03.03.2015 Views

Sociaal Jaarverslag 2012

Description

Description

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong><br />

<strong>2012</strong>


Voorwoord<br />

Energiebronnen<br />

DELTA verkeert in een complexe, maar tegelijk kansrijke<br />

situatie. Door verslechterde marktomstandigheden in de<br />

energiebranche staat het resultaat onder druk. Met de keuze<br />

voor een nieuwe strategie zorgen wij ervoor dat DELTA<br />

‘Zelfstandig & Gezond’ blijft en er klaar voor is als de markt<br />

zich weer normaliseert.<br />

In <strong>2012</strong> hebben we ons daarom extra gefocust op rendement<br />

en kasstromen, maar belangrijker nog op de duurzame<br />

inzetbaarheid van onze medewerkers. Zij zijn onze<br />

‘energiebronnen’ en vormen de kritische succesfactor voor<br />

het realiseren van de organisatiedoelstellingen.<br />

Het medewerkertevredenheidonderzoek, dat we voor het<br />

eerst hebben gekoppeld aan het onderzoek naar sociale<br />

veiligheid en het Preventief Medisch Onderzoek, heeft ons<br />

van waardevolle informatie voorzien, waarmee we het<br />

energieniveau van onze mensen vasthouden of zelfs kunnen<br />

verhogen. Medewerkers geven aan dat vooral het bieden<br />

van ontplooiingsmogelijkheden en inspirerend leiderschap<br />

een positieve invloed hebben op de bevlogenheid.<br />

Alle divisies hebben dit proactief opgepakt en naar eigen<br />

inzicht vertaald in een cultuur- en/of leiderschapsprogramma.<br />

Dit <strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> geldt als terugblik op een jaar waarin<br />

DELTA laat zien hoe het zich voorbereidt op een lastige<br />

periode. Zolang we vertrouwen op de (veer)kracht van onze<br />

energiebronnen twijfel ik er geen seconde aan dat we een<br />

zelfstandige en gezonde toekomst tegemoet gaan!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Michel van Neutigem<br />

Directeur HR<br />

Het in lijn brengen van de organisatie met de<br />

bedrijfseconomische omstandigheden gebeurt door divisies<br />

dichter bij elkaar te brengen, de holdingstaf af te slanken en<br />

één en ander efficiënter in te richten. We zijn ons er van<br />

bewust dat dit veel vraagt van onze mensen. De nieuwe<br />

realiteit en het vooruitzicht van een reorganisatietraject<br />

zorgen voor onzekerheid. We hebben daarom veel aandacht<br />

besteed aan het stimuleren van interne mobiliteit en<br />

hebben met grote zorgvuldigheid gewerkt aan een sterk<br />

<strong>Sociaal</strong> Plan.


In vogelvlucht<br />

In <strong>2012</strong> concentreert het HR beleid van DELTA zich op vier pijlers. In dit hoofdstuk lichten we ze één voor één toe.<br />

Bevlogen<br />

Voor het eerst in de geschiedenis van DELTA hebben we het medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) gekoppeld aan het<br />

onderzoek naar sociale veiligheid en het Preventief Medisch Onderzoek. Het geïntegreerde onderzoek is uitgevoerd door<br />

onze nieuwe arbodienstverlener ‘365’. Belangrijkste uitgangspunt is een volledig beeld krijgen van de inzetbaarheid en<br />

bevlogenheid van onze medewerkers. 365 gebruikt het zogenoemde ‘Job Demands Resource model’ om inzichtelijk te maken<br />

welke aspecten tot stressreacties leiden en welke aspecten juist tot bevlogenheid leiden (energiebronnen). Met dit inzicht is<br />

DELTA beter in staat gerichte opvolgingsacties te nemen om stress te reduceren en bevlogenheid te stimuleren. 62% van de<br />

medewerkers heeft meegedaan aan het onderzoek.<br />

Werkdruk<br />

Werk/privé<br />

Rolconflict<br />

Etc.<br />

Steun<br />

Autonomie<br />

Feedback<br />

Etc.<br />

Werkstressoren<br />

Energiebronnen<br />

Persoonlijke<br />

hulpbronnen<br />

Stressreacties<br />

Bevlogenheid<br />

Organisatieuitkomsten<br />

Trots<br />

De algemene tevredenheid scoort 86%. Dat is een stijging<br />

ten opzichte van de vorige meting en daar zijn we trots op.<br />

Toch zijn er nog voldoende verbeterpunten waarmee we aan<br />

de slag moeten. DELTA kan nog beter sturen op positieve<br />

energiebronnen, zoals steun van de leidinggevende, autonomie<br />

in het werk en feedback en ontplooiingsmogelijkheden.<br />

We hebben dit op drie niveaus opgepakt:<br />

1 Divisiedirecteuren en stafhoofden krijgen inspiratiesessies<br />

over hoe zij energiebronnen kunnen stimuleren.<br />

2 Het middenmanagement krijgt concrete handvaten hoe<br />

zij hun managementvaardigheden kunnen verbeteren.<br />

Vaardigheden zoals inspirerende feedback geven,<br />

omgaan met conflictsituaties en leiding geven aan<br />

verandering. Deze onderwerpen komen terug in het<br />

speciaal ontwikkelde ‘DELTA Management Programma’.<br />

3 We helpen medewerkers hun talenten en valkuilen te<br />

ontdekken met behulp van ontwikkelassessments en<br />

helpen ze deze verder te ontwikkelen.<br />

Verbeteracties<br />

Naast een ‘Top 3’ aan verbeterpunten op DELTA niveau,<br />

hebben alle divisies en holdingstafafdelingen ook nog eens<br />

een eigen top 3 geformuleerd. Op basis van hun specifieke<br />

onderzoeksresultaten zijn verbeteracties tot stand gekomen<br />

in samenspraak met de medewerkers. Ieder kwartaal wordt<br />

de voortgang van alle verbeteracties besproken.<br />

Bouwsteen<br />

Door het stimuleren van interne mobiliteit bieden we onze<br />

eigen medewerkers meer kansen. Interne mobiliteit is niet<br />

nieuw, dat doen we al heel lang bij DELTA: 75 procent van de<br />

vacatures in <strong>2012</strong> is door eigen medewerkers ingevuld.<br />

Actualiteit<br />

Vanwege de actualiteit is het nog belangrijker om eigen<br />

mensen te laten doorstromen. Met actualiteit bedoelen we<br />

de economische recessie, kostenbeheersing en de<br />

noodzaak voor DELTA om scherper aan te wind te varen en te<br />

werken aan een stabiele toekomst. Interne mobiliteit is een<br />

belangrijke bouwsteen voor het realiseren van de strategie<br />

in de komende jaren. We kunnen het ons niet langer<br />

permitteren om (boventallige) mensen met regelingen weg<br />

te laten gaan, wanneer we op andere plaatsen nog om<br />

mensen verlegen zitten. Daarnaast hebben we in het MTO<br />

gezien dat ontplooiingsmogelijkheden een belangrijke<br />

energiebron vormen en een positieve invloed hebben op de<br />

inzetbaarheid en bevlogenheid van medewerkers. Dit pleit<br />

ervoor om eigen medewerkers, ook wanneer ze bij aanvang<br />

nog niet helemaal aan de eisen voldoen, door te laten<br />

stromen en voorrang te geven bij vacatures. We richten ons<br />

hierbij op de gehele DELTA organisatie inclusief de<br />

meerderheidsdeelnemingen. Zo zijn er afspraken over de<br />

uitwisseling van vacatures.<br />

>> lees verder op de volgende pagina


Intern herplaatsen<br />

We hebben als doel minimaal 80 procent van de vacatures<br />

met eigen mensen in te vullen en zoveel mogelijk<br />

medewerkers die voorwaardelijk boventallig zijn, intern te<br />

herplaatsen of in ieder geval zoveel mogelijk van werk naar<br />

werk te begeleiden. Daarbij hanteren we bij benoemingen een<br />

70 procent match als ondergrens waarbij we in een<br />

Persoonlijk Ontwikkeling Plan de aanvullende<br />

ontwikkelafspraken vastleggen.<br />

Vrijwillige en gestuurde mobiliteit<br />

In de praktijk maken we onderscheid tussen vrijwillige en<br />

gestuurde mobiliteit. Bij vrijwillige mobiliteit ligt het initiatief<br />

om op zoek te gaan naar een andere functie primair bij de<br />

medewerker zelf. De belangrijkste reden om te willen<br />

veranderen is veelal persoonlijke ontwikkeling.<br />

Bij gestuurde mobiliteit is er vaak iets aan de hand waardoor<br />

de medewerker niet langer in de huidige functie kan blijven,<br />

bijvoorbeeld omdat de functie vervalt (boventalligheid) of<br />

omdat de medewerker arbeidsongeschikt is geraakt en niet<br />

terug kan keren naar de oorspronkelijke functie. Maar ook een<br />

mismatch of disfunctioneren vormt aanleiding om naar een<br />

andere functie op zoek te gaan. Hierin speelt vooral het<br />

mobiliteitscentrum een belangrijke rol.<br />

Gedragscode<br />

Medewerkers vormen samen het gezicht van DELTA.<br />

Als collega’s gaan we open, eerlijk en respectvol met elkaar<br />

om. We behandelen onze medewerkers, klanten en relaties op<br />

een manier waarop we zelf ook behandeld willen worden. Een<br />

gedragscode helpt ons daarbij. Daarin leggen we namelijk<br />

vast hoe we omgaan met elkaar, met sociale en fysieke<br />

veiligheid, met externe partijen, met onze<br />

bedrijfseigendommen en met bedrijfsinformatie. We hadden<br />

al veel geregeld in regels en procedures, maar die waren in de<br />

praktijk niet op een plaats vindbaar en toegankelijk. Nu we<br />

een gedragscode hebben opgesteld is alles overzichtelijk<br />

gebundeld en verduidelijkt met herkenbare praktijksituaties.<br />

Vangnet<br />

Per 1 juli <strong>2012</strong> is een nieuw sociaal plan overeengekomen<br />

tussen directie, Centrale Ondernemingsraad en vakbonden.<br />

Dit plan is bedoeld als sociaal vangnet voor medewerkers die<br />

door een reorganisatie boventallig worden. Dit kan zijn omdat<br />

hun functie sterk wijzigt of zelfs vervalt of omdat er in een<br />

bepaalde functie minder mensen nodig zijn<br />

(formatiereductie).<br />

Van werk naar werk<br />

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige plan is<br />

dat er nog meer nadruk ligt op de begeleiding van werk naar<br />

werk. Gedurende een periode van drie maanden zoeken we<br />

eerst binnen de DELTA organisatie naar een passende functie.<br />

Hierbij krijgen medewerkers voorrang bij vacatures op mensen<br />

die van buiten komen. Ook wanneer ze bij aanvang nog niet<br />

helemaal geschikt zijn voor de functie. We maken dan<br />

afspraken hoe de resterende ontwikkeling vorm krijgt en dit<br />

leggen we vast in het Persoonlijk Ontwikkel Plan. Dit proces<br />

wordt op de voet gevolgd door een plaatsingscommissie,<br />

bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgever en de<br />

werknemer. Mocht er na de periode van drie maanden geen<br />

interne oplossing voorhanden zijn, dan krijgt de medewerker<br />

de keuze voor een vertrekpremie dan wel begeleiding naar<br />

ander werk buiten DELTA. Deze begeleiding vindt plaats door<br />

BaanBaan, een extern re-integratiebedrijf waar de<br />

medewerker in dienst treedt. BaanBaan beschikt over prima<br />

kennis en ervaring van de externe arbeidsmarkt en is beter<br />

dan DELTA zelf in staat om medewerkers op een succesvolle<br />

manier naar ander werk te begeleiden.


Kwestie van vertrouwen<br />

Een roddel bij de koffieautomaat of een pesterijtje op zijn<br />

tijd beschouwen we als ‘part of the job’. Soms gaat het te<br />

ver en belemmert een confrontatie met ongewenst gedrag<br />

de medewerker in zijn of haar persoonlijk functioneren.<br />

In een vroeg stadium de kwestie bespreken met een<br />

vertrouwenspersoon kan de druk van de ketel halen.<br />

Het team van vertrouwenspersonen bij DELTA is in september<br />

2011 gestart met een nieuwe samenstelling. Voorzitter Alita<br />

Christiaansen gunt ons een blik achter de schermen.<br />

Hebben jullie het druk gehad in <strong>2012</strong>?<br />

“Ten opzichte van voorgaande jaren is er wel een flinke<br />

stijging waarneembaar in het aantal meldingen. Maar een<br />

vergelijking maken is eigenlijk zinloos. Jarenlang waren er<br />

bij DELTA maar drie vertrouwenspersonen actief. Nu zijn we,<br />

inclusief de vertrouwenspersonen van onze deelnemingen<br />

EPZ en Indaver, met zijn twaalven. Samen hebben we een<br />

speciale opleiding gevolgd die bij deze rol hoort en we zijn<br />

dus nu ook allemaal gecertificeerd vertrouwenspersoon.”<br />

Dat klinkt professioneel…<br />

“Tijdens de opleiding zijn we volop bezig geweest met<br />

gesprekstechnieken, intervisie plegen en het kaderen en<br />

bewaken van ons werkveld. Wat we geleerd hebben,<br />

passen we toe in de praktijk en voor de continuïteit hebben<br />

we eens per jaar een bijscholingsdag. Maar, misschien nog<br />

wel belangrijker, we zijn tijdens de trainingsessies echt als<br />

team naar elkaar toegegroeid en zijn daardoor goed op<br />

elkaar ingespeeld. De gezonde mix binnen ons team tussen<br />

jong en oud heeft er ook aan bijgedragen dat we ons<br />

draagvlak onder medewerkers hebben weten te verbreden.”<br />

Mensen weten jullie dus goed te vinden?<br />

“In <strong>2012</strong> wilden we vooral realiseren dat medewerkers weten<br />

wie we zijn, hoe ze ons kunnen benaderen en waarvoor.<br />

We zijn met een soort roadshow langs alle divisies gegaan<br />

en daar is bijzonder goed op gereageerd. Mensen lieten<br />

duidelijk blijken dat ze vooral blij zijn met de wetenschap<br />

‘ik sta niet alleen als ik een probleem heb, er is altijd<br />

iemand bij wie ik mijn verhaal kwijt kan’.”<br />

Waarvoor kan ik bij jullie allemaal terecht?<br />

“Voor alle vormen van ongewenst gedrag zoals pesten en<br />

treiteren, machtsmisbruik, discriminatie, seksuele<br />

intimidatie en agressie en geweld. Ook als je zorgen hebt<br />

over een collega kun je dat bij ons melden.”<br />

Wat is precies de procedure?<br />

“Als eerste kies je de vertrouwenspersoon uit van wie jij<br />

denkt dat je daar een klik mee hebt. Deze vertrouwenspersoon<br />

staat vanaf de eerste kennismaking naast je, adviseert je en<br />

helpt je om vat te krijgen op het probleem en de consequenties<br />

ervan. We leggen de klachtenprocedure uit en maken een<br />

verslag van alle doorlopen stappen. Dit gebeurt onder<br />

strikte geheimhouding en mocht het nodig zijn, dan volgt<br />

eventuele bekendmaking pas na jouw eigen goedkeuring.<br />

Belangrijkste uitgangspunt is er voor te zorgen dat je zo snel<br />

mogelijk zelf de regie weer in handen krijgt en weet hoe je<br />

het probleem zelf oplost. Een vertrouwenspersoon is overigens<br />

géén intermediair tussen alle betrokkenen. Wanneer in een<br />

bepaalde situatie wel een intermediair nodig is om<br />

verschillende kanten van een verhaal te belichten en<br />

meerdere mensen te betrekken, wordt (in overleg met degene<br />

die de klacht heeft ingediend) een beroep gedaan op een<br />

externe, onafhankelijke maatschappelijk werker.”<br />

Hoe ervaart de werkgever jullie inbreng?<br />

“DELTA en vooral de HR-afdeling zien ons als een serieuze<br />

gesprekspartner. Ze pakken dit heel positief op en er<br />

ontstaan ook samenwerkingsvormen. Uiteindelijk hebben<br />

we toch allemaal hetzelfde belang en dat is dat de<br />

medewerker zich sociaal veilig voelt op het werk.”<br />

Zien jullie ook trends?<br />

“<strong>2012</strong> is het eerste volle jaar dat we als team hebben<br />

gedraaid. We hebben nu weliswaar een goede nulmeting,<br />

maar kunnen denk ik pas over een paar jaar zeggen of er<br />

sprake is van een trend. Wat wel opvalt, is het aantal<br />

meldingen van psychosociale belasting. Dit wordt vaak<br />

veroorzaakt door een hoge werkdruk en dat is voor ons nu<br />

wel één van de belangrijkste aandachtspunten. We denken<br />

dat de aangekondigde reorganisatie hier ook invloed op<br />

heeft en blijven de ontwikkelingen op dat gebied ook goed<br />

in de gaten houden.”<br />

Uitdagingen genoeg!<br />

“Ja, het gaat de komende periode ongetwijfeld wat meer moeite<br />

kosten om mensen weer terug in hun kracht te krijgen. Dat is<br />

helemaal niet erg, zolang mensen maar bespreekbaar maken<br />

waar ze mee zitten. Bij wie dan ook. Beter een vraag teveel<br />

dan een slapeloze nacht!”


Langs de velden<br />

Alle onderdelen van DELTA hebben in <strong>2012</strong> op geheel eigen<br />

wijze invulling gegeven aan de ontwikkeling van hun<br />

‘energiebronnen’. Bij divisies, stafafdelingen en deelnemingen<br />

is veel gebeurd op HR-gebied. Er zijn mooie stappen gemaakt<br />

op weg naar een efficiënter opererende organisatie.<br />

Gastvrij<br />

De divisie Consument & Zakelijk zorgt voor marketing en<br />

levering van Energie- en MultiMedia producten, diensten en<br />

oplossingen aan consumenten en aan zakelijke klanten.<br />

Consument & Zakelijk staat in alle opzichten ‘bewust<br />

dichtbij’ haar klanten en is steeds weer in staat klanten te<br />

binden door onze toegevoegde waarde, onderscheidend<br />

vermogen en het bieden van een faire deal met onze Multi-<br />

Utility dienstverlening. Via ons klantcontactcentrum staan<br />

wij dagelijks in contact met onze klanten en zorgen wij er<br />

voor dat onze klanten tevreden zijn en blijven.<br />

Bewust<br />

Het klantcontactcentrum (Customer Care), bestaande uit<br />

Front- en Support Office voor Energie (DELTA) en MultiMedia<br />

(ZeelandNet, dochter van DELTA) waren apart van elkaar<br />

georganiseerd op verschillende locaties in Zeeland.<br />

Ze werkten los van elkaar voor dezelfde klanten,<br />

met verschillende processen en systemen. Na samenvoeging<br />

van deze afdelingen in 2011 bleek in <strong>2012</strong> dat er tussen de<br />

organisatieonderdelen verschillen zijn in cultuur, houding<br />

en gedrag. Om de verschillen te verkleinen is een cultuur- en<br />

leiderschapsprogramma opgezet voor alle leidinggevenden<br />

binnen Customer Care. Voor medewerkers is een<br />

‘Hostmanship’-traject opgezet. Tijdens de driedaagse training<br />

staan hostmanship en adviserend verkopen centraal.<br />

Andere verbeteringen die Customer Care heeft doorgevoerd<br />

zijn: coaching van medewerkers on-the-job, aandacht voor<br />

doorstroom en ontwikkeling van medewerkers,<br />

een optimalisatie van het ziekteverzuimproces en een<br />

geoptimaliseerd en geüniformeerd wervings- en selectieproces.<br />

Het hele traject is tot stand gekomen met inbreng van de<br />

medewerkers zelf. Hierdoor is een grotere mate van<br />

bewustzijn ontstaan over de eigen verantwoordelijkheid,<br />

rol en besef van de eigen invloed binnen de organisatie.<br />

Het team heeft op een onderscheidende manier leiderschap<br />

getoond en medewerkers ontwikkeld op een dusdanig<br />

niveau dat, ondanks de reorganisatie, klanten zich welkom<br />

voelen bij onze klantenservice!<br />

Voldoening<br />

Verder is C&Z een bijzondere samenwerking gestart met<br />

Stichting Arduin, gespecialiseerd in het geven van<br />

ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.<br />

Vanuit de filosofie dat werk belangrijk is voor mensen,<br />

voldoening geeft en inhoud geeft aan je leven hebben mensen<br />

die bij Arduin wonen activiteiten uitgevoerd binnen DELTA.<br />

Waakvlam<br />

Asset Development & Operations (AD&O) is verantwoordelijk<br />

voor opwekking van energie en het ontwikkelen van<br />

nieuwe projecten.<br />

Eind <strong>2012</strong> is AD&O <strong>2012</strong> opgeheven als zelfstandige eenheid<br />

binnen DELTA. Aanleiding is het besluit om het project KCB2<br />

(de bouw van een tweede kerncentrale) in de waakvlamstand<br />

te zetten. Een aanzienlijke groep medewerkers binnen AD&O<br />

was betrokken bij de voorbereidingen voor dit project.<br />

Voor AD&O heeft de focus dus vooral gelegen op het herplaatsen<br />

van de 8 voorwaardelijk boventallig verklaarde medewerkers.<br />

De resterende afdelingen van AD&O gaan vanaf januari 2013<br />

vooralsnog deel uitmaken van de divisie OTS.


Dialoog<br />

Origination, Trade & Supply (OTS) is verantwoordelijk voor<br />

alle handelsactiviteiten op het gebied van energie. OTS<br />

levert aan derden en aan andere divisies binnen DELTA.<br />

Talent<br />

DELTA OTS wil zijn strategie en ambitieuze doelstellingen<br />

verwezenlijken door gemotiveerde en gekwalificeerde<br />

personen aan te trekken en te behouden. In <strong>2012</strong> is daarom<br />

het ‘SHL Universal Competency Framework’ geïmplementeerd.<br />

Dit helpt ons nog beter te focussen op de aanwezige<br />

competenties en talenten van onze medewerkers in relatie<br />

tot de gestelde functie-eisen (inhoud en gedrag).<br />

Taal<br />

Alle OTS leidinggevenden zijn in <strong>2012</strong> getraind om de SHL<br />

methodiek op een juiste manier toe te passen in combinatie<br />

met de begeleiding en coaching van de medewerkers. Er zijn<br />

daarvoor duidelijke afspraken gemaakt over de ‘taal’<br />

waarmee leidinggevenden en medewerkers met elkaar het<br />

gesprek aangaan over de door de medewerker gewenste en<br />

door de organisatie gevraagde ontwikkeling. Dit geldt ook<br />

voor het aanwezige ontwikkelpotentieel. Verder hebben we<br />

medewerkers zelf in staat gesteld om vrijwillig gebruik te<br />

maken van de ‘OTS Talent Audit’, een hulpmiddel om met<br />

persoonlijke ontwikkeling aan de slag te kunnen gaan.<br />

Ontwikkelpositie<br />

Het Competency Framework is ook een leidraad geweest<br />

voor het voeren van de beoordelingsgesprekken. In opdracht<br />

van het managementteam is er aan alle leidinggevenden<br />

gevraagd of zij aansluitend op het jaarlijkse beoordelingsgesprek<br />

de medewerkers ook een ontwikkelpositie willen<br />

toekennen conform de ‘9-cell-grid’ methodiek. Daarbij hoort<br />

een onderbouwing waarom een medewerker in die positie is<br />

geplaatst. Het is namelijk wel de bedoeling dat leidinggevenden<br />

ontwikkelposities vaststellen die overeenkomen<br />

met de beleving van de medewerker. Dus passend bij de<br />

beoordelingsuitslag van <strong>2012</strong> en afgestemd in een persoonlijk<br />

gesprek. Tijdens dit gesprek is het van groot belang dat ook<br />

wordt gesproken over de ambities van de medewerker.<br />

Dus niet alleen waar de medewerker zich nu bevindt,<br />

maar vooral de ontwikkelbehoefte binnen de eigen functie<br />

of in relatie tot een mogelijke vervolgfunctie. Het is van<br />

belang dat leidinggevende en medewerker daar de dialoog<br />

over aangaan en het zo veel als mogelijk eens zijn over de<br />

vast te stellen ontwikkelpositie. Tenslotte zijn er afspraken<br />

gemaakt over ontwikkelmogelijkheden, de ontwikkelrichting<br />

en bijbehorende opvolgingsacties in de vorm van een<br />

Persoonlijk Ontwikkel Plan. Divisie overstijgend ontstaat er<br />

zo ook zicht op de ontwikkelbehoeften DELTA-breed en kan<br />

HR centraal trainingen en opleidingen aanbieden.<br />

Tevreden en flexibel aan het werk<br />

DELTA Netwerkbedrijf B.V. (DNWB) is de regionale netbeheerder<br />

voor elektriciteit en gas in de provincie Zeeland. Wij staan<br />

voor veilig, betrouwbaar en kostenefficiënt beheer van de gasen<br />

elektriciteitsnetten. Als netbeheerder zijn wij verantwoordelijk<br />

voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van deze<br />

netten. Wij realiseren nieuwe en wijzigen bestaande<br />

aansluitingen en stellen meters, transformatoren en gasdrukregelstations<br />

beschikbaar. Daarnaast onderzoeken we nieuwe<br />

methoden en technieken binnen alle aspecten van onze<br />

dienstverlening. Deze kennis wordt ook toegepast om de<br />

overgang naar duurzame energieoplossingen mogelijk te maken.<br />

Flexibel werken<br />

Binnen de afdeling Marktfacilitering en Informatievoorziening<br />

is een proefproject rondom flexibel werken gestart. Onder de<br />

naam ‘Plug & Perform’ (P&P) wordt de nieuwe visie op werk,<br />

organiseren en management aan de medewerkers gepresenteerd.<br />

Kantoortuinen zijn verbouwd, er worden meer overlegplekken<br />

gecreëerd en de medewerkers van deze pilotafdeling nemen<br />

afscheid van hun vaste werkplek. Flexibele werkplekken die<br />

activiteitgerelateerd werken ondersteunen, moeten zorgen<br />

voor kostenbesparing en maken effectiever en efficiënter<br />

werken mogelijk. Het intranet en Lync krijgen een belangrijkere<br />

rol in de interne communicatie. De medewerkers krijgen meer<br />

vertrouwen en verantwoordelijkheden. Managers moeten<br />

hun medewerkers optimaal faciliteren én sturen op<br />

resultaten en verantwoordelijkheden. Oude routines worden<br />

doorbroken, nieuwe manieren van werken worden ontdekt.<br />

Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)<br />

In maart <strong>2012</strong> heeft er een medewerkertevredenheidonderzoek<br />

plaats gevonden. Centraal binnen het onderzoek stond het<br />

verhogen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.<br />

We meten de tevredenheid één keer per twee jaar door middel<br />

van een uitgebreid onderzoek. Arbodienst 365 voerde het<br />

onderzoek uit en vergeleek een aantal thema’s met de BV<br />

Nederland. Alles in overweging nemende zijn onze<br />

medewerkers zéér tevreden (93 procent).<br />

Op het gebied van betrokkenheid, werkvermogen en stressklachten<br />

scoren we goed. Op het gebied van leiderschapsstijl<br />

valt er nog wat te winnen. Inmiddels zijn er<br />

een aantal acties uitgezet, waaronder het<br />

programma ‘samen succesvol aan de slag’.


Open klimaat<br />

DELTA Infra houdt de Zeeuwse netwerken in topconditie.<br />

In de klei, onder water, hoog boven de grond: gas, water,<br />

elektriciteit en data stroomt door de provincie. Wij bieden<br />

volledige dienstverlening op het gebied van technische<br />

infrastructuur (elektriciteit, gas, water, warmte,<br />

telecommunicatie): van ontwerp en engineering tot aanleg,<br />

beheer en onderhoud. Daarnaast bieden wij diensten aan<br />

op het gebied van meettechniek.<br />

Organisatieontwikkelingen<br />

Voor DELTA Infra is <strong>2012</strong> een jaar van verandering en<br />

ontwikkeling. Er is door een grote groep medewerkers<br />

bijgedragen aan het project RAAK!. Dit project heeft primair<br />

tot doel om een slagvaardigere Technische Infrastructuur<br />

(TI)-organisatie te vormen. Het resultaat is een businessline<br />

die is ingericht op basis van bedrijfsprocessen. Een geslaagde<br />

verandering dus, waarbij veel gebruik is gemaakt van inzichten<br />

van medewerkers vanuit verschillende bedrijfsonderdelen,<br />

hiërarchische lagen en disciplines. Door in een open klimaat<br />

met elkaar te sparren over nieuwe mogelijkheden, is een<br />

kwalitatief hoogwaardig en breed gedragen organisatieinrichting<br />

tot stand gekomen. In vervolg op RAAK! is per<br />

1 januari 2013 RAAK!+ geïmplementeerd. Bij RAAK!+ zijn<br />

inrichtingsdoelstellingen geformuleerd vanuit de strategische<br />

doelstellingen DELTA Infra 2013-2015 ten aanzien van<br />

kwaliteit, veiligheid en efficiency. Dit resulteert in een<br />

procesgerichte organisatie, waarin meer focus wordt gelegd<br />

op zowel operations als projectmatig werken.<br />

Herplaatsen<br />

OTS heeft in <strong>2012</strong> het ‘DELTIUS contract’ opgezegd. Als gevolg<br />

daarvan eindigen de activiteiten bij DELTA Utility Services<br />

(DUS) uiterlijk in juni 2014. Dit heeft uiteraard personele<br />

consequenties. Er zijn daardoor een 20-tal medewerkers<br />

voorwaardelijk boventallig verklaard, waarvoor we<br />

momenteel actief zoeken naar herplaatsingsmogelijkheden.<br />

Personeelsontwikkeling<br />

Er is in <strong>2012</strong> veel aandacht geweest voor personeelsontwikkeling.<br />

De ontwikkeling van de DELTA Infra<br />

VakOpleiding (DIVO) springt het meest in het oog.<br />

De uitstroom van medewerkers in technische operationele<br />

functies vormt een steeds groter risico voor de continuïteit<br />

van de bedrijfsvoering. Er is becijferd dat 65 procent van<br />

deze doelgroep in de aankomende 17 jaren als gevolg van<br />

natuurlijk verloop uitstroomt. Infra heeft er daarom voor<br />

gekozen om dit met ‘instroom van onderaf’ op te vangen.<br />

Ook hebben veel van onze meer ervaren medewerkers in<br />

het afgelopen jaar geïnvesteerd in hun ontwikkeling, door<br />

onder meer STIPEL (zie http://www.stipel.nl/over-stipel) en<br />

hercertificering Veiligheidsbewustpersoon.<br />

Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)<br />

Het MTO <strong>2012</strong> heeft een aantal zeer bruikbare inzichten<br />

opgeleverd die bijdragen aan een verdere organisatieontwikkeling.<br />

De focus van de ontwikkelactiviteiten ligt<br />

binnen Infra vooral op het vlak van communicatie en<br />

duurzame inzetbaarheid.


Focus<br />

Onze stafdiensten ondersteunen de directie en de<br />

verschillende divisies en business units bij het goed kunnen<br />

uitvoeren van hun werkzaamheden.<br />

Binnen de afdeling Corporate ICT was naast de dagelijkse<br />

ICT business het ‘sourcingtraject’ erg bepalend voor de<br />

focus van de medewerkers. Dit betreft het selecteren van<br />

een nieuwe ICT-partner. De uiteindelijke keus valt op<br />

CEGEKA. In 2013 nemen zij de dienstverlening over die nu<br />

nog door ATOS wordt verricht.<br />

Binnen de afdeling Communicatie & Public Affairs is in het<br />

vierde kwartaal van <strong>2012</strong> aan een besparingsdoelstelling<br />

inhoud gegeven. Dit heeft geleid tot een reductie van de<br />

afdeling met vier medewerkers. Afronding hiervan is voorzien<br />

in het eerste kwartaal van 2013.<br />

Ook binnen Juridische Zaken & Regelgeving deed het<br />

fenomeen boventalligheid helaas zijn intrede. Onder andere<br />

de afnemende grote projecten binnen DELTA en daarmee<br />

ook de benodigde juridische capaciteit hebben zijn weerslag<br />

op het werkaanbod van deze afdeling.<br />

Reductie<br />

Samen met andere bedrijven bezit DELTA een aantal<br />

elektriciteitscentrales, zoals de Biomassacentrale in<br />

Moerdijk (mede-eigenaar o.a. ZLTO en Coöperatie DEP),<br />

de kolen- en de kerncentrale in Borssele (EPZ, mede-eigenaar:<br />

RWE), de gasgestookte Sloecentrale in Vlissingen-Oost<br />

(mede-eigenaar: EDF) en de Elsta centrale in Terneuzen<br />

(mede-eigenaren AES en RWE).<br />

Bij de deelnemingen is er in <strong>2012</strong> sprake van een verdere<br />

reductie en/of verkoop van de belangen van DELTA. Zo zijn DELTA<br />

Triqua in Wageningen en DELTA Industriële Reiniging verkocht.<br />

Veel aandacht gaat ook uit naar de zorgvuldige afwikkeling<br />

van de beëindiging van activiteiten bij Solland. Dit betreft<br />

vooral de afwikkeling van het <strong>Sociaal</strong> Plan.<br />

De samenwerking met EPZ is in <strong>2012</strong> verder geïntensiveerd.<br />

Op veel HR thema’s is sprake van kennisdeling en waar mogelijk<br />

is er gezocht naar gezamenlijke benadering van problematiek.<br />

Aan dit proces wordt, zeker met Interne Mobiliteit als<br />

belangrijk thema, in 2013 verder inhoud gegeven.<br />

De dienstverlening aan de deelnemingen SLOE, BMC en<br />

PVNed is in <strong>2012</strong> doorgezet. Belangrijke basis is het voeren<br />

van de salarisadministratie en het geven van advies op<br />

verschillende HR-gebieden (in-, door- en uitstroom).<br />

Ik werk veilig, of ik werk niet<br />

DELTA streeft een proactieve veiligheidscultuur na en doet er<br />

alles aan om als lerende organisatie te anticiperen, zelf het<br />

initiatief te nemen en actiegericht problemen te voorkomen,<br />

vroegtijdig te signaleren en preventief te interveniëren.<br />

Bij DELTA Netwerkbedrijf (DNWB) en DELTA Infra hebben we<br />

een cultuurscan gehouden. Op basis van de uitkomsten bepalen<br />

we of een bredere uitrol hiervan gewenst of noodzakelijk is.<br />

In totaal zijn er in <strong>2012</strong> 261 meldingen van (potentieel)<br />

onveilige situaties via onze speciale ‘HSE-portal’ binnengekomen.<br />

Dit is een aanzienlijke toename van het aantal<br />

meldingen ten opzichte van het jaar ervoor (113 in 2011).<br />

De meeste meldingen in de portal zijn afkomstig van de<br />

divisie Infra (62 procent).


› Gemiddelde leeftijd DELTA N.V.<br />

45<br />

44,5<br />

44<br />

43,7 43,6<br />

43,5<br />

43<br />

42,5<br />

42,3<br />

42<br />

41,9<br />

41,5<br />

41<br />

40,5<br />

40<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

› Leeftijdscategorieën<br />

35%<br />

■ 2009<br />

■ 2010<br />

■ 2011<br />

■ <strong>2012</strong><br />

30%<br />

29% 29% 29% 28%<br />

25%<br />

24% 24% 24% 23%<br />

25% 25% 24% 25%<br />

18% 19% 21% 22%<br />

20%<br />

15%<br />

10%<br />

5%<br />

0<br />

3% 3% 3% 2%<br />

> = 24 jaar 25 - 34 jaar 35 - 44 jaar 45 - 54 jaar > = 55 jaar


› Gemiddeld ziekteverzuim DELTA N.V.<br />

DELTA streeft ernaar het ziekteverzuim<br />

onder de norm van 4,5% te houden.<br />

5,8%<br />

4,8%<br />

4,6%<br />

4,4%<br />

4,2%<br />

4,4%<br />

4,2%<br />

4,1%<br />

4,0%<br />

3,8%<br />

3,8%<br />

3,6%<br />

3,4%<br />

3,2%<br />

3,0%<br />

2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />

› Parttimers/fulltimers<br />

› Contracten bepaalde tijd/<br />

onbepaalde tijd<br />

8%<br />

21%<br />

79%<br />

92%<br />

■ Parttime<br />

■ Fulltime<br />

■ Bepaalde tijd<br />

■ Onbepaalde tijd


› Geslacht<br />

› Intern/extern<br />

vervulde vacatures <strong>2012</strong><br />

26%<br />

27%<br />

74%<br />

73%<br />

■ Man<br />

■ Vrouw<br />

■ Extern<br />

■ Intern<br />

› In dienst en uit dienst<br />

25<br />

25<br />

21<br />

21<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

10 10<br />

13<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

3<br />

3<br />

0<br />

-5<br />

-10<br />

-15<br />

-20<br />

-4<br />

-4<br />

-9<br />

-6<br />

-7 -6<br />

-8<br />

-10<br />

-13 -13<br />

-15<br />

-16<br />

1-<strong>2012</strong> 2-<strong>2012</strong> 3-<strong>2012</strong> 4-<strong>2012</strong> 5-<strong>2012</strong> 6-<strong>2012</strong> 7-<strong>2012</strong> 8-<strong>2012</strong> 9-<strong>2012</strong> 10-<strong>2012</strong> 11-<strong>2012</strong> 12-<strong>2012</strong><br />

■ In dienst<br />

■ Uit dienst


› FTE's per divisie<br />

Aantal FTE 31-12-<strong>2012</strong><br />

ADenO 87,94<br />

CenZ 378,88<br />

Deelneming 81,10<br />

DNWB 140,35<br />

Infra 492,73<br />

OTS 112,78<br />

Staf/SSC 133,93<br />

Totaal 1427,69


Colofon:<br />

DELTA NV <strong>Sociaal</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />

Redactie:<br />

Nicole Versteeg, Marieke de Wild, Gerard Schuur<br />

Bijdrages van: alle HR Business Partners DELTA<br />

Fotografie:<br />

Ton Stanowicki

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!