11.07.2015 Views

1. Doel 2. Soorten gesprekken 3. Vormen 4. Afspraken en regels ...

1. Doel 2. Soorten gesprekken 3. Vormen 4. Afspraken en regels ...

1. Doel 2. Soorten gesprekken 3. Vormen 4. Afspraken en regels ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>1.</strong> <strong>Doel</strong><strong>2.</strong> <strong>Soort<strong>en</strong></strong> <strong>gesprekk<strong>en</strong></strong><strong>3.</strong> <strong>Vorm<strong>en</strong></strong><strong>4.</strong> <strong>Afsprak<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>regels</strong>Kring<strong>en</strong> <strong>en</strong> kring<strong>gesprekk<strong>en</strong></strong><strong>1.</strong> Visie<strong>1.</strong><strong>1.</strong>je voor de ander op<strong>en</strong>stell<strong>en</strong><strong>1.</strong><strong>2.</strong>inclusief d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> bevorder<strong>en</strong>; alle gespreksdeelnemers zijn gelijkwaardig<strong>1.</strong><strong>3.</strong>ver<strong>en</strong>iging met elkaar<strong>1.</strong><strong>4.</strong>meest directe opvoed<strong>en</strong>de leervorm<strong>1.</strong>5.nadruk op betek<strong>en</strong>isgeving; heeft dat wat je zegt of doet of vraagt hier <strong>en</strong> nu zin?Het gaat om gefundeerde <strong>en</strong> doorleefde k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> ervaring.<strong>1.</strong>6.nadruk op dialoog <strong>en</strong> niet op discussie/tweerichtingsverkeer<strong>1.</strong>7.aandacht voor de echte vraag van de kinder<strong>en</strong><strong>1.</strong>8.er is gerichte aandacht voor gespreksdoel<strong>en</strong>, <strong>regels</strong> <strong>en</strong> tak<strong>en</strong><strong>1.</strong>9.vorm<strong>en</strong> de <strong>gesprekk<strong>en</strong></strong> e<strong>en</strong> spiegel voor de cultuur van de stamgroep<strong>1.</strong>10.in de kring kom<strong>en</strong> in principe alle<strong>en</strong> die zak<strong>en</strong> aan de orde, die voor all<strong>en</strong>interessant zijn<strong>2.</strong><strong>Doel</strong><strong>en</strong> op korte termijn<strong>2.</strong><strong>1.</strong> k<strong>en</strong>nis verwerv<strong>en</strong><strong>2.</strong><strong>2.</strong> m<strong>en</strong>ing vorm<strong>en</strong><strong>2.</strong>3 besluit<strong>en</strong> nem<strong>en</strong><strong>2.</strong><strong>4.</strong> persoonsgerichte ontwikkeling bevorder<strong>en</strong><strong>2.</strong>5. groepsgerichte ontwikkeling bevorder<strong>en</strong><strong>3.</strong><strong>Doel</strong><strong>en</strong> op lange termijn<strong>3.</strong><strong>1.</strong>naar elkaar kunn<strong>en</strong> luister<strong>en</strong><strong>3.</strong><strong>2.</strong>ler<strong>en</strong> van verdraagzaamheid: geduld<strong>3.</strong><strong>3.</strong>gedacht<strong>en</strong> onder woord<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> zodat ander<strong>en</strong> die begrijp<strong>en</strong><strong>3.</strong><strong>4.</strong>rek<strong>en</strong>ing ler<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> met gevoel<strong>en</strong>s van ander<strong>en</strong> : inclusief ler<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>/empathie


<strong>3.</strong>5.ontwikkel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goed zelfbeeld<strong>3.</strong>6.kritisch ler<strong>en</strong> staan t.o.v verstrekte informatie<strong>3.</strong>7.kunn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van wat ander<strong>en</strong> inbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><strong>4.</strong>Voorwaard<strong>en</strong>Praktisch<strong>4.</strong><strong>1.</strong>de groep moet<strong>en</strong> snel de kring kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><strong>4.</strong><strong>2.</strong>er staat bij voorkeur niets binn<strong>en</strong> in de kring<strong>4.</strong><strong>3.</strong>kinder<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> hoe ze e<strong>en</strong> plaats in de kring moet<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong><strong>4.</strong><strong>4.</strong>kinder<strong>en</strong> luister<strong>en</strong><strong>4.</strong>5.ieder mag aan de beurt kom<strong>en</strong>Gevoelsaspect<strong>en</strong><strong>1.</strong> goede sfeer<strong>2.</strong> respect<strong>3.</strong> warmte<strong>4.</strong> belangstelling5.Aandachtspunt<strong>en</strong> voor de groep <strong>en</strong> kring<strong>regels</strong>A. aan bod lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>:* echtheid* mond houd<strong>en</strong>* niet onderbrek<strong>en</strong>* afwacht<strong>en</strong>* tek<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>* wil je niet/hoef je niet* ge<strong>en</strong> suggestieve vrag<strong>en</strong>B. aandacht hebb<strong>en</strong> voor elkaar:* luister<strong>en</strong> naar* reager<strong>en</strong> op elkaar* aan het woord: rondkijk<strong>en</strong>* respectC. verduidelijking vrag<strong>en</strong>:


D. bij onderwerp blijv<strong>en</strong>:* vertelt waarover het gaat* relaties met onderwerp6.Regels in de kring6.<strong>1.</strong>wie spreekt wordt niet door ander<strong>en</strong> in de rede gevall<strong>en</strong> of gehinderd.6.<strong>2.</strong>er is voor ieder e<strong>en</strong> duidelijke afspraak hoe iemand het woord krijgt, nadat iemandis uitgesprok<strong>en</strong>6.<strong>3.</strong>melding<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> zoveel mogelijk aan bij hetge<strong>en</strong> daarvoor is gezegd.Advies: Stel <strong>regels</strong> sam<strong>en</strong> met de groep op.Bespreek na <strong>en</strong>ige tijd de <strong>regels</strong> met de groep <strong>en</strong> stel ze zonodig bij.7.De rol van de gespreksleider7.<strong>1.</strong> leidt <strong>en</strong> stuurt7.<strong>2.</strong> neemt kinder<strong>en</strong> serieus7.<strong>3.</strong> praat op niveau van kinder<strong>en</strong>7.<strong>4.</strong> oordeelt niet te snel over m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> opvatting<strong>en</strong>7.5. nodigt kinder<strong>en</strong> uit om mee te prat<strong>en</strong>7.6. bewaakt de <strong>regels</strong>7.7. is democratisch <strong>en</strong> leidt toch7.8. ziet de process<strong>en</strong> die plaatsvind<strong>en</strong>7.9. is flexibel <strong>en</strong> houdt vast7.10. zorgt dat het gespreksthema het thema van gesprek blijft7.1<strong>1.</strong> vat sam<strong>en</strong> <strong>en</strong> stuurt om volg<strong>en</strong>d stapje af: daagt uit7.1<strong>2.</strong> vraagt door7.1<strong>3.</strong> geeft aanvulling<strong>en</strong>7.1<strong>4.</strong> vermaant7.15. geeft ruimte voor overd<strong>en</strong>king: stilte in de kring is prima8a:inhoud• De op<strong>en</strong>/vertelkring• De thema/verslagkring• De voorbereide kring• De observatiekring


• De tekst<strong>en</strong>kring• De leeskring• Kring<strong>en</strong> met betrekking tot muzikale, dansante <strong>en</strong> dramatische vorming• De evaluatiekring• De fruitkring• De cafékring• De nieuwskring• De verjaardagskring8b.Kringtyp<strong>en</strong>:vorm• Tweegesprek• Pl<strong>en</strong>aire kring• Binn<strong>en</strong>-<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>kring• hoefijzervorm9.Gespreksvorm<strong>en</strong>9.<strong>1.</strong>Prat<strong>en</strong> met <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>In het onderwijs wordt veel met <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> gepraat in allerlei situaties. De<strong>gesprekk<strong>en</strong></strong> in de kring nem<strong>en</strong> in het J<strong>en</strong>aplanonderwijs e<strong>en</strong> belangrijke plaats in. Tochis niet ieder gesprek e<strong>en</strong> kringgesprek. Net als iedere kringactiviteit ook ge<strong>en</strong>kringgesprek hoeft te zijn.Om e<strong>en</strong> duidelijk onderscheid te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, houd<strong>en</strong> we onderstaande indelingaan.9.<strong>2.</strong>InstructieTijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> instructie (over nieuwe leerstof) geeft de leerkracht veel informatie, stelt af<strong>en</strong> toe e<strong>en</strong> vraag om te controler<strong>en</strong> of kinder<strong>en</strong> het begrep<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of h<strong>en</strong> erbij tebetrekk<strong>en</strong>. De antwoord<strong>en</strong> van de kinder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebruikt bij het vervolg van deinstructie. De rol van de leerkracht is groot; van de kinder<strong>en</strong> beperkt.9.<strong>3.</strong>OnderwijsleergesprekTijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> onderwijsleergesprek (bijv. bij het ophal<strong>en</strong> van voork<strong>en</strong>nis; verzamel<strong>en</strong> vank<strong>en</strong>nis die kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> bepaald onderwerp) bepaalt de leerkracht hetdoel <strong>en</strong> vraagt kinder<strong>en</strong> er iets over te zegg<strong>en</strong>. Zowel de kinder<strong>en</strong> als de leerkrachtgev<strong>en</strong> informatie, hoewel de leerkracht e<strong>en</strong> grotere rol heeft, omdat hij/zij door hetstell<strong>en</strong> van vrag<strong>en</strong> de richting van het gesprek stuurt. Bij e<strong>en</strong> onderwijsleergesprekvraagt de leerkracht naar nieuwe informatie. Bij e<strong>en</strong> instructie vraagt de leerkracht naarhet antwoord of hoe e<strong>en</strong> kind tot dat antwoord is gekom<strong>en</strong> om te controler<strong>en</strong> of het deleerstof heeft begrep<strong>en</strong>.


9.<strong>4.</strong>K<strong>en</strong>niswerv<strong>en</strong>d gesprekBij e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisverwerv<strong>en</strong>d gesprek is de rol van de kinder<strong>en</strong> dezelfde als die van deleerkracht. De leerkracht houdt zich aan de kring<strong>regels</strong> (steekt zijn vinger op, wacht opzijn beurt) Bij dit gesprek wordt e<strong>en</strong> informatief thema besprok<strong>en</strong>, bijvoorbeeld gesprekn.a.v. e<strong>en</strong> bericht in de krant, journaal.9.5.Op<strong>en</strong> gesprekBij e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> gesprek is er ge<strong>en</strong> c<strong>en</strong>traal thema. Kinder<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> zelf wet<strong>en</strong> wat zijvertell<strong>en</strong>. Ze kunn<strong>en</strong> op elkaar reager<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> vraag te stell<strong>en</strong> of aan te sluit<strong>en</strong> opelkaars verhaal; er is echter ge<strong>en</strong> vastgesteld thema. De leerkracht kan iets vertell<strong>en</strong>,net als de kinder<strong>en</strong>.9.6.Persoons- <strong>en</strong> groepsgericht gesprekE<strong>en</strong> persoons- <strong>en</strong> groepsgericht gesprek is net als het k<strong>en</strong>nisverwerv<strong>en</strong>d gesprek e<strong>en</strong>gesprek over e<strong>en</strong> thema. Nu gaat het echter niet over e<strong>en</strong> informatief thema, maar overgevoel<strong>en</strong>s, zoals bang zijn in het donker, vri<strong>en</strong>dschap, pest<strong>en</strong> <strong>en</strong> gepest word<strong>en</strong>.Afhankelijk van de red<strong>en</strong> van het gesprek kan de leerkracht e<strong>en</strong> grote stur<strong>en</strong>de rolhebb<strong>en</strong>, maar ook dezelfde rol als de kinder<strong>en</strong>.9.7.M<strong>en</strong>ingvorm<strong>en</strong>d gesprekBij e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ingvorm<strong>en</strong>d gesprek gaat het erom dat kinder<strong>en</strong> hun m<strong>en</strong>ing ler<strong>en</strong>formuler<strong>en</strong>, bijvoorbeeld n.a.v. van e<strong>en</strong> voorgelez<strong>en</strong> fragm<strong>en</strong>t ‘Zou jij net zo handel<strong>en</strong>als de hoofdpersoon in dit verhaal?’9.8.Besluitvorm<strong>en</strong>d gesprekE<strong>en</strong> besluitvorm<strong>en</strong>d gesprek is het logische gevolg van e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ingsvorm<strong>en</strong>d gesprek.Op grond van de diverse m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> besluit g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!