Helperbel 2014, nummer 4

wijkhelpman

Helperbel 2014, nummer 4

helperbel

Wijkkrant van Helpman

• Hé, de gevangenis staat open!

• Nieuwe ondernemers in Helpman

• Singelier

• Kunst en graffiti

2014

4


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Nieuws van het wijkcomité

Voortgang m.b.t. Zuidelijke Ringweg 6

Kort verslag ALV 7

Wijk in beeld

Vreemde wezens in Helpman 4

De achterkant van Helpman 35

Kunst en Architectuur

Nullen in de tuin: sculptuur Richard Deacon bij DUO 9

Duizend stukjes herplaatst 17

Nieuws van de gemeente

Wethouders de wijk in 10

Zorg veranderd 11

Mensen in de wijk

Justa Hornstra fiets voor Cycle4Girls 23

Hé, de gevangenis staat open 28

Werken in de wijk

Café Singelier: succes geen toeval 20

Nieuwe ondernemers in de wijk 32

Activiteiten in de wijk

Veilig en gezellig schieten onder de grond 14

Benefietconcert Helperkerk 27

Service

Activiteiten Bibliotheek 25

10

23 28

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Marjan van den Bosch, Ronald van der Meulen, Harm Draaijer, Ina Timmer.

Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal. Eindredactie: Ronald van der Meulen. Acquisitie advertenties:

Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2014

3


Foto: Harm Draaijer

Niet alle kunst en versieringen in de wijk hebben de formele

weg van toetsing en goedkeuring door het bevoegd gezag

gevolgd. Wie goed rondkijkt, kan daar veel voorbeelden van

aantreffen. Zoals op deze half-pipe voor skaters. Meer over

graffiti in de wijk op de pagina’s 18 en 19.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 4, december 2014

5


Ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg: een update

Sinds het verschijnen van de vorige

Helperbel (september j.l.) hebben er weer

veel ontwikkelingen rondom de Zuidelijke

Ringweg plaatsgevonden. De projectorganisatie

heeft de ingediende zienswijzen

beoordeeld, waaronder die van de Stichting

Leefomgeving Zuidelijke Ringweg en die van

ons. Dit heeft helaas niet gebracht wat wij

er van verwachtten. Het plan - met al zijn

ingrijpende gevolgen voor onze wijk - ligt er

nog nagenoeg onveranderd.

Gevolgen leefbaarheid en verkeersveiligheid

Door het vervallen van op- en afritten moet

het verkeer meer kilometers door de wijk

afleggen om op de ring of op de plaats van

bestemming in de wijk te komen. Wegen die

geschikt zijn om grotere hoeveelheden

verkeer te bedienen, zoals de (Verlengde)

Hereweg, worden rustiger, terwijl straten

waar mensen wonen drukker worden. Ook

ontstaan gevaarlijke situaties voor fietsers.

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering in

oktober heeft Dirk Slotboom de gevolgen

voor onze wijk in een heldere presentatie

nog eens onder de aandacht gebracht. Een

paar van de door hem gebruikte dia’s willen

we u niet onthouden.

Ringweg niet veiliger, problemen in

Groningen Zuid

Niet alleen in Helpman ontstaan grote

problemen door de plannen. In feite

ontstaan problemen in geheel Groningen-

Zuid. En door het vervallen van op- en

afritten wordt de Stad als geheel minder

bereikbaar. Er worden grote offers gebracht,

zowel qua leefbaarheid en veiligheid als

financieel (circa EUR 700 miljoen), enkel om

de stoplichten op het Julianaplein maar te

kunnen laten vervallen. Ter illustratie een

voorbeeld: uit de zogenoemde ‘Kwantitatieve

verkeersveiligheidsanalyse’ (een

onderdeel van de officiële plandocumenten!)

blijkt dat de nieuwe ringweg niet

veiliger wordt dan de huidige, maar zelfs

iets onveiliger. Er zullen na de aanpak naar

verwachting twee ernstige ongevallen per

jaar méér plaatsvinden dan wanneer het

project niet wordt uitgevoerd.

6


Nieuws van het wijkcomité

Procedure

De Stichting Leefomgeving Zuidelijke

Ringweg is een procedure gestart tegen de

plannen, een procedure waaraan Wijkcomité

Helpman deelneemt. Zonder de vele

donaties van u, de bewoners van onze

prachtige rustige groene wijk, was dat niet

mogelijk geweest!

Op het moment van het uitbrengen van

deze Helperbel (december 2014) zijn de

beroepschriften ingediend en zijn we in

afwachting van het verloop daarvan. Wij

houden u vanzelfsprekend op de hoogte!

Michel van den Heuvel,

Wijkcomité Helpman.

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering [ALV]

van het Wijkcomité Helpman op 29 oktober 2014.

De ALV (die vanaf 2014 één keer per jaar

wordt gehouden) werd bezocht door ruim

vijfendertig leden. Er is uitgebreid gesproken

over de parkeerdruk door het parkeergedrag

van de medewerkers van DUO en de

gemeente (Buiterplein). Bewoners van met

name de Mozartstraat en de Bachkade

hebben te maken met toenemende parkeerdruk

die niet is verbeterd door de ingebruikname

van de parkeergarage in het DUO

gebouw. De voorzitter meldt dat er vanuit

het Wijkcomité een briefwisseling is

gevoerd met beide instanties en dat er

binnenkort een gesprek plaatsvindt met de

gemeente, waarbij bewoners van de

Mozartstraat en de Bachkade aanwezig

zullen zijn. Het is nog niet gelukt een

gesprek te plannen met DUO.

Er werd opnieuw gesproken over het

Helperplein en de omgeving daarvan. De

rijrichting van de toe- en afritten zal worden

omgedraaid en de nadelen daarvan werden

in de vergadering besproken.

Derk Slotboom van de Stichting Leefomgeving

gaf een zeer helder overzicht van de

stand van zaken m.b.t. de Zuidelijke

Ringweg. Een kort overzicht daarvan vindt u

op deze pagina’s.

De ledenvergadering heeft tevens de

begroting voor 2015 vastgesteld.

Helperbel nr. 4, december 2014

7


de complete oplossing

om GEwiCht tE vErliEzEn

zo simpel als 1,2,3!

1) Fitness

Curves biedt een volledige

workout van kracht- en

cardiotraining in slechts 30

minuten, speciaal ontwikkeld

voor vrouwen.

2) Maaltijdplan

Gezonde en makkelijk te

volgen maaltijdplannen

die helpen om de

stofwisseling te verhogen

en vet te verbranden.

3) persoonlijke

CoaChing

Er is altijd een coach; in het

Curves circuit en tijdens

wekelijkse groepssessies om

je vooruitgang te bespreken

en je te motiveren.

Begin Het

JaaR goed en

staRt nU met

50%

koR ting

*De korting geldt op de eenmalige begeleidingskosten voor

nieuwe leden bij het afsluiten van een jaarlidmaatschap per

automatische incasso. ©2015 Curves International, Inc. (1400)

curves groningen

Pc Hooftlaan 2b

9721JM groningen

050-5250067

vind een club in de buurt, ga naar Curves.nl


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto: Roelof van der Wal

Kunst en architectuur

in Helpman

Nullen in de tuin

Volgens de ‘percentageregeling beeldende

kunst’ kan bij nieuwbouwprojecten van de

overheid een bepaald percentage van de

bouwsom bestemd worden voor kunst. In

het kader van die regeling is onlangs in de

tuin van het ‘cruiseschip’ – de kantoren van

DUO en de Belastingdienst - een beeld

geplaatst van de Britse beeldhouwer

Richard Deacon.

Richard Deacon behoort tot de generatie

Britse beeldhouwers die vanaf het eind van

de jaren zeventig de beeldhouwkunst

opschudde. In 1987 ontving hij de prestigieuze

Turner Prize voor zijn werk. Sindsdien

heeft hij grote exposities gerealiseerd en in

veel landen beelden voor de openbare

ruimte gemaakt, onder meer bij knooppunt

Rottepolderplein bij Haarlem.

Het nu in Groningen geplaatste beeld

bestaat uit vijf delen met daarin hoeken.

Het beeld symboliseert getallen die bij het

dagelijkse werk van de Belastingdienst en

de Dienst Uitvoering Onderwijs een grote

rol spelen.

Informatie over kunst en architectuur in Groningen vindt u op www.staatingroningen.nl, een

online kunst- en architectuurgids met informatie over talloze gebouwen, projecten en

kunstwerken in de stad.

Helperbel nr. 4, december 2014

9


Groningen werkt met

wijkwethouders

In Groningen heeft iedere wijk straks

een eigen wijkwethouder. Deze manier

van werken is afgesproken in het

coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. Door

wijkwethouders in te zetten wil het college

het gebiedsgericht werken versterken.

Wijkinitiatief

De wijkwethouders sturen de nieuwe

manier van werken in de wijken aan,

waarbij de kracht en het initiatief van de

wijk voorop staan. De wethouders zijn

aanjager van nieuwe specifieke vraagstukken

en projecten in hun wijken en onderhouden

er nauwe contacten: zowel met

bewoners en ondernemers als met de

professioneel betrokkenen bij de wijk. De

nieuwe aanpak past in het streven naar een

samenleving waarin iedereen meedoet en

niemand aan de kant blijft staan. Om dat te

bereiken wil de gemeente op een open,

laagdrempelige manier samen met alle

betrokkenen in de wijk activiteiten en

initiatieven ondersteunen.

De wijken in

Vanaf november 2014 gaan de wijkwethouders

hun wijken in. Ze willen er praten over

de belangrijkste aandachtspunten in de

wijk: wat speelt er nu en in de toekomst.

Samen met alle betrokkenen gaan de

wijkwethouders actief op zoek naar nieuwe

ideeën en plannen. Alle wethouders kunnen

een eigen budget inzetten, bedoeld om

acute problemen op te lossen en initiatieven

in de wijk te stimuleren.

Sociale teams

De gemeente werkt met sociale teams in de

wijken om de decentralisatie in de zorg,

jeugdzorg en werk in goede banen te leiden.

Het integraal gebiedsgericht werken sluit

hierbij aan: gezamenlijk richten ze zich op

het aanbod van collectieve voorzieningen.

Contact

Ton Schroor is de wijkwethouder voor

stadsdeel Zuid, dat bestaat uit de volgende

wijken: Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt,

Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt,

Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den

Hoorn, Hoornsewijken, Piccardthof, De

Wijert, Helpman / Coendersborg.

Wilt u contact opnemen met uw wijkwethouder

over iets dat speelt in uw wijk? De

wethouder is per mail bereikbaar: ton.

schroor@groningen.nl

U kunt ook bellen met de gemeente via 14

050 (zonder netnummer). Dit nummer is

bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

10


Nieuws van de gemeente

De zorg in Groningen

verandert

Veranderingen in zorg en Wmo

Ons dagelijks leven: school, werk, kinderen

opvoeden, zorgen voor familie en bekenden,

sporten, leuke dingen doen. De meeste

mensen doen dat op eigen kracht en

regelen het zelf. Toch heeft iedereen voor

korte of langere tijd wel eens hulp en ondersteuning

nodig. Sommigen hebben blijvend

hulp nodig. Bijvoorbeeld door ouderdom,

werkloosheid, het hebben van schulden,

opvoedingsproblemen, ziek zijn of andere

beperkingen.

Een deel van deze hulp werd tot nu toe

geregeld door de landelijke overheid of

provincies. Dat verandert per 1 januari 2015.

Vanaf die datum worden een aantal nieuwe

wetten van kracht: de Jeugdwet, de Wet

maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

2015 en de Participatiewet. Hierdoor komen

er veel (nieuwe) taken bij de gemeente

Groningen te liggen. Dit gebeurt om de zorg

en ondersteuning dichterbij de mensen te

brengen en duidelijker en eenvoudiger te

maken. Maar het moet ook met minder

geld gedaan worden. De gemeente Groningen

heeft hiervoor een plan opgesteld.

Informatie

Wat betekent dit voor u? Wat verandert er?

Op de site van de gemeente Groningen

wordt alle informatie voor u op een rij gezet:

Zie http://gemeente.groningen.nl/hvd/

wmo-hvd/de-zorg-in-groningen-verandert

WIJ Groningen nieuwe

naam voor sociale

wijkteams

WIJ Groningen is de nieuwe, overkoepelende

naam voor de sociale wijkteams in

Groningen. Alle Stadjers, van jong tot oud,

kunnen voor informatie, ontmoeting,

ondersteuning en jeugdzaken terecht bij

hun eigen WIJ-team in de buurt. De nieuwe

teams van WIJ Groningen worden vanaf

volgend jaar fasegewijs ingevoerd.

Onder WIJ Groningen bundelen diverse

organisaties hun krachten. Het gaat hierbij

om de sociale teams, de Stips (steun- en

informatiepunten in de wijk), het Zorgloket

en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Op

dit moment zijn er sociale teams in Selwerd,

Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg, de Oosterparkwijk

en de Korrewegwijk. De gemeente

Groningen start binnenkort met een

communicatiecampagne rondom WIJ

Groningen.

Flexibel concept

WIJ Groningen is een overkoepelende naam.

Er komen elf WIJ-teams in de stad. Voor alle

Stadjers een team dicht bij huis. De teams

krijgen de wijknaam waar het team

gevestigd wordt. Hierbij ontstaan dus de

teams WIJ Vinkhuizen, WIJ Lewenborg, WIJ

Hoogkerk enzovoorts. Op deze wijze is ieder

WIJ-team goed herkenbaar binnen het

eigen gebied.

Helperbel nr. 4, december 2014

11


Yke Radema

* Cursussen in MFC de Wijert; ‘mandala’s tekenen’,

‘leven vanuit je bron’, ‘de kracht van zelfcompassie’,

‘intuïtief tekenen met verschillende materialen’.

* Individuele begeleiding bij verlies en rouw.

* Genezend tekenen, meditatief boetseren,

spiritual healing en familie-opstellingen.

* Kunstzinnige en spirituele psychosynthese,

* Eventuele vergoeding mogelijk via zorgverzekering.

www.ykeradema.nl * 050 5264009

Goeman Borgesiuslaan 47

9722 RC Groningen

Telefoon

050 526 65 66

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

Lekker dicht in de buurt

en vertrouwd!

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl


Activiteiten in de wijk

Kleurenpracht

Buurtbewoner Frank Niemeijer maakte onlangs in het Sterrebos een groot en kleurig

herfststuk. Met veel geduld bracht hij deze bijzondere creatie tot stand door het zorgvuldig

rangschikken van onder meer bessen, bloemen, fruit, dennenappels en kastanjes. In het

dagelijkse leven houdt Frank bezig met fotografische objecten.

Helperbel nr. 4, december 2014

13


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

veilig & gezellig schieten onder de grond

Ontspannen je doel raken met diabolo of 0.22

Kun je schieten beoefenen als sport, als

vrijetijdsbesteding? Ter ontspanning? In

een gezelligheidsvereniging? Zeer zeker.

Schietvereniging Martini bewijst het iedere

week, op maandagavond. Onder de grond.

Samen met nog vier verenigingen. In

Coendersborg, onder de Poiesz Supermarkt.

Ook een potentiële Olympiër raakt er zijn

doelen.

Lucht

Als je niet wist dat er een deur zat, zou je er

strak aan voorbij lopen. Maar aan de zijkant

van Eetcounter Lohman aan de Savornin

Lohmanlaan bevindt zich wel degelijk de

entree tot de schietbanen van vijf verenigingen.

Behalve deze banen van 10 en 12 meter

herbergt dit onderkomen, dat zich uitstrekt

tot onder de Poiesz Supermarkt, een

werkplaats voor reparatie en onderhoud,

kluizen voor de wapens en het hart van het

verenigingsleven: de bar. Daar spreken we

onder genot van een alcoholvrij drankje,

want anders mogen we straks niet schieten,

Geert Yspeert, voorzitter van Schietvereniging

Martini en uiteraard zelf een enthousiast

schutter: “Bij ons kun je schieten met

luchtgeweren en -pistolen en met klein

kaliber geweren, karabijnen en pistolen. Bij

lucht schiet je diabolokogeltjes met een

doorsnee van 4,5 mm, klein kaliber munitie

gaat tot 5,6 mm ook wel 0.22 genoemd.”

Discipline

De aard van deze sport vraagt om grote

discipline. “Veiligheid gaat in de schietsport,

en dus ook bij ons, boven alles. Je kunt dus

ook niet zo maar lid worden en gaan

schieten. Als je interesse hebt in deze sport

kun je eerst drie keer bij ons komen schieten

onder begeleiding. Vervolgens kun je

aspirant-lid worden. Dan volg je ook een

14


Activiteiten in de wijk

cursus waarbij onder andere de omgang

met de wapens, het schieten en schiethoudingen

aan bod komen en veiligheid steeds

veel aandacht krijgt. Zo mag je bijvoorbeeld

nooit een wapen op iemand richten of je

met een geladen wapen in andere ruimtes

dan de schietbanen ophouden”, zegt Geert.

Gedrag

Voor je echt lid kunt worden, nadat je

duidelijk hebt getoond dat je gedisciplineerd

met het schieten omgaat, doe je een

examen. En pas na anderhalf jaar lidmaatschap

kun je, mits je een bewijs van goed

gedrag hebt en je je hebt laten registreren bij

de politie, een eigen wapen aanschaffen. Een

heel traject. Worden er nog mensen lid? “Ja,

veel zelfs. Onze bond, de Koninklijke Nederlandse

Schietsport Associatie, telt 42.000

leden.” Van die bond is Geert overigens ook

regiovoorzitter en landelijk bestuurslid.

ADHD

En wie beoefenen deze sport? “Een dwarsdoorsnede

van de Nederlandse bevolking.

Van 9 tot 90. Maar overwegend meer

mannen. Het wordt beoefend op diverse

niveaus. Zo hebben we hier ook een

potentiële Olympiër, een Engelse student

die hier traint. Maar ook trainen hier

KNSA-jeugdtalenten en bijvoorbeeld visueel

gehandicapten.” Een dure sport? “Een

lidmaatschap bij ons kost 200 euro per jaar,

bovendien bezitten de verenigingen hier

zelf de wapens.” En waarom beoefenen

mensen de schietsport? “Gewoon omdat ze

het leuk, gezellig en ontspannend vinden

om te doen, recreatief of in wedstrijdverband.

Maar het stimuleert ook een goede

conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen.

Kinderen met ADHD kunnen

er baat hij hebben. Wil je het schieten nu

zelf even uitproberen?”, vraagt Geert.

Uiteraard!

Geert Yspeert en jeugdlid van SV Martini

Helperbel nr. 4, december 2014

15


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. Bremenweg 050 313 10, 51 51, 9723 fax TD 050 Groningen

318 88 47

www.uwinstallateur.nl, tel. 050 313 51 51, fax info@uwinstallateur.nl

050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco deco

HOME

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 Verlengde AE Groningen Hereweg 48 (Helpman) - 54

Tel.: 9722050-5252829, AE Groningen Fax (Helpman)

Kijk op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

SCHILDERS- woningbeveiliging

EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

REPRODUKTIES, KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

INLIJSTEN

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

GLAS EN TAPIJTEN

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Stadjerspas

16


Tekst: Harm Draaijer

Foto: Ronald van der Meulen

Kunst en architectuur

in Helpman

De puzzelkunstenaar

Duizend stukjes kunst van Maggi Giles herplaatst

In het oude Coendershof bevond zich een prachtig porseleinen tegeltableau van kunstenares

Maggi Giles. Het bestaat uit 1.249 handgebakken en geglazuurde tegeltjes. Maggi baseerde

het op het scheppingsverhaal. Het kunstwerk is bij de sloop van het gebouw niet verloren

gegaan. Specialist Arno van Sabben kreeg de opdracht dit kunstwerk aan de buitengevel

van het nieuwe Coendershof te herplaatsen. Een waar puzzelkunststuk.

Vindicat

‘Puzzelkunstenaar’ Arno van Sabben is

gespecialiseerd in het demonteren,

herplaatsen en restaureren van antieke

vloer- en wandtegels én kunstwerken.

Musea, waaronder het Rijksmuseum, maar

bijvoorbeeld ook monumentenzorg en

Vindicat weten hem te vinden. Bij de

studentenvereniging demonteerde hij de

speciale olifantstegeltjes in het toilet en

herplaatste deze in de nieuwbouw.

Porceleyne Fles

Het tegeltableau uit Coendershof is het

grootste kunstwerk dat Arno tot nu toe

heeft herplaatst: 35 vierkante meter.

Voorafgaande aan de sloop, heeft hij het

kunstwerk zelf gedemonteerd, alle stukjes

genummerd, gefotografeerd en verzameld

in kratten. Ook is er, op basis van de

originele glazuren van Maggi Giles, een stuk

van een kwart vierkante meter bijgemaakt

in de fabriek van De Porceleyne Fles in Delft.

Dit betreft een stuk aan de linkerbovenzijde,

dat in de oudbouw van Coendershof

ontbrak.

Prachtig

Onlangs heeft Arno het geheel weer terug

geplaatst in de gevel van het nieuwe

Coendershof, boven de inrit van de parkeergarage.

Stukje voor stukje op basis van de

nummering en de foto’s.

Het resultaat? Kijk maar eens bij ZINN

locatie Coendershof aan de Helper Brink 59:

het is prachtig geworden! Meer informatie

over Maggi Giles? www.maggigiles.com

Helperbel nr. 4, december 2014

17


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

vreemde wezens in helpman

Vreemde wezens. In het voorjaar nam ik zelf, fietsend, de eerste waar. Daar waar de

Helperwestsingel overgaat in het Boutenspad richting Papiermolen. Misschien zat die er al

veel langer en had ik er wel naar gekeken, maar niet echt bewust gezien. Het wezen lag stil,

vlak op een bakstenen muur en het leek of het me nieuwsgierig aankeek met een rood oog.

Geniaal gestoord

Door zijn transparante substantie deed het

me denken aan een groot uitgevallen kwal

of een octopus, maar het had even goed het

resultaat kunnen zijn van een uit de hand

gelopen genetisch experiment van een

geniale doch lichtelijk gestoorde celbioloog

geïnspireerd door de jugendstil. In ieder

geval ging er totaal geen dreiging van uit.

Het had zelfs wel iets vriendelijks en

vrolijks! Door zijn aanwezigheid fleurde de

omgeving op. Toen ik eindelijk van mijn fiets

durfde af te stappen en het wezen naderde

zag ik wat het werkelijk was: graffiti!

Witte auto

Als je zelf een witte auto hebt, zie je overal

witte auto’s. Toen ik het wezen had waargenomen,

zag ik er daarna dus steeds meer. In

Helpman. In de stad. En daarbuiten. Op heel

verschillende plekken. Op in onbruik

geraakte gebouwen. Op schaftkarren van

plantsoenwerkers. Op anonieme elektriciteitshuisjes.

Op stallingen voor winkelwagentjes.

Op een halfpipe voor skaters. Op

een slooprijpe trein. Tientallen. Grote en

kleine. Simpele en ingewikkelde. Stuk voor

stuk uniek in hun vorm. Waar kwamen deze

opgewekte wezens vandaan? Wat deden ze

18


Activiteiten in de wijk

“Veel lelijke en lege oppervlaktes vragen er om verfraaid te worden.”

hier? Zat er een plan achter? En: wie was

hun schepper? Die laatste vraag beantwoord

te krijgen, bleek het moeilijkste te

zijn. Maar toen me dat gelukt was, was de

rest eenvoudig. Wel moest ik mij voor dat

eerste antwoord weken bij nacht en ontij

door de woongebieden Helpman, Coendersborg,

Villabuurt, Rabenhaupt en Klein

Martijn bewegen en mijn ogen open

houden. Als ik dan ’s ochtends na weer een

doorwaakte nacht over straat liep, zag ik dat

er nieuwe wezens waren gecreëerd.

Gekromde schim

Uiteindelijk had ik beet. Op een nacht toen

ik weer moedeloos onderweg was, zag ik

vanuit mijn ooghoeken een gekromde

schim bij een rode schaftkar. Op de kar had

net een wezen het leven gekregen. Geen

twijfel mogelijk: dit was de schepper.

Verfdruppels dropen van het hout. De schim

op rollerskates met rugzak en pet en met

een spuitbus in de hand deed een stap naar

achteren om zijn schepping te aanschouwen.

Hij keek om zich heen. Was de kust nog

veilig? Nee. Hij zag mij en schoot weg. Meer

door geluk dan door wijsheid kon ik de

schepper na tien minuten hardlopen de pas

afsnijden en vastgrijpen. Ik beloofde hem te

laten gaan wanneer hij mijn vragen zou

beantwoorden. Door de pet en de slechte

straatverlichting kon ik zijn gezicht niet echt

zien. Hij stemde toe in traag vloeiend

Engels. Een internationale student uit

Oeganda. Zijn artiestennaam: Ibabu.

Ibabu

Waarom maak je deze schilderijen? “Er zijn

zo veel lelijke en lege oppervlaktes in de

steden, hier in Nederland, maar ook in

Oeganda. Die vragen er om verfraaid te worden.

En ik breng ze alleen aan op openbaar

en dus niet op particulier bezit.” Maar

hebben de inwoners van de stad er om

gevraagd? “Nee, maar ik heb ook nooit

gevraagd om al die lelijke reclame op

bussen, borden en gebouwen.” Toen

verdween Ibabu weer in de nacht.

Zie een keuze uit zijn werk op

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2014 19


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto: Harm Draaijer

SINGELIER: SUCCES GEEN ‘TOEVAL’

Veel cafés telt onze wijk niet meer. Nadat

de afgelopen periode er twee de deuren

sloten, rest alleen nog Café Singelier

op de hoek van de Helper Brink en de

Coendersweg. Tijd voor een bezoekje en

een praatje met de uitbater, Felix Huisken.

Op een vroege donderdagavond stappen we

het café binnen. Het eerst dat opvalt, is het

grote aantal reclameborden aan de wanden

voor allerlei soorten bieren en merken. De

eigenaar is duidelijk een verzamelaar, zo zal

later blijken. Aan de grote tafel zit een gezelschap

heren te borrelen, aan de hoge tafel

een paar jongere dames en ook aan de bar

zitten wat losse groepjes. Het geheel straalt

rust en gezelligheid uit: net een huiskamer.

Felix Huisken – een Twent die naar Groningen

kwam om te studeren, maar al snel ‘in

de horeca’ terecht kwam – is deze maand

december vijftien jaar eigenaar van het café.

“Het pand is in 1977 in gebruik genomen als

café,” vertelt Felix, “daarvoor was het een

slijterij. “

Bijna fataal

In de loop van de jaren is er veel geïnvesteerd

in de zaak. Een van die investeringen

– een rookvrije ruimte – werd het café bijna

fataal. Toen er niet meer gerookt mocht

worden, hield Felix daar strak de hand aan.

Veel bezoekers keerden het café de rug toe.

Nu wordt het café juist bezocht vanwege

het rookvrij zijn. Felix: “Er zijn veel zangkoren

in de wijk, en die komen na hun repetitie

graag bij mij in het café nog even napraten.

20


Werken in de wijk

8 kranen, 50 bieren en 40 jenevers

Zij, maar zij niet alleen, vinden het nu

prettig om niet meer in de rook te hoeven

zitten.”

8 kranen, 50 bieren en 40 jenevers

Er hangen dan wel veel reclameborden voor

bieren aan de wand, het aantal dat daadwerkelijk

geschonken wordt, lijkt nog groter.

Niet alleen ‘op fles’ maar ook ‘op de tap’

biedt Singelier een breed aanbod van bieren,

uniek voor een buurtcafé. “Pils wordt steeds

minder gedronken. Mijn klanten komen

vaak voor een ‘speciaal bier”, licht Felix toe.

Om de keuze te vergemakkelijken, zijn de

bieren gerangschikt naar soort en naar de

tijd van het jaar. En wie niet kan kiezen,

meldt zich aan de bar om zich door Felix te

laten adviseren. Als biersommelier is hij bij

uitstek de man daarvoor. De studie daarvoor

rondde hij dit jaar af in het Oostenrijkse

Obertrum, mét ‘Urkunde’. En binnenkort

vertrekt Felix voor 32 dinsdagavonden naar

het Belgische Hasselt voor een opleiding

‘destilleren’. Als voorbereiding daarop is het

café al gecertificeerd als ‘erkend jenevercafé’

en staan er veertig verschillende jenevers op

de kaart. Het uiteindelijke doel is om de

proef voor SHV meesterschenker af te

leggen: niet alleen om voor zichzelf de

honger naar kennis te stillen, maar vooral

ook om al die kennis ten dienste te stellen

van zijn bezoekers.

Activiteiten

Met regelmaat worden in het café verschillende

soorten activiteiten georganiseerd,

zoals een pubquiz, klaverjasavonden, een

open podium, darten, etc.

Wie wil weten welke activiteiten er zijn en

wanneer die zijn, bezoekt de website van

Singelier: http://www.singelier.nl.

Ook handig om te weten welk bier er op de

wisseltap zit …

Hoe komt het café aan zijn naam?

Het was in de tijd dat de voorganger van

de huidige eigenaar het café – toen nog

Coendersbar - overnam en verschillende

nieuwe voorzieningen liet aanbrengen,

waaronder een gaskachel. Toen de gasfitter

er in slaagde om in een keer een moeilijke

verbinding tot stand te brengen, riep

deze ogenschijnlijk verbaasd uit: “Da’s

toch ook singelier!” In het Gronings dialect

betekent singelier ‘puur toeval’ (bron:

Grunneger Woorden). De toenmalige eigenaar

moet echter onder de indruk zijn

geweest, want hij hernoemde het café

naar de verzuchting van de gasfitter.

Helperbel nr. 4, december 2014

21


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

22


Tekst en foto: Justa Hornstra

Mensen in de wijk

Justa Hornstra fietst

voor Cycle4Girls

In februari 2015 fietst onze wijkgenote Justa

Hornstra samen met zesentwintig andere

vrouwen ruim driehonderd kilometer door

Vietnam om voor het project Cycle4Girls

van Plan Nederland geld in te zamelen

voor meisjes in ontwikkelingslanden. Justa

hoopt € 3000 op te halen. Met dit geld

kunnen drie meisjes tenminste drie jaar

lang naar school en hebben zij een kans om

uit de armoedespiraal te breken.

De fietstocht is de eerste Nederlandse editie

van Cycle4Girls en voert van Dong ha naar

Hue City langs oneindige rijstvelden,

prachtige kustwegen en traditionele dorpjes.

Onderweg worden, samen met Plan-ambassadeur

Daphne Bunskoek, kinderen (en hun

familie) die ondersteund worden bezocht én

projecten die worden gesponsord. Op deze

manier kan met eigen ogen worden gezien

wat er gebeurt met het ingezamelde geld.

Wat wordt er met de opbrengst gedaan?

Met de opbrengst zorgt Plan er voor dat

kinderen in Vietnam toegang hebben tot

onderwijs, gezonde voeding en veilig

drinkwater. Daarbij is speciale aandacht voor

meisjes omdat zij achtergesteld en gediscrimineerd

worden en daarom minder toegang

hebben tot de noodzakelijke basisvoorzieningen.

Plan zet zich samen met alle

deelneemsters in voor een veilige leefomgeving

waarin de meisjes kunnen uitgroeien

tot sterke vrouwen. Justa: “Via correspondentie

met het sponsorkind worden wij de

komende jaren op de hoogte gehouden van

de ontwikkelingen in de woonomgeving van

het meisje en blijven wij betrokken bij het

gebied dat wij gaan bezoeken.”

Sponsoren en taart?

Sponsoren kan via de website

www.bit.ly/justa4girls of door geld over te

maken naar NL17 INGB 000 824 00 58 t.n.v.

J.R. Hornstra onder vermelding van ‘Cycle-

4Girls’. Ook kun je bij Justa zelfgemaakte

taarten én kinderrugzakjes bestellen

waarvan de opbrengst naar Cycle4Girls

gaat. Neem hiervoor contact met: fietseninvietnam2015@hotmail.com.

Wat is ‘Plan Nederland’

Plan Nederland is lid van Plan

International. Plan werkt aan duurzame

armoedebestrijding en blijvende verbeteringen

in de levensom standig heden van

kinderen, met speciale aandacht voor

gelijke rechten en kansen voor meisjes.

Plan doet dit door het uitvoeren van

kindgerichte gemeenschapsprojecten in

50 ontwikkelingslanden. Plan komt

wereld wijd op voor betere naleving van

VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

Zie ook: www.plannederland.nl

Helperbel Helperbel nr. 4, december 2014

23


Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

Pedicurepraktijk

Anjo Perfors

Medisch Pedicure

Rijnstraat 22

9725 EV Groningen

050 5275554 / 06 41308606

Pedicure, manicure en voetmassage

Met aantekening voor diabetici en reumapatiënten

Behandeling in de praktijk of bij u thuis.

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36


Service

Activiteiten van de Bibliotheek

Aangepaste openingstijden tijdens de

feestdagen

Bibliotheek De Wijert is gesloten van:

Donderdag 25 december t/m vrijdag

2 januari 2015

Ouder & Kind Café 050

Iedere 2e woensdag van de maand vanaf

10.00 uur in de Jeugdafdeling van de

Centrale Bibliotheek is er een Ouder&Kind

Café in de Centrale Bibliotheek. Ouders,

verzorgers en grootouders kunnen hier met

vragen over baby’s, peuters en kleuters

terecht. Er kan advies worden ingewonnen

over het dragen van een kindje, kinderkleding,

sporten met jonge kinderen, yoga en

massage. En over voorlezen natuurlijk!

Voordeel met je biebpas

Met een Bibliotheekpas krijg je nu ook

korting op theatervoorstellingen, musea,

attractieparken, dierentuinen, workshops,

tijdschriften, lezingen en nog veel meer! In

december o.a. met korting naar The Messiah

Handel concertreeks en Kerst met vleugels

concertreeks 2014. Aanbiedingen staan op

www.voordeelmetjebiebpas.nl.

De Jonge Jury 2015

Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan t/m 1

maart 2015 een stem uitbrengen op zijn

favoriete boek! Voor de Jonge Jury doen alle

boeken mee voor 12 jaar en ouder die in 2013

of 2014 zijn uitgekomen. De boeken en

stemformulieren zijn bij de Bibliotheek te

halen. Stemmen kan ook via de website!

www.jongejury.nl

Nationale Voorleesdagen van 21 januari

t/m 31 januari

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk.

Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het

taalgevoel, vergroot de woordenschat en

geeft hen plezier. Tijdens de Nationale

Voorleesdagen willen we laten zien dat

voorlezen ook gewoon leuk is.

Voorleesontbijt

Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het

verhaal uit het Prentenboek van het Jaar

2015 ‘Boer Boris gaat naar zee’ van Ted van

Lieshout en geïllustreerd door Philip

Hopman.

Wo 21 januari, 9.30 uur – Bibliotheek De Wijert

Gratis entree (maar haal wel een toegangskaartje

op bij de Bibliotheek want vol=vol!)

Theatergroep KATkids

Een voorstelling aan de hand van het

Prentenboek van het Jaar 2015 Boer Boris

gaat naar zee geschreven door Ted van

Lieshout en geïllustreerd door Philip

Hopman.

Vr 30 januari, 14.00 uur Bibliotheek De Wijert

Entree: € 1,- (maar haal wel een toegangskaartje

op bij de Bibliotheek, want vol=vol!)

Baby-, Peuter- en Kleutermarkt

Op zaterdag 31 januari van 11:00 tot 16:00

uur is er in de Centrale Bibliotheek een

markt met allerlei organisaties die zich

richten op de jongste doelgroep met een

programma er omheen waaronder voorlezen

en digitale prentenboeken.

www.nationalevoorleesdagen.nl

Helperbel nr. 4, december 2014

25


Ouders scheiden, Kinderen niet.....

Bij inlevering van deze advertentie

krijgt u 10% KORTING* op uw

kappersbehandeling!!

Dus bel snel voor een afspraak!

*spaarkaart niet geldig

De Savornin Lohmanlaan 7

9722HB, Groningen

tel: 050-5274502

www.hairwise.nl

Openingstijden:

di t/m vr 09:30 -18:00 u

zat 09:00 - 15:00 u

Begeleiding van kinderen en ouders

tijdens en na een scheiding

De Omgang, Groningen

Trudy van der Ley,

mediator en KIES coach

Kochstraat 63/5

9728KD Groningen

telefoon: 06-57713861

www.deomgang.nl, info@deomgang.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl


Tekst: Ina Timmer

Activiteiten in de wijk

Benefietconcert Helperkerk

Op 14 november 2014 was er een benefietconcert

in de Helperkerk. De toegang van

het concert was gratis, maar wel werd een

vrijwillige bijdrage gevraagd. De opbrengst

van het concert wordt besteed aan het

verder renoveren van de Helperkerk.

Het concert had een gevarieerd programma

met 5 verschillende koren uit de regio. De

kerk zat behoorlijk vol en er hing een

ontspannen sfeer.

Het begon met een optreden van twee

vrouwenkoren, Femmes Majeures onder

leiding van Cobien Nieuwpoort en Sjans

onder leiding van Jos Marcus. Het repertoire

van Femmes Majeures is divers en vaak

hedendaags. Sjans zingt van volksmuziek tot

popklassiekers en van musical tot licht

klassiek. Dit koor repeteert in Helpman, een

thuiswedstrijd dus voor dit koor. Ook al was

het geen concours of wedstrijd, de dames

zongen het pas gerenoveerde dak er bijna af.

Daarna zong Kooriander onder leiding van

Hanny Geerlings. Kooriander heeft een

repertoire van klassiek naar modern. Een

gemengd koor met duidelijk de vrouwen in

de meerderheid, maar de heren stonden

hun mannetje. Vervolgens was het pauze en

werd er koffie/thee met wat lekkers

verkocht. Ook de opbrengst hiervan komt

ten goede aan de renovatie van de kerk.

gitaar, tinwistle en klarinet. Ook gaven zij

een mooie vertolking van het inmiddels zeer

bekende lied Hallelujah. Bijzonder dat dit

lied maar liefst drie maal deze avond op het

programma stond. Het mannenkoor Gruno

zorgde voor een spectaculair slot. Alleen al

imponerend door hun aantal en bijbehorend

fors geluid. Ook de bewegelijke leiding

van Christofoor Baljon werkte uitnodigend

en natuurlijk de prachtige Groningse

teksten.

Al met al een zeer geslaagd concert met 5

zeer verschillende koren. Opnames van het

concert zijn terug te vinden op Youtube

(zoek op “helperkerk groningen 14-11-2014”).

Om te helpen bij de renovatie kunt u een bijdrage

storten op de rekening van de Helperkerk,

NL33ABNA0446305308.

Na de pauze volgden nog twee optredens

van Winnie en Jacob met zanggroep

Aigenwies en het Koninklijk mannenkoor

Gruno Groningen onder leiding van

Christofoor Baljon. De eersten speelden

Ierse muziek. Een aanstekelijk programma

van Ierse volksmelodieen ondersteund door

Helperbel nr. 4, december 2014

27


Tekst en foto: Harm Draaijer

Zorgvuldige

re-integratie

‘HÉ, DE GEVANGENIS STAAT OPEN!’

‘Hé, de gevangenis staat open!’ zal de enkeling, die de afgelopen maanden langs de

Van Mesdag aan de Hereweg kwam, gedacht hebben. Een misvatting. Want Forensisch

Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (FPC) is geen gevangenis, maar een kliniek. En, deze

kliniek staat ook niet ‘open’. Wel zit de TransMurale Voorziening (TMV) van deze FPC nu aan

de kant van de Hereweg. Margaretha Ras: “Van hieruit begeleiden we patiënten bij hun reintegratie

in de samenleving.” Op zorgvuldige wijze.

TBS

In de Van Mesdag zitten mensen met tbs.

De rechter kan mensen naast een ‘gewone’

gevangenisstraf ook nog ‘terbeschikkingstelling’

- tbs - opleggen. Dat gebeurt

wanneer de rechter ervan overtuigd is dat

de verdachte ‘ten tijde van het delict leed

aan een gebrekkige ontwikkeling of

ziekelijke stoornis van de geestvermogens’.

Na het uitzitten van de gevangenisstraf

wordt de veroordeelde vervolgens behandeld

in een FPC. Dat kan enkele tot vele

jaren duren. Als de behandelaars denken

dat iemand klaar is voor het re-integratieproces

dat kan leiden tot terugkeer in de

samenleving, komt de TMV in beeld, nadat

het ministerie van Justitie hiervoor toestemming

heeft verleend. Daarvoor komen

alleen patiënten in aanmerking die in de

FPC dus een hele intensieve behandeling

hebben ondergaan en waarbij de kans op

recidive heel laag is.

28


Mensen in de wijk

Afgesloten

“In en vanuit onze TMV begeleiden we

ongeveer dertig patiënten bij hun re-integratie”,

vertelt Margaretha Ras, unitcoördinator

van deze TransMurale Voorziening

(TMV). “Een aantal van onze patiënten

woont in het gebouw achter de poort, een

aantal woont net buiten de poort in twee

huizen. Daarnaast zijn er die zelfstandig in

de stad wonen. Overigens: het onderkomen

van de TMV is absoluut afgesloten van de

rest van de Van Mesdag.” Die re-integratie

gaat stapje voor stapje en begint al voordat

getekend wordt is afhankelijk van de

persoon en het risicoprofiel. Het is allemaal

maatwerk. Op basis van die planning kijken

we of de patiënt zich daar ook aan houdt. Er

zijn steeds veel controles. Steeds wordt

gecontroleerd of de patiënt doet wat hij

zegt en of hij dat wat hij geleerd heeft ook

in praktijk brengt. Twee keer dagelijks schat

het begeleidingsteam in hoe het met de

individuele patiënt gaat. Hoe hoog of laag

het risico is en of het nog steeds verantwoord

is dat hij buiten de muren verblijft.

Hoe is het stemmingsbeeld? Bij twijfel volgt

Twee keer dagelijks schat het begeleidingsteam in hoe het met de

individuele patiënt gaat.

iemand op de TMV wordt geplaatst, want de

patiënt is vaak al heel lang niet meer in de

samenleving geweest. Dus eerst gaat hij

– in de Van Mesdag zitten alleen mannen

– met begeleiders heel kort even op pad.

Vervolgens, geheel afhankelijk van het

vertoonde gedrag, worden die uitstapjes

langer en langzamerhand met steeds

minder begeleiding en uiteindelijk zonder.

Gaat dat ook goed, dan kan een patiënt op

de TMV geplaatst worden.

Team

“Bij al deze stapjes wordt de patiënt

begeleid door onder andere psychologen,

sociotherapeuten en maatschappelijk

werkers. De patiënt moet elke week een

verlofplanning indienen met daarin wat hij

wil gaan doen. Het team beoordeelt dat en

uiteindelijk moeten twee teamleden

tekenen dat ze daarmee akkoord gaan. Of er

er direct een gesprek met de patiënt. Gaat

het niet goed? Dan kan hij in het uiterste

geval weer terugkeren binnen de muren van

de FPC en verder behandeld worden.”

Zichtlocatie

Parallel verandert ook de woonplek van de

patiënt. Van het gebouw achter de poort

verhuist hij naar een van de huizen net

buiten de poort om uiteindelijk zelfstandig

te gaan wonen in de samenleving of in een

vorm van begeleid wonen. De Van Mesdag

had al veel langer een TMV. Waarom is die

uitgebreid naar de Hereweg, een zichtlocatie?“

Heel praktisch: dit stuk van het

gebouw leende zich er toe”, aldus Margaretha

Ras.

Helperbel nr. 4, december 2014

29


www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl


Activiteiten in de wijk

Hulp in de Praktijk en

de Kerken van Groningen Zuid

Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van kerken in Groningen Zuid samen om te

bespreken hoe zij beter ‘kerk in de buurt’ kunnen zijn. Ook in onze wijk zijn er ‘problemen’:

mensen die eenzaam zijn, ouderen die hulp nodig hebben, werklozen die zich ‘nutteloos’

voelen, mensen die hard door de crisis zijn getroffen. De kerken willen hierin samenwerken

met bestaande organisaties als de MJD, de STIP kantoren, HiP (Hulp in Praktijk), Stichting

Present en met initiatieven vanuit het buurtcentrum en wijkbewoners. Zo deden de kerken

mee aan de burendag, wordt er huiswerkbegeleiding gegeven en wordt er gepraat over het

idee vanuit de buurt om een eetclub op te zetten. Kerken en maatschappelijke organisaties

kunnen zó samen werken en elkaar aanvullen. Op 8 oktober j.l. werd met name gesproken

over HiP: Hulp in Praktijk.

Hulpvragen

Mensen kunnen bij HiP aan de bel trekken als ze hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld: verven,

schoonmaken, boodschappen doen, voedselpakket ophalen bij Voedselbank, bezoekje bij

eenzaamheid of rijden naar het ziekenhuis. Deze hulp kunnen mensen krijgen als ze geen

mensen om zich heen hebben die dit voor hen kunnen doen en als ze geen geld hebben om

hulp in te kopen.

Hulpvragen komen vaak binnen via de STIP kantoren, maar mensen kunnen ook direct HiP

benaderen voor praktische hulpvragen (http://hulpingroningen.nl/home.html tel. 0900-

4474474). Er wordt dan een vrijwilliger gezocht die deze hulp kan bieden. Kerken kunnen -

door hun grote netwerk - vaak helpen om de juiste en beschikbare vrijwilligers te leveren.

Door deze hulp wijkgericht te organiseren kan er vaak lokaal hulp worden geboden.

Omgekeerd kunnen gesignaleerde problemen ook doorgegeven worden aan de ‘professionals’.

Zo kan de kerk zichtbaar worden in de buurt en de buurt ‘gezien en gekend’ worden

door de kerk.

Informatie

Meer informatie bij de deelnemende kerken (Magnalia Deï kerk, Opstandingskerk,

Immanuel kerk, Refajahkerk, de Ark, Maranathakerk), de STIP-kantoren en MJD.

Helperbel nr. 4, december 2014

31


Tekst: Marjan van den Bosch

Foto’s: Rietje Beeren en Harm Draaijer

NIEUWE ONDERNEMERS IN HELPMAN

Er is de afgelopen maanden wat leegstand geweest in de winkelpanden aan de Verlengde

Hereweg. Dat is jammer, want met veel lege panden wordt het minder gezellig en

aantrekkelijk om in Helpman te winkelen. Gelukkig zijn er inmiddels weer een paar

nieuwe zaken geopend. De Helperbel is bij twee daarvan op bezoek geweest en stelt deze

hierbij aan u voor.

Zonnestudio Luxury Sun, health and beauty

Begin september heeft Luxury Sun zich aan

de Verlengde Hereweg 88 gevestigd. Luxury

Sun is een zonnestudio met diverse

zonnebanken. Volgens Andrea van Wijk, de

eigenaresse, krijg je tijdens een zonnebanksessie

niet alleen een gezond kleurtje, maar

is het ook een goede manier om even

helemaal tot rust te komen en te ontspannen.

Luxury Sun beschikt onder andere over

zonnebanken met D-ligthlampen, die goed

zijn voor botten en spieren en voor de

behandeling van winterdepressies. Daarnaast

is er een ergonomisch gevormde

zonnebank, die bijvoorbeeld geschikt is voor

mensen met reuma.

Naast een gezond kleurtje heeft Luxury Sun

haar klanten nog veel meer te bieden op het

gebied van “health en beauty”. Zo komt er

elke maand een cosmetische arts die

behandelingen met botox en fillers

verzorgt. Andrea vertelt dat dat in een

ontspannen sfeer gebeurt, onder het genot

van een hapje en een drankje. Ook komt er

maandelijks een Iranese dame die door

middel van een traditionele draadjestechniek

(“threading”) wenkbrauwen epileert en

prachtig in model brengt. Luxury Sun gaat

daarnaast ook laserbehandelingen verzorgen.

Naar verwachting zal het vanaf januari

mogelijk zijn om met een Diodelaser

behandelingen uit te voeren op het gebied

van couperose, pigmentvlekken, acne,

definitieve ontharing en skintightening.

Daarnaast zal er een Yaglaser zijn voor

tatoeageverwijdering.

Luxury Sun ziet het als haar missie om de

behandelingen tegen een scherpe prijs in de

markt te zetten. Meer informatie is te

vinden op www.luxurysun.nl, maar u kunt

natuurlijk ook gewoon even binnenlopen.

De koffie staat altijd klaar!

32


Werken in de wijk

De Edelsmederij

Aan de Verlengde Hereweg 70 is in oktober

De Edelsmederij geopend. Mensen die

regelmatig in Haren winkelen, komt die

naam misschien wel bekend voor. Jos, de

edelsmid, heeft namelijk hiervoor 17 jaar een

winkel gehad aan de Meerweg in Haren.

Met de verplaatsing van de winkel naar

Helpman hoopte Jos een wat breder publiek

te trekken en geen last meer te hebben van

betaald parkeren. Daarin is hij tot nu toe

niet teleurgesteld. Bovendien is hij aangenaam

verrast door de gezellige drukte op de

Verlengde Hereweg.

Het woord edelsmederij mag dan wat

ouderwets klinken, de ontwerpen van Jos

die in de vitrines liggen zijn allemaal strak

en modern. Net als de winkel zelf trouwens,

met zijn mooie gietvloer en transparante

indeling. Het aanbod is overigens bepaald

niet beperkt tot wat in de vitrines ligt. Jos

maakt ook sieraden, waaronder trouwringen,

aan de hand van specifieke wensen en

schetsen van klanten. Het omsmelten van

oude sieraden tot nieuwe ontwerpen

behoort daarbij tot de mogelijkheden. In

dat ontwerp kunnen oude edelstenen

eventueel worden hergebruikt of nieuwe

worden geplaatst. Jos voert desgewenst ook

restauratiewerkzaamheden uit, bijvoorbeeld

ten aanzien van antieke (gebruiks)voorwerpen

als kandelaars of glazen met een

zilveren voet.

Jos is niet alleen edelsmid, maar daarnaast

ook nog kunstschilder, beeldhouwer en

muzikant. Zijn kleurrijke schilderijen zijn

eveneens in de winkel te koop.

Meer informatie over de werkzaamheden

van Jos is te vinden op www.edelsmederij.

nl. Maar stap vooral de zaak eens binnen om

van al het moois te genieten!

Helperbel nr. 4, december 2014

33


jf

ijf

34


Tekst: Ronald van der Meulen

Foto’s: Ina Timmer en Roelof van der Wal

Wijk in beeld

De achterkant van Helpman

Veel in Helpman blijft verborgen voor

het oog: de brandgangen, de binnenplaatsen

en de weggetjes buiten de

normale loop- en fietsroutes. Maar ook

deze ‘achterkant’ van Helpman hoort

bij de wijk. Het ziet er niet altijd even

mooi en opgeruimd uit, zoals blijkt uit

de afgelopen maand geschoten foto’s.

Helperbel nr. 4, december 2014

35


Niets erin… niets eruit…!

In de wijk Helpman vinden momenteel veel

auto-inbraken plaats. Samen met de

gemeente is de politie druk bezig met dit

probleem. Maar u kunt zelf ook helpen om

het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te

maken. De volgende tips kunnen u daarbij

van dienst zijn:

• Neem altijd uw spullen mee uit de auto

• Controleer of u de auto heeft afgesloten

• Laat het handschoenenvakje open zodat

iedereen kan zien dat er niets in zit

• Dieven zoeken ook onder uw stoel, berg

dus ook daar niets op

• Parkeer uw auto zoveel mogelijk in het zicht

en op een goed verlichte parkeerplaats

Maak het inbrekers niet

te gemakkelijk

De gemeente Groningen vraagt aandacht

voor de landelijke campagne tegen inbraken.

Samen kunnen we er namelijk voor zorgen

om het de inbreker niet te gemakkelijk te

maken. Om een inbraak te voorkomen is het

belangrijk dat bewoners de volgende

maatregelen nemen:

Doe deuren en ramen op slot.

- Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor

goed hang- en sluitwerk.

- Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent.

- Verlichting geeft een bewoonde indruk.

- Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de

buitenlamp niet.

Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!

In Groningen zien we veel inbraken omdat

mensen vergeten de voordeur op het

nacht slot te doen. Door middel van

hengelen of flipperen is een inbreker zo

binnen. Doe ramen en deuren daarom altijd

dicht én op slot als u de woning verlaat. Een

andere maatregel om inbraak te voorkomen

is het installeren van goed hang- en

sluit werk. Erkende bedrijven, de zogenaamde

Politie Keurmerk Veilig Wonen(PKVW)-

bedrijven, kunnen dit voor u installeren. Een

erkende PKVW-bedrijf bij u in de buurt vindt

u op www.politiekeurmerk.nl/bewoners/

pkvw_bedrijf.

Niet thuis? Licht aan!

Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de

woning een bewoonde indruk maakt,

schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat

dan binnen én buiten altijd een lamp

branden. Bent u langer afwezig of op

vakantie, gebruik dan een tijdschakelaar op

een lamp en licht uw buren in. Zij kunnen

dan een oogje in het zeil houden en

verdachte situaties melden via 112.

Meer weten?

Kijk dan op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

voor tips. Voor informatie over het

Politiekeurmerk Veilig Wonen zie

www.politiekeurmerk.nl/bewoner.

36 Helper Molenstraat


Service

Hartpatiënten Sporten

Zwemvereniging

Groningen

De (ex) Hartpatiënten Sport- en Zwemvereniging

Groningen geeft hartpatiënten,

maar ook 55 plussers met een fysieke

beperking uit Groningen en omstreken, de

gelegenheid om in een ontspannen sfeer in

groepsverband doormiddel van zaalsport,

zwemmen en volleybal aan hun algemene

conditie en de conditie van hun hart te

werken. Dat kan op een verantwoorde

manier en onder deskundige leiding.

Iedereen kan naar eigen vermogen meedoen

en de activiteiten onderbreken zonder

zich spelbreker te voelen.

Belangstellenden zijn welkom om een keer

te komen kijken of om direct al mee te doen.

Zwemmen: op donderdag van 14.30 tot 15.30

uur in het Helperbad, Moddermanlaan 40.

Volleybal: op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur

in Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70/1.

Zaalsport: op maandag van 15.00 tot 16.00

uur in Sporthal De Brug, Donderslaan 161.

Informatie

Janneke Volckmann, 050 5253955 of

jvolckmann@home.nl

Kijk ook eens op:

www.hartpatientengroningen.nl

De vereniging is aangesloten bij De Hart &

Vaatgroep.

Wijziging rijrichting

Van Imhoffstraat

Onlangs heeft de gemeente besloten de

rijrichting in de Van Imhoffstraat en de Van

Starkenborgstraat te wijzigen ten behoeve

van een betere bereikbaarheid van het

Helperplein. Buurtbewoner Niels Kristensen

is tegen dit besluit een bezwaarprocedure

gestart en wil weten of ook anderen uit

genoemde straten dit hebben gedaan met

de bedoeling de krachten te bundelen.

Oproep

Als u hierover contact wilt zoeken met Niels,

dan kan dat via nkristensen@ziggo.nl

Barbarossa hulpvraag

N.a.v. het interview in de vorige Helperbel

met dhr. Deen over brouwerij Barbarossa

meldde zich Harry Pinkster, bierkenner en

verzamelaar van materiaal van bierbrouwerijen

uit de provincie Groningen. Hij blijft op

zoek naar items (flessen, etiketten e.d.) voor

zijn Barbarossa-verzameling. Als u hem kunt

helpen, dan kan gereageerd worden via zijn

website:

http://www.pinkgron.nl/barbarossa/

barbarossa.php

Helperbel nr. 4, december 2014

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Belbus 0900-1961

Bezorgklachten Gezinsbode 5844901

Buurtzorg 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Klantenservice Essent 0900-1550

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Rode Kruis 3224451

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en electra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 5225222

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

halfjaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

acceptgirokaart in het juni-nummer

van de Helperbel. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen? Heel fijn!

Bel voor meer informatie met de

voorzitter Gerda Bosma.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Gerda Bosma 5260215

Ronald Timmer 3120938

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Ada de Jager

Als vrijwilligersbestuur staan wij altijd

klaar om uw op- en aanmerkingen aan te

horen en te proberen er iets mee te doen.

Wijkcomite Helpman

Postbus 6086

9702 HB Groningen

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2014

39


Vooruitblik nummer 1:

• Nieuwe ondernemers in de wijk

• Andere tijden

• Sporten in de wijk

Kijk voor het laatste nieuws op: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u

13 februari 2015 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines