12.07.2015 Views

Nieuwsbrief maart 2010 - kivi niria

Nieuwsbrief maart 2010 - kivi niria

Nieuwsbrief maart 2010 - kivi niria

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Nieuwsbrief</strong> <strong>maart</strong> <strong>2010</strong>_____________________________________________________Dit is de tweede nieuwsbrief van Ingenieurs zonder Grenzen van <strong>2010</strong>. Inmiddels is onsbestuur uitgebreid met een aantal nieuwe, enthousiaste leden. We hebben momenteelweer voldoende capaciteit om leuke en interessante activiteiten te organiseren en onsnetwerk uit te bereiden.In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van de komende activiteiten, een verslag van delaatste twee activiteiten en een kort stukje over de nieuwe bestuursleden.IZG activiteiten25 <strong>maart</strong> <strong>2010</strong> Lezing: The Mangoplan in Gambia19:00 Aanvang19:30 Presentatie & Vragen20:30 BorrelLocatie: KIVI NIRIA-gebouwPrinsessegracht 23, 2514 AP Den Haagwww.<strong>kivi</strong>nira.nl/izgNaar aanleiding van een vraag voor technische ondersteuning bij het ontwerp van eenHybrid Solar Dryer (HSD) hebben wij Fred van Hessen gevraagd om zijn project te komentoelichten. Het doel van het project “Mangoplan” is om mango’s te drogen om ze ookbuiten het seizoen te kunnen verkopen en te kunnen exporteren naar bijvoorbeeld de EU.Tijdens de lezing zal Fred toelichting geven over het project en zijn ervaringen. Ook zal dekorte videodocumentaire "No Problem in the Gambia" van Ellen Breugem en Fred vanHessen over de omstandigheden in Gambia getoond worden.De Hybrid Solar Dryer dient de kwaliteit van het gedroogde fruit aanzienlijk te verbeterendoordat het droogproces ook ‘s nachts door kan gaan. Voor de ontwikkeling hiervan heefthij echter nog hulp nodig. Wij hopen dat jullie tijdens deze avond goede adviezen kunnengeven voor de verdere ontwikkeling van de HSD, of dat jullie tijd kunnen vrijmaken omFred verder te helpen bij het ontwikkelen.De hulp die wordt gezocht betreft vooral de technische samenstelling van de HSD, metname de onderlinge afstemming van de hoofdonderdelen. Het gaat dus vooral om tweedingen:1 Het berekenen/vaststellen/kiezen van de noodzakelijke specificaties van dehoofdonderdelen.2. Het zoeken, vinden, vergelijken en op elkaar afstemmen van die onderdelen, zoals bijv.warmtewisselaars, een paternostermechaniek, droogtrommels, ventilatoren, aandrijvingen,etc. Daarbij speelt ook de vraag mee of sommige onderdelen (nu of later) in eigen beheergeproduceerd kunnen worden, in NL of in West-AfrikaActivtiteiten van anderen27/6/<strong>2010</strong> – 3/7/<strong>2010</strong>: T-week <strong>2010</strong>: Een introductie in techniek voor(toekomstige) ontwikkelingswerkersSta je daar in de rimboe met een kapotte auto... Of de waterleiding springt en jebent op jezelf aangewezen om hem te repareren. Dan ben je blij dat je debasisbeginselen van de techniek onder de knie hebt!De T-week is bedoeld voor mensen die plannen hebben om naar eenontwikkelingsland te gaan. Bijvoorbeeld om als tropenarts te gaan werken, stagete lopen of mee te helpen aan de opbouw van een land.Meer informatie op: http://www.wot.utwente.nl/educatie/tweek/intro.html


21/4/<strong>2010</strong>: Bijeenkomst: De Wereldbank iets voor jou?De overheid heeft aangegeven dat meer Nederlanders internationale functies moeten gaanbekleden. Dit is goed voor Nederland als land, maar ook voor jou als individu. En natuurlijkis dit ook goed nieuws voor ingenieurs.De Wereldbank is een voorbeeld van een internationale organisatie waar veel aan techniekwordt gedaan: milieu, infrastructuur, energie, waterbeheer, transport etc.Op woensdag 21 april organiseert KIVI NIRIA een bijeenkomst waarbij een senior recruiteren een ingenieur van de Wereldbank laten zien wat voor mogelijkheden de Wereldbank jouals ingenieur kan bieden.Meer informatie en aanmelden op:http://www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.net/tr?transaction=KIVI_ACT006&PARAM1=1715Vorige activiteitenWindPower in Mali februari <strong>2010</strong>De eerste lezing van <strong>2010</strong> was een groot succes, met dank aanPiet Chevalier! Ruim 30 mensen waren aanwezig bij de lezingwaarin Piet Chevalier vertelde over zijn ervaringen bij hetopleiden van lokale mensen voor het opzetten van een(kleinschalige) windmolenfabriek. Mede door het enthousiasmevan Piet en de onontbeerlijke ondersteuning van lokaal bekendeis de start van het project succesvol verlopen. Heb jij de lezinggemist? Dan is deze te bekijken op de volgende site:http://www.i-lovewindpower.com/01%20Projects%20rev01/01%20Mali/07%20Press/ <strong>2010</strong>_02_18_IZG.htmlArtsen Zonder Grenzen november 2009Afgelopen november gaf Anton Frima van Artsen zonder Grenzen een presentatie voor deKiVi Niria leden. Anton vertelde enthousiast over zijn veldervaringen in Somalië enPakistan als logistiek medewerker voor Artsen zonder Grenzen.Uit het verhaal van Anton, zelf civiel ingenieur, kwam duidelijk naar voren dat Artsenzonder Grenzen niet alleen medische personeel uitzendt, zoals artsen en verpleegkundigen.Ongeveer de helft van de mensen die uitgezonden wordt is niet-medisch geschoold; delogistieke en financiële medewerkers. Zonder hen zou geen project van Artsen zonderGrenzen doorgang kunnen vinden, zij zijn onontbeerlijk.De administratieve taken van de logistiek medewerkers variëren van supply-chainmangement,inkoop- en voorraadbeheer en bijvoorbeeld het vrachttransport. Financiëlemedewerkers houden zich bezig met projectfinanciën, de salarisadministratie en humanresource management. De technisch logistieker is verantwoordelijk voor de elektriciteit,water en sanitatie, ICT en voertuigenbeheer. Ook coördineren zij het bouwen enonderhoud van de medische klinieken en de huizen waar de internationale medewerkerswonen tijdens hun missie.Logistieke medewerkers moeten aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komenom voor Artsen zonder Grenzen in het veld te kunnen werken.• Minimaal twee jaar professionele werkervaring• Vloeiend Engels spreken en bij grote voorkeur ook Frans• Bereidheid te werken in een instabiele en onveilige omgeving• Bereidheid te werken en te wonen onder basale omstandigheden• Ambitie voor een minimum van twee uitzendingen van ieder 9 maanden• Ervaringen in nood- en ontwikkelingshulp is een pre• Reiservaring in ontwikkelingslanden is een pre• Ervaring in leiding geven is een pre


Voor iedereen die meer willen weten over de mogelijkheden om uitgezonden te wordenvoor Artsen zonder Grenzen is er de website www.artsenzondergrenzen.nl. Hier staantevens uitgebreid de profielen die gezocht worden. Ook kan men eens per twee maandeninformatieavond bezoeken op het hoofdkantoor van Artsen zonder Grenzen in Amsterdam.Meer informatie hierover vindt men ook op de genoemde website.Bij voldoende animo zal ook in <strong>2010</strong> weer een informatie avond bij het KiVI/NIRIA wordengeorganiseerd door Ingenieurs zonder Grenzen.Nieuwe bestuursledenIr. Samuel IJsselmuidenSamuel IJsselmuiden is in Zuid-Afrika geboren en getogen. Na zijn eerstejaar Werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Pretoria hij in 2002 metde opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TechnischeUniversiteit Delft begonnen. In 2007 is hij daar afgestudeerd, en issindsdien daar bezig met een promotieonderzoek op het gebied vancomposiet materialen en constructies. Hij is lid geworden van IZG om,samen met de andere leden, zijn technische kennis in te zetten voorontwikkelingssamenwerking. Eind 2009 is hij lid geworden van hetbestuur om zo een actievere bijdrage te kunnen leveren aan IZG.Jan Nyeboer MScJan Nyeboer is in 2000 afgestudeerd in de Internationale Marketing aande Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2004 heeft hij ervaring opgedaan bijhet begeleiden van industriële producenten uit ontwikkelingslanden. Dezebegeleiding bestaat o.a. assistentie bij marketingstrategie/marketingplan, promotiestrategie, copywriting, beursdeelnames(o.a. Hannover Messe, Tube, Aquatech, Valve World), online promotieetc. Ook is hij nauw betrokken bij de recruitment van top engineers uitIndia voor de Europese industrie en het uitbesteden van webdesign ensearch engine optimisation services naar India.Ervaring met ontwikkelingslanden alsmede de fascinatie voor techniek diehij in de afgelopen jaren als niet-ingenieur ontwikkeld heeft, bracht hem ertoe om zichvoor IZG en haar missie in te zetten.Ir. Tjeerd DierckxsensTjeerd Dierckxsens is in 2003 in Delft afgestudeerd in de CivieleTechniek. Op dit moment is hij werkzaam bij 3D BluePrint Architects &Engineers in Amsterdam waar hij bouwkundig projectmanager is. Hij isdaarbij voor 70% gedetacheerd bij het project “Building Brains: smartbuilding and district: energy neutral” van de Nederlandse overheid. In dejaren 2008 en 2009 heeft hij voor 3D BluePrint in Ahmedabad Indiagewerkt als manager op het lokale kantoor aldaar. Daarvoor is hij actiefgeweest bij het opzetten van projecten op het gebied van jongerenparticipatie in de politiek in landen als Colombia, Oekraïne, Moldavië,Taiwan en de Balkan regio. Sinds februari <strong>2010</strong> is hij lid van het bestuurvan Ingenieurs Zonder Grenzen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!