27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 2 - NR.1

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 2 – Nr. 1 – september 2010

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Op eigen benen!

Maandag 20 september j.l. was het

zover. Bij notariskantoor De Waal in

Rumpt werden de officiële handtekeningen

gezet om te komen tot de ‘Stichting Dorpskrant

Beesd’. Dit bleek noodzakelijk omdat

de organisatie vanuit De Brede Scholen, het

Jeugdplein Beesd en de SWO te Geldermalsen

niet langer behulpzaam kon

zijn bij het reilen en zeilen van de

Dorpskrant. Het nieuw gevormde

stichtingsbestuur bestaat uit Léon

van Dun (voorzitter), Arnold van

Beest (financiën) en Jeanette

van ’t Slot (secretaris). De stichtingsvorm

waarborgt de onafhankelijkheid

van de Dorpskrant

Beesd en er zal ook financieel een

en ander veranderen.

Nu de Dorpskrant levensvatbaar

blijkt te zijn en door velen wordt

ondersteund, durven we ook

langlopende contracten met

ondernemers en sponsors

af te sluiten en kunnen

we op deze manier

beter en efficiënter

werken. De redactiesamenstelling

is ongewijzigd

(zie colofon)

en alle lopende

zaken worden

door de nieuwe

stichting overgenomen

en voortgezet.

Notaris de Waal feliciteert het nieuwe bestuur

van de Stichting Dorpskrant Beesd

Notariskantoor De Waal heeft belangeloos meegewerkt en de

bloemen werden gesponsord door Johan Kroeze.

Foto’s Nel Spronk


Beesdse KNIPSELS

Begraafplaats Veerweg

wordt opgeknapt

De oude begraafplaats aan de Veerweg

krijgt een opknapbeurt. Het toegangshek,

dat helemaal was begroeid door struiken,

is vrijgemaakt en het metsel- en voegwerk

van de pilaren wordt hersteld. Het smeedij

zeren hek wordt ook weer opgelapt. De

begraaf plaats zélf, waar ook de oorlogsgraven

liggen, wordt verder niet onder

handen genomen. Het is al jaren een bijzondere,

fotogenieke plek. Behalve dat is

het ook een plaats waar je met respect mag

komen. Het zou mooi zijn wanneer zich wat

meer mensen zich om deze graven zouden

bekommeren. Veel van onze voorouders en

dorpsgenoten liggen er begraven.

Kerkjes voor kerken

Onlangs overleed een markante dorpsgenoot:

Piet van Doorn van de Havendijk

(Krekwakwou). Piet was een echte

ambachtsman en van origine metselaar.

Na zijn pensionering legde hij zich toe op

hout bewerking en vervaardigde schaalmodellen.

Zo bouwde hij o.a. de beide kerken

van Beesd na aan de hand van bouwkundige

tekening en. Het was zijn wens dat de

kerkjes na zijn overlijden in Beesd bleven en

zijn kinderen hebben de kerkjes inmiddels

overgedragen aan beide kerkbesturen.

Het schaalmodel van de Hervormde kerk

Foto’s Gert de Kruijff

Eindejaarsactie OVB

Op internet staat een overzicht van alle

mensen die er begraven zijn:

www.online-begraafplaatsen.nl -> beesd

Vanaf de intocht van Sinterklaas (13 nov) zal

net als vorig jaar wegens groot succes de

Eindejaarsactie van de OVB weer van start

gaan, de actie loopt door t/m 31 december

2010. U maakt weer kans om prachtige

prijzen te winnen uit een enorm

prijzen pakket welke beschikbaar

zijn gesteld door de

deelnemende winkeliers.


Hoe gaat het eigenlijk met... Iwan?

Jeanette van ‘t Slot

In de jaren 1988,1992,1996 en 2000

deed Iwan van Breemen mee aan de

Paralympics die werden gehouden in

res pectievelijk Seoel, Barcelona, Atlanta en

Sydney.

Voor zoiets is sponsoring nodig. De hoofdsponsor

was de leverancier van de Wheeler.

(‘wheeler’ = snelle rolstoel waarop Iwan reed)

Tevens werd er een stichting in het leven geroepen,

die later is omgezet in een fanclub.

Zo werd geld bijeengebracht om deelname

mogelijk te maken.

De eerste keer was voor Iwan het meest succesvol:

goud op de 10 km. En brons op de

5 km. Iwan is bij thuiskomst in Beesd dan

ook uitgebreid gehuldigd. Hij is nog steeds

houder van een aantal records.

In 2000 is hij officieel gestopt. Werk en de

intensieve training waren niet meer te combineren.

Inmiddels heeft het ‘wheelen’ aan popula-

riteit ingeboet en is ‘handbiking’ meer in.

Na tien jaar weinig gedaan te hebben aan

de sport is Iwan ook gaan handbiken. Niet

in wedstrijdverband, maar voor het goede

doel. In juni j.l. heeft hij de Alpe d’Huez beklommen

in een heel scherpe tijd. En op 4

september beklom hij de Mont Ventoux. Om

aan die klim mee te mogen doen, moest tenminste

€ 400,- worden opgebracht. Dank zij

de donateurs werd dat uiteindelijk € 1.000,-.

Een opbrengst waar hij erg trots op is. Vanwege

de expertise die hij heeft opbebouwd

is hem gevraagd te komen werken bij het

bedrijf waar deze apparatuur, die hij zelf ook

gebruikt, wordt gemaakt en aangemeten.

Het zal duidelijk zijn dat hij nu een heel ander

leven leidt dan in de tijd van de Spelen. Hij

denkt nog met heel veel plezier terug aan die

periode en aan de steun die hij van Beesd

kreeg. Daar is hij nog steeds dankbaar voor.

Toneelvereniging Betover(d) zoekt spelers!

Toneelvereniging Betover(d) is een kleine, maar gezellige vereniging, die

twee keer per jaar een stuk op de planken wil zetten; in november (Sinterklaas

stuk) en in maart. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we een groter

aantal spelende leden nodig, zodat niet iedereen beide stukken hoeft te spelen.

Daarom zoeken wij nieuwe, enthousiaste spelers, die het leuk vinden om met ons mee te

spelen en twee avonden per week te repeteren ter voorbereiding op een stuk. Een stuk

wordt twee avonden opgevoerd. Wij zouden het heel leuk vinden om wat meer mannen en

jeugd te verwelkomen! Het lidmaatschap kost 17,50 per jaar. Voor info en/of aanmeldingen:

betoverdbeesd@gmail.com

Wij hopen op veel reacties en aanmeldingen!

Het bestuur van ‘Betoverd’

3


Lingehof nieuws

De rommelmarkt bij de Lingehof wordt georganiseerd

door de Vrienden van de Lingehof.

De opbrengst dit jaar was € 3.760,-.

Een geweldig bedrag!

Toen de heer Dokman naar Lingehof verhuisde

kreeg hij tot zijn grote vreugde de

beschikking over een kleine bloemenkas in

de tuin van Lingehof. Daarin kweekt hij fuchsia’s.

Die staan bij de ingang van het huis,

waar iedereen er van kan genieten. En hij

heeft eer van zijn werk: ze zijn prachtig.

In het kader van de Betuweweek (13 t/m

18 september) is een wensboom neergezet.

Bewoners kunnen een wens in een

appeltje stoppen. Waar mogelijk zal de wens

ook worden uitgevoerd. Verder is er in

deze week aandacht voor allerlei Betuwse

producten.

JvtS

Foto’s Jeanette van ’t Slot

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

3 okt Open Podium olv de Truus&Co Meezingshow, De Notenboom, gratis 15.30 u

12 okt Vrouwen van Nu - lezing door oogarts C. de Windt, Dorpskring 20.00 u

7 nov Open Podium olv &Basic, de Notenboom, entree gratis 15.30 u

16 nov Vrouwen van Nu - Likeurproeverij, Dorpskring 20.00 u

14 dec Vrouwen van Nu - Schrijfster Karin Anema te gast, Dorpskring 20.00 u

17 dec Serious Request Beesd, met o.a. ‘Het verhaal van je Leven’ en

Klaverjasavond in De Notenboom

19.30 u

18 dec Serious Request Beesd, met o.a. Kinder Open Podium en soulband

A League of Legends

14.00 u

19 dec Serious Request Beesd, met o.a. dorpsbrunch, popkorenmiddag en

BadCase

11.00 u

VERJAARDAGEN, JUBILEA, ETC.

12 sept was het 25 jaar geleden dat Léon van Dun zijn accountantsdiploma behaalde

18 sept werd Nel Spronk 50 jaar!

2 okt Mevr. J. Buunders 80 jaar (uit de Wilhelminastraat)

5 okt Hennie Bender 50 jaar (van trainer Wim Bender)

6 okt Anita Buunders 50 jaar (van ZWB)

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord

Dorpskrant Beesd’

4


Heel veel regen..

maar érg gezellig!

Verslag bejaardenreis augustus 2010

Op 26 augustus was het weer zover, tijd voor ons jaarlijkse

uitje met de bejaarden van Beesd. Rond 8.15 uur waren

de bussen al gevuld om in de regen te vertrekken richting

Vogelpark Avifauna, waar we werden getrakteerd op koffie

en gebak. In de stromende regen reden we het park op zodat

we voor de deur van het restaurant konden uitstappen.

Vanuit de zaal konden we genieten van de roze flamingo’s

in de regen.

Na een uurtje konden we weer instappen en vertrekken

naar Oegstgeest, waar we verwacht werden bij museum

Corpus Experience. Bij Corpus maak je op originele en informatieve

wijze een spectaculaire reis door het menselijk

lichaam. Je gaat bij de knie naar binnen en bij de hersenen kom je er weer uit! Om ongeveer

14.00 uur was voor iedereen de reis achter de rug.

In een hevige hoosbui reden we richting de boulevard

van Noordwijk. Daar aangekomen stopte het

met regenen, en probeerde zelfs een waterig zonnetje

erdoor te komen. Op de boulevard konden we

de nog in aanbouw zijnde zandsculpturen bekijken.

Rond 16.00 uur gingen we de bus weer in en reden

we opnieuw in stromende regen gepaard met een

lange file naar Montfoort alwaar we in restaurant De

Gouden Leeuw een heerlijk buffet kregen. Al gezellig

pratend en etend komt ook hier weer een eind aan.

Onder het zingen van smartlappen kwamen we op

20.30 uur weer aan in Beesd.

We hopen dat iedereen het leuk heeft gevonden. Wij hebben in

ieder geval genoten en graag weer tot de volgende keer.

Namens Marc Verwey, Martin de Keyzer, Lies de Haas en Jannie Koudijs

NB. Alle sponsoren hartelijk bedankt!!!! Zonder jullie steun zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

Hoort, wie klopt daar...?

Nieuws van de Beesdse ondernemers (OVB)

Het lijkt nog ver weg, maar de Sint heeft zich al laten horen, hoe hij dit jaar in Beesd wenst

aan te komen. Als de vaart goed mag verlopen, hopen wij dat de Sint op 13 november a.s.

weer door Beesd heen zal lopen en daar ook weer zijn cadeautjes zal kopen.

Wij verwachten de Sint met zijn gevolg om 14.00 uur aan de Havendijk te

Beesd, zoals dat andere jaren ook al is geweest. Een afgevaardigde van

het gemeentebe stuur en de Ondernemers van Beesd (OVB) zullen de Sint

komen begroeten waarna we met de optocht de rest van de bewoners van

Beesd gaan be zoeken. Er zijn weer een heleboel Pieten met ondeugende

streken dus daar kijken we weer naar uit de komende weken.

Vanaf 15.00 uur zijn we te gast in de Notenboom, waar met de fantastische

band Dreamcast een leuk programma wordt afgewerkt, ook dit jaar

zullen we de mooiste kleurplaten en leuk verklede personen weer belonen.

Wij hopen dat er weer veel kinderen naar Beesd zullen komen.


“Uit de ouwe schoenendoos”

Marjo van Dun ging op bezoek bij Mevr. Sengers-Kroeze en haalde met haar

herinneringen op aan vroeger:

Slachter Stinus Kroeze

Mevrouw Marie Sengers-Kroeze (88 jaar) laat in haar woonkamer

trots de foto zien van haar ouders en vertelt:

Op deze foto van ca. 95 jaar geleden (1915) staat Constantinus

Johannes Kroeze (1888-1952) met zijn vrouw Diderika van Haaften

(1892-1971) met hun twee honden voor de hondenkar op zijn

erf in de Torenhoek (Middenstraat, waar nu taxibedrijf Bert Vroege

zit). Met deze hondenkar handelde Stinus in kleinvee als kippen,

geiten, konijnen en schapen. Tegenwoordig denkt men bij kleinvee

aan hamsters, cavia’s, vissen, muizen, honden en katten .

Toentertijd was kleinvee nuttig om met het huishouden rond te

komen. Dieren moesten kunnen werken of werden opgegeten.

Dieren voor de sier was een

luxe die de meeste mensen zich toen niet konden

veroorloven. Daarom werden honden ook ingezet om de

kar te trekken. Naast het handelen in dieren was Stinus ook

slachter. Hij slachtte koeien, varkens enz. bij de mensen

thuis, maar ook als de nood aan de man was. Als namelijk

een koe of varken een poot gebroken had, waren ze niet

meer nuttig voor de boer. Dan werd het dier op schragen

gelegd, geslacht, uitgebeend (de botten eruit gehaald), uitgepond

(in gelijkmatige stukken verdeeld), netjes in papier

verpakt en huis-aan-huis verkocht. Terwijl Stinus bezig was,

ging iemand met de bel rond om te melden dat Stinus er

aan kwam met pond- en kilovlees. Zijn kinderen moesten,

zoals dat vroeger gewoonte was, meehelpen. De jongens

plukten meestal de kippen kaal en dochter Marie zorgde

dat het water kookte om daarmee het dier van zijn veren/

haren te ontdoen. ‘Vaak gebeurde het’, vertelt mevrouw Sengers-Kroeze, ‘dat

mijn ouders in de kerk zaten of ze waren op pad. Dan kwam er een boer langs om te zeggen dat

er een noodslachting moest gebeuren. Ik zette het water alvast op in een fornuispot en als mijn

ouders dan thuis kwamen, kon mijn vader meteen aan de gang. In ons achterhuis was een balk

met haken waar de koeien, nadat ze dood waren, aan opgehangen werden om ze te kunnen

slachten, varkens gingen op houten ladders. Dan kwam de keurmeester langs om aan te geven

welk vlees goed was om op te eten en verhandeld mocht worden en daarna kon mijn vader verder

slachten.’ Nadat het vlees verkocht was, maakten de mensen daar o.a. balkenbrij, zult, leverworst

en metworst van. Haar vader, Stinus, gaf vaak onderhands vlees aan arme mensen, waar haar

moeder vlees gaf aan de dokter, pastoor en de notaris. Verschil was er wel binnen het gezin.

Marie Sengers-Kroeze heeft, toen ze getrouwd was, ook keujes vet gemest. ‘Weet je wat dat zijn?’

vraagt ze me. Dat antwoord moet ik schuldig blijven. Dat is dialect voor biggen, jonge varkens.

Weer wat geleerd.

Bronnen: ‘Beesd vanouds’ 2007 en ‘Rumpt en Gellicum in oude ansichten’ 1996 Paul van Mook

6


Hedde’m?

Petrus..

Ik denk wel ‘s na over wá’ter komme goat als ‘t leve hier op deez’ aarde voorbij is..

In die buukskes ston ‘t vruuger zo mooi afgebeeld: Dagge bij de hemelpoort komt en

dagge doar wor’ opgewacht door Petrus. Ge wit natuurlijk nooit hoe t’a zal zijn, moar

ge ken d’r wel gif op inneeme dattie oew een paar serieuze vroagen zal stelle: hedde

een bietje fatsoenlijk geleefd? Hedde nie te veul gevlûûkt? Hedde goed gezorg voor

oew voader en moeder, oew vrouw en oew keinder? Hedde af en toe ook aon oew medeminse

gedach, en nie alleen gedách, moar hedde af en toe ook noar ze omgekeeke?

Zeide goed gewiest voor de plante en de diere? Hedde nie teveul rotzooi gemaakt die

andere minse nou mutte opruime?

Ik hè de laatste tijd dus wel us unne vrèmde droom. Dan droom ik da ik door wil lope

bij de hemelpoort, mar da Petrus noar mij roept: ‘Dochtegij zomar door te loope?

Hedde gij de voorwaorde nooit gezien of geheurd? Komde gij ‘s effekes hier, beste

mins. Wa dochte gij: ‘la’k moar gewoon doorlope? Moar zo makkelijk ga ta nie!

En doar sta ik dan, schaomrood op de kaken, te kijk voor al die duuzende andere

minse. En ook nog ‘s in me adamskostuum! In me blote nakie, dus! En ik heb ‘t gevuul

da iedereen noar mij staat te kijke. En da’k toch gauw wa mot bedenke om Petrus te

antwoorden.

Mar op het moment da’k wil gaon proate, ken ik de woorde nie veinde.

Gelukkig is het mar un droom, moar a’k daarna wakker wordt, vuul ik me eige nie uitgerust

en dan zei’k de hele dag een bietje van slag...

advertenties

7


advertenties

het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.

8


Thomashuis Beesd in de startblokken..

Al enige tijd gingen er wat geruchten, maar

nu is het toch bekend geworden: Beesd

krijgt een zgn. ‘Thomashuis’. Een Thomashuis

is een landelijke organisatie van huizen waar

een groep mensen met elkaar wonen onder

begeleiding van enkele ouderen.

Thomashuis Beesd is gericht op mensen met

een verstandelijke en/of meervoudige beperking

die niet in staat zijn zelfstandig te wonen

en in het dagelijks leven ondersteuning en begeleiding

nodig hebben. Het pand Voorstraat

131 is een voormalige gerestaureerde boerderij

inclusief hooiberg.

Er zal nog een extra verbouwing plaatsvinden die naar verwachting

in het voorjaar van 2011 gerealiseerd zal zijn.

Nanda Zonruiter en Gert Blom zijn de zorgondernemers die het

initiatief hebben genomen voor het Thomashuis Beesd. Ze hebben

zelf opgroeiende kinderen die in wisselende samenstelling

ook in Beesd zullen komen wonen. En daarbij bieden ze dus

binnenkort onderdak aan ca. 8 extra mensen. Op 5 oktober is

er een informatieavond voor belangstellenden in De Dorpskring.

Aanvang 19.30 uur.

GdK

Kijk voor meer info op de website: www.thomashuis.nl/beesd

Naar de middelbare school...

door David de Lang

Ik begin met het fietsen: dat is al heel erg wennen en dan heb je ook nog

een zware tas op je rug. Nu doe ik mijn tas gewoon op mijn bagagedrager.

Gelukkig heb ik een zus en broer, van hun weet ik tenminste

dat je niet een te grote tas moet kopen, dat je tas geen honderdduizend

vakjes en ook geen wieltjes nodig heeft.

De middelbare school is heel anders als de basisschool. Er zijn leukere

dingen op de middelbare school, maar ook leukere dingen op de

basisschool. Op de middelbare school kreeg ik weer voor het eerst

buiten gym. We leren meer met gym en het is iets uitgebreider. Het is

wel heel erg wennen: je moet na elke les weer naar een ander lokaal en je krijgt daar ook

een andere leraar. En je krijgt bij alle lessen ook huiswerk, alleen natuurlijk niet bij de vakken

waar je geen huiswerk kán krijgen, zoals bij gym en bij informatiekunde.

Vergeleken met de middelbare school is de basisschool een heel klein schooltje. Maar ik wil

daar niet mee zeggen dat ik de basisschool geen fijne school vond. Ik heb er een fijne tijd

gehad, maar ik vind het op de middelbare school ook wel heel erg leuk.

Ik ga ook op schoolkamp om nog wat meer kennis met de klas te maken. Een vriend die bij

mij op de basisschool zat zei dat het heel erg leuk werd, maar dat het ‘s nachts heel erg koud

is. En iedereen blijft op school eten, maar na een paar weken ben je daar zo aan gewend en

weet je al het helemaal hoe het gebouw in elkaar zit. Voor de kinderen die nu in groep acht

zitten zeg ik: Lek en Linge is een leuke school en je hebt er een gebouw met alleen maar kinderen

die in de eerste zitten.

9


“Uit de ouwe schoenendoos”

Nu de herfst weer in aantocht is, wachten we in Beesd met spanning op de

eerste hoosbuien.. zal de Del (Wilhelminastraat) weer onderlopen?.

Wateroverlast in de

Wilhelminastraat

Foto rechts: de jaren ’70

Onder: Bertus Beverloo

in de roeiboot, 2006

advertenties

10


Foto’s Nel Spronk

Schrijfcursus: Elfjes

Nel Spronk

Het Elfje. Dit is een korte schrijfvorm zonder

rijm met als doel zoveel mogelijk uit te drukken

in zo weinig mogelijk woorden. Het elfje

kent een vaste vorm. Dat zijn 5 regels en 11

woorden. Het eerste woord is het kernwoord.

De tweede regel kent 2 woorden, die geven

een eigenschap aan van het eerste woord.

De derde regel bestaat uit 3 woorden, die

geven meer informatie over het kernwoord.

De vierde regel bestaat uit 4 woorden en hierin

wordt een activiteit aangegeven in minimaal

één werkwoord of werkwoordsvorm. De vijfde

regel bestaat uit 1 woord en dit woord is het

slotwoord of slotconclusie. Een voorbeeld:

Dorpsplein

Belgische Kinderkoppen

Markt Mensen Feesten

Parkeren Praten Lachen Dansen

Multifunctioneel

Dit woordenspel werd door ons allemaal veel

gedaan en het elfje is voor iedereen te doen.

Dat moet je gewoon een keer proberen.

Kalebassen-tijd

Op diverse plaatsen in Beesd en omge ving

worden ze weer verkocht: zonnebloemen en

de prachtig gekleurde en gevormde kalebassen

en pompoenen. Ook de op brenst van het

fruit wordt aan de man gebracht in kleine stalletjes

of soms zelfs.. op een rollator!!

‘Het Stoeltje van Oma’

Waar staat het stoeltje dit keer?

Prijswinnaar!

Oma’s stoeltje stond in

de vorige editie (6) vlakbij

het spoorwegviaduct en

de A2. Veel mensen her–

kenden het plekje, ook al

vanwege de vele bouwactiviteiten.

Uit de goede

inzendingen viel het geluk

naar Corry van de Water

die blij verrast de mooie

bos bloemen in ontvangst nam.

De opgave van deze keer is best moeilijk: er zijn dit

keer weinig aanwijzingen te zien.. We zijn benieuwd

naar uw inzendingen.

Waar staat het stoeltje dit keer??

Uw / jouw oplossing naar: dorpskrantbeesd@gmail.

com of in de brievenbus op Hoenderblokstraat 21.

Foto’s Jeanette van ’t Slot

Colofon

De redactiesamenstelling:

Jeanette van ’t Slot, Marjo van Dun, Gert de Kruijff,

Patricia Kraan en Nel Spronk.

Redactieadres:

Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Telefoon: 0345-573688

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen? U kunt een exemplaar

afhalen bij Uitspanning de Notenboom, Supermarkt MCD,

Bibliotheek Jeugdlaan

Uitgegeven door Stichting Dorpskrant Beesd

11


Serious Request Beesd 2010

Serious Request Beesd wordt dit jaar op vrijdag 17 t/m zondag 19 december georganiseerd,

en de opbrengst is weer (grotendeels) bestemd voor een verborgen ramp van het

Rode Kruis, i.s.m. 3FM’s Serious Request actie vanuit het Glazen Huis in Eindhoven.

Dit jaar wil de organisatie ook 15% van de opbrengst storten in een ‘Fonds Muziekbevording

voor kinderen en jongeren in Beesd’. Daarom is de zaterdagmid dag ook ingeruimd om

kinderen en jongeren een podium te bieden om muziek te maken, in alle denkbare vormen.

Zet de data vast in uw agenda! In de volgende Dorpskrant zal het programma nader worden

bekendgemaakt.

advertenties

12


Pastorietuin RK Kerk ondergaat grondige metamorfose

Uw logo

hier?

Het kan!

informeer

bij de redactie!

Achterstraat 32 A

4153 AR Beesd

Tel. 0345-680575

De oude pastorietuin achter de Katholieke

kerk onderging de afgelopen periode

een grote ver andering. Nadat de vele (verwilderde)

struiken en bomen zijn gekapt,

werd het terrein aanzienlijk opgehoogd en

geëgaliseerd. Daardoor is het nu beter geschikt voor evenementen van de R.K. parochie.

Bovendien herstelde men de oude tuinmuur, welke ooit tussen de percelen aanwezig

was. De metselaars van aannemer Blom uit Est verwerkten maar liefst 17.000

stenen in de monumentale muur! Vrijdag 17 september - één dag vóór de Koekeloerenmarkt

- werd de muur opgeleverd. De randen van het grasveld zullen mettertijd

opnieuw worden beplant met struiken.

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-68263

www. drukkerijkemker.nl

17.000 metselstenen verwerkten de mannen van

Blom in de monumentale tuinmuur!

steun de

Dorpskrant

met een

logoplaatsing!

steun de

Dorpskrant

met een

13logo-

plaatsing!


14

advertenties


advertenties

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!