12.07.2015 Views

in dit nummer: de weeksluiting - Nederlandse Jenaplanvereniging

in dit nummer: de weeksluiting - Nederlandse Jenaplanvereniging

in dit nummer: de weeksluiting - Nederlandse Jenaplanvereniging

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jaargang 8<strong>nummer</strong> 4maart 1993IN DIT NUMMER:DE WEEKSLUITINGTijdschrift voor en overJenaplan-on<strong>de</strong>rwijsVerschijnt 5x per jaar


Kees BothZo’n tw<strong>in</strong>tig jaar gele<strong>de</strong>n waren we <strong>in</strong>Jenaplankr<strong>in</strong>g druk bezig met het thema“vrijheid”. We lazen on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re“Leren <strong>in</strong> vrijheid” van Carl Rogers,“Freedom and Beyond” van John Holten “Een school is geen gebouw” vanGeorge Dennison. Er werd on<strong>de</strong>rscheidgemaakt tussen “vrijheid van..” en“vrijheid tot...” en we probeer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>relatie tussen vrijheid en verantwoor<strong>de</strong>lijkheidte verhel<strong>de</strong>ren. Deze discussiesgaven aanleid<strong>in</strong>g tot het analyseren vanhet werk <strong>in</strong> <strong>de</strong> blokperio<strong>de</strong> en van hetsamen-leven <strong>in</strong> <strong>de</strong> stamgroep. In <strong>de</strong>opleid<strong>in</strong>gen was het boek “Lof <strong>de</strong>ronaangepastheid” van Milikowski populair,geheel <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g met<strong>de</strong> tijdgeest.Het thema “vrijheid” heeft naar mijngevoel niets van zijn actualiteit verloren,zeker niet na <strong>de</strong> val van <strong>de</strong> Muur en<strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Oost- en Mid<strong>de</strong>nEuropa. Maar ook bij ons <strong>in</strong> het Westenblijft het actueel. Lea Dasberg stel<strong>de</strong>beg<strong>in</strong> maart <strong>in</strong> haar lez<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> NOThet thema weer aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>in</strong> een an<strong>de</strong>rka<strong>de</strong>r, n.l. dat van “Meelopers enDwarsliggers” (gepubliceerd <strong>in</strong> het kartern“Letter en Geest” van Trouw, 6maart 1993). Aan <strong>de</strong> hand van eenbeschouw<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g vanmensen uit het verzet <strong>in</strong> <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong>Wereldoorlog vraagt zij zich af hoe <strong>in</strong>onze tijd pedagogisch gezien <strong>de</strong> relatieligt tussen <strong>de</strong> erkenn<strong>in</strong>g van gezag enverzet. De meeste verzetsmensen kwamenuit gez<strong>in</strong>nen waar<strong>in</strong> strenge waar<strong>de</strong>nen pr<strong>in</strong>cipes gol<strong>de</strong>n, met stricteeisen van gehoorzaamheid, i.c. gereformeer<strong>de</strong>en communistische gez<strong>in</strong>nen.En toch kwamen ze <strong>in</strong> <strong>de</strong> oorlog <strong>in</strong> verzet,vanuit <strong>de</strong> gehoorzaamheid aanhogere pr<strong>in</strong>cipes. Morele opvoed<strong>in</strong>g <strong>in</strong><strong>de</strong>ze tijd kan niet zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>rgelijkehogere pr<strong>in</strong>cipes of <strong>de</strong>ug<strong>de</strong>n, die <strong>in</strong> <strong>de</strong>loop van <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis ontleend wer<strong>de</strong>naan God, <strong>de</strong> natuur of <strong>de</strong> menselijkere<strong>de</strong>. Over al <strong>de</strong>ze bronnen vallengoe<strong>de</strong> en lelijke d<strong>in</strong>gen te zeggen, maartoch....De morele keuze tussen goed en kwaadmoet overgelaten wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> <strong>in</strong>dividueleverantwoor<strong>de</strong>lijkheid, maar <strong>de</strong>moraal zelf, die bepaalt wat goed enkwaad is, is absoluut en overstijgt(transcen<strong>de</strong>ert) mijn <strong>in</strong>dividuele oor<strong>de</strong>lenen keuzen. In <strong>dit</strong> blad (maart 1989,blz. 9) hebben we een <strong>de</strong>rgelijke visieook al eens van Vaclav Havel kunnenvernemen. De hoogste <strong>in</strong>nerlijke vrijheid,die tot verzet kan lei<strong>de</strong>n, hangtme<strong>de</strong> samen met een gebon<strong>de</strong>nheid engehoor-zaamheid aan een hoger gezag,van welke aard dan ook. Zou<strong>de</strong>n we alsJenaplanscholen die dimensie van z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g/levensbeschouw<strong>in</strong>gniet sterker<strong>in</strong> het centrum kunnen plaatsen dan wetot nu toe (althans gemeenschappelijk)doen? Over <strong>de</strong> re<strong>de</strong> van Lea Dasbergvalt nog veel meer te zeggen, we komener nog op terug.In <strong>dit</strong> <strong>nummer</strong> komen, <strong>in</strong> tegenstell<strong>in</strong>gtot het vorige, veel verschillen<strong>de</strong> thema’saan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>. Deze hebben vooreen <strong>de</strong>el hun oorsprong <strong>in</strong> <strong>de</strong> Jenaplancursus:<strong>de</strong> artikelen over <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>gen over Engels <strong>in</strong> <strong>de</strong> stamgroep.Ron Benjamen<strong>in</strong>s schreef een artikeldat een vervolg is op het artikel over“Basisverhalen en z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g” <strong>in</strong> het<strong>nummer</strong> van september 1992 en Tom<strong>de</strong> Boer maakt een start met een nieuwereeks artikelen over rekenen/wiskun<strong>de</strong><strong>in</strong> Jenaplanscholen. Magdaleen K<strong>in</strong>gmansbrengt <strong>in</strong>tercultureel on<strong>de</strong>rwijson<strong>de</strong>r onze aandacht. Ver<strong>de</strong>r een tamelijkgroot aantal recensies. De recensieover kookboeken gaf aanleid<strong>in</strong>g tot eenartikel over <strong>de</strong> mogelijke plaats vankoken <strong>in</strong> het leerplan van een Jenaplanschool.Tenslotte wordt aandacht gegevenaan <strong>de</strong> open<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Suus Freu<strong>de</strong>nthal-Lutterbibliotheeken is TOMweer present met zijn column.Een lenteruiker, met een rijke verschei<strong>de</strong>nheidaan artikelen. Lees ze!!When I dream aloneit is only a dream.When we dream togetherIt’s the beg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g of reality.Dom Hel<strong>de</strong>r CamaraMENSEN-KINDEREN/JANUARI 19933


R<strong>in</strong>us Korteweg/Henk Overeem Schoolwerkplan 3.2.5DE WEEKSLUITING OP DEMORGENSTERIn het schooljaar ‘89/’90 draai<strong>de</strong>n we mee <strong>in</strong> het rayon Nijmegen van <strong>de</strong>NJPV. Voor <strong>de</strong> schoolteams waren er dat jaar twee studieavon<strong>de</strong>n en eenstudiedag over het on<strong>de</strong>rwerp <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g als vierend element <strong>in</strong> <strong>de</strong>Jenaplanschool. De avon<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n besteed aan theoretische bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g enverkenn<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n voor <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> studiedag vanuit <strong>de</strong>vragen die gesteld waren door <strong>de</strong> mensen van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> scholen.De studiedag werd gevuld met on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len waaraan ie<strong>de</strong>reen kon <strong>de</strong>elnementer voorbereid<strong>in</strong>g van een vier<strong>in</strong>g aan het e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> dag. Het gegeven was:‘<strong>de</strong> pop’. Er werd die dag hard en enthousiast gewerkt aan: dans, <strong>de</strong>cor,muziek, pantomime, hoorspel en presentatie.Hoe het eerst g<strong>in</strong>gNaar aanleid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>ze studiebijeenkomstenis b<strong>in</strong>nen het team van <strong>de</strong> Morgenstergesproken over functie en vormvan onze weeksluit<strong>in</strong>g.Hoe g<strong>in</strong>g het tot dan toe?In onze weekopen<strong>in</strong>g werd aan <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>renvan <strong>de</strong> hele school het on<strong>de</strong>rwerpvan <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g gepresenteerd. Datgebeur<strong>de</strong> door <strong>de</strong> groepsleid(st)er die <strong>de</strong>weekopen<strong>in</strong>g verzorg<strong>de</strong>.Het on<strong>de</strong>rwerp was welafgesproken <strong>in</strong> het team,maar <strong>de</strong> uitwerk<strong>in</strong>g wasvaak afhankelijk van <strong>de</strong><strong>in</strong>ventiviteit van <strong>de</strong> groepsleid(st)er:een gedicht, eenlied, een stukje pantomime,of niet meer dan een me<strong>de</strong><strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.De on<strong>de</strong>rwerpendie wekelijks <strong>in</strong> het teamwer<strong>de</strong>n afgesproken wer<strong>de</strong>nvaak gezocht <strong>in</strong> <strong>de</strong>leef- of belev<strong>in</strong>gswereldvan <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.De vorm waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g uitwerktenwerd aan <strong>de</strong> groepovergelaten. Dit resulteer<strong>de</strong><strong>in</strong> veel toneelstukken enwe<strong>in</strong>ig an<strong>de</strong>re vormen.Een <strong>de</strong>cor ontbrak en <strong>de</strong>presentatie bestond uit hetaan elkaar praten van <strong>de</strong>on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len door <strong>de</strong> groepsleid(st)erdie <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>gverzorg<strong>de</strong>.Daarnaast was er het strevenom ie<strong>de</strong>re stamgroepeen keer <strong>in</strong> het schooljaareen zogenaam<strong>de</strong> ‘grotevier<strong>in</strong>g’ te laten verzorgen: een vier<strong>in</strong>gwaaraan alle k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van een stamgroep<strong>de</strong>elnamen. Het on<strong>de</strong>rwerp wasvrij en daar<strong>in</strong> kwamen meer vormennaar voren.Deze vorm van vier<strong>in</strong>g was zeerarbeids<strong>in</strong>tensief, maar gaf <strong>in</strong> je groepwel een groot stuk saamhorigheid <strong>in</strong> hetje samen verantwoor<strong>de</strong>lijk voelen voorhet uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijke resultaat, wat te merkenwas aan een gezon<strong>de</strong> spann<strong>in</strong>g.Ontevre<strong>de</strong>nDe studiedag maakte ons dui<strong>de</strong>lijkwaarom we ontevre<strong>de</strong>n waren over <strong>de</strong>vorm en <strong>in</strong>houd van <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g.1. Het ontbreken van spann<strong>in</strong>g. Naaronze men<strong>in</strong>g leef<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>troductievan het on<strong>de</strong>rwerp zowel bij team alsk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren te we<strong>in</strong>ig. In het team kosttehet steeds meer moeite on<strong>de</strong>rwerpente v<strong>in</strong><strong>de</strong>n waarvan wij dachten dat het<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zou <strong>in</strong>teresseren. Voor<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren werd het on<strong>de</strong>rwerp ietswat door het team was bedacht ensoms leuk werd gebracht, maar <strong>de</strong>echte spann<strong>in</strong>g ontbrak. Er zat te we<strong>in</strong>iguitdag<strong>in</strong>g <strong>in</strong>. Dat werd me<strong>de</strong> veroorzaaktdoor het feit, dat het on<strong>de</strong>rwerpvan <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g niet g<strong>in</strong>gover iets concreets, maar over eenbegrip, dat <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren moesten ziente ra<strong>de</strong>n. Daar moesten ze zich ookiets bij gaan voorstellen.2. Het ontbreken van variatie. Na <strong>de</strong><strong>in</strong>troductie togen <strong>de</strong> stamgroepen aanhet werk. Met <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren werd eenuitwerk<strong>in</strong>g besproken.De uitvoer<strong>in</strong>gleid<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> meestegevallen tot toneelstukken.Soms brachteen groepsleid(st)erzijn/haar groep zoverdat het een an<strong>de</strong>revorm koos.3. Het ontbreken vansamenhang. Hoeweler door het team gekozenwas voor eenon<strong>de</strong>rwerp, was <strong>de</strong>praktijk dat <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>gniet boven hetniveau uitkwam vaneen aantal op zichzelfstaan<strong>de</strong> toneelstukjes,me<strong>de</strong> veroorzaaktdoor het ontbrekenvan een passen<strong>de</strong> presentatie.Door <strong>de</strong>groepsleid(st)er die <strong>de</strong>weeksluit<strong>in</strong>g verzorg<strong>de</strong>werd vaak nietmeer gezegd dan <strong>de</strong>aankondig<strong>in</strong>g welkegroep er aan <strong>de</strong> beurtwas.4MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


De ontwikkel<strong>in</strong>gNaar aanleid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>genopgedaan bij <strong>de</strong> studiebijeenkomsten en<strong>de</strong> evaluatie van onze huidige vorm vanweeksluit<strong>in</strong>g werd besloten tot <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>gvan ‘<strong>de</strong> kist’. In <strong>de</strong> kist wor<strong>de</strong>n doorons allerlei voorwerpen uit <strong>de</strong> leef- enbelev<strong>in</strong>gswereld van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rengestopt. Dit kan variëren van een leesboektot en met een rol toiletpapier. Bij<strong>de</strong> kist komt een aantal stroken waarop<strong>de</strong> vormen b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g vermeldstaan:1. presentatie2. toneel3. dans4. pantomime5. hoorspel6. <strong>de</strong>cor7. muurkrant8. muziek9. tableau vivant10. poppenspel11. spel12. verhaal13. gedichtDoor <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren wordt <strong>in</strong> <strong>de</strong> weekopen<strong>in</strong>geen voorwerp uit <strong>de</strong> kist gegrabbel<strong>de</strong>n per groep een strook getrokken.De reacties zijn zon<strong>de</strong>r meer enthousiast:het is enorm spannend om te ont<strong>de</strong>kkenwaar <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g nu weerover zal gaan en waarmee gewerktwordt. Daarnaast is <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>g dat <strong>in</strong>alle stamgroepen al <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong>week wordt gewerkt aan <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g.Het overleg b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> stamgroepvraagt ook m<strong>in</strong><strong>de</strong>r tijd.In <strong>de</strong> eerste maan<strong>de</strong>n is er door het teamvooral op gelet dat <strong>de</strong> vormen ‘presentatie’en ‘<strong>de</strong>cor’ aan bod kwamen, omdat<strong>de</strong>ze <strong>in</strong> het verle<strong>de</strong>n nogal stiefmoe<strong>de</strong>rlijkwaren be<strong>de</strong>eld. Voor <strong>de</strong> ‘aankled<strong>in</strong>g’van <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g zijn <strong>de</strong>ze vormeneen noodzakelijk bestand<strong>de</strong>el.Het kiezen van <strong>de</strong> strokenNa verloop van tijd ont<strong>de</strong>kten <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rendat er met <strong>de</strong> stroken ook te kiezenwas <strong>in</strong> hun eigen belang. Ze had<strong>de</strong>n tocheen voorkeur voor bepaal<strong>de</strong> stroken,zoals bijvoorbeeld toneel. Dat ont<strong>de</strong>ktenze door <strong>de</strong> lengte van <strong>de</strong> stroken:‘<strong>de</strong>cor’ schrijf je nu eenmaal korter dan‘tableau vivant’ en <strong>de</strong> strook ‘toneel’was door veelvuldig gebruik ook watsmoezeliger gewor<strong>de</strong>n.Groepen liepen ook <strong>de</strong> kans meer<strong>de</strong>reweken <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> werkvorm uit <strong>de</strong> stapelstroken te trekken. Na enige tijd bleekdat ook bepaal<strong>de</strong> stroken nagenoeg nietaan bod kwamen.Daar is het volgen<strong>de</strong> op gevon<strong>de</strong>n: allestroken zitten nu <strong>in</strong> langwerpige enveloppen,waardoor niet meer gezien kanwor<strong>de</strong>n, wat je kiest. Ver<strong>de</strong>r is <strong>de</strong> keuzemogelijkheiddoor onszelf beperkt. Wekiezen vijf of zes stroken uit, waardoorhet gevaar van doublures en missen vanon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len beperkt wordt. Tevens lettenwe erop, dat bepaal<strong>de</strong> stroken elkaarniet overlappen, bijvoorbeeld doormuurkrant en <strong>de</strong>cor te schei<strong>de</strong>n.Presentatie van het on<strong>de</strong>rwerpIn het beg<strong>in</strong> werd een k<strong>in</strong>d naar vorengehaald dat uit <strong>de</strong> kist (waarover eendoek zat) een voorwerp mocht halen.Daarna kwam van ie<strong>de</strong>re stamgroep eenk<strong>in</strong>d dat een enveloppe mocht trekken.Hierdoor was voor ie<strong>de</strong>reen dui<strong>de</strong>lijkwat het on<strong>de</strong>rwerp was en hoe dat uitgewerktmoest wor<strong>de</strong>n. Toch zijn na verloopvan tijd enige zaken gewijzigd:1. De kist werd een rieten mand, waarmeer <strong>in</strong> kan.2. De volgor<strong>de</strong> werd gewijzigd: eersttrekken <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren een strook. Opzich is <strong>dit</strong> al spannend, vanwege <strong>de</strong>vraag: wat zullen we <strong>de</strong>ze weekmogen doen. Vervolgens komt heton<strong>de</strong>rwerp uit <strong>de</strong> mand. Wat <strong>in</strong> verschillen<strong>de</strong>gevallen heeft geleid totheel opmerkelijke reacties: hoe doeje een dans met een batterij?3. De mand komt niet ie<strong>de</strong>re week aanbod. Er komen ook on<strong>de</strong>rwerpen naarvoren die ontleend zijn aan <strong>de</strong> WOprojectendie op <strong>de</strong> hele school aanbod komen: k<strong>in</strong><strong>de</strong>rboekenweek,beel<strong>de</strong>nproject, adventsproject enslotvier<strong>in</strong>g.Wat heeft het ons opgeleverd?De nieuwe opzet leidt bij <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren toteen veel directer betrokken zijn bij <strong>de</strong>keuze, <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> uitwerk<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g. Hoewel hetdoor ons is voorbereid leeft bij <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rendui<strong>de</strong>lijk het gevoel dat het hunweeksluit<strong>in</strong>g is gewor<strong>de</strong>n. Volgens onsstaan we hiermee dichter bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>gvan het begrip ‘pedagogische situatie’dan voorheen. Dat heeft er toegeleid dat ie<strong>de</strong>re stamgroep ook ietsheeft voor <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g. Dit <strong>in</strong> vergelijk<strong>in</strong>gmet vroeger, toen het veel meervoorkwam dat een stamgroepleid(st)ermee<strong>de</strong>el<strong>de</strong>, niets te hebben voor <strong>de</strong>weeksluit<strong>in</strong>g. Ver<strong>de</strong>r blijkt, dat door<strong>de</strong>ze opzet er veel meer <strong>in</strong>ventiviteit bijk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en stamgroepleid(st)er naarvoren komt dan vroeger.De afgelopen tijd is het aantal ou<strong>de</strong>rs datspeciaal voor <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g naarschool komt gestegen, ook hun reactiesnaar ons toe zijn enorm positief. Ou<strong>de</strong>rsvan k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die mogelijk b<strong>in</strong>nenkortnaar school zullen gaan, wor<strong>de</strong>n al vaakmeegenomen naar <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g, omte ervaren wat voor leef- en werkgemeenschapDe Morgenster is.Toekomstige ontwikkel<strong>in</strong>genHoewel er momenteel met veel pleziergewerkt wordt, zien we dat we voor <strong>de</strong>toekomst attent moeten blijven op <strong>de</strong>volgen<strong>de</strong> zaken:1. Wanneer gaan <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren voorwerpen<strong>in</strong> <strong>de</strong> mand stoppen?2. Staan we het overlappen van uitwerk<strong>in</strong>gsvormentoe? Nu zien we gebeurendat een verhaal bijvoorbeeld <strong>in</strong> <strong>de</strong>vorm van een muurkrant of <strong>in</strong> pantomimewordt gepresenteerd.3. Hoe pas je ervar<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen je stamgroepover een an<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rwerp <strong>in</strong> <strong>in</strong>een weeksluit<strong>in</strong>g die gaat over <strong>de</strong>mand? Vier<strong>in</strong>g moet ergens overgaan, maar wat doe je als er <strong>in</strong> jegroep iets veel <strong>in</strong>tensers leeft?4. Je ziet vaker dat <strong>de</strong> werkvormen ookgebruikt gaan wor<strong>de</strong>n als <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>ggaat over een WO-project.Dat zien we als een verrijk<strong>in</strong>g.5. Je ziet dat <strong>de</strong> variatie van werkvormendoor <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren steeds meertoegepast wordt bij an<strong>de</strong>re vieren<strong>de</strong>momenten <strong>in</strong> <strong>de</strong> week.R<strong>in</strong>us Korteweg en Henk Overeem zijn werkzaamaan “<strong>de</strong> Morgenster” <strong>in</strong> Gel<strong>de</strong>rmalsen.MENSEN-KINDEREN/JANUARI 19935


Tom <strong>de</strong> Boer Schoolwerkplan 4.2.7WISKUNDE IN DEJENAPLANSCHOOLIn <strong>dit</strong> artikel wil ik door mid<strong>de</strong>l van drie scènes aangeven welke i<strong>de</strong>eën van <strong>in</strong>vloedzijn geweest op mijn visie ten aanzien van <strong>de</strong> wiskun<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> jenaplanschool. Hetzijn biografisch get<strong>in</strong>te momenten die elk een perio<strong>de</strong> vertegenwoordigen: het k<strong>in</strong>d,<strong>de</strong> jonge on<strong>de</strong>rwijzer en <strong>de</strong> seniorleraar. Het draagt <strong>de</strong> sporen van een jarenlangepraktijk, geschreven bij wijze van spreken met het krijt aan <strong>de</strong> v<strong>in</strong>gers.Wie geen verhaal meer heeft is zijnmoe<strong>de</strong>r kwijt.Zo rond <strong>de</strong> tijd dat <strong>de</strong> eerste kievitenwer<strong>de</strong>n waargenomen zochten we onzepolsstokken op. We trokken <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>egroepjes <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> om sloten te v<strong>in</strong><strong>de</strong>ndie een optimum aan mogelijkhe<strong>de</strong>nen uitdag<strong>in</strong>g bevatten.De stok wordt gezet; hierbij wordt geletop <strong>de</strong> hoek, <strong>de</strong> zachtheid van <strong>de</strong> slootbo<strong>de</strong>m,<strong>de</strong> afstand die overbrugd moetwor<strong>de</strong>n. Dan wordt <strong>de</strong> aanloop uitgemeten;via het gevoel wordt een <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong>bereken<strong>in</strong>g gemaakt met alsvariabelen o.a. <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m (materiaal eneffenheid), het schoeisel, <strong>de</strong> te verwachtensnelheid en sprongkracht.En dan het moment suprème. Aanloop,sprong en land<strong>in</strong>g zijn <strong>in</strong> één langgerektmoment samengevouwen. Alle bereken<strong>in</strong>genvoegen zich tot één formule.Even ben je niet meer van <strong>de</strong>ze wereld.Dit is hogere wiskun<strong>de</strong>.Na een sprong of tien heb je het allemaalwel weer op een rijtje, ben je weerterug bij het punt waar je een jaar eer<strong>de</strong>rwas gebleven.Ik ben een keer of wat <strong>in</strong> het waterbeland. Eén keer daarvan was onverwacht(<strong>de</strong> stok brak). De an<strong>de</strong>re kerenbesefte ik dat het mis zou (kunnen) gaan.Ik lag bij wijze van spreken al <strong>in</strong> hetwater voor ik gesprongen had.Steeds weer moet ik aan mijn k<strong>in</strong>d-ervar<strong>in</strong>gen<strong>de</strong>nken als ik essentiële wiskun<strong>de</strong>notieson<strong>de</strong>r woor<strong>de</strong>n probeer te brengen.Het polsstokspr<strong>in</strong>gen, het vliegeren,het bouwen van hutten. Wanneer je<strong>in</strong> bovenstaan<strong>de</strong> schets alle wiskun<strong>de</strong>gevoeligewoor<strong>de</strong>n zou on<strong>de</strong>rstrepenkom je op een behoorlijk aantal. Ze hebbente maken met oriëntatie <strong>in</strong> tijd enruimte, met meten en experimenteren,met (kans)berekenen en evalueren.Het gaat hier om iets zeer essentiëels.We waren, stuk voor stuk expert. Jehoef<strong>de</strong> maar een polsstok <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n tekrijgen, ervaren hoe hij aanvoel<strong>de</strong>, hetgewicht, <strong>de</strong> balans, <strong>de</strong> veerkracht, en jewist: <strong>dit</strong> is een goeie, of: <strong>dit</strong> is niks. Deze<strong>de</strong>skundigheid staat <strong>in</strong> schril contrastmet <strong>de</strong> vermeen<strong>de</strong> onwetendheid waarvan<strong>de</strong> school met haar metho<strong>de</strong>n hetk<strong>in</strong>d wil bevrij<strong>de</strong>n. De school heeft <strong>de</strong>wiskun<strong>de</strong> ontkoppeld, het contact met<strong>de</strong> eigen ervar<strong>in</strong>gen zo goed als verbroken.Ik ervaar <strong>dit</strong> als een verlies. Meernog: als een gemiste kans.Ervar<strong>in</strong>gen zijn <strong>in</strong>trigeren<strong>de</strong> verschijnselen.Er valt veel over te zeggen. Eenpaar belangrijke kenmerken wil ik hiernoemen.Er is een verschil tussen iemand metveel ervar<strong>in</strong>g en iemand die veel is overkomen.Wanneer <strong>de</strong> eerste zijn verhaalvertelt zul je merken dat hij(me<strong>de</strong>)auteur en hoofdrolspeler is. (Hetparadoxale van een t.v.-programma alsIN DE HOOFDROL is dat je ervar<strong>in</strong>genje daar overkomen.) De twee<strong>de</strong> is het lij<strong>de</strong>ndvoorwerp van zijn ervar<strong>in</strong>gen,speelbal van het lot. Blij verrast misschienmet <strong>de</strong> hoofdprijs, maar zon<strong>de</strong>rre<strong>de</strong>n om trots te zijn. De school kan erveel aan doen om k<strong>in</strong>d me<strong>de</strong>auteur enhoofdrolspeler van het eigen verhaal tedoen zijn.Ervar<strong>in</strong>gen behoren tot het persoonlijk,onvervreemdbaar bezit van ie<strong>de</strong>r mens.Ze kunnen ter sprake wor<strong>de</strong>n gebrachtmaar staan <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe niet ter discussie.Juist wanneer men merkt dat <strong>de</strong> eigenervar<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> eigen gedachten en voorstell<strong>in</strong>gendie men heeft gevormd, kortom:het eigen wereldbeeld door an<strong>de</strong>renmet respect en echte <strong>in</strong>teresse wordttegemoetgetre<strong>de</strong>n dan groeit het zelfvertrouwen.En daarop steunt <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g.Ervar<strong>in</strong>gen zijn metgezellen die vrijwilligmet je mee gaan. Je hoeft ze niet tedw<strong>in</strong>gen zoals (te) veel zogenaam<strong>de</strong>leerstof. Leugens maken je moe, je moetze onthou<strong>de</strong>n, maar <strong>de</strong> waarheid weet je.Ervar<strong>in</strong>gen kunnen on<strong>de</strong>r woor<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>ngebracht, ze kunnen wor<strong>de</strong>n me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld.Ze hebben verhaalkarakter.Het meest krachtige medium waar k<strong>in</strong><strong>de</strong>renover beschikken om ervar<strong>in</strong>gen(mee) te <strong>de</strong>len is het spel.We zijn terug bij het spel en het verhaal.Het lijkt erop dat <strong>de</strong> school nogal slordigomspr<strong>in</strong>gt met misschien wel <strong>de</strong> belangrijkstegroeimogelijkheid van het k<strong>in</strong>d.Spelen wordt al snel verruild voor leren,alsof dat een tegenstell<strong>in</strong>g zou zijn!Wanneer je een k<strong>in</strong>d zijn spel ontneemt,stagneert zijn ontwikkel<strong>in</strong>g. Het beelddr<strong>in</strong>gt zich op van een k<strong>in</strong>d dat zijn moe<strong>de</strong>rkwijt is: zijn wereld stort <strong>in</strong>één,wordt koud en onvoorspelbaar. Het k<strong>in</strong>dstaat als verlamd, er is geen re<strong>de</strong>n omver<strong>de</strong>r te groeien.Daarentegen zou <strong>de</strong> school structuur enruimte kunnen bie<strong>de</strong>n aan het spel en <strong>de</strong>daaruit groeien<strong>de</strong> <strong>de</strong>skundighe<strong>de</strong>nerkennen, bevor<strong>de</strong>ren en <strong>in</strong> dialoogbrengen met elkaar en met parallellediscipl<strong>in</strong>es <strong>in</strong> <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> echtewereld. Vanuit een ontwikkel<strong>de</strong> huttenbouwcultuur(en dus met kennersoog)kijken naar volwassen hutten- en huizenbouwop an<strong>de</strong>re plaatsen en <strong>in</strong> an<strong>de</strong>retij<strong>de</strong>n.Stel je voor: er ligt een enorme stapelkranten alsme<strong>de</strong> een aantal rollenafplakstrip (die gebruikt wordt door <strong>de</strong>huisschil<strong>de</strong>r). Je maakt groepjes van vijfk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en geeft hen <strong>de</strong> opdracht eenhut te maken die stevig staat en waar zealle vijf <strong>in</strong> kunnen.Het zou <strong>de</strong> start kunnen zijn van een huttenbouwproject,naar believen uit tebrei<strong>de</strong>n met an<strong>de</strong>re materialen en problematischeropdrachten. Als we on<strong>de</strong>rtussenonze ogen en oren openhou<strong>de</strong>nkunnen we een lijst aanleggen van ‘sterkepunten’ van elk k<strong>in</strong>d en daar onsvoor<strong>de</strong>el mee doen.Heel wat verwon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g wordt <strong>in</strong> <strong>de</strong>kiem gesmoord.Toen ik als jong on<strong>de</strong>rwijzer <strong>in</strong> contactkwam met <strong>de</strong> Wiskobas-beweg<strong>in</strong>g g<strong>in</strong>ger een wereld voor me open. Ik liep cursus<strong>in</strong> Den Bosch. ‘s Avonds zat ik vaakuren te puzzelen aan opdrachten en pro-6MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


lemen die we ter overpe<strong>in</strong>z<strong>in</strong>g meehad<strong>de</strong>n gekregen en die ik meteen wil<strong>de</strong>‘vertalen’ naar <strong>de</strong> eigen klassesituatie.Behalve misschien sommige <strong>de</strong>len van<strong>de</strong> meetkun<strong>de</strong> was er <strong>in</strong> <strong>de</strong> wiskun<strong>de</strong>we<strong>in</strong>ig dat me tot dan toe enige vreug<strong>de</strong>had verschaft. Twee d<strong>in</strong>gen speel<strong>de</strong>nhoegenaamd geen rol: fantasie (datbracht je alleen maar op dwaalwegen)en gevoel (zij vertroebelt het logisch<strong>de</strong>nken). Onze wiskun<strong>de</strong> was dus absoluuthumorloos.Nu was humor juist het eerste dat me openbeviel bij het wiskobasgebeuren.Deze mensen had<strong>de</strong>n oprechte lol <strong>in</strong> hunvak en wisten <strong>dit</strong> over te brengen opan<strong>de</strong>ren. We g<strong>in</strong>gen met hernieuw<strong>de</strong>belangstell<strong>in</strong>g naar ons rekenen kijkenen groeven Aha!-Erlebnisse op diejarenlang on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> stoffige metho<strong>de</strong>n opons had<strong>de</strong>n liggen wachten. Wiskun<strong>de</strong>werd leuk.Goed, ook daarvoor kon je aardige d<strong>in</strong>gendoen, maar dat lag meer aan je<strong>in</strong>ventiviteit, <strong>de</strong> manier waarop hetgebracht werd. Het lag niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> aardvan het rekenen zelf om leuk te zijn. Detafels, bijvoorbeeld, moesten wor<strong>de</strong>ngeleerd. Je kon daar van alles bij be<strong>de</strong>nkenom dat voor elkaar te krijgen: lotto,dom<strong>in</strong>o, z<strong>in</strong>gen, rappen, klappen, lopen,dansen, doosjes met lucifers, v<strong>in</strong>gerhandschoenen(voor <strong>de</strong> tafel van 5). Jewas een handige trucjesbe<strong>de</strong>nker om <strong>de</strong>k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren daar te krijgen waar je ze hebbenwou. Ie<strong>de</strong>reen (nou ja, ie<strong>de</strong>reen....)voor <strong>de</strong> vakantie <strong>de</strong> kaart vol en na <strong>de</strong>vakantie <strong>de</strong> gaten opvullen. Er warensteeds veel grote gaten.Helemaal geen gekke werkwijze. Maarik had toch het gevoel dat ik <strong>de</strong> enige <strong>in</strong><strong>de</strong> groep was die wist waar we zo ongeveermee bezig waren. Ik was <strong>de</strong> gids opweg naar het doel (dat, tussen haakjes,nooit bereikt werd). Ik had ze liever zelfeen kaart gegeven en een kompas. ‘Kijk,jongelui, zo werkt dat. En nou <strong>in</strong> groepjesvan drie op pad!’Wiskobas was <strong>de</strong> poort naar <strong>de</strong> speeltu<strong>in</strong>.Een speeltu<strong>in</strong> voor jong en oud.Zelf d<strong>in</strong>gen ont<strong>de</strong>kken. In die tijd verschenener <strong>in</strong> <strong>de</strong> klas patronen op hetbord als:3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93 1026 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 1059 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108We kon<strong>de</strong>n daar zo een half uur overpraten. Er werd van alles ont<strong>de</strong>kt, o.a.:- het patroon dat even en oneven getallenmaken- <strong>de</strong> manier waarop <strong>de</strong> tafels van 6 en 9er<strong>in</strong> verpakt zitten.- dat <strong>de</strong> wortelcijfers steeds om beurten3, 6 en 9 zijn.(Het wortelcijfer van een getal krijg jeals je alle cijfers van dat getal bij elkaarop telt (en als het nodig is <strong>de</strong>ze bewerk<strong>in</strong>gherhaalt). Het wortelcijfer van 15 isdus (1+5=) 6, dat van 75 is (7+5=12,1+2=) 3, dat van 565 is 7. De eerste tweegetallen zijn <strong>de</strong>rhalve <strong>de</strong>elbaar door drie(immers hun wortelcijfer is <strong>de</strong>elbaardoor drie), het laatste niet.)- <strong>de</strong> verschillen tussen een getal en zijn‘buren’:39 48 5742 51 6045 54 63- prachtige symmetrische reeksen:Een cirkel is een one<strong>in</strong>dige getallenlijn(<strong>de</strong>nk aan <strong>de</strong> klok). Als we <strong>de</strong> tafel van 3daar<strong>in</strong> projecteren krijgen we eenpatroon dat weer nieuwe gespreksstofoplevert.Hoe zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re ‘tafelsterren’eruit zien?Er zijn meer ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>gen te doen aangaan<strong>de</strong><strong>de</strong> getallen uit <strong>de</strong> tafel van 3,ofwel <strong>de</strong> 3-vou<strong>de</strong>n:- als ik drie opeenvolgen<strong>de</strong> getallennoem zit er steevast een 3-voud bij- er zijn drie soorten getallen:3v(ou<strong>de</strong>n), 3v-1 en 3v+1- als ik drie opeenvolgen<strong>de</strong> getallen bijelkaaroptel krijg ik een 3-voudDe verleid<strong>in</strong>g is groot om zo nog evendoor te gaan. Later misschien. Het istrouwens veel leuker zelf eens wat teexperimenteren. Wat ik hier wil aangevenis dat ik <strong>in</strong><strong>de</strong>rtijd met heel an<strong>de</strong>reogen naar <strong>de</strong> wiskun<strong>de</strong> ben gaan kijken.Ik tuimel<strong>de</strong> van <strong>de</strong> ene verbaz<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong>an<strong>de</strong>re verrass<strong>in</strong>g. Het belangrijkstewas wel dat ik zelf d<strong>in</strong>gen g<strong>in</strong>g on<strong>de</strong>rzoeken.En ik wist zeker dat, als ik mijnk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> dat enthousiasme mee konkrijgen, er heel wat gewonnen was.Plotsel<strong>in</strong>g wer<strong>de</strong>n ook <strong>de</strong> opmerk<strong>in</strong>genvan k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren belangrijk. Ze waren nietenkel meer goed of fout maar gaven <strong>in</strong>veel gevallen een nieuwe kijk opbepaal<strong>de</strong> problemen. Bovendien kreegik een betere kijk op (het leren van) <strong>de</strong>k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zelf. Het is <strong>in</strong>teressant teobserveren hoe het volgen<strong>de</strong> spel wordtgespeeld:- we spelen met 2 personen- we tellen samen tot 30- om beurten tellen we 1 of 2 ver<strong>de</strong>r (datmag je zelf weten)- wie precies op 30 uitkomt heeftgewonnen3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93 1026 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 1059 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108Het éne k<strong>in</strong>d blijft maar op <strong>de</strong> ‘bonnefooi’ proberen en is elke keer weer verrastdoor <strong>de</strong> uitkomst. Het an<strong>de</strong>re heeftal snel door hoe je <strong>de</strong> afloop kunt beïnvloe<strong>de</strong>n.Terwijl enkelen op <strong>de</strong>n duur <strong>de</strong>w<strong>in</strong>nen<strong>de</strong> strategie leren toepassen opvarianten van het spel.Wiskobas heeft mij laten ervaren datrekenen geen doel op zich is, maar eenmid<strong>de</strong>l tot wiskundige oriëntatie.Bovendien is het gebied van <strong>de</strong> wiskun<strong>de</strong>ruimer dan <strong>de</strong> meeste metho<strong>de</strong>n doenvermoe<strong>de</strong>n.Het belangrijkste voor mij blijft echterdat recht gedaan werd aan het affectieveaspect van het leren. Daardoor kreeg <strong>de</strong>verbeeld<strong>in</strong>gskracht als creatieve functieMENSEN-KINDEREN/JANUARI 19937


van het <strong>de</strong>nken weer <strong>de</strong> plaats die haartoekwam.Er waar weer plaats voor verwon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gwas.Wie aan vragen recht wil doen is zu<strong>in</strong>igmet antwoor<strong>de</strong>n.‘Vandaag gaan we klokkijken’ zegt <strong>de</strong>collega van <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>nbouw.‘Waarom?’ vraag ik.‘Ik wil dat ze kunnen klokkijken.’‘Moet dat nu meteen of kan het nog eenpaar weekjes wachten?’‘Waarom vraag je dat?’‘Omdat kijken naar <strong>de</strong> klok veel <strong>in</strong>teressanteris dan klokkijken.’‘Leg dat eens uit.’‘Goed. Mag ik dan jouw groep evenlenen?’Les 1:‘Beste mensen, kijk eens goed: hierhangt een klok.Wàt? Hij hangt op <strong>de</strong> kop? Hoe weet jedat? O, <strong>de</strong> 12 moet bovenaan. Van wiemoet dat? Oké, als jij het zegt. Er zit een12 op <strong>de</strong> klok en die moet bovenaan vanNynke. Wat zie je allemaal nog meeraan <strong>de</strong>ze klok?’Op het bord verschijnt een lijst:cijfersstreepjes (m<strong>in</strong>uten)urenwijzerWe mogen alleen d<strong>in</strong>gen noemen die wezien. Dus geen ‘ra<strong>de</strong>rtjes’ of ‘stroom’.K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zien meer dan je <strong>de</strong>nkt:beweg<strong>in</strong>geen vliegepoepjedat het glimttijdJaap zegt dat volgens hem tijd en beweg<strong>in</strong>geen beetje hetzelf<strong>de</strong> zijn. Daaropbarst een discussie los. Over het (verbaz<strong>in</strong>gwekken<strong>de</strong>)wezen van <strong>de</strong> tijd.Les 2:‘Kijk, hier hebben we <strong>de</strong> rij woor<strong>de</strong>nvan <strong>de</strong> vorige keer. Er zit nogal wat aanzo’n klok. Is dat nou allemaal wel nodig.Wat zou<strong>de</strong>n we bijvoorbeeld best kunnenmissen?’‘De secon<strong>de</strong>nwijzer kan wel weg.’‘Gelukkig,’ zegt Geert, ‘want ik moet ertelkens naar kijken als ik <strong>de</strong>nk dat-iebovenaan is.’ Kan ik me goed voorstellen,want ik heb hetzelf<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurtvan een stationsklok.Onze klok wordt langzaam uitgekleed.Bij <strong>de</strong> m<strong>in</strong>utenwijzer is er een aarzelendprotest: Hoe weet je nou of het bijnapauze is? Eén m<strong>in</strong>uut voor tien. Theunisheeft daar al eens over nagedacht. Hijrekent rigoureus af met <strong>de</strong> m<strong>in</strong>utenwijzer,die volgens hem ‘nergens op slaat’:Er is niet één klok op <strong>de</strong> hele wereld die<strong>de</strong> tijd precies aangeeft. Er mankeertaltijd wel iets aan. Afvoeren dus.Slechts <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e wijzer blijft over.Sab<strong>in</strong>e komt twee dagen later naar metoe:’Ik heb er nog eens over nagedacht,maar als er maar één wijzer is, hoe weetje dan dat het <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e is?’En Jasper zegt: ‘Ik heb helemaal geenklok nodig, ik heb een horloge met cijfers.’Les 3, enz.:Over (bijna) elk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> klokzijn (wiskundige) activiteiten te ontwerpen.Enkele ervan zijn hierna on<strong>de</strong>rIDEEËN uitgewerkt. Zo zijn we beziggeweest met:<strong>de</strong> cirkel (zie: <strong>de</strong> slaapvogels, i<strong>de</strong>e 1)rome<strong>in</strong>se en arabische cijfers(zie i<strong>de</strong>e 4)digitale cijfershet getal 60wat is een m<strong>in</strong>uut(<strong>de</strong> waterklok, i<strong>de</strong>e 2)We hebben een zeer <strong>in</strong>teressante tijdbeleefd met onze klok en en passant ooknog even klokkijken geleerd.Waarom <strong>de</strong>ze omweg? Is <strong>dit</strong> nou eenvoorbeeld uit <strong>de</strong> effectieve school? Hetis goed om, mogelijk aan <strong>de</strong> hand van <strong>dit</strong>voorbeeld, eens <strong>in</strong> het team een gesprekte hebben over <strong>de</strong> functie van vragen enantwoor<strong>de</strong>n. Of een snel antwoord welzo goed is.GEDACHTEN1.Kijken is een specifieke vorm vanzien. Als je aan het klokkijken bentzie je heel beperkt. Alle niet-relevantezaken laat je buiten beschouw<strong>in</strong>g. Infeite zie je <strong>de</strong> klok niet eens; je zietenkel hoe laat het is.2.Wanneer we het leerproces on<strong>de</strong>r hetregime van het (van tevoren ge<strong>de</strong>f<strong>in</strong>ieer<strong>de</strong>)product brengen is onze enigehoop dat <strong>de</strong> leerweg via een uitgekien<strong>de</strong>metho<strong>de</strong> efficiënt is. In pr<strong>in</strong>cipeis on<strong>de</strong>rweg-zijn tijdverlies.We zou<strong>de</strong>n er daarentegen ook van uitkunnen gaan dat zolang het proces opspann<strong>in</strong>g kan wor<strong>de</strong>n gehou<strong>de</strong>n hetleren voortgang v<strong>in</strong>dt en <strong>de</strong> productenals rijpe appelen van <strong>de</strong> boom <strong>in</strong> onzeschoot vallen.3.In een warenhuis <strong>in</strong> Berlijn staat eenreusachtige waterklok. Ik heb gefasc<strong>in</strong>eerdstaan kijken hoe <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong>waterstromen door <strong>de</strong> glazen spiraleng<strong>in</strong>gen, bollen opvul<strong>de</strong>n, langsbuiswan<strong>de</strong>n neersijpel<strong>de</strong>n en weeropgevangen wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong> reservoirs. Ikkwam die dag overal te laat omdat ikmaar naar <strong>de</strong> klok bleef kijken.IDEEËNIn <strong>de</strong>ze rubriek wor<strong>de</strong>n een aantal ontwerpenver<strong>de</strong>r uitgewerkt. Ze zijn stukvoor stuk <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk ontstaan endaaraan getoetst.De slaapvogelsHet grondi<strong>de</strong>e is iets <strong>in</strong>teressants tedoen met <strong>de</strong> wijzerplaat van <strong>de</strong> klok alsstartgegeven (figuur 1).In pr<strong>in</strong>cipe is <strong>de</strong> klok (elke klok) eengetallenlijn. Daar zijn verschillen<strong>de</strong>vormen van. In figuur 2 zijn er een aantalgetekend. Het is zeer boeiend daarover(als het kan: samen) na te <strong>de</strong>nkenen daarmee te experimenteren. Je kuntdaar<strong>in</strong> behoorlijk ver gaan. Denk maaraan <strong>de</strong> rekenl<strong>in</strong>eaal.De klok is een vorm van one<strong>in</strong>digegetallenlijn. Daar<strong>in</strong> schuilt haar beperk<strong>in</strong>gen haar kracht. In mijn zij<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gseuitwijd<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> tafel van drie (zie blz.7) komen we <strong>de</strong> getallencirkel voor heteerst tegen. Hier heeft zij <strong>de</strong> basis 10,d.w.z. er zijn 10 punten op <strong>de</strong> cirkel, terwijl10 weer gelijk is aan 0. Deze getallencirkel-basis-10past uiteraard uitstekendbij ons 10-tallig stelsel.We<strong>de</strong>rom is het verrassend en leerzaameens verschillen<strong>de</strong> getallencirkels uit teproberen. Wij keren terug naar <strong>de</strong> klok:een getallencirkel-basis-12.Dus 12 = 0. En 8 + 5 = 1 !En is 3 x 5 hetzelf<strong>de</strong> als 5 x 3 ?En dan nu <strong>de</strong> slaapvogels...... Je ziet zenooit want ze slapen bijna altijd. En alsze wakker wor<strong>de</strong>n, dan pikken ze eenvliegje of een worm en meteen gaan zeweer slapen. Nogal saai dus. Ook <strong>de</strong>regelmaat waarmee ze wakker wor<strong>de</strong>nis slaapverwekkend. Je hebt ze <strong>in</strong> soor-8MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


1 234 56 7 8ten. Je hebt er die om <strong>de</strong> drie uur wakkerwor<strong>de</strong>n. Dus, beg<strong>in</strong>nend bij 0 (elkeslaapvogel wordt om 0 uur geboren),wor<strong>de</strong>n ze wakker om 3, 6, 9 en danweer om 12 = 0 uur en vervolgens weerom 3, 6, 9, 0, 3, 6....... enz. uur. Dat kunje als volgt <strong>in</strong> een klok tekenen: (fig. 3)De 4vogel ontwaakt elke 4 uur, pikt eenworm en slaapt weer door (fig. 4). Enan<strong>de</strong>ren, <strong>de</strong> 5vogels, slapen steeds 5uren achtereen (fig. 5).K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren v<strong>in</strong><strong>de</strong>n het <strong>in</strong>teressant met<strong>de</strong>rgelijke sterfiguren bezig te gaan enover <strong>de</strong> resultaten van gedachten te wisselen.Het wordt spannend als we vragenwelke vogels elkaar (wanneer)tegen kunnen komen. Dit kunnen weont<strong>de</strong>kken door met twee kleuren <strong>in</strong> eenklok te werken. De 3vogel en <strong>de</strong> 4vogelontmoeten elkaar elke rond een keer, nl.om 12 (0) uur (zie figuur 6). Zijn ervogels die elkaar nooit ontmoeten?Nu wordt het wat <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong>r. Ertrouwt een 4vogel met een 5vogel. Watvoor kuikens levert dat op <strong>de</strong>nk je? Bijons kwam <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> klok op het bord:eerst 4 uur dan 5 uur later, en zo ver<strong>de</strong>r,om en om (fig. 7). Er werd enthousiastgewerkt aan verschillen<strong>de</strong> gemeng<strong>de</strong>huwelijken met als resultaat een aantal<strong>in</strong>teressante klokken (fig. 8).Het is moeilijk aan te geven wanneereen i<strong>de</strong>e is ‘uitgewerkt’. Het is bestmogelijk dat op het slaapvogelthemanog meer variaties te be<strong>de</strong>nken zijn.Voor ons bleef het hier bij. We hebbener veel plezier aan beleefd.2. De waterklokDe basis van <strong>dit</strong> i<strong>de</strong>e is <strong>de</strong> lengte van eenm<strong>in</strong>uut zo <strong>in</strong>tensief mogelijk te latenbeleven. An<strong>de</strong>re ontwerpen zou<strong>de</strong>n zichkunnen concentreren op een an<strong>de</strong>retijdsduur: een secon<strong>de</strong>, een kwartier,een uur, een jaar.....We geven aan een drietal (tafelgroepje)k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> opdracht: makenjullie eens een klok die zo precies mogelijkeen m<strong>in</strong>uut aangeeft. Aanwezigzijn: een bak met water en een aantalplastic bekertjes. Met een prikpen kun jeéén of meer gaatjes <strong>in</strong> een beker prikken.....Ga maar eens wat uitproberen.Als je meer d<strong>in</strong>gen nodig hebt kun je diezelf pakken of je vraagt er om. Hier iseen stopwatch om te kijken hoe preciesje klok werkt.Ook <strong>dit</strong> i<strong>de</strong>e kan ver<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n uitgewerkt.Het is heerlijk om <strong>de</strong> watertafeluit <strong>de</strong> kleuterklas eens weer te latenfunctioneren. Met druppelaars (apotheek!)en plastic slangen kunnen weonze constructie misschien wel uitbrei<strong>de</strong>ntot we een klok hebben die <strong>de</strong> heledag werkt.MENSEN-KINDEREN/JANUARI 19939


Peter van Heereveld Schoolwerkplan 4.2.6ENGELS IN DE STAMGROEP,EEN ANDERE BENADERINGIn het verle<strong>de</strong>n werkte ik <strong>in</strong> mijn stamgroep met een metho<strong>de</strong> voor het vakgebiedEngels, te weten: ‘No Problem’.Deze metho<strong>de</strong> was al langer op school dan ik en het lag dan ook voor <strong>de</strong>hand, toen ik <strong>de</strong> groep overnam, dat ik ermee zou gaan werken. Het was eenteamkeuze geweest, er was een <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g gedaan en het schoolwerkplanverwijst ernaar.Eén keer per week werkte ik er mee op <strong>de</strong> don<strong>de</strong>rdagmiddag, geduren<strong>de</strong>zo’n 45 m<strong>in</strong>uten, met <strong>de</strong> zeven<strong>de</strong>- en achtstejaarsk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.Op zich zit <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> prima <strong>in</strong> elkaar. Er is een thema en elk thema is opgesplitst<strong>in</strong> <strong>de</strong>elthema’s, zodat je ie<strong>de</strong>re les een an<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rwerpje kunt behan<strong>de</strong>len.Als <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> wordt gevolgd, wordt een bepaal<strong>de</strong> (hoeveelheid) leerstofgegaran<strong>de</strong>erd en staat een verantwoor<strong>de</strong> didactiek van <strong>de</strong> Engelse taal aan<strong>de</strong> basis van het on<strong>de</strong>rwijs. Het werken met <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> beviel mij echterniet. De voorgekauw<strong>de</strong> leerstof, het semi-populaire, zogenaamd ‘leven<strong>de</strong>Engels’ op <strong>de</strong> bandjes, het keurslijf van <strong>de</strong> thema’s en <strong>de</strong>elthema’s h<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>de</strong>nmij. Of ik <strong>dit</strong> uitstraal<strong>de</strong>, is mij niet dui<strong>de</strong>lijk maar ook <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren von<strong>de</strong>nEngels niet echt leuk en leerzaam.Voor sommigen kan een metho<strong>de</strong> een veilig en verantwoord werkmid<strong>de</strong>lzijn. Voor mij geldt dat niet.Het experimentuit: The mice and the cat, Carol BarnetAan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong>ze boekjes koos ikvoor <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> aanpak:A. Voorlezen:Ik las <strong>de</strong> verhalen nogal ‘dramatisch’voor met verschillen<strong>de</strong> stemmen. Ikvertel<strong>de</strong> of verklaar<strong>de</strong> af en toe wattussendoor, waar ik dat nodig achtte.De k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren smul<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> veelalkomische verhalen en prenten.B. Gesprek:Ik stel<strong>de</strong> enkele vragen na aanleid<strong>in</strong>gvan het verhaal om te controleren ofhet begrepen was, liet soms het verhaalnavertellen, vroeg wat ze er vanvon<strong>de</strong>n en liet ze reageren. Mijn strevenwas <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tot Engels sprekente brengen.C. Schriftelijke verwerk<strong>in</strong>g:De voor <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren nieuwe woor<strong>de</strong>nzetten ik op het werkblad. De k<strong>in</strong><strong>de</strong>renmoesten <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n uit het hoofdleren, hetgeen <strong>de</strong> meesten heel goedoppikten.Vervolgens gaf ik een aantalopdrachten rond het verhaal. Hierbijeen voorbeeld ter illustratie:Tij<strong>de</strong>ns het blok Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>gvan het Sem<strong>in</strong>arium voor Jenaplanpedagogiek,werkten we een avond metprentenboeken.Ik koos die avond, vanwege mijn lief<strong>de</strong>voor <strong>de</strong> Engelse taal, een Engels prentenboek.Een an<strong>de</strong>re bena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van het Engels<strong>in</strong> mijn stamgroep was geboren, namelijkeen bena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g vanuit prentenboeken.Op <strong>dit</strong> moment wist ik nog nietprecies hoe ik een en an<strong>de</strong>r zou gaanaanpakken, maar ik was bereid eenexperiment te wagen.Een bron van <strong>in</strong>spiratie daarbij was eenaantal artikelen rond het werken metprentenboeken.De metho<strong>de</strong> ‘No Problem’ verdween <strong>in</strong><strong>de</strong> kast en ik g<strong>in</strong>g op zoek naar Engelseprentenboeken.Al snel stuitte ik op een aantal boekjesmet een sterk educatief karakter. De taalwas simpel en hel<strong>de</strong>r. De <strong>in</strong>houd wasaantrekkelijk, <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n en constructieswaren eenvoudig. Een didactischvoor<strong>de</strong>el zat hem <strong>in</strong> het feit dat <strong>de</strong> tekstenvol herhal<strong>in</strong>gen zaten, zodat woor<strong>de</strong>nen z<strong>in</strong>sconstructies vaak aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>kwamen.10MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


This paper belongs to:...................................................................................................................................................................................................The mice and the catNew words, learn them by heart!one mouse : een muishungry : hongeriga door : een <strong>de</strong>urto look : kijkenalways : altijda voice : een stemto <strong>in</strong>vite : uitnodigento answer : antwoor<strong>de</strong>na meet<strong>in</strong>g : een verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gaunts and uncles : tantes en oomsto tie up : vastb<strong>in</strong><strong>de</strong>nto want : willento un<strong>de</strong>rstand : begrijpentwo mice : twee muizenthe hole : het gatnear :dichtbij, naastto look for : zoekenright - left : rechts - l<strong>in</strong>ksa piece of cheese: een stuk kaasto shout : schreeuwenan answer : een antwoordliv<strong>in</strong>g room : woonkamercous<strong>in</strong>s : nevena rope : een touwa ribbon : een l<strong>in</strong>t1. Why are mice afraid of a cat?Mice are afraid of a cat, because (omdat):.............................................................................................................................2. Do you remember (her<strong>in</strong>neren) some names of the mice <strong>in</strong> the story ?Yes/no, I remember...............................................................................................................................................................3. Where do the mice <strong>in</strong> the story live?The mice <strong>in</strong> the story live......................................................................................................................................................4. F<strong>in</strong>ally (uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk) the mice had a good i<strong>de</strong>a. What was the i<strong>de</strong>a?The i<strong>de</strong>awas ..........................................................................................................................................................................5. Translate <strong>in</strong>to English (vertaal <strong>in</strong> het Engels):a. Ik wil een kat:........................................................................................................................................................................b. De muizen leven <strong>in</strong> een hol naast <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur:.......................... ..................................................................................................c. De muizen hebben een stuk kaas:..........................................................................................................................................d. Ik begrijp het:........................................................................................................................................................................e. Mijn neven en mijn tante willen een l<strong>in</strong>t:..............................................................................................................................6. Write the story <strong>in</strong> your own words (<strong>in</strong> short) and when you have got time left, make a nice draw<strong>in</strong>g about the story.(use the back of your paper).DramatiserenHet experiment verliep naar wens,maar ik was nog niet tevre<strong>de</strong>n. Ik vondmijn verwerk<strong>in</strong>gen teveel schriftelijkverlopen. De artikelen rond prentenboekenbenutten <strong>de</strong> bronnen veel uitvoeriger.Ik g<strong>in</strong>g bij mezelf te ra<strong>de</strong> en g<strong>in</strong>g opzoek naar boekjes met dramatiseerbareverhaaltjes. Ik wil<strong>de</strong> ook het mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>geEngels stimuleren.Het eerste boekje voor <strong>dit</strong> experimentwas ‘Knock, knock who’s there?’ doorSally Gr<strong>in</strong>dley en Antony Browne.Een meisje gaat naar bed en ziet <strong>in</strong> haarverbeeld<strong>in</strong>g allemaal enge verschijn<strong>in</strong>genachter haar <strong>de</strong>ur op <strong>de</strong> gang.Steeds wordt er geklopt. ‘Who’s there’.Het <strong>de</strong>nkbeeldige gevaar maakt zichbekend en zegt wat het zal doen als zehet b<strong>in</strong>nenlaat. ‘Then I won’t let you<strong>in</strong>!’Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk staat (echt) papa achter <strong>de</strong><strong>de</strong>ur. Hij komt haar welterusten wensen.Va<strong>de</strong>r mag er natuurlijk wel <strong>in</strong>.Hoewel <strong>dit</strong> boekje voor jongere k<strong>in</strong><strong>de</strong>renbedoeld is, werd er door mijnbovenbouwers ook van genoten.De verwerk<strong>in</strong>gsopdracht luid<strong>de</strong>:‘Be<strong>de</strong>nk zelf een <strong>de</strong>nkbeeldig gevaardat op <strong>de</strong> gang had kunnen staan. Tekenof schil<strong>de</strong>r <strong>dit</strong> en beschrijf <strong>in</strong> het Engelswat dat gevaar van plan is en of het welof niet b<strong>in</strong>nen mag.’We bun<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n ze tot een boek.Enkele voorbeel<strong>de</strong>n, die <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>renbedachten: Knock, knock who’s there?- I’m the dragon. When you let me <strong>in</strong>I’m go<strong>in</strong>g to eat you.- I’m the Grolsch bottle. When you letme <strong>in</strong> I’m go<strong>in</strong>g to make you drunk.- I’m the skeleton. When you let me <strong>in</strong>I’m go<strong>in</strong>g to kill you.Volgens het stramien van het prentenboek,maar <strong>in</strong>gevuld met <strong>de</strong> ‘gevaren’van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, werd een toneelstukopgezet.Op een creatieve manier wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>vreselijkste monsters uitgebeeld : metkle<strong>de</strong>n, kleren, maskers en stemmen.Het Engels werd goed <strong>in</strong>gestu<strong>de</strong>erd enweergegeven. Achteraf bleek ook dathet Engels bij <strong>de</strong> uitvoer<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>gvoor <strong>de</strong> hele school, ook voorMENSEN-KINDEREN/JANUARI 199311


<strong>de</strong> kleuters geen bezwaar was. Het verhaalwerd zo goed uitgebeeld, dat hetverhaal zon<strong>de</strong>r meer dui<strong>de</strong>lijk overkwam.Op vergelijkbare wijze, zij het metm<strong>in</strong><strong>de</strong>r eigen <strong>in</strong>breng door <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,dramatiseer<strong>de</strong>n wij ‘The boy and thewolf’ door Caroll Barnett:Een jongen moet op schapen passen enverveelt zich. Hij verz<strong>in</strong>t hoe hij hethele dorp <strong>in</strong> rep en roer kan brengendoor net te doen alsof een wolf <strong>de</strong> schapenwil do<strong>de</strong>n.Hij rent als een bezetene door het dorp.‘Wolf, wolf!’Het hele dorp rent naar <strong>de</strong> kud<strong>de</strong>, voorzienvan knuppels en hooivorken.........voor niks.De vier<strong>de</strong> keer komt er een echte wolf,maar <strong>de</strong> dorpel<strong>in</strong>gen geloven <strong>de</strong> jongenniet meer. De schapen wor<strong>de</strong>n gedood.Tenslotte dramatiseer<strong>de</strong>n wij het verhaalvan <strong>de</strong> vos en <strong>de</strong> ooievaar: ‘TheFox and the Stork’ door D.H. Howe.De vos (mr.Fox) <strong>de</strong>nkt slim te zijn. Hijnodigt <strong>de</strong> ooievaar (mrs.Stork) uit voorhet eten. Hij serveert soep <strong>in</strong> een plattekom, zodat <strong>de</strong> ooievaar met haar langesnavel niks kan eten.De vos eet haar portie ook maar op.De ooievaar pakt <strong>de</strong> vos slim terug door<strong>de</strong>ze thuis te trakteren op soep <strong>in</strong> eenlange smalle fles. De vos kan er nietvan eten en krijgt zodoen<strong>de</strong> een koekjevan eigen <strong>de</strong>eg.Het uitspelen van <strong>de</strong> dialoog tussen <strong>de</strong>vos en <strong>de</strong> ooievaar slaag<strong>de</strong> goed, al waser zoveel tekst dat het opgelezen moestwor<strong>de</strong>n.Het Engels lezen g<strong>in</strong>g zo goed dat webesloten het als hoorspel op <strong>de</strong> lokaleradio uit te zen<strong>de</strong>n.Ook non-fictieDe verhaaltjes en <strong>de</strong> werkwijzen totdusver spraken <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren erg aan.Ook van ou<strong>de</strong>rs kreeg ik bij rapportagegesprekkenheel positieve reacties tehoren. K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren zou<strong>de</strong>n nu veel meerdan voorheen spontaan Engels praten.Op zich waren <strong>dit</strong> signalen om op <strong>de</strong><strong>in</strong>geslagen weg voort te gaan. Het werkenmet het boekje ‘Autumn <strong>in</strong> thewood’ door Janet Fitzgerald, <strong>de</strong>ze keereen beschrijvend on<strong>de</strong>rwerp, was ookeen stap <strong>in</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g.Beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> verwerk<strong>in</strong>gAllengs was ik ook begonnen met tevragen naar en te wijzen op beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong>facetten en verbond ik ‘beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong>opdrachtjes’ aan <strong>de</strong> gepresenteer<strong>de</strong> verhalen:• <strong>in</strong> gesprekken:- Do you like the pictures or the draw<strong>in</strong>gs?- What colours are used?- What material is used, pa<strong>in</strong>t, <strong>in</strong>k, pencil?• <strong>in</strong> <strong>de</strong> schriftelijke verwerk<strong>in</strong>gen:- You can make a draw<strong>in</strong>g about thestory.- Teken of schil<strong>de</strong>r het bedachte gevaar(Knock, knock).- What colours do leaves get <strong>in</strong>autumn?Dit spoor leid<strong>de</strong> tot een geslaag<strong>de</strong> ‘lessonabout colours’ naar aanleid<strong>in</strong>g vanhet prachtige prentenboek ‘W<strong>in</strong>nie theWitch’ door Korky Paul en ValerieThomas.W<strong>in</strong>nie <strong>de</strong> heks woont met haar zwartekat Wilbur <strong>in</strong> een zwart kasteel metzwart <strong>in</strong>terieur. Alles is zwart. W<strong>in</strong>niestruikelt dan ook herhaal<strong>de</strong>lijk over <strong>de</strong>kat die ze nooit ziet.Ze probeert het probleem op te lossendoor Wilbur van kleur te veran<strong>de</strong>ren.Maar als hij groen is valt hij niet meer op<strong>in</strong> het gras en struikelt ze er nog over.Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk is ze razend en tovert zeWilbur <strong>in</strong> alle kleuren van <strong>de</strong> regenboog.Wilbur is ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> raad en zeerbedroefd.W<strong>in</strong>nie krijgt me<strong>de</strong>lij<strong>de</strong>n en komt uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijkop het lum<strong>in</strong>euze i<strong>de</strong>e om Wilburweer zwart te toveren maar het kasteelen het <strong>in</strong>terieur <strong>in</strong> allerlei (gewone)kleuren.Vanaf dat moment zijn alle problemenopgelost en is W<strong>in</strong>nie verlost uit haarzwarte troostloze omgev<strong>in</strong>g12MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


A lesson about the season ‘autumn’1. What seasons do we have <strong>in</strong> one year?(write them down <strong>in</strong> English)a. herfst ...........................................................................................................:b. w<strong>in</strong>ter..........................................................................................................:c. lente: ............................................................................................................d. zomer:..........................................................................................................2. What season do you like most?I like .......... .............................................................................................most.I like .........most, because....................................... .........................................3. What colours do leaves get <strong>in</strong> autumn?In autumn leaves are................................................. .......................................4. What colour are leaves <strong>in</strong> spr<strong>in</strong>g and summer?In spr<strong>in</strong>g and...................... ..............................................................................5. What do we call a big group of trees?A big group of trees is a...................................................................................6. What can you f<strong>in</strong>d <strong>in</strong> a wood dur<strong>in</strong>g autumn?In autumn, <strong>in</strong> a wood we can f<strong>in</strong>d... .................................................................7. Draw (=teken) a cone.What do squirrels(eekhoorns) eat from acone?Squirrels eat............. .......... .............................................................................from a cone.8. When you have got time left you can make a draw<strong>in</strong>g about autumn on theback of this paper.And........ don’t forget to write your name on top of the page.VerhaalopbouwDe comb<strong>in</strong>atie schriftelijke verwerk<strong>in</strong>g-beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong>opdracht (lees: tekenopdracht)viel goed bij <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Zewerkten met ontzettend veel plezier aanhet soort opdrachten, zoals ik die tot nutoe heb geschetst.Om toch enige variatie te hou<strong>de</strong>n, ontwikkel<strong>de</strong>ik een les rond z<strong>in</strong>sbouw enverhaalopbouw.Ik koos voor het prachtige boekje vanJohn Burn<strong>in</strong>gham: ‘John Patrick NormanMcHennessy- The boy who wasalways late’. (In het Ne<strong>de</strong>rlands vertaaldon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> titel: De jongen die altijdte laat kwam).John P. N. McHennessy vertrekt elkedag keurig op tijd naar school On<strong>de</strong>rwegwordt hij steeds opgehou<strong>de</strong>n doorachtereenvolgens een krokodil, eenleeuw, een vloedgolf, die zijn weg versperren.Hij komt dus steeds te laat opschool. De meester (Sir) gelooft hemniet en elke dag krijgt hij straf.Op een dag komt John op tijd op school.Maar een grote harige aap heeft <strong>de</strong>meester te pakken genomen en hangtaan het plafond....met <strong>de</strong> meester.W<strong>in</strong>nie the Witch,by Korky Paul and Valerie Thomas1.Where did W<strong>in</strong>nie and Wilburlive?2.What colour was the house <strong>in</strong> thebeg<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g?3.Wilburs colours change (=veran<strong>de</strong>ren)dur<strong>in</strong>g (=tij<strong>de</strong>ns) the story.Try to write them all down.4.Why did W<strong>in</strong>nie want to changethe colour of the cat?5.What solution (=oploss<strong>in</strong>g) didW<strong>in</strong>nie f<strong>in</strong>d <strong>in</strong> the end?6.Turn the page and make a verynice colourful draw<strong>in</strong>g about thepart of the story you liked most(die je het mooiste vond).7.When you’ve got time left, writebeneath your draw<strong>in</strong>g what is happen<strong>in</strong>g.8.Write your name on top of thispaper and put it <strong>in</strong> Peter’s correctionbox.MENSEN-KINDEREN/JANUARI 199313


Laatstgenoem<strong>de</strong> roept om hulp, maarJohn draait <strong>de</strong> rollen om en zegt: ‘Thereis no such th<strong>in</strong>g as a big hairy ape’ enhij vervolgt zijn weg.Ik kopieer<strong>de</strong> <strong>de</strong> boekbeschrijv<strong>in</strong>g enverknipte het verhaal. Hetzelf<strong>de</strong> <strong>de</strong>edik met twee situaties uit het boek.De k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, die het verhaal had<strong>de</strong>ngehoord, gezien en besproken, moestendoor mid<strong>de</strong>l van knippen en plakken <strong>de</strong>opbouw en volgor<strong>de</strong> van het verhaal en<strong>de</strong> z<strong>in</strong>sbouw van <strong>de</strong> twee fragmentenop juiste wijze maken.Tenslotte weer <strong>de</strong> opdracht: ‘Make anice draw<strong>in</strong>g about the story’. Ik begonsteeds meer het nut te zien van <strong>dit</strong> soortopdrachten. K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die moeite had<strong>de</strong>nmet het zich uitdrukken <strong>in</strong> <strong>de</strong>Engelse taal kon<strong>de</strong>n zich mid<strong>de</strong>ls eenteken<strong>in</strong>g toch uitdrukken. An<strong>de</strong>rzijdswas het voor <strong>de</strong> meeste k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>de</strong>opdracht waar ze naar uitkeken, omdatze na <strong>de</strong> <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g (het leren van <strong>de</strong>woor<strong>de</strong>n, het beantwoor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> vragen)<strong>in</strong> een wat meer ontspannen sfeerzich kon<strong>de</strong>n uitleven.StripsPrentenboeken zijn niet altijd voorhan<strong>de</strong>nen soms kan een tip van iemandan<strong>de</strong>rs heel stimulerend zijn.Pieter Quelle tipte mij over het gebruikvan strips en het weg-witten van <strong>de</strong> teksten.Ik koos uit het blad Taptoe enige verhaaltjesover Cor Daad, door HancoKolk. Ik zette twee verschillen<strong>de</strong> verhaaltjesop één stencil, zodat <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>reneen keuze kon<strong>de</strong>n maken.In het Ne<strong>de</strong>rlands kostte het niemandmoeite om bei<strong>de</strong> verhaaltjes van tekstte voorzien.Het omzetten <strong>in</strong> Engels kostte dui<strong>de</strong>lijkmeer moeite. Er werd vaak een beroepgedaan op het woor<strong>de</strong>nboek, maar ookop mij. Begrijpelijk, want het is eenmoeilijke opdracht.Mijn opdracht om met kleurgebruik teletten op sfeer, emotie, teksten, etc.werd door een aantal k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren goedopgepikt.An<strong>de</strong>ren wil<strong>de</strong>n per se het orig<strong>in</strong>eelzien, had<strong>de</strong>n m<strong>in</strong><strong>de</strong>r voorstell<strong>in</strong>gs-vermogenen/of fantasie.Bei<strong>de</strong> verhaaltjes wer<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>ns eenweeksluit<strong>in</strong>g opgevoerd.Aan het e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> experimenteerperio<strong>de</strong>liep ik bij toeval aan tegen eenartikeltje <strong>in</strong> het Engelse jeugdtijdschrift‘Hello You’ over graffiti.We hiel<strong>de</strong>n een thematische leeskr<strong>in</strong>gover het on<strong>de</strong>rwerp. Aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> kwamhet ontstaan van graffiti <strong>in</strong> Amerika, <strong>de</strong>ontwikkel<strong>in</strong>g van het illegale naar hetlegale en geaccepteer<strong>de</strong> (graffiti alskunstvorm), het overwaaien naar Europa,graffiti <strong>in</strong> <strong>de</strong> schoolomgev<strong>in</strong>g, watv<strong>in</strong><strong>de</strong>n we ervan, etc.Ook bespraken we verschillen<strong>de</strong> graffiti-werken.Een en an<strong>de</strong>r mond<strong>de</strong> uit <strong>in</strong> een beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong>opdracht om zelf een graffitiwerkstukte maken. We <strong>in</strong>ventariseer<strong>de</strong>nvan te voren een aantal criteria/kenmerken:felle kleuren, vaak omrand<strong>in</strong>gen,overlapp<strong>in</strong>gen, nauwelijks nog‘wit’ zichtbaar.De materiaalkeuze was vrij.Natuurlijk had<strong>de</strong>n we het liefst metechte spuitbussen gewerkt maar wekon<strong>de</strong>n dat niet realiseren (milieu enf<strong>in</strong>anciën wer<strong>de</strong>n genoemd). Dit vorm<strong>de</strong>bij <strong>de</strong> werkzaamhe<strong>de</strong>n echter nauwelijkseen beletsel, want <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>renwerkten heel enthousiast en zorgvuldigen doordacht met potlo<strong>de</strong>n, stiften enook houtskool.Na <strong>de</strong>ze les had ik het i<strong>de</strong>e dat Engelsen kunstz<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g goed samenkunnen gaan.De balans na drie maan<strong>de</strong>nIn <strong>de</strong> artikelen over prentenboeken (ziebronvermeld<strong>in</strong>g), maakte ik kennis meteen verticale manier van werken: <strong>de</strong>boeken wor<strong>de</strong>n op vele wijzen benut.Eén boek is een bron voor allerlei activiteiten.In mijn experiment met <strong>de</strong> Engelseprentenboeken had ik meer een horizontalemanier van werken : elk boekwerd gebruikt voor één (of slechtsenkele) activiteit(en).Ten aanzien hiervan ben ik mij ervanbewust dat veel van <strong>de</strong> door mijgebruikte boeken meer mogelijkhe<strong>de</strong>n<strong>in</strong> zich bergen. Zo had ik bijvoorbeeldkunnen duiken <strong>in</strong> <strong>de</strong> achterliggen<strong>de</strong>moraal van ‘The boy and the wolf’ enhad ik naast tekenwerk en drama ookruimtelijk werken kunnen stimuleren.Ik heb, zoals vaak (en dikwijls tenonrechte) gebeurt, kunstz<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>gals mid<strong>de</strong>l tot een an<strong>de</strong>r doelgebruikt. Toch zie ik het als een verantwoordgebruik. Het tekenen bij <strong>de</strong> lessenverantwoord<strong>de</strong> ik reeds bij <strong>de</strong>behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van ‘Jan Patrick NormanMcHennessy’ (zie terug).Ik heb verdiep<strong>in</strong>g van veel zaken(moraal bijvoorbeeld) nog laten rusten.Mijn doelen liggen vooralsnog op hetgebied van taalbeheers<strong>in</strong>g: leren spreken,luisteren en zo mogelijk schrijven.Een zwakke kant van <strong>de</strong> nieuwe werkwijzemet Engels is <strong>de</strong> leerlijn. Ik zal,wil ik structureel voor <strong>de</strong>ze werkwijzekiezen, een leerlijn, opbouw, kortomeen ge<strong>de</strong>gen didactische en <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijkeverantwoord<strong>in</strong>g moeten ontwikkelen.In <strong>de</strong> eerste plaats om ge<strong>de</strong>gen on<strong>de</strong>rwijs<strong>in</strong> <strong>de</strong> Engelse taal te kunnen verzorgenen <strong>in</strong> <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> plaats om eventueleopvolgers of <strong>in</strong>vallers zicht opzaken te kunnen verschaffen. In <strong>de</strong> evaluatieverga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g(e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>dit</strong> schooljaar),zal het team polsen of ‘No Problem’<strong>in</strong> <strong>de</strong> kast kan en mag blijven (terler<strong>in</strong>g en vermaak van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren uit<strong>de</strong> bovenbouw).Een an<strong>de</strong>r zwak punt van mijn werkwijzeis dat <strong>de</strong> nadruk bij het werkennog steeds veel ligt op het reproduceren.Geïnspireerd door het artikel ‘Demuziek van taal’, trachtte ik <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<strong>in</strong> gesprekken en door opener vragen<strong>in</strong> <strong>de</strong> schriftelijke verwerk<strong>in</strong>gen,uit te nodigen tot het gesprek van spontaan,eigen Engels (vergelijk <strong>de</strong> term‘mijn-taal’).Ik hoopte <strong>dit</strong> te bevor<strong>de</strong>ren door vantevoren dui<strong>de</strong>lijk te stellen dat <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rengerust fouten mochten maken endat ze zich mochten uitdrukken dooralles, behalve <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse taal. Ditbleek toch wat hoog gegrepen. Demeeste k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren beschikken over tewe<strong>in</strong>ig beheers<strong>in</strong>g van het Engels (<strong>de</strong>‘jouw-taal’) om zich te kunnen uiten(<strong>in</strong> <strong>de</strong> ‘mijn-taal’).Ook het gebrek aan durf speelt een rol,hoewel k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die zich <strong>in</strong> het Ne<strong>de</strong>r-14MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


lands makkelijk durven uiten ook <strong>in</strong> hetEngels m<strong>in</strong><strong>de</strong>r schroom vertonen.In <strong>de</strong> schriftelijke verwerk<strong>in</strong>gen zatenover het algemeen ook meer reproductiefget<strong>in</strong>te opdrachten. Opener vragenzoals ‘Write the story <strong>in</strong> your ownwords’, leid<strong>de</strong>n door gebrek aan paraatEngels tot veel overschrijverij.De tekenopdrachten gaven een diverserbeeld. Sommige k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren gaan spontaannatekenen of proberen een bena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gte maken van <strong>de</strong> prenten <strong>in</strong> hetboek.De balans na an<strong>de</strong>rhalf jaarDe afgelopen an<strong>de</strong>rhalf jaar ben ik m<strong>in</strong>of meer op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> manier blijvenwerken.Bij het voorberei<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> lessen hanteerik als leidraad zoveel mogelijk het‘Advies kerndoelen voor <strong>de</strong> basisvorm<strong>in</strong>g<strong>in</strong> basison<strong>de</strong>rwijs en voortgezeton<strong>de</strong>rwijs’ door <strong>de</strong> Commissie Herzien<strong>in</strong>gE<strong>in</strong>dtermen (uitgave juni 1990).Dit om te garan<strong>de</strong>ren dat ik z<strong>in</strong>vol eneffectief werk.Om <strong>de</strong> lessen boeiend en leuk te makengebruik ik mijn fantasie en speur iknaar geschikt materiaal. Het valt nietaltijd mee om <strong>in</strong> <strong>de</strong> lessen een evenwichtte v<strong>in</strong><strong>de</strong>n tussen effectiviteit enaantrekkelijk-heid. Sommige lessenmislukken en belan<strong>de</strong>n dan ook <strong>in</strong> <strong>de</strong>prullenbak.Ik werkte on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re aan:- een m<strong>in</strong>i-musical naar aanleid<strong>in</strong>g vanhet lied ‘Count<strong>in</strong>g Sheep’ door JanRot;- toneelstukjes als verwerk<strong>in</strong>g van eenthema, bijvoorbeeld: ‘Shopp<strong>in</strong>garound’, ‘Go<strong>in</strong>g to the doctor’.- toneelstukjes naar aanleid<strong>in</strong>g vanprentenboeken. ‘Trompet voor Olifant’door Max Velthuis (Amsterdam1990) werd het toneelstuk ‘Neighbours’;- vertell<strong>in</strong>gen. Een verhaal, dat qua<strong>in</strong>houd en vorm mogelijkhe<strong>de</strong>n biedtlaat zich al gauw vertalen <strong>in</strong> eenvoudigEngels. Daarna houd ik een vraaggesprek,zet woordjes op het bord, <strong>in</strong>het schrift of op stencil en geef er eenverwerk<strong>in</strong>gsopdracht bij.- beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> expressie.De k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren tekenen <strong>de</strong> prachtigstelandschappen en plattegron<strong>de</strong>n waar ze<strong>in</strong> het Engels, door gebruik te makenvan ruimtelijke begrippen, hun groepsgenotendoor moeten lei<strong>de</strong>n.Ook maken ze poppen met <strong>de</strong> meestfleurige kled<strong>in</strong>g om <strong>in</strong> het Engels er eenmo<strong>de</strong>show-praatje bij te hou<strong>de</strong>n.Enkele k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren laten zich omtrekkenop een grote flap papier en gaan vervolgens,gewapend met het woor<strong>de</strong>nboek,alle lichaams<strong>de</strong>len benoemen. Veelplezier beleven ze aan het versieren enschil<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> aldus verkregen‘figuren’. Wanneer we een hoorspelvoor <strong>de</strong> lokale omroep en een toneelstukvoor <strong>de</strong> weeksluit<strong>in</strong>g gaan voorberei<strong>de</strong>nover ‘To the doctor’, wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>opgezochte lichaams<strong>de</strong>len extra functioneel.Nog een voorbeeld van beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong>expressie bij Engels:Prachtige w<strong>in</strong>keletalages wor<strong>de</strong>n geteken<strong>de</strong>n gekleurd wanneer ie<strong>de</strong>r eenw<strong>in</strong>kel moet ontwerpen met <strong>in</strong> <strong>de</strong> etalageetiketten en prijskaartjes bij <strong>de</strong> artikelen.Opschriften als Barth Blacksmith,Sportshop, Playtoys en Dumpstorewor<strong>de</strong>n verzonnen. Boodschappenwor<strong>de</strong>n gedaan bij <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong>w<strong>in</strong>keliers, alle ‘shoppers’ betaal<strong>de</strong>nmet £ 50,— = (fifty pound). Er vloeiteen complete rekenles uit voort over hetrekenen met verschillen<strong>de</strong> valuta.Zo ligt er <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls een hele stapeli<strong>de</strong>eën om uitgewerkt te wor<strong>de</strong>n tot eenmap met kant en klare lessen.Ik heb het mon<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g taalgebruik wetente stimuleren door meer te werken metdrama. Ik maakte een <strong>de</strong>elschoolwerkplanrond mijn ‘never end<strong>in</strong>g story’.Never end<strong>in</strong>g, want ik blijf zoeken, bijstellen,fantaseren , etc.Al met al bewan<strong>de</strong>l ik nog steeds naarvolle tevre<strong>de</strong>nheid <strong>de</strong> alternatieve weg,die ik ruim an<strong>de</strong>rhalf jaar gele<strong>de</strong>n ben<strong>in</strong>geslagen.Peter van Heereveld, Jenaplanschool ‘t Vlot’postbus 16, 9600 AA Hoogezandtel.: 05980 - 23082Een k<strong>in</strong>d geniet van poëzie omdat het bezig is <strong>de</strong> taal te ont<strong>de</strong>kken, hetritme, <strong>de</strong> klanken. Het is bezig <strong>de</strong> taal meester te wor<strong>de</strong>n. Volwassenenmenen dat ze daar<strong>in</strong> geslaagd zijn, maar vaak is hun idioom slechts toereikendom hun vijand te verslaan, of om iets te verkopen, niet om leedte verzachten of vreug<strong>de</strong> te brengen. Wie jong is heeft nu eenmaal eenm<strong>in</strong><strong>de</strong>r geblokkeerd gevoelsleven. Een volwassene is geneigd zijn geestelijkeblikveld te vernauwen. Hij wordt functioneel en <strong>de</strong> <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itie vanhet functionele is het doelgerichte, het beperkte. De schoonheid vanpoëzie daarentegen is alles omvattend: 360 gra<strong>de</strong>n.Joseph Brodsky, Russisch-Amerikaans dichter en essayistMENSEN-KINDEREN/JANUARI 199315


Schoolwerkplan 4.1./4.2.16Ron Benjam<strong>in</strong>sAAN DE HAAL MET EEN VERHAALover <strong>de</strong> uitleg van (bijbel)verhalenHet thema “verhalen” blijft boeien! We schreven over “De vergeten taalvan het verhaal” (sept.1991) en “Op verhaal komen- over basisverhalen enz<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g” (sept. 1992). Verhalen vertellen is belangrijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> school.Maar er zijn verhalen en verhalen. Ron Benjam<strong>in</strong>s gaat <strong>in</strong> <strong>dit</strong> artikel <strong>in</strong> opgecomponeer<strong>de</strong> verhalen uit <strong>de</strong> religies en levensbeschouw<strong>in</strong>gen (bijbelverhalenzijn hier exemplarisch), <strong>de</strong> literatuur, voor speciale gelegenhe<strong>de</strong>ngemaakte verhalen. Als je <strong>de</strong>rgelijke verhalen vertelt heb je te maken met(meestal) verschillen <strong>in</strong> CONTEXT waar<strong>in</strong> het oorspronkelijk verteld enopgeschreven is en <strong>de</strong> context waar<strong>in</strong> je het nu vertelt. Daarnaast hebbengecomponeer<strong>de</strong> verhalen een zekere COMPLEXITEIT en meerduidigheid,waar we mee‘spelen’. Hoe ga je hiermee om bij het vertellen van verhalen?Bijkletsen <strong>in</strong> <strong>de</strong> kroegIn cafés verbaas ik me altijd weer overhet vermogen van mensen om urenachtereen <strong>in</strong> gesprek te zijn. Vaak kanik het niet laten om met een half oormee te luisteren. De boeiendstegesprekken zijn die, waar<strong>in</strong> mensenelkaar vertellen wat ze beleefd hebben.Dan gaat het er niet om wat ze v<strong>in</strong><strong>de</strong>n,of hoe ze een of an<strong>de</strong>re kwestie willenoplossen, maar gewoon, om wat zemeemaakten en om wat ze dachten toenze het meemaakten. ‘Even bijkletsen’,heet dat. Wie zegt dat er geen verhalenmeer verteld wor<strong>de</strong>n, gaat te we<strong>in</strong>ignaar <strong>de</strong> kroeg.De leukste gesprekken gaan niet over<strong>de</strong> meest <strong>in</strong>grijpen<strong>de</strong> gebeurtenissen.Juist niet. Het gaat over <strong>de</strong> meest alledaagsed<strong>in</strong>gen, hoe <strong>de</strong> zaterdag werddoorgebracht, wat <strong>de</strong> hond nou weergedaan heeft of wat <strong>de</strong> buurman weergezegd heeft. Het lijkt, alsof het vertellenm<strong>in</strong>stens zo belangrijk is als <strong>de</strong>gebeurtenis zelf. Of sterker nog, alsof<strong>de</strong> gebeurtenis aan kracht w<strong>in</strong>t door hette vertellen. Niet door het sterker,mooier of boeien<strong>de</strong>r te vertellen, maarenkel en alleen door het vertellen zelf.Dit is een van <strong>de</strong> functies van een verhaal:<strong>de</strong> directe overdracht van ervar<strong>in</strong>gen.Ik heb iets beleefd en door het je tevertellen maak ik je <strong>de</strong>elgenoot van diebelevenis.Maar er is een an<strong>de</strong>r soort verhaal, datm<strong>in</strong><strong>de</strong>r argeloos verteld wordt. Die verhalenhebben een an<strong>de</strong>re functie. Dieverhalen wor<strong>de</strong>n zorgvuldig gecomponeerd.De zegg<strong>in</strong>gskracht van elke scènewordt op een schaaltje gewogen. Inéén verhaal wordt een heel wereldbeeldontvouwd.Zo weet Oom Dagobert het altijd klaarte spelen om Donald Duck voor zijnkarretje te spannen, maar <strong>de</strong> overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>gvan het kwa<strong>de</strong> is nooit volledig.Zo is Ebenezer Scrooge niet één vrekdie op kerstavond tot <strong>in</strong>keer komt, maaralle vrekken en al het vrekkige <strong>in</strong> onstegelijk. Zo is Davids overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g opGoliath niet alleen die van een her<strong>de</strong>rsjongenop een reus, maar <strong>de</strong> overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>gvan het kwetsbare op brute overmacht.Context en complexiteitBei<strong>de</strong> soorten verhalen, het bijkletsenen <strong>de</strong> gecomponeer<strong>de</strong> verhalen, hebbentwee wezenlijke kenmerken. Ze staan<strong>in</strong> een bepaal<strong>de</strong> context, en ze hebbeneen zekere mate van complexiteit.Door <strong>de</strong> context en <strong>de</strong> complexiteitkrijgt het verhaal betekenis.Een verhaal staat niet op zichzelf. Eenverhaal wordt verteld, bedacht ofgeschreven <strong>in</strong> een bepaal<strong>de</strong> context, <strong>in</strong>een bepaal<strong>de</strong> situatie. Isabelle Allen<strong>de</strong>schrijft an<strong>de</strong>re verhalen dan Youp van‘t Hek. Voor een <strong>de</strong>el komt dat door <strong>de</strong>verschillen<strong>de</strong> situaties waar<strong>in</strong> ze verkeren,<strong>de</strong> context waar<strong>in</strong> het verhaal isontstaan, bedacht of geschreven. Bijbijklets-verhalen is die context meestalbekend. Bij gecomponeer<strong>de</strong> verhalen is<strong>de</strong> context soms wel bekend, soms ookniet.De context van <strong>de</strong> verhalen van Youpvan ‘t Hek is voor <strong>de</strong> meesten van onsbekend. Als hij sneren<strong>de</strong> opmerk<strong>in</strong>genmaakt over ‘hockeytrutten’, dan wetenwe meteen naar wie hij verwijst en welkeomgangsvormen hij met die term ophet oog heeft. De context van <strong>de</strong> verhalenvan Isabelle Allen<strong>de</strong>, die zich dikwijlsafspelen <strong>in</strong> het verle<strong>de</strong>n van Zuid-Amerika, is voor <strong>de</strong> meesten van onsm<strong>in</strong><strong>de</strong>r bekend. Soms roepen die verhalendaardoor vragen op. Als Allen<strong>de</strong>bijvoorbeeld vertelt over <strong>de</strong> verschijn<strong>in</strong>gvan geesten, zou je willen wetenof dat verwijst naar algemeen geaccepteer<strong>de</strong>gebeurtenissen, of dat dat <strong>in</strong> <strong>de</strong>context van het verhaal een bijzon<strong>de</strong>regebeurtenis is.Dat je <strong>de</strong> context niet kent, roept overigensniet alleen vragen op. De verhalenkunnen om <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> re<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s te meerfasc<strong>in</strong>eren.In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> plaats is een verhaal complex.Bij het bijkletsen valt dat nog wel mee,<strong>de</strong> verhalen zijn niet <strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong>r dannodig is om <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r op <strong>de</strong> hoogte testellen van een gebeurtenis. De bijklets-verhalenzijn een directe weergavevan ervar<strong>in</strong>gen.Gecomponeer<strong>de</strong> verhalen zijn meestal<strong>in</strong>gewikkel<strong>de</strong>r. Ze zijn ook niet bedoeldom ervar<strong>in</strong>gen direct weer te geven,maar juist om gebeurtenissen <strong>in</strong> eenbepaald perspectief te zetten, een visieop <strong>de</strong> werkelijkheid te ontvouwen.Ongerijmdhe<strong>de</strong>n, toevallighe<strong>de</strong>n, onlogischegebeurtenissen krijgen volophun kans. Er wordt gespeeld met sympathieën,slechteriken zijn niet volledigslecht. Er wor<strong>de</strong>n zijwegen <strong>in</strong>geslagendie op het eerste gezicht dood lijken telopen en pas later ergens toe lei<strong>de</strong>n. Erwordt gespeeld met voorkennis; <strong>de</strong>hoofdpersoon zit nog <strong>in</strong> <strong>de</strong> rats, terwijl<strong>de</strong> lezer al weet dat hulp on<strong>de</strong>rweg is.Een gecomponeerd verhaal lijkt zo<strong>in</strong>gewikkeld als het leven zelf. Maartoch is het gecomponeerd: <strong>de</strong> schijnbaretoevallighe<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het verhaal zijndoor <strong>de</strong> auteur doelbewust gekozen.BijbelverhalenBijbelverhalen zijn ook gecomponeer<strong>de</strong>verhalen. Bijbelverhalen zijn doorvertel<strong>de</strong>n opgeschreven <strong>in</strong> een bepaal<strong>de</strong>situatie, waar<strong>in</strong> die verhalen vanbelang waren. Maar <strong>de</strong> context van dieMENSEN-KINDEREN/JANUARI 199317


verhalen is slechts ten <strong>de</strong>le te achterhalen.We moeten het hebben van wat weuit <strong>de</strong> verhalen zelf kunnen opmakenen wat we uit an<strong>de</strong>re bronnen wetenover <strong>de</strong> tijd en situatie waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> verhalenwer<strong>de</strong>n verteld en opgeschreven.Bijbelverhalen zijn ook complex. Degebeurtenissen wor<strong>de</strong>n met een bepaal<strong>de</strong>bedoel<strong>in</strong>g verteld. In <strong>de</strong> verhalenwordt een visie op <strong>de</strong> werkelijkheidontvouwd. Vandaar dat verhalen graagen veel <strong>in</strong> het godsdienston<strong>de</strong>rwijswor<strong>de</strong>n gebruikt.Vandaar ook dat <strong>de</strong> bijbelverhalen bijnanooit zomaar verteld wor<strong>de</strong>n. Indivers lesmateriaal wordt het een enan<strong>de</strong>r uitgelegd aan <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Dieuitleg kan op verschillen<strong>de</strong> manierenwor<strong>de</strong>n aangepakt.Aan <strong>de</strong> hand van een bijbelverhaalbekijken we twee voorbeel<strong>de</strong>n van hoedie uitleg <strong>in</strong> z’n werk kan gaan. Het bijbelverhaalis zo kort, dat ik het <strong>in</strong> z’ngeheel opneem.‘En Hij (Jezus) g<strong>in</strong>g tegenover <strong>de</strong> offerkistzitten en zag met aandacht, hoe <strong>de</strong>schare kopergeld wierp <strong>in</strong> <strong>de</strong> offerkist.En vele rijken wierpen er veel <strong>in</strong>. En erkwam een arme weduwe, die er tweekoperstukjes <strong>in</strong> wierp, dat is een duit.En Hij riep zijn discipelen en zei<strong>de</strong> tothen: Voorwaar, Ik zeg u, <strong>de</strong>ze armeweduwe heeft het meeste <strong>in</strong> <strong>de</strong> offerkistgeworpen van allen, die er iets <strong>in</strong>geworpen hebben. Want allen hebbener<strong>in</strong> geworpen van hun overvloed,maar zij heeft van haar armoe<strong>de</strong> er<strong>in</strong>geworpen, al wat zij had, haar ganselevenson<strong>de</strong>rhoud’. (Marcus 12, 41 e.v.)Dit korte verhaal kan aanleid<strong>in</strong>g zijnvoor veel uitleg. De gebeurtenis speeltzich af <strong>in</strong> <strong>de</strong> tempel. In die tempel iskennelijk een offerkist. Een weduwegooit daar twee koperstukjes <strong>in</strong>. Maarwat is een tempel, hoe ziet die eruit?Wat is een offerkist? Wat is een offer?Een weduwe, dat weten we wel, diezijn er nog: dat is iemand van wie <strong>de</strong>man overle<strong>de</strong>n is en die meestal vaneen uitker<strong>in</strong>g of van een pensioen leeft.Toch?Er is lesmateriaal voor het godsdienston<strong>de</strong>rwijsdat achtergrond<strong>in</strong>formatiebiedt die op <strong>de</strong>ze vragen aansluit. Metan<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n: <strong>de</strong> context van hetverhaal wordt uitgelegd om te voorkomendat het verhaal <strong>de</strong> oorspronkelijkebetekenis verliest.Het verhaal kan ook met an<strong>de</strong>re mid<strong>de</strong>lenuitgelegd wor<strong>de</strong>n. De manier waaropTitus Gilhuis <strong>in</strong> zijn boeken ‘Nudan, luister’ en ‘Vertel mij toch...’ bijbelverhalenbehan<strong>de</strong>lt, is daarvan eenvoorbeeld. Hij schrijft over <strong>dit</strong> verhaalon<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re: ‘Het gaat bij <strong>de</strong> vrouwom een totale, restloze overgave aan <strong>de</strong>God van haar leven’.Met <strong>de</strong>ze z<strong>in</strong> formuleert Gilhuis <strong>de</strong>betekenis van het verhaal, ge<strong>de</strong>stilleerduit <strong>de</strong> context en <strong>de</strong> complexiteit van18MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


het verhaal zelf. Daarmee maakt Gilhuiseen keuze. Hij zegt: “Hier gaat hetom” en bijvoorbeeld niet:”Het gaat <strong>in</strong><strong>dit</strong> verhaal om iets uit <strong>de</strong> doeken tedoen over gebruiken <strong>in</strong> <strong>de</strong> tempel rond<strong>de</strong> offerkist.” Overigens legt Gilhuiswel uit hoe hij ertoe komt om <strong>de</strong> betekenisvan <strong>dit</strong> verhaal zo te formulerenen omdat <strong>dit</strong> verhaal nog tamelijk eenvoudigis, kan ie<strong>de</strong>reen zien dat hijhier<strong>in</strong> wel gelijk heeft.Vervolgens zet Gilhuis een stap ver<strong>de</strong>r.Hij borduurt voort op <strong>de</strong> door hem aangegevenbetekenis van het verhaal. Hijschrijft on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re: “Van <strong>de</strong> lelie en<strong>de</strong> vogel kan een mens leren dat hijtevre<strong>de</strong>n moet zijn met het feit dat hijmens is en dat hij moet afleren zichzelfte vergelijken met an<strong>de</strong>re mensen (....).Deed <strong>de</strong> mens dat ook maar! Loutermens zijn. Tevre<strong>de</strong>n met wat God vanhem maakte. Was dat <strong>de</strong> mens maargenoeg. Hoe onbezorgd zou hij zichdan aan zijn Schepper toevertrouwen.”Vanuit <strong>de</strong>ze verbred<strong>in</strong>g van het themavertelt Gilhuis een verhaal, met eenan<strong>de</strong>re context, dat volgens zijn uitleghetzelf<strong>de</strong> thema behan<strong>de</strong>lt. De bei<strong>de</strong>verhalen leggen elkaar uit: verschillen<strong>de</strong>verhalen (met een verschillen<strong>de</strong>context en een verschillen<strong>de</strong> complexiteit)die toch <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> betekenis hebben.Het eerste voorbeeld geeft uitleg over<strong>de</strong> context van het verhaal, met alsgewenst effect dat <strong>de</strong> betekenis van hetverhaal niet veran<strong>de</strong>rd of vertekendwordt. Maar over <strong>de</strong> betekenis zelfwordt geen uitspraak gedaan.Gilhuis gaat ver<strong>de</strong>r, hij formuleert <strong>de</strong>betekenis van het verhaal en verhel<strong>de</strong>rtdat door gebruik te maken van een spiegelverhaal,een verhaal met <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong>betekenis.UitleggenIn het godsdienston<strong>de</strong>rwijs is het uitleggenvan bijbelverhalen algemeengebruik. In metho<strong>de</strong>n wordt vaak eentoelicht<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong> leerkracht gegeven,waar<strong>in</strong> iets verteld wordt over <strong>de</strong> contexten complexiteit van het verhaal.Op grond van die uitleg wor<strong>de</strong>n vaaksuggesties gegeven voor het vertellenvan het verhaal. Voor <strong>de</strong> leerl<strong>in</strong>genvolgt dan een ‘verwerk<strong>in</strong>g’, waarbijk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren aan <strong>de</strong> slag kunnen met <strong>de</strong>betekenis van het verhaal.Op het eerste gezicht is <strong>de</strong>ze gang vanzaken logisch. Als <strong>de</strong> context onbekendis en <strong>de</strong> complexiteit groot, dan moetenwe die zaken uitleggen. An<strong>de</strong>rs verliesthet verhaal zijn betekenis.Toch zitten er bij het uitleggen van verhaleneen paar ad<strong>de</strong>rtjes on<strong>de</strong>r het gras.Het is <strong>de</strong> vraag of we <strong>de</strong> context altijdkunnen achterhalen. Zolang het nog om<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van kopergeld gaat, kunnenwe dat nog wel begrijpen. Maar kunnenwe wel begrijpen hoe mensen tweeduizendjaar gele<strong>de</strong>n dachten en voel<strong>de</strong>n?Die subjectieve zaken vormen ookon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> context van een verhaal.Voor een <strong>de</strong>el blijft <strong>de</strong> contextvan veel verhalen niet te achterhalen.Het uitleggen van <strong>de</strong> complexiteit vanverhalen is vaak moeilijker dan het uitleggenvan <strong>de</strong> context. Laten we nogeens het voorbeeld nemen van EbenezerScrooge <strong>in</strong> het kerstverhaal vanDickens. Als we een socioloog om eenanalyse vragen van <strong>dit</strong> verhaal, zou diewaarschijnlijk zeggen dat het verhaalgaat om klasse-verschillen <strong>in</strong> <strong>de</strong> vroeg<strong>in</strong>dustriëleBritse samenlev<strong>in</strong>g. Daar iswat voor te zeggen. Een psycholoogzou eer<strong>de</strong>r zeggen dat <strong>dit</strong> verhaal gaatover <strong>de</strong> rol van het geweten <strong>in</strong> <strong>de</strong> psychevan mensen. Ook daar is wat voorte zeggen. Vrijwel elke analyse is eenbeperk<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> betekenis van eenverhaal. Typisch geval van ‘operatiegeslaagd, patiënt dood’.Als we dan toch het verhaal zou<strong>de</strong>nvertellen, is het vertellen van het verhaalniet langer doel op zich, maar een‘mid<strong>de</strong>l tot’. Voor <strong>de</strong> socioloog is hetverhaal een mid<strong>de</strong>l gewor<strong>de</strong>n om tezeggen: kijk eens hoe <strong>de</strong> klasseverschillentoentertijd lagen. Voor <strong>de</strong> psycholoogis het verhaal een mid<strong>de</strong>lgewor<strong>de</strong>n om te zeggen: kijk eens hoebelangrijk het geweten kan zijn. Willem<strong>de</strong> Haas noemt <strong>dit</strong> <strong>de</strong> ‘pedagogiser<strong>in</strong>g’van het verhaal, hij is er geenvoorstan<strong>de</strong>r van.Een ballon <strong>in</strong> prikkeldraadDit is het dilemma: als we iets willendoen met het verhaal, moeten we hetuitleggen, maar als we het uitleggen,gaat het verhaal kapot. Als een ballongewikkeld <strong>in</strong> prikkeldraad: zo kunnenwe er niet mee spelen, maar als we hetprikkeldraad afwikkelen, gaat <strong>de</strong> ballongeheid kapot.Sommigen zien er daarom vanaf omverhalen uit te leggen. Ze stellen voorom <strong>de</strong> boel op z’n beloop te laten. Ookal snapt <strong>de</strong> toehoor<strong>de</strong>r, <strong>de</strong> lezer of <strong>de</strong>kijker niet alles van <strong>de</strong> context, ook alkrijgt hij niet mee wat <strong>de</strong> bedoel<strong>in</strong>g isvan bepaal<strong>de</strong> gebeurtenissen. Als hetverhaal boeit, is er kennelijk iets datbetekenisvol is. Dat dat misschien ietsan<strong>de</strong>rs is dan <strong>de</strong> betekenis die oorspronkelijkaan het verhaal werd verleend,maakt niet uit. Het gaat er nietom wat <strong>de</strong> oorspronkelijke betekenisvan een verhaal is, het gaat erom wathet verhaal, hier en nu, bij ons teweegbrengt.Dit is een oploss<strong>in</strong>g om uit het dilemmate komen, maar fraai v<strong>in</strong>d ik het niet.Het getuigt van al te we<strong>in</strong>ig respectvoor <strong>de</strong> context en complexiteit van hetverhaal zelf.Dus: een ballon <strong>in</strong> prikkeldraad.Wat we kunnen doen is <strong>dit</strong>: heel voorzichtigeen kle<strong>in</strong> stukje van het prikkeldraa<strong>de</strong>raf halen. Een spelletje be<strong>de</strong>nken,zodat we wèl met een ballon <strong>in</strong>prikkeldraad kunnen spelen.Maar één d<strong>in</strong>g nooit doen: ermee aan<strong>de</strong> haal gaan.Voor je het weet knapt ‘ie.LITERATUUR- Over <strong>in</strong>terpretatie, U. Eco e.a., Kok Agora,1993- Op verhaal komen, over narrativiteit <strong>in</strong> <strong>de</strong>mens- en cultuurwetenschappen, F.Ankersmit,M.Doeser en A. Kibédi Varga (red.), Kok Agora,1990- Voorwerk, tijdschrift voor godsdienstige vorm<strong>in</strong>g<strong>in</strong> school en kerk, jr.7, nr.4, uitgave vanhet Centrum voor Godsdienstige Vorm<strong>in</strong>g, thema;verhalen vertellen.- Vertel mij toch..., T.M. Gilhuis en L. Ribbens,Kok Kampen 1990- Aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> bijbel, W.C. v.d. Waal, KokKampen, z.j.Ron Benjam<strong>in</strong>s is me<strong>de</strong>werker voor godsdienston<strong>de</strong>rwijsbij het CPS, Hoevelaken.MENSEN-KINDEREN/JANUARI 199319


Kees BothSchoolwerkplan 2.3g/4.1/4.2.7ONTDEKKEND-ONDERZOEKENDKOKEN EN ETENover koken <strong>in</strong> het leerplan van eenJenaplanschoolIn nogal wat schoolkranten van Jenaplanscholen is een kookrubriek voork<strong>in</strong><strong>de</strong>ren te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. In veel an<strong>de</strong>re scholen maakt het koken <strong>de</strong>el uit van hetaanbod aan keuze-cursussen. In hoeverre is het koken een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong>kern-activiteiten van een Jenaplanschool, <strong>in</strong> <strong>de</strong> trant van “koken moet”?In <strong>dit</strong> artikel wordt gesteld dat koken een zeer belangrijke activiteit is <strong>in</strong> eenJenaplan-basisschool, omdat het een bijdrage levert aan een groot aantaldoelstell<strong>in</strong>gen, met name van wereldoriëntatie.Ervar<strong>in</strong>genToen ik zo’n vijftien jaar gele<strong>de</strong>n metJenaplan verwante scholen <strong>in</strong> <strong>de</strong> USAbezocht viel het op hoe vaak <strong>de</strong> (vijf- totzevenjarige) k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> situaties die lijkenop onze blokperio<strong>de</strong> <strong>de</strong> mogelijkheidhad<strong>de</strong>n om koken te kiezen. Daartoeg<strong>in</strong>gen ze naar een ruimte waarenkele fornuizen bij elkaar ston<strong>de</strong>n enwaar tevens eenvoudige recepten te v<strong>in</strong><strong>de</strong>nwaren. On<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van een ou<strong>de</strong>rof hulp-leerkracht wer<strong>de</strong>n daar dankoekjes of broodjes gebakken of werdsoep gekookt. Aan het e<strong>in</strong>d van <strong>de</strong> morgenwer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> resultaten <strong>in</strong> <strong>de</strong> slotkr<strong>in</strong>gb<strong>in</strong>nengebracht en meestal gezamenlijkverorberd (en geëvalueerd!). De groepsleid(st)ersrangschikten <strong>de</strong>ze aktiviteiton<strong>de</strong>r <strong>de</strong> belangrijke ervar<strong>in</strong>gen die k<strong>in</strong><strong>de</strong>renop school kunnen opdoen: ietszelfstandig voortbrengen (produceren),dat bovendien bijdraagt aan <strong>de</strong> klas alsgemeenschap.Een an<strong>de</strong>re ervar<strong>in</strong>g met koken <strong>de</strong>ed ikop <strong>in</strong> <strong>de</strong> bovenbouw van een Jenaplanschool<strong>in</strong> ons land. In het ka<strong>de</strong>r van eenjaarlijks (rond Pasen) terugkerend project,waarbij <strong>de</strong> vogels <strong>in</strong> een naburigparkje vooral op hun zang geïnventariseer<strong>de</strong>n gekarteerd wer<strong>de</strong>n vond ookeen excursie plaats naar een gebied ietsver<strong>de</strong>r weg, ‘s morgens heel vroeg.Er wer<strong>de</strong>n vrijwilligers gevraagd (metname vijf<strong>de</strong>jaars k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, die het projectvoor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> keer meemaakten)om voor <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die op excursieg<strong>in</strong>gen het ontbijt te verzorgen, wanneerze terug zou<strong>de</strong>n komen. Er werd overlegdover <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd van het ontbijt, over<strong>de</strong> kosten (<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren moesten zelf<strong>in</strong>kopen doen, b<strong>in</strong>nen een bepaaldbedrag) en over alle overige werkzaamhe<strong>de</strong>n.Ver<strong>de</strong>r moesten ze alles zelforganiseren en wel zó dat, als <strong>de</strong> vroegevogelaars terug zou<strong>de</strong>n komen <strong>de</strong> tafelsgezellig ge<strong>de</strong>kt zou<strong>de</strong>n staan, met sneetjesbrood en een broodje,beleg, een gekookt ei enthee voor ie<strong>de</strong>reen. Datalles vraagt veel van <strong>de</strong>k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, ga maar na: <strong>de</strong><strong>in</strong>kopen - goed en niet teduur; het berekenen vanhoeveelhe<strong>de</strong>n, bijvoorbeeldvan <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong>thee en het aantal bro<strong>de</strong>n; het <strong>in</strong>schattenvan <strong>de</strong> tijd die je nodig hebt om niet tevroeg en niet te laat alles klaar te hebben,etc.Het werd een prachtig ontbijt, geleiddoor <strong>de</strong> voorberei<strong>de</strong>rs en ik heb vooralgenoten van <strong>de</strong> zelfbewuste wijze waarop<strong>de</strong>ze k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren han<strong>de</strong>l<strong>de</strong>n, het plezierdat ze uitstraal<strong>de</strong>n: dat hebben we tochmaar mooi gefikst!B<strong>in</strong>nen het project “Natuuron<strong>de</strong>rwijsvoor <strong>de</strong> Basisschool” werd <strong>in</strong> sommigeontwikkelscholen ook veel aandachtgegeven aan koken en ik heb zelf veelmet kleuters gedaan op <strong>dit</strong> terre<strong>in</strong>. Datheeft mijn aandacht voor <strong>de</strong> potentiesvan het koken vergroot en <strong>in</strong> <strong>de</strong> literatuurvond ik <strong>de</strong>ze <strong>in</strong>tuïtie bevestigd.Zo weet ik er nog wel een paar!Koken is heel belangrijk, o ja? Waaromdan wel? De school, ook <strong>de</strong> basisschoolmoet al zoveel. Jenaplanscholen v<strong>in</strong><strong>de</strong>nal jaren dat een school meer is dan hetgeven en volgen van lessen <strong>in</strong> rekenen,lezen, taal, schrijven en ver<strong>de</strong>r <strong>in</strong> <strong>de</strong>kennisgebie<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> terre<strong>in</strong>en van <strong>de</strong>kunstz<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g. In <strong>de</strong> Wet op hetBasison<strong>de</strong>rwijs is voor alle scholen vastgelegddat er aandacht moet zijn voorheel het k<strong>in</strong>d en voor het leven <strong>in</strong> eenmulticulturele samenlev<strong>in</strong>g. Dat vraagtom een bre<strong>de</strong> vorm<strong>in</strong>g en <strong>dit</strong> is voortsweer vastgelegd <strong>in</strong> het wetsartikel waar<strong>in</strong>wordt aangegeven welke <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijketerre<strong>in</strong>en (“waar mogelijk <strong>in</strong> samenhang”)<strong>in</strong> een basisschool aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong>moeten komen. Een goe<strong>de</strong> zaak, mits erook goed nagedacht wordt over genoem<strong>de</strong>samenhang. Want an<strong>de</strong>rs wordt hetgewoonweg teveel en te oppervlakkigen er komt steeds meer bij, zoals <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong>“educaties”. Er moet zoveelen je moet van goe<strong>de</strong>n huize komen alsje beweert dat koken <strong>in</strong> het kernprogrammavan een Jenaplanschool thuishoort.Op z’n m<strong>in</strong>st moet je dan latenzien waar het koken (te omschrijven alshet berei<strong>de</strong>n van smakelijke spijzendoor mid<strong>de</strong>l van koken, bakken, bra<strong>de</strong>nen tevens door het comb<strong>in</strong>eren van rauweproducten, bijvoorbeeld <strong>in</strong> sala<strong>de</strong>s)een plek heeft <strong>in</strong> wat toch al “moet”.Ver<strong>de</strong>r kun je aangeven aan welke doelenkoken en <strong>de</strong> activiteiten daaromheeneen bijdrage kunnen leveren.Integrale doelenEr zijn doelstell<strong>in</strong>gen die met recht “<strong>in</strong>tegraledoelen” voor basison<strong>de</strong>rwijs volgensJenaplan genoemd kunnen wor<strong>de</strong>n.Ze hebben betrekk<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>n(en niet voor één bepaald vak of vorm<strong>in</strong>gsgebied)en ook op schoolorganisatieen -klimaat.Voor ons zijn er <strong>in</strong> <strong>dit</strong> verband een aantalbelangrijk, <strong>de</strong>ze wor<strong>de</strong>n hieron<strong>de</strong>r kort(en beslist niet uitputtend) besproken.Koken levert een bijdrage aan:-sociale vorm<strong>in</strong>g: samenwerken, ietsklaarmaken dat bijdraagt aan <strong>de</strong> groepssfeer,iets maken dat an<strong>de</strong>ren gebruiken20MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


goed voorbeeld van een productieproces,waar<strong>in</strong> grondstoffen, werktuigen,energie, han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsvoorschriften(recepten), specifieke han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen,afval een rol spelen. An<strong>de</strong>re werkplekkenen productieprocessen kunnenbestu<strong>de</strong>erd wor<strong>de</strong>n naar analogie vaneen gez<strong>in</strong>s-(en school) huishoud<strong>in</strong>g.B<strong>in</strong>nen “Comsumptie” gaat het on<strong>de</strong>ran<strong>de</strong>re om <strong>in</strong>komen, behoeften,arm/rijk, letten op <strong>de</strong> samenstell<strong>in</strong>g vanprodukten en warenkennis, kritischconsument zijn.B<strong>in</strong>nen “Duurzaam duurt het langst”gaat het on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re om <strong>de</strong> natuur alsbron en als put, om hergebruik en kr<strong>in</strong>gloop,beter omgaan met water, energieen materiaal, afwegen en keuzesmaken.Belangrijke leerervar<strong>in</strong>gen van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<strong>in</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouw zijn on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re:een eenvoudig productieproces daadwerkelijkreconstrueren, zoals eenbrood bakken, koken, daarop reflecteren;complexe taken met behulp vanhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsvoorschriften uitvoeren,<strong>in</strong>kopen doen, berei<strong>de</strong>n van voedselvan <strong>in</strong> <strong>de</strong> natuur verzameld materiaal.In <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>nbouw wordt een complexerproductieproces daadwerkelijkgereconstrueerd, wordt aandacht gegevenaan mannen- en vrouwenwerkthuis en op school, wor<strong>de</strong>n bij <strong>in</strong>kopenprijzen en kwaliteit vergeleken, komen“exotische” groenten en fruit on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>aandacht en wordt opnieuw voedselbereid uit <strong>in</strong> <strong>de</strong> natuur verzameld materiaal.In <strong>de</strong> bovenbouw komen bested<strong>in</strong>gspatronenaan bod, wordt <strong>de</strong> herkomst vanprodukten getraceerd, wor<strong>de</strong>n concreteprodukten bekeken en vergeleken,wordt on<strong>de</strong>rzoek gedaan (ook door zelfuitproberen) naar verschillen<strong>de</strong> voed<strong>in</strong>gspatronen(bijvoorbeeld vegetarisme)en motieven daarvoor.Experimenten die je kunt opetenOm <strong>de</strong>ze activiteiten heen kunnen allerleion<strong>de</strong>rzoekjes gegaan wor<strong>de</strong>n, dieliggen op het terre<strong>in</strong> van natuuron<strong>de</strong>rwijs.Vergelijkend warenon<strong>de</strong>rzoekbijvoorbeeld, naar verschillen<strong>de</strong> broodsoorten,<strong>de</strong> prijs per gewicht, <strong>de</strong> smaakvan mensen. Ik heb een paar boekjesstaan met <strong>de</strong> titel “Science experimentsyou can eat” en daar<strong>in</strong> staan eennvoudigeexperimenten beschreven met wittekeukenpoe<strong>de</strong>rtjes, met gist, ro<strong>de</strong>koolsapals zuur-<strong>in</strong>dicator en velean<strong>de</strong>re. De lezer die dat eens wil uitproberenkan ze lenen, op voorwaar<strong>de</strong> dateen verslag van <strong>de</strong> uitkomsten weervoor an<strong>de</strong>ren ter beschikk<strong>in</strong>g komt.Cont<strong>in</strong>uïteitKoken biedt vele aanknop<strong>in</strong>gspuntenvoor goed on<strong>de</strong>rwijs. Het raamwerkvan sleutelbegrippen, vaardighe<strong>de</strong>n enhoud<strong>in</strong>gen/waar<strong>de</strong>n dat hier globaalgeschetst werd biedt mogelijkhe<strong>de</strong>nom tot een opbouw door<strong>de</strong> school heen tekomen. Het is ook <strong>in</strong>teressantom eens een ontwikkel<strong>in</strong>gslijntebeschrijven voor receptenvan on<strong>de</strong>r- totbovenbouw. In <strong>de</strong> mapvoor “Maken en gebruiken”zullen we zo’n lijnopnemen. Mochten erlezers zijn die daarvooreen bijdrage kunnenleveren of tevens <strong>in</strong> hunschoolwerkplan kokenhebben uitgewerkt, danzijn die gegevens zeerwelkom! Dat geldt ookvoor <strong>de</strong> praktischeoploss<strong>in</strong>gen die mensen <strong>in</strong> <strong>de</strong> scholenhebben bedacht voor praktische problemen,bijvoorbeeld het gebrek aan kookpittenof ovens. Een grote en goed <strong>in</strong>gerichtekeuken is natuurlijk wel handig,maar sommigen gaan ook met mobieleoventjes en Camp<strong>in</strong>ggasstellen aan <strong>de</strong>gang. Er is hier ook een lijn naar hetvoortgezet on<strong>de</strong>rwijs, naar het vak“verzorg<strong>in</strong>g” <strong>in</strong> <strong>de</strong> Basisvorm<strong>in</strong>g, maarook naar natuuroriëntatie en an<strong>de</strong>re<strong>in</strong>hou<strong>de</strong>lijke gebie<strong>de</strong>n.Het gaat misschien te ver om te zeggen“koken moet!” Maar er valt veel voor tezeggen!LITERATUUR*In De Grabbelton, uitgegeven door <strong>de</strong> SLO, zijnenkele bijdragen over koken verschenen, on<strong>de</strong>ran<strong>de</strong>re:-Natuuron<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> keuken (p. 4-49, e.v.)-Van graan tot brood (p.4-149, e.v. en p. 4-171,e.v.)-Wat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van koken kunnen leren (p. 5-59,e.v.).*In het blad “Die Grundschule” verscheen, <strong>in</strong>comb<strong>in</strong>atie met “Praxis Grundschule” een reeksvan vier artikelen over “Kochen und Essen <strong>in</strong> <strong>de</strong>rGrundschule”. Deze zijn gebun<strong>de</strong>ld en opgenomen<strong>in</strong> <strong>de</strong> Suus Freu<strong>de</strong>nthal-Lutter Bibliotheek ophet CPS en daar te leen.*Hoven,T. van (1986), Keukelen: een werkvorm,Het Jonge k<strong>in</strong>d, jrg. 1986, no.3.*Vicki Cobb, Science Experiments you can eat,Pengu<strong>in</strong> Education, Harmondsworth, 1974Vicki Cobb, More science experiments you caneat, Lipp<strong>in</strong>cott, New York, 1979.Bei<strong>de</strong> opgenomen <strong>in</strong> <strong>de</strong> Suus Freu<strong>de</strong>nthal-LutterBibliotheek (p/a CPS).NAAR EEN MULTICULTU-RELE MAALTIJD OPSCHOOLWelke nationaliteiten zijn opschool vertegenwoordigd en<strong>in</strong> <strong>de</strong> schoolomgev<strong>in</strong>g te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n?Er wordt een maaltijdvoorbereid door <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>renen zoveel mogelijk door henzelfverzorgd.Groepsleid(st)ers makensamen met <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren eentijdsplann<strong>in</strong>g op het prikbord:<strong>in</strong> welke week moet watdoor wie gebeuren? Hieron<strong>de</strong>rstaan <strong>de</strong> belangrijkstestappen:-verzamel<strong>in</strong>g van recepten opeen prikbord;-een avond voor en met ou<strong>de</strong>rs ter on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> activiteiten van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren;-keuze van recepten (zo nodig vertalen ervan),omzetten <strong>in</strong> voorstellen voor uitwerk<strong>in</strong>g doorgroepjes k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren;-<strong>de</strong>f<strong>in</strong>itief samenstellen van het menu voor <strong>de</strong>gezamenlijke maaltijd;-plann<strong>in</strong>g voor het berei<strong>de</strong>n: wie, wat, waar, wanneer?-<strong>de</strong> dag zelf: koken en eten!22MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


TOMKarbonkel- Dag Roel, goeie morgen!- Dag meester, hoe is ‘t?- Nou, eigenlijk niet zobest......- Hoezo dan meester?- Ik ben mijn karbonkelkwijt.- Oei......!Daar is Roel even stil van. Dit is serieuzepech. Hoe nu?- Je v<strong>in</strong>dt hem wel weer meester. Ik benhem al drie keer kwijt geweest. Maar ikheb hem nog. Kijk!Hij haalt hem tevoorschijn. ‘t Is eenmooie; dof lichtgroen en elegant vanvorm. Als een won<strong>de</strong>rlijke parel ligt hijdaar <strong>in</strong> <strong>de</strong> groezelige handholte. Hij isvooral mooi vanwege het verhaal dateraan vastzit. In feite is een karbonkeleen gekristalliseerd verhaal. Vooral<strong>de</strong>ze.Ik zal het vertellen.Het speel<strong>de</strong>, bijna twee jaar gele<strong>de</strong>n nu,<strong>in</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>nbouw. Roel was toen tien.Als ik eraan terug<strong>de</strong>nk beleef ik nog hetgevoel dat ik had als ik <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt vanhet lokaal kwam. Er was iets niet <strong>in</strong>or<strong>de</strong>. Op <strong>de</strong> gang hoor<strong>de</strong> je een schrilsoort rumoer. En dan:- Stil, daar komt-ie!!Vervelen<strong>de</strong>r kun je <strong>de</strong> klas niet b<strong>in</strong>nenkomen.- Wat is er aan <strong>de</strong> hand?!- O, niks!Maar er was natuurlijk wel iets. Op <strong>de</strong><strong>de</strong>r<strong>de</strong> dag zag ik het. Het had met Roelte maken. In <strong>de</strong> kr<strong>in</strong>g was er ruimte tussenzijn stoel en, aan bei<strong>de</strong> kanten, <strong>de</strong>rest. Terwijl <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die naast hemzaten, met <strong>de</strong> rug half naar hem toegekeerd,<strong>de</strong> neus dichtknepen en gezichtenzaten te trekken. Vanuit mijn ooghoekenobserveer<strong>de</strong> ik hoe an<strong>de</strong>rendaarop reageer<strong>de</strong>n. Sommigen leken erplezier <strong>in</strong> te hebben. An<strong>de</strong>ren geneer<strong>de</strong>nzich een beetje. Een paar (zoals bijvoorbeeldMarcel) had<strong>de</strong>n niets door.Roel hield zich groot en onverschillig,maar was kle<strong>in</strong> en verslagen.Natuurlijk! Veel werd plotsel<strong>in</strong>g dui<strong>de</strong>lijk.Pesterijtjes. Ruzies op het ple<strong>in</strong>.Niet bij Roel <strong>in</strong> het groepje willen zitten.Z<strong>in</strong>spel<strong>in</strong>gen op alles wat met st<strong>in</strong>kente maken had. Roel was<strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad niet altijd evenfris. Hij had niet veel contacten.Maar ook aan <strong>de</strong>rand van een gemeenschapkun je er nog wel volwaardig<strong>de</strong>el van uitmaken. Nuwas er een proces gaan<strong>de</strong>dat Roel over <strong>de</strong> rand dreig<strong>de</strong>te werken. Zijn eenzelvigheid werdtot eenzaamheid.Ik wist genoeg om tot actie over te kunnengaan. Demonstratief zette ik mijnstoel buiten <strong>de</strong> kr<strong>in</strong>g:- Dit is geen kr<strong>in</strong>g voor mij! Dit is eenleugenkr<strong>in</strong>g, die kr<strong>in</strong>g van jullie! Jedoet net alsof je <strong>de</strong> dag samen wiltbeg<strong>in</strong>nen en on<strong>de</strong>rtussen zit je er eentjeuit te pesten......Spreken<strong>de</strong>weg verhief ik mijn stem. Ikwerd kwaad. Echt kwaad. Ik heb ze <strong>de</strong>huid volgeschol<strong>de</strong>n. Woor<strong>de</strong>n en beel<strong>de</strong>ndien<strong>de</strong>n zich als vanzelf aan. Ervar<strong>in</strong>genvan vroeger, racisme, schijnheiligheid,en wat niet al. Als een oudtestamentischeprofeet heb ik staan oreren.Toen met veel misbaar weggelopen,<strong>de</strong> <strong>de</strong>ur achter me dichtgemept(het glas rammel<strong>de</strong> gevaarlijk) en vervolgensop <strong>de</strong> gang geluisterd naar heteffect. Een vreem<strong>de</strong> mengel<strong>in</strong>g vanperformance en authenticiteit.Daar stond ik. (Een k<strong>in</strong>d uit <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouwkwam langs: - Ha, die meester,eruitgestuurd? Grapje...) Wat nu? Hoeweer b<strong>in</strong>nenkomen? Eerst maar eenspraten, we zitten toch <strong>in</strong> <strong>de</strong> kr<strong>in</strong>g? Ik<strong>de</strong>ed liever iets an<strong>de</strong>rs, dat gesprek konlater nog wel, maar wat? Plotsel<strong>in</strong>gwist ik het.In <strong>de</strong> koffiekamer stond een bakje metkle<strong>in</strong>e stukjes gepolijste halfe<strong>de</strong>lsteen.Ik had ze eens meegenomen om te latenzien, samen met een aantal grotere kristallen.Allerlei soorten en kleurenkwarts, agaat, amethist, tijgeroog en<strong>de</strong>rgelijke. Prachtig om te zien, te voelenen te horen als je ze door je v<strong>in</strong>gerslaat glij<strong>de</strong>n.Met <strong>dit</strong> bakje kwam ik weer b<strong>in</strong>nen.Weer was het stil. Er werd nauwelijksgea<strong>de</strong>md. Vijfentw<strong>in</strong>tig paar ogenwaren op mij gericht. Wat gaat-ie doen,wat heeft-ie nou weer verzonnen? Ikhou van drama, ik genóót..- Beste jongelui, sprak ik opgewekt,kijk nu eens goed wat er <strong>in</strong> <strong>dit</strong> bakje zit!Ik keer<strong>de</strong> het om en daar rol<strong>de</strong>n <strong>de</strong>glad<strong>de</strong> steentjes <strong>in</strong> een feest van gl<strong>in</strong>ster<strong>in</strong>gen kleuren over <strong>de</strong> vloer. Hetwaren er m<strong>in</strong>stens vijftig. Er g<strong>in</strong>g eenzucht van bewon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g door <strong>de</strong> groep:- Gôh.....!Marcel vroeg:- Wat zijn dat, meester?- E<strong>de</strong>lstenen, loog ik, e<strong>de</strong>lstenen vanonschatbare waar<strong>de</strong>. Ik zou je niet kunnenvertellen voor hoeveel duizen<strong>de</strong>ngul<strong>de</strong>ns hier ligt. En ik moet je meteenmaar vragen het aan niemand te vertellenwat je hier hebt gezien. Kan ik daaropvertrouwen? Marcel, belooft gijdat?!- Wat?- Dat je het geheim van <strong>de</strong> karbonkelsbewaart!- Karbonkels...?- Ja, karbonkels. Zelfs die naam magniet eens luidop wor<strong>de</strong>n genoemd. Ditzijn karbonkels. Er is er één voor elkvan jullie. Hij ligt daartussen. Marcel,zoek jij die van jouw er eens tussenuit.- Ja maar, hoe weet ik nou welke vanmij is?- Zoek hem maar je merkt het vanzelf.Er is er één die op jou ligt te wachten.En Marcel zocht een karbonkel ertussenuit.Ie<strong>de</strong>r kreeg er één. Ik ook. Derest verdween weer <strong>in</strong> het bakje.Het werd een samenzwer<strong>in</strong>g, een bondgenootschap,een geheim van ons alsgroep. Als we elkaar waar en wanneerdan ook tegenkwamen dan was er <strong>de</strong>karbonkelceremonie: Mag ik je karbonkeleven zien? Een groot amethistkristalmet veel facetten werd <strong>in</strong> <strong>de</strong> klasgezet als symbool van onze eenheid. (-En als er iemand van ons ziek is, meester,dan mag die hem een tijdje thuishebben...)- Zoek eens iemand die een karbonkelheeft met ongeveer <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kleur alsdie van jou. Vandaag trek je <strong>de</strong> heledag met hem op....... Langzamerhandwerd ook Roel weer opgenomen <strong>in</strong> hetgezamenlijke spel. Het gesprek werdpas een half jaar later gevoerd, toen ervoldoen<strong>de</strong> afstand was.Het karbonkelverhaal had vele vervolgen.Roel was <strong>de</strong> eerste die hem kwijtwas, verdikkeme <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> dag al.Wat doen we met dat gegeven?- Hij doet niet meer mee! Hij vond hetMENSEN-KINDEREN/JANUARI 199323


toch al flauwekul...- Nee, da’s niet eerlijk.......Roel kreeg een twee<strong>de</strong> kans. De dagdaarop liet hij hem al weer aan me zien.Volgens mij had hij hem thuis verstopt.Bij Sharon thuis was <strong>de</strong> hele familieaan het zoeken geweest toen ze <strong>de</strong> karbonkelkwijt was. Hij lag <strong>in</strong> <strong>de</strong> tu<strong>in</strong>.Sommige karbonkels zijn voorgoed verdwenen( - Maar ze zijn er nog wel.....ergens!). Er zijn karbonkels verhuisd. En<strong>de</strong> grote karbonkel heeft opverschillen<strong>de</strong> nachtkastjes gelegen.Dit jaar gaat het laatste <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> ‘karbonkelgroep’van school.Op hun afscheidsfeest zullen we het vastover <strong>dit</strong> verhaal gaan hebben.Ik wou dat ik mijn karbonkel terug had.RECENSIESJeugdliteratuur en leeson<strong>de</strong>rwijs <strong>in</strong> <strong>de</strong> basisschoolLezen voor je plezierNa <strong>de</strong> boeken van Annerieke Freeman,die hier eer<strong>de</strong>r zijn besproken (sept.1986 en januari 1992), verschenen“Lees meer fruit” van Will van Peer en“Lezen voor je plezier” van H. Blokover verwante thema’s.In het boekje van Blok wordt verslaggedaan van een voorstudie op hetgebied van jeugdliteratuur op <strong>de</strong> basisschool.In 1990 en 1991 is <strong>in</strong> <strong>de</strong> groepen7 en 8 <strong>in</strong> een <strong>de</strong>rtigtal basisscholen<strong>in</strong> Amsterdam en omgev<strong>in</strong>g <strong>de</strong> positievan jeugdliteratuur <strong>in</strong> beeld gebracht.De aanleid<strong>in</strong>g voor het on<strong>de</strong>rzoek vormenaanwijz<strong>in</strong>gen uit het on<strong>de</strong>rzoeknaar het taalon<strong>de</strong>rwijs bij het projectPPON. Slechts op <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> basisscholenwordt regelmatig aandachtbesteed aan jeugdliteratuur. De oorzaakzou gevon<strong>de</strong>n moeten wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> overaccentuer<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> zakelijk-communicatieveaspecten <strong>in</strong> het taalon<strong>de</strong>rwijs,maar ook <strong>in</strong> veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van het vrijetijdsgedragvan k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.Met behulp van vragenlijsten voor leerkrachtenen voor leerl<strong>in</strong>gen is getrachteen <strong>in</strong>druk te krijgen van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijspraktijkop het gebied van jeugdliteratuur.De auteur trekt uit het on<strong>de</strong>rzoek eenaantal conclusies:- bij veel leerl<strong>in</strong>gen kan wor<strong>de</strong>ngesproken van een positieve leeshoud<strong>in</strong>g(vergelijk<strong>in</strong>gsmateriaal ontbreektoverigens)- bij meisjes is die houd<strong>in</strong>g positiever- bij vrije-tijdsbested<strong>in</strong>g scoort lezenhoog- lezen blijkt een overwegend <strong>in</strong>dividuelebezigheid te zijn, lezen<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>renkrijgen we<strong>in</strong>ig steun, suggesties,tips; ze praten we<strong>in</strong>ig met an<strong>de</strong>renover wat ze hebben gelezen.Blok e<strong>in</strong>digt het verslag met suggestiesvoor vervolg-on<strong>de</strong>rzoek. Een <strong>de</strong>eldaarvan zou als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het volgen<strong>de</strong>PPON-taalon<strong>de</strong>rzoek kunnenwor<strong>de</strong>n opgenomen. Bij het vorige, <strong>in</strong>1990, is literatuuron<strong>de</strong>rwijs volgenshem ten onrechte buiten beschouw<strong>in</strong>ggebleven. On<strong>de</strong>rzocht zou ook moetenwor<strong>de</strong>n of er samenhang bestaat tussen<strong>de</strong> leeshoud<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en <strong>de</strong>didactiek <strong>in</strong> een groep of school. Meerdan <strong>in</strong>dicaties dat die relatie er ook iszijn er op <strong>dit</strong> moment nog niet. Voortszou een on<strong>de</strong>rzoek naar voorlees-praktijken,waarbij <strong>in</strong>teractieve en we<strong>in</strong>igof niet <strong>in</strong>teractieve didactieken wor<strong>de</strong>nvergeleken, <strong>de</strong> moeite waard zijn. Hetvooron<strong>de</strong>rzoek maakt dui<strong>de</strong>lijk dat ergrote verschillen bestaan <strong>in</strong> leeshoud<strong>in</strong>gbij allochtone k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Na<strong>de</strong>ron<strong>de</strong>rzoek zou <strong>de</strong> oorzaken daarvanboven tafel kunnen krijgen.Het aardige van het verslag van <strong>de</strong>zevoorstudie is dat <strong>de</strong> vragenformulierenals bijlage zijn opgenomen. Zon<strong>de</strong>r datmen daaraan vergaan<strong>de</strong> conclusies kanverb<strong>in</strong><strong>de</strong>n is het mogelijk <strong>de</strong> lijsten <strong>in</strong><strong>de</strong> eigen school te gebruiken. Met datmateriaal wordt een beter beeld verkregendan bijvoorbeeld met <strong>de</strong> leesattitu<strong>de</strong>-schalendie het CITO op <strong>de</strong> marktheeft gebracht.Waarom wel zo leren lezen en niet zo?Will van Peer doet <strong>in</strong> “Eet meer fruit”,waarvan <strong>de</strong> titel is ontleend aan eengedichtje van Annie M.G. Schmidt, verslagvan on<strong>de</strong>rzoek op diverse <strong>de</strong>elgebie<strong>de</strong>nvan leeson<strong>de</strong>rwijs, waaron<strong>de</strong>rhet leren vertellen door k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, <strong>de</strong>plaats van literatuur <strong>in</strong> het gez<strong>in</strong>, <strong>de</strong>effecten van Sesamstraat, literatuur opcd en cassette, televisie en lezen enhardop lezen, het laatste <strong>in</strong> een hoofd-stuk over “lessen tegen <strong>de</strong> literatuur”.Ik heb het boek met bijzon<strong>de</strong>r veel pleziergelezen, omdat ik er zoveel <strong>in</strong> herken<strong>de</strong>,maar ook omdat het een belangrijkebijdrage levert aan argumentatiesvoor <strong>de</strong> ene leespraktijk en tegen <strong>de</strong>an<strong>de</strong>re. Het boekje geeft een frisse kijkop wat er <strong>in</strong> scholen plaatsv<strong>in</strong>dt enwaarbij logica zo vaak lijkt te ontbreken.Ik beperk me nu tot <strong>de</strong> <strong>in</strong>houd vanenkele hoofdstukken.Wat is literatuur?Ad BoesDe auteur besteedt allereerst aandachtaan <strong>de</strong> vraag wat literatuur is. Hij hanteerteen breed begrip hiervan en beoor<strong>de</strong>eltprentenboek, poëzie-album,jeugdboek, mop, anekdote, tekenfilmen Bert en Ernie (Sesamstraat) op literairekenmerken. Zo hebben prentenboekeneen pre-literair karakter, terwijltekenfilms sterke overeenkomsten vertononmet literaire teksten. Het hoofdstukverlost <strong>de</strong> lezer zo nodig vankrampachtigheid: men her<strong>in</strong>nere zichdiscussies of “Kees <strong>de</strong> jongen” vanTheo Thijssen tot literatuur gerekendkan wor<strong>de</strong>n....In een hoofdstuk over lezen <strong>in</strong> het gez<strong>in</strong>wordt on<strong>de</strong>r meer dui<strong>de</strong>lijk gemaaktdat er belangrijke verschillen zijn tussen<strong>de</strong> diverse manieren waarop <strong>in</strong> hetgez<strong>in</strong> wordt (voor-)gelezen. Van Peeron<strong>de</strong>rscheidt, <strong>in</strong>hakend op een doorVan Lierop verricht on<strong>de</strong>rzoek, eenformele- en functionele visie op literatuur.In het eerste gez<strong>in</strong> wordt er gelezenomdat dat “moet”, <strong>in</strong> het twee<strong>de</strong>staat het antwoord op <strong>de</strong> vraag watgelezen zou kunnen wor<strong>de</strong>n veel meercentraal.Boeiend is het hoofdstuk over <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gvan het vertellen van verhalendoor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en <strong>de</strong> rol die volwas-24MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


senen daarbij kunnen spelen. Een verhaalvertellen is een <strong>in</strong>teractieve activiteitbij uitstek. Het verslag van heton<strong>de</strong>rzoek bevat <strong>de</strong> analyse van protocollen,met behulp waarvan dui<strong>de</strong>lijkwordt welke processen vertellerson<strong>de</strong>rgaan.Het hoofdstuk over Sesamstraat e<strong>in</strong>digtmet <strong>de</strong> conclusie dat beeld en geluidie<strong>de</strong>r eigen specifieke mogelijkhe<strong>de</strong>nhebben voor het overdragen van <strong>in</strong>formatie.Belangrijk acht Van Peer datkon wor<strong>de</strong>n vastgesteld dat k<strong>in</strong><strong>de</strong>renvan vijf jaar bij het navertellen van eenverhaal <strong>in</strong> staat zijn on<strong>de</strong>rscheid temaken tussen teksten en <strong>de</strong> contextwaar<strong>in</strong> die zijn <strong>in</strong>gebed. Zo’n literairebena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g is al aanwezig voordat k<strong>in</strong><strong>de</strong>rensystematisch met leeson<strong>de</strong>rwijsbeg<strong>in</strong>nen. Wat daarbij precies <strong>de</strong> rolvan een programma als Sesamstraat isof zou kunnen zijn is nog niet dui<strong>de</strong>lijk.Lessen tegen literatuurHet hoofdstuk “Lessen tegen <strong>de</strong> literatuur”is het meest prikkelend, omdathet alledaagse on<strong>de</strong>rwijspraktijken aan<strong>de</strong> kaak stelt.De auteur somt op <strong>in</strong> welke situatiesmensen met hardop lezen wor<strong>de</strong>ngeconfronteerd en vergelijkt <strong>dit</strong> vervolgensmet <strong>de</strong> functie van het hardoplezen <strong>in</strong> <strong>de</strong> leesdidactiek. Hij maaktdui<strong>de</strong>lijk hoe hardop lezen het begripernstig kan verstoren. Zijn betoogwordt geïllustreerd met een voorbeelduit “De gelukkige klas” van Theo Thijssen(Amsterdam 1982):Vanmorgenleest-ie het z<strong>in</strong>netje: - Het kwam er opaan, <strong>de</strong>n vijand vóór te zijn. Met nogeen extra-nadruk op ‘zijn’.Ik laat hem stoppen. Denk natuurlijk:daar snapt-ie toch klaarblijkelijk nietsvan.Ik vraag: -Wat moesten ze nu?- De vijand vóór zijn, zegt Fok, d’r eer<strong>de</strong>rzijn dan hij.- Was dat erg nodig? vraag ik.- Nou natuurlijk, zegt Fok glimlachend.- Zo, hoe weet je dat?- Het staat er.- Wat staat er?- Dat het er op án-kwam.- Precies zeg ik heel voldaan.- Nou, beg<strong>in</strong> dan nog ‘es.Ik had werkelijk weer ‘es hoop, dat hetz<strong>in</strong>netje nu beter zou gaan. Maar Foklas weer als ‘n volslagen idioot: Hetkwam er op aan, <strong>de</strong> vijan<strong>de</strong>n voor tezijn (p.32).Het geloof dat <strong>de</strong> leesvaardigheid vaneen k<strong>in</strong>d zal toenemen door hardop telezen is, zo merkt Van Peer op, “echterniet <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g met <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong>feiten:1. K<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (én volwassenen) met eenpovere techniek <strong>in</strong> het hardop lezen,kunnen <strong>de</strong>sondanks wat zij hardoplezen a<strong>de</strong>quaat begrijpen2. Het is heel goed mogelijk dat eenk<strong>in</strong>d (of volwassene) een tekst opuitsteken<strong>de</strong> wijze hardop leest en er<strong>de</strong>sondanks we<strong>in</strong>ig of niets vanbegrijpt”.Leesplezier onmogelijk makenIn tra<strong>dit</strong>ioneel leeson<strong>de</strong>rwijs, of dat nuklassikaal of <strong>in</strong> groepen plaatsv<strong>in</strong>dtdoet er niet toe, wordt leesplezier systematisch onmogelijk gemaakt, omdatgezamenlijke belev<strong>in</strong>g er ontbreekt, ergeen genoegen wor<strong>de</strong>n verschaft enaan vormkenmerken geen aandachtwordt besteed. Het leestempo wordtbepaald door wie hardop leest, “hetvocale apparaat kan <strong>de</strong> snelheid vanonze hersenprocessen niet bijhou<strong>de</strong>n.(..) Er wordt op een willekeurigmoment <strong>in</strong> het verhaal begonnen, opeen willekeurig moment gestopt. (..)Wat hier gebeurt is systematische<strong>de</strong>structie van literatuur en literairevorm<strong>in</strong>g”.StudiemateriaalHet is z<strong>in</strong>vol om van bei<strong>de</strong> boeken kenniste nemen. Het boek van Van Peerleent zich uitstekend voor een studiebijeenkomstover het leeson<strong>de</strong>rwijs:elk teamlid leest een of meer hoofdstukken,doet daarvan verslag en geeftleid<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> besprek<strong>in</strong>g ervan <strong>in</strong> hetlicht van <strong>de</strong> eigen leesfilosofie en praktijk.Enkele hoofdstukken, zoals dieover lezen thuis en leren vertellen,lenen zich voor een bewerk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> eenou<strong>de</strong>rkrant. Lezen is een van <strong>de</strong> belangrijke<strong>de</strong>elgebie<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rwijswaar huis en school elkaar beslist moetenon<strong>de</strong>rsteunen.BESPROKEN WERDEN- Will van Peer “Lees meer fruit”, Bohn/Stafleu/VanLoghum, Houten/Zaventem 1992 (prijsƒ42,7), ISBN 90-3680-191-5- H. Blok, “Lezen voor je plezier, hoe staat hetdaarmee bij leerl<strong>in</strong>gen op <strong>de</strong> basisschool?”,Rapport nr. 286, SCO, Grote Bickersstraat 72,1013 KS Amsterdam, 1992 (prijs ƒ10.-), ISBN90-6813-118-4.Vandaag kook ik met k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren uit mijn kookboek.Felix MeijerDe redactie van Mensen-k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren ontvangt regelmatig schoolkranten. Hetis opvallend dat bijna ie<strong>de</strong>re krant een kookrubriek heeft, sommige zelfs speciaalgericht op k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Om <strong>de</strong> redacties wat te helpen bespreken we hierdrie net verschenen kookboeken.Koken met k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.Charlotte Borggreve en Josien Eissens,me<strong>de</strong>werkers van het K<strong>in</strong><strong>de</strong>rkookkafé<strong>in</strong> Amsterdam, waar k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van zestot en met twaalf jaar <strong>in</strong> groepjes vanzes terecht kunnen om een d<strong>in</strong>er of lunchte berei<strong>de</strong>n, schreven ‘Koken metk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren’. Ze richten zich daarbij ophet koken <strong>in</strong> het buurthuis of thuis meteen groepje k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en zelfs op schoolmet een hele klas.Bij alle recepten wordt er van uitgegaandat er één volwassene meewerkt.Naast <strong>de</strong> recepten wordt er aangegevenwelke taken er zijn en <strong>in</strong> welke volgor<strong>de</strong><strong>de</strong>ze uitgevoerd moeten wor<strong>de</strong>n.Hoewel <strong>de</strong> beschrijv<strong>in</strong>gen voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>rendui<strong>de</strong>lijk zijn, is <strong>de</strong> hulp van eenvolwassene noodzakelijk. Daardoor ishet mogelijk om <strong>dit</strong> boek al vanaf zesjaar te gebruiken, on<strong>de</strong>r begeleid<strong>in</strong>gvan een volwassene.MENSEN-KINDEREN/JANUARI 199325


Er zijn ongeveer vijftig receptenopgenomen, die niet alleen uitNe<strong>de</strong>rland afkomstig zijn, maarook uit Polen, Marokko, Spanjeen Turkije.Vandaag kook ik.Dit kookboek, geschreven doorL. Olthuis, is meer gericht op <strong>de</strong><strong>in</strong>dividuele jonge kok. Debeschrijv<strong>in</strong>gen zijn dan ook watuitvoeriger en gestructureer<strong>de</strong>r,terwijl tevens <strong>de</strong> moeilijkheidsgraadvan een recept aangegevenwordt.Het boek heeft vele overzichtelijkerubrieken, zoals Basisrecepten,waar<strong>in</strong> geleerd wordt omaardappels, eieren, pasta en rijstte koken, Voor-, Hoofd-, Bij- enNagerechten, traktaties, tussendoortjesenz. enz.Ten slotte is er nog een rubriek metwetenswaardighe<strong>de</strong>n, waar<strong>in</strong> op eeneenvoudige en dui<strong>de</strong>lijke manier allerlei<strong>in</strong>formatie gegeven wordt over bijvoorbeeld<strong>de</strong> groeiwijze van tomaten,cacao, kokosnoten en rijst; hoe kweekje een ananasplant, ui, knoflook oftaugé; hoe maak je diverse soortengroente schoon; wat voor vlees leverteen koe en varken; hoe <strong>de</strong>k je <strong>de</strong> tafel;enz. enz.?Het bevat een <strong>in</strong>houdsopgave, geor<strong>de</strong>ndper rubriek en een register. Bijie<strong>de</strong>r recept wordt vermeld hoeveel tijd<strong>de</strong> bereid<strong>in</strong>g vergt. Voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren vanafca. tien jaar een uitstekend boek omzelfstandig mee aan <strong>de</strong> slag te gaan.In bei<strong>de</strong> bovengenoem<strong>de</strong> boeken zijnzwart-wit penteken<strong>in</strong>gen opgenomen,die meer <strong>de</strong> functie van versier<strong>in</strong>g danvan uitleg hebben.Mijn kookboek.In <strong>dit</strong> boek van Carol<strong>in</strong>e Green, vertaaldvanuit het Engels, spelen <strong>de</strong> foto’sIllustratie Thea Peters uit: ‘Vandaag kook ik’een veel grotere rol. Na een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>gen moeilijke <strong>in</strong>formatie over eiwitten,koolhydraten, vetten, vitam<strong>in</strong>es, m<strong>in</strong>eralenen vezels volgen <strong>de</strong> recepten.Ie<strong>de</strong>r recept beslaat twee pag<strong>in</strong>a’s,waarop het e<strong>in</strong>dprodukt, plaatjes mettekst, waarmee stap voor stap wordtuitgelegd hoe <strong>de</strong> bereid<strong>in</strong>g verloopt,een ka<strong>de</strong>r met <strong>in</strong>grediënten en eenka<strong>de</strong>r met benodigd keukengerei afgebeeldzijn.Door <strong>de</strong>ze overzichtelijke manier vanpresenteren kunnen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren vanaf ca.tien jaar met behulp van <strong>dit</strong> boek zelfstandigkoken. Bij het gebruik van eenmes, het fornuis of <strong>de</strong> oven wordt steeds<strong>de</strong> tip gegeven om een volwassene omhulp te vragen.Het bevat een <strong>in</strong>houdsopgave met alsrubrieken Ontbijten, Hoofdmaaltij<strong>de</strong>n,Zoete lekkernijen, Feesthapjes, Feestdrankjesen Een compleet d<strong>in</strong>er. In hetregister zijn alle recepten nog eensopgenomen.Het boek biedt door het grote formaat(27x29 cm) en <strong>de</strong> vele kleurenfoto’seen aantrekkelijk beeld, terwijl <strong>de</strong> vertal<strong>in</strong>ggeen problemen oplevert.TenslotteMocht u als redactielid van eenschoolkrant overwegen om éénvan <strong>de</strong>ze boeken aan te schaffen:‘Mijn kookboek’ geeft eenoverzichtelijk beeld van eenrecept, gemakkelijk om directover te nemen <strong>in</strong> uw krant. Hetvraagt we<strong>in</strong>ig bewerk<strong>in</strong>gen,slechts wat knip- en plakwerk.De keuze van <strong>de</strong> recepten isechter m<strong>in</strong><strong>de</strong>r verrassend dan <strong>in</strong><strong>de</strong> an<strong>de</strong>re twee boeken.Zowel ‘Vandaag kook ik’ als‘Mijn kookboek’ is gericht opéén tot twee koks, terwijl‘Koken met k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren’ juist laatzien hoe dat met een grote groepgeorganiseerd kan wor<strong>de</strong>n.Alleen <strong>in</strong> het laatstgenoem<strong>de</strong>boek heeft men ook oog gehad voor <strong>de</strong>buitenlandse keuken.‘Vandaag kook ik’ geeft <strong>de</strong> meeste<strong>in</strong>formatie, niet alleen over <strong>de</strong> diversegerechten, maar ook over zaken, diemet ons voedsel te maken hebben.Welk boek u ook kiest, het effect zalhetzelf<strong>de</strong> zijn: u zult trek krijgen enenthousiast wor<strong>de</strong>n om zelf of met k<strong>in</strong><strong>de</strong>rente gaan koken.BESPROKEN WERDEN:- ‘Koken met k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren’C. Borggreve en J. Eissens,Kosmos, Utrecht, 1991ISBN 90 215 1664 064 pag<strong>in</strong>a’s, prijs f 19,90- ‘Vandaag kook ik’L. Olthuis,Ploegsma, Amsterdam, 1991ISBN 90 216 1413 8144 pag<strong>in</strong>a’s, prijs ƒ 24,95- ‘Mijn kookboek’C. Green,M & P, Weert, 1992ISBN 90 6590 652 596 pag<strong>in</strong>a’s, prijs onbekendDe <strong>de</strong>ur gaat open ...... een k<strong>in</strong>d komt b<strong>in</strong>nen.Zo beg<strong>in</strong>nen alle hoofdstukken van hetboek waar<strong>in</strong> Ettie Huiz<strong>in</strong>g verslag doetvan haar ervar<strong>in</strong>gen als remedialteacher van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren uit groep drie.Haar beschrijv<strong>in</strong>gen lijken wat op dieuit een logboek, met dat verschil dathier <strong>de</strong> nadruk op het k<strong>in</strong>d ligt en m<strong>in</strong>-Felix Meijerop <strong>de</strong> leerkracht of op het han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gsplan.Wat er met <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren gedaanwordt en waarom, wordt zeer sporadischaangegeven.26MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


De negen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren wor<strong>de</strong>n op een soberemanier beschreven, maar daarmeewordt wel dui<strong>de</strong>lijk dat hier iemand metzorg en gevoel voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren aan hetwerk geweest is.“(...)’Jij bent helemaal geen juf’‘Ik ben wel een juf.’Weer dat <strong>in</strong>trigeren<strong>de</strong> lachje: ‘Nietwaar.’ Een beetje verbluft vraag ik watik dan wel ben.Ze had daarover nog niet nagedacht. Zetaxeert me en zegt dan: ‘Ja nou, ik weethet niet hoor. Je bent gewoon eenmens.’” (bladzij<strong>de</strong> 38)BESPROKEN WERD:- ‘De <strong>de</strong>ur gaat open’E. Huiz<strong>in</strong>gKok, Kampen, 1991ISBN 90 242 6790 0103 pag<strong>in</strong>a’s, prijs ƒ 20,50Het geluid van vre<strong>de</strong>.De laatste tijd komen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren uit mijnbovenbouwgroep regelmatig met verhalenover het Jeugdjournaal of metfoto’s uit <strong>de</strong> krant naar school: oorlog<strong>in</strong> het voormalige Joegoslavië, gevechten<strong>in</strong> het Mid<strong>de</strong>n Oosten, ontspoor<strong>de</strong>tre<strong>in</strong>en, neergestorte vliegtuigen, honger<strong>in</strong> Afrika, enz., enz.Aan <strong>de</strong> ene kant v<strong>in</strong>d ik het belangrijkdat k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren er met elkaar over praten,maar tegelijkertijd wil ik er voor wakendat ze al het wereldleed op hun schou<strong>de</strong>rsnemen. Daarom twijfel ik ook nogwel eens aan het nut van <strong>de</strong> actualiteitenkr<strong>in</strong>g,het bekijken van het SchoolTV-journaal of het Jeugdjournaal.Belasten we k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren niet teveel metallerlei ellen<strong>de</strong>, waar ze zelf geen<strong>in</strong>vloed op uit kunnen oefenen?Het liefst zou ik ze het volgen<strong>de</strong> i<strong>de</strong>emee willen geven, dat Theo Olthuis <strong>in</strong>zijn nieuwe bun<strong>de</strong>l ‘Het geluid van vre<strong>de</strong>’<strong>in</strong> het gedicht ‘Voor Anne F.’ weergeeft:‘Lieve Anne,Wat je schrijft is waar.Grote mensen doen maar.Laten bommen vallen,pikken een land.vervuilen <strong>de</strong> lucht,<strong>de</strong> zee en het strand.Rij<strong>de</strong>n te har<strong>de</strong>n dr<strong>in</strong>ken te veel.Gaan uit elkaar of spelen toneelMaar ik heb een mooi visioen:Eens ...zullen wij het an<strong>de</strong>rs doen!Je vriend<strong>in</strong> Kitty’ (bladzij<strong>de</strong> 12)In tegenstell<strong>in</strong>g tot Olthuis’ vorige bun<strong>de</strong>l‘Ergens is een heel e<strong>in</strong>d weg’ heeft<strong>de</strong> thematiek van <strong>de</strong>ze gedichten temaken met allerlei problemen <strong>in</strong> <strong>de</strong>wereld. De bun<strong>de</strong>l opent met hetgedicht ‘Pril’:‘Je wordt wakkerenkel stilte.Je kijkt om je heen,<strong>de</strong> beken<strong>de</strong> d<strong>in</strong>gen.Een blik door het raam:geen vuiltje aan <strong>de</strong> lucht.Aan <strong>de</strong>ze dag is nog niets stuk.Nu heel voorzichtig opstaan.’(bladzij<strong>de</strong> 9)en e<strong>in</strong>digt met het gedicht, waaraan <strong>de</strong>bun<strong>de</strong>l zijn naam ontleent:‘Het geluid van vre<strong>de</strong>M’n moe<strong>de</strong>r op het balkon,genietend van <strong>de</strong> voorjaarszon,af en toe een zuchtje.M’n va<strong>de</strong>r met <strong>de</strong> krant,languit op <strong>de</strong> bank.Af en toe geritselen een kuchje.Geen televisie, geen telefoon.Wel bijzon<strong>de</strong>r, heel gewoon<strong>de</strong> stilte,zelfs boven en bene<strong>de</strong>n.Dit is het dus,zolang het duurt:het geluid van vre<strong>de</strong>.’(bladzij<strong>de</strong> 46)Felix MeijerDaartussen<strong>in</strong> staan 33 gedichten, dieon<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re gaan over dierenmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g,martel<strong>in</strong>g, overvallen, zwerfk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,kogels, oorlog, pesten enangst.In het artikel ‘Oorlog voeren is mensenwerk,vre<strong>de</strong> maken ook.’ <strong>in</strong> Mensen-k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren,november 1992 stelt J.D.Tu<strong>in</strong>ier:‘(...)Want als we het begrip vre<strong>de</strong> alseen toestand omschrijven (zoals <strong>in</strong> ‘Hetgeluid van vre<strong>de</strong>’ F.M.) en daarnaastook nog eens moeite hebben om negatieveaanduid<strong>in</strong>gen te vermij<strong>de</strong>n, wordthet niet gemakkelijker om aan vre<strong>de</strong>sopvoed<strong>in</strong>gte werken. We hebben dan<strong>de</strong> neig<strong>in</strong>g om al het niet-humane enhet problematische <strong>in</strong> onze (wereld)-samenlev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ogenschouw te nemen<strong>in</strong> <strong>de</strong> hoop dat we via <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g hettij kunnen keren. Maar zo krijgt vre<strong>de</strong>sopvoed<strong>in</strong>geen anti-karakter. Dat zienwe bijvoorbeeld het sterkst <strong>in</strong> <strong>de</strong>begrippen anti-discrim<strong>in</strong>atie on<strong>de</strong>rwijsof anti-racistische vorm<strong>in</strong>g. Maar ookmensenrechten en milieueducatienemen <strong>de</strong> schend<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> mensenrechtenen <strong>de</strong> verniel<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> schepp<strong>in</strong>gals startpunt. We moeten ons realiserendat <strong>dit</strong> anti-karakter onze mogelijkhe<strong>de</strong>nbeperkt. Het is veel z<strong>in</strong>vollerom het startpunt van vre<strong>de</strong>sopvoed<strong>in</strong>gte leggen <strong>in</strong> een positieve formuler<strong>in</strong>g.Waar<strong>in</strong> vre<strong>de</strong> niet mijlenver <strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomstligt, maar dagelijks <strong>in</strong> ons zijn en<strong>in</strong> ons han<strong>de</strong>len en dat van k<strong>in</strong><strong>de</strong>renzichtbaar gemaakt kan wor<strong>de</strong>n.’(bladzij<strong>de</strong>18 en 19)Dit is <strong>in</strong> tegenspraak met Olthuis’bedoel<strong>in</strong>gen met <strong>de</strong>ze bun<strong>de</strong>l: hij probeertk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren bewust te maken vanjuist allerlei misstan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> wereld.Ik ben het met Tu<strong>in</strong>ier eens dat hetbeter is om met k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren te werken aanMENSEN-KINDEREN/JANUARI 199327


<strong>de</strong> goe<strong>de</strong> d<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het hier en nu. Ookik v<strong>in</strong>d dat het beter is om het bos <strong>in</strong> tegaan en daar <strong>de</strong> natuur echt te belevendan een project op te zetten over <strong>de</strong>gevolgen van zure regen voor <strong>dit</strong> bos.Toch wil ik <strong>de</strong> negatieve zaken <strong>in</strong> <strong>de</strong>wereld niet constant vermij<strong>de</strong>n: struisvogelpolitieklijkt me ook voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>renniet juist.Deze gedichtenbun<strong>de</strong>l geeft <strong>de</strong> gelegenheidom k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g tebrengen met <strong>de</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>r leuke facettenvan hun leefwereld, niet alleen gerichtop <strong>de</strong> verre toekomst, maar juist op hethe<strong>de</strong>n: ze nodigen uit tot een gesprekWapenHet grootste wapenis je mond,hier kun je allesstuk mee maken.Het snelste wapenis je mond;met woor<strong>de</strong>nkun je feilloos raken.Maar nog sneller dan ‘t geluid,is <strong>de</strong> snelheid van het licht.Als blikken kon<strong>de</strong>n do<strong>de</strong>n,<strong>de</strong>ed je gauw je ogen dicht.over het lot van <strong>de</strong> marmot <strong>in</strong> zijnkooitje, <strong>de</strong> eenzaamheid van een Turksmeisje op <strong>de</strong> speelplaats, <strong>de</strong> schrik vaneen ou<strong>de</strong>re man, wanneer een jongetjeplotsel<strong>in</strong>g voor zijn fiets spr<strong>in</strong>gt, hetpesten en gepest wor<strong>de</strong>n en om hetpositief te besluiten, zoals Tu<strong>in</strong>ier datvoorstaat, het sluiten van vriendschap.De overige gedichten zijn volgens mijgoed te gebruiken als illustratie van <strong>de</strong>gevolgen voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> een oorlog:eenzaamheid, gebrek aan voedsel, verdriet.Dit als tegenhanger voor <strong>de</strong> zakelijkemanier waarop k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren pratenover cijfers en feiten van diverse rampenen oorlogen, of die nu <strong>in</strong> werkelijkheidof <strong>in</strong> een film gebeurd zijn.Deze bun<strong>de</strong>l biedt ie<strong>de</strong>re bovenbouwgroepeen prima aanleid<strong>in</strong>g of afrond<strong>in</strong>gvan een gesprek, dat niet over <strong>de</strong>omvang, maar over <strong>de</strong> emoties van eengebeurtenis gaat. Rest nog <strong>de</strong> sfeervollepotloodteken<strong>in</strong>gen van Harmen vanStraaten te vermel<strong>de</strong>n.BESPROKEN WERD:“Het geluid van vre<strong>de</strong>’ T. OlthuisPloegsma, Amsterdam, 1992ISBN 90 216 1464 248 pag<strong>in</strong>a’s, prijs ƒ 19,95Voldoen<strong>de</strong>De vre<strong>de</strong> is getekend.De ruzie, waar geen e<strong>in</strong>daan leek te komen,bijgelegd.Mijn vriendje en ik,we hebben alletweegeen woord gezegd.Maar één blikwas toevallignet voldoen<strong>de</strong>.(bladzij<strong>de</strong> 28-29)Degas, <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>r en zijn verhaalPieter QuelleK<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong>formatie verschaffen overeen schil<strong>de</strong>r - en het bijzon<strong>de</strong>re van dieschil<strong>de</strong>r - op een zodanige wijze dat zedaardoor <strong>in</strong> hem geïnteresseerd raken,<strong>in</strong> zijn ‘bezetenheid’ en dus voor beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong>kunst, is geen eenvoudige zaak.Educatieve me<strong>de</strong>werkers van museahou<strong>de</strong>n er congressen over en schrijvendikke boeken, wanneer men met eenbepaal<strong>de</strong> metho<strong>de</strong> succes <strong>de</strong>nkt te hebben.Er is ook een an<strong>de</strong>re metho<strong>de</strong>, losvan het museum, via een leesboek.Soms heel ambitieus opgezet zoals <strong>de</strong>twee <strong>de</strong>len van ‘Hoe schil<strong>de</strong>r hoe wil<strong>de</strong>r’van Miep Diekmann en Marliekevan Wersch. Veelal verliezen <strong>de</strong>auteurs zich <strong>in</strong> vervelen<strong>de</strong> verhaaltjesmet veel verbale <strong>in</strong>formatie, niet terzakedoen<strong>de</strong> <strong>de</strong>tails, onwaarschijnlijkegebeurtenissen en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die als volwassenenreageren. Kortom, van enigei<strong>de</strong>ntificatie kan geen sprake zijn.Eigenlijk ken ik maar één uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g:‘Ik houd van <strong>de</strong> tu<strong>in</strong> van Monet’ vanChrist<strong>in</strong>a Björk en Lena An<strong>de</strong>rson, eer<strong>de</strong>r<strong>in</strong> Mensenk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren (september1989) besproken. Het bijzon<strong>de</strong>re vandat boekje is dat <strong>de</strong> hoofdpersoon,L<strong>in</strong>ea, van bloemen houdt en daardoorgeïnteresseerd raakt <strong>in</strong> een schil<strong>de</strong>r dieook zo van bloemen hield: Monet. Alslezer wor<strong>de</strong>n we primair geconfronteerdmet een emotie van <strong>de</strong> hoofdpersoonen die emotie wordt herkend bijeen schil<strong>de</strong>r.Er is ook een mogelijkheid om <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rzelf <strong>de</strong> hoofdpersoon te laten zijn.De schil<strong>de</strong>r vertelt <strong>in</strong> <strong>de</strong> ik-vorm aan <strong>de</strong>(jeugdige) lezer al wat hij <strong>de</strong>nkt dat <strong>de</strong>lezer wil weten. Deze manier van bena<strong>de</strong>renis <strong>in</strong>teressant en wordt toegepast<strong>in</strong> <strong>de</strong> serie: ‘Op bezoek bij.....’ vanGottmer <strong>in</strong> Bloemendaal.Bij uitgeverij Casterman verscheen hetafgelopen jaar een serie boekjes on<strong>de</strong>r<strong>de</strong> titel ‘De schil<strong>de</strong>r en zijn verhaal’,met <strong>de</strong>eltjes over Da V<strong>in</strong>ci, Bruegel,Van Gogh, Matisse, Picasso, Chagallen Degas. Het zijn vertal<strong>in</strong>gen uit hetFrans. Wij kregen het boekje overDegas toegestuurd.Het boekje is opgezet volgens het verhaalpr<strong>in</strong>cipe:een enthousiaste on<strong>de</strong>rwijzerorganiseert een museumbezoekvoor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die ‘overlopen’ van creativiteit(<strong>de</strong>ze k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren gaan liever zelfaan <strong>de</strong> slag, volgens mij) en <strong>de</strong> schrijverstrooit maar met <strong>de</strong> meest onwaarschijnlijke<strong>in</strong>formatie.‘En wie is nu jullie lievel<strong>in</strong>gsschil<strong>de</strong>r?,vraagt Jasper aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van hetbezoek. Enig i<strong>de</strong>e wie bijna al onzestemmen kreeg? Degas. Daar kijk jevan op? Natuurlijk er zijn genoeg an<strong>de</strong>-28MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


e <strong>in</strong>teressante kunstenaars maar....’Het boekje gaat over Degas en <strong>de</strong> schrijverwil dat <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> het boek naeen museumbezoek Degas uitroepen totlievel<strong>in</strong>gsschil<strong>de</strong>r. Zo werkt dat dus <strong>in</strong>boeken, maar niet <strong>in</strong> het echt bij <strong>de</strong>lezer.Op <strong>de</strong>ze wijze kabbelt het verhaal <strong>in</strong> alzijn onwaarschijnlijkhe<strong>de</strong>n maar doormet allerlei vragen en opmerk<strong>in</strong>gen vank<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren niet maken endie dus stierlijk vervelend zijn om telezen.Maak je eigen spelWat overblijft is het slechte Ne<strong>de</strong>rlands:‘We heug<strong>de</strong>n ons al op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> bijeenkomst...’<strong>in</strong> plaats van ‘We verheug<strong>de</strong>nons op....’ en <strong>de</strong> mooie plaatjes van<strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rijen, maar die kan je ook, enbeter, bekijken als je een echt boek overDegas koopt.BESPROKEN WERD:De schil<strong>de</strong>r en zijn verhaal: Degas.door: Jacquel<strong>in</strong>e Loumayeuitgegeven door Casterman Ne<strong>de</strong>rland, Dronten,1992. Prijs: ƒ 24,90.VERDER GENOEMDE LITERATUUR:- Christ<strong>in</strong>a Björk/Lena An<strong>de</strong>rson. Ik houd van <strong>de</strong>tu<strong>in</strong> van Monet, Ploegsma, Amsterdam, 1988.- Miep Diekmann/Marieke Wersch. Hoe schil<strong>de</strong>r,hoe wil<strong>de</strong>r, Leopold, Den Haag1986/1988.- Serie: Op bezoek bij.....(respectievelijk: Picasso,Rembrandt, Degas, Rousseau), Gottmer,Bloemendaal.Felix MeijerHet eerste <strong>de</strong>el, dat <strong>de</strong> titel ‘Het plannen,ontwerpen en aanbie<strong>de</strong>n vansport- en spelactiviteiten meegekregenheeft, vormt een <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g op het twee<strong>de</strong>,praktische <strong>de</strong>el. De sport- en spelactiviteitenwor<strong>de</strong>n voornamelijkopgezet om <strong>in</strong> een gymzaal te spelen,waarbij beweg<strong>in</strong>g centraal staat. DeAmerikaanse auteurs hebben veelpapier nodig gehad om dui<strong>de</strong>lijk temaken dat bij het veran<strong>de</strong>ren van eenspel een aantal factoren beïnvloed kanwor<strong>de</strong>n: het doel, het aantal spelers, hetaantal groepjes, welke beweg<strong>in</strong>gen ergemaakt moeten wor<strong>de</strong>n, welk materiaaler gebruikt wordt en <strong>de</strong> organisatie.In het twee<strong>de</strong> <strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n voorbeel<strong>de</strong>nvan spelen en van diverse veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gengegeven. Men geeft bij ie<strong>de</strong>r speleen beschrijv<strong>in</strong>g, het benodig<strong>de</strong> materiaal,<strong>de</strong> organisatie, <strong>de</strong> alternatieven eneen aantal vragen, waar<strong>in</strong> geïnformeerdwordt naar het resultaat van een veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g.De auteurs stimuleren hiermeeleerkrachten en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren om creatiefmet spelen om te gaan door steeds éénaspect te veran<strong>de</strong>ren.Aan bod komen tik-, werp- en vangspelen,estafettevormen, balspelen (honk-,soft-, basket- en volleybal, tennissen)en ten slotte enige cognitieve spelen(geheugen-, taal- en rekenspelletjes).Voor gymlessen op <strong>de</strong> basisschoolgeven met name <strong>de</strong> beschrijv<strong>in</strong>gen van<strong>de</strong> tik-, werp- en vangspelen en <strong>de</strong> estafettevormenvele suggesties om directaan <strong>de</strong> slag te gaan en zelf te gaanexperimenteren.BESPROKEN WERD:“Maak je eigen spel” G. Morris en J. Stiehlvertaald door B. BoetesIntro, Nijkerk, 1992ISBN 90 266 1992 8144 pag<strong>in</strong>a’s, prijs ƒ 27,50GebedOm <strong>de</strong>r k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren willevoor wie <strong>de</strong> wereld nieuw isdie <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>gsreis van hun levenmakenbid<strong>de</strong>n wij tegen onze eigen vermoeidhei<strong>de</strong>n tegen ons cynismewant wij weten hoe oud <strong>de</strong> wereld al ishoe lang <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis alhoe ver <strong>de</strong> vre<strong>de</strong>wij weten dat hun ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>gsreiszal stuiten op een werkelijkheid diebitter iswij bid<strong>de</strong>n dat we het k<strong>in</strong>d <strong>in</strong> onsdat we waren en dat we zijnniet verloochenen zullenmaar het liedje van verlangen blijvenz<strong>in</strong>genMENSEN-KINDEREN/JANUARI 199329


Tjitse Bouwmeester Schoolwerkplan 3.4ZORGVERBREDING:het had meer op kunnen leverenIn het eerste ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> recensie over het boek van Els Schram “Zorgverbred<strong>in</strong>g<strong>in</strong> vernieuw<strong>in</strong>gsscholen”, hebben we geprobeerd <strong>de</strong> aangedragen<strong>in</strong>formatie zo te or<strong>de</strong>nen dat schoolteams hun eigen opvatt<strong>in</strong>gen overzorgverbred<strong>in</strong>g kon<strong>de</strong>n spiegelen aan opvatt<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> collega’s, die <strong>in</strong>het on<strong>de</strong>rzoek van Schram beschreven wer<strong>de</strong>n. Vandaar ook een uitgebrei<strong>de</strong>beschrijv<strong>in</strong>g met concrete tabellen en kijkwijzers die <strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rzoeknaar voren kwamen.Naast <strong>de</strong>ze overdracht van <strong>in</strong>formatie volgt nu toch ook een kritische reflectie.Kritisch naar het on<strong>de</strong>rzoek van Schram toe, maar ook kritisch naar <strong>de</strong>zorgverbre<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Jenaplanpraktijk.De verwacht<strong>in</strong>g die <strong>de</strong> auteur van te voren had, dat met name gerenommeer<strong>de</strong>vernieuw<strong>in</strong>gsscholen als Jenaplan en Montessori een goe<strong>de</strong> aanzetzou<strong>de</strong>n geven voor een verantwoor<strong>de</strong> zorgverbred<strong>in</strong>g, werd door het on<strong>de</strong>rzoekhelaas niet bevestigd. Sommige “gewone” scholen <strong>de</strong><strong>de</strong>n het <strong>in</strong> <strong>dit</strong>on<strong>de</strong>rzoek nog beter. Ten opzichte van <strong>de</strong> Montessori-scholen kwamen <strong>de</strong>Jenaplanscholen relatief goed naar voren, maar toch! Groepslei<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> <strong>de</strong>zeJenaplanscholen (te zwaar belast) hebben op zich wel een goe<strong>de</strong> grondhoud<strong>in</strong>g,maar <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk weten ze niet goed met verschillen tussen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<strong>in</strong> <strong>de</strong> stamgroep om te gaan. Het concept van Petersen geeft volgens Schramwel goe<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n voor een bre<strong>de</strong> zorg. Is <strong>de</strong> praktijk dan een verkeer<strong>de</strong>weg <strong>in</strong>geslagen? Of heeft <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeker misschien te we<strong>in</strong>ig ooggehad voor <strong>de</strong> echte zorgverbred<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> Jenaplanscholen?Dit is het twee<strong>de</strong> <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> recensie over het proefschrift van Els Schram.Het eerste <strong>de</strong>el verscheen <strong>in</strong> Mensen-k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van januari 1993.Een wijze van kijkenEen van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van het blokantropologie <strong>in</strong> <strong>de</strong> naschol<strong>in</strong>g Jenaplan,is het maken van een logboek. Groepslei<strong>de</strong>rsbeschrijven daar<strong>in</strong> een k<strong>in</strong>d uithun stamgroep op een subjectievemanier. Geen saaie objectieve weergavevan “ uiterlijk gedrag van het k<strong>in</strong>d “,maar een betrokken beschrijv<strong>in</strong>g. Eenpogen het k<strong>in</strong>d <strong>in</strong> zijn breedte en dieptetot zijn recht laten komen, en tegelijkertijdje eigen persoon als stamgroeplei<strong>de</strong>rdaarbij te betrekkken. De nadrukligt op <strong>de</strong> reflectie op en <strong>in</strong> <strong>de</strong> relatieopvoe<strong>de</strong>r - k<strong>in</strong>d. Het groepsgewijslezen en becommentariëren van elkaarslogboeken richt zich op <strong>in</strong>houd en wijzevan beschrijven, maar vooral op hetk<strong>in</strong>dbeeld dat volgens <strong>de</strong> lezer uit <strong>de</strong>beschrijv<strong>in</strong>g naar voren komt. In <strong>de</strong>afgelopen jaren kwamen <strong>in</strong> <strong>de</strong> diverselogboeken pareltjes van pedagogischebetrokkenheid voor, met name: eendui<strong>de</strong>lijke gerichtheid op <strong>de</strong> eigenheidvan het k<strong>in</strong>d, oog voor diverse facettenvan <strong>de</strong> relatie opvoe<strong>de</strong>r-k<strong>in</strong>d, eenbewustzijn van <strong>de</strong> rol die <strong>de</strong> opvoe<strong>de</strong>rzelf speelt <strong>in</strong> <strong>de</strong> pedagogische relatie.Een vergelijkbare k<strong>in</strong>d-bena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gkomen we tegen <strong>in</strong> een publikatie vanuithet EGO-project : “Begelei<strong>de</strong>n vankleuters <strong>in</strong> moeilijkhe<strong>de</strong>n”, door Annemievan Poucke en Danny Defruyt. Eenprachtig boek. Geen afstan<strong>de</strong>lijkebeschrijv<strong>in</strong>g van probleemkleuters,maar een betrokken opvoe<strong>de</strong>r die hetprobleem van <strong>de</strong> kleuter wil verhel<strong>de</strong>renen helpen oplossen. Een opvoe<strong>de</strong>r/beschrijver,die zichzelf uitdrukkelijk<strong>in</strong> beeld brengt bij <strong>dit</strong> probleem.Een k<strong>in</strong>dgerichte en relatiegerichtebena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g.Recente orthopedagogische literatuurbenadrukt het belang van <strong>de</strong> relatieopvoe<strong>de</strong>r - k<strong>in</strong>d. Stevens (<strong>in</strong>: Doornbos,1991) heeft het dan over <strong>de</strong> leraarals pedagoog, die zijn pedagogischeverantwoor<strong>de</strong>lijkheid moet waarmaken.Een leraar die zich bewust moetzijn van (k<strong>in</strong><strong>de</strong>rlijke) behoeften als vertrouwenen zelfvertrouwen. Een leraardie ook recht kan doen aan het perspectiefvan <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. In het project“Orthopedagogische Afstemm<strong>in</strong>g”(Op-A) van <strong>de</strong> Rijksuniversiteit Utrecht(verspreid door het CPS) wor<strong>de</strong>n voor<strong>dit</strong> laatste <strong>in</strong>strumenten aangedragen.Deze referentiepunten kwamen bij mijnaar voren na het lezen van <strong>de</strong> proefschriftvan Schram. Zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> beschrevenJenaplan- en Montessorischolen op<strong>de</strong>ze wijze omgaan met zorgenk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren?Hanteren ze daarbij <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>rgenoem<strong>de</strong> betrokkenheidsbena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gof volstaan ze met een bena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gwaar<strong>in</strong> het gebruik van toetsen dom<strong>in</strong>eert?Hoe spelen <strong>de</strong> leeftijdsverschilleneen rol bij <strong>de</strong> observatie? Zijn veelgenuanceer<strong>de</strong> gegevens door <strong>de</strong> wetenschappelijkereductie teruggebracht totz<strong>in</strong>nen als: “ De signaler<strong>in</strong>g van achterblijven<strong>de</strong>of opvallen<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren v<strong>in</strong>dtplaats op basis van correcties van het(schriftelijk) werk van leerl<strong>in</strong>gen door<strong>de</strong> leerkracht en toetsresultaten. Hetregelmatig toetsen van vor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>genv<strong>in</strong>dt plaats <strong>in</strong> alle scholen”? Herken<strong>de</strong>n<strong>de</strong> groepslei<strong>de</strong>rs uit <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouwzich ook <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze opvatt<strong>in</strong>g of moest enzou er nu eenmaal een teamopvatt<strong>in</strong>guitkomen? En hoe is dan <strong>de</strong> relatie met<strong>de</strong> geroem<strong>de</strong> grondhoud<strong>in</strong>g? On<strong>de</strong>rzoekenis een kwestie van kijken, maarje moet je wel bewust zijn van <strong>de</strong> facettenwaarop je let.De kijkwijzer (het analyseka<strong>de</strong>r)Welke opvatt<strong>in</strong>gen bestaan er <strong>in</strong>“gewone”-, Montessori-. en Jenaplanscholenover zorgverbred<strong>in</strong>g? Dat washet doel van het on<strong>de</strong>rzoek. Later is <strong>dit</strong>probleem geoperationaliseerd <strong>in</strong> “verbred<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid <strong>in</strong>het omgaan met verschillen tussen k<strong>in</strong><strong>de</strong>renvan 4 tot 12 jaar.” Welke facettenzijn van belang bij het omgaan met verschillen?Via literatuurstudie en vooron<strong>de</strong>rzoekop drie scholen (geen Jenaplanscholen!)zijn <strong>de</strong> categorieën van <strong>de</strong> kijkwijzerverzameld. De kijkwijzer is duseen wezenlijk <strong>in</strong>strument <strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rzoek.Schram heeft het on<strong>de</strong>rzoek vooraltoegespitst op <strong>de</strong> categorieën :On<strong>de</strong>rwijsprogramma, organisatie enpedagogisch- didactische situatie.Laten we eens kijken naar <strong>de</strong> uitwerk<strong>in</strong>gvan pedagogisch-didactische situatie(zie bijgaand ka<strong>de</strong>r). Het zou aanwijz<strong>in</strong>genmoeten geven waarom eenk<strong>in</strong>d zich <strong>in</strong> ene groep thuisvoelt en <strong>in</strong><strong>de</strong> an<strong>de</strong>re niet. Waarom <strong>de</strong> ene groepslei<strong>de</strong>rgoe<strong>de</strong> relaties met k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren weet30MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


op te bouwen en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re niet. Waaromje als observator <strong>de</strong> ene groep alsprettig ervaart en <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re niet. Oogvoor wat je noemt het pedagogisch klimaaten <strong>de</strong> pedagogische omgang metelkaar. Het zijn <strong>de</strong>ze aspecten die veelalbepalen waarom een k<strong>in</strong>d <strong>in</strong> een situatiekan opbloeien en <strong>in</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re niet.Het zijn ook <strong>de</strong>ze aspecten die eenbelangrijke fun<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g zijn geweest zijnvan <strong>de</strong> groei van het speciaal on<strong>de</strong>rwijs.Wie op zoek wil gaan naar verbred<strong>in</strong>gsmogelijkhe<strong>de</strong>nvan zorg (verantwoor<strong>de</strong>lijkheid)<strong>in</strong> het basison<strong>de</strong>rwijs,zal moeten proberen om zo goed mogelijkgreep te krijgen op <strong>de</strong>ze pedagogischecomponent. Een gemis aan geëigen<strong>de</strong>didactische mid<strong>de</strong>len kan nogopgevangen wor<strong>de</strong>n. Een pedagogischerelatie en een pedagogisch klimaatis echter een wezenlijke voorwaar<strong>de</strong>voor een verbred<strong>in</strong>g van verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<strong>in</strong> <strong>de</strong> basisschool. Doornbos(1991) formuleert het als volgt:“Reflectie op ervar<strong>in</strong>g en systeemkritischesituatieanalyses doen vermoe<strong>de</strong>n,dat het effect van een orthopedagogischebena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g en van orthodidactischewerkwijzen <strong>in</strong> hoge mate afhangtvan <strong>de</strong> visie en <strong>de</strong> pedagogische houd<strong>in</strong>gvan het schoolteam, van <strong>de</strong> uitstral<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> school als geheel en van <strong>de</strong>sfeer en <strong>de</strong> omgang <strong>in</strong> <strong>de</strong> groepen.”In <strong>de</strong>ze sfeer spelen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge relatiesvan k<strong>in</strong>d en groepslei<strong>de</strong>r en k<strong>in</strong><strong>de</strong>renon<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g een belangrijke rol, maarook aspecten als <strong>in</strong><strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van enomgang met <strong>de</strong> ruimte en <strong>de</strong> belev<strong>in</strong>gvan tijd. Vandaar <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> opzet vanhet zorgverbred<strong>in</strong>gshoofdstuk zoalsKees Both en Ad Boes die <strong>in</strong> het vorige<strong>nummer</strong> van Mensen-k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren naarvoren brachten.Observatie <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk, met name <strong>in</strong><strong>de</strong> “meer pedagogisch gerichte on<strong>de</strong>rwijssystemen”zal op school- engroepsniveau uitdrukkelijk aan <strong>de</strong>zeaspecten aandacht dienen te beste<strong>de</strong>n.Aanvull<strong>in</strong>g van het analyseka<strong>de</strong>r is hierwenselijk. Hiermee wil niet gezegd zijndat Schram <strong>dit</strong> aspect niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijkheeft waargenomen tij<strong>de</strong>ns haar (participeren<strong>de</strong>)observatie. Ze zegt zelf datze juist tij<strong>de</strong>ns haar observaties hetbelang van “een grondhoud<strong>in</strong>g” op hetspoor is gekomen. In het analyseka<strong>de</strong>rkomen <strong>de</strong>ze aspecten echter te we<strong>in</strong>ignaar voren. Dit betekent niet dat <strong>de</strong>resultaten van het on<strong>de</strong>rzoek <strong>in</strong> <strong>de</strong>Jena-praktijk er dan per <strong>de</strong>f<strong>in</strong>itie an<strong>de</strong>rshad<strong>de</strong>n uitgezien. De spiegel die voorgehou<strong>de</strong>nis aan concept en praktijkhad dan wel een meer verantwoordkarakter gehad. Overigens ook meerpassend <strong>in</strong> een concept dat <strong>de</strong> pedagogischecomponent een belangrijkeplaats toedicht.Een on<strong>de</strong>rzoeker die het concept “zorgverbred<strong>in</strong>g”me<strong>de</strong> op basis van kijkennaar gerenommeer<strong>de</strong> vernieuw<strong>in</strong>gsscholenop het spoor wil komen kanniet om <strong>de</strong>ze aspecten heen. Een verantwoor<strong>de</strong>verbred<strong>in</strong>g van zorg <strong>in</strong> hetka<strong>de</strong>r van “Weer Samen Naar School”evenm<strong>in</strong>.Toch waar<strong>de</strong>volOndanks het belang dat we hechten aan<strong>de</strong> verbred<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> categorieën bijhet kijken naar Jenaplanscholen, zijn<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksgegevens van waar<strong>de</strong>voor <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g van het Jenaplanon<strong>de</strong>rwijs.1. Het oorspronkelijk concept vanPetersen biedt volgens <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekergoe<strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs om een verantwoor<strong>de</strong>zorgverbred<strong>in</strong>g als uitgangspunt tenemen. Verschillen tussen k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong>begaafdheid, ontwikkel<strong>in</strong>gsniveau en<strong>in</strong>teresse dragen bij aan <strong>de</strong> totale persoonsvorm<strong>in</strong>gvan het k<strong>in</strong>d <strong>in</strong> <strong>de</strong> groep.De organisatie <strong>in</strong> diverse groepen, metname <strong>de</strong> stamgroepen, geeft goe<strong>de</strong>mogelijkhe<strong>de</strong>n om met verschillen tussenk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren reken<strong>in</strong>g te hou<strong>de</strong>n. Eenna<strong>de</strong>re bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g op uitgangspuntendie Petersen hanteer<strong>de</strong> ten aanzien vanzorg/verantwoor<strong>de</strong>lijkheid en op <strong>de</strong>vormgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk, zou weleens nieuwe i<strong>de</strong>eën kunnen opleverenvoor <strong>de</strong> zorgverbred<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> huidigeJenaplanschool. Hoe kon Petersen <strong>in</strong>slechts een <strong>de</strong>r<strong>de</strong> van <strong>de</strong> schooltijd <strong>de</strong>basisvaardighe<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> stellen?Zijn wij <strong>in</strong> <strong>de</strong> huidige structurer<strong>in</strong>g vanhet on<strong>de</strong>rwijsaanbod doorgeschoten?Wat moeten k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren nu allemaal méérleren, als we dat vergelijken met hetaanbod <strong>in</strong> <strong>de</strong> tijd van Petersen? Schrammaakt ons nogmaals attent op <strong>dit</strong> gegevenen het verdient aandacht.2. In <strong>de</strong> vijf Jenaplanscholen constateert<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeker een dui<strong>de</strong>lijke toenamevan een gerichtheid op kennis envaardighe<strong>de</strong>n, waarbij <strong>in</strong>hou<strong>de</strong>n sterkergekoppeld wor<strong>de</strong>n aan bouwgroepenen zelfs jaarklassen. Deze, watSchram noemt, tijdgebon<strong>de</strong>n <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>gvan het Jena-concept gaat gepaard metaanschaf van jaargroep-gebon<strong>de</strong>nmetho<strong>de</strong>s, homogeniser<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>structiegroepenen wat je zou kunnen noemeneen sterkere programgerichtheidvan het on<strong>de</strong>rwijs. De on<strong>de</strong>rzoeksscholengeven aan <strong>dit</strong> als een dui<strong>de</strong>lijkdilemma te ervaren <strong>in</strong> hun praktijk. Eenbegrip als “achterstand”, selectie-criteria,een remedial teacher die bijwerkt,<strong>de</strong> praktijk is zich bewust van <strong>de</strong> problemenhier omheen.MENSEN-KINDEREN/JANUARI 199331


Een vergelijkbare constater<strong>in</strong>g doetSchram ten aanzien van <strong>de</strong> Montessorischolen.In <strong>de</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gslijnen vanhet materiaal wor<strong>de</strong>n meer jaarnormenen -cesuren opgenomen. Op zich is hetmateriaal longitud<strong>in</strong>aal gericht, maarhoge eisen van ou<strong>de</strong>rs en concurrentieoverweg<strong>in</strong>genten aanzien van an<strong>de</strong>rescholen zorgen voor een sterke neig<strong>in</strong>gom tegemoet te komen aan “<strong>de</strong> maatschappelijkedruk”. Een gemeenschappelijkprobleem bij Montessori- enJenaplanscholen. Ie<strong>de</strong>re vernieuw<strong>in</strong>gsricht<strong>in</strong>gzal het op een conceptgebon<strong>de</strong>nmanier moeten oplossen. Maar zousamenwerk<strong>in</strong>g hier niet meer voor <strong>de</strong>hand liggen? Met name ten aanzien vanhet omgaan met leerlijnen/streefdoelen,zon<strong>de</strong>r te vervallen <strong>in</strong> jaargroepgebon<strong>de</strong>ncesuren met zijn uitwassen vanuitval, achterstand en bijwerken? Watoverigens te <strong>de</strong>nken van het gemeenschappelijkeverschijnsel van schoolduurverleng<strong>in</strong>g<strong>in</strong> een bouwgroep?Hoe wordt <strong>dit</strong> concreet <strong>in</strong>gevuld en welzo dat het echt iets an<strong>de</strong>rs is dan het zittenblijven<strong>in</strong> een leerstof-jaarklassenschool?3. Een volgen<strong>de</strong> belangrijk punt waaropSchram ons attent maakt is <strong>de</strong> positievan schol<strong>in</strong>g/begeleid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>Jenaplanschool. Groepslei<strong>de</strong>rs die vanklassikale scholen komen en die <strong>dit</strong>on<strong>de</strong>rwijsgedrag <strong>in</strong> <strong>de</strong> Jenaplanschoolcont<strong>in</strong>ueren. Die <strong>de</strong> <strong>in</strong>structiegroepmaken tot een jaargroep en die <strong>de</strong> stamgroepmaken tot een comb<strong>in</strong>atieklasvan drie jaargroepen. Schol<strong>in</strong>g, naschol<strong>in</strong>gen begeleid<strong>in</strong>g zullen sterk <strong>de</strong>nadruk moeten leggen op <strong>de</strong> relatie vanvorm en functie. De twee “gewone”scholen die <strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rzoek een bre<strong>de</strong>zorg realiseren, hanteren allerlei vormenvan Jenaplan, terwijl <strong>de</strong> vormenop <strong>de</strong>ze scholen een dui<strong>de</strong>lijk pedagogischefunctie hebben. Zijn <strong>de</strong>ze tweescholen eigenlijk niet meer Jenaplanschooldan enkele van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzochteJenaplanscholen, die het etiketje welhebben maar die <strong>de</strong> relaties tussenvorm en functie te we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong> <strong>de</strong> gatenhou<strong>de</strong>n?4. Schram constateer<strong>de</strong> een grondhoud<strong>in</strong>gbij <strong>de</strong> Jenaplanscholen om eenbre<strong>de</strong> populatie op te vangen. Ditondanks een groot aantal “k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren metproblemen.” Er wordt ook niet zo snelgesproken over “echte LOM - k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.”De on<strong>de</strong>rzoeker wijst daarbij op<strong>de</strong> rijke overlegstructuur die Jenaplanscholenhebben, wanneer het gaat ombesprek<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Groepslei<strong>de</strong>rservaren <strong>dit</strong> als z<strong>in</strong>vol, maar welzeer zwaar. Dit punt verdient na<strong>de</strong>reoverweg<strong>in</strong>g. Er zullen verantwoor<strong>de</strong>prioriteiten gesteld moeten wor<strong>de</strong>n,met name waar het gaat om het verzamelenvan gegevens over k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, <strong>de</strong><strong>in</strong>houd van het overleg en <strong>de</strong> wijzewaarop <strong>in</strong>tern en extern gerapporteerdwordt. De nadruk zal moeten liggen opkwetsbare k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en daarnaast zalmen meer oog moeten hebben voor <strong>de</strong>autonomie van <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren.5. De kwantitatieve gegevens dieSchram heeft proberen te verzamelenmaken dui<strong>de</strong>lijk hoe gevoelig we <strong>in</strong> <strong>de</strong>praktijk zijn voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren die vanschool wisselen. Doornbos noem<strong>de</strong> <strong>de</strong>concurrentie tussen scholen een van <strong>de</strong>dui<strong>de</strong>lijke knelpunten <strong>in</strong> het strevenvan “Weer Samen Naar School”. Destructuren die nu opgezet wor<strong>de</strong>n willeneen dui<strong>de</strong>lijker samenwerk<strong>in</strong>gbevor<strong>de</strong>ren. Vanuit het on<strong>de</strong>rzoekkomt overigens een zeer gebrekkigesamenwerk<strong>in</strong>g naar voren tussen Jenaplanscholenen scholen voor speciaalon<strong>de</strong>rwijs. Het Jenaplan heeft op concept-en praktijkniveau iets te bie<strong>de</strong>n.Moeten we dan zo bang zijn voorsamenwerk<strong>in</strong>g? Schram adviseert meerdiscussie en on<strong>de</strong>rzoek op het terre<strong>in</strong>van samenwerk<strong>in</strong>g tussen basis- enspeciaal on<strong>de</strong>rwijs en samenwerk<strong>in</strong>gtussen basisscholen on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g.Maar tochHet on<strong>de</strong>rzoek heeft geen spectaculaire,maar toch wel waar<strong>de</strong>volle gegevensopgeleverd voor <strong>de</strong> streefricht<strong>in</strong>gvan Jenaplanscholen. In <strong>de</strong>ze werkt hetbewustwor<strong>de</strong>nd door mid<strong>de</strong>l van eenbetekenisvolle spiegel die ons wordtvoorgehou<strong>de</strong>n. Toch wel wat kantteken<strong>in</strong>gen:1. De noodzaak van een bre<strong>de</strong>re kijkwijzerhebben we al voldoen<strong>de</strong> benadrukt.2. De reductie van <strong>de</strong> gegevens tot eengroepsverslag van vijf scholen maaktsamenvatten<strong>de</strong> gegevens zo algemeen,dat het concrete beeld van een schoolverloren gaat. Wetenschappelijkereductie en analyse van “een schat aangegevens” is voor het doel van <strong>de</strong> promovendusvoldoen<strong>de</strong>. Voor <strong>de</strong> praktijkzou na<strong>de</strong>re concretiser<strong>in</strong>g betere beel<strong>de</strong>nhebben opgeleverd om je eigenon<strong>de</strong>rwijs aan te spiegelen, bijvoorbeeldhet gebruik van mid<strong>de</strong>len en evaluatie-<strong>in</strong>strumenten.Een aanvullend<strong>de</strong>el zou veel vragen opgelost hebbenen waar<strong>de</strong>vol zijn voor <strong>de</strong> streefricht<strong>in</strong>gvan zorgverbred<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Jenaplanscholen.3. Aansluitend bij het vorige punt is eriets te zeggen over het aantal scholenen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksstrategie. De on<strong>de</strong>rzoekeris op ie<strong>de</strong>re school drie à vierdagen geweest. Naast het bestu<strong>de</strong>renvan schriftelijk materiaal von<strong>de</strong>n teamgesprekken,participeren<strong>de</strong> observaties,nagesprekken op <strong>de</strong>ze dagen plaats. Endat bij een totaal van 17 scholen. Ha<strong>de</strong>en verm<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>in</strong>g van het aantal scholenmet meer tijd voor on<strong>de</strong>rzoek <strong>in</strong>ie<strong>de</strong>re school, niet een hoger ren<strong>de</strong>mentopgeleverd voor het uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijkedoel van het on<strong>de</strong>rzoek en voor <strong>de</strong>praktijk?4. Bij het lezen van het samenvattendverslag heb je voortdurend het gevoeldat <strong>de</strong> aandacht van het teamstandpuntzich meer richtte op <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>re groepk<strong>in</strong><strong>de</strong>ren dan op <strong>de</strong> jongste groep. Eensterke programgerichtheid is toch niet<strong>de</strong> praktijk <strong>in</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rbouwgroepen?Of hebben teams het beeld dat zorgverbred<strong>in</strong>gprimair gaat over <strong>de</strong> bovenbouw?Deze verbred<strong>in</strong>g had ook plaats kunnenv<strong>in</strong><strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> spreid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Jenaplanscholen.Het voornaamste criterium datbij Jenaplanscholen is gehanteerd,betreft het lid zijn van <strong>de</strong> NJPV. Bij <strong>de</strong>“gewone” scholen is gezocht naardiverse vormgev<strong>in</strong>gen van basison<strong>de</strong>rwijs.Ook bij Jenaplanscholen had eenbre<strong>de</strong>r beeld kunnen ontstaan van <strong>de</strong>diversiteit aan realiser<strong>in</strong>gen van hetconcept. Het had <strong>de</strong> gegevens rijkergemaakt. Maar dat had een an<strong>de</strong>re procedurevoor schoolkeuze vereist.32MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


5. De on<strong>de</strong>rzoeker heeft zich voor hetJenaplanconcept voornamelijk beperkttot het oorspronkelijke concept. DeNe<strong>de</strong>rlandse versie die Suus Freu<strong>de</strong>nthalals streefricht<strong>in</strong>g formuleer<strong>de</strong> krijgtzeer ger<strong>in</strong>ge aandacht, laat staan <strong>de</strong>geactualiseer<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse versie <strong>in</strong><strong>de</strong> vorm van <strong>de</strong> 20 basispr<strong>in</strong>cipes. Misschienhad <strong>de</strong> praktijk beter bekekenkunnen wor<strong>de</strong>n vanuit <strong>de</strong>ze basispr<strong>in</strong>cipes.Toch een gemiste kans.6. In het algemeen geldt dat er <strong>in</strong> hetboek te we<strong>in</strong>ig gereflecteerd wordt op<strong>de</strong> wijze waarop praktijk en conceptaan elkaar getoetst kunnen wor<strong>de</strong>n: Detoets<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> praktijk van nu aan hetconcept van Petersen, kan dat zomaar?Dat doen wij als he<strong>de</strong>ndaagse Jenaplanners<strong>in</strong> ons land meestal ook nietop zo’n rechtstreekse manier, hoe nuttighet af en toe ook kan zijn. Bovendienmaken wij (na het on<strong>de</strong>rzoek naarTra<strong>dit</strong>ionele Vernieuw<strong>in</strong>gsscholene<strong>in</strong>d zeventiger jaren) on<strong>de</strong>rscheid tusseneen algemeen (lan<strong>de</strong>lijk) Jenaplanconcepten het plaatselijke (schoolgebon<strong>de</strong>n)concept. En tenslotte gaat het<strong>in</strong> het aan elkaar toetsen van concept enpraktijk om een pen<strong>de</strong>lbeweg<strong>in</strong>g: kijken<strong>in</strong> <strong>de</strong> praktijk op zoek naar conceptendie mensen daadwerkelijk hanterenen toets<strong>in</strong>g daarvan aan <strong>de</strong> uitgangspunten(basispr<strong>in</strong>cipes).LITERATUUR-E.C Schram : Zorgverbred<strong>in</strong>g <strong>in</strong> vernieuw<strong>in</strong>gsscholen. Wolters- Noordhoff, Gron<strong>in</strong>gen 1992-Prof. dr. K.Doornbos e.a.: Samen naar school. Intro, Nijkerk 1991-A. van Poucke/ Danny Defruyt : Begelei<strong>de</strong>n van kleuters <strong>in</strong> moeilijkhe<strong>de</strong>n. Projectgroep Ervar<strong>in</strong>gsgericht Kleuteron<strong>de</strong>rwijs. Leuven 1987 (ook te bestellenvia het KPC, Postbus 482, ‘s Hertogenbosch, tel. 073-215435).-Voor <strong>in</strong>formatie over het OPA- project kunt U terecht bij het CPS, Hoevelaken.Tjitse Bouwmeester is docent (antropologie van het k<strong>in</strong>d) naschol<strong>in</strong>g Jenaplan en projectlei<strong>de</strong>r van het project Wereldoriëntatie Jenaplan van <strong>de</strong> SLO.De klok gaat me te vlugNu al tijd? Nu al naar b<strong>in</strong>nen?'t Hoeft voor mij nog lang niet, hoor.Maar <strong>de</strong> school gaat al beg<strong>in</strong>nen,en we gaan <strong>de</strong> school<strong>de</strong>ur doorachter meester's bre<strong>de</strong> rugDe klok gaat me te vlug.Ja. Te vlug. En als ik meedoeaan een leuke rekenles,nou. Dan ben ik aan som 2 toe,en <strong>de</strong> rest is aan som 6.En dan gaat <strong>in</strong>eens <strong>de</strong> bel.De klok gaat me te snel.Soms vertelt <strong>de</strong> meester grappen,en dan lacht <strong>de</strong> hele klas.Ik kan dat zo gauw niet snappen:'s Nachts <strong>in</strong> bed, dan lach ik pas.Dan begrijp ik alles wel.De klok gaat me te snel.Alles wat an<strong>de</strong>ren kunnen,kan ik ook. Maar ik ben te traag.'t lijkt wel of ze 't me niet gunnenals ik ook een keer wat vraag.'k Hoor gelach achter mijn rug.De klok gaat me te vlug.Later maak ik schil<strong>de</strong>rijen,waar ik heel lang over doe.Mensen komen, hele rijen,daarvoor naar 't museum toe.Dacht je dat er iemand vroeg:'Maakte hij dat snel genoeg?'Willem Wilm<strong>in</strong>kMENSEN-KINDEREN/JANUARI 199333


Kees BothSUUS FREUDENTHAL,<strong>de</strong> graal en <strong>de</strong> bibliotheekSuus Freu<strong>de</strong>nthal’s zoektocht naarbeter on<strong>de</strong>rwijs dan haar eigen k<strong>in</strong><strong>de</strong>rengenoten had<strong>de</strong>n had veel weg vaneen verhaal uit <strong>de</strong> legen<strong>de</strong>n over kon<strong>in</strong>gArthur, n.l. over het zoeken naar <strong>de</strong> heiligegraal. Deze vergelijk<strong>in</strong>g maakteKees Vreug<strong>de</strong>nhil tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> feestelijkeopen<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Suus Freu<strong>de</strong>nthal-Lutterbibliotheekop 15 januari, j.l. Dezeopen<strong>in</strong>g had het karakter van een m<strong>in</strong>isymposiumen ongeveer 70 personen,voor het grootste <strong>de</strong>el mensen uit hettwee verschillen<strong>de</strong> zaken waartussen<strong>de</strong> betrekk<strong>in</strong>gen bestaan. In <strong>dit</strong> gevalvielen, tenm<strong>in</strong>ste voor een zeer langeen beslissen<strong>de</strong> tijd, Suus Freu<strong>de</strong>nthalen het Ne<strong>de</strong>rlandse Jenaplan samen.Suus WAS het Jenaplan. Zij was eerstme<strong>de</strong>werkster van Kees Boeke <strong>in</strong> hetbestuur van <strong>de</strong> Werkgemeenschap voorVernieuw<strong>in</strong>g van Opvoed<strong>in</strong>g en On<strong>de</strong>rwijs(<strong>de</strong> WVO, die nog steeds bestaat).In <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kte zij “Het Kle<strong>in</strong>eJenaplan” van Peter Petersen enMirjam Freu<strong>de</strong>nthal bekijkt fol<strong>de</strong>r en bord van <strong>de</strong> bibliotheekJenaplanveld, afkomstig uit heel Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n zelfs uit België en uit verschillen<strong>de</strong>geled<strong>in</strong>gen vul<strong>de</strong>n <strong>de</strong> hal van hetCPS <strong>in</strong> Hoevelaken.Kees Vreug<strong>de</strong>nhil sprak over “De relatietussen Suus Freu<strong>de</strong>nthal en hetJenaplan <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland” en begon mette mel<strong>de</strong>n dat die relatie niet bestond.Want een relatie veron<strong>de</strong>rstelt immers<strong>de</strong>ze ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g had iets van een bliksem<strong>in</strong>slag,zoals zij later vaak verteldheeft. Hier trof zij <strong>de</strong> school aan die zijaltijd gezocht had, <strong>de</strong> voor haar i<strong>de</strong>alesynthese van verschillen<strong>de</strong> vernieuw<strong>in</strong>gsstrev<strong>in</strong>gen<strong>in</strong> het on<strong>de</strong>rwijs (zijwist veel over <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong>on<strong>de</strong>rwijsvernieuw<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ons land). Degraal was gevon<strong>de</strong>n, maar moest nu,net zoals <strong>in</strong> het verhaal, naar het hofvan <strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g gebracht wor<strong>de</strong>n,opnieuw een moeilijke en gevaarlijketocht. Zij richtte <strong>de</strong> Werkgroep Jenaplanop b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> WVO en nog later <strong>de</strong>Sticht<strong>in</strong>g Jenaplan. Suus <strong>de</strong>ed alles,adviseer<strong>de</strong> scholen, schreef enormveel, voer<strong>de</strong> actie naar <strong>de</strong> politiek,voer<strong>de</strong> <strong>de</strong> redactie over het vermaar<strong>de</strong>Pedomorfose en over brochures en <strong>de</strong>vele stencils die bij <strong>de</strong> Sticht<strong>in</strong>g uitkwamen,etc., etc. Zij wist mensen omzich heen te verzamelen. Zon<strong>de</strong>r SuusFreu<strong>de</strong>nthal zou<strong>de</strong>n er <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rlandhoogst waarschijnlijk geen Jenaplanscholengeweest zijn, laat staan eenJenaplanbeweg<strong>in</strong>g. Daarbij had zij eenfijn ontwikkeld z<strong>in</strong>tuig voor belangrijkeontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> haar tijd, b<strong>in</strong>nenen buiten het on<strong>de</strong>rwijs.De bibliotheek die zij voor haar werkopbouw<strong>de</strong> getuigt daarvan. Het is eenneerslag van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijsvernieuw<strong>in</strong>g<strong>in</strong> ons land van 1955-1985. Niemand34MENSEN-KINDEREN/JANUARI 1993


die <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> wil bestu<strong>de</strong>ren kan om<strong>de</strong>ze bibliotheek heen. Maar <strong>de</strong>ze collectieis bovendien sterk <strong>in</strong>ternationaalgericht, een kenmerk van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandseJenaplanbeweg<strong>in</strong>g. Wij kunnenniet beter doen dan <strong>in</strong> onze tijd vanuiteenzelf<strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> school en <strong>in</strong>maatschappij en cultuur staan en vandaaruit opnieuw formuleren wat voorons Jenaplan betekent. Daarbij bewarenwij het goe<strong>de</strong> en bruikbare uit <strong>de</strong>concepten van Petersen en Suus Freu<strong>de</strong>nthal.Wij verrijken ons concept, netzoals zij <strong>de</strong><strong>de</strong>n, met wat er <strong>in</strong>ternationaal<strong>in</strong> <strong>de</strong>ze geest ontwikkeld wordt enis.Suus heeft zich sterk met Petersen geï<strong>de</strong>ntificeerd<strong>in</strong> diens strijd voor eenhumane school. Kees Vreug<strong>de</strong>nhil e<strong>in</strong>dig<strong>de</strong>met het voorlezen van een citaatuit “Jenaplan- wezen en waar<strong>de</strong>n”, eenlez<strong>in</strong>g die zij hield tij<strong>de</strong>ns een symposiumover hetzelf<strong>de</strong> thema dat <strong>in</strong> 1962georganiseerd werd door <strong>de</strong> Raad voor<strong>de</strong> Zaken van kerk en School van <strong>de</strong>Ned.Herv.Kerk. Dit citaat- over hetbegrip “grenssituatie” bij Petersen, ishet beste wat daarover <strong>in</strong> ons landgeschreven is, maar het zegt ook veelover Suus zelf: “‘Grenssituaties’ noemenwij bijvoorbeeld <strong>de</strong> ervar<strong>in</strong>g, dat<strong>de</strong> mens <strong>de</strong> strijd om het bestaan nietkan ontlopen, dat hij altijd ‘<strong>in</strong> situatie’is (dat wil zeggen dat hij het leven, hoeondraaglijk ook, geen secon<strong>de</strong> kanstopzetten), dat hij op elke situatie moetantwoor<strong>de</strong>n en dat hij sterfelijk is. Demate van geestelijke rijpheid wordtbepaald door <strong>de</strong> levenshoud<strong>in</strong>g, die <strong>de</strong>mens zich ten aanzien van <strong>de</strong> grenssituatiesverworven heeft”.Kees Both g<strong>in</strong>g na<strong>de</strong>r <strong>in</strong> op <strong>de</strong> Jenaplandocumentatiedie op het CPS aanwezigis. Behalve een besloten ge<strong>de</strong>elte(het archief met correspon<strong>de</strong>ntie,bestuursstukken, etc., dat vooral vanhistorisch belang is) bestaat het uit eenla<strong>de</strong>nkast met <strong>in</strong>formatie die geor<strong>de</strong>ndis volgens het schoolwerkplanstramienJenaplan, een la<strong>de</strong>nkast met i<strong>de</strong>eënvoor thema’s van WO en <strong>de</strong> Suus Freu<strong>de</strong>nthal-Lutterbibliotheek.In <strong>de</strong>ze laatste bibliotheek is het materiaalopgenomen dat Suus tij<strong>de</strong>ns haarleven verzameld heeft, maar ook:-thematische verzamelbun<strong>de</strong>ls met artikelenuit b<strong>in</strong>nen- en buitenland (bijvoorbeeldalleen al acht bun<strong>de</strong>ls overaspecten van “spel”);-alle Jenaplantijdschriften: een completeverzamel<strong>in</strong>g van Pedomorfose (<strong>de</strong><strong>nummer</strong>s 1 tot en met 50 en <strong>de</strong> thematischeban<strong>de</strong>n), <strong>de</strong> <strong>in</strong>gebon<strong>de</strong>n jaargangenvan Mensen-k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, De GroteKr<strong>in</strong>g, Jenaplan-<strong>in</strong>formatie, Jenaplanperspectieven,Jenaplan Communicatieen <strong>de</strong> Me<strong>de</strong><strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong> WerkgroepJenaplan van <strong>de</strong> WVO;-recente proefschriften en (geselecteer<strong>de</strong>)scripties;-on<strong>de</strong>rzoeksverslagen.De bibliotheek zal op een beschei<strong>de</strong>nwijze aangevuld wor<strong>de</strong>n.Gerrit Jan Makaske, directeur PrimairOn<strong>de</strong>rwijs van het CPS, g<strong>in</strong>g voorts <strong>in</strong>op <strong>de</strong> plaats van het Jenaplanwerk b<strong>in</strong>nenhet CPS. Het Jenaplan is een dui<strong>de</strong>lijkvoorbeeld van <strong>de</strong> actualiteit van hetverle<strong>de</strong>n, van het bewust omgaan meteen pedagogische tra<strong>dit</strong>ie. Voor hetCPS is het Jenaplan een aspect vanschooli<strong>de</strong>ntiteit, n.l. een vormgev<strong>in</strong>gvan <strong>de</strong> pedagogische i<strong>de</strong>ntiteit van eenschool. Het pedagogische ka<strong>de</strong>r van hetJenaplan is ook van belang voor <strong>de</strong>levensbeschouwelijke i<strong>de</strong>ntiteit vanscholen. En <strong>de</strong> geactualiseer<strong>de</strong> uitgangspuntenvoor Jenaplanon<strong>de</strong>rwijs,<strong>de</strong> Basispr<strong>in</strong>cipes Jenaplan, zou<strong>de</strong>n weleens <strong>de</strong> kern van een Europees schoolconceptkunnen vormen.Hij overhandig<strong>de</strong> een fol<strong>de</strong>r over <strong>de</strong>nieuwe bibliotheek aan Mirjam van <strong>de</strong>rVel<strong>de</strong>n-Freu<strong>de</strong>nthal, dochter van Suus,die voorts <strong>de</strong> officiële open<strong>in</strong>g verrrichteen nog enkele anecdotes vertel<strong>de</strong>over haar moe<strong>de</strong>r.In een <strong>in</strong>formele sfeer werd <strong>de</strong> bibliotheekbezichtigd en werd het ontsluit<strong>in</strong>gssysteemge<strong>de</strong>monstreerd.Een bijeenkomst met een historischkarakter, <strong>in</strong> twee opzichten:-het openen van een toegankelijk documentatiecentrumvoor en over het Jenaplanon<strong>de</strong>rwijs<strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland, een historischmoment;-bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g op het verle<strong>de</strong>n, dat hier nogzo tastbaar en <strong>in</strong>spirerend aanwezigwas en is.Nu moet <strong>de</strong> bibliotheek zijn gebruikswaar<strong>de</strong>bewijzen.MENSEN-KINDEREN/JANUARI 199335

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!