Views
1 year ago

BouwMagazine MEETJESLAND 2017-2018

ENERGIE &

ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON VOSSELARESTRAAT 7 9850 NEVELE (LANDEGEM) T: 09 328 58 54 INFO@EMS-ADVIES.BE EMS IS EEN DYNAMISCH STUDIEBUREAU EN VERZORGT DIENSTEN NAAR: BOUWEN EN VERBOUWEN • EPB-verslaggeving • Specialisatie Laag Energie Gebouwen en Passiefhuizen • Metingen luchtdichtheid (Blowerdoor) en IR camera • Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie • Veiligheidscoördinatie en technische verslagen VERKOOP & VERHUUR • Opmaak Energieprestatiecertifi caten (EPC’s) • Attesten technische keuringen • Plaatsbeschrijvingen BEBOUWDE OMGEVING • Energie audits, warmteverliesberekeningen, CO2-neutraal maken van gebouwen • Milieuvergunningen, MER- & bodemstudies. www.ems-advies.be

VO OR WO ORD Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fi jne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving. Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur. Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt. De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op initiatief van de wetgever. Om in België hun beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs. De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect. Op www.architect.be, de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, vindt u informatie voor de architect én de bouwheer waaronder ook een lijst met alle architecten in Vlaanderen met hun contactgegevens. ONZE DRIE WAARDEN: KWALITEIT We besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van dit magazine, deze uitgave berust op vakkennis door onze gespecialiseerde medewerkers, onze beproefde en doorzichtige werkmethodes en onze veeleisende beroepsethiek. INFORMATIE Het is belangrijk dat de bevolking goed geïnformeerd wordt over hun rechten en plichten, daarom trachten wij op een onafhankelijke manier, zowel op fi nancieel, politiek als op ideologisch vlak tegemoet te komen aan de noden en zorgen voor een goede dienstverlening in de bouwsector. We brengen in dit magazine heel wat nuttige informatie in kaart en bieden een overzicht van de diensten, ruwbouw, afwerking, interieur en tuin in de regio Antwerpen. AFGEBAKENDE MARKTT Bouwmagazine Vlaanderen zal offi cieel verdeeld worden naar architecten, notarissen, bouwarchitecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundige-, tuin- en landschapsarchitecten. De publicatie wordt samengesteld uit verschillende redactionele bijdrages. Deze vormen het voornaamste onderdeel van het magazine en bestaan uit nieuws en informatie. Enerzijds zorgen eigen redacties en (freelance) journalisten zelf voor de aanlevering van het nieuws. Naast de artikels zelf, wordt het magazine gevuld met advertenties. Het is de troef van Bouwmagazine Vlaanderen dat we een nationaal bereik hebben, waarbij de wil om deze uit te breiden in een duidelijk geprofi leerde omgeving primair aanwezig is. Er is een duidelijk afgebakende markt, een duidelijke focus waardoor we exclusief en dynamisch kunnen werken. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle beelden gebruikt in Bouw Magazine Vlaanderen werden door onze eigen fotografen genomen of worden verondersteld door derden ‘vrij van rechten’ te zijn aangeboden aan de uitgever. Bouw Magazine Vlaanderen aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd door derden niet ‘vrij van rechten’ zijn. De adverteerder is verantwoordelijk voor de door hem ingezonden tekst, foto’s en logo’s. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug te vinden zijn in Bouw Magazine Vlaanderen. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ondervonden schade voortvloeiend uit fouten of onvolledigheden in de inhoud van Bouw Magazine Vlaanderen. COLOFON BOUWMAGAZINE.VLAANDEREN '17 - '18 Meetjesland BOUW MAGAZINE VLAANDEREN Grauwmeer 1/24 bus 19 3001 Leuven info@bouwmagazine.vlaanderen www.bouwmagazine.vlaanderen T. 016 66 14 35 SALES EN MARKETING Danny Van Hout Rudi Mangelschots Steve Corthaut REDACTIE: WONEN VLAANDEREN Koning Albert II-Laan 19 bus 40, B-1210 Brussel www.vlaanderen.be KONINKLIJKE FEDERATIE van het Belgisch Notariaat Bergstraat 30-34, B-1000 Brussel www.notaris.be ORDE VAN ARCHITECTEN Kartuizersstraat 19/4 1000 BRUSSEL www.ordevanarchitecten.be Bouwmagazine.vlaanderen VOORWOORD 4

Download hier de volledige krant - Regionaal Landschap Meetjesland
Villa d'Arte 3, 2017
Brochure Groene Lyceum 2017-2018
Binnenwerk 01 2018
Industrial Automation 05 2017
Rolluiken en poorten: - Bouwmagazines
Kwartaalblad Mensen met een Missie 2015 najaar
Wonen - zomer 2012 - Wsn Nijkerk
Magazine MijnVakbond Zorg Welzijn juni 2013 - CNV Publieke Zaak
In dit nummer - Habion
DIRECT “ Ik werk vanuit een combinatie van analyse ... - Direct Wonen
Jaarverslag 2011 (pdf - 3 MB) - Pro Natura