12.07.2015 Views

Programmablad Zuid - Home - kivi niria

Programmablad Zuid - Home - kivi niria

Programmablad Zuid - Home - kivi niria

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Programmablad</strong> <strong>Zuid</strong>juli 2013 - december 2013PROGRAMMA25 t/m 30- VIP-toer in Robocup de laatste ontwikkelingen in06-2013 robotica te Eindhoven03-07-2013 Projectpresentaties Fontys studentgroepen teEindhoven28-08-2013 Symposium en rondleiding Christiaan HuygensCollege, energieneutraal gebouw te Eindhoven30-08-2013 Interactieve lezing ‘Creatief denken, durven doen,met resultaat’ te Eindhoven04-09-2013 Bedrijfsbezoek Koninklijke Prins & Dingemanse teYerseke05-09-2013 Presentatie over de betekenis van licht voor onzebiologische klok en hormoonhuishouding te Best09-09-2013 Workshop ‘Hoe zet u zelf uw innovatie in de markt?’te Breda20-09-2013 Training Business Development voor Ingenieurs teEindhoven01-10-2013 Bedrijfsbezoek SpiroTech, specialist in het conditionerenvan vloeistoffen in HVAC en procesinstallaties teHelmond02-10-2013 Bedrijfsbezoek Bosch Transmission Technology te Tilburg03-10-2013 Lezing en excursie ‘Realisatie parkeergarage Vonk enVlam’ te ’s-Hertogenbosch08-10-2013 Bijeenkomst Duurzame elektriciteit in 2050, deel 4‘Duurzaam ingerichte energieneutrale woonhuizen/woonwijken in 2050’ te Utrecht09-10-2013 Bedrijfsbezoek Royal Agio Cigars ‘Ambacht,Vakmanschap en Hightech’ te Westerlo, België13-10-2013 Dagexcursie ‘Sporen naar Techniek’ vertrek vanafNS station te Best30-10-2013 Bedrijfsbezoek Drukkerij Snep ‘De grafischecommunicatie industrie in de toekomst’ te Eindhoven31-10-2013 Workshop/ verdiepingssessie ‘Creatief Denken’ teEindhoven06-11-2013 Bijdrage aan het KIVI NIRIA Jaarcongres‘Haalt Sustainable Mobility de Europese CO2emissie-norm?’ te Eindhoven07-11-2013 Workshop/excursie Museumbrouwerij de Rooste Hilvarenbeek12-11-2013 Presentatie ‘Wat is Duurzame Technologie?’ te Best14-11-2013 Avondlezing BIM theorie & praktijk te Rosmalen22-11-2013 Training ‘Vision Creation’ te Eindhoven26-11-2013 Lezing ‘Pool-Boiling: wat en hoe?’ te Eindhoven11-12-2013 Bedrijfsbezoek Melotte ‘Focus op rendement bij KoudeenWarmte Opslag (KWO) installaties’ te Maastricht11-12-2013 Uitreiking Spykerprijs 2013: beste afstudeerverslagop gebied van voertuigtechniek te Arnhem13-12-2013 Presentatie ‘Milieukundig ontwerpen van producten’te Best07-01-2013 Nieuwjaarsreceptie en presentatie Feng Shui te BestKIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst


Groei en variatie.Opnieuw heeft eenafdeling zich aangeslotenbij de regionale samenwerking.De vakgroepVoertuigtechniek zal in dittweede half jaarbijdragen aan de variatiein onderwerpen die de elfsamenwerkendeafdelingen in de regio tebieden hebben. Voor alleleden is ongetwijfeld deontwikkeling rondenergiebeheer interessant.In het tweede halfjaarbieden wij een extra programma van zes activiteiten dat udeels in deze brochure, deels op de website kunt terugvinden.Tijdens de jaarvergadering hebben de leden nieuwe ideeëningebracht om het aanbod in de regio verder uit te breiden.Met initiatieven die aansluiten bij studie en beginnendecarrières zullen wij via social media nieuw aanbod onder deaandacht brengen van studenten en jong afgestudeerdenom hen zo bij KIVI NIRIA te betrekken. Ook zult u binnenkortoproepen zien waarop leden opdrachten of stageplaatsenaan kunnen reiken of deel kunnen nemen in examencommissies.Voor werkenden gaan wij bijeenkomstenorganiseren die gericht zijn op zakelijk contact.Onze plannen kunt u ook op onze websitepagina vinden inhet verslag van de jaarvergadering. Wij vertrouwen er op udit halfjaar weer een afwisselend en interessant programmate bieden, ik hoop u vaak daarin te ontmoeten.Namens KIVI NIRIA Regio <strong>Zuid</strong>,Drs. Ing. Cor van den Bosch, voorzitter.Wilt u zich aanmelden voor een activiteit?Dat kan via de website: www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIA Receptiet: 070-391 99 00 m: congres@<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nlZie ook de richtlijnen op pagina 16KIVI NIRIA Regio <strong>Zuid</strong>In samenwerking met MathWorksRoboCup, unieke inkijk in de laatsteontwikkelingen in roboticaVIP-toerDatum: kies uit woensdag t/m zondag26, 27, 28, 29 of 30 juni 2013Tijd:woensdag t/m zaterdagvan 14.45 - 16.00 uur /zondag 12.45 - 14.00 of 13.45 - 15.00 uurLocatie: Theo Koomenlaan 1 /Antoon Coolenlaan 3, 5644 HZ /RX Eindhoveninterdisciplinair veld van wetenschappers worden met robotsgetest, die daartoe volledig autonoom worden ingezet alsspelers in voetbalteams, als dansers in balletten,hulpverleners bij rampen of zorgverleners in huis. In hetevenement wordt een heuse voetbalcompetitie gestredenwaarin het robot – team dat de beste oplossingen in zichdraagt voor aansturing, wendbaarheid, coördinatie eninteractie het concours wint.MathWorks heeft plaatsen aangeboden voor KIVINIRIA inde exclusieve rondleidingen, de VIP – toers die vanwoensdag tot en met zondag worden gedaan. Schrijft u zichin op alle momenten dat u zou willen en kunnendeelnemen. U wordt dan ingepland op de dag dat plaats isen krijgt daarvan tijdig bericht.Robotica en kunstmatige intelligentie hebben een belangrijkeplaats in de maatschappij. Te vinden in complexe apparatuurin industrie en medische wereld maar ook in producten dieiedereen dagelijks gebruikt. Sinds 1997 komenwetenschappers uit de hele wereld jaarlijks in eensymposium samen om nieuwe kennis uit te wisselen en dieaansluitend met studenten van Hogescholen enUniversiteiten in de praktijk te testen in een concours vanrobots: het evenement RoboCup.Midden in dit evenementkunnen wij een VIP toermeemaken, een rondleidinglangs alle fenomenen vanrobotica begeleid door eenexpert wetenschapper dieons achter de schermen laatkijken en ons op de hoogtebrengt van de stand vanzaken en vooruitzichten in hetvakgebied. We horen over deuitdagende vragen aantechniek, sturing enbenodigde menselijkeinterfaces en zien de ultiemetest die het evenement aanrobotica stelt. Nieuwe ideeënin theorie en praktijk uit eenSprekersDeelnemersKostenInformatieAanmeldenExpert wetenschappers uit het vakgebiedbegeleiden de rondleidingen.15 per rondleiding. (zie ookwww.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid voor de dagenen tijden)geendrs. ing. Cor van den Bosch,t: 06-50638128,e: jocobowi@onsbrabantnet.nlvia de website : www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidof KIVI NIRIA Congresbureau,t: (070) 391 98 902


Sprechen SieMATLAB?Over one million people around theworld speak MATLAB. Engineers andscientists in every field from aerospaceand semiconductors to biotech,financial services, and earth and oceansciences use it to express their ideas.Do you speak MATLAB?Modeling electric potential ina quantum dot. Contributedby Kim Young-Sang at HYU.This example available atwww.mathworks.nl/ltc®Image: Kim Young-Sang, Jeong Hee-Jun, Quantum Device Lab, Hanyang Univ. ©2013 The MathWorks, Inc.MathWorks BeneluxNow hiring for technical and sales positionswww.mathworks.nl/contactThe language of technical computing3


Elektrotechniek <strong>Zuid</strong> / Regio <strong>Zuid</strong>Werktuigbouwkunde <strong>Zuid</strong>PresentatiesProjectpresentaties Fontys studentgroepenDatum woensdag 3 juli 2013Tijd12.15 uurLocatie Fontys Hogeschool, gebouw R5,Rachelsmolen 1, EindhovenElk jaar worden door de studenten van de FontysHogeschool heel interessante projecten uitgevoerd.Deze dag is voor u een goede gelegenheid om eens directte horen en te bekijken wat de Fontys studenten zoalontwerpen. U bent te gast bij de afdelingen Engineering(Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde) en ToegepasteNatuur wetenschappen (Technische Natuurkunde).Bij de studies Technische Natuurkunde en Engineering aande Fontys Hogeschool in Eindhoven worden door destudenten projecten uitgevoerd voor het bedrijfsleven.In deze Integrated Product Development (IPD) en ASIAprojecten(onderzoeksprojecten) werken de studentenvan beide afdelingen gezamenlijk in groepen van 4 tot 6studenten aan een probleem wat komt uit de beroepspraktijk.Op 3 juli 2013 worden deze projecten afgesloten met eeneindpresentatie waarin de studenten hun werk presenterenaan medestudenten, docenten, bedrijfsbegeleiders engeïnteresseerden. Meestal kunt U ook de werkenderesultaten van het project bekijken. U bent uitgenodigd omdeze presentaties bij te wonen en na afloop met studenten,docenten en opdrachtgevers te praten over de inhoud vande projecten en ook hoe deze bedrijfsprojecten ervaren worden.Het programma zal starten met een gastspreker over eenactueel onderwerp en wordt vervolgd met een aantalparallelsessies waaruit u een eigen keus kunt maken.Er is een pauze opgenomen in het programma zodatu eventueeltussentijds kuntaanschuiven.Het programmazal circa 2 wekenvan tevoren bekendgemaakt worden.Genomineerdeprojecten wordenvervolgensbeoordeeld dooreen jury namensde docenten en hetKIVI NIRIA. Aan destudenten van hetbeste project wordtin de feestelijkeafsluiting een KIVINIRIA jaarprijsuitgereikt.GastsprekersDeelnemersKostenGavin Proctor, Design Manager,Philips Consumer Lifestyle.geen maximumLeden KIVI NIRIA, NERG en studenten:geen. Niet-leden: € 10,-.Bij vooruitbetaling te voldoen op52.25.73.800 t.n.v. KIVI NIRIA afdelingElektrotechniek o.v.v. Fontys IPDInformatie dr.ir. Eric Persoon, t: 040-201 67 06,e: eric.persoon@upcmail.nl,www.fontys.nl/ipdAanmeldenwww.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau, t: 070-391 98 90Regio <strong>Zuid</strong>Symposium en rondleidingSchoolvoorbeeld van energieneutrale bouwEnergy - Footprint van de Gebouwde omgeving inNederlandDatum woensdag 28 augustus 2013Tijd14.30 - 18.00 uurLocatie Christiaan Huygens College,locatie Olympia, EindhovenVier experts en ervaringsdeskundigen gaan dieper in op hetenergiebeheer van de gebouwde omgeving in Nederland.Zij zullen het onder ander hebben over de mogelijke bijdragevan de gebouwde omgeving aan de energiehuishouding enCO2 emissiereductie die als Europese norm in Nederlandvoor 2050 bereikt moet zijn. Wat is hierin al bereikt en watwordt er verwacht van de toekomst.We zijn te gast bij Het Christiaan Huygens College, heteerste energieneutrale schoolgebouw van Nederland.Als praktijkvoorbeeld voor energiebeheer is er ruimaandacht voor dit gebouw, haar totstandkoming en degebruikte combinatie van duurzame energiemaatregelen.De school beschikt onder andere over een Energiedak+ datzowel warmte en elektriciteit genereert en een warmtepompinstallatiemet warmte - koudeopslag. Via een warmtenetworden vraag en aanbod van schoolgebouw, naastgelegensporthal en toekomstige woonwijk gecombineerd.Luchtbehandeling, vloerverwarming en -koeling en degoedgeïsoleerde gevel zorgen voor een zeer prettigbinnenklimaat. Zo zorgt de architectonisch bijzondereschool voor zowel leerlingen als personeel voor eenproductieve en stimulerende omgeving.Programma1. Opening en toelichting op Energie en CO2 emissie beheerin Nederland (ing. Joost Wentink, vice president van hetKIVINIRIA)2. Kansen in de Gebouwde Omgeving (Dr. ir. Ivo Opstelten,professor/lector aan de Hogeschool Utrecht)(Pauze)3. Ervaring opdrachtgever/gebruiker (drs. Martin van denBerg, directeur – bestuurder, Christiaan Huygens College)4. Uitdagingen in bouwproces (n.a.v. locatie Olympia)(ing. Bas Holla, commercieel directeur, adviseur Volantis)5. Rondleiding6. BorrelDeelnemersKostenLocatiemaximaal 100 personenleden € 5,- per persoon; niet leden€ 15,- per persoon.Christiaan Huygens College, Olympia,Botenlaan 38, 5652 CA EindhovenLet op: Ingang via Rijstenweg naastde kantine van v.v. BrabantiaInformatie Tjerk Epema BSc, t: 06-47618999,e: tjerkepema@hotmail.comdrs. ing. Cor van den Bosch, t: 06 50638128,e: jocobowi@onsbrabantnet.nlAanmeldenwww.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau, t: 070-391 98 904


KIVI NIRIA Regio <strong>Zuid</strong> / Commercieel ingenieurLezingCreatief denken, durven doen, met resultaatDatum vrijdag 30 augustus 2013Tijd17.30 - 21.30 uurLocatie Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322,5644 RL te Eindhoven.Inschrijving Tot 16 augustus 2013IntroductieIn heel wat organisaties speelt vernieuwing een belangrijkerol. Eigenaardig genoeg benutten de meeste organisatieshet innovatiepotentieel in hun organisatie niet. Gemiddeldwordt slechts 20% van de mensen betrokken bij ideeëngeneratie.De overige 80% kunnen vaak ook heel verfrissendeideeën hebben. Wie de individuele creativiteit in zijn organisatiestimuleert en ook de collectieve innovatiekracht benut, heeftde sleutel naar toekomstig succes in handen.Wil je weten hoe je dat stap voor stap bij jezelf en in jeorganisatie aanpakt?Kom dan op 30 augustus naar EindhovenIn een boeiende en interactieve lezing, toont Dirk De Boe,ingenieur van opleiding en werkzaam als Innovatie Managerbij Philips met veel praktijkvoorbeelden hoe je zelf creatieverleert denken, hoe je dit samen met anderen doet en hoe jeje ideeën ook in de praktijk brengt.Programma17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes18.00 uur Creatief denken, durven doen, met resultaat.19.00 uur Pauze19.30 uur Vervolg20.30 uur Netwerkborrel21.30 uur AfsluitingTrainerdhr. Dirk de Boe (Creashock)Deelnemers Minimaal 30, Maximaal 50 personenKosten KIVI NIRIA/NVSM-leden € 69,-niet-leden: € 169,-De prijs is inclusief catering.De bevestigingsfactuur zal u van tevorenworden toegezonden.Betaling 100% voor aanvang van de training.De annuleringsvoorwaarden staanvermeld bij deze activiteit opwww.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidInformatie ing. Henk Bergsmat: 06-20492819e: hendrikbergsma@cs.comAanmelden KIVINIRIA Congresbureau,congres@<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nlt: 070-391 98 90Al 132 jaar werkenwij met veel inzeten passie aanproductie endistributie vaninternationaalvermaardeen gewaardeerdezeevruchten. In 1994ontvingen we alseerste bedrijf in de mosselsector het ISO-certificaat voorkwaliteitszorg. Inmiddels is deze certificering uitgebreidvoor al onze producten en werken we ook volgens deHACCP en BRC normen. Daarnaast zorgen voortdurendevernieuwingen in het productieproces.Tijdens het bedrijfsbezoek proberen we meer inzicht tekrijgen in de volgende vragen:• Welke voorsprong en toegevoegde waarde heeftPrins & Dingemanse op de concurrenten?• Welke marketing- en verkoopstrategieën wordentoegepast?• Is er een maximumproductie of minimumprijs?• Is de productie en omzet verhoogd of verlaagd na aanlegvan de StormvloedkeringOp de site vindt u ook de vragen die wij gesteld hebben m.b.t.:• Kweek• Produkt• Milieu• TechniekProgramma14.45 Ontvangst met koffie, bolus en film.Locatie Kerkelijk Centrum De Haven,Dreef 6, Yerseke-centrum(tegenover de Albert Heijn)15.30 - 16.45 Rondleiding16.45 - 17.30 Oesters proeven, netwerken en afsluitingSprekers Directeur aquacultuurDeelnemers maximaal 25 personenKostenBijdrage voor KN-leden € 10,- voor gids,koffie, bolus. Bijdrage voor niet-leden € 25,-Informatie ir. Johan Uitdewilligen, t: 06-26878172,johanuitdewilligen@gmail.comAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau, t: 070-391 98 90Bedrijfskunde-<strong>Zuid</strong>Bedrijfsbezoek, herhaling wegens(te) grote belangstelling bezoek 22 februari 2013Mosselbedrijf Koninklijke Prins & Dingemanse B.V.Datum woensdag 4 september 2013Tijd14.45 - 17.30 uurLocatie Korringaweg 39, 4401 NT, Yerseket: 0113-572 910Het bedrijf Koninklijke Prins & Dingemanse, is opgericht in1880 door Jacob Prins, en behoort tot de pioniers van deoester- en mosselteelt en is inmiddels uitgegroeid tot 1 vande grootste producenten in Europa van schaal- en schelpdieren.Regio <strong>Zuid</strong>PresentatieBetekenis van licht voor onze biologische klok envoor onze hormoonhuishoudingDatum donderdag 5 september 2013Tijd20.00 - 21.30 uurLocatie Prinsenhof Best, Hoofdstraat 43,5683 AC Best, www.prinsenhofbest.nl5


De medische enbiologische wetenschapheeft de laatste 25 jaaraangetoond dat lichtnaast een visueel ook eenbelangrijk niet-visueelbiologisch effect op onslichaam heeft. We kunnennu de directe relatie tussenlicht en gezondheid verklaren.De invloed van licht op onze gezondheid werkt in hetbijzonder via de controle van de biologische klok, eenorgaan in onze hersenen dat via zenuwverbindingenverbonden is met lichtgevoelige cellen in ons oog diepas in 2002 door een Amerikaanse onderzoeker ontdektzijn: een sensatie in de medische- en lichtwereld.Onze biologische klok regelt o.a. het niveau van ons“energiehormoon” cortisol en “slaaphormoon” melatonine.Verlichting kan daarom een drijvende factor zijn om ènwelzijn èn productiviteit van mensen te verbeteren.Daarnaast leren we meer en meer over toepassingen vanlicht als therapie. Voorbeelden hiervan: herstellen van hetslaap/waakritme bij Alzheimer patiënten, behandeling vanernstige winterdepressies, burnouts en slaapproblemen eneerste aanzetten voor het gebruik van lichttherapie bij ADHD.Prof. Ir. W.J.M. van Bommel heeft ruim 35 jaar bij PhilipsLighting gewerkt in verschillende lichtapplicatie functies.Van 2003 tot 2007 was hij President van de InternationalLighting Commission, CIE. Hij is bestuurslid van deNederlandse Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid(SOLG) en sinds 2004 deeltijdhoogleraar aan de FudanUniversiteit in Shanghai.Spreker Prof. ir. Wout van Bommel, van BommelLighting Consultant, Nuenen en FudanUniversity, ShanghaiDeelnemers Geen maximumKosten KIVI NIRIA leden € 5,-, niet-leden € 15,-(zie achterzijde programmablad voorbetalingsgegevens)Informatie ir. G.L. (Gerard) van Vucht, t: 040-252 84 53,e: g.vucht@gmail.comAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90Bedrijfskunde <strong>Zuid</strong>Hoe zet u zelf uw innovatie in de marktDatum maandag 9 september 2013Tijd13.30-18.00 uurLocatie Oncle Jean, Ginnekenweg 338,4835 NM BredaWorkshopTechnici hebben allerlei mooie ideeën maar vergeten eenbelangrijk onderdeel namelijk welk type business modelpast daarbij (- en hoe bereik ik investors). Zo heb je diversebusiness modellen (ESCO model, IKEA model, etc.). De grotemultinationals wagen zich er ook aan om hun oude businessmodel overboord te gooien om geld te verdienen bijv. Applemet haar IPod (productie door Chinees bedrijf) en haarITune store.The Bridge business innovators (onderdeel van TwynstraGudde) zal een inspirerende lezing en interactieveworkshop over dit actuele thema verzorgen.Doelgroep voor deze avond zijn leden met een technischeof bedrijfskunde achtergrond die met minimaal 5 jaarwerkervaring actief zijn in bedrijven en daar geconfronteerdworden met de uitdaging om nieuwe technologie succesvolte vermarkten. Om maximaal rendement uit deze bijeenkomstte kunnen halen, vragen wij alle deelnemers om een eigenen actuele casus op dit gebied mee te nemen. The Bridgezal in een interactieve workshop deze casussen als startpuntvoor een creatieve ontdekkingsreis gebruiken.Website www.thebridge.nl/nl/homeDeelnemers minimaal 20, maximaal 30 personenInformatie ir. L.J.M. van der Zon, t: 06-50641845Kosten€ 45,- leden/ € 60,- niet-leden; rekeningnummer 4454110 t.n.v. KIVI NIRIA Afd.Bedrijfskunde te Veenendaal o.v.v.InnovatieAanmelding is pas effectief na betaling.Resultaat Na een half jaar zullen we eenterugkommiddag organiseren om deresultaten met elkaar te bespreken.Aanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau, t: 070-391 98 90Regio <strong>Zuid</strong> / Commercieel ingenieurBusiness Development voor IngenieursDatum vrijdag 20 september 2013Tijd09.00 - 17.00 uurLocatie Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322,5644 RL te Eindhoven.Inschrijving Tot 6 september 2013TrainingIntroductieHet zijn vooral die organisaties die voldoende nieuweproducten en diensten ontwikkelen en succesvol op demarkt brengen die goed uit de crisis komen. Steeds vakerblijkt dat de huidige portfolio niet meer voldoende aansluitbij de steeds sneller veranderende marktvraag en de vraagnaar functionele oplossingen. Dit vraagt om innovatief tezijn met de bestaande producten of diensten portfolio enom deze verder te ontwikkelen en voorbereid te zijn op detoekomst. ViCre begeleidt bedrijven die streven naar eenhoger rendement en het leveren van een grotere toegevoegdewaarde voor hun klanten.DoelNa deze interactieve training begrijp je het belang vanfunctionele “Business Development” en hoe jij daaraan kanbijdragen. Je hebt inzicht gekregen in de ontwikkelstappenen wat belangrijk is voor een succesvolle lancering op demarkt. Je begrijpt hoe de virtuele wereld van BusinessDevelopment van onschatbare waarde is om succesvolte zijn in de werkelijke wereld waarin we ons elke dagbegeven.DoelgroepHBO en WO ingenieurs, die in hun beroepspraktijkbetrokken zijn bij marktontwikkeling.Programma09.00 uur Ontvangst09.45 uur Agility & Innovation11.00 uur Pauze11.20 uur Van specificaties > functioneel12.30 uur Lunch13.30 uur Development methodiek15.00 uur Pauze15.20 uur Werken met BD16:30 uur Evaluatie17.00 uur Afsluiting6


TrainerHenri Horden (ViCre)Deelnemers minimaal 6, maximaal 18 personenKosten KIVI NIRIA/NVSM-leden: € 349,-niet-leden: € 549,-De prijs is inclusief catering.De bevestigingsfactuur zal u van tevorenworden toegezonden.Betaling 100% voor aanvang van detraining. De annuleringsvoorwaardenstaan vermeld bij deze activiteit op www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidInformatie ing. Henk Bergsma, t: 06-20492819e: hendrikbergsma@cs.comAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90Sprekers• Bas Stalpers - algemene introductie Spirotech BV• Marcel Wullink - woningbouw en utiliteit• Bas Stalpers - Industrie• Tommy Verhoeven - waterbehandeling en additievenEr zullen een aantal praktijkcasussen besproken wordenwaar de aanwezigen bij zullen worden betrokken.Technische ervaring en kennis is gewenst.DeelnemersKostenInformatieAanmeldenmaximaal 30 personengeenir. Geert Janssen, m: gjanssen@iae.nlwww.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90Werktuigbouwkunde <strong>Zuid</strong>BedrijfsbezoekSpiroTech: Specialist in het conditionerenvan vloeistoffen in HVAC en procesinstallatiesDatum dinsdag 1 oktober 2013Tijd13.00 uur ontvangst,13.30 uur start programmaLocatie Churchilllaan 52, 5705 BK HelmondEffectieve totaaloplossingen voor optimalevloeistofkwaliteit en maximaal installatierendement.Spirotech: appendages, toevoegingen en adviesSpirotech ontwikkelt en produceert innovatievetotaaloplossingen voor het conditioneren van vloeistoffenin HVAC- en procesinstallaties. Onze producten en dienstenresulteren in het terugdringen van storingen en slijtage.Hierdoor is minder onderhoud nodig, verbetert hetrendement, vermindert het energieverbruik en verlengt delevensduur van de installatie.Spirotech wordt wereldwijd terecht gezien als dé specialist.Vanwege de focus op kwaliteit, productontwikkeling enprocesverbetering worden Spirotech-producten aanbevolendoor vooraanstaande producenten vaninstallatiecomponenten.Dankzij een zeer uitgebreid, internationaalleveranciersnetwerk profiteren dagelijks vele gebruikerswereldwijd van de voordelen van onze producten endiensten.Spirotech is onderdeel van Spiro Enterprises.VoertuigtechniekBedrijfsbezoekBezoek aan Bosch Transmission Technology teTilburgDatum Dinsdag 1 oktober 2013Tijd16.15 - 20.00 uurLocatie Doctor Hub. van Doorneweg 120,5026 RA TilburgBosch Transmission Technology is marktleider op het gebiedvan ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voorde continu variabele transmissie (CVT). Sinds de start in1972 is continu geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling vande duwband. Inmiddels is het bedrijf verantwoordelijk voortal van innovaties op CVT gebied.Wereldwijd worden de producten en diensten van BoschTransmission Technology door diverse spelers binnen deautomobielindustrie toegepast voor diverse applicaties. Dekerncompetenties van Bosch Transmission Technology B.V.bestaan uit:• Massaproductie van kwalitatief hoogwaardige duwbanden• Ondersteuning op het gebied van transmissie software enbesturing• Testen, prototypeontwikkeling en productvrijgaveDe van oorsprong Nederlandse uitvinding van dezeinnovatieve automatische transmissie is intussenuitgegroeid tot een internationaal succes. Na de start vande massaproductie in 1985 is de CVT uitgegroeid vannicheproduct tot een volwassen massaproduct. De totalejaarproductie van duwbanden bedroeg 4,3 miljoen stuks in2012. Ook de vooruitzichten zijn positief. De alsmaartoenemende vraag naar zuinigere auto’s en verlaging vande CO2- uitstoot staan garant voor verdere groei in detoekomst.Programma16.15 uur Ontvangst16.30 - 17.00 Algemene Presentatie Hr. Ing Jan vanWijk17.00 - 18.30 Productie rondleiding18.30 - 19.00 Kantine (eigen kosten)19.00 - 20.00 Discussie en afsluitingDeelnemers max. 25KostenKIVI NIRIA leden: geenInformatie ir. A.J. van BreugelT: 0636262564, E: ajvanbreugel@live.nl7


Bouw- en Waterbouwkunde <strong>Zuid</strong>Lezing en Excursie Vonk en Vlam in’s-HertogenboschDatum donderdag 3 oktober 2013Tijd14.00 uurLocatie Heijmans, locatie RM3, Graafsebaan 3,Rosmalen en het Vonk en Vlamterrein, ‘s-HertogenboschHeijmans realiseert in opdracht van de gemeente’s-Hertogenbosch een parkeergarage aan de rand van debinnenstad van ’s-Hertogenbosch. De parkeergarage krijgtdrie ondergrondse verdiepingen met in totaal 1040 plaatsen.Gebruiksvriendelijkheid, comfort en duurzaamheid staancentraal. Ook wordt de parkeergarage stedenbouwkundigen landschappelijk goed ingepast. Het volledige plan omvatdaarnaast de restauratie van de middeleeuwse vestingwerken,waardoor de oude stadsmuur beter zichtbaar en beleefbaarwordt gemaakt.In samenwerking met aannemer Heijmans enStadsontwikkeling van de gemeente ’s-Hertogenbosch,verzorgen wij een lezing en excursie over dit unieke project.Het bezoek start bij Heijmans in Rosmalen met diverselezingen en presentaties waarna u vervolgens pertouringcar naar het Vonk- en- Vlam bouwterrein wordtgebracht voor een rondleiding op locatie.Deelnemers maximaal 40 personenKostengeenSprekers Atilla Turan en Guido Bosman,projectdirectie Heijmans.Jean-Bernard Hunink en William Jans,gemeente ‘s-HertogenboschInformatie ing. M.I.H. (Mark) Hassink t: 06-54751172e: m.hassink@vrijborg.nlAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau, t: 070-391 98 90Elektrotechniek,Elektrotechniek - <strong>Zuid</strong>Utrecht Sustainability InstituteDuurzame elektriciteit in 2050, deel 4BijeenkomstDatum dinsdag 8 oktober 2013Tijd16.00 - 19.30 uurLocatie Universiteit Utrecht, Bibliotheek,De Boothzaal, Heidelberglaan 3,UtrechtEU + Nederland Power Roadmap 2050,serie van 5 bijeenkomsten in 2013Transitie naar een CO2 vrije en op een mix van grotendeelsduurzame energiebronnen werkende elektriciteitsproductie.De uitdagingen en mogelijke oplossingen.In 2013 organiseren wij een aantal lezingen die meerduidelijkheid en begrip brengen voor de uitdaging waar wevoor staan. Het is belangrijk om daar nu al aandacht aan tebesteden, omdat de overgang van de situatie nu naar degewenste situatie in 2050 veel tijd en ook investeringen zalvergen. Verder zal blijken dat een aantal technologieën nogopgeschaald moeten worden tot de vereiste vermogens enrendementen.In het najaar volgen nog twee bijeenkomsten. Als afrondingvan de serie lezingen lichten we de concrete situatie voorNederland door. Als geïnteresseerde in deze problematiekmag u beslist geen van deze bijeenkomsten missen.De bijeenkomsten worden georganiseerd onderverantwoordelijkheid van de afdeling Elektrotechniek.Inmiddels hebben we in het voorjaar drie bijeenkomstengehad met als onderwerpen:1. EU doelstellingen Energy 2050 (EU elektriciteitsysteem)2. Consequentie voor het EU – wijde elektriciteitsysteem3. Kan windenergie de verwachtingen waarmaken in 2050?De presentaties van deze bijeenkomsten zijn te vinden opde website www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/eu2050powerlab. Er zijn nogtwee bijeenkomsten gepland in het najaar.Duurzame elektriciteit in 2050, deel 4De vierde bijeenkomst in deze serie zal gaan over hetduurzaam ingerichte, energieneutrale woonhuis/woonwijkin 2050.In deze bijeenkomst willen we verschillende aspectenbespreken zoals:Hoe ziet een dergelijke woning of wijk eruit, hoe genereertde wijk zelf de nodige energie, wat is de invloed vanelektrische autos en warmtepompen, hoe vangen we hetdag/nacht patroon op, hoe kan dit het gebruikspatroon vande eindgebruiker beïnvloeden. We zullen ook een aantalproefprojecten aan het woord laten die dergelijke vragenproberen te beantwoorden.De vijfde bijeenkomst in deze serie zal gaan over deRoadmap voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening in2050 - wat betekenen de conclusies van deze serie voor eenbetrouwbare, betaalbare en duurzameelektriciteitsvoorziening in 2050? Wat moet er veranderen inde regelgeving en in de werking van de markt om er voor tezorgen dat de transitie ook daadwerkelijk plaats vindt? Zijner beleidsadviezen te formuleren? De datum van dezelaatste bijeenkomst zal later bekend gemaakt worden.DeelnemersKosten perbijeenkomstmaximaal 100 personenstudenten gratis, leden KIVI NIRIA€ 15,- niet leden € 30,-Bij vooruitbetaling te voldoen op rekening52.25.73.800 t.n.v. KIVI NIRIA afdelingElektrotechniek o.v.v. Duurzameelektriciteit in 2050, deel 4.8


Informatie dr. Ir. Eric Persoon, t: 040-201 67 06,e: eric.persoon@upcmail.nlir. Loek Boonstra, t: 040-221 37 58,e: lboonstra-1@hetnet.nlir. Guus Ydema , t: 06-23574816,e: guus.ydema@step2eco.comdr. Carolien van Hemel (USI),t: 030-253 72 14 e: c.g.vanhemel@uu.nlAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidof KIVI NIRIA Congresbureau,t: 070-391 98 90Werktuigbouwkunde <strong>Zuid</strong>BedrijfsbezoekRoyal Agio Cigars: Ambacht, Vakmanschap enHightechDatum woensdag 9 oktober 2013Tijdaanvang 14.00 uur, afsluiting circa17.00 uur.Locatie Bell-Telephonelaan 29, 2260 Westerlo,BelgiëBij Royal Agio Cigars worden jaarlijks ongeveer 750 miljoensigaren geproduceerd en verkocht door Agio’s eigen verkooporganisatie naar meer dan 100 landen. Agio is al meer dan108 jaar een Nederlands familie bedrijf met meer dan 2200medewerkers, en is uitgegroeid tot een van ’s werelds grootsteproducenten van sigaren met bekende merken zoals Agio,Mehari’s, Panter, Balmoral en de Huifkar. Kenmerkend voorde Agio bedrijfsstrategie is: klantgericht, vooruitstrevendetechniek, hoge kwaliteitstandaards en duurzaam produceren.Naast productielocaties in Duizel, op Sri-Lanka en op deDominicaanse Republiek vindt het grootste deel van desigarenproductie plaats in werelds meest modernesigarenfabriek in Westerlo, België.Agio biedt KIVI-Niria leden de mogelijkheid om hier eenkijkje te nemen in de productie dit welbekende product metz’n kenmerkende aromatische eigenschappen.Tijdens een presentatie zal de geschiedenis en de productieuitgelegd worden, waarna er een rondleiding wordt gegevenonder de naam “Agio Experience”.Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagdvoor een vakschool in Sri-Lanka die door Agio Cigarsondersteund wordt en waar jonge mensen het vak vanelektricien, koelmonteur, timmerman enz. kunnen leren.Door deze ondersteuning van Agio Cigars, is deze vakschoolin staat om ambacht, vakmanschap en hightech te onderwijzenaan jonge mensen, iets wat u als KIVI-Niria lid aan zalspreken. Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.mensen het vak van elektricien,koelmonteur, timmerman enz. kunnenleren. Deze vrijwillige bijdrage kan bijAgio Cigars tijdens het bedrijfsbezoekgeschonken worden.Informatie Ing. Corino Corver, telefoon 06-22929304,e: c.corver@upcmail.nlAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90Regio <strong>Zuid</strong>“Sporen naar Techniek”Datum zondag 13 oktober 2013Tijd09.00 - circa 21.00 uurLocatieopstapplaats NS-station Best,Stationsplein te Best.Reisdoelen Best - Kerkrade - Simpelveld -ValkenburgDagexcursieVanaf het station in Best worden we met de bus naar Kerkradegebracht voor een bezoek aan het Discovery Centre Continiumwaar we worden ontvangen met koffie en vlaai.Het Continium is gewijd aan de geschiedenis van de laatste150 jaar industrie en samenleving. Tot de lunch worden wegeleid langs een vaste presentatie, die zich niet meer alleenricht op de geschiedenis maar de focus legt op de continuesamenhang van verleden, heden en toekomst. Tevensworden de technologische en wetenschappelijkeontwikkelingen getoond en de manier waarop dit invloedheeft op onze samenleving. Na de lunch kan ieder op eigentempo het bezoek vervolgen, waaronder ook de interactieveexperimenteerstations waar iedereen kennis kan maken kanmet wetenschappelijke en technische principes. En alslaatste de wisseltentoonstelling.SprekerDeelnemersKostenDhr. Koen van Hooft, Chief OperationsOfficer, Royal Agio Cigars.minimaal 20, maximaal 45 personenGeen, maar aan de deelnemers wordt eenvrijwillige bijdrage gevraagd voor eenvakschool in Sri-Lanka die door AgioCigars ondersteund wordt en waar jongeIn stijl worden we met een historische railbus van de ZLSM“<strong>Zuid</strong>-Limburgse Stoomtrein Maatschappij” naar Simpelveldgebracht. Op het historische complex van de vroegere“Miljoenenlijn” bezoeken we eerst de werkplaats waarvrijwilligers van de ZLSM lokomotieven en wagons restaureren.Daarna volgt een rondleiding over het emplacement inSimpelveld en het authentieke stationsgebouw.Van Simpelveld worden we met een stroomtrein van deZLSM naar Valkenburg gebracht. Daar gaan we naar EurotelAtlas, waar een projectleider van ProRail een presentatie zalgeven over de beweegredenen, aanpak, landenafstemmingen technische problemen bij de revitalisering van degrensoverschrijdende spoorlijn Maastricht – Lanaken.Daar ook zullen we de dag afsluiten met het gezamenlijk diner,waarna we weer met de bus naar huis worden gebracht.9


Sprekers Gidsen van Dioscovery Centre Continium;vrijwilligers ZLSM; een projectleider vanProRail.Deelnemers maximaal 50Kosten € 50,- zonder museumjaarkaart, € 41,-met museumjaarkaart (wel meenemen!)Informatie Ing. Koos Mulder, t: 0499-850 180,e: koos.mulder@ziggo.nlAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau, t: 070-391 98 90Regio <strong>Zuid</strong>BedrijfsbezoekDe grafische communicatie industriein de toekomstDatum woensdag 30 oktober 2013Tijd16.00 tot 20.00 uurLocatie Drukkerij Snep, Langendijk 9,5652 AX EindhovenDrukkerij Snep is een echt familiebedrijf, in 1918 gestart aande Kruisstraat in Eindhoven. Inmiddels onder leiding van devierde generatie Snep, zelfstandig en financieel gezond. Deafgelopen decennia heeft het bedrijf zich ontwikkeld vantraditionele drukkerij tot een moderne industriëleonderneming met 38 werknemers met veel aandacht voorprocessen en nieuwe technologie. Waarbij kwaliteit,samenwerken en dienstverlening de belangrijkstespeerpunten zijn.De grafische industrie, evenals de communicatiebranche, isbehoorlijk in beweging. De traditionele aanpak enwerkmethoden lijken onvoldoende effectief. Er is duidelijkminder vraag naar print terwijl een scala aan nieuwecommunicatiemogelijkheden zowel klanten als leveranciersdoet zoeken naar de juiste (combinatie) van middelen.Wat is de toegevoegde waarde van de Drukkerij in dezeveranderende communicatieketen?Drukkerij Snep geeft u een kijkje in de marktontwikkelingen,haar visie en de daar uit volgende acties en plannen voorde komende jaren.Na de presentatie volgt er een rondleiding in het bedrijf ende verschillende afdelingen, met uitleg vanaf ontvangstopdracht tot en met opslag en logistiek. Aangevuld metuitleg over technieken, processen en innovaties.Regio <strong>Zuid</strong> / Commercieel ingenieurVerdiepingssessie Creatief DenkenWorkshopDatum donderdag 31 oktober 2013Tijd09.00 - 17.00 uurLocatie Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322,5644 RL te Eindhoven.Inschrijving Tot 17 oktober 2013IntroductieIn deze verdiepingssessie rond creativiteit leert Dirk De Boe,ingenieur van opleiding en werkzaam als Innovatie Manager bijPhilips, je aan de hand van praktische voorbeelden, oefeningenen tips hoe je zelf creatiever kan leren denken, hoe je dit samenmet anderen doet en hoe je je ideeën ook in de praktijk kuntbrengen. Hij haalt het belang aan van het breken vandagdagelijkse patronen, het oefenen van je zintuigen en hethebben van een goede balans tussen ratio en emotie. Immersingenieurs zijn van nature zeer rationeel maar kunnen ook hunverbeelding veel meer ontwikkelen. Dit helpt hen bij hetoplossen van problemen maar ook bij het zien van nieuweopportuniteiten. Ook creativiteitstechnieken en een aantalpersoonlijke aspecten van creativiteit komen aan bod.Daarnaast toont hij hoe je in je organisatie een innovatiecultuurkan bewerkstelligen en welk creatief leiderschap daarvoornodig is. Aan de hand van een gerichte focusvraag ga je samenmet andere deelnemers brainstormen hoe je dit in je eigenorganisatie kan implementeren. Klinkt dit aanlokkelijk in deoren, kom dan op 31 oktober naar Eindhoven.Programma08.30 uur Ontvangst09.00 uur Creatief denken Inleiding10.30 uur Pauze11.00 uur Vervolg12.30 uur Pauze13.30 uur Vervolg15.00 uur Pauze15.30 uur Vervolg17.00 uur AfsluitingTrainerDirk de Boe (Creashock)Deelnemers minimaal 6, maximaal 18 personenKosten KIVINIRIA/NVSM-leden: € 349,-niet-leden: € 549,-De prijs is inclusief catering.De bevestigingsfactuur zal u van tevorenworden toegezonden.Betaling 100% voor aanvang van detraining. De annuleringsvoorwaardenstaan vermeld bij deze activiteit opwww.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidInformatie ing. Henk Bergsma, t: 06-20492819e: hendrikbergsma@cs.comAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90Spreker Ton van GasterenAanwezig namensDrukkerij Snep Paul Dikotter en Ronald SnepDeelnemers minimaal 12, maximaal 60 personenKostengeenInformatie drs. ing. Cor van den Bosch, t: 06 50638128,e: jocobowi@onsbrabantnet.nlAanmelden via de website: www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidof KIVI NIRIA Congresbureau,t: (070) 391 98 9010


Regio <strong>Zuid</strong>Voertuigtechniek en MathWorksBijdrage aan KIVINIRIA JAARCONGRESHaalt Sustainable Mobility de Europese CO2emissie-norm?De Nederlandse Energy - footprint voor vervoeren transport in 2050Datum woensdag 6 november 2013Tijdwordt nader ingepland in hetprogramma van het jaarcongres,duur ongeveer 2 uur.Locatie Technische Universiteit Eindhoven,Den Dolech 2, Eindhoven15% van het Nederlands energieverbruik in verkeer entransport, 505 PJ per jaar, bestaat nagenoeg geheel uitfossiele koolwaterstoffen met uitstoot van 30 Megaton aanCO2 en fijnstof. Volgens de richtlijnen van Europa moetgebruik van fossiele koolwaterstof terug naar nagenoegnihil vóór 2050.De elektrische auto kan de uitstoot in het vervoer terugdringen.Vooraanstaande ontwikkelaars voorzien dat binnenkort hetaccupakket voor het afleggen van afstanden van 400 kmklein en licht genoeg is om onder te brengen in de normalepersonenauto. Ook wordt inzet van waterstof onderzocht.Voor het transport gaan de deskundigen uit van 20%rendementverbetering van de verbrandingsmotor. Bij gebruikvan hernieuwbare energie uit biodiesel vervalt het verbruikvan fossiele brandstof.Gebruik van biodiesel en accu’s bouwt voort op bestaandetechnieken, wordt al ingevoerd en zal niet tot problemenleiden. De vraag naar fossiele koolwaterstoffen zou kunnenworden teruggebracht naar 285 PJ schone energie in 2050.Gaat dit lukken of stuiten wij op schaarste van de grondstoffenvoor accu’s, de mogelijkheden tot verhoging van energieinhoud of de beschikbaarheid van energie bij het massaalopladen. Waar komen de enorme hoeveelheden organischmateriaal voor biodiesel vandaan? En wie gaat regie voerenin afstemming van vraag en aanbod en met simulatiemodellenin tijdige sturing voorzien.Programma / sprekers:- Inleiding over het energiegebruik en CO2 uitstoot inNederland en de plaats van verkeer en transportdaarbinnen (ing. Martin van Pernis, president KIVINIRIA )- Presentatie over de ontwikkelingen en mogelijkheden vanvervoertechniek om bij te dragen aan de normen van 2050voor CO2 emissie (ir Hans Streng, General Manager SVPproduct Group EV Charging Infrastructure)- Presentatie MathWorks over ondersteuning en toetsingvan maatregelen in simulatiemodellen.Deelnemers 100Kostendeelnemers aan het jaarcongres hebbentoegang.Informatie ir. Gijs Schoonewelle t: 0032 36667787 e:gijsschoonewelle@hotmail.comir. Fons Hoeberichts t: 06 15024774e: f.hoeberichts@kpnplanet.nldrs. ing. Cor van den Bosch t: 0650638128 e: jocobowi@onsbrabantnet.nlAanmeldenBedrijfskunde <strong>Zuid</strong>Museumbrouwerij de Roos<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl jaarcongres aanmelding ofCongresbureau t: 070-391 98 90Datum donderdag 7 november 2013Tijd18.30 - 21.30 uurLocatie Sint Sebastiaanstraat 45081 ZG HilvarenbeekLezing/excursieStichting Museumbrouwerij De Roos is een organisatiezonder winstoogmerk. De stichting moet daarentegen rondzien te komen zonder inkomsten in de vorm van subsidies.Uit de verkoop van bieren worden opbrengsten gegenereerd.Toch was het bestuur op zoek naar een meer vast rendement,waarmee tot in lengte van jaren verbetering, conservering enonderhoud kan worden gegarandeerd. Die financiële basisverwezenlijkt Museumbrouwerij De Roos door middel van deBierobligaties.Met de aanschaf van een Bierobligatie wordt niet gevraagdom geld te schenken aan Museumbrouwerij De Roos, maarom geld uit te lenen in coupures van € 50,00 of een veelvouddaarvan worden obligaties uitgegeven. De looptijd bedraagtmaximaal tien jaar en elk jaar wordt 10% van het eurojaarvolume uitgeloot en het betreffende geldbedragterugbetaald. De rente bedraagt 7,5 % en wordt elk jaar indecember uitgekeerd. Loting en rente-uitkering vindt plaatsmet obligaties die minimaal één jaar uitstaan ! Het zobekende en vaak verguisde zinnetje “Resultaten uit hetverleden…” geldt bij De Roos niet: voor de volledige looptijdvan de obligaties wordt dit rentepercentage gegarandeerd.Op deze avond worden u de geheimen uiteengezet hoedeze succesvollemanier van fondsenwervingin zijn werkgaat. U zult verrastzijn over het succes.Natuurlijk kunt u zelfook deelnemen aandeze succesformulevan MuseumbrouwerijDe Roos.Programma18:15 uur welkom18:30 uur start lezing19:30 uur excursie Museum Brouwerij20:30 uur proeven / vragen stellen21:30 uur afsluitingWebsite www.museumbrouwerij.nlDeelnemers maximaal 25 personenInformatie ing. Rob Broens, tel: 06-22294 07KostenKIVI NIRA leden gratis, niet-leden € 15,- tevoldoen op rekeningnummer 4454110t.n.v. KIVI NIRIA Afdeling Bedrijfskunde teVeenendaal o.v.v. brouwerij. Aanmeldingis pas effectief na betaling11


AanmeldenRegio <strong>Zuid</strong>www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidof KIVI NIRIA Congresbureaut: 070-391 98 90Wat is Duurzame Technologie?PresentatieDatum dinsdag 12 november 2013Tijd19.30 - 22.00 uurLocatie Prinsenhof Best, Hoofdstraat 43,5683 AC Best, www.prinsenhofbest.nlDENK JIJDAT ZEINEINDHOVENIETS WETENVANTECHNIEK?WWW.SNEP.NLDuurzame Ontwikkeling is de uitdaging van de 21e eeuw. Deopgaven waarvoor we staan zijn kolossaal. Het beslag opnatuurlijke hulpbronnen kan niet stijgen, en zal in veelgevallen aanmerkelijk moeten dalen. Tegelijkertijd zijnmiljarden Aziaten en Latijns Amerikanen bezig zich op tewerken tot een Westers welvaartsniveau. Grondstoffenschaarste en ernstige aantasting van het leefmilieu zijnvoorzienbaar. Een teruggang in consumptie is voor velen geenaantrekkelijke optie. Er zal dus een enorme behoefte ontstaanaan duurzame technologie. Maar wat is een duurzametechnologie? Op de werkvloer lijkt duurzaamheid een nogalvaag begrip. Nieuwe technologieën zijn altijd efficiënter dande oude, dus is technologische innovatie altijd duurzaam?Wat betekent duurzame ontwikkeling voor het ontwerp, enhet ontwerpproces?Duurzame Ontwikkeling gaat niet over één probleem maarover vele (potentiële) problemen. Vaak leidt dat totdilemma’s, zoal “Food or Fuel”. In levenscyclus analyseworden maatstaven geïntroduceerd door doelstellingen afte leiden uit het milieubeleid van overheden. Er is niet éénduurzame toekomst maar vele. Routes naar een duurzametoekomst vragen om doorbraak technologieën Hetontwikkelen van lange termijn visies door gebruik vanscenario’s is een goede methode om kwalitatief goedelange termijn discussies met belanghebbenden te kunnenvoeren. Dit zal worden geïllustreerd door voorbeeldenm.b.t. autoverkeer, energie en stedenbouw.Spreker Dr. Ir. Karel Mulder, TU Delft,k.f.mulder@tudelft.nlDeelnemers Geen maximumKosten KIVI NIRIA leden € 5,- , niet-leden € 15,-(zie achterzijde programmablad voorbetalingsgegevens)Informatie ing. Gidi van Heijst, t:06-10293448,e: geveha@zonnet.nlAanmelden via de website: www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidof KIVI NIRIA Congresbureaut: (070) 391 98 90Bouw- en Waterbouwkunde <strong>Zuid</strong>BIM theorie & praktijkAvondlezingDatum donderdag 14 november 2013Tijd19.30 - 22.00 uurLocatie Hoofdkantoor Heijmans,Graafsebaan 65, 5248 JT RosmalenBIM (Building Information Model) is een belangrijkeontwikkeling met een enorme potentie voor het verbeterenvan het bouwproces, het reduceren van faalkosten en hetverbeteren van het verkrijgen van informatie over eenbouwwerk. Bij de huidige stand van de techniek is al veelmogelijk om belangrijke procesverbeteringen te realiseren.BIM is geen software pakket of een gestandaardiseerdewerkmethode, maar een hulpmiddel om projectdoelen terealiseren. Een basisdoel is het realiseren van een ruimtelijkgecoördineerd ontwerp waarbij de benodigde informatiehiervoor wordt samengebracht in een model-database. Ditlevert meerwaarde in het bouwproces doordat kwaliteit ende afstemming tussen de verschillende bouwcomponentenbeter is dan bij een traditioneel proces. Een beter ontwerpleidt tot een kortere doorlooptijden verbeterde prijskwaliteitverhouding. De beschikbare informatie, mits goedgestructureerd, kan ook worden gebruikt als basis vooradditionele doelen. Denk hierbij aan energie analyses,bouwkostenanalyses, het leveren van facility managementinformatie etc. De werkmethoden en hulpmiddelenontwikkelen zich in een hoog tempo maar van een aantal12Adv_Techniek_105x150.indd 1 12-06-13 09:17


oplossingen staat de toegevoegde waarde (nog) niet inverhouding tot de benodigde investeringen.In een presentatie zal ABT en Heijmans aangeven hoe zijde theorie zien en laten zien hoe zij in de praktijk omgaanmet BIM.Sprekers ABTHeijmansDeelnemers maximaal 40 personenKostengeenInformatie ing. A.G. de Groot, t: 06-51199320e: a.g.groot@rn.rabobank.nlAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau, t: 070-391 98 90Regio <strong>Zuid</strong> / Commercieel ingenieurVision CreationDatum vrijdag 22 november 2013Tijd09.00 - 17.00 uurLocatie Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322,5644 RL te Eindhoven.Inschrijving Tot 8 november 2013TrainingIntroductieHet belang van een duidelijke en concrete visie wordt doorniemand ontkend. Toch blijft dit vaak een vrijblijvendeoefening die niet verder gaat dan een vermelding in hetbusiness plan. Zonder visie kan je bijzonder moeilijkmedewerkers inspireren en motiveren. Bovendien moet eenvisie gekend zijn en begrepen worden door alle lagen binnende onderneming (’2 way vision creation’). Net dit wordt vaakvergeten of onvoldoende in praktijk gebracht. ViCre laat ukritisch nadenken over uw visie, helpt ze concreet in te vullenen te formuleren als een inspirerend instrument.DoelgroepHBO en WO ingenieurs.Programma09.00 uur Ontvangst09.30 uur Doelstellingen09.45 uur Importance of Vision11.00 uur Pauze11.20 uur Vision Focus12.30 uur Lunch13.30 uur 2 way Vision Creation15.00 uur Pauze15.20 uur Create your Vision16.30 uur Evaluatie17.00 uur AfsluitingTrainerHenri Horden (ViCre)Deelnemers minimaal 6, maximaal 18 personenKosten KIVINIRIA/NVSM-leden € 349,-niet-leden : € 549,-De prijs is inclusief catering.De bevestigingsfactuur zal u van tevorenworden toegezonden.Betaling 100% voor aanvang van de training.De annuleringsvoorwaarden staanvermeld bij deze activiteit opwww.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidInformatie ing. Henk Bergsmat: 06-20492819e: hendrikbergsma@cs.comAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90MechanicaPool-Boiling - wat en hoe?LezingDatum dinsdag 26 november 2013Tijd16.30 – 18.00 uurLocatie Technische Universiteit Eindhoven,Gebouw Gemini (voorheen W-Hoogen W-Laag), Den Dolech 2 (De Wielen)Industriële systemen waarbijwarmte-overdracht door middelvan koken plaatsvindt wordenwel aangeduid met de term‘pool-boiling’ systemen. Eenkookproces heeft de voordeligeeigenschappen van een extreemhoge warmtestroom onderisothermische condities.Hiermee kan de applicatie vanpool-boiling de oplossingvormen voor modernethermische problemen zoals die voorkomen in de microelektronicaen elektrische voertuigen.Inhoud lezing• Een algemene introductie van het onderwerp pool-boiling.• Een aantal applicaties worden besproken.• Regeltechniek om het pool-boiling mechanisme op eenoptimale manier te benutten, waarbij met name eeninstabiele evenwichtstoestand gestabiliseerd wordt.• Een elementair experiment dat de potentie van poolboilingillustreert.Na afloop is er een netwerkborrel.SprekersDeelnemersKostenInformatienlAanmeldenProf. Dr. Henk Nijmeijer, TechnischeUniversiteit Eindhovenmaximaal 40 personengeenIr. Evert Rietdijk, m: evert.rietdijk@segula.www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90Werktuigbouwkunde <strong>Zuid</strong>BedrijfsbezoekFocus op rendement bij Koude- en WarmteOpslag (KWO) installatiesDatum woensdag 11 december 2013Tijd13.30 - 17.00 uurLocatie Melotte Pumptechnology,Fregatweg 50 te MaastrichtMet de vergroening van dehedendaagse maatschappijis aandacht voor hetefficiënt inzetten vangrondstoffen zoalsmaterialen en energie nietmeer weg te denken.Steeds vaker wordenKWO-installaties toegepastom de CO2-uitstoot teverminderen enbesparingen te realiserenop de kosten voorgebouwbeheersing.13


Melotte Pumptechnology ontwerpt en produceert in Maastrichtal enkele decennia hoogstaande innovatieve productenzoals onderwaterpompen en MPT-injectiekleppen voorkoude warmte (KWO) projecten alsmede producten voorde winning van o.a. drinkwater en proceswater.Tijdens het bezoek zal er worden ingegaan op diversetechnische aspecten welke relevant zijn bij de aanschaf,het gebruik en onderhoud aan KWO-installaties. Na depresentatie zal tijdens een rondleiding in de productiehalde fabricage en assemblage van onderwaterpompen enMPT-injectiekleppen worden getoond.Programma13.30 uur Ontvangst met koffie/thee/fris13:45 uur Presentatie focus op rendement bijKWO-installaties15:00 uur Rondleiding productiehalonderwaterpompen / MPT-injectiekleppen17:00 uur Afsluitende borrelSpreker Ing. Frans H.J. Knoors, Managingdirector, Melotte Pumptechnology B.V.Deelnemers maximaal 20 personenKostenGeenInformatie Ing. Rob van Kempen, t: 06-51717542,e: rob.vankempen@gmail.comAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90VoertuigtechniekUitreiking Spykerprijs 2013 voor besteafstudeerverslag op gebied van voertuigtechniekDatum woensdag 11 december 2013Tijd17.30 tot 22.00 uurLocatie Hogeschool Arnhem Nijmegen,afdeling voertuigtechniek,Ruitenberglaan 29, 6826 CC ArnhemEen prachtige gelegenheid om het onderzoekswerk vande onderwijsinstellingen in samenwerking met hetbedrijfsleven te ervaren en van de nieuwste ontwikkelingenop de hoogte te blijven.Programma17.30 uur Ontvangst met broodjes en drinken18.30 uur Lezing met betrekking tot het Automotiveonderzoek op de faculteit Voertuigtechniek19.00 uur Voordrachten Bachelor-opleiding(3x circa 10 minuten)19.45 uur Pauze20.00 uur Voordrachten Master-opleiding(3x circa 10 minuten)20.45 uur Uitreiking van de Spykerprijzen21.15 uur Borrel22.00 uur AfsluitingDeelnemersKostenInformatiemaximaal 60 personengeenIr. Bert van Breugel, Ir. Fons Hoeberichts,e: f.hoeberichts@kpnplanet.nl,t: 06-15024774Aanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of /voertuigtechniek of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90Regio <strong>Zuid</strong>PresentatieMilieukundig ontwerpen van producten, het isnuttig, het is nodig en... het is nog leuk ook!Datum vrijdag 13 december 2013Tijd20.00 uurLocatie Zalencentrum Prinsenhof Best,Hoofdstraat 43, 5683 AC Best,www.prinsenhofbest.nlOok dit jaar organiseert de afdeling voertuigtechniek vanhet Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA) weer deSpykerprijs.De prijs, elk € 500, wordt jaarlijks uitgereikt aan de besteafstudeerverslagen van Bachelor én Master studenten metals onderwerp voertuigtechniek. De prijs is vernoemd naarhet roemruchte Nederlandse automerk uit het begin van devorige eeuw.Presentaties afstudeerprojectenDe 3 genomineerden van zowel de Bachelor -, als Masterverslagen zullen hun onderzoek toelichten middels eenkorte presentatie.De genomineerden worden gekozen uit een selectie WO - enHBO scripties die zijn voorgedragen door de afstudeerdocentenvan o.a. HAN, Fontys, Haagse Hogeschool, HogeschoolRotterdam, TU/e, UT en TU Delft.Toegepast milieukundig ontwerpen heeft als uitgangspuntdat onze maatschappij te materiaal- en te energieintensiefis. Door goed te kijken naar de functionaliteit en delevenscyclus van producten kan hierin een aanzienlijkereductie worden bewerkstelligd. Dit gebeurt o.a door demetingen van milieueigenschappen; deze vormen de basisvan creativiteitprocessen. De zo verkregen ideeën wordenvervolgens omgezet in een ‘geprioritiseerde milieuagenda’die in meer algemene productspecificaties kan wordeningebracht.Criteria bij het vaststellen van de prioriteit zijn – naastmilieu – ook ‘benefits’ voor het bedrijf, de consument ende maatschappij en ‘uitvoerbaarheid’ (zowel technisch alsfinancieel).Tijdens de voordracht zullen voorbeelden worden gegevenhoe deze aanpak in de praktijk functioneert. Daaruit zalblijken dat goede mileuzorg in producten in belangrijkemate spoort met andere belangen.14


Het jaar 2014 beginnen we bij KIVI Niriamet een inspirerende lezing over FengShui, waarbij iedereen zijn voornemensvoor het nieuwe jaar, ook daadwerkelijkmakkelijker kan vervullen. Ben je benieuwdhoe je dat kan doen? Kom dan naar deNieuwjaarsreceptie van 2014!Ab Stevels is qua opleiding scheikundig ingenieur. Hij heeft40 jaar bij Philips Electronics gewerkt in een grote variëteitvan functies in research, productontwikkeling, productie enbusiness management. Vanaf 1993 tot 2006 was hij milieuadviseurbij Philips Electronics met drie activiteits gebieden:milieukundig ontwerpen, milieumanagement en hetontwikkelen van recyclesystemen voor afgedankteproducten. Vanaf 1996 tot 2008 was hij op dit terrein ookhoogleraar in deeltijd bij de TUDelft. Thans is hij als‘professionele vrijwilliger’ nog steeds actief.Spreker Prof.Dr.Ir.A.L.N.Stevels, M.A.h.c.Deelnemers geen maximumKosten KIVI NIRIA leden € 5,- , niet-leden € 15,-(zie achterzijde programmablad voorbetalingsgegevens)Informatie ir. G.L. (Gerard) van Vucht, t: 040-252 84 53,e: g.vucht@gmail.comAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau t: 070-391 98 90Regio <strong>Zuid</strong>Nieuwjaarsreceptie en PresentatieDatum dinsdag 7 januari 2014Tijd:20.00 - 22.00 uurLocatie: Zalencentrum Prinsenhof Best,hoofdstraat 43, 5683 AC Best,www.prinsenhofbest.nlFeng Shui is een oude, filosofische methode om de relatietussen de mens en zijn omgeving inzichtelijk te maken.Daarmee wordt die omgeving ‘hanteerbaar’ gemaaktwaardoor beschreven kan worden welke invloed deomgeving op de mens uitoefent. Feng Shui reikt een aantalpraktische handvatten aan om deze invloed te vertalennaar objectieve parameters met als doel het welzijn,het welbevinden, het geluk en de gezondheid van demens die zich in die omgeving bevindt, te verbeteren.In dat kader werkt Feng Shui ook met de directeleefomgeving, want een huis, is een huis, maar paswanneer we onze individualiteit in een huis tot uitdrukkingbrengen door een kleur op de muur te kiezen, de gordijnenop te hangen, de boeken in de kast te zetten of op eenstapeltje op de grond te leggen, pas dàn wordt dat huis ònshuis. Een huis is niet alleen je ‘derde huid’, maar ook envooral een van de belangrijkste middelen die ruimte biedttot expressie van onze persoonlijkheid! De directeleefomgeving van de mens is de eerste invloedsfactor waarFeng Shui mee werkt.Nina Elshof (1961, Brummen) is afgestudeerd alsbinnenhuisadviseur en Feng Shui consultant. In 1995 heeftzij haar eigen bedrijf Nina Elshof Feng Shui opgericht en issindsdien werkzaam als Feng Shui Professional. Nina isgetrouwd, heeft drie kinderen en twee kleinkinderen.Spreekster Mevr. Nina Elshof, Feng Shui consultantDeelnemers Geen maximumKostenGeenInformatie Ir. I. (Iris) Zivkovic, telefoonnummer, t:06-49923628, m: ir.i.zivkovic@gmail.comAanmelden www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid of KIVI NIRIACongresbureau, t: 070-391 98 9015


Richtlijnen m.b.t. informatie, deelname, introducés enkostenInformatieVoor het verkrijgen van informatie over een activiteit kunt ucontact opnemen met degene die als contactpersoon bij deactiviteit vermeld staat of door de website www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid te raadplegen.DeelnameAanmelden voor deelname aan een activiteit via dewebsite: www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidof via t: (070) 391 99 00, m: congres@<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nlGeef daarbij naast uw naam tevens uw KIVI NIRIAlidmaatschapsnummer door.Sommige bedrijven weren medewerkers van concurrerendebedrijven en (vak-)journalisten of hebben een duidelijkevoorkeur voor een bepaalde categorie deelnemers aanbedrijfsbezoeken, bijvoorbeeld qua studierichting, leeftijd ofbranche waarin men werkzaam is. Vanzelfsprekend houdenwe daar rekening mee.Dat betekent dat een vroege aanmelding niet zonder meervoorrang geeft, maar dat ook andere aspecten wordenmeegewogen. Deelname aan een activiteit geschiedt altijdop eigen risico.IntroducésDeelname aan activiteiten door niet-leden is beperktmogelijk, behalve wanneer zij worden geïntroduceerd dooreen KIVI NIRIA lid. Bij te grote belangstelling voor eenactiviteit kan het voorkomen dat leden voorrang krijgenop introducés. Hierover wordt u dan tijdig bericht. Ledenkunnen introducés opgeven via Introducé aanmelden.Niet-leden dienen zich eveneens op te geven via dewebsite: www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuid onder het kopje Relatieworden (kosteloos).KostenDe deelnamekosten verschillen per activiteit en perafdeling.De deelnamekosten dienen uiterlijk 7 dagen voordatde activiteit plaatsvindt, op het desbetreffenderekeningnummer te zijn overgemaakt.Indien u zich heeft ingeschreven voor een activiteit waaraankosten zijn verbonden en u wilt uw aanmelding annulerenbinnen 7 dagen voordat de activiteit plaatsvindt, dan komende kosten toch voor uw rekening. Betaling voor deelnameaan activiteiten op het bankrekeningnummer van deafdeling storten met vermelding naam van de activiteit.Uw aanmelding annuleren kan eveneens via de website:www.<strong>kivi</strong><strong>niria</strong>.nl/regiozuidWij willen u erop attent maken dat het zeer wenselijkis tijdig uw aanmelding (op de website) te annulerenwanneer u niet aanwezig kunt zijn bij een door uaangemelde activiteit zodat u overige leden de kans geeftom zich (alsnog) aan te melden voor de bijeenkomst.ColofonHet huidige bestuur van KIVI NIRIA Regio <strong>Zuid</strong> wordtgevormd door:• drs. ing. C. van den Bosch (voorzitter),• ir. D. Polet (secretaris),• ir. J. Legters (penningmeester),• ing. K. Mulder (coördinator van de activiteiten werkgroep),• ing. P.A. Vermeulen (bestuurslid Regio <strong>Zuid</strong>).Het Regiobestuur voor de koepelsamenwerking vanvakgroepen bestaat uit het bestuur van Regio <strong>Zuid</strong> metdaarbij de vertegenwoordiging uit de vakgroepen, de leden:• ing. H. Bergsma (bestuurslid Commercieel Ingenieur),• ing. N. van Erck (bestuurslid Werktuigbouw <strong>Zuid</strong>),• ir. A.N.J. Hoeberichts (bestuurslid Voertuigtechniek),• ir. E. Hoefgeest (voorzitter Elektrotechniek <strong>Zuid</strong>),• J. Megens (voorzitter KIVI NIRIA Students),• ir. G.M. Oosterhout (secretaris Mechanica),• ing. A. Stalpers (voorzitter Bouw en Waterbouwkunde <strong>Zuid</strong>),• ing. H. van de Vrande (bestuurslid Hoger Onderwijs enTechniek),• ir. I. Zivkovic MSc (bestuurslid Netwerk VrouwelijkeIngenieurs),• ir. L. van der Zon (voorzitter Bedrijfskunde <strong>Zuid</strong>).Bankrekeningnummer Regio <strong>Zuid</strong>: ABN Amrorekeningnummer: 407822143 t.n.v. KIVI NIRIA Regio <strong>Zuid</strong>te Beek en Donk.KIVI NIRIA-kamer Regio <strong>Zuid</strong>Technische Universiteit Eindhoven HG 0.25Den Dolech 2, 5612 AZ EindhovenPostbus 513, 5600 MB Eindhovent: 040-247 29 49e: kiv<strong>niria</strong>@tue.nlKIVI NIRIA <strong>Programmablad</strong> <strong>Zuid</strong>Redactie:KIVI NIRIA-kamer TU/eUitgave:KIVI NIRIA Regio <strong>Zuid</strong>Druk:Drukkerij Snep BV, EindhovenOplage:3500 exemplarenVerspreiding: leden KIVI NIRIA Regio <strong>Zuid</strong>,Regio Noord- en Midden Limburg,Regionale vakafdelingen enstudentleden.Met dank aan onze adverteerders:Aannemingsbedrijf C.J.M. van Gaal B.V.Drukkerij Snep B.V. EindhovenThe MathWorks16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!