11.07.2015 Views

VERSLAG Van de openbare vergadering van de raad der gemeente ...

VERSLAG Van de openbare vergadering van de raad der gemeente ...

VERSLAG Van de openbare vergadering van de raad der gemeente ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V E R S L A G<strong>Van</strong> <strong>de</strong> <strong>openbare</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>de</strong>r <strong>gemeente</strong>Hengelo (O), gehou<strong>de</strong>n op dinsdag 21 februari 2012te 19.30 uur


AGENDA: (aangepast)AAlgemeenPort.H.1 Opening College2 Vaststellen agenda3 Vragenhalfuur (zie art. 40 Reglement <strong>van</strong> or<strong>de</strong> voor <strong>de</strong>Gemeente<strong>raad</strong>)4 Verslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> 31 januari 20125 Lijst ingekomen stukken en me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingenHamerstukkenB1 Budgetoverheveling 2011 – 2012 (behan<strong>de</strong>ld 12G200040 Mul<strong>de</strong>rna agendapunt B3)B2 Gewijzig<strong>de</strong> samenwerkingsovereenkomst 12G200018 Ten HeuwBurenC1 Bijstorting en aanpassing startersregeling 11G202077Bron2012D1 Verslag Bureau Leerlingzaken 11G202016 LieversBCVoorstellen door tussenkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie BestuurB3 Evaluatie Rekenkamercommissie Hengelo / 464128 KerckhaertHerbenoeming externe le<strong>de</strong>nB4 Nota Activabeleid 12G200019 Mul<strong>de</strong>rVoorstellen door tussenkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie FysiekC2 Vaststellen bestemmingsplan Lange Wemen 11G202065 BronC3 Geactualiseerd ‘Ontwerpka<strong>de</strong>r stadskantoor enstadhuis Hengelo’12G200003BronDVoorstellen door tussenkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie SociaalD2 Detailhan<strong>de</strong>lsvisie 11G202097 Ten HeuwEVoorstellen zon<strong>de</strong>r tussenkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissiesE1 3e wijziging Beleidsbegroting 2012 12G200170 Mul<strong>de</strong>rE2Bezwaarschrift tegen <strong>de</strong> afwijzing <strong>van</strong> hetverzoek om partiële herziening bestemmingsplant.b.v. <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> een woning aan <strong>de</strong>Landsmansweg11G201819BronE3E4E5Motie 'Kin<strong>de</strong>rpardon'Motie 'Nee tegen forse toenamegoe<strong>de</strong>renvervoer over bestaand spoor'Motie 'Trefpunt niet te gebruiken voorpolitieke doelein<strong>de</strong>n'


1 21 februari 2012V E R S L A G<strong>Van</strong> <strong>de</strong> <strong>openbare</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>de</strong>r <strong>gemeente</strong>Hengelo (O), gehou<strong>de</strong>n op dinsdag 21 februari 2012te 19.30 uurVoorzitter: <strong>de</strong> burgemeester, drs. F.A.M. Kerckhaert.Griffier: G.J. EeftinkAanwezig zijn <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n: B. Akkus; E. Alkema; G.H.M. ten Brummelhuis; B. Çarlak; I. Çetinkaya;mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink; W. Dragt (later); J.M.A.A. <strong>van</strong> Doren; M.J.H. Elferink; R.J.Fens; G. Genc; F. <strong>van</strong> Grouw; mevrouw M. ter Haar; J.W.M. Harink; J.T.J. Heijstek; W.L.M. <strong>van</strong><strong>de</strong>n Heuvel; M. Hollan<strong>de</strong>r; S.M.A. Horsthuis; W. Jager; L.F.M. Janssen; C.H.W. <strong>de</strong> Jong; G. Knegt;mevrouw E.M. Kok; R.G. Kok; J. Kruiskamp; mevrouw M.J.G.F. Luttikholt; V.H. Mul<strong>de</strong>r (later); K.Mul<strong>de</strong>r; A. Oflazoglu; mevrouw E.Y. Prent; J.J.H. Rikkerink; L. Schoonhoven; R. Theunissen; B.J.<strong>van</strong> Veen; mevrouw K.V.B. Veneberg (later); W.A. Winter; mevrouw D. ZenginoglûAfwezig zijn <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n: n.v.t.Aanwezig zijn <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>rs: J. Bron, mevrouw M.A. ten Heuw, W. Mul<strong>de</strong>r, D.J.E. Lievers enmevrouw A.E. Ou<strong>de</strong> AlinkAfwezig is <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r/zijn <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>rs: n.v.t.AALGEMEENDe Voorzitter: Ik stel voor dat we dat puntagen<strong>de</strong>ren als punt E3.A1OpeningDe Voorzitter opent <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring, heet<strong>de</strong> aanwezigen <strong>van</strong> harte welkom en spreektalsvolgt:Dames en Heren! Ik open <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> <strong>van</strong> Hengelo. Hartelijkwelkom, le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong>, belangstellen<strong>de</strong>n,<strong>de</strong> pers, <strong>de</strong> groep me<strong>de</strong>werkers die <strong>de</strong> <strong>raad</strong><strong>van</strong>avond volgt. Mevrouw Veneberg, <strong>de</strong> heerDragt en <strong>de</strong> heer V. Mul<strong>de</strong>r komen iets later,zodat we uitein<strong>de</strong>lijk compleet zijn met 37<strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n.We hebben een volle agenda. Ik heb ookbegrepen dat er een aantal moties zijn inzakeniet geagen<strong>de</strong>er<strong>de</strong> punten, dus die zullenon<strong>de</strong>raan <strong>de</strong> agenda komen. Dat zullen we bijhet vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> agenda zien.Hiermee is <strong>de</strong> opening verricht.A2Vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong> agendaDe Voorzitter: Mag ik zien wie <strong>van</strong> plan isom een motie vreemd aan <strong>de</strong> agenda in tedienen?De heer <strong>Van</strong> Grouw (SP): Voorzitter! DeSP wil graag samen met GroenLinks, <strong>de</strong>ChristenUnie en <strong>de</strong> Partij <strong>van</strong> <strong>de</strong> Arbeid eenmotie 'Kin<strong>de</strong>rpardon' indienen.De heer Elferink (CDA): Voorzitter! HetCDA wil graag me<strong>de</strong> namens GroenLinks, enon<strong>de</strong>rsteund door alle an<strong>de</strong>re fracties in <strong>de</strong>ze<strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> een motie vreemd indienenover <strong>de</strong> forse en ongewenste toename <strong>van</strong>het goe<strong>de</strong>renvervoer over bestaand spoor,dwars door onze stad. Ik wil u verzoeken diton<strong>de</strong>rwerp toe te voegen.De Voorzitter: Wij zullen dat besprekenon<strong>de</strong>r agendapunt E4.De heer Knegt (Pro Hengelo): Voorzitter!Pro Hengelo wil graag een motie vreemdindienen met als on<strong>de</strong>rwerp 'Trefpunt niet tegebruiken voor politieke doelein<strong>de</strong>n'. Onsverzoek is om <strong>de</strong>ze toe te voegen aan <strong>de</strong>agenda.De Voorzitter: Deze motie wordt toegevoegdals agendapunt E5.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! ikveron<strong>de</strong>rstel niet dat ik een motie vreemdaan <strong>de</strong> agenda heb. Ik veron<strong>de</strong>rstel dat ditbedacht is, horen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r agendapunt B1Budgetoverheveling. Wij hebben moeitegehad met <strong>de</strong> wijze waarop met het badhuisis omgegaan. Dat is u bekend. Wij hebbenook moeite met hoe wij zijn omgegaan met<strong>de</strong> subsidie die richting Hotel De Kroon gaat.In die context hebben wij een motie bij datagendapunt neergezet. Wij zien het niet alsmotie vreemd.


2 21 februari 2012De Voorzitter: Mag ik u dan vragen of <strong>de</strong>instemming met <strong>de</strong> budgetoverheveling voorDe Kroon al dan niet me<strong>de</strong> afhankelijk is <strong>van</strong>het <strong>de</strong>bat over dit on<strong>de</strong>rwerp of staat het erlos <strong>van</strong>?De heer Horsthuis (VVD): Oorspronkelijkgingen we er<strong>van</strong> uit dat het er on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong>zou zijn, maar we zijn tot <strong>de</strong> conclusiegekomen dat we het wel eens kunnen zijnmet het voorstel. Dat neemt niet weg dat alsresultante daar<strong>van</strong> <strong>de</strong> motie ingediend gaatwor<strong>de</strong>n.De Voorzitter: En omdat u meent, dat hetover hetzelf<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerp gaat als een <strong>de</strong>el<strong>van</strong> <strong>de</strong> budgetoverheveling, zou u bij datagendapunt uw motie willen indienen? Zullenwe dat dan zo doen, <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n?De heer Hollan<strong>de</strong>r (PvdA): Voorzitter! Dantoch even een punt <strong>van</strong> or<strong>de</strong>. Mag ik dan welvragen of er voor dat on<strong>de</strong>rwerp tweesprekers per fractie wor<strong>de</strong>n toegestaan? Dieactiva blijven voor ons, ook in het woordvoer<strong>de</strong>rschap,iets an<strong>de</strong>rs dan een motie overmonumenten. Ik vind het prima dat het bijdat agendapunt behan<strong>de</strong>ld wordt, maar danwel graag met twee woordvoer<strong>de</strong>rs.De Voorzitter: Akkoord. Bij B1 Budgetoverhevelingwordt die motie besproken. Ik<strong>de</strong>nk dat u over dat financiële punt nauwelijkste spreken hebt, maar dan alleen over<strong>de</strong> motie <strong>van</strong> <strong>de</strong> VVD.Dan wordt B1 geen hamerstuk, maar wordtapart behan<strong>de</strong>ld. Ik stel voor dat we dat doenna B3, omdat we <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> rekenkamercommissiewel eerst zou<strong>de</strong>n willenbenoemen, als u dat goed vindt.De agenda is als volgt veran<strong>de</strong>rd:E3, E4 en E5 wor<strong>de</strong>n toegevoegd.B1 wordt niet als hamerstuk behan<strong>de</strong>ldmaar wordt door <strong>de</strong> motie <strong>van</strong> <strong>de</strong> VVD, waarie<strong>de</strong>reen zijn mening over mag geven enwaar we ook met het college kunnenspreken, na B3 behan<strong>de</strong>ld.Met <strong>de</strong>ze wijzigingen wordt <strong>de</strong> agenda bijhamerslag vastgesteld.Om 19.33 uur voegt <strong>de</strong> heer V. Mul<strong>de</strong>r zichbij <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring, om 19.36 uur gevolgddoor <strong>de</strong> heer Dragt.A3Vragenhalfuur1. Vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> fractie <strong>van</strong> <strong>de</strong> PvdAinzake on<strong>de</strong>rwijs.Mevrouw Luttikholt (PvdA): Voorzitter! DePvdA is voorstan<strong>de</strong>r <strong>van</strong> openbaar on<strong>de</strong>rwijsen tegen segregatie in het on<strong>de</strong>rwijs. In <strong>de</strong>TC Tubantia <strong>van</strong> afgelopen zaterdag lazen wedat er waarschijnlijk een aanvraag naar <strong>de</strong><strong>gemeente</strong> Hengelo komt voor een islamitischeschool. Wij vragen ons als PvdA af wathet nut en <strong>de</strong> noodzaak <strong>van</strong> een islamitischeschool in Hengelo is.Kan het college aangeven hoe het tegen<strong>de</strong>ze aanvraag aankijkt?Kan het college aangeven in hoeverre door<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> invloed uitgeoefend kanwor<strong>de</strong>n?Welke verplichtingen heeft <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> alser daadwerkelijk een aanvraag binnenkomt?De heer Lievers (wethou<strong>de</strong>r): Voorzitter!Voor <strong>de</strong> volledigheid: we hebben <strong>van</strong> tweeschoolbesturen een aanvraag ont<strong>van</strong>gen, duswe hebben twee aanvragen binnen. Eén <strong>van</strong><strong>de</strong> SIOZ (Stichting Islamitisch On<strong>de</strong>rwijsZaanstad) en een <strong>van</strong> SIMON (Stichting <strong>van</strong>On<strong>de</strong>rwijs op Islamitische Grondslag inMid<strong>de</strong>n en Oost Ne<strong>de</strong>rland). Volgens <strong>de</strong> proceduresheeft <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> tot 1 maart <strong>de</strong>tijd om aanvullen<strong>de</strong> informatie te vragen aan<strong>de</strong> bei<strong>de</strong> schoolbesturen, om voor 1 augustuseen advies te kunnen geven aan het ministerie,dat uitein<strong>de</strong>lijk bepaalt of wij genoodzaaktzijn om <strong>de</strong> aanvragen te honoreren enop te nemen in ons on<strong>de</strong>rwijs huisvestingsplan.Zo'n aanvraag moet aan een aantal voorwaar<strong>de</strong>nvoldoen. Zo moet er een prognosezijn <strong>van</strong> het aantal te verwachten leerlingen,een beschrijving <strong>van</strong> het voedingsgebied, eenaanduiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> plek waar <strong>de</strong> school zoumoeten komen (in welke wijk), <strong>de</strong> datum <strong>van</strong>ingang <strong>van</strong> <strong>de</strong> bekostiging en <strong>de</strong> school moetvoldoen aan <strong>de</strong> stichtingsnormen. Ik heb inhet interview met <strong>de</strong> krant aangegeven dat ik<strong>van</strong>uit <strong>de</strong> potentiële doelgroep nooit hetsignaal heb gehad dat er behoefte is aan eenislamitische school. Dat neemt niet weg dat ikna<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek wil doen of dat zo is. Als jeer wat dieper in duikt, blijken meer<strong>de</strong>re<strong>gemeente</strong>n <strong>de</strong>rgelijke verzoeken hebbenont<strong>van</strong>gen (zowel islamitisch, gereformeerdals an<strong>de</strong>rszins). Vaak lopen <strong>gemeente</strong>n dantegen het feit aan dat <strong>de</strong> wetgeving ergaanbod gestuurd is. Dat wil zeggen: als je alsschoolbestuur ziet dat er ergens een wittevlek is, en je kunt op basis <strong>van</strong> een vergelijkbare<strong>gemeente</strong> (in dit geval Almere) aantonendat je voldoen<strong>de</strong> potentieel aan leerlingenhebt om een school te kunnenstichten, dan wordt het voor een <strong>gemeente</strong>heel erg moeilijk om dat te weerleggen.Er zijn wel wat mogelijkhe<strong>de</strong>n. Een <strong>van</strong> diemogelijkhe<strong>de</strong>n is om een steekproef tehou<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> in dit geval allochtoneou<strong>de</strong>rs, om zo te achterhalen hoe je zit met<strong>de</strong> prognose en hoe reëel <strong>de</strong> prognose is. Datmoet door een onafhankelijk bureaugebeuren. Ik moet me dus nog even


6 21 februari 2012als Pro Hengelo u <strong>de</strong> groene kaart willengeven. Dat wil zeggen: een flinke waarschuwingzon<strong>de</strong>r straf, maar <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong>keer zou het betekenen dat er minstens eengele kaart aankomt.De heer Theunissen (GroenLinks): Voorzitter!Ik wil me niet met uw voorzitterschapbemoeien, maar het lijkt een agendapunt tezijn gewor<strong>de</strong>n. Ik vind dit eigenlijk helemaalgeen vraag. Ik zou het dan liever als agendapuntterugzien.De Voorzitter: Daar hebben we nu geengelegenheid voor. Het is een vragenrondje.Heeft iemand an<strong>de</strong>rs nog een inbreng? Heeft<strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r behoefte om nog iets tezeggen?De heer Lievers (wethou<strong>de</strong>r): Heel veel,maar ik zal proberen me te beperken tot hetnoodzakelijke. Over <strong>de</strong> beeldvorming <strong>van</strong> hetwoord 'janboel'. Laat ik het zo zeggen (ik wiltoch nog even goed <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> dieverga<strong>de</strong>ring nalezen): ik heb het in ie<strong>de</strong>rgeval opgevat als zou u met janboel <strong>de</strong> OSGbedoelen. <strong>Van</strong>daar dus die tweet. Dat is één.Twee: voor wat betreft <strong>de</strong> vraag 'Vindt udat <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> in het verle<strong>de</strong>n eenbegroting had moeten aanbie<strong>de</strong>n?' Ja, dathad moeten gebeuren. Dat is niet gebeurd,dus wat dat betreft mijn excuses, die uhierbij krijgt.Voor wat betreft <strong>de</strong> overige on<strong>de</strong>rwerpenkom ik graag bij u terug als wij het agendapuntdaadwerkelijk met elkaar bespreken in<strong>de</strong> commissie.De Voorzitter: Dat lijkt me goed, want dathad<strong>de</strong>n we in <strong>de</strong> vorige <strong>raad</strong> ook afgesproken.Het ligt in <strong>de</strong> re<strong>de</strong> om dat zo te doen.Ten slotte: <strong>de</strong> stembriefjes voor agendapuntB3 'Herbenoeming externe le<strong>de</strong>nRekenkamercommissie' wor<strong>de</strong>n uitge<strong>de</strong>eld.Als u zo vrien<strong>de</strong>lijk zou willen zijn ze alvast inte vullen. Ik weet dat we straks <strong>de</strong> evaluatienog met elkaar moeten goedkeuren. Maar alsu <strong>de</strong> briefjes alvast zou willen invullen, zoumij dat zeer plezieren, en wor<strong>de</strong>n ze straksopgehaald.Het vragenhalfuurtje is nog niet klaar. Wegaan ver<strong>de</strong>r met meneer Dragt.4. Vragen <strong>van</strong> <strong>de</strong> fractie <strong>van</strong> het CDAinzake uitspraken <strong>raad</strong>slidBrummelhuis in TC Tubantia.De heer Dragt (CDA): Voorzitter! Het is alaangekondigd dat het een bijzon<strong>de</strong>re situatieis. We hebben <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> vraag.Raadslid Ten Brummelhuis, lid <strong>van</strong> collegepartijBurgerBelangen, laat zaterdag jongstle<strong>de</strong>nin <strong>de</strong> Twentse Courant Tubantiaoptekenen dat het vorige college regenteskwas, maar nog belangrijker: '<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>was 25 jaar gele<strong>de</strong>n een zooitje'.Het CDA vraagt zich af welke dienst <strong>de</strong> heerTen Brummelhuis <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> en hetcollege (samen het stadsbestuur) wil bewijzen.Of is hier sprake <strong>van</strong> zelfverheerlijkingen een zeer doorzichtige poging om <strong>de</strong> aandacht<strong>van</strong> <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> het actuele politieke<strong>de</strong>bat af te lei<strong>de</strong>n?Het CDA vraagt zich af welke dienst <strong>raad</strong>slidTen Brummelhuis <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> en hetcollege (samen zijn we het stadsbestuur) wilbewijzen. Is hier sprake <strong>van</strong> zelfverheerlijkingof een zeer doorzichtige poging om <strong>de</strong> aandacht<strong>van</strong> <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> het politieke <strong>de</strong>bataf te lei<strong>de</strong>n? We vin<strong>de</strong>n het niet passend dat<strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n uitspraken doen over personen,die nu niet meer actief zijn of niet meer infunctie zijn. Zij kunnen zich niet verweren in<strong>de</strong>ze zaal tegen dat type uitlatingen. Voorle<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> <strong>van</strong> 25 jaar (ofmisschien wel langer) gele<strong>de</strong>n, geldt daarbijdat een <strong>de</strong>el inmid<strong>de</strong>ls overle<strong>de</strong>n is. Zij zijnook niet in staat om zich te verweren tegenverwijten dat het toen een slap zooitje zouzijn geweest.Geacht college, u bent <strong>van</strong> het CDA gewenddat we ons concentreren op <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong>beleid. We kunnen scherp <strong>de</strong>batteren, maarvin<strong>de</strong>n het <strong>van</strong> belang dit zakelijk en correctte doen, en niet op <strong>de</strong> man. We hopen ookdat uw college en <strong>de</strong> <strong>raad</strong> dit <strong>van</strong> ons herkennen.Als dat niet zo zou zijn, laten we onsdaar graag op aanspreken.Gezien <strong>de</strong> opmerkingen <strong>van</strong> een lid <strong>van</strong><strong>de</strong>ze <strong>raad</strong> voelen we ons genoodzaakt eenuitzon<strong>de</strong>ring te maken op onze inhou<strong>de</strong>lijkefocus, en uw mening te vragen over iets watniet gaat over <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> beleid, maarfatsoen in <strong>de</strong> richting <strong>van</strong> personen die in hetstadsbestuur actief zijn geweest of nog actiefzijn.We hebben <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> vragen aan u.1. Het CDA wil graag <strong>van</strong> het huidigecollege weten of met name <strong>de</strong> nogactieve collegele<strong>de</strong>n burgemeesterKerckhaert, wethou<strong>de</strong>r Bron en wethou<strong>de</strong>rOu<strong>de</strong> Alink zich herkennen inhet verwijt <strong>van</strong> <strong>raad</strong>slid Ten Brummelhuisregentesk te hebben gehan<strong>de</strong>ld inhet vorige college?2. Wordt uw oor<strong>de</strong>el door het voltalligehuidige college ook herkend?3. Wat vindt het college <strong>van</strong> publiekeuitlatingen door <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n aan hetadres <strong>van</strong> personen, die niet meerpolitiek actief zijn of inmid<strong>de</strong>ls uit <strong>de</strong><strong>raad</strong> verdwenen zijn?


7 21 februari 20124. Wat is uw mening over uitlatingen over<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> <strong>van</strong> 25 jaar gele<strong>de</strong>n?Herkent u zich in <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n (misschienuit <strong>de</strong> overlevering) dat het<strong>de</strong>stijds een 'slap zooitje' was geweest?De Voorzitter: Dank voor uw vragen. Wehebben er in het college over gesproken; hierheb ik het artikel. Het is een artikel in <strong>de</strong>rubriek 'Het hoogste woord' in onze plaatselijkekrant Tubantia. Dat komt regelmatigvoor, en <strong>de</strong> rubriek heet ook 'portretteertHengeloërs met een mening, wat beweegt ze,wat ergert ze en wat doen ze ermee'. In diereeks zijn al heel veel beken<strong>de</strong> Hengeloërs tezien geweest. Dat portretteren door Tubantiagebeurt. Dat zijn persoonlijke verhalen. Wijhebben in het college overwogen dat dit eenpersoonlijk portret is <strong>van</strong> een Hengeloër, diein<strong>de</strong>rdaad ook <strong>raad</strong>slid is, en of dat nou eenopvatting moet vragen <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> Ben W. Wij menen met elkaar, dat wij daargeen opvatting over zou<strong>de</strong>n moeten hebbenals bestuursorgaan <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze <strong>gemeente</strong>. Alswij als college steeds zou<strong>de</strong>n moeten reagerenop persoonlijke verhalen <strong>van</strong> mensen,zou<strong>de</strong>n we dat geen goe<strong>de</strong> zaak vin<strong>de</strong>n, enwe vin<strong>de</strong>n het in <strong>de</strong> prioriteitstelling nietzodanig <strong>van</strong> belang, dat we daar nou veel tijdaan zou<strong>de</strong>n moeten beste<strong>de</strong>n.Persoonlijk is het natuurlijk een an<strong>de</strong>rezaak. Ik zou persoonlijk zeggen: beoor<strong>de</strong>el<strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> het artikel, beoor<strong>de</strong>el <strong>de</strong>argumenten die wor<strong>de</strong>n gegeven voor <strong>de</strong>uitspraken (dat kan ie<strong>de</strong>r voor zich doen),beoor<strong>de</strong>el <strong>de</strong> overtuigingskracht <strong>van</strong> hetartikel, en beoor<strong>de</strong>el ook altijd of <strong>de</strong>journalist wel precies heeft opgeschreven wat<strong>de</strong> geïnterview<strong>de</strong> heeft gezegd. U kent hetallemaal uit eigen ervaring. Dat moet uallemaal zelf afwegen, dat is meer eenpersoonlijke zaak, maar geen collegeverantwoor<strong>de</strong>lijkheid.Zo hebben wij het nietgevoeld. Daarom kunnen wij uw vragen nietals college, en ook niet als individuelemensen in <strong>de</strong>ze <strong>raad</strong> beantwoor<strong>de</strong>n. Daarzitten we <strong>van</strong>avond niet voor. Dat is onsantwoord <strong>van</strong>uit het college.De heer Dragt (CDA): Ik begrijp het frameof <strong>de</strong> context, die u hanteert. Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>rekant hebben we in <strong>de</strong>ze <strong>raad</strong> (dat was voorons <strong>de</strong> trigger) een aantal afspraken metelkaar gemaakt, <strong>de</strong> do's en don'ts. Ik hadgehoopt dat u daaraan zou hebben gerefereerd,want het on<strong>de</strong>rscheid maken tusseneen Hengeloër en een <strong>raad</strong>slid, vind ik eenkunstmatig on<strong>de</strong>rscheid. Dat zou kunnenbetekenen dat collegele<strong>de</strong>n in hun vrije tijdallerlei uitlatingen kunnen doen en vervolgenskunnen zeggen dat ze dat hebbengezegd als collegelid. De vragen die wegesteld hebben, hebben we in <strong>de</strong> context <strong>van</strong>het functioneren <strong>van</strong> het stadsbestuur en <strong>de</strong>omgangsvormen die we in <strong>de</strong>ze zaal metelkaar als gel<strong>de</strong>nd hebben gesteld. Daarinpast het ook om dat te beoor<strong>de</strong>len in diecontext, wat ons betreft. Op dat punt zijn wehet gewoon niet met u eens, en ik zal het ookaan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> stellen in het fractievoorzittersbe<strong>raad</strong>; dat zou <strong>de</strong> plek moeten zijn waar ditwel geadresseerd wordt. Ik vind het wel <strong>van</strong>belang dat we met elkaar op een lijn zittenover <strong>de</strong> omgangsvormen en <strong>de</strong> normen enwaar<strong>de</strong>n die we in <strong>de</strong>ze zaal hanteren. Daarlaat ik het even bij.De Voorzitter: Zijn er an<strong>de</strong>ren die op ditpunt nog iets naar voren willen brengen? Ik<strong>de</strong>nk dat het goed is dat meneer Ten Brummelhuisnog iets zegt.De heer Ten Brummelhuis (Burger-Belangen): Ik wil hier het volgen<strong>de</strong> opzeggen. Het was een interview, dat eigenlijkging over carnaval, wat ik privé zoal <strong>de</strong>ed, enhoe ik het politieke klimaat vond. Ik hebgezegd dat ik het politieke klimaat vroeger,25 jaar gele<strong>de</strong>n, een zooitje vond. Een zooitjeis eigenlijk een samenraapsel. Ik was en bennog steeds <strong>van</strong> mening, dat burgerparticipatievroeger eigenlijk helemaal niet speel<strong>de</strong>. Ikheb niet op <strong>de</strong> persoon gespeeld. Als ermensen zijn die zich aangesproken voelen,kan ik daar niets aan doen. Het enige wat ikwel wil zeggen, is dat ik niet woe<strong>de</strong>nd ben ophet CDA, maar dat ik ook <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>nhoud, en waar<strong>de</strong>ring heb voor alle<strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n die zich hard inzettenvoor <strong>de</strong> stad. Ik vind ook dat ik mag zeggenwat ik wil; laten we ook als <strong>raad</strong>slid vrijheid<strong>van</strong> meningsuiting hebben. Hier wil ik het bijlaten.De heer Knegt (Pro Hengelo): Voorzitter!Uiteraard wil ik even reageren. De heer TenBrummelhuis heeft over nog wat dingen ietsgezegd, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re over onze partij.Kennelijk vindt Tubantia het normaal omsommige partijen of personen uit <strong>de</strong> stad <strong>de</strong>ruimte te geven omdat het kennelijk beken<strong>de</strong>Hengeloërs zijn (wat dat ook mag inhou<strong>de</strong>n),uitspraken te laten doen, zon<strong>de</strong>r dat weerwoordgegeven kan wor<strong>de</strong>n. Een vorig collegekan natuurlijk heel moeilijk hier weerwoordgeven, en wij zijn het ook niet <strong>van</strong> plan. Hetis natuurlijk zo dat als je als <strong>raad</strong>slid een<strong>de</strong>rgelijk interview geeft en zelfs uitdrukkelijkeen aantal keren genoemd wordt bij welkepartij je hoort enzovoort, je zo'n interview als<strong>raad</strong>slid geeft. Dan moet je verdraaid voorzichtigzijn met wat je zegt. Wij hebben hierwel heel veel moeite mee.Dit is eigenlijk het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> inci<strong>de</strong>nt op rij. Wehebben er twee laten lopen. Het eerste inci<strong>de</strong>ntwas een gesprek dat meneer Jager hadbij Radio Hengelo, en het twee<strong>de</strong> inci<strong>de</strong>ntwas een interview dat <strong>de</strong> voorzitter <strong>van</strong> <strong>de</strong>


8 21 februari 2012PvdA, <strong>de</strong> heer Hollan<strong>de</strong>r, heeft gegeven aan<strong>de</strong> TC Tubantia. Dit is het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> inci<strong>de</strong>nt. Wijzijn het eerlijk gezegd wel goed zat. Volgensmij hebben wij do's en don'ts afgesproken. Ikwil dan ook <strong>de</strong> voorzitter <strong>van</strong> het fractievoorzittersoverlegverzoeken om op heel kortetermijn te komen met een bijeenkomst, wantwij zijn er goed klaar mee.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! Wijhebben eigenlijk hetzelf<strong>de</strong> gevoel. Als je alspersoon geïnterviewd wordt, kan ik me heelgoed voorstellen dat je als persoon reageert,maar je kunt niet wegpoetsen (dat betekentook dat je <strong>de</strong> autoriteit hebt) dat je <strong>raad</strong>slidbent, en dit soort uitspraken niet hoort tedoen. We praten in<strong>de</strong>rdaad over <strong>de</strong> do's endon'ts, en ik vind het ongepast. Als het ooknog eens een keer in <strong>de</strong>ze verga<strong>de</strong>ring herhaaldwordt, vind ik dat jammer. Ik <strong>de</strong>nk datwe niet zo met elkaar zou<strong>de</strong>n moeten omgaan,ook niet met voormalige <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n. Ikon<strong>de</strong>rsteun <strong>van</strong> harte <strong>de</strong> oproep <strong>van</strong> <strong>de</strong> heerKnegt om met het voorzittersoverleg hier eenkeer tijd aan te beste<strong>de</strong>n.De Voorzitter: Er zijn vragen gesteld aanhet college. Ik heb uitgelegd dat het collegedaarin geen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid heeft. Hetlijkt mij heel passend om het in<strong>de</strong>rdaad in hetfractievoorzittersoverleg te bespreken, wantdat is ook belangrijk voor <strong>de</strong> <strong>raad</strong>.De heer Dragt (CDA): Ik wil in ie<strong>de</strong>r gevalconstateren dat in <strong>de</strong> pers gehanteer<strong>de</strong>woor<strong>de</strong>n zojuist ook in <strong>de</strong>ze zaal herhaaldzijn. Dat zullen we dan ook in het overlegmeenemen.De Voorzitter: Nu we het vragenhalfuurtjehebben gehad, wil ik u vragen om eenstembureau in het leven te roepen, om na <strong>de</strong>behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> agendapunt B3 kort teschorsen om <strong>de</strong> stemmen te tellen voor <strong>de</strong>rekenkamercommissie. Ik wil u vragen in testemmen met benoeming in <strong>de</strong> stemcommissie<strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Fens, <strong>de</strong> heer Cetinkaya en<strong>de</strong> heer Carlak.Bent u daarmee akkoord?Bij hamerslag wordt <strong>de</strong> stemcommissie alsvoornoemd ingesteld.De Voorzitter: Als alle briefjes zijn ingevuld,kunnen ze nu wor<strong>de</strong>n opgehaald.De heer <strong>Van</strong> Grouw (SP): Over <strong>de</strong> procedure:ik kan me herinneren dat we een jaargele<strong>de</strong>n <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> discussie gehad hebben. Wijwil<strong>de</strong>n toen ook wat zeggen over een <strong>van</strong> <strong>de</strong>on<strong>de</strong>rwerpen, waarbij ook een herbenoemingter sprake kwam. U hebt toen <strong>de</strong> stembriefjesingenomen. Ik heb hem toen <strong>de</strong>monstratiefniet ingevuld en later ingeleverd. Ik vind hetmeer kies om even te wachten tot het punt isafgerond.De Voorzitter: Akkoord, we wachten evenmet het ophalen <strong>van</strong> <strong>de</strong> stembriefjes.A4Verslag verga<strong>de</strong>ring 31 januari2012De Voorzitter: Hebt u onvolkomenhe<strong>de</strong>n inhet verslag aangetroffen?De heer Heijstek (Pro Hengelo): Het gingover een aantal data die ik genoemd heb alsrichtlijn voor <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarrekeningen<strong>van</strong> <strong>de</strong> diverse scholen.Pagina 19: In <strong>de</strong> linkerkolom moet'voorgelegd zijn voor 1 juni' wor<strong>de</strong>n gewijzigdin 'voorgelegd zijn voor 1 juli 2012'.Ver<strong>de</strong>rop moet staan 'in <strong>de</strong> commissie <strong>van</strong>17 oktober' in plaats <strong>van</strong> 27 oktober.En mevrouw Ou<strong>de</strong> Alink heet Elisabeth meteen 's'.In <strong>de</strong> kolom rechtsboven het woord'voorzetten' moet zijn 'voorstellen'.Overigens heeft wethou<strong>de</strong>r Lievers nog eenschriftelijke terugkoppeling over Primatotoegezegd.Ik ben enigszins verbaasd, want ik heb hetstuk voorgelegd gekregen <strong>van</strong> <strong>de</strong> notulist omte kijken of alle artikelnummers en zo ergoed in ston<strong>de</strong>n. Dat pas ik dan aan, en danverbaast het met toch dat ik het stuk nu tezien krijg, dat toch weer an<strong>de</strong>rs is dan ikingeleverd heb. Dat baart me toch enigezorgen, moet ik zeggen.De wet heet (op pagina 22, linker kolom)wet Goed On<strong>de</strong>rwijs, Goed Bestuur. Daar ishet woord 'Goed' weggevallen. Hat artikelon<strong>de</strong>raan is 24e1 - die 1 is ook weer weggehaald.Artikel 24e1 lid 1, sub a.De Voorzitter: De wijzigingen zijn genoteerd.Dank u wel.De heer Alkema (ChristenUnie): De vorigekeer hebben we met <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r enigediscussie gehad over <strong>de</strong> toezegging. Ik zouover die toezegging met betrekking tot <strong>de</strong>rupsenbestrijding graag willen weten of <strong>de</strong>zenog voor <strong>de</strong> zomer komt of niet.De Voorzitter: Ik stel u voor om daar in <strong>de</strong>commissie nog over te spreken, want an<strong>de</strong>rsgaan we in <strong>de</strong> <strong>raad</strong> zaken doen, die in <strong>de</strong>commissie horen, en dat houdt teveel op.De heer Knegt (Pro Hengelo): Voorzitter!Wij zitten eerlijk gezegd met het verslag dater niet bij zit, het verslag over E2, het beslotenge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring. Wij als ProHengelo hebben toen gezegd wel wat moeite


9 21 februari 2012te hebben met een besloten verga<strong>de</strong>ring;liever niet. Het bleek dat meer<strong>de</strong>re partijenvon<strong>de</strong>n dat we het echt alleen moesten doenals het niet an<strong>de</strong>rs kan. Ook uit het collegekwam dat geluid. We hebben nu het verslaggekregen, en dan ontstaat er natuurlijk weliets lastigs. Wat is nu dat verslag? Is dat nuvastgesteld of niet?De Voorzitter: Daar hebben we eenprocedure voor afgesproken, dat ligt bijie<strong>de</strong>reen, ie<strong>de</strong>reen kan reageren.De heer Knegt (Pro Hengelo): Ja, ie<strong>de</strong>reenkan reageren. Maar daarna?De Voorzitter: Dan komt het hier nog, enkomt het nog wel bij u terug.De heer Knegt (Pro Hengelo): Ik hebbegrepen dat er een verzoek bij zit om hetverslag weer in te leveren.De Voorzitter: Ja, als u het akkoord vindt,kunt u het weer inleveren.De heer Knegt (Pro Hengelo): Wordt hetdan straks weer opnieuw uitgegeven? Als wehet nu inleveren, op het moment dat wezeggen dat <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring ein<strong>de</strong>lijk openbaaris, ga je dan het verslag weer opnieuw uitgeven?An<strong>de</strong>rs ontbreekt er gewoon iets in <strong>de</strong>stukken.De Voorzitter: We hebben aan alle <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>ngevraagd het verslag te bekijken, aan<strong>de</strong> griffier door te geven of het verslag zogoed is vastgesteld. Daarna zal <strong>de</strong> proceduremet u wor<strong>de</strong>n besproken hoe het gaat. Klaar.Dat is nu nog niet aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>.Het verslag <strong>van</strong> 31 januari 2012 wordt,gecorrigeerd met bovengenoem<strong>de</strong> wijzigingen,vastgesteld. Het verslag <strong>van</strong> hetbesloten <strong>de</strong>el valt hier niet on<strong>de</strong>r.A5Lijst ingekomen stukkenDe Voorzitter: Kunt u met <strong>de</strong> twaalfvoorstellen instemmen? Ja.Bij hamerslag wordt besloten alle stukkenconform het voorstel af te doen.1 Th. Korstanje sr. Info m.b.t. gebiedsontwikkelingvliegveld: Brainbase inCentral Park Twentestad (465446)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk voor kennisgevingaan te nemen.2 Ministerie <strong>van</strong> Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties. Informatie overwijzigingen in <strong>de</strong> Algemene pensioenwetpolitieke ambtsdragers (Appa)2011 (464801)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk in han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hetcollege te stellen ter afdoening.3 Mevrouw D. Mackenbach. Is het nieteens met <strong>de</strong> nieuwe wijze <strong>van</strong> afvalinzamelen (465984)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk in han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hetcollege te stellen ter afdoening en <strong>de</strong>commissie Fysiek te informeren.4 Stichting Islamitisch On<strong>de</strong>rwijsZaanstad. Aanvraag tot opnemingbijzon<strong>de</strong>re school in Plan <strong>van</strong> Scholen2013 – 2014 (466793)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk in han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hetcollege te stellen ter voorbereiding op het<strong>raad</strong>svoorstel m.b.t. <strong>de</strong> vaststelling <strong>van</strong> eenplan <strong>van</strong> nieuwe scholen (zie bijlage).5 Stichting SIMON. Aanvraag tot opnemingbijzon<strong>de</strong>re school in Plan <strong>van</strong>Scholen 2013 – 2015 door <strong>de</strong>Stichting voor on<strong>de</strong>rwijs op IslamitischeGrond in Mid<strong>de</strong>n en OostNe<strong>de</strong>rland (SIMON) (466761)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk in han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hetcollege te stellen ter voorbereiding op het<strong>raad</strong>svoorstel m.b.t. <strong>de</strong> vaststelling <strong>van</strong> eenplan <strong>van</strong> nieuwe scholen (zie bijlage).6 Gemeente Haaksbergen. Toezendingnieuwe portefeuillever<strong>de</strong>ling<strong>gemeente</strong> Haaksbergen i.v.m.benoeming nieuwe burgemeester enwethou<strong>de</strong>r (467416)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk voor kennisgevingaan te nemen.7 De Kan<strong>de</strong>el BV. Informeert over <strong>de</strong>ontwikkelingen rond het rij<strong>de</strong>n op <strong>de</strong>busbaan met verloskundigenauto’s(467276)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk in han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hetcollege te stellen ter afdoening.


10 21 februari 20128 Raadsgriffie <strong>gemeente</strong> Almelo. Zendtafschrift <strong>van</strong> brief <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>Almelo aan het college <strong>van</strong> B&W <strong>van</strong>Almelo inzake samenwerkingNetwerkstad Twente (467715)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk voor kennisgevingaan te nemen.9 Raadsgriffie <strong>gemeente</strong> Ensche<strong>de</strong>.Zendt afschrift <strong>van</strong> brief aan colleges<strong>van</strong> B&W <strong>van</strong> <strong>de</strong> Netwerkstad Twenteinzake samenwerking NetwerkstadTwente (467389)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk voor kennisgevingaan te nemen.10 Raadsgriffie <strong>gemeente</strong> Borne. Zendtafschrift <strong>van</strong> brief aan colleges <strong>van</strong>B&W <strong>van</strong> <strong>de</strong> Netwerkstad Twenteinzake samenwerking NetwerkstadTwenteConform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk voor kennisgevingaan te nemen.11 Stichting Herin<strong>de</strong>ling NEE! EnquêteGemeentelijke Herin<strong>de</strong>ling (467736)Conform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk voor kennisgevingaan te nemen.12 Raadsgriffier Opmeer zendt kopieinitiatiefvoorstel m.b.t. meldpunt PVVMid<strong>de</strong>n- en Oost-EuropeanenConform het voorstel <strong>van</strong> het presidiumwordt besloten het stuk voor kennisgevingaan te nemen.HAMERSTUKKENB1 Budgetoverheveling 2011-2012(12G200040) (behan<strong>de</strong>ld naagendapunt B3)De heer Elferink (CDA): Voorzitter! Ik wilnamens <strong>de</strong> fractie nog een opmerkingplaatsen bij agendapunt C1 Bijstorting enaanpassing startersregeling. Wij willen alsfractie aandacht vragen voor <strong>de</strong> wijze waarophet college communiceert over voorgenomenbeleid. In dit geval concreet over hetverstrekken <strong>van</strong> nieuwe startersleningen. In<strong>de</strong> kop <strong>van</strong> <strong>de</strong> publicatie <strong>van</strong> het college op<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke website <strong>van</strong> 18 januarijongstle<strong>de</strong>n staat letterlijk 'GemeenteHengelo verstrekt in 2012 opnieuwstartersleningen'. Ver<strong>de</strong>rop in het artikel: 'Denieuwe regeling wordt per 1 maart 2012ingevoerd' en 'De <strong>gemeente</strong> Hengelo stelteen bedrag <strong>van</strong> 215.000 euro beschikbaar'.Dit bericht <strong>van</strong> het college zien we vervolgenseen op een terug in <strong>de</strong> media, <strong>van</strong>daag nogop <strong>de</strong> pagina <strong>van</strong> Welbions, Hengelo's Weekblad.Er kan al gebeld wor<strong>de</strong>n, is <strong>de</strong> oproep.In <strong>de</strong> media wordt (naar onze mening wordtdoor het college daarover ook onvoldoen<strong>de</strong>gecommuniceerd) geen melding gemaakt <strong>van</strong>het feit dat <strong>de</strong> <strong>raad</strong> hierover <strong>van</strong>avond nogmoet beslissen. Omdat het een bevoegdheidis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> om <strong>de</strong> regeling vast te stellenen het krediet beschikbaar te stellen, zou hetcollege in onze ogen terughou<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r enmin<strong>de</strong>r stellig in <strong>de</strong> communicatie moetenzijn. Het risico is immers aanwezig (daarommaken we <strong>de</strong>ze opmerking ook), dat als <strong>de</strong><strong>raad</strong> an<strong>de</strong>rs besluit (je weet het maar nooit),<strong>de</strong> burgers het spoor bijster raken en<strong>de</strong>nken: eerst wel, dan weer niet?De CDA wil dit scenario voorkomen door erbij uw college op aan te dringen in <strong>de</strong> externecommunicatie over voorgenomen nieuwbeleid, <strong>de</strong> rol <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> en <strong>de</strong> besluitvormingdie moet plaatsvin<strong>de</strong>n, nadrukkelijkerte respecteren en in het vervolg zorgvuldigerom te gaan met dit aspect. Wijvragen hiervoor uw aandacht.De Voorzitter: Ik <strong>de</strong>nk dat u dat goedzegt. Ik <strong>de</strong>nk dat wij voorlijk zijn geweest,omdat het belangrijk was, toen het eenhamerstuk werd uit <strong>de</strong> commissiebehan<strong>de</strong>ling,om dit zo snel mogelijk te doen, maarformeel hebt u helemaal gelijk. We zullendaar rekening mee hou<strong>de</strong>n.B2C1D1Gewijzig<strong>de</strong> samenwerkingsovereenkomstBuren (12G200018)Bijstorting en aanpassingstartersregeling 2012(11G202077)Verslag Bureau Leerlingzaken(11G202016)De heer Mul<strong>de</strong>r (SP): Voorzitter! Decommissieverga<strong>de</strong>ring eindig<strong>de</strong> met 'Mag diteen hamerstuk zijn? Ja'. Twee fracties, teweten die <strong>van</strong> <strong>de</strong> VVD en <strong>de</strong> SP stem<strong>de</strong>ntegen, maar zon<strong>de</strong>r ver<strong>de</strong>re behan<strong>de</strong>ling in<strong>de</strong> <strong>raad</strong>.Mevrouw Kok (VVD): Dat is correct.


11 21 februari 2012De heer Knegt (Pro Hengelo): mag ik daareen vraag over stellen? Wat betekent datdan, meneer Mul<strong>de</strong>r?De Voorzitter: Dat we nu gaan stemmen.De heer Mul<strong>de</strong>r (SP): Ja, dat bij <strong>de</strong> stemmingmoet blijken dat het een hamerstuk is,maar dat <strong>de</strong> SP wordt geacht tegen tehebben gestemd, en <strong>de</strong> VVD i<strong>de</strong>m dito.De heer Knegt (Pro Hengelo): Ik vraag het,omdat we die discussie al eer<strong>de</strong>r hebbengehad. Ook al zeg je in <strong>de</strong> commissie dat heteen hamerstuk is, je mag altijd in <strong>de</strong> <strong>raad</strong> ernog een discussie <strong>van</strong> maken. Daar gaat hetme om.De Voorzitter: Dat is geen punt <strong>van</strong>discussie, zeker.Hamerstuk B2 wordt in stemming gebrachten met algemene stemmen aanvaard.Hamerstuk C1 wordt in stemming gebracht.Met 9 stemmen tegen <strong>van</strong> VVD en SP en 27stemmen voor, wordt hamerstuk C1 aanvaard.De opmerking <strong>van</strong> <strong>de</strong> CDA fractiewordt ter harte genomen.Hamerstuk D1 wordt in stemming gebrachten met algemene stemmen aanvaard.BB3VOORSTELLEN DOOR TUSSEN-KOMST VAN DE COMMISSIEBESTUUREvaluatie RekenkamercommissieHengelo/Herbenoeming externele<strong>de</strong>n (464128)De Voorzitter: In <strong>de</strong> commissie is hierovergesproken, en er is op advies <strong>van</strong> <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>nin <strong>de</strong> commissie nog wat gewijzigd, dat hebtu kunnen zien.De heer <strong>Van</strong> Grouw (SP): Voorzitter! DeRekenkamercommissie Hengelo. We warenhet er allemaal over eens dat <strong>de</strong> zaken die <strong>de</strong>Rekenkamercommissie <strong>de</strong> laatste jaren heeftopgeleverd, beter zou<strong>de</strong>n kunnen. De Rekenkamercommissieheeft dat ook zelf geëvalueerd,een aantal conclusies getrokken enverbeterstappen aangekondigd die wij on<strong>de</strong>rschrijven.Wat dat betreft willen we <strong>de</strong>Rekenkamercommissie graag het voor<strong>de</strong>el<strong>van</strong> <strong>de</strong> twijfel geven. Ik wil hierbij wel aantekenendat <strong>de</strong> Rekenkamercommissie op ditmoment ook een re<strong>de</strong>lijk fors budget heeft<strong>van</strong> ruim 60.000 euro per jaar, dat ze gelukkigtot nu toe niet ie<strong>de</strong>r jaar opsouperen. Zegaan daar re<strong>de</strong>lijk goed mee om.De SP fractie wil wel <strong>de</strong> vrijheid hou<strong>de</strong>n om<strong>de</strong> budgetten terug te schroeven als in <strong>de</strong>toekomst toch bezuinigingen nodig zijn of alswe tot <strong>de</strong> conclusie komen dat <strong>de</strong>ze Rekenkamercommissietoch onvoldoen<strong>de</strong> verbetert.We benoemen weliswaar mensen voor zesjaar, en voor vier jaar, maar dat betekentniet dat we geen rechten hebben om met diebudgetten iets te doen.De Voorzitter: Ik schors <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring,zodat <strong>de</strong> stembriefjes geteld kunnen wor<strong>de</strong>n.De verga<strong>de</strong>ring wordt <strong>van</strong> 20.10 uur tot20.15 uur geschorst.De Voorzitter: Dames en Heren! Ikheropen <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring en geef het woordaan het stembureau, <strong>de</strong> heer Fens.De heer Fens (VVD): Voorzitter! Het stembureauheeft <strong>de</strong> telling in drie minutengeklaard.Op <strong>de</strong> heer N.S. Groenendijk zijn 36stemmen uitgebracht 'eens' en nul stemmen'oneens'.Bij <strong>de</strong> heer J.S. Svensson zijn 36 stemmenuitgebracht op 'eens' en nul stemmen op'oneens'.De Voorzitter: Fantastisch. Dank u wel.Dan hebt u bei<strong>de</strong> heren benoemd tot lid <strong>van</strong>onze onafhankelijke Rekenkamercommissie.Ik dank het stembureau voor <strong>de</strong> bewezendiensten en ontbind het stembureau bij<strong>de</strong>zen.Voorstel B3 wordt in stemming gebracht enmet algemene stemmen aanvaard, waarbij<strong>de</strong> heren Groenendijk en Svensson bei<strong>de</strong>nwor<strong>de</strong>n benoemd.De heer N.S. Groenendijk en <strong>de</strong> heer J.S.Svensson leggen in han<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Voorzitter<strong>de</strong> in <strong>de</strong> Gemeentewet voorgeschrevenbelofte af.De Voorzitter: Ik feliciteer u met uwinstallatie tot lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Rekenkamercommissieen wens u namens <strong>de</strong> hele <strong>raad</strong>, in wiensopdracht u aan het werk gaat, veel succes.ApplausDe Voorzitter: Wij gaan door met agendapuntB1. Ik weet dat <strong>de</strong> VVD hier het woordover wil voeren.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! Naaraanleiding <strong>van</strong> dit agendapunt wil <strong>de</strong> VVD eenmotie indienen om te voorkomen dat <strong>de</strong><strong>gemeente</strong>, het college en <strong>de</strong> <strong>raad</strong>, in <strong>de</strong>toekomst opnieuw geconfronteerd wor<strong>de</strong>nmet verpauper<strong>de</strong> objecten die op <strong>de</strong>


12 21 februari 2012<strong>gemeente</strong>lijke monumentenlijst staan. Dezemotie, die gaat over begelei<strong>de</strong>nd budget bijaanwijzing tot <strong>gemeente</strong>lijk monument,hebben wij <strong>van</strong>daag in aangepaste vorm aan<strong>de</strong> <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n verzon<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>ze herzienemotie is on<strong>de</strong>rscheid gemaakt tussen <strong>de</strong><strong>gemeente</strong> als eigenaar <strong>van</strong> die objecten enprivé objecten. In <strong>de</strong> eerste versie <strong>van</strong> <strong>de</strong>motie was daaraan geen aandachtgeschonken, terwijl het toch een essentieelverschil is. Een aantal <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>natten<strong>de</strong>er<strong>de</strong> mij hierop, en dan is het zinvolom ervoor te zorgen dat het effect in ie<strong>de</strong>rgeval goed is. Ik heb uiteraard kennisgenomen <strong>van</strong> <strong>de</strong> twee brieven, die <strong>de</strong> heerDe Gruil naar <strong>de</strong> fracties heeft gezon<strong>de</strong>n, enwe zijn blij dat <strong>de</strong> Monumentencommissie <strong>de</strong>positieve intentie <strong>van</strong> <strong>de</strong> motie on<strong>de</strong>rsteunt.Ik lees <strong>de</strong> motie voor.MOTIEBegelei<strong>de</strong>nd budget bij aanwijzing'Gemeentelijk monument'De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> Hengelo inverga<strong>de</strong>ring bijeen op dinsdag 21 februari2012,Constateren<strong>de</strong> dat: het 'Badhuis' en <strong>de</strong> Dr. Ariënsschool op<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke monumentenlijst staan; er geen mid<strong>de</strong>len beschikbaar zijn enbeschikbaar zijn geweest om <strong>de</strong>ze twee<strong>gemeente</strong>lijke monumenten op in ie<strong>de</strong>rgeval een minimaal niveau zodanig teon<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n dat kon wor<strong>de</strong>n voorkomendat <strong>de</strong>ze twee pan<strong>de</strong>n zijn verwor<strong>de</strong>n toteen bouwval; het college voornemens is het besluit tenemen <strong>de</strong> bereidheid uit te spreken meete werken aan <strong>de</strong> sloop <strong>van</strong> het voormaligeBadhuis en Metropool; het college voornemens is het besluit tenemen in overleg te tre<strong>de</strong>n met <strong>de</strong>nieuwe eigenaar om randvoorwaar<strong>de</strong>n testellen voor <strong>de</strong> sloop <strong>van</strong> het voormaligeBadhuis en Metropool en <strong>de</strong> (her-)bestemming en restauratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Dr.Ariënsschool en bijbehoren<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n; het college aan <strong>de</strong> <strong>raad</strong> voorstelt in testemmen met <strong>de</strong> budgetoverheveling2011-2012 tot een bedrag <strong>van</strong> 50.000voor <strong>de</strong> renovatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> buitenkant <strong>van</strong>het pand 'Hotel <strong>de</strong> Kroon'; het voorstel in te stemmen mid<strong>de</strong>ls <strong>de</strong>budgetoverheveling tot 2011-2012 toteen bedrag <strong>van</strong> € 50.000 voor <strong>de</strong>renovatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> buitenkant <strong>van</strong> hotel 'DeKroon' impliceert dat het college ditbedrag bij zal dragen aan <strong>de</strong>ze renovatie; het college volgens artikel 3 <strong>van</strong> <strong>de</strong>'monumentenveror<strong>de</strong>ning' <strong>gemeente</strong>lijkemonumenten aanwijst;er objecten zijn die als <strong>gemeente</strong>lijkemonumenten wor<strong>de</strong>n aangewezen enwelke in eigendom zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>;er objecten zijn die als <strong>gemeente</strong>lijkemonumenten wor<strong>de</strong>n aangewezen enwelke in privé-eigendom zijn.Overwegen<strong>de</strong> dat: het college en <strong>raad</strong> nimmer mid<strong>de</strong>lenhebben gereserveerd om te voorkomendat <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke monumenten, <strong>de</strong>Dr. Ariënsschool alsme<strong>de</strong> het Badhuis,wegens gebrek aan on<strong>de</strong>rhoud ten on<strong>de</strong>rzou<strong>de</strong>n gaan; toekomstige <strong>gemeente</strong>lijke monumenteneen zodanig basisbudget verdienen,opdat hierme<strong>de</strong> enig basison<strong>de</strong>rhoud aaneen <strong>de</strong>rgelijk monument kanplaatsvin<strong>de</strong>n, zodanig dat een soortgelijklot als nu het Badhuis overkomt,voorkomen kan wor<strong>de</strong>n; <strong>de</strong> financiële positie <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigenaarnimmer een argument kan zijn om geenminimaal budget beschikbaar te stellenom te voorkomen dat een <strong>de</strong>rgelijk<strong>gemeente</strong>lijk monument een bouwvalwordt; bovenstaan<strong>de</strong> constateringen enoverwegingen <strong>de</strong> <strong>raad</strong> nopen totmaatregelen die <strong>de</strong> kans verkleinen dat<strong>gemeente</strong>lijke objecten, welke wor<strong>de</strong>nopgenomen op <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijkemonumentenlijst, verkrotten.Draagt het college op: dat wanneer zij volgens artikel 3 <strong>van</strong> <strong>de</strong>'monumentenveror<strong>de</strong>ning' <strong>gemeente</strong>lijkemonumenten aanwijst welke eigendomzijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>, zij tevens <strong>de</strong>verplichting op zich neemt <strong>de</strong> <strong>raad</strong> voorte stellen een zodanig budget terbeschikking te stellen opdat voor een<strong>de</strong>rgelijk monumentaal pand minimaaleen zodanige basiskwaliteit gewaarborgdblijft, dat wordt voorkomen dat hettechnisch een bouwval wordt en verkrot; dat wanneer zij volgens artikel 3 <strong>van</strong> <strong>de</strong>'monumentenveror<strong>de</strong>ning' <strong>gemeente</strong>lijkemonumenten aanwijst welke niet ineigendom zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>, zijtevens <strong>de</strong> verplichting op zich neemt <strong>de</strong>privé-eigenaar te stimuleren tot hetverrichten <strong>van</strong> een zodanig basison<strong>de</strong>rhoudopdat wordt voorkomen dathet object technisch een bouwval wordten verkrot, en dat zij als extra stimulansvoor die eigenaar tevens <strong>de</strong> verplichtingop zich neemt <strong>de</strong> <strong>raad</strong> voor te stellen eenbudget ter beschikking te stellen,zodanig, dat <strong>de</strong>ze voorziet in <strong>de</strong> <strong>de</strong>kking<strong>van</strong> <strong>de</strong> extra kosten die gepaard gaanmet <strong>de</strong> status <strong>van</strong> <strong>gemeente</strong>lijkmonument (bijvoorbeeld knipvoegeni.p.v. standaardvoegen).


13 21 februari 2012En gaat over tot <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag.De motie is on<strong>de</strong>rtekend door <strong>de</strong> heerHorsthuis (VVD).De Voorzitter: De motie zal wor<strong>de</strong>n ingenomenen gekopieerd, en maakt on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>eluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> be<strong>raad</strong>slagingen.De heer Janssen (Pro Hengelo):Voorzitter! U zult er niet vreemd <strong>van</strong> opkijkendat we blij zijn met <strong>de</strong>ze motie <strong>van</strong> <strong>de</strong> VVD.Hul<strong>de</strong> daarvoor. Jammer dat we niet eer<strong>de</strong>r<strong>de</strong>ze discussie hebben gevoerd. Dat kunnenwe zeker onze partij maar ook mij persoonlijkaanrekenen, maar dat lag meer in het feit(ie<strong>de</strong>reen kent <strong>de</strong> discussie over het badhuisen <strong>de</strong> dr. Ariënsschool) dat we elke keerdachten dat het goed zou komen, vergeten<strong>de</strong>dat we ook nog an<strong>de</strong>re monumenten hebben.De motie, en zeker <strong>de</strong> twee eerste bulletson<strong>de</strong>r 'Overwegen<strong>de</strong> dat', zijn mij en mijnfractie uit het hart gegrepen. Wat we missenin <strong>de</strong>ze motie, die kijkt naar <strong>de</strong> toekomst, is<strong>de</strong> huidige monumentenlijst, waar meer dan150 monumenten op staan. Die zijn nietallemaal in het bezit <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>, dushet zou wel goed zijn om nog een <strong>de</strong>r<strong>de</strong>bullet erbij te maken, en aan te vullen met:'voor <strong>de</strong> huidige monumenten op <strong>de</strong>monumentenlijst, in eigendom <strong>van</strong> <strong>de</strong><strong>gemeente</strong>, jaarlijks een substantieel budgetvrij te maken'. An<strong>de</strong>rs zou<strong>de</strong>n we het welgoed afge<strong>de</strong>kt hebben voor <strong>de</strong> toekomst, als<strong>de</strong>ze motie erdoor komt, maar dan doen wevoor <strong>de</strong> huidige monumenten op <strong>de</strong>monumentenlijst nog steeds niets omdat ergeen budget meer is. We zou<strong>de</strong>n dat graagaangevuld hebben. Voor <strong>de</strong> rest: zeercontent.De heer Jager (GroenLinks): Voorzitter! Ikben eigenlijk ook wel blij met <strong>de</strong> aanvulling<strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Janssen, want het sluit ook welaan op een paar opmerkingen <strong>van</strong> mij zelf.Dat is naar aanleiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> motie zelf, diewe in<strong>de</strong>rdaad per e-mail hebben mogenont<strong>van</strong>gen en tussendoor een paar keer isbijgesteld, alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> brieven die we hebbenont<strong>van</strong>gen <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer De Gruil, voorzitter<strong>van</strong> <strong>de</strong> Monumentencommissie Hengelo en<strong>van</strong> <strong>de</strong> heer T. <strong>van</strong> Dalfsen, voorzitter <strong>van</strong> <strong>de</strong>Stichting On<strong>de</strong>rsteuning Provinciale CommissieOverijssel <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bond Heemschut. Alswe <strong>de</strong>ze opmerkingen en <strong>de</strong> laatsteopmerking <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer Janssen over <strong>de</strong>bestaan<strong>de</strong> monumentenlijst bij elkaaroptellen en <strong>de</strong> her en <strong>de</strong>r toch watingewikkel<strong>de</strong> formulering, dan zitten er ineerste instantie, voor zover wij kunnenbeoor<strong>de</strong>len, nogal wat haken en ogen aan.Hoewel wij <strong>de</strong> motie zeer sympathiek vin<strong>de</strong>n,hebben we er op sommige punten toch watmoeite mee. Omdat we wel een soortgelijkemotie zou<strong>de</strong>n kunnen on<strong>de</strong>rsteunen, zou<strong>de</strong>nwe <strong>de</strong> VVD willen vragen om <strong>de</strong> motie nogeven aan te hou<strong>de</strong>n, goed te kijken naar alleconsequenties en misschien <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> keerin te dienen. Ik <strong>de</strong>nk dat <strong>de</strong> motie danzodanig zou kunnen zijn, dat we haar ookzou<strong>de</strong>n kunnen steunen. Op dit momentvin<strong>de</strong>n we dat wat lastig.De Voorzitter: Wil het college nog ietsinbrengen? Ik <strong>de</strong>nk dat het belangrijk is datook het college zijn licht hierover laatschijnen.De heer <strong>Van</strong> Grouw (SP): Dat <strong>de</strong>nk ik ook,maar ik kan best in eerste termijn een reactiegeven.Ik kan het woord sympathiek herhalen, watik bij <strong>de</strong>zen doe. Wat ik graag zou willen, isdat wij weten wat we in Hengelo doen metonze monumenten. Dat vind ik belangrijk.Maar dat betekent niet dat we voor ie<strong>de</strong>rmonument ook meteen geld moeten ofkunnen uittrekken. We weten allemaal dat <strong>de</strong>financiën op dit moment niet helemaal tot in<strong>de</strong> hemel gaan, dus daar zullen we goedmoeten uitkijken. Als we <strong>de</strong>ze motie aannemen,betekent dat ook dat we bij ie<strong>de</strong>rnieuw te benoemen monument, en misschienook voor <strong>de</strong> huidige monumenten, geldmoeten oormerken om het te kunnenon<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n. Dat gaat mij op dit moment tever. Wij vin<strong>de</strong>n wel dat als <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> eennieuw monument benoemt, best dui<strong>de</strong>lijkmag zijn of ze er op dat moment al geld voorover heeft, wat <strong>de</strong> staat is, en of men <strong>de</strong>nktdat binnenkort een renovatie nodig is, zodatwel <strong>de</strong> plannen die <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> met hetmonument heeft, dui<strong>de</strong>lijk zijn. Wat onsbetreft zou <strong>de</strong> VVD moeten bekijken of ze <strong>de</strong>motie aanhou<strong>de</strong>n en misschien laterindienen.Het kan wat mij betreft ook zijn dat <strong>de</strong><strong>gemeente</strong> iets een waar<strong>de</strong>vol gebouw vindt,het als een <strong>gemeente</strong>lijk monument wilbenoemen, maar daar op dát moment geengeld voor wil vrijmaken. Dat kan. Op datmoment kunnen wij als <strong>raad</strong> ook zeggen datwe het daar wel of niet mee eens zijn. Bij <strong>de</strong>benoeming <strong>van</strong> een nieuw monument welmeegeven welke plannen we ermee hebben,of we er wel of geen geld voor hebben: dieoptie wil ik wel open hou<strong>de</strong>n.De heer Bron (wethou<strong>de</strong>r): Voorzitter! Ikheb <strong>de</strong> motie slechts in concept gezien, maarheb het nu gehoord. De positieve intentie dieerin zit, on<strong>de</strong>rschrijf ik <strong>van</strong> harte. Ik <strong>de</strong>nk dathet ook goed is te weten dat we in<strong>de</strong>rdaa<strong>de</strong>rg veel bezit hebben, 90 rijksmonumentenen op dit moment 117 <strong>gemeente</strong>lijke monumenten,nog 35 beeldbepalen<strong>de</strong>, karakteris-


14 21 februari 2012tieke pan<strong>de</strong>n die beschermd zijn, en wehebben ook nog een beschermd dorpsgezicht.Dat is nogal wat. We hebben in totaal eenjaarlijks budget <strong>van</strong> € 45.000 voor onzemonumenten. U begrijpt wel dat tussen wensen werkelijkheid nogal wat verschil zit. Het isnatuurlijk een belangrijk punt dat je alseigenaar <strong>van</strong> een monument, of je nou eenprivé persoon bent of <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>, dat pandmoet koesteren. Dat on<strong>de</strong>rschrijf ik graag.Geen on<strong>de</strong>rhoud betekent uiteraard verval,verkrotting. Of het nou een monument is ofniet, dat geldt bij ie<strong>de</strong>r bouwwerk. In <strong>de</strong>commissie heb ik toegezegd dat wij in <strong>de</strong>loop <strong>van</strong> dit jaar (dat zal in het najaar zijn)een beleidsnotitie hebben over erfgoedbeleid,waar ook het monumentenbeleid in naarvoren komt. Daar zit <strong>de</strong> toekomstvisie in. Ik<strong>de</strong>nk dat we <strong>de</strong> gedachte achter <strong>de</strong>ze motiedaar ook in zullen moeten meenemen. Watdat betreft on<strong>de</strong>rsteun ik hem graag.Maar <strong>de</strong> financiële repercussies moet iknatuurlijk nog wel goed analyseren, dat kanik niet zomaar toezeggen. Maar <strong>de</strong> wens isdui<strong>de</strong>lijk en daar kan ik mij als verantwoor<strong>de</strong>lijkwethou<strong>de</strong>r bij aansluiten.Misschien is het ook goed om <strong>van</strong> <strong>de</strong>gelegenheid gebruik te maken om tevertellen dat we toezegging <strong>van</strong> <strong>de</strong> provinciehebben gekregen <strong>van</strong> 98.000 euro voorherstel <strong>van</strong> elementen op <strong>de</strong> Joodsebegraafplaats, <strong>de</strong> Algemene begraafplaats enin <strong>de</strong> Afrikaan<strong>de</strong>rbuurt. Daar kunnen we dusmee aan <strong>de</strong> slag. Als u wel eens op bei<strong>de</strong>begraafplaatsen bent geweest, dan zult uhebben gezien dat het dringend noodzakelijkis. We waren erg blij met <strong>de</strong>ze toekenning:zo zie je dat om iets te kunnen doen, je inzet<strong>van</strong> velen nodig hebt. Ook <strong>de</strong> Monumentencommissieis er behoorlijk achteraan geweestom dit voor elkaar te krijgen, evenals onzeambtenaren. Dan behaal je resultaten en kunje iets gaan betekenen.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! Ikheb die motie <strong>van</strong>daag opgestuurd, enigszinsin <strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstelling dat mensen daaropzou<strong>de</strong>n reageren, dus ik vind het erg jammerdat <strong>de</strong> heer Jager namens GroenLinks zoheeft gereageerd. Hij had <strong>van</strong>daag ookgewoon zijn input kunnen leveren om die vijfpunten iets aan te scherpen. Dat hebben weook al een beetje gedaan, want <strong>de</strong> eersteversie was een heel an<strong>de</strong>re dan <strong>de</strong>ze.De heer Jager (GroenLinks): (interruptie)Wij zijn niet allemaal <strong>de</strong> hele dag thuis omdat te kunnen bestu<strong>de</strong>ren en input televeren. Ten twee<strong>de</strong> is het een dusdanigehoeveelheid tekst, dat wij het gewoon lastigvin<strong>de</strong>n, gezien <strong>de</strong> korte tijd die ons gegevenwerd. <strong>Van</strong>daar dat verzoek om aanhouding.Dat lijkt me helemaal geen vreem<strong>de</strong> vraag.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! Ikheb <strong>de</strong> reacties gehoord <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n:in beginsel positief. Ik heb ook <strong>de</strong> reactiegehoord <strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r die zegt dat45.000 euro per jaar natuurlijk bar weinig is.Als wij aan het eind <strong>van</strong> het jaar een notaerfgoedbeleid krijgen, kunnen we meenemen,en wellicht samen met <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>de</strong> discussievoeren over gel<strong>de</strong>n. Niet alleen in het licht<strong>van</strong> wat er komen gaat, maar ook in hetverleng<strong>de</strong> <strong>van</strong> wat <strong>de</strong> heer Janssen <strong>van</strong> ProHengelo aandraagt met betrekking tot datwat al op <strong>de</strong> erfgoedlijst staat, wat al alsmonument is gekenmerkt (want daton<strong>de</strong>rsteun ik <strong>van</strong> harte) wil ik graag <strong>de</strong>zemotie aanhou<strong>de</strong>n. Ik zou graag aan <strong>de</strong> handmeegenomen willen wor<strong>de</strong>n (misschien zijner wel meer <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n) hoe wij in <strong>de</strong> toekomsthiermee omgaan, en dan in het najaareen erfgoednota vaststellen, waar diton<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> kan zijn. Dan vind ik het primaom te zeggen dat <strong>de</strong>ze wet niet heilig is.Waar gaat het om? Het gaat om het doel, enik <strong>de</strong>nk dat het doel, dat wij willen, is bereikt.De heer Janssen (Pro Hengelo): Ik hoor <strong>de</strong>reactie <strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r. Ik ga er<strong>van</strong> uit dat<strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r ook positief staat tegenover <strong>de</strong>aanvulling die ik noem<strong>de</strong>. Hij noem<strong>de</strong> <strong>de</strong>motie, maar ik heb ook nog een bullet erbijgezet, die <strong>de</strong> VVD zegt uitstekend te vin<strong>de</strong>n.Ik verwijs ook even naar een fonds, dattelkens door <strong>de</strong> hele <strong>raad</strong> wordt on<strong>de</strong>rsteund,omdat het een heel goed fonds is. Dat is hetgevelfonds, waar<strong>van</strong> je direct resultaten ziet.Je kunt het min of meer aan monumentenkoppelen. Ik <strong>de</strong>nk dat als we het in dieerfgoednota zo goed kunnen afhechten, weals <strong>raad</strong> en ook als burgers <strong>van</strong> Hengelo ertrots op kunnen zijn dat we onze monumentengoed kunnen blijven on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n enkunnen behou<strong>de</strong>n, zodat ze ook voor onzenazaten blijven bestaan.De Voorzitter: Ik vermoed dat velen in <strong>de</strong><strong>raad</strong> <strong>de</strong>len wat <strong>de</strong> heer Horshuis heeftgezegd. Dus als <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r namens hetcollege zegt die gedachte mee te nemen opeen positieve manier. Dus als je een <strong>gemeente</strong>lijkmonument aanwijst, verplicht je dat omna te <strong>de</strong>nken wat je ermee gaat doen.Bestaan<strong>de</strong> monumenten moeten ook in diezin wor<strong>de</strong>n bekeken. Dat komt allemaal terugin <strong>de</strong> nota erfgoedbeleid aan het eind <strong>van</strong> ditjaar, en daarbij wordt u betrokken. Dat lijktme uitstekend. De motie is wordt aangehou<strong>de</strong>n,en komt te zijner tijd weer op tafel,wanneer <strong>de</strong> VVD dat wenst.Uw punt is gemaakt en daarmee is het in<strong>de</strong>ze <strong>raad</strong> ge<strong>de</strong>eld.Voorstel B1 wordt in stemming gebracht enmet algemene stemmen aanvaard.


15 21 februari 2012B4Nota Activabeleid (12G200019)nemen. Wij willen dus ook een amen<strong>de</strong>mentindienen op dit voorstel, dat <strong>van</strong>middag isverspreid on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>raad</strong>sfracties.De Voorzitter: Ik geef het woord aan <strong>de</strong>heer Dragt.De heer Dragt (CDA); Voorzitter! In <strong>de</strong>commissie Bestuur hebben we al aardig langstilgestaan bij <strong>de</strong>ze nota, en uitein<strong>de</strong>lijkkwam het al heel snel uit op een aantalon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len. Het hoofdon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el waar wij <strong>de</strong>vinger op hebben gelegd, is <strong>de</strong> verlenging<strong>van</strong> <strong>de</strong> afschrijvingstermijnen <strong>van</strong> <strong>de</strong>riolering, als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> notaActivabeleid.Het CDA is <strong>van</strong> mening dat je best magspreken over het ge<strong>de</strong>eltelijk verlengen <strong>van</strong>afschrijvingstermijnen, maar dan moet je ookafspreken hoe je het rioolfonds steviger gaatvullen, om risico's op het gebied <strong>van</strong> ver<strong>van</strong>gingop te <strong>van</strong>gen en hoe we <strong>de</strong> nieuwenoodzakelijke investering kunnen blijvendoen. Tevens zijn wij <strong>van</strong> mening dat je moeton<strong>de</strong>rbouwen hoe het in <strong>de</strong> praktijk gaatuitpakken. Gaan straten <strong>van</strong> Hengelo dan paslater op <strong>de</strong> schop omdat <strong>de</strong> riolering nog eenboekwaar<strong>de</strong> heeft? Het CDA wil geen toestan<strong>de</strong>nzoals in Ensche<strong>de</strong>, waar in een keerin 2011 een probleem <strong>van</strong> 7,5 miljoen euroontstond, doordat bij bezuinigingen vooral isgekeken naar gemakkelijke bezuinigingen, enniet naar <strong>de</strong> gevolgen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bezuinigingenop <strong>de</strong> langere termijn. Dit bleek <strong>de</strong>stijds uiteen intern on<strong>de</strong>rzoek door <strong>de</strong> Ensche<strong>de</strong>se<strong>gemeente</strong>secretaris naar het rioleringsfondsen <strong>de</strong> rioleringsheffing in Ensche<strong>de</strong>. Het CDAwaarschuwt voor hetzelf<strong>de</strong> gemak bijbezuinigingen in Hengelo.Via <strong>de</strong> nota Activabeleid wordt <strong>de</strong> afschrijvingstermijnverlengd, of <strong>de</strong> mogelijkheidgebo<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> afschrijvingstermijn te verlengen,zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> <strong>raad</strong> een beeld heeft<strong>van</strong> <strong>de</strong> technische en financiële consequenties.Tevens wordt niet gekeken naar <strong>de</strong>toekomst, waarin we juist meer moeten investerenom in onze stad <strong>de</strong> voeten droog tehou<strong>de</strong>n. Er is bij dit besluit een gebrek aaninformatie, hebben wij geconstateerd. Dekern <strong>van</strong> ons pleidooi is dat wij eerst zichtwillen hebben op <strong>de</strong> technische on<strong>de</strong>rbouwingen <strong>de</strong> financiële consequenties op <strong>de</strong> langeretermijn.Ook willen we graag opgehel<strong>de</strong>rd hebbenhoe het op <strong>de</strong> langere termijn gaat bij hetaanpakken <strong>van</strong> ste<strong>de</strong>lijke vernieuwing, IBORon<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re. In dit voorstel en <strong>de</strong>aanvullen<strong>de</strong> notitie die door het college isverschaft, wordt <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>rbouwing nietaangeleverd. Het lijkt ons dus wijs pas op hetmoment dat <strong>de</strong>ze informatie er wel is en totonze beschikking is, een financieel besluit teAMENDEMENTAfschrijvingstermijnen riool- Zicht op <strong>de</strong> consequenties in <strong>de</strong> dagelijksepraktijk (IBOR) en <strong>de</strong> toekomstige investeringen(GRP)De <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> <strong>van</strong> Hengelo op 21 februari2012 in verga<strong>de</strong>ring bijeen ter bespreking<strong>van</strong> het agendapunt B4, Nota Activabeleid,(12G200019/461505).Constateren<strong>de</strong>: De mogelijkheid om <strong>de</strong> afschrijvingstermijnen<strong>van</strong> riolering te verhogen <strong>van</strong>30 naar 50 jaar in <strong>de</strong> nota Activabeleid.Overwegen<strong>de</strong> dat: het door <strong>de</strong> Raad vastgestel<strong>de</strong> beleidop het gebied <strong>van</strong> beheer <strong>openbare</strong>ruimte (IBOR) waarbij we hetgeclusterd aanpakken en ingrepen doenin <strong>de</strong> <strong>openbare</strong> ruimte (weg<strong>de</strong>k, groen,riolering, evt. overige on<strong>de</strong>rgrondseinfrastructuren (kabels e.d.)) hebbenvastgesteld als beleid. Dit beleid isvastgesteld uit overwegingen <strong>van</strong>beperking <strong>van</strong> overlast voor on<strong>de</strong>rnemersen inwoners en beperking <strong>van</strong>dubbele kosten voor <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>. elke 5 jaar het beleid t.a.v. beheer,on<strong>de</strong>rhoud en financiering <strong>van</strong> <strong>de</strong>riolering aan <strong>de</strong> <strong>raad</strong> wordt voorgelegd,met <strong>de</strong> <strong>raad</strong> wordt bediscussieerd, endoor <strong>de</strong> <strong>raad</strong> wordt vastgesteld in <strong>de</strong>vorm <strong>van</strong> een Gemeentelijk Riool Plan.Deze afschrijvingsdiscussie eenon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> dit GRP - traject hoort tezijn en het niet gewenst is om binnen<strong>de</strong> planperio<strong>de</strong> substantieel wijzigingenaan te brengen zon<strong>de</strong>r hierbij <strong>de</strong>toekomstige opgaven voor het riool tebetrekken.Besluit:Het dictum on<strong>de</strong>r I. als volgt te wijzigen:I. In te stemmen met <strong>de</strong> Nota Activabeleiduitgezon<strong>de</strong>rd <strong>de</strong> mogelijkheid om <strong>de</strong>afschrijvingstermijnen <strong>van</strong> riolering teverhogen <strong>van</strong> 30 naar 50 jaar.II. Ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong> riolering eerst eenge<strong>de</strong>gen zicht op <strong>de</strong> consequenties tenaanzien <strong>van</strong> IBOR te verschaffen en eendiscussie te voeren over toekomstigeopgaven, resulterend in een aangepastGRP.En gaat over tot <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag.


16 21 februari 2012Het amen<strong>de</strong>ment is on<strong>de</strong>rtekend door <strong>de</strong>heer Dragt (CDA), <strong>de</strong> heer Knegt (ProHengelo) en <strong>de</strong> heer Horsthuis (VVD).De Voorzitter: Het amen<strong>de</strong>ment isingediend en maakt na controle on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit<strong>van</strong> <strong>de</strong> be<strong>raad</strong>slagingen.De heer Knegt (Pro Hengelo): Voorzitter!In <strong>de</strong> commissie Bestuur hebben wij al heeluitvoerig onze mening gegeven. We hebbennet <strong>de</strong> heer Dragt gehoord, die heel kernachtigheeft weten samen te vatten hoe ernaargekeken wordt. We kunnen ons volledigaansluiten bij zijn woor<strong>de</strong>n, wat wordtbevestigd door het feit dat we me<strong>de</strong>-indieneren on<strong>de</strong>rtekenaar zijn <strong>van</strong> het amen<strong>de</strong>ment.Voor <strong>de</strong> aanvulling waarnaar we in <strong>de</strong>commissie hebben gevraagd en die on<strong>de</strong>rtussendoor het college is gegeven, wil ik eencompliment maken. Die maakt echt eenheleboel zaken veel dui<strong>de</strong>lijker. Veel dankdaarvoor.Er blijft <strong>van</strong> ons uit nog een vraag over. In<strong>de</strong> aanvulling staat:'Noodzaak snelle verlenging afschrijvingstermijnDoor dat uit te stellen en te wachten op hetnieuwe GRP, zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> kapitaallasten op zijnvroegst in 2014 kunnen wor<strong>de</strong>n aangepast,hetgeen leidt tot een groter financieel na<strong>de</strong>elin het fonds.'Die zin impliceert dat we nu al met eengroot financieel na<strong>de</strong>el zitten. Ik weet niet ofdie zin zo bedoeld is. Als die zin niet zo bedoeldis, is het goed om dat even uit teleggen. Als hij wel zo bedoeld is, vind ik hetook een heel interessante zin, en dan lijkt hetme zinvol dat <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r daar even opingaat.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! In<strong>de</strong> commissieverga<strong>de</strong>ring heeft <strong>de</strong> VVDtechnisch gezien uitgesproken zich prima tekunnen vin<strong>de</strong>n in het stuk dat nu voorligt. Wehebben nog een paar opmerkingen.Op basis waar<strong>van</strong> heeft het activabeleid totop he<strong>de</strong>n plaatsgevon<strong>de</strong>n? Ik kan niet zomaareen ou<strong>de</strong> activa nota boven tafel tillenen daarin zien waarom <strong>de</strong>ze nota geactualiseerdmoet wor<strong>de</strong>n. Op basis <strong>van</strong> welkenieuwe inzichten is het activabeleid gewijzigdten opzichte <strong>van</strong> het verle<strong>de</strong>n?Wat is <strong>de</strong> financiële impact op <strong>de</strong> begroting<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze nota in het algemeen en voor hetrioolfonds in het bijzon<strong>de</strong>r voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong>jaren? Ik kan me <strong>de</strong> begroting rioolheffingherinneren, waarin een stelpost 'afschrijvingstermijnen'<strong>van</strong> 185.000 euro is opgenomen.Ik vraag <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r dan ook of ditcorrect is en of hij dit bedrag al heeft ingeboekt,zijn<strong>de</strong> een bezuiniging met ingang <strong>van</strong><strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> begroting? Daarbij komt: ik heb<strong>van</strong>middag ook nog gesproken met <strong>de</strong> organisatie,die mij vertel<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> afschrijvingstermijn<strong>van</strong> het riool verlengen naar 50 jaareen bedrag kan opleveren <strong>van</strong> 700.000 europer jaar, uitgaan<strong>de</strong> <strong>van</strong> een investeringsprogrammaop basis <strong>van</strong> het huidige<strong>gemeente</strong>lijke rioleringsplan. Mijn vraag isdus: wat <strong>de</strong> impact <strong>van</strong> dit alles? Ik heb hetgevoel dat het ook een bezuinigingsactie is,en niet alleen maar een technische actie.<strong>Van</strong>daar dat wij het amen<strong>de</strong>ment <strong>van</strong> hetCDA <strong>van</strong> harte steunen en me<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rtekendhebben.De heer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel (SP): Voorzitter!Door het memo <strong>van</strong> het college hebben weenig nieuw inzicht gekregen. Ik begrijp datals we niet overgaan tot verlenging <strong>van</strong> <strong>de</strong>afschrijvingstermijn we een groter financieelna<strong>de</strong>el in het fonds krijgen. Dat impliceert(gezien het uitgangspunt <strong>van</strong> kosten<strong>de</strong>kken<strong>de</strong>tarieven), dat we een extra tariefsverhogingmoeten doorvoeren om <strong>de</strong> boelweer kosten<strong>de</strong>kkend te krijgen. Dat is tochwel een belangrijke overweging in <strong>de</strong>ze tijd,<strong>de</strong>nk ik.In <strong>de</strong> commissie is dui<strong>de</strong>lijk gezegd dat <strong>de</strong>verlenging <strong>van</strong> 30 naar 50 jaar alleen voordie on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> riolering geldt, waar<strong>van</strong>dui<strong>de</strong>lijk is dat <strong>de</strong> technische levensduurminstens 50 jaar is. Dat was al bekend, dusdat betekent in feite dat we nu wat teveelgeld in het fonds stoppen, omdat het al afgeschrevenis, terwijl het nog 20 jaar meegaat.Dat betekent dat wat <strong>de</strong> burgers nu teveelbetalen, ze over 30 jaar terugkrijgen. Onsuitgangspunt bij afschrijvingen is dat je zodicht mogelijk bij <strong>de</strong> reële levensduur zit. Eris natuurlijk altijd een bepaal<strong>de</strong> marge aan <strong>de</strong>goe<strong>de</strong> kant, maar wij vin<strong>de</strong>n het geenverstandig beleid om no<strong>de</strong>loos extra reserveste kweken. Daar zou het wel op neerkomen.Ook omdat in <strong>de</strong>ze tijd het gewoon ergbelangrijk is, dat we <strong>de</strong> tariefstijging voor <strong>de</strong>burgers zo gematigd mogelijk hou<strong>de</strong>n,kunnen wij ermee instemmen om daar waarhet kan, <strong>de</strong> afschrijvingstermijn nu alvast teverlengen, waardoor no<strong>de</strong>loze tariefstijgingvoor <strong>de</strong> burgers wordt voorkomen.In die zin zijn we het niet eens met hetamen<strong>de</strong>ment. Als je het gaat uitstellen, moetje <strong>de</strong> tarieven meer verhogen dan bij het nietuitstellen.De heer Horsthuis (VVD): (interruptie)Mag ik <strong>de</strong> heer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel iets vragen?Als het amen<strong>de</strong>ment niet wordt uitgevoerd,en we achteraf tot <strong>de</strong> conclusie komen (over5, 10 of 15 jaar) dat het beleid dat nu vastgesteldgaat wor<strong>de</strong>n, verkeerd is geweest,moet dan <strong>de</strong> nota maar wor<strong>de</strong>n doorgeschovennaar <strong>de</strong> toekomst? Dat beluister ik


17 21 februari 2012hier. Hij hecht dus meer aan het niet ophoger niveau brengen <strong>van</strong> <strong>de</strong> huidigetarieven om <strong>de</strong> huidige burger <strong>van</strong> dienst tezijn, ten koste <strong>van</strong> <strong>de</strong> toekomst?De heer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel (SP): Ik heb in<strong>de</strong> commissie aangegeven dat dát niet mijnmening is. De voorwaar<strong>de</strong> voor verlenging<strong>van</strong> die afschrijvingstermijn is nadrukkelijkdat het in overeenstemming is met <strong>de</strong>technische levensduur. Als absoluut dui<strong>de</strong>lijkis (dat heeft <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r bevestigd, en daarmoeten we <strong>van</strong> uitgaan), dat <strong>de</strong> levensduurminimaal 50 jaar is, dan kan <strong>de</strong> afschrijvingstermijnrustig naar 50 jaar. Het mag dus nietzo zijn dat je <strong>de</strong> afschrijvingstermijnverlengt, terwijl <strong>de</strong> technische levensduurkorter is, want dan krijg je in<strong>de</strong>rdaad heteffect dat je straks een groot gat hebt.De heer Dragt (CDA): (interruptie) Ik wilmeneer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel vragen waar hij uitafleidt dat het technisch gesproken mogelijkis alle rioleringen in Hengelo op te krikken?Het is juist onze vraag om dat inzichtelijk temaken. Het antwoord daarop uit het collegeen <strong>van</strong> ambtelijke zij<strong>de</strong> is, dat het op ditmoment niet in kaart is. Dat staat in hetamen<strong>de</strong>ment: dat er nu geen inhou<strong>de</strong>lijkeon<strong>de</strong>rbouwing is voor welke riolering je <strong>de</strong>afschrijvingstermijn makkelijk kan opschroeven.U geeft aan dat u dat zou willen.Als dat geen problemen oplevert, zou<strong>de</strong>n wijdat ook wel willen, maar het zicht op waarhet wel en niet kan, ontbreekt nu juist. Dat iseen <strong>van</strong> <strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen dat we op dit momenthet amen<strong>de</strong>ment indienen.De heer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel (SP): Ik hebdui<strong>de</strong>lijk aangegeven dat ik ben afgegaan op<strong>de</strong> beantwoording <strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r.Eventueel kan hij het straks ontkennen ofbevestigen. Als het an<strong>de</strong>rs is, zal mijnstandpunt in<strong>de</strong>rdaad wijzigen. Hij heeft toendui<strong>de</strong>lijk gesteld dat <strong>de</strong> verlenging <strong>van</strong> <strong>de</strong>afschrijvingstermijn alleen geldt voor dieon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong> <strong>de</strong> riolering, waar<strong>van</strong>dui<strong>de</strong>lijk is dat <strong>de</strong> technische levensduurin<strong>de</strong>rdaad zo lang is. Als die dui<strong>de</strong>lijkheid erniet is, zal ik het er niet mee eens zijn.Mevrouw Prent (PvdA): Voorzitter! Inprincipe kunnen we instemmen met <strong>de</strong> notaActivabeleid. Ik gaf het tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> commissieverga<strong>de</strong>ringook al aan. Bij <strong>de</strong> begrotingsbehan<strong>de</strong>lingin november besloten we tot eenaantal initiatieven om onze zorgelijke financiëlesituatie te verbeteren, en dit is er een<strong>van</strong>. Wat ons betreft is het <strong>van</strong> belang omrealistische afschrijvingstermijnen te hanteren,zodat op termijn daadwerkelijk financiëleruimte ontstaat. <strong>Van</strong>uit die achtergrondheb ik nog vragen aan <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r.Kunt u aangeven per wanneer die financiëleruimte die ontstaat, wordt ingeboekt? Dat ismij niet helemaal hel<strong>de</strong>r.Is het verantwoord om te wachten op hetGRP, waar<strong>van</strong> besluitvorming geprognosticeerdis begin 2013, of is het mogelijk omhet GRP versneld (dat wil zeggen nog in2012) tot besluitvorming te brengen?De heer Mul<strong>de</strong>r (BurgerBelangen):Voorzitter! In principe gaat BurgerBelangenakkoord met <strong>de</strong> nota Activabeleid, maar wehebben toch een paar opmerkingen.Wij vin<strong>de</strong>n dat Hengelo met haar afschrijvingssysteemachterliep. Tachtig procent <strong>van</strong><strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>n blijken als termijn tussen <strong>de</strong>40 en 60 jaar te nemen, en daar ligt <strong>de</strong>gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> afschrijvingstermijn op 49 jaar.Als wij 30 jaar nemen, laten wij toekomstigegeneraties eigenlijk niet meebetalen aan <strong>de</strong>riolering. Dat doen <strong>de</strong> huidige generaties, endat is niet eerlijk. Het is eerlijk om als je eeninvestering doet in <strong>de</strong> infrastructuur, je allegeneraties daarin laat <strong>de</strong>len. Wij vin<strong>de</strong>n dathet systeem nu veel beter gaat wor<strong>de</strong>n. Iksluit me aan bij <strong>de</strong> SP, die woor<strong>de</strong>n hebbenuitgesproken, die mij uit het hart gegrepenzijn: je moet maatwerk leveren. Het kan nietzo zijn dat je dit maar even generiek overalle rioolinvesteringen hanteert. Je moet duskijken waar het wel en niet mogelijk is. Dieruimte is er, en die had<strong>de</strong>n we al veel eer<strong>de</strong>rmoeten benutten. Het systeem is eigenlijkachterhaald.De heer Horsthuis (VVD): (interruptie) Ikproef ook hier uit, dat blind gevaren wordt opuitspraken <strong>van</strong> het college, dat het technischallemaal goed voor elkaar zou zijn en dat omdie re<strong>de</strong>n <strong>de</strong> toekomstige Hengeloërs eigenlijkbevoor<strong>de</strong>eld zou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n ten opzichte<strong>van</strong> <strong>de</strong> huidige bewoners. Echter, wat wij metdit amen<strong>de</strong>ment juist willen bewerkstelligenis dat on<strong>de</strong>rzocht wordt wat <strong>de</strong> status is. Hetgaat om <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> dingen. Op hetmoment dat blijkt dat wat uitgesproken wordtwaarheid is, dan zitten we in <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong>fase. Dat is wat het amen<strong>de</strong>ment zegt. Metan<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n: het is heel iets an<strong>de</strong>rs daner<strong>van</strong> uitgaan dat het uitgesprokene <strong>de</strong>waarheid is. Dat proef ik toch.De Voorzitter: Het was geen vraag maareen eigen opmerking. Een korte vraag nog,geen herhaling <strong>van</strong> <strong>de</strong> discussie in <strong>de</strong>commissie graag.De heer Dragt (CDA): Ik ben heel benieuwd.Meneer Mul<strong>de</strong>r constateert dat hetsysteem achterhaald is. Misschien kanmeneer Mul<strong>de</strong>r dan het antwoord op mijnvraag geven welke consequenties <strong>de</strong>verlenging <strong>van</strong> <strong>de</strong> afschrijvingstermijn heeft


18 21 februari 2012op ons IBOR beleid? Dat is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> vragendie we in het amen<strong>de</strong>ment stellen, die ik nogniet scherp heb. Hoe kan hij dan nu al <strong>de</strong>conclusie trekken dat het achterhaald is?De heer Mul<strong>de</strong>r (BurgerBelangen): Dieconclusie trek ik aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> lan<strong>de</strong>lijkegegevens die ik voor me heb liggen. Tentwee<strong>de</strong> <strong>de</strong>nk ik dat het heel verstandig zouzijn om een IBR als mogelijkheid tegebruiken, want ik merk dat er nog heel veelvraagtekens inzake <strong>de</strong>ze materie in <strong>de</strong> <strong>raad</strong>aanwezig zijn. Het zou misschien verstandigzijn om het IBR als medium daarvoor tegebruiken.Wat we nu doen, is herijking <strong>van</strong> tweedingen. Dat is het beleid ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong>afschrijving, en <strong>van</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong>vaste activa. Daar ga ik nu op in, voor an<strong>de</strong>rezaken verwijs ik liever naar als we straks GRPgaan krijgen, of misschien via het IBR waarwe dan ook veel meer achtergrondinformatiekunnen krijgen. Op dit moment heb ik welvertrouwen in <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke cijfers, en vind ikdat Hengelo achterloopt ten aanzien <strong>van</strong>bepaal<strong>de</strong> investeringen. Dat we daarmeepraktisch omgaan, en uitgaan <strong>van</strong> eenafschrijvingstermijn die realistisch genoemdmag wor<strong>de</strong>n, kan ik alleen maar on<strong>de</strong>rschrijven.De beren die an<strong>de</strong>re partijen zienten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong> riolen, zie ik niet.De heer Dragt (CDA): Is meneer Mul<strong>de</strong>rbekend met het feit dat in <strong>de</strong>ze <strong>gemeente</strong>enige tientallen jaren gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> afschrijvingstermijnop 50 jaar stond (mind you: 50jaar!) en is aangepast naar 30 jaar, omdatwe achterstan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> investeringen op hetgebied <strong>van</strong> riolering had<strong>de</strong>n opgebouwd enmoesten inlopen? We moesten toen stevigerons best gaan doen, omdat we <strong>de</strong> voeten nietdroog hiel<strong>de</strong>n. Dan conclu<strong>de</strong>ert u nu dat heteen achterhaald systeem is om met 30 jaarte werken, zon<strong>de</strong>r dat u aangeeft wat <strong>de</strong>toekomstige investering is. Het kan best zijndat we het weer naar 30 jaar moetenbrengen omdat we straks constateren dat weweer achter <strong>de</strong> muziek aanlopen, wat toenhet geval was. Uw constateringen lopenvolledig spaak waar het gaat om echteargumentatie. Dat vind ik jammer, want wijproberen wel op inhoud, met een amen<strong>de</strong>mentin <strong>de</strong> hand, dat type goe<strong>de</strong> discussie tevoeren dat we nu geen dingen doen die welater weer moeten terugdraaien.De heer Akkus verlaat om 20.50 uur <strong>de</strong>verga<strong>de</strong>ring.De heer Mul<strong>de</strong>r (BurgerBelangen): Ik hebbegrepen dat <strong>de</strong> heer Dragt <strong>de</strong> vraag heeftgesteld of ik wist dat we dat verlaagd had<strong>de</strong>n<strong>van</strong> 50 naar 30 jaar: dat wist ik. Dat wasvoor mij geen onbekend fenomeen, maar hetwas een tij<strong>de</strong>lijke maatregel en geen structurelemaatregel. Ik vind dat we dat nu weerkunnen verlengen naar 50 jaar.De heer Çetinkaya (D66): Voorzitter! Voorons ligt <strong>de</strong> nota Activabeleid. De voornaamstere<strong>de</strong>n om <strong>de</strong>ze nota aan te bie<strong>de</strong>n is natuurlijkhet verlengen <strong>van</strong> <strong>de</strong> afschrijvingstermijnvoor rioleringen. Een langere afschrijvingstermijnof -duur betekent per saldo lagerelasten, en zorgt voor een verlaging <strong>van</strong> <strong>de</strong>kapitaalslasten voor investeringen inrioleringen. Zoals we hebben kunnen constateren,is er in veel gevallen sprake <strong>van</strong> eenminimum en een maximum afschrijvingstermijn,waar<strong>van</strong> het minimum <strong>de</strong> economischelevensduur representeert, en <strong>de</strong>maximale termijn <strong>de</strong> technische levensduur.El<strong>de</strong>rs in het land wor<strong>de</strong>n afschrijvingstermijnenvoor rioleringen gehanteerd <strong>van</strong>tussen <strong>de</strong> 40 en 60 jaar. Het is dan ook goeddat er nu wordt gekeken naar <strong>de</strong>afschrijvingstermijnen.Voorgesteld is ook om niet alles in een keer<strong>van</strong> 30 naar 50 jaar af te schrijven, maardaar waar mogelijk in 50 jaar afschrijven toete passen, afhankelijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> technischestaat <strong>van</strong> <strong>de</strong> rioleringen. Tevens is toegezegddat gekeken gaat wor<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> kwaliteit<strong>van</strong> nieuwe technische investeringen, welketij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bespreking <strong>van</strong> het nieuw vast testellen <strong>gemeente</strong>lijk rioleringsplan wordtvoorgelegd en besproken zal wor<strong>de</strong>n. Denotitie, waarin wordt aangegeven welkeafschrijvingstermijn wordt gehanteerd inrelatie tot <strong>de</strong> riolering, met daarin meegenomen<strong>de</strong> vraag <strong>van</strong> het CDA tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>commissie Bestuur <strong>de</strong> relatie met stadsvernieuwing,zien wij dan ook gaarnetegemoet.Ons inziens liggen er twee gevaren op <strong>de</strong>loer wanneer wij het volgen<strong>de</strong> niet goedgeregeld hebben.1. Er moet voldoen<strong>de</strong> geld gereserveerdwor<strong>de</strong>n ten behoeve <strong>van</strong> ver<strong>van</strong>ging.2. Hengelo gaat op slot wanneer blijkt dater financiële hobbels zijn, die te groot zijn om<strong>de</strong> riolering vroegtijdig te moeten ver<strong>van</strong>gen.Ons inziens kunnen we <strong>de</strong>ze gevaren op<strong>van</strong>genen het risico dus ook beperken,wanneer het college <strong>de</strong> kwaliteiten <strong>van</strong> <strong>de</strong>rioleringen monitort en kan aantonen waar zemeer dan 30 jaar afwijken. Beperk je dus niettot <strong>de</strong> technische levensduur.Als je als college een reserve aanhoudtvoor die eventuele financiële hobbels, <strong>de</strong>zetot het minimum te beperken, en het<strong>gemeente</strong>lijke rioleringsplan af te stemmenop <strong>de</strong> structuurvisie. De fractie D66 is welbenieuwd naar het antwoord <strong>van</strong> <strong>de</strong>wethou<strong>de</strong>r en dat zal me<strong>de</strong> bepalen of wekunnen instemmen met dit voorstel.


19 21 februari 2012Mevrouw Veneberg voegt zich om 21.00uur bij <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring.De heer Mul<strong>de</strong>r (wethou<strong>de</strong>r): Voorzitter!We hebben er in <strong>de</strong> commissie uitgebreidover gesproken. Het was een algemenenotitie voor het herzien <strong>van</strong> ons vaste activabeleid, en het spitste zich in<strong>de</strong>rdaad helemaaltoe op een <strong>van</strong> <strong>de</strong> punten daarin, en dat was<strong>de</strong> afschrijvingstermijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> rioleringen. Ikhad een brief toegezegd met aanvullen<strong>de</strong>informatie. Die hebt u gekregen en die heefteen aantal fracties voldoen<strong>de</strong> stof gegevenom over na te <strong>de</strong>nken en tot een <strong>de</strong>finitiefstandpunt te komen. Ik snap ook wel dat erbij enkele fracties nog vragen leven en zelfseen amen<strong>de</strong>ment is ingediend.<strong>Van</strong> heel groot belang bij het doen <strong>van</strong>afschrijvingen is dat je die nooit langer doetdan <strong>de</strong> technische levensduur, want dan ishet goed opgebruikt. Als je daarna nog eenstuk geld moet afschrijven is dat economischgezien bijzon<strong>de</strong>r onverstandig. We hebben inhet stuk ook aangegeven dat we met regelmaat<strong>de</strong> rioolstelsels monitoren. Dat doen weeens in <strong>de</strong> zoveel jaar, en dan wor<strong>de</strong>n ze <strong>van</strong>binnen geïnspecteerd, gerepareerd en bijgesteld.Uit die inspecties <strong>van</strong> <strong>de</strong> laatstejaren en uit gegevens <strong>van</strong> an<strong>de</strong>re <strong>gemeente</strong>nblijkt, dat <strong>de</strong> technische levensduur in <strong>de</strong><strong>gemeente</strong> Hengelo een zeer realistischeperio<strong>de</strong> is om aan te hou<strong>de</strong>n. Dat is ook <strong>de</strong>re<strong>de</strong>n waarom wij vin<strong>de</strong>n dat wij <strong>de</strong> economischelevensduur kunnen verlengen naar <strong>de</strong>technische levensduur, zijn<strong>de</strong> 50 jaar.Wij komen nu met dit voorstel, omdat wijafgelopen jaar gesproken hebben over zoekrichting40, en omdat in <strong>de</strong> nota Vernieuwenen Bezuinigen is toegezegd dat wij metnadruk zou<strong>de</strong>n kijken naar <strong>de</strong> afschrijvingen,en wat die voor effect op het rioolfondszou<strong>de</strong>n hebben. Dat hebben we gedaan alson<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> het bre<strong>de</strong>re activabeleid, enhet leek ons ook een goed moment om dat tedoen.Dat zijn twee re<strong>de</strong>nen waarom wij <strong>de</strong>nkendat het kan.Er is gevraagd wat het zou betekenen alswe het niet nu doen, maar bijvoorbeeld pasin 2013 het besluit nemen, omdat dan eennieuw <strong>gemeente</strong>lijk rioolplan ter besluitvormingvoorligt. Dat zou betekenen dat wijeen jaar later met die lagere afschrijvingenzitten, en dat betekent zoals in het stukstaat, dat wij niet in 2013, maar pas in 2014naar een 700.000 euro lagere afschrijvinggaan. Dat betekent dus dat we over het jaar2013 die zeven ton gaan missen.De heer Knegt (Pro Hengelo): (interruptie)Een <strong>van</strong> <strong>de</strong> vragen die ik had vergeten en nuals verdui<strong>de</strong>lijken<strong>de</strong> vraag wil stellen is: alswij in 2013 <strong>de</strong> nieuwe GRP aannemen, waaromkunnen we dan pas in 2014 het effecter<strong>van</strong> hebben? Volgens mij staat in <strong>de</strong>stukken dat we in 2012 nog <strong>de</strong> nieuwe GRPzou<strong>de</strong>n krijgen, en dat als we <strong>de</strong> afschrijvingstermijnengaan aanpassen, ze pas in hetjaar daaropvolgend ingaan. Volgens mij is dat1 januari 2013. Maar er staat ook in <strong>de</strong>stukken dat ze pas geëffectueerd kunnenwor<strong>de</strong>n in 2014 en dat we het daarom nietmoeten doen. Ik ben even <strong>de</strong> d<strong>raad</strong> kwijt, enwil graag dat <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r dit even uitlegt.Dat is wel essentieel, want ik hoor eenheleboel fracties zeggen het amen<strong>de</strong>mentniet te steunen, want als je het amen<strong>de</strong>mentsteunt, kun je pas in 2014 dat geld binnenhalen,dat is niet verstandig.De heer Mul<strong>de</strong>r (wethou<strong>de</strong>r): Dat klopt.Op <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> pagina <strong>van</strong> <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong>brief staat, dat het GRP in <strong>de</strong> loop <strong>van</strong> 2012zal wor<strong>de</strong>n opgesteld, en naar verwachting inhet eerste halfjaar <strong>van</strong> 2013 door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> zalwor<strong>de</strong>n vastgesteld. Dat betekent dat wij duspas met ingang <strong>van</strong> 2014 die lagere afschrijvingstarievenin <strong>de</strong> begroting kunnenverwerken. Als wij nú <strong>de</strong>ze afschrijvingstermijnvaststellen, kunnen we het al in <strong>de</strong>begroting <strong>van</strong> 2013 verwerken. Het verschilis 1 jaar, en bedraagt één keer 700.000 euroten gunste <strong>van</strong> het rioolfonds.De heer Knegt (Pro Hengelo): Als ik hetgoed vertaal, betekent dat dus dat <strong>de</strong> eerstehelft <strong>van</strong> dit jaar het GRP er ligt?De heer Mul<strong>de</strong>r (wethou<strong>de</strong>r): Dit jaar is2012, meneer Knegt. Er staat dat in <strong>de</strong> loop<strong>van</strong> dit jaar het GRP zal wor<strong>de</strong>n opgesteld enter besluitvorming in 2013 (volgend jaar) aanu zal wor<strong>de</strong>n voorgelegd. Dat betekent dusdat we niet eer<strong>de</strong>r dan in <strong>de</strong> begroting <strong>van</strong>2014, die in november 2013 moet passeren,het voor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> die zeven ton voor hetrioolfonds hebben.De Voorzitter: Mag ik u verzoeken uwvragen te bewaren voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> termijn,want dit is beantwoord.De heer Knegt (Pro Hengelo): Nee, het isniet dui<strong>de</strong>lijk, want <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r heeft mijniet begrepen. In het stuk staat dat dit jaarhet nieuwe GRP wordt opgesteld. Dat heb ikgoed begrepen. Als wij als <strong>raad</strong> er in slagenom die hele procedure gewoon iets sneller tedoen, en het GRP in <strong>de</strong> eerste helft <strong>van</strong> ditjaar al klaar is, dan moet het ons toch lukkenom in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft <strong>van</strong> dit jaar dit vast testellen? Als wij als <strong>raad</strong> <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> hetamen<strong>de</strong>ment nou belangrijk vin<strong>de</strong>n, danmoet het dus in 2012 lukken en kan hetvoor<strong>de</strong>el per 1 januari wor<strong>de</strong>n binnengeharkt?Dat is mijn vraag aan <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r.


20 21 februari 2012De Voorzitter: Daar komt hij in twee<strong>de</strong>termijn op terug. Nu graag <strong>de</strong> beantwoording.Schrijft u op wat u in twee<strong>de</strong> termijnnog wilt vragen. Dit kunt u overwegen.De heer Mul<strong>de</strong>r (wethou<strong>de</strong>r): Voorzitter!Ik ga ver<strong>de</strong>r met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re punten.Het is wat ons betreft nu on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> hetintegrale voorstel Activabeleid. Het had ookbij het GRP kunnen staan, maar wij hebbenervoor gekozen om het bij het Activabeleidals geheel op te nemen. Wij willen graag perjanuari 2013 <strong>de</strong> gevolgen <strong>van</strong> dit voorstelmeenemen. Het levert namelijk 7 ton min<strong>de</strong>ronttrekking aan <strong>de</strong> rioolvoorziening op.Daarom hechten wij er erg aan om dit voorstelnu, zoals het voorligt, te laten doorgaan.Dat is ook <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n dat wij weinig zien in hetamen<strong>de</strong>ment <strong>van</strong> het CDA.De Voorzitter: Hebt u een verdui<strong>de</strong>lijken<strong>de</strong>vraag nodig, meneer Horsthuis? In twee<strong>de</strong>termijn hebt u volop <strong>de</strong> gelegenheid om nog<strong>van</strong> alles te vragen.De heer Horsthuis (VVD): Ik heb een explicietevraag, hoe het in godsnaam mogelijkis dat nu het accent ligt op het binnenharken<strong>van</strong> die 700.000 euro, in plaats <strong>van</strong> het welzijn<strong>van</strong> Hengelo. We praten over <strong>de</strong> kwaliteit<strong>van</strong> het rioleringsfonds, en dat is veel essentiëlerdan die 700.000 euro. Wat <strong>de</strong> heerKnegt aangeeft, is dat we een versneldproces doen, en uitzoeken wat er aan <strong>de</strong>hand is, dan kan alles ingevuld wor<strong>de</strong>n zoalswe het allemaal willen. Nu wordt het omwille<strong>van</strong> die 700.000 euro gewoon doorgeschovenen wordt er niets gedaan. Ik baal hier<strong>van</strong>.De heer Mul<strong>de</strong>r (wethou<strong>de</strong>r): Voorzitter!Dat geldt ook voor an<strong>de</strong>re activa waarvoorwij die termijn verlengen. Ik vind hetbelangrijk om u eraan te herinneren, dat wijgeduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> looptijd <strong>van</strong> het huidige GRP- in <strong>de</strong> begroting 2010 met een motie M14611.000 euro structureel ten lastebrengen <strong>van</strong> het rioolfonds,- in <strong>de</strong> begroting 2011 met een versobering585.000 euro meer ten laste <strong>van</strong> hetrioolfonds brengen,- en nu bij <strong>de</strong> eindrapportage herontwerp(zoekrichting 38) we <strong>de</strong> perceptiekostenten bedrage <strong>van</strong> 253.000 euro naar <strong>de</strong>riolering hebben overgebracht.Daarmee hebt u als <strong>raad</strong> ermee ingestemdom <strong>de</strong> lasten voor het rioolfonds met 1,4miljoen te verhogen. Die zijn al wel dit jaaringegaan, en dat betekent dat wij daartegenovergeen 7 ton kunnen inboeken als u ditamen<strong>de</strong>ment <strong>van</strong> het CDA aanneemt, om <strong>de</strong>kostenkant daar<strong>van</strong> weer fatsoenlijk af te<strong>de</strong>kken. U hebt al eer<strong>de</strong>r wijzigingen aangebrachtin <strong>de</strong> bedragen die ten laste <strong>van</strong> hetrioolfonds komen. Nu komen wij met eennaar onze mening zeer verstandige, on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong>stap om ook <strong>de</strong> kostenkant wat naarbene<strong>de</strong>n te brengen, zodat het snel wat meerin balans komt. Het lijkt mij niet meer danreëel om dat <strong>van</strong> u te vragen, omdat an<strong>de</strong>rsook in het jaar 2013 er wel 1,4 miljoen uitgaat, en er geen 7 ton bij komt. Dat lijkt mijonverstandig beleid. <strong>Van</strong>daar dat wij tochgraag vasthou<strong>de</strong>n aan het vaststellen <strong>van</strong> <strong>de</strong>gewijzig<strong>de</strong> afschrijvingstermijnen nu.Mevrouw Prent (PvdA): Voorzitter! Ik wilgraag even schorsen.De verga<strong>de</strong>ring wordt om 21.57 uurgeschorst. Om 22.02 uur heropent <strong>de</strong>voorzitter <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring en spreekt alsvolgt.De Voorzitter: Dames en Heren! Ik heropen<strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring.We zijn aan <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> termijn toe. Dediscussie spitst zich toe op <strong>de</strong> afschrijvingstermijn,en u moet beoor<strong>de</strong>len of u nou welof niet voldoen<strong>de</strong> vertrouwen hebt in het feitdat 50 jaar goed is en dat het allemaal lukt ofniet. En dan moeten we erover stemmen.Laten we dat een beetje compact doen: ikroep u daartoe op. Er was behoefte aan eenschorsing om een standpunt te bepalen overhet amen<strong>de</strong>ment, dus dat komt <strong>van</strong>zelf welweer naar voren.De heer Dragt (CDA): Voorzitter! Ik hebnog een vraag voor <strong>de</strong> be<strong>raad</strong>slagingen, endat is <strong>de</strong> vraag die D66 ook al stel<strong>de</strong>: voorwelk <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> rioleringen geldt dat <strong>de</strong>termijn opgekrikt kan wor<strong>de</strong>n? De inhou<strong>de</strong>lijke,technische on<strong>de</strong>rbouwingvraag die hierbij hoort. We hebben 580 kilometer rioolstelselin Hengelo, en als je met een voorstelkomt in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze nota, om datboekhoudkundig op <strong>de</strong>ze manier op te lossen,dan hoort er ook bij dat je een beeld hebt<strong>van</strong> in welke mate dat kan. Dat is <strong>de</strong> hamvraagdie D66 heeft gesteld.Ten twee<strong>de</strong> hebben we in <strong>de</strong> beantwoording<strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r in<strong>de</strong>rdaadgehoord dat hier sprake is <strong>van</strong> een ordinairebezuiniging. Dat ligt hier achter, niets an<strong>de</strong>rsdan dat. De re<strong>de</strong>natie <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>nHeuvel dat het een financieel na<strong>de</strong>el zouopleveren dat weer tot uiting zou komen in<strong>de</strong> tarieven, is precies <strong>de</strong> discussie die wijvorig jaar tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bezuinigingen hebbenaangeslingerd. In het versoberingpakket zat<strong>de</strong>ze maatregel. Onze fractie heeft daar<strong>van</strong>gezegd er niet voor te zijn. Uitein<strong>de</strong>lijkhebben we zelfs tegen <strong>de</strong> begroting gestemd.We hebben toen al gepleit, en dat doen wenou weer, om eerst op basis <strong>van</strong> inhoud(kwaliteit <strong>van</strong> het rioolstelsel) en ook <strong>de</strong>consequenties voor onze stadsvernieuwing te


21 21 februari 2012re<strong>de</strong>neren, in plaats <strong>van</strong> rücksichtslos op<strong>de</strong>ze manier een bezuiniging neer te leggen,waar<strong>van</strong> wij <strong>de</strong> consequenties op langeretermijn niet kunnen overzien.De heer Knegt (Pro Hengelo): Voorzitter!Ik wil toch nog even ingaan op wat u zei. Ugaat nou onze discussie beperken, en ver<strong>de</strong>rniet. Met alle respect, zo werkt het natuurlijkniet. Elke fractie maakt voor zichzelf wel uitwat <strong>de</strong> fractie belangrijk vindt en waar menhet over wil hebben.Dan inhou<strong>de</strong>lijk over het stuk. Het CDAtrekt <strong>de</strong> conclusie ook al: het is eenbezuinigingsoperatie. Daar gaat het op neerkomen,met een zo langzamerhand heelmooie technische saus erover. Ik wil toch nogeven terug naar mijn vraag die ik per interruptiestel<strong>de</strong>. Ik zal hem nu als twee<strong>de</strong>termijn vraag neerleggen. In het stuk lees ikheel nadrukkelijk dat in <strong>de</strong> eerste helft <strong>van</strong>dit jaar, 2012, het GRP zal wor<strong>de</strong>n opgesteld.Voor het overige zal een oplossing wor<strong>de</strong>ngezocht in het nieuwe GRP, dat dit jaar wordtopgesteld.Mijn vraag: als wij er nou voor zorgen datwe dit jaar, 2012, dat GRP als <strong>raad</strong> vaststellen,dan zijn toch alle problemen <strong>de</strong>wereld uit? Het CDA heeft zijn zin, het amen<strong>de</strong>mentis dan niet eens meer nodig, <strong>de</strong>tegenargumenten zijn <strong>van</strong> tafel en het collegeis blij, <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r is blij: wat is er leukerdan met z'n allen blij zijn? De oplossing lijktbijna voor <strong>de</strong> hand te liggen. Heel simpel. Ikweet bijna zeker, dat als ik op dit momentaan <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r zou vragen over welke<strong>de</strong>len <strong>van</strong> het riool we het hebben, niemanddaar een i<strong>de</strong>e <strong>van</strong> heeft. Dat moet allemaalnog komen. Er moet nog zo veel werkgebeuren, en wij moeten <strong>de</strong> gok nemen dathet allemaal wel goed gaat komen. Dat vindik echt te veel gevraagd. <strong>Van</strong>daar dat hetamen<strong>de</strong>ment heel essentieel is voor ons. Ofwe moeten zorgen dat we het GRP echt gaanversnellen en dan het besluit nemen. An<strong>de</strong>rszullen we toch echt tegen dit stuk moetenstemmen.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! Ikheb net even informeel gesproken met hetcollege. Wat ik proef, is dat het in<strong>de</strong>rdaad omgeld gaat, want we kunnen die 700.000 euroniet missen. Ik respecteer dat en begrijp hetook. Dat sluit aan bij wat <strong>de</strong> heer Knegt zegt:als ik inhou<strong>de</strong>lijk hoor wat <strong>de</strong> kwaliteit is, <strong>de</strong>on<strong>de</strong>rbouwing waarom het mogelijk is om die700.000 euro binnen te halen voor dit jaar,dan kijk ik naar mezelf met betrekking tothet indienen <strong>van</strong> het amen<strong>de</strong>ment. Wat ikheb gedaan, is dat ik iets wil bewerkstelligen.<strong>Van</strong> het college heb ik <strong>de</strong> toezeggingengekregen, die lijken op: daar moeten we metons allen vertrouwen in hebben. Als we datkunnen bereiken, gaan we er toch voor metz'n allen? Wat let ons dan om, met <strong>de</strong>restrictie dat 2013 <strong>de</strong> <strong>de</strong>adline is, het amen<strong>de</strong>mentin te willigen, ervoor te zorgen dathet technisch gezien on<strong>de</strong>rbouwd kan wor<strong>de</strong>n(ik hoor <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r zeggen dat het kat in'tbakkie is, makkelijk te doen), waarom doenwe het dan niet? Waarom gaan we er danniet voor zorgen dat er een zodanige on<strong>de</strong>rbouwingkomt dat we kunnen zeggen: hetamen<strong>de</strong>ment is ingevuld en we kunnen in hetnajaar ook nog eens zeggen dat we het gewoongaan doen. Als dat het geval is, danzijn alle partijen gewoon tevre<strong>de</strong>n. Ik <strong>de</strong>nkdat het veel simpeler is om elkaar hierin tevertrouwen. Nogmaals: ik begrijp <strong>de</strong> noodzaak<strong>van</strong> die 700.000 euro, en voor hetzelf<strong>de</strong>geld zeg ik dan: zorg ervoor dat het amen<strong>de</strong>mentingewilligd wordt, als het toch een fluitje<strong>van</strong> een cent blijkt te zijn. Dat begrijp ikzo'n beetje uit <strong>de</strong> uitspraak <strong>van</strong> het college.De heer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel (SP): Voorzitter!Ik heb begrepen dat het GRP niet alleen overdie zeven ton gaat, maar in totaal over 1,4miljoen. Dat is iets complexer, want het isnamelijk niet zo eenvoudig om <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>lenmet een lange levensduur <strong>de</strong> afschrijvingstermijnte verlengen. Daarnaast hebbenwe nog een extra zeven ton, waarvoor watbeter gekeken moet wor<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> rioleringom te zien waar we die kunnen halen. Wathet voorstel eigenlijk behelst, is om <strong>de</strong> zeventon door <strong>de</strong> afschrijvingstermijn te verlengenalvast naar voren te halen. Als je dat nietdoet, komt je zeven ton tekort.Mocht blijken dat het mogelijk is die GRP aldit jaar te doen, dan zou dat prachtig zijn,omdat we dan al 1,4 miljoen besparen inplaats <strong>van</strong> die zeven ton. Dat levert dan watextra's op. Ik neem aan dat <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r<strong>van</strong> financiën dat fantastisch zou vin<strong>de</strong>n.Als dat niet zou kunnen omdat het ingewikkel<strong>de</strong>ris, dan blijf ik <strong>van</strong> mening dat wedie zeven ton afschrijving nu alvast moetenrealiseren.De heer Mul<strong>de</strong>r (BurgerBelangen):Voorzitter! U vroeg vertrouwen te hebben inhet <strong>raad</strong>svoorstel. Wij hebben dat vertrouwenen willen ook graag die zeven ton inboeken.Maar dat is niet ons uitgangspunt. Onsuitgangspunt is dat wij een betere, eerlijkeen rechtvaardige ver<strong>de</strong>ling willen <strong>van</strong> <strong>de</strong>rioollasten over <strong>de</strong> generaties die er gebruik<strong>van</strong> maken. Wij lezen in dit voorstel <strong>van</strong> hetcollege dat dát gebeurt, dus wij gaan ditvoorstel steunen. We steunen het amen<strong>de</strong>mentniet, omdat dat vraagt om nog eenskritisch te kijken naar <strong>de</strong> afschrijvingstermijnen<strong>van</strong> 30 en 50 jaar. Wij willen <strong>de</strong>praktische afschrijvingstermijn, <strong>de</strong> technischmogelijke, en zullen dus het amen<strong>de</strong>mentniet steunen.


22 21 februari 2012De heer Dragt (CDA): (interruptie) Mag ikmeneer Mul<strong>de</strong>r dan vragen hoe rechtvaardighij het vond dat toen we <strong>de</strong> vorige keer <strong>de</strong>riool afschrijvingstermijn <strong>van</strong> 50 naar 30 jaarmoesten brengen, en <strong>de</strong> riooltarieven drastischomhoog moesten om het achterstalligon<strong>de</strong>rhoud en <strong>de</strong> extra investering te kunnenbekostigen? Hoe rechtvaardig was het toentertijdvoor <strong>de</strong> bewoners die dat toenmoesten ophoesten?De heer Mul<strong>de</strong>r (BurgerBelangen): Uvraagt mij een oor<strong>de</strong>el te geven over iets watin het verle<strong>de</strong>n heeft plaatsgevon<strong>de</strong>n, waar ikniet bij ben geweest. Dat vraagt u nou. Hetwas op dat moment wellicht noodzakelijk,omdat er waarschijnlijk achterstallig on<strong>de</strong>rhoudis ontstaan, waar acuut op gereageerdmoest wor<strong>de</strong>n. We zijn die situatie voorbij.We blijven toch niet <strong>de</strong>nken in ou<strong>de</strong> termen,terwijl er nieuwe tij<strong>de</strong>n aanbreken?De heer Dragt (CDA): Dat was juist <strong>de</strong>re<strong>de</strong>n waarom wij nu om die inhou<strong>de</strong>lijkeon<strong>de</strong>rbouwing vroegen, om te voorkomen datdát nu ontstaat. Het enige wat ik constateer,is dat die on<strong>de</strong>rbouwing er op dit momentniet ligt. Dat is het pleidooi dat <strong>van</strong>uitmeer<strong>de</strong>re fracties, ook <strong>van</strong>uit D66 is gedaan:leg dat op tafel. Dan kunnen we op eengoe<strong>de</strong> manier maatregelen nemen.Mevrouw Prent (PvdA): Voorzitter! DePvdA moet het standpunt bepalen over hetamen<strong>de</strong>ment. Wij voelen mee met het initiatief<strong>van</strong> het CDA om eerst het GRP neer teleggen en dan pas tot besluitvorming tekomen. Tegelijkertijd zien we ook het belang<strong>van</strong> die zeven ton voor het rioolfonds. Wehebben besloten dat we die zeven ton welwillen inboeken per 1 januari 2013. Mocht hetGRP nieuwe informatie bevatten, dan zullenwe onze besluiten daarop moeten aanpassen.Dat lijkt ons hel<strong>de</strong>r, maar daarmee steunenwe het amen<strong>de</strong>ment niet.De heer Çetinkaya (D66): Voorzitter!Zeven ton besparing hoor ik <strong>van</strong> <strong>de</strong>wethou<strong>de</strong>r. Die zeven ton wordt een lastenvermin<strong>de</strong>ring,zodat we straks nog zeven tonoverhou<strong>de</strong>n aan lasten. Dat klopt. Dat zoudus ook betekenen dat <strong>de</strong> burgers na 2014misschien niet extra hoeven bij te dragen,want <strong>de</strong> tarieven zijn tot en met 2014bevroren. Daar wil ik graag antwoord op.De zeven ton in te boeken <strong>van</strong>af 2013: kandat bijvoorbeeld niet al nadat we nu stemmenover <strong>de</strong> nota? Waarom kan dat niet<strong>van</strong>af 1 maart of 1 april ingeboekt wor<strong>de</strong>n enpas <strong>van</strong>af 2013?Er is een toezegging <strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r datwe <strong>de</strong> kwaliteiten <strong>van</strong> <strong>de</strong> riolering monitoren.Dat doen we al langer zegt u, en dat zal ookblijven gebeuren.Ik heb net al gezegd dat het voorstel is omniet alles in een keer <strong>van</strong> 30 naar 50 jaar afte schrijven, maar daar waar mogelijk 50 jaarafschrijvingstermijn toe te passen, afhankelijk<strong>van</strong> <strong>de</strong> technische staat, en dat nu mee tenemen. We zijn dus ook <strong>van</strong> mening dat wedat wat we nu kunnen pakken, moetenpakken, en dat we rest graag willen meenemenin <strong>de</strong> discussie die we volgens mij noggaan voeren. Dat kan natuurlijk in een IBR.Het is voor ons wel belangrijk om die discussieook aan te gaan, ook over <strong>de</strong> hoogte <strong>van</strong><strong>de</strong> reserveringen. Dat zien we graag tegemoet.Als we dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r bevestigdkrijgen, hoeven wij dit amen<strong>de</strong>ment niet testeunen en kunnen we instemmen met <strong>de</strong>nota Activabeleid.De heer Jager (GroenLinks): (interruptie)Voorzitter! De heer Alkema en ik hebben <strong>de</strong>eerste termijn laten gaan, maar ik <strong>de</strong>nk datwe allebei iets willen zeggen.De Voorzitter: In<strong>de</strong>rdaad.De heer Alkema (ChristenUnie): Voorzitter!On<strong>de</strong>rweg naar <strong>de</strong>ze verga<strong>de</strong>ringdacht ik dat dit een inkoppertje zou zijn. Wehebben het er in <strong>de</strong> commissie al uitgebreidover gehad, maar ik ken <strong>de</strong> <strong>raad</strong>, en zo langzamerhandstelt die mij niet meer teleur. Erwordt weer stevig ge<strong>de</strong>batteerd, en we doenhet dunnetjes over.In eerste instantie dacht ik dat het amen<strong>de</strong>mentoverbodig was. De wethou<strong>de</strong>r heefthet dui<strong>de</strong>lijk uitgelegd, en ik kon wel levenmet het stuk. Vervolgens wordt gezegd dathet wel dui<strong>de</strong>lijk is, maar niet helemaal. Watis het nu wel en wat is het nu niet? Technischis het niet on<strong>de</strong>rbouwd, en ik ben <strong>de</strong> man <strong>van</strong><strong>de</strong> techniek, en daar houd ik me maar evenaan vast. Laten we het dan even technischuitwerken. Het is al door meer<strong>de</strong>re partijengenoemd: gewoon het GRP dit jaar op tafel.Ik zie er niet <strong>de</strong> noodzaak <strong>van</strong> in om er eenjaar mee te wachten. Hebben <strong>de</strong> ambtenarenzo veel tijd nodig om dit uit te werken en afte wikkelen? Dit moet toch eind <strong>van</strong> dit jaarbesloten kunnen wor<strong>de</strong>n? We hebben nogbijna een jaar te gaan: dat moet toch wellukken? Dan zijn alle partijen tevre<strong>de</strong>n enblij. In dat opzicht zou ik willen zeggen: als ikdie toezegging <strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r zou kunnenkrijgen, dan wil ik hem daarin steunen engaan voor dit punt. Als hij zegt dat het nietkan, en hij er nog over moet na<strong>de</strong>nken, danga ik er ook even over na<strong>de</strong>nken, en dan<strong>de</strong>nk ik dat ik het amen<strong>de</strong>ment moet gaansteunen.De heer Jager (GroenLinks): Ik kan mijgroten<strong>de</strong>els wel vin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong>


23 21 februari 2012heer Alkema, hoewel ik helemaal niettechnisch ben.Ik heb het in <strong>de</strong> commissie al gezegd, endaarom ook niet zo veel behoefte om hier <strong>de</strong>eerste termijn te gebruiken: GroenLinks heeftvorig jaar al opgemerkt of er met <strong>de</strong> afschrijvingstermijnen<strong>van</strong> het riool niet iets mogelijkwas. Er werd toen gezegd dat het niet kon;nu wordt gezegd dat het wel kan. Daar zijnwe op zich blij mee. De wethou<strong>de</strong>r heeft in <strong>de</strong>commissie vrij uitgebreid uitgelegd waaromdat is. Dat heeft te maken met gebruik <strong>van</strong>materiaal, verschillen<strong>de</strong> soorten riolering etcetera. Wat dat betreft richt het amen<strong>de</strong>ment<strong>van</strong> het CDA zich heel erg op <strong>van</strong> 30 naar 50,maar zoals al door sommige partijen terechtgezegd, geldt dat voor sommige ge<strong>de</strong>elten enlang niet op alles.Als we met het amen<strong>de</strong>ment in <strong>de</strong> problemenkomen voor volgend jaar, zou ik hetniet willen steunen. Maar het pleidooi datdoor sommige partijen is gehou<strong>de</strong>n om hetop een of an<strong>de</strong>re manier dit jaar af teron<strong>de</strong>n: als die oplossing een mogelijkheidzou zijn, is ie<strong>de</strong>reen blij. Wie zou<strong>de</strong>n wij danzijn om daar tegen te zijn?Als dat mogelijk is, heel graag. Als dat nietmogelijk is hoor ik het ook graag.De heer Mul<strong>de</strong>r (wethou<strong>de</strong>r): Voorzitter!Voordat ik u vraag om mevrouw Ou<strong>de</strong> Alinkuit te laten leggen waarom het niet op kortetermijn kan, wil ik u voorrekenen waarom wij<strong>de</strong>ze zaken in <strong>de</strong> begroting 2013 zullenmoeten verwerken. Die begroting 2013 moetin concept klaar zijn begin oktober, en diestelt het college tussen 5 en 10 oktober vast.Daarna moet zij nog door <strong>de</strong> <strong>raad</strong>. Dat zoubetekenen dat u om het GRP door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> tehebben, in oktober het besluit zou moetenhebben genomen. Dan vraag ik aan <strong>de</strong>wethou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> milieu of dat kan.Mevrouw Ou<strong>de</strong> Alink (wethou<strong>de</strong>r):Voorzitter! Ik kan absoluut niet toezeggendat het GRP eind <strong>van</strong> dit jaar gereed is voor<strong>de</strong> besluitvorming. Ik wil even in herinneringbrengen dat het twee jaar heeft geduurd voorhet vorige GRP helemaal gereed was. Wij<strong>de</strong>nken dat we nu gaan versnellen; dat is duswel een heel traject dat we aangaan. Debedoeling is om in 2012 het proces testarten. Dat betekent dat we met behulp <strong>van</strong>een IBR en an<strong>de</strong>re trajecten u inzicht zullengeven in <strong>de</strong> vraagstukken waar we voorstaan, die mee zullen nemen in <strong>de</strong> keuzes diewe te maken hebben en u een volledig beeldte geven <strong>van</strong> waar we staan en wat onzeopgaven zijn, zodat u uitein<strong>de</strong>lijk een goedGRP kunt vaststellen. Daarbij wil ik u meegevendat wij op dit moment voldoen aan <strong>de</strong>basisinspanningen. Dat komt doordatHengelo <strong>de</strong> afgelopen jaren behoorlijk heeftgeïnvesteerd. Gelukkig, want we hebben aleen behoorlijke slag gemaakt. Daarom heeftHengelo nu ook droge voeten.Maar we zijn nog niet klaar. Daarvoorwillen we graag een update maken <strong>van</strong> hetGRP, maar dan integraal. Dat betekent nietdat u moet wachten tot eind <strong>van</strong> dit jaar vooru inzicht hebt. Ik zal u een procesbeschrijvingdoen toekomen, hoe wij met u <strong>de</strong> voorbereidingen<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve besluitvorminggaan voorberei<strong>de</strong>n. De besluitvorming vindtplaats in het voorjaar <strong>van</strong> 2013. Dan hebbenwe een behoorlijke versnelling toegepast.Het plan dat voorligt, kunt u doen in <strong>de</strong>wetenschap dat wij <strong>de</strong> basisinspanningenhebben gehaald, en dat wij er<strong>van</strong> overtuigdzijn dat met <strong>de</strong> kennis die we op dit moment<strong>van</strong> ons riool hebben, het verantwoord is om<strong>de</strong> afschrijvingstermijn in<strong>de</strong>rdaad <strong>van</strong> 30naar 50 jaar op te rekken. We hebben daareen behoorlijk inzicht in en <strong>de</strong>nken dat hettechnisch absoluut kan.De heer Knegt (Pro Hengelo): (interruptie)De wethou<strong>de</strong>r zegt niet te kunnen belovendat het dit jaar klaar is. Zou het ge<strong>de</strong>elte dathiervoor noodzakelijk is, eruit gelicht kunnenwor<strong>de</strong>n? Zou je kunnen zeggen dat we ervoorzorgen dat dát <strong>de</strong>el in 2012 klaar is? Dat zouons wel een bezuiniging <strong>van</strong> 1,4 miljoen intotaal kunnen opleveren. Dat zou je eengroot belang kunnen noemen. Is het mogelijkom dat <strong>de</strong>el er uit te lichten, en als het nietmogelijk is, waarom niet?Mevrouw Ou<strong>de</strong> Alink (wethou<strong>de</strong>r): Ik benconstant aan het sparren met mijn sectorhoofddie ervoor verantwoor<strong>de</strong>lijk is dat hethele proces straks gerealiseerd gaat wor<strong>de</strong>n,dus ik wil graag iets toezeggen wat we echtkunnen waarmaken. We hebben er net ookover gesproken of het mogelijk is om het inon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len te knippen, maar dan heb jeabsoluut verlies aan integraliteit. Wat ik welga doen, is u zo snel mogelijk inzicht gevenin <strong>de</strong> staat <strong>van</strong> onze riolering. Dan hebt u weleen re<strong>de</strong>lijk beeld. Dat zou u, net als mij,overtuigen <strong>van</strong> het feit dat wij hier <strong>van</strong>avon<strong>de</strong>en verantwoord besluit nemen. Het is welbelangrijk dat u het niet hebt over sec <strong>de</strong>rioolbuizen, maar dat u het meer hebt hoe jeomgaat met klimaatveran<strong>de</strong>ringen, watervraagstukkenenzovoort. Dat hoort allemaalbij het riool, bij het GRP. Dat kun je<strong>van</strong>avond niet even zo op tafel leggen.Ik probeer in 2012 zoveel mogelijk informatiemet u te <strong>de</strong>len, zodat u daarmeeinzicht krijgt en <strong>de</strong> vraagstukken voorgere<strong>de</strong>nwor<strong>de</strong>n.De Voorzitter: U vraagt een dui<strong>de</strong>lijkantwoord of het via <strong>de</strong> geschetste wegallemaal heel snel en in september klaar kanzijn. Volgens mij wordt hier gezegd dat dátniet kan.


24 21 februari 2012De heer Knegt (Pro Hengelo): Ik meen<strong>de</strong>dat <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r eigenlijk zei dat het welkan! Volgens mij zei <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r 'ik kan hetge<strong>de</strong>elte om inzicht te geven in <strong>de</strong> staat <strong>van</strong>het riool op een veel kortere termijn geven'.De Voorzitter: Om <strong>de</strong> discussie tebekorten (an<strong>de</strong>rs moet het college schorsen):volgens mij is het belangrijk, omdat u <strong>de</strong>nktdat dát <strong>de</strong> beste weg is. Als het helemaalklaar is in september, is ie<strong>de</strong>reen blij.Terecht. Dus u hebt dat nodig om te wetenwat er wel of niet kan. Dat is nu natuurlijkessentieel. Kan het wel of niet. Ik begrijp uit<strong>de</strong> schorsing dat het niet kan. Dat is gewoonniet mogelijk, en laten we dat dan ookvaststellen. Dui<strong>de</strong>lijkheid.De heer Dragt (CDA): Voorzitter! Toch nogeen korte vraag voor <strong>de</strong> be<strong>raad</strong>slaging. Dewethou<strong>de</strong>r zegt dat er behoorlijk inzicht is indat het nu technisch verantwoord is. Waaromligt dat inzicht dan nu niet op tafel?Mevrouw Ou<strong>de</strong> Alink (wethou<strong>de</strong>r): Omdathet iets is wat wij uit onze informatie weten.Wat u hier vaststelt is een financieeltechnisch ka<strong>de</strong>r. Het GRP is een heel an<strong>de</strong>rproces. Wij hebben <strong>de</strong> informatie omdat wijmonitoren. We weten in grote lijnen waar wehet over hebben, want an<strong>de</strong>rs zou dit voorstelhelemaal niet kunnen voorliggen. Maarwij vin<strong>de</strong>n het belangrijk dat u een totaalbeeldhebt <strong>van</strong> het GRP.De Voorzitter: Wethou<strong>de</strong>r Mul<strong>de</strong>r, gaat udoor met <strong>de</strong> beantwoording.De heer Mul<strong>de</strong>r (wethou<strong>de</strong>r): Voorzitter!Op <strong>de</strong> technische on<strong>de</strong>rbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong>bewering, dat wij vin<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> technischestaat het toelaat om <strong>de</strong> afschrijving <strong>van</strong> 30naar 50 te verlengen, zult u moeten wachten,maar u zult er op moeten vertrouwen dat hetzodanig goed in beeld is om op basis daar<strong>van</strong>die afschrijvingstermijn te verlengen.De heer Dragt verwijst naar ordinairebezuinigingen en rücksichtslos. Ja, dat kloptnatuurlijk als het gaat om voorstellen die wijeer<strong>de</strong>r gedaan hebben over het herontwerpen het renovatieverhaal. Wij hebben daar indie perio<strong>de</strong>s een aantal kosten die we op <strong>de</strong>algemene dienst had<strong>de</strong>n, overgeheveld naarkosten in het rioolfonds. Dat betekent dat wedaar die 1,4 miljoen meer aan kosten moetenhebben. Die meerkosten zullen nu ge<strong>de</strong>eltelijkge<strong>de</strong>kt moeten wor<strong>de</strong>n. Door hetverlengen <strong>van</strong> <strong>de</strong> afschrijvingstermijn kun je<strong>de</strong> helft <strong>van</strong> die kosten <strong>de</strong>kken. Dat is rücksichtslos,maar wel nodig om het rioolfondskosten<strong>de</strong>kkend te hou<strong>de</strong>n. Hoe eer<strong>de</strong>r we hetgeld daarvoor hebben, hoe beter hetafge<strong>de</strong>kt is en hoe min<strong>de</strong>r <strong>de</strong> rioolvoorzieninguitein<strong>de</strong>lijk moet wor<strong>de</strong>n aangesproken om<strong>de</strong> tekorten af te <strong>de</strong>kken. Het lijkt mij volstrekthel<strong>de</strong>r dat, als je in <strong>de</strong> afgelopenperio<strong>de</strong> een keer A gezegd hebt, je nu ook Bzegt om maatregelen te nemen om diekosten af te kunnen <strong>de</strong>kken. Als ik in <strong>de</strong> <strong>raad</strong>zat, en we gingen meestal uit <strong>van</strong> pru<strong>de</strong>ntfinancieel beleid, dan zou ik dat ook aan umee willen geven om erover na te <strong>de</strong>nken.De heer Dragt (CDA): (interruptie) Was <strong>de</strong>heer Mul<strong>de</strong>r erbij toen we <strong>de</strong>ze discussietij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bezuinigingsdiscussie met elkaarhebben gehad, en dat wij toen <strong>van</strong>uit onzefractie hebben aangegeven dat we niet voor<strong>de</strong>ze maatregel zou<strong>de</strong>n zijn? U kunt ons nuniet voor <strong>de</strong> voeten werpen dat wij in termen<strong>van</strong> <strong>de</strong>gelijk financieel beleid het hier meeeens zou<strong>de</strong>n moeten zijn. We zijn gewoontegen dit type han<strong>de</strong>lswijze.De Voorzitter: Dui<strong>de</strong>lijk, prima.Wethou<strong>de</strong>r Mul<strong>de</strong>r gaat u door. Laten wegeen zaken herhalen die we al gezegdhebben; ie<strong>de</strong>reen begrijpt het allemaal.De heer Mul<strong>de</strong>r (wethou<strong>de</strong>r): Dat is zo.Dat weet ik <strong>van</strong> het CDA. Het is een gepasseerdstation, het besluit is door <strong>de</strong> meer<strong>de</strong>rheid<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze <strong>raad</strong> genomen. We zitten erwel mee, en <strong>de</strong> consequenties liggen hier nuge<strong>de</strong>eltelijk voor.Voorzitter! We hebben nog een paar keergesproken om het stuk dit jaar vast testellen: dat zit er niet in.De heer Horsthuis proeft dat het om geldgaat: in<strong>de</strong>rdaad, dat is zo. We proberen metlangere afschrijvingstermijnen <strong>de</strong> druk op <strong>de</strong>voorziening te laten afnemen.De heer Çetinkaya zegt: nou <strong>de</strong>kken we 7ton aan lasten, en 7,5 ton blijven over aanan<strong>de</strong>re lasten. Die zijn op dit moment min<strong>de</strong>rge<strong>de</strong>kt in die zin, dat we daarvoor hetvereveningsmechanisme <strong>van</strong> het rioolfondsgebruiken om <strong>de</strong> tekorten die zich daaropvoordoen af te <strong>de</strong>kken. Re<strong>de</strong>n temeer omvolgend jaar naar het GRP te kijken om tezien hoe wij naar een evenwichtig stelsel <strong>van</strong>kosten en baten op dat vlak teruggaan.Het amen<strong>de</strong>ment <strong>van</strong> het CDA wordt instemming gebracht.De heer Knegt (Pro Hengelo): (stemverklaring)Voorzitter! Niet over het amen<strong>de</strong>ment,maar wel over het totale stuk. Er<strong>van</strong>uitgaan<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> collegepartijen elkaar eenhand geven en het amen<strong>de</strong>ment zullen wegstemmen,willen wij kwijt dat wij eigenlijkvoor <strong>de</strong> systematiek <strong>van</strong> afschrijving zijn ener dus eigenlijk voor zou<strong>de</strong>n willen stemmen.Edoch, op dit moment hebben wij te weinig


25 21 februari 2012vertrouwen in het hele verhaal over het riool:te weinig on<strong>de</strong>rbouwing. We had<strong>de</strong>n heelgraag meer uitleg gezien over het echtverantwoord nemen <strong>van</strong> dit besluit. Danhad<strong>de</strong>n we zeker voor dit stuk gestemd,maar nu moeten we ertegen stemmen.De heer Horsthuis (VVD): (stemverklaring)Woor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> gelijke strekking. Ikvind het erg jammer dat toch het geld <strong>de</strong>boventoon voert, wat ik op zich best begrijp.Blijkbaar heeft het college niet genoegvertrouwen voor een kort on<strong>de</strong>rzoek, dateventueel later in een integraal on<strong>de</strong>rzoekkan wor<strong>de</strong>n opgenomen. We praten over een<strong>de</strong>adline <strong>van</strong> 10 oktober. Het is nu februari:dit moet niet kunnen. Dit is <strong>de</strong> keuze, en wijhaken af. Om <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> re<strong>de</strong>n: we hebbengeen vertrouwen in <strong>de</strong> manier waarop er numee omgegaan wordt.Ik wil trouwens ook nog kwijt dat wij invorige discussies over hetzelf<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerp,ook altijd tegen gestemd hebben.De heer Dragt (CDA): (stemverklaring) Detechnische on<strong>de</strong>rbouwing of dit nu kan, ontbreekt.De ene wethou<strong>de</strong>r zegt dat op basis<strong>van</strong> beschikbare informatie te kunnen verantwoor<strong>de</strong>n.Die informatie blijft echter bij <strong>de</strong><strong>raad</strong> weg, buiten die afspraak. De an<strong>de</strong>rewethou<strong>de</strong>r zegt dat het een bezuiniging is, endat als je A zegt, je ook B moet zeggen. Destrekking <strong>van</strong> het amen<strong>de</strong>ment was dat weop basis <strong>van</strong> een technische inschatting, ookals het gaat om ste<strong>de</strong>lijke vernieuwing, dieIBOR, eerst zicht zou<strong>de</strong>n willen hebbenvoordat je dit doet. Ik hoop dat <strong>de</strong> <strong>raad</strong> methet amen<strong>de</strong>ment meegaat. Als dat niet hetgeval is, zullen we tegen <strong>de</strong> nota stemmen,want we vin<strong>de</strong>n dit een principieel punt.De heer Alkema (ChristenUnie):Voorzitter! Wat dat betreft: woor<strong>de</strong>n <strong>van</strong>gelijke strekking.De heer Çetinkaya (D66): Uit <strong>de</strong> stukkenkunnen we natuurlijk lezen dat het dit jaarwordt opgesteld, en volgend jaar wordt voorgelegd.Ik <strong>de</strong>nk dat het misschien wel wijs isom ons door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> een aantal IBR'smee te nemen in het geheel. Ik wil wel graagaan <strong>de</strong> voorkant mee<strong>de</strong>nken. Als we nu voor<strong>de</strong>ze nota stemmen en straks het nieuw vastte stellen GRP aanleiding geeft om <strong>de</strong> notaalsnog weer aan te passen, kunnen we dat naeen of twee jaar alsnog doen, want het staatniet vast op vijf jaar.Het amen<strong>de</strong>ment <strong>van</strong> het CDA wordt met17 stemmen voor <strong>van</strong> CDA, Pro Hengelo, VVDen ChristenUnie, en 19 stemmen tegen,verworpen.Voorstel B4 wordt in stemming gebracht.Met 17 stemmen tegen <strong>van</strong> VVD,ChristenUnie, CDA en Pro Hengelo en 19stemmen voor, wordt het voorstel aanvaard.CVOORSTELLEN DOOR TUSSEN-KOMST VAN DE COMMISSIEFYSIEKDe heer Horsthuis (VVD): Voorzitter!Gaan we <strong>de</strong> agendapunten C2 en C3 samenbehan<strong>de</strong>len of nu alleen punt C2?De Voorzitter: Wat mij betreft kunnenbei<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> zijn, dat lijkt mij goed.C2C3Vaststellen bestemmingsplanLange Wemen (11G202065)Geactualiseerd ‘Ontwerpka<strong>de</strong>rstadskantoor en stadhuisHengelo’ (12G200003)Na inventarisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> sprekers krijgt <strong>de</strong>heer Ten Brummelhuis het woord.De heer Ten Brummelhuis (Burger-Belangen): Voorzitter! Wij als Burger-Belangen vin<strong>de</strong>n het huidige plan LangeWemen realistisch, en zijn er<strong>van</strong> overtuigddat het <strong>de</strong> aantrekkelijkheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> binnenstadzal verhogen. Wij zijn ook <strong>van</strong> meningdat goedgekeur<strong>de</strong> plannen daadwerkelijk ensnel mogen wor<strong>de</strong>n uitgevoerd. Geenwoor<strong>de</strong>n, maar da<strong>de</strong>n. Dat <strong>de</strong> crisis- enherstelwet <strong>van</strong> toepassing is op het planLange Wemen is een pluspunt om dit plandaarom zo snel mogelijk te realiseren. Ookhet ontwerpka<strong>de</strong>r stadskantoor en stadhuisHengelo is opnieuw aan <strong>de</strong>ze tijd aangepast,wat wij als BurgerBelangen een zeer goe<strong>de</strong>zaak vin<strong>de</strong>n. Wij steunen daarom <strong>van</strong> hartebei<strong>de</strong> voorstellen.De heer De Jong (Pro Hengelo):Voorzitter! Over on<strong>de</strong>rwerp C2 'Vaststellenbestemmingsplan Lange Wemen' kunnen wekort zijn. We kunnen ons vin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling<strong>van</strong> <strong>de</strong> zienswijze. Ook <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>reka<strong>de</strong>rs zijn wat ons betreft goed. Alleen geldtook hier weer, dat we totaal niet gelukkig zijnmet het nieuw te bouwen stadskantoor. Daarkom ik bij <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> het volgen<strong>de</strong>on<strong>de</strong>rwerp op terug.On<strong>de</strong>rwerp C3 'Geactualiseerd ontwerpka<strong>de</strong>rstadskantoor en stadhuis Hengelo'. ProHengelo is altijd dui<strong>de</strong>lijk geweest over LangeWemen, gekoppeld aan het nieuw te bouwenstadskantoor. We zijn voorstan<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong>ontwikkeling <strong>van</strong> het gebied Lange Wemen,en wat betreft het nieuw te bouwen stads-


26 21 februari 2012kantoor is onze mening nog steeds nietveran<strong>de</strong>rd: Pro Hengelo is en blijft hier tegen.Volgens ons is het voor een <strong>gemeente</strong> in eentijd <strong>van</strong> bezuinigingen niet het juiste signaalaan je inwoners om een compleet nieuwstadskantoor te bouwen, wanneer er velegoedkopere alternatieven mogelijk zijn.Helemaal gezien <strong>de</strong> leegstand <strong>van</strong> kantoorpan<strong>de</strong>nin <strong>de</strong>ze stad, waarover we recenthebben kunnen lezen.Dan concreet over het ontwerp. Het atriumverdwijnt; dat betekent voor ons misschieneen wezenlijke wijziging <strong>van</strong> het ontwerp. Alshoofdregel geldt dat dan <strong>de</strong> aanbestedingsprocedureopnieuw wordt gedaan. Is datgebeurd? Zo nee, waarom niet? Is ditontwerp wel juist juridisch getoetst? Kunt uver<strong>de</strong>r aangeven hoe <strong>de</strong> ervaringen tot nutoe zijn met het bouwteam mo<strong>de</strong>l als uitvloeisel<strong>van</strong> het door Pro Hengelo ingedien<strong>de</strong>en aangenomen motie <strong>van</strong> 1 maart 2011?De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter!Zoals ik al memoreer<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>commissieverga<strong>de</strong>ring met betrekking totagendapunt C2, kan dit agendapunt eenhamerstuk zijn. We kunnen ons nog steedsniet vin<strong>de</strong>n in hetgeen voorligt, maar dat isan<strong>de</strong>re koek.Over C3: het is weliswaar nu geenagendapunt, maar het gaat straks wel om <strong>de</strong>kwalitatieve invulling <strong>van</strong> Lange Wemen. Danspreek ik nog een paar woor<strong>de</strong>n over hetontwerpka<strong>de</strong>r. De commissie heeft <strong>de</strong> welzijnscriteriabesproken tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> commissieverga<strong>de</strong>ringFysiek, en in het ontwerpbesluitstaat <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> alinea.Het college besluit in te stemmen met hetontwerp welzijnscriteria Lange Wemen d.d.29 november 2011. De wethou<strong>de</strong>r heefttij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze commissieverga<strong>de</strong>ringtoezeggingen gedaan met betrekking tot <strong>de</strong>betrokkenheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> bij het ver<strong>de</strong>reproces, voortgang <strong>van</strong> welstandscriteria enontwerpka<strong>de</strong>r. Ook een bureau is ingehuurdom <strong>de</strong> procesvoortgang te bewaken.Prima, dat klinkt goed, maar ik zou ookgraag vernemen wat <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r en hetcollege eraan gaan doen om zelf <strong>de</strong> kwaliteitte bewaken <strong>van</strong> hetgeen gerealiseerd gaatwor<strong>de</strong>n. Dat gaat ver<strong>de</strong>r dan '<strong>de</strong> bewaking<strong>van</strong> <strong>de</strong> procesvoortgang'. Wij, maar ookan<strong>de</strong>re <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n, hebben uitgesproken datmen <strong>de</strong> aangegeven kwaliteit niet simpelwegop basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> gegeven on<strong>de</strong>rbouwing envoorbeel<strong>de</strong>n kan interpreteren, en dat ditna<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rbouwing behoeft. De toezeggingendie <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r heeft gedaan tij<strong>de</strong>ns<strong>de</strong> commissieverga<strong>de</strong>ring waren wat onsbetreft niet toereikend. <strong>Van</strong>daar dat wij <strong>de</strong>wethou<strong>de</strong>r nogmaals verzoeken om op <strong>de</strong>kwalitatieve invulling <strong>van</strong> Lange Wemenna<strong>de</strong>re toezeggingen te doen om ons gerustte stellen. Ik kan niet voor an<strong>de</strong>ren spreken,maar <strong>de</strong> VVD is nog niet gerust op <strong>de</strong>kwalitatieve invulling <strong>van</strong> Lange Wemen.De heer Janssen (Pro Hengelo):(interruptie) Ik heb een vraag aan meneerHorsthuis. We hebben daarover een uitgebrei<strong>de</strong>discussie in <strong>de</strong> commissie gehad. Ubent daar als partij heel hel<strong>de</strong>r en dui<strong>de</strong>lijk ingeweest: geen kwaliteit inboeten. In <strong>de</strong>commissie heb ik het gevoel gekregen dat uniet echt bediend bent. Nu stelt u <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>vraag. Kunnen we er<strong>van</strong> uitgaan dat <strong>de</strong> VVDnog steeds bij hetzelf<strong>de</strong> standpunt blijft datals <strong>de</strong> kwaliteit wordt ingeleverd, <strong>de</strong> VVD nietmeegaat met het te bouwen stadskantoor?De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter!Waar ik het net over had, was Lange Wemen.Ik heb het nog niet eens gehad over hetstadskantoor. We praten namelijk over <strong>de</strong>kwaliteit <strong>van</strong> Lange Wemen. Dat is een heelan<strong>de</strong>re discussie dan over het stadskantoor.Dus we staan ook voor die kwaliteit. Ik krijg<strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r uitdrukkelijk <strong>de</strong> indruk dathij zich uiterst zal inspannen als het gaatover <strong>de</strong> procesgang. Dat heeft hij uitgesproken,en vind je in <strong>de</strong> concept notulenterug. Maar ik heb niet het goe<strong>de</strong> gevoelgekregen bij <strong>de</strong> kwalitatieve invulling. Dat is<strong>de</strong> re<strong>de</strong>n dat ik er nog een keer op terugkom.Nu ga ik het hebben over het stadskantoorzelf. Zoals gezegd tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> commissieverga<strong>de</strong>ringFysiek: u verlaat het i<strong>de</strong>e zoalshet in het oorspronkelijke plan <strong>van</strong> eisen wasaangegeven, waarbij <strong>de</strong> verbinding tussenhet nieuwe stadskantoor en het bestaan<strong>de</strong>stadhuis zou wor<strong>de</strong>n gevormd door eenatrium waarin het publieksplein zou kunnenwor<strong>de</strong>n gevestigd. Geen atrium dus. U hebtbij ons niet <strong>de</strong> gedachte kunnen wegnemendat <strong>de</strong> bezuinigingstaakstelling <strong>van</strong> drie tonper jaar op <strong>de</strong> huisvestingslasten <strong>de</strong> drijfveeris geweest. De wethou<strong>de</strong>r stelt weliswaar dathet uitgangspunt voor <strong>de</strong>ze actualisering isgeweest dat het kwaliteitsniveau <strong>van</strong> hetstadskantoor/stadhuis wordt gehandhaafd, endat voorop is blijven staan dat <strong>de</strong> bezuinigingsopgavegeen verlaging <strong>van</strong> het kwaliteitsniveau<strong>van</strong> het stadskantoor veroorzaakt,maar u verlaat nadrukkelijk het plan <strong>van</strong>eisen, zoals het <strong>de</strong>stijds door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> isopgesteld. Ik zal niet <strong>de</strong> commissieverga<strong>de</strong>ringherhalen, maar een paar zaken zijnrele<strong>van</strong>t voor on<strong>de</strong>rbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> keuze die<strong>de</strong> VVD gaat maken.De wethou<strong>de</strong>r stelt dat <strong>de</strong> geringereom<strong>van</strong>g <strong>van</strong> het stadskantoor plus veran<strong>de</strong>ringenin het ontwerp die te maken hebbenmet slimme oplossingen, lei<strong>de</strong>n tot min<strong>de</strong>rekosten, zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> kwaliteit aan te tasten. DeVVD heeft naar aanleiding daar<strong>van</strong> <strong>de</strong> vraaggesteld een paar voorbeel<strong>de</strong>n te noemen


27 21 februari 2012waarin zich dat manifesteert. We hebbenhierop geen antwoord gehad.Het college verlaat het plan <strong>van</strong> eisen;<strong>de</strong>stijds voor ons een zeer zwaarwegen<strong>de</strong>re<strong>de</strong>n om mee te gaan in <strong>de</strong> voorstellen <strong>van</strong>het college. De wethou<strong>de</strong>r sprak tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>commissieverga<strong>de</strong>ring uit <strong>de</strong> VVD te overtuigendat dit ontwerp kwalitatief niet heeftingeboet op het origineel. Daarover hebbenwe nog niets vernomen. Ook stel<strong>de</strong> ik tij<strong>de</strong>ns<strong>de</strong> commissie <strong>de</strong> vraag aan <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>rwaarom een met bezieling gebrachte on<strong>de</strong>rbouwing<strong>van</strong> het toenmalige advies wél eenatrium te bouwen, nu 180 gra<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>rs isdan nog maar twee jaar gele<strong>de</strong>n, door heteigenlijk te kwalificeren als slecht en datmoet je niet willen. Dat is een verhaal datniets te maken heeft met gewijzig<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n.Wat bij <strong>de</strong> vorige plannen alsfantastisch bij <strong>de</strong> <strong>raad</strong> on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht isgebracht, wordt nu als een te grote inbreukop het gebouw gebracht. Wellicht dooran<strong>de</strong>re architecten. Ik zou haast zeggen:neem nu maar weer een an<strong>de</strong>re architect.Bij alles wat is gezegd, is bij ons niet hetgevoel weggenomen dat door <strong>de</strong> wijzigingen<strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> het nieuw te bouwen stadskantoorniet wordt aangetast. Het collegebreekt met <strong>de</strong>ze aanpassingen in op zowelhet oorspronkelijke plan als op een besluitdat door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> is genomen. Een besluit metdaarin opgesloten <strong>de</strong> uitdrukkelijke eis <strong>van</strong>een kwalitatieve invulling op hoog niveau.Het <strong>de</strong>stijds genomen <strong>raad</strong>sbesluit, waartegen<strong>de</strong> VVD juist om <strong>de</strong> kwalitatieve invullingdie daarin lag opgesloten, ja heeftgezegd, wordt dus geweld aangedaan en nietuitgevoerd. Het vorige college heeft ons metveel argumenten waarbij vooral <strong>de</strong> kwaliteit<strong>de</strong> boventoon voer<strong>de</strong>, overtuigd om akkoordte gaan met dit project Lange Wemen. Maarjuist die kwaliteit wordt nu on<strong>de</strong>rgraven.De heer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel (SP): Voorzitter!De SP kan met bei<strong>de</strong> voorstellen instemmen,maar we hebben nog wel opmerkingen overhet ontwerpka<strong>de</strong>r stadskantoor. Wij hechtenop zich niet aan <strong>de</strong> eigen i<strong>de</strong>ntiteit <strong>van</strong> <strong>de</strong>fractiekamers. Wat ons betreft zou kunnenwor<strong>de</strong>n volstaan met een opslagruimte perfractie met daarnaast een flexplek, die jereserveert als je een verga<strong>de</strong>ring moet beleggenof als er an<strong>de</strong>re bijeenkomsten zijn.Op die manier kan er efficiënter met <strong>de</strong>ruimte wor<strong>de</strong>n omgesprongen en kan misschiennog een bezuiniging wor<strong>de</strong>n gerealiseerd,wat in <strong>de</strong>ze tijd toch wel belangrijk is.Ver<strong>de</strong>r zijn we het eens met <strong>de</strong>ze plannen.Mevrouw Ter Haar (GroenLinks):Voorzitter! Op <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling in <strong>de</strong> commissieis goed geantwoord. Omwille <strong>van</strong> <strong>de</strong>be<strong>raad</strong>slagingen wil ik nog een keer zeggendat milieuorganisaties betrokken wor<strong>de</strong>n bij<strong>de</strong> invulling <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>openbare</strong> ruimte.Terugkomend op het ontwerpka<strong>de</strong>rstadskantoor: aan <strong>de</strong> hoge kwaliteit moetvastgehou<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Dat is door ie<strong>de</strong>reenbevestigd en benoemd. De wethou<strong>de</strong>r heefttoegezegd ons mee te nemen in het proces,maar we moeten dan wel zo flexibel zijn omdirect in te springen als hij met data komt.Toen zei <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r dat al op 5 maartaanstaan<strong>de</strong> het eerste technische be<strong>raad</strong>plaatsvindt, waar <strong>de</strong> architect opnieuw komtuitleggen waarom het ontwerp is zoals het nuvoorgesteld wordt, zon<strong>de</strong>r dat atrium. Ikvond dat hij bij <strong>de</strong> eerste keer in Hart <strong>van</strong>Zuid een goed verhaal had. Ik ben benieuwdwat hij daar ver<strong>de</strong>r nog op te zeggen heeft.De omgeving zou hij nog ver<strong>de</strong>r invullen, dusik heb daar wel vertrouwen in.Ik wil het nog even hebben over <strong>de</strong>fietsenstalling. On<strong>de</strong>rgronds kon hij niet, zei<strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r. We had<strong>de</strong>n voorgesteldon<strong>de</strong>rgronds, bewaakt en gratis. Dewethou<strong>de</strong>r heeft wel toegezegd, onmid<strong>de</strong>llijkals er één gesloopt wordt, te proberenmeteen een nieuwe bewaakte fietsenstallingterug te zetten. Daar wil ik graag bevestiging<strong>van</strong> hebben.De heer Dragt (CDA): Voorzitter! Ik hoefhier geen pleidooi te hou<strong>de</strong>n waarom wijoorspronkelijk voor het plan Lange Wemenwaren, voor <strong>de</strong> gebiedsontwikkeling. MeneerTen Brummelhuis heeft het zeer goed enmooi verwoord, en daar sluiten we ons bijaan. Versterking <strong>van</strong> <strong>de</strong> binnenstad, eenstevige gebiedsimpuls, en moet een <strong>van</strong> <strong>de</strong>motoren wor<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> binnenstad <strong>van</strong> <strong>de</strong>toekomst.Op <strong>de</strong> drie stukken in <strong>de</strong> commissie en <strong>de</strong>twee die hier op <strong>de</strong> agenda staan en hetbestemmingsplan, zijn heel weinig reactiesgekomen. Dat is volgens ons een goed stuk,en daar zijn we in<strong>de</strong>rdaad voor.We hebben het ook gehad over het ontwerpwelstandscriteria in <strong>de</strong> commissie Bestuur.Die staat niet op <strong>de</strong> agenda, maar is welme<strong>de</strong> het vehikel waardoor we met elkaar <strong>de</strong>discussie had<strong>de</strong>n of we <strong>de</strong> kwaliteit krijgendie we wensen. Ook daar hebben we <strong>van</strong> hetcollege <strong>de</strong> toezegging gekregen dat er eenaanscherping komt op het moment dat hetterugkomt. Ik heb daarbij <strong>van</strong>uit mijn fractieaangegeven dat we niet zozeer bang zijn dathet stadskantoor mogelijkerwijs niet <strong>de</strong>kwaliteit gaat krijgen die we willen, want daarzijn we zelf bij en goed aangehaakt. We zijnopdrachtgever. Echter, die vrees zit meer aan<strong>de</strong> kant <strong>van</strong> <strong>de</strong> commerciële ontwikkelingen.Ik heb het dan niet over <strong>de</strong> horeca-plint,maar over <strong>de</strong> plint hierachter en aan <strong>de</strong> kant<strong>van</strong> <strong>de</strong> Ol<strong>de</strong>nzaalsestraat. Wij vin<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong>welstandscriteria voldoen<strong>de</strong> strak moeten zijnom commerciële partijen ook te dwingen om


28 21 februari 2012<strong>de</strong> kwaliteit te leveren die we in dit gebiedwillen, langjarig.Als je het ontwerpka<strong>de</strong>r naast hetprogramma <strong>van</strong> eisen legt, dat we in <strong>de</strong>ze<strong>raad</strong> eer<strong>de</strong>r hebben vastgesteld, dan is diteen heel compact en zelfs dun stuk tenopzichte <strong>van</strong> het programma <strong>van</strong> eisen datwe oorspronkelijk had<strong>de</strong>n. Het klinkt logischen ziet er logisch uit. Wij kunnen echter niethelemaal overzien of het volledig is en zekerniet of <strong>de</strong> financiële paragraaf die erbij zit,past binnen het gestel<strong>de</strong> krediet. Ik heb in <strong>de</strong>commissie aangegeven dat wat ons betrefthet niet zo moet zijn, dat wij als we googelenop internet, en we zoeken naar een 'procesmislukking stadskantoor', 'college valt' of'discussie', we Hengelo daarbij bovenaankrijgen. Er zijn heel veel <strong>gemeente</strong>n die inzo'n zoekactie boven komen drijven. Wijwillen juist naar komen drijven bij 'bouwstadskantoor binnen het krediet', 'heel veelkwaliteit', 'Hengelo op één'. Dat is voor onsook financieel gezien <strong>de</strong> uitdaging. Dus hetverzoek <strong>van</strong> ons aan het college is dan ookmet name op het punt <strong>van</strong> financiën: betrekons erbij.Beeldkwaliteit: houd ons goed aangehaakten kom ook met procesvoorstellen voor dietwee on<strong>de</strong>rwerpen, dan hebben wij ervertrouwen in dat dit proces een goe<strong>de</strong>vervolgstap in kan.De heer Bron (wethou<strong>de</strong>r): Voorzitter!Bestemmingsplan oké. Ik neem aan dat u hetallemaal heel goed gelezen hebt. Het gaatin<strong>de</strong>rdaad ook om <strong>de</strong> zienswijzen. We hebbengesprekken gevoerd met <strong>de</strong> mensen diezienswijzen hebben ingestuurd. Het warenpositieve gesprekken en we hebben ookkunnen toezeggen dat ze ver<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>nbetrokken bij <strong>de</strong> inrichting <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>openbare</strong>ruimte. Dat was een belangrijk element inhun zienswijze, dus dat hebben we toegezegd,en gaan we ook conform belofteuitvoeren.In 2008 hebben we <strong>de</strong> eerste schetsontwerpengehad. Dat waren globale schetsen<strong>van</strong> Eric Scholman, die toen coördinerendvoor <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> bezig was om te kijkenwat het gehele plan kon behelzen. Hij heefttoen een keer een schets gemaakt <strong>van</strong> hetatrium. Het atrium dat het stadskantoor enhet stadhuis met elkaar verbond. Belangrijkdaarbij was ook dat we Merlijn kon<strong>de</strong>nverwerven. Daarover hebben burgemeesterKerckhaert en ik een paar maand gele<strong>de</strong>nopnieuw een gesprek gehad met <strong>de</strong> heer Snel<strong>van</strong> Grolsch om alsnog te proberen met eenwat ons betreft genereus bod, Merlijn teverwerven. Dat is niet gelukt, dus dat houdtin dat je <strong>de</strong> ruimte überhaupt niet krijgt omhet atrium te kunnen aanleggen. Dat atriumkrijg je als het ware wel, want in het oorspronkelijkeontwerp <strong>van</strong> 2008 had je eencommerciële plint aan <strong>de</strong> Del<strong>de</strong>nerstraat. Diehele commerciële plint is in het nieuweontwerp eruit gehaald, dus dan krijg je alshet ware <strong>de</strong> atrium gedachte, die publieksruimte,die je als het ware on<strong>de</strong>r het nieuwestadskantoor schuift, en vormt <strong>de</strong> beganegrond <strong>van</strong> het stadskantoor. Daarmee heb je<strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> het atrium niet tussen tweegebouwen zitten, maar in het nieuw tebouwen stadskantoor. Dat krijg je nu metnieuwe architecten. We hebben nu Victor <strong>de</strong>Leeuw, die Camiel Berns heeft ingeschakeld.Camiel Berns is specialist als het gaat overdit gebouw, het stadhuis <strong>van</strong> Berghoef. Dietwee mensen verzetten zich er heel fel tegenom <strong>de</strong> achterkant <strong>van</strong> dit prachtige monumentalepand open te breken en er eenatrium tegenaan te zetten. Ik heb hier weleens gezegd dat Berghoef zelf zich zouomdraaien in zijn graf als we dat zou<strong>de</strong>ndoen. Bei<strong>de</strong> architecten vin<strong>de</strong>n dat een groveaantasting <strong>van</strong> dit pand, en ik <strong>de</strong>nk datBerghoef dat zou kunnen on<strong>de</strong>rschrijven. Zekomen ook met een heel mooi plan om dithele stadhuis in zijn oorspronkelijke staat teherstellen, met het slopen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verbindingsbrugkrijgt <strong>de</strong> woonwinkel een prachtignieuw accent. Berghoef heeft vier accentenbepaald in dit gebouw. Dat zijn <strong>de</strong> woonwinkel,<strong>de</strong> toren, het bor<strong>de</strong>s en het hoekpunt,waar we <strong>de</strong>ze week nog bij hebben stilgestaan.Als je kijkt naar <strong>de</strong> prachtigemozaïeken die hier on<strong>de</strong>r zitten. Die vierpunten zijn bewust ingericht, en willen weaccentueren in dit stadhuis. Ook zaken die indit stadhuis na <strong>de</strong> oplevering <strong>van</strong> het pandlangzamerhand veran<strong>de</strong>rd zijn, proberenterug te brengen in <strong>de</strong> oorspronkelijke vorm.Dat betekent dat <strong>de</strong> puist, <strong>de</strong> huidige ingangweer weggaat. Dat betekent ook dat <strong>de</strong>publieksbalies bene<strong>de</strong>n ver<strong>van</strong>gen wor<strong>de</strong>n.Daar komen ook <strong>de</strong> fractieruimtes, waar <strong>de</strong>heer <strong>Van</strong> <strong>de</strong>n Heuvel het over had. We gaan<strong>de</strong> begane grond <strong>van</strong> dit pand zoveelmogelijk opnieuw inrichten in <strong>de</strong> gedachte<strong>van</strong> Berghoef. Ik heb u ook toegezegd datVictor <strong>de</strong> Leeuw heel nadrukkelijk ons, <strong>de</strong><strong>raad</strong> en het college, gaat meenemen in hetvoorlopige ontwerp, in het <strong>de</strong>finitieve ontwerp,en ook in het bestek. Daar zullen wezoveel mogelijk aan tegemoetkomen. Wegaan ook een communicatieplan opmaken.Het bleek dat men in het presidium toch watmoeite had met het aan u voorleggen <strong>van</strong> <strong>de</strong>vele extra avon<strong>de</strong>n. Men vond dat bekekenmoest wor<strong>de</strong>n om bij het projectbureau Hart<strong>van</strong> Zuid informeel be<strong>raad</strong> aan te sluiten. Watmij zelf een i<strong>de</strong>e lijkt, is om <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> architectenuit te nodigen om voor ons, maar ookvoor <strong>de</strong> bevolking, presentaties te hou<strong>de</strong>n.We willen er zoveel mogelijk bij betrekken,niet alleen <strong>de</strong> <strong>raad</strong>, maar ook <strong>de</strong> geïnteresseer<strong>de</strong>non<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bevolking, en laten zien


29 21 februari 2012wat we hier allemaal gaan doen. U moet zichvoorstellen dat dit jaar al <strong>de</strong> nodige pan<strong>de</strong>ngesloopt gaan wor<strong>de</strong>n. Dat moet je zorgvuldigcommuniceren: wat ga je doen, hoe gaje dat doen, hoe lang gaat dat duren en watkomt ervoor in <strong>de</strong> plaats. We zijn ons er heelgoed <strong>van</strong> bewust dat er zo goed mogelijkgecommuniceerd moet wor<strong>de</strong>n met u, maarook met onze bevolking. BurgemeesterKerckheart en ik zitten daarvoor ook samenin <strong>de</strong> stuurgroep. Bij u zit het voortgangsakkoor<strong>de</strong>r heel nadrukkelijk in.De welstandscriteria hebt u terechtopgemerkt. De heer Horsthuis keek mij aanen zei: 'Volgens mij bent u het ronduit metmij eens'. Ik heb toen ook ronduit 'ja'gezegd. We moeten die welstandscriteriagewoon aanscherpen. Dat heb ik toegezegd;op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> zienswijze die ingediend kanwor<strong>de</strong>n (eigenlijk zijn uw opmerkingen ookeen soort zienswijze) zullen we diewelstandscriteria ver<strong>de</strong>r aanscherpen.Over kwaliteit. Ik lees ook wel eens in <strong>de</strong>krant <strong>de</strong> artikelen <strong>van</strong> Haverkate overgebouwen en schoonheid. We kunnennatuurlijk een hele discussie over schoonhei<strong>de</strong>n kwaliteit aangaan. Ik heb die overtuiging,daar knok ik voor, en ik <strong>de</strong>nk dat u dat ookdoet, voor <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> een stadskantooren zeker ook voor <strong>de</strong> commerciële ruimtes<strong>van</strong> Lange Wemen. We zijn er met elkaar bij,en gaan ervoor zorgen dat we niet in <strong>de</strong> lijstkomen te staan met gebouwen die nietgerealiseerd zijn, maar dat we aan <strong>de</strong> topkomen te staan dat we het wel gerealiseerdhebben.De Voorzitter: Dank u wel. Is er behoefteom hier in twee<strong>de</strong> termijn op te reageren?De heer De Jong (Pro Hengelo): Voorzitter!Ik zal mijn eerste vraag even herhalen,want ik struikel<strong>de</strong> er een beetje over.Mijn twee<strong>de</strong> vraag over het bouwteam heb ikwel gesteld, maar nog niets over gehoord.Mijn eerste vraag ging concreet over hetontwerp. Het atrium verdwijnt, en datbetekent een wezenlijke wijziging <strong>van</strong> hetontwerp. In een <strong>de</strong>rgelijk geval moet alshoofdregel <strong>de</strong> aanbestedingsprocedureopnieuw wor<strong>de</strong>n gedaan. Is dat gebeurd enzo nee, waarom niet? Is dit ontwerp weljuridisch goed getoetst?De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! Magik even schorsen voor ik mijn twee<strong>de</strong> termijnkrijg?De voorzitter schorst <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring om22.14 uur om tevens gebruik te maken <strong>van</strong>een pauze, en hervat <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring om22.21 uur.De Voorzitter: Dames en Heren!! Wilt uuw plaats weer innemen en rekening hou<strong>de</strong>nmet het tijdstip?Ik heropen <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring. We zijn bezigmet Lange Wemen en het stadskantoor. Deheer Horsthuis.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! DeVVD haakt af met betrekking tot dit voorstel.Het doet ons pijn, moeten we eerlijk zeggen,maar het spijt ons. We kunnen ons nietvin<strong>de</strong>n in wat hier voorligt. De bezuinigingenvoeren toch <strong>de</strong> boventoon. Ie<strong>de</strong>reen maaktzijn politieke keuze daarin, maar wij hou<strong>de</strong>nhet voor gezien.De heer Dragt (CDA): Voorzitter! Ik wilniets an<strong>de</strong>rs zeggen dan dat ik via <strong>de</strong> ons terbeschikking staan<strong>de</strong> media lees, dat collega<strong>raad</strong>slid Janssen vond dat ik een propagandapraatjeaan het hou<strong>de</strong>n was. Niets is min<strong>de</strong>rwaar. We zijn echt overtuigd <strong>van</strong> het goe<strong>de</strong>voorstel en hopen dat dit kwaliteit en eenimpuls aan onze stad gaat geven.De Voorzitter: De wethou<strong>de</strong>r heeft hetwoord om in twee<strong>de</strong> termijn te reageren.De heer Bron (wethou<strong>de</strong>r): Daar is nog <strong>de</strong>vraag <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer De Jong. Ten aanzien <strong>van</strong><strong>de</strong> aanbesteding is er geen essentiëlewijziging, dus hoeft er ook geen nieuweaanbesteding plaats te vin<strong>de</strong>n. Dat is gewoonéén kernre<strong>de</strong>n.Het bouwteam: dat gaan we in<strong>de</strong>rdaaddoen. We moeten eerst het VO hebben. Opbasis daar<strong>van</strong> zijn we nu bezig met <strong>de</strong>Europese aanbestedingspapieren. Danmoeten we aannemers selecteren. Dieaannemer komt samen met <strong>de</strong> installateur ineen bouwteam, en ook het on<strong>de</strong>rhoud zullenwe meenemen in het bouwteam.Ik vind het bijzon<strong>de</strong>r jammer dat <strong>de</strong> heerHorsthuis tot zijn conclusie komt. We hebbenal meer<strong>de</strong>re discussies gehad over die kwaliteit,volgens mij een stuk of vier. Eénantwoord op die kwaliteit: duizend vierkantemeter min<strong>de</strong>r. We gaan gewoon in hetstadskantoor duizend vierkante meter min<strong>de</strong>rbouwen, duizend vierkante meter à € 2.200per vierkante meter is ruim twee miljoen. Datis 2,2 miljoen. Daar zit al een belangrijk <strong>de</strong>el<strong>van</strong> die drie miljoen bezuiniging in. Eenon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> die bezuiniging zit ook in ditpand. In oorspronkelijke opzet is er altijd <strong>van</strong>uitgegaan dat het klimatologisch overal tiptopmoet zijn. Als je nu besluit om dat bijvoorbeeldniet te doen in <strong>de</strong> burgerzaal, danspaar je ook al heel veel geld uit. Dus: erblijft gewoon voldoen<strong>de</strong> geld voor <strong>de</strong> kwaliteit<strong>van</strong> het stadskantoor. Daarbij kijk ik u rechtin <strong>de</strong> ogen, en ik hoop dat u ook weer aanboord komt.


30 21 februari 2012De heer Heijstek (Pro Hengelo): Nog eenverdui<strong>de</strong>lijken<strong>de</strong> vraag. Sorry, maar het punt<strong>van</strong> aanbesteding kwam <strong>van</strong> mij, dat zal uniet verwon<strong>de</strong>ren.De vraag is: <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r geeft aan dat ergeen sprake is <strong>van</strong> een wezenlijke wijziging.Onze vraag was ook of het juridisch is on<strong>de</strong>rzocht,want volgens onze fractie is er wel<strong>de</strong>gelijk sprake <strong>van</strong> een wezenlijke wijziging.Ik wil nu vast meegeven dat wij als ProHengelo erop gewezen hebben dat het onsinziens wel het geval is. U weet zelf dat alshet misgaat, en het opnieuw moet wor<strong>de</strong>naanbesteed, of het wordt wel of niet vergun<strong>de</strong>n het moet opnieuw, dat het ons miljoenengaat kosten. Dan is het voor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> hetrioolfonds meteen weer weg. Dus <strong>de</strong> vraagis: is het juridisch getoetst dat dit geenwezenlijke wijziging was en wij waarschuwenu alvast voor het geval het wel mis gaat,want dan heeft het waarschijnlijk an<strong>de</strong>regevolgen.De heer Bron (wethou<strong>de</strong>r): We hebben hetgoed bestu<strong>de</strong>erd, en onze conclusie is dat hetniet noodzakelijk is. Bovendien weten we ookheel goed dat als je het helemaal opnieuwmoet doen, dat je zo weer een jaar en heelveel geld ver<strong>de</strong>r bent. Dus: geen wezenlijkewijziging, dus niet noodzakelijk.De heer Alkema (ChristenUnie): Ik hoor <strong>de</strong>wethou<strong>de</strong>r net zeggen dat we het stadskantoorgaan inkrimpen. Dat was een algemeenbekend feit. Nieuw voor mij is dat hij zegt dat<strong>de</strong> klimatologische omstandighe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>burgerzaal wor<strong>de</strong>n aangepast.De Voorzitter: Ik maak hier bezwaartegen. We hebben nu <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling gehad,we hebben antwoor<strong>de</strong>n gehad, en moeten nutot stemming komen. We hebben hier incommissie over gesproken, en we hebbenalles met elkaar besproken.Als u vindt dat u onvoldoen<strong>de</strong> antwoordhebt, moet u dat mee laten wegen.Voorstel C2 wordt in stemming gebracht enmet algemene stemmen aanvaard.Voorstel C3 wordt in stemming gebracht.Met 11 stemmen tegen <strong>van</strong> Pro Hengelo, VVDen ChristenUnie, en 25 stemmen voor, wordtdit voorstel aanvaard.DD2VOORSTELLEN DOOR TUSSEN-KOMST VAN DE COMMISSIESOCIAALDetailhan<strong>de</strong>lsvisie (11G202097)Mevrouw Veneberg (D66): Voorzitter! Wehebben meer<strong>de</strong>re keren hierover gesprokenin commissieverband en we hebben ookkunnen constateren dat veel <strong>van</strong> <strong>de</strong> punten<strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> fracties hierin zijn opgenomen.Ik noem: <strong>de</strong>regulering, bewegwijzering,parkeersystematiek, <strong>de</strong> koopzondagen.Mocht het qua wet- en regelgevingmogelijk zijn om daar als <strong>gemeente</strong> over tebeslissen, dat we het dan opnieuw on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>loep zullen nemen. Op het punt <strong>van</strong> <strong>de</strong>reguleringworstelen we toch een beetje met hethoofdstuk 'Boer<strong>de</strong>rijen'. Daar hebben we in<strong>de</strong> commissie over gesproken, en <strong>de</strong> heerKruiskamp <strong>van</strong> het CDA heeft hierover ookopmerkingen over geplaatst. Om <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong>re<strong>de</strong>n wil ik daarop terugkomen: <strong>de</strong> Wrobepaalt dat beperkingen gemotiveerd dienente wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong>uit overwegingen in <strong>de</strong> ruimtelijkekwaliteit, en niet met argumenten <strong>van</strong>concurrentiebeperking. In <strong>de</strong> nota staatletterlijk: 'om oneigenlijke concurrentie metreguliere winkels te voorkomen, dient <strong>de</strong>maatvoering beperkt te blijven en alleen tebestaan uit <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l en eigen voortgebrachteproducten en streekgebon<strong>de</strong>nproducten'. Ons inziens is dit vrij tegenstrijdig.Daarom hebben wij een amen<strong>de</strong>mentvoorbereid.AMENDEMENTDetailhan<strong>de</strong>lsvisie - Boer<strong>de</strong>rijwinkelsDe <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> <strong>van</strong> Hengelo, inverga<strong>de</strong>ring bijeen op 21 februari 2012,Constateren<strong>de</strong> dat: in <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsvisie zoals die voorligtaan <strong>de</strong> <strong>raad</strong>, op 21 februari 2012, staatvermeld dat op boer<strong>de</strong>rijen over hetalgemeen eigen geteel<strong>de</strong> engeproduceer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>ren plusaanverwante goe<strong>de</strong>ren verkocht wor<strong>de</strong>nen dat dit een logisch verleng<strong>de</strong> is <strong>van</strong> <strong>de</strong>hoofdactiviteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij; voorts in <strong>de</strong>ze visie staat genoteerd datoneigenlijke concurrentie met <strong>de</strong>reguliere winkels voorkomen dient tewor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> maatvoering <strong>van</strong> <strong>de</strong>activiteiten beperkt dient te blijven enalleen te bestaan uit <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l in eigenvoortgebrachte producten enstreekgebon<strong>de</strong>n producten; er in <strong>de</strong> nieuwe Wro staat datbranchebeperkingen wel gemotiveerddienen te wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong>uit overwegingen<strong>van</strong> ruimtelijke kwaliteit en niet metargumenten <strong>van</strong> concurrentiebeperking.Overwegen<strong>de</strong> dat: <strong>de</strong>ze visie op het gebied <strong>van</strong>boer<strong>de</strong>rijwinkels in strijd is, hetgeen <strong>de</strong>Wro bepaalt; bescherming tegen eventueleongewenste initiatieven, die <strong>de</strong>


31 21 februari 2012ruimtelijke kwaliteit kunnen scha<strong>de</strong>n,loopt via bestemmingsplannen;het verkopen <strong>van</strong> aanverwante artikelenin een boer<strong>de</strong>rijwinkel een logischverleng<strong>de</strong> is <strong>van</strong> <strong>de</strong> hoofdactiviteit <strong>van</strong>boer<strong>de</strong>rijwinkels.Besluit om <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lvisie als volgt teamen<strong>de</strong>ren; door op pagina 13 <strong>van</strong> <strong>de</strong>Detailhan<strong>de</strong>lsvisie Hengelo 2006-2016Hfd 3.4.4.8 Boer<strong>de</strong>rijen, <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong>zinsne<strong>de</strong> te schrappen:'Om oneigenlijke concurrentie met <strong>de</strong>reguliere winkels te voorkomen …t/m…streekgebon<strong>de</strong>n producten.' en <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> zin toe te voegen:'De verkoop <strong>van</strong> op een boerenbedrijfgeproduceer<strong>de</strong> c.q. geteel<strong>de</strong> producten is<strong>de</strong>rhalve toegestaan.'En gaat over tot <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag.Het amen<strong>de</strong>ment is on<strong>de</strong>rtekend doormevrouw Veneberg (D66) en <strong>de</strong> heerKruiskamp (CDA).De Voorzitter: Het amen<strong>de</strong>ment isinmid<strong>de</strong>ls gecontroleerd, gekopieerd enverspreid, en maakt on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit <strong>van</strong> <strong>de</strong>be<strong>raad</strong>slagingen.De heer Heijstek (Pro Hengelo): Wehebben het hier in <strong>de</strong> commissie over gehad.Er staat in het amen<strong>de</strong>ment: 'De verkoop <strong>van</strong>op een boerenbedrijf geproduceer<strong>de</strong> producten.'We hebben het in <strong>de</strong> commissie gehadover een kaasboer<strong>de</strong>rij. Daar kun je kaasverkopen, en daar moet een pot mosterd bijkunnen. Dat lijkt ons geen probleem. Maarzoals het hier staat, zou je op enig boerenbedrijfgroenten kunnen verkopen, vlees,eieren, alles. Het ging dus eigenlijk om <strong>de</strong>kaasboer die een pot mosterd erbij mochtverkopen. Met dit amen<strong>de</strong>ment zou je toelatendat je op elke boer<strong>de</strong>rij een winkel magbeginnen met alle boerenproducten. Dat isnamelijk iets an<strong>de</strong>rs dan in <strong>de</strong> commissie isgezegd.Mevrouw Veneberg (D66): We hebben hetgewoon over aanverwante producten. Als eenboer<strong>de</strong>rijwinkel een kaasboer<strong>de</strong>rij betreft,dan gaat het om aanverwante producten indie sector. Als het gaat om een boer<strong>de</strong>rijwinkeldie vlees verkoopt, zal het daar omgaan. Bovendien kunnen wij in bestemmingsplannendie zaken prima regelen.De Voorzitter: We zullen daar straks meerdui<strong>de</strong>lijkheid over krijgen, het punt isgemaakt.De heer Kruiskamp (CDA): Voorzitter! Hetinhou<strong>de</strong>lijke punt voor wat betreft <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rijverkoopis zojuist gemaakt.Ik wil naar aanleiding <strong>van</strong> het agendapunteen opmerking maken over <strong>de</strong> Industriestraat.Daar is ook in <strong>de</strong> commissie iets overgezegd. Het is u bekend dat wij <strong>de</strong> vorigecollegeperio<strong>de</strong> nogal zwaar hebben ingezetop verbetering, zowel fysieke als an<strong>de</strong>remogelijkhe<strong>de</strong>n. Fysieke verbetering <strong>van</strong> <strong>de</strong>Industriestraat. Daar is door <strong>de</strong> toenmaligeportefeuillehou<strong>de</strong>r een miljoen voor gereserveerd.Onze opmerking is op dit moment:laten we een beetje haast maken met <strong>de</strong>invulling <strong>van</strong> <strong>de</strong> Industriestraat. Ik weet weldat het technisch misschien op een paarpunten wat creativiteit vraagt, maar ik wilheel daar graag spoedig mee aan <strong>de</strong> slag.Juist ook omdat het niet alleen om <strong>de</strong> fysiekeinrichting gaat, maar ook om wat <strong>de</strong>wethou<strong>de</strong>rs Ten Heuw en Bron al met <strong>de</strong>winkeliers hebben afgesproken, dat er ookan<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rwerpen zou<strong>de</strong>n kunnen spelen.Bestemmingswijzigingen <strong>van</strong> pan<strong>de</strong>n of iets<strong>de</strong>rgelijks. Laten we eraan beginnen. Ik wileigenlijk <strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r horen op welketermijn wij <strong>de</strong> eerste plannen daartoe kunnenzien.Mevrouw Zenginoglû (BurgerBelangen):Voorzitter! In <strong>de</strong> commissie is uitgebreidgesproken over dit on<strong>de</strong>rwerp, dus wij gaaner niet lang over doen. Wij stemmen in methet voorstel. We vin<strong>de</strong>n het amen<strong>de</strong>ment eensympathiek voorstel, dus wij gaan daarinmee.De heer Theunissen (GroenLinks):Voorzitter! Zoals ik in <strong>de</strong> commissie hebverwoord, vin<strong>de</strong>n we in het algemeen <strong>de</strong><strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsvisie een prima stuk, waar weons uitstekend in kunnen vin<strong>de</strong>n.Het amen<strong>de</strong>ment voldoet voor mijn gevoelwel aan <strong>de</strong> strekking zoals wij erovergesproken hebben, dus die zullen we zekeron<strong>de</strong>rsteunen.Zorgelijk vin<strong>de</strong>n we wel <strong>de</strong> ontwikkeling<strong>van</strong> het Esrein in relatie met leegstand. Waargaan we in <strong>de</strong> toekomst naartoe? We makenons daar wel zorgen over in die zin. Wehebben daar niet meteen een oplossing voor,maar <strong>de</strong> zorg willen we graag uitgesprokenhebben. We zullen in die zin volgen wat erver<strong>de</strong>r mee gebeurt.De heer Fens (VVD): Voorzitter! Hetcollege vraagt ons <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsvisie vastte stellen. In <strong>de</strong> diverse verga<strong>de</strong>ringenhebben we uitgebreid gesproken over <strong>de</strong>zevisie, en ons oor<strong>de</strong>el over <strong>de</strong>ze visie is alsvolgt.Het is een complete visie die geduren<strong>de</strong>een lange perio<strong>de</strong> is ontstaan. Juist door dielange perio<strong>de</strong> loopt het college met <strong>de</strong>ze visie


32 21 februari 2012voor een <strong>de</strong>el achter <strong>de</strong> feiten aan. Zo wordtslechts aangegeven dat <strong>de</strong> positie <strong>van</strong> <strong>de</strong>internethan<strong>de</strong>l ten opzichte <strong>van</strong> <strong>de</strong> vastewinkels wordt on<strong>de</strong>rzocht, terwijl al tientallenprocenten <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l onlineverlopen.Concurrentie is goed voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemeren voor <strong>de</strong> cliënt. Het houdt bei<strong>de</strong>n scherp.Dat geldt voor elke on<strong>de</strong>rnemer, of <strong>de</strong>ze nueen groot bedrijf heeft of tot het mkbbehoort. Een on<strong>de</strong>rnemer moet on<strong>de</strong>rnemen.Het college dient daartoe een zo vrij mogelijkemarkt te creëren, met zo min mogelijkregels. Het stuk geeft aan dat het college welwil <strong>de</strong>reguleren om die on<strong>de</strong>rnemer te latenon<strong>de</strong>rnemen, maar laat het stuk helaas nogvol staan met allerlei bepalingen en regels.Het college wil vooral bepalen waar en hoe<strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsactiviteiten plaats zullen vin<strong>de</strong>n.Dat is riskant, omdat het college zoals aangetoond,nu achter <strong>de</strong> feiten aan loopt. Hetcollege zou hooguit kunnen proberen kansente scheppen en werkgelegenheid te bie<strong>de</strong>nom die kansen te realiseren ten behoeve <strong>van</strong><strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemers en <strong>de</strong> werkgelegenheid. Onsbelangrijkste punt is het volgen<strong>de</strong>.De plannen voor het Esrein/Hart <strong>van</strong> Zuidpassen niet meer bij <strong>de</strong> economische situatie<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze tijd. Het zal inmid<strong>de</strong>ls ie<strong>de</strong>reenbekend zijn hoe <strong>de</strong> VVD <strong>de</strong>nkt over <strong>de</strong>ontwikkeling <strong>van</strong> het winkelgebied het Esrein,me<strong>de</strong> gezien <strong>de</strong> problematische ontwikkeling<strong>van</strong> het Hart <strong>van</strong> Zuid. In <strong>de</strong> afgelopen weekis door <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemersvereniging 't Esreinhet rapport 'Visie op winkelcentrum Hart <strong>van</strong>Zuid' gepresenteerd. Tegelijkertijd werd overhetzelf<strong>de</strong> winkelgebied nog een an<strong>de</strong>r rapportgepubliceerd, te weten Koopcentrum Esrein -het winkelverbeterplan. Dat rapport is dooreen onafhankelijk bureau opgesteld, en isinmid<strong>de</strong>ls aan alle fracties toegezon<strong>de</strong>n.Bovendien <strong>de</strong>el ik hierbij mee, dat bei<strong>de</strong>rapporten aan <strong>de</strong> Rekenkamer <strong>van</strong> Hengelozijn aangebo<strong>de</strong>n. Het spreekt voor zich datnaar aanleiding <strong>van</strong> het bovenstaan<strong>de</strong> <strong>de</strong>VVD fractie in reactie op <strong>de</strong>ze <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsvisiehaar han<strong>de</strong>n vrij wenst te hou<strong>de</strong>n overalles wat betrekking heeft op het winkelgebiedEsrein, me<strong>de</strong> in relatie tot <strong>de</strong>ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> EMGA hal in het Hart <strong>van</strong>Zuid. Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n: wij zullen onsondanks <strong>de</strong> enigszins verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> inhoud, nietverzetten tegen <strong>de</strong> voorgeleg<strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsvisie,maar ten aanzien <strong>van</strong> hetwinkelgebied Esrein en omgeving willen wijonze han<strong>de</strong>n vrijhou<strong>de</strong>n.Ten aanzien <strong>van</strong> het amen<strong>de</strong>ment <strong>van</strong> D66willen wij aangeven dat we hem zullensteunen.De heer Heijstek (Pro Hengelo):Voorzitter! Ondanks dat <strong>de</strong> heer Kok alsvoorzitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie Sociaal heeftaangegeven dat het on<strong>de</strong>rwerp zeerbelangrijk is (er is al een aantal keren overgesproken), heeft onze fractie aangegeven,met inachtneming <strong>van</strong> hetgeen in diecommissie is gezegd, dat wij voor <strong>de</strong>ze visiezullen stemmen.Ik blijf toch even bij het amen<strong>de</strong>menthangen. Mevrouw Veneberg gaf zonetvolgens mij precies aan wat ik bedoel<strong>de</strong>. Alsje een kaasboer<strong>de</strong>rij hebt, dan zullen daar inprincipe alleen kaas gerelateer<strong>de</strong> productenwor<strong>de</strong>n verkocht. Dat zei ze zelf: kaas zalkaas zijn, en vlees zal vlees zijn. Mijn vraagwas dus of <strong>de</strong> indieners <strong>van</strong> dit amen<strong>de</strong>mentbedoelen dat als je een kaasboer<strong>de</strong>rij hebt,het je ook vrij staat om het geheel uit tebrei<strong>de</strong>n naar vlees, eieren, groenten, brood,noem maar op. Op grond <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze motie kunje dus een supermarkt beginnen metproducten die op boer<strong>de</strong>rijen gemaakt zijn.Volgens mij was het <strong>de</strong>stijds in <strong>de</strong> commissie<strong>de</strong> bedoeling dat alleen die pot mosterd bijdie kaas zou komen, en niet dat je daar eencomplete winkel zou beginnen. Dat waseigenlijk <strong>de</strong> vraag. Wat is <strong>de</strong> strekking <strong>van</strong>het amen<strong>de</strong>ment? Mag je alleen aanverwanteproducten verkopen of moet je <strong>de</strong> brancheopengooien, zodat je als je een kaasboer<strong>de</strong>rijhebt die niet zo lekker loopt, je vlees,groenten en brood kunt gaan verkopen? Dankrijg je natuurlijk branchevervaging. Dat ismijn vraag aan D66.De Voorzitter: Ik stel voor dat we straks<strong>van</strong>uit het college daar nog iets over zeggen.De heer Heijstek (Pro Hengelo): Ja maarvoorzitter, ik vraag niet aan het college wat<strong>de</strong> indieners bedoelen.De Voorzitter: Nee, dat komt nog.Mevrouw Luttikholt (PvdA): Voorzitter! Wehebben in <strong>de</strong> commissie aangegeven, dat <strong>de</strong><strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsvisie wat ons betreft een hamerstukis. Gisteren hebben we nog een rapportaangebo<strong>de</strong>n gekregen over <strong>de</strong> visie op hetwinkelcentrum Hart <strong>van</strong> Zuid. Wij vin<strong>de</strong>n hetheel belangrijk dat <strong>de</strong> aansluiting <strong>van</strong> <strong>de</strong>Industriestraat op dat winkelcentrum goedgebeurt. Het zou ook heel prettig zijn dat heteen beetje parallel aan elkaar loopt: én <strong>de</strong>straat, én <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> het centrum. Datproces zullen we kritisch volgen.Wat betreft het amen<strong>de</strong>ment wacht ik nogeven het advies <strong>van</strong> <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r af.De Voorzitter: Dan nu <strong>de</strong> beantwoordingdoor <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r, die misschien ook ietskan zeggen over dat gesprek over hetamen<strong>de</strong>ment.Dan ga ik naar <strong>de</strong> indieners <strong>van</strong> hetamen<strong>de</strong>ment, om <strong>de</strong> vraag die gesteld isdoor <strong>de</strong> heer Heijstek zo hel<strong>de</strong>r mogelijk tebeantwoor<strong>de</strong>n.


33 21 februari 2012Mevrouw Ten Heuw (wethou<strong>de</strong>r):Voorzitter! De uitvoerige behan<strong>de</strong>ling in <strong>de</strong>commissies <strong>van</strong> <strong>de</strong>cember en twee wekengele<strong>de</strong>n hebben opgeleverd dat wij het<strong>van</strong>avond volgens mij alleen nog hebben over<strong>de</strong> situatie rond <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij, wat daar aanverkoop mag plaatsvin<strong>de</strong>n, en het statement<strong>van</strong> <strong>de</strong> VVD rond het Esrein. Voor <strong>de</strong> restbegrijp ik dat er bre<strong>de</strong> steun is voor <strong>de</strong>vastgeleg<strong>de</strong> strategische lijn, <strong>de</strong> ontwikkelrichtingen <strong>de</strong> visie.Om met het amen<strong>de</strong>ment te beginnen: eris in<strong>de</strong>rdaad in <strong>de</strong> commissie over gesproken.Het stuk over <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rijen staat op bladzij<strong>de</strong>13 <strong>van</strong> <strong>de</strong> visie. Dat is in een hoofdstukwaarin allerlei verschillen<strong>de</strong> beleidska<strong>de</strong>rsstaan opgesomd, die op dit moment hetreguliere beleid in Hengelo vormen tenaanzien <strong>van</strong> een heleboel zaken die te makenhebben met <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l. Zo ook ten aanzien<strong>van</strong> boer<strong>de</strong>rijen. Wat u daar leest, is dusbeleid dat op dit moment vastligt in onzebestemmingsplannen. U moet zich realiserendat u met zo'n amen<strong>de</strong>ment eigenlijkopdracht geeft om in bestemmingsplannen opeen an<strong>de</strong>re manier invulling te geven aanhetgeen wordt beoogd. Volgens mij heb ik uw<strong>raad</strong> goed beluisterd, en zegt u dat u het <strong>van</strong>belang vindt dat op zo'n boer<strong>de</strong>rij geensupermarkt of iets <strong>de</strong>rgelijks komt, maar uvindt dat bij <strong>de</strong> hoofdfunctie boer<strong>de</strong>rij <strong>de</strong>mogelijkheid is om, on<strong>de</strong>rgeschikt aan <strong>de</strong>hoofdfunctie <strong>van</strong> <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij, eventueel eenwinkel te hebben waar streekgebon<strong>de</strong>nproducten kunnen wor<strong>de</strong>n verkocht. Volgensmij is in dit verhaal essentieel dat het on<strong>de</strong>rgeschiktmoet zijn aan <strong>de</strong> hoofdfunctie. Ofhet dan een potje mosterd is of een pakjeboter, doet er volgens mij niet zoveel toe. Alswe het amen<strong>de</strong>ment zo zou<strong>de</strong>n kunnenreguleren (dat geef ik mevrouw Veneberg enmeneer Kruiskamp in overweging) 'Deverkoop <strong>van</strong> op een boerenbedrijf geproduceer<strong>de</strong>c.q. geteel<strong>de</strong> producten is <strong>de</strong>rhalvetoegestaan, mits on<strong>de</strong>rgeschikt aan <strong>de</strong>hoofdfunctie.', dan zijn we er volgens mij uit,want dan komen we ie<strong>de</strong>reen tegemoet. Hetgaat erom dat we daar geen grootschaligewinkelactiviteiten willen hebben, maar welbinnen <strong>de</strong> charme willen toestaan dat erproducten kunnen wor<strong>de</strong>n verkocht diepassen bij et cetera.Dat geef ik ook <strong>de</strong> voorzitter in overweging.Dan past het bij heersen<strong>de</strong> jurispru<strong>de</strong>ntie, enook bij hoe we daar op dit moment binnenbestemmingsplannen mee uit <strong>de</strong> voetenkunnen, en is alles weer in evenwicht.Ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong> opmerkingen <strong>van</strong> <strong>de</strong>VVD, enigszins een herhaling <strong>van</strong> het statementdat u in <strong>de</strong> commissie hebt gemaakt,ook rond internet verkoop. Daar<strong>van</strong> heb ik ugezegd dat die internet verkoop gaat zoals hijgaat: het is heel moeilijk om te zien of hetzich nu stabiliseert, of het doorgroeit en inwelke branches dat het geval is. U moet <strong>van</strong>mij aannemen dat we dat natuurlijk <strong>de</strong>komen<strong>de</strong> jaren ook zullen blijven volgen. Watdat betreft is dit ook een actualisatie halverwege<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> die we eigenlijk met <strong>de</strong> <strong>raad</strong>had<strong>de</strong>n afgesproken. Oorspronkelijk zou<strong>de</strong>nwe pas in 2015 naar een actualisatie <strong>van</strong> <strong>de</strong><strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>lsvisie gaan. Tegen die tijd ga jenaar een totale heroverweging, en komt ookdat soort aspecten terug.Ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong> rapporten rond hetEsrein en dat u aangeeft op basis <strong>van</strong> watgisteravond is aangebo<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> han<strong>de</strong>nvolstrekt vrij te willen hou<strong>de</strong>n met betrekkingtot bijvoorbeeld het bestemmingsplan, wil ikuw <strong>raad</strong> meegeven dat het college formeelniet beschikt over bei<strong>de</strong> rapporten. Ik hebwel gezien dat uw <strong>raad</strong> iets is aangebo<strong>de</strong>n.Laat dat hel<strong>de</strong>r zijn. Het is dus niet aan onsaangebo<strong>de</strong>n. Ik heb gezien dat <strong>de</strong> fractieszijn uitgenodigd en dat er een presentatie isgeweest in Nieuwspoort. Ik kan ook googelenop internet het een en an<strong>de</strong>r opzoeken, maarformeel zijn bei<strong>de</strong> rapporten niet in ons bezit.Dat betekent dat wij daar op dit momentgeen status aan toekennen en daar in <strong>de</strong>procedure op dit moment ook niets meedoen. Het is dus aan on<strong>de</strong>rnemers ofan<strong>de</strong>ren, dan wel aan uw <strong>raad</strong>, om dat openig manier in procedure te brengen. Dat wilik u uitdrukkelijk meegeven.Dan dank ik uw <strong>raad</strong> voor <strong>de</strong> steun die er isvoor het beleidska<strong>de</strong>r zoals nu voorligt.De Industriestraat zou gefinancierd wor<strong>de</strong>nuit <strong>de</strong> ari, en zou een jaar lang opschuiven inverband met <strong>de</strong> samenhang met Laan Hart<strong>van</strong> Zuid. Inmid<strong>de</strong>ls hebben we in overlegmet projectbureau Hart <strong>van</strong> Zuid gezien dathet, vooruitlopend op <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> hetwinkelcentrum, verstandiger is <strong>de</strong>Industriestraat op te pakken. We bekijken nuof het projectbureau het geld, waarover we in2012 niet beschikken omdat we het naarachter hebben verschoven, kan voorfinancieren(het zit natuurlijk wel tien jaar in<strong>de</strong> begroting), zodat we toch in 2012 kunnenbeginnen met <strong>de</strong> Industriestraat. Dat is nu <strong>de</strong>stand <strong>van</strong> zaken.Mevrouw Veneberg (D66): Voorzitter! Ik<strong>de</strong>nk dat <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r het prima geformuleerdheeft. Ik heb wat vragen gesteld aan <strong>de</strong>behan<strong>de</strong>lend ambtenaar, en het blijkt dat erwel wat jurispru<strong>de</strong>ntie is op dit gebied, endat, als er nevenactiviteiten ontplooidwor<strong>de</strong>n, het aan een bepaald percentagemoet voldoen, maar dat het ook quauitstraling on<strong>de</strong>rgeschikt dient te zijn. Ik<strong>de</strong>nk dat het heel hel<strong>de</strong>r is. Als we <strong>de</strong>ze zindaarin toevoegen voor dui<strong>de</strong>lijkheid en


34 21 februari 2012beeldvorming, dan heb ik daar geen bezwaartegen.De Voorzitter: Geldt dat ook voor <strong>de</strong> heerKruiskamp?De heer Kruiskamp (CDA): Ik ben het heelvaak met vrouwen eens.De Voorzitter: De exacte formuleringwordt dus: 'De verkoop <strong>van</strong> op een boerenbedrijfgeproduceer<strong>de</strong> c.q. geteel<strong>de</strong> productenis <strong>de</strong>rhalve toegestaan, mits on<strong>de</strong>rgeschiktaan <strong>de</strong> hoofdfunctie.'De heer Heijstek (Pro Hengelo): Dat isprecies wat ik bedoel<strong>de</strong>, dus wij stemmenvoor.De Voorzitter: We hebben twee grotebehan<strong>de</strong>lingen gehad. Ik vraag of we <strong>de</strong>zebehan<strong>de</strong>ling tot een termijn kunnenbeperken. Kunnen we nu tot stemmingovergaan?Het amen<strong>de</strong>ment <strong>van</strong> D66 wordt instemming gebracht en met algemenestemmen aanvaard.Voorstel D2 wordt in stemming gebracht enmet algemene stemmen aanvaard.EE1VOORSTELLEN ZONDERTUSSENKOMST VAN EENCOMMISSIE3e wijziging Beleidsbegroting2012 (12G200170)De heer Rikkerink (VVD): Voorzitter! Ikheb het doorgenomen. Bij punt 6 lezen we bijsubsidieverstrekking over <strong>de</strong> overheveling<strong>van</strong> 491.000 euro. Dat ging over <strong>de</strong> CreatieveFabriek. We hebben al heel lang nietsgehoord <strong>van</strong> <strong>de</strong> Creatieve Fabriek. Dit blijkt<strong>de</strong> uitvoering te zijn <strong>van</strong> een besluit uit 2009.Ik heb het daar net kort met wethou<strong>de</strong>r TenHeuw over gehad. Mijn vraag is of wat we nudoen, nog overeenkomt met wat we in 2009hebben afgesproken. Ik zou ook graag op <strong>de</strong>hoogte gebracht willen wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> wat erecht gerealiseerd gaat wor<strong>de</strong>n.Mijn vraag is of we een keer bijgepraatkunnen wor<strong>de</strong>n in een IBR of Trefpunt.Mevrouw Ten Heuw (wethou<strong>de</strong>r): Ik wasin <strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstelling dat <strong>de</strong>ze begrotingswijzigingenal in <strong>de</strong> <strong>raad</strong>sverga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong>januari behan<strong>de</strong>ld zou wor<strong>de</strong>n, dus ik had in<strong>de</strong> commissie Sociaal <strong>van</strong> januari u gewaarschuwdniet verrast te zijn als dit er ineenszou staan. Ik heb toen ook meegenomen datdit nog stamt uit 2009-2010. Uw suggestieom wat bre<strong>de</strong>r met BOEi en <strong>de</strong>gene die op ditmoment <strong>de</strong> Creatieve Fabriek exploiteert tekijken welke initiatieven daar allemaalwor<strong>de</strong>n ontplooid, wat er gebeurt met hetgeld dat uw <strong>raad</strong> ter beschikking heeftgesteld en welke initiatieven daarbij wor<strong>de</strong>naangejaagd, lijkt mij prima. Ik heb binnenkorteen gesprek met BOEi, waar ik aan henzal voorleggen op welke wijze we dit kunnenfaciliteren. Het is zeker in hun belang dat uw<strong>raad</strong> een goed gevoel heeft bij <strong>de</strong> toegeken<strong>de</strong>subsidies.De heer Rikkerink (VVD): Het is ten slotteeen heleboel geld, 6,5 ton in totaal.De Voorzitter: Met <strong>de</strong> afspraak dat hetwordt opgepakt en u er goed over wordtingelicht: kunt u met dit voorstel instemmen?Voorstel E1 wordt in stemming gebracht enmet algemene stemmen aanvaard.E2Bezwaarschrift tegen <strong>de</strong> afwijzing<strong>van</strong> het verzoek om partiële herzieningbestemmingsplan t.b.v.<strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> een woning aan <strong>de</strong>Landsmansweg (11G201819)De Voorzitter: Wenst u hierover nog eenstemverklaring te geven?De heer Janssen (Pro Hengelo): Voorzitter!We hebben in <strong>de</strong> fractie even geworsteldmet het feit of dit punt rechtstreeks in<strong>de</strong> <strong>raad</strong> hoort, en niet eerst naar <strong>de</strong> commissieFysiek moet. We hebben daarover <strong>de</strong>griffier om <strong>raad</strong> gevraagd. De griffier heeftons aangegeven dat het altijd rechtstreeksnaar <strong>de</strong> <strong>raad</strong> gaat. Daar gaan we <strong>van</strong> uit, enkunnen we dit voorstel hier gewoonbehan<strong>de</strong>len.Voorstel E2 wordt in stemming gebracht enmet algemene stemmen aanvaard.De Voorzitter: De procedure voor <strong>de</strong>behan<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> <strong>de</strong> drie moties vreemd aan<strong>de</strong> agenda is als volgt. De indiener krijgt <strong>de</strong>gelegenheid om het goed te motiveren enaan uw <strong>raad</strong> voor te leggen. Daarna volgt eenkorte reactie <strong>van</strong> het college waar het voor<strong>de</strong> hand ligt, en dan alle fracties rond, endaarna stemming. Het kan een korte ron<strong>de</strong>zijn.E3Motie 'Kin<strong>de</strong>rpardon'De heer <strong>Van</strong> Grouw (SP): Voorzitter! Ik<strong>de</strong>nk dat een lange toelichting niet nodig is.In veel <strong>gemeente</strong>n zijn on<strong>de</strong>rtussen motiesaangenomen die ongeveer <strong>de</strong> titel 'Kin<strong>de</strong>rpardon'had<strong>de</strong>n. Ik <strong>de</strong>nk dat het goed is dat


35 21 februari 2012<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> Hengelo een signaal afgeeft hoezij hier in staat.MOTIEKin<strong>de</strong>rpardonDe <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> Hengelo in verga<strong>de</strong>ringbijeen op dinsdag 21 februari 2012,bekend met <strong>de</strong> initiatiefwet “Wortelingswet”Constateren<strong>de</strong> dat er door PvdA en ChristenUnie een initiatiefwetis gemaakt voor 'gewortel<strong>de</strong>asielkin<strong>de</strong>ren'; er bre<strong>de</strong> maatschappelijke steun bestaatvoor een structurele oplossingvoor min<strong>de</strong>rjarige asielzoekers; ditvertaalt zich on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re in ruim120.000 handtekeningen op <strong>de</strong> sitewww.kin<strong>de</strong>rpardon.nu; <strong>de</strong> actie gericht is op min<strong>de</strong>rjarigevreem<strong>de</strong>lingen die 8 jaar of (vaak nogveel) langer in Ne<strong>de</strong>rland wonen en dater in Ne<strong>de</strong>rland naar schatting 1.500kin<strong>de</strong>ren leven die aan <strong>de</strong>ze criteriavoldoen; dat het niet menselijk is <strong>de</strong>ze asielkin<strong>de</strong>rendie geworteld zijn in Ne<strong>de</strong>rlandterug te sturen naar het land <strong>van</strong>hun ou<strong>de</strong>rs, waar zij geen enkele bandmee hebben, geen familie of an<strong>de</strong>reop<strong>van</strong>g zullen vin<strong>de</strong>n en volledigontheemd zullen zijn.Conclu<strong>de</strong>ert dat: Het noodzakelijk is dat er voor <strong>de</strong>zegroep kin<strong>de</strong>ren een structurele enmenselijke oplossing komt.Draagt het college op: Bij <strong>de</strong> minister <strong>van</strong> Immigratie & Asielaan te dringen op een kin<strong>de</strong>rpardon.En gaat over tot <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag.De motie is on<strong>de</strong>rtekend door <strong>de</strong> heer <strong>Van</strong>Grouw (SP), <strong>de</strong> heer Jager (GroenLinks), <strong>de</strong>heer Hollan<strong>de</strong>r (PvdA) en <strong>de</strong> heer Alkema(ChristenUnie).De Voorzitter: Dit is een dui<strong>de</strong>lijk statement.Wenst iemand er inhou<strong>de</strong>lijk op tereageren of een stemverklaring af te leggen?De heer Knegt (Pro Hengelo): (stemverklaring)Wij gaan inhou<strong>de</strong>lijk niet reageren.De re<strong>de</strong>n is eigenlijk heel simpel. Het is weereen lan<strong>de</strong>lijk geïnitieer<strong>de</strong> motie. Wij hebbenal vaker aangegeven heel veel moeite tehebben met <strong>de</strong> moties die <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> SP lan<strong>de</strong>lijkwor<strong>de</strong>n gestrooid naar alle <strong>gemeente</strong>n,en die overal maar wor<strong>de</strong>n ingediend. Ik zoubijna zeggen dat ze het lan<strong>de</strong>lijk moetenregelen en dat niet in <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>n te doen.We kunnen niet tegen stemmen, inhou<strong>de</strong>lijkzijn we het domweg eens met <strong>de</strong> motie, maarwe vin<strong>de</strong>n haar hier niet horen.De heer Fens (VVD): (stemverklaring)Voorzitter! De motie die ingediend wordt, lijkthumaan. In ons betoog zal <strong>de</strong> VVD aantonendat het een an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> kent. Ook zal <strong>de</strong>VVD aangeven waar <strong>de</strong> VVD veel aandachtvoor heeft. We zullen bei<strong>de</strong> <strong>de</strong>len puntsgewijsdoen om beschouwingen te voorkomen.a) Als dit voorstel wordt aangenomen,geven wij volgens ons een verkeerdsignaal af, want het leidt tot rechtsongelijkheid.Zon<strong>de</strong>r dat naar <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong>aanvraag gekeken wordt, mag op basis<strong>van</strong> leeftijd <strong>de</strong> een wel en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r nietblijven.b) Het lijkt een kin<strong>de</strong>rpardon, maar het leidttot een twee<strong>de</strong> generaal pardon, waarbijou<strong>de</strong>rs, broers en zussen op basis <strong>van</strong>gezinshereniging ook naar Ne<strong>de</strong>rlandkomen, en dan kunnen blijven, of mogenblijven als ze er al zijn.c) Eveneens bie<strong>de</strong>n we kin<strong>de</strong>ren en volwassenenin het buitenland met dit voorstelvalse hoop om naar Ne<strong>de</strong>rland tekunnen komen, want we hebben hier eenhel<strong>de</strong>r asielbeleid, dat in ie<strong>de</strong>r gevaltoelating om economische re<strong>de</strong>nen niettoestaat.d) Het lost ook niets op: nieuwe gevallen diemet <strong>de</strong>ze regeling net buiten <strong>de</strong> bootvallen, zullen opnieuw aangekaartwor<strong>de</strong>n. De problematiek kan zelfsversterkt wor<strong>de</strong>n. Bovendien heeft hetvoorstel een aanzuigen<strong>de</strong> werking. In2001 kwamen bijvoorbeeld duizen<strong>de</strong>nAngolese kin<strong>de</strong>ren naar Ne<strong>de</strong>rland. Hetloont blijkbaar om kin<strong>de</strong>ren op het vliegtuignaar Ne<strong>de</strong>rland te zetten.We kunnen samenvattend stellen, datmaatschappelijk gezien het voor nu hooguiteen kortstondige verlichting geeft binnen <strong>de</strong>complexe asielproblematiek, en daarna sterkkan terugkomen.Waar heeft <strong>de</strong> VVD dan wel veel aandachtvoor?e) Dat is dat het kabinet <strong>de</strong> snelheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>procedures moet verhogen.f) Dat er een regeling gemaakt wordt dat na<strong>de</strong> eerste afwijzing <strong>van</strong> <strong>de</strong> aanvraagdirect teruggestuurd wordt, indien nodignaar een weeshuis ter plekke, eventueelneergezet met Ne<strong>de</strong>rlands geld. Datdaarmee voorkomen wordt dat ze huneigen taal vergeten en verne<strong>de</strong>rlandsen.g) Dat er <strong>van</strong> geval tot geval bekeken wordten beoor<strong>de</strong>eld wordt of er sprake is <strong>van</strong>


36 21 februari 2012een schrijnen<strong>de</strong> situatie, en dat <strong>de</strong>minister daar een uitspraak over doet.h) Dat wij menselijkheid tonen door nogsteeds een <strong>van</strong> <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> EuropeseUnie te zijn, met het hoogste percentage<strong>van</strong> toelating.i) Ten laatste, en voor ons uitermatebelangrijk: dat echte vluchtelingen, <strong>van</strong>wie het leven door oorlogsgeweld bedreigdwordt, volgens het Verdrag <strong>van</strong>Genève geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong>strijd in eigen land welkom zijn inNe<strong>de</strong>rland.Daarom, voorzitter, moeten we het huidigebeleid met inachtneming <strong>van</strong> onzeopmerkingen over het liberale beleid strikthandhaven, an<strong>de</strong>rs valt het draagvlak on<strong>de</strong>rhet asielbeleid weg. Daarom zal <strong>de</strong> VVDtegen <strong>de</strong>ze motie stemmen.De heer Dragt (CDA): (stemverklaring)Voorzitter! Ik sluit me aan bij <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n<strong>van</strong> meneer Knegt. Het gaat erom dat wijniet inhou<strong>de</strong>lijk zullen reageren op <strong>de</strong>zemotie. Ik kijk naar <strong>de</strong> moeite die we in <strong>de</strong>zezaal zo nu en dan hebben om een discussie tevoeren over on<strong>de</strong>rwerpen die het Hengelosebeleid en het Hengelose collegebeleid aangaan,en die vervolgens uit <strong>de</strong> weg wor<strong>de</strong>ngegaan. Ik kijk even terug op <strong>de</strong> bezuinigingsdiscussies:goe<strong>de</strong> financiën zijn ook eenvoorwaar<strong>de</strong> voor een goed sociaal beleid op<strong>de</strong> langere termijn. Op het moment dat we in<strong>de</strong>ze zaal bepaal<strong>de</strong> zaken aankaarten,wor<strong>de</strong>n ze voor een ge<strong>de</strong>elte zelfs aan <strong>de</strong>kant geschoven. Wij voelen daarom heelweinig ambitie en uitdaging om over lan<strong>de</strong>lijkethema's ook nog een keer te gaan discussiëren.Ik geef wel een stemverklaring,want uitein<strong>de</strong>lijk wordt ons wel om eenmening gevraagd, maar eigenlijk hebben wegrote moeite met dit type lan<strong>de</strong>lijke moties in<strong>de</strong>ze <strong>raad</strong>szaal. Laten we het alsjeblieftbeperken tot Hengelo en <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> dingen diehier nodig zijn voor sociaal beleid.De heer Hollan<strong>de</strong>r (PvdA): (interruptie)Nog even een vraag aan <strong>de</strong> heer Dragt. Erstaat ook nog een motie op <strong>de</strong> agenda diegaat over PHS, waarin we ons college vragenbij an<strong>de</strong>re overhe<strong>de</strong>n ergens op aan tedringen. Dat gaat over het goe<strong>de</strong>renvervoerdoor Hengelo. Dit gaat ook over kin<strong>de</strong>ren diewonen in Hengelo. Ik zie daar niet zo veelverschil in. Kan meneer Dragt in <strong>de</strong> boor<strong>de</strong>ling<strong>van</strong> die motie nog hel<strong>de</strong>r kan makenwaar voor het CDA <strong>de</strong> scheidslijn ligt?De heer Dragt (CDA): Dat lijkt mij eenterechte vraag. Ik zie in <strong>de</strong> motie en in beleidop PHS heel dui<strong>de</strong>lijk een heel massaal lokaaleffect ontstaan. We hebben onszelf ook dievraag gesteld, meneer Hollan<strong>de</strong>r, want wevin<strong>de</strong>n dat je consequent moet zijn. Op <strong>de</strong>manier waarop <strong>de</strong> motie 'Kin<strong>de</strong>rpardon' isopgesteld, zit er niets Hengeloos in, ook nietin <strong>de</strong> manier waarop zij is on<strong>de</strong>rbouwd, enook niet in <strong>de</strong> consequenties die het voorHengelo sec heeft.Dan lees ik <strong>de</strong> stemverklaring voor.Voorzitter! Wij zijn voor <strong>de</strong> gedachtegangachter <strong>de</strong> motie. We zullen dus voor <strong>de</strong> motiestemmen. De motie verwoordt in onze interpretatiedat een gegroei<strong>de</strong> situatie voormin<strong>de</strong>rjarige asielzoekers die al zeer lang inNe<strong>de</strong>rland zijn, ongewenst zou kunnen zijn,en zou kunnen pleiten voor opname in <strong>de</strong>Ne<strong>de</strong>rlandse samenleving. We vin<strong>de</strong>n echterook, dat dit individueel beoor<strong>de</strong>eld moetwor<strong>de</strong>n. Deze kwestie is een kwestie dielan<strong>de</strong>lijk op basis <strong>van</strong> volledige informatiemoet wor<strong>de</strong>n bediscussieerd. Er zitten aaneen kin<strong>de</strong>rpardon mogelijk rechtszekerheidsconsequentiesen effecten die wij hier lokaalniet kunnen overzien. Dat is ook <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n datmeer<strong>de</strong>re ministers en staatssecretarissen<strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> partijen pardon voor verschillen<strong>de</strong>groepen in het verle<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong>hand hebben gewezen, in <strong>de</strong> wetenschap dateen individuele toets altijd <strong>de</strong> basis moetvormen. Hierin ligt voor zover onze informatiestrekt, <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Kamerfractie <strong>van</strong> het CDA tot op he<strong>de</strong>n tegen eenkin<strong>de</strong>rpardon is geweest.De Voorzitter: Ik heb <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> volgor<strong>de</strong>gemist. Ik had eerst <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r het woordmoeten geven: nu alsnog.Meneer Schoonhoven eerst?De heer Schoonhoven (D66): Even kortdan. We hebben in het verle<strong>de</strong>n altijd gezegddat we dit soort moties enkel en alleen op <strong>de</strong>inhoud bekijken. Niet of we er zelf wat aankunnen doen. Dat is al zo <strong>van</strong>af <strong>de</strong> motie dieooit door het CDA werd ingediend overMoruroa, voor zover ik me kan herinneren,en het voorkómen <strong>van</strong> atoomproeven daar.Consistente stellingname <strong>van</strong> D66 zorgtervoor dat we <strong>de</strong>ze motie daarom dus ookzullen steunen.Mevrouw Ten Heuw (wethou<strong>de</strong>r):Voorzitter! <strong>Van</strong>uit <strong>de</strong> kant <strong>van</strong> het collegekunnen wij ons goed voorstellen dat uw <strong>raad</strong>hier behoefte aan heeft, gezien <strong>de</strong> maatschappelijkesteun die op dit moment bestaatvoor het kin<strong>de</strong>rpardon. Je kunt dat ook lezenop www.kin<strong>de</strong>rpardon.nl, waar veel privépersonenzich achter hebben geschaard.Inmid<strong>de</strong>ls blijken ook veel <strong>gemeente</strong>ra<strong>de</strong>n in<strong>de</strong>n lan<strong>de</strong> behoefte te hebben om hun steunaan dit initiatief uit te spreken. In die zin duidik het initiatief dat uw <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> neemt,om ons actief op te dragen bij <strong>de</strong> minister<strong>van</strong> Immigratie en Asiel op dat kin<strong>de</strong>rpardon


37 21 februari 2012aan te dringen, en dat uw <strong>raad</strong> zich, voorzover u zich daar straks in meer<strong>de</strong>rheid vooruitspreekt, achter <strong>de</strong> doelen schaart die hetkin<strong>de</strong>rpardon beoogt.Ik heb <strong>van</strong> een aantal mensen hier <strong>de</strong>vraag gehoord wat <strong>de</strong> link met Hengelo is. Ikheb dat <strong>van</strong>middag nog even laten nagaan:op dit moment zijn er drie kin<strong>de</strong>ren inHengelo die op basis <strong>van</strong> die acht jaartermijnin aanmerking zou<strong>de</strong>n komen vooreen <strong>de</strong>rgelijke regeling. Om het even watdichter bij huis te brengen: ook hier, in <strong>de</strong>zestad, zijn er op dit moment kin<strong>de</strong>ren die allanger dan acht jaar in onzekerheid zijn of zehier kunnen blijven. Dat is wel <strong>de</strong>gelijk ietswat ons allemaal raakt, in ie<strong>de</strong>r geval raakthet ons college. We zijn er in <strong>de</strong> wisselwerkingmet <strong>de</strong>rgelijke gezinnen continuemee bezig om te kijken wat er op eenhumane manier voor <strong>de</strong>ze gezinnen kanwor<strong>de</strong>n gedaan. Voor Hengelo gaat het op ditmoment dus over drie kin<strong>de</strong>ren.Wij zullen graag uitvoering geven aan <strong>de</strong>zemotie.De motie 'Kin<strong>de</strong>rpardon' wordt in stemminggebracht. Met 5 stemmen tegen <strong>van</strong> <strong>de</strong> VVDen 30 stemmen voor, wordt <strong>de</strong> motieaanvaard.E4Motie 'Nee tegen forse toenamegoe<strong>de</strong>renvervoer over bestaandspoor'De heer Elferink (CDA): Voorzitter! Nu <strong>de</strong>motie over het PHS, waar het net al evenover ging. Gelet op <strong>de</strong> actualiteit <strong>van</strong> diton<strong>de</strong>rwerp (we kunnen op dit moment als<strong>gemeente</strong> een zienswijze indienen tegen eenontwerpnotitie plan m.e.r. dat voorligt, engezien het belang <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze ontwikkeling (<strong>de</strong>gigantische toename <strong>van</strong> het aantal goe<strong>de</strong>rentreinendwars door onze stad) heeft <strong>de</strong>CDA fractie samen met <strong>de</strong> fractie <strong>van</strong> Groen-Links het initiatief genomen een nieuwemotie op te stellen, met nogmaals een dui<strong>de</strong>lijk'nee' <strong>van</strong> <strong>de</strong> voltallige <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> <strong>van</strong>Hengelo tegen <strong>de</strong> plannen <strong>van</strong> het ministerie<strong>van</strong> Infrastructuur en Milieu, die lei<strong>de</strong>n toteen forse toename <strong>van</strong> het goe<strong>de</strong>renvervoerover bestaand spoor, dwars door onze stad.U begrijpt dat ik <strong>de</strong>ze motie indien namensalle fracties in <strong>de</strong>ze <strong>raad</strong>.MOTIENogmaals een dui<strong>de</strong>lijk NEE <strong>van</strong> Hengelotegen forse toename goe<strong>de</strong>renvervoer overbestaand spoor dwars door <strong>de</strong> stadDe <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>, in verga<strong>de</strong>ring bijeen op21 februari 2012Constateren<strong>de</strong> dat: <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> Hengelo op 21 september2010 unaniem <strong>de</strong> motie 'Hengelo dreigt<strong>de</strong> dupe te wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> PHS' heeftaangenomen en zich heeft uitgesprokentegen <strong>de</strong> plannen <strong>van</strong> het ministerie<strong>van</strong> I&M voor meer goe<strong>de</strong>rentreinendoor Oost-Ne<strong>de</strong>rland; <strong>de</strong> inspraakprocedure voor <strong>de</strong> OntwerpNotitie reikwijdte en <strong>de</strong>tailniveau'Goe<strong>de</strong>renroutering Oost-Ne<strong>de</strong>rland'(Notitie R&D) is gestart en dat tot 15maart 2012 een zienswijze ingediendkan wor<strong>de</strong>n; in genoem<strong>de</strong> ontwerp notitie staatbeschreven: (a) <strong>de</strong> aanpak <strong>van</strong> <strong>de</strong>studies voor het milieueffectrapport(m.e.r.), (b) <strong>de</strong> varianten die wor<strong>de</strong>nbestu<strong>de</strong>erd en (c) hoe ge<strong>de</strong>tailleerd<strong>de</strong>ze varianten wor<strong>de</strong>n bestu<strong>de</strong>erd.Overwegen<strong>de</strong> dat met <strong>de</strong> motie 'Hengelo dreigt <strong>de</strong> dupete wor<strong>de</strong>n <strong>van</strong> PHS' op 21 september2010 het signaal is afgegeven, dat <strong>de</strong><strong>raad</strong> <strong>de</strong> forse toename <strong>van</strong> hetgoe<strong>de</strong>renvervoer over bestaand spoordwars door onze stad, onacceptabelvindt, o.a. voor <strong>de</strong> leefbaarheid enveiligheid <strong>van</strong> onze inwoners; met <strong>de</strong> motie tevens is aangedrongen<strong>de</strong> toename <strong>van</strong> het goe<strong>de</strong>renvervoerop te <strong>van</strong>gen door het beter benutten<strong>van</strong> <strong>de</strong> capaciteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Betuwelijn endoor te investeren in goe<strong>de</strong>renvervoerover water; het <strong>van</strong> groot belang is dat <strong>de</strong><strong>gemeente</strong> Hengelo haar bezwarenkenbaar maakt door <strong>de</strong>ze goed on<strong>de</strong>rbouw<strong>de</strong>n expliciet in <strong>de</strong> zienswijze totuitdrukking te brengen, en dat <strong>de</strong>zebezwaren ook collectief met an<strong>de</strong>re<strong>gemeente</strong>n en overhe<strong>de</strong>n in Oost-Ne<strong>de</strong>rland kenbaar gemaakt moetenwor<strong>de</strong>n.Draagt het college op:I. in <strong>de</strong> zienswijze <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> Ben W dui<strong>de</strong>lijk en expliciet naar vorente laten komen dat <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>Hengelo onverkort tegen <strong>de</strong> toename<strong>van</strong> goe<strong>de</strong>renvervoer over bestaandspoor dwars door onze stad is;II. in <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>lijke advertentie en op<strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> Hengelo<strong>de</strong> komen<strong>de</strong> twee weken een dui<strong>de</strong>lijkepublicatie op te nemen zodat inwonersnogmaals geïnformeerd wor<strong>de</strong>n opwelke wijze zij hun zienswijze kunnenindienen.En gaat over tot <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag.


38 21 februari 2012De motie is on<strong>de</strong>rtekend door <strong>de</strong> heerElferink (CDA), <strong>de</strong> heer Jager (GroenLinks),<strong>de</strong> heer Genc (PvdA), <strong>de</strong> heer Knegt (ProHengelo), <strong>de</strong> heer Schoonhoven (D66), <strong>de</strong>heer Horsthuis (VVD), <strong>de</strong> heer <strong>Van</strong> Grouw(SP), <strong>de</strong> heer Alkema (ChristenUnie) en <strong>de</strong>heer Ten Brummelhuis (BurgerBelangen).De Voorzitter: Dank u wel. Ik zie datie<strong>de</strong>reen on<strong>de</strong>rtekend heeft en dat ie<strong>de</strong>reendit statement on<strong>de</strong>rschrijft. We hoeven erdus niet over te <strong>de</strong>batteren dat het extraon<strong>de</strong>rstreept wat wij moeten doen en hetcollege opgedragen wordt.De motie wordt in stemming gebracht.De heer Jager (GroenLinks): Een heelkleine aanvulling. Ik kan voorstellen dat menzich afvraagt 'waarom nu weer?' We hebbenons hier al eer<strong>de</strong>r over uitgesproken. Datkomt me<strong>de</strong> doordat een aantal bewoners uitonze stad <strong>de</strong> politieke partijen gevraagd heeftwaar wij waren gebleven in dit verhaal. Zijwaren al een beetje vergeten hoe Hengeloerin stond. Ten twee<strong>de</strong> hebben wij in hetafgelopen jaar gemerkt dat tij<strong>de</strong>ns bijeenkomsten,georganiseerd door bijvoorbeeld NoRail , sommige bestuur<strong>de</strong>rs (niet zozeerHengelose bestuur<strong>de</strong>rs) <strong>van</strong> provincie enregio toch een beetje aan het schuiven warenrichting 'als het er toch komt, moeten we heter maar met het Rijk over hebben hoe we hetzo goed mogelijk kunnen doen' oftewel ietswillen doen wat wij helemaal niet willen, ofoplossingen verzinnen voor een probleem datwe niet hebben.<strong>Van</strong>daar expliciet <strong>de</strong> wens bij GroenLinks,gelukkig samen met het CDA, om te zeggen'nee, geen lapmid<strong>de</strong>len; we willen hetgewoon niet'. We vin<strong>de</strong>n het heel belangrijkom dit signaal nogmaals af te geven, nietalleen aan het Rijk, maar ook aan <strong>de</strong> onsomringen<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong>n en <strong>de</strong> provincie.De heer Knegt (Pro Hengelo): Ik wou nietreageren, maar een kleine aanvulling: <strong>de</strong>heer Jager zegt 'samen met het CDA', maarvolgens mij staan er on<strong>de</strong>rtussen negenlogo's boven. Wel even <strong>raad</strong>sbreed hou<strong>de</strong>n.De heer Jager (GroenLinks): Dat was ookzo, maar daar lag even het initiatief, sorry.De Voorzitter: Kan <strong>de</strong> wethou<strong>de</strong>r nogeven <strong>de</strong> stand <strong>van</strong> zaken mee<strong>de</strong>len?De heer Bron (wethou<strong>de</strong>r): We hebbenvorige week woensdag in het portefeuillehou<strong>de</strong>roverlegMobiliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Regio eengezamenlijk concept vastgesteld, dat beststevig is. Ik <strong>de</strong>nk dat met <strong>de</strong> zienswijze op <strong>de</strong>ontwerpnotitie 'Reikwijdte en <strong>de</strong>tailniveaugoe<strong>de</strong>renvervoer Oost-Ne<strong>de</strong>rland' <strong>de</strong> ministereen behoorlijk stuk werk heeft om die tebeantwoor<strong>de</strong>n. Daarnaast is afgesproken datdit het algemene ka<strong>de</strong>r is, en dat alle ste<strong>de</strong>nook hun eigen zienswijze gaan indienen,waarin ook wat accenten wor<strong>de</strong>n gegevennaar <strong>de</strong> eigen situatie per stad. Het is beslistniet zo, meneer Jager, dat ook in <strong>de</strong> Regiobestuur<strong>de</strong>rs aan het schuiven zijn. Ik kan uverzekeren dat <strong>van</strong> Apeldoorn tot Ol<strong>de</strong>nzaalen <strong>van</strong> Arnhem tot Losser (want het looptook door De Lutte) ze allemaal pal staanachter dit voorstel. Prima, we zullen dit zekergaan doen. We hebben <strong>de</strong> tijd tot 15 maart,dus dan kunnen we ook aan <strong>de</strong> opdrachton<strong>de</strong>r II, <strong>de</strong> advertentie, voldoen.De motie wordt in stemming gebracht enmet algemene stemmen aanvaard.E5Motie 'Trefpunt niet te gebruikenvoor politieke doelein<strong>de</strong>n'De heer Knegt (Pro Hengelo): Voorzitter!Wij hebben heel recent een schitterend Trefpuntbeleefd in Hengelo. Bijzon<strong>de</strong>r goedgeorganiseerd, een heel grote opkomst, heelgoe<strong>de</strong> discussies. Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n:precies wat we zou<strong>de</strong>n willen, en precieszoals we allemaal nog meer zou<strong>de</strong>n willen.Op twee punten had<strong>de</strong>n wij echter watmoeite met <strong>de</strong>ze bijeenkomst.Het eerste punt was <strong>de</strong> voorlichting <strong>van</strong>uithet college; wat ambtenaren vertellen, komtuit het college. Dat von<strong>de</strong>n we eerlijk gezegdte veel gericht op maar één voorkeurslocatie,en we vin<strong>de</strong>n dat dát niet moet, als je <strong>de</strong>keuze nog moet maken. Wat we nog veelmeer storend vin<strong>de</strong>n, en eigenlijk vernietigendvoor een ver<strong>de</strong>r uitstekend Trefpunt,was <strong>de</strong> houding <strong>van</strong> <strong>de</strong> SP. Als je met z'nallen heel dui<strong>de</strong>lijke afspraken maakt overhoe een Trefpunt eruit moet zien, dan kom jeniet met sjaaltjes om, petten op of hesjesaan. Je moet ook zeker niet al je le<strong>de</strong>n oproepenom allemaal te komen om <strong>de</strong> skaterste steunen. Dat moet niet. We hebben heellang geworsteld over hoe we hier opreageren, en we hebben besloten om eenmotie in te dienen. Die motie is voor onsvooral bedoeld om dui<strong>de</strong>lijk te maken hoe weerover <strong>de</strong>nken en dat we vin<strong>de</strong>n dat er eenkeer een eind aan moet komen.MOTIEHet Trefpunt niet te gebruiken voor politiekedoelein<strong>de</strong>nDe <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong> Hengelo, inverga<strong>de</strong>ring bijeen op 21 februari 2012.Overwegen<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> <strong>van</strong>uit het politieketestament <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong>sperio<strong>de</strong> 2002-


39 21 februari 20122006, met ingang <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong>sperio<strong>de</strong>2006-2010, een vaste programmacommissieTrefpunt heeft ingesteld enbenoemd, welke als doel heeft om in <strong>de</strong>lopen<strong>de</strong> <strong>raad</strong>sperio<strong>de</strong> Trefpunt bijeenkomstente organiseren <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong>doelstellingen om:o burgers dicht bij <strong>de</strong> politiek tebrengen;o <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> toegankelijk temaken;o een ontmoetingsplek te creërenvoor burgers en bestuur;o informele informatie-uitwisseling invoorberei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> fase te doen;oozo laagdrempelig mogelijk te zijn;geen politieke stokpaardjes,discussies en politieke stellingnamete doen.Constateren<strong>de</strong> dat: bij en voor het Trefpunt <strong>van</strong> 14 februari<strong>de</strong> politieke partij SP er alles aangedaan heeft om het politieke SPstandpunt over het thema skate plazaen vooral <strong>de</strong> locatiekeuze teverwoor<strong>de</strong>n; dit on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re is gedaan door mailsnaar alle le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> SP te sturen, enop te roepen naar <strong>de</strong> Trefpunt bijeenkomstte komen om het politiekestandpunt <strong>van</strong> <strong>de</strong> SP, en dan vooral <strong>de</strong>locatiekeuze, kracht bij te zetten; <strong>de</strong> SP <strong>de</strong> grens <strong>van</strong> politiek fatsoenhiermee heeft overschre<strong>de</strong>n, enafspraken die door <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>zijn aangenomen om het Trefpunt totpolitiek platform te maken, hiermeeheeft geschon<strong>de</strong>n.Roept <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> op: een krachtig signaal te geven richting<strong>de</strong> fractie <strong>van</strong> <strong>de</strong> SP om het Trefpuntniet voor politieke doelein<strong>de</strong>n tegebruiken.En gaat over tot <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> dag.De motie is on<strong>de</strong>rtekend door <strong>de</strong> heerKnegt (Pro Hengelo).De Voorzitter: Ik <strong>de</strong>nk dat het aan <strong>de</strong> SPis om een eerste reactie te geven.De heer <strong>Van</strong> Grouw (SP): Dat waar<strong>de</strong>er ikheel erg, dat ik als eerste mag reageren.De SP is eigenlijk heel blij dat op 14februari een Trefpunt werd georganiseerd,waarbij erg veel betrokken burgers aanwezigwaren. Het on<strong>de</strong>rwerp leen<strong>de</strong> zich hier danook heel erg voor. Allerlei fysieke aspectenzoals <strong>de</strong> centruminrichting, groen, maar ooksociale aspecten zoals sport en jeugd. Ergveel belangrijke on<strong>de</strong>rwerpen, waarbij veelHengeloërs, waaron<strong>de</strong>r SP-le<strong>de</strong>n, zich betrokkenvoelen. Ik was blij met <strong>de</strong> groteopkomst, die heeft bijgedragen aan eengoe<strong>de</strong> discussie en een levendig Trefpunt. Ikwas ook blij met het feit dat Rood, <strong>de</strong> SPjongerenvereniging, zichtbaar aanwezig was,omdat zij hun steun wil<strong>de</strong>n betuigen aan <strong>de</strong>vele skaters en BMX-ers die ook aanwezigwaren. Ik ben <strong>van</strong> mening dat wij als politiekblij moeten zijn dat er nu vele jongeren <strong>de</strong>elnamenaan <strong>de</strong>ze discussies.Ten slotte wil ik zeggen dat ik eigenlijk vinddat ie<strong>de</strong>reen mensen zou moeten oproepenom naar Trefpunt bijeenkomsten te komen.Daar, waar <strong>de</strong> politieke discussies metburgers gevoerd wor<strong>de</strong>n. Daar horen le<strong>de</strong>n<strong>van</strong> verenigingen, politieke partijen enan<strong>de</strong>re organisaties zeker bij.Het is heel moeilijk om <strong>de</strong>ze motie testeunen of af te wijzen, want ik kan moeilijkmezelf oproepen om iets te zeggen. Daar laatik me ver<strong>de</strong>r niet over uit.De heer Mul<strong>de</strong>r (BurgerBelangen):Voorzitter! De inhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> motie kunnenwij wel on<strong>de</strong>rsteunen, maar wij on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> motie niet. Ik zal u zeggen waarom.Het bevreemdt ons dat <strong>de</strong> voorzitter <strong>van</strong>het Trefpunt, die on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uitmaakt <strong>van</strong> ProHengelo, niet eerst heeft gezegd: 'dit is eenzaak die eerst in het Trefpunt besprokenmoet wor<strong>de</strong>n, daar zullen we kijken hoe weermee omgaan' en dat Pro Hengelo ervoorkiest dit te uiten via een motie. Ik vind diteen verkeerd signaal. Alleen al om dat verkeer<strong>de</strong>signaal willen wij hier geen me<strong>de</strong>werkingaan verlenen.Wat wij wel willen on<strong>de</strong>rstrepen, is dat wijhet Trefpunt a-politiek willen hou<strong>de</strong>n. Depolitieke discussie zou daar niet plaatsmoeten vin<strong>de</strong>n.De heer Knegt (Pro Hengelo): (interruptie)De heer Mul<strong>de</strong>r maakt een <strong>de</strong>nkfout. Ik snapzijn re<strong>de</strong>nering: we zijn het zelfs eens,meneer Mul<strong>de</strong>r. U maakt één <strong>de</strong>nkfout,namelijk dat <strong>de</strong> voorzitter <strong>van</strong> het Trefpunt<strong>de</strong> fractievoorzitter <strong>van</strong> Pro Hengelo is. Er iseen stevige discussie geweest in <strong>de</strong> fractie<strong>van</strong> Pro Hengelo, en <strong>de</strong> meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> <strong>de</strong>fractie <strong>van</strong> Pro Hengelo vindt dat wij <strong>de</strong>zemotie moeten indienen. Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n:het is natuurlijk niet zo dat het fractielid <strong>van</strong>Pro Hengelo, die toevallig ook in het Trefpuntzit, in zijn eentje gaat bepalen wat <strong>de</strong> fractie<strong>van</strong> Pro Hengelo wil. De fractie <strong>van</strong> ProHengelo wil<strong>de</strong> in meer<strong>de</strong>rheid dit. Je moet ditdus nadrukkelijk loskoppelen <strong>van</strong> hetlidmaatschap <strong>van</strong> <strong>de</strong> Trefpunt commissie.De heer Mul<strong>de</strong>r (BurgerBelangen): Voorons is die loskoppeling niet zo makkelijk te


40 21 februari 2012maken als meneer Knegt doet. We zullen <strong>de</strong>motie dus ook niet steunen.De heer Theunissen (GroenLinks): Ik wiler toch iets over kwijt, want ik vind hetschieten met een kanon op een mug. Ik hebhet i<strong>de</strong>e dat het ook op een an<strong>de</strong>re manierhad gekund. Het feit dat we het politiekedraagvlak en dat soort dingen niet in zo'nTrefpunt commissie moeten uitdragen, dat iszo, en ben ik het er volledig mee eens. Maarhet feit dat we mensen mobiliseren omernaartoe te gaan: als er dan mensen komenmet een sjaaltje <strong>van</strong> GroenLinks, dan had ikdaar niets aan kunnen doen, <strong>de</strong>nk ik. In diezin zou ik het stimuleren. Burgers dichter bij<strong>de</strong> politiek brengen is wel <strong>de</strong>gelijk eenuitgangspunt <strong>van</strong> het Trefpunt. Dat is ookeen <strong>van</strong> <strong>de</strong> eerste punten die benoemdwor<strong>de</strong>n. Het is nooit een doelstelling om geenpolitieke stokpaardjes of geen discussies ofpolitieke stellingname te doen, want doelstellingenzijn altijd positief geformuleerd, enniet negatief. Die herken ik ook niet. In diezin <strong>de</strong>nk ik dat <strong>de</strong> discussie eerst in <strong>de</strong>commissie Bestuur plaats had kunnen vin<strong>de</strong>nof waar dan ook, maar niet zozeer in <strong>de</strong> <strong>raad</strong>.Daarom steunen wij <strong>de</strong> motie niet.De heer Schoonhoven (D66): Voorzitter!Wij zijn als fractie <strong>van</strong> D66 te gast geweestbij een buitengewoon boeiend Trefpunt meteen goe<strong>de</strong> opkomst <strong>van</strong> vooral <strong>de</strong> doelgroepen <strong>de</strong> direct betrokkenen. We hebben presentatiesen feiten gezien <strong>van</strong> twee uitstekendvoorberei<strong>de</strong> partijen. Onze fractie heeft metveel jongeren gesproken, waar<strong>van</strong> eenmarkant aantal in een wit T-shirt met ro<strong>de</strong>opdruk. De discussie was goed. Geen <strong>van</strong> <strong>de</strong>mensen heeft ook maar geprobeerd onser<strong>van</strong> te overtuigen dat één locatie <strong>de</strong> enigegoe<strong>de</strong> locatie was. Alle mensen hebbengeprobeerd ons er<strong>van</strong> te overtuigen dat ervooral een skatepark moest komen. Dat ismooi, want daarover was <strong>de</strong> hele <strong>raad</strong> hettoch al met elkaar eens. Na <strong>de</strong> discussies hadik zowaar het gevoel dat we sommigen <strong>van</strong>die jongeren nog wel een keer terug zou<strong>de</strong>nzien in een wit T-shirt met groene opdruk.Dingen die goed en verkeerd kunnen gaanmet een Trefpunt commissie zijn in onzeogen maar een klein punt. Er zijn meer<strong>de</strong>reopmerkingen te maken over <strong>de</strong> organisatie<strong>van</strong> die avond. Twee an<strong>de</strong>re, grotere bronnen<strong>van</strong> onrust en ergernis zitten ons an<strong>de</strong>rsdwars. Daar gaan we graag op een an<strong>de</strong>remanier op in. De commissieverga<strong>de</strong>ring iseen goed i<strong>de</strong>e.Met <strong>de</strong> achtergrond <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze motie, haal iker een zwaar citaat bij, Mattheüs 7.5: <strong>de</strong>bepaling over verschillen<strong>de</strong> soorten hout engezichtsvermogen. We gaan graag op eenan<strong>de</strong>r moment ver<strong>de</strong>r met een discussie overdit punt. Wij zullen <strong>de</strong>ze motie niet steunen.De heer Knegt (Pro Hengelo): Dit is eenverkapte beschuldiging in <strong>de</strong> richting <strong>van</strong> ProHengelo. Het is niet an<strong>de</strong>rs, maar ik vind tochdat het goed zou zijn om dui<strong>de</strong>lijk te makenwat je bedoelt. Het is natuurlijk lolligbedoeld. Ik zie dat er heel hard wordtgelachen, maar dit kan natuurlijk niet zo.De heer Schoonhoven (D66): Ik zal hetwat dui<strong>de</strong>lijker uitdrukken: naar mijn gevoelverwijt <strong>de</strong> pot <strong>de</strong> ketel dat hij zwart ziet.De heer Knegt (Pro Hengelo): Laten wedan conclu<strong>de</strong>ren dat hij ontzettend lollig is,maar niets heeft gezegd.De heer Hollan<strong>de</strong>r (PvdA): Voorzitter! Watmijn fractie betreft is een motie om elkaaraan te spreken op welke gedraging dan ook,niet <strong>de</strong> weg die wij hier als <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong><strong>van</strong> Hengelo zou<strong>de</strong>n moeten kiezen. Dit zijnzaken die wij, in ie<strong>de</strong>r geval in eersteinstantie, intern bespreken in een evaluatie,kan ik me voorstellen. In <strong>de</strong> Trefpunt commissiehoort dit soort dingen thuis, en niet op<strong>de</strong> eerste <strong>de</strong> beste <strong>raad</strong>sverga<strong>de</strong>ring mid<strong>de</strong>lseen motie vreemd aan <strong>de</strong> agenda.Wat ons betreft wil <strong>de</strong> fractie dan ook geenmening geven over <strong>de</strong>ze motie. Wij warenvoornemens om ons te onthou<strong>de</strong>n <strong>van</strong>stemming over <strong>de</strong>ze motie, maar datbetekent dat wij <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring zou<strong>de</strong>nmoeten verlaten. Wij zijn geen partij <strong>van</strong>weglopers, dus dat betekent dat wij tot <strong>de</strong>conclusie moeten komen dat wij tegen <strong>de</strong>zemotie stemmen.De heer Knegt (Pro Hengelo): Voorzitter!Ik zou het liefst heel hard gaan zuchten. Ditis toch echt bene<strong>de</strong>n alle peil, echt bene<strong>de</strong>nalle peil. Dat wil ik uitspreken. Ik weet dat jeargumenten moet zoeken om tegen testemmen, als je bij <strong>de</strong> PvdA bent, en je eenmotie <strong>van</strong> Pro Hengelo hoort. Maar alsjeblieft,het zou <strong>de</strong> PvdA heel erg sieren als je noueen keer met iets inhou<strong>de</strong>lijks kwam, eeninhou<strong>de</strong>lijke discussie. Daar heb ik trouwenspas nog iets over gelezen in <strong>de</strong> krant, meneerHollan<strong>de</strong>r. Ik kan u <strong>de</strong> krant ook nog welbezorgen, maar u neemt als partij geen krantaan, zag ik.De heer Hollan<strong>de</strong>r (PvdA): Het spijt me,maar toch even een korte reactie. Wij willengraag een inhou<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong>bat over dit soortaspecten aangaan, maar wij vin<strong>de</strong>n het nietpassend om dat hier in <strong>de</strong>ze <strong>raad</strong> met eenmotie te doen, omdat juist <strong>de</strong>ze motie afleidt<strong>van</strong> <strong>de</strong> inhoud, waar ik het begin dit jaar overheb gehad, en <strong>de</strong>ze motie alleen gaat overintern gebeuren binnen <strong>de</strong> <strong>raad</strong>. Dan hoorthet hier niet thuis. We moeten het hierhebben over waar we naartoe willen met


41 21 februari 2012<strong>de</strong>ze stad, en niet hoe we het Trefpuntinrichten.De heer Knegt (Pro Hengelo): Dan gaanwe nu inhou<strong>de</strong>lijk, meneer Hollan<strong>de</strong>r. Doemaar een voorstel waar we <strong>de</strong>ze discussiewel gaan voeren, op welk moment en waar.Doe maar. U kunt <strong>van</strong> ons <strong>de</strong> discussiekrijgen, met alle plezier.De Voorzitter: In <strong>de</strong> Trefpunt commissie<strong>de</strong>nk ik, en daar komen we wel ver<strong>de</strong>r mee.De heer Knegt (Pro Hengelo): Dat is geen<strong>openbare</strong> commissie, voorzitter.De Voorzitter: We maken eerst <strong>de</strong>zeron<strong>de</strong> af om te kijken wat <strong>de</strong> meningen over<strong>de</strong>ze motie zijn. Daar gaat het over: eenkorte ron<strong>de</strong> over <strong>de</strong> motie.De heer Alkema (ChristenUnie): Voorzitter!Die avond ben ik er <strong>van</strong>wege dwingen<strong>de</strong>persoonlijke omstandighe<strong>de</strong>n niet bijgeweest. Deze discussie gehoord hebben<strong>de</strong>,vind ik het volgen<strong>de</strong>. Ik snap dat je iets overje politiek wilt zeggen, maar in<strong>de</strong>rdaad, hetTrefpunt is a-politiek. Laten we dat vooral zohou<strong>de</strong>n. Dat je mensen oproept om daaraaneen bijdrage te leveren: akkoord. Maar <strong>de</strong>zediscussie over wat waar thuishoort, laten wedie op een an<strong>de</strong>re plaats voeren.De heer <strong>Van</strong> Grouw (SP): (interruptie) Ikheb nu toch wel <strong>de</strong> behoefte om één keer tereageren. Ik hoor een aantal keren zeggendat het Trefpunt niet politiek is. Een Trefpuntkan in mijn ogen nooit a-politiek zijn, en isaltijd politiek. We proberen daar on<strong>de</strong>rwerpente agen<strong>de</strong>ren, die <strong>de</strong> burgers interesseren,die leven in <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>. Het komt<strong>van</strong>uit <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>, het is een politiekorgaan. Dat betekent dat als er on<strong>de</strong>rwerpenwor<strong>de</strong>n geagen<strong>de</strong>erd die leven on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>burgers <strong>van</strong> Hengelo, dan zullen die burgershun mening willen geven. Die geven ze aan<strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>, en dat is een politiekemening. Als we echt willen dat het Trefpunta-politiek is, dan <strong>de</strong>nk ik dat we heel snelmoeten stoppen met het Trefpunt.De heer Mul<strong>de</strong>r (BurgerBelangen):Voorzitter, ik wil hier heel graag op reageren,want het is een essentieel punt, dat hierwordt neergelegd. Ik begrijp uw re<strong>de</strong>nering,maar het gaat ons erom, dat wij als partijeven <strong>de</strong> kleur niet laten zien. We luisterennaar <strong>de</strong> burgers, dat mag over politiekestandpunten gaan, die nemen we op, maarals partij doen we even een stapje terug. Datis waar het ons om gaat bij het Trefpunt.De heer Dragt (CDA): Voorzitter! Ik wil medaar op inhoud bij aansluiten. Ik ben zelf ookbetrokken geweest bij het opstarten <strong>van</strong> hetTrefpunt en het formuleren <strong>van</strong> wat hetTrefpunt als meerwaar<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> <strong>raad</strong> zoukunnen hebben. Vooral het vroegtijdig in <strong>de</strong>beleidsvoorbereiding uitwisselen <strong>van</strong> i<strong>de</strong>eënen standpunten, informeren en op actuelekwesties aan burgers <strong>de</strong> mogelijkheid gevenom mee te kijken en te discussiëren overzaken die spelen. Dat is iets an<strong>de</strong>rs danwanneer je het Trefpunt gebruikt als platformom als politieke partij je mening of lijnen te<strong>de</strong>biteren. Daar zijn an<strong>de</strong>re mogelijkhe<strong>de</strong>nvoor. Daar hebben we toen expliciet overgediscussieerd; daarvoor hebben we <strong>de</strong>commissies en <strong>de</strong> <strong>raad</strong>. Dat zijn <strong>de</strong> gremiawaar je die dingen doet als partij. Dat lees ikook als zijn<strong>de</strong> <strong>de</strong> strekking <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze motie,dus met <strong>de</strong> inhoud zijn we het eens. De vormzou moeten zijn dat <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Trefpuntcommissie <strong>de</strong>ze gedragsregels (dat zijn het,niet meer dan dat) met elkaar toetsen, hoehet gaat. Het gaat ook over <strong>de</strong> manier waarop<strong>de</strong> bijeenkomsten wor<strong>de</strong>n georganiseerd,over hoe het loopt. Dat hoort thuis bij <strong>de</strong>Trefpunt commissie, dus in die zin zullen we<strong>de</strong> motie niet steunen, maar wel <strong>de</strong> explicieteoproep doen aan <strong>de</strong> Trefpunt commissie om<strong>de</strong> gezamenlijk opgestel<strong>de</strong> gedragsregels in<strong>de</strong> praktijk af te dwingen, want op <strong>de</strong>zemanier kunnen we beter stoppen met ditmid<strong>de</strong>l.De heer Horsthuis (VVD): Voorzitter! HetTrefpunt was in<strong>de</strong>rdaad druk bezet en gingover een inhou<strong>de</strong>lijk goed stuk. Ook wijhebben wel een paar kanttekeningen gezet.Over <strong>de</strong> inbreng <strong>van</strong> on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> organisatieen <strong>de</strong> accenten die gelegd zijn metbetrekking tot <strong>de</strong> Bataafse Kamp, heb ikmezelf achter <strong>de</strong> oren gekrabd. Ik had meerevenwicht verwacht in <strong>de</strong> voorstellen die optafel lagen.Het is <strong>van</strong>zelfsprekend dat als er belanghebben<strong>de</strong>nzijn, ze proberen me<strong>de</strong>stan<strong>de</strong>rs tekrijgen om ervoor te zorgen dat ze sterk voor<strong>de</strong> dag komen. Dat vind je bij alle partijenterug. Over politieke kleuring <strong>van</strong> zo'nTrefpunt hebben we in<strong>de</strong>rdaad afgesprokendat het enige wat <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>nmoeten doen is hun oor te luisteren leggen,geen politiek bedrijven, en zich alleen lateninformeren over <strong>de</strong> inhoud met betrekking tot<strong>de</strong> feitelijke informatie. Niet an<strong>de</strong>rs danalleen dat.Ik had in dit geval wel bij tijd en wijle hetgevoel dat ik in een SP-meeting zat, en nietbij een Trefpunt. Wij zullen <strong>de</strong> motie nietsteunen, maar over het meenemen <strong>van</strong>mensen naar zo'n bijeenkomst kunnen wijwel leven met <strong>de</strong> gedachte die Pro Hengeloop tafel legt. Dat is <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n waarom ik erinhou<strong>de</strong>lijk mee kan leven. Wat zou ermeemoeten gebeuren? Ik <strong>de</strong>nk dat <strong>de</strong> Trefpuntcommissie er zelf een keer intern over moet


42 21 februari 2012praten. Als je het hebt over <strong>de</strong> do's en <strong>de</strong>don'ts, hoe je met elkaar omgaat als politiekefracties in <strong>de</strong>ze <strong>raad</strong>, zou je dit misschien ookeen keer op <strong>de</strong> agenda kunnen zetten <strong>van</strong> <strong>de</strong>fractievoorzitters. Als je daar vastlegt hoe wemet elkaar omgaat, kun je elkaar in ie<strong>de</strong>rgeval aanspreken.De Voorzitter: Ik <strong>de</strong>nk dat het college hiereen uitspraak over kan doen, daar hebt u omgevraagd. De Trefpunt commissie zal ditin<strong>de</strong>rdaad zelf ook doen. U hebt als <strong>raad</strong> diecommissie ingesteld en benoemd. Ik kan mevoorstellen dat <strong>de</strong> Trefpunt commissie hetbelangrijk vindt om een aantal aspecten metelkaar te bespreken en daar een mening overte vormen. De Trefpunt commissie kandaarover wat zeggen in <strong>de</strong> commissieBestuur of in het fractievoorzitters overleg.Laten we wel vaststellen dat we eenverdraaid goed Trefpunt had<strong>de</strong>n, met eengoe<strong>de</strong> opkomst uit onze bevolking. Laten wedat niet vergeten.De heer Knegt (Pro Hengelo): Voorzitter!Ik moet nu eigenlijk zeggen dat we hetbelangrijkste doel <strong>van</strong> het indienen <strong>van</strong> onzemotie nu hebben bereikt. We hebben eendiscussie gehad, maar ik wil echt nog weleven kwijt dat ik wel moeite heb gehad methet uitbundige gelach toen meneer Horsthuishet woord had. Toen dacht ik dat jullie hetnog niet goed begrepen had<strong>de</strong>n, maar dat wehet er maar op een an<strong>de</strong>r moment moesteninwrijven. Het zou onze grote wens zijn dat<strong>de</strong> Trefpunt commissie dit gaat behan<strong>de</strong>len,en dat <strong>de</strong> Trefpunt commissie rapporteertaan <strong>de</strong> commissie Bestuur, zodat we daareventueel een discussie kunnen voeren. Datpast in <strong>de</strong> lijn die we in <strong>de</strong> commissie Bestuurnog niet zo lang gele<strong>de</strong>n hebben ingezet. Hetis een beetje raar als ik dit zou vragen aan <strong>de</strong>voorzitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> Trefpunt commissie, wantdie heeft zich bewust <strong>de</strong> hele tijd heel stilgehou<strong>de</strong>n, om geen balk in zijn oog tekrijgen, maar het zou betekenen dat we <strong>de</strong>motie nu aanhou<strong>de</strong>n, misschien tot eenvolgend leuk Trefpunt.De Voorzitter: De Trefpunt commissie isnu aan zet, we zullen er later nog <strong>van</strong> horen.Ik geloof dat ze binnenkort <strong>de</strong>ze bijeenkomstevalueert. Laten we het daarop hou<strong>de</strong>n.Meneer Knegt, u zei dat <strong>de</strong>ze motie nietmeer in stemming komt. Daarmee is <strong>de</strong>motie teruggetrokken. Een motie vreemdkunnen we niet aanhou<strong>de</strong>n, dus als u datwilt, moet u haar een volgen<strong>de</strong> keer opnieuwindienen. Ze ligt bij u en u komt er weer opterug.Dan hebben we dit zon<strong>de</strong>r besluitvormingafgewikkeld en zijn we aan het eind <strong>van</strong> <strong>de</strong>agenda.Ik zou u in een minuutje wat willen vertellenover iets bijzon<strong>de</strong>rs. We had<strong>de</strong>n het<strong>van</strong>daag over <strong>de</strong> trein en No Rail en <strong>de</strong>bijbehoren<strong>de</strong> acties. Toen dacht ik: laten weeens kijken naar <strong>de</strong> A1 bij ons. We hebbenveel nieuwe <strong>raad</strong>sle<strong>de</strong>n, dus is het goed omeven weer scherp op het netvlies te hebbenhoe dat is gegaan.Velen <strong>van</strong> u zullen het misschien nietweten, maar pas op 27 juli 1988, toen pas,kwam <strong>de</strong> toenmalige minister <strong>van</strong> Verkeer enWaterstaat Nelie Smit-Kroes om het stukjeA1 <strong>van</strong> vijf kilometer aan <strong>de</strong> noordkant <strong>van</strong>Hengelo te openen. Tot dat moment kwam alhet vrachtverkeer door onze stad. U moetzich voorstellen dat <strong>de</strong> A1 liep tot 1974 totaan Rijssen. Daar hield hij op. Hij liep totknooppunt Azelo in 1978, om daar op tehou<strong>de</strong>n. De A35 <strong>van</strong> Almelo liep tot 1979 totaan <strong>de</strong> afslag Del<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> Del<strong>de</strong>nerstraat.Het ver<strong>de</strong>r brengen <strong>van</strong> <strong>de</strong> A1 aan <strong>de</strong>noordkant <strong>van</strong> Hengelo, tot <strong>de</strong> afslagBornsestraat bij <strong>de</strong> Ikea gebeur<strong>de</strong> pas in1986. <strong>Van</strong>af 1988 was <strong>de</strong> A1 aan <strong>de</strong> helenoordkant <strong>van</strong> Hengelo klaar. Wat beteken<strong>de</strong>dat? In al die jaren moest je tot 1986 binnendoorvia <strong>de</strong> Bornsestraat. Tot 1979 kwam jeniet eens tot <strong>de</strong> Bornsestraat. Of je ging via<strong>de</strong> Del<strong>de</strong>nerstraat met al die vrachtwagensdoor Hengelo. Mid<strong>de</strong>n jaren '70 had je hetover 1.200 vrachtwagens die per dag overdie Ol<strong>de</strong>nzaalsestraat, Bornsestraat enDel<strong>de</strong>nerstraat <strong>de</strong>n<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n. Niet te geloven.Lawaai en stank.In onze stad ontstond het comité 'Weg E8'.Toen heette dat stukje nog E8. Het verkeermóest uit <strong>de</strong> stad. Een blokka<strong>de</strong> actie in 1978al, grootscheeps aangekondigd en georganiseerd,liep uit op een grote mislukking. Depolitie leid<strong>de</strong> zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> actievoer<strong>de</strong>rs hetwisten, het verkeer helemaal om <strong>de</strong> stadheen, tot grote woe<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> actievoer<strong>de</strong>rs.Dus het had helemaal geen enkele zin gehad.De toenmalige burgemeester en <strong>de</strong> politiekregen natuurlijk <strong>de</strong> wind <strong>van</strong> voren, en hebbenachteraf het boetekleed moeten aantrekkenvoor het feit dat <strong>van</strong> alles wasgeorganiseerd, maar dat het geen enkeleffect had. Daarover was zoveel woe<strong>de</strong>ontstaan, dat er daarna een onaangekondig<strong>de</strong>actie kwam op 3 mei 1979, die wel eenenorme verkeerschaos teweegbracht. Depolitie greep toen niet in. Op een voetgangeroversteekplaatsis alles vastgezet, waardooreen geweldige toestand ontstond.In 1988 was dus pas dat verkeer weg uit <strong>de</strong>straten <strong>van</strong> Hengelo. Toen kon men bijHengelo Noord en Ol<strong>de</strong>nzaal West <strong>de</strong> snelwegop. Het duur<strong>de</strong> zelfs tot 12 november 1992alvorens het laatste stukje A1 <strong>van</strong> Ol<strong>de</strong>nzaalWest tot De Lutte (daarachter was het ook alklaar) werd opengesteld.


43 21 februari 2012Waarom duur<strong>de</strong> het zo lang? Omdat <strong>de</strong>Twentse <strong>gemeente</strong>n niet op één lijn kon<strong>de</strong>nkomen. Dat lukte absoluut niet. Er warenallerlei plannen, maar een ou<strong>de</strong>r plan om <strong>de</strong>A1 dan maar door te trekken via een vierbaanswegdoor Hengelo kwam toen uit <strong>de</strong>bus. Hengelo heeft dat toch maar geaccepteerd.Dat werd <strong>de</strong> Kardinaalshoed, omdatdie weg <strong>de</strong> vorm kreeg <strong>van</strong> een kardinaalshoed.Omdat het op <strong>de</strong> tekening paars werdingekleurd, schijnt ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Jan Niers <strong>de</strong>naam Kardinaalshoed te hebben geïntroduceerd.Dat ging in onze stad niet zon<strong>de</strong>r slagof stoot, realiseer dat wel. Die weg kwam dantoch langs <strong>de</strong> Hasseler Es, die lag er al. Demensen waren ongelooflijk boos dat die weger zou komen. Het <strong>gemeente</strong>bestuur <strong>van</strong>toen zei dat het een verdiepte weg moestwor<strong>de</strong>n, maar in <strong>de</strong> loop <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaren werdhet half verdiept. De mensen <strong>van</strong> <strong>de</strong> HasselerEs waren erg boos op <strong>de</strong> <strong>gemeente</strong><strong>raad</strong> enhet college: jullie hebben water bij <strong>de</strong> wijngedaan. Tumultueuze hoorzittingen hebbenwe hier gehad, stinkbommen <strong>van</strong> <strong>de</strong> publieketribune naar bene<strong>de</strong>n. Dat gebeur<strong>de</strong> toenallemaal. De Ol<strong>de</strong>nzaalsestraat was tevre<strong>de</strong>n,<strong>de</strong> Hasseler Es was niet tevre<strong>de</strong>n. Nu zijn wenog bezig om <strong>de</strong> geluidswallen te regelen. Zolang duurt het.Het is wel het enige stukje snelweg in onsland, dat een eigen naam heeft, namelijk <strong>de</strong>Kardinaalshoed. Nergens an<strong>de</strong>rs is dat zo.De heer Heijstek (Pro Hengelo):Voorzitter! Het is een mooi verhaal dat u hebtgehou<strong>de</strong>n. Als je op You Tube ‘Hengelo’intypt, zie je een vi<strong>de</strong>o, gemaakt met eenvi<strong>de</strong>o 8 camera, waarbij een ritje wordtgemaakt <strong>van</strong>af <strong>de</strong> Waterstaatskerk <strong>de</strong>Del<strong>de</strong>nerstraat en <strong>de</strong> hele Ol<strong>de</strong>nzaalsestraataf. Dat is het ou<strong>de</strong> Hengelo uit <strong>de</strong> jaren ’80.Een heel mooi gezicht, met een verpauper<strong>de</strong>Waterstaatskerk en een mooi badhuis.De voorzitter sluit daarop, te 23.35 uur, <strong>de</strong>verga<strong>de</strong>ring.De <strong>raad</strong> <strong>de</strong>r <strong>gemeente</strong> Hengelo (O) heeftvorenstaand verslag in zijn <strong>openbare</strong>verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> __________________goedgekeurd en vastgesteld.________________________, voorzitter,________________________, griffier.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!