11.07.2015 Views

muziek en jenaplan

muziek en jenaplan

muziek en jenaplan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s• Muziek• Hers<strong>en</strong>onderzoek• Natuurgerichte intellig<strong>en</strong>tie114 - jaargang 24/2 - november 2008


I N H O UDJaargang 24, nummer 2, november 2008Uitgegev<strong>en</strong> door deNederlandse J<strong>en</strong>aplan Ver<strong>en</strong>igingRedactie: Ad Boes, Marjon Clarijs,W<strong>en</strong>dy Herijgers, Jacques van Krugt<strong>en</strong>,Felix Meijer, Peter te Riele <strong>en</strong>Sylvia Schipper.Hoofd- <strong>en</strong> eindredactie: Felix MeijerGijsbrecht van Aemstelstraat 292,1215 CS Hilversum, 035 628024206 44236283 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>@hetnet.nlKopij <strong>en</strong> reacties voor hetjanuarinummeruiterlijk 27 november inlever<strong>en</strong>De waarheid.............................................1Felix MeijerMuziekWat sport is voor het lichaam, is <strong>muziek</strong>mak<strong>en</strong> voor de geest.Beide ontwikkelingsgebied<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> in hetonderwijs wel wat extra aandacht gebruik<strong>en</strong>.In dit nummer extra aandacht voor <strong>muziek</strong>.Mijn kijk op...............................................2Jaap NelisseMuziek <strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplan: onlosmakelijk met elkaarverbond<strong>en</strong>Signalem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>......................................15Felix MeijerRubriek waarin interessante boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> websitesover <strong>muziek</strong> gesignaleerd word<strong>en</strong>.EN VERDERHers<strong>en</strong>onderzoek <strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplan........16Kees Vreugd<strong>en</strong>hilHet tweede uit e<strong>en</strong> serie van vier artikel<strong>en</strong> overhet resultaat van rec<strong>en</strong>t hers<strong>en</strong>onderzoek <strong>en</strong> deconsequ<strong>en</strong>ties voor het j<strong>en</strong>aplanonderwijs.Layout <strong>en</strong> opmaak:Van d<strong>en</strong> Oever Vormgeving, DeilCorrector: Dick SchermerFotografie omslag: Joop Luimes, EpeCartoons: Cor d<strong>en</strong> Dulk, ElstAbonnees, individuele led<strong>en</strong>, schol<strong>en</strong> <strong>en</strong>bestur<strong>en</strong> of medezegg<strong>en</strong>schapsrad<strong>en</strong>ontvang<strong>en</strong> dit tijdschrift vijf keer perschooljaar, in september, november,januari, maart <strong>en</strong> mei.Losse abonnem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: € 35,00 per jaar.Voor z<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> aan één adres geldt: 5 <strong>en</strong>meer exemplar<strong>en</strong>: € 32,00 per abonnem<strong>en</strong>t.Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>/cursist<strong>en</strong> voor het j<strong>en</strong>aplandiploma€ 20,00 per abonnem<strong>en</strong>t, mits aangemeld viae<strong>en</strong> Hogeschool, J<strong>en</strong>aplanspecialist, SYNEGO,J<strong>en</strong>atuur, Matters2, JAS of Delfron<strong>en</strong> aan één adres te verz<strong>en</strong>d<strong>en</strong>.Mutaties <strong>en</strong> abonnem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ingaanop de eerste dag van de maand<strong>en</strong>, waarin hettijdschrift verschijnt.Schriftelijk op te gev<strong>en</strong> bij hetJ<strong>en</strong>aplanbureau,Postbus 4089, 7200 BB Zutph<strong>en</strong>.0575-571868; info@j<strong>en</strong>aplan.nlAdvert<strong>en</strong>tietariev<strong>en</strong>:Zwart-wit advert<strong>en</strong>tie: hele pagina € 200,00halve pagina € 140,00; kwartpagina € 75,00Full-colour advert<strong>en</strong>tie: hele pagina € 400,00halve pagina € 230,00; kwartpagina € 125,00(excl. BTW)Advert<strong>en</strong>ties voor het januarinummerkunn<strong>en</strong> tot 27 november aangeleverd word<strong>en</strong>via info@rec<strong>en</strong>t.nlISSN 0920-3664Er zit <strong>muziek</strong> in e<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek.......3Christiane NieuwmeijerE<strong>en</strong> praktisch artikel over het gebruik vanpr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> om de muzikale vorming testimuler<strong>en</strong>.Muzikale creativiteit............................8Alexandra van der HilstVolg<strong>en</strong>s Vygotsky moet muzikale creativiteit,net als creativiteit op andere gebied<strong>en</strong>,beschouwd word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> basale m<strong>en</strong>selijkeeig<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> niet als e<strong>en</strong> specifieke gave dieslechts weinig<strong>en</strong> bezitt<strong>en</strong>. In dit artikel wordtbeschrev<strong>en</strong> hoe groepsleiders deze eig<strong>en</strong>schapverder kunn<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>.Coöperatief ler<strong>en</strong> in <strong>muziek</strong>..............11Sylvia SchipperIn dit artikel wordt aandacht besteed aan e<strong>en</strong>boek waarin gepleit wordt voor coöperatiefwerk<strong>en</strong> bij muzikale activiteit<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>les in de midd<strong>en</strong>bouw....13Ronald SpanjaardtBeschrijving van e<strong>en</strong> praktijkvoorbeeldSuus Freud<strong>en</strong>thal bibliotheek.........14Peter te RieleAandacht voor de collectie in de Suus Freud<strong>en</strong>thalbibliotheek.Humor in j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>...............21Dick SchermerE<strong>en</strong> artikel over de waarde <strong>en</strong> toepassing<strong>en</strong>van humor in schol<strong>en</strong>.Natuurgerichte intellig<strong>en</strong>tie...........24Kees BothIn dit artikel wordt ingegaan op de natuurgerichteintellig<strong>en</strong>tie, e<strong>en</strong> van de intellig<strong>en</strong>tiesdie Howard Gardner in zijn theorie over meervoudigeintellig<strong>en</strong>tie noemt.Vanuit e<strong>en</strong> NJPV regio..........................28Theo Vries <strong>en</strong> Tsjikke DijkstraDe regio Noord Holland-Noord heeft beslot<strong>en</strong>om de regiobije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> anders <strong>en</strong> inhoudelijkerop te zett<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> verslag van de eerstebije<strong>en</strong>komst.De dode vlinder....................................29Rietje LeuvelinkUITNEEMBARE BIJLAGEdoekatern over <strong>muziek</strong> op schoolAlexandra van der HilstMuziek…EN ‘DE MOEDER VAN’OP DE ACHTERZIJDE


De waarheid Felix MeijerGroepsleiders <strong>en</strong> ouders voel<strong>en</strong> zich soms net zo zoek<strong>en</strong>d als de zes blinde Indiërs, als het gaat om ‘dewaarheid’ over het j<strong>en</strong>aplanonderwijs. Waarin onderscheid<strong>en</strong> j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> zich van andere onderwijsvorm<strong>en</strong>?Alle schol<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>woordig toch met viering<strong>en</strong> <strong>en</strong> project<strong>en</strong>, lat<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> zelfstandigwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> houd<strong>en</strong> kringgesprekk<strong>en</strong>? Ervaringsgericht <strong>en</strong> ontwikkelingsgericht werk<strong>en</strong> zijn twee van dekwaliteitscriteria die j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> net als de andere schol<strong>en</strong> hoog in het vaandel hebb<strong>en</strong> staan. Watis dan de waarheid, de kern, van het J<strong>en</strong>aplan?Deze is vastgelegd in de basisprincipes, waardoore<strong>en</strong> duidelijk beeld moet bestaan van dit Ze wild<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> wat het was <strong>en</strong> voeld<strong>en</strong> met hun hand.Zes blinde wijze Indiërs vond<strong>en</strong> e<strong>en</strong> olifant.idee. Maar niets is minder waar, hoor ik om De eerste voelde aan e<strong>en</strong> tand <strong>en</strong> zei: ‘Ik zeg u thansme he<strong>en</strong>: ‘Deze basisprincipes kunn<strong>en</strong> voordit monster van e<strong>en</strong> olifant lijkt sprek<strong>en</strong>d op e<strong>en</strong> lans.’alle schol<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>.’ De kern wordt pas zichtbaar,helder <strong>en</strong> waar, als je e<strong>en</strong> goede vorm De tweede voelde aan e<strong>en</strong> zij, dat duurde wel e<strong>en</strong> uur.bij de uitgangspunt<strong>en</strong> kiest. Past het werk<strong>en</strong> To<strong>en</strong> riep hij blij: ‘Aha, dit beest lijkt op e<strong>en</strong> muur.’met e<strong>en</strong> methode voor wereldoriëntatie in De derde voelde aan e<strong>en</strong> voet <strong>en</strong> zei: ‘Doe niet zo sloom,e<strong>en</strong> j<strong>en</strong>aplanschool, als de basis van wereldoriëntatievolg<strong>en</strong>s basisprincipes 18 ervar<strong>en</strong>,er is ge<strong>en</strong> twijfel mogelijk, dit beest is e<strong>en</strong> boom.’ontdekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong> moet zijn? In de De vierde kneep e<strong>en</strong>s in de slurf <strong>en</strong> werd ope<strong>en</strong>s doodsbangbasisprincipes wordt gesprok<strong>en</strong> over heterog<strong>en</strong>egroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> Peters<strong>en</strong> vulde dat in met De vijfde voelde aan e<strong>en</strong> oor <strong>en</strong> zei: ‘Dat is niet mis.‘Die zog<strong>en</strong>aamde olifant, dat is e<strong>en</strong> slang.’driejarige stamgroep<strong>en</strong>. Past het werk<strong>en</strong> inDit dier is werkelijk uniek, omdat het waaiervormig is.’tweejarige stamgroep<strong>en</strong> dan wel in j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>?De zesde kreeg het staartje beet <strong>en</strong> zei nog ev<strong>en</strong> gauw:‘Wat klets<strong>en</strong> jullie allemaal, dit beest lijkt op e<strong>en</strong> touw.’Voor mij is het ess<strong>en</strong>tieel voor het j<strong>en</strong>aplanonderwijsdat veel van wat we do<strong>en</strong> in peda-Zo blijkt maar weer uit dit verhaal hoe moeilijk ‘wet<strong>en</strong>’ is:De blind<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> allemaal gelijk <strong>en</strong> toch had elk het mis.gogische situaties plaats vindt. Bij rek<strong>en</strong><strong>en</strong>gaat het er bijvoorbeeld niet alle<strong>en</strong> om dat kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>probleem kunn<strong>en</strong> oploss<strong>en</strong>, maar ook datze met elkaar ler<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>, elkaar help<strong>en</strong>, zelfstandig werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> strategieën ler<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong>. Ditmaakt het J<strong>en</strong>aplan voor mij juist zo bijzonder waar. Als je je hier bewust van b<strong>en</strong>t, maakt het niet uit ofje rek<strong>en</strong><strong>en</strong> organiseert in je stam-, e<strong>en</strong> jaar- of niveaugroep.E<strong>en</strong> ander ess<strong>en</strong>tieel j<strong>en</strong>aplanaspect is voor mij het kinder<strong>en</strong> bewust mak<strong>en</strong> van wat ze moet<strong>en</strong> <strong>en</strong> will<strong>en</strong>ler<strong>en</strong>. En ze daarbij de verantwoordelijkheid te gev<strong>en</strong> om deze doel<strong>en</strong> op hun eig<strong>en</strong> manier te realiser<strong>en</strong>.Dat doet meer recht aan kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> is effectiever dan toe te gev<strong>en</strong> aan de roep om meer instructies voorbijvoorbeeld rek<strong>en</strong><strong>en</strong> te gaan gev<strong>en</strong>.In de praktijk zie ik dat j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> op veel verschill<strong>en</strong>de manier<strong>en</strong> vorm gev<strong>en</strong> aan de basisprincipes,de kern van het J<strong>en</strong>aplan. Ondanks de vele vorm<strong>en</strong> maakt het werk<strong>en</strong>vanuit deze kern alle tot ware j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>.M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> wil het podium zijn voor schol<strong>en</strong> om te beschrijv<strong>en</strong> hoezij vorm gev<strong>en</strong> aan het J<strong>en</strong>aplan: waarom kiez<strong>en</strong> zij bijvoorbeeld voor e<strong>en</strong>twee- of driejarige stamgroep? Of waarom <strong>en</strong> hoe werk<strong>en</strong> zij met e<strong>en</strong>methode voor wereldoriëntatie? Ook extern<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> de ruimte om e<strong>en</strong>bijdrage te lever<strong>en</strong>. Suus Freud<strong>en</strong>thal sprak t<strong>en</strong>slotte al van e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanals ontvankelijk grondmodel <strong>en</strong> e<strong>en</strong> interpreteerbaar streefmodel.De redactie van M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> kiest daarom niet voor één j<strong>en</strong>aplanwaarheid,maar juist voor allerlei visies vanuit allerlei gezichtspunt<strong>en</strong>, zolang zemaar gespiegeld word<strong>en</strong> <strong>en</strong> iets bijdrag<strong>en</strong> aan het j<strong>en</strong>aplanconcept.Lat<strong>en</strong> we elkaar vooral bevrag<strong>en</strong> op onze bedoeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet veroordel<strong>en</strong>op de vorm<strong>en</strong>.Het is mij, net als de zes blinde Indiërs, niet gelukt om dé waarheid overde olifant of het j<strong>en</strong>aplanonderwijs te beschrijv<strong>en</strong>. Dat maakt het bov<strong>en</strong>staandeechter niet minder waar.Ik w<strong>en</strong>s u veel leesplezier met de waarheid van de diverse auteurs in ditnovembernummer. Misschi<strong>en</strong> gaat hun waarheid wel deel uitmak<strong>en</strong> vanuw waarheid.M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


MIJN KIJK OPMuziek <strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanOnlosmakelijk met elkaar verbond<strong>en</strong> Jaap Neliss<strong>en</strong>Dit nummer van M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> heeft als thema “Muziek”.Mij is gevraagd om in deze bestuurscolumn mijn kijk op<strong>muziek</strong> te omschrijv<strong>en</strong>. Deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die vorig jaar op het NJPVcongresin Pap<strong>en</strong>dal aanwezig war<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> hopelijk mijnpassie voor <strong>muziek</strong> tijd<strong>en</strong>s het optred<strong>en</strong> van mijn band kunn<strong>en</strong>hor<strong>en</strong> <strong>en</strong> zi<strong>en</strong>. Ik kom uit e<strong>en</strong> gezin waarin <strong>muziek</strong> e<strong>en</strong>belangrijke plaats had. Wij kreg<strong>en</strong> all<strong>en</strong> de mogelijkheid ompiano- <strong>en</strong> blokfluitles te volg<strong>en</strong>.Dagelijks werd er <strong>muziek</strong> gedraaid.Ik b<strong>en</strong> opgegroeid met ondermeerElla Fitzgerald, Louis Armstrong, RitaReys <strong>en</strong> Harry Belafonte. In de autoop weg naar onze vakantiebestemmingwerd er vaak, meerstemmig,gezong<strong>en</strong>. Ondanks de verwoedepoging<strong>en</strong> van de lagere school die ikals kind bezocht om mijn liefde voorde <strong>muziek</strong> te dov<strong>en</strong> (vanaf de derdeklas kreeg ik op mijn rapport e<strong>en</strong> vijfvoor <strong>muziek</strong> vanwege het feit dat ikbij het maandelijkse zangkwartiertjespontaan <strong>en</strong> ongevraagd de tweedestem bij de B<strong>en</strong>ny Vred<strong>en</strong>nummers zong <strong>en</strong> die vijf heb ik totde zesde klas gehoud<strong>en</strong>), ondanks de oorverdov<strong>en</strong>de stilte dievervolg<strong>en</strong>s op de middelbare school t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het vak<strong>muziek</strong> te beluister<strong>en</strong> viel <strong>en</strong> ondanks de armoedige poging<strong>en</strong>van de Pedagogische Academie om het <strong>muziek</strong>onderwijs vormte gev<strong>en</strong>, staat <strong>muziek</strong>De musicusnog steeds zeer hoogIk wil veel verder dan die nootin mijn vaandel, zowelVoorbij de toon, voorbij de klank,privé (actief <strong>en</strong> passief)Ik vang geluidals beroepsmatig (binn<strong>en</strong>Ik jaag op eig<strong>en</strong>heid.mijn school). In mijn tijdDat wat e<strong>en</strong> kind vanzelf verspreidt.als bov<strong>en</strong>bouwleerkrachtheb ik jar<strong>en</strong>lang structureel met de kinder<strong>en</strong> gezong<strong>en</strong> metbegeleiding van mijn gitaar. Dit werd door kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouderszeer gewaardeerd (vooral omdat ik vaak nummers van TheBeatles, de Rolling Stones, Boudewijn de Groot, The Eaglesmet de kinder<strong>en</strong> zong <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> bij thuiskomst alle “oude”<strong>muziek</strong> van hun ouders ging<strong>en</strong> beluister<strong>en</strong>).Sinds ik schoolleider b<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dus ge<strong>en</strong> stamgroep meer heb,heb ik mij vooral gestort op het schrijv<strong>en</strong> van musicals. Dooromstandighed<strong>en</strong> sta ik dit jaar tijdelijk drie dag<strong>en</strong> in de weekvoor e<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>bouwgroep <strong>en</strong> opnieuw heb ik gemerkt hoekinder<strong>en</strong> int<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van <strong>muziek</strong>. Met mijn zeerbeperkte gitaartechniek (ik beheers min of meer zes akkoord<strong>en</strong><strong>en</strong> ik weet hoe ik de toonsoort kan verhog<strong>en</strong> of verlag<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> gitaarklem) <strong>en</strong> met aansprek<strong>en</strong>de nummers gaan 28kinder<strong>en</strong> los op zang, maat <strong>en</strong> ritme.De kinder<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> liedjes <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> ritme-instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tegebruik<strong>en</strong> als ondersteuning bij het zing<strong>en</strong>. Tegelijkertijdler<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> te luister<strong>en</strong> naar <strong>muziek</strong>, er wordt bijgedrag<strong>en</strong>aan de waardering van kinder<strong>en</strong> voor culturele <strong>en</strong> kunstzinnigeuiting<strong>en</strong> in hun leeromgeving<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>, taal,<strong>muziek</strong>, spel <strong>en</strong> beweging te gebruik<strong>en</strong>om er gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong>mee uit te drukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> om er mee tecommunicer<strong>en</strong>.Dit is de (bijna) letterlijke weergavevan de kerndoel<strong>en</strong> voor kunstzinnigeoriëntatie. Nog e<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong>dvoordeel is dat kinder<strong>en</strong> opspontane wijze veel Engelse taaller<strong>en</strong>. Muziek geeft sfeer <strong>en</strong> plezier.Muziek geeft kleur aan bijvoorbeeldviering<strong>en</strong>. Muziek verbindt kinder<strong>en</strong>in hun gezam<strong>en</strong>lijk belev<strong>en</strong>. Kortom, e<strong>en</strong> j<strong>en</strong>aplanschool is bijuitstek e<strong>en</strong> school waarin <strong>muziek</strong> e<strong>en</strong> duidelijk waarneembaarf<strong>en</strong>ome<strong>en</strong> zou moet<strong>en</strong> zijn. Tijd<strong>en</strong>s mijn opleiding werd<strong>en</strong> wijals stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> door de Pedagogische Academie geteisterd metde blokfluit, e<strong>en</strong> van de minst geschikte instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij hetlesgev<strong>en</strong>. Je moet redelijk geschooldzijn om tot acceptabel geluid tekom<strong>en</strong> <strong>en</strong> terwijl je fluit kan je verbaal<strong>en</strong> nonverbaal niets meer (dusniet meezing<strong>en</strong>, <strong>en</strong>thousiasmer<strong>en</strong>,aanwijzing<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>, de groepobserver<strong>en</strong> etc.). Ik wil hierbij danook (opnieuw) e<strong>en</strong> pleidooi houd<strong>en</strong>voor het gitaargebruik. Iedere<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> beetje muzikaal gevoel kandit instrum<strong>en</strong>t na e<strong>en</strong> maand of drieoef<strong>en</strong><strong>en</strong> zodanig bespel<strong>en</strong> dat je e<strong>en</strong>groep kinder<strong>en</strong> kan begeleid<strong>en</strong>.Tot slot, als je als leerkracht echt a-muzikaal b<strong>en</strong>t, is er niets opteg<strong>en</strong> om met e<strong>en</strong> cd mee te lat<strong>en</strong> zing<strong>en</strong>. Je ontneemt jezelf<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> waardevolle activiteit die aantoonbaar kanleid<strong>en</strong> tot sfeerverhoging. Veel plezier met <strong>muziek</strong>.Jaap Neliss<strong>en</strong> is secretaris van het dagelijks bestuur van deNederlandse J<strong>en</strong>aplan Ver<strong>en</strong>igingFotografie: Felix MeijerM E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


Er zit <strong>muziek</strong>in e<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek Christiane NieuwmeijerIn dit artikel wordt beschrev<strong>en</strong> hoe je met e<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek kunt werk<strong>en</strong>aan de muzikale ontwikkeling van kinder<strong>en</strong>.M u z i e k“Bodo, de kleine orang-oetan, verveelt zich. Hij woont in hetoerwoud <strong>en</strong> het reg<strong>en</strong>t al dag<strong>en</strong>lang. Al vanaf de vroegeocht<strong>en</strong>d zit hij te kijk<strong>en</strong> hoe de reg<strong>en</strong>druppels van de randvan zijn paraplu naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> glijd<strong>en</strong>.Plotseling klinkt er e<strong>en</strong> dreig<strong>en</strong>d geluid. Bodo schrikt <strong>en</strong>flitst e<strong>en</strong> boom in. E<strong>en</strong> vrachtwag<strong>en</strong> rijdt voorbij op de oudeweg door de jungle. Als de auto over e<strong>en</strong> grote hobbel rijdt,zwaait de achterdeur op<strong>en</strong> <strong>en</strong> valt er e<strong>en</strong> doos uit. Bodospringt uit zijn schuilplaats naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>. Hij begint mete<strong>en</strong>met hand<strong>en</strong> <strong>en</strong> voet<strong>en</strong> in de doos te wroet<strong>en</strong>. Hij trekt er strouit <strong>en</strong> papier. En dan komt er e<strong>en</strong> koffer uit de doos te voorschijn,zwart als e<strong>en</strong> panter <strong>en</strong> glanz<strong>en</strong>d als e<strong>en</strong> slang. Bodoschudt hem he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer. Wat zou er in zitt<strong>en</strong>? Hij maakt dekoffer op<strong>en</strong>…”.Zo begint het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek “Bodo <strong>en</strong> het oerwoudconcert” vanHans de Beer <strong>en</strong> Ser<strong>en</strong>a Romanelli. E<strong>en</strong> prachtig verhaal, ondersteunddoor mooie, gedetailleerde pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.In dit artikel kijk<strong>en</strong> w<strong>en</strong>aar de rol van pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>in het onderwijsin het algeme<strong>en</strong>, naar<strong>muziek</strong> <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>in het bijzonder <strong>en</strong> t<strong>en</strong>slott<strong>en</strong>aar hoe je bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemdpr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boekkunt uitwerk<strong>en</strong> naar hetvak <strong>muziek</strong> voor de onder<strong>en</strong>midd<strong>en</strong>bouw.Effect<strong>en</strong> van pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>Pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong>orm populair, zowel bij kinder<strong>en</strong> alsouders. Kinder<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> zich in de verhal<strong>en</strong> <strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>van de illustraties. Ze word<strong>en</strong> aan h<strong>en</strong> voorgelez<strong>en</strong>, <strong>en</strong> doorde illustraties kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> ook zelf e<strong>en</strong> boek op schootnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> er in gaan lez<strong>en</strong>.De aantrekkingskracht van pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> op kinder<strong>en</strong> maaktdaarom ook dat groepsleiders ze graag als uitgangspunt voorhun onderwijs gebruik<strong>en</strong>. Hiervoor zijn allerlei red<strong>en</strong><strong>en</strong> d<strong>en</strong>kbaar:kinder<strong>en</strong> (<strong>en</strong> groepsleiders!) houd<strong>en</strong> van pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>,met pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> sluit je aan bij de belevingswereldvan kinder<strong>en</strong>, bevorder je hun interesse voor boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga zomaar door. Uit onderzoek blijkt bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> dat het gebruik vanpr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> in de klas aantoonbare effect<strong>en</strong> heeft op deleerprestaties van kinder<strong>en</strong>.Piet Moor<strong>en</strong>, doc<strong>en</strong>t kinderliteratuur aan de universiteit vanTilburg, deed onderzoek naar de effect<strong>en</strong> van pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>op cultuurspreiding <strong>en</strong> leesbevordering. De resultat<strong>en</strong> van ditonderzoek werd<strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong> in zijn boek ‘Het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boekals springplank’ 1 .Moor<strong>en</strong> deed praktijkonderzoek naar het effect van pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>:• op het voorbereid<strong>en</strong>d <strong>en</strong> aanvankelijk lez<strong>en</strong>• bij 'zwakke' lezers• bij het ler<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> taal• op 'gecijferdheid'Gedur<strong>en</strong>de één jaar volgde hij kinder<strong>en</strong> uit groep 3 met e<strong>en</strong> achterstandop verschill<strong>en</strong>de gebied<strong>en</strong>. In dat jaar kreg<strong>en</strong> ze veelvuldigpr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong>: er werd uit voorgelez<strong>en</strong> <strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gestimuleerd ze zelf te lez<strong>en</strong>. Na dit jaar blek<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> vordering<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong> gemaakt oponderzochte punt<strong>en</strong> (kinder<strong>en</strong> boekt<strong>en</strong> resultat<strong>en</strong> m.b.t. woord<strong>en</strong>schat,leesbegrip, k<strong>en</strong>nis van de wereld, fantasie, waarderingvoor literatuur ), maar werd<strong>en</strong> ook positieve effect<strong>en</strong> aangetoondop vakk<strong>en</strong> als rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> Engels als vreemde taal.Binn<strong>en</strong> het onderzoek van Moor<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>vooral voorgelez<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> gestimuleerd er zelfin te lez<strong>en</strong>. Het gebruik van het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek binn<strong>en</strong> anderewerkvorm<strong>en</strong> is in zijn onderzoek niet aan de orde gekom<strong>en</strong>.Naar aanleiding van het onderzoek van Moor<strong>en</strong> zou je kunn<strong>en</strong>concluder<strong>en</strong> dat pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> nóg meer effect zoud<strong>en</strong>hebb<strong>en</strong> wanneer je ze aanbiedt in project<strong>en</strong>, waarin meerderevakgebied<strong>en</strong> aan bod kom<strong>en</strong>.Dit gebeurt overig<strong>en</strong>s al vrij veel in het onderwijs: er wordtgerek<strong>en</strong>d <strong>en</strong> geknutseld naar aanleiding van pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>,<strong>en</strong> vaak is er ook nog wel e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d liedje te vind<strong>en</strong>. Maardan houdt het e<strong>en</strong> beetje op…. Vakk<strong>en</strong> als techniek, natuuronderwijs<strong>en</strong> drama, om maar <strong>en</strong>kele te noem<strong>en</strong>, schiet<strong>en</strong> ermeestal bij in.Muziek <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>De uitgave ‘Het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek als invalshoek’ 2 laat zi<strong>en</strong> dat jerondom pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> aan veel verschill<strong>en</strong>de vakgebied<strong>en</strong>kunt werk<strong>en</strong>, waaronder het vak <strong>muziek</strong>.Muziek is vaak het ondergeschov<strong>en</strong> kindje in het basisonderwijs.Meestal - als je geluk hebt - bestaat het uit het zing<strong>en</strong>van liedjes. Zing<strong>en</strong> is natuurlijk uitstek<strong>en</strong>d, maar binn<strong>en</strong> goed<strong>muziek</strong>onderwijs werk je (behalve aan de vocale ontwikkelingvan kinder<strong>en</strong>), ook aan hun ritmische <strong>en</strong> melodische ontwikkeling,de ontwikkeling van het gehoor, de motorische ontwikkeling<strong>en</strong> aan hun creativiteit. Zo leg je e<strong>en</strong> basis om behalvegoed te ler<strong>en</strong> zing<strong>en</strong>, ook te ler<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> op instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,te beweg<strong>en</strong> op <strong>muziek</strong>, <strong>muziek</strong> te noter<strong>en</strong> <strong>en</strong> er (geconc<strong>en</strong>treerd)naar te luister<strong>en</strong>.Pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> in overvloed om aandeze muzikale ontwikkelingsgebied<strong>en</strong> tegemoet te kom<strong>en</strong>.Het verhaal, de personages, de <strong>en</strong>tourage of de context vanhet pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek bied<strong>en</strong> hiervoor veel aanknopingspunt<strong>en</strong>.M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


E<strong>en</strong> paar voorbeeld<strong>en</strong>, gericht op de onderbouw:Muziek mak<strong>en</strong>Kinder<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> de klankmogelijkhed<strong>en</strong> van instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong>material<strong>en</strong> pas goed k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, wanneer ze ermee mog<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>;door geluid<strong>en</strong> na te boots<strong>en</strong> <strong>en</strong> te imiter<strong>en</strong>. Datkan bijvoorbeeld door het mak<strong>en</strong> van klankimitaties van personagesof dier<strong>en</strong> uit het verhaal (hoe loopt de beer <strong>en</strong> hoe demuis?), of het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> heel klankverhaal bij e<strong>en</strong> deelvan het verhaal. Dit musicer<strong>en</strong> kan met <strong>muziek</strong>instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,maar ook met materiaal, bijvoorbeeld kosteloos materiaal datvoorkomt in het verhaal (takjes uit het bos; hout, hamer <strong>en</strong>spijkers van Woeste Willem, schelp<strong>en</strong> van het strand). Tot slotkunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> improviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> componer<strong>en</strong> naar aanleidingvan emoties die e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> in het verhaal: ‘Hoe klink<strong>en</strong> devrolijke dier<strong>en</strong>, hoe klink<strong>en</strong> de droevige dier<strong>en</strong>?’Beweg<strong>en</strong>Door te beweg<strong>en</strong> op <strong>muziek</strong> ervar<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> de <strong>muziek</strong> grofmotorisch:ze lop<strong>en</strong> op de maat, ze klapp<strong>en</strong> op het ritme, zeervar<strong>en</strong> de sfeer van de <strong>muziek</strong> <strong>en</strong> beeld<strong>en</strong> die uit. Ook komje met het beweg<strong>en</strong> op <strong>muziek</strong> tegemoet aan de natuurlijkebewegingsdrang van kinder<strong>en</strong>. Beweg<strong>en</strong> op <strong>muziek</strong> is dus e<strong>en</strong>wez<strong>en</strong>lijk onderdeel van de <strong>muziek</strong>les.Naar aanleiding van het verhaal of de illustraties kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>dans<strong>en</strong> of vrij beweg<strong>en</strong> op:• spreektekst<strong>en</strong>, pass<strong>en</strong>d bij het verhaal• <strong>muziek</strong>, pass<strong>en</strong>d bij de sfeer van het verhaal/illustraties. Kinder<strong>en</strong>beeld<strong>en</strong> de sfeer uit, met vrije beweging<strong>en</strong> of mete<strong>en</strong> (door de groepsleider of kinder<strong>en</strong> bedachte) dans• figur<strong>en</strong> uit het verhaal die door de groepsleider word<strong>en</strong>verklankt op bijpass<strong>en</strong>de <strong>muziek</strong>instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, waarop dekinder<strong>en</strong> adequaat beweg<strong>en</strong>.Bov<strong>en</strong>staand overzichtje geeft e<strong>en</strong> idee waar kans<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>voor <strong>muziek</strong>onderwijs wanneer je met kinder<strong>en</strong> werkt rondpr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>. Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk; dit isslechts e<strong>en</strong> aanzet!Luister<strong>en</strong>Het is altijd heel zinvol e<strong>en</strong> link te legg<strong>en</strong> naar de 'eig<strong>en</strong>'<strong>muziek</strong>: ‘wie heeft er thuis <strong>muziek</strong> die past bij ...’. Uiteraardkun je ook zelf <strong>muziek</strong> aanbied<strong>en</strong>: ‘Welk fragm<strong>en</strong>t past hetbest bij het verhaal?’. Aanknopingspunt<strong>en</strong> voor <strong>muziek</strong>beluister<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> bijvoorbeeld emoties, natuurgeluid<strong>en</strong> of e<strong>en</strong>bepaalde sfeer zijn.Verder kun je ook luister- <strong>en</strong> conc<strong>en</strong>tratiespelletjes spel<strong>en</strong> dieaansluit<strong>en</strong> bij het verhaal of de illustraties, zoals richtingsspelletjes,luisterspelletjes met hard <strong>en</strong> zacht, met hoog <strong>en</strong> laag<strong>en</strong>zovoort.Noter<strong>en</strong>E<strong>en</strong> klankspel, zoals beschrev<strong>en</strong> bij ‘<strong>muziek</strong> mak<strong>en</strong>’, kan ookdoor kinder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oteerd. Door na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> overde specifieke klankaspect<strong>en</strong> van hun geluid<strong>en</strong> (- <strong>muziek</strong>) <strong>en</strong>hoe die in e<strong>en</strong> symbool zijn weer te gev<strong>en</strong>, zijn kinder<strong>en</strong> heelgericht bezig met muzikale klankeig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> als hoog/laag,hard/zacht, snel/langzaam, schel/dof <strong>en</strong>zovoorts. E<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oteerdklankspel kan vervolg<strong>en</strong>s weer door h<strong>en</strong>zelf of ander<strong>en</strong>word<strong>en</strong> uitgevoerd, waardoor het voor kinder<strong>en</strong> direct duidelijkis waarom je überhaupt <strong>muziek</strong> zou noter<strong>en</strong>.Ook bepaalde details die in de illustraties voorkom<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong>aanleiding gev<strong>en</strong> tot het spel<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of zing<strong>en</strong> ervan (het spel<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> reeds bestaande ‘notatie’ dus). Bijvoorbeeld: jeziet van de toverstaf van de tov<strong>en</strong>aar de vonk<strong>en</strong> af vlieg<strong>en</strong>:hoe zou dat klink<strong>en</strong>? Of: je ziet de bom<strong>en</strong> krom ligg<strong>en</strong> van dewind: kunn<strong>en</strong> we die wind naspel<strong>en</strong>?Bodo <strong>en</strong> het oerwoudconcertTer illustratie van het voorgaande vind je in het nu volg<strong>en</strong>dedeel e<strong>en</strong> muzikale uitwerking van het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek ‘Bodo<strong>en</strong> het oerwoudconcert’. Hier <strong>en</strong> daar wordt e<strong>en</strong> uitstapjegemaakt naar drama, beeld<strong>en</strong>de vorming <strong>en</strong> dans. De activiteit<strong>en</strong>word<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> naar de chronologie van het verhaal.Ze zijn geschikt voor kinder<strong>en</strong> variër<strong>en</strong>d in de leeftijd van4 tot <strong>en</strong> met 7 jaar.Lees om te beginn<strong>en</strong> het verhaal één of meerdere ker<strong>en</strong> voor.Verhelder ev<strong>en</strong>tuele lastige woord<strong>en</strong> of begripp<strong>en</strong>. Wanneeriedere<strong>en</strong> het verhaal k<strong>en</strong>t <strong>en</strong> begrijpt, kunn<strong>en</strong> we aan de slag!1. Bodo vindt e<strong>en</strong> geheimzinnige doosDramaIn de kring staat e<strong>en</strong> lege doos, met geslot<strong>en</strong> deksel. Doe hetdeksel op<strong>en</strong> <strong>en</strong> haal er iets d<strong>en</strong>kbeeldigs uit. E<strong>en</strong> beetje theatermag wel! Laat door middel van mimiek, lichaamshouding<strong>en</strong> beweging zi<strong>en</strong> wat het is. Het kan e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>instrum<strong>en</strong>tzijn, maar ook iets anders: e<strong>en</strong> klok, e<strong>en</strong> banaan, e<strong>en</strong> voetbal...Laat zi<strong>en</strong> hoe groot, klein, zwaar of licht het is. Wat kunM E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


je er mee do<strong>en</strong>? De kinder<strong>en</strong> rad<strong>en</strong> wat het is <strong>en</strong> do<strong>en</strong> allemaalev<strong>en</strong> mee. ‘Voel je hoe zwaar het is? Laat e<strong>en</strong>s zi<strong>en</strong> metje hand<strong>en</strong> hoe dik het is wat je vasthoudt? Zet je b<strong>en</strong><strong>en</strong> maarstevig op de grond!’. Vervolg<strong>en</strong>s hal<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele kinder<strong>en</strong> ding<strong>en</strong>uit de doos <strong>en</strong> raadt de groep wat wordt uitgebeeld.Daarna wordt hetzelfde spel gespeeld in groepjes: e<strong>en</strong> kindvan het groepje pakt iets uit de doos, speelt er mee <strong>en</strong>‘bevriest’. E<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de kind sluit daar met e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t bijaan, daarop het volg<strong>en</strong>de kind, net zolang tot alle kinder<strong>en</strong>sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>groep vorm<strong>en</strong>. Wanneer e<strong>en</strong> triangeltikjeklinkt, komt de groep tot lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> beeldt uit wat het aanhet do<strong>en</strong> is. Bij de volg<strong>en</strong>de tik staat iedere<strong>en</strong> weer roerloosstil! Tot slot komt e<strong>en</strong> fotograaf alle oerwoudvri<strong>en</strong>djes op defoto zett<strong>en</strong> met hun instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De kinder<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong>tableau vivant. E<strong>en</strong> échte foto mak<strong>en</strong> is natuurlijk het leukst.M u z i e kKorte inhoud ‘Bodo <strong>en</strong> het oerwoudconcert’Op e<strong>en</strong> dag vindt Bodo, e<strong>en</strong> kleine orang-oetan, e<strong>en</strong>viool. Aanvankelijk wordt iedere<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>dol van Bodo’spoging<strong>en</strong> er geluid uit te krijg<strong>en</strong> (moeder zit zelfs metbanan<strong>en</strong> in haar or<strong>en</strong>), maar gaandeweg leert hij erprachtig op spel<strong>en</strong>. Tot op e<strong>en</strong> dag de viool tuss<strong>en</strong> dekak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> krokodil verdwijnt <strong>en</strong> Bodo ontroostbaarachterlaat. Zó ontroostbaar dat zijn vader naar OomDarwin gaat om e<strong>en</strong> nieuw instrum<strong>en</strong>t te hal<strong>en</strong>. Dezeoom heeft e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme verzameling m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>spull<strong>en</strong>.Vader komt terug met e<strong>en</strong> zak vol <strong>muziek</strong>instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,maar e<strong>en</strong> viool is er niet bij. Daarop besluit<strong>en</strong> ze sam<strong>en</strong>naar oom Darwin te gaan. Slinger<strong>en</strong>d door het oerwoud<strong>en</strong> var<strong>en</strong>d op e<strong>en</strong> boomstam mak<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> prachtigereis.Oom Darwin bewaart al zijn m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>spull<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> diepegrot. Die staat vólgestapeld met spull<strong>en</strong>; van koelkast<strong>en</strong>tot surfplank<strong>en</strong>, van schemerlamp tot kachel. Gedrieëngaan ze zoek<strong>en</strong>. Bodo vindt e<strong>en</strong> koffer, e<strong>en</strong>zelfde alswaar zijn viool in zat. Hij maakt hem op<strong>en</strong>, maar watblijkt:…. het is wel e<strong>en</strong> héle grote viool.Er blijkt e<strong>en</strong> contrabas in de koffer te zitt<strong>en</strong>, ‘e<strong>en</strong>moederviool’ zoals Bodo ernstig zegt. Gelukkig komt erna ev<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> dan toch e<strong>en</strong> échte viool uit de koelkasttevoorschijn. Bodo begint er mete<strong>en</strong> op te spel<strong>en</strong>.Thuisgekom<strong>en</strong> blijkt moeder alweer met banan<strong>en</strong> inhaar or<strong>en</strong> te zitt<strong>en</strong>. De broertjes <strong>en</strong> zusjes, vri<strong>en</strong>djes <strong>en</strong>vri<strong>en</strong>dinnetjes blijk<strong>en</strong> de andere <strong>muziek</strong>instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>te hebb<strong>en</strong> ontdekt <strong>en</strong> spel<strong>en</strong> er lustig op los. Het is e<strong>en</strong>ontzett<strong>en</strong>d lawaai, maar het klinkt wel leuk.Bodo leert ze allemaal prachtig spel<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dan gev<strong>en</strong> ze……e<strong>en</strong> oerwoudconcert.MuziekDan komt uit de doos e<strong>en</strong> echte viool. Misschi<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> vande ouders e<strong>en</strong> viool heeft of kan er op de plaatselijke <strong>muziek</strong>schoole<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gele<strong>en</strong>d. Sam<strong>en</strong> wordt de viool bekek<strong>en</strong>:Hoe houd je hem vast? Kijk e<strong>en</strong>s op het plaatje hoe Bodo datdoet? Hoe krijg je er geluid uit? Wie wil dat prober<strong>en</strong>? Waar isde viool van gemaakt, <strong>en</strong> waarvan de strijkstok? Het gedeeltewaarmee je strijkt is gemaakt van de har<strong>en</strong> van de staart vane<strong>en</strong> paard. Je kunt op e<strong>en</strong> viool ook tokkel<strong>en</strong>, of net do<strong>en</strong> ofhet e<strong>en</strong> gitaartje is. Hoe hou je hem dan vast?Beeld<strong>en</strong>de vormingIn de bouw- of timmerhoek ligg<strong>en</strong> allerlei spull<strong>en</strong>: kartonn<strong>en</strong>doz<strong>en</strong>, elastiekjes, bolletjes touw etc. Wie dat wil kan daarsam<strong>en</strong> of alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘viool’ gaan bouw<strong>en</strong>. Elk ander instrum<strong>en</strong>tdat daar gebouwd wordt <strong>en</strong> waar geluid uit komt isnatuurlijk ook goed.MuziekDe moeder van Bodo wordt helemaal gek van Bodo’s viool<strong>muziek</strong>.Ze doet banan<strong>en</strong> in haar or<strong>en</strong>.Elk kind krijgt e<strong>en</strong> kopie van onderstaande afbeelding van‘Bodo met de viool‘ voor zich. Terwijl de kinder<strong>en</strong> luister<strong>en</strong>naar e<strong>en</strong> opname van viool<strong>muziek</strong> kleur<strong>en</strong> ze de afbeeldingin. De ingekleurde versie komt later nog van pas.E<strong>en</strong> geschikt <strong>muziek</strong>stuk is ‘Tzigane’ voor viool <strong>en</strong> piano vanMaurice Ravel.M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


Er staat alweer e<strong>en</strong> doos in de kring. Nu zitt<strong>en</strong> er echte<strong>muziek</strong>instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in: trommels, woodblocks, triangels, claves,<strong>en</strong>zovoorts. Elk kind krijgt e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t. Wanneer erniet voldo<strong>en</strong>de instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn, voldo<strong>en</strong> simpelestokjes ook, of st<strong>en</strong><strong>en</strong> om teg<strong>en</strong> elkaarte tikk<strong>en</strong> of ander kosteloos materiaal.Het leukste is om met twee echte banan<strong>en</strong>het volg<strong>en</strong>de spel te spel<strong>en</strong>: ‘Als ik debanan<strong>en</strong> in mijn or<strong>en</strong> heb, is het helemaalSTIL <strong>en</strong> hoor ik niks. Als ik debanan<strong>en</strong> er weer uithaal, hoor ik julliewél spel<strong>en</strong>’. Je begrijpt: de kinder<strong>en</strong>mog<strong>en</strong> mét banan<strong>en</strong> NIET spel<strong>en</strong>,zónder banan<strong>en</strong> WEL. Laat dekinder<strong>en</strong> precies op tijd reager<strong>en</strong>. Maak ere<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>d spel van door schijnbeweging<strong>en</strong>te mak<strong>en</strong> of door langzaam of juist snel te beweg<strong>en</strong>. Voorwie liever niet met twee banan<strong>en</strong> in zijn or<strong>en</strong> zit, zijn onderstaandeafbeelding<strong>en</strong>. Kopieer <strong>en</strong> vergroot ze. Bordjemoeder aap omhoog = stil, bordje <strong>muziek</strong>instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>omhoog = spel<strong>en</strong>. Ook kinder<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> de rol van dirig<strong>en</strong>t vervull<strong>en</strong>.Door het oerwoud met zijn twee,Lop<strong>en</strong>, lop<strong>en</strong>, húplakee!We lop<strong>en</strong> naar oom Darwin toeEn we zijn nog lang niet moe!Door het oerwoud met zijn twee, (‘var<strong>en</strong>’ met ‘peddels’ inVar<strong>en</strong>, var<strong>en</strong>, hupsakee!We var<strong>en</strong> naar oom Darwin toeEn we zijn nog lang niet moe!(Lop<strong>en</strong> in tweetall<strong>en</strong> opde tekst + trommelslag,in tweekwartsmaat)tweetall<strong>en</strong>, op de tekst+ trommelslag , in driekwartsmaat)Kinder<strong>en</strong>, let heel goed op: (in tweekwartsmaatverder)Ev<strong>en</strong> verder, maar dan STOP! (kinder<strong>en</strong> stopp<strong>en</strong> preciesop tijd)Bij oom Darwin naar b<strong>en</strong>ee (zeg dit bijna fluister<strong>en</strong>d;de kinder<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> op deplaats,Van de trap af, tree voor tree mak<strong>en</strong> zich steeds kleiner,Diep de grot in, kun je ’t zi<strong>en</strong>? op de hurk<strong>en</strong>, hand voorde og<strong>en</strong>, kijk<strong>en</strong> rond,Nu nog zoek<strong>en</strong>, ik tel tot ti<strong>en</strong>! mak<strong>en</strong> zich weer groot1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!!!! rondlop<strong>en</strong> <strong>en</strong> zoek<strong>en</strong>,bevriez<strong>en</strong> op de 10 de tel).Hierna wordt de spreektekst herhaald met andere tweetall<strong>en</strong>.Let er op dat de kinder<strong>en</strong> goed op de maat lop<strong>en</strong>/var<strong>en</strong>, <strong>en</strong>dat de verschill<strong>en</strong> in maatsoort duidelijk te hor<strong>en</strong> <strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>zijn. Stimuleer de kinder<strong>en</strong> in het gebruik van de héleruimte <strong>en</strong> prikkel ze tot expressiviteit.2. Naar Oom DarwinBodo <strong>en</strong> zijn vader gaan naar oom Darwin om e<strong>en</strong> nieuweviool te hal<strong>en</strong>, nadat die van hem door e<strong>en</strong> krokodil is verslond<strong>en</strong>.Ze slinger<strong>en</strong> aan lian<strong>en</strong> door het oerwoud <strong>en</strong> var<strong>en</strong> ope<strong>en</strong> boomstam over de rivier.Muziek <strong>en</strong> bewegingWe zijn in het speellokaal of ander lokaal waarin g<strong>en</strong>oegruimte is om te beweg<strong>en</strong>. De kinder<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong> Bodo in hetoerwoud uit, <strong>en</strong> beweg<strong>en</strong> op de volg<strong>en</strong>de spreektekst (deonderstreepte woord<strong>en</strong>/woorddel<strong>en</strong> zijn de zware maatdel<strong>en</strong>).Laat het verschil in tweekwartsmaat <strong>en</strong> driekwartsmaatdaarbij duidelijk hor<strong>en</strong>:DansBekijk sam<strong>en</strong> de plat<strong>en</strong> in het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek waarop je Bodo <strong>en</strong>zijn vader in de bom<strong>en</strong> ziet slinger<strong>en</strong>, <strong>en</strong> die waarop ze var<strong>en</strong>.Zorg voor twee verschill<strong>en</strong>de <strong>muziek</strong>fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> in e<strong>en</strong>tweekwartsmaat in e<strong>en</strong> lekker uptempo, e<strong>en</strong> ander in e<strong>en</strong> watlangzamere driekwartsmaat.‘Welk <strong>muziek</strong>je past bij welke plaat, <strong>en</strong> waarom?’Het fragm<strong>en</strong>t in tweekwartsmaat hoort bij slinger<strong>en</strong> (lekkersnel, vraagt om korte beweging<strong>en</strong>), <strong>en</strong> het ander in driekwartsmaathoort bij var<strong>en</strong> (langzaam, loom <strong>en</strong> het dobber<strong>en</strong>past bij e<strong>en</strong> driedelige maat). Bespreek met de kinder<strong>en</strong>hoe Bodo <strong>en</strong> zijn vader beweg<strong>en</strong> als ze slinger<strong>en</strong> of var<strong>en</strong>. Zobr<strong>en</strong>g je de kinder<strong>en</strong> alvast op ideeën om straks pass<strong>en</strong>d bijde <strong>muziek</strong> te kunn<strong>en</strong> beweg<strong>en</strong>.Laat vervolg<strong>en</strong>s na elkaar de slinger- <strong>en</strong> vaarfragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>.De kinder<strong>en</strong> beweg<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d op de <strong>muziek</strong>. Let er op dat z<strong>en</strong>iet alle<strong>en</strong> hun arm<strong>en</strong> beweg<strong>en</strong>, maar hun hele lijf gebruik<strong>en</strong>.(‘Slinger e<strong>en</strong>s met je heup<strong>en</strong>/knieën/voet<strong>en</strong>?’). Zorg er ookvoor dat ze van de hele ruimte gebruik mak<strong>en</strong>.Laat tot slot e<strong>en</strong> compilatie van korte fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van beide<strong>muziek</strong>jes hor<strong>en</strong>, waarop de kinder<strong>en</strong> adequaat moet<strong>en</strong> reager<strong>en</strong>.3. Viool of contrabas?Eindelijk kom<strong>en</strong> Bodo <strong>en</strong> zijn vader aan bij Oom Darwin. Hetblijkt dat hij al zijn m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>spull<strong>en</strong> bewaart in e<strong>en</strong> diepe grot.Die staat vólgestapeld met spull<strong>en</strong>; koelkast<strong>en</strong>, surfplank<strong>en</strong>,schemerlamp<strong>en</strong>. Met zijn drieën gaan ze zoek<strong>en</strong>. Bodo vindtM E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


e<strong>en</strong> koffer, net zo e<strong>en</strong> als zijn vioolkoffer.Hij maakt hem op<strong>en</strong>, maar wat blijkt? Er zite<strong>en</strong> contrabas in de koffer. ‘E<strong>en</strong> moederviool’,zoals Bodo ernstig zegt.MuziekBekijk de illustratie van de contrabas met dekinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> laat h<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>met de viool onder woord<strong>en</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (hij is veel groter, je houdt hemanders vast, maar ziet er vrijwel hetzelfdeuit). Bespreek ook de te verwacht<strong>en</strong> klankvan het instrum<strong>en</strong>t (zal het hoger zijn, ofjuist lager, harder of zachter, of zal het klink<strong>en</strong>als e<strong>en</strong> fluit: Wat d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> jullie?).Laat de kinder<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>fragm<strong>en</strong>tvan e<strong>en</strong> contrabas hor<strong>en</strong> terwijlze de illustratie bekijk<strong>en</strong>. Bespreek de eerderuitgesprok<strong>en</strong> klankverwachting met dekinder<strong>en</strong>: ‘Klinkt het ook zoals wij dacht<strong>en</strong>?’Laat vervolg<strong>en</strong>s het fragm<strong>en</strong>t viool<strong>muziek</strong> hor<strong>en</strong> <strong>en</strong> bespreekde verschill<strong>en</strong> in klank.Vergroot <strong>en</strong> kopieer onderstaande tek<strong>en</strong>ingvoor alle kinder<strong>en</strong>.4. AfsluitingWanneer Bodo weer terugkomt met zijnviool, leert hij alle oerwoudkinder<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>mak<strong>en</strong>. Dat kunn<strong>en</strong> wij ook! Herhaal hiervoorde muzikale opdracht<strong>en</strong> onder 1:“Bodo vindt e<strong>en</strong> geheimzinnige doos”. Deopdracht<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> nu ook zonder banan<strong>en</strong>word<strong>en</strong> uitgevoerd; gebruik de vioolstok(omhoog is spel<strong>en</strong>, naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> is stil) ofander dirigeerstokje om het oerwoudconcertte diriger<strong>en</strong>.Kinder<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> het prachtig als je huneig<strong>en</strong> <strong>muziek</strong> opneemt, waardoor ze hetkunn<strong>en</strong> terughor<strong>en</strong>. Wanneer je de opnamevoor alle kinder<strong>en</strong> t<strong>en</strong>slotte op e<strong>en</strong> cdbrandt, geef je ze e<strong>en</strong> waardevol aand<strong>en</strong>k<strong>en</strong>mee voor later.Tip voor maand- of weeksluitingMaak van <strong>en</strong>kele illustraties uit het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek sheets ofdia’s <strong>en</strong> projecteer die op de muur. Vertel er zelf het verhaalbij <strong>en</strong> laat de kinder<strong>en</strong> het met de uitgewerkte lesonderdel<strong>en</strong>uitbeeld<strong>en</strong>/ondersteun<strong>en</strong>. Succes verzekerd!M u z i e kElk kind heeft de kleurplaat voor zich <strong>en</strong>kleurt deze in terwijl de contrabas<strong>muziek</strong>klinkt.Laat t<strong>en</strong>slotte e<strong>en</strong> compilatie vankorte stukjes viool afgewisseld metcontrabas hor<strong>en</strong>. Wanneer de kinder<strong>en</strong>de viool hor<strong>en</strong>, houd<strong>en</strong> ze dekleurplaat van de viool omhoog,idem met de contrabas. Wanneerkinder<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> wat turv<strong>en</strong>is, kunn<strong>en</strong> ze dat ook do<strong>en</strong>,op hun kleurplat<strong>en</strong>.Christiane Nieuwmeijer is doc<strong>en</strong>t <strong>muziek</strong> aan PaboINHolland Alkmaar <strong>en</strong> het Koninklijk Conservatorium teD<strong>en</strong> Haag. Verder is zij als inhoudelijk medewerker Kunst<strong>en</strong> Cultuur Primair Onderwijs verbond<strong>en</strong> aan SLO,Nationaal Expertisec<strong>en</strong>trum Leerplanontwikkeling teEnschede.De illustraties afkomstig uit “Bodo <strong>en</strong> het oerwoudconcert”zijn met toestemming van de uitgever overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.De overige illustraties zijn van de auteur.Fotografie: Felix MeijerNot<strong>en</strong>1 Het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek als springplank, Moor<strong>en</strong>, P.Uitgeverij Sun, Nijmeg<strong>en</strong>, 20002 Het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek als Invalshoek, Nieuwmeijer, C.Uitgeverij Van Gorcum, Ass<strong>en</strong> 2008LiteratuurBodo <strong>en</strong> het oerwoudconcert , Hans de Beer <strong>en</strong>Ser<strong>en</strong>a Romanelli, De Vier Windstrek<strong>en</strong> 1995ISBN 90 5579 062 1Het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek als Invalshoek, C. Nieuwmeijer,Uitgeverij Van Gorcum, Ass<strong>en</strong> 2008ISBN 9 789023 243168, Uitgeverij Cantecleer, De Bilt 1e druk 1983M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


Muzikalecreativiteit Alexandra van der HilstMuzikale creativiteit moet, net als creativiteit op andere gebied<strong>en</strong>, beschouwd word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> basalem<strong>en</strong>selijke eig<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> niet als e<strong>en</strong> specifieke gave die slechts weinig<strong>en</strong> bezitt<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> citaat van de psycholoog <strong>en</strong> filosoof Vygotsky (1896). Veeluit zijn gedachtegoed, met name zijn filosofie over de zonevan de naaste ontwikkeling, is van invloed op het Nederlandseonderwijs. Bov<strong>en</strong>staande spreuk nodigt uit <strong>muziek</strong> <strong>en</strong> vooralmuzikale creativiteit e<strong>en</strong> serieuze plek in onderwijs te gev<strong>en</strong>.Je hoeft ge<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>expert te zijn om de zone van de naastemuzikale creativiteit aan te sprek<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarmee de muzikaleontwikkeling te stimuler<strong>en</strong>. Auditieve <strong>en</strong> muzikale activiteit<strong>en</strong>zijn makkelijker vorm te gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> in te pass<strong>en</strong> in het onderwijsdan je misschi<strong>en</strong> in eerste instantie d<strong>en</strong>kt.Groepsleiders kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> naar <strong>muziek</strong> te luister<strong>en</strong>.Maar vóór muzikale ontwikkeling komt de auditieve ontwikkeling.In deze eerste fase is het van belang kinder<strong>en</strong> bewustte mak<strong>en</strong> van geluid <strong>en</strong> stilte, klank, melodie, ritme, tempo <strong>en</strong>dynamiek. Op dat vlak valt veel, spel<strong>en</strong>derwijs, te ontdekk<strong>en</strong>.Klankverk<strong>en</strong>ningKinder<strong>en</strong> will<strong>en</strong> in eerste instantie woord<strong>en</strong> <strong>en</strong> verhal<strong>en</strong>omzett<strong>en</strong> in klank<strong>en</strong>. De koe doet ‘boeh’ <strong>en</strong> de poes ‘miauw’<strong>en</strong> auditieve raadspelletjes ‘klinkt als..’ zijn de meest voor dehand ligg<strong>en</strong>de voorbeeld<strong>en</strong>. Geluid<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> verhaal verzinn<strong>en</strong><strong>en</strong> auditieve reageerspelletjes zijn logische vervolgactiviteit<strong>en</strong>.Daarna kun je gaan werk<strong>en</strong> aan het mak<strong>en</strong> van eig<strong>en</strong>klankstukjes.Door te spel<strong>en</strong> met geluid<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong> daarnaar te luister<strong>en</strong>, maar ook naar elkaar. Dat gebeurt door metverschill<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> te experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld mete<strong>en</strong> sleutelbos, verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> papier <strong>en</strong> plastic, waarmeegeritseld <strong>en</strong> gefrommeld kan word<strong>en</strong>, het aantikk<strong>en</strong> vanfless<strong>en</strong> gevuld met e<strong>en</strong> laagje water, met de hand<strong>en</strong> spetter<strong>en</strong>op water, rinkel<strong>en</strong> met belletjes, tikk<strong>en</strong> op trommels, teg<strong>en</strong>elkaar slaan van houtblokk<strong>en</strong>, pann<strong>en</strong>deksels, <strong>en</strong>zovoorts.Tijd<strong>en</strong>s deze activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geluid<strong>en</strong> onderzocht op huneig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong>. Wanneer het materiaal uitnodig<strong>en</strong>dis zal het kinder<strong>en</strong> aanzett<strong>en</strong> initiatiev<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong>om ding<strong>en</strong> uit te prober<strong>en</strong> <strong>en</strong> keuzes te mak<strong>en</strong> welk materiaalhun voorkeur heeft.Met hulp van de groepsleider ler<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> indeling te mak<strong>en</strong>:hard - zacht, hoog - laag, lang - kort. Spel<strong>en</strong>derwijs ler<strong>en</strong> zestructuur aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in de verschill<strong>en</strong>de geluid<strong>en</strong>.Met de stem nado<strong>en</strong> van geluid<strong>en</strong> <strong>en</strong> precies nazing<strong>en</strong> vanklank<strong>en</strong> kan voor kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> boei<strong>en</strong>de uitdaging zijn. Geluid<strong>en</strong>word<strong>en</strong> hierdoor anders beleefd <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> al do<strong>en</strong>debetek<strong>en</strong>is, er ontstaat e<strong>en</strong> bewustwording van klank<strong>en</strong>. In ditontdekkingsproces legt e<strong>en</strong> kind als het ware e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> innerlijkeklank- <strong>en</strong> materiaalbibliotheek aan waar het later mee aande slag kan om klankstukjes te mak<strong>en</strong>.De volg<strong>en</strong>de fase is het beluister<strong>en</strong> van al die geluid<strong>en</strong> afzonderlijk<strong>en</strong> bij elkaar. Spel<strong>en</strong> met ritme <strong>en</strong> volume door klank<strong>en</strong>te herhal<strong>en</strong>; kort of lang, hard <strong>en</strong> zacht <strong>en</strong> alles wat ertuss<strong>en</strong>in zit. Tijd<strong>en</strong>s het onderzoek<strong>en</strong> van dit soort variaties ontdekk<strong>en</strong>ze welke sfer<strong>en</strong> er met klank<strong>en</strong> gemaakt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.Welke emoties ze oproep<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook welke emoties je tot uitdrukkingkunt br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> door middel van klank<strong>en</strong>. Als het kinde<strong>en</strong>maal aan het werk is <strong>en</strong> er eig<strong>en</strong> klankstukjes ontstaan,ontstaat ook de w<strong>en</strong>s om hetvast te legg<strong>en</strong>. Hiervoor hoefthet kind ge<strong>en</strong> not<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong>lez<strong>en</strong>. Door middel van(verf)tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> met punt<strong>en</strong>,cirkels, stippellijn<strong>en</strong>, blokjes,golv<strong>en</strong>de lijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook metkleur<strong>en</strong> zijn kinder<strong>en</strong> primain staat hun eig<strong>en</strong> grafischeklankpartituur te mak<strong>en</strong>. Zokunn<strong>en</strong> ze niet alle<strong>en</strong> naarelkaars werk luister<strong>en</strong>, maarhet ook bekijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong>eig<strong>en</strong> interpretatie van hetwerk van e<strong>en</strong> ander spel<strong>en</strong>.Het geluid van stilteIn de honderd<strong>en</strong> geluidsprikkelsdie kinder<strong>en</strong> dagelijkshor<strong>en</strong> is aandacht voor stilte<strong>en</strong> het werkelijk belev<strong>en</strong> vanstilte van wez<strong>en</strong>lijk belang omM E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


het gehoor te train<strong>en</strong> <strong>en</strong> te ontdekk<strong>en</strong> waar klank vandaankomt. E<strong>en</strong> mooie stilteoef<strong>en</strong>ing is kinder<strong>en</strong> te vrag<strong>en</strong> muisstilte zijn <strong>en</strong> dan naar omgevingsgeluid<strong>en</strong> van ver weg te luister<strong>en</strong><strong>en</strong> zich vervolg<strong>en</strong>s op hun eig<strong>en</strong> lichaamsgeluid<strong>en</strong> te conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong>.Slikk<strong>en</strong>, ademhal<strong>en</strong>, geruis in je hoofd dat je hoortals je je or<strong>en</strong> dichtdrukt, gev<strong>en</strong> weer e<strong>en</strong> hele andere belevingvan geluid <strong>en</strong> stilte.Tot nog toe hebb<strong>en</strong> we het hier over hetontwikkel<strong>en</strong> van de muzikale creativiteit. Datkan al in de onderbouw beginn<strong>en</strong> door kleutersgeluid<strong>en</strong> bij verhal<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> verzinn<strong>en</strong>,gevolgd door het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> klankverhaal.Vanaf de midd<strong>en</strong>bouw kun je gedicht<strong>en</strong>verklank<strong>en</strong> <strong>en</strong> beweging<strong>en</strong> verzinn<strong>en</strong> opklank<strong>en</strong>. Het ontdekk<strong>en</strong>de <strong>en</strong> creër<strong>en</strong>de spel krijgt zo meerartistieke inhoud. Ritmes trommel<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar in groepjes variatiesop bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan elkaar plakk<strong>en</strong>, slaat ook meestalerg aan. Je kunt ook aan de slag met het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>klankdécor. Van klank kom je bijvoorbeeld op ritme, van ritmeop fantasiewoord<strong>en</strong> <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s weer op echte woord<strong>en</strong>.Met echte woord<strong>en</strong> - <strong>en</strong> trouw<strong>en</strong>s ook met fantasiewoord<strong>en</strong>!- kun je weer verder spel<strong>en</strong>, woordgrapjes mak<strong>en</strong>, creatiefschrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> `elv<strong>en</strong>´ <strong>en</strong> haiku´s dicht<strong>en</strong>. In het doekatern van ditnummer ga ik hier verder op in: van klankdécor naar <strong>muziek</strong>belev<strong>en</strong>.Stilte is e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijkonderdeel van <strong>muziek</strong>. Hetis het begin van <strong>muziek</strong>Begona Olavide Mudejaruitleg is op zich dus e<strong>en</strong> nuttige activiteit. Je zou de dag kunn<strong>en</strong>beginn<strong>en</strong> of afsluit<strong>en</strong> met <strong>muziek</strong>. Of tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> activiteit,waarbij kinder<strong>en</strong> voor zichzelf werk<strong>en</strong>, rustige <strong>muziek</strong> opde achtergrond kunn<strong>en</strong> draai<strong>en</strong>.Muziek drukt ook emoties uit. Melodie, tempo, toonhoogte,hard, zacht, timbre <strong>en</strong> dynamiek zorg<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> dat <strong>muziek</strong>betek<strong>en</strong>is krijgt. Hoe je <strong>muziek</strong> beleeft, welke betek<strong>en</strong>is jeeraan geeft is weliswaar persoonlijk, maar k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> vanklank<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> bepaalde combinatie van klank<strong>en</strong> maakt, datwe collectief in bepaalde <strong>muziek</strong>stukk<strong>en</strong> bepaalde emoties <strong>en</strong>sfer<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Luister<strong>en</strong> naar <strong>muziek</strong> is nu ge<strong>en</strong>informeel ler<strong>en</strong> meer waar alles min of meer onbewust opgepikt<strong>en</strong> verwerkt wordt. Het is e<strong>en</strong> expliciet proces waarbijprat<strong>en</strong> over de <strong>muziek</strong> e<strong>en</strong> belangrijke rol speelt. Net zoalselke ervaring in het lev<strong>en</strong> is ook luister<strong>en</strong> gebouwd op eerderopgedane luisterervaring<strong>en</strong>. De luisterervaring<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong>wat je hoort. Om muzikaliteit te bevorder<strong>en</strong> is het van belangdat het ler<strong>en</strong> luister<strong>en</strong> naar <strong>muziek</strong> ontwikkeld wordt. Doorgericht naar <strong>muziek</strong> te luister<strong>en</strong> werk je implicietaan het reguler<strong>en</strong> van aandacht. Melodie<strong>en</strong> patron<strong>en</strong> in de <strong>muziek</strong> word<strong>en</strong> altijd afgewisseld.Herhaling, verschill<strong>en</strong>de melodielijn<strong>en</strong><strong>en</strong> allerlei variaties in e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>stukmak<strong>en</strong>, dat e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>stuk e<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>barevorm krijgt. Hier bewust naar luister<strong>en</strong> maaktdat het kind muzikale k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> die het ookin andere <strong>muziek</strong>stukk<strong>en</strong> heeft gehoord, herk<strong>en</strong>t. Door hetluister<strong>en</strong> heeft het kind ler<strong>en</strong> hor<strong>en</strong>. Je zou nu over kunn<strong>en</strong>gaan tot het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige partituuranalyse.Het luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> hor<strong>en</strong> is de basis van muzikaal gedrag. Muzikaalgedrag is zing<strong>en</strong>, spel<strong>en</strong> met <strong>en</strong> op e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t,sam<strong>en</strong> <strong>muziek</strong> mak<strong>en</strong>, <strong>muziek</strong> bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, beweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> dans<strong>en</strong>op <strong>muziek</strong>, <strong>muziek</strong> zoek<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> verhaal, film of circusact.Muziek kan ook als vervoermiddel in het ler<strong>en</strong> gebruikt word<strong>en</strong>,waarlangs informatie <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> begrep<strong>en</strong> <strong>en</strong>M u z i e kNaar <strong>muziek</strong> luister<strong>en</strong>Muziek is e<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> vorm gezette klankdie e<strong>en</strong> persoonlijke betek<strong>en</strong>is heeftvoor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Net zoals e<strong>en</strong> kind woordjesleert <strong>en</strong> e<strong>en</strong> woord<strong>en</strong>schat vormt bijhet hor<strong>en</strong> van verhal<strong>en</strong>, bouwt het inhet luister<strong>en</strong> naar <strong>muziek</strong> e<strong>en</strong> muzikaletaal op; e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>idioom. Dit procesvindt plaats zonder dat het kind bewustbezig is met ler<strong>en</strong>. Kinder<strong>en</strong> luister<strong>en</strong>naar <strong>muziek</strong> <strong>en</strong> neuriën in hun hoofd ofhoorbaar mee. Ze herhal<strong>en</strong> voor zichzelfflard<strong>en</strong> van iets wat ze hebb<strong>en</strong> gehoord.Dit is te vergelijk<strong>en</strong> met de manierwaarop kinder<strong>en</strong> zichzelf e<strong>en</strong> taal ler<strong>en</strong><strong>en</strong> woordjes brabbel<strong>en</strong>. In het luister<strong>en</strong>naar <strong>muziek</strong> verinnerlijkt het kind wathet hoort. Het ler<strong>en</strong> vindt plaats op e<strong>en</strong>informele wijze, gewoon door te luister<strong>en</strong>.Luister<strong>en</strong> naar <strong>muziek</strong> zonder <strong>en</strong>igeM E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


eig<strong>en</strong> gemaakt kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. In hetmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> partituuranalyse wordtbijvoorbeeld naast het muzikale ook aanspraakgedaan op het logisch mathematisched<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.Muziek kan ook de insteek zijn omandere k<strong>en</strong>nis op te do<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k bijvoorbeeldaan de klavecimbel als voorlopervan de piano. K<strong>en</strong>nis over oude instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,hoe ze gemaakt werd<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoeze klonk<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> heel andere belevingvan het vak wereldoriëntatie teweegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.Trouw<strong>en</strong>s, als je de kans krijgt is e<strong>en</strong>bezoek aan e<strong>en</strong> kerk om sam<strong>en</strong> met jegroep het geweldige klankregister vane<strong>en</strong> kerkorgel te ontdekk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> machtigeervaring! Maar ook het luister<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong>symfonie <strong>en</strong> het lev<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> componistkunn<strong>en</strong> als uitgangspunt<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong>bepaalde periode in de geschied<strong>en</strong>is di<strong>en</strong><strong>en</strong>.Muziekfilms zijn daarbij e<strong>en</strong> mooiebron van informatie.Groepsleiders <strong>en</strong> vakspecialist<strong>en</strong>Muziekdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zijn de vakspecialist<strong>en</strong>. Zij gev<strong>en</strong> meer detechnische <strong>en</strong> artistieke achtergrond over hoe e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>stukis opgebouwd. Zij beschikk<strong>en</strong> over specifieke k<strong>en</strong>nis over hoeje e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t kunt ler<strong>en</strong> bespel<strong>en</strong>. Hoe je e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>stukzelf kunt mak<strong>en</strong>, improviser<strong>en</strong>d of volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> bepaaldemethode of stijl. In het ler<strong>en</strong> bespel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t gaathet erom dat het instrum<strong>en</strong>t je ‘pakt’. Artistieke <strong>en</strong> <strong>muziek</strong>technischeaspect<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> naast doorzett<strong>en</strong> in het oef<strong>en</strong><strong>en</strong>van vaardighed<strong>en</strong> de hoofdroll<strong>en</strong>. Vakspecialist<strong>en</strong> zijn de aangewez<strong>en</strong>person<strong>en</strong> om sam<strong>en</strong> met het kind daarin op weg tegaan.Groepsleiders kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> in aanraking br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>deaspect<strong>en</strong> van <strong>muziek</strong>. In de creatieve muzikale ontwikkelingvorm<strong>en</strong> explorer<strong>en</strong> <strong>en</strong> experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> de basis. Hetmateriaal moet aanzett<strong>en</strong> tot nieuwsgierigheid <strong>en</strong> verwondering.De min of meer vrije opdracht<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> in zich drag<strong>en</strong>dat de kinder<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> opdo<strong>en</strong> waarin ze ontdekk<strong>en</strong> datze het inderdaad kunn<strong>en</strong>. In die uitdaging huist de uitnodigingom telk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> stapje verder in het eig<strong>en</strong> onderzoek te gaan.Daarbij treedt de groepsleider op als begeleider <strong>en</strong> coach.Groepsleiders kunn<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> ‘<strong>muziek</strong>minded’ mak<strong>en</strong>. Wanneerje met <strong>muziek</strong> op school gaat werk<strong>en</strong>heeft het pas echt zin als het op basis vanregelmaat gebeurt. E<strong>en</strong> losstaande activiteitgaat zo weer voorbij <strong>en</strong> verdampt alse<strong>en</strong> druppel op e<strong>en</strong> gloei<strong>en</strong>de plaat. Debrede schoolontwikkeling<strong>en</strong> zijn bij uitstekgeschikt om e<strong>en</strong> relatie aan te gaan mete<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trum voor kunsteducatie. E<strong>en</strong> mooistartpunt zou zijn wanneer groepsleiders<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>vakdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> elkaar ontmoet<strong>en</strong><strong>en</strong> meekijk<strong>en</strong> in elkaars keuk<strong>en</strong>. Zij zoud<strong>en</strong>sam<strong>en</strong> sprankel<strong>en</strong>de leerlijn<strong>en</strong> uit kunn<strong>en</strong>stippel<strong>en</strong> waarbij <strong>muziek</strong> binn<strong>en</strong> gekoppeldwordt aan <strong>muziek</strong> buit<strong>en</strong> de schoolmur<strong>en</strong>.Concertbezoek <strong>en</strong> e<strong>en</strong> bezoekje achter descherm<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> orkest hor<strong>en</strong> daar vanzelfsprek<strong>en</strong>dbij. Misschi<strong>en</strong> zelfs naar hetConcertgebouw in Amsterdam!Om terug te kom<strong>en</strong> op Vygotsky: Muzikalecreativiteit behoort net als creativiteit in alleandere kunstzinnige gebied<strong>en</strong> tot de basisvan ons m<strong>en</strong>szijn. Daarom verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> zijaandacht in het onderwijs.Alexandra van der Hilst is choreograaf <strong>en</strong> sociaal pedagoog.LiteratuurZij geeft training<strong>en</strong> <strong>en</strong> workshops over Kunst in Ler<strong>en</strong>.Informatie: www.ab3.nu of mail: toekomst@ab3.nu‘Voorbij de Kaders, verwondering over onze leer~kracht <strong>en</strong>bewondering voor onze leer~kracht’. A. van der Hilst, Kunstvorm<strong>en</strong>gekoppeld aan inzicht<strong>en</strong> over ler<strong>en</strong> vanuit wet<strong>en</strong>schap, kunst <strong>en</strong>onderwijs. Cassette met studieboek, activiteit<strong>en</strong>boek <strong>en</strong> cd rom. ISBN978-90-77834-23-7.Wanneer u het boek in november, december of januari bij deuitgeverij bestelt via mailadres secretariaatagiel@gmail.com (o.v.v.M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>) ontvangt u het met € 10,00 korting voor € 73,50incl. verz<strong>en</strong>dkost<strong>en</strong>.10M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


Coöperatiefler<strong>en</strong> in <strong>muziek</strong> Sylvia SchipperVoor me ligt e<strong>en</strong> boek met e<strong>en</strong> aantrekkelijke kaft dieuitnodigt om er e<strong>en</strong> kijkje in te nem<strong>en</strong>. Het is verdeeldin twee del<strong>en</strong> waarbij het tweede deel praktisch metcompleet uitgewerkte less<strong>en</strong> is. Het beslaat het grootstedeel van het boek <strong>en</strong> staat vol suggesties, waarbij je mete<strong>en</strong> minimum aan voorbereiding zo aan de slag kunt. Endaarmee e<strong>en</strong> haalbaar <strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig antwoord is op hetgebrek aan actieve <strong>muziek</strong>beoef<strong>en</strong>ing bij kinder<strong>en</strong> inhet primair onderwijs. Er zijn veel muzikale activiteit<strong>en</strong>opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig in teams kunn<strong>en</strong>uitvoer<strong>en</strong>. Zo zijn er kleine activiteit<strong>en</strong> van ti<strong>en</strong>, maarook van dertig tot vijf<strong>en</strong>veertig minut<strong>en</strong>. Gekoz<strong>en</strong> is voore<strong>en</strong>voudige, pakk<strong>en</strong>de <strong>en</strong> speelse muzikale activiteit<strong>en</strong>. Zonder nadruk opnot<strong>en</strong>schrift, zonder complexe instrum<strong>en</strong>tale vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> zonder gebruik van ingewikkelde<strong>muziek</strong>theoretische k<strong>en</strong>nis. Om deze activiteit<strong>en</strong> in de groep te gebruik<strong>en</strong> hoef je als stamgroepsleider nietover uitgebreide muzikale vaardighed<strong>en</strong> te beschikk<strong>en</strong> of veel van <strong>muziek</strong> te wet<strong>en</strong>. Er is e<strong>en</strong> cd bijgevoegdmet <strong>muziek</strong>fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> werkkaartjes. Je hoeft dus niet op zoek naar bruikbare <strong>muziek</strong> of plaatjes.Kinder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>derwijs <strong>en</strong> op e<strong>en</strong> verrass<strong>en</strong>de wijze in contact gebracht met klank, <strong>muziek</strong>,creativiteit <strong>en</strong> fantasie.M u z i e kGroep (1,2) 3,4,5,6,7,8ConcreeteindproductMuzikalevaardighed<strong>en</strong>CoöperatieveactiviteitMateriaalVoorbereidingUitvoeringstijdCoöperatief ler<strong>en</strong>Muziekfragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> geord<strong>en</strong>d naar deervar<strong>en</strong> sfeer, manier om sfeer uit tebeeld<strong>en</strong>Luister<strong>en</strong>, onderscheid<strong>en</strong> vanmuzikale parameters <strong>en</strong> sfer<strong>en</strong>Duo’s <strong>en</strong> viertall<strong>en</strong>Korte fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van sfeer<strong>muziek</strong>SfeerkaartjesPapier met vakk<strong>en</strong> erop om zelf te tek<strong>en</strong><strong>en</strong>Ge<strong>en</strong> bijzondere: voldo<strong>en</strong>de aantalsfeerkaartjes of notitieblad<strong>en</strong> kopiër<strong>en</strong>10- 15 minHet coöperatieve elem<strong>en</strong>t is ess<strong>en</strong>tieel in de less<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong>spel<strong>en</strong>is immers e<strong>en</strong> van de kracht<strong>en</strong> van <strong>muziek</strong>. En deess<strong>en</strong>tie van coöperatief ler<strong>en</strong> is sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>. De schrijvervindt coöperatief ler<strong>en</strong> e<strong>en</strong> fasciner<strong>en</strong>de manier om onderwijsin te richt<strong>en</strong>. Kinder<strong>en</strong> zijn gemotiveerd <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>, er isveel meer creativiteit. E<strong>en</strong> manier van werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong>, waarbijnaar zijn idee op e<strong>en</strong> krachtige <strong>en</strong> toch op<strong>en</strong> wijze recht wordtgedaan aan de kwaliteit<strong>en</strong> die in de kinder<strong>en</strong> aanwezig zijn <strong>en</strong>die wacht<strong>en</strong> om aangesprok<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.De vier principes van coöperatief ler<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgewerkt:simultane interactie, gelijkwaardige bijdrage, individuele aanspreekbaarheid<strong>en</strong> positieve onderlinge afhankelijkheid.Bij de activiteit<strong>en</strong> in dit boek word<strong>en</strong> drie fas<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>:1 klassikale oriëntatie2 werk<strong>en</strong> in teams3 klassikale pres<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> reflectie.De organisatie wordt uitgewerkt met behulp van e<strong>en</strong> voorbeeldhoe je in <strong>muziek</strong> leert sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe je met dekaartjes kunt werk<strong>en</strong>. Hij gaat zelfs in op ‘geluidsmanagem<strong>en</strong>t’zoals hij het werk<strong>en</strong> met geluid noemt . Muziek mak<strong>en</strong>in teams betek<strong>en</strong>t immers dat verschill<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> tegelijkertijdgeluid mak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> belangrijk aandachtspunt hiervooris het beheers<strong>en</strong> van het geluid, waar hij praktische tipsvoor geeft. Mijns inzi<strong>en</strong>s ook bruikbaar bij anderesam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>sbeschrijft hij concreet driewerkvorm<strong>en</strong> om overleg<strong>en</strong> reflectie te stimuler<strong>en</strong><strong>en</strong> gaat hij in op devoorwaarde voor coöperatiefler<strong>en</strong>: bereidheidtot sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> waarveiligheid <strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>voor nodig is.Aspect<strong>en</strong> van muzikaal ler<strong>en</strong>In zijn inleiding gaat de schrijver in op hetbelang van actief omgaan met <strong>muziek</strong> op e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>demanier. Het luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> actief omgaan met <strong>muziek</strong>heeft met name bij kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> positieve <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>deinvloed op de ontwikkeling van de hers<strong>en</strong><strong>en</strong>. Naast het kun-M E N S E N K I N D E R E N 114 november 200811


n<strong>en</strong> hanter<strong>en</strong> van melodie, ritme <strong>en</strong> vorm doet het ook e<strong>en</strong>beroep op andere vaardighed<strong>en</strong> zoals ruimtelijk inzicht, hetkunn<strong>en</strong> ord<strong>en</strong><strong>en</strong>, systematiser<strong>en</strong>, abstraher<strong>en</strong>, visualiser<strong>en</strong> <strong>en</strong>analyser<strong>en</strong>.Het gebruik van de omschrev<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> leidt tot de ontwikkelingvan sociale vaardighed<strong>en</strong>, zoals luister<strong>en</strong>, overlegg<strong>en</strong>,sam<strong>en</strong> oplossing<strong>en</strong> bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> nakom<strong>en</strong>.Hij wijdt e<strong>en</strong> hoofdstuk aan het verwerv<strong>en</strong> van muzikalevaardighed<strong>en</strong>. Bij deze activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong>er verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> muzikale k<strong>en</strong>nisaangesprok<strong>en</strong>:• formele k<strong>en</strong>nis: objectieve feit<strong>en</strong> over<strong>muziek</strong>• informele k<strong>en</strong>nis: k<strong>en</strong>nis die sam<strong>en</strong>hangtmet eerder opgedane muzikale ervaring<strong>en</strong>• muzikaal gevoel: k<strong>en</strong>nis die gezi<strong>en</strong> kanword<strong>en</strong> als muzikale intuïtie• (zelf)sturing: de ontwikkeling van het aanstur<strong>en</strong>van het eig<strong>en</strong> musicer<strong>en</strong> <strong>en</strong> luister<strong>en</strong>• procedurele k<strong>en</strong>nis: alles wat sam<strong>en</strong>hangt met het muzikalehandel<strong>en</strong> als uitvoerder <strong>en</strong> luisteraar. Alle dim<strong>en</strong>sies vank<strong>en</strong>nis kom<strong>en</strong> hierin sam<strong>en</strong>.Houding van de groepsleiderCoöperatief musicer<strong>en</strong> vraagt van e<strong>en</strong> groepsleider e<strong>en</strong>andere houding <strong>en</strong> aanpak, zo stelt de schrijver. Het <strong>muziek</strong>onderwijswaarbij de groepsleider het grootste deel als e<strong>en</strong>dirig<strong>en</strong>t strak de touwtjes in hand<strong>en</strong> houdt <strong>en</strong> frontaal voorde groep staat, maakt plaats voor muzikale interactie tuss<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>. Ze help<strong>en</strong> elkaar bij het verwerv<strong>en</strong> van muzikalevaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis.E<strong>en</strong> bruikbaar boekDe schrijver begint zijn voorwoord met het droombeeld dathij e<strong>en</strong> boek wilde mak<strong>en</strong> vol muzikale ideeën, e<strong>en</strong> boek datkinder<strong>en</strong> aanzet tot muzikale interactie. Naar mijn idee is hijhierin geslaagd.In de less<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de basisactiviteit<strong>en</strong> op e<strong>en</strong>mooie manier bij elkaar. Gesprek, doordatde kinder<strong>en</strong> veel mog<strong>en</strong> overlegg<strong>en</strong>. Kinder<strong>en</strong>zull<strong>en</strong> de opdracht<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> spelervar<strong>en</strong>. Pass<strong>en</strong>de <strong>en</strong> speelse activiteit<strong>en</strong>zijn namelijk de sleutel tot coöperatiefler<strong>en</strong>. Het feest van <strong>muziek</strong> met elkaarmak<strong>en</strong> <strong>en</strong> vier<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> voor zich.De schrijver wil de kwaliteit<strong>en</strong> die in de kinder<strong>en</strong>aanwezig zijn aanbor<strong>en</strong>. Is dit niet wat we inhet j<strong>en</strong>aplanonderwijs allemaal will<strong>en</strong>? K<strong>en</strong>nis wordt gekoppeldaan handel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervar<strong>en</strong>. Frontaal lesgev<strong>en</strong> maakt plaatsvoor interactie tuss<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>.Door de insteek van coöperatief ler<strong>en</strong> is het mijns inzi<strong>en</strong>s e<strong>en</strong>bruikbaar boek in de j<strong>en</strong>aplanschool, omdat het aansluit bijde j<strong>en</strong>aplanvisie om kinder<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong>beroep te do<strong>en</strong> op hun zelfstandigheid.Besprok<strong>en</strong> werd door Sylvia Schipper:Coöperatief ler<strong>en</strong> in <strong>muziek</strong>, F. Evelein, Baarn 2008, 288 pag. ISBN9789055745715, € 41,00, (incl. cd)Kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal kaartjes voor zich ligg<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>de afbeelding<strong>en</strong>. Er wordt e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>fragm<strong>en</strong>t gespeeld<strong>en</strong> na ongeveer 45 sec. weggedraaid. Stimuleer de kinder<strong>en</strong> om eerst e<strong>en</strong>s met og<strong>en</strong> dicht te luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> te w<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan hetluister<strong>en</strong> naar <strong>muziek</strong>. Vervolg<strong>en</strong>s nogmaals hetzelfde fragm<strong>en</strong>t. Tijd<strong>en</strong>s het luister<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> ze zonder te prat<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kaartje datde beste sfeer weergeeft.HOE IS DE SFEEREerst alle<strong>en</strong>, dan in 2-tall<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarna in e<strong>en</strong> 4-tal<strong>muziek</strong> zes tot acht korte fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van 30 sec. tot 1 min. lat<strong>en</strong>hor<strong>en</strong> track 1 t/m 8kaartjes kies e<strong>en</strong> serie uit de sfeerkaartjes1. Werk eerst alle<strong>en</strong>. Luister naar de <strong>muziek</strong> <strong>en</strong> kies bij elk stukje <strong>muziek</strong> e<strong>en</strong> plaatje dat volg<strong>en</strong>s jou goed bij de sfeer past.2. Vorm e<strong>en</strong> tweetal <strong>en</strong> vergelijk sam<strong>en</strong> je keuze. Vertel elkaar wat in de <strong>muziek</strong> er voor zorgt dat je dit plaatje kiest.3. Luister nog e<strong>en</strong> keer naar de fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> stel ev<strong>en</strong>tueel je keuze bij.4. Leg de plaatjes in e<strong>en</strong> volgorde van het voor jullie mooiste <strong>muziek</strong>stukje naar het minst mooie. Overleg sam<strong>en</strong> wat in de<strong>muziek</strong> er voor zorgt dat je voor deze volgorde kiest.5. Vorm nu e<strong>en</strong> viertal <strong>en</strong> wissel uit wat je hebt gevond<strong>en</strong>. Let goed op verschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>.Sfeer van <strong>muziek</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>Eerst alle<strong>en</strong>, vorm daarna e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong> zes tot acht korte fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van 30 sec. tot 1 min. lat<strong>en</strong> hor<strong>en</strong> track 9 t/m 18tweetalnodig formulier 1kleurpotlod<strong>en</strong>1. Pak e<strong>en</strong> formulier <strong>en</strong> kleurpotlod<strong>en</strong>.2. Maak per <strong>muziek</strong>stukje e<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>ing waarin je de sfeer van de <strong>muziek</strong> weergeeft. Kies in de rechterkolom sfeerwoord<strong>en</strong> diebij de <strong>muziek</strong> pass<strong>en</strong>.3. Als je zes tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> af hebt, vorm je e<strong>en</strong> tweetal <strong>en</strong> vergelijk wat je gemaakt hebt. Let op overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>.Welke zijn dat? Waardoor komt dat d<strong>en</strong>k je?4. Nu vorm<strong>en</strong> jullie viertall<strong>en</strong> <strong>en</strong> vergelijk wat je gevond<strong>en</strong> hebt met je duo. Kies e<strong>en</strong> belangrijke overe<strong>en</strong>komst <strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijkverschil. Welk <strong>muziek</strong>stuk vind<strong>en</strong> jullie het mooist? Waarom?5. Met de groep del<strong>en</strong> we de overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> <strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>.12M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


E<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>lesin demidd<strong>en</strong>bouwDe blauwbilgorgelRonald SpanjaardtM u z i e kAls ik e<strong>en</strong> lied heb gevond<strong>en</strong> om te gebruik<strong>en</strong> in mijn groep,ga ik eerst na wat het didactische uitgangspunt is. Wordt hete<strong>en</strong> klank-, vorm- of betek<strong>en</strong>isactiviteit of kan ik e<strong>en</strong> combinatiemak<strong>en</strong>? In deze les kies ik voor klank <strong>en</strong> betek<strong>en</strong>is. Danbed<strong>en</strong>k ik welke domein<strong>en</strong> erbij pass<strong>en</strong>: Gaan we luister<strong>en</strong>naar <strong>muziek</strong>, er op beweg<strong>en</strong>, erover prat<strong>en</strong>, gaan we <strong>muziek</strong>mak<strong>en</strong> of noter<strong>en</strong>? Deze keer kies ik voor mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> eroverprat<strong>en</strong>. In de tweede les kom<strong>en</strong> noter<strong>en</strong> <strong>en</strong> luister<strong>en</strong> aan bod.Beweg<strong>en</strong> doe ik met het lied dat ik ze vorige week heb aangeleerd.Ik kleur mijn hand blauw met e<strong>en</strong> krijtje, e<strong>en</strong> <strong>en</strong>keling ziethet, terwijl ik de kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verhaal vertel over e<strong>en</strong> gekkeblauwe ste<strong>en</strong> die ik naast e<strong>en</strong> boom zag ligg<strong>en</strong>. Ik raap deste<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kbeeldig op <strong>en</strong> laat mijn hand zi<strong>en</strong>. De meest<strong>en</strong> vergap<strong>en</strong>zich aan mijn hand. E<strong>en</strong> <strong>en</strong>keling roept: “Dat deed j<strong>en</strong>et met blauw krijt”. Wat maakt het uit. Ze zitt<strong>en</strong> in het verhaal.En fantaser<strong>en</strong> er sam<strong>en</strong> op los over wat er in de ste<strong>en</strong>zou kunn<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarbij vertel ik over de blauwbilgorgel.Op deze manier ervar<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> dat jekunt sprek<strong>en</strong> over <strong>muziek</strong>. Dat je klank<strong>en</strong> kuntb<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>. Dat je met je eig<strong>en</strong> smaak <strong>en</strong> voorkeurmee kunt do<strong>en</strong>. We vorm<strong>en</strong> onze m<strong>en</strong>ing door te prat<strong>en</strong>over klankkleur, toonhoogte, toonl<strong>en</strong>gte <strong>en</strong> dynamiek zonderhet direct zo te noem<strong>en</strong>.Aan het eind van de les pak ik mijn gitaar <strong>en</strong> speel het helelied nog e<strong>en</strong> keer. De instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> dan al weer optafel. De kinder<strong>en</strong> zing<strong>en</strong> het al aardig mee <strong>en</strong> belev<strong>en</strong> veelplezier aan de refrein<strong>en</strong>. De volg<strong>en</strong>de keer gaan we luister<strong>en</strong>naar e<strong>en</strong> stukje <strong>muziek</strong>. Waar is de Blauwbilgorgel nu? Is de<strong>muziek</strong> hard? Of zacht? Hoog? Laag? Dof? Tek<strong>en</strong> het e<strong>en</strong>s.Die getek<strong>en</strong>de <strong>muziek</strong> kan weer gespeeld word<strong>en</strong> op Orffinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.Hoe tek<strong>en</strong> je zacht? Kort? Etc.T<strong>en</strong>slotte herhal<strong>en</strong> we het lied van vorige week. De kinder<strong>en</strong>beweg<strong>en</strong> in slowmotion door de klas op d<strong>en</strong>kbeeldigefiets<strong>en</strong>, terwijl we het lied “Als ik vroeg in de morg<strong>en</strong> naarschool fiets…….” zing<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> lied dat in mineur begint maarin majeur eindigt. E<strong>en</strong> mooi besluit na e<strong>en</strong> toch wat donkereBlauwbilgorgel.Wat sport is Dan begin ik de tekst te “zingzegg<strong>en</strong>”.Ik vergis me e<strong>en</strong> beetje in de geschrev<strong>en</strong>voor het lichaam,melodie, maar het repeter<strong>en</strong>de raban,is <strong>muziek</strong> mak<strong>en</strong>raban, raban roept iets op <strong>en</strong> is mete<strong>en</strong>voor de geest. raak. Ik klap de ritmische bouwste<strong>en</strong>raban, raban, raban voor <strong>en</strong> maak e<strong>en</strong>gebaar van ‘klap maar na’. Ik vervolg metrabijst <strong>en</strong> de andere twee van de vier couplett<strong>en</strong>.Nu mak<strong>en</strong> we <strong>muziek</strong>. We klapp<strong>en</strong> op destoelrand, op tafel, op de grond. We do<strong>en</strong> hetzacht, heel zacht, e<strong>en</strong> beetje harder. Op tafelligg<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de Orff-instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Iedere<strong>en</strong>wil ze graag bespel<strong>en</strong>. Het tempo ligthoog. Er wordt veel gewisseld. De groep<strong>en</strong>word<strong>en</strong> verdeeld in 'Raban', 'rabijst' <strong>en</strong> 'ra'.Wie is de zachte groep? Wie de scherpe? Wiede lange? Wie de lage?Ronald Spanjaardt is groepsleider van e<strong>en</strong> midd<strong>en</strong>bouwgroepvan j<strong>en</strong>aplanschool De Pontonnier in Hoorn <strong>en</strong>gitaardoc<strong>en</strong>t.Fotografie: Felix MeijerM E N S E N K I N D E R E N 114 november 200813


Suus Freud<strong>en</strong>thal bibliotheek Peter te RieleAls redactie van M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> vond<strong>en</strong> we het e<strong>en</strong> goedidee om relevante vakliteratuur te besprek<strong>en</strong> die te mak<strong>en</strong>heeft met het thema van het blad. T<strong>en</strong>slotte wil je je als stamgroepleiderof j<strong>en</strong>aplanner je blijv<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong> door regelmatigde vakliteratuur er op na te slaan. Deze keer mag ik e<strong>en</strong>poging wag<strong>en</strong>. In eerste instantie put ik natuurlijk uit de SuusFreud<strong>en</strong>thalbibliotheek. Uit e<strong>en</strong> lijst met titels kies ik er twee:• Zull<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> elektronisch orgel bouw<strong>en</strong>? Piet Conijn, NicoSchouws, Harry Valk<strong>en</strong>ier, 2007• Kunstzinnige/Muzische vorming, stukk<strong>en</strong> uit het J<strong>en</strong>aplanarchief,Kees Both 1996‘Coöperatief ler<strong>en</strong> in <strong>muziek</strong>’. Dit boek wordt elders beschrev<strong>en</strong>door Sylvia Schipper. De beschrijving laat ik daarom aanmij voorbij gaan. De levertijd na bestelling is verrass<strong>en</strong>d snel.Vóór vijf uur bestell<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t morg<strong>en</strong> al in huis.Ook nog ev<strong>en</strong> snel googel<strong>en</strong> levert bruikbare resultat<strong>en</strong> op.Met j<strong>en</strong>aplan + <strong>muziek</strong>: meer dan 13.000 matches binn<strong>en</strong>0,05 sec. ! Zo vind ik bruikbare linkjes op het internet dieme op het spoor kunn<strong>en</strong> zett<strong>en</strong> van nuttige informatie over<strong>muziek</strong> in het (j<strong>en</strong>aplan)onderwijs, zoals• j<strong>en</strong>aplan.prikpagina.nl• www.<strong>muziek</strong>onderwijs.nl• www.<strong>muziek</strong>-onderwijs.nl/<strong>muziek</strong>• www.vaneisd<strong>en</strong>.nl/html/<strong>muziek</strong>less<strong>en</strong>.htmlDe plaatselijke bibliotheek is ook behoorlijk toegerustmet boek<strong>en</strong> op het gebied van <strong>muziek</strong>, weliswaarniet toegespitst op J<strong>en</strong>aplan, maar toch. Behalve deboek<strong>en</strong> in het rek, blijk<strong>en</strong> er verrass<strong>en</strong>d veel boek<strong>en</strong>te reserver<strong>en</strong> die ik over kan lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> uit anderebibliothek<strong>en</strong>. De levertijd is zeld<strong>en</strong> meer dan vijf werkdag<strong>en</strong><strong>en</strong> het kost me hooguit vijftig c<strong>en</strong>t per boekom te reserver<strong>en</strong>.Ik vraag de beide boek<strong>en</strong> op <strong>en</strong> gelukkig kan ik in plaats vanverz<strong>en</strong>ding per post het aflever<strong>en</strong> van de boek<strong>en</strong> via e<strong>en</strong> collegalat<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>. Het kost wat extra levertijd, maar bespaartverz<strong>en</strong>dkost<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>maal de boek<strong>en</strong> in huis beantwoord<strong>en</strong> zebeide niet aan de verwachting. Ik had gehoopt om iets meerte wet<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong> over <strong>muziek</strong> in het j<strong>en</strong>aplanonderwijs. Deboek<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> om uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de red<strong>en</strong><strong>en</strong> niet bruikbaar.Het eerste boek bevat oude archiefstukk<strong>en</strong> waaronder gekopieerdeartikel<strong>en</strong> van meer dan veertig jaar oud. Voor diepgaandestudie wellicht bruikbaar, maar voor de dagelijksepraktijk niet geschikt. Met het tweede boek is het niet beter.Het blijkt niet te gaan om <strong>muziek</strong> maar, om techniek. De boek<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>lijk mete<strong>en</strong> weer terug naar de bibliotheek.Om niet met lege hand<strong>en</strong> te staan kijk ik ev<strong>en</strong> op het internet,waar ik steeds vaker boek<strong>en</strong> bestel. In dit geval www.bol.comIk tik in: ‘<strong>muziek</strong> + basisonderwijs’ . In e<strong>en</strong> mum van tijd roll<strong>en</strong>er <strong>en</strong>kele mooie titels uit. De meest interessante titel is voor mijKortom, de Suus Freud<strong>en</strong>thalbibliotheek legt het dezekeer af teg<strong>en</strong> andere bronn<strong>en</strong> <strong>en</strong> partij<strong>en</strong> als het gaatom bruikbare informatie t.a.v. j<strong>en</strong>aplan <strong>en</strong> <strong>muziek</strong>.Wellicht dat de SF-bieb de volg<strong>en</strong>de keer bij e<strong>en</strong>ander onderwerp wel als winnaar uit de bus komt. Ennu nog zi<strong>en</strong> dat ik de beide boek<strong>en</strong> weer terug krijg inde SF-bibliotheek.Peter te Riele is redactielid van M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>Fotografie: Felix Meijer14M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


M uzi e kminuutjesE<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> kistje met 60 stevige <strong>en</strong> geïllustreerde kaart<strong>en</strong>met korte, e<strong>en</strong>voudige, muzikale activiteit<strong>en</strong> rond beweging,luister<strong>en</strong>, stemgebruik, improvisatie, instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong>bespel<strong>en</strong>. Zowel in boekvorm als in lossekaart<strong>en</strong> versch<strong>en</strong><strong>en</strong>. De activiteit<strong>en</strong> zijngeschrev<strong>en</strong> voor groepsleiders in hetspeciaal onderwijs, maar ook goed tegebruik<strong>en</strong> in onder- <strong>en</strong> midd<strong>en</strong>bouw.Muziekminuutjes, M. Wiersema e.a.De Toorts, Haarlem,ISBN 9789060208076, € 28,00Instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>Vijf boekjes uit de reeks ‘Mijn eerste docu-boek‘ over deverschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, zoals koper- <strong>en</strong>houtblazers, toets-, slag- <strong>en</strong> snaarinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De tekst<strong>en</strong>zijn vertaald uit het Engels. De boekjes k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> alle dezelfdeopbouw: uitleg over de soort, hoe het geluid tot standkomt, aandacht voor de verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,beroemde componist<strong>en</strong> <strong>en</strong> musici <strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse <strong>muziek</strong>.Vervolg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> hoofdstukje over zelf <strong>muziek</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> t<strong>en</strong>slotte<strong>en</strong>kele vrag<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> woord<strong>en</strong>lijst <strong>en</strong> register. E<strong>en</strong> leuk<strong>en</strong> informatief boekje met veel (wat ouderwets aando<strong>en</strong>de)foto’s voor kinder<strong>en</strong> vanaf acht jaar.Toetsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, W. Lynch, Ars Scrib<strong>en</strong>di, Ett<strong>en</strong> Leur, 2006,32 pag, ISBN 9789054955290, € 9,50Tom wordt dru m m e rE<strong>en</strong> boekje in de serie ‘Lees <strong>en</strong> weet’, waarin e<strong>en</strong> verhaal verteldwordt over Tom die op drumles gaat, gecombineerd metinformatie over <strong>muziek</strong>. Het verhaal over Tom staat op de linkerpagina<strong>en</strong> is geschrev<strong>en</strong> op AVI 4 niveau. Op de rechterpaginawordt informatie over <strong>muziek</strong> in het algeme<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>(componist<strong>en</strong>, blad<strong>muziek</strong>, instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, gevoel, afspeelapparatuur,snar<strong>en</strong>, geluidsgolv<strong>en</strong>). Deze informatie is in e<strong>en</strong> kleinereletter gezet <strong>en</strong> geschrev<strong>en</strong> op AVI 6 niveau. De bedoelingvan deze serie is om twee kinder<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> het verhaal <strong>en</strong> deinformatie te lat<strong>en</strong> lez<strong>en</strong>. Er zijn verband<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het verhaal<strong>en</strong> de informatie op dezelfde pagina gelegd. Het verhaal isniet heel bijzonder, lijkt vooral te di<strong>en</strong><strong>en</strong> als kapstok voor deinformatie. Bevat veel tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> foto’s. Jammer dat bij deblad<strong>muziek</strong> nu net ge<strong>en</strong> voorbeeld van drumtaal is afgedrukt.Voor kinder<strong>en</strong> vanaf ca. 6 jaar.Tom wordt drummer, M. van der Zand<strong>en</strong>,Tilburg 2008, ISBN 9789027664358,€ 9,95www.b<strong>en</strong>nyvred<strong>en</strong>.nl/b<strong>en</strong>nyrestyle/index.phpE<strong>en</strong> site met liedjes, musicals <strong>en</strong> dans<strong>muziek</strong>,ook pass<strong>en</strong>d bij e<strong>en</strong> project.www.de<strong>muziek</strong>friek.nuFelix MeijerE<strong>en</strong> site met <strong>muziek</strong>less<strong>en</strong> <strong>en</strong> musicals voor de basisschool.Hier vind je de tekst <strong>en</strong> melodie van liedjes die je met kinder<strong>en</strong>kunt zing<strong>en</strong>.H et pre nte n boe k als invalshoekDit voorjaar versche<strong>en</strong> bij uitgeverij Van Gorcum het boek ‘HetPr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek als Invalshoek’.In deze uitgave word<strong>en</strong> zev<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> voor onder- <strong>en</strong>midd<strong>en</strong>bouw naar project<strong>en</strong> uitgewerkt. De kinder<strong>en</strong> gaandans<strong>en</strong>d, zing<strong>en</strong>d, rek<strong>en</strong><strong>en</strong>d <strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong>d aan het werk met‘Not<strong>en</strong>’, ‘Bang Mannetje’, ‘Woeste Willem’, Het huisje dat verhuisde’,‘Kleine Bever <strong>en</strong> de echo’, ‘Ga je mee?’ <strong>en</strong> ‘Abracadabra’.In ieder project wordt toegewerkt naar e<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>tatie.Soms is dat e<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk gemaakte verteltafel, soms e<strong>en</strong>toneelstuk of e<strong>en</strong> verteltas die met dekinder<strong>en</strong> mee naar huis mag. De pres<strong>en</strong>tatievormt de rode draad door hetproject <strong>en</strong> legt de verbinding tuss<strong>en</strong> deverschill<strong>en</strong>de vakgebied<strong>en</strong>. Het is ge<strong>en</strong>doel op zich, maar slechts e<strong>en</strong> middel omtot sam<strong>en</strong>hang te kom<strong>en</strong>. Voorafgaandaan elk project wordt de betreff<strong>en</strong>depres<strong>en</strong>tatievorm toegelicht (vertelpantomime,verteltas, verteltafel, film, hoek<strong>en</strong>, verhal<strong>en</strong>d ontwerp <strong>en</strong>boek.) Elk pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boekproject is volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> vast strami<strong>en</strong> uitgewerkt:beknopte inhoud, thema (vakgebied<strong>en</strong>), pres<strong>en</strong>tatievorm,doelstelling, boekaanbieding <strong>en</strong> uitgewerkte activiteit<strong>en</strong>.In het boek zit e<strong>en</strong> cd waarop alle in het boek voorkom<strong>en</strong>deliedjes word<strong>en</strong> voorgezong<strong>en</strong>. Bij het boek hoort ook e<strong>en</strong> website(www.pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek.vangorcum.nl) met daarop onderandere de pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> zelf, additioneel materiaal <strong>en</strong><strong>muziek</strong>fragm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> mooi boek om met e<strong>en</strong> van dezepr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> aan de slag te gaan; het geeft echter ook aanwijzing<strong>en</strong>om zelf met e<strong>en</strong> boek te gaan werk<strong>en</strong>.Het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek als invalshoek. Werk<strong>en</strong> met pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong>in het basisonderwijs. C. Nieuwmeijer, Ass<strong>en</strong>, 2008, 177 pag,ISBN 9789023243168, € 39,50Pu be rs <strong>en</strong> <strong>muziek</strong>stijl<strong>en</strong>Pubers kiez<strong>en</strong> hun vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> in eerste instantie op voorkeurvoor e<strong>en</strong> bepaalde <strong>muziek</strong>stijl. In e<strong>en</strong> brugklas zou je zelfskunn<strong>en</strong> voospell<strong>en</strong> wie vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als je weetvan welke <strong>muziek</strong> ze houd<strong>en</strong>. Maar ofze vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>, hangt vanmeer af dan <strong>muziek</strong>. Die conclusiestrekt ontwikkelingspsycholoog Maart<strong>en</strong>Selfhout van de Universiteit Utrechtuit zijn onderzoek onder 566 scholier<strong>en</strong>van verschill<strong>en</strong>de middelbare schol<strong>en</strong> inUtrecht.(Journal of Adolesc<strong>en</strong>ce, februari 2008)M u z i e kM E N S E N K I N D E R E N 114 november 200815


Hers<strong>en</strong>onderzoek<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplan Kees Vreugd<strong>en</strong>hilHet eerste artikel, dat in M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> september 2008 is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, behandeldecomplexe netwerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> patron<strong>en</strong> die zich tijd<strong>en</strong>s het ler<strong>en</strong> in onze hers<strong>en</strong><strong>en</strong> vorm<strong>en</strong>.Bestaande patron<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zich versterk<strong>en</strong>, maar verdwijn<strong>en</strong> ook als we ze nietgebruik<strong>en</strong>. Emoties spel<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote rol in leerprocess<strong>en</strong>.Dit tweede artikel gaat over het lange-termijn-geheug<strong>en</strong>, de leeromgeving <strong>en</strong><strong>muziek</strong>ervaring<strong>en</strong>.Geheug<strong>en</strong>netwerk<strong>en</strong>Nog niet zo lang geled<strong>en</strong> vergeleek e<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>de Amerikaanseleerpsycholoog ons geheug<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> lad<strong>en</strong>kastje. Als je delaadjes goed hebt voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> etiket met e<strong>en</strong> begrip datde lading dekt, kun je e<strong>en</strong> reeks van herinnering<strong>en</strong> ophal<strong>en</strong>die allemaal met dat begrip te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Ander<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>ons lange-termijn-geheug<strong>en</strong> (LTG) welvergelek<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> videotheek. Er zoud<strong>en</strong>allemaal beeld<strong>en</strong> in ligg<strong>en</strong> opgeslag<strong>en</strong>. Alsje maar de goede beeldcode weet, kun jee<strong>en</strong> film in je hoofd afdraai<strong>en</strong>.Deze twee metafor<strong>en</strong> voor het LTG klopp<strong>en</strong>niet met de hed<strong>en</strong>daagse inzicht<strong>en</strong>in de werking van de hers<strong>en</strong><strong>en</strong>. Wat welklopt, is dat je ‘sleutels’ nodig hebt om ietsuit je LTG weer in bewustzijn te hal<strong>en</strong>. Die‘sleutels’ kunn<strong>en</strong> begripp<strong>en</strong> of beeld<strong>en</strong>zijn, maar ook geur<strong>en</strong>, beweging<strong>en</strong>, klank<strong>en</strong>of <strong>muziek</strong>flard<strong>en</strong>. Kortom, alle zintuiglijkeervaring<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sleutel vorm<strong>en</strong>om je LTG te op<strong>en</strong><strong>en</strong>. Daarom is het ookzo belangrijk dat kinder<strong>en</strong> in school op veel verschill<strong>en</strong>demanier<strong>en</strong> actief ervar<strong>en</strong> wat ze moet<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>: visueel, verbaal,tactiel, auditief, met geur<strong>en</strong> <strong>en</strong> kleur<strong>en</strong>. Ja inderdaad, het concept‘meervoudige intellig<strong>en</strong>tie’ is in het onderwijs nuttig voorhet lat<strong>en</strong> ontstaan van rijke leerprocess<strong>en</strong>.Het LTG lijkt dus niet op e<strong>en</strong> lad<strong>en</strong>kastje <strong>en</strong> ook niet op e<strong>en</strong>videotheek. Het LTG bestaat uit de patron<strong>en</strong> die zich in deverbinding<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de hers<strong>en</strong>cell<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gevormd. Vrijwelelke ervaring die we opdo<strong>en</strong> <strong>en</strong> belangrijk g<strong>en</strong>oeg vind<strong>en</strong> omin ons LTG op te slaan, bestaat uit verschill<strong>en</strong>de signal<strong>en</strong>, zoalsbeeld<strong>en</strong>, begripp<strong>en</strong>, gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong> beweging<strong>en</strong>. Die kom<strong>en</strong>elk in verschill<strong>en</strong>de netwerk<strong>en</strong> terecht. E<strong>en</strong> voorbeeld uit hetboek ‘K<strong>en</strong>nis over onderwijs’: ‘Vroegerdacht m<strong>en</strong> dat jonge kinder<strong>en</strong>taal leerd<strong>en</strong> verwerk<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> apartdeel van hun hers<strong>en</strong><strong>en</strong>. Daar zat hettaalc<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> als moeder teg<strong>en</strong>haar peuter sprak, brabbelde die dewoordjes na <strong>en</strong> daarmee kwam<strong>en</strong>die woordjes in het taalc<strong>en</strong>trum. Alshet kind e<strong>en</strong> half uurtje later naarde bal wees <strong>en</strong> teg<strong>en</strong> moeder zei:‘Bal, bal’, dan zoud<strong>en</strong> die woord<strong>en</strong>direct uit het c<strong>en</strong>trum kom<strong>en</strong>. Datblijkt niet zo te zijn volg<strong>en</strong>s de Nijmeegse hoogleraar cognitiev<strong>en</strong>eurowet<strong>en</strong>schap Peter Hagoort. Het woordje ‘bal’ dathet kind uitspreekt, komt uit verschill<strong>en</strong>de netwerk<strong>en</strong> in dehers<strong>en</strong><strong>en</strong>: uit het talige netwerk, maar ook uit het netwerkwaarin ligt opgeslag<strong>en</strong> wat het kind al weet van zijn wereldje,én uit het netwerk waarin hij de gebar<strong>en</strong> die zijn moeder tijd<strong>en</strong>shet gesprek met hemmaakte, heeft bewaard’ (DeMunnik/Vreugd<strong>en</strong>hil, 2007, p.74, 75).In de figuur zie je schematischhoe bij e<strong>en</strong> bepaalde herinneringnetwerk<strong>en</strong> in verschill<strong>en</strong>dedel<strong>en</strong> van de hers<strong>en</strong><strong>en</strong> word<strong>en</strong>geactiveerd.Opvoeding <strong>en</strong> onderwijsUit deze gegev<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong><strong>en</strong>kele consequ<strong>en</strong>ties vooropvoeding <strong>en</strong> onderwijs word<strong>en</strong>getrokk<strong>en</strong>:• Zorg ervoor dat kinder<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>shet ler<strong>en</strong> zoveel mogelijkverschill<strong>en</strong>de ‘sleutels’ler<strong>en</strong> hanter<strong>en</strong>. Probeer minst<strong>en</strong>sdrie zintuig<strong>en</strong> aan tesprek<strong>en</strong>. Gebruik praktische ideeën uit het concept ‘meervoudigeintellig<strong>en</strong>tie’.• Sluit aan bij bestaande patron<strong>en</strong> door die bij de kinder<strong>en</strong>op te roep<strong>en</strong> met verschill<strong>en</strong>de ‘sleutels’. Gebruik in kringgesprekk<strong>en</strong>naast woord<strong>en</strong> ook beeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorwerp<strong>en</strong>.Soort<strong>en</strong> geheug<strong>en</strong>sOns lange-termijn-geheug<strong>en</strong> (LTG)is dus e<strong>en</strong> verzameling netwerk<strong>en</strong><strong>en</strong> patron<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> hers<strong>en</strong>cell<strong>en</strong>.Die verbinding<strong>en</strong> verander<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>d,dus ons LTG ook. Er zijn vijfgeheug<strong>en</strong>functies. In de volg<strong>en</strong>deopsomming staan ze geord<strong>en</strong>d vanheel bewust tot onbewust:• episodisch geheug<strong>en</strong>: vooral metgegev<strong>en</strong>s uit ons persoonlijk lev<strong>en</strong>;• semantisch geheug<strong>en</strong>: meer objectievek<strong>en</strong>nis uit onze leefwereld;16M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


• perceptueel geheug<strong>en</strong>: vage beeld<strong>en</strong> van voorwerp<strong>en</strong>, person<strong>en</strong>of klank<strong>en</strong>;• grondverfgeheug<strong>en</strong>: indrukk<strong>en</strong> die meestal onbewust zijnopg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn blijv<strong>en</strong> hang<strong>en</strong>;• procedureel geheug<strong>en</strong>: onbewuste routines <strong>en</strong> automatism<strong>en</strong>,vaak op het gebied van beweg<strong>en</strong>.Het episodisch geheug<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> soort autobiografie van alleswat we bewust meemaakt<strong>en</strong>. Hoe completer we als persoonin onze leef- <strong>en</strong> belevingswereld actief zijn, des te sterker <strong>en</strong>breder ontwikkelt zich ons episodisch geheug<strong>en</strong>. Onze rijke<strong>en</strong> brede ervaring<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> in verschill<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> van onzehers<strong>en</strong><strong>en</strong> terecht. Gevoel<strong>en</strong>s, gedacht<strong>en</strong>, geur<strong>en</strong>, kleur<strong>en</strong>,klank<strong>en</strong> <strong>en</strong> beweging<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> elk hun eig<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trum in onsbrein. Maar die c<strong>en</strong>tra zelf zijn niet het belangrijkste om onsiets te herinner<strong>en</strong> van vroegere ervaring<strong>en</strong>. Dat zijn de verbinding<strong>en</strong>met koppeling<strong>en</strong> (patron<strong>en</strong>) tuss<strong>en</strong> die c<strong>en</strong>tra. Omdater bij dit soort persoonlijke ervaring<strong>en</strong> veel ‘sleutels’ meedo<strong>en</strong>,zull<strong>en</strong> we ons makkelijker kunn<strong>en</strong> herinner<strong>en</strong> wat we geleerd<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.Gevoel<strong>en</strong>s zijn altijd betrokk<strong>en</strong> bij de ontwikkeling van onsepisodisch geheug<strong>en</strong>. Dat heeft e<strong>en</strong> voor- <strong>en</strong> e<strong>en</strong> nadeel. Hetvoordeel is dat we ons meestal goed belangrijke gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>in ons lev<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> herinner<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> nadeel kan zijn datwij ons die oorspronkelijke gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> later in ons lev<strong>en</strong>positiever of negatiever gaan herinner<strong>en</strong> dan ze werkelijkwar<strong>en</strong>.Het semantisch geheug<strong>en</strong> bevat meer objectieve k<strong>en</strong>nis overde werkelijkheid. Er ligg<strong>en</strong> in deze geheug<strong>en</strong>patron<strong>en</strong> vooralfeit<strong>en</strong>, begripp<strong>en</strong> <strong>en</strong> verklaring<strong>en</strong> opgeslag<strong>en</strong>, die meer algeme<strong>en</strong>van aard zijn, zoals over geschied<strong>en</strong>is, de natuur, aardrijkskundeof de dagelijkse gang van zak<strong>en</strong> op ons werk <strong>en</strong>thuis.Het perceptuele geheug<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> we aan als we bijvoorbeeldiemand teg<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>: ‘Hee, dat gezicht komt mebek<strong>en</strong>d voor, maar ik weet niet wie het is.’ Of: ‘Dat melodietjeheb ik eerder gehoord. Van wie was dat ook alweer?’Het grondverfgeheug<strong>en</strong> bevat zak<strong>en</strong> die je minder bewustoppikt. Je zit bijvoorbeeld bij het ontbijt de krant te lez<strong>en</strong><strong>en</strong> vindt iets dat je interesseert. Je onthoudt de hoofdlijn<strong>en</strong>ervan. Op de achtergrond klinkt <strong>muziek</strong> uit de radio. Dat merkje echter niet. Als je ’s avonds in je auto naar huis rijdt, luisterje naar de radio. Ope<strong>en</strong>s hoor je e<strong>en</strong> paar ton<strong>en</strong> <strong>en</strong> je weet:dat werd vanmorg<strong>en</strong> ook gespeeld.In het procedurele geheug<strong>en</strong> slaan we vaardighed<strong>en</strong> op diewe ooit leerd<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder gedachteloos toepass<strong>en</strong>, zoalslop<strong>en</strong>, fiets<strong>en</strong> <strong>en</strong> tand<strong>en</strong>poets<strong>en</strong>.Opvoeding <strong>en</strong> onderwijsUit deze gegev<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> weer consequ<strong>en</strong>tiesvoor opvoeding <strong>en</strong> onderwijsword<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong>:• Ervar<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> rijke leeromgevingbiedt kinder<strong>en</strong> de beste mogelijkheidom breed <strong>en</strong> diep te ler<strong>en</strong>.Er word<strong>en</strong> veel verbinding<strong>en</strong> in verscheid<strong>en</strong>edel<strong>en</strong> van hun hers<strong>en</strong><strong>en</strong>gevormd. Het is wel belangrijk om deervaring<strong>en</strong> goed te reflecter<strong>en</strong>: Watheb je geleerd? Wat kun je ermee?Wat kan dit betek<strong>en</strong><strong>en</strong> voor je zelf? Welke gevoel<strong>en</strong>s hebje ervar<strong>en</strong>? Wat zou je de volg<strong>en</strong>de keer anders do<strong>en</strong>?Waarom? Wat zijn je fijnste ervaring<strong>en</strong>?• Ook probleemoploss<strong>en</strong>d handel<strong>en</strong> met creatieve uitdaging<strong>en</strong>om verschill<strong>en</strong>de oplossingsweg<strong>en</strong> te verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, voedtons episodisch geheug<strong>en</strong>.• Het is van belang met kinder<strong>en</strong> de ervar<strong>en</strong> situaties van‘sleutels’ te voorzi<strong>en</strong>, bijvoorbeeldde geur<strong>en</strong>, kleur<strong>en</strong><strong>en</strong> geluid<strong>en</strong> die wewaarnam<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s veldwerkbij natuuroriëntatie;de gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong> gedacht<strong>en</strong>die we opded<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong>viering; de begripp<strong>en</strong> diewe als e<strong>en</strong> soort etikett<strong>en</strong>op onze ervaring<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>swereldoriëntatie kunn<strong>en</strong>plakk<strong>en</strong>; de beweging<strong>en</strong>tijd<strong>en</strong>s het dramatisch spel,die we achteraf kunn<strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Kortom, besteed aandachtaan de vorming van patron<strong>en</strong> in het brein door dit soort‘sleutels’ met elkaar te vind<strong>en</strong> <strong>en</strong> vast te legg<strong>en</strong> in bijvoorbeelde<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> log- of dagboek. Dat kan dan later weer alsbron voor het portfolio gebruikt word<strong>en</strong>.• Je kunt op school niet alles uit directe persoonlijke ervaring<strong>en</strong>ler<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k maar aan historische of geografischethema’s. Maar ook dan is het van belang, zo m<strong>en</strong><strong>en</strong> hers<strong>en</strong>wet<strong>en</strong>schappers,om die meer zakelijke k<strong>en</strong>nis altijd ine<strong>en</strong> concrete situatie aan te bied<strong>en</strong>. Gebruik voorbeeld<strong>en</strong>uit de leefwereld <strong>en</strong> b<strong>en</strong>ut ezelsbruggetjes om begripp<strong>en</strong>vast te legg<strong>en</strong>. Het concept ‘meervoudige intellig<strong>en</strong>tie’ ishier bruikbaar <strong>en</strong> gew<strong>en</strong>st. Geef tijd<strong>en</strong>s het ler<strong>en</strong> regelmatigfeedback op hoe <strong>en</strong> wat geleerd wordt.• Het perceptuele <strong>en</strong> het grondverfgeheug<strong>en</strong> ontwikkelt zichop school door het impliciete ler<strong>en</strong>. Kinder<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> meerin e<strong>en</strong> bepaalde situatie, dan we in de leerdoel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>staan. Peters<strong>en</strong> noemde dat het Zwisch<strong>en</strong>lern<strong>en</strong>. Het isbelangrijk om met <strong>en</strong>ige regelmaat kinder<strong>en</strong> te vrag<strong>en</strong> omaan te gev<strong>en</strong> wat ze nog meer hebb<strong>en</strong> geleerd dan wat w<strong>en</strong>et ervar<strong>en</strong> of behandeld hebb<strong>en</strong>. Op die manier maak jebewust wat er toevallig ook nog is opgestok<strong>en</strong>. Als je datmet h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plaats of e<strong>en</strong> naam geeft, kunn<strong>en</strong> ze het beteronthoud<strong>en</strong>. Die k<strong>en</strong>nis gaat dan niet verlor<strong>en</strong>.• Het procedureel geheug<strong>en</strong> vormt zich door regelmatigeoef<strong>en</strong>ing totdat iets geautomatiseerd is. Het klassieke voorbeeldis dat van de tafels van verm<strong>en</strong>igvuldiging.De leeromgevingIn het voorgaande is al <strong>en</strong>ige mal<strong>en</strong>sprake geweest van rijke leeromgeving<strong>en</strong><strong>en</strong> concrete situaties. In de neurowet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>spreekt m<strong>en</strong> wel van e<strong>en</strong>ontspann<strong>en</strong>d leerveld. Daarmee bedoeltm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> omgeving die <strong>en</strong>erzijds veiligheidbiedt <strong>en</strong> anderzijds uitdag<strong>en</strong>d is.Geblek<strong>en</strong> is dat er e<strong>en</strong> rijk aanbod aanuitdaging<strong>en</strong> moet zijn, maar niet overdadig.Teveel prikkels remm<strong>en</strong> het ler<strong>en</strong> af.M E N S E N K I N D E R E N 114 november 200817


Taal zi ng e nGezong<strong>en</strong> taal helpt bij het ler<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nieuwe taal. Dat vermoed<strong>en</strong> bestond al, omdat ouders in e<strong>en</strong> typisch zingtaaltjeteg<strong>en</strong> hun jonge kinder<strong>en</strong> prat<strong>en</strong>. Nu is het bewez<strong>en</strong>. Getest werd het kunn<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van losse woord<strong>en</strong>. Wat ze zev<strong>en</strong>minut<strong>en</strong> lang te hor<strong>en</strong> kreg<strong>en</strong>, was: sipygygimisypymisopogogysisysi <strong>en</strong>zovoorts. De eindeloze <strong>en</strong> monotoon door e<strong>en</strong> stemcomputeruitgesprok<strong>en</strong> of gezong<strong>en</strong> reeks was zo gekoz<strong>en</strong> dat de proefperson<strong>en</strong> losse woord<strong>en</strong> als gimisy of pogysi kond<strong>en</strong>onderscheid<strong>en</strong>, omdat die drie lettergrep<strong>en</strong> altijd in die volgorde staan. Uit eerder onderzoek was bek<strong>en</strong>d dat proefperson<strong>en</strong>na 21 minut<strong>en</strong> redelijk goed kunn<strong>en</strong> aangev<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> bepaald ‘woord’ e<strong>en</strong> echt woord uit deze serie is of niet. M<strong>en</strong> ontdektedat ditzelfde na zev<strong>en</strong> minut<strong>en</strong> al lukt als de stroom klank<strong>en</strong> wordt gezong<strong>en</strong>. De verklaring is dat <strong>muziek</strong> de aandacht trekt<strong>en</strong> de conc<strong>en</strong>tratie verhoogt. De verklaring voor het grotere effect met de vaste ton<strong>en</strong> per lettergreep zoekt m<strong>en</strong> in e<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schappelijke verwerking van <strong>muziek</strong> <strong>en</strong> taal. (NRC, 21 februari 2008)Het brein is van nature nieuwsgierig, wil zich ontwikkel<strong>en</strong><strong>en</strong> wil verbinding<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. Daartoe moet de leef- <strong>en</strong> leeromgevingvertrouwd, voorspelbaar<strong>en</strong> controleerbaarzijn, zo blijkt uit onderzoek.Als dat zo is, ervaart hetkind positieve emoties. Hetspeelt, experim<strong>en</strong>teert <strong>en</strong>onderzoekt op e<strong>en</strong> natuurlijke,zelfgemotiveerde wijze.Daarnaast is e<strong>en</strong> sociaal netwerknodig dat aan het kindde garantie biedt van veiligheid<strong>en</strong> betrouwbaarheid.Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> blijkt sam<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>,werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> de leerprestatieste bevorder<strong>en</strong>.Opvoeding <strong>en</strong> onderwijsUit deze gegev<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> weer consequ<strong>en</strong>ties voor opvoeding<strong>en</strong> onderwijs word<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong>:• Sluit zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke motivatie van kinder<strong>en</strong>om te spel<strong>en</strong>, te onderzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> te experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>.Doe dat in e<strong>en</strong> betrouwbare <strong>en</strong> veilige omgeving.• Richt e<strong>en</strong> rijke leef- <strong>en</strong> leeromgeving in, maar niet te overdadig.Dat betek<strong>en</strong>t dat middel<strong>en</strong> <strong>en</strong> material<strong>en</strong> gevarieerdaanwezig moet<strong>en</strong> zijn, maar ook moet<strong>en</strong> pass<strong>en</strong> bij degeplande activiteit<strong>en</strong>, niet meer <strong>en</strong> niet minder.• De school zou sam<strong>en</strong> met andere betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schapmoet<strong>en</strong> zijn, waarin m<strong>en</strong> elkaar wederzijds stimuleertom van elkaar te ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> met elkaar te spel<strong>en</strong>. Dat geldtvoor oud <strong>en</strong> jong.Hers<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>muziek</strong>Ons brein is dus e<strong>en</strong> groot netwerk met patron<strong>en</strong> erin. Hetkoppelt zintuiglijke ervaring<strong>en</strong> aan elkaar. Geluid<strong>en</strong> die wehor<strong>en</strong>, zijn daarom verbond<strong>en</strong> met andere ervaring<strong>en</strong>, zoalsgevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong> beweging<strong>en</strong>. Al in de baarmoeder ervaart defoetus vibraties door verandering<strong>en</strong> in de stem van de moeder.Er vorm<strong>en</strong> zich dan al netwerk<strong>en</strong> die hoorervaring<strong>en</strong> koppel<strong>en</strong>aan gevoel<strong>en</strong>s van veiligheid of stress. Na de geboortezet dit proces zich sterk door <strong>en</strong> word<strong>en</strong> de koppeling<strong>en</strong> gevarieerder.Moeder zingt <strong>en</strong> schommelt de wieg, terwijl haargezichtsuitdrukking betrokk<strong>en</strong>heid toont. Al deze signal<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> in bepaalde netwerk<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>.Uit onderzoek is geblek<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> gelijkmatige ritmischestructuur in zang of <strong>muziek</strong> e<strong>en</strong> gevoel van geborg<strong>en</strong>heid <strong>en</strong>continuïteit biedt. ‘Door het luister<strong>en</strong> naar aang<strong>en</strong>aam klink<strong>en</strong>de<strong>muziek</strong> of door het vrije zing<strong>en</strong> vindt in het brein e<strong>en</strong>harmonisering <strong>en</strong> synchronisatie van de netwerk<strong>en</strong> plaats’,stelt de bek<strong>en</strong>de Duiste neurobioloog Hüther (2007, p. 9).M<strong>en</strong> beleeft daardoor e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>heid van d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, voel<strong>en</strong> <strong>en</strong>handel<strong>en</strong>. Dat geldt zowel voor passieve als actieve <strong>muziek</strong>ervaring<strong>en</strong><strong>en</strong> voor individueel <strong>en</strong> groepsgewijs musicer<strong>en</strong>.Opvoeding <strong>en</strong> onderwijsUit deze gegev<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> weer consequ<strong>en</strong>ties voor opvoeding<strong>en</strong> onderwijs word<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong>:Het lijkt goed om in school ook ruimte te gev<strong>en</strong> aan het beluister<strong>en</strong>van <strong>muziek</strong>, zowel sam<strong>en</strong> als individueel, zowel geplandals onbedoeld. Zo weet ik dat kinder<strong>en</strong> zich in de Iederwijsschoolin Tiel in e<strong>en</strong> geïsoleerde ruimte met gedempt licht<strong>en</strong> kuss<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> terugtrekk<strong>en</strong> om naar rustige <strong>muziek</strong> teluister<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarbij weg te drom<strong>en</strong>. Dat wegdrom<strong>en</strong> is ondermeer belangrijk voor deervaring van harmonie.Muziek met e<strong>en</strong> regelmatigritme <strong>en</strong> e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudigestructuur le<strong>en</strong>tzich voor deze ervaring.Actieve <strong>muziek</strong>beoef<strong>en</strong>ingmet elkaar versterktnetwerk<strong>en</strong> in hetbrein. Het trommel<strong>en</strong>op verschill<strong>en</strong>de ritmeinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>schept e<strong>en</strong> band. Improviser<strong>en</strong> zorgt voor actief<strong>en</strong> affectief luister<strong>en</strong> naar elkaar <strong>en</strong> synchroniseert netwerk<strong>en</strong>in het brein. Daardoor ontstaat e<strong>en</strong> gevoel van saamhorigheid<strong>en</strong> innerlijke tevred<strong>en</strong>heid.Kees Vreugd<strong>en</strong>hil was onder meer schoolleider van e<strong>en</strong>j<strong>en</strong>aplanschool, directeur van het APS <strong>en</strong> lector aan e<strong>en</strong>hogeschool. Hij werkt mom<strong>en</strong>teel als internationaal consultantvoor onderwijsontwikkeling.Fotografie: Felix MeijerLiteratuurHüther, Gerald (2008). Die Bedeutung von Musikerfahrung<strong>en</strong>für die Herausbildung und Stabilisierung komplexer neuronalerBeziehungsmuster im m<strong>en</strong>schlich<strong>en</strong> Gehirn: Implikation<strong>en</strong> für dieSalutog<strong>en</strong>etisch<strong>en</strong> Wirkung<strong>en</strong> musiktherapeutischer Interv<strong>en</strong>tion<strong>en</strong>.(in druk).Munnik, Cees de, Kees Vreugd<strong>en</strong>hil (2007). K<strong>en</strong>nis over onderwijs.Groning<strong>en</strong>: Wolters-Noordhoff18M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


WWW.JENAPLAN.NUADVIESschoolontwikkelingteamontwikkelingschoolplanschol<strong>en</strong>bouwGr<strong>en</strong>zeloos ler<strong>en</strong>SCHOLINGj<strong>en</strong>aplandiplomaschoolleiderintern begeleiderj<strong>en</strong>aplan video coachvoor ouders <strong>en</strong> opvangstudiereiz<strong>en</strong> (J<strong>en</strong>a – Finland)GOED VOOR ELKAARWe hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> programma ontwikkeld waarbij voor het team <strong>en</strong> perbouw J<strong>en</strong>aplan-oef<strong>en</strong>vorm<strong>en</strong> zijn ontwikkeld om het sam<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>te ler<strong>en</strong>. Het gaat dan om:Zelfvertrouw<strong>en</strong> – gevoel<strong>en</strong>s – inlevingsvermog<strong>en</strong> - waard<strong>en</strong><strong>en</strong> norm<strong>en</strong> – conflicthantering - relaties <strong>en</strong> seksualiteitHet begeleidingstraject duurt twee jaar.Meer informatie:Peter te Riele peter@j<strong>en</strong>aplan.nu 06 28886859E<strong>en</strong> goede stamgroepleider zorgt voor goed onderwijsOp e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>tijdse j<strong>en</strong>aplan-manier br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> we compet<strong>en</strong>ties vanstamgroepleiders in beeld als start van persoonlijke <strong>en</strong> teamontwikkeling.Zo geef je Integraal Personeels Beleid vorm op e<strong>en</strong> manier die past bij hetJ<strong>en</strong>aplanconcept <strong>en</strong> voldoet aan de wettelijk eis<strong>en</strong> (wet B.I.O.).Locatie voor teamdag<strong>en</strong>:www.hetbov<strong>en</strong>ve<strong>en</strong>.nlM E N S E N K I N D E R E N 114 november 200819


ui tge l ic h tKunstzinnige vormingHebb<strong>en</strong> we het nog over kunstzinnige vorming of gaat alle aandacht naar taal <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>?B<strong>en</strong>t u op zoek naar de beste manier?J<strong>en</strong>aplanspecialist werkt met ondersteunings /scholingsprogramma’s, waarbij kunstzinnigevorming e<strong>en</strong> belangrijk onderdeel vormt.- Kunstzinnige vorming binn<strong>en</strong> wereldori<strong>en</strong>tatie- Kunstzinnige vorming als krachtbron binn<strong>en</strong> het ritmisch weekplan <strong>en</strong> stimulans voorgroepsontwikkeling- Meer gaan werk<strong>en</strong> met kunstzinnige middel<strong>en</strong> (m.n. drama, dans, <strong>muziek</strong>, literaire vorming)- De keuzecursus als middel voor tal<strong>en</strong>tontwikkelingAan het eind van e<strong>en</strong> traject heeft de school tev<strong>en</strong>s de beschikking over e<strong>en</strong> visie op de betek<strong>en</strong>is<strong>en</strong> functie van kunstzinnige vorming.Staat kunstzinnige vorming nog niet op het programma, dan zijn ervele andere scholingsmogelijkhed<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> greep uit het aanbod voor 2008-2009:Maak uw keuze:0 opleiding op maat leid<strong>en</strong>d tot het j<strong>en</strong>aplandiploma <strong>en</strong> gekoppeld aan schoolontwikkelingsplan0 j<strong>en</strong>aplanori<strong>en</strong>tatiecursus0 schoolvisitatie0 werk<strong>en</strong> met de j<strong>en</strong>aplancompet<strong>en</strong>ties0 begeleidingstraject rondom Dat’s andere taal0 profileringsbije<strong>en</strong>komst als j<strong>en</strong>aplanschool0 Invulling voor e<strong>en</strong> ouderavond0 vormgeving wereldori<strong>en</strong>tatie0 project<strong>en</strong> gebaseerd op uw j<strong>en</strong>aplanvrag<strong>en</strong>Neem contact op met:Jaap Meijer; j<strong>en</strong>aplanspecialist (0575-570259 of 06-23777883)Email: jaapmeijer@j<strong>en</strong>aplanspecialist.nlwww. j<strong>en</strong>aplanspecialist.nl20M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


Humorin j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>Dick SchermerAl heel wat jar<strong>en</strong> mag ik corrector voor M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>zijn. En eerlijk gezegd, ev<strong>en</strong>min gezweg<strong>en</strong>,moet me van het j<strong>en</strong>aplanhart: noch in Pedomorfose,noch in M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>, heeft ooit e<strong>en</strong> artikel overdit opgewekte onderwerp gestaan.Dat verbaast te meer, omdat we bij zowel Peters<strong>en</strong> <strong>en</strong> Wolff als Both expliciet att<strong>en</strong>t word<strong>en</strong> gemaakt opdeze ‘smaakmaker’.Bij e<strong>en</strong> pilotstudy over gevoel voor humor in het handschrift kwam ik op het internetspoor van e<strong>en</strong>belangwekk<strong>en</strong>d onderzoek. De titel is “Humor and Learning: A Group Project” uit 1998, de auteur onderandere A. Biv<strong>en</strong>s.In dit artikel wil ik interessante gegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> suggesties over humor weergev<strong>en</strong>, gebaseerd op dit onderzoek.Humor <strong>en</strong> geheug<strong>en</strong>Het onderzoek houdt zich bezig met de effect<strong>en</strong> van humorop geheug<strong>en</strong>, motivatie, stress <strong>en</strong> als pedagogisch middel bijdiverse leer- <strong>en</strong> oef<strong>en</strong>situaties.Veel onderzoek toont aan dat humor het ler<strong>en</strong> makkelijkermaakt door zijn invloed op aandacht <strong>en</strong> geheug<strong>en</strong>. Wanneerplezier belangrijk is voor de taak, dan is er e<strong>en</strong> positief effectop de herinnering. Bij stof waarom gelach<strong>en</strong> werd, werd 62%onthoud<strong>en</strong>; bij stof, die ge<strong>en</strong> gelach uitlokte, slechts 8%.Prikkeling (arousal) doet de aandacht to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>, verbetertverwerkingsstrategieën <strong>en</strong> heeft voordel<strong>en</strong> voor het korte termijngeheug<strong>en</strong>.Hier wil ik verwijz<strong>en</strong> naar Peters<strong>en</strong>s ‘pedagogische situatie’,waarin hij zegt: “Door de groepsleider is deze groep met e<strong>en</strong>pedagogische bedoeling zodanig gelad<strong>en</strong>…” (spanning). Alsdeze ‘lading’ of spanning op humor berust, dan bestaat erge<strong>en</strong> twijfel over, dat dit de aandacht trekt. En dit is weer vaninvloed op het werkgeheug<strong>en</strong>. We hor<strong>en</strong> Peters<strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>:“dat elk lid van de groep gedwong<strong>en</strong> (geprikkeld, gedrev<strong>en</strong>)wordt om als totale persoon te handel<strong>en</strong>, actief te zijn.”.Humor nodigt daar zeker toe uit!om agressie <strong>en</strong> spanning te uit<strong>en</strong>, staat e<strong>en</strong> gevoel van vrijheid<strong>en</strong> optimisme toe, <strong>en</strong> moedigt creativiteit aan.Humor heeft verder e<strong>en</strong> biologische impact op het m<strong>en</strong>selijklichaam. Hij zorgt ervoor, dat de hers<strong>en</strong>s zich focuss<strong>en</strong> op ietsanders, prikkelt het hart, de ademhaling neemt toe. Lach<strong>en</strong>helpt ons lichaam <strong>en</strong>dorfin<strong>en</strong> kwijt te rak<strong>en</strong>, hormon<strong>en</strong> mete<strong>en</strong> natuurlijke, pijnstill<strong>en</strong>de werking. Humor <strong>en</strong> lach<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong>iemands kijk op het lev<strong>en</strong>.Humor als leermiddelDe universele aantrekkingskracht van humor maakt hem tote<strong>en</strong> perfecte leerstrategie. Die charme berust op het feit, dathij van toepassing is op welke groep, cultuur of onderwerpook. Hij kan kinder<strong>en</strong> tot ler<strong>en</strong> motiver<strong>en</strong> <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong> totonderlinge uitwisseling.Humoristische zinn<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> beter te word<strong>en</strong> onthoud<strong>en</strong> danniet-humoristische zinn<strong>en</strong>.Pass<strong>en</strong>de humor heeft aantoonbaarpositief effect opNons<strong>en</strong>sTwee konijntjes liep<strong>en</strong> maarde hele dag van hot naar haar,de sfeer in de groep, terwijlto<strong>en</strong> riep er e<strong>en</strong> met luide stem, het begrip <strong>en</strong> het geheug<strong>en</strong>verbeter<strong>en</strong>; de effect<strong>en</strong>ik loop vandaag van hot naar hem.ervan op de motivatie zijnToon Hermans, uit: Vandaag is de dag, Amsterdam/Brussel, 1984nog niet grondig onderzocht.De mate, waarin e<strong>en</strong> groepsleider gebruikmaakt van humor, iséén van de factor<strong>en</strong> die zijn directheid completeert <strong>en</strong> draagtindirect bij aan e<strong>en</strong> grotere motivatie van kinder<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> groepsleider kan van humor gebruikmak<strong>en</strong> om stress teverminder<strong>en</strong>, communicatie te verbeter<strong>en</strong> <strong>en</strong> conflict<strong>en</strong> telat<strong>en</strong> afnem<strong>en</strong>. Humor is ook e<strong>en</strong> sociaal aanvaardbare manierHumor stoelt in feite op het bij elkaar br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van ongerijmdhed<strong>en</strong>,die voortkom<strong>en</strong> uit situaties of gedraging<strong>en</strong>. Veruit demeeste kinder<strong>en</strong> omschrijv<strong>en</strong> hem zo: “Humor maakt dat jemoet lach<strong>en</strong>.”Humor wordt echter vaak over het hoofd gezi<strong>en</strong> of als ‘misplaatst’beschouwd in het gewone curriculum. Om te beginn<strong>en</strong>moet<strong>en</strong> groepsleiders ‘voorbeeld<strong>en</strong> van speelsheid’ zijn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gevoel voor humor demonstrer<strong>en</strong>.Berg<strong>en</strong> ontwikkelde vier hoofdstrategieën <strong>en</strong> werkte ze verderuit, te wet<strong>en</strong>: uitvoering (performance), indirecte stimule-M E N S E N K I N D E R E N 114 november 200821


ing (indirect facilitation), ontlokking (eliciting) <strong>en</strong> op<strong>en</strong>staan(responding).Aangezi<strong>en</strong> kinderhumor e<strong>en</strong> spontaan optred<strong>en</strong>d verschijnselis, is de beste stimulans om er gewoon voor op<strong>en</strong> te staan.Groepsleiders zoud<strong>en</strong> hunvreugde over humor moet<strong>en</strong>uitsprek<strong>en</strong> <strong>en</strong> de uitwerkingervan aanmoedig<strong>en</strong>.Humor lijkt doeltreff<strong>en</strong>der tezijn wanneer aan twee of meerzintuig<strong>en</strong> wordt geappelleerd,met name visueel (geschrev<strong>en</strong>)<strong>en</strong> auditief (gesprok<strong>en</strong>).Niet alle groepsleiders moet<strong>en</strong>word<strong>en</strong> aangemoedigd vanhumor gebruik te mak<strong>en</strong>. Sommig<strong>en</strong>d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, vanwege hunpersoonlijkheid, dat humor e<strong>en</strong>gevaar kan betek<strong>en</strong><strong>en</strong>, of zij word<strong>en</strong> er door in verwarringgebracht; in dat geval kunn<strong>en</strong> ze er beter maar helemaal ge<strong>en</strong>gebruik van mak<strong>en</strong>.De auteurs waarschuw<strong>en</strong> voor het gebruikmak<strong>en</strong> van humorwanneer m<strong>en</strong> zich er niet prettig bij voelt, of als humor niet inverband kan word<strong>en</strong> gebracht met de te onderwijz<strong>en</strong> leerstof.Ze (lerar<strong>en</strong>) moet<strong>en</strong> de humorvan kinder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>, hungeestigheid. Kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><strong>en</strong>orm gevoel voor humor <strong>en</strong> lerar<strong>en</strong>zijn heel saai. Ze moet<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> meth<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> lach<strong>en</strong> <strong>en</strong> dans<strong>en</strong> <strong>en</strong>knuffel<strong>en</strong>. Ze moet<strong>en</strong> m<strong>en</strong>selijk zijn …(Osho, Het nieuwe kind)E<strong>en</strong> kind lacht gemiddeld 300 tot 400keer , volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> nog maar 10 tot15 keer per dag; teg<strong>en</strong> 10 spier<strong>en</strong> omvrolijk te kijk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we er 60 omnors te kijk<strong>en</strong>!Humor bij kinder<strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>Groepsleiders kunn<strong>en</strong> veel over de wijsheid ler<strong>en</strong>, die kinder<strong>en</strong>bezitt<strong>en</strong>, door zich er bewust van te word<strong>en</strong> wat zij alsgrappig belev<strong>en</strong>. Humor komt vaker spontaan voor in plaatsvan bewust te word<strong>en</strong> gebruikt. Door bij het begin van e<strong>en</strong>activiteit gebruik te mak<strong>en</strong> vane<strong>en</strong> grap, kan m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ‘leuke’leerattitude oproep<strong>en</strong>.Toepassing van humor in hetonderwijs bestaat voornamelijkuit lees-/taalonderwijs. Het isbelangrijk, dat kinder<strong>en</strong> hierbijruim de kans krijg<strong>en</strong> om te experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> met typische,absurde, malle <strong>en</strong> onzinnige situaties <strong>en</strong> karakters. Veel vanhet specifieke, dat met lez<strong>en</strong> verband houdt, is ook op andereleergebied<strong>en</strong> toe te pass<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> geliefd <strong>en</strong> bruikbaar themazijn verhal<strong>en</strong>, die zich afspel<strong>en</strong> in of rond leuke klass<strong>en</strong> ofvoorvall<strong>en</strong> op school.Blijmoedigheid <strong>en</strong> gevoel voorhumor zijn de beste wap<strong>en</strong>s van destamgroepsleider … die écht vrolijk <strong>en</strong>opgewekt moet zijn <strong>en</strong> niet do<strong>en</strong> alsof.(Peters<strong>en</strong>, Van didactiek naaronderwijspedagogiek)Bij kleuters <strong>en</strong> derdegroepers wordt bij drie soort<strong>en</strong> spontanesituaties het vaakst gelach<strong>en</strong>. Ze hebb<strong>en</strong> alle drie betrekkingop ‘ongerijmdheid’: het ontdekk<strong>en</strong> van ongerijmde voorvall<strong>en</strong>,uitbeeld<strong>en</strong> van dergelijke voorvall<strong>en</strong> <strong>en</strong> beschrijv<strong>en</strong> vanonmogelijke gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> of acties. Andere soort<strong>en</strong> humorblijk<strong>en</strong> te zijn: klankspel, navertell<strong>en</strong> of mooier mak<strong>en</strong> vane<strong>en</strong> verhaal of liedtekst, meerdere woordbetek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>, spel<strong>en</strong>van grapp<strong>en</strong>-met-actie, vertell<strong>en</strong> van raadsels <strong>en</strong> voor-raadsels(pre-riddles) in de vorm van raadsels zonder clou. Kleuters<strong>en</strong> onderbouwers ontdekk<strong>en</strong> graag humor in woordspelletjes,bijvoorbeeld klankspelletjes,die te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>met rijm, alliteratie (stafrijm),klanknabootsing<strong>en</strong> <strong>en</strong> onzinwoord<strong>en</strong>.Die zijn te vind<strong>en</strong> inboek<strong>en</strong> als die van Dr. Seuss.Naarmate kinder<strong>en</strong> ouderword<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> zij meerwaardering voor meerderebetek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> <strong>en</strong> semantischeLimerickE<strong>en</strong> zekere Achmed uit Bagdad.Die zat met zijn gat op zijn badmat.Zo las hij zijn dagblad.En iedere<strong>en</strong> zag dat.’t Is raar, maar in Bagdad mag dat.Alexander van der Heide, uit: De lachers op jehand?, Schiedam, 2007woordspelletjes. Zulke humoristische woordspelletjes kom<strong>en</strong>voor in literaire vorm<strong>en</strong>, zoals raadsels <strong>en</strong> grapp<strong>en</strong>; het gaatdan om het opspor<strong>en</strong> van verborg<strong>en</strong> bedoeling<strong>en</strong> bij iets mete<strong>en</strong> dubbelzinnige inhoud.Bij jongere kinder<strong>en</strong> wordt de uitvoeringsstrategie in praktijkgebracht door:• voorlez<strong>en</strong> of vertell<strong>en</strong> van verhal<strong>en</strong> met ongerijmde acties,taal, situaties of karakters;• gebruikmak<strong>en</strong> van overdrev<strong>en</strong> taal, uitdrukking<strong>en</strong> vangezicht of gebaar <strong>en</strong> handeling<strong>en</strong> die te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> mete<strong>en</strong> ‘spelkader’ of e<strong>en</strong> niet-literaire context voor e<strong>en</strong> leeractiviteit;• begeleid<strong>en</strong> van <strong>en</strong> participer<strong>en</strong> in spelletjes die aan ler<strong>en</strong>verwant zijn <strong>en</strong> e<strong>en</strong> oef<strong>en</strong>ing zonder risico van basisvaardighed<strong>en</strong>gev<strong>en</strong>;• prat<strong>en</strong> over grappige ding<strong>en</strong> die de kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> meegemaakt.Indirecte stimulering is te realiser<strong>en</strong> door leermateriaal te zoek<strong>en</strong>,zoals boek<strong>en</strong>, bandopnames of films over gekke liedjes,of verhal<strong>en</strong> die aanmoedig<strong>en</strong> om humor te uit<strong>en</strong>.Naast het voorzi<strong>en</strong> in mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor humor, die zich spontaanvoordo<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> ook bewust humoruiting<strong>en</strong> word<strong>en</strong>uitgelokt. Zo kan kinder<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gevraagd om grapp<strong>en</strong>,raadsels <strong>en</strong> leuke ervaring<strong>en</strong> te del<strong>en</strong>. Maar ook kan er nu <strong>en</strong>dan bewust e<strong>en</strong> opdracht word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>, bijvoorbeeld hetschrijv<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> grappige tekst. Pedagogisch is dit met namebelangrijk voor kinder<strong>en</strong>, die zeld<strong>en</strong> hun humoristische kantlat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.22M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


Het soort humor, dat kinder<strong>en</strong> leuk vind<strong>en</strong>, onthult hun d<strong>en</strong>kniveau.Deze ontwikkeling begint met het ontdekk<strong>en</strong> vanhumor in ongerijmde acties, die ‘op hun kop zijn gezet’. Naarmatee<strong>en</strong> kind zich ontwikkelt, word<strong>en</strong> deze ongerijmdhed<strong>en</strong>ook ontdekt in de taal, door spelletjes met woord<strong>en</strong> <strong>en</strong> meerderebetek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>, die t<strong>en</strong>slotte ingewikkelder <strong>en</strong> realistischerword<strong>en</strong>; ze vrag<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hoger niveau van d<strong>en</strong>kvaardigheid<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groter inzicht. Er bleek e<strong>en</strong> sterke sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong>humor <strong>en</strong> inzicht te bestaan.Gebruik van humorRicht in de klas e<strong>en</strong> lectuurhoek in over humor, conc<strong>en</strong>treer jedaarbij op één g<strong>en</strong>re, meerdere boek<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>zelfde auteur,of neem e<strong>en</strong> gevarieerde verzameling humorboek<strong>en</strong> op. Voeg,voordat e<strong>en</strong> boek in de lectuurhoek wordt opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, e<strong>en</strong>‘aanrader’ toe; daarin staat e<strong>en</strong> korte beschrijving; als het e<strong>en</strong>verzameling betreft, lees er dan iets uit voor, om er zo meerbelangstelling voor te wekk<strong>en</strong>.Lees e<strong>en</strong> boek voor van e<strong>en</strong> auteur die humoristische lectuurschrijft.Pas humoristische poëzie aan voor voordracht of koorlez<strong>en</strong>.Zet humoristische selecties op de band, zodat kinder<strong>en</strong> ernaarkunn<strong>en</strong> luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> meelez<strong>en</strong>.Neem humorlectuur over bepaalde soort<strong>en</strong> boek<strong>en</strong> op, zoalsboek<strong>en</strong> met sterke verhal<strong>en</strong>, of woordspelletjes.Gebruik humorlectuur als stimulans bij schrijfactiviteit<strong>en</strong>, hetzijindividueel schrijv<strong>en</strong>, in tweetall<strong>en</strong>, of gedeeld schrijv<strong>en</strong>; bijhet laatste leidt de groepsleider <strong>en</strong> doet hij als schrijver mee.Bepaal e<strong>en</strong> ‘lachplek’ op het publicatiebord <strong>en</strong> moedig de kinder<strong>en</strong>aan stripverhal<strong>en</strong>, mopp<strong>en</strong> of raadsels op te hang<strong>en</strong>,die zij hebb<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong> of zelf gemaakt.Neem toepasselijke voorbeeld<strong>en</strong> van streeklectuur in project<strong>en</strong>op.Laat e<strong>en</strong> deel van e<strong>en</strong> geschrev<strong>en</strong> ‘sterk’ verhaal afmak<strong>en</strong>.Laat de kinder<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> ‘sterke’ verhaal bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> – d<strong>en</strong>kaan publicatie in weekbrief of schoolkrant.Schrijf ‘sterke’ verhal<strong>en</strong> over de eig<strong>en</strong> geografische regio, dieover dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> herk<strong>en</strong>ningspunt<strong>en</strong> gaan die voor de kinder<strong>en</strong>bek<strong>en</strong>d zijn.Moedig de kinder<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> dagop<strong>en</strong>ing of viering te verzorg<strong>en</strong>,met daarin ‘de mop van de dag’ of ‘het raadsel van deweek’.Humor op het internetOp het internet zijn veel voorbeeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> ideeën te vind<strong>en</strong> overhet stimuler<strong>en</strong> van humor:E<strong>en</strong> goedkoop voorproefje: download de lach-cd van zesminut<strong>en</strong> van radio 2 in België: www.radio2.be/devlieg<strong>en</strong>devlaming/nieuwdevlieg<strong>en</strong>devlaming.htm.Lach-cd’tjes zijn te vind<strong>en</strong> op: www.lachmeditatie.nl.Wekelijks ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> grapp<strong>en</strong>, Power-Point-pres<strong>en</strong>taties, cartoonsof anderszins grappige zak<strong>en</strong>: www.computeridee.nl/schatkist.Dagelijks nieuwe mopp<strong>en</strong> zijn te vind<strong>en</strong> op: www.mopp<strong>en</strong>.nl.Lach<strong>en</strong> is gezond op: www.medicalfacts.nl/2007/10/04.Lach<strong>en</strong> blijft gezond op: www.lichaamstaal.nl/lichaamstaal.html.Woordsam<strong>en</strong>stelling<strong>en</strong>: www.woordkaas.nl.Bloopers <strong>en</strong> rare filmpjes op: www.123video.nl.Kindvri<strong>en</strong>delijke versie van YouTube, zonder advert<strong>en</strong>ties, metvooral veel vrolijke tek<strong>en</strong>filmpjes op: www.totlol.com.Dick Schermer was directeur <strong>en</strong> schoolbegeleider vanj<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t van de j<strong>en</strong>aplanopleiding.Teg<strong>en</strong>woordig is hij corrector van M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>.Fotografie: Freek VelthauszWie prijsstelt op e<strong>en</strong> vertaling (incl. bronvermelding) van hetonderzoek (15 A4) kan dit per mail toegestuurd krijg<strong>en</strong>. Graagontvang ik reacties, zoals eig<strong>en</strong> invulling<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> viadick.schermer@zonnet.nlBronn<strong>en</strong>Berg<strong>en</strong>, D. (1992). Using humor to facilitate learning. ChildhoodEducation, 69 (2), 105-106.Berk, R. (1998). Stud<strong>en</strong>t ratings of 10 strategies for using humor incollege teaching. Journal on Excell<strong>en</strong>ce in College Teaching, 7 (3),71-92.Cleary, B. (1982). The laughter of childr<strong>en</strong>. The Horn Book Magazine,58, 555-564.G<strong>en</strong>tile, L. & McMillan, M. (1978). Humor and the reading program.Journal of Reading, 21, 343-349.Stuart, W.D. & Ros<strong>en</strong>feld, L.B. (1994). Stud<strong>en</strong>t perceptions of teacherhumor and classroom climate. Communcation Research Reports 12,192-199.Vance, C.M. (1987). A comparative study on the use of humor in thedesign of instruction. Instructionalal Sci<strong>en</strong>ce, 16, 79-100.Wallinger, L.M. (1997). Don’t smile before Christmas: The role ofhumor in education. NASSP Bulletin, 81, 27-34.Ziv, A. (1998). Teaching and learning with humor: Experim<strong>en</strong>t andreplication. Journal of Experim<strong>en</strong>tal Education, 57, 5-15.M E N S E N K I N D E R E N 114 november 200823


NATUURGERICHTE INTELLIGENTIE Kees BothHoward Gardner, de vader van de theorie van de meervoudigeintellig<strong>en</strong>tie (MI), onderscheidt sinds 1997 ook e<strong>en</strong> ‘naturalisticintellig<strong>en</strong>ce’. Dat is hier vertaald als ‘natuurgerichteintellig<strong>en</strong>tie’. Gardner werd hiertoe geïnspireerd door grot<strong>en</strong>atuuronderzoekers, natuurbeschermers, e.a., die e<strong>en</strong> grotebetrokk<strong>en</strong>heid bij de natuur par<strong>en</strong> aan de bekwaamheid totscherp waarnem<strong>en</strong>, het herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> ord<strong>en</strong><strong>en</strong> van de groteverscheid<strong>en</strong>heid in vorm<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>de wez<strong>en</strong>s in de natuur<strong>en</strong> het zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> van patron<strong>en</strong> <strong>en</strong> process<strong>en</strong> in d<strong>en</strong>atuur. Bij kinder<strong>en</strong> is dit tal<strong>en</strong>t ook waar te nem<strong>en</strong>.Binn<strong>en</strong> de J<strong>en</strong>aplantraditie is dit niet echt nieuw <strong>en</strong> kan er geput word<strong>en</strong> uit eig<strong>en</strong> beschikbare bronn<strong>en</strong> (Both,2004a <strong>en</strong> b). Het werk<strong>en</strong> met MI kan wel e<strong>en</strong> nieuwe impuls gev<strong>en</strong> aan natuuroriëntatie in J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>.Vraag het de ding<strong>en</strong> zelf maarWe kunn<strong>en</strong> in Nederland putt<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> rijke traditie aannatuurvorsers (Van Berkel, 1998). Zowel van heel lang geled<strong>en</strong>– zoals Jan Swammerdam <strong>en</strong> Antoni van Leeuw<strong>en</strong>hoek,de beroemde 17e eeuwse pioniers van de microscopie <strong>en</strong> deev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s 17e eeuwse schilderes Maria Sybilla Merian, dielev<strong>en</strong>de insect<strong>en</strong> schilderde <strong>en</strong> daarbij belangrijke ding<strong>en</strong> ontdekteover de gedaanteverwisseling, die de wet<strong>en</strong>schappersnog niet gezi<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> (zie het jeugdboek over haar: Snoep,2008). Rec<strong>en</strong>ter bijvoorbeeld de onderwijzers Eli Heimans <strong>en</strong>Jac. P. Thijsse die rond 1900 e<strong>en</strong> nieuwe impuls gav<strong>en</strong> aannatuurstudie, natuurbescherming <strong>en</strong> het natuuronderwijs inons land <strong>en</strong> nog rec<strong>en</strong>ter de onderzoeker van diergedrag <strong>en</strong>Nobelprijswinnaar Niko Tinberg<strong>en</strong>. Tinberg<strong>en</strong> was ook zeergeïnteresseerd in opvoeding <strong>en</strong> onderwijs <strong>en</strong> de ontwikkelingvan kinder<strong>en</strong>. Hij schreef ooit:‘Ik kan het niet nalat<strong>en</strong> hier e<strong>en</strong> kleinvoorval te vermeld<strong>en</strong>, dat, hoewelm<strong>en</strong> dat nauwelijks zou verwacht<strong>en</strong>,op grond van de literatuurover de ontwikkeling van kinder<strong>en</strong>,in mijn ervaring repres<strong>en</strong>tatiefis. E<strong>en</strong> jongetje van twaalf maand<strong>en</strong>,in gezelschap van zijn tante<strong>en</strong> grootmoeder, werd door mijgeobserveerd terwijl hij rondkroopover e<strong>en</strong>, op wat geïsoleerdejacobskruiskruidplant<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><strong>en</strong>kele distel na, kale zandhelling.Na over e<strong>en</strong> groot aantal kruiskruidplantjeste zijn he<strong>en</strong>gekrop<strong>en</strong> zondererop te reager<strong>en</strong>, kwam hij toevalligop e<strong>en</strong> distel terecht, waarvande stekelige blader<strong>en</strong> in zijn voetprikt<strong>en</strong>. Hij schrok nauwelijks merkbaarev<strong>en</strong> op, kroop eerst door, maar stopte e<strong>en</strong> seconde of watlater <strong>en</strong> keek om over zijn schouder. Vervolg<strong>en</strong>s kroop hij weerterug <strong>en</strong> wreef met zijn voet nog e<strong>en</strong> keertje over de distelplant.Daarna draaide hij zich naar de plant toe, keek er zeergeconc<strong>en</strong>treerd naar <strong>en</strong> streek er met zijn hand over he<strong>en</strong> <strong>en</strong>weer. Dit werd gevolgd door e<strong>en</strong> volmaakt controle-experim<strong>en</strong>t:hij keek rond, koos e<strong>en</strong> kruiskruidplant <strong>en</strong> raakte dezeop dezelfde manier aan. Daarna betastte hij de distel nog e<strong>en</strong>s<strong>en</strong> pas to<strong>en</strong> vervolgde hij zijn weg.Voor etholog<strong>en</strong> (biolog<strong>en</strong>/gedragsonderzoekers) is dit slechtséén van de vele voorbeeld<strong>en</strong> van het daadwerkelijk experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> preverbaal kind, van e<strong>en</strong> zeer verfijndeexploratie. Toch moet het alle m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong> observer<strong>en</strong>opvall<strong>en</strong> hoe gauw hun belangstelling voor exploratieverdwijnt wanneer ze e<strong>en</strong>maal naar school gaan.’ (Tinberg<strong>en</strong>1976, p. 197/198).In opvoeding <strong>en</strong> onderwijs met betrekking tot natuur ging hetvolg<strong>en</strong>s hem om zelf kijk<strong>en</strong>, nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, red<strong>en</strong>er<strong>en</strong> <strong>en</strong>, vooralook, vrag<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> brief schreef hij daarover: ‘Kort nade oorlog nam ik e<strong>en</strong>s Kees Boeke met e<strong>en</strong> vijftigtal kinder<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong>kele van zijn stafled<strong>en</strong> mee op e<strong>en</strong> wandelingop de Boschplaat op Terschelling. We liep<strong>en</strong> metlaagwater over het ebstrand aan de wadd<strong>en</strong>kant.Eén kind vroeg me: “Professor, komt het waterhier ook wel e<strong>en</strong>s?” (<strong>en</strong> dat terwijl we op nattestrandribbels liep<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vloedlijnhogerop duidelijk zichtbaar was).Voordat ik kon zegg<strong>en</strong> “Nou, watd<strong>en</strong>k je, kijk e<strong>en</strong>s goed om je he<strong>en</strong>?”begon e<strong>en</strong> van de lerar<strong>en</strong>, nota b<strong>en</strong>evan de Kees Boekeschool, het precies uitte legg<strong>en</strong>! Boeke <strong>en</strong> ik grinnikt<strong>en</strong> e<strong>en</strong>beetje bedroefd teg<strong>en</strong> elkaar’ (briefaan Kees Both, d.d. 1 juli 1975).Het j<strong>en</strong>aplanprincipe van ‘Vraag hetde ding<strong>en</strong> zelf maar’ is hier in hetgeding, al zull<strong>en</strong> er g<strong>en</strong>oeg kinder<strong>en</strong>zijn die je moet ondersteun<strong>en</strong> bij hetstell<strong>en</strong> van vruchtbare vrag<strong>en</strong>.NaamgevingIn het Engels wordt ‘natuurknap’ b<strong>en</strong>oemd als ‘naturalisticintellig<strong>en</strong>ce’. Het bijvoeglijk naamwoord ‘naturalistic’ isafgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘naturalist’ (Tinberg<strong>en</strong>,1974; Beebe, 1988). E<strong>en</strong> ‘naturalist’ is e<strong>en</strong> natuurvorser24M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


<strong>en</strong> dat kunn<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn die beroepsmatig bezig zijn metnatuuronderzoek, natuurbescherming, natuurbeheer, tuinier<strong>en</strong>,dier<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwante beroep<strong>en</strong>. Maar er zijn ookste<strong>en</strong>goede hobbyist<strong>en</strong> op deze gebied<strong>en</strong>. In ons taalgebiedzoud<strong>en</strong> deze natuurvorsers raar opkijk<strong>en</strong> als zij ‘naturalist’g<strong>en</strong>oemd word<strong>en</strong>!‘Naturalistisch’ is bij ons afgeleid van ‘naturalisme’, e<strong>en</strong> stromingin de kunst, bijvoorbeeld de literatuur, waarbij m<strong>en</strong> probeerdehet werkelijke lev<strong>en</strong> (van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>) zo exact mogelijk tebeschrijv<strong>en</strong>. Daarbij heeft m<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sombere visieop de maatschappij. Ook in de filosofie is er e<strong>en</strong> stroming die‘naturalisme’ g<strong>en</strong>oemd wordt <strong>en</strong> waarbij m<strong>en</strong> ervan uitgaat datalles verklaard kan word<strong>en</strong> in term<strong>en</strong> van natuurlijke oorzak<strong>en</strong>.Ongelukkig g<strong>en</strong>oeg is ‘naturalistic intellig<strong>en</strong>ce’ letterlijk vertaaldals ‘naturalistische intellig<strong>en</strong>tie’ (te beginn<strong>en</strong> in het boekvan Kagan <strong>en</strong> Kagan, 2000), wat verwarr<strong>en</strong>d is. Bij de vertalingvan het Amerikaanse boek ‘Last child in the woods’(Louv, 2007) is uit verschill<strong>en</strong>de alternatiev<strong>en</strong> voor de vertalingvan‘naturalistic intellig<strong>en</strong>ce’ gekoz<strong>en</strong> voor ‘natuurgerichteintellig<strong>en</strong>tie’.Aangebor<strong>en</strong>Onderzoekers gaan er teg<strong>en</strong>woordig van uit dat de meestekinder<strong>en</strong> al als baby van <strong>en</strong>kele wek<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong>dehouding hebb<strong>en</strong>. Op grond van verfijnde waarneming<strong>en</strong> metbehulp van video <strong>en</strong> hers<strong>en</strong>scans werd opgemerkt dat dezezeer jonge kinder<strong>en</strong> heel nieuwsgierig zijn <strong>en</strong> al op zoek gaannaar regelmatighed<strong>en</strong>, c.q. patron<strong>en</strong> in hun omgeving (Gopnik,e.a., 2001). Deze onderzoek<strong>en</strong>de houding blijft alle<strong>en</strong>bewaard <strong>en</strong> kan zich verder ontwikkel<strong>en</strong> als ze gevoed wordtdoor de volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>.Veel onderzoekers gaan ook uit van e<strong>en</strong> aangebor<strong>en</strong> affiniteitvoor de natuur (‘biophilia’ = liefde voor het lev<strong>en</strong>) bij demeerderheid van de kinder<strong>en</strong> (zie Both, 2004b, p. 14/15), e<strong>en</strong>pot<strong>en</strong>tie die ook steeds gevoed moet word<strong>en</strong>.Het will<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong> van de natuur komt dus bij heel veelkinder<strong>en</strong> voor. Maar bij sommige kinder<strong>en</strong> is dit tal<strong>en</strong>t meerontwikkeld dan bij ander<strong>en</strong>. Deze laatst<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> over‘natuurgerichte intellig<strong>en</strong>tie’.Heel lang geled<strong>en</strong> werd in M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> geschrev<strong>en</strong> overe<strong>en</strong> schoolleider, die elk kind wilde stimuler<strong>en</strong> e<strong>en</strong> specialismete ontwikkel<strong>en</strong>. Zulks ook ter verrijking van de stamgroep alsleergeme<strong>en</strong>schap. De keuzecursus is daarvoor e<strong>en</strong> hanteerbarewerkwijze. Kinder<strong>en</strong> die ‘natuurknap’ zijn kunn<strong>en</strong> viakeuzecursuss<strong>en</strong> dit tal<strong>en</strong>t verder ontwikkel<strong>en</strong>.Verscheid<strong>en</strong>heid – relaties - veranderingNatuurgerichte intellig<strong>en</strong>tie richt zich op verscheid<strong>en</strong>heid in d<strong>en</strong>atuur. Dat kan slaan op de lev<strong>en</strong>de natuur (‘biodiversiteit’),maar ook op bijvoorbeeld wolk<strong>en</strong>, bodems, metal<strong>en</strong>. Die verscheid<strong>en</strong>heidvraagt om ord<strong>en</strong><strong>en</strong>, herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>van verschill<strong>en</strong>de ding<strong>en</strong> (met name ‘soort<strong>en</strong>’). Dat laatst<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> biolog<strong>en</strong> ‘determiner<strong>en</strong>’.Maar ook relaties zijn belangrijk, zoals het netwerk van et<strong>en</strong><strong>en</strong> geget<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> sloot of de relatie tuss<strong>en</strong> de vormvan iets <strong>en</strong> het gebruik – bijvoorbeeld snavels <strong>en</strong> pot<strong>en</strong> vanvogels. En t<strong>en</strong>slotte veranderingsprocess<strong>en</strong> in de natuur, vande jaargetijd<strong>en</strong>, de lev<strong>en</strong>scyclus van plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong>, etc.Verhal<strong>en</strong>Het eig<strong>en</strong> onderzoek van de ding<strong>en</strong> door de kinder<strong>en</strong> kan aangevuldword<strong>en</strong> door verhal<strong>en</strong> over hoe onderzoekers – zowelberoeps als hobbyist – onderzoek do<strong>en</strong>, aan de hand van e<strong>en</strong>mooi voorbeeld (Both, 1991). Zulke verhal<strong>en</strong> voor kinder<strong>en</strong>moet<strong>en</strong> nog ontwikkeld word<strong>en</strong>. Het basismateriaal daarvooris voorhand<strong>en</strong>.Nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over ‘natuurgerichte intellig<strong>en</strong>tie’ in deeig<strong>en</strong> schoolOnze J<strong>en</strong>aplanschool <strong>en</strong> de natuur: stelling<strong>en</strong>1. Het onderzoek<strong>en</strong> van de ding<strong>en</strong> zelf (‘vraag het deding<strong>en</strong> zelf maar’), dus aan de hand van de primairebronn<strong>en</strong>, is bij ons goed ontwikkeld, ook <strong>en</strong> zeker metbetrekking tot plant<strong>en</strong>, dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> natuurverschijnsel<strong>en</strong>.2. Onderzoek<strong>en</strong> van de ding<strong>en</strong> zelf vindt vooral plaats inde natuurlijke context <strong>en</strong> dat is voor ‘natuur’ buit<strong>en</strong>:veldwerk/ex-cursies in de schoolomgeving, naar park<strong>en</strong>,natuurgebied<strong>en</strong>, etc.3. We hal<strong>en</strong> regelmatig ding<strong>en</strong> van buit<strong>en</strong> in de school omdie meer gericht te kunn<strong>en</strong> onderzoek<strong>en</strong>.4. De observatiekring is bij de studie van natuur e<strong>en</strong> frequ<strong>en</strong>tgebruikte ontmoetingsvorm <strong>en</strong> alle teamled<strong>en</strong>zijn hiermee vertrouwd. Observer<strong>en</strong> <strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong> over deobservatie zijn regelmatig aan elkaar gekoppeld.5. Kleine huisdier<strong>en</strong> <strong>en</strong> gekweekte plant<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong>vaste plek in onze school <strong>en</strong> zijn ook voorwerp vangerichte zorg <strong>en</strong> observatie door de kinder<strong>en</strong>.6. Ervaring<strong>en</strong> met plant<strong>en</strong>, dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> natuurverschijnsel<strong>en</strong>zijn bij ons e<strong>en</strong> belangrijke bron van kunstzinnige vorming,inclusief het spel<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> met natuurmaterial<strong>en</strong><strong>en</strong> de natuurlijke elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.M E N S E N K I N D E R E N 114 november 200825


7. Mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van verwondering kom<strong>en</strong> in onze schoolregelmatig voor, zowel bij kinder<strong>en</strong> als bij volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>.8. In de viering<strong>en</strong> in onze school kom<strong>en</strong> natuurbeleving<strong>en</strong>regelmatig aan bod.9. Er vind<strong>en</strong> regelmatig (filosofische) gesprekk<strong>en</strong> plaats overvrag<strong>en</strong> die de natuur betreff<strong>en</strong>, inclusief over moreledilemma’s in de omgang met de natuur.10. Het buit<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> spel<strong>en</strong> is in onze school e<strong>en</strong> normaalverschijnsel.11. Teamled<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> zich voldo<strong>en</strong>de compet<strong>en</strong>t om activiteit<strong>en</strong>– onderzoek<strong>en</strong>, spel<strong>en</strong>, kunstzinnig bezig zijn, e.a.– met betrekking tot plant<strong>en</strong>, dier<strong>en</strong> <strong>en</strong> natuurverschijnsel<strong>en</strong>voor te bereid<strong>en</strong> <strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> te begeleid<strong>en</strong> bijhun spel <strong>en</strong> werk.12. Teamled<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> zich in het team voldo<strong>en</strong>de veilig omhun eig<strong>en</strong> onzekerhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> gebrek aan k<strong>en</strong>nis metbetrekking tot natuur te uit<strong>en</strong>.13. Teamled<strong>en</strong> will<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ook zelf inhoudelijk ler<strong>en</strong>over de natuur, ook vanuit <strong>en</strong> door het werk<strong>en</strong> met dekinder<strong>en</strong>.14. Teamled<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> zich ondersteund door e<strong>en</strong> of meercollega’s <strong>en</strong>/of ouders die specifieke deskundigheid hebb<strong>en</strong>met betrekking tot natuur.15. Het schoolterrein is ingericht als speel- <strong>en</strong> werkplaatsvoor natuureducatie <strong>en</strong> wordt als zodanig ook gebruiktin het onderwijs <strong>en</strong> daarnaast informeel als natuurervaringsruimtevoor <strong>en</strong> na schooltijd <strong>en</strong> in pauzes.16. Activiteit<strong>en</strong>/ervaring<strong>en</strong> met plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong> word<strong>en</strong> inonze school gericht ingezet met het oog op zorgverbreding.17. We beschikk<strong>en</strong> in alle bouw<strong>en</strong> over voldo<strong>en</strong>de hulpmiddel<strong>en</strong>voor het onderzoek van de natuur, die goedbeheerd word<strong>en</strong>.18. We beschikk<strong>en</strong> over voldo<strong>en</strong>de middel<strong>en</strong> om de nam<strong>en</strong>van algeme<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>de plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong>vind<strong>en</strong>, geschikt voor alle bouw<strong>en</strong>.19. We hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> leerlijn ‘ler<strong>en</strong> determiner<strong>en</strong>’ (=plant<strong>en</strong> <strong>en</strong>dier<strong>en</strong> op naam br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>) als onderdeel van ‘onderzoek<strong>en</strong>dler<strong>en</strong>’.20. We organiser<strong>en</strong> keuzecursuss<strong>en</strong>, om elk kind zich totexpert op e<strong>en</strong> bepaald gebied te lat<strong>en</strong> ontwikkel<strong>en</strong>,mede als bijdrage aan de hele stamgroep. Dit instrum<strong>en</strong>twordt ook ingezet voor kinder<strong>en</strong> die ‘natuurknap’ zijn.21. Het gebruik van media – video, internet <strong>en</strong> overige ICT,plat<strong>en</strong>, etc. – is ondersteun<strong>en</strong>d <strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>d op primaire,lijfelijke natuurervaring<strong>en</strong>.22. De leerervaring<strong>en</strong> in het Leerplan Wereldoriëntatie J<strong>en</strong>aplandie betrekking hebb<strong>en</strong> op ‘natuur’ kom<strong>en</strong> in onzeschool goed tot hun recht, zoals (de Romeinse cijfersverwijz<strong>en</strong> naar de ervaringsgebied<strong>en</strong>):a. Het systematisch volg<strong>en</strong> van de seizo<strong>en</strong>sverandering<strong>en</strong>aan bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> struik<strong>en</strong>, plekk<strong>en</strong>, e.a. (I)b. Het bestuder<strong>en</strong> van het weer (I)c. Het vier<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ‘oogstfeest’ (I, III)d. Milieuvri<strong>en</strong>delijk tuinier<strong>en</strong> (II, III)e. Natuurbeheer: klein landschapselem<strong>en</strong>t, op schoolterrein,e.a. (II).f. Vogels observer<strong>en</strong> in winter <strong>en</strong> voorjaar. (I, II)g. Groei <strong>en</strong> ontwikkeling van e<strong>en</strong> plant ervar<strong>en</strong> <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>;idem voor dier. (I, II)h. Adoptie biotoop (‘huis’) <strong>en</strong> volg<strong>en</strong> ontwikkeling<strong>en</strong>daarvan in de loop der jar<strong>en</strong>. (II)i. Verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> ‘wereldje’ van e<strong>en</strong> of meer soort<strong>en</strong> dier<strong>en</strong><strong>en</strong> plant<strong>en</strong>. (II)j. Mak<strong>en</strong> van iets dat voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bruikbaar is -voedsel,gebruiksvoorwerp, kunstwerk- van in de natuur verzameldmateriaal (III).k. Herkomst van voedsel <strong>en</strong> andere product<strong>en</strong> nagaan(III).l. Enkele ker<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong> van boer<strong>en</strong>bedrijf (III)23. Op onze school is de volg<strong>en</strong>de stelling van toepassing:‘E<strong>en</strong> goede J<strong>en</strong>aplanschool is herk<strong>en</strong>baar aan de systematischeaandacht voor natuur’.26M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


Op het internet is bij www.j<strong>en</strong>aplan.nl/leerkracht<strong>en</strong>/ontwikkeling<strong>en</strong>basisonderwijs/ onderzoek<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uitvoerigereversie van dit artikel te vind<strong>en</strong>, met name e<strong>en</strong> toelichting opbov<strong>en</strong>staande stelling<strong>en</strong>.Niet alle<strong>en</strong> ‘onderzoek<strong>en</strong>’‘Natuurgerichte intellig<strong>en</strong>tie’ omvat niet alle<strong>en</strong> het onderzoek<strong>en</strong>van de natuur. Natuur voor kinder<strong>en</strong> heeft meer betek<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>.Zie daarvoor het rijtje natuurwaard<strong>en</strong> aan het slot vanBoth, 2004b. Eén ding will<strong>en</strong> daaruit naar vor<strong>en</strong> hal<strong>en</strong>, namelijkhet g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van schoonheid. Wie wel e<strong>en</strong>s door e<strong>en</strong> loepnaar plant<strong>en</strong> of kleine dier<strong>en</strong> keek kan hierover meeprat<strong>en</strong> (zieook Carson, 1992/1993). Eli Heimans schreef al in 1893:‘Wil de onderwijzer zijn leerling<strong>en</strong> warm mak<strong>en</strong> voor de natuur<strong>en</strong> haar wonder<strong>en</strong>, dan moet hij h<strong>en</strong> bij het begin reeds in d<strong>en</strong>atuur br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>; dan moet hij h<strong>en</strong> do<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>’.En zijn kompaan Thijsse schreef in 1902: ‘Mijn ideaal is, datalle m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met bloem<strong>en</strong> <strong>en</strong> vogels <strong>en</strong> vlinders vertrouwdrak<strong>en</strong> als met hun dagelijkse vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, dat zij het lev<strong>en</strong> van hetjaar zi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> vergaan <strong>en</strong> innig <strong>en</strong> aandachtig de wondereschoonheid <strong>en</strong> ernst daarvan gadeslaan <strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>’.Dat zou je toch alle kinder<strong>en</strong> toew<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.Kees Both was studiesecretaris van de NJPV <strong>en</strong> is nu verbond<strong>en</strong>met het netwerk Springzaad van Stichting Oase(zie www.springzaad.nl) <strong>en</strong> de groep natuur- <strong>en</strong> milieueducatievan de Universiteit Utrecht.Fotografie: Felix MeijerG<strong>en</strong>oemde bronn<strong>en</strong>Beebe, W. (ed.)(1988), The book of naturalists. Princeton: PrincetonUniversity PressBerkel, K. van (1998), Citat<strong>en</strong> uit het boek der natuur. Opstell<strong>en</strong> overNederlandse wet<strong>en</strong>schapsgeschied<strong>en</strong>is, Amsterdam: Bert BakkerBoth, K. (1991), De verget<strong>en</strong> taal van het verhaal: verhal<strong>en</strong> <strong>en</strong>wereldoriëntatie. In: M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>, september*Both, K. (2004a), Wat do<strong>en</strong> jullie aan natuur op school? (1). In:M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>, maart *Both, K. (2004b), Wat do<strong>en</strong> jullie aan natuur op school? (2). In:M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>, mei *Carson, R. (1998), Over verwondering. In: M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> …*Gopnik, A, e.a. (2001), The Sci<strong>en</strong>tist in the crib. What early learningtells us about the mind, New York: Per<strong>en</strong>nialLouv, R. (2007), Het laatste kind in het bos. Hoe wij onze kinder<strong>en</strong>weer in contact br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met de natuur. Utrecht: Jan van ArkelKagan, S. / M. Kagan, Meervoudige intellig<strong>en</strong>tie, Het complete MIboek. Middelburg 2000: RPCZ Educatieve Uitgav<strong>en</strong>.Snoep, E. (2008), Vlinders vang<strong>en</strong> in de Trop<strong>en</strong>. Zwolle: Waanders.Tinberg<strong>en</strong>, N. (1960), Spied<strong>en</strong> <strong>en</strong> speur<strong>en</strong> in de vrije natuur.Amsterdam: PloegsmaTinberg<strong>en</strong>, N. (1974), Curious naturalists. Harmondsworth: P<strong>en</strong>guinBooks, 2e drukTinberg<strong>en</strong>, N. (1976), Het dier <strong>en</strong> zijn wereld, deel 2. Utrecht/Antwerp<strong>en</strong>: Het SpectrumDe met e<strong>en</strong> sterretje gemerkte artikel<strong>en</strong> staan op www.j<strong>en</strong>aplan.nl/leerkracht<strong>en</strong>/ontwikkeling<strong>en</strong> basisonderwijs/ onderzoek<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong>Daar zijn bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> meer praktijkgerichte artikel<strong>en</strong> overonderzoek<strong>en</strong>d ler<strong>en</strong> met betrekking tot natuur te vind<strong>en</strong>.M E N S E N K I N D E R E N 114 november 200827


Theo Vries <strong>en</strong> Tsjikke DijkstraDe afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> de verteg<strong>en</strong>woordigers van dederti<strong>en</strong> schol<strong>en</strong> uit de regio Noord Holland-Noord vijf keerper jaar bij elkaar <strong>en</strong> e<strong>en</strong>s in de twee of drie jaar werd ere<strong>en</strong> regiostudiedag georganiseerd. Tot voor kort was er e<strong>en</strong>sam<strong>en</strong>werking met de schoolbegeleidingsdi<strong>en</strong>st Noord Holland-Noord.De begeleider van deze di<strong>en</strong>st had verschill<strong>en</strong>detak<strong>en</strong>. Zij notuleerde de vergadering<strong>en</strong> <strong>en</strong> bereidde de verschill<strong>en</strong>degeag<strong>en</strong>deerde onderwerp<strong>en</strong> voor in overleg met deregiovoorzitter. Zo zijn wij de laatste tijd onder andere beziggeweest met ‘inspiratie’, ‘schoolwoonkamer’ <strong>en</strong> ‘blokperiode’.Helaas war<strong>en</strong> de laatste tijd niet alle schol<strong>en</strong> meer verteg<strong>en</strong>woordigd.Uiteindelijk is onze regio formeel kleiner geword<strong>en</strong>:drie j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> uit Heerhugowaard <strong>en</strong> één uit Blokkerhebb<strong>en</strong> zich afgemeld als lid van de NJPV. Op dit mom<strong>en</strong>tbestaat onze regio nog uit neg<strong>en</strong> schol<strong>en</strong>.We hebb<strong>en</strong> voor dit schooljaar drie studiemiddag<strong>en</strong> geplandwaar we de basisactiviteit<strong>en</strong> ‘Gesprek’, ‘Werk’ <strong>en</strong> ‘Viering’ aande orde stell<strong>en</strong>. De drie studiemiddag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> elke keer opverschill<strong>en</strong>de locaties gehoud<strong>en</strong>, waarbij de inhoudelijke kantwordt voorbereid door e<strong>en</strong> ingehuurde deskundige.Van elke school zijn er in ieder geval e<strong>en</strong> directielid <strong>en</strong> afgevaardigd<strong>en</strong>van de onder-, midd<strong>en</strong>- <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>bouw. Hetspreekt voor zich dat die vier m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> de onderwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong>opgedane ideeën verspreid<strong>en</strong> in hun eig<strong>en</strong> school.We hop<strong>en</strong> dat er op deze manier e<strong>en</strong> grotere sam<strong>en</strong>hang totstand gaat kom<strong>en</strong> in onze regio.De eerste bije<strong>en</strong>komstTheo Vries is regioleider <strong>en</strong> schoolleider vanDe Nieuwe School in EdamMet mijn collega van de onderbouw ging ik naar de eerstebije<strong>en</strong>komst met als thema ‘Werk<strong>en</strong> als basisactiviteit’. FelixMeijer van SYNEGO verzorgde de inleiding <strong>en</strong> begon met e<strong>en</strong>vraag waarmee hij me mete<strong>en</strong> wist te boei<strong>en</strong>: ‘Hoe onderscheid<strong>en</strong>we ons nog als j<strong>en</strong>aplanschool als veel van onzeactiviteit<strong>en</strong> ook in andere basisschol<strong>en</strong> steeds vaker terugte vind<strong>en</strong> zijn?’ E<strong>en</strong> vraag waar ik als schoolleider regelmatigmee te mak<strong>en</strong> heb. Ik d<strong>en</strong>k dat ik antwoord gekreg<strong>en</strong> heb.Basisactiviteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door alle schol<strong>en</strong> gedaan, het verschilis dat het op onze j<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> pedagogische situaties zijn.In e<strong>en</strong> pedagogische situatie maak je kinder<strong>en</strong> mede verantwoordelijkvoor wat ze ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe ze dat ler<strong>en</strong>. Er wordtdaarbij uitgegaan van de basisbehoeft<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong>.Beweging is e<strong>en</strong> van deze behoeft<strong>en</strong>. Natuurlijk kan e<strong>en</strong> kindniet de hele ocht<strong>en</strong>d stil zitt<strong>en</strong>. Daaraan kom<strong>en</strong> we tegemoetdoor afwisseling te bied<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> periode van inspanning wordtgevolgd door e<strong>en</strong> ontspann<strong>en</strong> activiteit.De behoefte van kinder<strong>en</strong> om sam<strong>en</strong> te zijn <strong>en</strong> te do<strong>en</strong> krijgtalle aandacht in het sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>. Niet alle<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s wereldoriëntatie<strong>en</strong> project<strong>en</strong>, maar ook tijd<strong>en</strong>s de cursuss<strong>en</strong> in devorm van elkaar help<strong>en</strong> of sam<strong>en</strong> het werk mak<strong>en</strong>.De basisbehoeft<strong>en</strong> ‘leiding’ <strong>en</strong> ‘zelfstandigheid’ lijk<strong>en</strong> metelkaar in teg<strong>en</strong>spraak. Niets is minder waar. Kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>behoefte aan instructie <strong>en</strong> structuur om vervolg<strong>en</strong>s huneig<strong>en</strong> keuzes te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> aspect dat nogale<strong>en</strong>s verget<strong>en</strong> wordt. Te vaak verwacht<strong>en</strong> we van de kinder<strong>en</strong>al e<strong>en</strong> grote mate van zelfstandigheid zonder dat ze dat isaangeleerd. Zo zijn tijdsbesef <strong>en</strong> het mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> planningvaardighed<strong>en</strong> die kinder<strong>en</strong> zich stapsgewijs eig<strong>en</strong> moet<strong>en</strong>mak<strong>en</strong> met hulp van hun groepsleider.Het zelf (ver)werk<strong>en</strong>, zelfstandig werk<strong>en</strong>, zelfstandig <strong>en</strong> zelfverantwoordelijkler<strong>en</strong> wordt, afhankelijk van het doel van deactiviteit <strong>en</strong> de mogelijkhed<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kind, toegepast. Ookdit is steeds gericht op e<strong>en</strong> verdere stap in de ontwikkelingvan het kind.Alle opgedane k<strong>en</strong>nis is uiteindelijk e<strong>en</strong> hulpmiddel om andereding<strong>en</strong> te gaan do<strong>en</strong>. Bij alles blijft de groepsleider verantwoordelijkvoor wat het kind doet.Met <strong>en</strong>ige regelmaat werd de metafoor over ’het gereedschap<strong>en</strong> de akker’ g<strong>en</strong>oemd. Kinder<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gereedschap nodig(aangeleerd in de cursuss<strong>en</strong>) om de akker (project<strong>en</strong>, wereldoriëntatie)te bewerk<strong>en</strong>. Daarbij zou het gereedschap niet hetbelangrijkste mog<strong>en</strong> zijn, het gaat uiteindelijk om wat je ermeedoet. Het kan dan ook niet zo zijn dat er in e<strong>en</strong> j<strong>en</strong>aplanschoolge<strong>en</strong> tijd is voor wereldoriëntatie. Daarmee will<strong>en</strong> we ons t<strong>en</strong>slotteonderscheid<strong>en</strong>!Tsjikke Dijkstra is schoolleider van deOp<strong>en</strong>bare j<strong>en</strong>aplanschool De Dijkwerkers te WervershoofFotografie: Felix Meijer28M E N S E N K I N D E R E N 114 november 2008


De dode vlinder Rietje LeuvelinkDe kinder<strong>en</strong> van mijn groep vrag<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het buit<strong>en</strong>spel<strong>en</strong>vaak om e<strong>en</strong> potje; e<strong>en</strong> plastic containertje met e<strong>en</strong> vergrootglasals deksel. Het is natuurlijk prachtig om e<strong>en</strong> gevang<strong>en</strong>lieveheersbeestje, e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong>tje, soms ook kleine scherfjes,houtjes, blaadjes of plastic dingetjes groot te bekijk<strong>en</strong>,. Nogmooier is het om e<strong>en</strong> spinnetje veilig te kunn<strong>en</strong> bewonder<strong>en</strong>.Het griezelige beest is dan monsterachtig groot, maar jekunt je veilig voel<strong>en</strong>, want er is weinig kans dat hij in je kler<strong>en</strong>kruipt. In de kring mog<strong>en</strong> de ander<strong>en</strong> ook kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de ontdekhoekkunn<strong>en</strong> ze het beestje nog langer bestuder<strong>en</strong>.Vandaag ge<strong>en</strong> spin of lieveheersbeestje, maar iets heel bijzonders.Drie kinder<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong> met ernstige gezicht<strong>en</strong> Finn,die zijn potje omhoog houdt.‘Rietje, we hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zieke vlinder,hij trilt <strong>en</strong> kan niet meer staan.’ De vlinder ligt inderdaadin het potje te trill<strong>en</strong> <strong>en</strong> ik schat in dat hij het niet lang meerDe redactie is op zoek naar uitbreiding.Vind je het leuk om• artikel<strong>en</strong> te beoordel<strong>en</strong> <strong>en</strong> te besprek<strong>en</strong>• auteurs te zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong>• of zelf artikel<strong>en</strong> te schrijv<strong>en</strong>?B<strong>en</strong> je kritisch <strong>en</strong> constructief?Neem dan contact op metFelix Meijer, 035-6280242 ofm<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>@hetnet.nlzal mak<strong>en</strong>. Zijn vleugeltjes zijn beschadigd <strong>en</strong> ik vermoed dathij al e<strong>en</strong> tijdje erg<strong>en</strong>s op de grond heeft geleg<strong>en</strong>. Dat zeg ikniet, wel raad ik de kinder<strong>en</strong> aan om de vlinder erg<strong>en</strong>s neerte legg<strong>en</strong>, waar ge<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>. Ze legg<strong>en</strong> hem aan dekant van het plein tuss<strong>en</strong> wat gras <strong>en</strong> houd<strong>en</strong> de wacht. Ope<strong>en</strong> afstand zie ik e<strong>en</strong> steeds grotere kring kleuters rond devlinder. Om half e<strong>en</strong>, in de grote pauze, kom<strong>en</strong> de ‘groters ‘ook buit<strong>en</strong>; het hele plein stroomt vol. Bij de plek van de vlinderstaat telk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> groepje kinder<strong>en</strong>, sommig<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> ev<strong>en</strong><strong>en</strong> gaan dan weer verder met hun spel. Ik zie, nog steeds opafstand, dat er ook druk wordt gepraat <strong>en</strong> gewez<strong>en</strong> . Ope<strong>en</strong>sgebeurt er iets, e<strong>en</strong> paar kinder<strong>en</strong> spring<strong>en</strong> op, de kring lostzich op <strong>en</strong> de kleuters komt verontwaardigd naar mij toe r<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.Ze roep<strong>en</strong> door elkaar: ‘E<strong>en</strong> grote jong<strong>en</strong> heeft er opgestaan, hij heeft hem dood getrapt!’ Ze kijk<strong>en</strong> mij daarnaernstig <strong>en</strong> verwachtingsvol aan. Misschi<strong>en</strong> hop<strong>en</strong> ze wel dat ikde vlinder weer tot lev<strong>en</strong> kan roep<strong>en</strong>. Maar op zijn minst zal ikdie jong<strong>en</strong> nu wel aansprek<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar binn<strong>en</strong> stur<strong>en</strong> na dezelafhartige daad? Ik laat ze allemaal hun verontwaardiging uitsprek<strong>en</strong><strong>en</strong> zeg nog ev<strong>en</strong> niets. Dat hoeft ook niet, want Jobkomt er bij staan, hij zit nog maar net in groep 3. Hij leuntteg<strong>en</strong> me aan <strong>en</strong> zegt, meer teg<strong>en</strong> mij dan teg<strong>en</strong> de kleuters:‘Dat is toch eig<strong>en</strong>lijk wel goed hè, want nu kan de vlinderge<strong>en</strong> pijn meer hebb<strong>en</strong>. Hij ging toch dood, want zijn vleugelswar<strong>en</strong> helemaal kapot’. Ik kan alle<strong>en</strong> maar knikk<strong>en</strong>. Omdat dekinder<strong>en</strong> van mij iets verwacht<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> ze mij <strong>en</strong> daarna Jobbelangstell<strong>en</strong>d aan. Ik laat Job nog e<strong>en</strong>s herhal<strong>en</strong> wat hij zei<strong>en</strong> weer kijk<strong>en</strong> ze me aan. ‘Ja, hè? Dat is toch zo?’ ‘Ja’, zegtJob, ‘nu heeft hij zeker ge<strong>en</strong> pijn meer.’ Als ze zi<strong>en</strong> dat ik hetmet Job e<strong>en</strong>s b<strong>en</strong> zakt de verontwaardiging. Ze lop<strong>en</strong> terugnaar de platte vlinder <strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> graf te mak<strong>en</strong>.Job wil ook verder spel<strong>en</strong> <strong>en</strong> roept hij over zijn schouder, terwijlhij van me wegloopt: ‘Ik weet dat, omdat het bij mijn opaook zo was.’ En weg is hij.Rietje Leuvelink is stamgroepleider vanDe Nieuwe School in EdamM E N S E N K I N D E R E N 113 september 200829


De moedervan...MuziekTikk<strong>en</strong>de reg<strong>en</strong> op het dak, voetstapp<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> stille straat, e<strong>en</strong> rijtjemooie nam<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> fluit<strong>en</strong>d vogeltje in de tuin of e<strong>en</strong> neuriënde Mareonder de douche. Het is allemaal <strong>muziek</strong>. Gekras op e<strong>en</strong> viool daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong>,e<strong>en</strong> voorbij scheur<strong>en</strong>de scooter of house <strong>muziek</strong>, schuif ik directdoor naar de categorie lawaai. Maar de moeder van het op de vioolkrass<strong>en</strong>de meisje zal er waarschijnlijk wel <strong>muziek</strong> in hor<strong>en</strong> <strong>en</strong> ik weetzeker dat er m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zijn die hun w<strong>en</strong>kbrauw<strong>en</strong> frons<strong>en</strong> bij de opmerkingdat e<strong>en</strong> rijtje mooie nam<strong>en</strong> <strong>muziek</strong> is. En omdat zelfs <strong>muziek</strong> uitm’n eig<strong>en</strong> categorie <strong>muziek</strong> soms naar de categorie lawaai schuift, bijvoorbeeldvanwege e<strong>en</strong> overdosis aan geluid<strong>en</strong>, laat ik definiëring vande term <strong>muziek</strong> maar achterwege.Op onze school werkt e<strong>en</strong> <strong>muziek</strong>doc<strong>en</strong>t die e<strong>en</strong> keer per week naarde stamgroep komt. Ik vind dat e<strong>en</strong> geruststell<strong>en</strong>de gedachte, want ikherinner me nog te goed de klank van de blokfluit van mijn juf op delagere school die wel zelf de <strong>muziek</strong>les moest verzorg<strong>en</strong>. Of dat e<strong>en</strong>grote bijdrage heeft geleverd aan de muzikale ontwikkeling van de klas,daar twijfel ik aan. Wat vaststaat, is dat het geluid van e<strong>en</strong> blokfluit tochnog altijd <strong>en</strong>ige aversie oproept. Het mag duidelijk zijn dat ik verheugdwas to<strong>en</strong> Mare na e<strong>en</strong> jaartje blokfluit overging op piano. En spijtig ofniet voor Pi<strong>en</strong> is de blokfluitfase sowieso aan haar neus voorbij gegaan.Kortom: ik b<strong>en</strong> wel blij met e<strong>en</strong> echte <strong>muziek</strong>juf op school die de kinder<strong>en</strong>op de piano begeleidt. Ik geloof dat er heel wat afgezong<strong>en</strong> wordtals ik hoor hoeveel mooie <strong>en</strong> grappige liedjes Mare <strong>en</strong> Pi<strong>en</strong> mee naarhuis nem<strong>en</strong>. Pi<strong>en</strong> vertelt me desgevraagd dat ze ook ‘’echo-zing<strong>en</strong>’’(jeweet wel mam, het lijkt op e<strong>en</strong> echo maar het heet anders). En dat jehele leuke spelletjes kunt do<strong>en</strong> met <strong>muziek</strong>, zoals e<strong>en</strong> woordje weglat<strong>en</strong>of e<strong>en</strong> liedje naspel<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> kring of e<strong>en</strong> grappig liedje zing<strong>en</strong> <strong>en</strong>klapp<strong>en</strong> of nog mooier mak<strong>en</strong> met de instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit de kist zoals deschudeier<strong>en</strong>.Muziek, plezier <strong>en</strong> ontspanning hor<strong>en</strong> wat mij betreft wel bij elkaar.Want zelf e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t kunn<strong>en</strong> bespel<strong>en</strong> als kind is toch geweldig.Maar dat is nu ook het dilemma, want het is wel e<strong>en</strong> hele kunst om ophet juiste mom<strong>en</strong>t de juiste pianotoets<strong>en</strong> aan te slaan zodat de juistesnaar geraakt wordt. Dus <strong>muziek</strong> mak<strong>en</strong> staat ook voor studer<strong>en</strong>, zegmaar invester<strong>en</strong> in toekomstig plezier. En uit de vele advert<strong>en</strong>ties opmarktplaats blijkt dat dat niet voor iedere<strong>en</strong> is weggelegd. Vele honderd<strong>en</strong>piano’s, saxofoons, gitar<strong>en</strong>, viol<strong>en</strong> <strong>en</strong> blokfluit<strong>en</strong> zijn op zoeknaar nieuwe investeerders. Voor wat dat laatst g<strong>en</strong>oemde instrum<strong>en</strong>tbetreft, heb ik daar wel begrip voor.


M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> DoekaternBijlage bij M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> november 2008


M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> DoekaternBijlage bij M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> november 2008


M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> DoekaternBijlage bij M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> november 2008


M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> DoekaternBijlage bij M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> november 2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!