Views
1 year ago

BouwMagazine MEETJESLAND 2017-2018

CO NT RA CT

CO NT RA CT Bouwmagazine.vlaanderen 39 ARCHITECT Bouwmagazine.vlaanderen

HET CONTRACT MET DE ARCHITECT Voor u de architect belast met een volledige opdracht, kunt u een overeenkomst sluiten voor bijvoorbeeld een haalbaarheids onderzoek, al dan niet met voorafgaand onderzoek van de stedenbouwkundige mogelijkheden, een eerste kostenraming of zelfs een ontwerp - voorstel. Dit kan een afzonderlijke opdracht zijn die vastgelegd wordt in een precontract dat later uitgebreid kan worden naar een contract voor een volledige opdracht. De architect kan in die eerste fase al nagaan of uw wensen budgettair en stedenbouwkundig wel haalbaar zijn. Mochten uw dromen toch onrealistisch blijken te zijn, dan kan een beperkte opdracht u veel nutteloze kosten en een hoop tijdverlies besparen. Als u het eens bent over zijn taak en honorarium, dan legt u de samen - werking met de architect vast in een contract. Dit contract wordt in het belang van beide partijen het best ondertekend op het moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst voldoende gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en bewijsstuk bij een mogelijke confl ictsituatie. Stel het dus duidelijk en ondubbel - zinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig mogelijk op. Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet een overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifi eke situatie. Naast de algemene zaken zoals de volledige identiteit van beide partijen en de gegevens van de bouwplaats en het project, omvat de overeenkomst ook een omschrijving van de opdracht en de gegevens inzake de verzekering. In het contract moet ook vermeld staan hoe het ereloon bepaald zal worden en welke de betalings - modaliteiten zijn. In het contract kunt u opnemen welk budget u ter beschikking stelt. Let er op of de btw en het ereloon al dan niet in dit bedrag zijn inbegrepen. Een van de taken van de architect houdt in dat hij uw budget onder controle moet houden. Bestaat het risico dat het budget drastisch wordt overschreden, dan moet de architect dit signaleren. Logischerwijs kunnen er sneller onvoorziene situaties opduiken bij een renovatie of verbouwing dan bij een nieuwbouw. Bouwmagazine.vlaanderen HET CONTRACT 40

Download hier de volledige krant - Regionaal Landschap Meetjesland
Villa d'Arte 5 2017
Villa d'Arte 3, 2017
Brochure Groene Lyceum 2017-2018
Binnenwerk 01 2018
Industrial Automation 05 2017
Rolluiken en poorten: - Bouwmagazines
Kwartaalblad Mensen met een Missie 2015 najaar
Wonen - zomer 2012 - Wsn Nijkerk
• samen leven • waar staan we voor • prokkelen • waar bouwt SWB ...
Magazine MijnVakbond Zorg Welzijn juni 2013 - CNV Publieke Zaak
UWVmagazine%20april%202013