong>2010</strong> terug in een stijgend aantal inschrijvingen. Als zeilevenement <strong>met</strong> een<br />

sterk Zeeuws karakter zoeken we altijd naar lokale binding. Dat is ook<br />

waar DELTA voor staat. Vorig jaar kwam dat goed tot uiting tijdens de<br />

voetbalwedstrijd Nederland – Brazilië die we op een groot scherm in<br />

de tent vertoonden en in het succesvolle optreden van Jeroen van der<br />

Boom. Die positieve lijn gaan we ook in 2011 voortzetten.<br />

Gijs Pleyte, Bestuurslid DELTAWEEK<br />

www.deltaweek.nl


Daan de Meester,<br />

Coördinator algemene zaken Stichting Hoogvliegers<br />

Hoogvliegers in <strong>Zeeland</strong><br />

Op zaterdag 5 juni konden voor het eerst chronisch zieke kinderen uit<br />

<strong>Zeeland</strong> <strong>met</strong> ons meevliegen. Zo’n 75 kinderen <strong>met</strong> ouders, begeleiders,<br />

broertjes en zusjes kwamen naar <strong>Zeeland</strong> Airport bij Arnemuiden. Zij<br />

mochten mee de lucht in en ook zelf sturen. De dag was een groot succes.<br />

Via een medewerker van DELTA werden wij in de aanloop naar die dag op<br />

het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds geattendeerd. Dat reageerde positief op onze<br />

aanvraag. Bij de evaluatie heeft het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds aangegeven ook<br />

in 2011 te willen bijdragen. Daarnaast zullen medewerkers van DELTA als<br />

vrijwilliger ons bijstaan in de organisatie.<br />

Dat gaat weer een mooie dag worden.<br />

DELTA vandichtbij<br />

quo<br />

tes<br />

www.stichtinghoogvliegers.nl<br />

Het Zeeuws Talentenfonds is enkele jaren geleden in samenspraak <strong>met</strong><br />

DELTA opgezet om de versnippering van de sportsponsoring tegen te gaan.<br />

Sporters die volgens landelijke criteria<br />

een status hebben gekregen, kunnen<br />

via het Zeeuws Talentenfonds<br />

een beroep doen op extra<br />

financiële ondersteuning;<br />

bijvoorbeeld voor trainingen<br />

of betere materialen. Daar<br />

is veel belangstelling voor.<br />

Hadden we in 2007 twintig<br />

sporttalenten, in <strong>2010</strong> waren het er bijna honderd meer. Gelukkig helpt het<br />

DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds ons om het Zeeuws Talentenfonds goed op te zetten.<br />

Inmiddels maakt het onderdeel uit van het Olympisch Netwerk <strong>Zeeland</strong> voor<br />

topsporters.<br />

www.olympischnetwerkzeeland.nl<br />

Marja Noordhoek,<br />

Directeur Sport<strong>Zeeland</strong><br />

De Borsele Sloepoort Cup is sinds september <strong>2010</strong> uitgebreid <strong>met</strong> een<br />

toernooi voor G-voetbalteams. G staat voor geïntegreerd voetbal en betreft<br />

jongeren die vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking niet mee<br />

kunnen doen aan het reguliere voetbal. Het toernooi was een enorm succes. Maar liefst<br />

zestien teams uit <strong>Zeeland</strong>, West-Brabant, rond Rotterdam en uit België speelden op de<br />

velden van SV Nieuwdorp. Iedereen heeft genoten, het was echt indrukwekkend.<br />

Het DELTA <strong>Zeeland</strong> Fonds was enthousiast over dit voor <strong>Zeeland</strong> nieuwe toernooi en<br />

heeft ons financieel ondersteund. Voor 2011 hebben we de toezegging al binnen!<br />

Peter de Vos, Wedstrijdcoördinator SV Nieuwdorp en Borsele Sloepoort Cup<br />

Iedereen<br />

moet<br />

kunnen<br />

voetballen<br />

43


<strong>Verbonden</strong> <strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

7.2 Investeren, ook in onderwijs<br />

Hoe houd je de onderwijsvoorzieningen in <strong>Zeeland</strong> op peil<br />

als de bevolking krimpt? En kunnen bedrijven nog wel geschikt<br />

personeel aantrekken als dat onderwijs in onze provincie<br />

niet meer voldoende beschikbaar zou zijn? Of verhuizen<br />

ondernemingen dan naar een regio die beter is voorzien?<br />

Om te voorkomen dat zo’n neerwaartse spiraal ontstaat,<br />

werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen.<br />

DELTA draagt bij aan verschillende initiatieven.<br />

“Ook voor onderwijs geldt: wat goed is voor <strong>Zeeland</strong>,<br />

is goed voor ons.”<br />

Achtertuin Rotterdam, voortuin Antwerpen<br />

Het voorzieningenniveau in <strong>Zeeland</strong> staat onder druk door de vergrijzing in combinatie <strong>met</strong> een<br />

bevolkingsaantal dat gaat dalen. Om zorg, onderwijs, en de leefbaarheid in het algemeen op peil te<br />

houden moet actief beleid worden gevoerd. Als achtertuin van Rotterdam en voortuin van Antwerpen<br />

heeft de Zeeuwse regio mogelijkheden genoeg. Door te investeren en de samenwerking <strong>met</strong><br />

Vlaanderen te bevorderen, kan het tij worden gekeerd.<br />

In augustus <strong>2010</strong> bracht de Taskforce <strong>Zeeland</strong> op verzoek van het Ministerie van Onderwijs een<br />

adviesrapport uit over het onderwijs in <strong>Zeeland</strong>, meer informatie: www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.<br />

DELTA investeert jaarlijks meer dan een half miljoen euro in verschillende onderwijsprojecten,<br />

vooral binnen het beroepsonderwijs. Het bedrijf werkt onder meer samen <strong>met</strong> ROC <strong>Zeeland</strong>, ROC<br />

Westerschelde, de Hogeschool <strong>Zeeland</strong>, de Roosevelt Academy en de Technische Universiteit Delft.<br />

44


DELTA vandichtbij<br />

“De schaarste in <strong>Zeeland</strong> is duidelijk merkbaar, het is niet altijd makkelijk<br />

om geschikt personeel aan te trekken” zegt Paul van Raay, HRM-directeur<br />

van DELTA. “Door bij te dragen aan goed en voldoende gevarieerd onderwijs<br />

kunnen we dat knelpunt verzachten en dat doen we dus ook. Onze<br />

bedrijfsstrategie hebben we niet voor niets ‘Goed voor <strong>Zeeland</strong>’ genoemd.<br />

We vinden het belangrijk om het onderwijs hier op peil te houden. Dat is in<br />

het belang van de regio als geheel en we dienen ook nog eens ons eigen<br />

belang ermee.” Van Raay licht in het kort toe waarom DELTA het onderwijs in<br />

<strong>Zeeland</strong> steunt.<br />

“Onderwijs is een maatschappelijke kernfunctie en bepaalt mede de<br />

aantrekkelijkheid van een regio, daarom vinden we het belangrijk om breed<br />

te investeren: van mbo tot universitair. De nadruk ligt op het technisch<br />

beroepsonderwijs omdat we ons daarmee verwant voelen door de aard van<br />

ons bedrijf.”<br />

Naast de samenwerkingsprojecten <strong>met</strong> het onderwijsveld biedt<br />

DELTA ook ruimte aan opleiding en professionalisering door stageen<br />

werkervaringsplaatsen. Jaarlijks werken tientallen mbo- hbo- en<br />

wo-studenten bij DELTA aan werkstukken en onderzoeksopdrachten en<br />

krijgen jongeren de mogelijkheid om via een werkervaringsplaats hun<br />

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Van Raay: “Daarnaast bieden<br />

we ons eigen personeel uitgebreide professionaliseringsmogelijkheden.<br />

Door DELTALENT, onze interne opleidingsafdeling, krijgen medewerkers<br />

de gelegenheid om door te groeien en <strong>met</strong> ons management-trainee<br />

programma leiden we tientallen, pas afgestudeerde jongeren op tot<br />

allround professionals.”<br />

45


<strong>Verbonden</strong> <strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

46


DELTA vandichtbij<br />

47


<strong>Verbonden</strong> <strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

7.3 “DELTA is écht belangrijk voor <strong>Zeeland</strong>”<br />

Hoe denken aandeelhouders over het publieke eigendom<br />

van DELTA? Kunnen zij zich vinden in de multi-utilitykoers<br />

die het bedrijf vaart? En hoe denken zij eigenlijk<br />

over kernenergie? Een aantal bestuurders aan het woord<br />

over ‘hun’ DELTA.<br />

Gemeente Terneuzen<br />

“Ik denk dat DELTA een goede<br />

toekomst tegemoet gaat en dat de<br />

multi-utilitystrategie daarvan de basis<br />

vormt. Dat neemt niet weg dat onze<br />

gemeenteraad het bedrijf kritisch<br />

volgt. Discussies over het publieke<br />

aandeelhouderschap en dividend<br />

horen daar gewoon bij. Ik vind wel<br />

dat de transparantie van het bedrijf<br />

de afgelopen vijf jaar is toegenomen<br />

en ook dat de aandeelhouders<br />

professioneler omgaan <strong>met</strong> ‘hun’<br />

DELTA. Vroeger was er vaak sprake<br />

van een vanzelfsprekende loyaliteit.<br />

Nu is er nog steeds een constructieve<br />

houding maar die is wel kritisch.<br />

Zo’n houding is goed voor het bedrijf<br />

en voor onze regio.”<br />

Gemeente Schouwen Duiveland<br />

“DELTA is niet meer helemaal Zeeuws,<br />

door de multi-utilitystrategie worden<br />

ook buiten de provincie activiteiten<br />

ondernomen, maar de Zeeuwse<br />

nuchterheid is wel gebleven.<br />

Ik beschouw de afboekingen op de<br />

zon- en biodieselactiviteiten als een<br />

blijk van die nuchtere houding.<br />

Het is pijnlijk, maar het is goed dat<br />

DELTA zich richt op de basis: energie,<br />

afval en water. “Of de huidige<br />

schaalgrootte ook op langere termijn<br />

voldoende is, moet de toekomst<br />

uitwijzen. Ik merk wel dat de Zeeuwen<br />

trots zijn op de Zeeuwse wortels<br />

van DELTA en de maatschappelijke<br />

betrokkenheid van het bedrijf is één<br />

van de sterke kanten.“<br />

Provincie <strong>Zeeland</strong><br />

“DELTA is écht belangrijk voor<br />

<strong>Zeeland</strong>. Niet alleen door de<br />

werkgelegenheid die het bedrijf zelf<br />

<strong>met</strong> zich meebrengt, maar ook als<br />

opdrachtgever van een groot aantal<br />

ondernemingen in deze regio. Door<br />

de betrokkenheid bij het onderwijs<br />

en de sponsoring van cultuur en sport<br />

laat DELTA zien dat het zich verbonden<br />

voelt <strong>met</strong> de regio en dat is belangrijk.<br />

Voor de Zeeuwen biedt DELTA vooral<br />

gemak: één leverancier voor meerdere<br />

diensten, dat kom je nergens tegen,<br />

daarmee is het bedrijf uniek.”<br />

“Multi-utility is een sterke troef, maar<br />

houdt ook een potentieel risico in<br />

omdat je moet schaken op meerdere<br />

borden tegelijk. Dat stelt hoge eisen<br />

aan de organisatie en het bestuur. De<br />

plannen voor een nieuwe kerncentrale<br />

zijn van cruciaal belang voor de<br />

toekomst van DELTA. Ik ben daar<br />

voorstander van, mits de business<br />

case rond komt. De gebeurtenissen in<br />

Japan moeten we daarbij zeer serieus<br />

nemen, want veiligheid staat voorop.”<br />

Jaap Bos, wethouder<br />

Ad Verseput, wethouder<br />

Cees van Beveren, gedeputeerde<br />

© H. W. Fluks, http://borden.plaatsengids.nl/<br />

48


DELTA vandichtbij<br />

Gemeente Goes<br />

“DELTA is voor <strong>Zeeland</strong> een groot en belangrijk bedrijf en dat geldt voor<br />

Goes in het bijzonder. Kort geleden hebben we het Netwerkbedrijf kunnen<br />

verwelkomen in onze gemeente en DELTA Infra was al hier gevestigd.”<br />

“Een bedrijf moet winst maken en het rendement voor ogen houden.<br />

In die zin sta ik achter de beslissing om te stoppen <strong>met</strong> de nietrenderende<br />

activiteiten op het gebied van zonne-energie en biodiesel.<br />

Tegelijkertijd maakt zo’n besluit binnen de gemeente discussie los over<br />

de koers die DELTA vaart. Aan ons de taak om het bedrijf goed te volgen<br />

en binnen de gemeente uit te leggen hoe de bedrijfsstrategie in elkaar zit.<br />

Ik vind het goed dat de aandeelhouders nu meer gezamenlijk optrekken<br />

en het bedrijf op een constructieve manier in het vizier houden.”<br />

Loes Meeuwisse, wethouder<br />

49


<strong>Verbonden</strong> <strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

Gemeente Vlissingen<br />

“DELTA bevindt zich in het hart<br />

van de Zeeuwse samenleving. Als<br />

leverancier, als werkgever, als<br />

kenniscentrum en als sponsor van<br />

cultuur en samenbindende activiteiten<br />

op maatschappelijk gebied.<br />

Het bedrijf vaart een eigen koers en<br />

de multi-utilitystrategie maakt het<br />

mogelijk om die koers daadwerkelijk<br />

vol te houden.<br />

De uitdaging ligt erin die lijn ook<br />

in de toekomst vol te houden.”<br />

“Er is een soort natuurlijke spanning<br />

tussen openbaar bestuur aan de ene<br />

kant en een commercieel bedrijf aan<br />

de andere, we hebben nu eenmaal<br />

verschillende verantwoordelijkheden.<br />

Maar de transparante manier waarop<br />

de zaak wordt gerund geeft mij<br />

vertrouwen in het bedrijfsbeleid. Dat<br />

geldt ook voor de plannen voor een<br />

nieuwe kerncentrale. Ik vind het goed<br />

dat die plannen worden gemaakt, op<br />

weg naar een duurzame samenleving<br />

hebben we kernenergie nodig. Waar<br />

het om gaat is dat de business case<br />

van zo’n nieuwe centrale rond komt.”<br />

Jacques Suurmond, wethouder<br />

Gemeente Noord Beveland<br />

“Ik kan me goed vinden in de koers<br />

die DELTA heeft uitgezet. Het is<br />

belangrijk dat afscheid is genomen<br />

van de zonnecel-activiteiten en dat<br />

de nadruk nu ligt op afvalverwerking<br />

en energie. Afvalverwerking is een<br />

stabiele business en wat energie<br />

betreft vind ik het goed dat ook wordt<br />

ingezet op kernenergie. Punt van<br />

aandacht blijft de schaalgrootte, die<br />

moet voldoende zijn om internationaal<br />

mee te kunnen. Wat dat betreft is<br />

het goed dat ook elders activiteiten<br />

worden ontwikkeld.”<br />

“Ik vind het belangrijk dat het bedrijf<br />

zich actief toont in de Zeeuwse<br />

samenleving en ik merk ook dat<br />

dat gewaardeerd wordt. Over het<br />

algemeen worden we goed op de<br />

hoogte gehouden van het reilen<br />

en zeilen van het bedrijf, maar ik<br />

bestuur wel op hoofdlijnen. Het is<br />

daarom belangrijk dat de nieuwe<br />

Raad van Commissarissen <strong>met</strong> een<br />

bedrijfsmatige blik meekijkt en het<br />

bedrijf gezond op koers houdt.”<br />

Henny van Kooten, burgemeester<br />

Gemeente Hulst<br />

“DELTA is ons bedrijf, we moeten het<br />

koesteren. Het is voor mij glashelder<br />

dat de multi-utilitystrategie<br />

voorwaarde is om de continuïteit<br />

te waarborgen, <strong>met</strong> alleen energie<br />

kom je er niet. Juist vanwege de<br />

werkgelegenheid, de kennis en de<br />

maatschappelijke betrokkenheid in de<br />

vorm van sponsorprojecten is het van<br />

belang dat het bedrijf in deze vorm<br />

overeind blijft en dat het publieke<br />

aandeelhouderschap stand houdt.<br />

We moeten niet de weg volgen die<br />

elders in Nederland is afgelegd,<br />

daar heeft <strong>Zeeland</strong> geen belang bij.”<br />

“Wat mij betreft komt die tweede<br />

kerncentrale er. Hulst ligt tussen Doel<br />

en Borssele in, wij zijn vertrouwd <strong>met</strong><br />

kernenergie. Ik beschouw kernenergie<br />

als de beste optie zolang duurzame<br />

bronnen nog afhankelijk zijn van<br />

subsidie en ik heb vertrouwen in de<br />

veilige opslag van het afval bij Covra.”<br />

Jan-Frans Mulder, burgemeester<br />

50


DELTA vandichtbij<br />

Gemeente Goedereede<br />

“DELTA heeft heel duidelijk een<br />

‘van-ons-karakter’ De betrokkenheid<br />

tussen bedrijf en aandeelhouders,<br />

over en weer, spreekt mij zeer aan.<br />

DELTA is toegankelijk en er wordt<br />

geïnvesteerd in goede informatievoorziening.<br />

Vorig jaar is onze Raad<br />

op bezoek geweest in Middelburg en<br />

bij de nieuwe Sloecentrale.<br />

Zo’n bezoek maakt dialoog mogelijk<br />

en levert goede informatie op.”<br />

“De multi-utilitiy strategie is<br />

enigszins eigenzinnig en die past<br />

wat mij betreft bij de regio. Daarmee<br />

wordt nog eens benadrukt hoezeer<br />

het bedrijf er voor de bewoners is.<br />

Als leverancier van meerdere<br />

diensten, maar natuurlijk ook<br />

als werkgever en aanjager van<br />

maatschappelijke activiteiten.”<br />

Peter Feller, wethouder<br />

51


<strong>Verbonden</strong><br />

<strong>met</strong> <strong>Zeeland</strong><br />

Jaarverslag <strong>2010</strong><br />

DELTA NV | Poelendaelesingel 10 | 4335 JA Middelburg | T +31 (0)118 88 20 00 | F + 31 (0)118 88 21 00 | E info@DELTA.nl | W www.DELTA.nl<br />

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22031457.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!