12.07.2015 Views

(Rob) de Jong

(Rob) de Jong

(Rob) de Jong

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

15-4-2010Het militair gebruik van <strong>de</strong> ruimte, <strong>de</strong>Ne<strong>de</strong>rlandse positieDrs. R.F. (<strong>Rob</strong>) <strong>de</strong> <strong>Jong</strong>DMO directeur Beleid1


15-4-2010Huidig gebruik ruimte door NL-Defensie2


15-4-2010Inhoud lezing1. Toename beschikbaarheid commerciële systemen2. Ruimtevaartmid<strong>de</strong>len en -toepassingen beter betaalbaar3. Snelle technologische ontwikkelingen4. Verwerving5. Kwetsbaarheid van ruimtevaartcapaciteiten6. Wet- en regelgeving voor ruimtevaart7. Conclusies3


15-4-20101. Toename beschikbaarheid commerciële systemenMeer<strong>de</strong>re lan<strong>de</strong>n actief in <strong>de</strong> ruimte(Verenig<strong>de</strong> Staten, China, Rusland, India, ..)Europees:• Ariane raket: civiele geostationaire satellieten• Gallileo (navigatie)• EGNOS 1 (navigatie)• GMES (aardobservatie voor milieu en veiligheid)4


15-4-20102. Ruimtevaartmid<strong>de</strong>len en –toepassingen beter betaalbaarVerbeteringen in <strong>de</strong> techniek(prestatie en miniaturisatie)Kosten reducties (aantallen, betrouwbaarheid)Internationale Samenbun<strong>de</strong>ling5


15-4-20103. Snelle technologische ontwikkelingenMiniaturiseringNanotechnologieSatellietconfiguraties en –zwermenOptische Communicatie mid<strong>de</strong>lenAutonomie6


15-4-20104. VerwervingVolledig systeem eigendom niet haalbaarAfhankelijkheid versus kwetsbaarheidParallel sporenBeschikbaarheid7


15-4-20105. Kwetsbaarheid van ruimtevaartcapaciteitenStoringNeutralisatieVernietigingMaatregelen: backup, parallelle inzet en uitwijk8


15-4-20106. Wet- en Regelgeving voor ruimtevaartVN Ruimte verdrag (1967)• Vreedzaam gebruik• “province of mankind”• Wapens met nucleaire lading en an<strong>de</strong>re massavernietigingswapens niet toegestaanAstronaut Rescue Agreement (1968)Liability Convention (1972)Registration Convention (1972)Moon Agreement (1979)Europese oproep (2007) “naleven gedragsco<strong>de</strong>”Waarneming, communicatie en navigatie legitiem9


15-4-20107. ConclusiesDefensie maakt gebruik van satellietcapaciteit voor:aardobservatie, communicatie en navigatieDefensie inzet kan niet zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ze ruimtemid<strong>de</strong>lenDe rol van Defensie in <strong>de</strong> ruimte zal vermoe<strong>de</strong>lijktoenemenDefensie zal dit in internationaal verband realiserenIn internationaal verband meedoen en een rol spelenbetekent dat Kennisopbouw nodig is en blijft.10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!