03.03.2015 Views

Afvalstroom 2011

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Resultaten<br />

over <strong>2011</strong><br />

‘<strong>Afvalstroom</strong>’


Voor vragen, opmerkingen<br />

of suggesties kunt u<br />

contact opnemen met de<br />

afdeling Communicatie<br />

en Public Affairs via<br />

telefoonnummer<br />

0118 882000 of via<br />

info@DELTA.nl.<br />

DELTA N.V.<br />

Afdeling Communicatie<br />

en Public Affairs<br />

Poelendaelesingel 10<br />

4335 JA Middelburg


colo<br />

fon<br />

‘DELTA<br />

van dichtbij’ is een<br />

uitgave van de afdeling<br />

Communicatie en Public<br />

Affairs van DELTA N.V.<br />

Redactie:<br />

Luppo Huizenga<br />

Mariska van der Hulst<br />

Coördinatie:<br />

Dymph Wortelboer<br />

Vormgeving:<br />

Miriam de Vos<br />

Fotografie:<br />

Ton Stanowicki<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij LNO, Zierikzee


Van afval naar stroom<br />

Het thema van dit verslag is ‘Van afval naar stroom’. DELTA en<br />

dochteronderneming Indaver produceren op uiteenlopende<br />

manieren elektriciteit. Naast ‘reguliere’ elektriciteitscentrales<br />

die worden gestookt met bijvoorbeeld gas en kolen, zijn er<br />

ook installaties die stroom produceren uit afvalmateriaal:<br />

huishoudelijk afval, bedrijfsafval, organische afvalstromen en<br />

bijvoorbeeld pluimveemest. In dit verslag een korte toelichting<br />

op het thema en een beknopte beschrijving van enkele<br />

installaties die worden gevoed met afval (vanaf blz. 14).<br />

4


Profiel en kerncijfers<br />

1<br />

2<br />

in<br />

houd<br />

3<br />

Resultaten over <strong>2011</strong><br />

Focus en consolidatie<br />

4<br />

5<br />

Delta in <strong>2011</strong>:<br />

Netwerken<br />

DELTA in <strong>2011</strong>:<br />

Energie<br />

DELTA in <strong>2011</strong>:<br />

Afvalverwerking<br />

6<br />

‘DELTA van dichtbij’ is een uitgave van<br />

DELTA N.V. en wordt verspreid onder klanten,<br />

relaties en andere betrokkenen bij DELTA.<br />

Deze publicatie verschijnt medio april en<br />

bevat op hoofdlijnen de resultaten over<br />

<strong>2011</strong>. Het volledige jaarverslag, inclusief<br />

de jaarrekening, verschijnt later in het jaar.<br />

Beide uitgaven worden ook via het internet<br />

(www.DELTA.nl) gepubliceerd.<br />

5


Profiel en<br />

1<br />

kerncijfers<br />

DELTA is een zelfstandige multi-utilityonderneming<br />

op het gebied van netwerken,<br />

energie en afvalverwerking. De aandelen zijn voor<br />

het grootste gedeelte (96,55%) in het bezit van<br />

de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland.<br />

Het hoofdkantoor van DELTA is gevestigd in<br />

Middelburg. Bij het bedrijf werken ongeveer<br />

3.000 mensen.<br />

Energie<br />

Naast de opwekking van elektriciteit en de handel in energie<br />

levert DELTA gas en elektriciteit aan particulieren en zakelijke<br />

klanten. Op de consumentenmarkt in Zeeland biedt DELTA<br />

behalve energie ook digitale diensten (internet, telefonie, tv- en<br />

radiosignalen) en water via de deelneming in Evides. Met deze<br />

multi-utility-benadering bedient de onderneming een groot deel<br />

van de huishoudens in Zeeland.<br />

Netwerken<br />

DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) en DELTA Infra maken deel uit van<br />

het segment Netwerken. DNWB is het Zeeuwse netwerkbedrijf<br />

en voert binnen DELTA zijn wettelijke taken uit. Het bedrijf is<br />

verantwoordelijk voor het beheer van de distributienetwerken<br />

voor gas en elektriciteit. DELTA Infra zorgt voor de uitvoering van<br />

de aanleg van en het onderhoud aan deze netten. Daarnaast<br />

verzorgt deze divisie de aanleg van en het onderhoud aan de<br />

waterleidingnetten van Evides waterbedrijf en het kabelnetwerk<br />

van DELTA. Verder voert DELTA Infra activiteiten uit op het gebied<br />

van onder andere hoogspanning en meettechniek.<br />

Afvalverwerking<br />

Alle bedrijfsactiviteiten op het gebied van afvalverwerking<br />

zijn samengebracht in dochteronderneming Indaver, 75%<br />

eigendom van DELTA. Indaver richt zich op overheden (vooral<br />

in Nederland, België en Ierland) en industriële bedrijven<br />

(Noordwest-Europa). Indaver verwerkt het afval voor het<br />

grootste deel in eigen installaties, maar ook in installaties<br />

van andere partijen. De onderneming beschikt over meerdere<br />

afvalverwerkingstechnieken waaronder recycling, verwerking tot<br />

biomassa en Waste-to-Energy: afvalverbranding gecombineerd<br />

met energieproductie.<br />

6


DELTA vandichtbij<br />

Kerncijfers <strong>2011</strong><br />

Omzet € 2.185 miljoen<br />

Brutomarge € 655 miljoen<br />

Netto resultaat € 82,7 miljoen<br />

Omzet naar categorie (in mln €)<br />

Levering elektriciteit 1.002<br />

Levering gas 415<br />

Transport elektriciteit & gas 113<br />

Kabel, internet, telecommunicatie 83<br />

Afvalverwerking 509<br />

Overig 63<br />

Brandstofmix <strong>2011</strong><br />

(Levering aan consumenten en zakelijke klanten.)<br />

2,4%<br />

28,3%<br />

22,6%<br />

46,6%<br />

Kolen<br />

Aardgas<br />

Overig<br />

CO 2<br />

-neutraal<br />

28,3% CO 2<br />

-neutraal:<br />

CO 2<br />

-neutraal<br />

Nucleair: 18,0%<br />

Hernieuwbaar: 10,3<br />

(Wind: 2,4%, Zon: 0,0%,<br />

Waterkracht: 2,3%, Biomassa: 5,6%)<br />

7


Resultaten<br />

2<br />

over <strong>2011</strong><br />

DELTA laat over <strong>2011</strong> goede cijfers zien, ondanks<br />

de stagnerende economie. Het nettoresultaat<br />

over het afgelopen jaar bedraagt bijna 83 miljoen<br />

euro. De omzet groeide met ongeveer 5% naar 2,2<br />

miljard euro. Door dalende elektriciteitsprijzen<br />

en stijgende brandstofkosten is het operationeel<br />

resultaat van het energiesegment beduidend<br />

lager dan in 2010. Daar staat tegenover dat de<br />

operationele resultaten binnen het afvalsegment<br />

en het segment netwerken veel beter waren.<br />

De elektriciteitsprijzen staan onder druk door overcapaciteit<br />

en economische tegenslag in Europa. Vanuit de groeieconomiën<br />

in Azië en Zuid-Amerika neemt de vraag naar<br />

brandstoffen echter toe met stijgende prijzen als gevolg. De<br />

marges van de elektriciteitsproducenten worden hierdoor<br />

geringer. Desondanks slaagde DELTA er in de brutomarge<br />

met enkele miljoenen te verbeteren. Deze verbetering is<br />

volledig toe te schrijven aan de gunstige resultaten in het<br />

afval- en netwerksegment. De bedrijfsactiviteiten binnen<br />

het segment afval presteerden goed door een uitstekende<br />

bezettingsgraad van de beschikbare verbrandingscapaciteit.<br />

Aan de netwerkkant gingen de resultaten omhoog dankzij de<br />

positieve tariefontwikkeling en de goede kostenbeheersing.<br />

Het resultaat uit joint ventures en geassocieerde<br />

deelnemingen was in <strong>2011</strong> eveneens beduidend hoger dan in<br />

2010. Een belangrijk deel van dit resultaat is toe te schrijven<br />

aan de goede resultaten van waterbedrijf Evides. DELTA is<br />

50%-aandeelhouder van Evides.<br />

Versterking financiële positie<br />

Het afgelopen jaar stond in het teken van de versterking<br />

van de financiële positie van het bedrijf. Uit de verbetering<br />

van de creditrating (van BBB naar BBB+) blijkt dat deze<br />

koers vertrouwen wekt. Kredietbeoordelaar Standard &<br />

Poor’s maakte in juni de opwaardering bekend en noemde<br />

onder meer de stabiele resultaten op het gebied van water<br />

en afvalverwerking als gunstige factoren. Restrictief<br />

investering- en aannamebeleid, kostenreductie en het<br />

lopende efficiencyprogramma droegen ook bij aan de goede<br />

beoordeling. De netto bedrijfslasten zijn bijna 8 miljoen euro<br />

lager dan in het voorgaande jaar.<br />

CEO Frank Verhagen: “DELTA leverde in <strong>2011</strong> goede<br />

financiële prestaties. Een groeiende omzet en een<br />

uitstekend nettoresultaat zijn in de huidige economische<br />

omstandigheden meer uitzondering dan regel in onze sector.<br />

Dat hebben we te danken aan onze multi-utility benadering<br />

en aan het feit dat we niet alleen afhankelijk zijn de<br />

energieresultaten. Hierdoor is onze financiële weerbaarheid<br />

vergroot en dat is belangrijk omdat de komende jaren minder<br />

gunstig zullen zijn.”<br />

Vooruitblik<br />

Door het additionele belang van 20% in EPZ neemt de omzet<br />

in 2012 toe. Daar staat tegenover dat minder wordt verdiend<br />

aan de verkoop van energie. De wereldwijd stijgende<br />

brandstofkosten kunnen niet worden doorvertaald in hogere<br />

elektriciteitsprijzen. Dit komt door overcapaciteit op de<br />

Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt. Hierdoor worden de<br />

marges voor de elektriciteitsproducenten kleiner.<br />

DELTA zet de koers voort die is gericht op kostenbeheersing<br />

en de verdere versterking van de hoofdactiviteiten: energie,<br />

afval en netwerken. Waar mogelijk en bedrijfseconomisch<br />

verantwoord, geven wij verdere invulling aan onze duurzame<br />

ambities. Als gevolg van ongunstige marktomstandigheden,<br />

vooral in het energiesegment, moet voor 2012 rekening<br />

worden gehouden met een operationeel resultaat uit<br />

normale bedrijfsvoering dat lager uitvalt dan dat van<br />

<strong>2011</strong>. Dat zal naar verwachting voor een belangrijk deel<br />

worden gecompenseerd door verdere groei in de andere<br />

bedrijfsonderdelen van DELTA.<br />

8


DELTA vandichtbij<br />

Financiële highlights (in € mln) <strong>2011</strong> 2010<br />

Netto-omzet 2.185 2.073<br />

Bruto marge 655 651<br />

EBITDA 282 258<br />

Netto resultaat 82,7 (177,8)<br />

Investeringen in (im)materiële vaste activa 165 141<br />

Investeringen in groepsmaatschappijen 137 14<br />

Net Debt 622 498<br />

Medewerkers (in FTE) 2.960 2.927<br />

Biomassacentrale Moerdijk<br />

9


CEO Frank Verhagen<br />

In het najaar van 2010 is DELTA zich nadrukkelijk gaan toeleggen op de<br />

kernactiviteiten: netwerken, energie en afvalverwerking. Het organisatiemodel<br />

is meer gericht op een logische clustering van activiteiten binnen deze drie<br />

bedrijfssegmenten. De aansturing vindt voornamelijk plaats binnen de<br />

segmenten, zo dicht mogelijk bij de business. Bedrijfsactiviteiten buiten de drie<br />

segmenten werden afgestoten. Zo werd besloten tot volledige afbouw van de<br />

activiteiten op het gebied van zonne-energie. In <strong>2011</strong> is dit besluit daadwerkelijk<br />

uitgevoerd. In juli werd Solland Solar, de zonnecelfabriek in Heerlen, verkocht<br />

aan het management van het Limburgse bedrijf. Ook de andere activiteiten in<br />

het solarsegment werden in de loop van <strong>2011</strong> beëindigd.<br />

10


DELTA vandichtbij<br />

Focus en<br />

3<br />

consolidatie<br />

Bedrijfseconomisch<br />

fundament versterkt<br />

In <strong>2011</strong> werd gewerkt aan een<br />

optimalisatie van de financiële<br />

structuur. Uit de verbetering van de<br />

creditrating (van BBB naar BBB+)<br />

blijkt dat deze koers vertrouwen wekt.<br />

Kredietbeoordelaar Standard & Poors<br />

maakte in juni de opwaardering bekend<br />

en noemde onder meer de stabiele<br />

resultaten op het gebied van energie,<br />

water en afvalverwerking als gunstige<br />

factoren. Restrictief investeringsbeleid,<br />

een sterke focus op management van het<br />

werkkapitaal, kostenreductie en het al<br />

lopende efficiencyprogramma droegen<br />

ook bij aan de goede beoordeling.<br />

Marges onder druk<br />

Na het eerste halfjaar werd een gunstig<br />

operationeel resultaat gemeld uit<br />

normale bedrijfsvoering: op het gebied<br />

van energie lag het resultaat in lijn met<br />

de minder gunstige verwachtingen. Dit<br />

komt voornamelijk door de relatief lage<br />

prijzen van elektriciteit. Deze zijn het<br />

gevolg van de huidige overcapaciteit in<br />

Noordwest-Europa. Deze overcapaciteit<br />

valt samen met de met economische<br />

tegenslag in Europa en groeiende<br />

economieën in Azië en Zuid Amerika.<br />

Als gevolg van deze groei buiten Europa<br />

blijven de brandstofprijzen hoog.<br />

Deze combinatie van factoren leiden<br />

tot een forse druk op de marges. De<br />

daling binnen het energiesegment werd<br />

echter gecompenseerd door beter dan<br />

verwachte resultaten binnen het afvalen<br />

netwerksegment. Ook waterbedrijf<br />

Evides presteerde in <strong>2011</strong> zeer goed.<br />

In de zaak rond de afsplitsing van het<br />

netwerkbedrijf zal DELTA Netwerkbedrijf<br />

vooralsnog deel blijven uitmaken van<br />

DELTA. De Hoge Raad is nog niet aan een<br />

eindoordeel toe omdat de Raad eerst<br />

een beoordeling van het Europees Hof<br />

wil afwachten.<br />

DELTA beschouwt kernenergie<br />

als belangrijke bron van CO 2<br />

-<br />

arme elektriciteit op weg naar een<br />

samenleving die vooral gebruikmaakt<br />

van duurzame energie. Maar<br />

als voorwaarde geldt wel dat er<br />

voldoende vertrouwen moet zijn in<br />

het investeringsklimaat en daarvoor is<br />

ook politiek draagvlak nodig. Omdat<br />

het hieraan nog ontbreekt, worden de<br />

plannen voor een nieuwe kerncentrale<br />

voorlopig uitgesteld.<br />

Ook rond de bestaande kerncentrale<br />

was er in <strong>2011</strong> nieuws. DELTA<br />

vergrootte zijn aandeel - van 50%<br />

naar 70% - in NV EPZ, de exploitant<br />

van de kerncentrale in Borssele. Het<br />

afgelopen jaar bereikten de betrokken<br />

partijen, Essent, RWE en DELTA,<br />

overeenstemming over de kwestie rond<br />

het eigendom van de kerncentrale.<br />

Als meerderheidsaandeelhouder kan<br />

DELTA nu het publieke belang in de<br />

kerncentrale adequaat zekerstellen.<br />

Prijs en kwaliteit<br />

DELTA wist zijn toppositie op het gebied<br />

van dienstverlening in <strong>2011</strong> verder uit<br />

te bouwen. Meerdere onafhankelijke<br />

organisaties roemden de service van<br />

het bedrijf, zowel op het gebied van<br />

internet als binnen het energiesegment.<br />

De Consumentenbond bewaakt de<br />

kwaliteit van internetproviders met een<br />

gebruikerspanel. De 10.000 leden geven<br />

tweemaandelijks hun ervaringen door.<br />

De bond constateerde op basis van dit<br />

onderzoek: “Net als vorige keer staat<br />

ZeelandNet bovenaan met een 8,2.<br />

De provider weet nu al enige tijd flink<br />

hoger te scoren dan de eerstvolgende<br />

providers (Solcon, Tele2 en XS4All) die<br />

alle een 7,7 halen.” Ook in de kwaliteit<br />

van de infrastructuur werd aanzienlijk<br />

geïnvesteerd in <strong>2011</strong>. Om snellere<br />

verbindingen mogelijk te maken en<br />

nieuwe diensten te kunnen leveren,<br />

werd de technische ruggengraat van het<br />

Zeeuwse netwerk in <strong>2011</strong> grotendeels<br />

vernieuwd. In 2012 wordt hieraan de<br />

laatste hand gelegd.<br />

Naast een hoog serviceniveau<br />

hanteert DELTA heel bewust gunstige<br />

energietarieven voor de Zeeuwse<br />

consumenten. In november werden<br />

de nieuwe prijzen voor 2012<br />

bekendgemaakt. Ten opzichte van de<br />

grote concurrenten (Eneco, Nuon en<br />

Essent) biedt DELTA de<br />

scherpste prijzen.<br />

11


Focus en consolidatie<br />

Lage CO 2<br />

-uitstoot<br />

DELTA’s gemiddelde CO 2<br />

-uitstoot bedroeg 0,33 ton<br />

per megawattuur in 2010. De gemiddelde uitstoot van<br />

energiebedrijven in Nederland ligt op ongeveer 0,40 ton CO 2<br />

per megawattuur. Deze cijfers werden op 11 november <strong>2011</strong>,<br />

de Dag van de Duurzaamheid, gepubliceerd in het verslag over<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De lage<br />

CO 2<br />

-uitstoot van DELTA is in de eerste plaats een gevolg van de<br />

toepassing van kernenergie en wordt daarnaast veroorzaakt<br />

door het gebruik van biomassa. In de kolencentrale in<br />

Borssele wordt biomassa bijgestookt (maximaal 20%) en de<br />

Biomassacentrale in Moerdijk draait volledig op pluimveemest.<br />

Tenslotte wekt DELTA CO 2<br />

-arme stroom op met windenergie en<br />

WKK-installaties. Met dit eerste verslag over maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen legde DELTA verantwoording af over<br />

beleidskeuzen en strategie. Naast milieuaspecten kwamen de<br />

maatschappelijke positie van DELTA en het sociaal beleid aan<br />

de orde.<br />

Vooruitzichten<br />

Door het additionele belang van 20% in EPZ neemt de omzet<br />

in 2012 toe. Daar staat tegenover dat minder wordt verdiend<br />

op de verkoop van energie door krimpende marges als gevolg<br />

van de lage prijzen van elektriciteit en wereldwijd stijgende<br />

brandstofkosten.<br />

DELTA wil het aantal particuliere energieklanten behouden.<br />

Het marktaandeel in Zeeland is fors, de uitdaging is om dat te<br />

handhaven met het multi-utility-aanbod. Door de introductie<br />

van nieuwe diensten op het gebied van digitale tv en mobiele<br />

telefonie zullen de resultaten in het multi-mediasegment<br />

toenemen. DELTA Zakelijk zal naar verwachting gestaag groeien<br />

door vernieuwing van contracten waarbij de marges goed in het<br />

oog worden gehouden.<br />

De verwerkingsmarkt voor industrieel afval is, in tegenstelling<br />

tot de markt voor huishoudelijk afval, gevoelig voor<br />

economische op- en neergang. Ook de toename van hergebruik<br />

van materialen en de reductie van afval verminderen de vraag<br />

naar verwerking. Daar staat tegenover dat Indaver’s nieuwe<br />

afvalverwerkingsinstallatie in het Ierse Meath en de start van<br />

Medipower, een installatie voor de verwerking van medisch<br />

afval in Antwerpen, zullen zorgen voor omzetverhoging.<br />

Het netwerksegment zal naar verwachting goed presteren.<br />

DELTA Netwerkbedrijf boekt een beter resultaat, vooral doordat<br />

de kosten die de afgelopen jaren gemaakt werden als gevolg<br />

van de zogenaamde splitsingswet, in 2012 niet langer in die<br />

omvang gemaakt hoeven te worden.<br />

DELTA zet de koers voort die is gericht op kostenbeheersing en<br />

de verdere versterking van de hoofdactiviteiten energie, afval en<br />

netwerken. Als gevolg van ongunstige marktomstandigheden,<br />

vooral in het energiesegment, moet voor 2012 rekening<br />

worden gehouden met een operationeel resultaat uit normale<br />

bedrijfsvoering dat lager uitvalt dan dat van <strong>2011</strong>.<br />

In 2012 wordt vastgehouden aan de lijn die inzet op verdere<br />

verbetering van interne processen met als uitgangspunt:<br />

optimale dienstverlening aan onze klanten. ‘Operational<br />

Excellence’ moet leiden tot een voor klanten goed product,<br />

aantrekkelijk geprijsd. Verdere uitbouw en doorvoering<br />

van de multi-utility-strategie zorgt daarbij niet alleen voor<br />

onderscheid ten opzichte van andere aanbieders, maar ook<br />

voor extra binding met onze afnemers. Deze strategie en het<br />

gediversifieerde productportfolio moeten ervoor zorgen dat<br />

DELTA de ongunstige marktontwikkelingen de komende jaren<br />

het hoofd kan bieden.<br />

Frank Verhagen<br />

CEO<br />

12


DELTA vandichtbij<br />

Sloecentrale in het Vlissingse havengebied<br />

Naast een hoog serviceniveau hanteert DELTA heel<br />

bewust gunstige energietarieven voor de Zeeuwse<br />

consumenten. In november werden de nieuwe prijzen<br />

voor 2012 bekendgemaakt. Ten opzichte van de<br />

grote concurrenten (Eneco, Nuon en Essent) biedt<br />

DELTA de scherpste prijzen.<br />

13


<strong>Afvalstroom</strong><br />

DELTA ontving meer dan 250 tekeningen van<br />

Zeeuwse basisschoolleerlingen na een oproep<br />

ZEELAND Magazine. De opdracht was: ‘Teken<br />

je eigen stroomfabriek’. Een deel van de<br />

kindertekeningen is verwerkt in dit verslag.<br />

14


DELTA vandichtbij<br />

Afvalverwerking en energieproductie maken deel uit<br />

van het samenhangende pakket services van DELTA.<br />

Beide bedrijfsactiviteiten zijn ook inhoudelijk met elkaar<br />

verbonden. Want ‘waste-to-energy’, de verbranding van afval<br />

gecombineerd met energieproductie, is een van de methoden<br />

om verantwoord om te gaan met de enorme hoeveelheid afval<br />

die we met z’n allen produceren.<br />

Stroom uit afval: DELTA gebruikt verschillende afvalstromen<br />

om elektriciteit te produceren. Pluimveemest, huishoudelijk<br />

afval en bedrijfsafval worden rechtstreeks gebruikt om<br />

te verbranden onder gecontroleerde omstandigheden in<br />

stroomproducerende installaties. Afval wordt ook indirect<br />

ingezet als brandstof. Zo wordt van een deel van het GFTen<br />

groenafval biomassa gemaakt dat wordt bijgestookt<br />

in kolencentrales. En door vergisting van organische<br />

afvalstromen ontstaat gas dat via WKK-installaties<br />

elektriciteit oplevert.<br />

Het voorkomen en recyclen van afval heeft voor de huidige<br />

regering prioriteit. Is dat niet haalbaar, dan wordt ingezet<br />

op het verbranden van afval met energieterugwinning. Het<br />

storten van afval wordt als laatste mogelijkheid beschouwd.<br />

Daarmee hanteert de Nederlandse overheid de ‘Ladder van<br />

Lansink’, genoemd naar politicus Ad Lansink die al in 1979 in<br />

de Tweede Kamer een motie rond deze werkwijze indiende.<br />

15


<strong>Afvalstroom</strong><br />

Ladder van Lansink<br />

De Ladder van Lansink bestaat uit de volgende vier stappen.<br />

• Preventie<br />

• Hergebruik (recycling van producten en materialen)<br />

• Verbranden<br />

• Storten<br />

De Ladder van Lansink houdt in dat zo hoog mogelijk wordt<br />

ingezet. Met andere woorden: preventie heeft altijd de<br />

voorkeur en hergebruik van producten en van materialen<br />

is een goede tweede. Als dat niet mogelijk blijkt, kan<br />

het ontstane afval zorgvuldig worden verbrand met<br />

terugwinning van energie. Pas als laatste moet storten<br />

worden overwogen. Het beleid is erop gericht zo veel<br />

mogelijk de Ladder van Lansink te ‘beklimmen’.<br />

Oud-kamerlid Ad Lansink lanceerde<br />

in de jaren 70 de ‘Ladder van Lansink’.<br />

Afval in Europa<br />

In Europees verband wordt een soortgelijk principe toegepast: de Europese<br />

afvalhiërarchie bestaat uit dezelfde stappen als de Ladder van Lansink<br />

plus de stap ‘geschikt maken voor hergebruik’. Deze extra stap zet in op<br />

het zodanig ontwerpen en produceren van producten dat ze veel langer<br />

mee kunnen. De EU verplicht de lidstaten om plannen op te stellen voor<br />

afvalpreventie en afvalmanagement. In 2020 moet 50% van het huishoudelijk<br />

afval gerecycled worden. In 2008 werd in de Europese Unie 38% van het afval<br />

gerecycled en 40% gestort. De nieuwe verwerkingsinstallatie van Indaver<br />

in Meath werd mogelijk door nieuwe wetgeving in Ierland, als gevolg van de<br />

Europese richtlijn die storten moeilijker maakt.<br />

16


DELTA vandichtbij<br />

Afvalverwerking in Nederland<br />

Nederland loopt voorop als het gaat om afvalbeheer; de groei<br />

van onze afvalproductie is gestopt, het afval wordt hoogwaardig<br />

verwerkt en de afvalsector is een duurzame en innovatieve<br />

sector. De cijfers bevestigen dit: 50% van ons huishoudelijk<br />

afval wordt gerecycled en uit 16% van ons afval wordt energie<br />

gewonnen. Maar 4% van ons afval belandt op de stortplaats.<br />

Jaarlijks produceert Nederland 60 miljard kilo afval.<br />

Kiaora de Quelery<br />

10 jaar<br />

17


<strong>Afvalstroom</strong><br />

Mirthe Swarte<br />

10 jaar<br />

18


DELTA vandichtbij<br />

Afval bij DELTA<br />

Een groot deel van het afval dat DELTA verwerkt<br />

wordt omgezet in energie. De biomassacentrale<br />

in Moerdijk is een toonaangevend voorbeeld<br />

van een centrale die pluimveemest omzet in<br />

elektriciteit en bruikbare meststoffen. Daarmee is<br />

een mestprobleem opgelost én wordt voorzien in<br />

de elektriciteitsbehoefte van 70.000 huishoudens.<br />

Dochteronderneming Indaver verwerkt<br />

verschillende typen afval - huishoudelijk en<br />

industrieel - op meerdere locaties en combineert<br />

deze verwerking ook met de productie van<br />

stroom en stoom. Met de opgewekte elektriciteit<br />

wordt voorzien in de eigen energiebehoefte, het<br />

overschot wordt geleverd aan het publieke net.<br />

Paul de Bruycker (CEO van Indaver): “Onze<br />

verwerkingscijfers laten zien dat we goede<br />

milieuprestaties leveren. Het afval dat wij<br />

verwerken gaat voor 40% naar waste-toenergy:<br />

afval dat wordt omgezet in energie door<br />

verbranding. Van het afval krijgt nog eens 40%<br />

op een of andere manier een tweede bestemming.<br />

Bijvoorbeeld door recyclage. Van 20% van het<br />

afval dat wij verwerken is de eindbestemming<br />

berging. We streven ernaar om dat laatste<br />

percentage met de helft te verminderen.”<br />

België en Nederland lopen voorop<br />

“België, Nederland en Duitsland lopen voorop als het gaat om de verwerking van<br />

afval volgens de ladder van Lansink”, zegt Ad Lansink, naar wie de afvalhiërarchie<br />

is genoemd. “Van die drie springt Vlaanderen eruit door de mate waarin afval daar<br />

gescheiden wordt ingezameld.” Eind jaren 70 introduceerde CDA-kamerlid Ad Lansink<br />

zijn ladder. “Ik had ontdekt dat er nog geen duidelijk kader was om ons afvalbeleid<br />

in te plaatsen. Ik diende daarom destijds een motie in waarin werd gepleit om een<br />

voorkeursvolgorde te hanteren op het gebied van afvalbeleid. Mede door mijn<br />

natuurwetenschappelijke achtergrond was ik geïnteresseerd in afvalverwerking<br />

en milieu.” Later, in 1993, werd Lansinks ladder wettelijk verankerd in Nederland.<br />

“Er zijn intussen afgeleide varianten bedacht voor bouwbeleid en duurzame<br />

ontwikkeling, maar mijn model staat nog overeind. Het is de afvalstandaard geworden<br />

en opgenomen in de wet Milieubeheer.” In 2008 werd de ladder opgenomen in de<br />

Europese kaderrichtlijn afvalstoffen.<br />

19


<strong>Afvalstroom</strong><br />

Europa wil dat de lidstaten zo min mogelijk afval storten. In<br />

Ierland werd het daardoor mogelijk een verwerkingsinstallatie<br />

voor niet-gevaarlijk afval te realiseren.<br />

Door die installatie vermindert de hoeveelheid afval die<br />

moet wordt geborgen. Het afval wordt bovendien nuttig<br />

toegepast: het materiaal dient als brandstof waarmee via<br />

een generator elektriciteit wordt opgewekt. In de nieuwe<br />

installatie in het Ierse Meath kan jaarlijks 200.000 ton afval<br />

worden verwerkt. De turbine van 20 MW heeft voldoende<br />

capaciteit om 20.000 huishoudens van stroom te voorzien.<br />

Afval dat niet in aanmerking komt voor recycling gaat naar<br />

de verbrandingsinstallatie die in september <strong>2011</strong> in gebruik<br />

werd genomen. De installatie in Meath is zeer efficiënt:<br />

26% van de energie die aanwezig is in het afval wordt<br />

daadwerkelijk omgezet in elektriciteit.<br />

John Ahern, regionaal manager Ierland & Verenigd Koninkrijk:<br />

“Indaver was al 30 jaar actief in Ierland en greep de mogelijkheid aan om<br />

zijn positie in het Noordwesten van Europa verder uit te bouwen. In augustus<br />

2009 startte de bouw van de afvalverwerkingsinstallatie. Sinds september is<br />

de Waste-to-Energy-plant operationeel. Door het afval te verbranden en niet<br />

te storten voorkomen we uitstoot van het broeikasgas methaan. Bovendien<br />

reduceert de toepassing van afval als brandstof het gebruik van fossiele<br />

brandstoffen. De installatie draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de<br />

energievoorziening in Ierland.”<br />

20


DELTA vandichtbij<br />

Feiten & cijfers<br />

Verwerkingsinstallatie<br />

in Meath, Ierland<br />

Input:<br />

200.000 ton huishoudelijk<br />

afval en<br />

bedrijfsafval per jaar<br />

Output: elektriciteit<br />

voor ongeveer<br />

20.000 huishoudens<br />

Quinten van Unen<br />

8 jaar<br />

21


In <strong>2011</strong> bleek opnieuw dat het aantal storingsminuten in Zeeland<br />

beduidend lager is dan in de rest van het land. De gemiddelde<br />

uitvalduur bedroeg nog geen 15 minuten, terwijl landelijk sprake is<br />

van ruim 20 minuten uitval. Huishoudens, bedrijfsleven en industrie<br />

kunnen rekenen op betrouwbare energievoorziening, 24 uur per dag,<br />

365 dagen per jaar. De hechte samenwerking tussen de netbeheerder<br />

(DELTA Netwerkbedrijf) en uitvoerder (DELTA Infra), de relatief<br />

beperkte schaalgrootte van beide organisaties en de uitvoerige<br />

kennis over het regionale netwerk dragen bij aan dat succes.<br />

22


DELTA vandichtbij<br />

DELTA in <strong>2011</strong><br />

4<br />

Netwerken<br />

DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) heeft binnen DELTA een eigen status<br />

die wettelijk is vastgelegd. DNWB zorgt voor veilig, betrouwbaar<br />

en efficiënt beheer van de gas- en elektriciteitsnetten. DELTA Infra<br />

zorgt voor de uitvoering van het onderhoud aan deze netten en<br />

legt nieuwe voorzieningen aan. Daarnaast verzorgt DELTA Infra het<br />

onderhoud van het waterleiding- en het kabelnetwerk in Zuidwest-<br />

Nederland. De service provider levert ook diensten aan onder<br />

andere industriële opdrachtgevers.<br />

Meer samenwerking, meer kwaliteit<br />

In januari <strong>2011</strong> verhuisde DNWB van Middelburg naar Goes,<br />

waar DELTA Infra al gevestigd was. De verhuizing zorgt voor<br />

kortere lijnen en meer slagvaardigheid en maakt op die<br />

manier intensievere samenwerking tussen beide organisaties<br />

mogelijk. De toenadering bevordert de efficiency, ook omdat<br />

in <strong>2011</strong> tegelijkertijd is gewerkt aan verdere verzakelijking.<br />

Beide bedrijven sluiten nauw op elkaar aan als het gaat om<br />

kennis en kunde, maar er is ook sprake van een opdrachtgever<br />

-opdrachtnemer-relatie die baat heeft bij een zakelijke en<br />

transparante benadering.<br />

Ook op andere terreinen is in <strong>2011</strong> aan kwaliteitsverbetering<br />

gewerkt. Zo ontving DNWB in september de NTA 8120-erkenning<br />

van certificeringsorganisatie KIWA. NTA (Nederlands Technische<br />

Afspraak) 8120 staat voor een pakket afspraken en regels<br />

die de branche hanteert om onder andere de veiligheid en<br />

kwaliteit van de distributienetten verder te vergroten. Ook<br />

in oktober werd DNWB door KIWA gecertificeerd. Dit maal<br />

ging het om ISO 9001 waarmee de netbeheerder liet zien<br />

over een kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken<br />

waarin klanttevredenheid een centrale rol speelt. DELTA Infra<br />

kwalificeerde zich het afgelopen jaar om mee te dingen naar<br />

nieuwe opdrachten van landelijk netbeheerder TenneT en<br />

regionaal netbeheerder Stedin. Verder wist de service provider<br />

de VCA**-, VCA-P-, CKB- en ISO 9001-certificaten vast te houden.<br />

23


DELTANetwerken<br />

Het ‘zonnebos’ dat DELTA installeerde<br />

bij Bio Base Europe in Terneuzen.


DELTA vandichtbij<br />

Bestaande en nieuwe opdrachtgevers<br />

Kort voor het begin van <strong>2011</strong> verwierf DELTA Infra enkele<br />

belangrijke nieuwe opdrachten, waaronder het onderhoud<br />

van de distributrienetwerken voor gas en elektriciteit van<br />

netbeheerder Stedin op Goeree-Overflakkee. In <strong>2011</strong> stond<br />

de implementatie van dit nieuwe werk op het Zuid-Hollandse<br />

eiland centraal. Ook het werk dat voortvloeit uit het hernieuwde<br />

contract met Waterbedrijf Evides werd in <strong>2011</strong> ingeregeld.<br />

Verder verwierf DELTA Infra nieuwe opdrachtgevers, zoals<br />

luchthaven Schiphol, waarvoor het bedrijf meetdiensten<br />

verricht. Voor Zeeland Refinery werd een ontwerpstudie<br />

gemaakt voor een nieuw 15/50 kV schakelstation, waardoor<br />

in de toekomst minder gebruikgemaakt hoeft te worden<br />

van elektriciteit die met dieselmotoren wordt opgewekt.<br />

Hierdoor wordt de CO 2<br />

-uitstoot beperkt. In <strong>2011</strong> is besloten<br />

de werkzaamheden op het gebied van lichttechniek binnen<br />

de Infradivisie af te bouwen. De medewerkers van deze unit<br />

werden voor het grootste gedeelte ondergebracht binnen<br />

andere afdelingen van het bedrijf.<br />

Duurzaam<br />

Bij Bio Base Europe in Terneuzen installeerde DELTA Infra<br />

een ‘zonnebos’: negen bewegende zonnepanelen leveren<br />

optimaal rendement omdat ze de stand van de zon volgen.<br />

Ook DNWB liet zich van zijn duurzame kant zien in <strong>2011</strong>.<br />

Begin april werd het convenant getekend waarbij de Zeeuwse<br />

gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de Stichting<br />

E-Laad overeenkomen in Zeeland 75 laadpalen te installeren<br />

voor elektrische auto’s. DNWB is als mede-oprichter van<br />

deze stichting een van de drijvende krachten geweest bij<br />

de totstandkoming van dit convenant. In april verscheen<br />

ook de publicatie ‘Net voor de toekomst’ waarin de<br />

gezamenlijke netbeheerders verklaren bij te willen dragen<br />

aan de energietransitie - de overgang naar een duurzamere<br />

energiehuishouding - door de distributienetten daarvoor<br />

geschikt te maken. De komende jaren wordt gewerkt aan<br />

capaciteitsverzwaring van de netten om bijvoorbeeld<br />

decentrale opwekking van elektriciteit en toenemend gebruik<br />

van elektrische auto’s mogelijk te maken. Door toepassing<br />

van slimmere energienetten zullen vraag en aanbod van<br />

elektriciteit beter op elkaar worden afgestemd.<br />

Apart en toch samen<br />

Na ongeveer 2,5 jaar werk voldoen DNWB en DELTA Infra aan<br />

de Wet Onfhankelijk Netbeheer. Met deze wet, die in 2006<br />

werd aangenomen, beoogt de overheid een scheiding aan te<br />

brengen tussen netbeheer aan de ene kant en productie- en<br />

leveringsbedrijven aan de andere kant. Een omvangrijk karwei<br />

omdat sprake was van meerdere geautomatiseerde systemen<br />

die ontvlochten moesten worden. Nu dat is gerealiseerd kan<br />

DNWB zelfstandig zijn taken uitvoeren.<br />

Het zogenaamde groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk<br />

Netbeheer werd in 2010 niet geldig verklaard door het<br />

Gerechtshof in Den Haag, waardoor DNWB wel deel kan blijven<br />

uitmaken van DELTA. Overigens ging de Staat in cassatie<br />

waardoor de zaak bij de Hoge Raad terechtkwam die de<br />

behandeling heeft opgeschort in afwachting van een reactie<br />

van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.<br />

25


<strong>Afvalstroom</strong><br />

Xander Joosse<br />

10 jaar<br />

Feiten & cijfers<br />

Vergistingsinstallatie<br />

Ecofuels in Well, Limburg<br />

Input:<br />

110.000 ton organisch<br />

afval per jaar<br />

Output:<br />

elektriciteit voor<br />

ongeveer 6.500<br />

huishoudens<br />

Nieuwe installatie<br />

(<strong>2011</strong>):<br />

2,5 miljoen kubieke<br />

meter bio-aardgas<br />

26


DELTA vandichtbij<br />

In Nederland verwerkt Indaver op vijf plaatsen<br />

groenafval tot compost en biomassa. In <strong>2011</strong> werd<br />

ongeveer 200.000 ton groenafval verwerkt.<br />

Van een groot deel van het groenafval wordt compost gemaakt, een ander deel van<br />

het materiaal is geschikt voor de productie van biomassa. Dit materiaal wordt als<br />

brandstof in energiecentrales gebruikt en vervangt brandstoffen zoals kolen. In<br />

<strong>2011</strong> werd ruim 23.000 ton biomassa geproduceerd. Daarmee werd voorkomen dat<br />

bijna 20.000 ton CO 2<br />

werd uitgestoten voor de productie van energie op basis van<br />

fossiele brandstoffen.<br />

Vergisting in Well<br />

In het Limburgse Well wordt sinds 2006 door Ecofuels organisch afval vergist.<br />

Ecofuels is een initiatief van Laarakker Groenteverwerking en DELTA Milieu,<br />

onderdeel van Indaver. Het gas wordt gebruikt om via twee WKK-motoren<br />

elektriciteit op te wekken en levert ongeveer 19.000 MWh. De vrijkomende warmte<br />

wordt benut voor het vergistingsproces en de voorbehandeling van de biomassa.<br />

In <strong>2011</strong> is er op deze locatie een nieuwe installatie in gebruik genomen voor de<br />

productie van 2,5 miljoen kubieke meter bio-aardgas. Dit gas wordt teruggevoerd<br />

naar het aardgasnetwerk. EcoFuels is hiermee één van de grootste GroenGasproducenten<br />

van Nederland.<br />

Regionaal manager Nederland Peter Louwman:<br />

“De vergistingsinstallatie van EcoFuels is de eerste vergister in Nederland<br />

waarbij het slib-watermengsel dat overblijft volledig wordt gezuiverd.<br />

Een centrifuge scheidt het materiaal in een vaste stof en vloeistof. De<br />

vaste stof wordt verwerkt tot een soort compost. De vloeistof krijgt een<br />

vervolgbehandeling, waarbij fosfaat wordt verwijderd en ammonium<br />

wordt omgezet in stikstof. Als laatste stap wordt het slib gescheiden van<br />

het water. Na vergisting blijven dan drie bruikbare reststromen over:<br />

composteerbaar vast materiaal, meststof en schoon water.”<br />

27


DELTA in <strong>2011</strong><br />

5<br />

Energie<br />

Ongeveer driekwart van de omzet van DELTA komt voort<br />

uit energie-activiteiten. Die activiteiten zijn divers en<br />

hebben betrekking op de hele energiewaardeketen.<br />

DELTA produceert elektriciteit via deelnemingen in<br />

exploitatiemaatschappijen, handelt op verschillende<br />

markten in brandstoffen (gas, kolen, olie), elektriciteit<br />

en emissierechten en levert aan zakelijke klanten<br />

en consumenten.<br />

28


DELTA vandichtbij<br />

5.1 Levering aan zakelijke klanten<br />

en consumenten<br />

In <strong>2011</strong> werd de nieuwe divisie Consument & Zakelijk geïntroduceerd. De<br />

bundeling van de op de eindgebruiker gerichte activiteiten zorgt voor een<br />

logischer organisatiemodel met meer ruimte voor ondernemerschap. Deze<br />

organisatorische wijziging wordt gevolgd door stroomlijning van enkele<br />

automatiseringssystemen die eveneens zorgen voor meer integratie en<br />

synergie. Hierdoor komt de strategie van Consument & Zakelijk beter tot zijn<br />

recht: door goede service in combinatie met multi utilitydiensten een hechte<br />

relatie creëren tussen leverancier en klant.<br />

Service, service en nog eens service<br />

DELTA onderscheidde zich ook in <strong>2011</strong> met een serviceniveau dat<br />

eruit springt. Onafhankelijke organisaties maakten melding van<br />

uitstekende resultaten op het gebied van dienstverlening. Zo maakte de<br />

Consumentenbond in februari bekend dat DELTA een 7,5 scoort als het gaat<br />

om service. Daarmee nam het bedrijf een vierde plaats in op de landelijke<br />

serviceranglijst, de grote concurrenten achter zich latend.<br />

In maart bereikte DELTA voor de tweede keer een hoge notering in de top<br />

10 van de Customer Performance Award. Binnen de energiesector neemt<br />

DELTA een tweede plaats in, na Shell. De Rijksuniversiteit Groningen reikt<br />

deze prestigieuze prijs jaarlijks uit. Bij het bepalen van de winnaar speelt de<br />

loyaliteit van de klanten een belangrijke rol en wordt rekening gehouden met<br />

de manier waarop organisaties hun klanten bedienen.<br />

29


DELTAEnergie<br />

Op de consumentenmarkt in Zeeland biedt DELTA behalve<br />

energie ook dienstverlening op het gebied van televisie,<br />

internet en telefonie. In februari riep de Consumentenbond<br />

dochteronderneming ZeelandNet uit tot de beste internetprovider<br />

van Nederland. Dat was nog op een gedeelde eerste plaats,<br />

maar sinds april komt ZeelandNet de eerste plaats alleen toe. De<br />

kwaliteit van de internetverbinding van ZeelandNet kreeg een<br />

8,2. Daarnaast is bij ZeelandNet het percentage ‘storingsvrij’ het<br />

hoogst van alle providers: 84 procent.<br />

De tevredenheid bleek ook uit trouwe energieklanten, minder<br />

dan 2% particuliere DELTA-klanten stapte over naar een andere<br />

energieleverancier. Landelijk is sprake van een veel hoger<br />

overstappercentage (11%).<br />

Website van het jaar:<br />

Tijdens een feestelijk gala in de beurs van Berlage in Amsterdam<br />

ontving ZeelandNet op 10 november de prijs voor beste website<br />

van het jaar, een jaarlijks terugkerende publieksprijs. De titel<br />

‘Website van het Jaar’ is het ultieme bewijs dat de site uitblinkt in<br />

overzicht en gebruiksvriendelijkheid.<br />

Dit jaar kon in 21 categorieën worden gestemd, waarbij stemmers<br />

werd gevraagd hun mening te geven over de inhoud, de navigatie<br />

en het ontwerp van de deelnemende websites. Er werden meer<br />

dan 700.000 stemmen uitgebracht.<br />

Consumentenbond:<br />

ZeelandNet beste<br />

provider van Nederland<br />

87.000 keer<br />

bedankt!<br />

ZeelandNet is de beste provider<br />

volgens de Consumentenbond.*<br />

Wij zijn enorm blij met trouwe klanten zoals u. U bent dan ook ónze nummer 1!<br />

En om dit met u te vieren geven we vanaf 16 mei, 31 dagen lang, elke dag een Apple iMac weg !<br />

Ga naar www.zeelandnet.nl en win die iMac !<br />

* verkozen in april <strong>2011</strong><br />

30<br />

onderdeel van


DEL_SZS_poster_A2_3.indd 2 03/08/11 18:41<br />

DELTA vandichtbij<br />

DELTA verleidt…<br />

“De wervingsmethoden van energieleveranciers<br />

worden regelmatig als agressief of hinderlijk<br />

bestempeld” (uit: De Consumentengids, maart <strong>2011</strong>). De<br />

consumentenbond is kritisch over de wervingsmethoden<br />

van energiebedrijven. De bedrijven zijn steeds vaker<br />

onderwerp van gesprek naar aanleiding van het<br />

zoveelste verkooptelefoontje of colportagebezoek.<br />

DELTA kiest heel bewust voor aan andere aanpak: geen<br />

harde verkoop, wel ‘nuchtere verleiding’…<br />

Commercieel directeur Jaap Rieter: “Het is belangrijk<br />

dat je zichtbaar in de markt aanwezig bent, je moet er<br />

actief aan werken om je naamsbekendheid in stand te<br />

houden. Maar het is wel de vraag hoe je dat doet. DELTA<br />

kiest voor minder agressieve methodes dan de meeste<br />

andere bedrijven, we zetten in op het perfectioneren<br />

van onze service. Het is kapitaalvernietiging om met<br />

reclamecampagnes aan een fraai imago te timmeren<br />

om vervolgens door harde verkooppraktijken en<br />

haperende service die beeldvorming weer om zeep te<br />

helpen. Wij kiezen voor een doordachte aanpak: geen<br />

langdurige en dure reclamecampagnes op radio en tv,<br />

maar kortlopende acties met een duidelijk doel. Via ons<br />

consumentenmagazine ‘Zeeland’ geven we verder actief<br />

vorm aan de relatie die we graag met onze klanten willen<br />

onderhouden: dichtbij zijn met relevante informatie over<br />

Zeeland, in combinatie met scherpe aanbiedingen op het<br />

gebied van energie en internet”.<br />

www.sjaakzoektsjakies.nl<br />

Welke<br />

Zeeuwse school<br />

zorgt voor de meeste<br />

energiebesparing?<br />

U BENT VAN<br />

ENERGIE<br />

AANBOD<br />

WELKOM<br />

Kies voor Zeeuwse zekerheid, kies voor energie van DELTA!<br />

www.DELTA.nl/energieuitzeeland<br />

Superaanbod voor internet,<br />

bellen en digitale TV<br />

6 maanden<br />

50% korting<br />

Superaanbod voor DELTA DIGITALE TV<br />

6 maanden<br />

50% korting<br />

ALTIJD<br />

100%<br />

SERVICE<br />

Heel<br />

veel succes!<br />

Toolkit<br />

• posters<br />

• flyers<br />

• velletjes<br />

met deurstickers<br />

• spaarlampen<br />

“de Wegwijzer”<br />

Competitie<br />

handboek<br />

zeelandnet.nl/actie<br />

Ontdek welke kortingen we aanbieden op internet, bellen<br />

en digitale TV. Het maakt niet uit of u iets nieuws neemt of<br />

een upgrade. Zes maanden lang krijgt u op alles 50% korting!<br />

ALTIJD<br />

100%<br />

SERVICE<br />

zeelandnet.nl/actie<br />

Ontdek welke korting we aanbieden op digitale TV.<br />

Zes maanden lang krijgt u op elk nieuw extra pakket 50% korting!<br />

onderdeel van<br />

31<br />

DEL_SZS_handleiding_waaier_10.indd 1


DELTAEnergie<br />

De afgelopen periode werd de ruggengraat<br />

van het Zeeuwse kabelnetwerk vernieuwd.<br />

32


DELTA vandichtbij<br />

Marktontwikkelingen<br />

Sinds de liberalisering van de<br />

energiemarkt is een klant steeds minder<br />

vanzelfsprekend ‘klant’. Een strikte<br />

focus op de behoeften van de klant is<br />

voorwaarde om de goede positie op<br />

de consumentenmarkt in Zeeland te<br />

handhaven en de positie op de zakelijke<br />

markt verder te versterken, binnen en<br />

buiten Zeeland. De instandhouding<br />

van het hoge serviceniveau vergt<br />

voortdurend en actief onderhoud. In<br />

<strong>2011</strong> gebeurde dat onder andere door<br />

het zogenaamde ‘closed-loop-feedbackonderzoek’.<br />

Alle klanten die contact<br />

hebben gehad met de klantenservice<br />

van DELTA worden nadien desgewenst<br />

benaderd met de vraag of ze tevreden<br />

zijn met de afhandeling van hun vraag<br />

of klacht. Dat biedt DELTA de kans om<br />

- bij onvoldoende adequate respons<br />

- alsnog te voldoen aan het verzoek en<br />

het levert informatie op over eventuele<br />

verbetermogelijkheden.<br />

Op de zakelijke energiemarkt<br />

werken vooral de grotere afnemers<br />

en leverancier steeds vaker samen<br />

om te komen tot een optimaal<br />

leveringscontract. Meer en meer is<br />

sprake van strategisch partnerschap.<br />

Binnen dit marktsegment gaat het niet<br />

meer alleen om volume, maar ook om<br />

toegesneden dienstverlening. Deze<br />

aanpak en het midsize formaat van de<br />

onderneming resulteren in korte lijnen<br />

en flexibiliteit en daar profiteert de klant<br />

van. Hierdoor versterkt DELTA ook zijn<br />

positie op de zakelijke markt.<br />

Binnen het multimedia-marktsegment<br />

wordt zichtbaar dat huishoudens<br />

en bedrijven in toenemende mate<br />

gebruikmaken van internetdiensten<br />

met behulp van meerdere apparaten<br />

(mobiel, tablet, vaste pc). De vraag<br />

naar snelle verbindingen groeit en dit<br />

vergt een infrastructuur die up-to-date<br />

is. De afgelopen periode werd daarom<br />

de ruggengraat van het Zeeuwse<br />

kabelnetwerk vernieuwd, begin 2012<br />

werd daaraan de laatste hand gelegd.<br />

Doordat internet, televisie en telefonie<br />

(vast en mobiel) steeds meer naar<br />

elkaar toegroeien, werd besloten om<br />

voorbereidingen te treffen voor de<br />

introductie van mobiele telefonie.<br />

In 2012 start hiermee een pilot. Ook<br />

werd gewerkt aan voorbereidingen<br />

voor de introductie van interactieve<br />

televisie. Hierdoor kan DELTA straks<br />

een totaalpakket bieden en de<br />

multi-utility-dienstverlening op de<br />

consumentenmarkt compleet maken.<br />

33


<strong>Afvalstroom</strong><br />

In het Belgische Doel, niet ver van Antwerpen, beschikt<br />

Indaver over een uitgebreide locatie met verschillende<br />

installaties voor de verwerking van afval.<br />

Drie zogenaamde roosterovens, waarbij het afval wordt verbrand op een<br />

rooster, zijn geschikt voor verwerking van niet-recyclebaar huishoudelijk en<br />

bedrijfsafval. Nog eens drie wervelbedovens zorgen voor verbranding van<br />

industrieel slib en andere stoffen. In deze ovens wordt het materiaal samen<br />

met zand door luchtstromen in een werveling gebracht, boven een brander.<br />

Het materiaal wordt daardoor optimaal verbrand. Meer weten over deze<br />

manier van afvalverwerking? Zoek via Youtube op Indaver.<br />

Regionaal manager België Rob Kruitwagen:<br />

“Uiteindelijk blijft nog zo’n 3% materiaal over na<br />

verwerking in de roosterovens, dit materiaal wordt<br />

onder gecontroleerde omstandigheden geïsoleerd,<br />

zodat het geen schade kan toebrengen aan het milieu.<br />

Al het bruikbare materiaal, zoals schroot en zand, zijn<br />

er intussen uit verwijderd. Bij de verbranding wordt<br />

uitgebreide rookgasreiniging toegepast, zodat de<br />

uitstoot voldoet aan de wettelijke normen.”<br />

34


DELTA vandichtbij<br />

Feiten & cijfers<br />

Installaties bij Doel,<br />

vlakbij Antwerpen<br />

Input<br />

wervelbedovens:<br />

500.000 ton afval<br />

per jaar<br />

Input roosterovens:<br />

400.000 ton afval<br />

Totale output:<br />

elektriciteit voor<br />

ongeveer 160.000<br />

huishoudens<br />

Quinten Hessel van de Zoete Unen<br />

8 ? jaar<br />

35


DELTAEnergie<br />

In <strong>2011</strong> werd DELTA<br />

meerderheidsaandeelhouder van EPZ.<br />

36


DELTA vandichtbij<br />

5.2 Opwekking van elektriciteit<br />

De prijs van elektriciteit is laag en<br />

blijft naar verwachting de komende<br />

periode laag; de matige economische<br />

omstandigheden zorgen voor minder<br />

vraag. Tegelijkertijd is de kostprijs<br />

van sommige brandstoffen, zoals<br />

gas, hoog door toenemende vraag uit<br />

onder andere Azië. De marges staan<br />

hierdoor onder druk en de noodzaak<br />

om kostenbewust en efficiënt te<br />

produceren wordt steeds groter. Dat<br />

gebeurt door zorgvuldige inkoop<br />

van brandstoffen, zo laag mogelijke<br />

exploitatiekosten en flexibilisering<br />

van de productiecapaciteit. Door die<br />

flexibilisering wordt het mogelijk<br />

in toenemende mate elektriciteit te<br />

produceren op momenten dat dat het<br />

meest rendabel is.<br />

Kolencentrale<br />

De kolencentrale van EPZ bevindt zich<br />

in zwaar weer, omdat er na 2012 betaald<br />

moet worden voor CO 2<br />

-emissierechten.<br />

Dit betekent een aanzienlijke verhoging<br />

van de productiekosten, terwijl de<br />

opbrengst uit de verkoop van stroom<br />

nauwelijks stijgt. Hierdoor wordt de<br />

centrale verliesgevend en is het een<br />

reële optie om de centrale te sluiten.<br />

De centrale is eventueel technisch<br />

geschikt te maken voor het stoken<br />

van biomassa omdat deze brandstof<br />

duurzaam is en niet belast wordt met<br />

CO 2<br />

-emissierechten. Maar de kosten van<br />

biomassa zijn zo hoog dat exploitatie<br />

niet lonend is. De introductie van een<br />

handelssysteem met groencertificaten<br />

om opwekking van duurzame stroom<br />

te stimuleren zou hierin verandering<br />

kunnen brengen, maar over het<br />

overheidsbeleid hierover bestaat nog<br />

onduidelijkheid. Om het biomassaalternatief<br />

een kans te geven, is eind<br />

<strong>2011</strong> besloten de kolencentrale niet<br />

op korte termijn te sluiten, maar de<br />

huidige bedrijfsvoering voort te zetten<br />

tot uiterlijk eind 2015. Om de verliezen<br />

in deze periode te reduceren, worden<br />

kostenbeperkende maatregelen<br />

genomen, waaronder een inkrimping van<br />

het personeelsbestand met 35 fte.<br />

Kerncentrale<br />

Na de gebeurtenissen in Fukushima<br />

in maart, is de kerncentrale door<br />

exploitant EPZ getest op een<br />

combinatie van risico’s, zoals<br />

overstromingen, aardbevingen,<br />

stroomuitval en aanslagen. Eenzelfde<br />

‘robuustheidstest’ werd uitgevoerd bij<br />

alle 143 kerncentrales in de Europese<br />

Unie. De kerncentrale blijkt goed<br />

bestand tegen de onderzochte risico’s.<br />

Zo kan de kerncentrale bijvoorbeeld<br />

overstromingen van 8,55 meter<br />

weerstaan. De ontwerp-eis is 7,3 meter.<br />

Minister Verhagen van Economische<br />

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)<br />

liet weten dat “De eerste resultaten<br />

geen enkele aanleiding geven om te<br />

twijfelen aan de veiligheid van de<br />

kerncentrale Borssele”.<br />

EPZ gaf in het rapport over de<br />

test aan dat er boven de door de<br />

overheid gestelde veiligheidseisen<br />

mogelijkheden zijn om de marges<br />

nog verder te vergroten. Daarom gaat<br />

EPZ op korte termijn onder andere de<br />

werkinstructies aanscherpen en extra<br />

pompen aanschaffen. De Europese<br />

Commissie brengt in juni 2012 definitief<br />

rapport uit over de testen. De landen<br />

van de Europese Unie besluiten dan of er<br />

kerncentrales moeten worden gesloten<br />

en waar eventueel maatregelen moeten<br />

worden genomen.<br />

In <strong>2011</strong> werd DELTA<br />

meerderheidsaandeelhouder van EPZ.<br />

DELTA en de oud-aandeelhouders van<br />

Essent bereikten overeenstemming<br />

en daarmee werd voorkomen dat de<br />

impasse rondom de aandelenverdeling<br />

van EPZ zou blijven voortbestaan. DELTA<br />

vergrootte hierdoor zijn aandelenbezit<br />

met 20% naar 70%. De resterende 30%<br />

is, indirect, in bezit van het Duitse RWE.<br />

Plannen nieuwe kerncentrale<br />

Ondanks de gebeurtenissen in Japan<br />

in maart <strong>2011</strong> blijft het draagvlak voor<br />

een tweede kerncentrale in Borssele en<br />

de rest van Zeeland behoorlijk groot.<br />

De PZC schreef op 2 december: “De<br />

kernramp in de Fukushima kerncentrale<br />

in Japan lijkt relatief weinig invloed te<br />

hebben gehad op de mening van de<br />

Zeeuwen over een tweede kerncentrale<br />

in Borssele. In december 2010 had<br />

72% geen bezwaar tegen een tweede<br />

kerncentrale in Borssele, want er staat<br />

er toch al één. En nu, een jaar later,<br />

heeft 66% van de Zeeuwen er geen<br />

bezwaar tegen”.<br />

In december werd duidelijk dat DELTA de<br />

strategie rond de voorbereidingen voor<br />

de nieuwe kerncentrale wijzigde. Niet<br />

langer wil DELTA een leidende positie<br />

innemen, maar eerder een faciliterende<br />

rol spelen. DELTA beschouwt kernenergie<br />

nog steeds als een onmisbare bron van<br />

CO 2<br />

-arme elektriciteit op weg naar een<br />

samenleving die vooral gebruikmaakt<br />

van duurzame energie. Maar als<br />

voorwaarde geldt wel dat er voldoende<br />

vertrouwen moet zijn in een gezond<br />

investeringsklimaat en daarvoor is ook<br />

politiek draagvlak nodig.<br />

37


DELTAEnergie<br />

Getijdencentrale<br />

In <strong>2011</strong> werd duidelijk dat het technisch mogelijk is om in de Brouwersdam een getijdencentrale<br />

te bouwen die genoeg energie kan opwekken voor 60.000 tot 70.000 huishoudens. Tegelijk kan<br />

hierdoor de eb- en vloedbeweging terugkomen in het Grevelingenmeer, waardoor de kwaliteit<br />

van water en natuur, die sinds de afsluiting in 1971 ernstig achteruit is gegaan, kan herstellen.<br />

Als er doorlaatopeningen komen in de Brouwersdam, kunnen daarin turbines worden geplaatst<br />

die met behulp van de eb- en vloedbeweging energie opwekken. Intussen is onderzoek gedaan<br />

door de Technische Universiteit Delft. Hieruit blijkt dat een getijdencentrale al effectief kan<br />

functioneren bij een waterpeilvariatie van één meter. De komende periode moet blijken of de<br />

getijdecentrale ook voldoende financieel rendement kan opleveren.<br />

38


DELTA vandichtbij<br />

Windenergie<br />

Eind <strong>2011</strong> werd de definitieve investeringsbeslissing genomen<br />

om het windturbinepark bij Kreekrak ingrijpend te vernieuwen<br />

en uit te breiden. In de zomer van <strong>2011</strong> werd de SDE-plussubsidie<br />

toegekend, de stimuleringsregeling voor de productie<br />

van duurzame energie. Eind 2012 zal het nieuwe park naar<br />

verwachting operationeel zijn. Ongeveer 60.000 huishoudens<br />

kunnen dan van stroom worden voorzien door het vernieuwde<br />

park, dat is ongeveer vijf keer meer dan het oude park. In het<br />

nieuwe windmolenpark komen 29 moderne molens te staan,<br />

gedeeltelijk geëxploiteerd door DELTA. Daarvan worden er<br />

zestien aan de noordkant van de A58 geplaatst en dertien ten<br />

zuiden van de snelweg. De 29 nieuwe windturbines zijn groter<br />

en de generatoren zijn moderner, waardoor ze veel meer stroom<br />

kunnen opwekken dan voorheen.<br />

De nabijheid van het militair vliegveld in Woensdrecht zorgde<br />

aanvankelijk voor een probleem. Door de hoogte van de nieuwe<br />

windmolens zou de radar van de vliegbasis niet meer voldoende<br />

kunnen functioneren. DELTA maakte een innovatieve, technische<br />

oplossing mogelijk waardoor dat probleem werd verholpen.<br />

Een paar jaar geleden maakte de gemeente Woensdrecht<br />

en bewoners van het buurtschap Volckerdorp nog bezwaar<br />

tegen de plannen. De verplaatsing van een deel van het<br />

park naar de zuidzijde van de A58 viel niet in goede aarde,<br />

de bewoners vreesden voor geluidsoverlast en vervuiling<br />

van de horizon. DELTA nam daarop het initiatief tot externe,<br />

onafhankelijke bemiddeling. Intensief contact met de bewoners<br />

en concrete maatregelen tegen bijvoorbeeld geluidsoverlast<br />

en horizonvervuiling hebben ervoor gezorgd dat de bezwaren<br />

werden ingetrokken. Door het intensieve contact is over en<br />

weer vertrouwen ontstaan en dat heeft ertoe geleid dat het<br />

eindresultaat in alle opzichten optimaal is.<br />

Het huidige windturbinepark<br />

bij Kreekrak wordt ontmanteld.<br />

39


DELTAEnergie<br />

Beschikbaarheid opwekcapaciteit<br />

Over het algemeen verliep de beschikbaarheid van de centrales in <strong>2011</strong> zoals<br />

gepland. De gasgestookte Sloecentrale in het Vlissingse havengebied produceerde<br />

minder dan gepland door lagere beschikbaarheid als gevolg van problemen<br />

met de luchtinlaat. Deze problemen zijn intussen verholpen. Ook de tijd dat de<br />

biomassacentrale in Moerdijk operationeel kon zijn was iets minder dan gepland<br />

vanwege enkele technische problemen.<br />

In <strong>2011</strong> zijn een aantal WKK-installaties verkocht of verwijderd vanwege de afloop<br />

van de economische levensduur. De windturbines produceerden een te verwachten<br />

hoeveelheid elektriciteit, er was sprake van een vrij constant windniveau, alleen<br />

in december waaide het aanzienlijk meer. Het zonnepark in Willebroek (België)<br />

produceerde ruim (10%) boven verwachting.<br />

Opwekcapaciteit DELTA<br />

EPZ (70% eigendom)<br />

Brandstof kerncentrale: uranium<br />

Vermogen: 512 MW (DELTA: 70%)<br />

Brandstof kolencentrale: kolen en biomassa<br />

Vermogen: 426 MW (DELTA: 70%)<br />

ELSTA (25% eigendom)<br />

Brandstof: gas<br />

Vermogen: 405 MW (DELTA: 50%)<br />

Sloecentrale (50% eigendom)<br />

Brandstof: gas<br />

Vermogen: 870 MW (DELTA: 50%)<br />

Biomassacentrale(50% eigendom)<br />

Brandstof: pluimveemest<br />

Vermogen: 36,5 MW (Delta 100%)<br />

Windparken (eigendom, deelnemingen<br />

en contracten)<br />

DELTA eigendom: 30 MW<br />

Deelnemingen: 42 MW<br />

Contracten: 27 MW<br />

Totaalvermogen: 99 MW<br />

Warmtekrachtkoppeling<br />

Totaalvermogen: 60 MW (DELTA: 100%)<br />

De Sloecentrale in het<br />

Vlissingse havengebied.<br />

Zonnepark Willebroek (B) (49% eigendom)<br />

Totaalvermogen: 2.6MWp (DELTA: 100%)<br />

40


DELTA vandichtbij<br />

5.3 Handel<br />

Handel<br />

Tot en met februari was er sprake van<br />

een rustige prijsontwikkeling, daarna<br />

steeg de olieprijs fors door de Arabische<br />

lente. In het kielzog daarvan gingen<br />

ook de kolen- en gasprijzen omhoog.<br />

Dat gold in mindere mate ook voor<br />

de stroomprijzen. De marges namen<br />

hierdoor af.<br />

Na de gebeurtenissen in Japan<br />

besloot Duitsland de zeven oudste<br />

kerncentrales uit bedrijf te nemen.<br />

Hierdoor schoten de prijzen van gas,<br />

kolen, stroom en CO 2<br />

omhoog. De prijs<br />

van CO 2<br />

-emissierechten zakte in mei<br />

door berichtgeving over Europese<br />

maatregelen die energie-efficiency<br />

moeten bevorderen.<br />

De escalerende schuldencrisis in Europa<br />

en de toenemende vrees voor een<br />

nieuwe recessie zorgden in september<br />

voor lagere energie- en emissieprijzen.<br />

Ook de elektriciteitsprijzen daalden.<br />

Deze trend zette aan het einde van het<br />

jaar door. De marges komen hierdoor<br />

verder onder druk te staan.<br />

Bij DELTA wordt op verschillende<br />

markten in energie en<br />

grondstoffen gehandeld.<br />

41


<strong>Afvalstroom</strong><br />

Feiten & cijfers<br />

Biomassacentrale<br />

Moerdijk<br />

Input:<br />

440.000 ton<br />

pluimveemest<br />

per jaar<br />

Output: elektriciteit<br />

voor ongeveer<br />

90.000 huishoudens<br />

Jochem Broekhoff<br />

10 jaar<br />

42


DELTA vandichtbij<br />

De biomassacentrale Moerdijk (BMC) is een toonaangevend<br />

voorbeeld van duurzame energieopwekking.<br />

Eénderde van de jaarlijkse pluimveemestproductie in<br />

Nederland, 450.000 ton, wordt hier omgezet naar elektriciteit.<br />

De centrale produceert een hoeveelheid elektriciteit die<br />

voldoende is om 70.000 huishoudens jaarlijks draaiende<br />

te houden. Daarmee is deze biomassacentrale de grootste<br />

elektriciteitscentrale in zijn soort in Europa.<br />

De pluimveesector kampt met een mestoverschot en maakt<br />

hoge kosten om de mest te laten verwerken. Tegelijkertijd<br />

zoeken energieproducenten naar mogelijkheden om<br />

duurzame energieteproduceren. Toen deze partijen elkaar<br />

een aantal jaren geleden vonden, ontstond het idee om te<br />

gaan samenwerken. Het resultaat is een energiecentrale<br />

waarin pluimveemest als brandstof wordt toegepast.<br />

De centrale is voor 50% in handen van DELTA en is sinds<br />

september 2008 operationeel.<br />

Directeur Hendrik Bosch:<br />

“De centrale is zeer efficiënt. Het enige restant<br />

dat na het verbrandingsproces overblijft, is de<br />

as. Deze as zit vol mineralen als fosfor, kalium<br />

en magnesium. De pluimveemest-as wordt in het<br />

buitenland afgezet als bodemverbeteraar. Zo blijven<br />

nuttige stoffen uit de pluimveemest toepasbaar voor<br />

de groei van gewassen.”<br />

43


DELTA in <strong>2011</strong><br />

6<br />

Afvalverwerking<br />

Afvalverwerkingsinstallatie, Doel<br />

44


DELTA vandichtbij<br />

Alle bedrijfsactiviteiten op het gebied van<br />

afvalverwerking zijn samengebracht in<br />

dochteronderneming N.V. Indaver, 75% eigendom<br />

van DELTA. Indaver, gevestigd in het Belgische<br />

Mechelen, is uitgegroeid tot een internationale<br />

groep met vestigingen en activiteiten binnen Europa.<br />

Behalve in België is Indaver actief<br />

in Nederland, Ierland, Portugal,<br />

Italië en Duitsland. Het bedrijf richt<br />

zich op overheden (vooral in België,<br />

Nederland en Ierland) en de industrie<br />

(Noordwest-Europa). Indaver is vooral<br />

in de volgende sectoren actief: chemie,<br />

farmacie, automotive en elektronica.<br />

Het bedrijf beheert jaarlijks bijna<br />

vijf miljoen ton afval, De verwerking<br />

gebeurt voor het grootste deel in eigen<br />

installaties, vooral in België, maar<br />

ook in installaties van andere partijen.<br />

Het bedrijf beschikt over meerdere<br />

afvalverwerkingstechnieken waaronder<br />

recycling, verwerking tot biomassa<br />

en Waste-to-Energy: vuilverbranding<br />

gecombineerd met energieproductie.<br />

Afscheid CEO Ronny Ansoms<br />

Ronny Ansoms droeg op 1 mei de<br />

fakkel als CEO van Indaver over aan<br />

Paul De Bruycker. Hij was een van de<br />

sleutelfiguren achter de uitbouw van<br />

Indaver tot een internationaal bedrijf op<br />

het gebied van duurzaam afvalbeheer.<br />

Tijdens het afscheidsevenement op 6<br />

mei in Antwerpen voerden onder meer<br />

Paul De Bruycker, Peter Boerma en<br />

Vlaams minister-president Kris Peeters<br />

het woord.<br />

De Vlaamse minister-president<br />

sprak lovend over de manier waarop<br />

Indaver zijn maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid genomen heeft.<br />

“Gevaarlijk afval verwijderen door<br />

verbranding, zonder intoxicatie van<br />

de omgeving door vuile rookgassen,<br />

blijft de specialiteit van Indaver. Maar<br />

het opteerde niet voor zoveel mogelijk<br />

verbranden of storten, om zo een<br />

maximale winst te halen. Integendeel,<br />

Indaver participeert vandaag ook nog in<br />

diverse recyclage-initiatieven en toont<br />

zo in de praktijk ook echt bezig te zijn<br />

met het respecteren van de ‘Ladder<br />

van Lansink’: storten en verbranden<br />

zijn daarin de laatste en voorlaatste<br />

optie bij de verwijdering van ons afval,<br />

hergebruik en recyclage staan veel<br />

hoger op de ladder.”<br />

45


DELTAAfval<br />

Indaver in Nederland:<br />

DELTA Milieu, IGA en AROC<br />

Indaver is in Nederland actief met drie organisaties:<br />

DELTA Milieu, IGA en AROC. DELTA Milieu is<br />

gespecialiseerd in afvalbeheer, vooral huishoudelijk en<br />

niet-gevaarlijk afval van bedrijven en overheden. Het<br />

bedrijf is actief op 30 locaties in Zeeland, Noord-Brabant<br />

en Zuid-Holland. DELTA Milieu beheert jaarlijks ruim 1,5<br />

miljoen ton afvalstoffen. Het bedrijf biedt uiteenlopende<br />

verwerkingsoplossingen:<br />

• composteren van GFT en groenafval tot<br />

hoogwaardige compost;<br />

• vergisten van organische afvalstromen;<br />

• opwerken van groenafval tot biomassa;<br />

• papierrecycling;<br />

• waste-to-energy (verbranding in combinatie met<br />

elektriciteitsproductie);<br />

• afvalberging.<br />

Voor de Zeeuwse gemeenten is DELTA Milieu de partner<br />

op het gebied van afvalinzameling, -recycling en<br />

-verwerking. Naast DELTA Milieu maken ook IGA en AROC<br />

deel uit van Indaver Nederland. IGA (Indaver Gevaarlijk<br />

Afval) is gevestigd in Terneuzen en de vestiging van AROC<br />

(Acid Regeneration Operation Company) is gelokaliseerd<br />

op het bedrijfsterrein van Tata Steel IJmuiden.<br />

Nieuwe installaties<br />

2010 stond voor Indaver in het teken van organisatieontwikkeling<br />

en nieuwe projecten. De activiteiten van<br />

DELTA Milieu werden in dat jaar in de Indaver-organisatie<br />

ondergebracht en een nieuwe landenorganisatie werd<br />

geïntroduceerd. In het verslagjaar konden deze vernieuwingen<br />

verder vorm krijgen.<br />

Een belangrijk nieuwbouwproject werd in <strong>2011</strong> afgerond:<br />

de nieuwe verwerkingsinstallatie in het Ierse Meath, niet<br />

ver van Dublin, ging in september van start. De installatie<br />

verwerkt jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk en vergelijkbaar<br />

bedrijfsafval en combineert dat met de productie van<br />

elektriciteit. De turbine levert 20 MW, voldoende om 20.000<br />

huishoudens van stroom te voorzien.<br />

In <strong>2011</strong> werd verder gewerkt aan de Medipower-installatie op de<br />

locatie van Indaver in Antwerpen. De verwerking van medisch<br />

afval en ziekenhuisafval vond voorheen plaats bij Indaver<br />

Medical Services in Leuven. In april 2012 werd deze installatie<br />

ontmanteld. Sindsdien wordt dit type afval uit Vlaanderen en<br />

de rest van de Benelux verwerkt in de nieuwe installatie die ook<br />

warmte en elektriciteit (2,5 MW) levert.<br />

46


DELTA vandichtbij<br />

Afvalverwerkingsinstallatie, Antwerpen<br />

Twee dienstverleningsconcepten<br />

Indaver onderscheidt twee<br />

dienstverleningsconcepten voor twee aparte<br />

markten. In het business-segment Industrieel &<br />

Gevaarlijk afval wil het bedrijf een leidende positie<br />

innemen op de Europese markt met het Total-<br />

Waste-Management-concept. Dat concept houdt<br />

in dat een totaalpakket wordt geboden dat begint<br />

bij advies en preventie van afval en eindigt bij<br />

verwerking en, desgewenst, volledige exploitatie<br />

van installaties. In verschillende typen installaties<br />

wordt zoveel als mogelijk materiaal teruggewonnen.<br />

Het overige materiaal wordt verbrand en<br />

tegelijkertijd wordt energie opgewekt.<br />

Public waste PartnershipS is het<br />

dienstverleningsconcept waarmee de markt voor<br />

huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval wordt<br />

benaderd. In België, Nederland en Ierland is<br />

Indaver op dit terrein een belangrijke partner voor<br />

overheden. De belangrijkste verwerkingsmethoden<br />

binnen dit segment zijn recycling en verbranding in<br />

combinatie met energieproductie.<br />

47


<strong>Afvalstroom</strong><br />

Feiten & cijfers<br />

Installaties bij<br />

Antwerpen<br />

Input:<br />

ongeveer 100.000<br />

ton afval per jaar<br />

Output:<br />

elektriciteit voor<br />

ongeveer 9.000<br />

huishoudens<br />

Adrie Feijter<br />

11 jaar<br />

48


DELTA vandichtbij<br />

Industrieel en gevaarlijk afval wordt<br />

in twee draaitrommelovens op de<br />

locatie in Antwerpen verwerkt.<br />

Het materiaal wordt verbrand in grote, draaiende cilinders<br />

bij een temperatuur van 1000 tot 1200 °C. Via generatoren<br />

wordt met de vrijgekomen warmte elektriciteit opgewekt die<br />

wordt gebruikt voor de eigen installatie. Het overschot wordt<br />

geleverd aan het publieke net. Meer weten over deze manier<br />

van afvalverwerking? Zoek via Youtube op Indaver.<br />

Regionaal manager België Rob Kruitwagen:<br />

“Bij de verbranding van het afval wordt het<br />

gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk<br />

beperkt. Door een uitgekiende afvalmix kunnen de<br />

afvalstoffen optimaal worden vernietigd. De energie<br />

die vrijkomt bij het verbrandingsproces wordt<br />

gebruikt voor de eigen installatie en wat resteert<br />

wordt geleverd aan het publieke net. De vrijkomende<br />

stoom wordt gebruikt door een buurbedrijf.”<br />

49


Biomassacentrale, Moerdijk<br />

50


DELTA N.V. | Poelendaelesingel 10 | 4335 JA Middelburg | T +31 (0)118 88 20 00 | F + 31 (0)118 88 21 00 | E info@DELTA.nl | W www.DELTA.nl<br />

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22031457.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!