12.07.2015 Views

(Rob) de Jong

(Rob) de Jong

(Rob) de Jong

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

15-4-2010Inhoud lezing1. Toename beschikbaarheid commerciële systemen2. Ruimtevaartmid<strong>de</strong>len en -toepassingen beter betaalbaar3. Snelle technologische ontwikkelingen4. Verwerving5. Kwetsbaarheid van ruimtevaartcapaciteiten6. Wet- en regelgeving voor ruimtevaart7. Conclusies3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!