10.07.2015 Views

Verslag bezoek aan De Kleine Aarde. Datum: 27 juni 2009 ...

Verslag bezoek aan De Kleine Aarde. Datum: 27 juni 2009 ...

Verslag bezoek aan De Kleine Aarde. Datum: 27 juni 2009 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Verslag</strong> <strong>bezoek</strong> <strong>aan</strong> <strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong>.<strong>Datum</strong>: <strong>27</strong> <strong>juni</strong> <strong>2009</strong>Programma:13.30-14.00 uur Ontvangst met koffie en thee op '<strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong>'14.00-14.30 uur Inleiding over ontst<strong>aan</strong> en invloed van '<strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong>' opons denken over het milieu14.30-15.30 uur Lezing over zonnecellen van Helianthos door Gert-JanJongerden, directeur HelianthosPauze16.00-17.00 uur Twee lezingen die parallel lopen:- '<strong>Kleine</strong> windmolens, heeft straks iedereen een kleine molenop zijn huis?' door Frits Ogg, directeur O2G Sustainable- 'Vergisting van afval en toepassing van micro warmtekrachtdoor huishoudens en kleine bedrijven' door Bart van Beers,senior consultant/partner Ingenia Consultants & Engineers17.00–18.00 uur Bezoek en rondleiding eco-park '<strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong>'18.00-19.30 uur Diner dat bereid is tijdens de kookworkshop met eentoelichting door de kok van '<strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong>' over biologische voeding19.30 uur Einde programmaHet merendeel van de presentaties is te bekijken met de link op onze webpagina“verslagen”.Op <strong>27</strong> <strong>juni</strong> <strong>2009</strong> heeft de afdeling een <strong>bezoek</strong> gebracht <strong>aan</strong> <strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong> teBoxtel. Dit was en bijzonder <strong>bezoek</strong> omdat deze middag ook de partners van deleden waren uitgenodigd. Naast deelname <strong>aan</strong> de lezingen was het ook mogelijkeen kookworkshop biologisch koken te volgen.Er waren 45 deelnemers en wij kunnen terug kijken op een bijzonder geslaagdemiddag met <strong>aan</strong>sluitend een heerlijk diner dat verzorgd was door de kokersonderleiding van de kok van <strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong>. Het prachtige weer zorgde dezedag voor een extra dimensie.<strong>De</strong> middag begon met een levendige uiteenzetting van Jan Juffermans over hetontst<strong>aan</strong> van <strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong> en hun betekenis en invloed op onzesamenleving. <strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong> werd in 1973 opgericht toen het denken overmilieuvriendelijke alternatieven nog in de kinderschoenen stond. Dingen die nual heel gewoon zijn, zoals moderne windmolens, zonnecollectoren, vegetarischeten, waren toen nog heel vreemd. Er werd volop geëxperimenteerd op hetgebied van alternatieve energiebronnen, anders bouwen (wat we nu duurzaambouwen noemen), biologische landbouw en milieuvriendelijkevoedingspatronen. Er werden veel informatie en voorbeelden verschaft. Janlegde uit dat <strong>De</strong> <strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong> zich tegenwoordig voornamelijk richt op educatie


en dat het is geëvolueerd tot een ecopark dat inspireert om duurzaam te leven.<strong>De</strong> naam refereert <strong>aan</strong> het feit dat onze aarde te klein is om alle aardbewoners opeen welvaartspeil te laten leven als wij dat in Nederland (of andere welvarendelanden) gewend zijn. Daarvoor is een model uitgewerkt van de voetafdruk,daarmee kun je uitrekenen hoeveel hectare cultuurgrond er nodig is voor jouwbest<strong>aan</strong>. Een praktische maatstaf die inmiddels wijd verspreid is.Hierna was er een lezing van Gert Jan Jongerden, directeur van Helianthos. Hijheeft uitvoerig gesproken over de flexibele zonnecellen die door Helianthosgeproduceerd worden in hun proeffabriek in Arnhem. Dit proces bevindt zichnog in een ontwikkelingsfase. Momenteel worden er al proeven genomen opgrote dak oppervlakken van gebouwen van de NUON. Gert Jan Jongerden stonduitvoerig stil bij de ontwikkeling en productie van deze zonnecellen. Ookkwamen de technische details ruimschots <strong>aan</strong> de orde. Zo zit het wel goed metde terugverdientijd van de energie die nodig is voor het produceren van dezonnecellen, deze is kleiner dan een jaar. Met de economische terugverdientijdis het nog wat anders gesteld, maar daar zal door schaalgrootte vooruitgangworden geboekt. <strong>De</strong> levensduur van de zonnecellen is voor twintig jaargegarandeerd.Na een pauze waren er twee parallel lezingen.<strong>De</strong> ene werd verzorgd door ons lid Frits Ogg over de zin en onzin van hetgebruik van kleine windmolens op of nabij huizen in de bebouwde kom. Fritsheeft <strong>aan</strong> de hand van duidelijke beelden uiteengezet met welke factoren enomstandigheden rekening gehouden moet worden bij het gebruik van kleinewindmolens. <strong>De</strong>ze zijn niet alleen van technische aard, maar ook vanwege debenodigde vergunningen is toepassing niet zonder meer mogelijk. <strong>De</strong> conclusiewas voor iedereen al duidelijk voordat Frits deze kon presenteren. Het heeftgeen zin om deze toe te passen op of bij de woning. Enkele andere toepassingkwamen ook <strong>aan</strong> de orde en ook de test opstelling in de provincie Zeeland, waarmomenteel onderzoek wordt ged<strong>aan</strong> naar diverse soorten en modellen kleinewindmolens. Frits maakte daarbij ook nog duidelijk welke onvolkomen heden erbij dit onderzoek zijn. Een belangrijk punt bij de (onmogelijke)toepassing vanwindmolens bij gebouwen is de turbulentie. Dit ontlokte een van de deelnemersde suggestie dat er een installatie uitgevonden moet worden die heel specifiekdeze turbulentie benut om een roterende beweging te doen ontst<strong>aan</strong> waardoordan weer elektriciteit gegenereerd kan worden.<strong>De</strong> tweede lezing werd verzorgd door ons lid Bart van Beers van het adviesbureau Ingenia. <strong>De</strong>ze lezing ging over de mogelijkheden van energie uitbiomassa voor huishoudens en kleine bedrijven. Daarbij kwamen demogelijkheden van verbranden, vergisten, vergassen en het omzetten naarbiobrandstof <strong>aan</strong> de orde. Leuk was het onderdeel ruiken en raden waarbij Bart


potjes met biomassa liet rondg<strong>aan</strong> en waar men kon raden wat dit voor grondstofwas. Uit het verhaal werd duidelijk dat er op het gebied van biomassa voorhuishoudens niet zo veel opties zijn, eigenlijk alleen verbranden. Voor kleinebedrijven zijn er wel interessante mogelijkheden voor vergisting, met name alsmen zit met een afvalstroom met een organische component. Vaak is het dannodig om met <strong>aan</strong>bieders van afval in de nabijheid contacten te leggen om zo toteen rendabele oplossing te komen. <strong>De</strong> marktprijzen voor biomassa grondstoffenblijken aardig te fluctueren en worden beïnvloed door de prijs van olie en gas.Hierna werden wij in twee groepen rond geleid door twee vrijwilligers van <strong>De</strong><strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong> over het terrein. Ook deze rondleidingen waren erg interessant.Er kwamen velerlei soorten onderwerpen <strong>aan</strong> de orde, zoals het geweldigewereld wijde gesleep met agrarische producten voor zowel de voeding van demens als die van de varkens tot <strong>aan</strong> de inrichting van de tuin, moestuin enspeelplaatsen voor kinderen. Zeer deskundig en soms ook erg onthutsend watbetreft de gang van ons voedsel en de impact op ontwikkelingslanden.Na deze interessante rondleiding was er na een drankje het diner dat wasklaargemaakt door een deel van onze deelnemers. Dit was een meer danvoortreffelijk diner met producten die gekweekt waren op het terrein van <strong>De</strong><strong>Kleine</strong> <strong>Aarde</strong>. Eén en ander werd afgesloten met een nagerecht van eenbietenmoes met frambozen, aardbeienijs, bessen en slagroom. En dit allesnatuurlijk biologisch geteeld.Al met al een zeer geslaagde dag!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!