10.03.2017 Views

Binnendijks 2017 09-10

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

12 BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong><br />

Woensdag 15 maart kiest Nederland<br />

deel van uitmaakt, op zijn of haar<br />

manier. GroenLinks wil dat mensen<br />

weer vertrouwen krijgen in elkaar en in<br />

de toekomst.<br />

Dan kunt u kiezen. Voor een groene<br />

economie waarin welzijn voorop staat<br />

en we de welvaart delen. Voor een<br />

samenleving waarin iedereen meedoet<br />

en elk kind de kansen krijgt die het verdient.<br />

GroenLinks wil dat nieuwe perspectief<br />

voor iedereen. We mogen de<br />

samenleving niet uit elkaar laten spelen.<br />

We pakken de ongelijkheid aan – de<br />

ongelijkheid in inkomen, in vermogen<br />

en in de kansen die mensen hebben.<br />

Dan kunt u kiezen. Voor één samenleving,<br />

een samenleving die mensen verbindt<br />

in plaats van splijt. Waar iedereen<br />

Dan kunt u kiezen. Voor het Nederland<br />

dat vooroploopt in de samenwerking<br />

binnen Europa om de grote<br />

problemen van deze tijd op te lossen.<br />

Alleen samen kunnen we de opwarming<br />

van de aarde een halt toeroepen.<br />

Alleen samen kunnen we investeren<br />

in schone lucht, helder water en veelzijdige<br />

natuur. Alleen samen kunnen<br />

we zorgen voor eerlijke belastingen,<br />

rechtvaardig sociaal beleid en een<br />

humane vluchtelingenaanpak. Groen-<br />

Links staat voor die keuze.<br />

Dan kunt u kiezen. Voor een land waar<br />

het verschil tussen arm en rijk kleiner<br />

wordt. Een land waarin we verbinden<br />

in plaats van verdelen. Waar iedereen<br />

erbij hoort. Waar we kolencentrales<br />

sluiten en kiezen voor schone energie.<br />

Waar marktwerking niet de zorg<br />

bepaalt, maar aandacht voor mensen<br />

centraal staat. Waar ieder kind zijn<br />

dromen kan najagen. Waar we niet naar<br />

elkaar schreeuwen maar praten én<br />

luisteren.<br />

Dat is het Nederland<br />

van GroenLinks.<br />

“We gaan Nederland<br />

veranderen”<br />

Zorg<br />

We schaffen het eigen risico af. Dat eigen risico<br />

heeft niet bijgedragen aan een efficiëntere en<br />

betere zorg. Het heeft er toe geleid dat met name<br />

lagere inkomens en chronisch zieken de zorg<br />

gingen mijden. Ook willen we dat patiënten en<br />

medewerkers meer te zeggen krijgen in de zorg.<br />

Daarnaast willen preventieve maatregelen die de<br />

gezondheid vergroten in het basispakket komen.<br />

We willen 300 miljoen extra investeren in de ouderenzorg.<br />

Voor een liefdevolle oude dag komt er extra<br />

personeel, betere opleidingen en meer aandacht<br />

voor de bewoners. We willen de marktwerking in<br />

de zorg een halt toeroepen. Daarvoor willen we de<br />

samenwerking in de eerstelijnszorg(huisartsen,<br />

therapeuten, wijkverpleging versterken.<br />

Werk en inkomen<br />

Goed werk verdient een rechtvaardig loon. De<br />

lonen van de werknemers en de winsten van het<br />

bedrijfsleven zijn teveel uit elkaar gegroeid. Daarvoor<br />

willen we de lonen verhogen. Daarover willen<br />

we afspraken maken met werkgevers en vakbonden<br />

in een werkgelegenheidsakkoord. Daarin<br />

leggen we vast dat er meer werk en meer zekerheid<br />

komt. Ook in de publieke sector willen we de<br />

lonen verhogen. Wij willen het minimumloon verhogen<br />

door de werkweek aan te passen van 40<br />

naar 36 uur. Het minimumloon voor jongeren vanaf<br />

18 jaar willen wij stapsgewijs verhogen tot het normale<br />

minimumloon. Wij willen de solidariteit met<br />

ZZP-ers herstellen, door ze in staat te stellen collectief<br />

te onderhandelen over minimumtarieven.<br />

Een verbonden samenleving vraagt om een sterke<br />

publieke sector. We zien dat er behoefte is aan<br />

belangrijke publieke functies: conciërges, schoolassistenten,<br />

toezichthouders in bus en tram,<br />

ondersteuners bij sport en cultuur verenigingen en<br />

het schoonhouden van de openbare ruimte. Tegelijkertijd<br />

zien we dat er te veel mensen tegen hun<br />

zin aan de kant staan. Daarvoor willen we <strong>10</strong>0.000<br />

nieuwe banen scheppen.<br />

Een goed belastingstelsel is nodig voor onze welvaart<br />

en welzijn. Belastinginkomsten zijn nodig om<br />

onze collectieve voorzieningen te bekostigen. Voor<br />

mensen met een laag en middeninkomen en met<br />

kleine vermogens gaan de belastingen omlaag<br />

Duurzaamheid<br />

De PvdA wil duurzame landbouw en een leefbaar<br />

platteland. Dat betekent meer aandacht voor<br />

dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid,<br />

milieu en de kwaliteit van ons landschap.<br />

Voedsel moet veilig zijn. Daarom willen wij dat<br />

de consument niet misleid wordt en altijd een<br />

bewuste voedingkeuze kan maken.<br />

De PvdA streeft naar een duurzame economie.<br />

Die economie onderscheidt zich door aandacht<br />

voor duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden.<br />

De PvdA wil afstappen van fossiele energie<br />

en overstappen naar een houdbaar energiesysteem.<br />

Daarvoor zijn aanzienlijke investeringen<br />

nodig in de beroepsbevolking, windmolenparken<br />

op zee en isolatie van alle huizen.<br />

Voor het uitgebreide verkiezingsprogramma zie:<br />

www.pvda.nl/verkiezingen<br />

PvdA Beemster

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!